Sunteți pe pagina 1din 350

)-+7

,1+1
.)*7- 1 5)614-
U C U k F T l - C H l l N U
En:(:n n III-n
Ce|ec(|e |a|(|ata s| ceerdeaata de Aaate| V|drasca s| Daa V|drasca
Ceacep(|a ,ra||ca a ce|ec(|e|. V|ad|m|r Zmeev
l|astra(|| ia text de Gastave Dere
|d|(|e de Vas||e C|ecaaa
Ceperta. ||ca $a|ac|ac
R|||Rl N|| l $TORl CO- |l T|RAR|.
V||a|| Ke,a|a|ceaaa, Vas||e A|ecsaadr|,
V||a| |m|aesca, A|exaadra Hjdea,
Cestac|e Ne,razz|, Vas||e Cerebaa,
V||a|| Cerrad|a|, |azar C|ebaaa,
G|eer,|e $|ea,
lea Ne,resca,
Rada leaesca,
|m|| 8e|daa, V||a| C|mpe|
|d|tara ,||tera lateraa(|eaa|
O| , C| 6, secter I, 8acarest|, Rema|a
te|J|ax (02I) 002, e-ma||. |a|e||terare
Grapa| |d|ter|a| ,||tera
str 8 | Hasdea ar2, maa C||s|aaa, VD-200, Repab||ca Ve|deva
te|J|ax +(I2) 292 92, 29+ II0, |ax 29+ 06I,
e-ma||. ||tera||tera-pab||s||a,cem
D||azare.
$C Dav|d DVCempred $R|
O| , C| 6, secter I, 8acarest|, Rema|a
te|J|ax +(02I) 206009
|rezeata ed|(|e a aparat ia aaa| 200 ia vers|aae t|par|ta
s| e|ectrea|ca |a ed|tara ,||tera lateraa(|eaa|
s| Grapa| |d|ter|a| ,||tera
Teate dreptar||e rezervate
|d|ter|. Aao|o| s| Loa l|1os.a
Redacter. Ioa t|o.oaa
Te|aeredactare. Ia1o Ra||coaa
T|para| execatat |a Cemb|aata| |e||,ra||c d|a C||s|aaa
Cemaada ar 0I69
CZU 82III

+IJ+2
D 6I
Descr|erea Cl| a Camere| Na(|eaa|e a Car(||
Dea|c|, A|eca
|aba|e s| sat|reJA|eca Dea|c|, ce| |a|( s| ceerd Aaate| s| Daa V|drasca,
ceac ce| JV|ad|m|r Zmeev, cepJ ||ca $a|ac|ac, ||astrJGastave Dere 8.
||t latera, C|. ||tera, 200 (Cemb|aata| |e||,ra||c) 2 p] (8|b|
sce|ara|a|, ser|e aeaa, ar 2+)
l$8N 9I
-
I9I6
-
2I
-
2 l$8N 99I
-
I+
-
I
-
6
82III

+IJ+2
l$8N 9I
-
I9I6
-
2I
-
2 |lT|RA lNT|RNA|lONA|, 200
l$8N 99I
-
I+
-
I
-
6 |lT|RA, 200
%
TABEL CRONOLOGI C
1806 Porrivir unui acr c|iocrar |a 4 iunic 1818 dc icromonanu| Nico|ai,
o|agocinu| oiscricii din saru| Sranca (in prczcnr uonici), (inuru|
Ornci, A|ccu uonici a |osr oorczar |a 19 ianuaric 1806. Fra primu|
copi| din cci parru odic(i ai c|uccru|ui uimirric uonici i ai F|cnci,
ndscurd lamorino. Na a |osr lancu lamorino, uncniu| dupd mamd.
1819 20 febiuuiie. lmprcund cu |rarc|c sdu Pcrracnc (1808-1872) csrc
inscris |a liccu| dc cadc(i nr.1 din San|r-Pcrcrsourg, undc s-a a||ar
pdnd |a rcrminarca srudii|or in 1825.
23 upiiIie. Moarc rard| |aou|isru|ui, c|uccru| uimirric, in vdrsrd dc
46 dc ani, dc ruocrcu|ozd.
1825 28 upiiIie. Cu gradu| dc suo|ocorcncnr, A|ccu uonici c rrimis in
rcgimcnru| F|arcrinourg, dis|ocar in sudu| Basaraoici.
1826 30 iunuuiie. Con|orm ccrcrii dcpusc, csrc c|iocrar din scrviciu|
mi|irar din morivc |ami|ia|c.
1829 4 noiembiie. la lai sc sringc din via(d uncniu| dupd rard a|
|aou|isru|ui - cunoscuru| pravi|isr Andronacnc uonici (n.1760).
1829-1880 A.uonici parricipd |a comoarcrca cpidcmici dc ciumd in
Basaraoia, |iind mcmoru a| comisici dc |a Ciuciu|cni, organizard in
accsr scop.
1881 7 iuIie. Fsrc a|cs ascsor din parrca nooi|imii in Judccdroria rcgio-
na|d a conriin(ci, pc rcrmcn dc 8 ani.
1885 ln rcvisra moscovird ,Tc|cs|op" aparc arrico|u| |ui A. ldjdcu ,lircra(i
oasaraocni", in carc A. uonici csrc prczcnrar ca rraducdror ra|cnrar
a| |aou|c|or |ui l. krd|ov i a| pocmu|ui ,]iganii" dc A. Pu|in.
Sprc s|driru| anu|ui, prooaoi| in dcccmoric, sc sraoi|crc cu rraiu| in
Principaru| Mo|dovci.
Sc cdsdrorcrc cu Maria, |iica |ui Cosracnc Rosscri-Bd|dncscu, carc a
dcccdar in curdnd, |dsdndu-i doi copii.
1887 la Bucurcri sc ripdrcrc, in cdi(ic aparrc, pocmu| ,]iganii" dc A. Pu|in
in rraduccrca |ui uonici, unc|c |ragmcnrc din accasrd rraduccrc avcau
sd |ic rcprodusc in crcsroma(ia a|cdruird dc lacoo Cnincu|ov ,Adunarc
&
A|ccu uonici
dc scricri i rraduccri, in prozd i in vcrsuri, pcnrru cxcrci(ii in |imoa
va|ano-mo|davd" (Copanne counnenn n nepenoon, n npose n crnxax,
nx ynpaxnennx n nanaxo-monancxom xstxe, CHo., 1840).
1889 ln ,A|oina romdncascd" aparc poczia ,Amoriu i pricrcug" (u|rcrior
,Pricrcugu| i amoru|").
1840 Aparc vo|umu| ,laou|c. Carrca l", lai, |a Canrora ,uacici |ircrarc",
cuprinzdnd |aou|c|c. ,\u|ruru| i a|oina", ,Crcicru| i |urnica", ,lupu|
i cucu|", ,Cdrc|c", ,\u|pca i oursucu|", ,\u|ruru| i paingu|",
,Parnas", ,Momi(a i doud md(c", ,lupu| i |upuoru|", ,Ca|u| i
cd|drc(u|", ,lcu| i icpurc|c", ,Srig|c(u| i ciocdr|anu|", ,uoud po|oooacc",
,Racu|, oroasca i riuca", ,Bdroaru| cu rrci |cmci", ,\u|pca i mdgaru|",
,lcu| |a vdnar", ,\u|pca pcdcpsird", ,Picprcnu|", ,Mdgaru|", ,Anrcrcu|
|ui Arvinrc", ,\u|pca in |ivadd", ,F|c|anru| in domnic", ,Picrrcnii i
Bisrri(a", ,Ca|ocnu|", ,Pizmdrarc(u| i arpc|c", ,Mdgaru| i privignc-
roarca", ,lupu| nazdr", ,Tciu| i srcjarii", ,\cvcri(a".
M. kogd|niccanu rcproducc din accasrd cu|cgcrc in primu| vo|um a|
,uacici |ircrarc" |aou|c|c. ,Anrcrcu| |ui Arvinrc", ,Bdroaru| cu rrci
|cmci", ,Cdrc|c", ,lupu| nazdr", ,Mdgaru|", ,Momi(a i doud md(c",
,Parnas", ,\u|pca i oursucu|", ,\u|pca pcdcpsird". ln ,Curicru|
romdncsc" din Bucurcri i in ,loaic pcnrru minrc, inimd i |ircrarurd"
din Braov sunr rcripdrirc |aou|c|c ,Bdroaru| cu rrci |cmci", ,Cdrc|c",
,Momi(a i doud md(c".
22 iunie. A. uonici ddruicrc Fpirropici lnvd(druri|or puo|icc din
Mo|dova 100 dc cxcmp|arc a|c vo|umu|ui ,laou|c. Carrca l."
1841 Sc cdsdrorcrc cu Pro|ira, |iica vornicu|ui Scar|ar krupcns|i. Accasra
ii va narc 10 copii.
Puo|icd in ,A|oina romdncascd" ,Zi inrdi apri|i", ,Auroru| i no(u|", ,lurnica".
ln ,loaic pcnrru minrc, inimd i |ircrarurd" sunr rcripdrirc din ,laou|c.
Carrca l". ,Anrcrcu| |ui Arvinrc", ,\u|pca pcdcpsird", ,lupu| nazdr",
,lupu| i cucu|", ,lupu| i |upuoru|", ,Mdgaru|", ,Parnas", ,Pizmd-
rarc(u| i arpc|c", ,Racu|, oroasca i riuca".
1842 A. uonici cd|drorcrc, ,in pricini dc judccd(i", |a Bucurcri, undc
|acc cunorin(d cu pocru| i |aou|isru| Crigorc A|cxandrcscu, cdruia
ii consacrd |aou|a ,Rdu| i nc|crcu|", urmard dc o cpisro|d in vcrsuri
,u|ui Crigorc A|cxandrcscu (la ndrdzirca |aou|ci Rdu| i nc|crcu|)".
la indcmnu| |ui A. uonici adrcsar pocru|ui rdrgovircan ca accsra sd-i
urmczc cu mai mu|rd pcrscvcrcn(d cncmarca, sd-i cu|rivc ra|cnru|
,dc |a ccruri dar", in po|ida oricdror oosraco|c i ncp|dccri, Cr. A|cxandrcscu
rdspundc cu o ,Fpisro|d domnu|ui A|cxandru uonici, |aou|isr mo|do-
vcan", supundnd criricii condi(ii|c dc suspiciunc in carc cra ncvoir sd
acrivczc i rorodard aprcciazd ina|r |aou|c|c co|cgu|ui din Mo|dova.
'
laou|c i sarirc
uc ar |i o mu|(umirc sd rc vczi in ripar dar,
Si pc u|i(i cdrcodard cu dcgcru| ardrar,
S-auzi. dsra c curarc! apoi cu rc-a |crici
Pcnrru scricri|c ra|c, cc iuocsc a |c ciri,
A|c cdrora sujcruri, sri| uor i |dmurir
Au a |aou|ci p|dcurc mcrir ncrdgdduir.
Apar ,laou|c. Carrca l", cd. a doua i ,laou|c. Carrca a ll-a", lai, |a
Canrora ,loaici sdrcri", accasra din urmd cuprinzdnd 25 dc |aou|c
(,ln|iin(arca |aou|ci", ,lupu| i moranu|", ,Soarccu| i guzganu|",
,Moraru|", ,lurnica", ,l|ori|c", ,Rdu| i nc|crcu|", ,ursu| |a priscci",
,Momi(a i og|inda", ,ln(c|cpru| i magnaru|", ,li|iacu| i rdndunc|c|c",
,lupu| |a picirc", ,uoi cdini", ,Ca|u| i mdgaru|", ,lmpdr(ca|a",
,Munrc|c", ,lupu| i oarccu|", ,Cnc|ruiroru| i rdndunica", ,licru| i
arginru|", ,Oraco|u|", ,Norocu| in vizird", ,uoi raci", ,]dranu| i oaia",
,]dranu| i ca|u|", ,Pocru| i oogaru|") i 5 poczii (u|ui Crigorc
A|cxandrcscu. la ndrdzirca |aou|ci Rdu| i nc|crcu|, ,Auroru| i no(u|",
,Pricrcugu| i amoru|", ,Fpigramd", ,Zi inrdi apri|i").
16 iunie. A. uonici doncazd Fpirropici lnvd(druri|or puo|icc 100
dc cxcmp|arc ,laou|c, Carrca a ll-a" i 10 cxcmp|arc ,Poczii" dc
C. A|cxandrcscu, ripdrird ror arunci |a Canrora ,loaici sdrcri" ,prin
srdruin(a i cnc|ruia|a in parrc a donaroru|ui", prccum mdrrurisca
c|. ln ,loaic pcnrru minrc, inimd i |ircrarurd" au |osr rcprodusc din
,laou|c. Carrca a ll-a". ,licru| i arginru|", ,ln|iin(arca |aou|ci",
,lupu| i oarccu|", ,ursu| |a priscci".
ln ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1842" aparc |aou-
|a ,\dru| primarc".
1844 ln rcvisra ,Propdirca. loaic riin(i|icd i |ircrard" sc puo|icd |aou|c|c
,Pdsroru| i (dn(aru|", ,Musca" i poczia ,Cdndu|" (rcprodusc ror
arunci in ,Curicr dc amoc scxc", pcriod 1842-1844), o parrc din
rraduccrca povcsririi ,Tunsu|" i ,Sarird cdrrc minrca sa", rraduccrc
din Anrion Canrcmir, rca|izard in co|aoorarc cu C. Ncgruzzi.
Aparc |a lai vo|umu| ,Sarirc i a|rc pocricc compuncri" dc prin(u|
Anrion Canrcmir, rradusc in co|aoorarc cu C. Ncgruzzi.
ln ,loaic pcnrru minrc, inimd i |ircrarurd" sunr rcprodusc ,\ia(a
prin(u|ui Anrion Canrcmir" i ,Sarird cdrrc minrca sa" din ,Sarirc i
a|rc pocricc compuncri" dc A. Canrcmir.
ln ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1844" sc puo|icd
|aou|c|c ,Paingu| i oondaru|" i ,Braminu|".
1845 ln ,A|oina romdncascd" sc puo|icd |aou|a ,Adcvdru| sau cucou| dc
|a moard", iar in ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1845"
aparc inrcgra| rraduccrca povcsririi ,Tunsu|".

A|ccu uonici
1840-1845 uin accasrd pcrioadd darcazd un |ragmcnr dramaric apar-
(indnd |ui uonici i puo|icar in rimpu| dc |a urmd suo rir|u| ,Cura|ciu|"
(vczi ,Tcarru romdncsc incdir din scco|u| a| XlX-|ca", Fd. Mincrva,
Bucurcri, 1986, p. 244-268).
1847 ln ,A|oina romdncascd" apar |aou|c|c ,Bricc|c" i ,Cdinc|c |drrdnd"
(puo|icard concomircnr in ,Curicru| romdncsc" i in ,loaic pcnrru
minrc, inimd i |ircrarurd").
7 iuIie. S-a pus piarra dc rcmc|ic a unci co|i puo|icc in or. Piarra
carc su|crisc dc inccndiu. Cu accsr pri|cj Cn. Asacni a (inur o scurrd
cuvdnrarc, iar aga A. uonici, pc arunci prczidcnr a| rriouna|u|ui, a
cirir acru| dc |unda(ic.
1850 18 mui. Fsrc numir prczidcnr a| Judccdrorici (inuru|ui Ncam(.
2S septembiie. F avansar |a posru| dc mcmoru a| Cur(ii dc Apc|,
inccpdndu-i acrivirarca in accasrd ca|irarc |a 1 noicmoric din acc| an.
1851 Sc puo|icd |aou|c|c ,Bondaru| mizanrrop" (,Zimoru|") i ,umora
i omu|" (,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1851").
August. A. uonici c numir prin o|is domncsc dc cdrrc Crigoric Cnica
prczidcnr a| uivanu|ui dc lnrdriruri.
1852 ln ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1852" apar |aou|c-
|c ,uoud mancc i un copi|" i ,Trccdrorii i cd(cii".
1852 22 iunuuiie. Fsrc a|cs mcmoru a| uivanu|ui oorcsc, rdmdndnd
rorodard prczidcnr a| uivanu|ui dc lnrdriruri.
Prin o|is domncsc A. uonici, a|druri dc Cr. Cuza, A. Panu i M. kogd|-
niccanu, csrc numir inrr-o comisic insdrcinard cu ripdrirca ,lroni-
cu|ui romdni|or" dc Cncorgnc Sincai.
1858 ln ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1858" sc puo|icd
|aou|a ,\u|pca duioasd", iar in ziaru| ,Sdprdmdna", rcdacrar dc
C. Ncgruzzi, - ,Capra i iada".
l sc con|crd rangu| dc vornic.
1858-1854 ln ziaru| ,Sdprdmdna" sunr rcripdrirc |aou|c|c. ,\cvcri(a",
,Anrcrcu| |ui Arvinrc", ,\u|pca i oursucu|", ,Bdroaru| cu rrci |cmci",
,Cdrc|c", ,Crcicru| i |urnica", ,lcu| i icpurc|c", ,lupu| nazdr", ,lupu|
i cucu|", ,\u|pca i mdgaru|", ,\u|ruru| i a|oina", ,\u|ruru| i paingu|",
,\u|pca in |ivadd", ,lupu| i |upuoru|", ,Mdgaru|", ,Mdgaru| i privi-
gncroarca", ,Momi(a i doud md(c", ,Parnas", ,Picprcnu|", ,Pizmd-
rarc(u| i arpc|c", ,Tciu| i srcjarii", ,Ca|u| i cd|drc(u|", ,licru| i
arginru|", ,\u|pca pcdcpsird", ,Racu|, oroasca i riuca".
1854 ln cu|cgcrca dc vcrsuri ripdrird in accsr an |a Oradca Marc ,\crsuin(ii
romdni, adccd Cu|csiunc vcrsuaria d`in loic|c naciuna|c dc |a anu|

laou|c i sarirc
1888", au |osr rcprodusc |aou|c|c. ,Parnas", ,\u|pca pcdcpsird",
,Mdgaru|", ,lupu| i cucu|", ,Racu|, oroasca i riuca", ,lupu| i
|upuoru|", ,ln|iin(arca |aou|ci", ,licru| i arginru|".
1855 IuIie-uugust. Cd|drorcrc |a Paris, pcnrru a-i aranja doi copii |a
srudii i a-i cdura dc sdndrarc.
ln ,Romdnia |ircrard", rcdacrard dc \. A|ccsandri, sc puo|icd |aou|c|c
,Turma i cdinc|c", ,Nada i cniricu|", ,Sriuca i moranu|", in ,Ca|cndar
pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1855" - rraduccrca arrico|u|ui
,Marca Ncagrd i imprcjurimi|c sa|c", in ,Ca|cndar prcvcsriror... a|
vcsriru|ui asrronom Cazimia pc anu| 1855" (Bucurcri) - rd|mdcirca
povcsririi ,Tunsu|. lnrdmp|arc adcvdrard din \a|ania".
1855 29 decembiie. lmprcund cu C. Ncgruzzi i Cn. Asacni scriiroru|
csrc a|cs mcmoru a| Comircru|ui Tcarra|, carc rccomandd picsc
pcnrru a |i monrarc |a Tcarru| Na(iona|.
1856 Puo|icd |aou|c|c ,Tciu| i srcjarii" in ziaru| ,Ncpdrriniroru|" i ,\aporu|
i ca|u|" in ,Srcaua uundrii".
A. uonici, imprcund cu M. kogd|niccanu, C. lurmuzacni, T. lau-
rian, Cn. Asacni, C. Sdu|cscu, T. Codrcscu i u. Bojincd, csrc numir
inrr-o comisic pcnrru ccrccrarca aurcnricird(ii unui Fiugment istoiic,
puo|icar dc C. Bo|dur-Cosracni.
1857 ln ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc" (Braov) sc puo|icd |aou|a
,Turma i cdinc|c", rcprodusd in ,loaic pcnrru minrc, inimd i |ircrarurd",
in ,Ca|cndar pcnrru poporu| romdncsc pc anu| 1857" (lai) sc puo|icd
|aou|a ,lrunzc|c i rdddcina" i poczia ,Src|c|c", in ziaru| ,Buciumu|" -
poczia ,la Buciumu|", in ,Opiniunca" - |aou|a ,Prcsura".
1858 la lai aparc vo|umu| ,Sarirc i a|rc pocricc compuncri dc prin(u|
Anrion Canrcmir", cdi(ia a doua.
ln ,Srcaua uundrii" sc puo|icd |aou|c|c ,lupu| nazdr" i ,lupu|
odrrdn" (accasra din urmd |iind ripdrird concomircnr in ziaru|
,Zimoru| i \u|ruru|").
uin accsr an darcazd un manuscris ingrijir dc |aou|isr. ,laou|c.
Fdi(ic comp|crd a |ui A|cco uonici" (ms. rom. 20 |a Bio|iorcca
Acadcmici Romdnc).
1860 ln ziaru| ,Triouna romdnd" apar |aou|c|c ,Broasca i zcu|" i ,ursu|
ournari", iar in ,Rcvisra Carpa(i|or" - ,Jdcru| i cacomu|".
Febiuuiie. Fsrc a|cs dcpurar pcnrru Adunarca c|ccrivd a Mo|dovci
din parrca disrricru|ui Ncam(.
Muitie-upiiIie. lmprcund cu C. Ncgruzzi i a|(i dcpura(i scmncazd
un ,Proiccr pcnrru organizarca rcarrc|or".
A|ccu uonici
1861 A. uonici puo|icd in ziaru| ,\iiroru|" |aou|c|c ,Carc|c cu oa|c", ,Sriuca
i moranu|", ,Turma i cdinc|c", ,Murc|c i a|oina", prccum i un
|ragmcnr din ,Mcmoaru| origadicru|ui Maurcau dc Brascy" dcsprc
odrd|ia din anu| 1711 dc |a Srdni|cri pc Prur, in rraduccrc din ruscrc.
laou|a ,Murc|c i a|oina" aparc concomircnr i in ,Rcvisra Carpa(i|or",
iar ,Carc|c cu oa|c" csrc rcripdrird in ,Rcvisra romdnd".
ln ziaru| ,uacia" csrc rcprodusd |aou|a ,li|iacu| i rdndunc|c|c".
1862 A. uonici puo|icd in ,Rcvisra romdnd" cdrcva |aou|c i poczii. ,uorin(a
romdnu|ui din 1862", ,la Ccan|du", ,Ncgu(droru|", ,Torcnrc|c i
oamcnii" (rraduccrc din pocru| rus M. lcrmonrov).
7 muitie. Prin dccrcr princiar A. uonici csrc numir procuror dc
scc(ic |a Currca dc Casa(iunc.
1868 ln ,Rcvisra romdnd" aparc in rraduccrca |ui A. uonici arrico|u|
,Nori(ic dcsprc Fparnia Basaraoici" dc A. Zaciu|.
ln ,lcprurariu rumdncsc", a|cdruir dc A. Pumnu| (romu| 2, parrca
l) c rcripdrird |aou|a ,locu| i sraruia dc ccard" din ,Sarirc i a|rc
pocricc compuncri dc prin(u| Anrion Canrcmir". Tor aici sc puo|icd
|aou|c|c ,lmpdr(ca|a" i ,Munrc|c".
ln ziaru| ,lndcpcndcn(a romdnd" sc puo|icd |aou|a ,Ariciu| i cdrri(a".
ln rcvisra ,Amicu| co|ii" (Sioiu) au |osr rcprodusc poczii|c ,Torcnrc|c
i oamcnii" i ,la mormdnru| unui docror".
1864 ln ,lcprurariu rumdncsc" (romu| 4, parrca l) sunr rcripdrirc |aou-
|c|c. ,l|ori|c", ,Ca|ocnu|", ,Cdrc|c", ,lupu| i cucu|", ,Pizmdrc(u| i
arpc|c", ,Rdu| i nc|crcu|", ,\u|pca i oursucu|", ,\u|pca i mdgaru|",
,\u|ruru| i a|oina".
1865 la Cniindu in ripogra|ia |ui A. Popov vcdc |umina riparu|ui ,Cursu|
primiriv dc |imoa rumdnd pcnrru c|asc|c primarc i parru c|asc
gimnazia|c", inrocmir dc l. uonccv, in carc au |osr inc|usc |aou|c|c.
,Ca|ocnu|", ,Crcicru| i |urnica", ,Srig|c(u| i ciocdr|anu|", ,\u|pca
in |ivadd", ,\u|pca pcdcpsird", ,Tciu| i srcjarii", ,\u|pca i mdgaru|",
,lcu| i icpurc|c", ,Cdrc|c", ,\u|pca i oursucu|", ,Racu|, oroasca i
riuca", ,uoud po|oooacc".
unc|c din accsrc |aou|c (,Ca|ocnu|", ,Crcicru| i |urnica", ,Srig|c(u|
i ciocdr|anu|", ,\u|pca in |ivadd", ,Racu|, oroasca i riuca", ,uoud
po|oooacc") au |osr inc|usc i in ,Aocccdd rumdnd", compusd pcn-
rru coa|c|c c|cmcnrarc dc acc|ai l. uonccv i ripdrird, ca i ,Cursu|
primiriv...", |a Cniindu in 1865.
A. uonici sc sringc din via(d |a Piarra-Ncam(. C. Ncgruzzi puo|icd in
,Trompcra Carpa(i|or" din 25 apri|ic7 mai1865 un arrico|-nccro-
|og in |cgdrurd cu moarrca scriiroru|ui.
| A 8 U | |
"
C A R T | A
l
VuIu.uI
;: nIb:rn
O
, ct saat de |er|c|(|
Ce| de searta |er s|av|(|'
Cac| e| s| spre |apta mare
Aa a s|ave| iademaare
Dar s| ce| ce esteaesc
latra b|ae|e ebstesc,
Nepr|v|ad |a rasp|at|re,
$aat prea vreda|c| de c|ast|re
Va|tara| pe e a|b|aa
A zar|t-e ia ,rad|aa,
|a revarsata| de zer|,
8z|ad pe |a,a ||er|
| |-a z|s. ,O, t|ca|easa,
A|b|aa aesa(|easa'
Ta petrec| a ta v|a(a
Tet pe ||er| s| pe verdea(a,
V|,a|ad aeceatea|t
Na st|a peatra ce s|rs|t
Dar a|c| iasa(| ta aa st||
Care-| maaca ta cea baaa,
Cad ca t|ae m|| de m||
V|ere |a aa stap adaaa
lar ape|, ce |er|c|re
Vesteaesc ea de |a ||re'
$
A|ccu uonici
Cam ar|p||e-m| iat|ad
| ma des|atez zbarad
Catre cerar|, catre seare.
De a mea patere mare,
|asar||e |am|| teate
|a,, s-ascaad iaspa|matate
||| ta ia vec| preas|av|t,
A|b|aa |a| a rest|t
]ee sa te aereceasca
| aa|| sa-(| iama|(easca
lar ea |||ad rada|ta,
Obst|e| sa esteaesc,
Va caaesc prea |er|c|ta
Cad |a,ar|| i| pr|vesc,
|acra(| de m|| de a|b|ae,
| st|a ca s| de |a m|ae
Ua p|c de m|ere macar
$-a adas iatra baa dar
%
laou|c i sarirc
C.e:e.uI
;: u.r:n
G
re|era| ia des|atare,
Trecad vara ca catare,
Deedata se trezeste
Ca a|ara v|sce|este,
lar e| de macat aa are
|a vec|aa sa |ara|ca
A|er,ad, ca |acr|m| p|ca
| se rea,a sa-| ajate,
Ca |raaa sa-| impramate,
Ca de |eame sa aa meara,
Nama| pa' |a pr|mavara
|ara|ca |-a asca|tat,
Dar asa |-a iatrebat.
Vara, cad ea adaaam,
Ta ce |ace|
|a catam
la petrecere ca te(|
A| catat lm| pare b|ae
Acam jeaca, daca pe(|,
lar |a vara |a ca m|ae
&
A|ccu uonici
1uuI ;: uuI

R
am| saaates, vec|ae'
A z|s |apa| catre cac
Aceste (ar| de raa p||ae
|e parasesc s| ma dac
Na ma| pet tra| a|ce,
De em, c|ae pr|,ea|t
la Arcad|a, |er|ce'
|ste cedra de tra|t
Uade aar|ta vreme
lmpara(este dep||a,
Uade |apa| aa se teme
De aapast||e ce-| v|a
Ace|e aa saat razbea|e,
Te(| ia pace v|e(a|esc.
Oma| este b|ad ca ea|e,
lar c|a|| a|c| |ama|esc
Ca|e baaa, ma| vec|ae'
Dar te re,, sa-m| spa| carat.
Narava| aa-(| |e| ca t|ae
| ce|(|| a| |epadat
$a-| |epad Da' cam se peate
Ape| (|ae m|ate, |rate,
Ca |a v||tearea |araa
A| sa ram| |ara b|aaa
| asa s-a iatmp|at,
|recam caca| |-a catat
latre eamea| |ar saat aa||
Ca ce|(| de |ap iazestra(|.
Or| ia care parte-a |am||,
|| ver || tet ae-mpaca(|
'
laou|c i sarirc
C;eIe
C
a e praj|aa mare,
|araaa| ,ste de vazare
Vaa |a tr,
| drept sa z|c.
la crda| ,ste|er, spre baaa iademaare,
Grab|ad |a z| de tr,, batea ades cam tare
(Dar aade de cst|, saa pa,aba s-at|a,e,
Na aama| ,ste|e, s| emea|rea p|a,e)
|a aa v|aeva(esc (araaa| a|c|decam,
lar ,ste|e a|t|e| aceasta jadecaa
|, iat|a|ada-se c-aa trecater pe dram,
Asa str|,aa.
A' Ce aecaz, ce esad|re'
Asapra ,ste|er ce crada pr|,ea|re'
|r|veste, aa (araa cam bate jec ca ae|,
De asta-aeapte e| ae maa d|aape|
|a|, aataraa|a|, aa-| trece a|c| pr|a m|ate
Ca are dater|e a ae arata c|aste,
Cac| ae| ae tra,em drept d|a aeama| ce| s|av|t
Ce Cap|te||a d|a Rem' a |zbav|t'
Remaa||, ma|(am|(|, aa pas s| sarbateare,
|eatra asa a |er prea vreda|ca armare
| ve| tet ca aceasta vre(|
A |am|| s|ava sa ave(|
A z|s ace| drame(
$trames|| aestr|
t|a,
Dar ea |a verba mea sa v|a.
Ce |apta vreda|ca ve| a(| |acat ia |ame
N|m|ca, iasa ae|

A|ccu uonici
Ca aama| de |r|ptare ve|
$aate(| s| baae
|asa(| dar pe strames| ia pace.
Ca |apta e c|ast|t ace| care e |ace
Aceasta |aba|a a |amar| se peate,
Dar ,ste|e sa aa se-atarte

laou|c i sarirc
VuIen
;: bu.:uuI

D
a d|acetre s| aade
A|er,| ta asa |ate
8arsaca| iat|a|ad pe va|pe-a iatrebat
O|, dra,a camatre, am dat peste pacat,
$aat, |ata, sar,||aa|ta'
Ta st|| ca ea am |est ia s|ajba rada|ta
|a e ,a|aar|e
Ca treb||e ce-aveam, ed||aa-m| am |asat,
| saaatatea m|-am str|cat,
Dar tet ea am cazat ia ,reaza|ca ar,|e,
|e a|ste pr| aedeved|te,
|recam ca |aam m|te
Ta s|a,ar marter est|, ia adevar sa spa|.
De m-a| vazat camva, macar ca vreaa pa|
Na, dra,a camatra, dar cad ae iat|aeam
|a cam ades vedeam.
Ca ta pe bet|ser
Avea| s| pa|aser
$e-atmp|a s| |a ae| de vez|
Cam a|ta|, avad |ec, asa se ta,a|este,
lact i(| v|ae ma| sa-| crez|
Ca ab|a d|a |ea|a se |raaeste
Dar astaz| batca, m|ae ca|,
De aade eare-| v|a | cad ar vrea sa sta|
$a-| |ac| carata secetea|a
|eatra vea|t s| c|e|ta|a|a,
N-a| z|ce ca barsaca| ca are pa|aser
|e bet|ser
A|ccu uonici

VuIu.uI
;: n:rguI
P
r|a aear|, va|tara|, spre maate|e Cea||aa
lat|ase zbera| saa
|e cea ma| aa|ta staca a |a|, e| se aseaza
| |amea dedesabt pr|v|ad, se des|ateaza
Ua s|r de maa(| mare(|, Ve|deva de e parte
A e| cmp||, padar|, a e| |ramease sate'
| ape. 8|str|(a, Ve|deva s| $|ret,
|e sesar| vese|e, se vad car,ad iacet
$a ||e |aadat a| taa, e, ]ee' aame,
|eatra ar|pe|e ce ta m|-a| iazestrat,
Ca care ma r|d|c |a iaa|(|mea |ame|,
|e aade a|meae a || a-a catezat'
Aceste va|tara| resteste bacares
Da' st||, pr|eteae, ca est| |aadares'
|a|a,a| de pe masc|| ataace i| raspaade
Dar a|ta-te de vez|. s| ea saat eare aade
$e a|ta va|tara| s| vede, iaad|as,
|a|a,a| |a,a e|, cam mreaja a iat|as
De aade te-a| |aat
latreaba e| m|rat
| cam te-a| tr|t
$a-(| spaa adevarat,
|a|a,a| a raspaas,
|e ceada-(| am vea|t,
Ta iasa(| m-a| adas,
Ca-a mea patere, ea a|c| as || iadraza|t,
lar de acam aa am de t|ae treba|a(a
A|c|, statera|ca sa-m| |ac vreaa |eca|a(a'
"
A|ccu uonici
|| b|ae a-a s|rs|t s| aa vrtej de vat,
Ca mreaja |a| ca tet, i| sa||a |a pamat
Cam secet|(| s| damaeaveastra,
Dar ea ,adesc ca-a |amea aeastra,
$aat ma|(| asemeae ca s| pa|a,a| mea,
Ce |ara esteae|e se tra, ia sas merea,
De ceada aaa| mare,
| carera |e pare
Ca s|a,ar| vreda|cesc s| ca || s-a cazat,
Cad spre caderea |er
Na treba|e ma| ma|t,
Dect aa vat|ser
#
laou|c i sarirc
Pn.rn:
P
e cad |a ,rec| aa paras|t
C|ep||(|| damaeze|,
lar |ecar||e |er, pe drept |e-a impar(|t
Nereda| iatre e|.
Ataac| s| maate|e |araas
|a aaa| mar|ter mes|e a ramas
$tapaa| aea pe e| iadat-a asezat
C(|va ma,ar| |a pasaaat
Va,ar|| aa a||at,
De aade, paa aade'
Ca maze|e edat'
Aa |eca|t pe maate
| z|c. ,$e vede, dar,
Ca ae| a|c| saatem maa(| aa ia zadar
|esemae maze|e de eamea| s-aa art
| e| aa |etart.
Ca ae| ia |eca| |er catar| sa |sced|m
A|de(|' ve|a|c||er' ca te(|| sa raca|m
Na p|erde(| campata|, str|,a(| ca iadrazaea|a,
lar c|ae a-are ,|as
Cam treba| |a ma,ar|, a|ar' de pe |araas'
| crede(| ca, paz|ad aceasta rada|a|a,
Ne| s|ava vem |aa, ma| ma|t rasaaateare,
Dect ace|e aeaa vest|te ser|eare
Acest s|at ma,aresc,
Va,ar|| ca aa ,|as i| imbaaata(esc
|-edata te(| peraesc
Asa str|,are mare,
lact stapaa| |er, p|erzad teata rabdarea,
$
A|ccu uonici
A peraac|t ca ara
$a-ac||da pe ma,ar|, de pe |araas, |a sara
|a vreaa s-adac am|ate.
Ca |eca| aa da m|ate
%
laou|c i sarirc
Mo:(n
;: noun (e
O
a a mem|(e|er (ara
(Ce ma| aa are |etara)
Odata jadecateare
|ra e mem|(a, care
C||bza|a ca scampatate
Campaaa cea de dreptate
| |ata ca |a mem|(a
$e arata deaa m(e,
Z,r|ate, iacraatate,
la pr|,ea|re de mearte,
|aras|ad a| |er |acas,
|eatr-aa ba|,are de cas
Uaa str|,a. ,$eceteste'
Casa| ea |-am |est ec||t
A|ta (|pa. ,Hetaraste'
Casa| ea |-am debad|t
$ta(|' |e z|se |er mem|(a
la campaaa de dreptate
$e va |amar| |||a(a
|r|c|a|| de cas armate
Ape| casa| drept ia deaa
Rampada-| ea prea |rames,
A pas iatra amadeaa
Campeae cte aa be(
Dar cad campaaa r|d|ca,
Vede c-e parte-| ma| m|ca,
Vasca, cearca, c||bza|este
| b|ae aa a|mereste
&
A|ccu uonici
Acam partea cea mascata
Na tra,ea ca ce|a|a|ta,
Vascad |ar d|a acea ,rea,
Tecma| drept aa a|merea
| asa pa-ia s|rs|t
Tet ia campeae a tras,
lar m(e|e s-aa trez|t
Ca d|a cas a-a ma| ramas
'
laou|c i sarirc
1uuI
;: Iuu;o.uI
U
a |ap pe pa|a| saa ve|ad sa-| |sp|teasca,
De este vreda|c e| ia breas|a par|ateasca,
|-a |est tr|m|s edata
|a mar,|ae sa vada.
|e aade-s e||e Cam staa paster|| |er
| aa camva ar || vreaa pr||ej aser,
Vacar cam ca pacat,
$a capete vaat
$-a das s| a vea|t ||amada| |apaser,
Z|cad. ,|a am a||at pe astaz| baaa masa.
Ce|e sab dea| se pasc ma|(|me de e| ,rasa,
|atem iatra a|es vreaaa sa |aam
| sa macam
Da' b|ae, de paster ta aa-m| spa| ce-a| a||at
8atraa| |ap a iatrebat
|astera|, precam spaa,
| desteptat s| baa,
lar c|a||, |-am zar|t, saat s|ab| s| pa(|ate|,
Na-| ,r|ja despre e|
De este c||ar asa, ea tet aa ma aaesc
|a tarma sa peraesc
Raspaase |apa| cac| de aa-| pastera| prest,
Ape| e| c|a| m|se| aa (|ae
$a mer,em ae| ma| b|ae
|e aade ea am |est,
| st|a ca saat c|a| ma|(|, dar e pastera| prest
lar aade e pastera| de a|m|ca,
N|c| c|a|| aa-s de |r|ca
A|ccu uonici
1euI ;: :eu.eIe
U
a |ea c-aa |epare pr|etea| s-aa |acat
|a vad ca va m|ra(|
| a|c| e de crezat,
Dar cad i(| sta sa caata(|
|a adaaar||e |amest|,
Ape| ma| ,re|e |acrar| i(| crede ae||rest|
Asa, edata aa pera|t
|| impreaaa |a p||mbare,
| |epare|e a stra|t
Aceasta iatrebare.
|r|eteae |ab|t'
Va m|r ea s| te re, sa-m| spa|
|r|c|aa, peatra ce cacesa| a|m|c|t,
|e care pe(| pe |ec c-e s|r|a mert sa-| pa|,
Te spar|e asa camp||t,
lact ta |a,| de ,|asa| |a|
Aceasta aa-| de vre m|rare,
|a| |ea| a raspaas
| ae| ce| mar| saatem ca s|ab|c|aa| aasca(|
|recam aa e|e|aat, ct este e| de mare,
De searec| |ar se teme tare
Ape| peatra aceasta dar,
Na ia zadar,
Raspaase |epara| | ea ca ve| ce| mar|,
Va tem de c|a| cepe| s| varvar|| e,ar|
| ae| adeseer| pe pat|m| ae s|||m
Ca a|e ce|er mar| sa |e sama|a|m
Dar aa prea a|mer|m
!
A|ccu uonici
S:gIe(uI
;: :o.InruI
S
t|,|e(a| s-a |est pr|as ia |a(, cam e ma| ,rea,
| dezaadajda|t de mearte se batea,
lar c|ecr|aaa| raa
De e| iaca rdea,
Z|cad. ,Ce aataraa'
$e peate z|aa mare
$a caz| ia |a( asa de tare,
Cad ea a-am |r|ca
De a|m|ca
Dar iavrt|ada-se pe |a,a st|,|e(e|,
$-a pr|as ia |a( s| e|
Vez|, dapa |apta,
||ata.
$a aa ma| rz| de a|me a|c|edata'
!!
laou|c i sarirc
CnIuI ;: nIn.e(uI
U
a vreda|c ca|are(
Avea aa ca| prea b|ad s| b|ae iava(at,
lar s|a,ar e| seme(
| despre ca| iacred|a(at,
A vrat sa |aca e cercare.
Ca |ara |ra, ca|are
$a |asa |a pr|mb|are
Deedata ca|a| a pera|t
|a pas, iacet|ser,
Dar cad a ia(e|es ca a-are |ra straa|t,
A pr|as a ma| jaca, a mer,e ma| aser
Ape|, |aada-s| vat,
$area, zvr|ea |a,ad,
lact pe ca|are( |-a trat|t e| jes,
lar s|a,ar a p|ecat |a |a,a ma| vrtes
|e va|, pe dea|ar|, pr|a peaeare
|, dad de-e rpa mare,
$-a zdram|cat de tet
$tapaa| a a||at ia arma ca|a| mert
-a z|s. $armaae ca|, prea crada ta p|e|re
|a iasam| (|-am ,at|t
Ta sab peva(a|re
A |ra|a| straa|t,
|ra| prea b|ad s| baa s| a|c| aa ma tratea|,
N|c| capa| aa-(| rapea|
| s|ebezea|a ct e de des|atata,
Dar cad |a aa aered aa are
A sa masara ia(e|eapta,
$e |ace pr|mejda|teare
A|ccu uonici
!"
CnIberuI

araaa| a ,as|t aa ,a|bea ra,|a|t,


|e care |a| i| da desta| baa| de ar,|at
Dar e| a z|s ia s|ae.
,$a-| sc||mb asa aa-| b|ae
Acam am pr|cepat ca treba| cara(|t,
|eatra ca sa cst|, pe e| pre( iade|t
| iataraada-se acasa a |aat
N|s|p s| caram|da,
Ca care ,a|beaa| atta |-a |recat,
lact |-a s| |acat carat ca e e,||ada,
Dar aama| a scazat d|a ,reatate ma|t
| pre(a| ce| d|at| |a ,a|bea a p|erdat
ldeea |aba|e| e |esae de-a(e|es
|ar|a(||er' pe ve| pr|veste ma| a|es
Cac| ve| aa treba|e sa va s|||(|
latra st||a(e ma|te pe ||| sa pespa|(|,
Ca sa |e da(| aa |ax, aa ama,|ter aame,
| sa d|spre(a|(| p|ecar| ||reste baae,
$cazad ,re|mea |er ia campeae|e |ame|
A|ccu uonici
!$
Bn.bnuI
u .e: ee:
U
a em pezaas a |est sc||mbat
Vre tre| |eme| ca caaaa||,
|||ad tastre|e iaca v||
Dar ace|e era aa aspra imparat,
|a care, cam a mers asemeae st||a(a,
A s| ,as|t de cav||a(a
Ca peatra asa |apta,
|e em sa-| dea sab jadecata,
lar spre ma| aspra ia|raare,
]adecater||er a pas e| iaa|ate
$a ||e ca |aare-am|ate
| sa iac||pa|asca pedeapsa cea ma| mare
Uae| asemeae de p||da rea armare,
Ca |a de impetr|va, e| |etart era
|e te(| a-| spazara
(Asemeae aa imparat
N|c| pe |a ae| a-ar || str|cat)
]adecater|| vad ca aa-| de sa,a|t,
$a |etarasca drept e| ma|t s-aa sr,a|t,
| aama| Damaezea de sas |-a |am|aat,
Cac| secet|a(a |er aceasta a armat.
Ca ema|a| sa dea |eme||e tastre|e,
ladaterada-se de a tra| ca e|e
Nereda| iasa s-a m|rat
|eatra asemeae prea s|aba |etarre,
| s|,ar te(| aa asteptat,
|e vraa jadecater sa vada spazarat
Dar a-aa trecat a|c| patra z||e
| s-a imprast|et pr|a (ara aaz|re.
!&
A|ccu uonici
Ca ce| ca tre| |eme| barbat,
De raa| |er s-a spazarat,
| de ataac| ia acea (ara,
Ca tre| ma| a|me aa se-aseara
laou|c i sarirc
VuIen
;: ngn.uI

M
|at|esa|e' de aade v||
O va|pe pe ma,ar vazad |-a iatrebat
Drept de |a |ea, de vre| sa st||,
Am |est sa-| vad s| m-am m|rat
Cam a s|ab|t de tare,
8atra, aepat|ac|es. i(| pare
O ||ara |earte de a|m|ca
Ace| ce cad zb|era,
Tet cedra| tremara,
lar ea maream de |r|ca
Acam iasa ma| te(|,
Ca cearae s| ca ce|(|,
Cam pet i| dejeaesc
| |r|ca-| rasp|atesc
Dar ta, ea secetesc ca aa-| || iadraza|t
De |ea sa te at|a,| |a| va|pea a verb|t
Asa' ma,ara| |-a raspaas
8a cred ca |-aa patraas
|erec|e de cep|te
De m|ae |a| zvr||te
| sa||ete|e m|c| asemeae armeaza,
Cad pe ace| caza(| d|a s|ava imp||eaza
A|ccu uonici
"
1euI
In .rn
L
ea|, |apa|, va|pea s| c|ae|e edat',
Ca a|ste baa| vec|a|, s-aa |est a|cata|t,
Ca te(|| iatraa|t,
$a amb|e |a vaat.
| ce ver capata sa-mparta masarat
$e-atmp|a dar, ca va|pea-at|
Ua cerb |rames a pr|as,
| adaaad pe te(| a| sa|,
$pre jert|a |-aa iat|as
Acam e treaba mea, ba|e(|,
|e z|se |ea| |er
Ve| treba| aama| sa vede(|
Cam ea impart aser
| desp|cad iadat' pe cerb ia patra par(|,
A z|s. ,Aceste saat |ra(est||e baca(|
| |ata. cea |a|a| e partea mea de |rate,
A 1oao pe drept ca aaa| |ea se cade,
-acea o |c|o tet m|e se cav|ae,
|recam ve| st|(| prea b|ae
lar de o o|o er|care s-ar at|a,e,
|e |ec i| ve| iav|a,e
"
A|ccu uonici
VuIen
ene::n
O
va|pe |a (araa se iaaad|s-edata
|a pasar| ia pe|ata
Ca-acea depr|adere s| |araa pe emat,
|a aeaptea a vea|t ||amada |a espat,
| ia ,a|a| s-a des|atat
lar dapa ce s-a satarat,
Ape| a z|s. ,Desta|, ma dac de,rab-acasa,
Ca aa camva sa daa p|e|c|ca peatra masa
Dar ia,r|j|rea e|, carad s-a imp||a|t.
Cac| arma se vedea, pe aade a vea|t
|araaa| vaater s-a s| |aat pe arma,
| va|pea a |es|t de ceatas |earte baaa
Ce dac-ar || s|-a |amea mare
Vazata arma |a t||ar|,
Ataac| ma jar, |ara mastrare,
Ca s-ar vad| s| ia car(| mar|
"!
laou|c i sarirc
P:eeruI
C
ep||a|a| de p|eptaaat
Neaeaca p|epteae d|a tr, a camparat
Cep||a| |earte ma|t de e| s-a bacarat
Ce p|eptea baa|ser'
Cam mer,e de aser'
Va| b|ae de aa ceas
|| per|sera| saa pr|a p|epteae a tras
| ma|(am|t dep||a aeaeaca| a ramas
Ape| s-a pas |a carte,
A iava(at |rames,
D|a bac|| a epta parte,
| |ar |a p|epteae de,raba s-a iaters
Dapa aceasta dad de a|te jacar||,
Cep||a| a |acat prea ma|te aebaa||
| para| de pe cap de tet s|-a iac|c|t
Dadaca |a| a vrat iadat' sa-| aetezeasca,
Dar p|epteaa| era pr|a casa za|a|t,
| e| (|pa, racaea, ace|a sa-| ,aseasca'
O |ata, de sab pat, de,raba |-a s| sces,
Dar aama| ce |e|es'
Ca cam ab|a-ab|a de para-| s-a at|as,
Cep||a| de darer| a s| str|,at ca p|as.
Ce p|eptea iadrac|t'
lar p|epteaa| a z|s.
|a tet ace|as| saat, (|-e para| iac|c|t
Cep||a| iasa, saparat
|e |aver|ta| saa,
|-a dat iatr-aa praa.
$tr|,ea|ce|e ma| ma|t ca e| s-aa p|eptaaat
""
A|ccu uonici
Vazat-am ea
la veaca| mea
Ca eamea|| asa ca o1coaa| |ac
Ct ca,eta-| carat,
|| aeaa este dra,,
lar cam pe ca,et a| patat,
Ape| de o1coa iadat' te-a| departat
|, ca cep|||, ae| de p|eptaaat |a,|m
Cad capa| ae-ac|c|m
"#
laou|c i sarirc
Mngn.uI
L
a aa (araa era e v|ta de ma,ar,
Ca care e| |a te(| se |aada,
Cac| ia parerea |a| prea b|ae se parta
| peatra ca-mprejar eraa tet cedr| mar|,
Ape| ca aa camva, pascad, sa rataceasca
Va,ara| |aadat,
| tetedata vrad ca sa-| impedebeasca,
Ua zar,a|aa |a ,t (araaa| |-a |e,at,
Va,ara| s-a |acat mare( s| ia,m|at
(De decera(|| e| pesemae aaz|se,
Ca prea se |ada||se)
Dar raa,a| aea a |est |a| spre esada mare
(Urmeaza s| |a ae| aceasta iatmp|are)
|a iasa ma| iat| dater saat sa va spaa,
Ca ia partar| era ma,ara| aa prea baa,
lar pa' |a zar,a|aa e| b|ae petrecea
|r|a (ar|a|, pr|a ,rad|a|, pr|a caratar| amb|a,
|astea, se-adesta|a,
-ape| cam pe |ar|s acasa se-atercea
Acam iasa ma| raa ma,ara| petrecea
|eatra ca raa,a| aea,
$aaad pr|a zar,a|aa,
C|ema cad pe vec|a ca vre desp|catara
$a de|e pe ma,ar a|ar' d|a caratara,
Cad pe stapaa| saa ca jard|a ia maa,
$a-| sceata d|a ,rad|aa,
Ape| s| pe j|tar,
$a-| rapa ceaste|e ca para| d|a e,eara,
lact b|eta| ma,ar,
$t|c|t s| esad|t, ramase ma| sa meara
"$
A|ccu uonici
| eamea|| ace| |a raa, iaa|ata(|
|a(esc asemeae, cad saat |ateresa(|,
|eatra ca raa,a| aea,
|er este zar,a|aa,
Ce saaa de departe
Vad|ada-|e-a |er |apte
laou|c i sarirc
Are.euI Iu: A..:re
A
rv|ate ceate|e a res |a aaterea,
Dar a-a stat ma|t sa seceteasca,
C| s|a,ar e|, merea
$e pase sa-| crpeasca
lar peatra pet|c| de crp|t
D|a maec| a ta|at ca e a patra parte
| aaterea| |-a ,at|t
Ca maec||e prea scartate,
lact er|care |e vedea,
De das rdea
Vazad aceasta e|, a z|s ia ,ada| saa.
,|asa(|, ca dear aa saat asa de aataraa,
Vreaa |acra mare aa-|
$a-m| ta| ea pea|e|e de pe |a aaterea
| maec||e sa |e pa|
Va| |aa,| dect eraa
A z|s s| a |acat
Dar |amea se m|ra
Ca aaterea| |a| era acam prea scart,
| aa asemaaa a|c| ca aa baa m|ateaa
$e-atmp|a s| be|er| de aeam
Care-acarcad averea |er,
Tet ca aceeas| m|ate,
$a e iadrepte vrer
| |ac ca s| Arv|ate
A|ccu uonici
"&
VuIen
:r I:.nnn
O
va|pe a |atrat edata
||amada ia ||vada
| peame|e vazad, |ramease, ceapte b|ae,
$-a bacarat prea ma|t ia s|ae,
Dar bacar|a e| a |est ia m|a| stra|ae.
Ca praae|e pe crea,| cam sasaser eraa
| aa se scataraa
Umb|ad ea ia zadar ma| b|ae de aa ceas,
A z|s aceste catre praae.
Cam v-am ,as|t, asa va |as,
Vacar ca |a pr|v|t va arata(| prea baae,
Dar verz|, ia |ec sa |e|es|(|,
Ve| d|a(|| strepez|(|
Ua adevar de ma|t vazat,
Ca aeavad pr||ej ca sa ae |e|es|m
De-aa |acra ce ae e p|acat,
Ape| aeaparat casarar| i| ,as|m
A|ccu uonici
#
EIenruI :r nor:e
C
|ae-| tare s| mare,
Dar m|ate aa prea are,
Na-| b|ae, ct de baa |a |a|ma sa ||e
|e e|e|aat |-aa pas ia cedr| |a dema|e,
| de pe aeam e| te(|,
De |a strabaa|| sa| paa |a straaepe(|,
Aa iadesta|a m|ate,
Dar este rar ace| prea|er|c|t par|ate
$a-| |asa baa| cep||| te(|
| e|e|aata| mea, er|cam era de mare,
A ia(e|e,er|| a-avea iademaare,
lar b|ad s| p||a de baaatate
|ra, ct aa se peate
| |ata ca |a dema aa dat b|ete|e e|
O ja|eba, z|cad ca ,|ap|| ra| pe ae|
De tet ae jeca|esc
T||ar||, varvar||, da cam de iadrazaesc'
A z|s da|esa| dema lar |ap|| se-adreptaa
|-asa ar|aa.
Var|a ta'
De ae| aa te-adara,
Cac| s|a,ar ae-a| |est dat peraaca asta-|araa
$-avem ca te(|| b|aaa
lar e||e prasc, c-asa saat iava(ate.
Ne| a-am |aat ma| ma|t dect p|e|cea de |rate
Atta' demaa| |e raspaade,
$a st|(| ca strmbata(| |a m|ae aa-(| ascaade,
Va |etarasc de-acam de ea|e e p|e|c|ca,
| a|c| aa par ma| ma|t, a|m|ca
A|ccu uonici
#
P:e.er::
;: B::.:(n

!
P
|etrea|| aa |es|t ca teta| d|a rabdare,
Nema|patad a sa|er|
|| pa,abe straac|aateare,
|e care aa pateaa |er|.
|eatra ca ia tet aaa|, Caejd|a|
2
a|m|c|t
|e ma|(| a sarac|t
Dar c|ae e depr|as, ca v|erme|e ia |reaa,
Grea sc||mba |eca| |a|, aade a tra|t aa
Asadar, tr,a| tet, edat' s-a s|ata|t
$a de|e ja|eba |a 8|str|(a cea mare,
|r|a care aratad devez| |amar|teare
De pa,ab|r||e ce ma|(| aa sa|er|t
| sa|ar ma| aeceatea|t,
Z|cea. ,Ca pe Caejd|, precam pe 8|str|(eara

N|c| iatr-e pr|mavara


Na se stavesc ca meara,
| case ca zap|az, ba aaeer| s| v|te
|e saat pr|mejda|te
Dec| dar, e| secet|ad ca 8|str|(a cea mare
Va |ace ce|er m|c| cazata ia|raare,
Ca aaa ce |e|es de ebst|e adace,
Cac| p|ate |a Ga|a(|
+
ca c|ereste|e dace,
Aa mers ca ja|eba, dar st|(| ce aa vazat
|e iasas| 8|str|(a, rap|ta| |er avat,
I
|eca|ter|| aaa| tr, de acest aame s| aa ra repede care spa|a
ma|ar||e ace|a| tr,
2
Ua praa ce da ia 8|str|(a

A|t praa asemeae


+
Ga|a(|, pert pe Daaare (,ee,r)
#"
A|ccu uonici
Trecad ca va|ar| p||a| de spame'
lar aa batra ca m|ate
A z|s catre aa a|t sept|ad asa cav|ate.
|a st|a ma| de ma|t, ca eamea|| ia |ame
Asapra ce|er m|c| dreptatea aa-s| ,asesc.
Cad e| ca ce| ma| mar| rap|r||e-mpar(esc
##
laou|c i sarirc
P:.nn.e(uI
;: ;n.eIe
D
e,eaba verevesc ca aa-| |a drac| dreptate,
Cad e| e s| pazesc ca mare scampatate
| ce| ce a |acat ia |ame raa ma| ma|t
|a Tartar parare-| ma| b|ae caaescat
Acesta| adevar am |aba|a devada
Ver,ad ia s|r |a e parada,
Ua sarpe prea iavea|aat
Ca p|zmatare(a| s-a |est impr|c|aat,
Cac| sarpe|e ve|a sa mear,a iaa|ate,
lar p|zmatare(a| is| da a |a| cav|ate,
|recam ca are
|| dr|t ma| mare
Cad |ata, Ve|zeva| |a e| s-a aratat
| dad ma| iaape| pe sarpe, iac|adat
A z|s. ,|a recaaesc a ta|e vreda|c||,
Dar dapa drept cavat, ia arma |a| sa |||
|st| raa ia adevar s| |earte mast| camp||t.
|st| p||a
Ta de vea|a,
Dar a-a| pr|mejda|t
|e ce| ce de apreape de t|ae s-a |er|t
lar p|zmatare(a| pe te(| a p|zma|t,
| ||mba |a| cea rea strabate
Or|aade, de departe
Asadar de acam, va |etarasc sa st|(|.
Ca p|zmatare(|| ia |ad saat ma| c|ast|(|
| de |a |ecar| ve| sa aa va ma| s|ad|(|
A|ccu uonici
1uuI rn..
O
r|ct de baae rada|e|e,
Cam ver |atra pe m|a| de eamea| aec|ast|(|
| aama| de a| |er |e|es peva(a|(|,
$e |ac iadata re|e
$pre p||da treba|e sa st|(|
Ca |apa| s-a cerat |a |ea aazr pe e|
$e vede ca |a e|, precam s| pe |a ae|,
Tet treba| m|j|ec|r|,
Cac| e| iat| a pas pe va|pe mester|(a,
Re,e catre |e|(a
Dar, peatra ca de |ap| saat re|e aaz|r|,
|rea|am|aata| |ea |er|ad aema|(am|r|,
A peraac|t |a s|at
$a |aca tatarer c|emare
De e ebsteasca adaaare,
|a care m|c s| mare sa ||e iatrebat.
Ce st|a de |ap s| ce partar| e| are
Asadar, ||are|e pe rad s-aa adaaat
| iatra e aa|re ,|as baa de |ap aa dat
|e arma a |es|t peraaca cea |e|asca.
|e |ap, aazr dep||a, |a stae sa-| peraeasca
Dar e||e ce-aa aratat
|a adaaare e|e aa |est aeaparat
Aceasta-| de m|rare,
Ca s|ata| a a|tat sa |aca |er c|emare,
Cad e|e ma| a|es eraa treba|teare
A|ccu uonici
#&
Te:uI ;: :en.::
U
a te|ser crescat sab dea|, ia departare,
Odata b|estema aereca| de a|tare,
Asa z|cad.
Ce |er|c|(| stejar|| siat'
D|a ||re iazestra(|,
|atera|c| e| s| aa|(|,
Vad |amea cea |rameasa,
Apreape staa de seare,
lar ea, e' searta t|ca|easa'
A|c| ia departare
V|a(a-m| am art
|| b|ae a-a s|rs|t
| s-a stra|t |artaaa, vat
| cera| s-a iataaecat
| |a|,era| a scaparat
|r|a aear| taaeta| se rastaraa, trasa|ad,
| r|s|p|ad
Ace| ma| mar|
$tejar|'
lar te|a| de sab dea| era aevatamat
Ataac| e| s-a trez|t ca este v|aevat
| ma|(am|ad, a z|s asa catre aerec.
Aparatera| mea' |a de acam te re,
Ca parte ||a|st|| sa dara|est| ta m|e
| tra|a| departat, drept prav||a sa-m| ||e,
|eatra ca am vazat prea b|ae
Ca ce| ce staa |a iaa|(|me,
Vacar de saat s| mar|
| tar|,
Dar p|ca |a pamat
De vat
$
A|ccu uonici
Doun
oIobone
U
a pe|ebec ca v|a
Ver,ea ia car pe dram, iacet s| |earte ||a,
lar a|ta| ca desert, |as' ca veaea ma| tare,
Dar s| |edere,ea,
|acad aa va|et mare,
lact ce| trecater| ia |atar| te(| |a,eaa.
Ataac| cad e| |e|es a|m|ca a-adacea
Asemeae ia |ame,
Ace| ce tatarer se |aada s| spaae
la treb| pa(|a spereste
lar ce| ce tace,
| treaba |ace.
Ace|a parare ma| s|,ar |spraveste
$
laou|c i sarirc
Mngn.uI
;: .:.:gIeon.en
M
a,ara| a vazat pe e pr|v|,|eteare
|r|eteae, |-a z|s, ma re, sa ma asca|(|.
|a tet am aaz|t e verba de |a ma|(|,
Ca ta iatra catar| est| mester|(a mare,
| |ata, acam vrea
De |scas|a(a ta sa jadec s|a,ar ea
lar baaa pasara|ca, pera|ta spre catare,
Cad ||a|st|t, ab|a
la s|ae c|r|pea,
Cad tare sa|era,
Cad ,|asa-| tremara,
Ape|, pr|a da|cea e| str|,are,
latra a dra,este| ce| ,|a,ase p|ecare
|e amerasa| saa c|ema,
| red|a| des|atat, catarea-| rasaaa,
lar |amea asca|tad
Tacea s| se m|ra
Va,ara| iasa de pamat
$-a rezemat ca |raatea,
| a raca|t asa. ,Ta versar| a| p|acate,
Dar cad a| asca|ta
Cacesa| de |a ae|, ma| b|ae a| cata
Acestea aaz|ad ia sa||et s-a j|,a|t
Acea pr|v|,|eteare
| de ataac| a ceatea|t
|eatra ma,ar| a sa catare
Damaezea sa ae |ereasca
De jadecata ma,areasca
$
A|ccu uonici
Ve.e.:(n
V
ever|(a ca cred|a(a
De ma|(| aa| s|ajea |a |ea,
$|ajba cere stara|a(a
| este |acra cam ,rea
A || destept, ca s|m(|re,
-a iatmp|aa ades
Capr|c|| care d|a ||re
Aa ace| mar| ma| a|es
Na st|a dar, ca ce partare,
Ca ce c||p prea a|mer|t
Vever|(a c|aste mare
De |a |ea a debad|t
-a |aat |a,ada|a(a
Ca d|a dar||e ce v|a
l| va da spre caaest|a(a
Ua car de a|aae p||a
|a,ada|a(a i| baaa,
Nama| aa adace sa(,
| |a aaz ea rasaaa
Cavat aspra. ma| rabda(|'
Vever|(a-a asca|tare
Rajea d|a(|| |acr|mad
| d|a ec|| c||pea ca ja|e,
|ararea |a s|ajba stad,
Cad aeamar||e e| teate
lc|-ce|e pe crea,| sa|ta
| iatra a|aae ceapte
Gasta| saa is| des|ata
Vremea trece, vremea zbeara,
Vever|(a a s|ab|t
$!
laou|c i sarirc
| de a s|ajbe| pevara
|epadare a pera|t
|ea| |ara pre|aa,|re
Dem|s|ea e| a dat,
lase(|t de ma|(am|re
| de cara| iacarcat
Ca prea|ramease a|aae,
Dar pate(| sa secet|(|,
Acam e|e ce saat baae
Vever|(e| |ara d|a(|
A|ccu uonici
FnuI, b.on:n
;: ;:un
R
aca|, breasca s| e st|aca
latr-e z| s-aa apacat
De pe ma| ia |az s-adaca
Ua sac ca ,ra iacarcat
| |a e| te(| se ia|ama.
Tra,, iat|ad, dar |aa de sama
Ca saca| sta aec||at|t,
Cac| se tra,ea aeaa|t
Raca| iaape| se da,
8reasca tet ia sas sa|ta,
t|aca |earte se |zbea
| a|m|c aa |spravea
Na st|a c|ae-| v|aevat,
lasa, pe ct am a||at,
$aca| ia |az aa s-a tras,
C| tet pe |ec a ramas
Asa-| s| |a emea|re,
Cad ia ebste aa-| aa|re.
N|c| e treaba aa se |ace
Ca |zbada s| ca pace
$#
C A R T | A
l l
Ir::r(n.en nbuIe:
O
a pa|at |a imparat,
Adevara|, ,e| d|a ||re,
|ara veste a |atrat
|a a |a| asa pr|v|re
lmparata| a str|,at.
C|ae est| Cam iadrazaest|,
Ge| a|c| sa te |vest|
Adevara| saat
Ce vre|
Vreaa sa-(| spaa a mea parere.
Ta a|c|cam aa a| darere
|eatra pamatea|| ta|,
Ce| ma| mar| te ma,a|esc
| aereda| je|a|esc,
|e,||e i(| saat ca|cate
les| a|ara' les| a|ara'
Ge|a|e aeras|aate'
Da(|-| a|te jes pe scara'
lata cam |a pr|m|t
Adevara| dez,e||t,
||, e|tad, se departara
Dar a |a| der|a(a baaa
Ua a|t c||p |-a aratat
Adevara| ma| pe arma
lar a mers |a imparat,
$$
A|ccu uonici
lasa aa ,e|, c|-a vesm|ate
lmpramatate |a m|ate
|, ca aer de respect,
A verb|t |rames, iacet
lmparata|, ia m|rare,
l-a dat teata asca|tarea,
|-a patraas, |-a ia(e|es,
| iadata a a|es
A|(| m|a|str|, a|ta carte,
A |acat pre|acer| ma|te,
Treb||e a iadreptat
-a |est b|aecavatat
$%
laou|c i sarirc
1uuI ;: onruI
U
a |ap edata a |atrat,
De |r|ca, aa de ve|e baaa,
$capad v|a(a, |a aa sat
|| se ,eaea d|a arma
De catre vaater| ca paste iaarma(|
| c|a| iatarta(|,
lar aa asa a|a| sa aa dea Damaezea
N|c| |a vrajmasa| mea
la dezaadajda|re,
$armaaa| |ap cata er|aade mata|re
|, iat|a|ad pe aa metaa,
|r|etea de ma| aa,
l| z|ce. ,|ra(|eare'
Ta aa st|| aadeva a|c| a mea scapare
8a st|a raspaase e| a|ear,a |a Tr||aa,
Ca este |earte b|ad s| m||est|v (araa
O|' aa pet, catre das' saat tare v|aevat,
Cac| asta-|araa |a| v|(|ca |-am macat
Ape| da |a,a |a Arv|ate,
|| este aa (araa s| vreda|c s| cam|ate
Ca dasa| |aras| saat sm|at|t,
|eatra c-adeseer| |a| e| am sprca|t
Asadar ce sa |ac| |a vera|ca| batra
A|ear,a, ca e baa s| pr|m|ter rema
N|c| |a acesta a-am ebraz,
|a| aa ca a|ste m|e| |-am |est |acat aecaz
Ape| dar, camatre, aa-| b|ae
| ce aadejde a| a|ce peatra t|ae,
Cad ta ca te(|| est| str|cat
| aama| s|a,ar v|aevat.
Ca|e,e dar ce-a| semaaat'
A|ccu uonici
$&
Son.euI
;: gu.gnruI

V
ec|ae' A| aaz|t e veste de pr||a(a
Z|cea catre ,az,aa aa searec |a ambar|,
Ca |ea| a |aat ia aa,||e pe m(a
| ae| de-acam vem || a|ce mar| s| tar|
||, aa te bacara, pr|eteae, de,eaba
Gaz,aaa| a raspaas c-aa aer |sp|t|t
Cac| de va ramaea |a e| pe aa,||| treaba,
Ape| sarmaaa| |ea aa scapa aezatr|t.
Ca m(a ||ara aa-| ma| ,reaza|ca sab seare
|r|ces||er |e par patera|c| aama| ce|
De care se tem e|
|recam |a ae| a z|s e treapta earecare.
Dear aa-| armasa| mare
A|ccu uonici
%
Mo.n.uI
O
a |az, |a |ezatara,
$-a aratat spartara
Dar aa era deedata
Att de iasemaata
|, daca ar || pas merara| esteaea|a,
|erea |a iacepat pe v||ter sm|atea|a
|| iasa, stapa|t de ma|ta |eaev|re
(Narav ce pe |a ae| demaeste cam d|a ||re),
|a(|aa ,r|ja arata,
lar carsa| aa ma| iaceta
Verara|e, |a sama b|ae'
Na p|erde vremea'
|as' |a m|ae,
lm| st|a ea treaba, aa te teme'
lasa tet |asa, tet |aa,este,
|a' cad edata se trezeste
Ca apa e ma| jes de stav||| ca e pa|ma
Ataacea s|-a |aat merara| mea de sama
|, a|er,ad aade s-a spart,
|| vede cteva ,a|ae |a aa |ec,
8ad apa pe |a,a |aptec
Vaca-v-ar a||a|' |e z|ce saparat
Tecma| acam v-a(| adaaat
$a-m| be(| ve| apa teata'
|-a e|e zvr' ca e |epata
|e teate |e emeara,
||erzad ,a|a||e s| apa de |a meara
|a am vazat be|er|, ce sate c|e|ta|esc
|ara ca|a(a saa cra(are
%
A|ccu uonici
(|-aceasta |aba|a c||ar |er e |arazesc),
Dar |ac eceaem|e mare
Ca cape(e|e|e ce|e de |amaare,
$aa, dapa verba cea batraa.
$aat |a tar(e scamp| s| |e|t|a| |a |a|aa
lar ca asa eceaem|e,
De,raba |a mezat se str|,a vree mes|e
%!
laou|c i sarirc
Eu.r:n
O
|ara|ca
De se| m|ca,
lar de |a|ma prea mare,
Adasese |ara|cara| iatr-e aespasa m|rare,
Cac|, precam a| e| |ster|c |amea a iacred|a(at,
|a parta ,raaa(e iatre,| de erza| ce| ma| mascat
|ra iac-acea |ara|ca
| |a razbea|e ve|a|ca.
Uade v|erm|ser vedea,
$e repezea s|-| pr|adea
C||ar pa|a,a| ca attea sab||, cease, iaarmat,
A| e| ac de b|ra|a(a iatr-e vreme a cercat
Dar |ara|ca, ca s| ema|, ca der|a(| aesa(|ease,
De-a |ara|cara|a| s|ava prea carad se dez,astase
|a tr, z|se ea edata
Va dac |amea sa ma vada
| eamea|| sa se m|ere
De vest|ta mea patere
| asa, prea ia,m|ata,
latr-aa mare car de |a ea s-a ca(arat iadata,
A ajaas |a tr,, dar a|' ce camp||ta |ev|tara
Vadr|e| sa|e vazara
Cac| a|c| aaa| d|atre eamea| |a |ara|ca aa cata,
Cad paterea sa-s| arate, ea m|aaat aa iaceta
|, ca teata-a e| s|||a(a, be(|ser| de |a tra,ea
$aa vree masca aataraaca pr|azad, |ate impaa,ea
Dar ia s|rs|t ebes|ta de zadara|ce cercar|,
C|ae|a| de |a,a car, a z|s. ,Dra,a, aa te m|er|
De-a eamea||er prest|e
Vez|-| cam a|c| aa se a|ta, erb| saat peatra |apte mar|,
%"
A|ccu uonici
||escare ca a sa|e. cad |a ae| ia |ara|car|
Teata |ara|ca ma st|e
$aat s| eamea| ce v|seaza
Ca aa|versa| iatre, de das|| se m|aaaeaza,
Dar ia |ara|cara| saa, e| aama| ct ||,areaza
%#
laou|c i sarirc
EIo.:Ie
L
a a|ste case mar|, ia ea|e prea be,ate,
$ta |a|a|c pe |erest|,
|e |a,a ||er| ||rest|,
| ce|e pre|acrate
De m|ae emeaest|
Dar |ata, aer| s-adaaa,
Ca |a|,ere |ac|ad,
| taaeta| rasaaa
De p|ea|e prevest|ad,
lar ||er|ce|e|e ace|e |scas|te
ladreapta catre ze|
$mer|ta ra,am|ate.
Ca sa epreasca e|,
Ca aa cavat d|a cer|,
A p|ea|e| aep|acer|,
Dar ra,ac|aaea |er a |est zadara|c|ta
| p|ea|a cea pera|ta
De aa raceare vat
$e varsa pre pamat,
|etea|e s|era ,rea,
Verdea(a iaae|este
| ||rea dapa ea
$e pare ca zmbeste
Ataac| s| ||er||e ace|e aatara|e
$e dezve|esc |rames,
D|a saar||e sa|e
Daa des|atat m|res,
lar ||er||e de ||r, matas| s| cat||ea,
Ce ra,e iaa|(aa cad p|ea|a se |vea,
%$
A|ccu uonici
De |ramase(ea |er ||ps|te s| patate,
Aa |est de pe |erest| a|ara |epadate
Ta|eata|a| ||resc de cr|t|ca aa-| pasa,
|a aa iataaeca a |a| ,ad|r| |ramease,
| aama| ||er||e ace|e pre|acrate
$e tem de p|ea|e |earte
%%
laou|c i sarirc
FuI
;: IeIe;euI
(uaaz||a 1|a| C A|cxoa1cs.a)

C
e vrasaz|ca, |rate'
Z|cea catre aa ra vec|aa| |e|estea
|a ape|e-(| merea
|e vaz ca saat m|scate,
| cam aa ebesest| m|-e ,rea de ia(e|es
Ape| pr|vesc ades
|e aada ta p|at|ad, cad barce iacarcate,
Cad p|ate, |aatr|, de care saat ma| aeaamarate
Aceste esteae|e
Zadara|ce s| ,re|e,
Cam aa |e parasest|
Cam aa te p||da|est|
De-a mea v|a(a ||aa
De des|atare p||aa,
Cac| ea, des| aa saat pe |arta aratat,
Des| a|c| aa peet vraa vers aa m|-a catat,
Dar staa ia ma|ar| me|,
|e per|a| de aere|,
Ca e caceaaa mare
|e pa|a| ce| ma| mea|e,
De barce, p|ate, |aatr| aa saat impevarat
| ,reatatea |er asapra-m| a-am cercat
V|a(a |ara ,r|j| ia pace m|-e petrec,
Cac| teate pre pamat ca vatar||e trec,
Desertac|aa||e |amest| ea |e arasc
| ia |||eze||e pr|a sema ma adacesc
Dar |||eze||sad,
%&
A|ccu uonici
|atraas-a| |e,ea b|ae.
Ca ape|e, m|scad,
|astreaza prespe(|me
Asapra z|se|er |a|, ra| a raspaas
| daca astaz| ea aa saat aa ra ascaas
De a| |ster|e| prea |a|a|ca pr|v|re,
Ape| pr|c|aa e a mea aeaderm|re
Ca care am armat acesta| ia(e|es
| peatra care saat d|a rar| ea a|es
lar ta de seceta ve| || carad ascat,
la tradava| taa pat'
Aceasta z|cere a |est preerec|e,
Cac| |e|estea| sec de,raba s-a m||t,
lar ra| astaz| sta aa ra de te(| s|av|t,
V|scad aeiacetat a sa|e ape v|e
Asa ta|eate|e, cad |eaea |e capr|ade,
$|ab|ad d|a z| ia z|, se p|erd |ar-a se-at|ade
%'
laou|c i sarirc
U.:uI
In .::e:
L
a e a|e,ere, |acata dapa |e,|
Ce deb|teace|e peva(a|esc d|a vec|,
|e ars |-aa |est a|es aazr peste pr|sec|,
Des| s-ar || patat aa a|t, er|care ||e,
$a pr|ada e asa cam ,rea dre,ater|e
Cac| arsa| daca da de m|ere,
Ape| se-acarca-a secete|e
Dar pasa ta de cere
|a ||are rada|e|e'
Or|c|ae a der|t sa |atre-a asa pest,
Nevreda|c, de|a|mat de catre te(| a |est
| parca iaad|as
Asapra arsa|a| majer|ta s-aa stras
Te(| |-aa |eret|s|t,
lar e| a ma|(am|t,
8a iaca |a ce| mar| s| |abe|e a ||as
Dar raa| ia pr|sec| carad s-a dezve||t,
Cac| arsa|, cam a mers |a tact, s-a apacat
De cara(|t, de retezat
|, drept, er|care stap ia |aba-| a |atrat
|-a sces de tet carat,
lar m|erea |a br|e, mer,ea aeceatea|t,
|a' ce |a s|at s-a dat de st|re
| s-a erada|t
|a |a(a |eca|a| pe |erme des|as|re
Aa mers, aa cercetat, aa scr|s, aa |amar|t,
Dar m|erea a-aa iaape|t,
lar arsa| de pe |ec
&
A|ccu uonici
$-a s| tr|m|s sar,||aa pe |araa |a br|e,
|| ia s|a,aratate
ls| sa,e |abe|e ma|t p||ae de pacate
|, ca aa ca|ater pe mare,
Asteapta vata| ce| de ca|e
N|c| aa ma| z|c a|m|ca.
De ars| m|-| tare |r|ca
&
laou|c i sarirc
Mo:(n
;: ogI:rnn
la e,||ada e mem|(a
C||pa| is| vaza edata
|a a sa tevaras|(a
|ace semae s|-| arata,
Z|cad. ,U|ta-te, pr|veste
|a acea car|catara,
Cam se strmba, se s|a(este,
|arca-| pa|ava |a ,ara
Vez| ,r|masar| ce iatearce
|a sa ||a asa de s|ata,
$ama s|a,ara m|-as |ace
| m-as spazara de c|ada
Dar cam saat d|a sar|eare
Vre tre|-patra s|at|seare
Ca aceasta, s| aaame
|et pe aamar a |e spaae
Na ma| cere treba|a(a
l-a raspaas tevaras|(a
Cac|, |ara de ias|rare,
Adevara| de ve| vrea,
Ne| saatem cam d|a aascare
Tet ca aaa, |ata mea'
$e ,as|ra e mem|(a
Ca de s|ae caaest|a(a,
lara ema| a|c|edata,
|recam am vazat ia |apta
|e aa jacas dema|ser,
Cara|a | se c|tea
&
A|ccu uonici
|aba|a de pa|aser,
lar e| prea aar||a rdea,
|acad semae |a aa a|t
]adecater aecarat
&!
laou|c i sarirc
MureIe
U
a maate se tradea de |acere camp||t
Tre| z||e a va|t,
lact se c|at|aa pamata| de sab e|,
Dar ia s|rs|t s-a des|acat
| a aascat.
Ua ser|ce|'
Aceasta |aba|a ca maate|e e vec|e,
|a iasa sa va spaa secreta-| |a arec|e.
$aat eamea| de |a care-astep(|
V|aaa| sa vez|,
Asa va|esc de tare
Cad e| se secetesc ca aa vre treaba mare,
lar cercetad ia |apta,
Gasest| |sprava |er desarta
$pre p||da, ea ades scr|a, ster, s| |ar ,adesc,
Ca cad e ep|ca p||ma aascecesc,
lar dapa trada ma|ta
la |apta ma trezesc ca e |aba||(a scarta
A|ccu uonici
Ir(eIeuI ;: ngrnuI
U
a ia(e|ept edata sedea ca aa ma,aat
|a s|at
Ta, care caaest| |amea
|-a |a|me c|test|,
Te re, sa-m| |amarest|
De ce-a sec|eta(| a|ese ma| aaame,
N|c| pr|az| de veste cad ca eamea| te trezest|
Nepetr|v|(| s| sec|
Asa pe ia(e|ept ma,aata| iatreba,
lar e| raspaas i| da.
$ec|eta(||e aa searta petr|v|ta
Ca e b|aa d|a aea ma| ma|t de |ema z|d|ta
$pre p||da, ea acam e casa m|-am |acat
| a|c| aa m-am matat,
lar ,re|er|| de ma|t
la ea s-aa asezat
Cercad ca scampatate
A |aba|e| sajet,
Gasest| c-avea dreptate
Ace| em ia(e|ept
| cam sa se aameasca
Gar|||| mada|ar|,
Ce aa st|a sa verbeasca
la sec|eta(| mar|,
Dar, pr|a a |er str|,are,
lmp|ed|ca pe a|(|,
Va| |sp|t|(| barba(|,
$a |aca vre |acrare
&$
A|ccu uonici
1uuI
In :e:.e
U
a |ap aeaptea, vrad sa |atre t|pt|| |a vre e|er|e,
N|mer| d|a iatmp|are tecma| iatr-e caar|e
$|m(|ada-| pe sar apreape, c|a|| te(| s-aa iatartat
|atret, ar|et, |reamat mare, ca ia |ad aa r|d|cat
laarma(| ca past|, c|eme,e,
Vaater|| se ,rabesc care d|acetre s-a|er,e
C|a|| ia a |er |a(ea|a
Daa pe aade pet aava|a
Na |asa(|, ba|e(|' |e str|,a aa vaater ma| batra
Da(| |am|aa' Da(| |am|aa' $a-| pr|adem v|a pe pa,a'
Ua a|t scapara iadata
|, cad |a ,ard. ce sa vada'
|apa| c|ac||t iatr-aa ce|(,
Ca ec|| craa(|, ca par pe des, c|aa(a|a d|a d|a(| |a te(|
Dar vazad ca aa-| de sa,a, ca p|e|rea-| s-a a|es.
Oamea| baa|' |e z|se $ta(|'
| ve|, c|a|, ce-m| saate(| |ra(|'
|a a|ce saat tr|mes
$e| de |a aeama| |apesc
|ace sa statera|cesc
($|,ara ca |a razbea|e. vec|a|ca, aestramatata,
|aa |a iat| ,|ceava ca care pacea-| carmata)
|r|,ea|r||e pera|te iatre ae| sa |e |asam
| pr|etesa,, cred|a(a, aa|| a|ter sa jaram
V|te|e |ara de ,r|ja ver petrece despre ae|
| c||ar ias|s| ae| de a|(|| vem paz| b|ete|e e|
||, ma| dra,a' i| raspaase vaatera| ce| batra,
Ta est| sar, dar ea saat a|b s|-a depr|adere-m| rama
&%
laou|c i sarirc
Ca ca |ap|| sa ma-mpac,
Cad de p|e|e i| dezbrac,
| pr|ad de pe bet para|e.
Da(|, ba|e(|, |ara cra(are'
A|ccu uonici
CnIuI
;: ngn.uI
P
astera| aaer e|, pe |a,a tarma sa
Avea aa ca| s| aa ma,ar
D|a iatmp|are e| ,aseste e |arsa,
Casata tet ia ||r s| ia mar,ar|tar
Harsaaa, precam st|a ace| ce mer, ca|are,
$e cade ca|a|a| spre ia|ramase(are
|astera| iasa-a secet|t
Ca ca|a| e desta| de ||re-mpedeb|t
| a ,as|t ca ca|e,
$tapa |||ad pe a|e sa|e,
$a pa|e pe ma,ar |arsaaa de||cata
Dar a |es|t ia |apta
Ca presta| de ma,ar, aesecet|ad ce pearta
| aedepr|as a ||-mbracat,
Ca scampa |a| |arsa ia ba|aa a |atrat,
$-a tava||t, s-a racer|t
| c||ar ca aa ma,ar de ,|ed p||a a |es|t
D|a |aba|a e |amar|t,
Cam ca pastera| a ,res|t,
lar e| e da |a iatmp|are
|a iasa secetesc. ca ca|a|, des| are
Narav de tava||t cad este asadat,
Dar aa se ba,a-a ,|ed, s| cam s-a r|d|cat
ladata de pe e| tet ce|ba-| scatarat
A|ccu uonici
'
In.(enIn
A
vad tevaras|e
a e ae,aster|e,
C(|va pr|etea| pe v|a(a
Aa cst|,at ma|(|me de baa| ,|ea(a
| adaaada-se |a casa |er ebsteasca
$-aa apacat |e|esa| sa-mpar(easca
(Dar saat cam rare impar(e|e
|ara ,|ceve saa sm|ate|e)
|-a| me| pr|etea| baa|, cst|,a| impar(|ad,
$-aa iatartat |a s|ada
Cad, |ata' deedata,
Aad str|,ad.
$ar|(|' sar|(|' |ec' casa arde'
|asa(| s| ae vem secet| pe arma,
Dar treba|e sa st|(| ca m|e m| se cade
D|a cea de |a(a sama
O m|e iaca s| ma| b|ae,
A z|s d|atre tevaras| aaa|
lar m|e ia tet baaa|
Vre deaa m| se v|ae,
|e z|se |er aa a|t
A|dem iasa' 8a sta(|,
| dreapta partea mea im| da(|,
$tr|,ara ce|a|a|t
Da peatra ce | cam
$|ad|ada-se asa, pr|etea|| vad |am
Ca pa|a|a|e-a casa,
| aepatad sa |asa,
Aa ars e| te(|, ca baa|, ca tet
'
A|ccu uonici
A|c| a z|ce pet.
Ca |a aa raa ebstesc, cad cere treba|a(a
Ca sa-| iatmp|aam pa|ad aa|t s|||a(a,
Adeseer| p|er|m ebsteste,
Cad ||estecare
$tr|,ad ca ,ara mare,
|a |ateresa| saa ia parte a(|ateste
'!
laou|c i sarirc
Do: :r:
U
a c|ae, de pe aeam da|aa,
|r|e|a|c, cred|ac|es catre stapaa| saa,
Odata a vazat
|e vec||a| caaescat,
]aja, ca(e| tarcat,
Ce d|a e,rada aa ia carte s-a |aat
| care|e acam |a e |ereastra-a casa,
ezad pe aa cever de ce|e ma| |ramease,
A|ara madra se a|ta
]ajaca. ce ma| |ac| mata
latreaba c|ae|e, d|a ceada dad iacet
(Acesta iatre c|a| e semaa| de respect)
l(| ma|(amesc, moa .|c/ raspaase |a| ]aja
$aat b|ae Derm, maaac, a|er,, ma |rjeaesc
| pe sa|te|e me| cad vreaa ma tava|esc
Dar spaae-m|. ce |ac| ta
|a saat ca parare Rabd |eame, p|ea|e, ,er,
|az|ad e,rada |a be|er,
Derm |a,a pearta, saa ca ca||,
| de |a bacatar| ades maaac bata|e
8a |er| s| aa |ec|er tre| |ev|tar| m|-a tras,
|eatra ca a-am |atrat |a vreme s| |a ceas
Dar ta, ]aja, ca ce-atmp|are
A| capatat |aver asapra-(| asa mare
Ce s|ajba |a stapa ia |apta imp||aest|
|||ad att de m|c, ia ce te b|za|est|
|a' a raspaas ]aja Va m|r de iatrebare'
|a |ac oo|c s| jec ca ema| ia p|c|eare'
'"
A|ccu uonici
D|a eamea| |aras| saat |a searta ia |aver,
|eatra ca-a deaa |abe st|a a amb|a aser
| |ac oo|c
Cad pet
'#
laou|c i sarirc
1uuI
;: ;on.euI
D
|a tarma |apa| sar e ea|e a rap|t
la cedra s-a ascaas
| pe macat s-a pas
lar seareca| a m|res|t
Apreape de macare,
D|a bert|c|ca |a| ca paza a |es|t,
$-a |ar|sat pr|a |raaz|seare,
| tecma| de sab |ap |arad e |armatara,
|ast|' |ate-a crapatara
lar |apa| a pera|t aa racaet |earte mare,
Ur|ad. ,$ar|(|' T||ar||'
Asemeaea s-a iatmp|at
la tr, e iatmp|are.
De |a jaca|ter ta||ar|| aa |arat
O paa,a ca para|e,
lar e| |a ceast|e iadat-a rec|amat
'$
A|ccu uonici
CIeIu:o.uI
;: .rnur:n
U
a taar |earte baa, dar prea c|e|ta|ter,
|aad ia stapa|re
O baaa mestea|re,
la vreme de aa aa, ramase pe aser,
| tet ce ma| avea acam era e b|aaa,
|astrata pr|a pr||ej ca t|mpa| sta de |araa,
lar c|ae aa-| de m|c ca |r|,a| iava(at
la b|aaa |earte crede
Dar iatr-e z| mer,ad dapa impramatat,
D|a iatmp|are e| e radaa|ca vede
Gaseste-adata ae,aster|
| |a pe b|aaa baa|ser|
Cac| radaae|e|e, cam z|c d|a iasemaare.
A pr|maver|| da|c| saat b|ae-vest|teare
|| iasa a a|tat preverba| batraesc.
Ca-e ||eare a|c|decam aa |ace pr|mavara
| |ata, se straesc
|artaae, v|sce|e ca ,er camp||t a|ara,
|e a||(| scr(|e emata| |a|aes,
De pr|a e,ea,ar| |am ca |araa ,|,|este,
| ce| ma| sara|maa |a |ec se iaca|zeste
lar taara| mea, tr|st, ||amad s| |r|,ares,
|eraeste ia sartac de-acasa
$a capete vre masa
Dar cam |a a||(-a |es|t,
|e radaa|ca e| e vede ia,|e(ata
|, tremarad de |r|,, i| z|ce. ,8|estemata'
'%
laou|c i sarirc
|e |apta-(| a| p|er|t'
Asa (| se cav|ae,
Cac| |ara b|aaa ea saat astaz| peatra t|ae
Na vreaa s-at|a, pe a|me,
Dar ma|t ma m|r ia s|ae.
De ce, tet ema|, cad ,reseste,
Asapra a|ta|a se dezv|aeva(este
'&
A|ccu uonici
E:e.uI
;: n.g:ruI
(Im||o(|c)

N
a a| ca,et, est| aa raa'
Ta te-a| |acat c|ecaa, ta te-a| |acat ||aa
|-a m|ae ba(| |ara cra(are'
Aa deara a| a|tat, ca ae| c||ar d|a aascare
Tet de aa aeam saatem,
Ca ae| a|atarea ia maa(| ae-a|||a(am
Asa (|pa |a ar,|atar|
$ab |ev|tare tar|,
Ar,|ata| pre|acrat de-a ||era|a| aae|te
lar ||era| a raspaas ar,|ata|a| aceste.
Te ma,|e, vec|ae'
| iatra sa|er|a(| |a p||da de |a m|ae
Ta iaca a| aerec,
lar pe m|ae, sces d|a |ec,
| ma| camp||t ma bate,
Tet ||era|, a| mea |rate'
''
laou|c i sarirc
O.noIuI
O
atra aa temp|a |de|esc,
|ra aa zea de |ema ca dar preerecesc,
|| s|atar| s| peve(e |a tet pepera| da.
|eatra aceasta sta
la aar s| ar,|at, spre s|ava |erecat,
De jert|e-mpresarat,
De ra,e asarz|t
| de m|reazme-aadas|t
Te(| ia erace|a| credea, |ara-ade|a|a
Dar deedata, va|' ce |acra de sm|atea|a'
Orace|a| s|av|t
Ca teta| s-a sc||mbat s| s-a a|m|ca|c|t
la |ec de adevar, e| tet m|ac|aa| cre|a
|a ce| ce ma,|er| saa s|atar| i| cerea
lar pr|c|aa era.
Ca-a zea| ce| desert aa jert||ter |atra
|, de avea e| m|ate,
Ape| erace|a| restea cerest| cav|ate
Dar cad |atra ia zea
Vreaaa| aataraa,
Ataacea va| de ce|
Ce ma| credeaa ia ze|
A|ccu uonici

No.ouI :r .:.:n
taa1 aoo.a| s.||m|a osa|
X-o1a. oa| .c-o1a.c .cosa|
X X
N
ereca| pararea de te(| e b|estemat
Ca c|ae be|er|| aa are,
$aa ce| ce aa-| desta| be,at,
Te(|, de |a m|c s| pa' |a mare
Gasesc aereca| v|aevat
Cad d|mpetr|va e|, ca erba| ratac|t,
la |ame a|ca|ar| aa sta statera|c|t,
C| amb|a-a v|z|te, att |a impara(|,
|recam |a ae,aster|, |a dema| s| |a ma,aa(|,
| peate m|a| va || ia berde|asa| mea,
$aa ia |acasa| taa,
|rea baae c|t|ter'
Dar treba|e sa ||| ta s|a,ar |acrater,
$a |e| am|ate b|ae
| vremea sa aa p|erz|
Cad de pr||eja| baa |aver|s|t te vez|,
Cac| e| ades aa v|ae
lar daca a-a| st|at ataac| sa |e|esest|,
Ape| |ara cavat aereca| ecarast|
la mar,|ae de tr, era e casa m|ca,
Tre| |ra(| ia ea tra|aa, ce aa spereaa-a a|m|ca,
|a er|ce se-acercaa, |er |e mer,ea pe des
|-adese b|estemaa aereca| t|ca|es
|atraas de-a |er str|,are,
Nereca| |etari carad sa-| v|z|teze
| |a casa(a |er e vara sa vareze
O vara de aerec' Ca| sa,a | se pare
De-adata s-a vazat patera|ca-| |acrare.
A|ccu uonici
Cac| aaa| d|atre |ra(| |||ad cam ae,aster,
Des| aa|ate e| |a teate pa,abea,
Acam er|ce v|adea
|e |ec a,ea|sea |e|es iasemaater
| baa|| adaaa d|a z| ia z| ca sper
A| de||ea d|a |ra(|
|ra cam cartarar|,
C|tea, scr|a ca a|(||,
De pr|a d|vaaar| mar|,
Avad iasa p|ecare
$a |atre scr||ter
|a jadecater|a, ce-| z|c ajatateare,
|r|a a aereca|a| patera|c ajater
Ajaase be|er mare
Acam ma iatreba(|.
Ca ce s-a |e|es|t a| tre||ea d|a |ra(|
|e e| ia adevar aereca| a ve|t
$a-| spr|j|ae ma| ma|t dect pe ce|e|a|(|
| vara |a,a dasa-a stat aedez||p|t
Dar aama| ce |e|es,
Ca peste vara e| tet maste a ,ea|t,
lasa asa de aereces,
lact aa da e data
$a |asa maa |a| desarta
|||a|ada-s| v|z|ta, aereca| |-a |asat
|e aaa| be|er|t, pe a|ta| prea be,at,
lar ce| a| tre||ea aereca| b|estemad
Va re, sa jadeca(| de ma| avea cavat,
| eare aa era e| s|a,ar v|aevat
!
laou|c i sarirc
Do: .n:

E
|, vez|, ma re,, ce aataraa'
Tet iaape| se da
Asa aa rac pe ||a| saa
Odata ecara
O, baaa| mea par|ate'
Raspaase raca| ||a
Cam mer,| ta iaa|ate
Va |arta ca aa st|a
| dar, te re,, ma-ava(a,
Da-m| p||da drept peva(a,
|-ape|, ea dapa t|ae
Ve| mer,e |earte b|ae
| ,rea pretea(|a |ara exemp|e baae,
$a ||e c|aeva desavrs|t ia |ame
"
A|ccu uonici
Tn.nruI
;: nIuI

araaa| semaaa evas ia pr|mavara,


lar ca|a|, ce |-a |est adas ia carac|eara,
|r|v|ad |a semaaat,
||erbea ia ,ada| saa asa aa reza|tat.
Va m|r, cam z|c de em ca este e |||a(a,
A|easa pr|a a |a| a m|a(|| |scas|a(a
|a aa vad |a das' m|ate
Vacar de aa ,raaate
| eare peate || ma| mare aebaa|e
Dect sa scarme e| e,eare pe cmp|e,
|-ape| sa presare evas saa a|ta p|ae,
Cad ma|t |acea ma| b|ae
Ovasa| sa-| dea m|e
Or| mar,asera|a|, |ar p|aea |a ,a|ae,
$aa paa ia s|rs|t sa (|e ia pastrare
laca| s-ar || vazat a |a| scampete mare
lar ca sa |epede pe dea|ar| s| pe va|,
| aama| e devada
Ca eamea|| ia |apta
$aat |earte aatara|'
Dar teamaa-mbe|sa,ata
Adase ma|ta reada.
|a aaa deaazec| evasa| a sper|t,
$-a stras, s-a imb|ac|t
|-ace|as| ca| d|a e| a espatat ta|a,
|e z| caasa| p||a
#
laou|c i sarirc
Na e de |aadat
A deb|teca|a| seme(a| reza|tat
Dar, eare aa asa d|a eamea|, iadrazae(||
Cateaza-a cerceta ve|a(a prev|dea(||,
|ar-a patea strabate
A e| erada|e|| s| ca| aestramatate
A|ccu uonici
$
PoeuI
;: bognuI
U
a sara|maa peet edat-a rec|amat
Asapra aaa| em presta(, dar prea be,at,
lar ja|eba-| era ia c||pa| armater.
Ta, a| O||mpa|a| atetstapa|ter,
| preste ze| ma| mare zea,
O, ]ee preas|av|te'
Asca|ta ,|asa| mea,
la sama |a a mea smer|ta ra,am|ate.
Ca ce (|-am ,res|t ea,
De ma ,asesc att
De searta pr|,ea|t,
lact aa am a|c| casa,
N|c| ||a,ara, a|c| masa
| s|a,ara-m| avere
| aama| ia parere,
Cad d|mpetr|va, vad, ca teata-a |a| prest|e,
8e,ata| ia tra||e,
De-a |a| iac||aater| |a(ara|c| ece||t
| peatra |ateres adesea ma,a||t,
la des|atare e| se a||a tet ve|es,
Gras, ,res s| saaates,
lar ea, ca va| de m|ae,
$erb |asp|ra(|e s|-e m|sta|esc ca r|me
|r|a care, cam a z|s aa |rate-a peez|e,
Xa o(| s.ao ma.o 1c-o m|.a 1o|o|c
Desta|' Am ia(e|es
|a| ]ee a raspaas,
De ja|eba-| patraas
&
A|ccu uonici
Dar cam aa jedec| ta, ca s|a,ar (|-a| a|es
D|a baaar||e |am||
A| s|ave| |a|a|c aame,
| scr|er||e ta|e ia veacar| v||teare
Ver || aemar|teare,
lar des|atarea |a| e aama| pe v|a(a
| cad e| ar avea e m|ate ma| |stea(a,
Ataacea ar caaeaste
|-ar p|a,e ma| amar a sa a|m|ca|c|e,
|||adca ce| ce aaste
||acata peez|e
| ma|t ma| iasemaat
Dect aa aataraa be,at
'
laou|c i sarirc
Tn.nruI ;: on:n

araaa| a |est tras pe ea|e-a jadecata,


Ca rec|ama(|e de cr|m|aa|a |apta
lar va|pea, pe ataac| |||ad jadecateare,
ladata a |aat pr|c|aa-a cercetare
|, dapa |erm|, iat| c|emar| s-aa rada|t
Att prte| e|, ct s| je|a|ter,
Tr|m|se iaad|as pr|a vreda|c s|aj|ter,
|-adever|a(e|e |a tact s-aa pr||m|t
lar |a ia|a(|sare
|araaa| a prepas aceste armateare.
Catare |aaa, z|, c|ast|ta jadecata'
|a m|ae de| c|apea| p|er|ra d|a pe|ata,
A carer peae|e s| pa|a| aa ramas,
| ea|a s|a,ara ca pasar||e-a mas
Dar ea|a a raspaas
Ca-asemeae prepas,
De s|ae-| pr||aa|t,
Cac| teata aeaptea ea ataacea a derm|t,
Ca ea|a |art|sa, aa are d|a aatara,
|recam vec|a|| c|a| ver spaae |amar|t,
| ma| vrtes ca ea aa paae carae-a ,ara
Dec| dar, s-o |o|aa|
,Asa precam prta aa a ta,ada|t,
Ca ca ace| c|apea| a mas iatr-e e,rada,
Ape| e iadesta| de s|,ara devada,
Ca ea, patera|ca, pe s|ab| a b|ra|t,
| pr|a armare dar, aa cred ca s-a rabdat
$a aa-| || espatat
|eatra aceasta ea ia ca,et z|c carat.
Ca pa,abasa|a| p|e|c|ca sa se de|e,
lar caraea-a tr|baaa| depez|t sa se |e|e

A|ccu uonici
Auo.uI
;: Io(uI
O
a iataaer|ca| |acasa|a| de ambre,
la tartara| camp||t
Uade de ,rezav|| tr|st sa||eta-(| se amp|e
| aade mer,e ema| de |apte esad|t,
$es|ra tetedata
|a aspra jadecata
Ua |e( raata(|t,
la sa,e iacraatat
Care a s| mar|t,
|e v|a(a spazarat,
| aa aater vest|t,
|atera|c ia ceade|,
Care a dezve||t
Va|t s|ebede |de|,
Ce-atecma| ca $|reae
-
|ra |a ,|as da|es,
Dar, petr|v|t ca e|e,
| ma|t pr|mejd|es
Orada|e|||e |a |ad saat ca ,rab|re,
Na este ca |a ae| zadara pre|aa,|re
| |etarr||e se daa iatr-aa m|aat
|ara zabava dar,
|e deaa strasa|ce ,ratare de meta|
$-aa pas deaa ca|dar|, ca smea|a s-aa amp|at
| b|e(|| v|aeva(| ia e|e aa |atrat
- $|reae. zae de ape care ca ademea|teare|e |er catar| ama,esc pe
ca|ater|| ce |e p|ac s| pr|azada-| i| (|a reb| ia |aada| ape|er (V|te|e,|e)

laou|c i sarirc
Dar sab t||ar aa pas aa maate-atre, de brad,
|a care s|a,ara A|ecte
-
|ec a dat,
$tra|ad e ||acara atta de ,rezava,
Ct be|(||e |a |ad
Va| teate aa crapat,
lar catre aater parea aspr|me s|aba
$ab e| |a iacepat
Ardea aa |ecaser ab|a-ab|a vazat,
|| iasa ae-acetat ma| raa se apr|adea
Trecara z||e, aa| s| sab t||ar de ma|t
Ceaasa s-a |acat,
lar |eca| sab aater aeceatea|t ardea
Vazad asa aspr|me,
Vazad aeasarare,
|| str|,a ca ,|as mare
Ca aa-| dreptate-a a|me'
Ca e|, tra|ad ia |ame,
|-a dat aa mare aame
|, de a scr|s ceva
Cam s|ebed, cam ,||mpes,
Dar a-a crezat cadva
A || ma| pacates
Dect aa raa, aa |e('
Ataac|, e |ar|easa zaa,
O ser' d|a ce|e tre| a |ada|a| sarer|,
Ca cez| impedeb|ta de serp| etrav|ter|,
Ca b|ce sa,erate-a maa,
V||ad drept aater, a z|s. ,Neaerec|te'
Ta cam de iadrazaest|
Asapra prev|dea(e| str|,are sa peraest|
- A|ecte, T|z||ea| s| Vejer tre| |ar|| a|e tartara|a| (V|te|e,|e)

A|ccu uonici
| sa ias|r| cav|ate
|recam |e ias|ra|
Ct pe pamat era|'
| ta te secetest|
Va| baa dect aa |e(
|| raa| a armat, e| a |acat s| mer(|
Ct a avat v|a(a
lar ta |a a desc||s |a| |amea ca sa vaza.
|r|veste, a|ta-te |a |apte|e-(| camp||te,
Vez| |||| ce-aa etrav|t pe mama, pe par|ate,
Ca ma|te des|raar|
Vez| |||ce departate
De-a |er aev|aevate
A sexa|a| c|emar|,
Vez| dezaadajda|rea |am|||||er iatre,e,
Adasa pr|a a ta|e m|at|ease iacercar|
Ta de iase(|ere, de |e,atar|, de |e,e
A| rs, a| de|a|mat
|, peatra ca sajet de scr|s sa pe(| a|e,e,
A| || der|t sa vez| pamata| rastaraat
De c|ae pat|ma a |est descr|sa b|ae,
Ca dezve||r| ca v|a(a e v|s ama,|ter
De c|ae-| iacatat aemera|ca| amer
De t|ae'
$|m(|rea t|aer|m|| de t|ae-| a((ata
|r|a e imbrebed|re de adevar iaa|t
| razbaaarea ar|| de t|ae-a|asarata
la scatece de sa,e de em d|a em varsat
Aceste |apte teate,
|r|a scr|er| ia|ecate
Certad a| pres|av|t
|-a |ec de |er|c|re,
!
laou|c i sarirc
Ta ema|a| a| dat pevara de ,ad|re
Dar iaca cte re|e a|c| aa s-aa dezve||t
D|a scr|er||e ta|e
Ce saat ca-mbe|sa,are.
Dec| rabda, sa|er|ad'
A z|s Vejer scrsa|ad
| |ate a trat|t capaca| pe ca|dare
Damaezea sa aa se-adare
De er|care aater,
|er|ada-| pe te(| de |ar||
| de-a |ada|a| capter
A|ccu uonici
1:I:nuI ;: .rnureIeIe
O
data, aeama| radaaesc
Avad e mare ara
|e aeama| ser|cesc,
|eatra ca eaa|e d|a ca|bar| e| |e |ara,
A |etart |ara cra(are,
|e te(| pr|azada-|, sa-| emeare
| |aras|, cea iat| reb|ta zbarateare
A |est aa ||||ac sab stres|aa reb|t
|| iasa a pretesta|t,
la|a(esad devez| ar|p||e ce are,
Ca aa-| d|a aeama| ser|cesc,
| pr|a acesta c||p a debad|t |ertare
Dar radaae|e|e aa a|t razbe| peraesc,
Asapra tatarer
Aaame pasar| m|c|, ce saat de sama |er,
| |aras|, cea iat| reb|ta zbarateare,
Ace|as| ||||ac a |est, ca ,ara mare
Ca e| aa-| pasare a|c|cam,
|eatra ca peae a-are,
$capad asemeae de mearte s| acam
Asa |ste(a| ||||ac
D|a deaa iatmp|ar| ca m|ate a scapat,
Dar starea-| ||z|ca aa e de |aadat,
Cac| e|, dapa preverb. a|c| tarc aa-|, a|c| tar|ac
| tr|sta searta aa ace| d|a peperea|
Ce aa saat a|ca|ar| statera|c| ceta(ea|
A|ccu uonici
P.:ee;uguI
;: no.uI

I
ab|te ver|ser,
|e aade-a| ma| amb|at
|r|etesa,a| pe amer
Vazad |-a iatrebat
Umb|at-am |ara de cra(are
| aa amerezat macar aa am a||at
| ea am strabatat past|||e sab seare,
Dar a-am patat a||a pr|etea de crezare
De ce dar eamea|| ae daa aam|r| stra|ae.
Lo|a(o imp||a|ad pr|a m|ae
| |a|ccsa| |er pr|a t|ae
B.on:n ;: .euI

B
re-c|e-c|e-c|ex' ceax' ceax'
Cac| |ara apa am ramas'
Asa str|,a e breasca, ce de ca pr|mavara
D|a va|ea cea s|eteasa, pe dea| s-a |est retras,
| iatr-e scarsara tra|a ca pe |araas
Dar seceta de vara
$carsar||e-a zb|c|t,
lar breasca mea zvatata de-a ,|eda|a| dar mare,
$tr|,a |a ze| asa de tare,
|recam ma| sas v-a(| |amar|t
|a pr|a acea str|,are ra,| ,re|e iaa|(a.
$a se r|d|ce apa pa' |a scarsara sa
Cad |ata'
Zea| se arata
|-| z|ce. ,Ce vre| eare,
Urta ,ra|teare
(|ra, se vede, ]ee ia baae d|spez|(||),
Na pet ba,a ia seama a ta|e, ea, capr|c||,
Ca sa iaec e va|e s| aa iatre, aered,
Cad ta pe(| s|a,ara sa te ceber| |a ,|ed
De aade te-a| arcat
|e dea|, ce aa-(| e dat
$aat aa|| d|atre eamea|, care ca sete ver
Ca b|ae sa |e ||e pe |ame aama| |er,
Vaad pe er|ce c||par| mar|r|, aver| s| aame,
Vacar sa p|ara |amea
D l N | | R l O D l C |
&
A|ccu uonici
Vn.uI .:n.e
S
ab |av|(e-a camara
Te(| searec|| de |raate |acara-ed|a|eara
$|at mare iatre e|,
|a care |etarra ca ma|ta scampatate,
Ca ia a |er cetate
$a aa se-a,ada|asca a|c| aaa| d|a ace|
Ce aa ver avea ceada, pe aa teme| patera|c,
Ca seareca| aevreda|c
$a-s| cra(e ceada sa,
|a iatmp|ar| ma| ,re|e
Cetatea va |asa
la prada m(e| re|e
$e vede ca e| ceada e aa sema de tra||e,
$aa mer|t eseb|t,
|recam |a ae| |a barba ca t|t|a de c|ast|t
Or|cam pr|c|aa ||e,
A searec||er act
$ab |av|(e |a tact
$-a pas ia imp||a|re
|a armatearea iasa ebsteasca iatraa|re,
Ua searec |ara ceada ca ce| de |raate sta
| pr|c|a| cerceta
A|t ser|ce| ca |aba vec|aa| is| ,||eateste
ept|ada-|. ,Na vez|, |rate, ce raa a| se ,ateste'
Cam peate || pr|m|t
Ua searec pr||aa|t
la asta preac|ast|ta de cez| |aa,| adaaare
| ta, batra a|es,
|azest| tacere mare
'
laou|c i sarirc
|azesc tacere, dra,a, cac| e| m|-| var pr|mare
Desta|, am ia(e|es
N|c| ia v|zaa||, eare,
Hatra| |e,e a-are

A|ccu uonici
B.n:ruI
E
a v-am spas edata, ca ema| cad ,reseste
Adeseer| pe a|ta| se dezv|aeva(este,
lar daca aa-| ramae a|t c||p de iadreptat,
Ape| er| iatmp|area, er| draca-| v|aevat
la lad|a be,ata
Ua cav|es bram|a,
Des| era ia |apta
De re|e pat|m| p||a,
lasa pr|a |scas|a(a acea de |pecr|t,
|| da iacred|a(are
Ca ar avea partare
latecma| cam se cade aaa| bram|a c|ast|t
Oare |pecr|z|e
|-atre bram|a| sa ||e
($aa aama| pe |a ae|
$aat |ap| ia p|e| de e|)
|a asta iatrebare
C||ar |aba|a mea peate sa |aca dez|e,are
8ram|a|| impreaaa ca te(|| v|e(a|esc
| se peva(a|esc
De aa paster ma| mare
|| saat p||da|ter|| de |e,e ia peper,
Aa ma|te s|ajbe ,re|e,
Aa pest aa prea aser
| aspre rada|e|e
Dec|, iatr-e z| de pest
8ram|aa| mea |a s|ajba, |raa|t ca teta| prest,
$eceate cam s-e de|e
Ceva |a |rapt|ser
|-| v|ae-a ,ad sa |e|e

laou|c i sarirc
Ua preaspat easer
| sa-| cam iavrteasca |a para |amaar||
Urmad aceasta, |ata pe as||e camar||
|astera| se |veste.
Ce |ac|, c|ast|te |rate De ce te-a| apacat
Vez| cam se dezve|este
Or|ct de m|c pacat
O|' drepta|e par|ate, bram|aa| a raspaas
latra asa |sp|ta v|c|eaaa| m-a adas'
lar draca| de sab pat,
Ca m(a a (|pat.
8a, ba, cacera|ce' ma |arta,
|a s|a,ar vad iat|as| data
Cam eaa|e se cec
|-a |amaar|| |ec
|-(| ma|(amesc peatra st||a(a,
Der|ada-(| peca|a(a
Ad|e' ||ae m|ate ca draca| aa caaeaste
Cte, aa baa |a(ara|c, ia ca,eta| saa aaste
A|ccu uonici

Pn:o.uI
;: (r(n.uI
P
astera| ||a|st|t
Dermea |a ambra vara pe c|a| aadajda|t,
lar sarpe|e d|a |arba, ca ||mba-| p|erzateare,
|ra acam apreape pastera| sa emeare
Dar aa (a(ar, de m||a patraas s| iademaat,
|e semaeres ia |raate
Asa |-a ia,||mpat,
lact, sar|ad e| |ate,
De sarpe s-a |er|t,
lasa, ca-at| m|scare, (a(ara| a tart|t
Ua s|ab pe aa patera|c cad vrea ca sa-| trezeasca
|a adevar de care e| aa e bacares,
|r|a baaa |apta peate sa se pr|mejda|asca,
Ca aa (a(ar m||es
"
A|ccu uonici
Mu:n
D
e |a arat aa p|a,
Veaea iacet spre casa
|, |a aa bea pe ja,,
O masca se-asezase
lar e|, spre-atmp|aare,
O a|ta masca-a zber
l| |ace iatrebare.
De aade, dra,a ser'
| ma| iatreb| de aade'
|| masca i| raspaade
C-aa aer saparat
Aa aa pr|cep| ce |acem
Na vez| ca ae| ae-atearcem
D|a cmp, de |a arat'
$pre |aada desarta
Va|(| z|c. ao| am |acrat,
Cad e| |acreaza-a |apta,
Ca masca |a arat
#
laou|c i sarirc
Pn:rguI
;: bornn.uI
Io|ca|c|c |a |amc .c aa o1a. |o|os
Saa| |oo|c 1c |sos
L
a ae,aster de paza, pa|a,a| ia da,|eaaa,
Vazad cam master||| |a camparat
se-adeamaa,
A z|s ia ,ada| saa.
,|a ca ta|eata| mea
|et |ace e cercare
Va| ma|t |zbad|teare
Dect aa ae,aster
Ce campara s| v|ade predact stra|a ca sper
De m|ae d|m|aea(a desc||d e ma,az|e
De-e aeaa pazar|e,
De care ema| iaca pe |ame a-a (esat
Asa a z|s pa|a,a|, asa a s| |acat,
|-a ce|(, |a e |ereastra, s|-a savrs|t |acrarea,
Dar peste asteptare,
Ca matara, ba|ata| a deaa z| |-a tras
A|ara d|a da,|eaaa
| trada-| a ramas
|ara |aare-a seama
Ataac| m|a|t, pa|a,a| se-atearce |a beadar
|-| z|ce. ,Vez| cam ema| ja|az d|spre(a|este
Or|ce ta|eate mar|
Ta ia(e|e,| ma| b|ae. te re, dar |etaraste,
Ce paza-| ma| sab(|re
$
A|ccu uonici
A ta, aa-| iade|a|a' beadara| a raspaas,
Dar aa e de ajaas
Aceasta iasas|re,
Cac| paza e mea|ta sa-mbrace, sa-aca|zeasca,
Ca sa se pre(a|asca'
%
laou|c i sarirc
B.:eIe
E
ram ia |etarre de |aba|| sa ma |as,
| ,rea aceasta ca|e |a maate|e |araas,
Dar aac||a|, care stra,e aepeta|a| avere,
Ce vrea de |a e| cere
Asa aa aac|| a| mea,
Useara sa-| stea (araa s| sa||eta| |er|ce,
|r|a testameata| saa
Va |ea,a ca sa pab||c e |aba|a de br|ce,
|||aesc a |a| ve|a(a ca s|ata dater|e
|| im| spaaea c-edata, iatr-e ca|ater|e,
$tad sara |a pepas,
Gas| aa vec|| pr|etea, ca care a s| mas
|| de ca seara-a verbe de rs, de des|atare,
Ca pace-aa aderm|t
A deaa z|, cad aac||a| d|a semaa-| s-a trez|t,
|e scampa| saa pr|etea vaza ia a|ta stare
Acesta |a e masa-a e,||ada se a|ta
|-asa de ,rea e|ta,
Ca i(| veaea a crede
Ca-a ea p|e|rea-s| vede
Ce-(| este, |rate dra,a i| z|se aac||a| mea
Aa aa camva (|-e raa
O|, aa raspaase ce|a saat saaates, saat b|ae,
Dar e e-mprejarare ma| tr|sta peatra m|ae,
Ca treba|e sa ma rad
| barba m|-e ,||mpeasa ca |raaza cea de brad
Atta-| tet, se vede ca br|ce a| tmp|te
| prea adevarat,
&
A|ccu uonici
|a aaa| ma tem, |rate, de br|ce asca(|te
Ape| aa-| de m|rat,
Ta iasa(| i(| |ac| raa| latreaba s|-(| ver spaae
Te(| ce| ce se rad s|a,ar|. ca ta ca br|ce baae
Te-a| rade ma|t ma| |esae s| ma| aevatamat
Dect ca ca(|tea|e
Ce p|e|ea (|-e despea|e
A aac||a|a| |dee ca sa v-e |amaresc,
Re, sa |aa(| am|ate.
Ca aa|| se |eresc
De eamea|| ca m|ate
| saat ma| bacares|
De ce| |a cap cam ,res|
laou|c i sarirc
Ane.n.uI :nu uo;uI
ne In on.n
C
acesa|, st|(| prea b|ae, ca are iasas|re
De a ae da de st|re
|re|acer||e z||e| s-a t|mpa|a| sc||mbar|
||, |ar-a se sapaae
|a re,a|| s| cercar|,
Cad adevara| spaae,
| ca aa |aba||st,
lar cad arata t|mpa| e cam aatara||st
t|a dar ca |a e meara, cacesa| pr|a catare
Verara|a| da veste |a vreme de macare
lasa-atr-e z|, cad meara amb|a merea va|ad,
| aada z,emeteasa, ia re(| ca-a sa |a(|me
lzbea d|a iaa|(|me
la aer spame,ad,
Verara| s|m(ea |eame Dec| |ese e| d|a meara
| vede cam cacesa|, sar|ad pe-e ,r|ad|seara,
la peae se am||a,
D|a ,t se iacerda,
-ape|, cascada-s| p||sca|, se pare ca cata
lasa a |a| catare, de va|et m|sta|ta,
|ra aeaaz|ta
Verara| tr|st se dase ia meara, asteptad
$-aada ma| de,raba cacesa| saa catad
Asteapta, ma| merare,
C-asa-| s|-a |amea mare.
Cad re|e|e aaravar| va|esc aeiacetat,
Ataacea adevara| aa este asca|tat
A|ccu uonici
!
C:reIe In.rn

A
m, am |ast|act de c|ae.
$a |atra paa m|ae,
Vre| sa raspaad mea|r|| de c|ae cred|ac|es
Ce| baa| pe |a,a m|ae pet trece-a baaa pace,
lar ce| ra| sa se teama' |a am ca e| a |ace,
|a e| daa |ar|es,
Am, am, am dr|t de c|ae
$a-| |atra paa m|ae
Asa batea-atr-e aeapte ia tr, |a ae,aster
Ua c|ae paz|ter
Va m|r i| z|se ea|a tet de |a acea casa
Cam aa arast| |atrad,
Cad |am|| a|c| aa-| pasa
De-aa c|ae |ama|ad
| cam pe(| ta a|e,e
|e ra| d|a ace| baa|
|et, c|ae|e raspaase, ea am |ast|act, am |e,e
De-a aa spaae m|ac|aa|
Vez| |st trecater s|mp|a ce mer,e ca pas mare,
$tatera|c, asezat,
|| este baa, is| cata de dram ca aepasare
| trece ae|atrat
Dar |ata, aa raa v|ae, vez|-| cam tet padeste,
$e tra,e-acet|ser,
la ,ada-| |art|sa,ar|, pradar| iac||pa|este,
| ,ata de-er|ce cr|ma, e ,ata de emer
O' am sa-| |atra tare,
Am sa-| ve,|esc |a |ame spre p||da, spre-a|raatare,
| ia e,rada aeastra aa pas
!
A|ccu uonici
Na am sa-| |as'
lm| azvr|e e p|ae,
Vrea sa ma-ademeaeasca pera|t de ca,et raa.
l| d|spre(a|esc |ara|, am, am sa bat merea
Ataac| stapaa| case| a a|er,at |a c|ae,
De care ava aerec,
Cac| raa| era ,ata sa-| prade dada-| |ec,
|| aetez| da|aa| s|-| z|se. ,Ar || b|ae
|a-adater|r| ia parte sa ||m ae| te(| ca t|ae
!!
laou|c i sarirc
Bornn.uI
:.nr.o

M
er,e |ate, zaa aa-| sa,a,
$pre p|e|re, |amea-atrea,a
Ver,e, mer,e, se tet dace,
$pre p|e|re a pera|t,
Z| ce mer,e, raa ae-adace
Raa, tet raa, |ara s|rs|t
Ast|e| ia m|zaatrep|e
Ua beadar se ca|aa,
$tad pe-e creaa,a de scamp|e
Ce |a vat se |e,aaa
| z|cea e|. ,Zaa, aa-| sa,a,
$e tet sc||mba |amea-atrea,a
Cad ,adesc |a vrem| trecate,
Cad tet vese| ea amb|am,
Ca a|b|ae ma|t p|acate
|r|a vazda| ma |e,aaam
|-a petrecer| amerease,
latr-aa da|ce bz|t,
Z| s| aeapte racereasa
|etreceam aeceatea|t'
Dar, va| m|e, zaa aa-| sa,a,
$e tet sc||mba |amea-atrea,a
Tet zbaram d|ace|e-aceace,
|aream tare pr|atre-a|b|a|,
Vez|, pe-ataac|, |a deb|teace
laca reza a-avea sp|a|
!"
A|ccu uonici
Dar acam s-aa sc||mbat teate,
|a de ja|e saat patraas
Vrem| ma| re|e a|c| se peate
Va|, ce vreme am ajaas'
Ver,e |ate, zaa aa-| sa,a,
$pre p|e|re |amea-atrea,a
Vraa beadar sa ma| vez| iaca
Ca-| |ab|t, ca-| cartea|t
| de,eaba ca maaaca,
|ar' sa || a,ea|s|t,
Vraa beadar sa bz|asca,
N|ste saave, da|c| catar|,
| pe-a|b|a| sa rasp|ateasca
De-a |er maaca pr|a p|acer|'
Ver,e |ate, zaa aa-| sa,a,
$pre p|e|re |amea-atrea,a
Va|, aa-| b|ae, zaa aa-m| p|ace
8eadar|mea s-a s|rs|t,
|este dea|ar| aa-s ce-as |ace,
$a ma dac aeceatea|t
$paa c-ace|e se ,aseste
8eadar madra catater,
Ce tet iaca bz|este
A| saa v|ers |ermecater
Ver,e |ate, zaa aa-| sa,a,
$pre p|e|re |amea-atrea,a'
Ves aac|es z|se-e a|b|aa
Zaa, ,resest|, de tet ,resest|'
De-amer v|a(a iaca-| p||aa,
!#
laou|c i sarirc
8atra est| s| a-e s|m(est|
Dar e|, ia m|zaatrep|e,
Ne-acetat se ca|aa,
|| pe creaa,a de scamp|e
8z|ad tet repeta.
Ver,e |ate, zaa aa-| sa,a,
$pre p|e|re |amea-atrea,a
A|ccu uonici
Doun nre
;: ur o:I
O
a vrem||e trecate e japaeasa mare
Nasca aa |at-|rames
Cep||a| ct se peate era de saaates,
Dar peatra ca sa a|ba ma| baaa caatare,
Caceaaa deaa maace pe |a,a das' (|aea
| s|a,ara-| |raaea
Ca ast|e| de m|j|eace credea pe-ataac| er|care
Ca praaca| va ajaa,e aa ar|es sab seare
|| iasa deedata tra|a ma| ma|t sa,ad,
Cac| maace|e s| mama m|-| iadepaa pe rad,
lact dapa e vreme asa i| ,|||ta|se,
Ca cep||asa| ,|a,as de tet se be|aav|se
Va|-ma| era sa meara, dar searta |-a scat|t
lar iatr-e z| cad mama de-acasa a ||ps|t,
|asad |eme| s| maace de caceaas sa cate,
Ca pr|a aa |armec e|e se-mprast|ara teate,
|, ramaad cep||a| ia |ea,aa s|a,are|,
$e rastaraa d|a e|
C||a, (|pete pr|a casa se aazeaa de-adata
8e|era|, saparat,
Vea| sa vaza s|a,ar pe praac ca capa| spart
|| iatr-e p|ecare pe ,adar| a|aadat,
Rest| asa cav|ate. ,Ca maace de pr|ses,
Or|cam, s|-a er|ce stare, a-adac vreaa |e|es
A|ccu uonici
T.eno.::
;: n(e::
P
e a||(a-a p||mbare
De| trecater| mer,eaa
| e iatreverb|re de cav||a(a mare
|| ser|es (|aeaa
Cad, |ata de |a casa(a
Ua ca(e|as s|r|j|t
Asapra |er s-a repez|t,
|a|, (a|, (a|, (a|, s| a|ta ia arma |a| |a|ta(a
Ape| ca(e|, ca(e|,
Va|(|me

st|(| ca e|
lact aaa| d|a eamea| acam vrea sa ,aseasca
Vraa ba|,are saa p|atra, ca(e|| sa-a,rezeasca
Astmpara-te, |rate, i| z|ce ce|a|a|t
Aa dear a-a| ma| a||at
A c|a||er aatara
]a|az|, e| er|ce vad
De ||re ma| a|easa, ace|e se repad
| aa ma| tac d|a ,ara,
lar ta pazeste-(| drama|, mer,| drept ca aa rema
|| |atra s| rama
| iatre eamea| este raa' ja|az|a.
|a-| ser' ca dasmaa|a
A|ccu uonici
"
VuIen
nu:on:n
`
O
a t|mpa| pr|maver|| aa taar vaater
Uc|se-e pasara|ca, s| pr|a a |a| armare
|aca aa raa ma| mare,
Cac| pa|| e| ramase sarmaa| ia ca|baser'
Ab|a |es|(| d|a eaa, ,e|, craz|, |ara patere,
De-a |eame| ,rea darere
|| casc d|a p||scaseare, cer m||a p|sca|ad,
Cer |raaa s-ar|p| ca|de, pe mama rec|emad,
Dar mama aa-|' Cad, |ata,
O prea c|ast|ta va|pe pe-ace|e se arata
| de sab ca|b iacepe a pred|ca asa.
Ce |a|ma-mp|etr|ta aa s-a iada|esa
Vazad aste |||a(e att de ae|er|ce'
Ve|, pasar| ce zbara(|
la preajma-|e pe-a|ce,
Cam aa va iadara(|
Ca sa |e ajata(|
Ta, caca|e(, vec|ae
Ta sc||mb| acam |a peae s| eare aa-| ma| b|ae
$a |e adac| pe teate ia ca|ba| de er|aa|
Ta, c|ecr||e dra,a, ce ca(| a ta p|acere
la |ea,aaa-(| de ze||r| aa, dear, aa s|m(| darere
De t|ca|easa stare acester sara|maa|
O' ta, m|er|asca da|ce, ta treba| sa ||| baaa
Zbarad pe jes adaaa
- Aceasta |aba|a a |est cempasa |a aaa| I8+I s| ded|cata aaa| mare
vaater de ep|trep||, care, ca s| va|pea aeastra, a sma|s ades t|a|e||e
er|aa||er, caza(| sab ep|trep|a |a|
"
A|ccu uonici
| ada v|erm|ser|
|a b|e(|| pa|ser|
lar ta, pr|v|,|eteare,
Ce ca a ta catare
A| |ermecat e |ame adearme-| s| pre e|
la me|ed|| p|acate, ia des|atar| de ze|
Ca-asa m|j|eace baae, ca-a veastra da|es|me,
Ve| ve(| as|,ara
A |er v||ter|me,
| cad e| ver zbara
Ataac| aa vat|ser
|aca sa a|ba va|pea t|a|e| pe bet|ser'
Ace| ce-| baa ia |apta, |a verbe aa spereste,
Tacad e| b|ae |ace' lar ce| ce te-asarzeste
Ca de er|aa| |-e m||a, pad|ada-| ae-acetat,
Ace|a aa-| carat'
| eamea||, adese, ia |apta ,eaereasa
$aat va|pea cea da|easa
"!
laou|c i sarirc
Cn.n
;: :nnn

araaa| iatre v|t|seare


Avea s| e capr|(a
|| e aamea |e||(a,
l| da adese tar|c|eare
| b|ae e (|aea
|a iasa aa aarav avea.
De cte er| (araaa| |atra pe z| ia casa,
Capr|(a dapa dasa| pe-e |av|(a sarea,
Ape| s| peste masa
$tapaa-| sa|erea,
Cac| astepta sa vada
Carad, pe |a,a capra, s| e |rameasa |ada
(lar aade ema| este pe ca|e de sper|t
Or|care sa|er|a(a
O pearta, ma|(am|t,
Vaad a |a| der|a(a)
Na dapa ma|ta vreme |eda(a se aasca
De a|damas (araaa| |a crsma petreca
Dar cad aape| se-atearse,
Vazad cam sare |ada de pe berde| pe casa,
|| a ba|a|t de rs,
| ia preverb a z|s.
Capr|(a sare masa,
leda(a casa'
| prea adevarat,
Ca v|(|a| d|a aascare
Na e v|adecat,
| a aatar|| |e,e is| are-a e| |acrare,
""
A|ccu uonici
lar m|e-m| p|ace cad
Aad pe-aa ||a ca m|ate cam ast|e| rezeaad.
,|ar|a(||er v|a(a, respecta|, asca|tarea
|e saat dater, dar tetas| ia |apte aa deresc
A |er depr|ader| re|e ca ||a sa mesteaesc
"#
laou|c i sarirc
Nnnn
;: I::uI
D
es| a-am dara| de ,||c|t,
Vazad iasa pe ||atar pe |a,a |amaare,
|rez|cerea-m| iadata is| are-a e| armare.
ta c| aa s.oa aca|||/
Aceasta-| e asemaaare,
D|a care c|t|ter|| pe sama-s| ver epr|
Ct baae|e |er s|m(ar| ia parte ver der|
lar ea aad adese |ertad iat| ,resa|a
$ab aame de e ,|ama, de ca,et trecater,
O' teate trec pe |ame, dar |apta rea-| |ata|a,
De-a e| ademea|re aa pe(| scapa aser
]adecatera| care
|a-at|a |aaecare
Vrea ca,eta| s-adearma ca p||da aaer a|(|
$a st|| ca-a mrsav|e va-atrece pe ce||a|(|
Ua camatar ce-edata |aa pe aa debada
Ct capete e-a stare pe tata| saa sa vada
Ua avecat ce crede sa |aca ae,ra| a|b
Dapa a mea parere are mera| cam s|ab
Ua jaae crescat b|ae,
Dar prea-acatat de s|ae,
la earba-| ia,m|are pe |ec e cap str|cat
O jaaa |ramas|ca ce carte aa pr|meste,
Va| ma|t iasa ca aaa| pr|a aa,||ar| sepeteste
| e aepasateare catre a| saa barbat
$e a||a pe aa |ac|a er|cad de-a|aaecat
Ace|a care-| p|ace tet |atr|,| sa adaae,
Umb|ad d|a casa-a casa, |e-ava(a de m|aaae,
A|ccu uonici
Dar ma| trz|a Vad iasa ca spera| de verb|t
V-ar da de ,e| |a |ame ca am imbatra|t,
Cac| vremea catre teamaa se |ace ma| p|e|easa,
lar vrsta aa|atata de verba bacareasa
$a |as dar a|te p||de s| |aba|a sa-m| spaa,
Asa precam m|-a spas-e s| m|e aa em baa
|a |e|estea, aa mare, ia aada-| acea ||aa,
De caracada p||aa,
Ca aad|(e ba|e(|| s| |eaes|| d|a sat
C||t|c| de teata maa aadea aeiacetat
Uad|ta|, ca s| pada, vrea ma| a|es rabdare
De ma|te er| pescara| ia |aa,a asteptare
|a |e,aaada p|ata se a|ta aec||at|t.
|a p|ere, e| smaceste
|-a |ec sa tra,a peste,
$e-acred|a(eaza aama| ca aada |-a ||ps|t.
C||t|ca| de sab maa i| s| |aca rap|re
Ast|e| aa c||t|c spr|atea, same( d|a a |a| ||re,
Cam iase|a adese s| pe pescar|| me|
Dar aa-| treca prea ma|te, cac| iatr-e z|, cad e|
Uadeaa iatra rabdare, c||t|ca| se-acatase
| caracade m||
la preajma-| adaaase.
U|ta(|-va |e z|se cam staa de|ae|a|ta
O aada deaa tr||
|-a| patra|ea ad|e, prea |er|c|ta ba|ta
| te(| c||t|c|| v||'
Asa e| adevara| trz|a |-a pr|cepat.
ta 1c o1cmca|c sa |a| |o |a.ca|
"%
laou|c i sarirc
S:un
;: onruI
N
a-| b|ae cad pazara| se-apaca de casat,
lar cre|tera| de (esat
| e des|,ar tetdeaaaa
Ca c|ae ma|te iatrepr|ade
Na sceate-a capat a|c| pe aaa,
8a iaca rsa| |am|| adese is| apr|ade'
O st|aca prea ce|(ata, ja|aza, de se| raa,
Vazad ed|a|eara
Vetaaa| de |a meara
Cam searec|| vaeaza caza |a e| merea
Ca ma|ta ra,am|ate, s-e |e|e |a vaat
Dar spaae-m|. caaest| eare
Ta asta vaateare
O iatreba metaaa| Na-| |acra m|aaaat
Raspaase madra st|aca de-a pr|ade ser|ce|,
Cad pr|adem cestrase|'
|rea b|ae, |a| |a treaba' Ta, dar, ve| |aa sama
Apreape de |aptec,
lar ea z|se metaaa| ma dac sa pazesc vama
|e |a,a pe|ebec
Te(| searec|| d|a meara
A|ce aa sa-(| v|e, vaeaza s|-| emeara
Nerec' Nerec'
Ver,ad |a |ec, metaaa| s-a apacat de treaba
|, |earte-a ,raba,
Va|(|me de ser|car|t
|| a vaat, a emert
"&
A|ccu uonici
Ape| s| |a tevarasa a mers, dar ce sa vada'
Va|, ma|, mar|ada st|aca, c|aatata, |ara ceada,
|e care searec|| |-a res,
Ab|a ra,a, pr|a semae, s-e tra,a pa' |a ba|ta
Vetaaa|, cred|ac|es,
A tras-e, dar i| z|se. ,Vec|aa' de-a|ta data
|azeste-(| rada|a|a.
Na te-apaca de ce aa pe(|
la capete sa sce(|
| aa-(| ma| vri beta| aade aa-(| ||erbe ea|a
"'
laou|c i sarirc
Tu.n
;: :reIe
A
m sa va spaa de-e tarma s| ce|e iatmp|ate
|a staa, dar iat| vreaa sa va am|atesc
Ca b|ae|e s| raa|, pr|a |apte ae-acetate,
O |ame crma|esc
Ca e|emeat, em, ||ara, |||a(| aeaamarate,
|r|a |apte se aatresc,
Ca ea|a s| ca capra, des| saat e |aptara,
Na saat de e aatara
Oa|a, precam e st|(|,
| b|ada-asca|tateare,
lar capra-| sa,abea(a, s| aa va iade|(|
Ca-| s| cam sar|teare
Dec| |a e tarma baaa, aade era e| m||
| capre deaa, tr||,
$-a aaz|t edata
O cearta prea c|adata,
Cac| e||e z|ceaa
Cam ast|e| iatre e|e,
Zb|erad merea.
Ve|, capre|er, ia tarma saate(| a|ste ||c|e|e,
De ce dar ae ceadace(| s-adese ae parta(|
|r|a caratar|, e,eare, ve| |ace(| str|cac|aae,
Ve| despe|a(| cepac||, pe ,ardar| va-a,a(a(|,
lar ae| pa(|m ras|ae,
| eare aa-| ma| b|ae
$-ave(| ve| tarma veastra s| s|a,are sa ||(|
Na z|se |er da|aa| ve|, e||er, aa st|(|
Ca |apa| tetdeaaaa d|a tarma d|jma|este
#
A|ccu uonici
| tarma |ara capre ma| ,rea e r|s|peste
lar aade-s |raate e|e, ea iaca am aa dar.
|az|ada-va d|a arma, aa |atra ia zadar
Cred|a(a c|ae|a| pe ea|e e pazeste,
Dar ce va |ace ema| ca-a |a| sec|etate
Cad ea va || |e,ata ca tarma, d|a pacate
Gas|-va c|ae cred|ac|es
$a e as|,areze de |ap pr|mejd|es
Cac| e sec|etate ia vec| aa e iatrea,a,
Ct de aa ,ad s| ca,et aa saat ce| ce-e iac|ea,a
#
laou|c i sarirc
Vno.uI
;: nIuI
L
ecemet|va| ca ||ara ma,e,
D|a saa-| sceate de tartar |am,
| ca ba|aar sa|erad |a,e
|e |erecata| ca s|ae dram
O ceada |aa,a ia arma-| pearta.
|r de va,eaae ca ca|ater|,
Ast|e| vapera| |a de |a searta
Vea|t sa pearte pe mar|ter|
Ce aa|ba dace eare atta ,reatate,
| ca e repe,|aae ct aa e de crezat
Z|cea, ia spa|ma, ca|a| |-a| saa de |amar| |rate,
Cad treaa| a vazat
|a' |-a raspaas vapera|, c-aa sa|er de madr|e
Ta, ta iatreaba ca|a|, dar spaae-ae ce est|
|-a aeastra dater|e,
Cam pe(| sa (|-e-asasest|
Ne|, ca||, de cad |amea, pe em |-am tet partat
|r|mb|ar| de ,ast, vaatar|, ca|ater||, razbe|ar|,
Amerar|, |apte ,re|e s| a|te ma|te |e|ar|
De a|e |a| capr|c||, ae| |-am ia,emaaat
Demaa|e ca|, asca|ta,
Vapera| iatrerapse, sa-(| spaa ct staa pe |ec,
Cac|, |ara verba ma|ta,
Ta est| ia teata vremea aa vreda|c deb|tec,
#
A|ccu uonici
| ea saat e patere ce cad ma ,asesc strasa
Ataac| ma iataresc,
lmprast|ata iasa
ladat'ma a|m|cesc
Caaeaste dar secreta| ce am de predema|re.
|aterea pr|a aa|re
laou|c i sarirc
P.e:u.n
O
a adaca ||a|st|re,
|a revarsata| de zer,
|resara, ca ,|as d|a ||re
De ab|a rasaaater,
Cata p||aa de s|m(|re
Catre baaa| z|d|ter'
lara cad mar|ta| seare
Ca aa m|re ma|t der|t,
8acarad teata sa||area
$-a |v|t |a rasar|t
| cad |amea sa|atare
l| depaaea pr|a catare,
Ataac| presara tacea
lasa e pr|v|,|eteare
Ce ma| de ma|t e st|a,
l-a s| |acat iatrebare.
De ce tace
Na catez,
Z|se presara-a darere,
Ca ,|asa-m| |ara patere
$eare|e sa sa|atez
Dar ca aespasa p|acere
|a va b|aecavatez'
Asa s| ea ma ca|aez
Ca a-am ta|eata| peez|e|.
$a cat aa|rea Rema|e|
#"
A|ccu uonici
E.ur.eIe
;: .nnn:rn
O
atr-e z| de vara, ||aa, ca|dareasa,
Raspad|ad ia va|e ambra racereasa,
|raaze|e pe arber vese| daa(a|aa
| ca ze||ras|| ast|e| se septeaa.
Da|ce e v|a(a |raaze|er, cad e|e,
De reaa |ac|ade, madre, t|aere|e,
|amea iaverzesc
| e raceresc
Ca|atera| pasa|c, ebes|t de ca|e,
Or|cad se arata ia a aeastra va|e,
$ab arber e| sta
Repaes de-s| da
Vadre |et|seare |eca| v|a sa pr|ada,
Vrad |a ambra aeastra |era sa iat|ada,
| ce| pasteras
|e cata de ja|e-a a| saa ||a|eras
lar de pr|mavara, c||ar pr|v|,|etearea,
Catarea(a va||, cea |ermecateare,
la des|mea aeastra ma|t s-a ras|a(at
| ae-a tet catat
Ape| cad remaa| de|aa |aa|este,
|| pe |raaza verde iat| e aameste,
las|s| ze||ras||, ve| ae |e,aaa(|
| ae dezm|erda(|
Dar spre aea|tare,
Na se cade eare
|raaze|er |e z|se aa ,|as d|a pamat
Despre radac|aa vreaa baa cavat
##
laou|c i sarirc
C|ae-| radac|aa | cam de cateaza
Ca ae| sa se certe, cad a|c| se-asemaeaza
|raaze|e pe arber z|se vj|ad,
De c|ada p|esa|ad
Radac|aa |ace arbera| sa creasca
| peste tet aaa| |raaza sa reaasca
|e raspaase ea
la a|t c||p |||a(a ve| a|c| a(| avea
$a (|ae(| dar m|ate
Aceste cav|ate.
V|a(a ve,eta|a,
V|a(a sec|a|a,
Teta|a| atraa
De |a radac|aa
A|ccu uonici
#$
1uuI bn.r
U
a |aba||st a| aestra ae-a pevest|t c-edata
$e rada|se-a (ara aa |ap aazr pe e|,
Dar cam ecrma|se, e| iaca aa ae-arata,
| ce |sprav| |acase, ae |asa-a ,||c| ae|
Asadar cercetaram
| ae iacred|a(aram
Ca tarma-acred|a(ata acesta| aazr mare,
|radata, ev|||ta,
Ca|cata, sprca|ta,
Dap-e esada |aa,a ab|a ava scapare
|aat |||ad ia darat, de-e |a|e de cete|,
C-arec|||e p||est|te, ca ceada iatre v|ae,
Nazra| |ap ca |a,a se dase-a (ar| stra|ae,
Ab|a scapad de e|'
Acam |ar de-edata aa va|et se straeste,
Ca dap-atta vreme batraa| |ap dereste
$a v|e |ar ia (ara, aade-| |a,ada|se
Cr|aa|| sa-| a|ea,a aazr imparatesc
$e vede ca Nazra| trecata| a a|tat,
Na st|e ca cete|| ce-ataac| |-aa a|aa,at
Acam saat da|a|
| aa |-ar sedea b|ae
|a batrae(e tecma|, sa pa(a vre ras|ae'
#&
A|ccu uonici
Jne.uI
;: nouI

D
a' baaa z|aa, aeae' lm| pare car|es
Ca sa te vaz astaz| ia p|e|e s| ve|es,
ler| am pr|v|t, ea s|a,ar, c|adata vaateare
Dapa cacem|. tre| eamea| d|a ec|| te armareaa
| te-adreptaa merea
$pre m|ast|aa cea mare,
Ape| am vazat iaca, cam te(| |a ea aa stat
| te-aa iaceajarat
Ataac| s| ea, vez| b|ae,
Temada-ma de m|ae,
la scerbar-am |atrat
| aa st|a ce s-a ma| armat
laa spaae-m|, dra, vec|ae,
Cam a| scapat d|a |ab| de em
latreba jdera| pe cacem
Cam am scapat raspaase cacema| mederat,
Carat ca pr|a m|aaae,
Dar treba|e a-(| spaae
Ua |acra vederat.
Ca ema| d|a aatara are
||ecar| desta| de baae
Ta a| vazat ca ec||| cam m-aa iaceajarat
|a m|ast|aa cea mare
| st|| ca ea ma| b|ae ma daa pr|as
Dect sa ||a de ,|ed at|as
|| b|ae'
Vaz ca-aa em s-aprep|e de m|ae,
lm| paae pe cap maa s| z|ce |a ce||a|(|.
#'
laou|c i sarirc
,|mb|ema cara(|e|, e| treba| sa tra|asca
Ca ia |ate,r|tate pe em sa p||da|asca'
A|de(| ma| b|ae, |ra(|,
$a pr|adem pe mardar|,
|e jder|, pe va|p|, pe aa,ar|| ma| mar|
Ce pert v|rta(| pe ,ara,
Dar daa pr|a ,|ed s| |ara
A|ccu uonici
$
U.:uI burn.
U
a ars vazad pe-aa padarar
De meser|e cam bataar
Cam cercar| iade|este
| ia avat spereste,
A secet|t sa-acerce s| e| ast mestesa,
|a cercar| treba| straa,
| a|te cav||a(e,
Dar arsa|a| ce-| pasa de pract|ce st||a(e.
|| are |ab|, patere, e| vrea aeaparat,
lar ve|a cte |apte pe |ame a-a |acrat
Acam rasaaa cedra|' Tet ce-| aa|a ma| ,reasa,
D|a radac|aa-| sceasa,
Trasaesc, p|esaesc cepac|, ia |ab| de ars merea,
Dar |acra| mer,ea ,rea
Vazad asa arsac|| |a padarar a|ear,a,
lact sta ,ata ema| asapra |a| sa mear,a
,Asca|ta-ma, vec|ae' laa aa te a(esa,

l-a z|s de,raba arsa|, cac| verba aa-| asa


|a am vea|t ca pace s|-(| |ac e iatrebare.
Ta-ade| |a cercar| b|ae, ape| de ce ea, care
Acam de deaa z||e maacesc aeceatea|t,
Va|(|me de padare ia |aba-m| se s|armara,
|acada-e c|arce|e, sa-acarc| ta m|| de cara,
| a|c| aa cerc a-am iade|t
$paae-m| de este eare
Vreaa secret ascaas
Asa. e| sta-a aceea,

|a| ema| |-a raspaas,

Ce ta a-a| d|a aascare,


|-aaame. ia rabdare'
$
A|ccu uonici
Mu;eIe
;: nIb:rn
D
eaa maste spr|ateae|e
la (ar| stra|ae peraeaa
| pe a|b|aa ca e|e
Cam ast|e| e imb|aa.
Ha| sa mer,em, sar|eara'
|apa,a||| te(| ae-aa spas
Ca pe-ace|e-| aama| vara,
$eare|e a-are apas
||bertatea predemaeste
la tet ce-| v|e(a|ter|
| dreptatea aa scateste
N|c| de mast|-ac|,ater|
lar a|ce e|' ce searta'
$a tra|est| ia (ara ta,
Ac| v|e, ac| mearta,
|ara a te des|ata
|a|aajea|| pe |a (ara
la mreaja ae petepesc,
lar pr|a tr,ar|, peste vara,
Ca pe dasmaa| ae ,eaesc
Aparater|, rea |rt|e,
Teate s-aa desceper|t,
V|| sa ,ast| d|a |ar|ar|e
| pe |ec te-a| etrav|t
|a meze||car| capace
$-aa raspad|t de ajaas,
Ape| raa| ce ae |ace
|a|ara| ca m|ere aas'
$!
laou|c i sarirc
Ca|e baaa, mast|, de-a|ce'
|e z|se a|b|aa |er
|a rama, cac| saat |er|ce
| ia (ara-m| ve| sa mer
|amatea||, m|c s| mare,
A| me| |a,ar| te(| |abesc,
| peatra-a mea baaastare,
Vara, |araa, ia,r|jesc
lar ve|, er|aade va-(| dace,
Daca s|-a ace|e (ar|
Vreaa b|ae aa-(| adace,
Na ve(| a||a des|atar|
Ace| ce peatra-a |a| (ara
la |apta |ace |e|es,
Or|ce raa i| impreseara,
Na e |asa bacares,
lar ace| ce aa |acreaza
|a ed|||c|a| cemaa
$|a,ar se expatr|aza,
Cac| a|m|c aa |ace baa
$"
A|ccu uonici
Cn.eIe
u onIe
O
tabara de care mer,ea |a tr, ca ea|e
A aaa| ae,a(ater
|| iasas| ca-a,r|j|re |e ceadacea ia ca|e,
$perad de Ves| s-adaae |e|es iasemaater,
Dar treba|a sa treaca e reaam|ta va|e,
|a care caraas||-adata ce-aa ses|t,
Asa s-aa s|ata|t.
Ca sa pe,eare va|ea, pe rad, iacet, ca m|ate,
lar cara| dapa arma sa |aca iaa|ate,
Cac| be|| ce-| partaa,
Depr|as| |||ad s| matar|, ma| vreda|c| s-arataa,
| ia adevar, cara| mer,ea iacet, ca ,ada|
Ce| iacercat de ,r|je s| |ramatat de aa|
Dar e perec|e de jaacaa|
A carer veaea rada|,
|e be|| b|ae iava(a(|
l| cr|t|caa de mearte.
U|ta(|-va, be| |aada(|'
Vede(| z|ceaa ae,||eb||, aa car aa st|a sa pearte,
la a|te |a 8e(e|aa'
$e tr|e ca breasca la vez| a|de |r|aa
la ja, cam tet se |asa,
Ar vrea d|a e| sa |asa
O, Deamae' | ce be|'
Ca ce reaame mare'
Va| b|ae ar cara ,aae|,
$aa ar sedea |a bra,a, pe sema s| pe macare
la sa ae vada s| pe ae|'
Ca-asa ecar|, jaacaa|| peraesc ca cara| |er,
$#
laou|c i sarirc
Dar ,reatatea i| apasa,
|| sa epreasca ver,
|-a dreapta se cam |asa,
Ape|, de |a e ca|me, |a sta,a-a |ec crmesc,
O ca|ca drept pe |a,a, ct |e |aa p|c|era|,
Rastearaa ea|e|e s| ia rpa se epresc
lact ae,a(atera|,
Ca m|a||e crac|se, |a |rbar| se a|ta
| |earte ,rea e|ta
|a aa st|a cam s-a iatmp|at,
||a ma|t ca v||tera|,
Cac| de trecat m-am satarat
| aa-| pastrez amera|,
Dar vreaa s-arat |a aa|| ao|
Cam e| ia t|mpar| ,re|e
|a a|(|| vad aama| aere|
| aama| |apte re|e,
lar cad s-apaca s|a,ar| e|
De treb|, ca eamea| ,re|,
Rastearaa cara| drept de rpa
| tet iaca ma| (|pa
A|ccu uonici
$$
Negu(no.uI

I
a v|a-iaceace, ma| aepeate'
Dar ce te-a| ca|aadat ace|e-a secete|e,
V|ae de vez| a|ce aa ae,aster ct peate
|a cazar|, st||, ma| ,re|e
Caaest| ta cea bacata de-aba, de me||| reasa,
| patreda, s| ,reasa,
|| b|ae, Damaezea
Tr|m|se-aa aataraa
| |ata baa|ser|| ca-m| saat acama-a pa|ma,
|e-aa |acra |ar' de seama
Asa peate sa ||e, raspaase ce| c|emat,
Dar, aac||a|e, est| iase|at,
Ca ta meaeda |a|sa pe mar|a a| |aat
Asa d|p|ema(|a iasa|a s| se-asa|a,
Asa ma| ma|(| d|a eamea|, m|c de |a mare |ara,
Ca eseb|re aama|, ca aa|| aa aa ,ara
$a dea pe a|(|| |a |vea|a
$&
A|ccu uonici
ZeuI
U
a zmea ca-e ceada |aa,a s| ca-e zbra|teare
De tet rasaaateare,
Vazada-se edata sab aear| r|d|cat,
|a ||atara| d|a va|e, acestea a str|,at.
Zbarda|a|ca |||a(a'
Ta, care teata z|aa ca-atta asar|a(a,
Te-a|aa,| tet dapa ||er|,
De ce aa catez| eare sa te r|d|c| ca m|ae,
$a raspadest| ia aer m|rease s| ||er|
V|-e m||a, zaa, de t|ae,
Cac| ia iat|asa| spa(|a ab|a te ma| zaresc
O, aa-(| ma| ||e m||a, |a| ||atara| i| z|ce
|a searta-(| a-e deresc
Ta zber| |e,at,
|a ||ber ma des|atez a|ce
De ||er| iaceajarat
A ta zbra|tara e sar|ataaer|e,
C||ar starea ta atraa de vat s| de cep||,
la ||ae, ta est| jacar|e,
lar ea saat d|atre v||
Asa s| iatre eamea| saat sar|ataa|, saat zme|,
Ce zbra|esc, se-aa|(a ct vata| |er |e bate,
lar cam a |a| sa||are er| sta, er| se abate,
Ca vata| cad s| e|
$'
laou|c i sarirc
A.::uI
;: .:(n

S
aat ||bera, am drepta|,
O crt|(a z|cea,
|e sab pamat ca-aceta|,
$a scarm ct m|-ar p|acea
| c|ae peate eare de m|ae sa se |e,e,
Cad ea ma cred ia |e,e
|re|ac ia (araa aea,ra pamata| saaates
|-| |ac mes|ae|es
|a' |-a raspaas ar|c|a|, ea am de |a aatara,
Neimpacata ara
Asapra tatarer ca t|ae v|eta(|,
Ce zac ia raata(|
Cac| vad cmp|e verde, de m|a| de em ae-at|asa,
Cam ta e a| patat-e ca ma|t ae,re ca|er|,
Vad |aras| e ,rad|aa de |ramase(| capr|asa,
Cam a| des||,arat-e, scarmad c||ar pe sab ||er|
| peatra ce ta eare aa scerme|est| ,aaea|e,
Ca sa |acrez| ia e|e ct vre| |a mes|aea|e,
lar aa pamat carat.
Caaeaste dar, ca dasmaa i(| saat aeimpacat
Dapa asa cav|ate, ar|c|a| |ata, vede
Ua mes|ae| m|scad,
Ca arme|e-| iat|ase |a dasa| se repede
| crt|(a m|-e sceate ab|a, ab|a sa||ad
A' lm| cazas| pe ace,
Ar|c|a| e| i| z|ce, secet ca te-am patraas
lertare' re, |ertare' de-acama a-e| ma| |ace
O|tad ea a raspaas
|| ||e' asta data te |as ia baaa pace,
%
A|ccu uonici
Ar|c|a| i| resteste, dar |ata-(| |etarasc
$a spa| |a a|e ta|e. ce-| baa sa aa atace'
$aat pab||c|st| pe |ame ce parare crtesc
(| |aba|a aceasta c||ar |er e dara|esc)
|| cred ca aa dreptate pe er|ce em s-atace,
lact |er aa |e p|ace.
Dar tetas| cteedata ar|c|a| is| ,asesc
laou|c i sarirc
Ub.n
;: ouI
U
a em aa prea ca m|ate
$a-s| pr|ada ambra vrea,
Dar cad peraea aa|ate,
| ea mer,ad sperea
lar ea |a,ea ma| tare
| er| ca ce e a|aa,a,
Tet ambra aa se da
Cad estea|t de ,eaaa, e| iadarat se-atearse,
Ataacea ea d|a arma ct ce|e i| |aase
Asa-| acea aa|aca, aata,a s| |ata|a
Ce pararea ae-asa|a,
$ab aame de aerec,
| dapa care aa|| aeceatea|t s-a|aa,a
Dar aa pet sa-| ajaa,a,
lar a|(||, stad pe |ec,
De e| se |e|esesc
| |ara a|c| aa mer|t |avera-| debadesc
Ieu.eIe In .rn
O
a t|mp cad arsa| d|a padare
$e pearta dapa mare
Va| ma|te ||are |a aa |ec
Umb|ad, ava aerec
|e arsa| aataraa ca sa-| ademeaeasca
| pe aa ses carat, pr|azada-|, sa-| jert|easca
||amade ||are|e de b|eta| ars tra,eaa,
Care-acetre,
lar |epare|e iaca-e |aba apacase
Ca aa partas |a masa
lacrac|sata|e' de aade te-a| |aat
l| |ac |a| iatrebare
|a, ea' dar c|ae eare,
Raspaade |epara|, pe maa v| |-a dat
$mem|ada-| d|a des|m| a|c| |a ses carat
De-asa ebraza|c|e
Drept sa va spaa, s| ||are|e aa rs,
|asad pe |epare bacata |a| sa-s| (|e
la a|ste term|a| vec|| preverba| a |est z|s.
Obraza|ca|
Vaaiaca praza|ca|
l N | D l T |
A|ccu uonici
Fno.uI
U
a rmater d|a ||re aascat aesa(|es
A||ad desta|a ,||ada sab aa stejar sta|es,
A res ct a patat
|-ape| |a radac|aa sa rme-a iacepat
Ta sarp| cepaca|, z|se e pasare zbarad
Ce-m| pasa, rmatera| raspaase ,re|a|ad,
|| ||e er| aa ||e, a|c| vreaa sa ma| ,adesc.
|a caat aama| ,||ada, |a care |acemesc,
|||adca ea ma-a,rasa Urte rmater
| aema|(am|ter'
l-a z|s ataac| stejara|, r|d|ca-(| sar|a-a sas
| vez|. ca-aceasta ,||ada ea, ea e am predas
Nerez|| ia erb|re st||a(e|e arasc,
Cad e| d|a a |er redar| iaca se |e|esesc
| O | Z l l
%$
A|ccu uonici
DIu:
C.:go.e AIe:nrn.e:u
lo |aaz|co |o|a|c| ,Raa| s| |c|cs|ca|
N
|c| ,adeam ca peatra versar| sa |aa ia maa ceade|,
Cad (|at|rea-m| a|c| este |a aa a|t|e| de |de|,
Care aa cer ep|ste|e, a|c| |aba|e de ,|am|t,
C| pretestar|, rec|ama(|| drepta|a| de spr|j|a|t
I
Dar der|ta iat|a|re-(| ma |aca sa staa aa ceas,
| d|a capr|asa| Tem|de| sa ma ca(ar pe |araas
Reda| aste| iatrepr|ader| e |aba|a ce-(| iac||a,
$cr|sa ca e ,raba mare, iatr-aa st|| aa prea sea|a,
Dar a mea der|a(a este ca ta sa ||| vec|a|c ra
De peez|| car,ateare, de ta|eata| ce| ma| v|a,
$a scr|| peatra-a aeastra s|ava, ca te(| sa ae |aadam,
C(| e ||mba remaeasca astaz| iatreba|a(am
t|| prea b|ae ca ta|eata| este de |a cerar| dat
| er|care-s| va da sama cam ia |ame |-aa tractat
Ta|eata| taa este mare s| sama-(| va || ma| ,rea,
Cad d|a er|ce iatmp|are a-| paras| ta ve| vrea
Te(| pee(|| cearca-a |ame |e|ar| de aema|(am|r|,
Dar d|a e|e scate|aza ce|e ma| v|e s|m(|r|
A((a(| de-mpetr|v|re e| se |apta ae-acetat,
| |zbada |e e s|ava ca care s-a-acaaaaat
2
$cr|e' scr|e' |ata-(| |e,ea ce treba|e sa armez|,
|eatra ca sa ||| ca ra| s|-a v||ter sa v|ez|
I
Va a||am |a 8acarest| ia pr|c|a| de jadeca(|
2
|recam Tasse
%%
laou|c i sarirc
E:g.nn
U
a em be(|v edata se |speveda|a,
lara da|eva|ca| asa i| s|ata|a.
Apreape|e taa sa-| |abest|,
| pe vrajmas sa aa arast|'
De v|a ca teta| sa te |as|
Ca-(| este ce| ma| raa s| ae-mpacat p|zmas
O ceatraz|cere ce aa-| de ia(e|es,
Raspaase be(|vasa|.
Va| iaa|ate, cam |ar s|a,ar im| z|ces|
$a aa-m| arasc vrajmasa|
| |ata pr|a armare,
Ca |a aceasta ea aa-(| pet da asca|tare
%&
A|ccu uonici
Z: :r: A.:I:
N
a st|a, zaa, pe ce teme|ar|
Z| iat| a |a| Apr|||
$-aa mea|t d|a eb|ce|ar|
A || z| de ama,|r|
O z| aama| ia tre| sate,
|ara praza|c|, sarbater|,
|eatra a|ste sa,| p|acate,
N-ar || raa iasamaater|
Dar a |am|| ama,|re
Na are a|c| aa |etar,
Teate trec pr|a c||bza|re
V|c|esa,a|a| amar
Oma| ce| iat| cazara
|r|a ama,|re d|a ra|,
Cad aa era ia aatara
A|ta vreme dect Va|
|e||t|ca se-avrteste
|e acest|| z||e |e,|.
$|arma, dre,e, |etaraste
$earta (ar||er iatre,|
D|p|emat|c|| iasea|a
|a $eptemvr||, |a G|eaar|,
Caata, padesc ,resea|a
| rastearaa p|aaar| mar|
Te(| sapas|| ia tet |eca|
|e se||| |er ama,esc,
|r|a aceasta-s| |ac aereca|,
Car|era is| |a(esc
|eme||e aa prea ma|te
%'
laou|c i sarirc
Z||e-at| a |a| Apr|||,
C||ar dev|za |er pe |raate
|are scr|s. iat| Apr|||
| barba(|| |ar pe e|e
|arare |e v|c|eaesc,
]ara |er pe cer s| ste|e,
Dar cred|a(a aa pazesc
Ce| ce campara saa v|ade,
Gadeste |a iase|at,
la rar em aa se apr|ade
Ca,eta| acest de |ad
Oma| ia s|rs|t cateaza
A-ase|a pre Damaezea
Cad pr|a apa se beteaza,
lar ia |apta sta tet raa
|aa cad iat| Apr||||
Va-mpara(| pre pamat
Cad va |ac| raza z||e|
Nama| c|aste| |am|aad
A|ccu uonici
CrnuI
S
taa, ma a|t |a cerar|, ia a |er sea|a
Tr|sta mea vedere a|m|t rataceste
Va a|t s| |a seare. de |am|aa p||a
|| iaca|z|ad |amea pararea |aceste
Dar seare|e, cera| aa saat departate,
lar |e,ea aatar|| pe em a epr|t
Ca (araa-mpreaaa sa peata strabate
Va| sas dect este e| iamar,|a|t
|r|vesc madra| va|tar cam se-aar|peaza,
Cam ||||e-a aer zbarad peste aer|,
Cam |a|a|c rasp|ca a seare|a| raza,
$e arca, se p|erde d|a ec|| mar|ter|
O' Ataac| m|a|rea sa||eta-m| apasa,
Ataac| im| p|ec capa| s| adac e|tez.
Oma|e' |||a(a s|aba, t|ca|easa,
De ce dapa va|tar aa pe(| sa armez|'
Dar de-edata ,ada| ia m|ae rasare
Ca aa |a|,er |ate, ce e p||a de |ec,
$e-aa|(a |a cerar|, trece peste seare,
| ca aeastmpar cata ia a|t |ec
Teate |e capr|ade, teate |e maseara,
A||a a |er t|mpar|, re,a|e s| cars,
|||a de aemar|re ma| departe zbeara
|a pearta vec|e|, |a ce| aepatraas'
laou|c i sarirc
1n Bu:uuI
B
ac|ame ca vece tare,
|a baaa vreme rasaa|.
|a sa|at a ta catare,
Ca v|tej|| me| strabaa|
A |er bac|am saaa semaa|
V|scar||er estasest|,
lara ta ae ca(| iademaa|
|a |apte ia(e|ep(est|
|atr|et|ca s|m(|re
Vre| sa destep(| iatre |ra(|,
A|e carer despar(|re
A stat aa| iade|aa,a(|
| ce v|a(a e ma| baaa,
Cam psa|m|sta| a catat.
Dect |ra(|| impreaaa
$a tra|asca ae-acetat
Rema|a sa v|eze
$ab e |e,e, sab aa scat,
$a tet b|aecavateze
|re ce| ce-e aa reaascat'
Cata, cata, bac|am |a|a|c,
De strabate |a aaz,
Cac| peatra pacata| ja|a|c
$aat iatre arcas| s| sarz|
&
A|ccu uonici
1n CenIInu
!
T
e ma| zar|| edata, te revaza|, ,|,aate,
O, dra,a| mea Cea||aa'
-a ta|e savea|re ia |a|ma-m| sapate,
lm| z|c ca-s jaae ea
$ab a|e ta|e pea|e saat s| ve| || tet jaae,
Cac| ta aa-mbatraest|,
De m|| de aa| atta te-aa|(| ca e m|aaae,
$ab be|te|e cerest|
Ta a| vazat ia jara-(| pepeare |e|ar|te,
la |apte |ara|cad,
Remaa| iasa s|a,ar ca |a|ma ||erb|ate
$tata te adm|rad
|| peart-a ta dev|za, e| vrea sa stea ca t|ae,
Ca maate aec||at|t,
| |ata-| ca se-aa|(a, s| |ata-| ca dev|ae
A || ia vec| aa|t
$aat s|,ar ca acama te a|(| ca bacar|e
|a |ra(|| d|a Carpa(|,
8acec||, Cara|maaa|
2
, iac||aac|aae (|e
Tr|m|t ca a|ste |ra(|
|| spera ca s| t|ae, ca vreed|a|aeara
Tet va saaa e eara
Ca maa(|| Rema|e| de dasa raz|e(|(|
$a ||e te(| aa|(|
I
Aat|ca| ||ea, maate d|a Carpa(|| Ve|deve|
2
Vaa(|| ce| ma| iaa|(| d|a Rema|a
&!
laou|c i sarirc
Ta sta| de cer apreape s| peate cteedata
|e |aaa,||a
I
ta,
V|a ia,er|| sa vaza Ve|deva |acr|mata.
Ataac| aa ae a|ta
$paae c-ace|e |acr|m| saat aama| e ma|e
De las| s| 8acarest|,
Cac| aa-| rema sa z|ca, ca aa e Rema|a,
Ca aa saat ca| cerest|
Ua|rea Rema|e| a |est predest|aata
De-a| cera|a| decret,
|a treba| sa tra|asca, ea este erdeaata
De-a prespera ca-acet
Vem trece peate |aze de p|a,er| s| de ara,
Dar ce| adevara(|
Rema| ca barba(|e, ca |a|m| de ca|dara
Ver ramaea tet |ra(|
la sece|a| de |a(a pepeare|e ca m|ate
|e-aceasta ca|e mer,,
$ata|e de v|a(a ia |rac(|| am|||te
|a aa|aa| a|er,
Na(|eaa||tatea az| are precadere,
Cac| p|ere |earte ,rea
Va dac |a Rema|a s| pa' |a revedere
Ad|e, dra, Cea||aa
I
|e vr|a| ||eaa|a| este aa tara iaa|t ce se aameste |aaa,||a
&"
A|ccu uonici
1n o.ruI
uru: noo.
S
ab asta p|atra zace aa decter iava(at,
Ca meartea |a| de mearte pe ma|(| e| a scapat
&#
laou|c i sarirc
Do.:r(n
.oruIu: n:r !B02
S
a ||e Rema|a de-acam ia vec| aa|ta
| prepas|ad ia teate sa ||e ea mea|ta,
|a rasar|t sa-aa|(e pav|||eaa-| sas,
Ca ce|e de apas
$a a|ba Rema|a |adastr|e s| arte,
ce|| baae, raspad|te ia er|s|care parte,
lact rema|| te(| sa ||e |am|aa(|
Ca ce| de stat barba(|
$a ||e Rema|a iat|asa, mare, |aa,a,
Ca ce| ce e asp|ra |a saa-| sa a-ajaa,a,
$a tarbe a|aa,ad-e s| ratac|ad ia dar,
$a p|ara |a |etar
$a a|ba Rema|a patera|ca armata,
la aame|e |a| te|aa s-a| |a| V||a| c|emata,
Ca er|s|cad pradea(a e |apta-ar rada|,
$a st|e b|ra|
$a ||e Rema|a tet b|aecavatata,
Ca (ara ma|t maaeasa, ca (ara-mbe|sa,ata,
$tra|aa| sa-| adaca a sa|e be,a(||,
|e-a e| predacte v||
$a a|ba Rema|a cemer| as|,arate,
$a a|ba aav|,a(||, sa-s| |aca ca| |erate,
Cemer(a| e| sa ||e act|v s| raspad|t,
Ca m|j|ec de-a||er|t
A|ccu uonici
$a ||e Dema|tera| de Damaezea |asat,
Ca sa reaasca ast|e| |rameasa Rema|e,
latra etera|tate ma|t b|aecavatat,
O ||e, ||e, ||e'
D R A V A T U R G l |
&&
A|ccu uonici
{Cu.nIe:uI]
l N|A|OAR|A l
CUCOANA ZAV|lRl|A l ZOl|A
C U C O A N A Z A V | l R l | A
P
este|a|ca| de-a|ce acam aama| s-a das,
De astaz| d|m|aea(a aa m|||ea m|-a spas
Vazad ca aa-| a|t c||p ma| s|,ar spre scapare
De ,ara|e| asa aesa|er|t de mare,
|a iaad|as ca treb| m-am s| iasarc|aat
|-asa ab|a-ab|a de dasa| am scapat
ZOl |A
Caceaaa, cam de a-am s| ea ceva crezare,
Cad z|c ca damaea|a| tacere a|c| aa are,
$pa|ad aeceatea|t s| vrate s| aevrate
|a ce| ce aa pacat sa stea ca sa-| asca|te,
De raa,ar| mar| s| m|c|, de dema|| ce aa |est,
lster|seste m||, ca cam ar || de rest
| |atr|,| ma| a|es adeseer| |acreaza.
|e |ace mare |az, |e s| ad|vereaza
lar cad i| eb||cesc ca vre m|ac|aaa v|e,
Ataac| se apara s| z|ce ca aa st|e
C U C O A N A Z A V | l R l | A
Asa cam este, drept
ZOl |A
|a jadec ca e s|a,a,
Dar pare-m|-se, zaa, ca verba acea |aa,a,
&'
laou|c i sarirc
|recam peste|a|ca| aeceatea|t e are,
Va|t scade |a be|er| d|a c||pa| |er ce| mare
| ea adevarat acam martar|sesc,
Ca |a peste|a|ca| a|m|ca aa ,asesc
D|a ce|e ce-ar patea ceva |a,ada|
Ca pe vre e |eme|e sa peata b|ra|
Vacar ca damaea|a| catre mata arata
Ca ma|ta dra,este ia |a|ma sa pearta
lar teta|a| ape|, e mare aeaa|re
|a a dam||erveastre depr|ader| s| |a ||re
Vata est| prea tacata, |ar damaea|a| ||mbat,
Vata est| aest|ma, |ar damaea|a| cam s|at,
| ma| ia scart z|cad. aepetr|v|(| saate(|
O, ce deeseb|re |a a,a Nea|e('
|| de |am|||e, adevarat, aa-| mare,
|eatra aceasta a|c| avere aa prea are,
Dar ce em pr||m|t s| |earte de||cat,
|a m|ate ia(e|ept, |a verba masarat
| d|atre te(| ace| ce pe mata te ver,
|a secetesc ca e| ar || ma| baa|ser
C U C O A N A Z A V | l R l | A
Adevarat, asa-|, ea ma aaesc ca t|ae,
Dar dapa iatmp|ar|, ace|a-| peatra m|ae
|e care t|(a mea a vrea sa-| |etarasca
ZOl |A
Dear a-are damaeae| ca dasa| sa tra|asca
C U C O A N A Z A V | l R l | A
|a treba|e sa a-am a|c| c||c de caaest|a(a
Cad aa ve| pre(a| p|ecarea cea de t|(a
Ca care damaeae| de-a parare s-arata
|asada-m| starea sa acam s| pr|a d||ata,
'
A|ccu uonici
| ca peste|a|ca| aa-| verba ia zadar,
|||adca t|(a mea i| are |a aazar
ZOl |A
Dear aama| peatra v|st s| peatra verba ma|ta
Ca care damaea|a| aeebes|t se |apta,
Rap|ad de |a |eme|, ca strmbatate mare,
O c||reaem|ceasc-a |er aama| p|ecare
Ape|, stapaa mea, ma re, de |ertac|aae,
Dar ea de pe acam adevarat ve| spaae,
Ca |a mata ataac|, zaa, aa pet sa s|ajesc,
|eatra ca treba|e carad sa za|azesc'
C U C O A N A Z A V | l R l | A
Da ce pet |ace ea
ZOl |A
Cam, ce $a |etarast|
Ca dapa damaea|a| a mer,e aa vre|est|
C U C O A N A Z A V | l R l | A
la a|ta-te de vez|, ca batca c|ae v|ae
ZOl |A
latecma| a|mer|t. caceaae|e batrae
l N|A|OAR|A l l
Tet ace|e s| CUCOANA VARlOARA
ca CUCOANA NA$TA$AlCA
C U C O A N A V A R l O A R A
Z|cad iat| beajar, te s| |eret|sesc
Nerec, iatra ma|(| aa| s| ceas baa i(| deresc'
'
laou|c i sarirc
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
| ea asemeae
C U C O A N A Z A V | l R l | A
Da peatra ce, s| cam
C U C O A N A V A R l O A R A
|a'aa se |ace |ec a|c| aa ma| |ese |am
|, dar, |a ce de ae| asa ta,ada mare,
Cad lesa| tet acam aceasta verba are
Dear aa-| ceva de raa, ,as|ad e vadav|(a
|e aa adevarat pr|etea de cred|a(a,
| ca peste|a|ca|, zaa, aa (|-a || art
C U C O A N A Z A V | l R l | A
|a |earte ma|t ma m|r de aade-a(| aaz|t
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
|este|a|ca| ae-a spas s| ae-a iacred|a(at
Ca e| ar || acam ca s| aa iasarat
C U C O A N A Z A V | l R l | A
|e c|astea mea va spaa ca ea aa st|a a|m|ca
Ta,ada aa-| a|c|, cac| aa am vre e |r|ca
lar ca peste|a|ca| |a t|(a mer,e des,
Aceasta ea v-e spaa d|a teate ma| a|es,
| peate damaeae| ceva sa || verb|t,
Dar ea martar|sesc ca aa m|-| pr||m|t
C U C O A N A V A R l O A R A
O, Deamae' | ce vre|, sa a| barbat p|acat,
$a te ma| ia,r|jest| de a-| paz| d|a scart
| de a parare sa ||| iamar,|a|ta
Ca e statera|c|e de |ame paras|ta'
'
A|ccu uonici
Ataac| cad damaeta est| taara, aar||e,
| pe(| iac||aater| avea iaca e m|e
C U C O A N A Z A V | l R l | A
Va ma|(amesc de s|at, |ar ea asa aa siat,
Va| b|ae sa ma-a,rep de v|e ia mermat'
|eatra aceasta ea va |ac s| ra,am|ate
$a spaae(| t|(a-me acam, ma| iaa|ate.
Ca ca peste|a|ca| ea aa ma pet aa|
ZOl |A
(|a|-o o|c)
Ua ,ara|e| asa d|a casa ae-a ,ea|
C U C O A N A V A R l O A R A
Ape| |a m|ae |as', ea teate |e pre|ac.
|e aa|| i| despart, pe a|(|| i| impac
ZOl |A
|a,|(|, caceaae|er, peste|a|ca| ae v|ae,
Dar asca|ta(|-| cam verbeste e| ca s|ae
| O $ T | | N l C U |
(1aa s.caa)
Caceaaa treba|e sa ||e tet acasa,
N|c| vremea aa-| acam |a v|z|te sa |asa,
| ceasa| a ses|t ia care ea ,adesc
Ca damaeae| prea |ar, de teate sa verbesc
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Ha|dem ma| repede ia a|ta eda|(a,
Ca sa scapam de dasa|
ZOl |A
Ca a|t c||p aa-| pat|a(a
'!
laou|c i sarirc
l N|A|OAR|A l l l
ZOl|A l |O$T||NlCU| GURllANU
| O $ T | | N l C U |
(acoazaa1 c Zo|(o)
Da zaa ca-| car|es pe te(| sa-| ece|est|
| peatra deaa ,ra|ar| pe a|me sa ,asest|
Am |est |a |atmaaa| s| aa era acasa,
lar v|stera|ca|, ataace vrad sa |asa,
N|c| aa m-a pr||m|t
ZOl |A
Va re, sa a|b |ertare,
Ca c|ae damaeta ,ra|est| asa de tare
| O $ T | | N l C U |
A, Ze|(|ce, ta' Da ce ma| |ac|, |et|ca
|a |a stapaa-ta am verba m|t|t|ca.
|e m|ae damaeae| m-a |est iasarc|aat
$a |ac cte ceva, dar aa am apacat
A |sprav| a|m|ca lac||pa|este-(|, zaa,
De astaz| d|m|aea(a de cad a|er, merea
|e b|e(|| ca|ser| |-am ebes|t de tet
| batca m|-a str|cat petc|ta| ce| de ped,
|a Tr|svet|te|e am |est |a ||tar,||e,
De-a|c| m-am repez|t aa ceas pe |a a,|e,
Ape| |a |eda-Res, ape| pr|a |acarar|
la jadeca, ma re,, ce sar|tar| tet mar|
De-a|ce am vre|t sa ma arat |a Carte,
Dar ace|e vazad ca saat trasar| prea ma|te,
N|c| aa m-am pe,ert V-am das |a v|st|er|e,
Am |est pe |a D|vaa, am |est pr|a $arar|e,
Am |est pr|a Tataras|
'"
A|ccu uonici
ZOl |A
Asemeae s| ea,
De astaz| d|m|aea(a de cad a|er, merea,
|e jes pe |a |ec|er|, pe |a ,a|aar|e,
De-a|c| |a ca|a||, de-a|c| |a c|e|ar|e,
Ape| pe |a camar|, ape| |a ,ardereb,
8a sceate rec||a, ba scatara sa|ep,
A|ear,a-a sas, ia jes s| |a |a teate seama,
Va pe,erasc pe scar|, caceaaa |ar ma c|eama'
Nereca| mea a |est ca aa be|er ||mbat,
Nemasarat desert, s| ,ara|e| st|at,
|||ad |a damaeae|, a tet |ster|s|t,
lact dadaca mea carat a ame(|t
-asa de raa| |a| s-a das s| de acasa
| O $ T | | N l C U |
Ape| asca|ta-ma, sa-(| spaa ea, japaeasa,
Asa ebraza|c|e de-acam sa aa ma| |ac|,
Ca te ve| iava(a ca ,ara sa ma tac|
ZOl |A
Asemeae st||a(a a|c| damaeata a-e a|
| O $ T | | N l C U |
|r|c|a| de saparar| pe|tesc sa aa-m| ma| da|
| cam de iadrazaest| sa-(| ba(| de m|ae jec
Atta aama|, zaa, ta a| acam aerec,
Ca pe stapaa ta ea |earte e s|avesc,
Nadajda|ad carad se(|e s-e aamesc
| iatra adevar, be|er asa ca m|ae,
|erec|e er|s|ca| |a secet|a(a v|ae
'#
laou|c i sarirc
Dar ea am aaz|t ceva de Nea|e('
lm| pare iasa ,rea sa ma a|atarez
C-aa em asa de m|c s| |earte aest|at,
Ce aa-| pr|a casa mare |a aame caaescat
De dasa| aa ma tem a|c| ct de pa(|ate|
(Sc a||a sc asa)
Dar cam s-a a|mer|t de v|ae s|a,ar e|'
ZOl|A
Ape| |||adca ea acam saat de pr|ses,
Va dac, |asada-te |a ,ara saaates
(Sc 1a.c)
l N|A|OAR|A l V
|O$T||NlCU| l AGA NOU|||
N O U | | |
(|a|-o o|c)
$e vede cam ca aa-| acasa cacea|(a
| O $ T | | N l C U |
Va re,, ce treaba a| |a ceaaa Zam||r|(a
Aceasta ea deresc sa st|a ma| |amar|t,
Avad ca damaeata ceva s| de verb|t.
|a, demaa| mea, aad ca damaeata ve|est|
|a iasararea mea de-a|c| sa ma sm|atest|
Ca damaeata te pa| ca m|ae de aa raa,
Asadar te pe|tesc sa-m| ta|macest| pe |ar,
Aceste ce aad
'$
A|ccu uonici
N O U | | |
Va re, de |ertac|aae,
Dar dam|ta|e ea a|m|ca a-am a-(| spaae,
Cac| raa,ar||e saat de catre te(| st|ate,
lar s|ajbe|e ape| a me|e saat ma| ma|te
| O $ T | | N l C U |
Cam Cam Ca damaeata sa |ac petr|va ea
N|c|cam aa ma aaesc, |ereasca Damaezea'
|a $a(a am |aat ca|taa de be|er|e
Cad damaeata era| d|ac de v|st|er|e,
T|ta|a| mea s-acam rasaaa. ,8|v ve|-pest'
|a |ataa stareste de-attea er| am |est,
lsprava|c|||e ma| teate |e-am avat,
Cte e |aaa-deaa, asa cam s-a patat,
| sames te-am avat |a Neam(, m|-adac am|ate,
|e cad iaca eram tevaras ca Arv|ate
|| iaca a ramas, |ar ea m-am departat.
V|st|era|ca-m| era aa dasmaa ae-mpacat
Asa saat te(| |a ae|. cam capata vraa |ec,
$e p|erd, se aebaaesc
N O U | | |
8a sa ma |er(|, ma re,'
Ca aa saat te(| asa. s| ma|(| be|er| c|ast|(|
la s|ajba patr|e| |-avem ae| |sp|t|(|,
Ca m|ate vreda|ca de er|ce cab|aet
| O $ T | | N l C U |
Dar damaeata era| ataacea aa ba|et
| ea iaca acam m|-adac am|ate b|ae
Ca vara| Nece|a| |atrase dapa m|ae,
'%
laou|c i sarirc
Ca teate ca aa-| baa de s|ajbe Nece|a|.
|a dasa| a|c| sa |e|, a|c| pe(| ceva sa-| da|
Ua prea pezaas rema, aa-s| cata de |e|es,
Ataac| cad este c||p, |a s|ajba ma| vrtes'
Vacar ca are e| avere de ajaas
| baaa| parare i| (|ae cam ascaas
Vre deaa-tre| mes|| de zestre a |aat,
Ape| vre sase m|| de ,a|beaas| ia a|t'
Asemeae aa |ec s| ea de ma|t deresc,
Nadajda|esc acam carad sa-| debadesc
N O U | | |
Na cred ca damaeata ca baa|| te iaser|
| O $ T | | N l C U |
$a st||, be|era|e, c-a| me| m|j|ec|ter|
Aa baaa trecere er|aade ve| der|.
|r|a ceaaa $a|ta ea pet teta| |sprav|
Dar ma| vrtes |||ad s| em cam ,reaser'
N O U | | |
(|a|-o o|c)
8a d|mpetr|va, zaa, est| iaca prea aser'
| O $ T | | N l C U |
Cac| pet sa ma aamesc d|a |asa tet be|er|
(Xoa|c( oo|a .|| 1c m|oc)
|e(| damaeata ct vre| de-aceasta sa te mer|
Zav|st|a |a ve| i| bea|a d|a aascare,
Ce, dapa cam s-a z|s, ia |ame |eac aa are
Asa, dear aa ce| ma|(| a mea iava(atara,
$aa saat asemeae ca m|ae baa| |a ,ara'
'&
A|ccu uonici
De m|ae dasca|a| ,recesc se tet m|ra.
N|c| a|ta| ma| |ste( |a dasa| aa era
||aerea mea de m|ate s| da|a| ca s|m(|re
$aat rar| impedeb|r| varsate de |a ||re
Odata im| spaaea matasa mea Ze|(a
Ca ma|ca-mea m-a das |a Carte, |a Dema|(a,
Cad ea iaca eram ia vrsta de aa aa
(Ataac| s| tata-mea |atrase |a D|vaa)
Asa Dema|(a, spaa, ca m-a |aat ia bra(e
| catre ma|ca-mea a cavatat de |a(a
Ca ea saat rar|ta, e pezaa de ba|et
V|rada-se asa, m-a |est s| d|ec|et
N O U | | |
Va|, ce pr|mejd||'
| O $ T | | N l C U |
Dar aa m|-a |est a|m|ca
N O U | | |
|e m|ae, zaa, acam ma capr|asese |r|ca'
| O $ T | | N l C U |
De,eaba damaeata te spar|| asa tare,
Cad treba| ma| a|es sa ||| |a sa||et mare,
|||adca am sa-(| daa carad aa pa|ser'
Acesta-| peatra m|ae aa |acra prea aser
|, dar, ca sa aa scap e vreme pr||ac|easa,
Va dac aa ceas de-a|c|, apreape, |a e casa
(Sc 1a.c)
''
laou|c i sarirc
l N|A|OAR|A V
NOU||| l ZOl|A
N O U | | |
Ze|(e' $paae-m| drept. ce veste pe |a ae|
ZOl |A
Ver, b|ae treb||e |, ia s|rs|t, ape|,
Ze|(a sa tra|asca'
N O U | | |
Dar s-aa verb|t ceva
ZOl |A
Cam aa' Dadaca| ea am spas vre cteva
|a care damaeae| a z|s ca se aaeste
N O U | | |
|a iaca am a||at pr|a c|ae m|j|eceste
8e|era| ,ara|e|
ZOl |A
|r|a t|(a cacea|(e|
N O U | | |
| pare-m|-se m|e ca ceaae| Zam||r|(e|
8atraa pa'acam a|c| aa a verev|t
Asa, peste|a|ca| pa(|a a |sprav|t'
ZOl |A
Nadejde damaeata a| baaa despre m|ae
Ha|dem iasa de-a|c|, ca ,ara|e|a| v|ae

A|ccu uonici
l N|A|OAR|A Vl
|O$T||NlCU|,
CUCOANA $A|TA,
CUCOANA VARlOARA,
CUCOANA NA$TA$AlCA
| O $ T | | N l C U |
(Ia|aa1 oo|cs|c osoza s.oaac 1c aa1
s| sc aac |aaa .a.ooao So||o)
Ce |acra m|aaaat' |e teate |a aa |ec
V-am s| iatmp|aat |e|t|m, sede(|, ma re,
lm| pare tare b|ae | am aa c|e| acam
$a va |ster|sesc Dar ce spaaeam pe dram
C U C O A N A V A R l O A R A
De e perseaaa, cam
C U C O A N A $ A | T A
(.a .|| saao|)
|e|tesc sa-| da(| e| pace.
|eme|a taara, cam vrea asa s| |ace
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
|a, zaa, ca a-am st|at paa acam a|m|ca
C U C O A N A $ A | T A
(.a|c .a.ooao Xos|osa|.o)
lm| pare tare raa de dasa, sarmaa|ca
| O $ T | | N l C U |
|ereasca Damaezea sa caz| ia ,ara |am||'
|a ea ma| a|meae aa are vre aa aame

laou|c i sarirc
C U C O A N A V A R l O A R A
Da st|(| e aev|(a
C U C O A N A $ A | T A
|a mare |az |e |ac
| O $ T | | N l C U |
O, aev|ta|e|e s| m|e ma|t im| p|ac
|eatra aceasta st|a acam vre zece ea,
Asa de preaspete, iact
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Ce Damaezea'
Dear ca cerab|a vea|te |a Ga|a(|'
| O $ T | | N l C U |
8a |ara sa,a, zaa, ma re, sa asca|ta(|
C U C O A N A V A R l O A R A
Ape| dar |as' iat| |a m|ae sa s|rsesc
| O $ T | | N l C U |
Da ea iatr-aa m|aaat |e s| |ster|sesc
C U C O A N A $ A | T A
Ne| iasa secet|m sa da| |a dame rad
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Asa se cade drept, adevarat ,ra|ad

A|ccu uonici
| O $ T | | N l C U |
N|c| iade|a|a aa-|, s| ce se petr|veste,
|a saat aa|t
C U C O A N A V A R l O A R A
(.a|c .a.ooao So||o)
Ua|t, dar iasa tet verbeste
C U C O A N A $ A | T A
(.a|c os|c|a|.)
Ne| te ra,am sa tac|
| O $ T | | N l C U |
Kerame, am tacat
C U C O A N A $ A | T A
(.a|c .a.ooao Ha|ooo)
Ce aev|(a, ma re,, sa spa| a| iacepat
C U C O A N A V A R l O A R A
Desara ae| avem t|eatr me|deveaesc
| O $ T | | N l C U |
8a zaa' Dar treba|e e |eja sa aa|mesc
| ce cemed|e
C U C O A N A V A R l O A R A
$ab aame ,Gara|e|
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
(.a|c os|c|a|.)
|atea| s| damaeata e re|a ca sa |e|
!
laou|c i sarirc
| O $ T | | N l C U |
Cam ad|ca, sa ||a s| ea iatre act|er|
C U C O A N A V A R l O A R A
8a aa, ca ,|eaca te(| carat d|a amat|er|
| O $ T | | N l C U |
Ape| adevarat ca ea pateam sa ,|ec
Va| b|ae dect te(|
C U C O A N A V A R l O A R A
| a-a| avat aerec'
| O $ T | | N l C U |
lm| pare |earte raa. dar este de m|rare
Cam aa m| s-a |acat s| m|e iatrebare'
A cara|a a |est asa iac||pa|re,
|, ia s|rs|t, ape|, a ca| a|cata|re
C U C O A N A V A R l O A R A
Na treba| damaeata aceasta sa ma| st||,
Desta| ca |a t|eatr desara a| sa |||
| O $ T | | N l C U |
| damaeaveastra cred ca-(| || aeaparat
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
(|a|-o o|c)
Da ea de ,ara|e| s-asa m-am satarat'
"
A|ccu uonici
C U C O A N A $ A | T A
|a, iasa, cam a vrea aepeata Zam||r|(a
| O $ T | | N l C U |
$e cade ae,res|t sa mear,a cacea|(a
C U C O A N A V A R l O A R A
(|a|-o o|c)
|| s|a,ar iaad|as pacata|, zaa, is| cere,
|recam s| pasarea pe ||mba sa |ar p|ere
C U C O A N A $ A | T A
Va re,, a(| aaz|t aa |acra de m|rat.
Zmaraada |a| ||||
| O $ T | | N l C U |
Asa, s-a mar|tat
C U C O A N A $ A | T A
Da ea de deaazec| de aa| i| mar|tata'
| O $ T | | N l C U |
|rea, prea adevarat. dar vrea sa se desparta,
|a iasa s|a,ara, cam z|c, ar || pr|c|aa
C U C O A N A $ A | T A
Ce treaba ae| avem. a ca| armeaza v|aa
lar e|
| O $ T | | N l C U |
Neaparat ca este cam ,res|t
C U C O A N A $ A | T A
O|, |rate, |asa-ma sa spaa paa-a s|rs|t'
#
laou|c i sarirc
| O $ T | | N l C U |
|ardea'
C U C O A N A $ A | T A
De ce pardea, cad a-a| |asat pe a|me
O verba pa' acam sa |spraveasca b|ae
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Ne|, zaa, ca treba|e sa |acem e tecmea|a,
Ca sa verb|m pe rad
| O $ T | | N l C U |
Aceasta aa-| ,resea|a
C U C O A N A V A R l O A R A
| c|ae va avea asa |e| de aarav,
De str|ca verbe|e, sa de|e mare stra|
| O $ T | | N l C U |
Cam tra|
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Va| |amar|t z|cad, aa ramasa,
| O $ T | | N l C U |
D|a partea mea, ea z|c. pe |e,ea mea ca tac
C U C O A N A $ A | T A
Asadar, sa va spaa. Zmaraada |a| ||||,
|recam am aaz|t, ia vrsta ma| a ||
De patrazec| de aa| s| vrea sa se desparta
$
A|ccu uonici
| O $ T | | N l C U |
$e ia(e|e,e, dar, ca este v|aevata
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Ape| p|ateste stra|
| O $ T | | N l C U |
Da peatra ce, ma re,
C U C O A N A $ A | T A
Ar|ea peste|a|ce, da tac|, asa-s te re,'
C U C O A N A V A R l O A R A
(|a|-o o|c)
Ca aa-| de sa,a, zaa
| O $ T | | N l C U |
|a a|c| a-am z|s a|m|ca,
lar verba a str|cat caceaaa Nastas|ca
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Asa' 8a sa ma |er(|'
| O $ T | | N l C U |
8a damaeata'
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
8a aa'
|a aama| am verb|t
| O $ T | | N l C U |
|a ce ma| z|c| ca aa'
%
laou|c i sarirc
C U C O A N A $ A | T A
Ape| s-a ia(e|es, peste|a|ce, ca vre|,
Ca saparada-ae, ia rs sa ae s| |e|
| O $ T | | N l C U |
Na rd, c| ma| vrtes z|c, zaa, ca-| aa pacat
Cam de adeseer| |a ae| se tet despart
||-| m||a sa pr|vest| tre| radar| de cep||
|r|a casa pe |a ma|(|
C U C O A N A V A R l O A R A
Ca ma|(| saat vadave|, ca vadave |aa(|
|eatra aceasta aa cep|| asa vrsta(|
| O $ T | | N l C U |
|rea b|ae Dar ape|, ace| ce se despart
| iatre damaea|er cep||| sa| impart
C U C O A N A $ A | T A
la |ame iatmp|ar|, precam s| pe |a ae|,
$aat ma|te
| O $ T | | N l C U |
lar ea z|c. ca-| veaca| de ape|
|r|a A,at|aa,|etea asa se |etaraste
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
(|a|-o o|c)
De teate st|e e|, s| teate |e verbeste
&
A|ccu uonici
| O $ T | | N l C U |
|a iaca cad eram |a dasca|a| ,recesc
Aveam edata ,ad pe tet sa-| ta|macesc
C U C O A N A V A R l O A R A
A(| aaz|t, ma re,, ca starea |a| 8aadat,
Acam de cred|ter| se v|ade pr|a mezat
C U C O A N A $ A | T A
Asa am aaz|t
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
| ea
| O $ T | | N l C U |
lar ea aa cred,
Vacar ca ec||| me| aceasta sa e vad
| a|c| i| de crezat. asa avere mare
Ca peatra dater|| sa |atre |a vazare
C U C O A N A $ A | T A
Asa-| cad c|aeva se prea iadatereste
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
Va re,, acest 8aadat ca c|ae se radeste
| O $ T | | N l C U |
Ca m|ae s| ca a|(||, cac| e| se tra,e drept
D|a aeama| |a| Oaas, ce-aa |est ve|-|e,e|et
|a Dra,es ve|eved, iat| |a ae| vea|t
|a sp|(a aeama|a| e st|a prea |amar|t.
|ec|era| |a| Oaas, zaa, aa-m| adac am|ate,
lm| pare ca a |est (taseste) asa, asa. par|ate
|a| |atmaaa| |apas Acesta a |acat
'
laou|c i sarirc
|e laae vera|ca|, d|a care s-a aascat
|etr|ca b|v ve|-pest lar |atmaaa| Vate|,
A |a| |etr|ca ||a, a rapesat |e|te|
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
| sp|(a aeama|a| ape| s-a |sprav|t
C U C O A N A $ A | T A
Asa
| O $ T | | N l C U |
8a aa'
C U C O A N A V A R l O A R A
Da cam Ca s|a,ar a| verb|t
| O $ T | | N l C U |
Ce |e|
C U C O A N A $ A | T A
Da zaa, asa
| O $ T | | N l C U |
|er|t-a Damaezea'
(Ioc |o|o.)
C U C O A N A V A R l O A R A
(|a|-o o|c)
|a aa pet sa ma| sed. ma deare capa| raa
(Sc 1a.c)

A|ccu uonici
l N|A|OAR|A Vl l
Tet ace|a, a|ara de CUCOANA VARlOARA
| O $ T | | N l C U |
Gresea|a mea era a|ce d|a ,rab|re,
|||adca ea verbesc cam |ate de |a ||re
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
(|a|-o o|c)
8a |ate' 8a prea ma|t s| prea aesa|er|t'
| O $ T | | N l C U |
|a iasa pa'acam a|c| aa am |sprav|t.
|etr|ca a avat aa |rate pe Vate|,
lar ||a a| |a| a |est pa|ara|ca| Aadre|
Acesta a aascat pe ste|a|ca| $te|aa
Acesta, pe Gavr|| Acesta, pe Vr|aa
Vr|aa
C U C O A N A $ A | T A
Ca te(| a| |a| Va| |asa-|, zaa, acam,
|a draca| sa-| ma| |a
| O $ T | | N l C U |
la scart, dar, sa va spaa.
Ca de pe ma|ca-mea ea saat aa straaepet
$patara|a| Vr|aa
(Sa||a aosa|)

laou|c i sarirc
C U C O A N A $ A | T A
(|a|-o o|c)
$a-| ma| asca|t aa pet
(Sc 1a.c)
l N|A|OAR|A Vl l l
|O$T||NlCU| l CUCOANA NA$TA$AlCA
| O $ T | | N l C U |
Ace| spatar Vr|aa era aa em pezaas,
||mbat ct vre| sa z|c|, ba iaca |ar(a,as
(Iascs|c)
C U C O A N A N A $ T A $ A l C A
(|a|-o o|c)
| straaepeta| |a| i| seamaaa prea ma|t,
lact a|c| ea de-acam aa pet sa-| ma| asca|t
(Sc 1a.c)
l N|A|OAR|A l X
| O $ T | | N l C U |
(Xc|ascmaaa1 .a o amos s|aa saac |ao|a|c)
|| iasa a tra|t, cam spaa, ma| ma|t |a (ara,
Umb|ad aeceatea|t, s| |araa, ma| s| vara,
|r|a cedr| |a vaat, dar da ca pasca b|ae
O pasca de a |a| se a||a s| |a m|ae

A|ccu uonici
l N|A|OAR|A X
|O$T||NlCU| l ZOl|A
(Ia oa|a| 1cc|c|o o|ac s| s|a 1aa s.oaaa| |a|)
| O $ T | | N l C U |
(Xc|ascmaaa1 saac |ao|a|c)
| z|c ca ar || |est aa em de tet ve|a|c.
$pates, |a amar |at, de trap iasa cam m|c
Tatar|| se temeaa de aame|e |a| ma|t,
|||adc-adeseer| vrajmas |-aa ma| batat
O verba, ma |erta(|, de dasa| a ramas,
Z|cad ca de |eme| e| aa |ace vraa |az
ZOl |A
(1c 1aa s.oaa)
D|a partea mea z|c. Zaa ca aa m-am saparat'
| O $ T | | N l C U |
(sa|a1 1c c s.oaa)
Va re,' Da ta a| |est Ce |acra de m|rat'
Caceaae|e s-aa das s| m-aa |asat ca t|ae
lm| pare |earte raa s| a|c| |e sade b|ae,
Ca verba damaea|er m-a ame(|t de tet
Ape| adevarat acam a z|ce pet.
Ca ce| ma| |er|c|t |a e |eme|e dar,
$a aa verbeasca ma|t
ZOl |A
Aceasta ia zadar'
| tecma| damaeata e z|c| asa de tare
Cad s|a,ar a| s| sces ca verba d|a rabdare
!
laou|c i sarirc
| O $ T | | N l C U |
|ereasca Damaezea' l(| spaa prea iaad|as,
Ca ea ca eamea|| a|c| ,ara a-am desc||s
Dar, ia s|rs|t, ma dac
ZOl |A
(J|a1a-|)
la,ada|e, ma re,
|e|t|m aa ravase|
| O $ T | | N l C U |
(!||aa1a-sc 1cosao aoosa|a|)
|a m|ae' D|a ce |ec
(L|sc.c||a|a1 .||cs|c aoosa| |oc s| cc1c)
,Ca |ra(easca dra,este ma iac||a dam|ta|e, ar|ea pes-
te|a|ce'
|erseaaa st|ata dam|ta|e m-a iasarc|aat pe m|ae sa-(|
scr|a ca damaeata |earte aecavea|t a| imprast|et ia |ame
veste peatra iase(|rea dam||erveastre, acea ce peate avea
|||a(a aama| ia s|a,ara parerea dam|ta|e Asadar, te pe|teste
pe damaeata ca sa parasest| e asemeae zadara|ca verba s|
sa-| da| de acam iaa|ate baaa pace, |||adca damaeae| a|c|
ed|a|eara aa este |etarta a mer,e dapa aa asa em, care|e
aa-s| peate paz| ,ara sa lar ea saat a dam|ta|e ca e ser',
Var|eara $patareasa
ZOl |A
|a cred ca damaeata aa est| prea bacares
De aa asemeaea ravas aepr||ac|es
Dar ce sa |acem, zaa, asa se a|mereste,
Cam searta ema|a| ia |ame |etaraste
A|ccu uonici
| O $ T | | N l C U |
Da ea am ia(e|es a ca| s| |apte sat
| peste aas ape| |rames sa-| daa am ,ad,
|||ad iacred|a(at ca teate |e pre|ac
-asapra-m| dra,este ia s||a pet sa |ac,
Cad ceaae| $a|te| ea ve| paae iaa|ate
D|a ce|e ce-am verb|t vre cteva cav|ate
ZOl |A
Zaa, aa st|a ce va ||, |ar ea aadajda|esc
|e a,a Nea|e( stapa ca sa-| aamesc
T R A D U C | R l
$
A|ccu uonici
T:gnr::
1c A 0!SlIX
C
a satre|e d|a |ec ia |ec
||,aa|| pr|a 8a,eac se pearta,
Nepr||aa|ad a| |er aerec
$aa aestatera|ca |er searta
|| astaz|, |ata, aa ramas
|a ma| de apa peatra mas
Ca (e|ar| rapte, a|amate
Cara(e|e |e iave|esc
|e deasapra pa' |a reate,
Ape| |eme||e ,atesc
Vacare preasta s| se paa
8a|ac| |a,a ceaaa
la departare se pr|vesc
Cam ca|| pasc |a |arba verde,
lar dapa satre dez|e,a(|
ed ars|| b|ae iava(a(|,
G|cev| s| verbe, s| str|,are,
Amestecate ca catare,
| saaeta| de ||erar||
Asarda |eca| ia cmp||,
De dram e| |aras| |ac ,at|re
Dar s-a trecat ia vetre |eca|,
Te(| s-aa ca|cat, ia ||a|st|re
Rasaaa de departe |eca|,
Nama| ca ,|as de c|a| |atrad,
| aaeer| ca| aec|ezad
|e cera-a|bastra s| carat
Ca ste|e ma|te-mpresarat
%
laou|c i sarirc
O |aaa de |am|aa p||aa,
Trecea ca e m|scare ||aa,
$ab satra aaa| d|a (|,aa|
Ca capa| iaa|b|t de aa|,
|e |a,a |ec iaca sedea
| demacata| pre,atea
|| astepta ca aerabdare
|e prea|ab|ta |a| |et|ca,
Ce iadeseara, s|a,ar|ca,
$-a das |a cmp peatra p||mbare
Dar ea aa v|ae' |aaa trece'
Vesaea,a| ia,r|jat petrece
Zam||ra aa se vede' Na-|'
| s-a rac|t macarea |a|
Dar |ata e la arma ||
Ua taar v|ae d|a cmp||
||,aaa|a| aecaaescat
Tataca' |ata |-a verb|t,
Ua em d|a |ame aest|at
A||ad, |a ae| ea am pe|t|t,
$tra|a |||ad, d|atra a|t aeam
|| vrea sa ||e s| (|,aa,
|e das' dreptatea-| pr|,eaeste
| e| A|eca se aameste
V O N | A G U |
|rea bacares' |a ae| ram|
la asta aeapte ta de m|,
$aa s| ma| ma|t, aadajda|esc,
|a ,ata saat sa ia|esaesc
A ta petrecere a|c|,
Ca parte dapa redar| m|c|,
&
A|ccu uonici
A esteae|||er |eaease
Depr|ade-te s| ta ca ae|,
Ca sarac|a cea ve|easa,
| m|ae dez-de-maecate
latr-e cara(a amade|
Ne vem pera| ae| ma| departe
Vraa mestesa, treba| sa st||,
||erar baa, saa scr|pcar sa |||,
$aa pearta arsa| ta pr|a sate
A | | C U
|rea b|ae
Z A V | l R A
Vem petrece ae|
Tet impreaaa, amade|,
Dar e trz|a s| aa-| a|c| |aaa,
$a ae ca|cam ca seara baaa
|am|aa cea de z| rasare,
Vesaea,a| s-a sca|at iadata
Trez|ad s| pe |ab|ta |ata.
Zam||re, scea|a' Z|aa mare'
$ca|a(| ve| de acam, sca|a(|'
| de ,at|t va apaca(|
Odata te(| aa aava||t,
| satre|e aa r|d|cat,
Aa stras de,rab', aa ia|amat
| |ar ia ca|e s-aa pera|t
Va,ar|| ia sp|aare dac
Cep||| m|c|, |ar ce|a|a|(|,
|eme| s| |ete s| barba(|,
'
laou|c i sarirc
Dapa cara(| pe jes se dac
Te(| pet|c|(| s| dezbraca(|
Ce vese||e' Ce catare'
Ce verbe, s| ce va|et mare'
Racaeste arsa|, c|a|| |atra,
| scr(|e aeaasa reata,
latr-aa cavat, a |er pera|re
| desaa(ata |a pr|v|re
V|a|ta| taar se a|ta
|a va|, |a dea|ar|, |a cmp||
| |acrar| aeaa caata
latre (|,aa| s| ia past||
A |a| Zam||ra prea|ab|ta,
Ca ae,r| ec|| impedeb|ta,
l| ma,|a ca dezm|erdare,
Vartar|s|ad a sa p|ecare
Dar e| ia s|ae tet parta
O m|a|c|aae ta|aa|ta,
la |a|ma pecet|a|ta,
|-adeseer| aevrad e|ta.
|asara|ca m|ca,
Ta aa st|| de raa,
N|meaea aa-(| str|ca
Ca|basera| taa
|e crea,a(a crest|,
$eare|e rasare,
| ta ca catare
|amea vese|est|
|r|mavara trece
V|ae teamaa rece,
Oamea|| arasc,
Oamea|| ja|esc

A|ccu uonici
|asara|ca da|ce
|a |ec ca|d se dace,
ade-a a|ta (ara
|a' de pr|mavara
Asemeaea ca pasar|ca,
| taara| aa avea |ec,
Depr|ade aa patea a|m|ca
N|c| aa credea e| ia aerec
A |a| era ma| |amea teata,
|eatra de ,r|ja-a sa partare
|asa |a prea|a iaa|ta,
De ma|(am|r|, de des|atare
Va| iaa|ate e| st|a,
Cac| s|ab|c|aa||e ardeaa
la p|epta| |a| aepete||t
V|e(a|ad ia |ame mare,
De s|ava e| s-a ma,a||t,
la teate a |acat cercare,
| caaescada-|e desarte
Acam e| s-a ascaas departe
Dar |eca| aa ma|t va || st|as,
Carad i| vem vedea apr|as
Z A V | l R A
lab|te' spaae ce ,adest|,
$aa |aras| ta acam derest|
De |ame mare s| de tr,ar|
A | | C U
Ce sa deresc' ta aa pe(| st|,
Ta a|c| aa-(| pe(| iac||pa|
A tr,ar||er ,re|e ja,ar|,

laou|c i sarirc
Uade a-a| ,asta| de v|a(a,
N|c| sa||a e| de d|m|aea(a
Ca ae| aa aer raceres
Ca m|res de cmp|| |rames
|| a |ab| se ras|aeaza,
De ||re prea se departeaza,
| ve|a |er e tr,a|esc,
Veta|a|a| e| se jert|esc,
la aar cred, |a| se iac||aa,
| |amea |er de raa e p||aa
Ce sa deresc, a |er madr|e
Zmb|re ca |a(ara|c|e
A |er aebaaa p|zma|re
A |er desarta stra|ac|re
Z A V | l R A
Dar ace|e saat car(| |ramease,
|etrecere ia adaaar|,
$aat ma|te |acrar| aratease,
| |et|seare de be|er|
A | | C U
Ca ma|(am|re camparata
|etrecer||e aa saat baae,
Uade aa-| dra,estea cea dreapta,
| vese||a-| m|a|c|aae
lar |ete|e ta-m| est| pr|m|ta,
|ar' de a |er impedeb|r|,
-a p|etre| scampe stra|ac|r|,
$a aa te sc||mb|, a mea |ab|ta,
|a iasa iatr-aa ,ad carat
Ve|esc ca t|ae sa impart

A|ccu uonici
A mea d|a |ame |z,ea|re
| ve|e baaa s| m|a|re
V O N | A G U |
Vacar ca ta a| petrecat
latre aereda| ce| be,at
| ca st||a(a |am|aat,
Tet ae |abest| pre ae| prea ma|t,
lasa aa-| pararea p|acat
| tra|a| aestra, |a ace|
Ce-a des|atare aa crescat
|a st|a de |a par|a(|| me|
O d|a vec||me pevest|re.
|eatra aa em ce a tra|t
A|c| de Rema sar,||aa|t,
Dar am a|tat a |a| aam|re,
lmpedeb|ta iasa ||re
Avea ace| batra v|e|,
V|e(a|ad e| iatre ae|
|e |a,a Daaare, spaaea
De a|e |a| aeaerec|r|
| a|te ma|te pevest|r|
Ca m|atea sa iac||pa|a
Dar a|(|| peatra das' pr|adea
|r|a mreaja pest|| s| vaat
| peatra |araa-| pre,atea
D|a b|aae, stra|e de-mbracat,
lar e| a|c| c-a patat depr|ade
Neve|| ia,r|ja|a|r|,
| b|estemad ca mar| cav|ate,
A searte| |a| iava|a|r|,
Z|cea ca damaeze|| ,rea
!
laou|c i sarirc
Certare |a| aa rada|t
| mearte, drept baa dar, cerea
D|a saa| patr|e| rap|t,
Ca aa cep|| p|a,ea camp||t
|| |a adacerea am|ate
De z||e|e de ma| aa|ate,
Var|ad, a |est |asat cav|ate
A |a| iastra|aate ease
$a se mate |a a |er pamat
A | | C U
O' |ata searta t|ca|easa
A aaa| scr||ter vest|t'
A aaa| patr|et s|av|t'
|eeta|e' Ta m|e spaae.
Ce se aameste s|ava-a |ame
A |aade|er ,|asa|re'
D|a aeam, |a departata| aeam'
Or| dapa mearte ta,a|re'
$aa ia s|rs|t |ster|s|re
$ab satra a aaa| (|,aa''
U|tad ca ara |amea mare,
Acam A|eca de de| aa|
|etrece tet iatre (|,aa|
latr-e ||reasca des|atare
Ca das|| b|ae s-a depr|as
| rareer| e|, ca pr|a v|s,
Ab|a ma| adacea am|ate
|etrecerea de ma| aa|ate
V|e(|| |a| se(|e baaa
Ca das' Zam||ra d|mpreaaa
$e dac ca arsa| pe |a sate,
A|eca prea |rames m|-| jeaca,
"
A|ccu uonici
Vesaea,a| da|reaaa bate,
Te(| peatra baa bacs|s se rea,a,
|-asa petrec a |er v|a(a
latr-e z| de d|m|aea(a
Zam||ra vese|a cata
| |a A|eca se a|ta
CANT|CU| l
-
Arde-ma, |r|,e-ma
la |ec vaat paae-ma
De m-a| |r|,e pe carbaae,
lbeva|ca| aa-(| ve| spaae
Ca e| este t|aere|,
Dra,a|as s| |ramase|,
lar pe t|ae, barbat raa,
|a de-acam aa te ma| vrea
| ta macar pa' |a mearte
De m-a| bate, de m-a| arde,
| baca(| de m-a| ta|a
Tet ve| |ace cam ve| vrea
A | | C U
Ce aa ma| tac|, ca am art
A veastre catece (|,aaest|
Z A V | l R A
Dreptate a| sa |e arast|,
Ca tecma| peatra t|ae cat
- Aaame acest catec |ask|a ia a sa a|cata|re |-a pre|acat ia ||mba
res|eaeasca
#
laou|c i sarirc
A | | C U
Da' ea s| |ara de catare
|r|cep ceva a ta p|ecare
| v|sa| mea de asta-aeapte
lm| prevesteste ,re|e |apte
Z A V | l R A
la v|sar| crez|, em |am|aat
Ua |acra |earte de m|rat'
A | | C U
Na cred ia v|sar|, a|c| aa vrea
$a cred iatra a|m|ca ea,
| ta de-acam aa a| crezare,
lar v|sa| mea |||ad camp||t
la sa||et a iat|par|t
O prea arta asteptare,
Dar ma| a|es s|m(|rea me
lm| prevesteste earece
V O N | A G U |
|a ce atta saparare,
Ta (|-a| |acat |ar' de cavat
A | | C U
O' aa, ea |earte b|ae s|mt,
|a ia(e|e, a e| sc||mbare
V O N | A G U |
A ta m|a|re teme| a-are'
|a i| |eme|e' Ta |abest|,
$
A|ccu uonici
Ta per(| e dra,este camp||ta,
$tatera|ca, aemar,|a|ta
lar |a|m||e |eme|est|
|rea ia|ecat ae iadra,esc
| |ar de,raba ae arasc
De-aceasta ta sa aa te m|r|,
Ca a|ta-te-a a|bastra| cer
|r|a aear| |aaa cam p|ateste
|a tatarer impartaseste
A sa |am|aa ma,|easa,
D|atr-aa eras |atra ia a|t,
| d|a ace|a vrea sa |asa
|asada-| |ar iataaecat,
| c|ae peate z|ce |aae|.
$ta| iatr-aa |ec |ara m|scare,
$aa c|ae stav||a va paae
|eme|| |a a e| p|ecare
A | | C U
Dar cam ma| iaa|ate ea
|e m|ae tare ma |abea
V O N | A G U |
Asca|ta, ea sa-(| spaa de m|ae.
| ea ia |ame am |ab|t
Va| ma|t pet z|ce dect t|ae,
Nemasarat |||ad reb|t,
Caaesc aceasta pat|m|re
lat| (|a m|ate ea ab|a
|e Daaare cad aa avea
Vesca||| iaca stapa|re
|e cad st|am ae| de sa|taa,
%
laou|c i sarirc
lar pasa de |a Akermaa
Ocrma|a 8a,eaca| tet,
Ataacea taar ea eram
| sa-(| iac||pa|esc aa pet
Ce| d|at| |ec ce s-a apr|as
latra s|m(|rea mea aest|as
la scart, ceea ce-am der|t
Ca mare c|e| am debad|t,
Dar aa m|aat de |er|c|re,
A |est aa v|s, e aa|ac|re
Nevasta mea aama| aa aa
V|-a aratat ceva p|acere,
Ape| |a,|ad ca a|t (|,aa
V-a |est |asat ia saparare
| ca Zam||ra m|t|t|ca
A | | C U
Dar ta a-a| ma| |acat a|m|ca
V O N | A G U |
Ce sa ma| |ac' | c|ae peate
la s||a dra,este a sceate
lar eamea|| petrec ia |ame
Va| ma|te re|e iatre baae
A | | C U
|a aa-s asa' ea pa' |a mearte
Ve| razbaaa a mea dreptate
Gas|ada-m| dasmaaa| derm|ad,
|e ma|a| mar||, aest||ad,
Ca ea apreape saat de das',
&
A|ccu uonici
-ataac| |-as araaca ia mare
| meartea cea |ar' de scapare
O as pr|v| ca |az s| rs
Ocret|tearea acea baaa
A ia|ecata|a| amer
O aeapte ||aa |ara |aaa
$-a pas pa' |a a| z||e| zer|
|e cer|a ste|e scate|aza
Ca stra|ac|te|e |er raze
||,aa|| te(| aa aderm|t,
A|eca v|s prea ,rea v|seaza
| se trezeste ma|t a|m|t.
Zam||ra |a,a dasa| aa-|'
Dar aade e' la p|epta| |a|
$e bate |a|ma za||ara
latra ma|a ia|ecata
|| |ese iaarmat a|ara,
|e |arba cea iarearata
O ta|aa|ta armaseara
$e vede || ia aerabdare
Na mer,e, c|, pet z|ce, zbeara
Dar ce amara|ca m|rare'
Dapa mev||| se vad ia zare
Ca deaa ambre sepet|ad
|| se epreste asca|tad.
Z A V | l R A
Va dac de-acam
| l G A N U | T A N A R
Va| sta|, pa|ca(a'
'
laou|c i sarirc
Z A V | l R A
Zaa ca ma tem, ma tem, dra,a(a
| l G A N U | T A N A R
Da' peatra ce atta |r|ca,
$ta|, aa te teme de a|m|ca,
A|eca| taa va || derm|ad
A|c| ve| ve(| mar| |ab|ad'
A|eca ,reaza|c a str|,at,
$-a repez|t s| a s| dat
la |a|ma ca |ata,aaa|
Vert a cazat ataac| (|,aaa|
Zam||ra ia asa a|m|re
A z|s ca dezaadajda|re.
Uc|,asa|e' m|-| |r|ca
De varvareasca ta pera|re
A | | C U
| ta dar |a,a dasa| p|ca'
(e |eveste ia |a|ma)
Z A V | l R A
A|' am |ab|t' lab|ad s| mer
$e revarsa de z|aa zer|.
A|eca dapa dea| sedea
Ca |ata,aaa| p||a de sa,e
| deaa trapar| rec| pr|vea,
lar cad s-aa iacepat a stra,e
||,aa|| te(| pe |a,a das',
Ataac| mesaea,a| ca m|a|re,
Nevrad a |ace rasp|at|re,
A|ccu uonici
Aprep||ada-se a z|s.
|a,|, varvar em, ta de |a ae|,
Te da |a |amea ta cea mare
| |asa-ae iatra a|tare.
Ta est| aascat peatra razbe|,
| te |a|est| ca desteptare,
lar ae| ia rada|rea searte|
$aatem sa|bat|c|, dar ||rest|,
t||a(| a-avem prav|||cest|,
N|c| sa,e aa varsam ca mearte,
|a sa||et ae aam|m ae| m|c|
| a-am ac|s iaca pe a|me,
lar ta est| varvar' |a,| de-a|c|'
Te da, s| Damaezea ca t|ae
Z|cad aceste, aa |aat
||,aa|| trapar||e mearte,
||a,ada-|e |e-aa ia,repat
| s-aa pera|t ia a|ta parte
Nama| e satra ia cimp|e
Ramase s|a,ara, past|e
Asa cad teamaa d|m|aea(a
Caceare|e se iaarmeaza
| se peraesc ca str|,at mare
|a |ecar| ca|de pa' |a vara,
lar aaa ce patere a-are,
|||ad raa|ta-a ar|p|eare,
Ramae s|a,ara, patraasa
De m|a|c|aaea cea aespasa
!
laou|c i sarirc
$ATlR| l A|T| |O|TlC| COV|UN|Rl
D| |RlN|U| ANTlOH CANT|VlR
(Io1a.c| co||zo|c |a .o|o|ooc .a t Xcazz|)
|R||A|A AUTORU|Ul
$at|ra se peate aam| acea cempaaere care pr|a aa st||
vese|, |aad ia rs demera||za(|a, stara|este a iadrepta aara-
var||e emeaest|, peatra aceasta ea ia scepa| saa e petr|v|ta ca
er|ce a|ta a|cata|re mera|a, dar st||a| e| |||ad ma| s|mp|a s|
vese|, se c|teste ca p|acere, s| dezva||r||e e| saat ma| a|mer|te
peatra ca de |aarea ia rs ae| ae temem ma| ma|t dect de
er|ce pedeapsa
$at|ra s|-a |aat iacepata| saa ia pr|ve||st||e pepa|are aade
iatre acte|e tra,ed|||er se vra, peatra iavese||rea pr|v|ter||er,
reprezeata(|| cem|ce, ia care |e(e|e ia c||p de sat|r| pr|a ,|ame
,res|ere s| ca teta| pepa|are, pr||aaeaa aaravar||e s| re|e|e de-
pr|ader| a|e ceta(ea||er Aceste ia|a(eser|, remaa|| armad ,re-
c||er |e |atredasera ia pr|ve||st||e |er, |ar ape| a|ara de pr|ve||st|
iacepara a |ace verse sat|r|ce Ua earecare |a(|||e desc||se
drama| |a| Ora(|e, |ers s| laveaa|, s| acest|a sat|r|c||er |ta||ea|,
|raa(ez| s| de a|te aa(||
|a ia cempaaer||e me|e am armat ma| a|es pre Ora(|e s|
pre |raa(eza| 8e||eaa de |a car|| ma|te am impramatat
iasas|ada-|e ca eb|ce|ar||e aeastre |as pre c|t|ter|| me| a jade-
ca de |zbat|rea ce am |acat iatr-e asemeaea aeaa cercare
peatra ||mba aeastra Neatatea iatrepr|ader|| peate ca-m| va
|erta ,resa|e|e st||a|a|, |ar acea |er|ta dezve||re a demera||za(|e|
ia |a(a, aa e ver cr|t|ca |ab|ter|| de v|rtate De |a demera||za(|
aa astept a|m|c, cac| s| |aada s| ecara, dra,estea s| ara |er,
deepetr|va |e d|spre(a|esc
!
A|ccu uonici
Sn:.n I
ta|c m|a|co so
O
, m|ate crada iaca, a aest||a(e| red,
Astmpara-(| iademaa| ce-m| |ac| catre ceade|'
Cac| rap|de|e z||e pet trece ||a|st|te,
| s|ava se cst|,a s| |ara de a scr|e,
lar ca| se a||a ma|te ce catre ea ae dac,
|e care-aa p|c|er vreda|c aa peate pet|ca|
Acea ma| aep|acata e ca|ea b|estemata
De ce|e aeaa |ete, ce amb|a tet desca|(e
||erdara ma|(| paterea s|-a capat a-aa ajaas'
la trada s| sadeare i(| treba| sa te sca|z|,
| care-| rasp|at|rea Ocara s| d|spre(a|'
Ace|a ce |a masa pe car(| se ,rbeveste,
||at|ad |a s|eve ec|||, aa |eca|este-a car(|,
Na are ,rad|a| madre de marmar| stra|ac|ad,
N|c| e||e-ama|(este |a tarma par|ateasca
Dar adevara| este ca maze|e aadejde
Aa mare ia a| aestra meaar|a| t|aere|,
-
De dasa| |,aeraata| se-ascaade ras|aat,
la e| Ape||ea a||a a s|ave| sa|e reazem,
|| |earte ma|t c|asteste pre maze|e-|ec|eare,
$|||ad sa iama|(easca pepera| d|a |araas,
lar raa| e acesta ca ma|(| ia dema| |a|esc,
$|||ada-se, ace|e ce ia sapas| de|a|ma'
|resa|, dezb|aarea saat |||ce|e st||a(e|
Va| ma|t m|a(este-ace|a ce e ma| iava(at,
| care tet c|teste carad se |ace-atea
- |etra ll aascat |a I2 ectembr|e III
!!
laou|c i sarirc
Cr|tea tra,ad metaa|| e|teaza s| crteste,
Ra,ada-s| s|ata| sa||et ca |acr|m| am|||te
$a vada cte re|e de |a st||a(a v|a,
Cam eamea|| pr|atr-iasa ades se ratacesc
Cep||| aestr| care eraa ma| iaa|ate
$apas| s| b|az| |a teate pe ca|ea mata|r||
|aseaa ca s| strames||, ca |r|ca asca|tad
lde| s| |acrar| care a|c|cam ia(e|e,eaa,
Acama pr|a b|ser|c| scet scaada| d|a $cr|ptara,
Rasta|macesc s| cata sa a||e iacepata|,
|r|c|aa s| s|rs|ta|, pa(|aa c|aste dad
|a ta,ma pree(easca Narava| ace| baa
Ca teta| i| p|erdara || cvas aa ver sa be|e,
| a-ar maca pastrama macar er|ce |e-a| |ace
|| aa ma| st|a ce-| pesta|, s| |amaar| aa dac
|a s||ate|e b|ser|c|, cam |ac crest|a|| baa|
$ecet ca pep|| treba| sa-s| caate de s|ajba,
lar aa sa se iadese ia treb| pe||t|ca|e,
| z|c cam ca ace|a ce |ame-aa paras|t,
Na treba|e sa a|ba er|aade s| mes||
$||vaa e a|ta v|aa ,aseste-ava(atar||,
t||a(a, z|ce, este a |eamete| pr|c|aa
Ne| am tra|t ia |ame, |at|aa aest||ad,
la ma| imbe|sa,are dect tra|m acam
Vacam ma| ma|ta p|ae ia starea |,aeraata,
| |raaa e p|erdaram de cad st|m ||mb| stra|ae
Cavata| mea de a-are patere s| teme|
|| iasa aa j|,aeste pre aeb|||| barba(|
|rest|mea aama| cere ia teate rada|a|a,
lar d|spata-ava(ata pre aa be|er aa pr|ade
A aebaa|t ace|a ce amb|a |sp|t|ad
!"
A|ccu uonici
|aterea sa||eteasca s| mar,|a||e e|,
| ce| ce ia sadeare petrece iatre,| z||e,
Der|ad sa a||e carsa| s-a |am|| armea|e,
A |acrar||er re,a|| d|a |ata| aa|vers,
Na |ace dect aaca azvr|e pe pere(|
| eare pr|a aceasta e z| catre v|a(a,
$aa e para ia paa,a va ma| sper| |a m|ae
|et sa pr|cep ma| b|ae ct |ara iatr-aa aa
Vata|a| s| c|e|ara| |atea-ve| sa speresc
Va| ma|te ba(| |a ve|a|(|, ma| ma|ta apa-a |azar|
Na este ma| cam|ate s| ce| ce-s| |r|,e ec|||,
$a||ad ca ae-acetare carbaa| ia||acara(|,
Ca sa pr|ceapa se|a| s| ||rea de meta|,
Cac| ae| caaeastem b|ae ce-| bac|e s| ce-| vede,
| eseb|m ar,|ata| d|a aar, d|a arama
t||a(a peatra bea|e s| cea de bara|ea|
$aat |ar m|ac|aa| De p||da, te deare capa| raa,
Ua decter i(| |a maa, te p|pa|e |a vaa,
| de-| ve| da crezare pr|c|aa e d|a sa,e
Daca s|ab|m, ae z|ce ca sa,e|e-a statat,
|a ||erb|a(ea|a |aras| pe |ec i(| da raspaas,
Cad trap v|a iaaatra aa a vazat a|c|aaa|
|-a vreme ce ae spaae pevest| de-aceste ma|te,
Gras|mea paa,|| aeastre se scar,e iatr-a |a|
$a aa derm|m ae| aeaptea |a ste|e caatad,
Ca sa a||am carsa|, sa |e ,as|m vre pata
$c||mbada-ae ed||aa pe car|ez|tate,
$a st|m eare pamata| se m|sca ae-acetat,
$aa |am|aesa| seare Cad ae| d|atr-aa ceas|ev
|atem st| z|aa |aa|| s| ceasa| cad se p|sca'
Ne| a-avem vre aeve|e de-a |a| |ac||d st||a(a,
!#
laou|c i sarirc
Ca sa-mpar(|m pamata| ia ||rte s| baca(|,
| st|m |ar-de a|,ebra c(| baa| saat iatr-aa |ea
$||vaa |abeste aama| st||a(a aceea care
Vea|ta| iama|(este s| scade c|e|ta|a|a,
De aa se-a,reasa paa,a aa vede vraa |e|es,
C| aama| aebaa|e peatra sec|eta(|
|a |a(a resa| |aca, ce |ejma r,|este,
Ne spaae ca st||a(a pr|etea|a carma,
Ca ae| saatem pe |ame crea(| de Damaezea,
Ca dara| ca,etar|| ebsteste sa tra|m,
Cac| ce |e|es aa a|(||, cad ea iac||s ia casa
|e mer(| sc||mb adaaarea ace|er v|| pr|etea|
Cad aa ma| este a|ta sec|etatea mea,
Dect e ca||mara, |rt|e s| ceade|
V|a(a este data spre rs s| bacar|e,
De ce dar sa e |acem d|a ct e s| ma| scarta
$a ae |asam p|acerea, s| ec||| sa str|cam,
ezad ca ae-acetare ia car(| aca|aada(|
Va| b|ae ca pa|ara| sa trecem aep(| s| z||e,
Cac| reda| v|(e| este |asat spre vese||e,
|| verba iav|eseaza, pre eamea| iave|ad,
A ,adar||er ,re|e imprast|e-er|ce aer,
|| ma,|e sarac||, pre s|ab| i| iatareste,
| |a|m||e mea|e ,ea|ad me|aace||a,
Va| |esae amereza| pr|a m|j|ec|rea |a|
De |a a sa |ab|ta cst|,a er|ce |aver
Cad se ver tra,e brazde pe-a cera|a| |a(|me,
|-a |ec de ||er| pr|a |arba ver rasar| tet ste|e,
Cad ra-s| va iatearce a| saa cars iadarat,
| vrem||e trecate d|a aea ver revea|,
Cad va maca meaa|a| ia pest aama| scramb|e,
!$
A|ccu uonici
Ataac| |asad pa|ara| m-e| apaca de carte
Veder se je|a|este |rt|a ca str|cam
Ca scr|sa| s| t|para| ce aa saat de |e|es,
lact i| este teama ca a-a sa ma| ram|e
Ca ce sa-s| iacre(easca za|a||| sa| ce| madr|
|| aa da pe $eaeca aa |aat de padra baa,
V|r,|| aa baa aa |ace ma| ma|t dect |,er,
I
| Reks
2
e ma| de treaba dect C|cerea |earte
De-acest |e| de cav|ate arec|||e-m| saat p||ae
Asca|ta dec|, e, m|ate, cam ea te s|ata|esc.
||| mata ca aa peste, s| aa ma| tet va|
Ua scr||ter se-adeamaa pr|a |aada a scr|e,
lar |ara ea tajeste, cad a|t |e|es aa are
| paa cad tet |a|a drept |aada sa rabd
$a sa|ar ca be(|va| ce a-are v|a de-ajaas,
Ca pepa ce aa peate ia praza|ce petrece,
Ca tr,eve(a| cara| ||pseste baaa bere
|a st|a ca ta pe(|, m|ate, a-m| arata carat,
C-aa des|raat aa peate v|rtatea a s|av|,
Ca scampa|, |pecr|ta|, ace| crescat ia mede,
| care a|ta ,r|ja pe |ame aa ma| are,
Na pet sa aa |a|easca st||a(a, dar raa |ac,
Cac| verba |er a-asca|ta barba(|| ia(e|ep(|
|rames ta jadec|, m|ate, asa sa ||e treba|'
la veaca| aestra iasa, a ra||er peve(e
||a da|a| ia straseare, imp|ed|cad st||a(a
Ce a-are atta aama| pret|va|c| s| vrajmas|,
C(| ea ia scart a|ce acam am aratat,
I
Vest|t c|abetar pe ataac| |a Vesceva
2
Cre|ter aeam(
!%
laou|c i sarirc
$aa care pateam iaca s| ma| |a(|s sa-| aamar
Az| campaaa-aar|ta a Tem|de| se a||a
la m|a||e ace|er ce ra|a| i| desc||d,
| care adevara| aa ver a-| aaz|
De vre| sa ||| ep|scep, c-e maat|e var,ata
la|asara-(| tra||a, i(| paae-aa |aa( de aar,
$ab m|tra stra|ac|ta ascaade-(| capa| sec,
| sabt e barba |aa,a stemaca| imba|bat
D|aceaa| sa mear,a ca crja iaa|ate,
Te-at|ade iatr-e careta, s| tet b|a,es|eveste
la dreapta s| ia sta,a, cad est| p||a de vea|a
D|a aste te-| caaeaste ca est| ar||paster,
| te(| ca am|||a(a (|-er z|ce preas||a(|te
Ce |ese d|a st||a(a, s| ce |e|es adace
8|ser|c|| Ace|a care sermeaar| |ac
A s||ate|er |ecase averea aa speresc,
Cad aama| d|a vea|tar| mar|rea |er se vede
De vre| sa te |ac| |aras| jadecater drepta(||
l(| paae e peraca s| aa ia,ada|
|re ce| ca maa ,ea|a sarmaa ja|a|ter,
Na crede-a|e |a| |acr|m|, e| e depr|as a p|a,e
Cad i(| c|tesc dec|adar| ta derm| pe j||( ia t|caa,
| de-(| adac am|ate de vreaa para,ra|
D|a |e,||e c|v||e, d|a drepta| aatara|,
Na-| asca|ta, |e spaae c-aceste teate-s ||eacar|,
| peatra ce| ia s|ajba zadara|ca pevara
D|ec||er se cade a rasce|| |rt||,
]adecatera| aama| sa st|e iatar|
|a ae| a-a ses|t vremea, ia care-a(e|epc|aaea
|rez|da|a ia teate iacaaaaad st||a(a
| mer|ta| er|cara|, cad te(| se sr,a|aa
!&
A|ccu uonici
Catre iaa|atare pr|a m|j|ec|rea e|
Departe saatem iaca de veaca| ce| de aar'
Tra||a, |eaea, baa|| epresc ia(e|epc|aaea,
| |,aeraa(a (|ae a-ava(atar|| |ec'
|a-a |a|ae aar|te, sab m|tra se |a|este
|a jadeca aereda| s| est||e cemaada,
lar b|ata-ava(atara ia strem(e imbracata,
D|a er|ce casa este ,ea|ta ca ecar|,
De-a e| pr|etea|e ca te(|| se |eresc,
Ca ce| care pre mare aa sa|er|t |artaaa
| aa ver sa ma| |atre ia s|ajba mar|aara
Te(| str|,a. red aa ma| |ese de |a adac| st||a(|,
Des|-| de da| p||a capa| ace|er iava(a(|,
Dar paa,a ||-| desarta s| m|a||e |er ,ea|e
Ace|a care st|e a ||a|era ia ||aat
Tre|, patra catece s| a daa(a aser,
Care caaeaste se|a| de er|ce |e| de v|a,
$e-mbraca dapa meda s| mesteca car(| b|ae,
De-| s| ca d|a(| de |apte, er|care treapta aa|ta
l| pare |earte m|ca |a vreda|c|a |a|,
Na pet sa-| campaaeasca a|c| sapte ia(e|ep(|
|a eamea| aa-| dreptate' Ua c|er|c sec racaeste.
|a iaca aa-s ep|scep dar st|a de rest ceas|eva|,
Apeste|a|, psa|t|rea ca apa |e c|tesc,
|re |r|sestem trec |esae des| aa-| ia(e|e,,
Osteaaa| care peate ab|a aame|e a-s| scr|e,
|ret|ade ca sa a|ba a pe|ca|a| cemaada
Cep|sta| baaa|este ca aa-| jadecater,
8e|era| se-ac|adeaza ca aa-| ia s|ajba pas,
Cad sapte be|er| are treca(| iatr-a |a| sp|(a
| deaa m|| de eamea| |raaeste pe mes|e,
!'
laou|c i sarirc
Vacar des| aa st|e a|c| scr|e, a|c| c|t|
Asemeaea cav|ate s| p||de aaz|ad,
Astmpara-te, m|ate, s| aa ||| saparata
Ca est| aecaaescata, cac| pasa|ca v|a(a
|a ce| care petrece ia ||a|st|t |ecas,
Des| arta pare, dar a-are-ava|a|r|
Daca ia(e|epc|aaea a vrat sa te-azestreze
Ca darar||e sa|e, te bacara ia s|ae,
| ca,eta ia t|caa |a redar||e e|
Na te-acerca zadara|c |a eamea| sa ara(|
Ace|e care |amea |e sa|ere, |e vede,
| care-a |ec de s|ava, ecara-(| ver adace
"
A|ccu uonici
Sn:.n II
|l|AR|T |UG|Nl|
| l | A R | T
P
r|eteaa| mea, spaae-m| de ce est| iatr|stat
Te vad |a |a(a ,a|bea, |ar ec||| i(| saat res|,
|are ca aeaptea-atrea,a aa a| derm|t |e ,adar|
$ta| tecma| ca ace|a, ce vrad a || ep|scep
ls| dara| zadara|c a sa|e |er,|e|||
I
Ta pe(| ca sa te pr|mb|| ca patra ca| ia s|r,
$a per(| be,ate |a|ae, s| s|a,||e sa-(| ||e
la|asarate-a aar Aa dear v|aa(e scampe,
$aa car(| pe |a da,|eae a-aa ma| ramas de jec
Radea|||e, ma|ca-(| se a||a saaates|,
Nereca| te adapa d|a ceraa-mbe|sa,ar||,
N|m|c aa te epreste de-a v|e(a|-a ed||aa
De ce dar tac| ca ma(|| s| aa z|c| aa cavat
Na st|| ct pre(a|este aa s|at pr|eteaesc,
| cta ma,|ere ae-adace-a m|a|c|aae
Cad aeepr|(| de pat|m| paz|m a |a| armare
A' ia(e|e, pr|c|aa de ce est| saparat
Damea ia aste z||e se-aa|ata ia raa,,
Tr||ea pr|m| cerdeaa|, s| Ta||e e mes|e,
lar |a|a|ca| taa aame s| s|ava strameseasca
Rva|rea-(| acea ma|ta spre b|ae|e ebstesc,
Or|care vreda|c|e, a|tate aa ramas,
Zav|sta|c aa est| iasa ca pep|| |a sebeare
I
Te(| caaesc pe |esta| Ar||ep|scep R care der|ad a se |ace cap b|ser|c||
rasest|, dara|a ca| d|a |er,|e||||e sa|e |a te(| ace| ce pateaa sa-| ajate
"
laou|c i sarirc
| U G | N l |
A| cam ,||c|t ia parte Des| a-am ,e|ez|e,
Dar s|mt cta ras|ae, ct de camp||t a|reat
| peatra ae| be|er||, cad vad aa prest (araa
Ce pearta semaa| maac|| pe m|a||e-| aspr|te,
Cad vad pre a|ta| care mer,ea |a tr, ca saca|,
$aa ce|a ce deaaaz| v|adea |a |amaar|,
Or| p|ac|atara| care str|,a |er|. |a cevr|,|'
Cam aa ajaas sa ||e ia ce|e ma| mar| trepte,
lar vec|ea mea aeb|e(e tajeste amarta,
| aa pet s-adac (ar|| a|c| ce| ma| m|c |e|es'
D|a vremea O|,a|
I
iaca avem strames| ma,aa(|,
De-ataace paa astaz| e| |ara tet ia s|ajbe,
|||ad ce|e-at| pestar| a|e impara(|e|
Vez| d|p|eme|e me|e, ar|ce, sp|(e |aa,|,
Va| jes dect aamesa|c
2
a|c| aa strabaa aa am
|raa |ste(| ia pace s| vreda|c| |a razbea|e,
Ca arme|e s| da|a| edata stra|ac|ad
|r|veste sa|a aeastra s| vez|-| pe pere(|
Tar||, ceta(| cam s|arma s| pre vrajmas| a|aa,a
la jadeca(| e| |aras| ca m|ae|e carate
Ocret|ter| drepta(||, pe-asapr|ter| ,eaeaa,
| az| je|a|ter|| aa a|ta m||a |er,
lar vr|a| tatarera a |est a| mea par|ate.
De cad e| aa ma| este, ramase-mpara(|a
C||ar |ara maa dreapta || cad se arata,
I
O|,a, se(|a |a| l,er, ||a| |a| R|ar|k, iat|a| (ar rasesc |a |a cea iat|
care, pr|m|ad cred|a(a crest|aeasca, se beteza sab aame de ||eaa
lacepa a dema| de |a aaa| 90 dH
2
Namesa|c, v|(e-r|,a Acest t|t|a se da ma| iaa|ate ,averaater||er
de prev|ac||
"
A|ccu uonici
Or|care se da-a |atar|, | se-ac||aa p|ecat,
Va|(|me de-a|es| eamea| se tava|eaa pe arma-|
Cam se |vea de z|aa, |a asa |a| ,ramada
$ta ce| pre care-acama aereda| i| c|astesc,
-a carera |averar| ae| astaz| asteptam'
|re s|a,| ra,aa ca darar| m|j|ec|ter| sa ||e,
lar daca-a| mea par|ate cavat |e adresa,
U|m|(| de bacar|e ce-er |ace aa st|a,
la |acr|m| tatarera spaaeaa de aerec|rea
Ce-avara sa verbeasca ca ema| ace| mare,
la casa |er ataace se bacaraa ca te(|,
|area ca vre cemeara ascaasa aa ,as|t
Dec| jadeca ta iasa(| cam treba|e sa-m| para,
Cad saat d|a asa aeamar| s|av|te s| iaa|te,
$a vad c-am ajaas astaz| aecaatat sa ||a,
| aeba,at ia seama ca ce| ma| ae-asemaat
| l | A R | T
A saparar|| ta|e am ia(e|es pr|c|aa
Acama sa-m| da| ve|e sa-(| spaa a mea parere,
Vest|ada-(| ma|-aa|ate ca ea d|spre(a|esc
V|ac|aaa, ||a,as|rea, v|c|eae iasas|r|,
| ra,a mea resteste ce |a|ma im| spaae
Neb|e(ea cam ca este a s|ajbe|er rasp|ata
Na este iade|a|a, |e|esa| e| caaesc
Asemeaea c|ast|re iadeamaa pre ce| ma|(|
$pre |apte |aadate, cac| eamea|| averea,
||acer||e v|e(|| s| tra|a-a des|atare,
la vrem||e de astaz| atta aa deresc,
Ca aame|e deserte s-a| s|ave| past|a |am
Dar ia zadar saat teate, cad ce| ce |e pret|ade
Na se va |ace iasas| |a mer|te strabaae
"!
laou|c i sarirc
Deste|a|c cam se cade, pr|a esteaea|a sa
Ur|ce de v|erm| rease aa saat martar|s|r|
De vreda|c|a aeastra, v|rtatea este aama|
Devada de aeb|e(ea acea adevarata
$paae-m|, |asada-(| |eaea, pevara de esteaa
|artat-a| vreedata Gea|t-a| pre vrajmas|
As|,arat-a| (ara |a(|ad a e| patere
|a masa jadeca(|| a|tat-a| part|a|rea
Nereda| asarat-a| de dar|, de asapr|r|
$per|t-a| ca-a| taa mer|t a| stata|a| vea|t
Ca p||da ta-ademaat-a| pre eamea| |a v|rtate
$trp|ad pr|a s|atar| baae aaravar||e re|e
t|| a-(| pastra carate s| ca,eta| s| maa
Na-(| saat saparatearea ce|er sarac| |acr|m|
De est| drept, aezav|sta|c, iadarater s| b|ad,
De crez| ca e ca t|ae ||estecare em,
Ataac| ca baaa seama pe(| z|ce ca est| aeb||,
|e(| crede ca ca |cter s| ca A||| est| rada,
Cezar s| A|exaada s| te(| barba(|| mar|
Ca-(| saat strames| seceate-| de-(| p|ac s| de-| ve|est|
Dar aa te |e|eseste de-a| || c||ar ||a de re,e,
Cad a-a| iatra aaravar| de-aa c|ae eseb|re
|e Ne|bas
-
i| iatreaba s|-(| va martar|s|
Ca-| p|ace berea |earte, |ar drejd|||e aa,
Caaeaste e| prea b|ae ca aa este ia drejd||
N|c| ,asta|, a|c| da|cea(a care eraa ia bere
| mare eseb|re d|a aeb||| sa te tra,|
| iasa(| sa ||| aeb|| la s|ebez| s| ia reb|
Ace|as| sa,e car,e, s| te(| aa trap s| ease
Cav|ate ias|rate pe |a,-aa |a|a|c aame
- Geaera|-ma|er Ne|bas, pr|etea a| aatera|a|, mare |ab|ter de bere
""
A|ccu uonici
Na pet sa ta|aa|asca a aeastre raata(|
lar re|e|e aaravar| |a ce| ia(e|ep(| ster,
Adacerea am|ate de iavec||ta s|ava,
| c|eara |aadata ca peae|e stra|ae,
Ramae |ara e|e de ja|e s| de rs
Na este ca dreptate a|c| treba|-a a|ta
| s|ajba strameseasca |a straaepet de mer|t,
lataaecat e iasa a| aestra da| ataace
Cad teata teme||a pe sp|(a razemam
lmpevara(| de vreme se darma st|p|| vec||,
De aa |e vem da spr|j|a cad cere treba|a(a
$trames|| i(| |asara |ata| de apa ||mpez|,
Dar ca sa be| d|a e|e-(| treba| vas carat,
| sa te p|ec|, cac| apa ia ,ara-(| a-a vea|
Ta iasa(| z|c| ca s|ava aa cst|,at strabaa||
|r|a |apte |aadate s| pr|a aaravar| baae.
latra razbea|e aaa| a tras aeve| s| raa|,
|e mar| s-a |aptat a|ta| ca va|ar|, ca vrajmas|,
lar ce|a|a|t dreptatea a campaa|t-e b|ae,
| te(| deeseb|te aa aratat ta|eate
De |m|ta| ace|er, cavat ta a| avea
$a str|,| de ce ca a|(|| aa est| recaaescat
Ca aara| pre p|atra, te cearca ta pre s|ae
$a-(| vez| a ta,a|r|| s-a sa,e|a| dreptate
|e cad cacesa| cata |a revarsat de zer|,
Cad seare|e pe dea|ar| iacepe-a stra|ac|,
$trames|| ta| ca eastea |eseaa |a cmpa| s|ave|,
lar ta sabt adamasca ca sa||eta|, ca trapa|,
Aca|aadat ia pa|ar| sa|bat|c |era|est|,
| tecma| dap-am|aza desc||z| am||a(|| ec||,
Tra,| e cascare |aa,a, ma| derm| iac-e bacata,
"#
laou|c i sarirc
Te sce||, te-at|az|, tre| c||ertar|, astep(| ca sa-(| adaca
Ca|eaaa, c|ece|ata, saa cea|a| c||aezesc
D|a asteraat iadata drept |a e,||ad-a|er,|,
A|c| ape| e ,r|ja s| trada cea ma| mare
$p|aarea i(| aceper| c-e |a|aa |eme|asca,
Za|a||| dapa re,a|| ia rada|a|a-| pa|,
l| iacre(est| pe |raate, pe ramea|| ebraj|,
-e parte dapa cea|a ia saca|te( s-ascaade
De asta |scas|a(a se m|ra ce| ca t|ae,
lar ta te-aca(| de s|ae precam aa aea Narc|s
la strmt paate| p|c|era| ca s||a ,ramad|ad,
De batatar| darerea te |ace-e|e, sa amb||
||-a| pas e |a|aa care p|ateste e mes|e,
| s|a,||e asada paa ce te ,atesc
Cad stata| |er remaa|| aa vrat sa-ateme|eze,
Atta esteaea|a ea cred ca a-aa avat,
Ct ce| ce aa s-a|ea,a ce|era| |a|ae| ta|e,
Ca|taaa| cam sa ||e ca meda petr|v|t,
Ca vrsta s| ca |eca|, ca t|mpa| ce va ||
la tr, aa sa|er| verde, a|c| vara cat||eaaa,
N|c| |araa sa |aceasca aa vre| matasar|a,
C| teate sa-s| pazeasca a sa|e |e,| s| rad
|recam pazeste pepa a teace| ceas st|at
Ca|ater|a-(| |aa,a pr|a (ar||e stra|ae,
Ca-attea c|e|ta|e|e s| trada ae-acetata,
$e-ac|e|e iatr-acestea, ca baa|| c|e|ta|ad
A| iava(at cam stra|a| peatra a || |rames
Treba|e s-a|ba |a|dar| s| |ate s| vrtease,
De bazaaar|, de maec|, st||a(a a| dep||aa,
| dect Reks ma| b|ae ta st|| sa petr|vest|
Cre|a|a dapa meda, ce|era| dapa t|mp
"$
A|ccu uonici
labest| ace|e mese sata|e s| be(|ve,
Uade e ceata mare de m|ac|aes| pr|etea|,
Ca-ademea|r| v|c|eae aaza-(| ma,a|esc,
lar ta ia ia,m|are, ca capa| ame(|t
Te am||| ca bes|ca, crezad ca a|c| sabt amar
Na-| vreda|c sa-(| ajaa,a er|care em pre |ame
Dar a|ta-te, e v|(a de-at(|a mar| be|er|'
Cam te(| acest| pr|etea| ce-a |a(a te s|avesc
ladata ce-s a|ara, te rd s| te de|a|ma
Carad va ses| vremea sa-s| bata jec de t|ae
|-a |a(a, cad ta baa|| d|a paa,a ve| s|rs|
De baze|e v|c|eae s| verbe da|c| ma tem'
lar ta ,rabest| ses|rea aceste| vrem| |ata|e,
Cac| car(||e pestr|(e aa-(| ma| ||psesc d|a maa
Ca ambe m|a| imprast|| aa b|ae-a,ea|s|t,
Ca maaca s| sadeare, de vec||| ta| strames|
Na-| cea iat| mes|e s| cea iat| ,|reada
Trecate de |a t|ae |a maa eceaeama,
Ce se |raaea-aa|ate ca |e| s| ca c|ecaa
la||erbatat de pat|m|, de-a |er darer| capr|as
Adeseer| ebraj|| pa|ad pe bra(e a|be,
|etrec| s| z| s| aeapte ia mea|a versaa|e,
| aame|e ace|er ce staa pe-a| ta| pere(|
la cadre aar|te ab|a |e pe(| c|t|
l(| treba| ia|esa|re de ec|| stra|a| s| m|ate
$a pe(| aam| ta saa(a| ace| de aparare
Ce sapa |a cetate estasa| |scas|t,
$a pe(| caaeaste aade e z|da| zdraac|aat
De strasa|ca |zb|re a beambe|er apr|ase
| aade spart de m|aa s-a prabas|t pamata|,
De ce a|c| e parte de easte ia carre
"%
laou|c i sarirc
$-aseaza, |ar d|ace|e se cere ajater
|a cete|e rar|te de p|ambar| ac|,ase,
|-a ce patere iaca se b|za|e vrajmasa|
O mare |scas|a(a s| ma|te iasas|r|
$a a|ba se cav|ae aa vreda|c cemaad|r
C-e s|a,ara ec||re e| treba| sa strabata
A dasmaaa|a| p|aaar| s| cmpa| bata||e|
(Ua ceas de ae-a,r|j|re e pr|mejda|ter')
$a-atmp|ae er|care v|c|eae aae|t|r|,
Ostas|| |a| sa ||e iatra iadesta|are,
| catre e| sa a|ba |ab|re |ar aa |r|ca
|atraas de-a sa b|ade(e, aereda| ma|(am|t
|ar|ate sa-| aameasca, de b|ae|acater,
De e| sa se-a,rezeasca a| (ar|| aama| dasmaa|
lmpedeb|t ca m|ate, st||a(a, v|tej|e,
$a ||e ca rabdare aa |acra iacepad
|re care sa-| s|rseasca ca ,raba s| caraj,
|recam d|a |a|,er cade ia||acarata| trasaet
$mer|t ia aerec|re, statera|c ia aeve|e,
Nadejdea sa aa-s| p|arda cad searta-| va |asa
Atte st||a(| aa|te, atte mar| v|rta(|
A carera a|c| aame a-a| aaz|t vredata,
$ece(| ca-| ,rea sa-acapa ia t|dva mar|teare,
|recam e ,rea vata|a| sa aa ||e t||ar,
$a aa maaace b|ae aa ,res jadecater
Cam sa-(| iacred|a(eze cerab|e, cad barca
N-a| crm|t vredata |e |ezaser |a (ara
Ab|a te sa| ia |aatre s| te iaterc| |a ma|,
Cac| apa |a| cea ||aa te amp|e de ||er|
Ace| ce-at|a data ca|ater| pe mare,
$tatera|c ava sa||et s| |a|ma de-arama'
"&
A|ccu uonici
lmprejarat de mearte de pretat|adea| est|'
C-e scadara sab(|re de dasa eseb|t
Cad sa||eta| taa cere ma| mare despar(|re,
ldeea mer(|| aama| ia tremar te adace
lar marter| v|tej|e| aa a| dect pre reb|,
Ce aa-(| iaterc cavata| s| cred er|ce |e spa|
Va| ma|te darar| treba| aa baa crmac| sa a|ba,
Depr|as d|a crada vrsta ca aada-ase|ateare,
Ca-att ma| ma|t se cade sa ||e iadrazae(,
Ca ct ta|aza| mar|| e ma| pr|mejd|es
Cad Createra| vec|a|c a sa ia(e|epc|aae
Aa |asa||at-e |am||, s| teate-a armea|e
Aa rada|t sa ||e, e| cera| presara
Ca ste|e |am|aease spre a ca|aaz|
|re ca|ater| pe ape ca aca| ce| ma,aet|c,
|r|a care s|,ar ca|ca a mar||er adacar|,
|aad ca|aaz|re d|a cera| iaste|at
Cad spa|ma ia,rezeste pre presta| mar|aar,
Crmac|a| vreda|c st|e de stac| sa se |ereasca,
De (armar||e-ace|e ce saat pr|mejd|ease,
| scapa de |artaaa ia perta| ce| der|t
A armar| pre dasmaa s| vata| a-| |aa,
A se |apta ca dasa| |a vreme pr||ac|easa
| |aras| vreda|c|e a ce|a| ce cemaada
Cerab|a pe mare ca eastea pe ascat
Ta a-a| v|sat ia v|a(a ec||aaa s| cempas,
|recam aa st|| ce este ataca| s| asa|ta|
A |a| Adam armas|| sa jadece e vreda|c
Ace| ce are sa||et s| ca,eta| carat,
Ce aa se crma|este de mrsav |ateres,
| aa seceate baa|| devez| aepr||aa|te
"'
laou|c i sarirc
De |r|ca saa aadejde e| aa se stapaeste,
Na |ace eseb|re iatre |rames s| s|at,
8e,ata| s| saraca|, ce| ia(e|ept saa prest,
|araaa| s| be|era| |a e| saat deepetr|va,
Dreptatea-| este aama| |ab|ta s| a|easa
|caaa vea|aeasa s| baaa| e| pr|etea
D|aca| v|c|eaa, |acem, aa-| pet ademea|,
Des| e| ca-ama,|re erbesc pre er|ce em
]adecatera| vreda|c treba| sa pr|ve,|eze
Ca vadava saraca sa aa se asapreasca,
Nemera|ca|, er|aaa|, sa a||e ajater,
lar ce| ce-| imp||eaza sa ||e pedeps|t
De |e,||e aatar|| st||a(a are baaa,
Asezamata| (ar|| desavrs|t caaeaste,
!.ozc|c |a| |etra care ae-aa re-aae|t
D|a maa aa |e |asa, drept prava( i| s|ajesc
Asemeae p|ecare ia t|ae aa se a||a.
$araca| varsa |acr|m|, ta rz| de-a |a| darere,
8a(| reba| |ara m||a ca sa||et imp|etr|t,
|eatra ,resea|a m|ca. Aa aa-| ca t|ae em
Aa aa st|| ca craz|mea |a ||are este data
Des| ta aa stra,| baa||, dar catre e| est| |acem,
R|s|p|tera| are |ab|re de ar,|at,
| c||par| |e,|a|te dapa a |a| parer|
$aat care pet sa-| amp|e ca aar seaca paa,a.
|| are treba|a(a de baa| ia teata vremea,
Cac| |ara e| de,raba p|acer||e-| se st|a,,
Cav|ate|e drept, |e,e, i| par arab|cest|
|| b|ae, z|c|, deste|a|c aa saat de-ace|e |ecar|,
Dar aa pet parta eare ca C||t c|e|a de aar
Ce mer|te e| are Ce s|ajbe a |acat
#
A|ccu uonici
| d|atre s|era aeastra ca ce s-a eseb|t
|e C||t |am|aa z||e| ia asteraat aa-| a||a,
|| casca ca rabdare sezad pr|a aat|camer|,
$p|aarea aa is| cra(a |acad iac||aac|aa|
C||ar maste|er ce zbeara |a aasa| ce|er mar|
C||t are |ste(|e s| verbe|e-s| maseara,
|re te(| i| ma,a|este, pre a|meae aa crede,
la treb| aama| s-arata adevarata-| ,ad
|| aa se ta,a|este er|ct de-ar estea|,
Neebes|t, statera|c, |a (e|a| |a| a|ear,a
Nereca| i| ajata, s-acesta-| s|a,ar mer|t,
|re care e| i| cere de |a |ab|(|| |a|
C||t iasa are-a s|ae ceva de |m|tat,
|eatra ace|a care dereste sa petreaca
V|a(a |a| |a carte, cac| a|t|e| |a,a |ec,
Ar|p||e de ceara ia ,raba se tepesc
O ,ara ma| paz|ta, e |a(a ce aser
$e peate d|a tr|ste(e sc||mba ia bacar|e,
Asa precam pr||eja| saa treba|a(a cere,
|r|etesa, er|cara| ia |a(a aratad,
$merea|e, a,er|me, s| da| patraazater,
Aceste-s atr|batar| ce treba|e |a carte
lar cea ma| |aadata a ce|a|a e ca|e,
Ce |ara de s||a|a verbeste adevar,
Vacar c-adese treba| sa-| (|e m|sta|t,
$a aa-| imbrace iasa ca |a|ae|e m|ac|aa||
|er|ce c|ae (|ae masara cea de m|j|ec'
Ca m|ate campatata, |a verba |a| p|acat,
|artare de||cata, de-a pararea avad,
Na s|ata|esc pre a|me ca sa se ||a,aseasca
Dar m|-e arta |earte desarta |ada||e
#
laou|c i sarirc
|a t|ae ias-aceste sa caat aa catez,
Am baaa-acred|a(are ca a-e| sa |e ,asesc
la scart, zadara|c este a ias|ra ma| ma|te
Cad ta aa a| a|c| aaa| d|a darar||e-aceste
ladreapta-te, dra,a(a, de vre| a || st|at,
lar paa-ataace rabda s| aa te sapara
De|ectar||e ta|e sabt strameseasca ambra,
De-a| || ia er|ce treapta, aa pet sa se deseasca
Carat treba| sa ||e ace| ce s-a sa|t
|a |eca| aade |amea se a|ta ae-acetat
$a z|cem c-a|e ta|e partar| s| vreda|c|e
Deste|a|c te arata de-aa|atar|, de s|ava,
Dec| car|| ca aedrepta| de e|e te ||psesc
$aat de je||t ca-a t|ae |e|esa| aa pr|cep,
Dar aa treba| sa jadec|, a |er ,resea|a-| eare,
$aa ta te crez| pe s|ae ma| ma|t dect a| mer|t
Na pr|ade ,e|ez|a pre aa be|er de aeam,
|recam aa pr|ade seaaa s| |ra| pe ma,ar
Ar || ma| de |ertare |a aaa| de ace|a
Ataace sa se p|a,a cad vede pe-aa aevreda|c
Tmp|t iatra aaravar|, precam s| iatra aeam,
Ce a-are vraa a|t mer|t dect aa erb aerec,
Ce aa-| |ab|t de a|me, a|c| (ar|| de vre treaba
Dar cad d|a impetr|va pre aa barbat ,asesc
Care pr|a |apte baae iaa|(a aeama| saa,
Ataac| sa-| para b|ae de vreda|c|a |a|
De ce dar sa te saper| cad vez| iaa|atarea
|a| Ta||e, |a| Tr||ea De ce sa te m|aest|
|| pr|a partar| c|ast|te s| pr|a cred|a(a |er,
t|ara sa adaca |a patr|e |e|es
$trames|| |er, ce-| drepta|, aa saat d|a
vremea O|,a|,
#
A|ccu uonici
$eaater| s| aamesa|c| patera|c| aa statara,
A |er ca-a ta aeb|e(e aa pet asemaaa
Dar asta aa-| a|m|ca, cac| e| s|-aa iacepat
Neb|e(ea de |a s|ae, precam ia vremea vec|e
$trabaa|| ta|, cad ras|| de ,rec| se crest|aara
|| aa eraa ataace cam ma| ape| aa |est,
| ce| iat| d|atr-ias|| ce aeb|| s-a aam|t
Avea ma| m|ca s|ava s| aame dect Tr||ea
Adam be|er| pre |ame aa a aascat a|c| aaa|,
De| ||| ava, d|a care aaa| era paster,
lar a|ta| ia sadeare ca sapa se |raaea,
| Nee cad petepa| a iaecat pamata|
$capa p|a,ar| ca dasa| ce-aveaa aaravar| baae,
D|atr-ias|| te(| ae tra,em | aaa| ma| carad
|asa c|mpe|a|, sapa, |ar a|ta| ma| trz|a
#!
laou|c i sarirc
Sn:.n III
ta|c Ico|oa o||c|s.oa| Xoooo1a|a|
A
r||paster s|av|te' Ta, cara|a paterea
la(e|epc|aa|| aa|te a spas a sa|e ta|ae,
| teate de pe |ame pre |ar, (|-a aratat,
O, Tee|aa' Ta care pr|cep| s| ia(e|e,|
Or| cte-e m|ate-atrea,a a |e capr|ade peate'
Raspaade-m|. cad aatara a iazestrat pre eamea|
Ca trap s| jadecata, tet ea |e-a impar(|t
| pat|m||e care i| (|a ia ja,a| |er,
$aa raa|a| acesta| aa a|t |zver se a||a
Ta |a Hr|s|p araaca acea iat| pr|v|re.
De este z| saa aeapte, de-| ,|eda| |a ,eaaac||,
|| Vescva-a teata vremea ce||ada de tre| er|,
| masa de ca seara ma| ,raba|c e s|rseste,
Dect ia z| de praza|c aa pepa ||tar,||a,
N|c| semaa|, a|c| ed||aa aa-| pr|ade ca pre a|(||
|e cad cecesa| cata, e| este-acam ia tr,,
C||ar v|a(a aa is| cra(a, aade cst|, pr|veste,
-ab|a ses|ad d|a C||aa ia a|ta parte p|eaca
|| aa se ia,r|jeste de vrsta sa, de t|mp,
De va|ar||e mar|| aa-| pasa a|c|decam
Ca para| a|b s| ,rbev, ca a|c| aa d|ate-a ,ara,
|a mar|a |a| ,adeste, |ar a|ta ,r|ja a-are,
Cad campara se rea,a, se-ac||aa peatra-a baa,
Cad v|ade este |e|t|a aama| |a jaramat
$a caa(| teata Vescva aa a||| a|t ca dasa|
$a st|e cam sa-mparta aa rap ia patra ,re|ar|,
Ua c||ert d|a cet sa |are s| ||tre|e d|a ec||
Na arde |amaare, aa |ace |araa |ec,
#"
A|ccu uonici
|| tremara ma| b|ae dect sa c|e|ta|asca,
-adeseer| ia casa tra|este |ara s|a,a
Camesa aa is| sc||mba ca saptama| iatre,|,
|rest|r||e-| ia pata-| de ae,re patrezesc,
Ua s|a,ar ca|taa are ramas aama| arzea|a
De vede |a e masa tre| |e|ar| de bacate
$e m|ra z|cad. Deamae' Ce c|e|ta|e|e mar|'
Gad|(| ca Hr|s|p peate maaceste iatr-att
|eatra ca sa adaae ca ce sa-s| (|e v|a(a,
| se stradaaa|este ca-a arma-| sa aa |ase
|eme|a |a| saraca c-e casa de cep||
O aa' De baa| t|cs|te saat s|pete|e |a|,
D|a care-acam e parte ra,|aa e maaaca,
| s|a,ara |a| rada e aa aepet ca stare
Z,rcea|a' aa a|ta maaceste pre Hr|s|p,
|| stra,e s| adaaa mev||e|e de baa|,
Avad p|acere aama| sa-| vada ma|(| ,ramada,
lar daca m|e-e sama ma| m|ca im| ajaa,e,
Ape| |a |acem|e de ce sa ||a sapas
lm| pare ca se peate Hr|s|p asemaaa
Ca aaa| care mer,e |a ra sa be|e apa,
Des| e ma| departe, peatra ca este ma|ta,
lar aa |a |zverasa| ce car,e |a,a e|
Dar eare-ataac| ma|(|mea ca ce-| va |e|es|,
Cad aada sapad ma|a| de sabt a |a| p|c|eare,
Va ia,||(| pre |acem ia va|ar||e sa|e
C|ear| d|spre(a|este |ab|rea de ar,|at
D|a cap pa-ia ca|c|e ia aar stra|ac|ad,
|a|ate madre are ia Vescva s| a|ara,
lmpedeb|te teate ca mare be,a(|e
|| (|ae masa-at|asa, tacmar||e |a|
Na aa vre eseb|re d|a ce|e-mparatest|,
##
laou|c i sarirc
D|a casa pa-|a scara staa s|a,||e-as|rate
la |a|ae aar|te, |asad pr|a m|j|ec ca|e
$a treaca cartarar|| s| ce| ||a,as|ter|,
Ce pat|m||e-a((a ca s|atar||e |er
Ca |ete des|raate averea-s| r|s|peste,
De-a pararea p|acer|| desc||de dramar| aeaa
Des| ia |ame pare ca Crezas de be,at,
A |a| vea|tar| iasa pe-a me|e aa iatrec,
Cac| e| |e c|e|ta|este ia patra z||e aama|
| teata a |a| pempa e de impramatare,
|acata ca-ajes|te m|j|eace s-ama,|r|
$pereste dater|a, debaz||e speresc,
|a-ce C|ear| a| aestra iac||s se pemeaeste,
$arac ca va| de dasa|, |asada-s| cred|ter||
la dezaadajda|re ca |acr|m| pe ebraz
|e de|, tre| sarac|ada-|, pre a|(|| ma| ma|(| s|re(|,
Care-aa pad|t pr||eja| |-a pas ia baaa stare
D|a zer| de z| Veaaadra a|ear,a, armareste,
Asca|ta ce se |ace pr|a case s| pr|a tr,,
| ce peraac| |es|ra acam ma| de carad
De er|ce sc||mbar| aeaa, de er|ce-aa|atare
|| a||a ma| aa|ate, s| tet ce se |acreaza
Ca tata| aestra st|e || e ma| ma|(am|t
Tre| z||e sa pesteasca, dect a aa a||a
Ce veste car|era| d|a |ers|a adace,
Ce |ata se mar|ta, ce taar se iaseara,
Care ca| |ace carte, c|ae s-a ,|cev|t,
C|ae ia car(| aseara ma| ma|t a cst|,at,
C|ae-a vea|t, s| care |es| d|a tr, a|ara,
Ca| se aasca praac, c|ae s-a das ia ceea |ame
O, cad be|er|| aestr| s|-ar st| treb||e |er
Cam st|e e| pe-a a|ter, aa |-a| vedea amb|ad
#$
A|ccu uonici
C-e ,|eata aamereasa de cred|ter| pe arma'
Na |-ar |ara vataj|| s| ar tra| ma| b|ae'
Ape| cad aev|ta|e desta|e-a adaaat,
latecma| ca e bate amp|ata ca v|a aea
Ce ||erbe, s|r|este s| dad a|ara depa|
$pamesa| v|a ca va|et pe vraaa aabaseste,
Asemeae Veaaadra aa peate m|sta|
N|m|c d|a cte st|e, s| de-a| avat pacat,
$a te-at|aest| ca dasa|, iadata-acepe-a-(| spaae
la ta|aa |a arec|e e sata de vest| aeaa,
Ce z|ce ca |e st|e d|a |earte s|,ar |ec,
| (| |e spaae aama| peatra pr|etesa,
|| |e a|cata|este dapa a |a| parere,
| rareer| se-atmp|a |a de| sa spa|e aaa
V|ac|aaa |a| e crede adese iasas| e|,
Cad |a aaz i| v|ae d|a casa de ma,aat
$|rs|ad, d|a ec|||-(| p|ere, precam jadecatera|
De-mpr|c|aat s-ascaade cad st|e ca baa| a-are,
$e dace sa ma| amp|e pre a|(|| ca m|ac|aa|
|ea,||a te ame(este, des| aa st|e vest|,
|ereste-te de dasa|, s| aa-| pe|t| |a masa
De a-a| |acat ,astare, c-ape| ca baaa seama
Ram| pe teata z|aa ||amad s| aemacat
lat| e| i(| ias|ra se||| de cemp||meate
De |a cep||, aevasta, ape| i(| baaa|este
Ca a-a| |est pe |a dasa| de-att amar de vreme,
Cad st|| ca |ese d|a(|| cep||e| |a| acam,
C-a |est ia ||erb|a(ea|a s-a p|as aeiacetat
|e |ata cea ma| mare e ,ata s-e mar|te,
O da dapa aa taar |rames, be,at s| aeb||,
C-aa aa ma| mare aama| dect cep||a |a|
lzveda| i(| c|teste de zestrea care-| da,
#%
laou|c i sarirc
| teata ,ardereba pa-|a aa ||r de a(a
Na-| ma|t de cad ba|eta| s|-a pas |a oz|a.oooao
-acam e de m|rare cam peate s|evea|
$-a apacat |a (ara sa-s| |aca-aa mare |az
A cara|a p|aa |ate d|a bazaaar i| sceate,
De |-a a|tat acasa iacepe a (|-| |ace,
Ca(|te, |arca||(e pe masa ias|rad
Ves|a-(| e descr|e ca tet vea|ta| e|,
|redacte|e aaame ia ce t|mp aa |est strase,
|re te(| prepr|etar|| de |a petep (|-| spaae
| cam acea mes|e |a e| a iacapat
Carmada-se precesa| ce-avea c-aa aac|| a| saa
Ve| || |er|ce iaca daca pe |a,a-aceste
N-a vrea sa-(| pevesteasca de |a Aze| asa|ta|,
l(| treba| e z| iatrea,a bravar||e s-asca|(|,
V|aaa| de v|tej|e ce e| a aratat,
| cta |scas|a(a de a,er cemaad|r
A dezve||t ace|e ia|r|cesad pre dasmaa|
A|c| ape| pe-atre,a| cre|este |a m|ac|aa|,
| aa ,asest| pe arma-| e ambra de-adevar
Dar aade se pet teate descr|e ca-amaraata|
Na saat atte ||re ia saepar| de ,raaa(e,
Na jara precape(a| ma| ma|te er| pe aa,
Na |ara de |a eca ma| dese aa crc|mar
$capad de jadecata s| de ,|eb|r| pr|a m|ta,
Dect ||mbata| aestra ias|ra |a e masa
|| a|c| se ma| rasa||a, asada pevest|ad,
$e teme sa taseasca, s| crede-a ,ada| saa
Ca ||mba a-a| ia ,ara, est| teta| e arec|e,
Na-(| |asa p|c de vreme sa z|c| s| ta e verba
Aca|aadat ia ,adar| smer|ta| Var|aam,
Cad |atra iatr-e casa se-ac||aa paa jes,
#&
A|ccu uonici
|re te(| i| sa|ateaza s|-atr-aa aa,|er se paae,
||ecada-s| ia jes ec|||, ,ra|ad d|a vr|a| ||mb||
Vetaa|||e tra,e, paseste-acet|ae|
la|r|cesata| aame a| Demaa|a| Hr|stes
|a teata verba-| paae ||ecare ma|t-arata
$a |aca parac||se, s| |amaar| sa daca,
Neiacetat |a|este pe-a|es|| cred|ac|es|
Ce-a s||ate|er |ecase mar|re e |a(esc,
| r|d|cad b|ser|c| ca-aver| |e iazestreaza
|er|ce de-a| |er sa||et' Cereasca des|atare
|re das|| i| asteapta, |er ra|a| e desc||s
Na ||(| |a iade|a|a ca verbe|e-| pr|vesc,
$pre a sper| de peate a c|era|a| vea|tar|,
Ace| ce |a b|ser|c| aa daaa|t averea
D|a care e| se-a,rasa, saat |earte |aada(|
N|m|c a|t aa p|ace att |a| Damaezea,
| aama| pr|a aceasta |a ra| desc||dem ca|e
|| carae aa |a-a ,ara |a mese|e stra|ae,
N|c| v|a aa vrea sa ,aste, dar aa e de m|rat,
Ua ,ras c|apea acasa iatre, i| espata
$pa|ada-| c-e bate|ca de v|a aa,aresc da|ce
|re ce| sapas| |a pe|te trapest| i| ta,a|este,
Des| e| pe sab ,eae ca ec|| scate|eter|
|a saa| a|b s| ,|a,as se a|ta pe |ar|s,
|a ias-im| spaa pacata|, aa m|-as |asa aevasta
C-aa cav|es ca dasa| sa |aca caaest|a(a
|| z|ce. de ma|e sa |a,|, sa te |erest|,
$a aa (|| m|ate raa|, dar s|a,ar este raa
|e-a| saa vrajmas ia s|ae ar vrea sa-| prapadeasca,
| ca aeceatea|re de mearte-| pr|,eaeste
Gadeste t|ca|esa| ca peate iase|a
|re Ce|a ce caaeaste pe-a| |am|| ra| s| baa|'
#'
laou|c i sarirc
D|a |apta| z||e| |eca |a ce| mar| pr|a aatretar|
Asteapta ca prezeatar|, ca ce| ma| de pre arma
C|ece| se iajeseste spre a |atra-a |aver,
Der|ad sa z|ca |amea. vede(| cam i| c|astesc
|re |eca te(| be|er|| Cam i| pe|tesc sa sada
ept|ada-| |a arec|e |ateresaate |acrar|
la tr, z|d| e casa, mar| same c|e|ta|ad,
|r|a care-e sa-| ram|e cep||| cerseter|,
Dar aame|e-| ca s|ava s-a pemea| ia veacar|
Ca ,eaea|e,|st|| e| are caaest|a(a,
| ca-aater|| carer |e da baa| de ajaas
Ca sa-| |a(easca s|ava pr|a scr|er||e |er
Deaaaz| c|ae st|e ce-a dat pe e bresara
Ca sa se t|pareasca ca e de dasa| scr|sa
Vazad ca saat |a c|aste ce| ia razbe| raa|(|
Rabda sa-| c|aate aasa| s| p|epta| is| daa,a
A|ear,a ca besmet|c ia |ame dapa s|ava,
Cad s|ava e daa aama| aaravar||e baae
G||cea |a a|(|| mer|t aa a||a a|c|decam
De este earec|ae p|acat s| pr||m|t,
Ua a|ta| de petrece v|a(a |aadata,
Or| c|aeva pr|a arte a| saa aeam is| mareste,
$aa are barba(|e pe apa s| ia |ec,
Or| ce| ce ia razbea|e pre dasmaa| a iav|as,
-ace| |a ce |e,| baae a |atredas ia (ara,
Te(| a-aa |acat a|m|ca, G||cea d|a impetr|va,
|re e| aama| se crede de em desavrs|t
Rest|rea-| e m|aaae, partarea-| aa mede|,
Ce peate sa s|ajeasca de p||da tatarera
De-s| |ace e |dee, d|a ea aa-| pe(| abate,
$e m|ra cam de (ara| aa a iacred|a(at
|aa acama (ara |a crma|rea |a|,
$
A|ccu uonici
-ia m|atea |a| aa-acape cam dapa e| a-e|teaza,
Or|ce cep||a ce s|mte amera|a| vapa|e
|re e| se st|ma aama|, de dasa| este p||a,
Crezad ca aeama| aestra de-ataac| e |er|c|t
De cad e| ca |acea|ar a rasar|t pe |ame,
Gadeste ca vederea, aaza| saat |asate
|a eamea|, ca sa vada, s-asca|te a|e |a|
Vare(e iatrepr|ader|, cac| spre acest s|rs|t,
Aceste deaa s|m(ar| avem de |a aatara
C||tes d|spre(a|este desertac|aaea |am||
Va| ma|t dect meaa|a| ce |amea a |asat,
V|a(a is| petrece de-a pararea ve|es
Um||at, |a |a(a ba,ed, ca ec||| res| s| ta|bar|,
la sase |aa| de z||e bea tet pa-|a camasa
l| tremara tet trapa|, p|c|eare|e s| mia|,
Cam tremara pe p|etre cara(a| |rba|t
D|spre(a|t de eamea|, sarac ca va| de dasa|,
O searta ma| |er|ce ia |ame aa dereste,
Cad are d|aa|ate pa|ara| p||a de v|a
Ca-atta e ma| vese|, ca-att ma| ma|(am|t,
Ca ct e ma| apreape de starea aa|ma|a
la adaaar| cad |atra lrcaa ceteste-mp|a,e,
Ca barca pr|atre va|ar| pr|a te(| is| |ace |ec
$a treaca iaa|ate, sa ||e ce| iat|
|a mese cad se a||a tet sc||mba, peraaceste,
$-adaca a|te b||de, sa-| dea a|t se| de v|a,
|| ma| iat| iacepe sa-ac||ae saaata(||,
Te(| treba| sa atrae de |a a |a| peve(e
Cad te iac||a| |a dasa|, spr|aceaaa de r|d|ca,
-ab|a d|a ec|| de-(| |ace aa sema ma|(am|ter,
$a st|| ca-a mare c|aste ataac| |a dasa| est|,
Cac| |earte rar se-atmp|a sa z|ca s| vre verba
$
laou|c i sarirc
Vater|a d|a care e| a |es|t pe |ame
N-a |est precam a aeastra c| ma|t ma| de baa se|,
A aeastra-| |at de t|aa, a |a| de per(e|aa
$ez|m |a e| se a|ta c-e apr|,a zmb|re
|-m| spaae |a arec|e ca ||mba vea|aeasa.
,lrcaa ma| b|ae-ar |ace sa aa a|te-a| saa baa
Ce sta pe |a rasp|atea| ca tra|sta-a se|d,
| pre a sa baa|ca ce-a |est spa|ater|(a,
$a-s| masare partarea precam |-a |est s| aeama|,
$a-s| ma| iac||da ,ara, c-ataac| pr|a be|a| saa
Tet ar patea sa-ase|e vraa aataraa, vraa prest,
| marea-| aerez|e a-ar || asa vazata
$ez|m are dreptate, ar || ma| b|ae iasa
C||ar |a| lrcaa sa-| de|e acest s|at pr||ac|es,
Dect de e| sa rda ca a|(|| ia zadar,
(Acest |e| |a||ter|| de|a|ma tetdeaaaa,
N|c| c|astea, a|c| v|rtatea de ,ara |er aa scapa)
$ez|m ca-asa aspr|me i| jadeca pre te(|.
,C-e aad|(a de aar ma|t ,|a,asa| $||vaa
A pr|as pre v|rtaeasa vec|aa sa prea |esae
|a masa |a| |recep| a-ava ce sa maaace
A Naste| |ramase(e e-a s|par| s| cat||,
A|bea(a, rameaea|a e campara d|a tr,
C|emeat jadecatera| a|m|c aa |ace s|a,ar,
Nama| pr|a ec|e|ar|| d|aca|a| c|teste
N|c| vrsta, a|c| pr|etea|, a|c| rade|e, a|c| raa,,
lavea|aata-| ||mba aa pet astmpara
| ea z|aa aceea aamesc aeaerec|ta,
la care m| se-atmp|a sa ma-at|aesc ca dasa|,
Cac| st|a ca este ,ata a ma ,ra| de raa,
ladata ce d|a ec|||-m|, se |ace aevazat
|| este-adevarata sec|eta(|| c|ama,
$
A|ccu uonici
Dar ma|t e ma| de ,reaza Tre||m ca ||mba da|ce,
Cac| verba rea adese de|ecte|e |a||ad,
|e aes|m(|te-adreapta pre ema| ia(e|ept,
Ca |aade|e iasa Tre||m aa |ace a|ta,
Dect ma| ma|t spereste pre aatara| |a aamar
Ne| |aada a crede p|ecare mare-avem.
|a-a |a|ma se vra, s| de ,aseste-a ea,
$cate|e de v|rtate, e st|a,e s| e seaca
Tet ema| pe-asta |ame e |ab|ter de s|ae,
| e iacred|a(are de |aada-| de-ajaas
Ca sa ae rataceasca d|a drama| ace| drept
Cad T|t desc||de ,ara, Tre||m se m|aaaeaza
De verba-| |scas|ta, asca|ta s| iadeamaa
|re te(| sa |e|e seama, sa aa z|ca a|m|c,
N|c| sa||a, a|c| straaata pa-aa s|rseste T|t
O verba ce ma |ace sa casc ca ae-acetare
|a masa de-| pe|teste, e| de,ete|e-s| ||a,e,
| z|ce ca saat teate bacate|e cerest|
Atta rada|a|a |a a|me a-a vazat,
-atta cara(|e ce e |a T|t ia casa,
$e pare e m|aaae s| seamaaa ca ra|a|
|astera| |ar|s daca ar || avat aerec
$a a|ba caaest|a(a ca aevasta|ca |a|,
Veae|aa tra|a-a pace, s| madra sa ||eaa
Ar || ramas acasa sa tearca s| sa (ese
Or|care-a |a| T|t |apta e-aa|(a pa |a aer|
C||ar strmba| aas is| sa||a ma| b|ae dect a|(||,
| aa aama| pe-acesta ca |aade-| mareste,
|a|este pre er|c|ae, |a| teate-| par m|aaae,
Crezad ca debadeste |ab|rea tatarer,
|a' s| ce pate z|ce ca are m|res baa
Desca|(, aama-a camasa, de zece er| pe aeapte
D|a pat se scea|a Nevas, s| ca |aare-am|ate
$!
laou|c i sarirc
|a as| s| |a |erestre e| cata ae-acetat
$a vada de-s iac||se, de saat |a |eca| |er
|ad|(a, perte|e||a| s| s|pete|e teate
De ma|te er| tr|m|te pe ta|aa ca sa a||e
|a (ara, de aa-| |ara vatava| ia ceva,
Adese dapa ste|a|c se |a pe arma-a tr,
|e s|a,a |a,a dasa| aa sa|era sa ||e
Ca aa camva sa-| vada aade is| paae baa||
$-a iatmp|at vec|aa| sa-| rea,e iatr-aa rad
$a-| dea-mpramat ca|darea || aa |-a re|azat,
Dar a |atrat ia ,r|ja ca aa camva tr|m|sa|
$a |a,a ca ca|darea, s|-adata dapa dasa|
A repez|t e s|a,a, pe arma-| vea|-a ,ad,
Ca peate me,|esa| e va ta,ada|,
|e |ec tr|m|se a|ta| ca|darea sa-| adaca
Daca |a earec|ae aevasta |a| se a|ta,
$eceate ca e ,ata er|ce a-| imp||a|,
| ca acea |dee se aecajeste raa
|repaae cam ca mama cep||| is| iava(a
$a se-mpramate-a ta|aa s|-a dater|| sa cada
De vede pe de| eamea| sept|ada-s| iatre e|,
Gadeste ca pe dasa| e| rd s|-| c|evetesc
Cad are sa raspaada is| campaaeste verba,
Cac| crede ca tet ema| ve|este sa-| iase|e
Ca dasa| prepa|e|a|c a|t em ia |ame aa-|,
|| vede pretat|adea| tet carse s-ama,|r|,
|-a asta aeed||aa v|a(a is| maaaca
|a ca asa tecmea|a a-as pr||m| a|c| treaa|,
De-mparatesca| t|t|a carad m-as satara
O ,ea|a sarac|e ca-a e| t|ca|es||
As pre|era ma| |esae ia ||a|ste s| pace,
Dect e aecarmata a m|a(|| va|mas|re,
$"
A|ccu uonici
N|c| s|ava, a|c| averea a-as vrea ca acest pre(
Va| b|ae ia v|a(a sa ||a tet ama,|t,
Dect sa ma maaceasca ae-acreder| s| prepasar|
Na ma| pa(|a pre s|ae Ze|| se c||aa|este,
Or|care |acra vede i| aaste aa aea ,ad,
O aeaa iatr|stare, ce semaa| i| ,eaesc
Deaaaz| araacada-s| zav|sta|ca ec||re
Vaza ca me,|esa| is| |ace e casa(a,
Ce-ab|a e sata rab|e se peate pre(a|,
la,a|bea|t de p|zma se be|aav| camp||t
De-e strasa|ca |a,eare de care s-acam zace
|e-aa b|et se|dat de-| st|e ca are-a sa e rab|a
A,ea|s|ta ia s|ajba de deaazec| de aa|,
| de aceea iaca tajeste amart
De-a capata vreaaa| aa raa,, e s|ajba m|ca,
Vre |aada de-aade, crteste s| se m|ra
Cam eamea|| erbeste aa mer|t asa m|c
Atta i| iaa|(a s-atta-| pre(a|esc
|a a|(|| |armatara i| pare p|ae-atrea,a
|a aa sarac desa,a, |a aa ca|a,ar barba
De vede Dar aa-| vreme, e maza, sa s|rs|m
Des| a|-| dra, a scr|e, ae-ava(a baaa| s|m(,
$a paaem mar,|a|re |a ||mba(|a aeastra,
Cac| verba |aa,a este adese aep|acata
| treba| sa (|| m|ate ca c|ae verb|m ae|
$ece(| ca a|ta treaba aa are Tee|aa
Dect sa espateze, sa dearma s| s-asca|te
Ca m|a| iacrac|sate, a me|e preaste versar|
Cavatateare| tarme paster aeaderm|t,
De dasa ia,r|jeste sad|ad aeiacetat
$ama(a mata|r||, pr|a |apte s| cav|ate
8|ser|c|| ce| s||ate e| cap |||ad, apreape
$#
laou|c i sarirc
$e a||a de meaar|a|, s| este-aparater
Da|eva|cest|| s|ave, armad cerest|| ca|
Naravar||e-adreapta ia pree(| iaca|bate,
lateme|ad iatr-ias|| cacera|ca partare,
Ve|a(a prev|dea(e| ae spaae ,ara |a|,
|eva(a|ad crest|a|| pe drama| ace| drept,
Ne-adapa d|a |zvera| ia(e|epc|aa|| aa|te
| ma|te saat |a aamar a sa|e esteae|e
Va| b|ae dect t|ae caaeaste ia |de|
| |apte |e|ar|te, p|ecar||e-emeaest|
De am cerca a scr|e de|ectar||e teate
| er|ce-a ,ad ae v|ae, v|a(a a-ar ajaa,e,
Va|(| eamea| saat pe |ame s| ma|te pat|m| aa
Caster |abeste ca||, |ar |rate-saa razbe|a|,
D|aca| se s||este pre ,e| sa-| ma| despea|e,
Tet capa| are ,adar| s| ve| deeseb|te
A mea p|ecare este aarava| pr||aa|t
| ,ra|ar||e re|e pr|a versar| sa-a|raatez,
lar ce| ce s| pre m|ae va vrea sa ma-adrepteze,
Va mer|ta c|ast|rea s-a mea recaaest|a(a
$$
A|ccu uonici
Sn:.n IV
ta|c mazo so
O
, maza, este vreme sa-(| sc||mb| ,||mpesa| st||,
$a aa ma| scr|| tet sat|r|, cac| ma|(| aa te |abesc,
Crt|ad ca ma amestec tet aade aa am treaba
| ma arat ia |ame ca ma|ta same(|e
Vaza| ea ma|(| de-ace|a ce aa aa scr|s a|m|c
Asapra a|mara|a, ba iac-aa ma,a||t,
Na capatara iasa vre searta ma| |er|ce,
Dar m|e ce-m| ramae s-astept de |-a ta m||a
Naravar||e re|e ta aa ia,ada|est|,
C-e mare catezare |e rz|, |e ia|raatez|,
Na vre| s-ascaaz| a|m|ca, z|c| |acrar| prea pe |a(a,
A ta p|acere este pre v|c|es| sa saper|,
| peatra-a ta|e |apte esada ea e tra,
Na vez| cam se ,ateste Ceadrat s| ca a| sa|,
Cam |ar|es| adaaa s|reata d|ec|me,
Cam s||ma|esc asapra-m| e ja|eba iat|asa
Ve|ad ca sa ma tra,a pe |ec |a tr|baaa|,
Cac| ecarad pre C||tes am vrat sa-mpa(|aez
8e(|v||, s| pr|a asta sa scad vea|ta| vam||
lar N|cea ce |abeste tet |acra| ca devada
O b|b||e iatrea,a aad ca a c|t|t,
D|a care tre| tetrade-a sces de martar||
Z|cad ca aecarata| pr|a t|ae ecaraste
Cacera|ce|e barbe, ca impetr|va |e,||
Ne| maat|e var,ata vesmata| s|at aam|m
| te(| jadecater|| aceste re|e pr|
|e ver |aa de baae, cac| |er am sces e verba
Ca aama| cad |aa m|ta eb|c|aa|esc dreptate
$%
laou|c i sarirc
la scart, ca er|ce ca,et aev|aevat s| baa
O, sat|ra e scr|sa, ea tet impaa,e-a ec||
|re ce| car|| iatr-iasa se vad ca ia e,||ada,
-asa se st|a pre s|ae precam ia ea s-arata
O, maza, a mea |am|aa' A| taa st|| vea|aes
Vatamater e |earte sarmaaa|a| peet'
| raa |ev|ad pre a|ta| sa a|merest| ia s|ae,
Cac| versar||e, care ia c|t|ter aasc rsa|,
Adese adac |acr|m| |a b|eta| aater
Arat ea adevara|, pre a|me aa aamesc,
la versar| rd s|-a sa||et p|a, re|e|e aaravar|
|a eamea| adevara| aa p|ace tetdeaaaa
C|ae vred|a|eara de e| te-a iatrebat
$pa|ada-| c||ar pe |a(a pre ma|(| aema|(ameste
Ace| care dereste a || ca |amea b|ae,
| a tra| ia pace, ||a,as|tar| sa scr|e
Cad aa-| mera| ia eamea|, de ce sa ae
m|a|m
De-am mer,e tet ca drepta|, carad am sarac|,
Cac| re|e|e depr|ader| acam s-aa |acat ||re,
| aa se trec d|a |ame, ca meda de cape|e
Aceasta iasarc|aare paster|| sa||etest|
$-ar cavea| sa a|ba, s| dater|a |er
Neaparata este aaravar| sa-adeparteze,
Dar e| pazesc tacere, aa ver sa-s| bata capa|,
De ce dar ae| ca |amea sa batem tet razbe|
Cad pr|a asa armare aa pe(| a capata
N|c| |emae de ars |araa, a|c| ,||a(a-a t|mp de vara
De-| vrea sa-m| ara(| iasa c-ace| vest|(| sat|r|c|
|ers, ]aveaa|, Ora(|a, |raaceza| 8ea|e
Na aama| aa avara d|a scr|er| aep|acer|,
C| cst|,ara iaca aemar|teare s|ava,
$&
A|ccu uonici
-asemeae pre m|ae ce ca|c pe a |er arma
V-asteapt-aceeas| searta, (|-e| spaae ca ,resest|,
Cac| iasas| |||ca ]ee| parta ceade|a| |er
Ta aa est| a |a| |||ca, pre t|ae Vaemes|aa
Te-a zam|s||t ia saa-|, ca c|ae st|e c|ae
la e| p|acate ,|ame cam|ate ia||eresc,
lar verse|e car, ||mpez| ca ra| ||a pe ses,
-ace| ce-a a |er z|cer| ,asesc vre ia|raatare,
Na pet sa se at|a,a vazad ca-| b|ae z|sa
Cad s|a,ara| taa mer|t aa e dect sa spa|
Ca rasa s| petcapa| ca|a,ara| aa |ac
Asa verbesc acama, asa tra|esc ia |ame
|e baze pearta m|ere s| ||erea-a p|ept ascaade,
Arata-te pr|etea |a ce| ce est| vrajmas,
De vre| ca iatre eamea| sa iasemaez| ceva
O, maza' sa iacepem a ma| tmp| ceade|a|,
$-asteraem pe |rt|e tet |aade pempease
C||ar Ta||e, spre p||da, des| e aa v|c|eaa,
lste(, |a m|ate a,er, patem sa-| reaam|m,
| aespa|ad cam este, sa ae s|||m a-| |ace
Asa precam ia |ame ar treba| sa ||e
|a |a||ter| |a(ara|c| acest dram aa e aea,
|| |aada ia |a(a pe care-a s|ae-| rd
Dar Ta||e aa-(| p|ace. pe a|ta| pe(| a|e,e
$||vaa e z| iatrea,a aa z|ce a|c| e verba,
Des| st|| ca prest|a i| |ace-a || tacat,
Ta |am|| devedeste ca e barbat m|atees
| ca ia(e|epc|aaea i| (|ae ||mba strasa
| Cv|at|e baa este O carte ct de ,reasa
|re |esae pe(| sa amp|| ca |aade|e |a|
Vez| ce pr||m|re baaa' Vez| cam e de p|acat'
Ca te(| verbeste da|ce, dezm|arda pre er|care,
$'
laou|c i sarirc
Ve|ad sa se arate de |acater de b|ae,
|re Damaezea |a marter |-a |a| |a,ada|a(|
De ce e| caractera| is| sc||mba-a acest |e|
|a(|a| e st|a aceasta N|c| ae| sa aa ma| spaaem
Ca e| s-arata ast|e| ca te(|| b|ad s| da|ce,
Cac| aa este ia stare sa peata |ace raa
Ca sa str|cam |rt|e ca dasa| ma|(| a||am,
$e pet aser caaeaste des| a-aa sema ia |raate
lar daca peatra t|ae aa saat a|c| aste versar|,
Apaca-te de cata p|acerea |a| T|t|r
la bra(e|e-Amar||e|, saa tr|sta|a| |||ea
Amer catre lr|sa T|t|r v|a(a-| da|ce
Na sc||mba pe cereaaa s| s|ava-mparateasca
|||ea ca |a(a tr|sta s| dezaadajda|t,
Cad tarma is| adapa saa e pazeste-a cmp,
Nema,|et se a||a, a| sa| ec|| |acr|m| varsa
|a' ce lr|sa v|ae s| ca aa ,|a,as zmbet,
|a madra i| a((a vapa|a de amer
De aa ,asest| p|acere ia versar| de-acest |e|,
Araaca e pr|v|re s| vez| trecata-m| v|a(a
Des| iat| aereca| m|-a |est ma| ca pr||a(a,
Dar pa-ia s|rs|t aspra e| tet m-a paras|t,
| iaca aa-aceteaza de a ma pr|,ea|
Ca-acest aea se| de versar| ce aasc me|aace||e,
Ne| peate vem adace |a c|t|ter| p|acere
Tr|ste(ea este data |a ema| mar|ter,
Cac| e| pe tet m|aata| paseste spre mermat'
$a a|b| aama| p|ecare, mater|e desta|a
Gasest| peatra a scr|e De ce dar sa |ac| sat|r|,
| ara tatarera sa tra,| asapra mea
Dar vad ca ta, e, maza, te ta|bar|, te resest|,
Na iadrazaest| sa |aaz| pre ce| care saat vreda|c|,
| aa vre| sa-(| p|erz| vremea ca ma,a||r| deserte
%
A|ccu uonici
Ne| aa saatem ia stare a |aada de-ajaas
|re eamea|| de mer|t, pevara este ,rea,
Cac| ema| ia v|a(a adese se pre|ace
Ab|a vre| s-ara(| |am|| e |apta |aadata,
Cad vez| c-acea v|rtate era aama| aa |am,
| ce| ce ca emata| a| se parea de a|b
Ca teta| a| s-arata patat de mrsav||
Ataac| a mea |acrare zadara|ca ramae,
| treba| a|ta| |de| s-adacem tam|ere,
$aa de ,asesc sc||mbare ia caracter, sa tac
| sa-m| cst|, pr|a asta ras|ae s| d|spre(,
Cac| eamea|| ma| |esae vederea |er ver crede,
Dect a aaer versar| |a|easa ba|,a|re.
Na jadeca v|rtatea dapa ||a,as|tar|
|e(| rape-ace|e versar|, va z|ce c|aeva,
| a|te|e cempase, pre|a-|e s| |e-atearce
|are ca a|c| e trada aa da acea |acrare,
Dar cerce-se e| s|a,ar de-| pare ca-| aser
|a iasa st|a ca daca m-apac de |aadat,
-a| taa aarav, e, maza, ve|esc de a-| pre|ace,
Or|ct ma |apt ca ,ada|, asad, ma |rec pe |raate,
Ab|a scet deaa versar|, s-ace|e iaca saat
Nerease, sc||epatade s| aspre |a aaz,
Asemeae ca ce|e ce-a scr|s aa earecare,
|e s||a(|| te(| pa|ada-| ia s|ra| a||av|te|
I

A| taa da| este tradav, predace |earte ,rea,


A scr| ce aa s|m(este, aa peate a|c|decam'
lar cad aaravar| re|e ,asesc spre ia|raatare,
I
Ua earecare Vaks|mev|c| a scr|s ia versar| s| a asezat dapa
a||ab|ta pre te(| s||a(|| |ecersca| Aceasta carte, t|par|ta |a K|ev, aa are
a|m|c ma| de-asemaat dect aame|e s||a(||er
%
laou|c i sarirc
ladata te |ac| a|ta, te |ste(est| |a m|ate,
D|a paaa versa| car,e ma| |ate, ma| aser,
|a iasam| iatra s|ae ca saat peet ma s|mt,
| aa |ac c|t|ter|| att de ma|t sa caste
Grabesc ve|es s| a,er ca aa v|teaz |a |apta,
$aa ca aa pepa care cad merta| s|-a-a,repat,
A|ear,a sa aa scape espa(a| pre,at|t
Catar||e-amerease saat aama| peatra-ace|a,
Ce aa e m|ate crada s| trapa| s|ab d|a ||re
Cad vad pe ramea| baze aa sa||et scate|ad,
Cad saa| a|b im| cere aa da|ce dezm|erdat,
| ec||| ca vapa|e pr|v|rea mea asteapta,
Na pet a aa |e-adace s| ea iac||aac|aae
Desta|e catece|e |aca| ea ma| dema|t
Ce |ete|e |e cata s| jaa|| cad s|m(esc
la taara| |er sa||et a dra,este| sa,eata
Ace|er se,| aa|ve treca |rameasa vreme,
| aa-m| ramase a|ta dect a ma ca|,
Ca z||e|e de aar acest |e| |e-am p|erdat
Ace| ce-a ||earea vrste| amera|a| s|aj|ra,
|e,a(| ia a |a| |aa(e, ca|asca-se acama,
Cac| s|a,ar| saat aaea|ta aeaerec|r|| |er,
|a aa ve| sa ma |erec ca iasas| maa mea
Cep||a| erb tet peate p|acere sa-m| adaca,
lar aa sa ma m|aeasca, c-ape| |ara zabava
De-a |a| pr|etea|e ma |epad, ma despart,
l| pet |araz| ceasar|, dar reb aa vreaa sa ||a
Ce sa catam a|are pr|c|aa de-atr|stare,
Aa aa pe ae,ad|te asapra-ae ea v|ae
Daca ia asta vrsta aa am patat scapa
De carsa dasmaa|e|, s| dac-a| mea aerec
V|-a |est pa(|a statera|c, ea aama| saat e p||da
%
A|ccu uonici
O |ame-atrea,a cearca a |a| capr|c|| ,re|e
Ataac| ar || m|rare cad aama| vasa| mea
Tet pe ace|e va|ar| ia ||a|ste-ar p|at|,
lar astaz| cad ia pace p|atesc pe-a |am|| aade,
Atta im| ajaa,e, s| a|t ce|e trecate,
-asa cam v||tera| aa pet a-m| |etari,
|a(|aa ia,r|j|re ea peatra dasa| am
D|a maa preaiaa|ta a pr||m| saat ,ata
Or|care-m| va || searta s-a aa||er mea aamar
V|e(a|ad ca c|aste s| |ara-ava|a|r|,
Ve| trece spre s|rs|ta| ace| aeaparat,
|e pearta vec|a|c|e| ea ve| |atra ace|e
Uade der|ta pace de-a parare demaeste
la scart, a scr|e sat|r| saatem aama| depr|as|,
Na |zbat|m ia a|ta, |ar dapa ||rea mea,
Ca t|ae |ar-a scr|e aa pet tra| ia |eae
Crteasca ca| aa p|ace, ca maa iadrazaea(a
Ne| sa-a|raatam ia |a(a aarava| pr||aa|t
la adevar ,rea este de a ae stapa|,
Cad ce| ce ca |at|aa ab|a s-a aas pe baze
|ret|ade sa ae-arate iava(atara ma|ta,
Ca m|aa rzateare verbeste ae-acetat,
V|sad ca-a(e|epc|aaea iadreapta ,ra|a| saa
$aa cad vad p|ac|atara| ia aar s|-a careta,
Cad ia,m|at d|aca| se |eapada de mama,
| aama| ca be|er|| ve|este a || aeam,
Cad aa merar |a|aa ab|a a scatarat
-acam d|a ec|| iac||de, se sapara, crteste
Ca maste|e ce zbeara r|d|ca ce|b pr|a casa
|er sat|ra sa p|aca aa peate a|c|decam,
Dar aeaa ce ae pasa, |ab|rea |er aa vrem
| de a |er ma|e am prea pa(|aa ,r|ja
%!
laou|c i sarirc
|a eamea|| acest| a|m|c aa am a cere,
| a avea re|a(|| ca das|| ma |eresc,
|aa|a,|aea ae,reste cad te at|a,| de ea
N|m|c aa pet a-m| |ace cac| saat sabt apararea
A aae| patr|| mame ce este |earte dreapta
lar ce| ce m|atea, da|a| de sas aa pr||m|t
Ca a|ste baa|, e| baaa| ver st| a pre(a|
| versar||e aeastre |e ver c|t|-a p|acere,
Nadajda|ad ca peate str|cate|e aaravar|
Ver ma| scadea |a aamar O, ct ataac| |e|es
| |aada s|av|ta ca drept ver debad|'
%"
A|ccu uonici
Sn:.n V
$ATlR l ||Rl|RG
$ A T l R
O
r|ce-a vrea |aa sa-m| |aca, macar sa ma emeare,
Ca eamea|| pr|a tr,ar| aa-| c||p de v|e(a|re'
Naravar||e-a |ame prea ma|t s-aa |e|ar|t
Ape| s| ca-a |er |a|ae aa pet sa ma-ave|esc,
|rames| vrad sa s-arate, ca aar se-a|aseara,
latecma| ca ma,ar|| ca scampe|e |arse|e,
De ,t, de m|a|, p|c|eare ia e|e |ereca(|,
Vrajmas| ed||ae|, |araa e| tremara de |r|,,
lar vara de ca|dara aa pet sa se scateasca
Departe de |a m|ae pedeabe aar|te
Nerez||er p|acate' | ve|, perac|, ||ps|(|'
Ca-a veastra ama,|re desta| m-a(| aecaj|t
| | R l | R G
8re, ce vad ea' Ua $at|r ca scamp ca|taa ia spate,
Ca paata|ea|, c|abete ce-a |a| p|c|eare strmbe
|e-arata ma| c|adate, |ar cearae aa se vad'
A, ce car|catara' Ce |acra m|aaaat'
De aade eare C|ae-| | aade se ma| dace
Da-m| ve|e, |ra(|eare, sa te iatreb ce caa(|
|e |ecar||e-aceste lm| par| a || stra|a
De pet sa-(| |ac vre s|ajba, ma re, sa-m| peraacest|
$ A T l R
||pseste, p|e| d|a ec||-m|' Na-m| treba| a ta s|ajba
|st| em. Desta| atta Aceasta ama,|re
|a ve| aa este aeaa, saate(| eb|c|aa|(|
%#
laou|c i sarirc
A ma,a|| ca verbe, s| pe a ||mb|| vr|
|artad pr|etea|e, s-ave(| vea|a ia sa||et
Dec| |asa-ma, da-m| pace
| | R l | R G
Na a| a|c| e dreptate
Acest |e| sa ma jadec|, cac| iaca aa ma st||
Cad ma-| caaeaste b|ae, cad ,ada-m| ve| a||a,
Ataac| aa ve| ma| z|ce ca eamea|| saat aaa
A| aestra aeam de are de|ecte iadesta|e,
|a iasa saat pr|etea ca baa|, s| |a, de ra|
|a car|ez|tatea-m| |a b|ae sa-m| raspaaz|,
| ve| vedea ia |apta ca aa-s vreaa |a(ara|c
$ A T l R
N|m|c aa-m| treba|este, ma-aterc ia cedr|| aestr|,
Dar pet sedea |a verba pa-ce m-e| dezbraca
Ua ceas d|a m||a Vede| |a care va-ac||aa(|,
Ab|a im| va ajaa,e sa scap de-aceste ||eacar|
Cad c|aeva |a seama ca ce a|m|car| ema|
ls| p|erde a |a| vreme, i| v|ae a ,ad|,
Ca v|a(a emeaeasca e |ara de s|rs|t,
Ve| teata d|m|aea(a sede(| |a tea|eta,
|e arma ca-mbracata| ma| p|erde(| ma|ta vreme,
ede(| |a masa ceasar| cad e desta| aa s|ert,
Ca sa se amp|e b|ae aa patece de em,
lar ramas|(a z||e| e trece(| ia verb|re
$aa ia petrecer| care ve| |e aam|(| p|acate,
| cad va ,as|(| s|a,ar| ia sema va ca|aada(|
$a ma iaterc acama |a iatrebarea ta
Ca $at|r saat i(| spaae a mea ia|a(esare
|aa ||a| |eae|epe| ce cedr|| stapaeste,
%$
A|ccu uonici
| tarme|e-ecreteste sabt adapesta| saa,
Ce |ace |er|c|te er|care iase(|r|,
|| pre paster| ia ||a|er a iava(at sa cate,
| te(| ae| i| caaeastem de imparat a| aestra,
D|a ||re |||ad vese| acest sa,a|a|c zea,
|| aa dereste a|ta dect pr|c|a| de rs
V|e(a|rea aeastra |||ad pr|a cedr| iasa,
Na peate sa raspaada |a ast-a |a| der|a(a
A| aestra tra| e s|mp|a, aa caatam ma| ma|t
Dect ace|e care aatara ae-a |asat,
|ar-a ,ea| pr|sesar| s| treba|a(| deserte
Dec| |aa eb|c|aa|este |a tre| aa| a tr|m|te
C(|va d|a ae| ia |ame pr|a tr,ar| s| pr|a (ar|
Ca sa tra|m ca eamea|, s-am|ate sa |aam
|-a |er depr|ader|, |apte, m|scar| deeseb|te,
| cad |a e| ae-atearcem, spa|ada-| ce vazaram
l| |acem tetdeaaaa de |es|aa de rs
De| aa| acam trecara de cad saat ea |a rad,
| imp||aesc ve|a(a |a| |aa imparat mare
Acest eras ia parte-m| caza, dar c||p aa este
$a ma| petrec a|ce ce| de pre arma aa
| | R l | R G
Depr|aderea te |ace a-(| || de cedr| der
$ A T l R
8a aa, c| tra|a| vestra ma scease d|a rabdare
| | R l | R G
Ape| patat-a| eare ia vreme asa scarta
$a imp||aest| peraaca c|adata|a| stapa
t||a(| de-ajaas ca|es-a| sa-| spa|, sa-| vese|est|
%%
laou|c i sarirc
Cac| m|e m| se pare ca sate de aa| treba|
$a pe(| pre em caaeaste, atte saat de ma|te
Naravar|, caractere s| pat|m||e |a|
$ A T l R
|re ve| a va patraade a|c| ,ad aa am avat
$-adaa pr|c|a| de ,|ama m|-a |est iasarc|aare,
lsprava peatra care ajaa,e s| e |aaa,
Or|ce armar| a veastre, er|iacetre te a|(|,
Na vez| a|m|ca a|ta dect sajet de rs
|a st|a ca aa-(| da maa sa te aaest| ca m|ae,
Cac| ce| ce pat|meste de bea|a ,a|b|aare|,
Tet |e|a| de ce|ere |a| ,a|beae i| par
Gres|ta-va parere pe care e a(| sapt
Ca ((a d|a aascare s| reaaa aarav|re
Va-ataaeca ca teta| caaeasterea de s|ae,
Cad s| |ar-de ec|eaaa pate(| a va vedea
Ace| ce se |ereste de s|ez|, de ,|cev|r|,
| |a-atmp|ar| de-aceste scaparea-| este |a,a,
Des| de-a(e|epc|aae peva(a|t se pare,
|a ve|, |a eamea|, trece ca aame de |r|ces,
lar a|ta| ce e ,ata de s|ada-a er|ce ceas,
| peatra e ec||re saa peatra-e verba aama|,
Adese aa is| cra(a c||ar iasas| a sa v|a(a,
Ve|ad a |ace raa| ia ce| ma| mare ,rad,
Des|-| aebaa de |raate, v|teaz i| secet|(|
$teaea ce-a adaaare ias|ra cam i| v|ae
| vrate s| aevrate ca meara cea str|cata,
Ca |e|ete|e sa|e pere(|| z,ada|ad,
Ce rde s|a,ar aama| de-a sa|e secatar|,
D|a m|a| ba|abaaeste iatecma| ca d|a ||mba,
| a-are a|c| ras|ae, a|c| c||p de pe||te(e,
%&
A|ccu uonici
Ca mare bacar|e de te(| e pr||m|t,
De te(| ca sr,a|a(a c|emat s-imbra(esat
O z| daca ||pseste, er|c|ae i| iatreaba,
Tr|m|t de-| cerceteaza s| z|c ca este vese|,
Vacar ca e ebraza|c s| prea aesa|er|t
Cr|tea |acra e carte ia deaazec| de aa|
|r|a care devedeste ca d|a vec||me iaca
$e daa pe ,||a(a |araa ca |acar| |a c|abete,
Ape| |e,ad-e-a aar, ia tec de marec||a
A ded|cat-e |a|a|c aereda|a| Damet,
Ce petrecad-e-adata d|a scear(a pa-ia scear(a
N|m|c a-a vazat a|ta dect a e| ,ravare,
||at|ad pre aatera| c-aa. |earte ma|(amesc'
De teata esteaea|a s| trada ce-a avat
Acest em ce-a |||a(a |aca a|m|ca teata,
||erzad atta vreme c-aa |acra c||ar aetreba|c,
| dad de prest devada ca ded|ca(a |a|,
|a ve| se seceteste de |earte iava(at,
lar pe Damet i| crede(| st||a(e|er pretecter
Ne| |ra(|| sat|r| a|t|e| de |acrar||e veastre
Gad|m s| ia(e|e,em Or|ce imprejarar|
De ve| saat iasemaate, patraase-a adevar
|r||ej de rs ma| mare ae-adace e pr|c|aa
$pre care (|at|ad ec||| ve| |aade ca saca|
Taraa(|, s| iaca z|ce(| ca aa saat de ajaas
|a aama| pre ace|a |a care am s|aj|t
Cad ca de-amaraata| |a| |aa i| ve| descr|e,
Ua aa iatre, |-e| |ace sa a|ba de ce rde
Umb|ad d|a casa-a casa ia tra|a| mea |a ve|,
|a ma| pe teata |aaa stapaa| im| sc||mbam,
| ma| vrtes |a asta deaa-asas|r| a me|e,
Aa |est ma| ma|t pr|c|aa. ,|amea(a mea verb|re,
%'
laou|c i sarirc
| be|a| mea ce-(| pare atta de c|adat
|a-at|a iat|a|re er|ca| eram p|acat,
| prea ca ma|(am|re ma pr||mea de s|a,a,
|a ve| ia teata vremea aa trecere ba|ea||
|a iasa ce m|ac|aaa aa pet a sa|er|
Na saat depr|as sa |aad ce este de |a||t,
Na st|a sa-m| pre|ac c||pa|, s| d|a pr|c|aa asta,
Va|t aa sedeam ia s|ajba |a ce| ce-m| a||aa ,ada|.
|r|etea| ca-adevara| ve| aa pate(| a ||
| | R l | R G
De-(| saat asa dra,| cedr|| s| tra|a| |ara ,r|j|,
Vacar aa ceas de vreme c-as || ea |aa seceate,
| aa-| avea ca|a(a |a saat peet, |ab|te'
la c|astea-(| ve| cempaae aa catec m|aaaat,
lar ,ra|a| taa ce-adeamaa pre eamea| |a v|rta(|
$-a pemea| ca s|ava ia veacar| v||teare
$ A T l R
|astreaza-a ta|e versar|, ea ve| s-adac p|acere
| |ara rasp|at|re |a ve| aama| e dat,
N|m|ca sa aa |ace(| |ara de |ateres
Ve| aama| peatra-e verba, peatra-e caatatara
$aa peatra e zmb|re, de-a parare pret|ade(|
lac||aac|aa|, prezeatar|, rasp|a(| s| ma|(am|r|
lster|a mea teata a-am cad a-(| pevest|,
Dar ce-e| patea d|atr-iasa d|a |a,a i(| ve| spaae
Cad |aa ca ia,r|j|re ae-a pre,at|t de ca|e,
Ca |a|ae |e|ar|te pre te(| ae-a imbracat,
Ne-a dat |a te(| c|abete, sab bac|e a ascaas
A aeastre madre cearae, precam |a ve| e meda
Ca ec||| p||a| de |acr|m|, ca |a|m-amarta
&
A|ccu uonici
les|ad d|a cedr|| aestr|, p|eca| pe maa(|, pe va|,
| ia erasa| vestra de,raba am ajaas
|ra e sarbateare Cad am |atrat pe pearta
Vaza| aa maj|c care ca|cat |a,a-e saea(a
Dermea ca-a semaa| mer(|| |e arma am a||at
Ca e| era ace|e de straja rada|t
De praz apreape vreme s| iaca aa am|aza,
lar a||(a t|cs|ta de trapar| zacateare
Vazad iat|a data aceasta am ,ad|t,
Ca vre ep|dem|e demaeste ia eras,
Dar aa pa(ea a |e|tar|, s| a|c| ce||a|(| eamea|
Ce ma| treceaa pe a||(| aa se |ereaa de e|e
|e arma |aa| seama ca ma|(| d|a ce| ca|ca(|,
V|scaa cte e maa saa capa| r|d|caa
la,rea|at ca teta| de strasa|ca be(|e,
lar ct sa stea-a p|c|eare a|c| ca era pat|a(a
latr-aa cavat, s-ace|a ce ma| pateaa amb|a,
| ce| caza(| pe a||(| ca te(|| eraa be(|
Ua|| ame(|(| aama| se-mp|ed|ca-a p|c|eare,
Ver,ad |ara sa st|e ia care parte-a|ear,a,
la daa(ar| des|raate a|(| spa|bera ,aae|,
|re trecater| maj|ada-|, ia ,|ed se tava|esc
U|tad ras|aea teata s| baaa cav||a(a,
$e dez,e|esc de |a|ae s| ca ebraza|c|e,
Na daa macar c|ast|re |a sexa| ras|aes
lc| aaa| p||a de drejd|| paseste seva|ad,
||c|eare|e |a| s|abe aa pet sa-| spr|j|aeasca
Ca capa| se |zbeste de-aa z|d ce-| sta aa|ate,
De sa,e amp|e |eca| s| te(| de dasa| rd
lar d|ace|e aa s|ada|c se-aca|era |a pama|
Ca c|ae se-at|aeste, ia |apta-s| sca|pa d|a(||,
Ca v|aa| de-mpreaaa, d|a ,ara-| patareasa
&
laou|c i sarirc
Va|(| p|a, par|a(| s| rade ce v|a(a aa p|erdat
De-a sp|rta|a| etrava s|-a s|ez| s| ,|cev|r|
Catar||e ca c||et, str|,ar||e s| z,emet,
|a-s| pre sard i| |ace sa-| (|a|e arec|ea
la scart aceasta |arma s| va|et ia aered
Va iademaa a crede ca te(| aa aebaa|t
Cad ma |aptam ca ,ada| sa pet a||a pr|c|aa
Tarbar|| tatarera, s-aprep|e de m|ae
Ua em ca barba a|ba, aa pateces batra,
|a |a(a ,ras s| ramea, ca ec||| ia|aada(|,
| ca aa ,|as me|at|c' Ce sta| pe ,ad, im| z|ce,
A|ce |ara treaba Dapa imbracam|ate
| dapa-a|a(|sare im| par| de maaca baa
De a| camva p|ecare |a m|ae sa s|ajest|,
Na ve| avea ma|t |acra, cac| ea am treba|a(a
De-e s|a,a cred|ac|easa s| ca partar| c|ast|te
Va crede ca de m|ae ve| || prea ma|(am|t,
$a-m| spa| iasa de aade s-aaame c|ae est|
|a, raspaase|, |ec caat, dec|, daca-(| p|ac
saat ,ata
Ca |a|ma carata sa ||a |a t|ae s|a,a
Ca baa|| sa| s| tata v|adea ia tr, p|per
| capatase aame de ae,a(|ter be,at,
|||ad p|acat er|cara| s|-a st|ma tatarera
Ca dasa| peate astaz| s| ea p|per as v|ade,
D|a |acem|a a|ter s| ea m-as ia,rasa,
De aa-| |atra ia m|ate, vaad a| mea aerec,
$a-s| p|arda teata starea |a batrae(e tecma|
A vrat ca sa ma |aca ca-a |a| avere aeb||
Zadara|c|a s|ave| sa-m| |ase-| iademaa
Neb|||tate seaca Ne,e(a| paras|ad
$e dete-a adaaarea be|er||er, ca care
ls| r|s|p| averea ia darar| s| espe(e,
&
A|ccu uonici
lact peatra aa abar |r|ptara prapad|,
-
Var|ad ia sarac|e, e| m|e a |asat
Aceasta mestea|re ia care ma vez| astaz|,
Cac| saat s|||t ca maaca sa ma |raaesc pe |ame,
$a ma resesc ea iasam| de sarac|a mea'
Cam m-asca|ta batraa|, im| z|se sa-| armez
|a,ada|ada-m| m||a s| asararea searte|
Ver,ad acam spre casa |aca| ea iatrebare.
Ce-| pr|c|aa be(|e| ce este ia eras
lar e| e|tad ca |acr|m| raspaase. |ata| mea'
Na-(| para de m|rare asa aerada|a|a
lmbatra|ta |ame pas|ad catre s|rs|ta-|
lacepe sa s|abeasca Narava| ace| raa
||ecar| ||reste baae d|a eamea| a strp|t,
| |er |e pare da|ce, iav|as| |||ad de pat|m|,
|a|ara| d|atra care s-adapa ca etrava
Dar aa |e-ajaa,e aama| a || ia |apta ra|,
C| ver s-ascaada raa| sabt a v|rta(|| va|,
$|aj|ada-se de dasa asa precam pescar||
Uadesc ca p|aea pest|| peatra ca sa-| emeare
Ca-a |er partar| c|ast|te, ca tra|a| |er ce| s|at,
Ve|ad strames|| aestr| a ae peva(a|
|e ca|ea mata|r||, aa pas asezamatar|
Ca earecare z||e a aaa|a| sa ||e
$pre |aada s| s|ava ace|a| preaiaa|t,
la care |asad ,r|ja s| treb||e |amest|
Ce-apreape|a| s| aeaa ae saat de |e|es|a(a,
$a ae |er|m de re|e, sa ||m iatr-e aa|re
|-a a|te ecapa(|| sa aa petreaca-aa em,
Dect sa-aa|(e aama| catar| |a| Damaezea,
|ara vre eseb|re de sex, de raa,, de stare,
- |reverb rasesc
&!
laou|c i sarirc
Dar vez| |a ce ajaa,e aceasta s|ata |e,e'
Ca-adevarat e parte d|a ea e imp||aesc,
Cac| d|a ajaaa| z||e| vreaae| sarbater|
ls| parasesc tet |acra| ca te(|| m|c s| mare
| c||ar saraca| cara| cep||| mer de |eame,
8|ser|c||e iasa saat pararea past||,
$e vad ace|a aama| ce ver a s-arata,
$aa care-s| daa pare|a sa se-at|aeasca ace|e
Ve||t|e|e ce-aa pepa besceredeste |ate,
|ara a st| ce spaae, a|c| ca |e ma| aad,
|e arma z|aa teata petrec ia des|atar|
ederea-a tradav|e |e aasceceste-a m|ate
lde| ce a-are ema| cad este iade|eta|c
| care ca aa p|atea pre ca| i| imbe|desc
Astaz| e z| de-ace|e, e s|ata| N|ce|a|,
De asta-| beat tet tr,a| d|a capat paa-a capat
la vreme ce batraa| verbea ca am|||a(a,
l| asca|tam s|-a ,ada-m| pre ze| i| ma|(ameam
lat| de aerec|rea ce-ava| sa iat|aesc
Ua em asa de treaba cam im| parea acesta,
latr-aa eras ia care |e|esc atte re|e,
-a| de||e c-a||asem ce aa-m| trecea pr|a ,ad
Or|ct im| bateam capa| s| m|atea-m| |ramatam,
Na ma| ,adeam vredata ca vrad sa-adesta|eze
Gre(ease|e |a| pe|te, acest aered seceate
Ca-s| |ace dater|a c|ast|ad pre Damaezea,
Cad patece|e-s| amp|e de ma|te baatar|
| zace-a |eaev|re De va vea|-a aaza|
|a| |aa aceasta veste, saat s|,ar c-a sa rza
A|ara de masara, cac| ea eram s|||t
$a-m| sa||a ades aasa| s| baze|e sa-m| masc,
Vazad cam ca batraa| se cam pesemeraste
Acest em baa |a care |atrasem ea ia s||jba,
&"
A|ccu uonici
|ra crc|mar de breas|a s| ||a de cre|ter,
Crescat ia casa aaa| jadecater s|ret
D|a p||da par|ateasca, d|a crestere s| breas|a,
Dep||a se iazestrase ca dara| v|c|ea|e|
lasarc|aarea-m| pasa s| teata treaba mea
|ra ca sa car apa s| sa e tera ia v|a
ladata ce e bate scadea pe jamatate
|a treba|a s-e amp|a ca apa d|a |ataa,
Ca teate-aceste, iasa, batraa| aa scapa,
N|c| atreae, a|c| ceasar|, a|c| ||tar,||a-a vec|,
Na se-mbata ca a|(|| ia z| de sarbateare,
Ce-a z||e|e de |acra |a crc|ma v|adea apa,
|re care e taraase dam|a|c||e-a v|a
lasarc|aarea asta p||a|ad de ma|te er|
$p|aarea-m| ,rbev|sem Dar aa pateam pr|cepe
De ce pr|c|aa eare te(| campara |a apa
Ce prest est| ta, im| z|se, ma| st|e c|aeva
Ca paa ea ia v|a apa cad capa-| ame(|t
Tet master|a| crede ca da pe v|a para|e,
||ecarea aa|ma|a i| tra,e |a be(|e,
A|tm|atre|e a|ce a|c| c|ae a-a| vedea
Cad aaz|| aceasta am s| pa|a|t de rs,
lar e| catada-m| aspra. De ce rz| ma iatreaba
|a |-am raspaas ataace. Aa aa-(| adac| am|ate
Cam im| spaaea| ca |acr|m|, s| cam te ta,a|a|,
Ca |e,ea aceea s|ata e ap||cata raa,
Ca re|e|e aaravar| meaesc s|rs|ta| |am||
| ecarad be(|a cam arata| ca este
Vatamateare |earte peatra sec|eta(|,
Cad iasa(| ta ia |apta acest raa i| sperest|
|e |ec araacad |emae vapa|a se a((a.
Ca|a(a, |acr|marea pre em aa pet sa-adrepte,
|aer,|ce m|j|eace a|c|cam e|e aa saat
&#
laou|c i sarirc
|a raa a sta-mpetr|va, a aa-| |asa pr||ej
$a peata a se-at|ade, e c||pa| ce| ma| s|,ar
De a-| strp| ca teta|, cac| |ara de aceasta
Zadara|ca e trada Ace|a care vrea
$a aa ||e be(|e, aa vada baatar|,
Ta iasa vazad v|aa| iadaterest| be(|v||,
Ape| ia teata z|aa ademeaest| aereda|
Ce crede a| taa ca,et s| campara ca pre(
C||ar apa ce-e ,aseste er|aade |ara baa|,
| ta barbat cacera|c ia z| de sarbateare
Te-ac||a| ca am|||a(a p||a|ad a |e,|| |erma'
|a cer saat pr||m|te ace|e aama| ra,|
Ce v|a d|a baz| carate, |ar iaca s| ma| ma|t
Ce cere |apta baaa Or|ct de ma|t te-ac||aa,
|| v|c|ea|a-(| vede s| i(| va da rasp|ata
$e vede, a z|s batraa|, ca da|a| i(| e prest
| aa te-a| res ia |ame, de aa st|| ca ,ra|est|
|asad ca-| scampa mar|a, ea saat s|||t a |ace
lasemaateare darar| |a te(| jadecater||,
D|ec|| s| cep|st||, ace| care im| scr|a
|-m| iataresc a.ozc Cte c|abete rap
|a paa ce |e capat' Ct bea lvaa s| $eaca,
Vec||||| me| ia pr|c|a|, s| s|a,||e |er iaca
Ce beaa s| z| s| aeapte, |ar-a-m| p|at| aa baa'
Aa Damaezea ve|este ca ea sa pa,abesc
Z|cad aceste-adata m-a dat pe peart-a|ara,
|a,ada|ad sa de|e e ||tar,||e pep||,
Ca dear im| va da cera| aa da| ma| saaates,
|-m| va scarta s| ||mba macar de aa pa|mac
Vec|aa| ce-avasesem s|ajea pe-aa be|er mare,
|a das |atra| iadata ea ia acea z| s|a,a
Vata| era, s|-a sa||et aa ma| pa(|a v|c|eaa,
8atea metaa|| ma|te ca vec||a| mea stapa
&$
A|ccu uonici
8e|era| de aeam mare vrad pempa sa pazeasca
| |e,||e aeb|e(||, ia vec| aa-s| batea capa|
$a a||e s| sa st|e ce |ac ia casa |a|,
V|e(a|a-a petrecer| e| z||e, |aa| s| aa|,
lar re,a|ar|s|rea de c|e|ta|e||, vea|tar|,
Ca teta| e |asase pe seama vatajeasca,
Avad reb| ma|(| |a aamar, avad de-ajaas mes||,
Ca drea|e cred|ter|| de dasa| se (|aeaa
lat| am rs de-aceasta prest|e be|ereasca,
Dar dezve||| ia s|a,a ma| mare ae,||eb|e
Na aama| ca te(| baa|| pr|a maa-| se treceaa
| c||ar edeare scampe |ara adeseer|,
(Na-| treaba aaa| aeb|| a cerceta |zveade)
Na aama| ca aevasta-|, cep||| s| aepe(||
|ra-mbraca(| ia ste|e, c-avea e casa-a tr,,
lar a|ta peatra vara a|ara d|a eras,
| amadeaa baae, cac| aa eraa |acate
|e cred|t ca ace|e ce-avea be|era|, ma|ta
$trasese-a |az| avere |rev|z|| camparad
|a masa stapaeasca, e| |e |aa saa scamp,
$aa tet pe dater|e, s| cea ma| mare parte
|e tr|m|tea acasa, dacada-|e de-ace|e
lar |a acea da,|eaaa de aade |e-a |est |aat
|| caraea de |a ca|a|e, s| p|aea d|a ambar,
8ate|c||e d|a p|va|(| |e ,ramadea |a dasa|,
latecma| ca aa abar ce de pe mar| se-aa|(a
|-a p|catar| de p|ea|e se varsa pre pamat
|a asta ea ca a|(|| eram de ajater,
T||arasa,a| iasa ia vec| aa se ascaade
(Na-aceajara pedeapsa pre |acater| de re|e)
|a pr|as ia |art|sa,ar|, s| tet | se |aa
lact vaza| cep||| pe a||(| ca||c|ad,
lar d|atre s|a,| pre m|ae be|era| ma a|ese,
&%
laou|c i sarirc
Cac| ea |ase| pr|c|aa de se vad| vata|a|
N-avea cep||, |eme|e, H|rea, stapaa| mea,
| cartea |a| cea mare tet strmta i| parea
Des| camar| tre| p||ae avea de |a|ae scampe,
|e teata z|aa iasa cre|a |a stra|e aeaa,
Des| |a a |a| masa era eb|c|aa|t
Tre|zec| de b||de p||ae ca |e|ar| de macar|,
lact de |a aa pepa s| dasca|| s| tet aeama|
|atea sa ma| ram|e, |a| aa-| parea desta|e
t||ad cta patere s| trecere avea
|| |a impara(|e, aereda| se t|csea
Gramez| ia aat|camer| de cam se |acea z|aa
| ,rea paa |a dasa| pe rad patea| strabate
lac||aac|aa| s| ja|eb| ca ]ee pr||mea,
| spre raspaas er|cara| p|eca ab|a d|a cap,
Gad|ad ca pr|a aceasta paterea is| arata,
lar m|e m| se pare ca aa st|a ce-a z|ce,
Cac| ia,m|area este a aerez|e| red
Ce-| drept, H|rea adese spaaea |a secatar|,
| aa patea sa |e,e a|c| deaa verbe b|ae,
||a,as|ter|| iasa ace| depr|as| a sma|,e
D|a maa-| baca(| ,rase, |averar| asteptad,
Cam desc||dea e| ,ara se arataa a|m|(|,
Capr|as| de adm|rare, patraas| de-a sa|e ,ra|ar|,
De |aade pempease deserte|er |a| verbe,
$tad ,ata ca sa z|ca cam e| ar || ve|t
Ca |ebada e aea,ra s| cerba| este a|b
-
Dec| jadeca ta iasa(|, a-aveam cavat a rde
De ,azda s| de easpe(| lar ma| a|es stapaa|
V|-a dat pr|c|aa ma|ta de rs aemar,|a|t,
Ataace cad aereca| de e| se departa
- |reverb rasesc
&&
A|ccu uonici
H|rea care-s| ,ea|se vata|a| cac| i| |ara
Der|ad a tra|-a s|ava s| aecaaescad c||pa|
$a-s| campaaeasca starea, ca b|ae|e stra|a
Ve|a sa-adep||aeasca a sa|e c|e|ta|e||
D|a v|ster|a (ar|| cea |a| iacred|a(ata
|rada p||a de aadejde ca aa-| pr|cepe a|me,
Ca e| ca da| e aama|, |ar te(| ce||a|(| saat prest|
| aa-| pet ia(e|e,e saa se s||esc de e|
Ua ca|ater ce amb|a pr|a |ecar| aest|ate,
De iat|aeste-a ca|e-| maa(|, rar|, stac| s| cedr|,
D|a drama| saa s-abate, scapare caatad
|a-ce se rataceste, s| p|ere ia s|rs|t
Asa ia carsa| v|e(|| aade iatmp|a| ma|te
Neaerec|r| s| carse, se p|erde care |ese
D|a ca|ea ce aaame v|rtatea-| a-asemaat,
la|atarad er|care pr|mejd|| s| aeve|
H|rea d|spre(a|ada-| ,rab| a sa pedeapsa,
Ca-averea impreaaa p|erda s| teata s|ava
| cam ma| iaa|ate d|spre(a|a pre te(|,
Asa ca iajes|re acam imbra(|sa
||c|eare|e ace|er ce-at| aa-| ba,a-a seama,
Cerad |a das|| m||a ca de|a|mate c||par|
Ca ,rea aa m|c |a sa||et se peate campaa|,
Cad e sea|aa vremea e| este ia,m|at,
lar daca aeareaza pe |ec m|se| s-arata
D|a te(| a| sa| pr|etea| |abea e| pe Veaaadra,
Na dear ca dect a|(|| era ma| ia(e|ept
| s|atar| pr||ac|ease sa-| de|e ar || patat
t|a iasa sa pearte ,a|aate ravase|e,
-a aep(||er petrecer| |rames s-iac||pa|asca
|| se tra,ea d|a aeb|||, dar, c||ar aeras|aat,
|aa de |a te(| m|ta peatra a m|j|ec|
Catre H|rea |a care e| caataa |averar|
&'
laou|c i sarirc
Asa se ca|ca c|astea, ataac| cad se-aca|beaza
la p|eptar| |acem|a |ab|r|| de ar,|at'
Ca ct era de |acem, era s| aec|ast|t.
Ua raa aarav aa peate sa a-a|ba s| perec|e
la vreme ce aereca| s|ajea |a| H|rea iaca
l s-arata pr|etea, |e|esa| saa vaad,
lar cam se-atearse reata, pe |ec i| paras|
U|tad pr|etesa,a| s| |acerea de b|ae
|a,ea acam de dasa| ca de-aa |ev|t de c|ama
Dect er|care a|ta| ma| ma|t e| i| |a|ea
Nam|ada-| prest s| madra, z,rc|t cam aa era
Desta|aa|ad ia |ame a |a| secretar| teate
Ce | |e-acred|a(ase ca aaa| baa pr|etea,
Ca-aceasta i| adase ace| ma| mare raa,
|artare m|se|easca s| |apta de d|spre('
Na-mp|ed|ca a|m|ca |sprava baae| |apte
|recam aema|(am|rea, cac| aecaaescatera|
| raa s| peatra s|ae, e raa s| peatra a|(||
De-a |ace b|ae ema| se satara carad,
Vacar sa s| astepte vre rasp|at|re mare,
Dar iaca de ,aseste aa em precam Veaaadra,
Ce seamaaa ca v|(a pre care rasad|ad,
O vez| cam ca predace ia |ec de stra,ar|, sp|a|
Ace|a| de baa| |acem arec|ea e iac||sa,
|| aa aade p|asa| saraca|a| aemera|c
Ca s|a,a |a Veaaadra, sa aa-| spaa a-am patat,
Ct raa peate s-adaca acea partare-a |a|
D|spre(a|ada-m| verba. ta aa caaest|, im| z|se,
Cararea care dace pre em |a aerec|re
Na e acama vreme sa |aad pre H|rea,
|et da ia saparare, saa treba| sa ma str|c,
$a ma-avrajbesc ca-ace|a ce astaz| i| (|a |eca|
$ea|ae|e |a| z||e acam se-ataaecara,
'
A|ccu uonici
N|m|ca de |a dasa| a-aveam de asteptat,
$e |eapad-a|am|a ce zama | s-a sters
|| jadeca cam|ate Ca-asemeae partare
| ast|e| de cav|ate, ca bra(e|e desc||se
|a pr||m|t de-ace|a ce |a| H|rea arma
| care da crezare acester de|a|mar|,
|ara sa seceteasca ca peate cadea s|a,ar,
| |aras| de Veaaadra va || |a||t ataace,
Dar ema| p|ecat este a se ademea|'
Acest d|a aea pr|etea ca aame|e Xeaea
Ajaase ia mar|re, patere s| raa, mare
la vrsta aceea jaaa ce treba|e straa|ta
Dec| cad ze|(a earba d|a |ra i| s|ebez|,
|e(| jadeca ta iasa(|, cam ae-a|raat sarea
|r|a rp| s| pr|a peaeare, |asad cararea dreapta
|r|v|ad a sa|e |apte, ades ma |evea rsa|,
Vacar ca e| pre m|ae m-avea ca aa ba|ea
Necampatat |a pe|te, de s|ae iacatat,
Nered |ara st||a(a s| reb deserte| s|ave,
Crescat d|a crada vrsta ca-e,ar|| impreaaa,
Neavad a|c| e |dee, e| teate cr|t|ca,
Ca preasta ia,m|are s| ca ebraz same(
(t||a(a s| paterea pet || s| despar(|te)
A sa|e s|atar| aama| e| pre|erad d|a teate,
C|ast|te caraate(e sa taca |e |acea,
Des| |sp|ta cere ca trada, s| aa| ma|(|
| | R l | R G
Desta| m|-a| spas de dasa| Vaz ca era ace|a
Ua aataraa de |raate, cac| c|ae se seceate
Va| ma|t dect er|care, ia capa| saa e sec
Dar aade a| s|aj|t iaca, s| ce a| ma| vazat
'
laou|c i sarirc
$ A T l R
De |a Xeaea |es|sem, cad |ata ma-at|aeste
Ua tr,eve( ca stare, V||ea, ce ma vazase,
la vreme cad ea v|aa| ca apa mestecam
V| se arse-acama sa ||a tet |a be|er|,
|a e| aereca| este iateme|at pe pa|e,
| treba| sa ||| matar, sa vez| ce asapr|re,
latmp|aa pe ema| er|ct de v|rtaes,
|ar-de m|ac|aa| s| z,emet aa pe(| sa ||| aa ceas
De-aceea-m| parea b|ae ca |a V||ea sa |atra,
Cac| te(| spaaeaa ca este em s|at s| em de pace,
Caza| iasa ia carsa C|ac| saptama| am |est
la casa s|a,ar s|a,a, s-e |ata ma| era
Ce |e |acea bacate Va ed||aeam pe pa|e
||amad ca va| de m|ae, d|a z|aa pa-ia aeapte
|a ebeseam ca teta| s|aj|ad |a c|ac| stapa|,
Dar teata esteaea|a as || aesecet|t,
De-as || patat sa sa|ar aarava| |er ce| |ate
Cep||| te(| de-a rada|, |eme|a s| barbata|,
Ua ceas |ara ,|ceava petrece aa pateaa,
De s-ar || s|ad|t iaca er|ct e| iatre e|
| m|e im| daa pace sa-m| cat de |acra| mea,
Tet peate-as || ma| das-e, dar teata ,|cev|rea,
Ca aer|| de |artaaa cadea-a s|rs|t pe m|ae,
|raa smer|(| ia |ame, s|-a casa |earte ra|,
O verba, e ba,ate|a |e da pr||ej de s|ada,
lact de-a |er str|,are se z,ada|aa pere(||
|area ca ea se cade sa ||a raspaazater,
| peatra a |er |apte pedepse|e sa tra,
latrad edata-a casa, |am|||a vad strasa,
| |amaar| apr|ase, aa pepa ia vestm|ate,
Ataac| am z|s ia s|ae. ca baaa sama az|
Aa ,ad sa se iac||ae, de s|ada |r|ca aa-|,
'
A|ccu uonici
Cad |ata vrad sa treaca aa cep||as pr|a casa
A dat jes de pe masa basmaaa mame| sa|e
|e |ec stra| |artaaa, s| tata| ma| iat|
lar mama dapa dasa| de tet s-a ta|barat
U|tad metaa||, crace, s| er|ce ra,ac|aae
ls| ecaraa cep||a| ca |e|ar| de cav|ate
De-e parte str|,ad |ra(||, de a|ta ce| ,res|t,
Ca verbe s| ca va|et ,|ceava iate(esc
$e |ace z,emet mare ct aa se ma| aade
N|c| pepa ce c|teste, a|c| dasca|a| ce cata
Vazad ca aa-| de ,|ama s| vrad a-| ||a|st|
latra |a m|j|ec pepa, ea |aras| dapa e|
l| re, sa ceateaeasca, cac| aa-| vre v|aa mare,
| ma| a|es a|ce |a s|ata ra,ac|aae,
O dra,este se cere, |ar aa bata| s| s|ez|
Vad iasa ca deedata s| car(| s| |amaar|
Cad teate peste pepa, s| barba | s-apr|ade,
D|a p|ete |ese para $t|a,ada-|e e| str|,a,
| da pe asa basaa ca patra|||a-a ,t,
lar m|e peatra s|atar|, stapaa-m| rasp|at|
|ev|ada-ma d|a |a,a ca oao|oa-a spate
Ct paa jes pe scara m-am das de-a tava|a,a|,
| aa ma pr|cep iaca cam m-am sca|at iatre,
$tra,ad d|a ce|b peraca s| cearae|e-ave||ad,
||eca| ia |a,a mare pe a||(a |a va|e
$es|ad |a casa pep||, iatra| |a dasa| s|a,a
Dar ce sa-(| |aa,esc verba | verba de pr|ses,
$a-(| spaa ca de-amaraata| |a c(| stapa| am |est
Desta| ca-a er|ce parte im| araacam pr|v|rea,
Gaseam aeceatea|te sajete de a rde
Acesta aebaaeste averea r|s|p|ad
Ce tata| saa ca trada strasese peatra e|,
Cad v|ae-a sarac|e se va|eta s| p|a,e,
'!
laou|c i sarirc
lar a|ta| ce adaaa ,ramez| de aar ma|te
|e e|e rabda |eame, s| meare ia s|rs|t,
|a teata baca(|ca ce-a,||te pa|ad pre(
laamerat de s|ava ca de e amereza
D|spre(a|este aaa| s| |r|ca s| ed||aa,
la |apte sa,erease a|ear,a, s|-adarat,
$e-atearce |ar-e maa saa |ara aa p|c|er
$|a(|t s| sc||ep se m|sca ab|a pe-a mer(|| ca|e
Ca |a|ma ve|easa ca este ia ,azete,
| are aemar|re pe deaa sate aa|
De |aada-| ace|a ce dater|a |a|
Ca rvaa-s| imp||aeste s| peatra a sa (ara
V|a(a aa is| cra(a, aame|e |a| e vreda|c
la veacar| v||teare sa ||e aea|tat
Dar ea verbesc de aaa| ce mer,e |a razbe|
lmp|as de aebaa|e s| de e s|ava ,ea|a,
|recam aa ca| cad scapa pe cmp |ara capastra
8atriaa| care este p|esav s| |ara d|a(|,
O |ata-a ||earea vrste| p||aa de |ec |aad,
|re care ma| aa|ate vec|aa| e ec||se,
Da pr|c|aa arta de-a || de rs ia |ame,
Cac| aa sa-| z|ca tata a|ste cep|| stra|a|
Ua a|ta| se |ereste de-a iase(|r|| ja,,
Dar iacarcat ia |a(a| amera|a| sasp|aa
| aep(| iatre,| aa dearme, a|c| a|ta ma| ,adeste,
Cad iatr|stat, cad vese|, dap-a |ab|te| c||p,
Od||aa |a| atraa de-aa zmbet, de-aa cavat,
Caraata| par veps|ada-s|, se aa,e ca pemada
| se impedebeste ca |e|ar| de cerde|e,
Cempaae versar|, cata s| daa(a ,rebaaes,
|acad prezeate scampe s| c|e|ta|ad baa| ma|(|
lr|sa ca pre dasa| |abeste pre e sata,
|re care-| ma,a|este ca zmbete v|c|eae
'"
A|ccu uonici
| tatarer araaca cte aa sema d|a ec||
Te(| |a, de ama,|rea-|, |ar e| ramae pr|as,
Ca seareca| de m(a, ia ,||are|e cec|ete|,
| iasa se |a|este, s|-| ma|(am|t de s|ae
Vacr|a |a |a(a ,a|bea, am||at, |drep|ces,
|etrece d|m|aea(a ca decter|| iac||s,
$e-adeapa teata z|aa ca |erbar| de tet se|a|,
De aer, de macare, de er|ce se pazeste,
-ape| ia teata seara Vacr|a se ca|ca beat
Ua taar |a e baba de patrazec| de aa|
Ca zestre iasemaata cad s|a,ar are stare
|a-a casa peraaceste ca aspra t|raa|e,
|-| |ace iaa|ate-| sa taca tremarad
Ua |||a |a par|a(| s|a,ar ce-asteapt-a mestea|
O mare ava(|e, ed||aa sa is| |asa,
A|ear,a, ||a,aseste cers|ter|ad aa t|t|a
Der|ad ca sa-| c|asteasca aereda| ace| prest,
Dar aama| ca aadejdea ramae-adeseer|'
Ua a|ta| ce |abeste a stra|ac| ia |a|ae,
Ca aar se iacarca, crezad ca aataraa|
la stra|e aar|te aa este aataraa
Ca patra ca| se p||mba aa tr,eve( be,at,
| pearta dapa dasa| aa aamar de s|a,| ma|te,
Te(| ia ||vrea casata ca armatar| |aate
De pre iasemaa| care pe asa |a| vestea
Ce |e| de meser|e avea e| ma| dema|t,
| aade ma|t ma| b|ae s-ar cavea| sa ste|e
|ere(|| case| sa|e acepere ca aar,
8aa| varsa ca sa-s| |aca e sp|(a de aeam vec||
| pevesteste |apte de m|ac|aes| strabaa|
Ca breasca se tet am||a, se am||a paa crapa
Vacar| pa' aseara era ia ec||| |am||
8aa aama| de-adas apa s| |emae de ta|et,
'#
laou|c i sarirc
A |a| aatara|e s-a |est |acat preverb,
|artarea |a| ca ae,ra se iasemaa de eamea|
Dar |ata |a| Vacar| aereca| se zmbeste,
| astaz| e patera|c, sta-a rad ca ce| c|ast|(|,
Ca ce| ma| s|av|(| eamea|, ca ce| ma| iava(a(|
Te(| |aad-a |a| m|ate s| z|c ca-mpara(|e|
Vacar| a s-adaca |e|esar| iasemaate,
| c-e caatatara sa-adrepte er|ce raa
Ace| ce-a starea preasta era batjecer|t,
De sas e tr|m|s astaz| spre |er|c|rea (r||
Ca teate-aceste iasa, zav|st|a maaceste
|re ce| ce rva|ad |eca-|, ve|esc a-| rastaraa
D|a pesta| ace| ,|a,as ce aa e peatra e|
Urec|ea dema|teare m|reasa e der|ta,
|avera| e| te(| m|r|| ca pre a |eae|epe|
Ca sa||et, ca v|a(a saat ,at-a-| campara
|e |ac|a| pe||t|c Vacar| |aaeca
| |ar ia iataaer|c cazad ca ma| aa|ate,
$e dace sa-s| petreaca v|a(a ca samar||
la stare de|a|mata s| tra| aeaerec|t,
Des| aceasta searta asteapta s| pre a|(||,
Te(| iasa catre dasa se-mp|a, s| se iadeasa
Vaza| aa batra care e sata de aa| tra|se,
|e pata| saa cam zace de batrae(e res,
lact pe barba sca|pa s| seamaaa sc|e|et,
| iasa e| des|aa c-e maa tremarada
Dar ce des|aa eare Vermata| ce-| asteapta
8a aa |a|at de vara sa-| ||e de p||mbat
De ceasa mer(|| a|ta| vazada-se-a,rez|t,
-ab|a zar|ad |rt|a ca s|aba |a| vedere,
la |ec sa se-a,r|jeasca a-s| caata de sa||et,
lac||pa|este pempa iamermatar|| |a|,
C(| pree(|, c|er|c|, dasca|| s| c(| ar||ere|,
'$
A|ccu uonici
Ct aamar de radea|| sa mear,a dapa rac|a
8ec|ada-| ia ,|as mare, cte |ac||| de ceara,
| ct de mar| sa ||e, s| ce |e| de s|cr|a
Ce caade|a sa-| pa|e, de aar saa de-ar,|at
Ce ep|ta| sa-ascr|e ca |am|| sa arate
Ca pra|a| d|a cea ,reapa a |est aa be|er mare
D|a |asa pa' |a ,reapa de pat|m| stapa|(|,
Vadr|e|, |acem|e|, zav|st|e| sapas|,
Va maa e,e|sma| pe ca|ea p|er|c|aa||
| ||bera|| ia ca,et, ve| reb| saate(| ia |apta
|recam aseara paaa partata de ze||r,
Asa de aestatera|c e s| a| vestra ,ad
Cad cere(| be,a(|a, cad baa|| va iacarca,
Ur(| s|a,aratatea, s-ape| v|-e ,rea de eamea|,
Ce vre(| adese ias|s| a spaae a-a(| patea
Az| |aada(| aa |acra, m|a| a|ta|, s| asa
A veastra secet|a(a d|a |ec ia |ec se mata,
Cac| ce e de m|rare, ave(| der|a(| ceatrar||
|ara|ca-a t|mpa| ver|| asada estea|ad
| cte aa ,raaate adaaa-a mes|ae|,
lar cad e tr|sta |amea de-a |era|| v||er rece
De-acasa aa se m|sca, se bacara ia t|caa
De redar||e care ia vara-a adaaat
Ve| iasa ca a m|a(|| |am|aa iazestra(|
Nemera|c|ad ca erb||, va estea|(| zadara|c
Na-a |acrar| de aeve|e, |a care saate(| |eaes|
V|a(a va e scarta, pre|ectar||e |aa,|,
Vrajmas| saate(| ed||ae| s|-a vec| aema|(am|(|
Ua ae,a(|ter ce are ambare s| |az| p||ae
De teata be,a(|a, s| peate sa tra|asca
latra imbe|sa,are, ia pace ma|(am|t,
Deedata i| abate a || jadecater
|e |ec i| p|ere semaa|, s|-a ca,eta| saa z|ce.
'%
laou|c i sarirc
,Ct e de b|ae-a |ame sa peraacest| |a a|(||'
Te(| c|aste i(| arata, prezeatar| i(| adac,
$e|dat aa (|| ia casa, s| ma|t-pa(|a ce-adaa|
| aama| peatra t|ae ]adecater se |ace,
Dar paa,a-| se desarta, ataace se ca|este
| ar der| sa v|e |a starea cea d|at|
Aade-mpr|c|aa(|| |a asa |a| e|tad,
| treba| sa se scea|e, sa |ase semaa| da|ce
,O Deamae' ja|a|c str|,a. De ce-m| paras|| breas|a
|a draca sa se daca er|care c|aste, raa,,
Ce-m| |ac acam v|a(a ma| rea dect ia |ad'
|araaa| m|ad p|a,a| saa aamarad o1c|a|
Ca ec||| p||a| de |acr|m|, se ta,a|este-a s|ae.
,De ce pre m|ae searta aa m-a |acat se|dat'
As || imbracat b|ae, aa as parta sacmaa,
| ,r|ja m|-ar || aama| de capera| s| pasca,
lar aa tet ia p|c|eare pe |a,a car sa amb|a
|arce|| screa|e| me|e ar || ataac| a| me|,
| vaca m|-ar da |apte, ,a|aa ea| saa,
Na peatra a cae,||ae| s| a vataj|(e| masa
Acam da tet |a carte, s| ta tar(e reade'
Ceascr|p(|a seseste, i| |aa, i| |ac esteaa,
| |ata-a ,ad i| v|ae berde|a| a|amat,
ls| b|estema v|a(a ia stra|a| saa ce| verde,
Dapa sacmaa e|teaza s| teata z|aa p|a,e
,O' ct tra|am de b|ae cad ma a||am ia sat'
Adevarat ataace raa imbracat eram,
Dar vara |a raceare s| |araa |a,a vatra
Dermeam, s-aa pas d|a casa ea aa |aceam pe p|ea|e
lar daca-m| p|ateam b|ra| s-o1c|a| |a stapa,
Na ma| aveam pr|c|aa de a ma ta,a|
C-e ea|a de bers aama| ma ma|(ameam, s|-a casa
|ram stapa ea s|a,ar Aveam pe aa aa p|ae
'&
A|ccu uonici
| pa|e peatra v|te Ce| ma| departe dram
|aceam |a |armareace cad sare-m| camparam
$aa cad mer,eam |a praza|c ia sat de baaa ve|e
V|a(a iadrac|ta' acam ce||ada |amea,
Camasa pearta a|ba cad a-a| ca ce-e spa|a,
Ca pasca te-avrteste ia a|ste strm(| aadra,|,
| cad ia ec|| vez| meartea, caraja| sa aa-(| p|ara
Na-(| imp||a|-a vec| semaa|, ram| ||amad adese,
|-(| caata de teate, pe-e sata asca|tad'
Veaa|a| ce deaaaz| att de ma|t derea
$a pearte petcap, rasa, acam a|ta cata,
$-ar iacascr| ca draca| aama| m|reaa sa ||e
(Na-| c||p de a || ia,er ia trap aepat|ac|es)
De ma|t verbesc, s| iasa ab|a (|-am ias|rat
O parte |earte m|ca d|a pat|m||e veastre,
Ve|a(a imp||a|ada-(|, cac| peatra a descr|e
Ct e de aered ema| s| ct de desaa(at
|r|v|t |ara de masca, aa aa a-ar || de-ajaas
Va crede ca-adesta|e am adaaat sajete
Ca ce sa |ac sa rda pre |aa s-a |a| ard|e
Dar seare|e pe-aceta| s-ascaade dapa dea|,
V-am dezbracat, de acama i(| |as aa ramas baa
|astreaz-a me|e verbe de crez| ca-(| ver adace
Vreaa |e|es, |ar a|ter zadara|c aa |e spaae
Ne| sa-adreptam pre eamea| ia stare aa saatem,
Vermata| peate aama| sa-adrepte pre ,|ebes|
''
laou|c i sarirc
Sn:.n VI
A
ce|a este aama| |er|ce ia v|a(a,
Ce st|e a petrece ia ||a|ste s| pace,
| ca pa(|a ce are se a||a ma|(am|t
De ca,ete deserte ce ta|bara pre ma|(|
|er|t ia teata vremea, paseste ca pas s|,ar
|e ca|ea |apte| baae pa-|a s|rs|ta| v|e(||
$a sed iatr-e casa(a |a mes|eara mea,
D|a care sa-m| pet sceate tet ce im| treba|este,
$a a|b-e masa baaa, pr|e|a|ce zabav|,
Ca aa c|ast|t pr|etea ca m|ae petr|v|t
$a departez arta| ia pr|sese|a|c| ceasar|,
$a-m| pet petrece vremea, departe de-er|ce z,emet,
Ca ,rec|| s| |at|a|| d|a t|mpar||e vec||,
$a cercetez e|ecta| |acrar||er, sa-ava(
A st| s| a caaeaste d|a p||de|e stra|ae,
Ce aa art ia e|e s| ce aa de p|acat,
la tra|a| mea pe |ame ea aa deresc ma| ma|t
Aver|, iaa|te raa,ar| ce stra|acesc ia ec|||
|rest|me| ae-acercate, adac saparar| ma|te
| ce|er ce |e cata, s| ce|er ce |e aa
C|ae a-a rde eare de-aa em ce asadad
$e ca(ara pe-aa maate staces, iaa|t s| apr|,
A cara| ca|me este att de asca(|ta,
lact er|ct ve|este a se (|aea pe ea,
Na peate sta-a ed||aa, s| vata| ce| ma| m|c
ladata-| imbraceste ia ,reaza|ce prapast||
Asemeae acesta| amb|(|esa| este
|rea rareer| aereca| r|d|ca pre aa em
|e ar|p||e sa|e sa|ada-| |a ,rad aa|t,
| daca |avereaza ma| ma|t pre earecare,
!
A|ccu uonici
Na sta-ade|aa, statera|c, carad i| s| azvr|e
Departe ca p|c|era| s|-| s|arma de tet,
Cac| |ara ajatera-| s|||a(a-| aa aecaz,
O trada|ca rabdare peatra aa red vreme|a|c
D|a zer| de z| te scea|a, imbraca-te, peraeste
|a casa de |a casa, spre a te cartea|,
Asteapta-a aat|camer| ca s|a,||e verb|ad,
| sta tet ia p|c|eare $a aa tasest|, a|c| aasa|
$a aa catez| sa-(| sa||| Asemeae v|a(a
Urmeaza dapa masa pa-ce va iasera
Ape| ia ,r|ja aeaptea petrece ,ad|ad aade
$e cade s-a|er,| |aras| cam s-a |v| de z|aa,
| iaa|atea cara| sp|aarea sa-(| iade|,
Ce dar sa da| |a s|a,a, ce eare |a stapa
$a spa| m|ac|aa| adese, sa crez| er|ce ||mera,
|recam acea ca marea pe(| masara c-e sce|ca
I
Tra||a aaa| mare sa sa|er| s| sa rabz|,
$-adeverest| ca aeama-| e vec|| s| caaescat,
lacepe c-aa aa aama| iaceace de V|ad|m|r
2
Des|-(| adac| am|ate ca tata| saa ia v|a(a
|arta e |a|aa sara

, |ar pre aevasta |a|


Or|ct de s|ata este Veaera s-e aamest|,
Cep||| |a| ebraza|c| sa z|c| c-aa |ste(|e,
$a aa cast| cad ias|ra cav|ate aesarate,
| sa aamest| adese de b|ae|acater
|re ce|a de |a care vraa b|ae a-a| vazat
Ca casma-a maa |araa sa amb|| dapa dasa|
$a |ac| ca aa ba,| seama a s|a,||er ecara
I
|reverb rasesc
2
V|ad|m|r iacepa a dema| pe |a aaa| 92 dH

Ad|ca era aa prest |eca|ter


!
laou|c i sarirc
|e |a,-aceste-(| treba| sa pe(| a departa
Zav|st|a s| ara ce impetr|va-(| staa
Aceste trade-a arma te |asa ca aadejdea,
$aa peate-(| ver adace e s|ajba ae-asemaata
Ataace dater|a te dace saa pe cmp
$a ||| raa|t ia |apte, sa sta| ca p|epta-a |ec,
$aa ca e paaa-a maa sa sa|er| a s|caae|
Necaze z,emetease, der|ad ca ia,r|j|re
$a aa camva scap| ceasa| de s|ajba |etart,
De-a parare ca |r|ca seat|a(e|e sa-ac|e|,
$a aa j|,aest| pr|a e|e vree perseaaa mare
Or| stad pe |a,a carte d|a z|aa pa-ia seara,
$a (|| ba|aa(|era| ca ec||| aeaderm|(|
De |r|ca sa aa scape(| de pe |ra,||e jes
Amb|(|a-a arec|e ataace i(| septeste
Ca c|ae cata s|ava aa treba| sa s-epreasca
C|ae a ca|cat edata pe treapta cea de-at|,
Asa iade|ad trada, tre|zec| de aa| amb|ad
| petrecad e v|a(a saraca, t|ca|easa,
A|(|| tre|zec| aa| i(| treba| sa-(| pe(| ajaa,e scepa|,
Cad est| acam ca teta| de vrsta ,rbev|t
la cea ma| aa|ta treapta sa z|cem c-a| ajaas
| aama| (ara| este ma| mare dect t|ae,
Ca v|erm|| |a p|c|eare-(| aereda| se traste,
Ca e caatatara imprast|| iatr|star|,
Ca a|ta |er|c|re s| bacar|| revers|,
| te(| ca pre aa |de| te rea,a, te tam|e,
$e tem precam se teme aa cerb de-e mata|a|a
Ua ,ast s-e |scas|a(a pa|ata| i(| z|d|,
la care se adaaa ace|e rar|ta(|
Ce pet predace C||aa, lta||a s| |raa(a,
| care-adac m|rare |a er|c|ae |e vede,
!
A|ccu uonici
Tet trapa-(| e ia aar s| p|etre-a|asarat
Ce lad|a |e sceate s| v|a de |a |era,
lact aa peate ec||a| de|aa, sa te pr|veasca
|e aar derm|, ia aar ca te(|| imbraca(|
C||ar iasas| b|eada| |ebas cad te-ar patea vede
||-ar p|zma| sa|ta, ca|easca stra|ac|ta
Dar est| ||a|st|t eare N|c|cam O casa mare
l(| |a ed||aa teata, aa ,asta da|ce sema
Ace|a ce se ca|ca ia aar|t cr|vat
la |a|ma be,ata| ia vec| repaes a-are,
N|c| marea rasce||ta d|a a|e sa|e-adacar|
De ce| ma| strasa|c v||er aa se |zbeste-att
Zav|st|a asapra-(| crteste ae-acetat,
Vacar ca aa cateaza a s-arata ia |a(a,
Des| a| vreda|c|e s| mer|te iaa|te,
|a tet te imbraceste, te-ebeara ia s|rs|t,
|ara sa pe(| st| iasa(| de ce est| v|aevat
Amb|(|a ia t|ae crescad tet ca paterea,
Na st|| ce mar,|a|re sa pa| der|a(e| ta|e,
O da|ce me|ed|e aa bacara pre sard,
|e-aa be|aav de peda,ra ba| aa i| |e|esesc,
C|ast|rea s| averea aa ||a|stesc pe-ace|a
Ce se maaceste vec|a|c de |r|ca s| aadejde
Cad deaa saa tre| veacar| v|a(a aeastra-ar ||,
Na ae-ar parea atta eamea|| de aerez|
Vazada-| cam armeaza aebaae|e |er pe|te
O m|ca parte-a vrem|| vrad sa-atreba|a(eze
la |acra s| ia maaca, ar || prea |e|es|(|,
| z||e iadesta|e ataac| |e-ar ramaea,
la care sa-s| iadrepte partarea cea trecata
Dar cam se aaste ema|, ab|a ,aseste vreme
A se a|ta-mprejar s| |atra ia mermat'
!!
laou|c i sarirc
| d|a acest tra| iaca scarteaza de ajaas
Cep||ar|a, bea|e s| tr|ste batrae(e,
lar t|mpa| care zbeara ia vec| aa se iatearce'
Dec| peatr-e m|ca p|ata de ce att aecaz
De ce-asa scampe z||e sa p|erdem ia zadar
$a aa cercam ma| b|ae ca sa strp|m sama(a
Naravar||er re|e d|a |a|m||e aeastre
$-amb|am dapa zadara|c| mar|r| s| be,a(||,
Ca c|ae|e peveste| ce caraea |epada
Ve|ad sa se araace dap-e desarta ambra
A aeastra cea ma| mare pedeaba e v|rtatea
Ape| e ||a|st|re a da|a|a| deresc,
Dar iasa ||bertatea e pre(a|esc ma| ma|t
Ace|a ce petrece ia s|ava s| avere
De aste tre| mar| baaar| ||ps|t parare este,
Des| ca |e va p|erde e| ,r|ja a-ar avea
Ne| iaca d|a praac|e saatem eb|c|aa|(|,
A crede sarac|a ca raa| ce| ma| mare,
Aceasta ae iadeamaa a caata avere,
|asad masara dreapta ce treba| sa paz|m
Dar er|ce treba|a(a is| are-a| saa |etar.
Greseste c|ae-| trece s| c|ae aa-| ajaa,e
| dasca|a| |a| Nerea ce-avere ,ramad|se
Tra|ad ia sarac|e, |a aama| aa aebaa,
| ce| ce iatr-e bate v|e(a|a ||amad
Ve|ad a-s| da aa aame de |||eze| ca |a|a,
|a sasezec| aa| tecma| era aa praac |a m|ate
| treba|a sa-| bata aa peda,e, ca ver,|,
De mrsave depr|ader| sa-| peata dezbara
$||vea cad v|adea aata| iatr-aa paaer pe p|a(a
|ra ma|t ma| |er|ce s| se |raaea ma| b|ae,
De |r|ca sarac|e| aa se-a,r|jea att,
A|ccu uonici
|re ct se ia,r|jeste acama cad adaaa
Aver| s| stare mare, amb|ad d|a (ara-a (ara
|r|a |ec, pr|a ,er, pr|a apa, ca-atte esteae|e,
|-a vec|a|c aeastmpar tet tra|a| petrecad,
$a stra,-atta aar, cemer| s| ava(||
De aa-acap ia pa|ata| s| s|pete|e sa|e
$e peate tra| b|ae s| |ara be,a(|e,
| pe(| capata s|ava iatr-aa aa,|er smer|t
lmbatra|ad ia pace, des| pe arma ta
Na tr| ,|eata ma|ta, des| aa-s| |a cac|a|a
Nereda| iaa|ate-(|, s| aa amb||-a ca|easca
$aa |a|ae aar|te, s-e s|a,a aama| a|
||reasca-a(e|epc|aae ae-ava(a a tra|
latra iadesta|are s| |ara aver| ma|te,
Cad iasa |acem|a aa ae maaceste ,ada|
Grea aa e sa-(| pe(| |ace aa masarat vea|t
Ca starea ta, dar treba| ataac| sa te eprest|,
$a |epez| |acem|a, zav|st|a de-e parte
$a aa te m|r| de raa,ar|, de t|t|ar| stra|ac|te
| de aver| iaa|te, tra|este ||a|st|t,
De prava( avad c|astea, s||este ae-acetat
$a iadreptez| aarava| d|a a|(|| s| d|a t|ae
Ataace a ta s|ava va || ia vec| aestearsa
la eamea|| de b|ae lar daca ve| mar|
Neavad aa aame mare, s| |amea te-a a|ta
Cac| a-a| patat iav|a,e zav|st|a ,re(easa,
Rasp|ata maac|| ta|e aa este prapad|ta
Urmad v|rta(|| ca|ea, |asad aa aame baa,
| cea-at| rasp|at|re ce peate-aa em der|
!#
laou|c i sarirc
Sn:.n VII
ta|c .acoza| X||||o Ia|co|.| Ia|c(|o|
C
ad vad pre aaa| care ceas|eva| aa ma| |asa,
8|ser|ca pazeste, se-ac||aa, (|ae pesta|,
Na dearme ca aevasta, s| dace |amaar|,
Dar |a c||ar s| camasa de pe aa b|et sarac,
De-| z|c. asca|ta |rate, te ratacest| ca m|atea,
Ver,ad pe asta ca|e ia ra| aa pe(| sa |atr|,
lar daca a| der|a(a ca sa te mata|est|,
Da iaape| aceea ce a| |aat aedrept
Ataace |-a mea rvaa e| ma|es raspaade.
Na-| treaba ta, ba|ete, sa da| batrae s|atar|'
| b|ae z|ce ema|, ea iaca a-am ajaas
A |era|| iataraare sa vad de tre|zec| er|,
| a|c| aa par d|a capa-m| aa s|-a sc||mbat ce|era|,
Cam dar ia asa vrsta sa-adrept ea barbe a|be
| cazatar| c|ast|te ce pearta ec|e|ar|
|re ce| ce a-aa ia ,ara ma| ma|t dect tre| d|a(|,
||a m|ate c|ama Vescve|, s| spaa ca de deaaaz|,
Campaa|a s| |apta |a C|,||r|a
-
armata
As ra,as| zadara|c vrad sa |e devedesc
Ca m|atea-a em aa creste ca |aa||e s| aa|,
Ca teate ca cercarea pre m|ate spr|j|aeste,
| ce cst|,a aama| ca aa||, iasa vremea
Na da esper|ea(a |a ce| ce aa pr|cep
A |acrar||er re,a||, |ar ema| s|||ter
|a ea s-ajaa,a peate s|-a vrsta t|aere(||,
A me|e verbe iasa ver || d|spre(a|te,
- t||||a cap|ta|a cazac||er zaperejea| ased|ata de tarc| s| sca-
pata de est||e rasest| |a aaa| I6I6
!$
A|ccu uonici
| ma|(| aata,| ia |ame ver crede ae-acetat,
Ca aa batra ca m|atea iatrece pe tre| jaa|
Asemeae ep|a|| |ara de jadecata,
| a|te|e ma| re|e, s-aa iat|a|t ia eamea|,
Ua|| se (|a de-ace|e ce baae |e secet,
|e cred ca-s |e,|a|te, s| aa st|a ca ,resesc,
lar a|(|| caaesc raa|, dar aa aa iadrazaea|a
$a se impetr|veasca p|ecar|| ce| aata,e
Ce-| tra,e catre |apte ||ps|te de baa s|m(
De-a| iatreba pr|c|aa aceste| ratac|r|,
Obstesca| ,|as raspaade. Ca aeaa d|a aascare
Ne-a dat aatara sa||et p|ecat spre ama,|re
| stapa|t de pat|m|, |ar aste| |e,| ||rest|
Ne| aa saatem ia stare a ae impetr|v|
Acest adevar iasa de e |sp|t|t b|ae,
Na st|a N|k|te dra,a, dar st|a ca-acred|a(are,
Ca daca ea d|a |eae e,era-m| ve| |asa
|ar-a-| |acra cam treba|, va rasar| dadaa,
lar ia,rasada-| b|ae s-arada-| camsecade,
Ve| adaaa e reada ce-m| va rasp|at| maaca
Or|cam ar || p|ecarea ce ||rea ae-a |asat,
Dar este, este-e vreme ia care sa patem
A-| pete|| |a(ea|a, de aa de tet s-e st|a,em,
| sa-atar|m ia b|ae pre ce| ca p|ecar| baae,
Aceasta vreme este cad ema| e cep||
Ataac| e ec||a| a,er, aaza| s|m(|ter,
Cac| aea |||ad pe |ame, patraade ca-a|ecare,
-eb|ecte|e ce vede se iaradac|aeaza
la |a|ma-| seteasa de er|ce |acra aea
Depr|aderea adesea se |ace ||re-a em,
|a c||ar s| pe |ra,||e a daa(a| ae-ava(a,
| ma|te d|a ace|e pre care ae| |e credem
Ca v|a de |a aatara, ma| b|ae cercetad,
!%
laou|c i sarirc
Desceper|m ca-s aama| a crester|| e|ect
Aceasta a patraas-e aeebes|ta| ||TRU,
Veaar|a| s| par|ate, ca-a |a| ia(e|epc|aae
Ca ma|te esteae|e, e| scea|e-a asezat,
A carer ia,r|j|re s| scep |e|es|ter
|ra ca sa adaca pe jaa| |a |apta baaa
Od||aa, pa-s| treaa| a |etart sa-s| |ase
| sa ca|atereasca ia departate (ar|
Ca patr|a pr|a p||da-| sa peata iava(a
De |a stra|a| ace|e aaravar|, mestesa,ar|
|a em treba|teare, s| aest|ate-a Vescva
Ca s|ava a |a| trada pre ae| ae-a-acereaat,
8arba(| aa |es|t vreda|c| ia pace s| razbe|,
|re care-a pemea|re i| ver pastra armas||,
Dar |acrar||e baae rama d|spre(a|te,
$|m(|rea |acem|e| cad aa ae ma,a|esc
$a adaaam avere, pa|ate sa z|d|m,
$a |acem ,rad|a|, |abr|c|, sa-mbaaata(|m cedr|,
Ca sa |asam cep||| mestea| de aver| ma|te,
Ca asta ia,r|j|re ae| aama| ae maac|m,
Cam iasa se petrece cep||ar|a |er,
|a de| saa tre| ia m|ate ab|a |e trece peate,
| care pe a|m|car| mar| same c|e|ta|este,
l| pare raa sa de|e aa baa peatra-a| sa| |||,
Ca-ava(atara baaa sa peata debad|
lar cad cep||a-a arma se da ia des|raare,
Ataac| m|a|ta| tata de e| se ras|aeaza,
| ia zadar arata ca aa e v|aevat
A| adaaat avere s| aa te-a| ia,r|j|t,
la |a|ma sa-| samea| aaravar||e baae,
8e,at i(| va || ||a|, dar va tra| ia |ame
Urt s| |ara s|ava, de te(| d|spre(a|t,
| c|ae st|e daca, pr|a re|e|e partar|,
!&
A|ccu uonici
Na-| va s|rs| v|a(a iatr-e spazarateare
lsprava baae| crester| ia asta se capr|ade,
Ca pat|ma d|a |a|m| de t|mpar|a strp|ad,
la ca|ea |apte| baae pre taar sa iadrep(|,
Cac| aama| pr|a aceasta e| peate sa ajaa,a
A || de |e|es (ar|| s| |aadat de eamea|
lar peatra a predace aa red asa der|t,
t||a(e|e s| arte saat aama| ajater,
la jadeca(| sa a|ba patraadere-a(e|eapta,
| a|e-mpara(|e| vea|tar|, c|e|ta|e|e,
C-e s|a,ara ec||re sa peata |amar|
|e va|ar||e mar|| s-a|ea,a s|,ar dram
|e cer sa ia(e|ea,a a ste|e|er ret|re
-atrac(|a ce treba| sa a|ba iatre e|e
||ecta| sa caaeasca a er|care| |aptar|
Aceste-| ver da aame de iava(at barbat,
| |a-asemaate raa,ar| pet iaca sa-| iaa|(e,
Va|(|mea i| va crede aa vreda|c cap de easte,
Vazad |a(|ta (ara s| dasmaa|| iav|as|
De aa va patea, iasa, pe s|ae-a || stapa,
De aa va st| a tra,e ca c||p p|acat pre eamea|,
| aa se-ada|eseaza vazad p|a,ad saraca|,
De-e dreapta jadecata aa e peva(a|t,
la scart, daca aarava| i| este v|c|es,
$e ver m|ra de dasa| |ara sa i| |abeasca,
| |aada s|||ta |e va |es| d|a ,ara,
Cac| aama| |ateresa| |a asta-| va-ademaa,
$tad ,ata ia tet ceasa| d|a spate a-| zvr||
A sa aseara s|ava s-a vestez| ia ,raba.
Ua em aep|acat |am|| carad se da a|tar||
Cad searta-| se pre|ace s| z||e ae,re v|a,
U|tat e de er|c|ae ca s| cad a-ar || |est
V|rtatea peate aama| a ||a|st| pre ca,et,
!'
laou|c i sarirc
| stav||a a paae |-a pe|te|er capr|c||,
|a aama| ae depr|ade ia pace a pr|v|,
Tet |e|a| de pre|acer| a erba|a| aerec,
| |ara a|c| e |r|ca a astepta s|rs|ta|
$a ae s|||m, dec|, treba| de a sad| v|rtatea
la t|aere|e |a|m| pa-s-a-aradac|aa
$a |e depr|adem m|atea ca-ace|e-ava(atar|,
Ce |er saat petr|v|te s| pet sa-| |e|eseasca,
Ataac| pr|a |||| aestr| de er|ce treapta vreda|c|,
|a patr|e adacem aa dar de mare pre(
De-ar || ia a mea ve|e ca s|a,ar sa a|e,
D|a deaa m|a(| pre aaa, ataac| ca baaa seama
As pre|era iadata pre care-ar || ma| s|mp|a,
Dect pre cea |stea(a s| a,era, dar rea,
Or|care |apta baaa as crede bacares,
|a ce| ce aa se-a,rasa d|a b|ae|e a|tera
Des| pe rabas aama| e| st|e sa iasemae
Tet iasa aa se-acrede aaa| r|s|p|ter
Ce aamara| caaeaste ca-a taraa| $a|arev
Dar |ara secetea|a is| c|e|ta|este starea
Cep||| se dez,asta de aspre|e peve(e,
Na treba|e-atre eamea| ades a-| dejea|,
Cac| st|a,| pe aes|m(|te amb|(|a d|a e|
|e |asa de jec vreme, |e|es a-adace ,raba,
| cad ca e| est| s|a,ar ataac| i| s|ata|este
|re aa cep|| b|ade(ea iadreapta iatr-aa ceas,
Va| ma|t dect aspr|mea s| |r|ca iatr-aa aa,
|artarea aspra seaca caraja| de |a t|aer|
|er|ce de ace|a ce st|e sa destepte
A |aade| der|a(a ia ,|a,asa| cep||'
Va| ,rea strabate-a |a|m| arec|ea dect ec||a|,
De-aceea pr|a exemp|e peva(a e ma| baaa,
|a |ace s| pre v|te s-armeze pre par|a(|
!
A|ccu uonici
Depr|ade va|tare|a| sa zbeare ia vazda|,
|re cape|es s-a|er,e (|a|ad dapa ,a|aa,
|re (apaser| sa-s| cerce paterea |er ia cearae,
Ra(asca sa iaeate ab|a |es|ad d|a ea
Aceste aa se-ava(a de ca,et saa de s|at,
N|m|ca aa st|a a|ta dect sa |m|teze
De| |ra(| saat iatr-e casa cresca(| te(| impreaaa,
| tet de-ace|as| dasca| certa(| s| iava(a(|,
D|a e| a|e,e aaa| a| |apte| baae dram,
D|a care aa-| abate a|c| |r|ca a|c| aadejdea,
A sa iadater|re ca rvaa imp||aeste,
||acat s| ca b|ade(e, |a verba masarat,
Cempat|meste iasas| cad vede pre sarac,
| m||a impar(este ca |a|ma carata
lar a|ta| crad s| tra|as pre tata| saa ar v|ade
Ca sa-s| iadesta|eze |ab|rea de ar,|at,
|| prada v|ster|a s| meare iatr-aa streaa,,
Asa precam se cade |a |acater| de re|e
|re aaa| p||da baaa i| iatar|-a v|rtate,
|re a|ta| |a p|e|re tet p||da |-a adas
De-as vrea sa st|a, d|a vreme scampetea-a
||a| mea
l-as dezve|| aarava| ia teat-a |a| s|a(|e,
| pre l,aat de p||da |-as sceate iaa|ate.
|r|veste-|, ea |-as z|ce, ct este de sarac,
Avad ,ramez| de aar, e vested s| m|a|t,
Ua ceas ed||aa a-are, ape| asa v|a(a
Ca ma|ta ava(|e, e secetest| |er|ce
De m| s-ar parea |aras| ca e r|s|p|ter,
l-as |ace caaest|a(a v|a(a |a| C|ear|,
|re care cred|ter|| i| (|a |a iac||seare
Cad ar vad| p|ecare catre trapeasca pe|ta,
l-as arata pre Ve||t de babe re|e p||a
!
laou|c i sarirc
$|a,|, maaca, ,averaaata m-as ia,r|j| s-a|e,
Tet eamea| de |sprava s| ca partar| c|ast|te
Dar cresterea a-atraa de |a ace|a aama|,
|a care ia praac|e am |est iacred|a(a(|,
Cac| pat|ma ,aseste pr|a ma|te par(| pr||ej
De-a se vri ia |a|m|, s| tet ce pre aa taar
laceajara, |ermeaza a |a| ||rest| p|ecar|
Na e de-ajaas sama(a s-adaca reda| baa,
l| treba|e s| t|mpa| sa ||e ca|d, statera|c,
|amata| |acrat b|ae, adat cad treba|este,
| ,aae|at ia vreme, cac| a|t|e| ia zadar
Nadajda|est| ia reda| pre care-a| semaaat
8e(|v s-a|ese ||||p, e| |a crescat de-e rada
$apasa |a be(|e V|rt|| carvar se |ace,
Cac| a avat aa meater carvar s| ver|,as
la vec| d|a ,ara $av|| aa |ese adevar,
Tet ce v|seaza aeaptea, ce-| v|ae-a m|ate spaae,
Ne-adacem ias-am|ate s| de a |a| baa|ca,
Ce ca aeiacetare |edere,ea m|ac|aa|
$||v|a-s| dezva|a|este retaada| |rames sa,
|a te(| zmbeste da|ce, d|a ec|| |e |ace semae,
ls| paae o|aac|c s| se sa||meaeste
De |a $||v|a |esae pe(| er|ce capata,
Cac| aa vrea sa j|,aeasca pre a|me ca re|az
Asa a |est s| ma-sa pe cad era ca dasa
|raac|e| aeastre ||earea carad se vestezeste
Cad e iacred|a(ata pe-a aae| reabe m|a|
Cep||a| |ar, ta,ada|c, de s|a,| e iava(at,
|| saat adevarata aevrsta|c|e| c|ama,
Dar p||da par|ateasca e ma| vatamateare
De ma|te er| cep||| ar || ma|t ma| c|ast|(|,
Cad tata| |er s| mama pre s|ae-ar || stapa|,
| |ra s|-ar paae ||mb|| cad |||| |er saat |a(a
!
A|ccu uonici
Adaa avere ma|ta s| dreapta s| aedreapta,
Va sr,a|esc sa capat aa raa, iasemaater,
la sema s| ia espe(e v|a(a im| petrec,
| pa-ia arec|| |atra ia t|aa des|raar||
Crezad ca |er|c|rea sta aama| ia avere,
Ace|er mar| paterea ia s|ae p|zma|esc,
Dar caat ca tet c||pa| a |er pr|etesa,,
|r|vesc ca aepasare s| rd de sarac|e
Ve|esc ca teate-acestea, ca ||a| mea ia |ame
| ca pa(|a sa st|e a || iadesta|at,
$tapa pe-a sa|e pe|te, smer|t s| ia(e|ept,
$a a|ba adaaarea perseaae|er c|ast|te,
| sa |m|te aama| a |er partare baaa
Zadara|ca m|-e trada' pe apa s|eve scr|a
-
Cac| casa|ce|e p||de patera|ce rama
| ||a| mea va mer,e tet pe acea carare,
|e care va caaeaste a tata|a| saa arma'
Ca ce ebraz patea-ve| pre ||a| taa sa-a|raa(|
Cad ta pr|a baaa p||da aa i| peva(a|est|
Cad e| |a t|ae vede de ia|raatare |apte,
| aa ,aseste-ace|e pre care | |e |aaz|
Ua rac pre ||a de|a|ma ca mer,e iadarat,
lar e| raspaade. tata' arata-m| cam sa mer,
Na pe(| || baa cam treba|, dar aa-(| sm|at| cep|||,
Va| b|ae ar || iasa sa te |erest| de pat|m|,
$aa ce| pa(|a de ec||a| praac|e| sa |e-ascaaz|
Cad te ,atest| de easpe(|, iadata peraacest|
|a s|a,| ca sa ,r|jeasca, sa matare pr|a casa,
$a cara(e e,rada s| vase|e sa spe|e,
Ta iasa(| per(| de ,r|ja, ia sas, ia jes a|er,|,
|ac| va|et, pa| |a ca|e, te tem| ca aa camva
- la taraa| $a|arev |a Vesceva se iateme|ase e scea|a de ar|tmet-
|ca, ,eemetr|e s| a|te par(| d|a matemat|ca
!!
laou|c i sarirc
Vraa easpe sa-asemaeze acea ma| m|ca ||psa,
Or| ec||a| |er sa vada vree aecara(|e
Aceste |e |ac| teate, dar aa te sr,a|est|
$a departez| vederea cep||a|a| de raa
| sa ascaaz| de dasa| arte|e-(| de|ecte
Na-(| este ma| scamp ||a| dect er|care easpe
|are ca vad pe-aa cr|t|c cam c|at|aa d|a cap,
Cam stra,e d|a spraceae c-aa zmbet sataaesc,
-asa mare( verbeste. ,laa vez| ba|ata| aestra
Ct de same( ae-as|ra pevest| d|a ceea |ame'
Ne |ace p|erzad vremea arta| sa s|m(|m,
Ca aaca pe perete peve(e|e-| se pr|ad
Neavad ce spaae a|ta, aaravar| cerceteaza
| z|ce ca p|ecarea e reda| edacar||,
Ve|este sa ae-ave(e a creste pre cep||,
la scart, ae da devada de cre|er| zdraac|aa(|
|r|eteae N|k|ta' Aceste z|cer| peate
Ver || p|acate-ace|er ce z|c ca v|a(a-| scarta,
| cr|t|ca-e |dee ce aa e ca a |er,
Nevrad a da crezare a|c| c||ar |a adevar
|a aa ve| sa iadap|ec pe-aa se| asa de eamea|,
Dar aa-| er|care s|ebed ep|a|a sa-s| de|e,
Cad ea ia s|ae pearta a |e,||er respect,
| peate sa adaca er|ct de m|c |e|es
Ta iasa-m| da |ertare, cac| rada| aa pazesc,
D|atr-aaa sar iatr-a|ta V|-e ,rea sa ma sapaa
|a re,a|| ce adese pr|c|aa|esc arta|
Cad m|atea este s|aba, amesteca| e| p|ace,
Cac| daca a| s-ar cere tet re,a|| sa armam
| d|atr-e secet|a(a sa aa patem |es|
|ara a-| da s|rs|ta|, ataac| ca sa verbeasca
Ab|a iatr-e ,ramada de| eamea| pe(| sa a|||
!"
A|ccu uonici
Sn:.n VIII
F
er|ce de ace|a ce stad pe aa p|c|er
Cempaae deaa sate de versar| iatr-aa ceas,
Vaj|ad e jamatate de cea( pe teata z|aa,
Ce scr|e cam i| v|ae, |ara sa-s| bata capa|
$a a||e d|a ce parte a|ara sa||a vat
|re m|ae, iasa, searta camp||t ma esad|
$a scr|a ca ia,r|j|re, ca trada s| ca aamar
Cad ve| s-apac ceade|a|, ma-atreb iat|
pre s|ae.
De aa s|||t de pat|m| deresc a || aater
Na eare |a|a s|ave| |a care as pr|v|,
$aa p|zma er| ma|a, der|a(a c|evet|r||,
lm| predemaesc ia m|ate Cac| er|ct de c|ast|ta
O |apta e ia s|ae, dar peate || prea rea,
Cad scepa| e| se tra,e d|a v|c|es |zver
De vad ca a| mea ca,et a|m|ca aa-m| |mpata,
Ataac| iaterc pr|v|rea s| cercetez aaravar|,
Va sr,a|esc d|a re|e s-a|e, ce-| de |e|es,
|a |aad ce e b|ae s| rd de ce e raa
Gas|ad aa sajet vreda|c de m|ca mea patere,
$|ebed |a scr|s ceade|a|, dar |ar-a-| |asa |ra
Na ma |eaesc a ster,e de scr|a pa(|a saa ma|t
Na ma apr|ad, c| caat sa ||e ca baa-s|m(
Or|ce ve|esc a z|ce, s| versar||e me|e
$a a|ba e masara, stad aade se cav|ae,
$a aa s|abesc |deea, a|c| de pr|ses sa-as|r,
la saaete deserte, aa ,ra| aeia(e|es
lar ma| vrtes |aa sama sa aa j|,aesc pre a|me
Ca vraa cavat ebraza|c |es|t d|a a mea paaa,
Ca aa de|a|mad aspra aarava| ace| raa,
!#
laou|c i sarirc
$a dezve|esc ca iasam| saat raa s| pat|mas
Vazat-a(| vreedata aa c||rar, cad sa,e
$|ebeade aaa| be|aav Ca ce |aare-am|ate
|a maa cea |e,ata tet p|pa|e cercad
$a a||e aade-| vaa, ape| |eveste-acet
|az|ad ca scampatate ca raaa sa aa ||e
Va| mare dect treba| Aceasta ia,r|j|re
| ea cad scr|a |a versar| iatecma| |m|tez,
lm| pare ca |aa sa,e |a demera||za(|
Cam am s|rs|t |acrarea, e stra,, e daa a|tar||,
Ape| e c|ep|esc |aras|, s-avad ma| ma|ta trada
Dect ma| iaa|ate pre s|ae aa ma cra(,
Dar versar||e me|e tet aa catez s-arat
Ne-acrederea de s|ae, ras|aea, ae-adrazaea|a,
la m|ae saat sad|te saa de-a aatar|| maa,
$aa d|a cep||ar|e de s|ata| par|atesc,
lar dreapta jadecata cad vream a || same(
V-amea|a(a iadata ca c||aar|, esteae|e.
De-ataace paa astaz| armez a e| peva(a
Cred er|s|cad ca |a(a ce pr||meste-ades
Ce|era| ras|aar||, se |ace iade|t
Va| v|e, ma| |rameasa, dad semae vederate
De aev|aeva(|e, ca ||mba cea aseara
Cad s|ebeda a|ear,a, se-mp|ed|ca carad,
Ca iadrazaea|a este ataac| de |aadat,
Cad ae s|ajeste-a |apta ca re|e|e aaravar|,
Cad sma|,em de |a dasmaa ca drepta| b|ra|a(a,
Cad c|evet|r| arte vazad |e ia|raatam,
$aa aparam dreptatea aaa| aev|aevat
Cred |aras| ca ace|a ce se seceate-a s|ae
Va| ma|t dect er|care, de |aada aa-| vreda|c,
Vad iasa ca-atr|stare c-asemeae p|ecar|
!$
A|ccu uonici
lm| saat vatamateare, dar aa pet sa |e |as
| aa ma str|ca aama| ca-m| |ac imp|ed|care
$a scr|a same( |a versar|, s| s|a,ar sa ma |aad,
Ades pr||ejar| baae d|a maa am scapat,
Cac| m|-a ||ps|t caraja| de-a |e patea (|aea
Ades s| a m|ac|aa|| am sa|er|t arta|,
V-am c||aa|t ia s|ae, s| ca e c|esca mata
N-am z|s macar. |ab|te, ma| cra(a-a| mea aaz'
Cad d|mpetr|va a|ta| ce-a ze||er |aver
l-a dat ebraz de-arama ca er|ce |e,| sa ca|ce,
Ras|aea, seat|meata| sa |e d|spre(a|asca,
$a aa-s| ma| sc||mbe |a(a ia ,a|bea saa ia res
|a teata asa bate, se-ac||aa tatarer,
$p|aarea is| iadea|e, s| de re|az aa-| pasa,
$aparac|es, ebraza|c, d|a casa dat a|ara,
De-e sata de er| |aras| se-atearce iaape|,
U|tad ca s| stapaa| s| s|a,||e-| arasc
Asa d|a treapta-a treapta aereca| i| r|d|ca,
Cac| vrad de e| sa scape i| imp||aesc ce cere
Cad ea e|tad zadara|c p|erd vreme de
c|ac| aa|
|e |a,a |ramase|e, aa a|ta| iadrazae(
latra e z| is| vede aadejdea-acaaaaata,
Neam, m|ate, vreda|c|e d|a ,ara aa-| ma| |ese,
lsprav||e stra|ae |e da de a|e |a|,
De|a|ma er|ce |acra, s| vrea pr|a adaaar|
|| aama| sa verbeasca, |ar ce||a|(| sa taca,
|acada-| |ara ve|e de dasa| sa se m|re
$aat rar| ace|a care st|a campea| pre em
D|a ,reatate verbe|, s| b|ae ia(e|e,
Ce cre|er| pet predace cav|ate|e rest|te
Va|(| m|atea ae maseara c||ar dapa ||mba(|e,
!%
laou|c i sarirc
| cred ca aerez|a e data |a taca(|
Ades aad aceste. Ar|st e em c|ast|t,
| de||cat, s| peate sa ||e baa pr|etea,
Dar iatr-aa ceas e verba aa pe(| de |a e| sceate
Cavata| de pe baze-| se tra,e ||a s| scart,
Ca dasa| tetdeaaaa im| v|ae a casca,
| |ata ce ma |ace sa cred ca da| aa are
V|rtatea d|a vec||e sta parare ia m|j|ec
latre ace|e mar,|a| ce pat|m||e aasc,
la vremea aeastra iasa aceasta s-a sc||mbat
| c|ae avad eare vea|tar| masarate,
Na se s||este iaca sa-s| ma| mareasca starea
Ca drepta| saa ca strmba| s-adaae aar ma|t
| |eaes ace| care se peate mar,|a|,
| aep|acat ace|a ce-s| campaaeste verba,
| este m|c de sa||et ace| ce-s| c||bza|este
A sa|e |aterese ca ca,eta| carat
Neras|aa(|, ebraza|c|, ae| s|ava a|aa,am,
|e-e ca|e aade-a s|ave| aa este a|c| e arma,
| ae-ama,|m pre s|ae ca ma,a||r| deserte
Cad eare ec||| aestr| se ver ma| cara(|
De pc|a ratac|r|| ia care ae a||am
Va| stra|ac|-va eare de adavar vre raza
Zadara|ca aadejde' lab|m a aeastre v|c||
Ce aama| de|a|mare s-ecara ae adac,
Des| a |er p|acere aa (|ae iade|aa,'
Vastrarea ceast||a(e|, arta|, ia,r|j|rea,
|e arma |er armeaza, s| c||aa| este mare'
De-a paae ia m|rare pre eamea|, ce |e|es
Cad e| saat aestatera|c| ia secet|a(a |er,
| ce-aa |aadat astaz|, ma| |aras| e| de|a|ma
|r|v|ad a aeastre re|e s| aec|ast|te |apte,
!&
A|ccu uonici
Ades se ras|aeaza barbata| ia(e|ept
latr-aa cavat, ace|a ce aa e v|rtaes
Na peate sta apreape de treaa| aade ANNA,
|r|eteaa v|rta(|| ecrma|este astaz|
Ca dasa ia aa|re ea st|e eseb|
| rasp|at| cam treba| pe-a| b|ae|a| armas|,
lar demera||za(|| s| raa ca,etater||
Na pet sa-a,ada|asca a ec|||er e| raze,
Cam aa pet a,area|| s| sc||(|| sa|er|
la|r|cesata| trasaet de bra(a-| repez|t
!'
laou|c i sarirc
Onn I
P
|at|ad ia iataaer|c pe ca|e ratac|ta,
Cac| aa va-atearce(| ec||| spre ce| ce este-a cer
Ate| |ara de m|ate' |arerea ama,|ta
|asa(|, s| maa(| vasa| spre (arm de adevar
|re Damaezea caaeaste(| ace| ce crma|este
|aptara p|asma|ta ca iasas| maa sa
|| cerar||e-at|ase ia care stra|aceste
la||acarata| seare pre te(| a |am|aa
||aaete|er s| |aa|| || z|ce sa-mpramate
|am|aa |er d|a seare, s| || a peraac|t
A se apr|ade aeaptea |ac||| de ste|e sate
la aer sa |aceasca cad seare|e aa s||a(|t
Ca aa|ta-a(e|epc|aae a t|mpa|a| masara
A campaa|t, s| teate pazesc re,a|a |er,
|| z|ce ca sa cada a reaa| p|catara
|amata| sa adape spre |raaa tatarer
| teate saat |asate spre vec|a|ca |a| s|ava
| cera| s| pamata| pre Dasa| i| maresc,
Cmp|a, sesa|, ||earea s| vese|a dambrava,
lc| va|ea, ce|e dea|a| aatara-mpedebesc
Cad marea se rascea|a ma,|ad ca-a|ar|ere,
la s|ab a|s|p e (|ae ia mar,|a||e e|
|| vatar||er z|ce sa sa||e ca patere,
Vazda|a| sa-aae|asca ,ea|ad aear|| ,re|
!
A|ccu uonici
|| este createra| a er|ce v|etate
]|v|aa ce tra|este ia ape, pe pamat,
| pasarea ce-a aer ca ar|pa strabate,
Tet ce v|aza-a |ame a |a| |aptara siat
Ape| ca aa patera|c s| m||est|v par|ate
|re em ca iasas| maa-| d|a |at a p|asma|t
|-a dara|t ca semaa-|, |-a iazestrat ca m|ate,
Ca dasa d|atre a|te |aptar| |-a eseb|t
|| aeara| ce| ae,ra desp|ca ca-a| saa taaet,
$a,eata arzateare razbate-a er|ce |ec,
$e ta|bara tet ema| de-ace| patera|c saaet
la|r|cesat s| |ate, ce pearta-a s|ae |ec
|re ce| smer|(| iaa|(a, pre ce| iaa|(| smereste
De maa(| de se at|a,e e| |ame,a-a,rez|(|,
De-a |a| pr|v|re |amea se m|sca, se c|ateste,
Nereade|er s| aeamar|, cata(|-| s|-| mar|(|
laou|c i sarirc
Onn II
V
ez|, dra,a| mea Nek|ta, cam aeama| zbarater
N|c| seamaaa, a|c| ara, a|c| secera vredata,
|a vreme i| imparte e |raaa-mbe|sa,ata
Ca dara|ca $a maa laa|ta| Creater'
|r|veste pre cmp|e aceste m|| de ||er|,
Acest| cr|a| aa|(| s| madr|, aceste v|ere|e,
N|c| $e|emea ia s|ava-| aa se-mbraca ca e|e,
Des| iat| ia m|ate || |a-atre mar|ter|
Asca|ta ,|asa| |e,|| ce Damaezea (|-aa dat
|r|a ||a| $aa ce| da|ce, care pre te(| ae-ava(a
$a ||m ca |apte baae armad a |a| peva(a,
|er|ada-ae de re|e, de mrsava| pacat
Nadejdea sa e paaem ia Demaa| Damaezea
Ace|a care-a aear| ca |a|,era| trasaeste,
Ce sa||a s| |artaaa iadata r|s|peste,
Ce-ac|a,e er|zeata| ca madra| carcabea
Ce va sa ||e m|ae aa te-a,r|j| a st|
De z|aa cea de astaz| i| b|aecavateaza
De tra|a| taa, de |raaa || s|a,ar pr|ve,|eaza,
Urmeaza a sa ca|e s| aa te ve| ca|
$tapa|tera| |am|| i(| st|e de aeve|
A || de |e|es (|e s| a|tera ,adeste,
A |a| ve|a(a s|ata smer|t e imp||aeste
| aa a|ta jade(a| s| ceasa| de ape|'
!
A|ccu uonici
Onn III
N
a crede(| pre barbata| ca |a(a zmb|teare,
Care pre cer va jara a| saa pr|etesa,,
|a,|(| de-a |a| cav|ate cac| saat etrav|teare,
| va meaesc aa ja,
Cad |a|ma aaaatra | s-ar patea strabate,
Ataace s-ar caaeaste |pecr|t|sma| saa,
Des| s-arata-a |a(a avad s|m(|r| carate,
Dar sa||eta-| e raa
|| aa se crma|este dect de a sa ve|e,
Ca er|ce-adater|re aa-| |atr| ia |aver
Na astepta(| |a dasa| vraa spr|j|a |a aeve|e,
$aa vreaa ajater
De va vedea |a a|ta| aa |acra ca sa-| p|aca
la||erbatat de p|zma e-a stare a crapa,
la vec|a|c aeastmpar aa st|e cam sa |aca,
$a-| peata capata
Cad peate raa sa |aca pr||eja| e| padeste,
| |ara de pr|c|aa saraca| asapr|ad,
la ,rea t|ca|es|e pre eamea| imbraceste,
$pre a-| vedea p|er|ad
Cacera|c| batrae(e, a|c| c|astea cav|easa,
N|c| sexa| ace|a ,|a,as pre e| aa mar,|aesc,
De-a ||mb|| |a| v|c|eae |a(ea|a vea|aeasa,
Ca te(|| pat|mesc
!!
laou|c i sarirc
Ace|a aama| care aereca| i| pazeste
De a-are caaest|a(a-| aa e (|aat de raa,
Damaeze|esca| aame ace| em aa |a|este
Cac| a-are Damaezea
Ceresca|e par|ate' Ta crma|est| z|d|re
Acea a|cata|ta ca iasas| maa ta,
De a |pecr|z|e| v|c|eaaa p|asma|re
Grabeste-a ae scapa'
Repede d|atre aear| sa,eata acea |ate
Ce este |etarta peatra ae|e,|a|(|,
| scapa emea|rea de ||are aep|acate
De ra|| |pecr|(|'
!"
A|ccu uonici
Onn IV
A
bata(| ca teta| d|a ca|ea cea dreapta,
| de-a|e |er pat|m| eamea|| erb|(|,
|ara eseb|re de |ec saa de treapta,
Te(| ia iataaer|c amb|aa ratac|(|
||c|eare|e ma|ter aa a|aaecat
la adac| prapast||, s| rar| aa scapat
|a aa|| Nereca| bra(a| saa patera|c
T|azad spre scapare de maac| |-a |er|t,
l-a sces d|a |sp|te, dar ema| aemera|c
De adevar iaca aepeva(a|t,
|ara a |a| spr|j|a, s|ab, aepat|ac|es,
Na patea sa a||e drama| pr||ac|es
las-Ace|a cara| ||rea se sapaae,
|r|mejd|a aeastra a ia|atarat,
Tr|m|(ad ia |ame pre la(e|epc|aae
Ca de-a e| peva(a ema| |am|aat,
De |a |apte re|e sa ||e retras,
$a-a|raate-er|ce pat|m|, sa-adrepte a| saa pas
O' ct de p|acata s| impedeb|ta
| |||ca Ace|a| de sas imparat
la |a(a-| b|ade(ea este za,rav|ta,
Cavata| e| da|ce, ||a s| masarat'
V|rtatea s| c|astea pre ea e s|avesc,
Cac| |||| drepta(|| dreptatea |abesc
$-ascaade de dasa arta m|ac|aaa,
Ce este |zvera| re|e|er ve|a(|,
!#
laou|c i sarirc
Tr|am|a pr|atr-iasa aama| |apta baaa,
|-a m|a||e sa|e pearta b|ra|a(|
Asa cad rasare seare|e |ac|ad,
Revarsa |am|aa pre aeapte ,ea|ad
Nereade|e ace|e a carer |etare
$pre rasar|t madra departe se-at|ad,
Vec|ae ca ae,r||, s| a|te pepeare
Care se adapa d|a Gaa,es s| lad,
$e ceber |a ,|asa-| de pe e|e|aa(|,
|-at| |ad|ea|| se vad |am|aa(|,
Ape| et|ep|| ca ae,re|e |e(e
| N||a| ce varsa be,ata| saa |ar
|e (armar| s|av|te, pr|a |apte mare(e
|r|a |e,| ia(e|epte ce saat a| e| dar
D|a a aest||a(e| ae|aaar| scapad,
$e-aa|(a |a cer ca a,era| ,ad
A |a| iataaer|c s-a e| stra|ac|re
Vaza 8ab||eaa| ce| ca z|da| |at,
Nereade|e ace|e |ara crma|re
De ea imb|az|te, |a ea s-aa p|ecat
$c||(|| ce| sa|bat|c| s| trac|| camp||(|,
$aat pater|| sa|e martar| aec||at|(|
Dap-e iade|aa,a s| ,rea preimb|are
|a septe pr|etea| a| sa| s-a epr|t,
Grec|a |er|ce ca-a sa v|z|tare,
la ma|ta patere s| s|ava-a sper|t
|r|a a e| peva(a remaa|| daa |e,|,
Ca stapa| patera|c| a |am|| iatre,|
!$
A|ccu uonici
Dar cad |eaev|rea mama raata(||
De a ta |am|aa |-a iastra|aat,
Ataac| spre pedeapsa ar,|a drepta(||
|e-a| Nerda|a| barbar| |a e| a c|emat,
Ce s|armad treaa| iat| |a Apas,
Ape| s-Or|eata| carad aa sapas
latmp|area asta este aerec|ta,
Cac| ce| s|av|(| decter| s| vreda|c| barba(|
|re care Ze|(a acam ar,|s|ta,
Va| avea pr|etea| e| adevara(|
O aeaa |am|aa |arepe| aa dat,
|-a vec| a| |er aame va || aea|tat
D|a (ara ia (ara parta-a(e|epc|aae
Ca ea impreaaa pe-a| sa| armater|,
la teta| armeaza sc||mbar| de m|aaae,
| cad eret|c|| aser crezater|
Ne| iasa ca |a|m| s| ca,et carat,
$|aj|m aaa| s|a,ar ceresc imparat
lab|m jadecata acea ca dreptate,
lar pra arta aa e sa|er|m,
|a razbea|e mer,em ia est| re,a|ate,
|r|a a,ere s|atar| ma| ma|t b|ra|m,
|ere(| de arama ca pamaa| s|armam,
| dapa ve|a(a |eca| pre|acram
V|a||e |a| ]ee aa-s ma| de m|aaae
Dect a|e aeastre Ca |a|,er de |ec
Ne| |acem pre trasaet ,rezav sa rasaae,
$a darme pamata|, s| stace|e-a |ec
!%
laou|c i sarirc
|artaae s| v||er aa ae pet epr|
|e aade|e mar|| same(| a p|at|
|este eceaaar| a||am |am| ascaase,
||aaete|e teate pe cerar| ec||m,
V|scarea |er, carsa|, de ae| saat patraase
-a seare|a| raze ia ||er| impar(|m
|aptara iatrea,a s|mte ae-acetat,
A da|a|a| aestra e|ect m|aaaat
!&
A|ccu uonici
| A 8 U | A l
EouI ;:
:nu:n ne en.n
U
a varsater de ceara ca mester |scas|t
A a|mer|t edata aa c||p desavrs|t
De||cate(ea, para| s| zmb|tearea |a(a
l| da ia|a(esare| aa aer de v|a(a,
Dar d|a aeaerec|re e| c||pa| a |asat
|e |a,a |ec |a care a |est s| pre|acrat
Na este de m|rare ca stata|a de ceara,
$-a r|s|p|t iadata apreape stad de para
De a| |acat aa |acra s| vre| ca sa-| pastrez|
|eatra v||ter|e, ape| sa departez|
Tet raa| de-aa|ate-| s| er|ce-mp|ed|care,
Cac| a|t|e| este aama| zadara|ca |acrare
!'
laou|c i sarirc
| A 8 U | A l l
Se.eIe ;:
nn ne nIb:re
O
trav|tera| serpe vazad pe-aa te|ser
O matca de a|b|ae, ca aa ||a,as|ter
lacepe sa i| spa|e. ca este prea|rameasa,
Ca are ma|te darar|, ca-| |am|| pre(|easa
l| |aada paterea, asezamata| b|ad,
Ca care c||bza|este a|b|ae|e |a rad,
Ape| |e|esa| mare ce |am|| se adace
|r|a ,re|e esteae|e d|a |a,ara| ce| da|ce
Adae,ad a z|ce. Ta |earte vreda|c est|
A ta impara(|e ca e iavec|aest|,
Dar i(| ||pseste arma acea de aparare,
Ca care sa-(| (|| s|ava |a er|ce iatmp|are
|re ra| ma| ma|t a((a aa baa dect aa raa
Dec| rea,a sa-(| dea ,||mpe pre baaa| Damaezea,
Craz|a |earte pr|ade |a |e(e dema|teare
A|b|aa |a aceste cav|ate-ase|ateare
Raspaade ca b|ade(e catre ace| v|c|eaa.
Na-m| p|ac a ta|e s|atar| |a treba|a(a a-am
De vea|aesa| ,||mpe, cac| saat iacred|a(ata,
Ca dasmaa| iaaaatra aa pet avea vredata,
De ce| pe d|aa|ara cep||| ma pazesc,
| ea prea ma|(am|ta pre Damaezea s|avesc
Ca-a c||pa| mea arata cam treba|e sa ||e
Ua imparat pe |ame. e| raa| sa aa st|e,
De s|atar| v|c|eae sa |a,a ae-acetat,
Cac| b|ae|e aa raa| |a| Ce| de sas |-a dat
!!
A|ccu uonici
| A 8 U | A l l l
Cn:In
;: .uIen
C
am||a ma|t ,e|easa vazad aa (ap edata
Ca cearae|e cam bate de c|a| iaceajarat,
A iacepat ia s|ae a b|estema pre searta
Z|cad. ce t|ca|easa ea parte am |aat'
Ua trap |rames s| mare sa ||e |ara cearae,
$a aa a|b ea e arma ca s|ava sa-m| |a(esc,
Ca dasmaa|| me| |esae ia pra| sa se rastearae'
(Ge|es|| |e|ar|te de pr|c|a| aascecesc
Cad ver sa tet crteasca) Asa se ta,a|este
Cam||a mer,ad tr|sta ca capa-a jes p|ecat,
Dar e v|c|eaaa va|pe ce-a dram e iat|aeste,
lmpartas|re ma|ta |a searta-| a |aat
Cam||a de-amaraata| is| spaae scrba teata
Caaesc, raspaade va|pea, ca mare a| cavat,
Dar ea am m|j|ec s|,ar ca sa te |ac ceraata
Ce|e-a padarea ceea aa |ec e ia pamat,
De dram aa prea departe, i| ve| a||a sab zare,
$e c|eama v|zaa|e. |a ea er|c|ae-a mers
| capa| saa p|ecada-s| a stat paz|ad rabdare,
|ara de pre|aa,|re ca cearae s-a a|es,
|recam berbec||, be|| s| (ap|| daa devada
Aceasta s|ata|re cam||e| a p|acat,
|a a|c| ,adea ca |ea| ia v|zaa|| sa seada,
Dar c|ae cata cearae, |a m|ate e cam scart
Cam||a |ate-a|ear,a, ca mare bacar|e
Gaseste acea berta sab a|ste |ras|a| vec||,
| capa| is| a|aada iadata-a v|zaa|e,
!!
laou|c i sarirc
lar |ea| ca craz|e e pr|ade de arec||
|a tra,e, e| aa |asa, pa-ce-a s|rs|t scapad
Acasa se iatearce arec|||e |asad
O, |ab|ter| de s|ava' |re ve| v-am aratat,
|||a(a de cam||a spre |aada v-am dat
Caaeaste(| ca ace|a ce |a|a tet ,eaeste
Ca rsa| s| ecara ades se pemeaeste
A|ccu uonici
| A 8 U | A l V
UI:uI,
nuruI ;: :ouI
N
e pevestesc c-edata a| pasar||er pr|a(
A |est p|er|t la |eca-| tre| pasar| zbarateare
|a imparata| va|tar cerea |eca| desc||s,
|aaaa|, a||a|, c|e|a| Tastre| |amar|teare
Cav|ate de dreptate aa |est ia|a(esat
Ca v|tez|a a||a| |a||ada-se, da ma|te
Devez| despre razbea|e ia care s-a |aptat,
$e |aada paaaa| ca peae|e-| p|acate,
lar c|e|a| jara|este ca aeaptea |ara sema
la vec| e va petrece, |acad s| jaramat
Dec| va|tara| a|easa, pre care ,ad|(|, dema
|e c|e|' | |a aceasta asa is| da cavat,
Ca a||a| des| este v|teaz s-a |est esteaa,
Na are iadarare, e apr|, s| avaa
|| aa a dat devada de vree |apta baaa
N|c| pe v||ter|e |a dasa| aa e |ar,
Cac| daca t|aere(ea ca s|ava aa rasaaa,
Ape| a vrste| |araa se trece ia zadar
|aaaa| este madra ca |aa,||e |a| peae,
Dar c|e|a| este pac|a|c, aa caata pr|c|a|,
$e apara cam peate, s| aeaptea |ara |eae
Na dearme, pr|ve,|eaza
$tapa|ter|| ||a|
| trez| pe cad sapas|| ia pace derm|teaza
Va| ma|ta |er|c|re |a e| as|,areaza
!!!
laou|c i sarirc
| A 8 U | A V
Son.euI ne
(n.n ;: eI ne o.n;
U
a searec de |a (ara, pre a|ta| tr,eva(
Ca pre aa vec|| pr|etea, i| c|eama |a espa(
la strmta |a| casa(a pe easpe-| pr||meste
l| paae iaa|ate tet ce ma| baa avea,
Orz, mazare s| |r|sca, i| rea,a, i| pe|teste,
Dar tr,eva(a| madra a|m|c aa vra sa |a,
-asa-a s|rs|t i| z|ce.
|a ma|t ma m|r, |ra(|ce' cam pe(| tra| a|ce,
latr-e past|etate, s| cam aa (|-e art
la v|a(a asta scarta de ceasa| |etart
Na pe(| scapa er|aade
-er|cam te ve| ascaade'
Va| b|ae mar|ad vese|, sa z|c| ca a| tra|t
Dect mert ia v|a(a,
$a aa caaest| a |am|| p|acere s| da|cea(a
Asemeae cav|ate aa |est pre de ajaas,
Cac| seareca| de (ara, de verba |a| patraas,
Ca easpe|e-mpreaaa, |es| d|a bert|c|ca,
| preste aeapte merse ca paza s| ca |r|ca
la tr, |a aa pa|at
Tet ia matasar|e s| aar imbracat
D|a masa de ca seara sta cesa|(e|e p||ae
Ca |armatar| ,astease de pre |a (ar| stra|ae,
Dec| tr,eva(a| |a|a|c pre seareca| (araa
ladata i| c|asteste ca a|ste parmezaa,
l| paae pe ceveare cad |ata z,emet mare
|a asa se aade, s| preste asteptare
C-aa em ia casa |atra aa c|ae mede|eaa,
lar searec|| a|ear,a, s-ascaad pe sab d|vaa,
!!"
A|ccu uonici
Na sa||a, pa-ia seara
Ataac| sarmaaa| searec, ce-a ||a|ste |a (ara
Tra|a |ara de ,r|ja, vaza ca s-a-ase|at,
| cam a ses|t aeaptea, e| drama| s|-a |aat
Z|cad catre pr|etea. v|a(a-a t|caa are
|a m|ae ma| ma|t pre(
Dect e-mbe|sa,are
De ,r|j| amea|a(ata a aaa| tr,eva(
!!#
laou|c i sarirc
| A 8 U | A V l
S:gIe(uI
;: nrn.uI
O
|a(a sc||mbateare s-aa ,ra| mestesa,|t
$aat c||par| |esa|c|ease pre em de ama,|t,
Dar pr|a asa m|j|eace
Na-ase|| pre deb|teace
Ce aa st|a verba da|ce, a|c| zmbet |scas|t
Ca aa st|,|e( caaara| imb|ad dapa macare,
$es|-atr-aa |ec, pe care
$ta |a(ar| ceper|te ca caepa de-ajaas
-aa em padea-a ascaas
Caaara| de iadata,
Avad |sp|ta-a |apta,
Cac| aa de ma|t scapase d|a tema|(a var,ata
A z|s |-a| saa tevaras. ae| treba| sa |a,|m
De ast |ec aade |esae patem sa ae reb|m,
Acea sama(a baaa scep raa ia s|ae are
Na este a|c| aa em
Att de ,a|aatem
$a |ase pe cmp redar| ca baaa ca,etare,
Ha|de(| ia a|ta parte'
Asa' i(| v|ae b|ae sa da| peve(| desarte,
Raspaase |a| st|,|e(a| Ca ,asa p||aa, vre|
| |raaa sa m|-e |e|'
Z|cad aceste, zbeara, |a caepa se |asa,
C|apeste deaa ||re, |e a||a prea ,astease,
Dar va|' iadata s|mte c-a |a| p|c|er e stras
|adasa| ses|ad |ate d|a ta|e, |-a s| pr|as,
!!$
A|ccu uonici
| peatra jacar|e |-a dat aaer ba|e(|
D|a |aba|a vede(|.
Ca s|atar||e baae ae saat de treba|a(a
|a re|e|e ce-adese ae v|a pe aest||a(a
!!%
laou|c i sarirc
E:g.ne
l
|A UN |GOl $T
C
r|t|ca s| s|ata|este C|eaadra pe-er|c|ae vede,
Uaa-| |eaes, a|ta-| ,raba|c, ce|a|a|t drept aa ma|
sede,
Cesta re,a|| aa pazeste,
Ce|a aa se ia,r|jeste
De a|m|c, s-a |a| partare a sa-| daca |a p|e|re
Dar cad ar vrea sa se vada s| e| |ara part|a|re,
Ar vedea, cam vede |amea, ca aa-| s| e| |ara pata,
C| e,e|sma-| imbata
|esemae ia |amea asta asa e dat sa ||m ae|,
Ua erb cad dace pre a|ta|, cad ia ,reapa amade|
l l
|A l COANA $|ANTU|Ul ||TRU
Ce sta| ca c|e|a, |etre la ra| ve| sa s|ebed
Rasar|teaaa ceata Dar ce|a|a|t aered
Ce-a |aa(ar||e |ape| s-aa pr|as asa aser
|a a-am ca das|| treaba, e| aa c|e|ara| |er
l l l
|A 8RUT
Ca est| cam|ate, 8rate, te(| eamea|| ,adesc,
Ca est| aa aered iasa ea aa ma iade|esc,
!!&
A|ccu uonici
De-er iatreba pr|c|aa, e pet spaae de rest.
Cad tac| ta est| cam|ate, |ar cad ,ra|est|, aa prest
l V
|A |l DA
|eatra ce Draz |a pre ||da, e batraa |rca, sara,
Ce ia ,|a,|a| me||a|este aeavad a|c| aa d|ate-a ,ara
|eatra ca p|acerea-| este sa adaae-aat|c|ta(|,
Vrea sa a|ba s| pre ||da pr|atre a|te rar|ta(|
V
|A |RAZDU
|r|eteae |razde, est| prea capr|c|es,
|r|vesc ca a|c| e |ata aa peate sa-(| ma| p|aca,
Ca teate-a| |est ia verba s| |ara vraa |e|es
Uaa aa e |rameasa, a|ta e prea saraca,
Aceasta a-are zestre saa aa-| de mar|tat,
Tet a|e,ad aevasta, a| ramas ae-asarat
Vl l
|A Cl Tl TORl l $ATl R||OR
N-am ve|t ca-a me|e sat|r| ea pre a|me a j|,a|,
C| de|ecte arc|ease m-am s|||t a pr||aa|,
De ave(| iasa der|a(a a aa va caaeaste-a e|e,
Va-adrepta(|, daca se peate, de aaravar||e re|e
Vl l l
|A ||ANDRU
C|ac| ceasera|c| de perete, s| vre c|ac|sprece de masa
| de bazaaar |eaadra are iatra a sa casa,
!!'
laou|c i sarirc
Teata z|aa e| aa |ace dect tet |e re,a|eaza
laape| saa iaa|ate, |e iatearce s| |e-aseaza
D|a aceasta esteaea|a ce |e|es peate sa-| v|e
N|c| aa em ca dasa| b|ae cte ceasar| saat aa st|e
l X
|A UN NOU 8Ol |Rl T
latre aamara| ce| mare de be|er| ce-avem, $||vaa
|ste ce| ma| p||a de |amar|, ma| aered, ma| ,e,emaa
Oare peatra ce |a eamea| aa ve|este sa se-ac||ae
De cad v|adea |apte-a p|a(a, e| iaca a-a a|tat b|ae,
Ce|a|esa| de pe capa-| sa-a,r|jeste-a aa scapa,
|eatra-aceea e| |a a|me aa-adrazaeste-a se p|eca
!"
A|ccu uonici
| | l $ T O | A l l
Cn.e .e.:u.:Ie eIe
Vad ca v| s-a art, versar|, de-a ma| sta ia iac||seare
| ia ambra de aa| zece, vad ca vrad sa vede(| seare
$|ebezea|e im| cere(|, iase|ada-v-a ,ad|
Ca |a c|t|ter|| vese|| pr|m|re ve(| ,as|,
C-adacada-|e p|acere, |e|es|a(a s| zabava,
Veaa va va |ace c|aste, m|e |aada s| s|ava
Des| st|a ca pr|a aceasta ia |dee ae-ama,|m
Va s|ebed ia pace, mer,e(|, a(| vrat sa ae despar(|m'
Cad d|a maa-m| maa-(| trece, ve(| vedea c-aveam
dreptate
$a va (|a ia iataaer|c paras|te s| a|tate,
Ve(| vedea c-a aeastre ,adar| |earte |esae s-ama,esc,
Va|(| peatra der|a(a s|ave| aasar||e is| ja|esc'
lact ||earea aeata(|| ve(| pastra aevestez|ta,
Oamea|| ce |abesc aea| ver c|t| ca ma|(am|ta,
Cac| de-| s| ,e| adevara| |a-a(e|ep(| tet e p|acat,
lar iadata ce-acea ||eare vestez|ta a cazat,
Te(| ver jadeca ca m|atea m|-a vea|t ia ratac|re
-a|e me|e baae s|atar| |e ver aam| c|evet|re
Des| a|ste versar| care aarav|rea pr||aaesc,
Ca ,re(easa c|evet|re a|c|decam aa se-ave|esc,
Deb|tec ce ve| a-mpaa,e ma ver secet| pre m|ae,
|a(|a| se ,asesc de-ace|a ce vad |acrar||e b|ae'
Ua|| ma ver |a|| |aras| peatra ca m-am ecapat
De aa |acra ce |a vrsta s| |a pesta| mea aa-| dat,
A|(|| a-er vrea sa ma cra(e, cac| am avat iadrazaea|a,
De|ectar||e stra|ae sa descepar |a |vea|a
la zadar ve| |e ve(| spaae ca treb||e m|-am catat
!"
laou|c i sarirc
| reda| aa||er t|aer| a|c|decam aa am st|rbat,
Ca a mea iadater|re am armat ca sr,a|a(a
| ca versa| peatra eamea| peate || s| de pr||a(a,
Ver raspaade ca ia v|a(a aa saat ceasar| de pr|ses
| ca d|a scr|s s| d|a versar| aa |ese a|c| aa |e|es
Zav|stea vea|aeasa va ma| ,as| peatra m|ae,
Ca pe vec|| s| ae| aater|| am pradat |ara ras|ae
| ca ia ||mba raseasca tet ace|e am br||t,
Ce |at|a|| s| |raacez|| ma|t ma| b|ae |e-aa rest|t,
Ca a |ace deaa radar| ia armea|e sa saae,
|re care |e-am ,as|t ,ata a-a |est |acra de m|aaae
Aceste saat peatra m|ae, |ar pre ve| va ver a|ta,
| ca 8eva saa ca |rsa
-
|a aa |ec ver araaca,
Uade-a pa|bere zvr||te ve(| s|aj| |a car| de |raaa,
Or| ve(| || de iava||ta| |cre|er d|a vre da,|eaaa
Dea cera| sa aa sa-atmp|e aste care va prez|c,
Trz|a p|a,e daca-a mreaja a cazat b|eta| p|t|c'
|a cep||| |ara m|ate s|ebezea|a e dra,a,
Dar ,resesc cad e| ia seama s|ata| par|atesc aa ba,a,
D|a aceste de pre arma s|ata|r| ce va-asemaez,
Ve| pate(| sa ia(e|e,e(| ce |ab|re va pastrez
- Deaa aetreba|ce pevest| ce se v|adeaa maaascr|se pe peda|
$pask| de |a Vesceva
A|ccu uonici
To.ereIe ;: oner::
1c H lLRHJXIJl
C
a va|et s| z,emet tereate|e trec,
| aaa| pe a|ta| ca-a |apta se-atrec,
|e p|ace m|scarea s-a aade| |a(|me,
|e p|ace racea|a, ce da prespe(|me,
| eamea|| ast|e| ia s|r aecarmat,
|e ca|ea v|e(|| se scar, ae-acetat,
|| cred ca aa |a|m|, dar a |er ca|dara,
Ca tereata| rece-| e,e|sm s| ara
!"!
REFERIN|E ISTORICO-LITERARE
... uonici, cuio dc-n(c|cpciunc,
Carc, cum rar sc inrdmp|d, ca sd mcdirczc punc
urccni|c cc-s prca |ungc ori coarnc|c dc |a ccro,
undc-i oou| |ui cuminrc, undc-i vu|pca dip|omard?
S-au dus ro(i, s-au dus cu roarc pc o ca|c nc-nrurnard.
Milui EMINESCU, Epigonii, 1870.
A. uonici a prcgdrir sprc puo|icarc rraduccrca in mo|dovcncrc a
|aou|c|or |ui krd|ov carc sc rcmarcd prin roarc sp|cndori|c origina|u|ui,
cdci a rcuir sd scsizczc cu mdicsrric idcca |aou|isru|ui rus i |iccarc |aou|d
a imordcar-o in pirorcscu| caracrcr popu|ar mo|dovcncsc.
AIexundiu HAJDEU, Liteiu(i busuiubeni, ,TeIeskop, 183S, ni. 4,
p. 611.
A|cxandru uonici, ini(iar in |ircrarura rusd, nc-a ajurar cc| dinrdi sd
cunoarcm |aou|c|c |ui krd|ov. Ta|cnru| sdu dc |aou|isr c dc ncrdgdduir. uci
Asacni, lc|iadc, A|cxandrcscu au cu|rivar i ci gcnu|, uonici i-a dcpdir prin
oonomic i naivirarc, c| csrc, nu md rcm s-o a|irm, la lonrainc-u| nosrru.
MiluiI KOGALNICEANU, Dinti-un discuis, 1839.
ln s|drir, iard o carrc oinc a|cdruird, oinc rradusd i oinc ripdrird! o carrc cc
mu|(dmcrc minrca prin rao|ouri|c sariricc i prin dunu| |i|oso|ic carc cuprindc,
o carrc cc incdnrd auzu| prin armonia vcrsuri|or i prin oogd(ia sri|u|ui adcvdrar
romdncsc, o carrc cc dcs|drcazd vcdcrca prin |rumusc(ca |ormaru|ui i riparu|ui.
,Sarirc|c prin(u|ui Anrion Canrcmir" rradusc din ruscrc dc d. d. A. uonici i C.
Ncgruzzi, i icirc dc curdnd |a ,Canrora loaici sdrcri".
Acc|c ,Sarirc" carc au |dcur ardr vuicr in Rosia cu un vcac mai inainrc
i carc au |osr ardr dc mu|r prc(uirc i sprijinirc dc insdi impdrdrcasa
F|isavcra Pcrrovna, cdrci au |osr dcdicarc, acc|c ,Sarirc" carc zugrdvcsc
ardr dc viu i |ovcsc ardr dc aspru rc|c|c naravuri... acc|c ,Sarirc" carc au
doodndir auroru|ui cinsriroru| numc dc Boi|cau a| Nordu|ui, rcouic sd |ic
primirc cu ardr mai marc cnruziasm din parrca romdni|or, cd prin(u|
!""
A|ccu uonici
Anrion Canrcmir a |osr insui romdn i cu ardra mai marc rccunorin(d cd
parc sd |i |osr scrisc pcnrru vcacu| nosrru i pcnrru noi!
...\o|umu| in inrrcgimc in|ormcazd o carrc ncprc(uird i vrcdnicd dc a
dcrcpra inrcrcsu| romdni|or, ca csrc imoogd(ird cu porrrcru| prin(u|ui
Canrcmir, |irogra|iar |a lcip(ig, i cu via(a sa pc carc d. C. Ncgruzzi a
scris-o cu condci iscusir. Acum, nc rdmdnc a voroi dc rraduc(ic! Fa csrc
|oarrc oinc ncmcrird in roarc priviri|c, sri|u| c |impcdc, oogar i in(c|cs,
vcrsuri|c sunr oinc inrocmirc, armonioasc i vddcsc cd au |osr |ucrarc dc
doi poc(i, cadcn(a |or c prcrurindcnc p|dcurd. Mu|(dmim dcci domni|or
rraducdrori carc au inrrcprins un |ucru ardr dc grcu i |-au dcsdvdrir ardr
dc oinc, d-|or prin accasra au dovcdir cd vcrsuri|c a|oc sunr |oarrc p|dcurc
|a cirirc cdnd sunr oinc |ucrarc (accsr soi dc vcrsi|ica(ic a |osr dc ncapdrard
rrcouin(d |a rraduccri|c ,Sarirc|or", sprc a nu sc dcpdrra dc compuncrc),
i cd |imoa romdncascd csrc o |imod oogard, sonord i p|ind dc |rumusc(i
origina|c.
u-nii A. uonici i C. Ncgruzzi, cunoscu(i inrrc romdni prin compuncri
|ircrarc, au addogir prin accsr uvraj un nou srd|p |ircrarurii romdncri, i
accasra |c va |i rccunoscdroarc, ardr pcnrru |ucru| |or vrcdnic dc |audd,
cdr i pcnrru scoarcrca |a |umind a unci scricri minunarc, a|cdruird dc un
prin( marc i in(c|cpr, cc |acc cinsrc ncamu|ui sdu.
VusiIe ALECSANDRI, Dinti-o iecenzie Iu Sutiie i uIte poetice
compuneii de piin(uI Antiol Cuntemii, ,Piopuiieu, ni. 23,
18 iunie 1844
Nu c dcsru| dc a vrca, rrcouic i a purca, prccum nc inva(d |aou|a
Parnasu|ui a prcaiuoiru|ui uonici, carc, |drd a sc dcoscoi in nici un cnip
dc urmdri|c, dc ooicciuri|c i dc |imoa pdmdnrcascd, csrc pocr, pcnrru cd
aa |-a |dcur maica |ui, csrc pocr pcnrru cd a sim(ir poarc pdnd a nu voroi,
i cd un cuvdnr picar din condciu| |ui sc ducc pc aripc|c rimpu|ui cu
numc|c |ui ncdcz|ipir dc numc|c Mo|dovci...
MiluiI CORRADINI, Hui Iu voibu, n ,CuIendui pentiu popoiuI
iomnesc pe unuI 184S, p. 147.
uupd Cicnindca|, carc|c a scris primc|c |aou|c romdnc, insd in prozd,
uonici a dar adcvdraru| sri| i adcvdraru| caracrcr |aou|ci. Sc poarc zicc cd,
prccum la lonrainc a| |rancczi|or, c| a crcar |aou|a romdnd. Mai roarc
oucd(i|c |ui, imirarc sau origina|c, sunr dc o corcc(iunc i dc o |rumusc(c
admiraoi|c. A|ard dc accasra, c|c au marc|c mcrir cd au cxcrcirar adcsca
marc in||ucn(d asupra mora|ird(ii puo|icc din Mo|dova.
Gleoigle SION, n ,Revistu Cuipu(iIoi, 1861, septembiie, p. 342.
!"#
laou|c i sarirc
lran(a avu mu|(i |aou|iri, nici unu| insd nu ajunsc pc la lonrainc,
i sd vd spun cu pcnrru cc? Pcnrru cd |aou|a nu su|crd sccdrurd i
ump|ururd, ca ccrc pc |dngd ra|cnr o armonic, un sri| simp|u, ca c
daroarc sd spund numai cc rrcouic, nici o si|aod mai mu|r. Si cinc avca
mai mu|rd armonic dccdr uonici! ln oordci ca i in pa|ar |aou|c|c |ui
sunr cirirc i in(c|csc.
Costucle NEGRUZZI, AIexundiu Donici, 1867.
... S-a zis cd |aou|a rrcouic sd |ic simp|d, |ami|iard, vcsc|d, gra(ioasd,
narura|d i mai cu scamd naivd. Nu vom dczvo|ra acum roarc accsrc
condi(iuni carc sc ccr dc |a |aou|d, asr|c| dupd cum sc gdscsc ooscrvarc cu
cca mai marc pcr|cc(iunc in la lonrainc, carc cu drcprarc csrc privir ca cc|
mai pcr|ccr |aou|isr i ca unu| din cci mari poc(i ai lran(ci. \om avca
ocaziunca sd ccrccrdm i sd ardrdm roarc accsrca in |aou|c|c d|ui uonici,
carc cuprind |rumusc(i dc inrdia ordinc i din carc unc|c sc por compara
cu cc|c mai |rumoasc a|c |ui la lonrainc.
Rudu IONESCU, AIexundiu Donici. Studii usupiu vie(ii i poeziiIoi
suIe, 1863.
un umor, o |anrczic uoard, un sri| simp|u, un vcrs carc sugcrcazd, o
|cgdrurd mai drcaprd cu rca|ird(i|c socia|c inconjurdroarc au asigurar
popu|arirarca |aou|c|or |ui uonici, prin |umca dc povcri pc carc c| o
inrrupasc in c|c i cu carc ardrca gcncra(ii i-au nrdnir anii copi|drici.
Ion NEGRESCU, InfIuen(eIe sIuve usupiu fubuIei iomneti n
Iiteiutuiu popuIuiu sciisu, Cliinuu, 192S, p. 191.
uonici rraducc, ddruind insd rcxru|ui o nourarc, o vioiciunc cu roru|
aparrc, crcdnd asr|c|, in |oarrc mu|rc privin(c, o opcrd noud, a|rcori imird,
prc|ucrcazd, adaugd c|cmcnrc dc mora|d carc sunr numai a|c |ui i crccazd
uncori pcrsonajc|or sa|c nccuvdnrdroarc cniar sirua(ii noi, pc carc nu |c
vdzusc ocniu| spirirua| a| |ui krd|ov. loca|izdnd, aproapc inrordcauna,
prin raporrarca a|cgorici |a mcdiu| romdncsc prccum i prin |o|osirca dc
provcroc i zicdrori popu|arc romdncri, uonici sc arard mcrcu prcocupar
dc rcndin(a dc adaprarc a origina|u|ui pc carc-| arc in vcdcrc, rrans|or-
mdndu-i con(inuru| in naina cu|orii |oca|c, ccca cc dd opcrci |ui va|oarca
unci |ucrdri pc dc-a-nrrcgu| origina|d.
EmiI BOLDAN, Prc|a(d Iu AI.Donici. FubuIe, Bucuieti, 19S8, p. 18.
... uonici rdmdnc in |ircrarura noasrrd un |aou|isr origina|, dcoarccc
c| a riur sd inrroducd in |aou|c|c |oca|izarc su||cru| vic(ii na(iona|c, ripuri
A|ccu uonici
din socicrarca mo|dovcncascd. laou|a |ui uonici csrc adcscori o rc||ccrarc,
|oarrc |idc|d, a rca|ird(i|or din Mo|dova.
VusiIe COROBAN, Studii i uiticoIe de ciiticu Iiteiuiu, Cliinuu,
19S9, p. 68.
Prin prisma suoiccrc|or |rd|ovicnc A. uonici rc||ccrcazd asupra srdrii
dc |ucruri din Mo|dova, asupra |cnomcnc|or socia|c i po|iricc, asupra
moravuri|or din socicrarc. Origina|irarca sa rczidd nu ardr in privin(a
morivc|or dc inspira(ic i a divcrsird(ii pcrsonajc|or, cdr, mai a|cs, in |arga
viziunc arrisricd, in |or(a cxprcsivd a ra|cnru|ui sdu, carc a riur sd cvocc
o armos|crd noud, imprcjurdri dc via(d spcci|icc mo|dovcncri, inzcsrrdnd
pcrsonajc|c cu vioiciunc in cxprcsic i ac(iunc, cu o gamd variard dc
scnrimcnrc, inrcrvcnind cu propriu| comcnrariu, cu unc|c rcp|ici
mcmoraoi|c.
Luzui CIOBANU, Cieu(iu Iui A. Donici n couIu, Cliinuu, 1981,
p.31.
uarorird copi|dririi sa|c sinccrc, comunicard ca ararc micdrii rirmu|ui
(dc ooicci po|imcrricc sau simp|c ca in jocuri|c cc|or mici), |imoaju|ui
(dcgajar-popu|ar), dcscnu|ui imagisric cconomicos (dar |crm conrurar),
arrisru| uonici impingc in p|anu| doi pc mora|isru| uonici. Anima|c|c,
insccrc|c, grcicru|, |urnica, racu|, oroasca, riuca, vu|pca, |upu|, p|anrc|c,
rduri|c, nc|crcic|c sunr pcrsonajc |ami|iarc, ,domcsricc", incadrarc cu
dczinvo|rurd in acc|ai joc carnava|csc. F|c sc oucurd, su|crd i au nccazuri
zi|nicc, ca i (dranii i copiii accsrora, parricipdnd |a drama cxisrcn(ia|d
unicd, |a univcrsa|u| tleutium mundi. laou|c|c sa|c, dispundnd dc
inrrcaga in(c|cpciunc (uonici, ,cuio dc in(c|cpciunc", i| dc|incrc Fmincscu
in ,Fpigonii"), dc roarc suoiccrc|c i a|cgorii|c anima|icrc dc |a Fsop incoacc
(p|agiaru| sinccr i rora| |iind admis dc c|asicism), sunr in |ond gra(ioasc
insccndri comicc in carc oamcni i anima|c joacd, imprcund, rcarru| vic(ii.
Milui CIMPOI, O istoiie desclisu u Iiteiutuiii iomne din Busuiubiu,
Cliinuu, 1996, p. 40
CUPRI NS
Taoc| crono|ogic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FAB UL E
CARTEA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VuItuiuI i uIbinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GieieiuI i fuinicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LupuI i cucuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GteIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VuIpeu i buisucuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VuItuiuI i puinguI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Puinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S
Momi(u i douu m(e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LupuI i IupuoiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
LeuI i iepuieIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
StigIe(uI i ciociIunuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CuIuI i cuIuie(uI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
GuIbenuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
BuibutuI cu tiei femei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VuIpeu i muguiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
LeuI Iu vnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VuIpeu pedepsitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PieptenuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MuguiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4S
AnteieuI Iui Aivinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
VuIpeu n Iivudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
EIefuntuI n domnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S0
Pietienii i Bistii(u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S2
Pizmutuie(uI i uipeIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS
LupuI nuzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6
TeiuI i steuiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S8
Douu poIobouce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MuguiuI i piivigletouieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Veveii(u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
RucuI, biouscu i tiucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
!"&
A|ccu uonici
CARTEA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6S
Infiin(uieu fubuIei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6S
LupuI i motunuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SouiecuI i guzgunuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
MoiuiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Fuinicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FIoiiIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7S
RuI i leIeteuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
UisuI Iu piiseci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Momi(u i ogIindu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
MunteIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
In(eIeptuI i mugnutuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
LupuI Iu pieiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
CuIuI i muguiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Impui(euIu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Doi cini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
LupuI i ouiecuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9S
CleItuitoiuI i indunicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
FieiuI i uigintuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
OiucoIuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
NoiocuI n vizitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Doi iuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
|uiunuI i cuIuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
PoetuI i bogutuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
|uiunuI i ouiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
AutoiuI i lo(uI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
LiIiucuI i induneIeIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
PiieteuguI i umoiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
DIN PERIODICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Biouscu i zeuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
VuiuI piimuie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
BiuminuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PustoiuI i (n(uiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Muscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
PuinguI i bonduiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12S
BiiceIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
AdevuiuI suu cucouI de Iu mouiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CineIe Iutind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
BonduiuI mizuntiop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Douu munce i un copiI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
!"'
laou|c i sarirc
Tiecutoiii i cu(eii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
VuIpeu duiousu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Cupiu i iudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Nudu i cliticuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14S
Stiucu i motunuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Tuimu i cineIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
VupoiuI i cuIuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S1
Piesuiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S3
FiunzeIe i iuducinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S4
LupuI butin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S6
JdeiuI i cucomuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S8
UisuI butnui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
MuteIe i uIbinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
CuieIe cu ouIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Negu(utoiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
ZmeuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
AiiciuI i citi(u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Umbiu i omuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
INEDITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
IepuieIe Iu vnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
RmutoiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
P OE Z I I
DIui Giigoie AIexundiescu (la ndrdzirca |aou|ci Rdu| i nc|crcu|) . . . . . 176
Epigiumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Zi nti upiiIi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
GnduI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Lu BuciumuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Lu CeulIuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Lu moimntuI unui doctoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Doiin(u iomnuIui din 1862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18S
DR A MAT UR GI E
[GuiuIeiuI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
T R A DUC E R I
|igunii (dc A. S. Pu|in) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
SATIRE SI ALTE POETICE COMPUNERI DE PRIN|UL ANTIOH CANTEMIR . . . 231
A|ccu uonici
Sutiiu I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Sutiiu II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Sutiiu III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S3
Sutiiu IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Sutiiu V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Sutiiu VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Sutiiu VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30S
Sutiiu VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Odu I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Odu II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Odu III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Odu IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Fu b u I u I . FocuI i stutuiu de ceuiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Fu b u I u I I . SeipeIe i mutcu de uIbine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Fu b u I u I I I . CumiIu i vuIpeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Fu b u I u I V. UIiuI, puunuI i ciofuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Fu b u I u V. SouiecuI de (uiu i ceI de oiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Fu b u I u V I . StigIe(uI i cunuiuI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33S
Epigiume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
E p i s t o I u I I . Cutie veisuiiIe meIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
ToienteIe i oumenii (dc M. lcrmonrov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Rc|crin(c isrorico-|ircrarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

S-ar putea să vă placă și