Sunteți pe pagina 1din 193

S.C. DIVORI PREST S.R.L.

FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
=============================================================
Denu"&re# lur'r&&2
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Denu"&re pr!&et2
INSTALA3IE BIOGAZ PENTRU 1 MWel
A"pl#4#"ent2
C!"un# Sl!$!%&# C&!r'5t&) T *+) P,-.) /u0e6ul Vr#ne#
Bene7&&#r2 S8C8 CERT PRODE9 S8R8L8
E:#lu#t!r2 S8C8 D&:!r& Pre4t S8R8L8
Cert&7&#t 0e
#te4t#re2
Re;&4trul n#6&!n#l #l el#$!r#t!r&l!r
0e 4tu0&& pentru pr!te6&# "e0&ulu&
<<<8""e0&u8r!
C!let&: 0e el#$!r#re2
&n;8 P#ul G&ur'
&n;8 V!l!0e# =e>ete
&n;8 Iul&#n# =e>ete
Re4p!n4#$&l lur#re2
&n;8 P#ul G&ur'
D&ret!r Gener#l)
&n;8 V!l!0e# =e>ete
M#rt&e -?1?
1
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
CUPRINS
1. Informatii generale.................................................................................................7
1.1. Descrierea proiectului i descrierea etapelor acestuia..7
1.1. Descrierea proiectului i descrierea etapelor acestuia (construcie, funcionare,
demontare / dezafectare / inchidere / post-inchidere) ............................................................. 7
1.1.1. Date specifice investiiei, cu etapele acesteia ........................................................... 7
1.1.. !nformaii privind proiectul ..................................................................................... 1
!nformaii despre activitatea propus", materiile prime, su#stanele sau preparatele chimice
............................................................................................................................................... $
1.%. !nformaii despre poluanii fizici i #iolo&ici care afecteaz" mediul, &enerai de
activitatea propus" ................................................................................................................. '
1.%.1. (urse i protecia )mpotriva z&omotului i vi#raiilor ............................................. '
1.%.. (urse i protecia )mpotriva radiaiilor ................................................................... *
1.%.%. +lte tipuri de poluare fizic" sau #iolo&ic" .............................................................. *
1.,. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului i indicarea
motivelor ale&erii uneia dintre ele. ....................................................................................... %-
.!/+01 123!143!+/ 5406437 D2(1!0+1!2! 1232083!/43 ............................ %%
ZONE FUNCTONALE ................................................................................................ 33
ZONE FUNCTONALE ................................................................................................ 33
2lementele componente ale instalaiei .............................................................................. %,
2. Procese tehnologice ................................................................................................ 42
2.1. Date generale ....................................................................................................... 42
.1.1. !nformaii de #az" ................................................................................................. ,
.1.. +mplasare ............................................................................................................... ,,
.1.%. 2lementele componente ale instalaiei .................................................................... ,,
.1.,. Descrierea procesului tehnolo&ic ........................................................................... ,,
2.1.4.1. Fluxul de substan al substratului .............................................................................................................. 44
2.1.4.1.1. Depozitarea , pregtirea i aducerea substratului ........................ 44
Fluxul de substan al substratului ........................................................................................................................... 45
Depozitarea , pregtirea i aducerea substratului ........................................ 46
2.1.4.2. Fluxul de substan biogaz .......................................................................................................................... 49
2.1.4.2.1. Produc|ia de gaz ........................................................................... 49
2.1.4.2.2. Stocarea gazului ........................................................................... 49
Siguran|a sistemului de producere a biogazului, in momentul cnd procesul
tehnologic de producere a biogazului se dezvolt peste capacitatea de
stocare/ardere a instala|iilor de cogenerare, este asigurat cu un turn
fclie de siguranta, C15, realizat din o|el, cu inl|imea de 10 m, in care se
arde excesul de gaze .................................................................................... 51
2.1.4.2.4.Valorificarea gazului ...................................................................... 53
=============================================================
2
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2.1.4.2.5. Aport energetic suplimentar .......................................................... 58
2.1.4.3.2.Conducerea instala|iei .................................................................. 59
2.1.4.3.3.Compresorul .................................................................................. 59
2.1.4.5. Necesarul de for de munc ...................................................................................................................... 60
2.1.4.5.1. Faza de construc|ie ...................................................................... 60
2.1.4.5.2. Exploatarea ................................................................................... 65
.1.$. Date tehnice ............................................................................................................. 9'
2.1.5.1. aterii !rime .............................................................................................................................................. 6"
2.1.5.2. #a!aciti de stocare ................................................................................................................................... 69
2.1.5.$. %roducerea de energie ................................................................................................................................ 69
.1.9. Date de mediu ......................................................................................................... 7-
2.1.6.1. &misii ........................................................................................................................................................... '0
2.1.6.2. suri de !rotecie contra zgomotului ....................................................................................................... '$
2.1.6.$. (e)euri ........................................................................................................................................................ '4
.1.7. 0ecesarul de ener&ie .............................................................................................. 7,
.1.'. 2lemente de securitate a instalaiei ....................................................................... 7$
2.1.".1. *i!ul )i cauza deran+amentelor !osibile ...................................................................................................... '5
2.1.".2. %re,enirea deran+amentelor !osibile .......................................................................................................... '6
.1.*. 1ehnica securit"ii i a m"sur"rii ............................................................................ 77
2.1.9.1. #om!onente de siguran rele,ante ale instalaiei ..................................................................................... ''
2.1.9.2. *e-nica de conducere a !rocesului ............................................................................................................. '9
.1.1-. :rotecia muncii .................................................................................................... '-
2.1.10.1. %regtiri de !rotecie constructi,e ............................................................................................................ "0
2.1.10.2. %re!arati,e te-nice de !rotectie ............................................................................................................... "0
2.1.10.$. %regtiri organizatorice de !rotecie ......................................................................................................... "1
.1.11. :rotecia impotriva e;ploziilor ............................................................................ ',
2.1.11.1. (escrierea substanelor ............................................................................................................................ "4
2.1.11.2. %ericole de a!rindere .............................................................................................................................. "5
2.1.11.$. .m!rirea !e zone .................................................................................................................................... "5
2.1.11.4. .nscri!ionarea .......................................................................................................................................... "'
2.1.11.5. suri de !rotecie &x .............................................................................................................................. "'
.1.1. 7"suri de protecie la incendii .......................................................................... ''
2.1.12.1. %rinci!ii generale ....................................................................................................................................... ""
2.1.12.2. %aza contra incendiilor .............................................................................................................................. ""
2.1.12.$. /tingerea incendiilor ................................................................................................................................. "9
.. <alorile limit" atinse prin tehnicile propuse de titular i prin cele mai #une tehnici
disponi#ile ............................................................................................................................ '*
..1. 1ehnici specifice de manipulare i depozitare pentru procesele #iolo&ice ............. *-
... 1ehnici &enerale pentru fermentarea anaero#" ....................................................... *1
2.2.2.1. #re)terea tim!ului de retenie 0n !rocesul de fermentare anaerob .......................................................... 9$
2.2.2.2. *e-nici !entru reducerea emisiilor la utilizarea biogazului ca )i combustibil .............................................. 9$
2.2.2.$. #re)terea eficienei energetice la generatoarele de electricitate )i la sistemele de fermentare anaerob . 95
..%. 5omparaie )ntre cele mai #une tehnici disponi#ile (.+1), documentele de
referin"(.326) i activitatea din instalaia analizat" ....................................................... *$
.%. +ctivit"i de dezafectare ................................................................................................. **
3. Managementul deeurilor ...................................................................................... 102
%.1. 7ana&ementul deeurilor )n perioada de construcie ................................................. 1-
%.. 7ana&ementul deeurilor )n perioada de funcionare .................................................. 1-$
=============================================================
3
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
%.%.1 7ana&ementul su#stanelor to;ice i periculoase in perioada de construcie .......... 1-$
%.%. 7ana&ementul su#stanelor to;ice i periculoase in perioada de funcionare .......... 1-9
4. mpactul poten|ial asupra componentelor mediului i msuri de reducere ale
acestora ..................................................................................................................... 109
4A. mpactul poten|ial asupra componentelor mediului i msuri de reducere ale
acestora n perioada de realizare a investi|iei ........................................................... 109
4B. mpactul poten|ial asupra componentelor mediului i masuri de reducere ale
acestora n perioada de func|ionare a investi|iei ...................................................... 116
,.1. +pa ............................................................................................................................... 119
,.1.1. 5ondiiile hidro&eolo&ice ale amplasamentului .................................................... 119
,.1.. +limentarea cu ap" a o#iectivului ......................................................................... 119
,.1.%. 7ana&ementul apelor uzate .................................................................................. 1
,.1.,. :ro&nozarea impactului ......................................................................................... 1%
,.1.$. 7"suri de diminuare a impactului ........................................................................ 1,
,.. 2misii )n atmosfer" ...................................................................................................... 1$
,..1. Date &enerale ......................................................................................................... 1$
,... (urse i poluani &enerai ...................................................................................... 19
,...+. Documente de referin" ..................................................................................... 19
,..... 2misii )n aer din activitatea instalaiei analizate ............................................... 1%-
4.2.2.1. /urse de emisii ........................................................................................................................................... 1$0
4.2.2.2. .nstalaii de colectare1 reinere )i dis!er)ie 0n atmosfer .......................................................................... 1$$
4.2.2.$. #oncentraii )i debite ma)ice de !oluani estimai a fi e,acuai 0n mediu fa de normele 0n ,igoare ...... 1$4
4.2.2.4. %rognozarea !olurii aerului ..................................................................................................................... 142
Caracterizarea surselor de emisie punctiforme i a receptorilor - Surse . . . 142
4.2.2.5. suri de diminuare a im!actului ............................................................................................................. 146
4.2.2.6. &,aluarea riscului !entru sntatea !o!ulaiei ......................................................................................... 146
,.%. (olul ............................................................................................................................ 1,9
,.%.1. 5aracteristicile solurilor dominante )n zon" ......................................................... 1,9
,.%.. 7odul de folosire a terenurilor ............................................................................. 1,*
,.%.%. (urse de poluare a solurilor ................................................................................... 1,*
,.%.,. 5ontrolul emisiilor pe sol ...................................................................................... 1$-
,.%.$. :ro&nozarea impactului ........................................................................................ 1$1
,.%.9. 7"suri de diminuare a impactului ........................................................................ 1$%
,.,. (u#solul ........................................................................................................................ 1$%
,.$. .iodiversitatea ............................................................................................................. 1$%
,.9. :eisa=ul ......................................................................................................................... 1$,
,.7. 7ediul social economic, condiii culturale i etnice, patrimoniul cultural ................. 1$$
5. Analiza alternativelor ............................................................................................. 155
$.1. >eneralit"i privind fermentarea anaero#" ................................................................... 1$7
$.1.1. 4#iective, #eneficii i limit"ri ale ferment"rii anaero#e ....................................... 1$*
5.1.1.1. 2biecti,e )i limitri .................................................................................................................................... 159
5.1.1.2. 3,anta+e )i deza,anta+e ale F3 .................................................................................................................. 161
$.1.. 7ecanismul ferment"rii anaero#e ......................................................................... 19
5.1.2.1. 4idroliz 5 lic-efiere .................................................................................................................................. 16$
=============================================================
4
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
5.1.2.2. Formarea acizilor 6acidogeneza7 ................................................................................................................ 164
5.1.2.$. Formarea metanului 6metanogeneza7 ....................................................................................................... 164
$.1.%. 6actorii care influeneaz" fermentaia anaero#" ................................................... 19*
$.. +naliza m"rimii impactului ........................................................................................ 17%
$..1. !mpactul asupra factorului de mediu +:? ............................................................ 179
$... !mpactul produs asupra factorului de mediu +23 ................................................ 179
$..%. !mpactul asupra ve&etaiei i faunei terestre ......................................................... 177
$..,. !mpactul asupra solului i su#solului .................................................................... 177
$..$. !mpactul produs asupra aez"rilor umane i a altor o#iective .............................. 17'
$.%. 7etoda analitic" de tip cantitativ de evaluare a impactului ........................................ 1'-
6. Monitorizarea ......................................................................................................... 181
7. Situa|ii de risc. Riscuri naturale ............................................................................. 182
8. Descrierea dificult|ilor .......................................................................................... 183
9. Rezumat fr caracter tehnic ................................................................................ 183
10. Anexe .................................................................................................................. 190
=============================================================
5
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
1. Informaii generale
Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru investi[ia
propus de titular, s-a elaborat de ctre DVOR PREST S.R.L. la comanda
beneficiarului, n baza contractului de prestri servicii nr. 79 din 30.10.2009.
Informaii despre titularul proiectului:
Titularul proiectului este S.C. CERT PRODEX S.R.L. cu sediul social in
Focani, str.Mure nr.5, jud.Vrancea;
telefon/ax : 0237/ 226006; e-mail: certprodex@gmail.com
CU 6517716; J/39/1041/28.11.1994
administrator: ng. Tomulescu Costel
Informatii despre autorul atestat al raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului:
Autorul atestat al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
este S.C. DI!ORI PREST S.R.L. cu sediul n strada Crbu, nr. 19 municipiul
Focani, jude[ul Vrancea.
Numele telefonul "i fa#ul per$oanei %e contact : %r%. ing. Paul &iurc'(
Tel.) *++,.1*+.-*.( /o0il) *,++.12..*2-( fa#) *3+,.3+*.3,1
S.C. DVOR PREST S.R.L. FOCSAN este nscris n Regi$trul Na4ional al
ela0oratorilor %e $tu%ii pentru protec4ia me%iului la pozi[ia 68, avnd competen[a
de elaborare a urmtoarelor tipuri de lucrri: RM (raport de mediu), RM (raport
privind impactul asupra mediului), BM (bilan[ de mediu), RA (raport de
amplasament), RS (raport de securitate) i EA (evaluare adecvat).
Denumirea proiectului:
In$talaie 0ioga5 pentru 1 /6el, comuna Slobozia Ciorti, judeul Vrancea
Prezentul Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost
realizat conform:
=============================================================
6
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
anexei nr. 4 la HG 445/2009 privind Stabilirea procedurii cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private i cu prevederilor
art. 12, alin. (1) din cadrul aceleiai normativ;
anexei nr. 2, Partea a -a la Ord. 863/26.09.2002 al MAPM de aprobare a
"Ghidurilor metodologice aplicabile procedurii - cadru de evaluare a impactului
asupra mediului;
indrumarului ARPM Gala|i, transmis titularului investi|iei
Scopul prezentei documenta|ii este acela de a stabili, prin metode specifice,
impactul poten|ial asupra factorilor de mediu din zona de amplasare a obiectivului de
investi|ie: Instalaie biogaz pentru 1 Mel, comuna Slobozia Ciorti, judeul
Vrancea, biogaz ob|inut prin fermentarea deeurilor organice de origine animal
(dejec|ii de porci) i vegetal precum i msurile de prevenire i diminuare a
impactului prognozat.
ntruct investitia presupune parcurgerea obligatorie a cel pu|in urmtoarelor
etape principale, respectiv:
etapa de demolare a construc|iilor existente pe amplasament
etapa de construire a obiectivului;
etapa de func|ionare/exploatare a obiectivului;
etapa de demontare/dezafectare/demolare/nchidere/postnchidere,
prezenta documenta|ie face referire la toate aceste etape.
1.1. Descrierea proiectului i descrierea etapelor acestuia (construcie,
funcionare, demontare / dezafectare / inchidere / post-inchidere
1.1.1. Date $pecifice in7e$tiiei cu etapele ace$teia
Proiectul este o investi|ie nou, ce se va realiza pe un teren amplasat in jude|ul
Vrancea, comuna Slobozia Ciorti, T94, P523, extravilan. Aceast loca|ie este
proprietatea beneficiarului, conform contract de dona|ie imobiliar nr. 644/29.04.2009 i
contractului de comodat nr. 2808/19.05.2009, pe parcela identificat, T94, P 523, nr.
cadastral 368N pozi|ionat ntr-o zon de unit|i agricole.
=============================================================
7
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n cadrul "Planului Urbanistic General al comunei Slobozia Ciorti", destina|ia
ini|ial a acestui teren este "unit|i agricole". Suprafa|a total a terenului este de
38.381 mp, din care o zon este destinat drumului public cu amenajrile sale
existente (1.530 mp), spa|ii verzi (680 mp), zon unit|i agricole (33.393 mp) iar restul
terenului este agricol (1898 mp).
8ona "i ampla$amentul
Terenul pe care se va face investi|ia este situat n extravilanul comunei
Slobozia Ciorti, T94, P523, jude[ul Vrancea, ntr-o zon cu destina|ie unit|i
agricole conform P.U.G. al comunei Slobozia Ciorti,.
Men|ionm c obiectivul propus nu se afl in zona sau in vecintatea ariilor
naturale protejate sau ariilor speciale de conservare declarate i definite conform
"O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei salbatice" cu modificrile i completrile ulterioare sau prin
"Legea nr. 259/2006 privind protejarea monumentelor istorice".
Statutul 9uri%ic al terenului care urmea5' $' fie ocupat
Terenul este proprietatea beneficiarului, conform contractului de dona|ie
imobiliar, nr 644/29.04.2009 i contractului de comodat nr. 2808/19.05.2009
Situaia ocup'rilor %efiniti7e %e teren) $uprafaa total' repre5ent:n%
terenuri %in intra7ilan;e#tra7ilan(
Suprafa|a terenului este de 38.381 mp . n prezent terenul figureaz ca zon
unit|i agricole.
Din punct de vedere func|ional, zona cea mai important este constituit din
cldiri pentru unit|i industriale de producere a biogazului i convertirea acestuia in
energie electric. Aceasta zon ocup o suprafa| de 10.859 mp, adic 28.29 % din
suprafa|a total. O alt zon important este cea destinat aleilor i platformelor
carosabile :4365 mp.
=============================================================
8
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
E7aluarea potenialului re$ur$ei regenera0ile <a %i$poni0ilit'ii re$ur$ei
re$pecti7e=
Romania dispune de un potential deosebit in ceea ce privete cantitatea de
biomas. Conform evaluarilor Ministerului Mediului i Pdurilor, biomasa are cel mai
mare potential de valorificare dintre toate sursele regenerabile de energie aa cum
se arat in diagrama de mai jos unde sunt reprezentate procentual :
Biomasa
Energie eoliana
Energia solar
Hidrocentrale
Energia termal
Potentialul %e pro%uctie %e energie 7er%e
66%
17%
12%
4%
1%
1
2
3
4
5
Ponderea terenurilor agricole este de 0,7 ha /locuitor fat de 0,4 ha/locuitor in
UE-25 astfel incat rezult o cantitate insemnat de deeuri fermentabile.Bogata
disponibilitate a deeurilor organice in Romania se datoreaz , in parte i lipsei de
bune practici i tehnologii moderne de tratare a acestui tip de deeuri.Mai mult,
frac|ia organic din deeurile menajere este mai mare decat media european,
variind intre 50 i 60%.
Biogazul este un produs al fermentrii anaerobe a produselor organice.
Biomasa nmagazineaz energie solar, prin procesele de fotosintez ale plantelor
din care provine. Descompunerea biomasei de origine vegetal sau animal se
=============================================================
9
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
realizeaz n natur prin organisme unicelulare (microorganisme), fr a fi necesar
niciun aport energetic. Biogazul ob|inut prin descompunerea pe cale anaerob a
deeurilor con|ine 50-90 % gaz metan (CH4), 10-40 % CO2 i 0-0,1% H2,
compozi|ie asemntoare cu a gazului metan brut. n urma cercetrilor fcute ntre
anii 1942 i sfritul celui de-al doilea rzboi mondial de chimistul Ducelier i
inginerul agronom Marcel sman, metoda i-a fcut apari|ia i n Europa, mii de ferme
fiind echipate cu astfel de instala|ii. Tehnologiile biologice de producere a gazelor
combustibile folosite n prezent n multe |ri de pe glob tind s dezvolte ac|iunea unor
microorganisme cu scopul de a se ob|ine o biomas bogat convertibil n metan.
/ecani$mul %e reacie
Prin fermenta|ie (un proces anaerob care se produce n absen|a oxigenului din
aer) se descompune substan|a organic ntr-un recipient nchis (reactor/fermentator).
Ca produse de descompunere se ob|in gazul metan CH4 i dioxidul de carbon CO2.
Pentru asigurarea materiei prime de baz n cadrul tehnologiei utilizate
(substratul de fermentare) format n principal din siloz porumb i deeuri organice de
origine animal (dejec|ii de la fermele de animale), S.C. CERT PRODEX SRL va
ncheia precontract cu furnizori existen|i n zon.
Zilnic, in cuvele de amestec este pregtit substratul de fermentare, in cantitate
de 112,6 to/zi, in func|ie de resturile organice colectate.
deal, pentru sus|inerea procesului tehnologic (conform schemei fluxului
tehnologic anexat), in procesul de fermentare trebuie sa accead urmtoarea re|et:
siloz porumb sau similar: 65 to/zi;
dejec|ii lichide porcine sau provenite de la alte animale, 10 to/zi;
apa de proces, pentru hidratarea substratului, ob|inut din:
foraj propriu, 21,8 to/zi;
din sedimentarea i ngroarea nmolului fermentat, n rezervoarele de stocare, 15,8
to/zi.
Situaia e#i$tent' a utilit'ilor "i anali5a %e con$um
=============================================================
10
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Din punct de vedere al utilit|ilor, investi|ia va fi autonom fa| de re|elele
comunei Slobozia Ciorti.
Necesarul de ap potabil i tehnologic va fi asigurat dintr-un pu| de
adncime, cu ajutorul unei pompe, a crui realizare face parte din proiect.
Necesarul de energie electric va fi asigurat din produc|ia proprie.
Durata %e reali5are "i etapele principale( graficul %e reali5are a in7e$tiiei
<cu %etalierea calen%arului acti7it'ilor=
nvesti|ia va fi realizat n 9 luni de la nceperea lucrrilor. Lucrrile de
demolare a construc|iilor existente pe amplasament i cele de construc|ie a instala|iei
sunt estimate la 6 luni, iar pentru nceperea produc|iei mai sunt necesare 3 luni.

Co$turile e$timati7e ale in7e$tiiei( 7aloarea proiectului(
Valoarea estimat a lucrrilor este de 3,05 milioane euro.
Sur$ele %e finanare a in7e$tiiei
Sursele de finan|are a investi|iilor se constituie n conformitate cu legisla|ia n
vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile i alte surse legal constituite.
E$tim'ri pri7in% fora %e munc' ocupat' prin reali5area in7e$tiiei
!umr de locuri de munc create "n #aza de e$ecuie:
Pentru un timp de construc|ie a instala|iei de biogaz de aproximativ 6 luni, sunt
necesare urmtoarele for|e umane:
aproximativ 8 zidari pentru lucrrile de zidrie i de turnare a betonului;
aproximativ 8 lctui mecanici pentru lucrrile de montaj ale conductelor i pentru
lucrrile la instala|ie.
circa 10 ajutoare pentru lucrrile de tinichigerie, de izola|ii i pentru lucrrile efectuate
la sol.
circa 4 electricieni, pentru lucrrile cu specific electric.
=============================================================
11
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Titularul investi|iei va realiza contractarea lucrrilor de construc|ii-montaj cu
furnizorul echipamentelor, dac acest lucru va fi posibil.
!umr de locuri de munc create "n #aza de operare
Dup timpul afectat construc|iei urmeaz o perioad de 2-3 luni pentru
punerea in func|iune. Din acest moment sunt necesare aproximativ 14-17 persoane
ocupate in activitatea instala|iei de biogaz.
Dup finalizare, n faza de operare, obiectivul va utiliza ca personal: lctui
mecanici, electricieni, operatori, ef de instala|ie, laboran|i chimiti, secretar,
economist, inginer agronom, paznic de noapte i manager general.
1.1.3. Informaii pri7in% proiectul
Situaia e#i$tent'
Amplasamentul propus este situat n extravilanul com.Slobozia Ciorti, cu
folosin| unit|i agricole. Vecint|ile amplasamentului sunt:
- n partea de e$t fosta Ferm nr. 20 pentru cretere vaci de lapte,
actualmente proprietatea S.C. EUROLACT S.R.L., aflat in conservare.
- n partea de nor%, drum comunal DC 149 Focani Slobozia Ciorti i
=============================================================
12
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ferma de porci S.C. CONSNTERFN S.R.L. la peste 100m;
- n partea de $u%, terenuri agricole proprietate privat locuitori Slobozia
Ciorti;
=============================================================
13
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- n partea de 7e$t, drum de exploatare i zona de protectie CFR, magistrala
500. Distan|a fa| de axul cii ferate este de minim 20 m
Analiza geotehnic
Conform Normativului P100-1/2006, construc|iile se afl pe harta de
macrozonare seismic a |rii, in zona cu hazard seismic cu a
g
= 0,32, perioada de colt
1,0 sec.
Teritoriul comunei este situat la circa 20 km sud de municipiul Focani, in zona
de cmpie.
Acviferul de adncime este influen|at direct de apele de suprafa|, avnd
direc|ia de curgere NV - SE, cu panta de 0,8 - 1 %.
Comuna se caracterizeaz printr-un climat continental de cmpie cu ierni reci
i veri clduroase i uscate.
Vnturile dominante sunt din sectorul N E.
Din punct de vedere geologic conform hr|ii sc. 1 : 200.000 (fragment foaie
Focani) rezult c in zona celor dou localit|i apar la zi sedimente de vrst
cuaternar (pleistocen superior i holocen).
Din studiile intocmite rezult urmtoarea litologie specific in zon.
=============================================================
14
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
0,00 - 0,80 m - sol vegetal argilos
0,80 - 4,00 ( 6,00)m - praf argilos galben ( lut. loessoid senibil la
umezire atinge valori de 4 - 6 %, sub incarcarea de 3 daN/cmp;
4,00 (6,00) m - 8 m - pietri cu nisip
Cile de comunicatie
Singura cale de comunica|ie existent in zon este drumul comunal Dc 149,
dar merit men|ionat c pe latura vestic a amplasamentului mai exist i un drum
de pmnt.
Profilul transversal al drumului comunal existent la aceast dat este constituit
din platforma de rulare de 7 m l|ime, spa|ii verzi de cca 1,50 m pe fiecare parte.
Starea carosabilului este destul de precar, drumul nefiind reabilitat in ultimii 20 ani.
Analiza fondului construit existent
La aceasta dat, terenul este ocupat cu platforme betonate i cteva cldiri in stare
avansat de degradare in care se depozitau pesticidele i ingramintele chimice ce
se foloseau in agricultur inainte de 1990. Aceste cldiri urmeaz s se demoleze,
cu excep|ia fostei cldiri administrative care va fi reabilitat i refunc|ionalizat
conform noilor cerin|e.
Eliminarea deeurilor rezultate din demolarea lor se va face astfel:
- deeurile reciclabile (metal, hartie, PVC) se vor preda la REMAT Vrancea;
- materialele inerte - in cantitate de 3 - 5 m
3
se vor evacua in locul indicat de
Primaria Sl. Ciorti
- deeurile periculoase con|innd azbest, vor fi preluate de o firm atestat in
acest scop.
Se vor demola:
- C1 locuin| Sc = 143,44 mp
- C2 opron Sc = 440,00 mp
- C3 cabina basculSc = 14,00 mp
- C4 cntar bascul Sc = 37,80 mp
- C6 ramp Sc = 47,50 mp
- C7 magazie Sc = 1199,00 mp
- C8 magazie Sc = 180,00 mp
=============================================================
15
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- C9 depozit carburan|i Sc = 54,00 mp
Pentru demolarea cldirilor s-au stabilit urmatoarele etape:
dezafectarea instala|iilor tehnologice de la bascul i evacuarea
acestora
evacuarea confec|iilor metalice
evacuarea tmplriilor din fa|ada cldirilor
desfacerea invelitorilor din azbociment
demontarea elementelor acoperiului (ferme metalice sau din lemn)
demolarea elementelor de inchidere din zidrie
demolarea elementelor verticale ale structurii de rezisten|
demolarea plcilor de la cota
+
/
-
0.00 din beton
demolarea funda|iilor i a elementelor de infrastructur
transportul materialelor in afara incintei
De$crierea etapelor %e %emolare
Operatiuni pregatitoare:
Fazele tehnologice de demolare vor fi precedate de urmtoarele opera|iuni:
imprejmuirea incintei de lucru i protejarea cldirilor invecinate
montarea unor panouri indicatoare de avertizare
stabilirea unui responsabil cu protec|ia muncii i supravegherea lucrrilor de
mare periculozitate
decuplarea instala|iei electrice
demontarea instala|iilor electrice, sanitare
demontarea confec|iilor metalice sau a tmplriei din interiorul construc|iei
demontarea elementelor de inchidere vitrate i opace
desfacerea invelitorilor
Etapa de demolare
Se demoleaz cu ajutorul excavatorului echipat cu foarfec demolatoare,
prevzut cu flci de tiere a o|elului beton.
Ordinea de demolare se va constitui ca principiu de sus in jos cu respectarea
elementelor de sprijin in timpul spargerii, respectiv tierii.
=============================================================
16
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Opera|iunile de demolare intodeauna vor fi combinate cu ajutorul tierilor
oxigaz executate de operatori specializa|i in acest sens. Astfel, dup ce corpul de
cldire a fost demolat, buc|ile de material inert care prezint capete de fier beton,
vor fi tiate cu flacra oxigaz de ctre sudor.
Traseu tehnologic:
%rdinea demolrii. Conform dispozi|iei de sus in jos, fragmentarea, respectiv
ruperea, trebuie s respecte dispozi|ia de rezisten| a structurii pn la eliberarea
complet a sarcinii.
Materialul rezultat. Molozul, deeul inert poate fi depus dup ce a fost tiat, in
imediata apropiere (spa|iu stocare temporar n vederea eliminrii ) sau poate fi
incrcat direct in mijloacele auto de ctre incrctoarele frontale.
Spargerea plat#ormelor i #undaiilor i e&acuarea acestora. Aceasta etap va
fi realizat cu ajutorul ciocanelor hidraulice, excavatoarelor cu cup. Molozul rezultat
va fi incrcat i evacuat.
Aceste etape vor continua pn la eliberarea complet a suprastructurii,
respectndu-se procedurile de depozitare, incrcare i evacuare analizate anterior.
Dezafectarea i demontarea constructiilor metalice
n etapa postutilizare a construc|iilor metalice, lucrrile mecanice necesare a fi
efectuate sunt:
verificarea atent, vizual i prin msurtori simple, directe, a strii tehnice
(fizice);
analiza posibilit|ilor de dezafectare;
analiza posibilit|ilor de acces pentru urmtoarele tipuri de utilaje (agregate de
sudur, macarale, basculante, autocamioane);
stabilirea tehnologiei de demontare i transport de pe loca|ii .
dezafectarea confec|iilor metalice demontabile i a invelitorilor din azbociment
Succesiunea opera|iilor de demontare este similar, dar in secven| cronologic
invers montajului.
=============================================================
17
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Desfiintarea fundatiilor din beton
Caracteristica acestor lucrri este aceea c betonul se prezint sub form de
masive (blocuri sau elemente liniare ) ingropate in pmnt. Dezafectarea se face prin
demolare cu mijloace mecanice. Pentru a fi spart, betonul trebuie degajat prin
sptura pmntului din jurul betonului in cazul blocurilor, de cel pu|in pe o latur la
funda|iile liniare, pn la cota tlpilor funda|iilor. Spargerea acesteia se va realiza cu
ajutorul excavatorului cu picon. Materialul rezultat va fi incrcat cu excavatorul i
evacuat. Pentru funda|iile de dimensiuni mici se poate aplica metoda de dislocare cu
buldozerul.
Se va dezafecta reteaua electric.
Desfiintarea constructiilor subterane
Desfiin|area construc|iilor subterane din beton simplu/ armat tip bazine, cuve,
canale,cmine se realizeaz prin demolarea / spargerea betoanelor cu mijloace
mecanice . Demolarea se execut de la nivelul solului pentru construc|iile cu pn la
1,50 m adncime.
nainte de executarea propriu zis a demolrii se vor desface toate accesoriile
metalice fixate pe beton (elemente ale cntarului-bascul , corniere pentru bordare
muchii, etc).
Desfacerea accesoriilor metalice se face prin dislocare i manipulare manual
sau mecanic (cu macara) pentru accesoriile fr fixare. Pentru accesoriile inglobate
in beton ( supor|i, corniere de bordaj) desfacerea se face prin dislocare din beton cu
spargerea local a betonului in zonele cu inglobare sau dac nu se refolosesc, prin
tiere la fa|a betonului.
Accesoriile metalice se sorteaz pentru valorificare ca fier vechi.
Pentru construc|iile de dimensiuni i adncimi mici (canale, cmine)
dezafectarea se poate face i prin dislocare in ansamblu sau pe tronsoane prin
spare i impingere cu lama buldozerului sau excavatorului, dup care blocurile de
beton se mrun|esc prin spargere la dimensiuni convenabile transportului.
=============================================================
18
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Regimul "i tratarea materialelor re5ultate %in %e5afectarea con$truciilor
Materialele recuperabile se conserv, se transport in depozitul pus la
dispozi|ie de beneficiar, pentru utilizare la alte lucrri sau se comercializeaz.
Confec|iile metalice nerefolosibile se sorteaz pe tipurile de metal, se
traneaz la dimensiuni gabaritice i se valorific la fier vechi.
Deeurile inerte (moloz, sfrmturi din beton ) se vor depozita in gropi,
func|ie de cerin|ele autorit|ilor locale.
Deeurile periculoase sau toxice vor fi predate pe baz de contract unei
societ|i agreate pentru neutralizarea sau distrugerea acestora.
Materialele ca azbocimentul trebuie colec|ionate separat i preluate de firme
specializate n vederea eliminrii.
Deeurile de plci de azbociment vor fi depozitate temporar pe platform
betonat i vor fi acoperite cu folie PVC pn la evacuarea de pe amplasament.
Zona de stocare temporar va fi semnalizat corespunztor, cu indicatoare montate
in locuri cu vizibilitate.
Cantitati e$timate pentru %iferite tipuri %e %e"euri
- moloz construc|ii de crmid: cca 380 t
- moloz construc|ii de beton: cca 230 t
- deeuri plci azbociment (cod 17 06 05): cca 37 t
- deeuri metal: cca 22 t
- deeuri material lemnos: cca 20 t
Deeurile generate n perioada de demontare/demolare vor fi gestionate
conform tabelului:
Sur$a
Denumire
%e"eu ; co%
%e"eu
/o% %e ge$tionare
!alorificare Eliminare Stocare
Demolri Moloz
17.01.07
- Depozitare n
locuri amenajate,
cu acceptul
Primriei locale
Temporar, pe
platform special
amenajat, pe
amplasament
=============================================================
19
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Crmizi
17.01.02 -
Depozitare n
locuri amenajate,
cu acceptul
Primriei locale
Temporar, pe
platform special
amenajat, pe
amplasament
Beton
17.01.01
-
Depozitare n
locuri amenajate,
cu acceptul
Primriei locale
Temporar, pe
platform special
amenajat, pe
amplasament
Lemn
17.02.01
Valorificarea
ca lemn de foc
catre proprii
angajati
Temporar, pe
platform special
amenajat, pe
amplasament
Deeu metalic
feros
17.04.05
Prin operatori
autorizati
-
Temporar, pe
platform special
amenajat, pe
amplasament
Deeuri de
sticla
17.02.02
Prin operatori
autorizati
-
Temporar, pe
platform special
amenajat pe
amplasament
Pmnt
17.05.03*
-
Prin societ|i
autorizate
Temporar, pe
amplasament
Azbociment
17.06.01*
-
Prin societ|i
autorizate
Temporar, pe
amplasament
Deeuri din
materiale
plastice
17.02.03
Prin operatori
autorizati
-
Temporar, in
cadrul sec|iilor
Materiale
absorbante
15.02.02*
-
Prin firme
autorizate
Se stocheaz n
recipienti metalici
pe amplasament
Activit|i
gospodreti
Deeuri
menajere.
20.03.01
-
Prin societ|i
autorizate
Temporar, pe
amplasament, n
containere
metalice speciale
tip municipal
Deeuri PET
15.01.02
Prin operatori
autorizati
-
Temporar, pe
amplasament, in
containere
special
amenajate
=============================================================
20
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Activit|i de
cur|enie n
interiorul i
exteriorul
societ|ii
Deeuri
biodegradabil
e spatii verzi
20.02.01
-
Prin societ|i
autorizate
Temporar, pe
amplasament, n
containere
metalice speciale
tip municipal
/'$uri pri7in% protecia me%iului >n perioa%a %e %emolare;%emontare
Lucrrile de demolare/ demontare a instala|iilor vor fi efectuate cu respectarea
urmtoarelor msuri:
organizarea de antier se va realiza n perimetrul pe care va fi realizat
investi|ia, aspect care va contribui la reducerea polurii.
necesarul de personal i utilaje presupune ca dotri de organizare de antier -
barci de tip container.
pe durata executrii lucrrilor, constructorul va urmri n permanen|
respectarea normelor i procedurilor de execu|ie specifice fiecrui tip de lucrare
n parte i va asigura respectarea normelor de tehnica securit|ii muncii, PS i
de protec|ie a mediului pentru tot personalul de execu|ie.
in vederea reducerii nivelului de zgomot i vibra|ii beneficiarul investi|iei va trebui
s impun constructorului s nu foloseasc utilaje cu grad avansat de uzur
care pot emite pe lng zgomote la niveluri mai nalte i alte noxe (fum, gaze
nearse, monoxid de carbon, etc.)
constructorul va lua msurile de umectare a cilor de acces astfel nct impactul
asupra mediului datorat antrenrii pulberilor sedimentabile de pe sol s fie ct
mai redus.
depozitarea provizorie a deeurilor rezultate din activitatea de
demontare/demolare se va face integral pe amplasament, cu respectarea
prevederilor legisla|iei de mediu n vigoare
regimul gospodririi deeurilor produse n timpul execu|iei lucrrilor va face
obiectul organizrii de antier, n conformitate cu reglementrile n vigoare,
aceste deeuri vor fi colectate pe tipuri i eliminate corespunztor.
Deeurile menajere i cele asimilabile acestora vor fi colectate n interiorul
organizrii de antier n puncte de colectare prevzute cu containere tip pubele.
Aceste deeuri, periodic, vor fi predate ctre societ|i autorizate.
=============================================================
21
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Echiparea tehnico - edilitar
Pe amplasament, nu exist re|ele de ap, canalizare sau gaze naturale.
n apropierea fostei cldiri administrative, exist un bazin vidanjabil, cu volumul
de 4 mc, colmatat. Acesta se va igieniza i dezafecta.
Perimetral amplasamentului, exist un canal dalat, de colectare a apelor
pluviale, cu descrcare in rigola dalat, amplasat pe DC 149. Acesta se va
refunc|ionaliza i se va utiliza in continuare.
Situaia propu$'
Pentru stimularea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser la nivel mondial
i ca urmare a semnrii Protocolului de la Kyoto, semnatarii acestui acord au
introdus sistemul de recompesare a productorilor de energie electric din surse
regenerabile cu aa numitele Certificate Verzi . ntruct fabrica de biogaz
contribuie la reducerea emisiei de gaze cu efect de ser, in acelai timp producnd
energie electric din biomas, beneficiaz de acest sistem de recompensare.
Biogazul este un amestec gazos format din metan (max 80%) i dioxid de
carbon (minimum 20%) alturi de care se gsesc in cantit|i mici hidrogen (H2)m
hidrogen sulfurat (H2S), mercaptani, vapori de ap, urme de amoniac (NH3)m azot
(N2).
n mod natural, biogazul rezult din descompunerea anaerob, in prezen|a
bacteriilor specifice, metanogene, a deeurilor organice. Acest proces are loc in mod
natural in lacuri, bazine de stocare a dejec|iilor sau spa|ii de stocare a dejec|iilor
solide care intrunesc condi|iile minime necesare pentru fermentarea anaerob. La
sfritul procesului se ob|ine un reziduu de proces compus in principal din ap,
substan|e organice nereductibile (in general bogate in celuloz sau de provenien|
lemnoas) i substan|e anorganice, sruri minerale, nisip etc. Nu trebuie uitat ins c
procesul de fermentare trebuie sa aib loc intr-un mediu umed cu un con|inut de ap
de minim 50%.
Fabrica de biogaz, avnd ca proces tehnologic, tehnologia Eisele, combin
dou sisteme de fermetare: mezofil i termofil. Aceast tehnologie de producere a
biogazului dezvoltat de firma Franz Eisele & Sohne Gmbh i perfec|ionat in
=============================================================
22
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
cooperare cu Universitatea din Hochenheim Germania presupune fermentarea
substratului in cascad i trecerea acestuia, in func|ie de provenien|a materiilor
prime, succesiv printr-un proces de fermentare mezofil i termofil sau numai printr-un
proces de fermentare termofil.
La ieirea substratului din fermentator, acesta este epuizat din punct de
vedere al capacit|ii de producere a biogazului, este sterilizat, ca urmare a trecerii
prin procesul de fermentare termofil, cantitatea de metan maxim este extras din
biomas, substratul este mineralizat pana la nivel de 90-95%.
Proiectul prevede cerin|e de spa|ii pentru urmtoarele obiective:
celule depozitare materie prim ( siloz i dejec|ii animaliere) ;
bazine fermentatoare din o|el inoxidabil ;
bazine pentru stocarea temporar a nmolului, ca produs secundar al procesului
de produc|ie ;
asigurarea de utilit|i necesare realizrii obiectivelor productive nepoluante ;
spa|ii de parcare care s deserveasc func|iunile de pe amplasament
Se inten|ioneaz realizarea unei sta|ii de biogaz care s utilizeze ca materie
prim n special silozul de porumb i n secundar dejec|ii animaliere. Biogazul produs
va fi utilizat pentru producerea de energie termic i electric (cogenerare) n bateria
de cogeneratoare, care este format din 4 cogeneratoare, instala|ii compacte,
containerizate, C6. ni|ierea arderii in cogeneratoare (pornirea acestora) se
realizeaz cu gaz petrolier lichefiat, stocat intr-un rezervor de gaz, C16, exterior, in
montaj aerian, cu volumul de 2000 l.
n urma procesului de cogenerare se ob|ine energie electric, din care
aproximativ 2%, este folosit pentru men|inerea procesului i energie termic din
care aproximativ 10%, este folosit pentru men|inerea procesului.
Din activitate rezult energie electric (22.330 kw el/zi) i termic (25765
kw/zi), utilizate pentru asigurarea independen|ei energetice a sta|iei i comercializare.
Nmolul de fermentare rezultat, aproximativ 90 to/zi, este stocat n cele doua bazine
stocatoare nmol fermentat.
=============================================================
23
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Nmolul fermentat, puternic mineralizat i inert, din punct de vedere chimic,
urmeaz a fi folosit n fertilizarea terenurilor agricole, n perioadele de fertilizare a
acestora (nainte de nceperea lucrrilor agricole)
n urma procesului de producere a biogazului, va rezulta, anual, un volum
mediu de nmol de 35.345 mc/an, ce va asigura fertilizarea, anual, a circa 706 ha,
teren agricol, pentru o cantitate maxim, recomandat, de 50 mc/ha.
Din proces rezult biogaz i nmol fermentat. Biogazul produs va fi utilizat
pentru producerea de energie termic i electric, iar nmolul fermentat s-a dovedit a
fi un foarte bun ngrmnt natural pentru soluri.
Capacit'i nominale %e pro%ucie proiectate)
Nr.
crt.
Denumirea acti7it'ii ;in$talaiei U/ Capacitate
nominal'
1. In$talaia %e 0ioga5
Cantitate de materii prime t/zi
t/an
75
17.250
Produc|ia de biogaz m
3
/h
m
3
/zi
m
3
/an
410,5
9852
2 265 960
Cantitatea de nmol fermentat
t/an 20 700
3. In$talaia %e cogenerare
Puterea nominal a instala|iei de
cogenerare
kW 1000
Produc|ia de energie electric kWel/zi
kWel/an
22.330
5.135.900
Produc|ia de energie termic kWt/zi
kWt/an
25765
5.925.950

Regimul %e lucru
=============================================================
24
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
S-au considerat urmtoarele durate de func|ionare pentru instala|iile noi
prevzute n cadrul obiectivului de investi|ie:
nstala|ia de biogaz: 24 ore/zi
230 zile/an
nstala|ia de cogenerare: 24 ore/zi
230zile/an
Informaii despre activitatea propus!, materiile prime, su"stanele sau
preparatele chimice
?cti7it'i propu$e)
1= Depo5itarea temporar' a materiei prime n cele dou celule de siloz C7 i
C8 i rezervorul pentru dejec|ii C18
3= Colectarea "i tratarea %e"eurilor %e animale nepericuloa$e (categ. 2 i 3)
avnd o capacitate de tratare ce depete 10 t/zi n cadrul instala|iei de biogaz
Activitate PPC.
Capacitatea nominal a instala|iei de biogaz: 75 t/zi materie prim, activitate
ncadrat conform prevederilor:
OU& 1-3;3**- Anexa nr. 1: poz. 6.5. nstala|ie pentru eliminarea sau
valorificarea carcaselor de animale i deeurilor de animale avnd o capacitate de
tratare ce depete 10 t/ zi.
Or%. ++,;3**,
Cod CAEN 3811 Colectarea deeurilor nepericuloase
Cod CAEN 3821 Tratarea i diminuarea deeurilor nepericuloase
Regulament CE 1,,2;3**3 cu mo%ific'rile "i complet'rile ulterioare
nstala|ie intermediar art. 10
Con%iii %e apro0are De"euri
Categ. 1 "i 3 Categ. +
=============================================================
25
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
a) s fie conforme cu cerin|ele din Anexa , cap. Anexa , cap.
b) s manipuleze i s depoziteze
materiile de categ. 1 i 2 n
conformitate cu
Anexa , cap.,
partea B
Anexa , cap.,
partea A
c) s efectueze verificrile proprii
prevzute la art. 25
Art. 25 Art. 25
d) s fie verificate de autorit|ile
competente conf. art. 26
Art. 26 Art. 26
nstala|ie de prelucrare igienizare
Con%iii %e apro0are
De"euri
Categ. 1 "i 3
?rt. 1+
Categ. +
?rt. 1,
a) s fie conforme cu cerin|ele din Anexa V, cap. Anexa V, cap. i
Anexa V, cap.
b) s manipuleze, s prelucreze i s
depoziteze
Anexa V, cap. i
Anexa V, cap.
Anexa V, cap. i
Anexa V, cap.
c) s fie validate de autoritatea
competent n conf. cu
Anexa V, cap.V Anexa V, cap.V
d) s efectueze verificrile proprii,
conf.
Art. 25 Art. 25
e) s fie verificate de autoritatea
competent conf.
Art. 26 Art. 26
f) s se asigure c, dup prelucrare,
prod. respect cerin|ele din
Anexa V, cap. Anexa V, cap.
nstala|ie de biogaz art. 15
Con%iii ?rt.
a) S fie conforme cu cerin|ele din Anexa V, cap. , partea A
b) S manipuleze i s transforme subprodusele de
origine animal n conformitate cu
Anexa V, cap. , par|ile B i C
c) S fie verificate de autoritatea competent n ?rt. 3@
=============================================================
26
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
conformitate cu
d) S elaboreze i s pun n aplicare metode de
monitorizare i de verificare a punctelor %e control
%eci$i7
A
e) s se asigure c reziduurile de fermenta|ie
respect standardele microbiologice prevzute de
Anexa V, cap. , partea D
nstala|ie de depozitare nmol fermentat art.11
Con%iii %e apro0are De"euri
Categ. 1 "i 3 Categ. +
a) s fie conforme cu cerin|ele din Anexa , cap. Anexa , cap.
b) s fie verificate de autorit|ile
competente conf.
Art. 26 Art. 26
Document de referin| : Best Available Techniques in the Slaughterhouses and
Animal By-products ndustries
+= Pro%ucerea %e energie electric' %in $ur$e regenera0ile prin cogenerare %e
>nalt' eficien' B activitate ncadrat conform:
Or%. ++,;3**,:
Cod CAEN: 3511 Produc|ia de energie electric i
3514 Comercializarea energiei electrice
Activitatea de producere biogaz are loc printr-un proces de fermentare
anaerob. n acest proces sunt necesare materiile prime din tabelul 1.2.1 pentru
producerea energiei brute: 22 330 Kw/zi energie electric + 25765 kw/zi energie
termic.
Ta0el 1.3.1. nforma|ii despre materiile prime i despre substan|ele sau preparatele
chimice
=============================================================
27
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Denumirea
materiei prime
a $u0$tanei
$au
preparatului
cCimic
Cantitatea
anual' ;
e#i$tent' >n
$toc
Cla$ificarea "i eticCetarea $u0$tanelor
$au preparatelor cCimice
Categorie Periculo5itate
DD
Era5e %e
ri$cD
Substan|e
organice
biodegradabile
17 250 tone /an N - -
Biogaz (metan) 2673,8 tone/an
2 265 960 mc/an
P
Nmol fermentat 20 700 t/an N -
-
* Conform Ordonantei de Urgent a Guvernului nr.200/2000 privind claificarea,
etichetarea i ambalarea substantelor i preparatelor chimice periculoase aprobat
prin Legea nr.451/2001 i HG nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.200/2000 privind claificarea,
etichetarea i ambalarea substantelor i preparatelor chimice periculoase.
** Conform Art. 7 din OUG nr.200/2000 privind claificarea, etichetarea i ambalarea
substantelor i preparatelor chimice periculoase aprobat prin Legea nr.451/2001
1.#. Informaii despre poluanii fizici i "iolo$ici care afecteaz! mediul, $enerai
de activitatea propus!
1.+.1. Sur$e "i protecia >mpotri7a 5gomotului "i 7i0raiilor
Sursele de zgomot i &ibraii pot #i'
organe de maini n micare;
motoarele electrice din dotare;
mijloacele de transport
Pentru sursele enumerate mai sus, se consider zgomotul mediu de 70 dB(A)
!i&elul zgomotului e$terior '
La cel mai apropiat receptor protejat, la o distan| r
2
= 10 m de surs , considerand
ca:
=============================================================
28
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
intensitatea sunetului descrete invers propor|ional cu ptratul distan|ei fa|
de surs ;
apreciind valorile nivelului maxim de zgomot exterior i neglijnd efectul
absorb|iei n aer ,
se poate calcula nivelul maxim de zgomot la limita incintei pe baza rela|iei :
r
1
L
2
= L
1
+ 20 log ; [ dB (A) ]
r
2
unde :
L
1
nivelul de zgomot la distan|a r
1
fa| de surs
L
1
= 70 dB (A)
r
1
= 1 m
r
2
distan|a de la surs pn la limita sta|iei
r
2
= 10 m
L
3
F ,* %G <?= A 3* F -* %G <?=
Nivelul zgomotului se ncadreaz n limitele admise de STAS 10009 88.
Sta|ia nu va crea disconfort n zon datorit zgomotului produs.
1.+.3. Sur$e "i protecia >mpotri7a ra%iaiilor
Activitatea de producere energie din biogaz nu va genera surse de radia|ii.
Cmpurile electromagnetice aferente liniilor de transport energie sunt de
intensitate redus i nu afecteaz semnificativ mediul.
1.+.+. ?lte tipuri %e poluare fi5ic' $au 0iologic'
Datorit managementului apelor uzate, a deeurilor i a materiilor prime, nu
vor fi alterate calitatea solului i a apelor freatice din zona de amplasare a sta|iei.
Beneficiarul va realiza planul de management al deeurilor organice o dat la
patru ani cu aprobarea tuturor factorilor abilita|i.
=============================================================
29
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
1.%. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului i
indicarea motivelor ale$erii uneia dintre ele.
Analiza alternativelor comport 2 direc|ii de abordare:
alternative tehnologice
alternative de amplasament
&lternativele tehnolo$ice se refer la alte modalit|i de ob|inere a energiei
electrice din surse neconven|ionale i, de asemenea, la alte metode de tratare a
deeurilor organice. n tabelul 1.2.5. sunt prezentate sumar principalele alternative cu
avantaje i dezavantaje specifice.
Ta0el 1.3.-. Alternative tehnologice
TeCnologie /aterie
prim'
Pro%u$e
principale
Pro%u$e
$ecun%are
Implicaii
%e me%iu
O0$er7aii
Fermentarea
anaerob
Siloz de
porumb,
deeuri
organice
(dejec|ii)
Energie
electric i
termic
Nmol
fermentat
ngrmnt
natural
pentru sol
Se pot folosi
o gam
larg de
deeuri
organice.
Se produce
energie
electric i
termic din
surse
regenerabile
Alternativa
propus de
beneficiar.
Obiectivul
principal al
proiectului
este
ob|inerea
de energie
Compostarea
aerob
Deeuri
organice
(dejec|ii
animaliere,
resturi
vegetale)
Compost
ngrmnt
natural
pentru sol
- Exist
restric|ii n
ceea ce
privete
materiile
prime
Prin
compostare
nu se poate
capta
energie
Turbine
eoliene
Vnt Energie
electric
- Pot avea
impact
semnificativ
asupra
mediului
Suprafa|
mare de
teren
=============================================================
30
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Este preferat fermentarea anaerob din mai multe motive:
disponibilitatea materiei prime;
eficien|a energetic mare i avantaje financiare producerea energiei verzi,
obtinerea de certificate verzi etc.
posibilitatea de comercializare a produselor secundare (nmol fermentat);
disponibilitatea terenului i implicarea comunit|ilor locale.
&mplasamentul ales este potrivit pentru o astfel de investi|ie din urmtoarele
motive:
terenul este cu folosin| agricol i este amplasat ntr-o zon lipsit de vecini
sensibili, la o distan| de 20 km de limita mun. Focani;
in apropiere nu se gsesc elemente naturale importante: zone protejate, cursuri
de ap, relief valoros, specii de plante sau animale protejate;
disponibilitatea materiei prime n zon este asigurat;
existen|a terenurilor agricole n suprafe|e mari pentru a putea valorifica nmolul
fermentat rezultat;
nivelul de dezvoltare al zonei este sczut, astfel nct o investi|ie de asemenea
anvergur va crea un impact socio-economic pregnant;
disponibilitatea autorit|ilor locale de a colabora n rezolvarea problemelor
administrativ teritoriale;
'ocalizare $eo$rafic! i administrativ! a amplasamentelor pentru
alternativele la proiect
n cadrul "Planului Urbanistic General al com. Slobozia Ciorti", destina|ia
initial a acestui teren este "unit|i agricole". Suprafa|a total a terenului este de
38.381 mp, din care o zon este destinat drumului public cu amenajrile sale
existente (1530 mp), spa|ii verzi (680 mp), zona unit|i agricole (33393 mp) iar
restul terenului este agricol (1898 mp).
Pe amplasament nu exist re|ele electrice, de ap, canalizare sau gaze
naturale.
n apropierea fostei cldiri administrative, exist un bazin vidanjabil, cu
volumul de 4 mc, colmatat. Acesta se va igieniza i dezafecta.
=============================================================
31
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Perimetral zonei studiate, exist un canal dalat, de colectare a apelor
pluviale, cu descrcare n rigola dalat, amplasat pe DC 149. Acesta se va
refunc|ionaliza i se va utiliza in continuare.
Accesul in zon este posibil numai din drumul comunal DC149, din direc|ia
DN2 spre sta|ia CF Coteti, sau din zona localit|ii Slobozia Ciorti, pe acelai
drum comunal.
Conform Normativului P100-1/2006, construc|iile se afl pe harta de
macrozonare seismic a |rii, in zona cu hazard seismic cu a
g
= 0,32, perioada de
colt, 1,0 sec.
Teritoriul comunei este situat la circa 20 km sud de municipiul Focani, in
zona de cmpie.
Acviferul de adncime, (acviferul freatic se ntlnete la 6 m adncime) este
influen|at direct de apele de suprafa|, avnd direc|ia de curgere NV - SE, cu
panta de 0,8 - 1 %.
Zona se caracterizeaz printr-un climat continental de cmpie cu ierni reci i
veri calduroase i uscate.
Vnturile dominante sunt din sectorul N E.
Din punct de vedere geologic conform hr|ii sc. 1 : 200.000 (fragment foaie
Focani) rezult c n zona celor dou localit|i apar la zi sedimente de vrst
cuaternar (pleistocen superior i holocen).
Din studiile intocmite rezult urmatoarea litologie specific in zon:
0,00 - 0,80 m - sol vegetal argilos
0,80 - 4,00 ( 6,00)m - praf argilos galben (lut. loessoid senibil la umezire
atinge valori de 4 - 6 %, sub incrcarea de 3 daN/cmp;
4,00 (6,00) m - 8 m - pietri cu nisip.
n momentul de fa|, terenul este ocupat cu platforme betonate i cteva
cldiri in stare avansat de degradare in care se depozitau pesticidele i
ingrmintele chimice ce se foloseau in agricultur inainte de 1990. Aceste cldiri
urmeaz s se demoleze, cu excep|ia fostei cldiri administrative care va fi
reabilitat i refunc|ionalizat conform noilor cerin|e.
=============================================================
32
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n zona amplasamentului terenul este in general plan cu o uoar pant pe
direc|ia S spre N. Msurile i lucrrile propuse vor trebui s asigure:
scurgerea apelor de suprafa|;
un ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, etc.
rezolvate in condi|ii de eficien| estetic i economic.
Din punct de vedere func|ional, zona cea mai important este constituit din
cldiri pentru unit|i industriale de producere a biogazului i convertirea acestuia in
energie electric. Aceast zon ocup o suprafa| de 10.859 mp, adic 28.29 %
din suprafa|a total.
O alta zon important este cea destinat aleilor i platformelor carosabile
(4365 mp). Ansamblul prezentat in lucrare cuprinde i alte zone func|ionale: zona
spa|ii verzi, zona terenuri agricole, zona unit|i agricole precum i zona circula|ie
major. Toate aceste zone, ocup n totalitate teritoriul studiat. Bilan|ul teritorial al
situa|iei existente i a situa|iei propuse din punct de vedere al ocuprii teritoriului
este prezentat in continuare
(I'&)* *+,I*-,I&' .-)/-,0 D+1*I)&*I+I *+,+)2,I'-,
8ONE EUNCTION?LE
EXSTENT PROPUS
mp. % mp %
Constructii industriale 0 0 10859 28.29
Zona unitti agricole 33393 87.00 9592 24.99
Zona spatii verzi, 680 1.77 9257 24.12
Zona drum public 1530 3.99 1530 3.99
Zona alei carosabile, parcaje, 0 0 4365 11.37
canale 880 2.29 880 2.29
Teren agricol 1898 4.95 1898 4.95
Total 8ona Stu%iat' +.+.1 1**.** +.+.1 1**.**
GIL?NTUL TERITORIULUI PROPUS PENTRU RE?LI8?RE? ?CESTUI OGIECTI! DE
IN!ESTITII
8ONE EUNCTION?LE
EXSTENT PROPUS
mp. % mp %
Construc|ii industriale 0 0 10.859 44.98
=============================================================
33
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Zona unita|i agricole 23.992 98.96 0 0
Zona spatii verzi, 0 0 8.668 35.90
Zona alei carosabile, parcaje, 0 0 4.365 18.08
canale 251 1.04 251 1.04
Total 8ona Stu%iat' 3232+ 1**.** 3212+ 1**.**
Men|ionm c suprafe|ele propuse pentru amenajarea spa|iilor verzi au fost
prevzute conform indicilor de suprafa| norma|i.
Drumuri "i $i$temati5are 7ertical'
ntreaga suprafa| de teren, de 24.243 mp, va fi imprejmuit cu un gard din
plas de srm de o|el, zincat, pe rame metalice, fixate pe stlpi metalici. Lungimea
intregii imprejmuiri este de 773 ml.
Accesul in incint, se va fi unic, din DC149, prevzut cu por|i de acces, metalice.
Suprafe|ele carosabile, din incint, in suprafa| de 4.365 mp, vor fi realizate dintr-
un covor de beton, cu grosimea de 25 cm, montat pe un strat de balast compactat, cu
pante spre canalele dalate, de incint, existente.
Suprafa|a total a spa|iilor verzi, ce urmeaz a fi amenajat, este de 8.668 mp, ce
va fi realizat prin plantare cu gazon.
Adiacent pavilionului de exploatare, se vor amenaja 5 locuri de parcare.
Preluarea debitelor de ape pluviale, de pe suprafe|ele betonate, se va realiza prin
lucrrile de sistematizare vertical, cu descrcare in canalele dalate. Debitele de ape
pluviale, colectate in canale, pe msura acumulrii acestora, vor fi introduse, cu
electropompe, in procesul tehnologic de producere a biogazului.
Elementele componente ale in$talaiei
n cadrul construc|iei instala|iei de biogaz se vor realiza i amplasa urmtoarele
obiective ale instala|iei:
trei fermentatoare C1,C2,C3 ( fiecare de cca. 3.040 m
3
); fiecare cu capacitatea
maxim de stocare de 1246 Nmc, echivalentul a 1507,66 Kg biogaz. Rezult ca
=============================================================
34
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
pe amplasament cantitatea maxima de biogaz ce va fi stocat este V = 1246 x 3
= 3738 Nmc, echivalentul a 4522,98 Kg biogaz, adic 4,522 t
dou bazine de stocare nmol de fermenta|ie C4,C5 ( fiecare de cca. 4.955 m
3
);
patru grupuri de cogenerare in container -C6;
dou celule siloz pentru materiale solide C7,C8 ( Sc=3750m
2
/buc, cca. 53 m
3
);
gospodria de ap - C10; (pu| forat; rezervor de nmagazinare)
cuve de alimentare - C11,C12; (60 mc ; 24 mc)
un post transformare 2x630KVA - C13 .
bazin vidanjabil 5mc - C14;
o fclie de gaz - C15
rezervor GPL 2000l - C16; 2 mc GPL, adic 1110 kg. De aici rezult o cantitate
total de combustibil gazos care va exista pe amplasament de 5633 kg, adica
5,63 to.
bazin colectare condens gaz 5mc C17;
un modul tehnic in sistem constructiv in container (pentru stocarea dejec|iilor
animaliere) sub care se afl bazinul de colectare substrat lichid - C18 ( cca. 200
m
3
);
Aceste obiective se regsesc n planul de situa|ie anexat.
Pavilion exploatare
Pavilionul de exploatare, este o construc|ie existent, realizat din zidrie de
crmid eficient, cu dimensiunile, in plan, de 18,0 x 9,40 ml i acoperi tip teras.
Aceast construc|ie a avut destina|ia ini|ial de pavilion exploatare, sec|ia
chimizare, avnd, in general, aceleai func|iuni interioare, ca i noua destina|ie.
Aceast construc|ie va fi reabilitat, recompartimentat, potrivit noilor
destina|ii
Refunc|ionalizarea acestei cldiri, presupune crearea urmtoarelor spa|ii :
holuri acces, grupuri sanitare cu duuri, vestiare, camer odihn muncitori, birouri,
laborator analize, camere instala|ii electrice.
Laboratorul de analize va avea in componen| urmtoarele instrumente i kituri :
=============================================================
35
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- spectrofotometru Corona Mobil, DR 2800 sau similar 1 buc.
- termostat LT 2000, pentru analiza CCOCr, Ntotal, Ptotal, sau similar 1 bucata
- cuveta sticl patrat, 10 ml, 2/pachet, ajustate pentru DR - 1 buc
- test cuveta CCO, domeniu msurare 15 150 mg/l, 25 buc.
- test cuveta CCO, domeniu msurare 100 2000 mg/l 1 buc.
- test cuveta LATON TN, domeniu msurare 5 40 mg/l 25 buc.
- test cuveta fosfor (orto/total), domeniu msurare 0,05 1,5 mg/l 25 buc.
- test cuveta amoniu, domeniu msurare 2,0 47 mg/l NH4 N 25 buc.
- test cuveta nitrat, domeniu msurare 0,23 13,5 mg/l NO3 N 25 buc.
- test cuveta detergenti/sulfactati anionici, domeniu msurare 0,02 2 mg/l (mbas)
25 buc.
- test cuveta sulfat, domeniu msurare 50 150 mg/l 25 buc.
- test cuveta fenol, domeniu msurare 0,05 5,0 mg/l 25 buc.
- test cuveta nitrit, domeniu msurare 0,6 6,0 mg/l NO2 N 25 buc.
- termostat LT 20 pentru CBO5 1 buc.
- set T5 preparare apa dilu|ie pentru CBO5 1 buc;
- test cuveta CBO5, domeniu msurare 4-1650 mg/l 40 fiole;
- multiparametru optic pentru Ph i oxigen dizolvat, tip HQ40d Multi, sau similar,
portabil, Ph/O2/conductivitate cu 2 canale (doua sonde imultan, dotat cu:
- electrod de oxigen dizolvat optic, ntercall LDO, NOX, cablu 5 m.
- electrod de Ph, ntercall gel, NOX ( de exterior), cablu 5 m, incluiv cutie transport,
etaloane Ph, set baterii, husa aparat, adaptor USB i alimentare 220V.
(escriere proces te)nologic'
Folosirea dejec|iilor animale ca materie prim in fabricile de biogaz este foarte
benefic din punct de vedere al microflorei metanogene pe care dejec|iiile animale o
con|in. Este ins adevarat ca aceast microflor metanogen este influen|at de
specia de animal, tipul de furajare i modul de tratare a dejec|iilor inainte de a fi
introduse in fermentator.
=============================================================
36
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
O scurt trecere in revist a con|inutului de bacterii con|inute in dejec|ii arat
astfel:
Pro7eniena "i
$tarea %e9eciilor
Nr. /icroorgani$me <mii; g. SU=
/icroflore
in$oitoare
/icroflora
metanogena
Ciuperci "i
%ro9%ii
Dejec|ii porc
proaspete
2.000.000 240 39
Dejec|ii porc
invechite
110.000 180 17
Dejec|ii taurine
proaspete
410.000 1140 31
Dejec|ii taurine
invechite
80.000 720 18
Dejec|ii psri
proaspete
100.000 810 103
Trebuie avut in vedere c dejec|iile provin in special din furajul administrat
animalelor care este par|ial srcit in carbohidra|i i proteine in cursul procesului de
fermenta|ie.
Pentru creterea cantit|ii de gaz produs pe unitatea de volum i implicit
pentru creterea rentabilit|ii instala|iei s-a recurs la adugarea in substrat alturi de
dejec|ii i a altor materii organice, de preferat uor biodegradabile in aa numitul
concept de cofermentare.
Aceste materii biodegradabile pot proveni din aa numitele culturi energetice,
de porumb, iarb, sfecl de zahar sau pot fi deeuri organice ale altor industrii cum
ar fi : grsimi separate din sta|iile de epurare, deeuri de abatorizare nedestinate
consumului uman, deeuri de la procesarea crnii sau a laptelui, deeuri de cereale,
deeuri i subproduse de la producerea uleiului sau a biodiselului, fabrici de
conserve etc.
Procesul de degradare anaerob in acest tip de instala|ii necesit o deosebit
aten|ie deoarece poate deveni cu uurin| instabil necesitnd apoi oprirea procesului,
golirea fermentatoarelor i repornirea procesului toate acestea generand costuri i
pierderi investitorului.
Se recomand folosirea unei cantit|i minime de dejec|ii in alctuirea
substratului cu care este alimentat periodic fermentatorul, datorit efectului pe care
=============================================================
37
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
acestea le au in desfasurarea procesului prin aportul regulat de bacterii metanogene
noi i viabile pe care acestea il aduc.
Rspunztoare de producerea biogazului sunt aa numitele substan|e
organice volatile con|inute in materia organic. Este deci normal ca produc|ia de
biogaz s fie in direct legatur cu cantitatea substan|elor organice din substrat.
Acest lucru nu se poate face ins la intmplare ci trebuie avut in vedere i raportul
C :N (carbon:azot) care este important pentru desfurarea proceselor biologice i
pentru a carui echilibrare este util folosirea dejec|iei.
n general materiile organice cu poten|ial mare de producere a biogazului cum
ar fi zaharurile i grsimile au un con|inut redus de azot care poate fi foarte uor
compensat prin folosirea dejec|iilor animale.
La producerea biogazului este necesar, obligatoriu, s se foloseasc minim:
10 tone de dejec|ii de porc sau
10 tone de dejec|ii de bovine.
n completare se pot folosi :
* dejectii solide de pasare 0 - 30 to/zi;
* materii biodegradabile vegetale:
siloz de porumb 30 - 70 to/zi
siloz de iarb 30 - 70 to/zi
siloz de triticale(amestec orz, grau) 30 - 70 to/zi
siloz sorg 30 - 70 to/zi
paie ( gru, rapi|) 0 - 50 to/zi
coceni de porumb 0 - 50 to/zi
boabe tocate de porumb 0 - 25 to/zi.
Toate aceste materii se folosesc in diferite combina|ii, astfel inct cantitatea
de biogaz ob|inut s fie circa 10.000 mc/zi echivalent energetic pentru 22 330 kw el.
Materia prim care se inten|ioneaz a fi introdus in proces este primit i
depozitat in depozitele de transfer (depozitele de siloz, C7; C8, din beton armat; depozit
dejec|ii animaliere C18, din o|el inoxidabil). Dup stocare, materiile prime sunt dozate cu
ajutorul unui incrctor frontal, in cuvele de amestec, C11;C12, din o|el inoxidabil,
prefabricate. Cuvele de amestec sunt prevzute cu un capac oscilant care se inchide
=============================================================
38
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
automat dup descrcarea cupei incrctorului, astfel impiedicnd ieirea amestecului
de gaze. n cuvele de amestec se face mrun|irea materiilor vegetale, cu ajutorul unei
pompe toctoare i omogenizarea re|etei folosind un agitator prevzut pe palele elicei cu
muchii tietoare. Dup mrun|ire i omogenizare substratul este trimis prim pompare
ctre fermentatoare (C1,C2,C3) printr-un sistem de conducte de distribu|ie.
Zilnic, in cuvele de amestec, este pregtit substratul de fermentare, in cantitate de 112,6
to/zi, in func|ie de resturile organice colectate.
I%eal pentru $u$inerea proce$ului teCnologic <conform $cCemei flu#ului
teCnologic= in proce$ul %e fermentare tre0uie $' intre urm'toarea reet')
$ilo5 porum0 $au $imilar) @- to;5i(
%e9ecii licCi%e porcine 1* to;5i(
ap' %e proce$ pentru Ci%ratarea $u0$tratului o0inut' %in)
fora9 propriu 31. to;5i(
%in $e%imentarea "i ingro"area n'molului fermentat in re5er7oarele %e $tocare
1-. to;5i.
Fermentatoarele, bazine din o|el inoxidabil, sunt izolate termic la exterior i
dotate cu sistem de inclzire i tehnic de omogenizare (agitatoare) la interior. n
interiorul fermentatoarelor este instalat sistemul de inclzire al substratului care este in
contact direct cu masa supus procesului de fermentare. Tot aici, sunt montate i
mixerele cu ac|ionare electric, care asigur omogenitatea substratului i transferul optim
de caldur.
Gazul produs in procesul de fermentare anaerob este captat in fiecare
fermentator in Sacul de Gaz, in care acesta va fi stocat (membrana dubla, amplasat
in zona superioar a rezervoarelor)
nainte de a fi transmis ctre grupul de cogenerare, biogazul este trecut printr-o
instala|ie de comprimare i rcire.
n urma "uscrii gazelor, rezult condens, ce este stocat intr-un rezervor de
condens, C17, suprateran, din o|el inoxidabil, cu volumul de 5 mc. Condensul este utilizat
in procesul tehnologic, ca agent de hidratare.
Siguran|a sistemului de producere a biogazului, in momentul cind procesul
tehnologic de producere a biogazului se dezvolt peste capacitatea de stocare/ardere a
=============================================================
39
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
instala|iilor de cogenerare, este asigurat cu un turn fclie de siguran|, C15, realizat
din o|el, cu inl|imea de 10 m, in care se arde excesul de gaze.
Bateria de cogeneratoare este format din 4 cogeneratoare, instala|ii compacte,
containerizate, C6. Unit|ile de cogenerare sunt dotate cu motoare termice cu aprindere
prin scnteie, care nu au nevoie de combustibil fosil sau biodiesel pentru pornire sau
func|ionare. Acestea sunt montate in containere i echipate cu tot ce este nevoie pentru
buna func|ionare. Motoarele electrice ac|ioneaz generatoare de energie electric care la
rndul lor produc energie electric. ni|ierea arderii in cogeneratoare (pornirea acestora)
se realizeaz cu gaz petrolier lichefiat, stocat intr-un rezervor de gaz, C16, exterior, in
montaj aerian, cu volumul de 2000 l.
n urma procesului de cogenerare se ob|ine energie electric, din care
aproximativ 2%, este folosit pentru men|inerea procesului i energie termic din care
aproximativ 10%, este folosit pentru men|inerea procesului.
Dupa evacuarea din fermentatoarele termofile, substratul fermentat este colectat
in dou depozite finale de beton, construc|iile C4, C5. n fiecare bazin, depozit final de
nmol de fermentare, se vor monta agitatoare dimensionate astfel inct omogenizarea
con|inutului s fie fcut in aproximativ 30 min. Agitatoarele se vor monta pe pasarele de
acces, confec|ionate din o|el. Pentru alimentarea cisternelor de transport i administrare,
bazinele vor fi prevzute cu dispozitive de golire de tip "gt de lebd prevzute cu
robine|i cu sertar i sistem de cuplare rapid la furtunul de alimentare al cisternei.
Nmolul de fermentare, aproximativ 90 to/zi, este stocat in cele dou bazine
stocatoare de nmol fermentat.
Nmolul fermentat, puternic mineralizat i inert din punct de vedere chimic,
urmeaz a fi folosit in fertilizarea terenurilor agricole, in perioadele de fertilizare a
acestora (inainte de inceperea lucrrilor agricole).
n urma procesului de producere a biogazului, va rezulta, anual, un volum mediu
de 35.345 mc/an. Aceast cantitate de nmol, va asigura fertilizarea anual, a circa 706
ha, teren agricol, pentru o catitate maxim, recomandat, de 50 mc/ha.
Pe aceste terenuri agricole, se vor cultiva, in general, cereale. Nu este
recomandat cultivarea plantelor rdcinoase sau cu con|inut ridicat de ap in fruct,
datorit gradului ridicat de mineralizare a nmolului fermentat. Pentru cultivarea plantelor
=============================================================
40
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
rdcinoase, cu con|inut ridicat de ap, cantitatea recomandat de fertilizant este de
circa 20 mc/ha, in func|ie i de natura (structura) terenului.
Terenurile pe care se vor administra nmolurile de fermentare, inerte chimic i
bacteriologic, apar|in S.C.Euroagriservice s.r.l. n acest scop s-a incheiat contractul
209/24.08.2009.
ngramintele organice fluide - dejec|ii fluide mixte, diluate sau nu, frac|ia
lichid de la separarea dejec|iilor mixte semifluide, substratul fermentat provenit din
fabrica de biogaz, apele reziduale de la splarea dejec|iilor - pot fi folosite, in anumite
condi|ii, pentru fertilizare. n vederea administrrii dejec|iilor, ca i fertilizant, sunt avute in
vedere toate actele normative care transpun in practic prevederile Directivei
91/676/EEC referitoare la reducerea polurii apelor freatice i de suprafa| cu nitra|i
proveni|i din surse agricole.
Namolul rezultat din fermentarea anaeroba (frac|iunea solid) se
administreaz de regul toamna, la lucrarea de baz a solului (prin artura cu
intoarcerea brazdei), in condi|ii meteorologice favorabile, in special pe timp noros i cu
vnt slab. Pe masur ce namolul se imprtie, terenul este arat cu plugul, care amestec
i incorporeaz bine namolul. ncorporarea se face mai adnc, pana la 30 cm, pe
terenurile uoare (nisipoase) i in zonele secetoase i mai pu|in adnc, pn la 18- 25
cm pe terenurile grele, reci i in regiuni umede. n zonele mai umede se poate administra
i primvara.
O parte din energia electric (21.436 kw el/zi) i termic (20612 kw/zi)
ob|inut, va fi utilizat pe amplasament, cea mai mare parte urmnd a fi
comercializat.
Infra$tructura e#i$tent'
Amplasamentul nu dispune de re|ele ap/canal, gaze, energie electric.
Accesul in zon este posibil numai din drumul comunal DC149, din directia
DN2 spre sta|ia CF Coteti, sau din zona localit|ii Slobozia Ciorti, pe acelai drum
comunal.
Ri$curile naturale "i antropice
=============================================================
41
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Zona nu este expus inunda|iilor. Stabilitatea terenului este asigurat, zona
nu este expus alunecrilor de teren.
/onumente ale naturii "i i$torice 7alori ale patrimoniului cultural
i$toric "i natural arii prote9ate 5one %e protecie $anitar'
Nu se constat existen|a de monumente ale naturii i nici nu sunt declarate
strict pe amplasament i nici n zon.
Valori ale patrimnoniului cultural i istoric Pn n prezent nu s-a semnalat
prezen|a unor bunuri de patrimoniu sau rezerva|ii naturale care s oblige la luarea
unor msuri speciale de protec|ie.
3. Proce$e teCnologice
3.1. Date generale
3.1.1. Informaii %e 0a5'
Formarea biogazului este rezultatul descompunerii substan|elor organice intr-
un proces anaerob i in absen|a luminii. Prin "organic se inteleg substan|ele care
sunt alctuite exclusiv din hidra|i de carbon, proteine i grsimi. De descompunere,
=============================================================
42
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
sunt raspunztoare microorganismele care introduc schimbul de substan| la valori
favorabile ale temperaturii i pH-ului.
Procesul de descompunere decurge in mai multe trepte, incepnd cu
descompunerea moleculelor complexe (polimeri) in unit|i mai mici (monomeri),
urmat de fermentare i in final, de formarea amestecului gazos alctuit din metan
(CH
4
), dioxid de carbon (CO
2
), i anumite urme de gaze: azot, hidrogen sulfurat,
amoniac. Astfel biogazul tehnic, analog celui foil, este com0u$ti0il "i utili5a0il
energetic.
nstala|ii de biogaz se intlnesc preponderent in agricultur, dar i in
economia prelucrrii deeurilor. n consecin|, printre materiile prime utilizate se
numr alturi de ingrmintele economice (de exemplu: must de balegar, gunoi) i
materii prime care au crescut in urma culturilor (de exemplu: porumb de siloz),
deeuri din agricultur (resturi din recoltare), precum i deeuri organice (de
exemplu: resturi de mncare, deeuri rezultate la prepararea alimentelor, grsimi).
Chiar dac ingrmintele au o ac|iune stabilizatoare, se utilizeaz i
monofermenta|ii (de exemplu: porumb de fermenta|ie lactic). Pentru asigurarea unei
produc|ii durabile de biogaz i a unei exploatri lipsite de intreruperi, instala|ia de
biogaz trebuie s fie alimentat in mod constant cu substan|e de pornire, pentru a
"hrni indestultor bacteriile i a le |ine in via|.
Componentele principale ale instala|iei de biogaz sunt: rezervoare mari de
o|el, denumite fermentatoare, blocul de cogeneratoare (BC), ct i instala|iile
auxiliare mecanice i electrice.
Fermentatoarele dotate cu tehnic de agitare i inclzire sunt incrcate in mod
egal cu substrat. Dupa un anumit timp de reten|ie, intre 70 - 90% dintre
componentele organice se descompun in biogaz.
Biogazul, alctuit in propor|ie de 50 70 % din gaz metan (CH
4
), este
valorificat la fa|a locului intr-o baterie de cogeneratoare, format din 4 cogeneratoare,
instala|ii compacte, containerizate (C6) i prin aceasta, are loc producerea de
energie secundar regenerabil sub form de energie electric i de energie termic.
O parte din energia electric i termic produs se utilizeaz pentru
asigurarea procesului tehnologic, cealalt parte se va comercializa.
=============================================================
43
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.1.3. ?mpla$are
Proiectul de biogaz se prevede a fi realizat in jud. Vrancea extravilan com.
Slobozia Ciorti
3.1.+. Elementele componente ale in$talaiei
n cursul construc|iei instala|iei de biogaz se vor realiza i amplasa
urmtoarele obiective ale instala|iei :
trei fermentatoare C1,C2,C3 ( fiecare de cca. 3.040 m
3
); fiecare cu capacitatea
maxim de stocare de 1246 Nmc, echivalentul a 1507,66 Kg biogaz. Rezult ca
pe amplasament cantitatea maxima de biogaz ce va fi stocat este V = 1246 x 3
= 3738 Nmc, echivalentul a 4522,98 Kg biogaz
dou bazine de stocare nmol de fermenta|ie C4,C5 ( fiecare de cca. 4.955 m
3
);
patru grupuri de cogenerare in container -C6;
doua celule siloz pentru materiale solide C7,C8 ( Sc=3750m
2
/buc, cca. 53 m
3
);
gospodaria de apa - C10;
cuve de alimentare - C11,C12; (60 mc; 24 mc)
un post transformare 2x630KVA - C13 .
bazin vidanjabil 5mc - C14;
o faclie de gaz - C15
rezervor GPL 2000l - C16; 2 mc GPL, adic 1110 kg. De aici rezult o cantitate
total de combustibil gazos care va exista pe amplasament de 5633 kg, adica
5,63 to.
bazin colectare condens gaz 5mc C17;
un modul tehnic in sistem constructiv in container C 18, (cca 200 mc) pentru
dejec|ii animaliere, sub care se afl bazinul de colectare substrat lichid;
3.1.2. De$crierea proce$ului teCnologic
3.1.2.1. Elu#ul %e $u0$tan' al $u0$tratului
3.1.%.1.1. Depozitarea , pre$!tirea i aducerea su"stratului
=============================================================
44
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Fluxul de substan| al substratului
Re|eta pentru substratul care urmeaz s fie alimentat in fermentator, se
stabilete zilnic de ctre persoana desemnat i instruit in acest scop in func|ie de
materiile prime existente in stoc sau a celor care vor fi disponibile in perioada
urmtoare i a rezultatelor analizelor din laboratorul propriu, avnd mare grij s se
respecte raportul Carbon/Azot, incrcarea organic a fermentatoarelor precum i
raporturile recomandate de amestecare a diferitelor materii organice astfel inct s
se asigure func|ionarea continu fr incidente i astfel s se previn problemele
care pot conduce pn la oprirea instala|iei.
Transferul substratului preparat in cuvele de amestec ctre fermentatoare se
face in mai multe reprize repartizate pe parcursul unei zile pentru a nu afecta
omogenitatea substratului i a nu produce varia|ii mari ale temperaturii in
fermentator.
Un program zilnic de alimentare cu materie prim se va realiza la un interval
orar de ase ore, cu cantitati egale de substrat.
Zilnic, in cuvele de amestec, este pregtit substratul de fermentare, in
cantitate de 112,6 to/zi, in func|ie de resturile organice colectate.
deal, pentru sus|inerea procesului tehnologic (comform schemei fluxului
tehnologic anexat) in procesul de fermentare, trebuie sa se realizeze urmatoarea
re|et:
siloz porumb sau similar: 65 to/zi;
dejectii lichide porcine, 10 to/zi;
apa de proces, pentru hidratarea substratului, obtinuta din:
foraj propriu, 21,8 to/zi;
din sedimentarea i ingroarea nmolului fermentat, in rezervoarele de
stocare, 15,8 to/zi.
Livrarea substratului ctre fermentatoare este de asemenea corelat cu
func|ionarea mixerelor montate in fiecare fermentator. Se urmrete astfel
antrenarea i evacuarea depunerilor de pe fundul fermentatorului ctre etapa
urmtoare, asigurarea omogenit|ii materialului din fermentator, evitarea formrii
=============================================================
45
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
cojocului plutitor la suprafa|a lichidului, dar i s se asigure ,linitea necesar ac|iunii
bacteriilor,.
Depozitarea , pregtirea i aducerea substratului
1* +azinul de preluare substrat lic)id
Bazinul de preluare C18 servete depozitrii intermediare a stocului tampon
de dejec|ii de porc (must de blegar). Gradul de umplere este supravegheat
redundant, prin intermediul presiunii hidrostatice ca nivel de umplere existent i pe de
alt parte, prin conductibilitate, ca nivel limit.
Preluarea materialului se face cu ajutorul unei pompe centrale.
Materia prim este preluat de la ter|i, pe baza de contract, fiind transportat
in cisterne ermetice.
,* (ozatorul de substan solid
Dozatoarele de substan|e solide C11, C12 (cuvele de alimentare) servesc
introducerii in instala|ia de biogaz a materiilor prime greu vehiculabile cu pompa.
Dozatoarele de substan|a solid se folosesc pentru: silozul de porumb sau
materialele biodegradabile vegetale folosite in completare .
Materia prim pentru silozul de porumb este produc|ie proprie sau de la ter|i
pe baz de contract, transportat in remorci acoperite.
n dozatorul de substan| solid (cuva de alimentare) se face mrun|irea
materiilor vegetale cu ajutorul unei pompe toctoare i omogenizarea re|etei folosind
un agitator prevzut pe palele elicei cu muchii tietoare.
Dup mrun|ire i omogenizare substratul este trimis prim pompare ctre
fermentatoare printr-un sistem de conducte de distribu|ie ctre bazinele de
fermentare.
Bazinele de fermentare, sunt de form cilindric, in numr de 2 pentru
fermentarea in regim termofil i 1 pentru fermentarea in regim mezofil .
Omogenizarea se realizeaz in cele dou amestectoare verticale.
Dou alimentatoare melcate transport, preiau materialul solid din rezervor i
le duc la un transportor melcat vertical.
=============================================================
46
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Dou transportoare melcate servesc in final alimentrii ambelor fermentatoare
cu materiale solide.
O instala|ie de cntrire cu afiaj arat i inregistreaz cantitatea de material
de alimentare.
-* .ompa central
Cu excep|ia materialelor solide, intreaga cantitate de substrat este vehiculat
cu o singur pomp.
Senzorul de debit inregistreaz cantit|ile vehiculate.
Pompa este protejat de intemperii intr-un modul tehnic C18. Ca dispozitiv de
protec|ie impotriva suprapresiunii i a presiunii sczute, este instalat un comutator
de presiune.
Pompa central este prevzut cu un robinet de golire impreun cu un jgheab
de scurgere, care este legat la un pu| colector. Nivelul maxim al acestuia este
supravegheat, iar surplusul poate fi golit, datorit unei legturi suplimentare, tot cu
ajutorul pompei centrale.
3.1.2.1.3. Eermentaia
Procesul biologic al procedeului tehnic are loc in trei fermentatoare C1,C2,C3
legate in paralel. La un timp de sta|ionare mediu de 48 50 de zile, se produce, pas
cu pas, o descompunere aproape complet a substan|elor organice.
Premisele decisive pentru aceasta sunt:
o temperatur stabil;
condi|ii de lucru strict anaerobe.
Fermentatoarele lucreaz in condi|ii de temperatur constant. Stabilitatea
procesului este asigurat prin continuitatea introducerii zilnice de cantitate de adaos,
de compozi|ia substratului, ct i de men|inerea constant a temperaturii.
Rezervoarele de fermenta|ie sunt alimentate cu materie prim proaspat.
Materiile prime lichide sunt introduse direct in rezervor cu ajutorul pompei centrale.
=============================================================
47
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Materiile prime solide ajung direct in proces prin cuvele de alimentare. Completarea
cantit|ii se face de mai multe ori pe zi in cantit|i mici.
Golirea se face cu ajutorul pompei centrale, condus de ctre regulatorul de
nivel. Nivelul de plin este supravegheat redundant, pe de o parte cu ajutorul presiunii
hidrostatice i pe de alt parte, prin intermediul conductivit|ii, pentru limita de
umplere a recipientului.
Pentru evitarea defec|iunilor cauzate de suprapresiune sau de vid,
fermentatoarele sunt prevzute cu o protec|ie corespunztoare pentru presiune.
nclzirea fermentatoarelor se face direct prin inclzirea pere|ilor acestora,
folosindu-se energia termic de la blocul de cogenerare a instala|iei. Temperatura de
exploatare se afl in domeniul mezofil la 35 grade Celsius iar in regim termofil la 55
grade Celsius. Un distribuitor al circuitului de inclzire leag circuitele de inclzire in
parte. Numrul circuitelor de inclzire este dat de ctre cantitatea de cldur
necesar.
Distribuitorul circuitului de inclzire este alimentat cu o pomp de recirculare i
un amestector cu ap din distribuitorul de cldur. Temperatura de circula|ie este
msurat cu un senzor. Acesta dirijeaz printr-un motor de comand de pozi|ie, un
amestector cu trei ci, astfel inct, la nevoie este adugat o cantitate de ap rece
din retur reglndu-se astfel temperatura circuitului.
Temperatura din fermentatoare este msurat cu ajutorul a doi senzori i este
transmis pentru dirijarea procesului. Automatizarea regleaz apoi temperatura la o
valoare ce trebuie prestabilit.
Pentru evitarea de straturi plutitoare i de straturi scufundate, sunt prevzute:
un agitator de mic tura|ie cu motor exterior i un agitator cu motor imersat.
Tura|ia se poate regla in timpul procesului manual i in mod continuu cu
ajutorul unui dispozitiv de programare cu memorie (SPS).
3.1.2.1.+. Depo5itarea re$turilor %e fermentaie
Pentru depozitarea substratului complet fermentat (reziduul de
fermenta|ie/nmolul fermentat), se folosesc dou bazine (rezervoare) pentru stocare
C4, C5, avnd un volum brut de cca. 4.955 m
3
fiecare.
=============================================================
48
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n condi|ii normale de exploatare, resturile de fermenta|ie impreun cu
substratul fermentat se evacueaz cu ajutorul pompei centrale. La depirea unui
nivel de umplere prescris, substratul fermentat este evacuat automat din fermentator
prin pompare in rezervorul de resturi de fermenta|ie.
Preluarea substratului complet fermentat se face la placa de preluare.
n fiecare bazin, depozit final de nmol de fermentare, se vor monta agitatoare
dimensionate astfel inct omogenizarea con|inutului s fie fcut in aproximativ 30
min. Agitatoarele se vor monta pe pasarele de acces, confec|ionate din o|el. Pentru
alimentarea cisternelor de transport i administrare bazinele vor fi prevzute cu
dispozitive de golire de tip "gt de lebd prevzute cu robine|i cu sertar i sistem
de cuplare rapid la furtunul de alimentare al cisternei.
Nmolul de fermentare, aproximativ 90 to/zi, este stocat in cele dou bazine
de stocare.
Nmolul fermentat, puternic mineralizat i inert, din punct de vedere chimic,
urmeaz a fi folosit la fertilizarea terenurilor agricole, in perioadele de fertilizare a
acestora (inainte de inceperea lucrrilor agricole).

n urma procesului de producere a biogazului, va rezulta, anual, un volum
mediu de nmol de fermentare de 35.345 mc/an. Aceast cantitate de nmol, va
asigura fertilizarea anual a circa 706 ha, teren agricol, pentru o cantitate maxim,
recomandat, de 50 mc/ha.
3.1.2.3. Elu#ul %e $u0$tan' 0ioga5
3.1.2.3.1. Pro%ucia %e ga5
Produc|ia de gaz are loc in cele trei fermentatoare C1,C2,C3. Con|inutul
acestora trebuie inclzit i agitat sistematic. n acest mediu, substan|ele organice cu
care se lucreaz sunt descompuse biologic cu ajutorul microorganismelor
(metanobacterii).
Produsul acestui proces este un amestec de gaze numit i biogaz, care
con|ine metan.
3.1.2.3.3. Stocarea ga5ului
=============================================================
49
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Stocarea biogazului se face cu ajutorul unor colectoare integrate suspendate.
Dimensiunile acestora sunt dependente de diametrele rezervoarelor, dar tipul
constructiv este identic pentru toate dimensiunile.
Traseele de gaz dintre fermentatoare sunt realizate din o|el inoxidabil,
respectiv din material sintetic PE HD, legturile fiind sudate etan. Fiecare traseu
poate fi izolat i separat cu clapete de gaz. n acest mod este posibil efectuarea de
lucrri de repara|ii sau de intre|inere, de exemplu la agitatoare, fr a fi nevoie de a
intrerupe alimentarea cu gaze a grupului de cogenerare.
Dup formarea sa in rezervoarele de fermenta|ie, biogazul se acumuleaz in
capacele in form de dom ale rezervoarelor, realizate etan. Capacul este fixat pe un
suport construit cu sprijin pe mijloc i este realizat in form de emisfer, construit
dintr-o folie pentru colectare, acoperit la rndul ei, de o alt folie pentru protec|ie la
intemperii.
Aceasta este |inut intins cu aerul furnizat de ctre o suflant. Folia
colectoare de gaz se poate mica nestingherit in sus i in jos. n ceea ce privete
rezisten|a la rupere, permisivitatea la penetrarea de ctre gaz i rezisten|a la
temperatur sunt respectate conform cerin|ele "Regulilor de siguran| pentru
instala|ii de biogaz agricole. nl|imea acoperiului este func|ie de diametrul
rezervorului de fermenta|ie i se afl la 4 6 m deasupra cantului superior al
rezervorului.
Presiunea in colectorul de gaz este supravegheat cu ajutorul unui senzor i,
in func|ionare normal, se gsete in jurul valorii presiunii exterioare. Este vorba deci
despre colectoare care nu lucreaz sub presiune.
Prelata acoperiului este fixat de coroana rezervorului printr-un inel de o|el
inoxidabil cu ajutorul unor cleme filetate. Gradul de umplere cu gaz este comunicat
de ctre un senzor.
Ca dispozitiv de siguran| in vederea evitrii presiunilor neadmise in
rezervoare, respectiv in colectoarele de gaz, toate fermentatoarele sunt prevzute cu
o siguran| de suprapresiune/vacuum cu armtura fixat prin flan. Siguran|ele de
suprapresiune/ vacuum lucreaz in domeniul +5,5 mbar suprapresiune i -1 mbar
vid.
=============================================================
50
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Rezervorul de gaz al fermentatorului C1 constituie locul de intlnire dintre
colectare/stocare gaz i purificarea acestuia.
1i$urana sistemului de producere a "io$azului, in momentul c4nd
procesul tehnolo$ic de producere a "io$azului se dezvolt! peste capacitatea
de stocare/ardere a instalaiilor de co$enerare, este asi$urat! cu un turn 5
f!clie de si$uranta, .16, realizat din oel, cu in!limea de 17 m, in care se arde
e8cesul de $aze
3.1.2.3.+. Purificarea ga5ului
Pentru a realiza valorificarea biogazului, acesta trebuie purificat, uscat i
comprimat.
1* (esul#urarea
Necesitatea unei desulfurri este determinat de propriet|ile compuilor cu
sulf con|inu|i de ctre biogazul brut ( inainte de toate de ctre hidrogenul sulfurat i
mercaptani). Acetia se transform prin ardere in dioxid de sulf, care impreun cu
apa formeaza acid sulfuros, ba chiar acid sulfuric (daca este oxidat la trioxid).
Ambii acizi produc att corodarea motoarelor i armturilor, ct i o cretere rapid a
acidit|ii uleiului de motor. De asemenea ac|iunea catalizatorilor la evacuarea
gazelor de ardere este influen|at negativ de ctre compuii cu sulf. Hidrogenul
sulfurat i combina|iile organice ale sulfului au un prag de percep|ie olfactiv extrem
de sczut, constituindu-se in parametri de evaluare ai mirosurilor.
Desulfurarea biogazului are loc direct i biocatalitic printr-un adaos controlat
de oxigen din aer in toate aparatele de stocaj de gaz. Biogazului i se adaug oxigen
din aer cu ajutorul unei suflante de desulfurare.
Cantitatea de aer adugat de catre suflant poate fi reglat in func|ie de
cantitatea de biogaz produs.
Un senzor de debit msoar cantitatea de gaz produs. Acesta este instalat
dup compresorul de gaz. Procentul de oxigen este limitat la circa 5%. Prin aceasta
=============================================================
51
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
este evitat limita inferioar a amestecului de explozie, care este de aproximativ
15%.
n prezen|a oxigenului, microorganismele (sulfobakter oxydans) se plaseaz in
spa|iul dintre lichid i folia de colectare.
Construc|ia de sus|inere a colectorului de gaz servete i ca loca suplimentar
de implantare.
Prin acest proces de oxidare microbian, hidrogenul sulfurat ( H
2
S ) con|inut
de ctre biogaz este transformat att in sulf elementar, ct i in acid sulfuric i ap.
Sulful se depune ca un precipitat glbui in substrat respectiv pe partea inferioar a
construc|iei.
,* Separatorul de condens
Separatorul de condens se gsete pe conducta de gaz intre fermentatorul C1 i
cogeneratoare, avnd drept scop reducerea umidit|ii biogazului. n cazul unei
fermenta|ii mezofile (35 42 grade Celsius), este de ateptat o cantitate maxim de
condensat de cca. 40 ml/m
3
de biogaz. Pornind de la o produc|ie de biogaz de 440
470 m
3
/or, rezult o cantitate de condensat de 17,5 18,5 l/ora.
n urma "uscrii gazelor, rezult condens, ce este stocat intr-un rezervor de
condens, C17, suprateran, din o|el inoxidabil, cu volumul de 5 mc. Condensul este
utilizat in procesul tehnologic, ca agent de hidratare.
Conducta de gaz este adus cu o pies T sub nivelul apei. Func|ia de
separator de condens este realizat prin condensarea apei din biogazul rcit pe
pere|ii conductei, i care curge in separator pe o pant usoar.
ntruct condensatul din biogaz con|ine urme de sulf elementar i de amoniu
dizolvat (fertilizant al solului), poate fi utilizat ca ingrmnt. n acest scop,
condensatul este transportat din pu|ul de condensat in depozitul de resturi de
fermenta|ie i reintrodus in proces.
-* /nalizarea gazului
=============================================================
52
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n conducta de gaz este plasat un analizor de gaze. Valoarea hidrogenului
sulfurat exprim in fapt eficacitatea desulfurrii. Din cantitatea de metan se pot trage
concluzii privind, de exemplu, alimentarea fermentatoarelor.
Pentru controlul func|ionrii corecte a suflantei de desulfurare i pentru
evitarea formrii unui amestec exploziv, este analizat online i con|inutul de oxigen al
biogazului.
Con|inutul de CO
2
este important pentru antidetonan| i influen|eaza
con|inutul in metan al biogazului.
0* 1scarea 2 comprimarea
Prepararea final a biogazului are loc intr-o sta|ie compact. Aceasta se
compune dintr-un usctor de gaz i dintr-un compresor. Usctorul de gaz are func|ia
de rcire i de cur|ire. n acest scop condensatul este rcit prin intermediul unui
agregat de rcire i este stripat intr-un reactor. n acelai timp biogazul trece in
contracurent prin cea|a produs. n acest mod sunt splate particulele de murdrie
i gazul este rcit.
Aceast scdere a temperaturii duce la o separare mai eficient a apei de
condens. Condensul care nu este utilizat pentru splarea gazului este pompat in
pu|ul de condens. Temperatura gazului este reglat dup procesul de uscare.
Compresorul de gaz servete atingerii unei presiuni preliminare de exploatare a
biogazului de Ap = 80 120 mbar.
3.1.2.3.2.!alorificarea ga5ului
1* +locul de cogenerare
Bateria de cogeneratoare este formata din 4 cogeneratoare, instalatii
compacte, containerizate, C6. Unita|ile de cogenerare sunt dotate cu motoare
termice cu aprindere prin scanteie.
Cogeneratoarele sunt montate in containere i echipate cu tot ce este nevoie
pentru buna func|ionare. Motoarele termice ac|ioneaza generatoare de energie
electrica, care, la randul lor, produc energie electrica.
=============================================================
53
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
ni|ierea arderii in cogeneratoare (pornirea acestora) se realizeaz cu gaz
petrolier lichefiat, stocat intr-un rezervor de gaz, C16, exterior, in montaj aerian, cu
volumul de 2000l.
Cogeneratoarele, 4 buca|i, formeaz unitatea tehnologic de valorificare a
biogazului prin producerea energiei electrice i termice. Se instaleaz n apropierea
fermentatoarelor pentru a avea trasee de conducte de agent termic ct mai scurte.
Cogeneratorul produce totodat energia electric necesar utilajelor componente ct
i energia termica necesar schimbtorului de cldur utilizat la nclzirea
substraturilor din fermentatoare.
Blocul de cogenerare se compune dintr-un motor cu ardere intern care
folosete drept combustibil biogazul, care angreneaz un generator electric, un
schimbtor de cldur din circuitul de rcire al motorului i un schimbtor de cldur
pe gazele de eapare. Cogeneratorul este conceput special pentru arderea
biogazului. Randamentul electric este de cca. 2,2 kW-el / m3 de biogaz (difer n
func|ie de con|inutul de metan din biogaz). Puterea debitat de motor este reglabil,
de la 50 la 100 %, ceea ce garanteaz o adaptare optim att la cantit|ile de biogaz,
disponibile, ct i la necesarul de consum.

Energia electric produs, este pe joas tensiune, sincronizat cu re|eaua
national att ca tensiune ct i ca frecven|. n cazul dispari|iei tensiunii pe re|eaua
na|ional, cogeneratorul este decuplat de aceasta, motorul func|ionnd fr sarcin.
Printr-un modul suplimentar, este posibil ca generatorul s se decupleze de re|ea,
dar s livreze n continuare energie n instalatia proprie. Recuplarea la re|ea, n acest
caz, nu se mai face automat.
Punctul de predare a energiei electrice sunt bornele trifazice din panoul
electric al cogeneratorului. Transformatorul i sistemul de contorizare se vor livra de
ctre Electrica S.A. De asemenea, racordarea acestora va fi realizata de o societate
zonal autorizat.
=============================================================
54
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Punctul de predare a energiei termice sunt flanele de racordare de pe
laterala containerului fiecrui cogenerator. Temperatura agentului termic pe tur este
de cca. +80 C.
Date tehnice:
Motor cu gaz + generator electric
Capacitate cilindree 14,62 l/V 8
Randament electric 40,60 %
Randament termic 44,0 %
Capacitate electric 250 kW /h
Capacitate termic 271 kW / h
Tensiune 400 V
Consum biogaz la 55% CH4 111m3/h
Noxe n gazele de eapare
Nox < 500 mg/m3
CO < 600 mg/m3
Praf / funingine < 10 mg/Nm3
Conform Car|ii Tehnice a utilajului, valorile noxelor, din gazele de eapare,
sunt sub normele prescrise de UE.

Containerul cogeneratorului este construit conform normelor SO- 668, 6346,
1161 i 1496/1 (containere maritime). Pere|ii laterali i tavanul sunt dubli, n exterior
fiind din tabl de o|el, ranforsata, pe rame de o|el, cu profil dublu. n interior tabl de
o|el inoxidabil V4A, cu grosimea de 1 mm, sudat. ntre pere|i este injectat mas
poliuretanic, de 50 mm grosime. Podeaua este din profile de aluminiu, pe o plac de
28 mm de prepan, totul sprijinit pe traverse din o|el. Culoarea exterioar - Standard
80 Mic. verde
Containerul este echipat cu dou yale cu cilindru, iluminat n container, sistem
antifonic i aerisire controlat, admisie i refulare, cu amortizor de zgomot,
=============================================================
55
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
eapament antifonic a motorului. Pe container este amplasat sistemul de rcire
for|at, care intr n func|iune, pentru a proteja motorul dac energia termic nu este
utilizat.
Coul de fum, este din teav de otel, inoxidabil, Dn 200 mm, H = 8 m.
Automatizri
Toate opera|iunile de supraveghere, comand i control, sunt preluate de un
calculator programabil (PLC). Prin aceasta se minimeaz poten|ialul de greeal
uman.
Urmtorii parametrii ai CHP-ului sunt controla|i, de asemenea, permanent:
frecven|a;
asimetria;
lipsa unei faze;
tensiunea;
tura|ia;
temperaturi;
presiune i nivel de ulei.
Calculatorul este dotat cu un modul online care, n caz de avarie, trimite SMS
n cascade la personalul de deservire, iar dac acesta nu confirm, la eful de sec|ie,
.a.m.d., pn la furnizor. Dac, dup un anumit timp, nu s-a intervenit, instala|ia
ncepe procesul de oprire controlat. n acest proces se oprete alimentarea cu
substrat a fermentatoarelor, se reduce capacitatea cogeneratoarelor, pn se
consum gazul existent, dup care se opresc cogeneratoarele. Acest mod nu este
dorit, datorit faptului c o repornire la parametri poate dura cteva sptmni.
La conducta de gaze ce alimenteaza grupurile de cogenerare, se racordeaza
o faclie de gaze. Aceasta este montata ca i consumator de avarie a instala|iei de
biogaz (supapa de sigurant) pentru a impiedica emisia biogazului nears, in cazul
unei opriri a centralei termice sau la dezvoltarea necontrolat a reactiei de producere
a biogazului in fermentatoare. O asemenea facla este construit din o|el inoxidabil i
este complet automatizat. Ea dispune de un arzator cu injector cu aprindere prin
=============================================================
56
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
electrozi. Temperatura de ardere atinge valoarea de aproximativ 900 grade Celsius.
Conectarea la gaz este facuta printr-o conducta DN80 / PN10.
n msurile de securitate se include i un traseu de reglaj pentru gaz, alcatuit
din siguran|a de deflagra|ie, supreveghetor de presiune i dintr-un dispozitiv de
impmantare pentru protec|ie la fulgere.
Facla este conceput pentru un debit de gaz de 500 m3/ora.
Biogazul parcurge inainte de intrarea in blocul de cogenerare un traseu de
reglare conform DN DVGW.
Acesta este alctuit dintr-un ibr (robinet) ac|ionat manual, dintr-un filtru de
gaz, un dispozitiv de protec|ie antideflagra|ie i dintr-un regulator de presiune.
Bateria de cogeneratoare este format din 4 cogeneratoare, instala|ii
compacte, containerizate, C6. Unit|ile de cogenerare sunt dotate cu motoare
termice cu aprindere prin scanteie, care nu au nevoie de combustibil fosil sau
biodiesel pentru pornire sau func|ionare. Acestea sunt montate in containere i
echipate cu tot ce este nevoie pentru buna func|ionare. Motoarele electrice
ac|ioneaz generatoare de energie electric care la rndul lor produc energie
electric. ni|ierea arderii in cogeneratoare (pornirea acestora) se realizeaz cu gaz
petrolier lichefiat, stocat intr-un rezervor de gaz, C16, exterior, in montaj aerian, cu
volumul de 2000 l.
Curentul electric este produs cu ajutorul unui generator sincron in domeniul de
joas tensiune, adus prin intermediul unui transformator in domeniul de tensiune
medie i este livrat in re|eaua de curent in punctul de conexiune alocat.
Energia electric (22 330 kw el/zi) i termic (25 765 kw/zi) ob|inut va fi
comercializat n cea mai mare parte.
Cu ocazia exploatrii blocului de cogenerare rezult i energie termic care
este utilizat pentru aducerea temperaturii returului de la 60 de grade Celsius,
utiliznd mai multe trepte, la valoarea de 80 de grade Celsius. Circuitul primar de 80
=============================================================
57
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
grade Celsius este introdus in distribuitorul de inclzire. Schimbtoarele de cldur
ale sistemului realizeaz transferul termic.
n urma procesului de cogenerare se ob|ine energie electric, din care
aproximativ 2%, este folosit pentru men|inerea procesului i energie termic din
care aproximativ 10%, este folosit pentru men|inerea procesului.
,* 3clia de siguran
La conducta de gaze care duce la centrala termic, se leag o faclie de
siguran| C15 de gaze. Aceasta este montat ca i consumator de necesitate a
instala|iei de biogaz pentru a impiedica emisia biogazului nears in cazul unei opriri a
centralei termice. O asemenea fclie este construit din o|el inoxidabil i este
complet automatizat. Ea dispune de un arztor cu injector cu aprindere prin
electrozi. Temperatura de ardere atinge valoarea de aproximativ 900 grade Celsius.
Conectarea la gaz este fcut printr-o conduct DN80 / PN10.
n msurile de securitate se include i un traseu de reglaj pentru gaz, alctuit
din siguran|a de deflagra|ie, supreveghetor de presiune i dintr-un dispozitiv de
impamntare pentru protec|ie la fulgere.
Fclia este conceput pentru un debit de gaz de 500 m
3
/ora.
3.1.2.3.-. ?port energetic $uplimentar
n func|ie de temperatura exterioar, procesul biologic i implicit producerea
de biogaz pot fi incetinite sau se pot chiar opri. Pentru a accelera intrarea in regim a
unei instala|ii de biogaz, este prevazut utilizarea unui aport suplimentar de energie.
Aceasta servete atingerii temperaturii necesare procesului biologic i prin aceasta
producerii de biogaz.
Traseu de reglare pentru gazul petrolier lichefiat (GPL)
=============================================================
58
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Blocul termic este alimentat printr-un al doilea traseu cu bucla de reglare
pentru gaz, echipat pentru GPL, stocat intr-un rezervor din o|el cu capacitatea de
2000l. Periferia cuprinde o unitate de vaporizare i dotarea de securitate
corespunzatoare. Legarea la distribuitorul de inclzire al instala|iei de biogaz se face
prin tubulatura blocului de cogeneratoare.
3.1.2.+. ?lte componente ale in$talaiei
3.1.2.+.1. Di$tri0uia inc'l5irii
De la blocul energetic este preluat cldura prin intermediul unui schimbtor
de cldur cu plci, respectiv prin cuplarea unui schimbtor de cldur pe gaze de
ardere, fiind astfel utilizat aceasta energie. Distribu|ia cldurii se face prin
intermediul unui distribuitor intern ct i a unui distribuitor extern.
Distribuitorul de cldur extern servete cuplrii la utilizatorii externi. Distribuitorul
intern deservete in primul rnd inclzirea pere|ilor fermentatoarelor. Sistemul de
inclzire este prevzut cu msurile de siguran| uzuale cum sunt: aerisire rapid,
clape|i de trecere in sens unic, supape de suprapresiune i vas de expansiune.
Traseele de inclzire sunt realizate pentru o temperatura de pn la 95 grade
Celsius i o presiune de pn la 8 bar. Pe toate traseele se gsesc, in scopul reglrii
temperaturii, amestectoare cu trei ci cu tehnica de msurare corespunztoare.
Temperatura de baz se poate modifica cu ajutorul conducerii centrale. Aceste
informa|ii se transmit direct ctre amestectoarele cu trei ci. Dac nu exist
suficiente schimbtoare de cldur pentru a prelua energia termic, acest excedent
va putea fi preluat i eliminat in atmosfer cu ajutorul unui schimbtor de avarie.
3.1.2.+.3.Con%ucerea in$talaiei
Conducerea programabil instalat (SPS) servete vizualizrii modului in care
decurge procesul, conducerii automate a acestuia, cuprinderii parametrilor de lucru
ct i recunoaterii i comunicrii deranjamentelor.
3.1.2.+.+.Compre$orul
=============================================================
59
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Un compresor servete furnizrii aerului comprimat necesar manevrrii
clape|ilor pneumatici. El este instalat intr-un modul tehnic stabil la intemperii i este
utilat cu un regulator de presiune.
3.1.2.2.Supra7egCerea proce$ului 0iologic
n vederea exploatrii cu maxim eficien| a instala|iei de biogaz, a identificrii
timpurii a problemelor posibile in procesul de fermenta|ie i a lurii msurilor active
pentru inlturarea acestora, se afl instalat in arealul instala|iei de biogaz un
laborator.
n vederea asigurrii unei exploatri stabile i eficiente a instala|iei, procesul
de fermenta|ie este supravegheat i sunt prelevate sistematic probe. Prin aceasta se
pot stabili propriet|ile materiilor utilizate, procentul de substan|e hrnitoare i
potentialul de gaz al resturilor de fermenta|ie. Prin managementul continuu al
instala|iei de biogaz se poate crete produc|ia de gaz i se poate imbunt|i calitatea
acestuia.
3.1.2.-. Nece$arul %e for' %e munc'
3.1.2.-.1. Ea5a %e con$trucie
Pentru un timp de construc|ie a instala|iei de biogaz de aproximativ 6 luni, sunt
necesare urmtoarele for|e umane:
aproximativ 8 zidari pentru lucrrile de zidrie i de turnare a betonului;
aproximativ 8 lctui mecanici pentru lucrrile de montaj ale conductelor i
pentru lucrrile la instala|ie.
circa 10 ajutoare pentru lucrrile de tinichigerie, de izola|ii i pentru lucrrile
efectuate la sol.
circa 4 electricieni, pentru lucrrile cu specific electric.
Titularul de proiect va realiza contractarea lucrrilor de construc|ii-montaj cu
furnizorul echipamentelor, dac acest lucru va fi posibil.
Principalele fa5e %e e#ecuie a lucr'rilor noii in7e$tiii, conform graficului de
ealonare pe etape i obiecte constau n:
=============================================================
60
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
lucrri de amenajare a terenului pe amplasamentul noului obiectiv;
lucrri de terasamente, n vederea realizrii funda|iilor, etc.;
lucrri de sistematizare pe vertical a terenului;
lucrri de betonare (cofraje, armturi, turnare) n vederea realizrii
infrastructurii i suprastructurii cldirilor i construc|iilor;
lucrri de finisaje interioare i exterioare specifice;
realizarea instala|iilor aferente cldirii opera|ionale:
electrice;
termice;
ap-canal i sanitare.
montarea utilajelor i echipamentelor tehnologice i de automatizare;
montajul de conducte n cadrul obiectelor investi|iei, ntre obiectele investi|iei
i instala|iile existente;
probe, teste i punerea n func|iune.
Pentru organizarea execu|iei, constructorul va amplasa un container tip, cu
birou i vestiar, o cabin ecologic i un spa|iu (opron) acoperit pentru depozitarea
i paza materialelor.
Avnd n vedere specificul amplasamentului (la distan| mare fa| de zonele
locuite) i vecint|ile noului obiectiv, se apreciaz c impactul realizrii i
func|ionrii acestuia asupra aezrilor umane va fi relativ redus.
Volumele de pmnt excavat, de natura prafului argilos sau nisipos, necesare
umpluturilor se vor stoca ntr-un depozit de antier.
Volumele de pmnt excavat excedentar sau impropriu pentru umpluturi se vor
ndeprta i depozita conform unei conven|ii ncheiate cu autorit|ile locale.
Apa necesar va fi asigurat din surs subteran i energia electric se va
asigura prin racord la sistemul centralizat de distribu|ie.
Constructorul va analiza dac drumul de acces existent la sta|ie poate fi
utilizat, sau dac necesit lucrri de pietruire i alte costuri care s fie acoperite din
fondul de organizare de antier.
=============================================================
61
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Pe timpul realizrii lucrrilor de construc|ii se va produce un impact local "i
pe termen $curt asupra factorilor de mediu n amplasament, considerat relativ redus
pentru mediul exterior. n aceast perioad, nu se vor realiza activit|i care s pun
n pericol factorii de mediu (sol, ap, aer), lucrrile care se efectueaz fiind lucrri
normale, care nu necesit msuri speciale de protec|ie a mediului i care se vor
realiza cu respectarea tuturor normativelor specifice n vigoare.
Etapa de execu|ie a obiectivului poate genera un impact asupra factorilor de mediu
prin :
emisiile de noxe n atmosfer : gaze de ardere provenite de la mijloacele de
transport i debitarea cu plasm sau autogen;
emisii de pulberi n suspensie i sedimentabile la efectuarea spturilor i
montarea izola|iilor;
zgomot i vibra|ii datorate mijloacelor de transport i diverselor utilaje folosite
n execu|ia lucrrilor;
deeuri provenite de la lucrrile de construc|ie-montaj, ambalaje i alte
materiale utilizate.
Sur$e %e poluare pentru aer >n perioa%a %e con$trucie
Santierele de construc|ii pot reprezenta o surs de poluare a atmosferei cu:
gaze de ardere provenite de la mijloacele de transport mobile i unele utilaje de
construc|ii fixe;
pulberi sedimentabile i n suspensie, mai ales pe timp uscat.
Concentra|iile de pulberi sunt variabile, n func|ie de starea vremii, anotimp, vnt,
disciplina de lucru. Din aceste considerente, se recomand luarea unor msuri de
protec|ie, mai ales pe timp uscat, astfel:
montarea unor plase, realizarea unor mprejmuiri pentru protec|ia incintei
antierului;
stropirea cilor de acces la antier,
dar i alte msuri care conduc la reducerea nivelului de emisii de gaze de ardere,
respectiv:
=============================================================
62
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
limitarea traficului de antier i func|ionarea utilajelor la traseele i programul de
lucru specificat;
ntre|inerea corespunztoare a drumurilor, a mijloacelor de transport i a
utilajelor;
reducerea vitezei de deplasare a utilajelor de construc|ii;
verificarea tehnic a utilajelor;
optimizarea manevrelor tuturor utilajelor de construc|ii i transport.
Sur$e %e poluare pentru $ol >n perioa%a %e con$trucie
Din activitatatea de construc|ii vor rezulta o serie de deeuri solide (pmnt,
piatr), deeuri de la ambalajele utilajelor, echipamentelor i aparaturii de msur i
control.
Vor rezulta ,de asemenea, deeuri metalice de la lucrrile de montaj i de la lucrrile
de sudur (brocuri de sudur, resturi de electrozi). Toate aceste deeuri se vor
colecta selectiv i se vor depozita temporar n locuri special amenajate i autorizate
i se va cuta valorificarea lor, iar cele care nu se pot valorifica vor intra n circuitul
de eliminare specific fiecrui tip de deeu.
n urma lucrrilor de sptur i execu|ie a taluzurilor aferente bazinelor,
rezult urmtoarele materiale:
excedent de pmnt vegetal care, poate fi utilizat la acoperirea spa|iilor libere
loess, care se utilizeaz integral la realizarea taluzurilor
Volumele de pmnt excavat, necesare umpluturilor se vor stoca ntr-un depozit de
antier .Volumele de pmnt excavat excedentar sau impropriu pentru umpluturi se
vor ndeprta i depozita temporar conform unei conven|ii ncheiate cu autorit|ile
locale, pn la refolosirea lor, conform celor men|ionate mai sus.
Sur$e %e 5gomot "i 7i0raii >n perioa%a %e con$truire
Execu|ia lucrrilor proiectate implic folosirea unor mijloace de transport i a unor
utilaje cu func|ii specifice, ce reprezint surse importante de zgomot i vibra|ii.
Principale utilaje folosite i puterile acustice asociate sunt urmtoarele:
=============================================================
63
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
buldozere LW = 115 dB (A);
ncrctoare Wolla LW = 112 dB (A);
excavatoare LW = 117 dB (A);
compactoare LW = 105 dB (A);
finisoare LW = 115 dB (A);
basculante LW = 107 dB (A).
Principalele m'$uri pentru protecia >mpotri7a 5gomotului "i 7i0raiilor n
perioada de construc|ie sunt urmtoarele :
limitarea traseelor strbtute de ctre utilajele apar|innd antierului i, mai ales,
de ctre autobasculantele ce deservesc antierul;
ntre|inerea permanent a drumurilor;
folosirea utilajelor de lucru conform volumului i caracteristicilor activit|ilor
desfurate;
buna func|ionare a utilajelor folosite.
/'$uri %e protecie a florei "i faunei >n perioa%a %e con$trucie
realizarea lucrrilor de amenajare a terenului i a construc|iilor, cu afectarea
unei suprafe|e ct mai restrnse;
amenajarea i ntre|inerea cilor de acces, inclusiv stropirea cilor de acces pe
timp uscat, astfel nct s se reduc la minim cantitatea de emisii de pulberi n
atmosfer;
utilizarea de echipamente, utilaje i mijloace de transport performante, care s
nu produc un impact semnificativ de mediu prin noxele emise n atmosfer i
nivelul de zgomot realizat;
evitarea realizrii lucrrilor de repara|ii i ntre|inere pe amplasament, cu
excep|ia unor necesit|i minore;
pstrarea cur|eniei i ordinii pe amplasament;
se va evita depozitarea necontrolat a deeurilor ce rezult n urma lucrrilor,
respectndu-se cu stricte|e depozitarea n locurile stabilite de autorit|ile
competente pentru protec|ia mediului;
=============================================================
64
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
reducerea vitezei de deplasare a utilajelor de construc|ii;
verificarea tehnic a utilajelor;
refacerea ecologic i revegetarea zonelor afectate temporar prin organizarea
de antier, unde va fi cazul.
3.1.%.6.3. +8ploatarea
O0iecti7ele $pecifice preconizate la nivelul societ|ii, al regiunii i la nivel na|ional
ca urmare a implementrii proiectului sunt:
producerea de energie electric i termic din surse regenerabile, respectiv din
biogazul ob|inut prin fermentarea anaerob a deeurilor de origine animal i
vegetal ;
conservarea i protejarea ecosistemelor;
mbunt|irea condi|iilor de mediu ca urmare a utilizarii tehologiilor curate;
creterea eficien|ei industriale, profitabilit|ii i competitivit|ii societ|ii;
dezvoltarea economic a comunei Slobozia Ciorti.
Dup timpul afectat construc|iei urmeaz o perioad de 2-3 luni pentru
punerea in func|iune. Din acest moment sunt necesare aproximativ 14-17 persoane
ocupate in instala|ia de biogaz.
Pentru lucrrile de repara|ii mecanice i electrice care apar i pentru
supravegherea sistematic a mijlolacelor de produc|ie, trebuie angaja|i cte doi
lctui mecanici de exploatare i trei electricieni de exploatare.
Pentru lucrrile zilnice ale instala|iei de biogaz, cum ar fi alimentarea cu
materiale solide (de exemplu porumb de fermenta|ie lactic ) i pentru cur|irea
suprafe|elor exterioare, vor lucra in schimburi circa 4 operatori ai instala|iei.
=============================================================
65
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Deservirea i supravegherea instala|iei i coordonarea proceselor productive
se fac de ctre eful instala|iei. nstala|ia de biogaz dispune in acest scop de o
programare cu stocare (SPS), care va face informarea privind anun|ul erorilor i
alarmare inclusiv pe telefonul mobil al responsabililor.
Centrala de conducere cu loc de munca cu PC a procesului se gsete in
cldirea de birouri.
Pentru conducerea administrativ a instala|iei cum sunt de exemplu
eviden|a contabil, calcula|iile, rela|ia cu autorit|ile, va fi angajat/ un/o secretar/.
n laboratorul instala|iei de biogaz vor lucra doi chimiti/biochimiti. Acetia
sunt rspunztori pentru prelevarea sistematic a probelor, supravegherea
procesului de fermenta|ie i pentru analiza tuturor parametrilor importan|i ai
procesului.
Pe termen lung, instala|ia de biogaz va contribui la preluarea deeurilor
agricole, va asigura venituri agriculturii locale i le va dezvolta.
Etapa %e %emontare;%e5afectare;incCi%ere
Conform prevederilor Or%. /?P?/ nr. +@;3**+ pentru aprobarea Ghidului
Tehnic General pentru aprobarea Procedurii de emitere a autoriza|iei integrate de
mediu, cap. 18, titularul trebuie s dispun de un Plan %e >ncCi%ere a in$talaiei,
care s demonstreze c societatea este capabil s-i nceteze activitatea n condi|ii
de siguran| pentru personal i factorii de mediu i s readuc zona la o stare
satisfctoare.
Acest Plan %e >ncCi%ere a instala|iei PPC va trebui s cuprind cel pu|in
urmtoarele aspecte:
planurile conductelor i rezervoarelor subterane;
msuri pentru siguran|a instala|iei PPC;
msuri specifice pentru prevenirea polurii apei de suprafa|, aerului, solului i
apei subterane i n general, de evitare a oricrui risc de poluare a mediului;
masuri pentru oprirea alimentrii cu energie electric i ap;
masuri pentru scurgerea, splarea i golirea complet a conductelor, canalelor,
cminelor, utilajelor, bazinelor de stocare de orice con|inut poten|ial periculos;
=============================================================
66
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
masuri pentru dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime, materiale
auxiliare, carburan|i, produse finite i deeuri;
modalitati valorificarea/ eliminarea a tuturor deeurilor nepericuloase i
periculoase;
masuri pentru dezafectarea/ demolarea instala|iilor;
stabilirea destina|iei finale a folosin|ei terenului;
msuri de remediere a componentelor de mediu afectate;
msuri de igienizare i reconstruc|ie ecologic a amplasamentului, n func|ie de
rezultatele evalurii de mediu pe ntreg amplasamentul;
precizarea resurselor necesare materiale, umane i financiare - i a
responsabilit|ilor pentru punerea n aplicare a Planului de nchidere.
Planul trebuie pstrat i actualizat, ca urmare a schimbrilor survenite. Dac la
nchidere, titularul dorete s urmeze o direc|ie diferit de ac|iune, Planul de
nchidere va trebui s fie completat, cu acceptul autorit|ii competente pentru
protec|ia mediului.
n situa|ia n care s-ar produce ncetarea activit|ii, precum i la modificarea
semnificativ a activit|ii, este obligatorie efectuarea Bilan|ului de mediu de ctre
titularul activit|ii, n scopul stabilirii obliga|iilor de mediu i a costurilor pentru
refacerea calit|ii mediului n zona de impact a activit|ilor desfurate pe
amplasament.
Dezafectarea echipamentelor i a instala|iilor va fi efectuat de o firm
specializat i atestat n acest tip de lucrri i trebuie s asigure :
condi|ii sigure de lucru (msuri de prevenire a incendiilor, msuri de prevenire a
unor accidente tehnice i/sau umane etc.);
valorificarea/eliminarea substan|elor periculoase rmase dup oprirea procesului
de produc|ie;
decizii operative referitoare la destina|ia ulterioar a pr|ilor i materialelor
rezultate, care nu fac obiectul contractului de valorificare;
=============================================================
67
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
monitorizarea activit|ii i dup caz, interven|ia pentru corectarea acestuia sub
aspectul respectrii cerin|elor de mediu, PS i TSM.
Lucrrile de dezafectare a instala|iilor i echipamentelor trebuie realizate n
condi|ii controlate, astfel nct s nu se produc poluri ale aerului, solului i apei.
Tratarea i gestiunea deeurilor rezultate din dezafectri se vor realiza n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Dup dezafectarea instala|iilor, func|ie de starea cldirilor i a construc|iilor,
acestea pot fi utilizate n alte scopuri, sau n situa|ia n care sunt foarte deteriorate i
nu prezint siguran|, trebuie demolate.
Pentru lucrrile de demolare este necesar ob|inerea avizelor i acordurilor de
mediu pe baza documenta|iilor tehnice specifice.
3.1.-. Date teCnice
3.1.-.1. /aterii prime
n procesul de fermenta|ie anaerob, materia prim principal este silozul de
porumb. Pe lng acesta, se adaug n cantit|i mai mici dejec|ii animaliere.
Ta0el 3.1. Materii prime
/aterial
Cantitate < t;5i= Cantitate <t;an=
Siloz de porumb sau
similar
cca. 65 23 725
Dejec|ii de porci sau alte
animale
10 3650
Apa de proces
-sursa subteran
- din sedimentarea i
ngroarea nmolului
fermentat, n rezervoarele
de stocare
21,8
15,8
7957
5767
Total intrari cca.113@ 3, +,-
=============================================================
68
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.1.-.3. Capacit'i %e $tocare
Dimensiuni ale celor mai importante rezervoare sunt prezentate n tabelul 2.2.
Ta0elul 3.3. Capacit|i de stocare
Re5er7orul !olum 0rut <m
+
=
Depozite de siloz i dejec|ii (de transfer)
C7;C8;C18
53 ; 53; 200
Cuve de amestec C11;C12 60 ; 24
Fermentator C1 3040
Fermentator C2 3040
Fermentator C3 3040
Element de stocare a gazului pe fermentatorul C1. 1246 Nmc
Element de stocare a gazului pe fermentatorul C2 1246 Nmc
Element de stocare a gazului pe fermentatorul C3 1246 Nmc
Rezervor stocare nmol fermentat C4 4955
Rezervor stocare nmol fermentat C5 4955
3.1.-.+. Pro%ucerea %e energie
Capacita|ile de producere a energiei sunt urmatoarele :
pro%ucia %e 0ioga5 ) 2 265 960 mc/an
pro%ucia %e energie electric' : 5.135.900 kw el/an
pro%ucia %e energie termic': 5.925.950 kw t/an
Bateria de cogeneratoare - date tehnice:
Motor cu gaz + generator electric
Capacitate cilindri 14,62 l/V 8
Randament electric 40,60 %
Randament termic 44,0 %
Capacitate electric 250 kW /h
Capacitate termic 271 kW / h
=============================================================
69
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Tensiune 400 V
Consum biogaz la 55% CH4 111 mc/h
Noxe n gazele de eapare
Nox < 500 mg/m3
CO < 600 mg/m3
Praf / funingine < 10 mg/Nm3
Conform cr|ii tehnice a utilajului, valorile noxelor din gazele de eapare, sunt sub
normele prescrise de UE.
3.1.@. Date %e me%iu
3.1.@.1. Emi$ii
1. /iro$uri ; &a5e %e ar%ere
Formarea gazului metan in instala|ia de biogaz se desfoar in condi|ii de mediu
anaerob. Astfel instala|ia este realizat etan.
n acest mod rmn in procesul exploatrii ca surse poten|iale de mirosuri ale
instala|iei de biogaz numai pr|ile de aprovizionare, stocare i cea de alimentare cu
materii prime, valorificarea gazului i evacuarea restului de fermenta|ie. n cele ce
urmeaz vor fi descrise in detaliu aceste aspecte.
3. Li7rarea materiilor prime
Apele reziduale, mustul de balegar de porc sunt livrate cu ajutorul capacita|ilor
mobile. Materialele solide, cum sunt silozul de porumb sau similar se livreaz cu
=============================================================
70
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
vehicule direct in depozitul de transfer (celule de siloz i rezervor pentru dejec|ii). n
timpul primirii materiilor prime se pot produce emisii pe termen scurt.
+. Depo5itarea materiilor prime
Materiile prime se depoziteaz intr-un depozit de transfer, format din 3 rezervoare
C7, C8, C18, ce constituie o surs de miros. Mirosul este specific i obinuit in
agricultur.
2. Intro%ucerea materiilor prime
Alimentarea instala|iei de biogaz cu materiile prime se face cu ajutorul unui
ncrctor frontal n cuve de alimentare. Aceast surs este comparabil cu depozitul
de transfer din punct de vedere al mirosurilor, iar mirosul este unul tipic pentru
activit|ile din agricultur.
-. Depo5itarea $u0$tratului fermentat
Depozitul final pentru stocarea substratului de fermenta|ie este format din 2
rezervoare de stocare C4, C5. n exploatarea normal a instala|iei de biogaz, cu un
proces de degradare biologic complet, are loc o degradare a compuilor aromatici
intens mirositori. Datorit acestui fapt, substratul fermentat este aproape complet
lipsit de miros, apropiindu-se de mirosul compostului.
Prin compara|ie cu depozitarea in mediu deschis a mustului de blegar, in instala|ia
de biogaz se ob|ine o situa|ie mult mai bun a mirosurilor. Mirosurile datorate golirii
se pot neglija.
@. Eliminarea re$turilor %e fermentaie
=============================================================
71
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Mirosurile mai pu|in intense a resturilor de fermenta|ie din instala|ia de biogaz, se
repercuteaz pozitiv la evcuarea acestora pe suprafe|ele agricole. Cei ce locuiesc in
vecintate sunt mai pu|in deranja|i in cazul mustului de blegar procesat.
,. &a5ele %e ar%ere in Glocul %e cogeneratoare
Bateria de cogeneratoare este format din 4 cogeneratoare, instala|ii compacte,
containerizate, C6. Unit|ile de cogenerare sunt dotate cu motoare termice cu aprindere
prin scnteie.
Cogeneratoarele sunt montate in containere i echipate cu tot ce este nevoie pentru buna
func|ionare. Motoarele termice ac|ioneaz generatoare de energie electric, care, la rndul
lor, produc energie electric.
ni|ierea arderii in cogeneratoare (pornirea acestora) se realizeaz cu gaz petrolier lichefiat,
stocat intr-un rezervor de gaz, C16, exterior, in montaj aerian, cu volumul de 2000l.
Cogeneratoarele, 4 buc|i, formeaz unitatea tehnologic de valorificare a biogazului prin
producerea energiei electrice i termice. Se instaleaz, n apropierea fermentatoarelor
pentru a avea trasee de conducte de agent termic ct mai scurte. Cogeneratorul produce
totodat energia electric necesar utilajelor componente ct i energia termic necesar
schimbtorului de cldur utilizat la nclzirea substraturilor din fermentatoare.
Blocul de cogenerare se compune dintr-un motor cu ardere intern care folosete drept
combustibil biogazul, care angreneaz un generator electric, un schimbtor de cldur din
circuitul de rcire al motorului i un schimbtor de cldur pe gazele de eapare.
Cogeneratorul este conceput special pentru arderea biogazului. Randamentul electric este
de cca. 2,2 kW-el / m3 de biogaz (difer n func|ie de con|inutul de metan din biogaz).
Puterea debitat de motor este reglabil, de la 50 la 100 %, ceea ce garanteaz o adaptare
optim att la cantit|ile de biogaz, disponibile, ct i la necesarul de consum.

Coul de fum, este din |eava de o|el, inoxidabil, Dn 200 mm, H = 8 m
Date tehnice:
Motor cu gaz + generator electric 4 buc
Capacitate cilindri 14,62 l/V 8
=============================================================
72
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Randament electric 40,60 %
Randament termic 44,0 %
Capacitate electric 250 kW /h
Capacitate termic 271 kW / h
Tensiune 400 V
Consum biogaz la 55% CH4 111m3/h
Noxe n gazele de eapare
Nox < 500 mg/m3
CO < 600 mg/m3
Praf / funingine < 10 mg/Nm3
Conform cr|ii tehnice a utilajului, valorile noxelor din gazele de eapare sunt sub normele
prescrise de UE.
3.1.@.3. /'$uri %e protecie contra 5gomotului
Diminuarea emisiilor de zgomot se ob|ine printr-o diversitate de msuri:
componentele instala|iei sunt selectate avnd n vedere inclusiv nivelul de
zgomot al acestora:
pozi|ionarea favorabil a mainilor i agregatelor in aa fel inct sursele cele mai
mari de zgomot s fie prevzute cu ecranri (de exemplu cldiri, parape|i de
pamnt), ctre pr|ile cu vecini.
protec|ia fonic constructiv a mainilor i agregatelor, de exemplu : amortizor
de zgomot la aerisirea spa|iilor, amortizor de zgomot la evacuarea gazelor de
ardere la horn sau pentru agitatoare.
planta|ii de copaci.
activit|i generatoare intensive de zgomot: alimentarea buncrului de preluare
cu tractor sau cu incrctor pe ro|i, se desfoar exclusiv pe timpul zilei, adic
intre orele 6:00 i 22:00.
=============================================================
73
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.1.@.+. De"euri
n func|ionarea unei instala|ii de biogaz apar dou categorii de deeuri: pe de
o parte materiale utilizate in func|ionarea instalatiei i pe de alt parte, deeuri
menajere.
ntre materialele utilizate se numr lubrifian|ii i filtrele de ulei ale blocului centralei
termice. Acestea apar in timpul lucrrilor de intre|inere i repara|ie i sunt predate
conform prescrip|iilor unui comerciant local de uleiuri.
Evacuarea deeurilor menajere se face de catre serviciile comunale de salubritate.
Evitarea deeurilor este posibil numai intr-o mic msur. Mai inti pentru c
poten|ialul de evitare este redus i apoi fiindc materialele de exploatare necesare
motorului sunt prescrise func|ie de timpii de utilizare. Desulfurarea biogazului are in
orice caz o influen| pozitiv asupra calit|ii uleiului de motor. Prin pstrarea
moleculelor cu catene mari ct i prin diminuarea vitezei de acidifiere, se pstreaz
un timp indelungat propriet|ile de lubrifiere ale uleiului.
n consecin|, se mresc intervalele de schimb i scad cantit|ile de ulei vechi care
reprezint deeurile.
Din instala|ia de biogaz vor rezulta urmtoarele tipuri de deeuri
tehnologice:
N'mol %e fermentare cod 19 06 06 Faza fermentat/ solid, de la tratarea
anaerob a deeurilor animale i vegetale.
Nmolul de fermentare va fi stocat ntr-unul din rezervoarele de stocare nmol
fermentat, pn la mprtierea ca fertilizant natural pe terenurile agricole .
3.1.,. Nece$arul %e energie
Necesarul de energie electric pentru o parte a produc|iei este consumat in
exploatare de ctre pompe, agitatoare, compresoare, ct i de ctre tehnica de
msurare i de reglare.
=============================================================
74
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Partea mult mai mare de energie este transportat in apropiere la o sta|ie compact
(trafo-/sta|ie de livrare). Aceasta servete pe de o parte transformrii curentului de
joasa tensiune ( 400 V ) in curent de medie tensiune (10 20 kV), ct i , pe de alt
parte, la separarea sarcinilor.
Necesarul intern de energie termic este alctuit in prima linie de necesarul de
inclzire a fermentatoarelor. n cazul utilizrii procedeului mezofil, temperatura
procesului este reglat in intervalul 35 42 grade Celsius. Blocul BC este dotat cu un
sistem de rcire de urgen|, care poate indeprta in ambient cldura care nu mai
este necesar.
3.1... Elemente %e $ecuritate a in$talaiei
nstala|ia de biogaz este realizat in conformitate cu stadiul tehnicii i cu
reglementrile din "Regulile de sigurant pentru instala|iile de biogaz agricole
stabilite de catre asocia|ia profesional din agricultur. ntruct la o instala|ie de
biogaz este vorba de un complex cu multe piese in micare, apari|ia de
deranjamente nu este complet exclus. Din acest motiv este necesar ca inc din faza
de planificare s fie contientizate deranjamente posibile i s fie prevenite.
n cele ce urmeaz se vor trata abateri posibile de la o exploatare conform
prevederilor inso|ite alturat de msurile de preventie .
3.1...1. Tipul "i cau5a %eran9amentelor po$i0ile
La intreruperea exploatrii unei instala|ii de biogaz se deosebesc dou cazuri :
ntreruperea produc|iei de gaz.
ntreruperea utilizrii gazului.
Aceste dou deranjamente se afl cauzal foarte aproape. Dac instala|ia nu
produce gaz, blocul de cogeneratoare nu are ce valorifica. Din celalat sens, o oprire
lung a blocului de cogeneratoare impreun cu intreruperea furnizrii de cldur,
=============================================================
75
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
poate duce la moartea biologic in rezervoarele de fermenta|ie i cu aceasta la
intreruperea produc|iei de gaz.
Oprirea accidental a produc|iei de gaz poate fi prevenit printr-o exploatare
responsabil a procesului. Determinante sunt alimentarea sistematic conform cu
tipul i cantit|ile, ct i identificarea timpurie a deranjamentelor de "fermentare in
instala|ie. n acest scop va fi instruit conductorul instala|iei i va fi sprijinit de ctre
tehnica de conducere a procesului (PLT).
3.1...3. Pre7enirea %eran9amentelor po$i0ile
1. Distane
O protejare a vecint|ilor de poluarea fonic se face in primul rnd printr-o
distan| corespunzatoare, printr-un aranjament adecvat ct i prin ecranare.
O masur de baz pentru o protec|ie general este pstrarea unor distan|e de
protec|ie. La o instala|ie de biogaz respectarea unei distan|e corespunzatoare este
necesar din motive de protec|ie la incendii i la explozie. O distan|
corespunzatoare fa| de construc|iile din vecintate permite evitarea, in cazul unui
incendiu, a raspndirii flcrilor, iar in caz de explozie a ac|iunii undei de oc care,
ambele, ar putea provoca pagube insemnate.
Din principiu, pentru instala|iile de biogaz trebuie respectate urmtoarele distan|e
extrase din "Regulile de siguran| pentru instala|iile agricole de biogaz:
ntre rezervoarele de stocaj pentru gaz ( mai multe vase fiind tratate ca
o unitate) i instala|iile vecine, construc|ii i drumuri publice.
15 m
ntre siguran|ele de suprapresiune i cele de vacuum i instala|iile
vecine, construc|ii i drumuri publice.
5 m
ntre facla de gaz i instala|iile vecine, construc|ii i drumuri publice. 5 m
ntre stocarea gazului, blocul CT i trafo. 6 m.
ntre stocarea gazului i dulapurile de conexiuni 3 m.
ntre spatiul propriu al fiecarui rezervor de propan ( numai in timpul de 4 m.
=============================================================
76
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
amorsare al procesului ) .
3. Impre9muiri
Terenul instala|iei de biogaz va fi imprejmuit complet. Persoanelor neautorizate le
va fi interzis accesul in incint prin plcu|e de aten|ionare corespunztoare.
#. Inscripionarea
Pentru interdic|ii permanente, avertizri, ordine i pentru alte indica|ii relevante
pentru securitate, se utilizeaz inscrip|ionarea standardizat conform BGV, DN i
StVO, montat in locurile corespunztoare, (adic la maini, rezervoare, alimentri ).
Pozi|ionarea exact va fi stabilit de comun acord de ctre constructorul instala|iei
impreun cu furnizorul la sfritul etapei de construc|ie, lund in considerare
partcularit|ile locale.
3.1.1. TeCnica $ecurit'ii "i a m'$ur'rii
3.1.1.1. Componente %e $iguran' rele7ante ale in$talaiei
1. Instalaia de avertizare pentru $az.
Spa|iul de instalare al BC (bloc de cogeneratoare) este dotat cu un dispozitiv de
avertizare pentru gaz. Acesta posed detectori, care reac|ioneaz la metan, care
este cea mai important componenta a biogazului. Dispozitivul de avertizare pentru
gaz informeaz permanent asupra concentra|iei de gaz msurate i asupra depirii
valorilor limit.
Valoarea limit este reglat la 40% din limita inferioar de explozie ( 40% UEG ) .
=============================================================
77
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Pentru metan, principalul component al biogazului, aceast valoare se situeaz la
4,4% volume in aer. Raportat la biogaz, care are un con|inut de gaz metan de 53%,
valoarea corespunde la 8,3% volume in aer. n cazul depirii valorilor limit,
dispozitivul d alarma imediat prin relee i conecteaz indica|ia prin LED-uri.
Semnalul analog emis este prelucrat in sistemul de conducere. Acesta
deconecteaz toate dispozitivele care nu sunt realizate cu protec|ie anti-ex. Se
conecteaz o alarm optic dat de o lumin rotativ ct i un SMS ctre unul sau
mai multe telefoane mobile. Dispozitivul de alarmare pentru gaz este realizat cu
protec|ia necesar in mediul cu pericol de explozie conform ATEX- 100.
Aerisirea spa|iului in care se afl montat BC se face prin circula|ie for|at a aerului,
avnd i un amortizor de zgomot in culise.
3. .aneaua de inchidere a $azului
Pe peretele exterior al BC se gsete un ventil de inchidere a gazului semnalizat
corespunztor. Acesta este realizat ca o armtur cu inchidere rapid. Dupa
incetarea alimentrii cu gaz se oprete motorul.
#. 1i$urana de suprapresiune i de vacuum
Toate vasele de fermenta|ie sunt dotate cu siguran|e de suprapresiune/vacuum ca
armturi flanate, pentru a se evita presiuni ale gazului neadmise in fermentatoare i
in vasele de stocare a gazului. Siguran|ele de suprapresiune/vacuum lucreaz intre
+5,5 mbar i -1 mbar. Reglajul se face in pai de 0,5 mbar. Siguran|a de presiune
este montat in aa fel, inct s poat fi permanent controlat, accesul la ea s fie
facil, iar intre|inerea s se fac fr probleme. Ea se monteaz rigid cu capacul in
sus. Pentru a impiedica infundarea, siguran|a se monteaz deasupra nivelului de plin
al rezervorului. Personalul instala|iei va fi instruit s controleze zilnic dac siguran|a
nu e plin. La aceasta servesc nite tuburi de control montate lateral. Pentru ca
=============================================================
78
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
siguran|a de presiune s func|ioneze i la ger, se utilizeaz in perioada rece un
mijloc de protec|ie la ger cu protec|ie la inghe| pn la minus 30 grade Celsius.
%. Instalaii de comand! automatizate in caz de ur$ene
nstala|ia de biogaz dispune de mai multe instala|ii de comand in caz de urgen|e.
Acestea sunt realizate in culoarea roie i sunt inscrip|ionate corespunztor. Fiecare
dintre aceste comutatoare are un lan| specific de comenzi in caz de urgen|.
La ac|ionare, agregatele relevante ( motoare, agitatoare pompe ) sunt deconectate
de la curentul electric.
6. &limentarea cu curent independent!.( 21:
Puterea USV este corespunztoare capacit|ii bateriilor cu care este dotat BC (9-12
V / 140Ah ). Alimentarea independent cu curent se bazeaz pe un redresor cu
acumulatorii corespunztori care alimenteaz senzorii i calculatorul de proces.
3.1.1.3. TeCnica %e con%ucere a proce$ului
nstala|ia de biogaz este dotat cu o tehnic de proces ( PLT ) in forma unei
conduceri cu program de stocare a datelor programabil ( SPS ) dotat cu un software
cu vizualizare. Acestea permit conductorului procesului de la fa|a locului ct i
productorului de la distan|, o supraveghere prin vizualizare i conducerea
instala|iei de biogaz.
Toate semnalele dispozitivelor de msurare din instala|ie sunt prelucrate de catre
PLT, iar avertizrile i deranjamentele care apar sunt anun|ate optic i acustic. n
acelai timp PLT ia msurile necesare prin conectri, pentru a ac|iona contra
acutizrii acestor deranjamente (de exmplu deconectarea pompelor, inchiderea
ventilelor ). Func|ie de tipul deranjamentului sunt necesare in completare i ac|iuni
manuale pentru indeprtarea acestor cauze i pentru a indeprta surse eventuale de
pericol.
=============================================================
79
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.1.1*. Protecia muncii
nstala|ia de biogaz este exploatat in conformitate cu prescrip|iile in vigoare ale
legii protec|iei muncii, ale ordonan|ei corespunztoare, a ordonan|ei securit|ii
intreprinderilor ct i normelor de prevenire a accidentelor.
3.1.1*.1. Preg'tiri %e protecie con$tructi7e
1. (unc!re, $ropi i puuri
Construc|iile de pe amplasament sunt proiectate i realizate avnd in vedere
normativele de protec|ie impotriva accidentelor; deschiderile pentru umplere sunt
protejate impotriva cderii inuntru a persoanelor prin grtare i altele. Vehiculele de
alimentare care merg in mararier pentru a umple aceste buncare sunt protejate
impotriva cderii de ctre un soclu.
3. ,ezervoare
Pode|ele de lucru de la rezervoare i indeosebi platformele de lucru de la
fermentatoare sunt asigurate prin balustrade la nivelul pieptului, genunchiului i al
piciorului. Accesul ctre platformele de lucru care depaete lungimea de 5m, este
asigurat de la inl|imea de 3m impotriva cderii printr-o protec|ie a spatelui, iar la
trecerile de la 10 m lungime total, se introduce un pode| intermediar. Deschiderile
de intrare pentru lucrri de intre|inere i cur|ire vor avea dimensiunile minime de
800 x 600 mm, conform DN 800.
3.1.1*.3. Preparati7e teCnice %e protectie
1. 1istemul de alarm!
nstala|ia de biogaz dispune de o conducere cu programare ( SPS ) in vederea
automatizrii i supravegherii proceselor . Este conectat un sistem de vizualizare
pentru a putea urmri procesele programate in SPS i semnalele ce sunt prelucrate
pe un PC pentru vizualizare, arhivare, iar cu ajutorul unui server extern de SMS,
sunt introduse in re|eaua public de telecomunica|ii, ctre telefoanele mobile
pregtite pentru aceste comunicri.
=============================================================
80
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n cazul unui deranjament relevant pentru securitate, colaboratorul aflat in
ateptare, se va deplasa neintrziat la instala|ia de biogaz pentru a incepe
inlturarea defec|iunii. n cazul unei pene de curent pe intreaga instala|ie de biogaz
se poate primi comunicarea, intruct in SPS exist posibilitatea unei vizualizri i a
unei comunicri interne prin alimentarea de curent independent .
3.1.1*.+. Preg'tiri organi5atorice %e protecie
1. Documentaia instalaiei
Dup construirea i punerea in func|iune cu succes a instala|iei de biogaz,
constructorul instala|iei pune la dispozi|ie o documenta|ie detaliat compus intre
altele de examinrile de etanare, probele de func|ionare, certificatele materialelor,
declara|iile de conformitate i instruc|iunile de deservire .
n afar de aceasta se face o inscrip|ionare a instala|iei de biogaz dup toate regulile
recunoscute ale tehnicii.
3. Instruirea personalului
Pe parcursul fazei de punere in func|iune a instala|iei de biogaz, angaja|ii care vor
fi raspunztori de conducerea tehnic a acesteia, vor fi instrui|i i supraveghea|i de
ctre constructor pe o perioad de aproximativ dou luni. Cu aceast ocazie se
pune accent intre altele i pe problema pericolelor la o asemenea instala|ie. Acestea
vizeaz in primul rnd pericolele cderilor i acelea datorate substan|elor care ies din
sistem.
#. I$iena personalului i a instalaiei
ntr-o instala|ie de biogaz trebuie luat in considera|ie o incrcare bacterian.
Pentru a asigura sntatea personalului, starea general bun, trebuie asigurat
indeplinirea msurilor generale i cerin|elor veterinare, ct i respectarea diverselor
cerin|e prestabilite.
Cerin |e generale
=============================================================
81
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
=============================================================
Partea
in$talaiei
/o%ul %e reali5are
&ra%ul
pericolului
%e
aprin%ere
Do5atorul %e
$oli%e
<>nc'rc'torul
frontal=
Datorit modului de realizare deschis, el lucreaz in
mediu aerob iar formarea metanului nu e posibil
nici unul
De$ulfurarea
Desulfurarea biogazului se face direct i biocatalitic
printr-o introducere controlat a aerului in toate
vasele de stocare ale gazului.Aerul se adaug
biogazului cu ajutorul unei suflante. Dozarea se face
in func|ie de cantitatea de biogaz produs i e
supravegheat prin analiza con|inutului de oxigen in
biogaz. Formarea unui amestec exploziv in interiorul
rezervorului ar putea aprea ca urmare a func|ionrii
defectuoase a suflantei. eirea gazului din sistem s-
ar putea datora neetaneit|ilor.
redus
Con%ucta %e
ga5.
Conducta de gaz este realizat din o|el inox respectiv
HD-PE. Asemenea combina|ii sunt considerate
etane tehnic pe termen lung. Pentru desulfurare se
insufl oxigen. Cu toate c se afl mult sub limita de
explozie, nu este complet exclus formarea unui
amestec exploziv, mai ales la pornirea i oprirea
procesului.
redus.
CT; Eacla %e
ga5
Utilizatorii se gsesc intr-un sistem inchis, care nu e
in contact cu oxigenul. Un risc rezidual exist datorit
scurgerilor din conductele "tehnic etane pe termen
lung, respectiv al flanelor de legtur. Facla de gaz
se afl in aer liber i este expus dilurilor datorit
curen|ilor de aer care pot transporta gaz. Agregatul
BC se afl intr-un spa|iu supravegheat cu senzori
pentru metan de catre PLC.
redus pana
la mediu.
Con%en$at.
Pu|ul de condensat se gsete de regul in punctul
cu nivelul cel mai sczut de pe traseul de gaz.
Evacuarea condensatului se face printr-o |eav
montat intre traseul de gaz i pu|. n func|ionare
normal aceasta este in permanen| plin cu
condensat, respectiv imersat in condensat. n
consecin|, evacuarea de biogaz in pu| i formarea
unui amestec exploziv gaz aer nu este posibil.
ntruct supravegherea in practic este nesigur i
uscarea |evii de condensat spre pu| ar duce la
evacuarea de biogaz neingradit, pu|ul de condensat
este definit ca zona EX.
redus pn
la mediu.
Prepararea
ga5ului
inclu$i7
compre$orul.
La pregtirea gazului i in mod special a
compresorului este de vorba de o pies de rota|ie.
Pentru a exclude formarea de scntei, compresorul
este realizat in execu|ie antiex. Probabilitatea formrii
unui amestec care s se aprind in conducta de gaz
nu este totui ridicat.
mediu.
Eermentator
C1 $i 5ona
%e colectare
0ioga5
n condi|ii de fermenta|ie normale i la un timp de
reten|ie lung, se petrece acolo un proces de
degradare a materialului proaspt in condi|ii
anaerobe. Biogazul se formeaz in cantit|i mari.
Pierderi de gaz se pot produce datorit
neetaneit|ilor acoperiului rezervorului respectiv
cnd se deterioreaz, etanri tehnic considerate
bune ( ruperi de conducte, vizoare ).
La siguran|ele de suprapresiune i la cele de vid este
vorba de pr|i ale instala|iei care servesc echilibrrii
mediu pn
la ridicat
82
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Personalul instala|iei de biogaz ct i angaja|i ai altor firme care presteaz o
activitate in aceast instala|ie, vor fi instrui|i la inceperea lucrrilor privitor la condi|iile
igienice. Personalului i se va cere respectarea unei igiene personale stricte, pentru a
minimiza periclitarea snt|ii prin germeni patogeni i purtarea mai departe a
acestora. Persoanele care sunt angajate de durat in aceast instala|ie, sunt
solicitate s-i fac preventiv vaccinul antitetanic i contra hepatitei A/B. Pstrarea
indelungat a mancrurilor i buturilor in instala|ie trebuie evitat. Consumul de
alimente este admis numai in spa|iul de sta|ionare i doar dup o splare i o
dezinfec|ie temeinic a minilor.
Hainele
La inceperea lucrului in instala|ia de biogaz se va schimba imbrcmintea cu
echipamentul de lucru. Pentru pstrarea separat a hainelor de strad i a
echipamentului de lucru, angaja|ii au la dispozi|ie compartimente de dulap diferite.
Se va avea grij ca echipamentul de lucru s fie cur|at sistematic. mbrcmintea
murdrit cu substrat se va schimba neintrziat. n acest scop, in instala|ie va exista
la dispozi|ie un al doilea rnd de echipament de lucru . Echipamentul de protec|ie va
fi purtat la toate activit|ile din instala|ie.
giena corpor al
Dup producerea unui contact piele substrat, pr|ile in cauz ale corpului se vor
cur|a temeinic i se vor dezinfecta.
nainte de prsirea instala|iei de biogaz i de schimbarea echipamentului de lucru,
se va face, dup posibilit|i , o cura|ire a corpului.
R niri
n cazul rnirii pielii se va face neintrziat o dezinfectare a rnii, iar rana deschis va
fi bandajat cu un bandaj impermeabil. Se interzice continuarea lucrrilor fr o
protec|ie corespunztoare a rnii. Trusa medical se afl in cldirea tehnic.
Dac in instala|ie nu se poate acorda un ajutor medical suficient, lucrrile vor fi
imediat oprite i se va consulta un medic.
=============================================================
83
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
%. +chipamentul de protecie
Pentru evitarea ranirilor la lucrrile manufacturiere la instala|ia de biogaz, se vor
purta manui de protec|ie. De asemenea se va purta incl|minte cu fe|ele intrite cu
ca protec|ie impotriva obiectelor ce cad. nainte de intrarea in spa|iul BC, in cazul c
mainile func|ioneaz, se vor pune cti de protec|ie fonic.
6. *rasee de refu$iu i de salvare
Drumurile de refugiu, salvare i ieirile de necesitate din cldire ct i din spa|iul
liber vor fi inscrip|ionate corespunztor i pstrate permanent libere de obstacole.
Ordonarea i dimensiunile lor se ghideaz dupa BGV (regulile asociatiilor
profesionale).
Uile de pe traseele de evacuare i ieirile de urgen| nu se vor incuia in timpul
programului de lucru i trebuie men|inute libere in direc|ia de evacuare. Persoanele
care se gsesc des in arealul instala|iei de biogaz, vor fi instruite privitor la traseul de
evacuare al drumurilor destinate acestui scop.
3.1.11. Protecia impotri7a e#plo5iilor
3.1.11.1. De$crierea $u0$tanelor
Substan|ele de intrare ct i acelea de ieire nu sunt inflamabile din cauza
con|inutului lor ridicat de ap. Pericolele de aprindere apar acolo unde apare
biogazul. Biogazul se compune in propor|ie de 53% din gaz metan, ceea ce
caracterizeaz capacitatea de ardere a biogazului.
=============================================================
84
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Astfel sunt comparabile i limita i temperatura de aprindere; densitatea este
comparabila cu cea a aerului inconjurtor. Con|inutul ridicat de dioxid de carbon al
gazului (cca. 45%), contribuie la viteze sczute de aprindere a biogazului. Hidrogenul
sulfurat se gsete in mic propor|ie in biogaz (in domeniul ppm), avnd o influen|
nesemnificativ asupra comportamentului la aprindere.
3.1.11.3. Pericole %e aprin%ere
ntr-o instala|ie de biogaz poate apare o atmosfer exploziv in domenii diferite, in
primul rnd in interiorul componentelor de colectare ale instala|iei ct i in domeniul
exterior acestor pr|i de instala|ie.
n general biogazul este manipulat in instala|ie exclusiv in pr|i de instala|ie
inchise. Un aspect important al securit|ii instala|iei este etaneitatea rezervoarelor,
in mod special a ieirii gazelor i a intrrii oxigenului atmosferic.
3.1.11.+. Imp'rirea pe 5one
Pentru a se evita posibilittile de aprindere prin luarea de msuri eficace este
necesar stabilirea de aa numite zone EX. Aceste zone EX sunt semnalate printr-o
inscriptionare corespunzatoare.
Zonele EX sunt spa|ii in care pe baza condi|iilor locale i de exploatare exist un
pericol de explozie. Desemnarea ca zon EX depinde de probabilitatea apari|iei unei
atmosfere capabile de a exploda. Urmtorul tabel prezint impr|irea in zone Ex a
instala|iei de biogaz.
1. ;one +8 interioare
Partea %e
in$talaie
Categoria O0$er7atii
/'$uri %e e7itare a
$ur$elor %e aprin%ere.
Eermentator
C1 $i 5ona %e
colectare
0ioga5
Zona 1 Zona Ex este intregul interior
al rezervoarelor; numai la
pornire i la oprire!
nstala|iile electrice din
interior sunt in realizare
anti-Ex., respectiv
deconectate inainte de
=============================================================
85
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
umplere/golire
Eermentator
C3 $i 5ona %e
colectare
0ioga5
Zona 1.
Zona Ex este intregul interior
al rezervoarelor; numai la
pornire i la oprire!
nstala|iile electrice din
interior sunt in realizare
anti-Ex., respectiv
deconectate inainte de
umplere/golire
Eermentator
C+ $i 5ona %e
colectare
0ioga5
Zona 1.
Zona Ex este intregul interior
al rezervoarelor; numai la
pornire i la oprire!
nstala|iile electrice din
interior sunt in realizare
anti-Ex., respectiv
deconectate inainte de
umplere/golire
Con%uctele %e
ga5
Zona 1
Zona Ex este intregul interior
al rezervoarelor; numai la
pornire i la oprire!
nstala|iile electrice din
interior sunt in realizare
anti-Ex., respectiv
deconectate inainte de
umplere/golire
3. ;one +8 e8terioare
Forma zonelor Ex din afara spa|iilor construite este sferic. Ele sunt prezentate
schematic in cele ce urmeaz. Cnd zonele din aceeai categorie se intersecteaz,
conturul este considerat ca limit a zonei.
Eermentator C1.
Colector de
gaz
Zona 2 Raza de 3m.
Utilizarea de mijloace de
exploatare care au
autoriza|ie pentru zona
corespunzatoare.
Siguran|a de
suprapresiune
sau vid
Zona 1
Zona 2
Raza de 1m.
Raza de 3m
Utilizarea de mijloace de
exploatare care au
autoriza|ie pentru zona
corespunztoare.
Eermentator C3.
Colector de
gaz
Zona 2 Raza de 3m.
Utilizarea de mijloace de
exploatare care au
autoriza|ie pentru zona
corespunztoare.
Siguran|a de
suprapresiune
sau vid
Zona 1
Zona 2
Raza de 1m.
Raza de 3m
Utilizarea de mijloace de
exploatare care au
autoriza|ie pentru zona
corespunztoare.
=============================================================
Partea %e
in$talaie
Categoria O0$er7aii
/'$uri %e e7itare a
$ur$elor %e aprin%ere.
86
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Eermentator C+.
Colector de
gaz
Zona 2 Raza de 3m.
Utilizarea de mijloace de
exploatare care au
autorizatie pentru zona
corespunztoare.
Siguran|a de
suprapresiune
sau vid
Zona 1
Zona 2
Raza de 1m.
Raza de 3m
Utilizarea de mijloace de
exploatare care au
autoriza|ie pentru zona
corespunztoare.
3.1.11.2. In$cripionarea
Domeniile expuse pericolului de explozie sunt semnalizate la intrarea in spa|iile
respective cu plcu|e avertizoare conform Anexei a Directivei 1999/92/EG ( a
Uniunii Europene n.t. ).
3.1.11.-. /'$uri %e protecie E#
Pentru evitarea unei atmosfere explozive i respectiv pentru aten|ionarea privind
existen|a ei, sunt luate diverse msuri:
supravegherea aerului din spa|iile i din locurile unde poate aprea gaz (de
exemplu in containerul BC).
realizarea in form constructiv de protec|ie Ex a tuturor ac|ionarilor i
aparatelor de msur din domeniile desemnate ca zone Ex.
montarea de inchideri antideflagra|ie in fa|a locurilor in care biogazul se
amestec cu aerul, ca de exemplu in BC, la facla de gaz, la desulfurare, la
compresorul de gaz.
in cazul unei explozii, inchiderile antideflagra|ie blocheaz traseul de intoarcere
al flcrii in sistemul de gaz.
deconectarea de la curent a intregii pr|i de instala|ie la deranjamente, ca de
exemplu la atingerea a 40% din concentra|ia de explozie limita inferioara (UEG)
in spa|iul interior unde este montat BC.
=============================================================
87
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.1.13. /'$uri %e protecie la incen%ii
3.1.13.1. Principii generale
Toate persoanele care lucreaz la instala|ia de biogaz vor fi instruite de ctre
responsabilul PS in urmtoarele direc|ii:
importan|a inscrip|ionrii de siguran|.
traseele cilor de refugiu i de salvare.
modul de folosire al dispozitivelor de stins incendii.
paza contra incendiilor.
comportamentul in cazul incendiilor.
n continuare se va elabora un Regulament pentru protec|ia contra incendiilor
(conform DN 14096 ) care va fi afiat i va acceibil tuturor salaria|ilor.
Dup construirea instala|iei de biogaz, se va discuta cu pompierii din zon modul
de ac|iune in caz de incendiu i vor conveni msurile de lupt impotriva incendiilor.
Ca exemplu orientativ pentru for|ele de interven|ie se va stabili un plan al pompierilor
(conform DN 14095). Acesta va fi actualizat in permanen|. Pentru protec|ia
impotriva influen|elor externe, planul pompierilor va fi realizat intr-o form
corespunztoare.
3.1.13.3. Pa5a contra incen%iilor
Poten|ialul de pericol la exploatarea unei instala|ii de biogaz este strns legat de
manipularea i de valorificarea biogazului. Fumatul i focul deschis sunt strict
interzise pe intreg teritoriul instala|iei de biogaz. Dispozitivele i sculele ac|ionate
electric corespund normativelor VDE. Pentru evitarea incendiilor de scurtcircuit,
uneltele electrice cu defecte vor fi imediat scoase din uz i inlocuite prin scule intacte.
Opera|iuni care pot produce incendii, cum ar fi : suduri, tierea cu flacr , separare
cu flexul, nu se vor efectua in mediile Ex. n alte domenii se vor respecta prescrip|iile
corespunztoare.
Pericolul ridicat de aprindere in spa|iul BC, va fi contrabalansat de msuri profilactice
cum sunt: msurarea temperaturii i a prezen|ei gazului.
=============================================================
88
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Colectorul de gaz va fi protejat de inclzire in cazul unui incendiu conform directivelor
" Reguli de securitate la instala|iile de biogaz agricole. n acest scop se va respecta
o distan| de minimum 6m intre colectoarele de gaz i spa|iile in care se afl
motoarele de ardere a acestuia ( containerul BC).
Limitrile inclzirilor la rezervoarele de fermenta|ie, containere i cldiri se vor realiza
conform Ordonantei de protectie PS, sectiune "normal inflamabil' din DN 4102 B2.
n domeniul de 1m din jurul deschiderilor in care apare gazul din motive tehnologice,
se va aplica aceeai Ordonan| dar pentru condi|iile de lucru "condi|ii deosebite de
inflamabilitate" ( B1 a DN 4102 ).
3.1.13.+. Stingerea incen%iilor
Pentru lupta impotriva incendiilor i a fumului, fiecare loc din instala|ie cu pericol
poten|ial de incendiu este dotat cu extinctoare manuale ( de exemplu cu 12 kg de
pulbere stingtoare de incendiu ). Aici se incadreaz in primul rnd containerul BC.
Aparatele de stins incendii vor fi fcute uor de identificat i inscrip|ionate durabil.
Personalul care exploateaz instala|ia de biogaz va fi instruit in utilizarea acestor
mijloace de stigere a incendiilor. n caz de necesitate, se va apela la pompierii locali.
3.3. :alorile limit! atinse prin tehnicile propuse de titular i prin cele mai "une
tehnici disponi"ile
Cele mai bune tehnici disponibile sunt transpuse n documentul de referin|
6THGREEEH*.*@ A Inte$rated <ollution <revention and .ontrol= (est &vaila"le
*echni>ues in the 1lau$hterhouses and &nimal (?-products Industries
,eference Document on (est &vaila"le *echni>ues for the @aste *reatments
Industries, &u$ust 377A i Bn ,e$ulamentul .+ 1CC%/3773, cu modific!rile i
complet!rile ulterioare
Referirile stricte la procesul de fermentare anaerob sunt prezentate n continuare.
=============================================================
89
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.3.1. TeCnici $pecifice %e manipulare "i %epo5itare pentru proce$ele 0iologice
BAT se refer la:
existen|a vaselor de recep|ie i a bazinelor de egalizare;
spa|iile de produc|ie nchise (hale, magazii, zona de acceptare, buncre) sunt
dotate cu echipamente specifice: sistem de colectare i exhaustare a aerului (cu
con|inut de praf, COT, amoniac, miros i germeni) i, acolo unde este posibil,
instala|ie de filtrare. Se practic n general schimbarea aerului de 3-4 ori/or.
purificarea aerului exhaustat sau reutilizarea acestuia (de ex. ca alimentare a
sistemelor aerobe de degradare a deeurilor);
men|inerea poluan|ilor din aerul exhaustat la un nivel sczut prin:
devierea rutelor de trafic n afara zonei de livrare;
utilizarea suprafe|elor i echipamentelor de lucru uor de cur|at;
minimizarea timpului de depozitare al deeurilor n zona de livrare;
cur|area pardoselilor cu regularitate utiliznd aspiratoare cu vacuum;
cur|area benzilor tranportoare i a celorlalte echipamente cel pu|in odat
pe sptmn;
utilizarea unui sistem automat i rapid de ac|ionare a uilor i dotarea acestora
cu cortine de aer; minimizarea timpului de deschidere a uilor. Aceste dotri sunt
menite s minimizeze schimbul de aer n timpul descrcrii sau ncrcrii.
buncrul de alimentare va fi dotat cu un sistem special pentru reducerea
contactului dintre deeuri i aerul exterior. n buncrele deschise, se practic
aspirarea gazelor rezultate din deeuri i exhaustarea acestora ntr-o instala|ie
de tratare.
n plus, n timpul opera|iilor de depozitare i manipulare, urmtoarele msuri sunt
aplicabile pentru minimizarea emisiilor de praf:
acoperirea benzilor transportoare;
cur|area cu regularitate a spa|iilor aferente agregatelor, pardoselilor i rutelor
de trafic;
=============================================================
90
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
splarea cauciucurilor camioanelor pentru prevenirea dispersiei deeurilor
preluate pe ro|i n afara amplasamentului;
micorarea distan|ei de cdere ntre benzi transportoare
instala|ie de desprfuire aferent sistemului de exhaustare a aerului din hale;
Descompunerea aerob a deeurilor sau materiilor prime organice depozitate trebuie
evitat pe ct posibil.
3.3.3. TeCnici generale pentru fermentarea anaero0'
BAT se refer la:
1. ntegrarea managementului apei i a deeurilor;
. Reciclarea n reactor a unui procent ct mai mare de ap uzat pentru a facilita
conversia n biogaz a materiei organice dizolvate;
%. Operarea sistemului n condi|ii termofile pentru a mri distruc|ia patogenilor, rata
de producere a biogazului (cu recuperare mai mare de energie) i pentru a mri
timpul de reten|ie;
,. Msurarea concentra|iilor n COT, CBO, N, P i Cl n fluxurile de alimentare i
de evacuare, astfel nct s se poate optimiza re|eta de alimentare pentru
produc|ie maxim de metan;
$. Controlul parametrilor relevan|i n apa de fermenta|ie, reziduul de fermenta|ie i
n apa uzat la intervale regulate pentru a asigura buna func|ionare i operare a
instala|iei;
9. Buncrele de alimentare trebuie s fie nchise i s dispun de o fant special
pentru ncrcare / descrcare camioane. Buncrele deschise vor fi prevzute cu
un sistem de preluare a aerului i exhaustare n atmosfer prin intermediul unei
instala|ii de filtrare;
7. De|inerea unui spa|iu de depozitare adecvat, proiectat pentru capacit|i lunare
de materii prime;
'. Proiectare, construc|ie i operare astfel inct s se asigure protec|ia solului;
9. Reutilizarea apei condensate din instala|iile de ventila|ie.
=============================================================
91
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Sistemele de fermentare anaerob n general, sunt adaptate pentru produc|ii ct
mai mari de metan, ns ele pot opera i n sensul reducerii la maxim a CCO din
efluent. Astfel, efluentul din sistemele anaerobe tinde s fie mai concentrat dect cel
rezultat din sistemele aerobe. Este indicat ca efluentul instala|iilor de biogaz s fie
tratat prin metode anaerobe nainte de a fi eliminat.
Aceste msuri aduc urmtoarele beneficii mediului:
cresc eficien|a fermentrii anaerobe i permit o mai bun utilizare a produselor.
Minimizarea cantit|ii materialelor poten|ial toxice este de asemenea un factor
important pentru calitatea produselor finite. Sistemele anaerobe sunt eficiente n
descompunerea inelelor aromatice (de ex. fenol) i genereaz metan care poate
fi utilizat ca i combustibil. Totui exist compui aromatici care nu sunt
mineraliza|i prin procedee anaerobe (de ex. xenobiotica). n aceste condi|ii se
impune o etap de mineralizare aerob pentru a se realiza mineralizarea total a
materiei organice.
emisiile de miros de 500-1000 GE/mc rezultate din sistemele anaerobe pot fi
atinse utlizndu-se o combina|ie ntre biofiltre i scrubere dac con|inutul n
NH3 este mai mare de 30 mg/mcN.
Utilizarea nmolului provenit de la sta|iile de epurare n instala|iile de fermentare
anaerob trebuie decis de la caz la caz datorit con|inutului diferit n metale grele
ale acestuia. Metalele grele inhib drastic procesul de fermentare anaerob.
Flexibilitatea este unul dintre cele mai mari avantaje ale fermentrii anaerobe. Se pot
trata foarte multe categorii de deeuri organice umede sau uscate.
Sistemele anaerobe sunt sensibile la compui clorina|i i sulfura|i, pH i la fluctua|iile
de temperatur. n general se recomand o etap de pre-acidifiere.
=============================================================
92
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.3.3.1. Cre"terea timpului %e retenie >n proce$ul %e fermentare anaero0'
mplic creterea timpului de sta|ionare a nmolului fermentat n condi|ii de
degradare (n reactor/fermentator). Un timp de reten|ie mai mare duce la o calitate
mai bun a nmolului i la o cantitate mai mare de biogaz. Creterea temperaturii i
a timpului de reten|ie asigur c nmolul este maturat i nu con|ine bacterii patogene
sau semin|e i, de asemenea. mirosurile sunt diminuate.
3.3.3.3. TeCnici pentru re%ucerea emi$iilor la utili5area 0ioga5ului ca "i
com0u$ti0il
Biogazul rezultat din fermentatoare este dezumidificat, desprfuit (nlturarea
particulelor solide) i este utilizat ca i combustibil pentru utilizatori externi sau
interni. Biogazul poate fi utilizat i n motoare pe gaz (ex. unit|i bloc de nclzire,
boilere pe gaz, vehicule sau ca i combustibil n procedeele de reducere a COV-
urilor prin metode termice). Din aceste procese pot rezulta 2 categorii de emisii:
emisii rezultate la curatarea biogazului inainte de utilizare
emisii rezultate dup combustia biogazului
Msuri pentru reducerea emisiilor sunt:
reducerea hidrogenului sulfurat prin scrubarea biogazului n solu|ii cu ioni de fier
sau adugarea srurilor de fier direct n fermentator.
utilizarea reducerii catalitice selective (SCR) pentru reducerea NOx
utilizarea unit|ilor de oxidare termic pentru a reduce CO i hidrocarburile;
utilizarea filtrrii cu crbune activat;
echiparea sta|iilor de biogaz cu rezervoare de stocare i cu arztoare cu flacr
deschis de urgen|.
Arderea de urgen| a biogazului se va produce la o temperatur de min. 900C.
Concentra|ia maxim a hidrogenului sulfurat n biogaz este de 50ppm sau eficien|a
de epurare de 98%.
=============================================================
93
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Valori la emisie cnd se utilizeaz motoare optime i tehnici de reducere a emisiilor:
Parametru Biogaz Gaze exhaustate (de
ardere)
AOX( adsorbable
organically bound
halogens)
<150
CO 100 650*
Praf <10 50
NOx 100 500**
H2S <5
HCl <10 30
HF <2 5
Hidrocarburi <50 150
SO2 <50 500
Datele sunt n mg/Nmc la 5%O2
*) cnd se utilizeaz motoare cu aprindere prin scnteie de capacitate mic
(<3MWth), valoarea de 650 poate fi dificil de ob|inut. n aceste cazuri, valoarea de
1000 poate fi mai realist
**) cnd se utilizeaz motoare cu injec|ie de capacitate mic (<3MW), valoarea de
500 poate fi dificil de ob|inut. n aceste cazuri, valoarea de 1000 poate fi mai realist
Cur|area biogazului (cu excep|ia deshidratrii i a desprfuirii) nainte de intrarea n
motorul pe gaz pentru generarea energiei / cldurii i tratarea gazelor de ardere
rezultate din motor nu sunt ntotdeauna necesare. Conform informa|iilor disponibile,
pentru a atinge valorile limit din tabelul de mai sus, este suficient un management
eficient al arderii (reglarea motorului). Necesitatea epurrii gazelor apare la utilizarea
dejec|iilor de porcine care con|in concentra|ii mari n sulf.
Epurarea fluxurilor gazoase rezultate din arderea biogazului nu se justific economic
i nici din punct de vedere al protec|iei mediului. nstala|iile mai mici de 3MWth nu
necesit instala|ii de epurare a fluxurilor gazoase (nici a biogazului i nici a gazelor
de ardere -de ex. n Germania, pentru aceste tipuri de sta|ii s-au impus limite la
emisie mai mari).
=============================================================
94
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
3.3.3.+. Cre"terea eficienei energetice la generatoarele %e electricitate "i la
$i$temele %e fermentare anaero0'
1. Pentru o eficien| energetic bun, este de preferat un biogaz cu un con|inut de
energie cuprins ntre 20 i 25 MJ/Nmc;
. Eficien|a conversiei energiei poate varia n func|ie de tipul instala|iei de ardere.
Experien|a practic cu motoare de dimensiuni mici (<200kW) indic o eficien|
de conversie energetic n jur de 36%. Dac se utilizeaz cogenerarea energiei
termice (schimbtoare de cldur pe traseul de exhaustare a gazelor de ardere),
atunci eficien|a crete la 65-85%.
%. Pentru ca o instala|ie de biogaz s fie eficient, randamentul de conversie al
energiei trebuie s fie cel pu|in 30%.
Electricitate i cldur generate prin fermentare anaerob:
Parametru !aloare mic'
<I6C;t %e"eu=
!aloare mare
<I6C;t %e"eu=
Produc|ia de biogaz 70 Nmc/t
deeu
140 Nmc/t
deeu
Procentul de metan 55% 60%
Valoarea calorific a metanului 385 840
Electricitate generat (eficien| de 30%) 116 252
Electricitate exportat (70% din total generat) 81 176
Cldura recuperat pentru CHP (Combined heat
and power (CHP), cunoscut ca i cogenerare)
70%
189 412
Cldur exportat pentru CHP (80% din cldura
total recuperat)
151 329
3.3.+. Comparaie >ntre cele mai 0une teCnici %i$poni0ile <G?T= %ocumentele
%e referin'<GREE= "i acti7itatea %in in$talaia anali5at'
Pre7e%eri G?T Practica curent' >n in$talaie
Integrarea managementului apei "i Se utilizeaz procedeul "uscat de fermentare
=============================================================
95
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Pre7e%eri G?T
Practica curent' >n in$talaie
a %e"eurilor(
anaerob, n care este necesar aport de ap
din exterior. n aceste condi|ii, consumul de ap
tehnologic pentru procesul biologic este mic.
Reciclarea >n reactor a unui procent
c:t mai mare %e ap' u5at' pentru a
facilita con7er"ia >n 0ioga5 a
materiei organice %i5ol7ate(
?pe u5ate teCnologice provenite de la
instala|ia de deshidratare a biogazului
(separatorul de condens) aceast ap
poate con|ine sulf i fosfor. Este introdus n
bazinele de stocare unde se amestec cu
materia prim.
Operarea $i$temului >n con%iii
termofile pentru a m'ri %i$trucia
patogenilor rata %e pro%ucere a
0ioga5ului <cu recuperare mai mare
%e energie= "i pentru a m'ri timpul
%e retenie(
Procesul biologic al procedeului tehnic are loc
in fermentatoare legate in paralel. La un timp
de sta|ionare mediu de 45 70 de zile, se
produce, pas cu pas, o descompunere aproape
complet a substan|elor organice.
nclzirea fermentatoarelor se face direct prin
inclzirea pere|ilor acestora, folosindu-se
energia termic de la blocul de cogeneratoare
a instala|iei. Temperatura de exploatare se afl
in %omeniul me5ofil intre +- "i 23 gra%e
Cel$iu$. Un distribuitor al circuitului de inclzire
leag circuitele de inclzire in parte. Numrul
circuitelor de inclzire este dat de ctre
cantitatea de cldur necesar.
Temperatura din fermentatoare este msurat
cu ajutorul a doi senzori i este transmis
pentru dirijarea procesului. Automatizarea
regleaz apoi temperatura la o valoare ce
trebuie prestabilit.
/'$urarea concentraiilor >n COT
CGO N P "i Cl >n flu#urile %e
alimentare "i %e e7acuare a$tfel
>nc:t $' $e poata optimi5a reeta %e
alimentare pentru pro%ucie
ma#im' %e metan(
Se utilizeaz materie prim cu compozi|ie
constant, astfel nc se poate aplica re|eta
fr a fi necesar analiza concentra|iei n COT,
CBO etc.
Aceste date sunt valorile medii din
analize(KTBL,1998-99).
15% din azotul amoniacal se transforma la
fermentare in NH4-N.
Controlul parametrilor rele7ani >n
apa intro%u$' n'molul %e
fermentare "i >n apa u5at' la
inter7ale regulate pentru a a$igura
0una funcionare "i operare a
in$talaiei(
Procesul biologic anaerob este controlat
automat prin senzori chimici i fizici. Nmolul
fermentat rezultat este de asemenea analizat
chimic, fizic i biologic pentru verificarea calit|ii
acestuia
Gunc'rele %e alimentare tre0uie $' Buncrele de alimentare sunt nchise,
=============================================================
96
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Pre7e%eri G?T
Practica curent' >n in$talaie
fie >ncCi$e "i $' %i$pun' %e o fant'
$pecial' pentru >nc'rcare ;
%e$c'rcare camioane. Gunc'rele
%e$cCi$e 7or fi pre7'5ute cu un
$i$tem %e preluare a aerului "i
e#Cau$tare >n atmo$fer' prin
interme%iul unei in$talaii %e
filtrare(
proiectate astfel inct emisiile de mirosuri s fie
minime la opera|iile de descrcare i transfer.
Deinerea unui $paiu %e %epo5itare
a%ec7at proiectat pentru capacit'i
lunare %e materii prime(
Trei depozite: de siloz i dejec|ii ( 53 mc;53
mc; 200mc );
Trei fermentatoare ( fiecare de cate 3040
mc);
Doua depozite de resturi de fermenta|ie
( fiecare de 4955 m
3
) asigur stocarea pe
o perioad de 6 luni
Proiectare con$trucie "i operare
a$tfel inc:t $' $e a$igure protecia
$olului(
ncrcrile i descrcrile de material au loc
in zone desemnate, protejate impotriva
pierderilor prin scurgeri
Toate autovehiculele sunt etanate
corespunztor, pentru a preveni
contaminarea solului prin scurgeri
Titularul de activitate are in dotare o
cantitate corespunztoare de substan|e de
absorb|ie adecvate pentru |inerea sub
control i absorb|ia oricrei pierderi prin
scurgere
Utili5area namolului >n agricultur' $e
face funcie %e caracteri$ticile re5ultate
%in $tu%iul perio%ic cCimic 0iologic "i
0acteriologic %e capacitatea %e preluare
a $olului "i %e 7alorificarea potenialului
nutriti7 la pro%ucia %e culturi %e c:mp.
Se 7or re$pecta pre7e%erile DI,+.*I:+I
)I*,&DI'-, E1/ACA/+.+ privind
administrarea su" nivelul ma8im admis
de 1C7 F$ )/Ga/an. Supra7egCerea
a%mini$tr'rii $e 7a face prin organi$me
%e $pecialitate re$pecti7 OSP? Eoc"ani
<Oficiul %e Stu%ii Pe%ologice "i
?grocCimice=
Reutili5area apei con%en$ate %in
in$talaiile %e 7entilaie.
?pe u5ate teCnologice provenite de la
instala|ia de deshidratare a biogazului (C 17-
separatorul de condens) Sunt introduse n
proces.
=============================================================
97
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Conform %atelor %in ta0elul %e mai $u$ $taia %e 0ioga5 e$te proiectat' "i 7a
fi con$truit' >n acor% cu Cele mai 0une teCnici %i$poni0ile %in %omeniu.
n tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile chimice specifice ale diferitelor
tipuri de substrat:
Ta0elul 3.-. VALORLE LMT ale parametrilor relevan|i (consum de ap i
energie, poluan|i n aer i ap, generarea deeurilor) atini prin tehnicile propuse i
prin cele mai bune tehnici disponibile*)
Specificaie Unitate %e m'$ur' Staie %e 0ioga5 Conform GREE
Ap mc/ton materie
prima
0,02 0,078
/ateriale
au#iliare
4 anionic pol5meric
#locculants
6pol5acr5lamide
po7der8
g/ton materie
prim
- 60 grams per tonne
waste
iron c)loride
solution 609 7274
:8
Kg/ton materie
prim
- 3 kilograms per
tonne waste
anti4#oaming
products
6pol5al;5lene
gl5col solution in
g/ton materie
prim
- 50 grams per tonne
waste.
=============================================================
INTR?RI C;N F 2;1
/?S?
USC?T?
Jt SU;anK
SUGSTR?T
C?R?CTERISTICI SPECIEICE TOT?LUL
NUTRI/ENTELOR
N tot
JL 7. SUK
NM2AN
JL 7. SUK
P3O-
JL 7. SUK
N3O
JL 7. SUK
N tot
JIg;anK
NM2AN
JIg;anK
P3O-
JIg;anK
N3O
JIg;anK
98,58 Dejectii
porcine
9,30 4,00 5,20 4,90 9.168 3.943 5.126 4.830
175,20 Dejectii
bovine
4,80 1,80 1,90 6,40 8.410 3.154 3.329 11.213
584,00 Dejectii
pasari
8,00 0,80 4,30 2,50 46.7204.672 25.112 14.600
98
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
7ater8
Energie electric kWhe/ton materie
prim
54,32
(5 805 800 kWh
EE/an
6 698 900 kWh
ET/an)
50 - 55
Consum de biogaz
pentru producerea
energiei (eficien|
35%)
Nmc /ton materie
prim // kg/ton
materie prim
10,05 // 13,4 29,1//37
Consumurile instala|iei proiectate se ncadreaz n specifica|iile BAT.
3.#. &ctivit!i de dezafectare
Pentru realizarea sta|iei de biogaz sunt necesare activit|i de dezafectare.
Terenul nu are o pant natural mare. Pmntul excavat va fi utilizat n cadrul
com.Slobozia Ciorti, cu acordul Primriei, pentru amenajare drumuri.
Dup ncetarea activit|ii sta|iei, terenul va fi redat mediului la aceeai calitate ca i
cea existent n prezent. Se vor realiza analize asupra calit|ii solului. Dac se va
constata o poluare semnificativ a acestuia, se vor propune msuri de ecologizare
adecvate.
Lucrarile de refacere a mediului, propuse a se executa la sfritul perioadei de
func|ionare, vor |ine cont de prevederile legale privind protec|ia i refacerea mediului,
astfel inct, la finalul lucrrilor terenurile afectate s poat fi redate circuitului
economic ini|ial (regim agricol) sau pentru o folosin| ulterior stabilit.
La ncetarea activit|ii urmeaz a se parcurge urmtoarele etape principale:
oprirea alimentrii cu utilit|i: ap, energie electric i combustibil a instala|iilor;
demontarea instala|iilor i transportul materialelor rezultate, spre destina|iile anterior
stabilite;
dezafectarea depozitelor;
determinarea gradului de afectare a solului;
=============================================================
99
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
ecologizarea platformei;
n func|ie de destina|ia ulterioar a terenului, se va reabilita suprafa|a ocupat de
instala|ie.
deeurile rezultate din dezafectare sunt deeuri preponderent valorificabile.
deeurile nevalorificabile nu prezint impact poten|ial asupra solului subsolului i a
apelor fiind preponderent n componen|a instala|iilor.
la inchiderea societ|ii sau la inchiderea unor sectoare de activitate vor fi
realizate studii pentru dezafectarea in condi|ii de siguran| pentru mediul
inconjurtor.
Msurile propuse la ncetarea activit|ii din sta|ia de biogaz sunt:
monitorizarea permanent cantitativ i calitativ a deeurilor rezultate.
gestionarea corespunztoare a deeurilor rezultate.
valorificarea deeurilor prin firme specializate in colectare.
solicitarea acordului de mediu pentru ncetarea activit|ii.
evacuarea ntregii cantit|i de materii prime, produse din spa|iile de depozitare
splarea i dezinfectarea instala|iilor de canalizare i a instala|iilor ce au deservit
activitatea;
evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din splarea instala|iei de
canalizare;
testarea solului i a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat
de activitate i necesitatea oricrei remedieri n vederea redrii zonei aa cum
este definit n prezent.
Pentru protec|ia factorilor de mediu, se prevede:
interzicerea depozitrii direct pe sol a oricror produse ori materiale care ar
putea afecta calitatea acestuia;
desemnarea unui personal n vederea monitorizrii deeurilor rezultate, stocate,
manipulate, valorificate, gestionate;
valorificarea ct mai eficient a deeurilor rezultate la firme specializate;
=============================================================
100
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
valorificarea motoarelor, ventilatoarelor i a instala|iilor pe ct posibil integral
fr a fi dezmembrate pe amplasament;
verificarea instala|iilor la extragere s nu prezinte scurgeri de produse petroliere,
emulsii de ungere sau alte impurit|i;
uleiul de transformator se va vinde odat cu tansformatorul, iar dac acesta
rmne pe amplasament se vor verifica tehnic starea cuvelor de ulei pentru a
evita scurgerea de ulei i se va verifica i con|inutul de PCB n uleiul de
transformator;
toate deeurile cu con|inut de substan|e periculoase se vor elimina de pe
amplasament prin firme specializate n colectare i neutralizare;
in caz de poluare accidental se procedeaz la limitarea propagrii i se anun|
Agen|ia pentru Protec|ia Mediului pentru stabilirea solu|iilor optime de depoluare.
la lucrrile de dezafectare se vor respecta toate normele de protec|ia muncii,
sanitare i PS, pentru prevenirea accidentelor.
Toate lucrrile de dezafectare a amplasamentului sta|iei vor trebui avizate de ctre
autoritatea de mediu.
=============================================================
101
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
+. /anagementul %e"eurilor
#.1. 0ana$ementul deeurilor Bn perioada de construcie
Conform <otr=rii >u&ernului nr* ?@A din martie ,99, pri&ind e&idena gestiunii
deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinz=nd deeurile, inclu&i& cele periculoase,
executantul lucrrilor, ca generator de deeuri, are obliga|ia sa tina eviden|a lunar a
gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile /ne$ei nr* 1 a acestei <>, pentru
fiecare tip de deeu. Executantul lucrrilor va incheia un contract cu o firm
specializat care va asigura transportul i tratarea deeurilor in instala|ii autorizate
sau depozitarea deeurilor in depozite ecologice. Deeurile din construc|ii i demolri
sunt clasificate conform BCistei cuprinz=nd deeurile, inclusi& deeurile periculoaseB
prezentate in Anexa nr* , a <> nr* ?@A2,99, cu codul 1D. Cantit|ile de deeuri pot fi
apreciate, global, dup listele cantit|ilor de lucrri, care vor fi finalizate ulterior.
Surse de deeuri
n afara deeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru construc|ia
sta|iei, se vor acumula uleiuri de motor de la ntre|inerea utilajelor, piese metalice
(piese de schimb de la repara|iile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane i asfalt
etc. Perioada de execu|ie relativ scurt, precum i numrul redus de utilaje ce vor
lucra pe amplasament, conduc la concluzia c volumul deeurilor de tipul celor de
mai sus va fi mic.
De la organizarea de antier vor rezulta deeuri menajere, cantit|ile de deeuri
menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construc|ie. Deeurile
menajere trebuie colectate in pubele tipizate i preluate periodic de serviciile de
salubritate din zon.
Eeciclarea deeurilor
Tendin|a actual este de reducere a consumului de materiale, in paralel cu ac|iuni de
recuperare, reciclare i refolosire a deeurilor. O parte din deeurile rezultate din
=============================================================
102
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
lucrrile de construc|ie pot fi refolosite. Utilizarea deeurilor are impact pozitiv asupra
mediului prin:
- reducerea necesarului de materiale extrase din cariere;
- micorarea produc|iei fabricilor de materiale de construc|ii i, implicit,
scderea polurii cauzate de tehnologiile folosite de acestea;
- reducerea consumului de energie pentru producerea materialelor de
construc|ie;
- scderea volumului depozitelor de deeuri, care ocup suprafe|e importante
de teren i constituie surse de poluare chimic a aerului, solului, apei,
contribuind de asemenea la degradarea peisajului.
Ta0elul +.1 Modul de gestionare a deeurilor
Sur$a
%e"eurilor
Tipuri %e %e"euri /o% %e colectare ;
e7acuare
O0$er7aii
Organizarea
de antier
Deeuri menajere
sau asimilate
n pubele din plastic (110
l), introduse n sistemul de
gestiune a deeurilor din
comun
Se vor pstra evidente cu
privire la cantit|ile predate
Deeuri metalice Depozitate temporar pe
platforme impermeabile,
special amenajate,
valorificate prin unit|i
specializate.
Se vor pstra evidente cu
privire la cantit|ile
valorificate (conformare cu
O.U.G. nr. 16/2001 privind
gestionarea
deeurilor industriale
reciclate, aprobata prin
Legea nr. 456/2001 i cu
modificrile ulterioare).
Deeuri materiale de
construc|ii
Pe platforme speciale, nu
ridic probleme din punct
de vedere al protec|iei
mediului
Se pot valorifica la
infrastructura drumurilor
locale sau la alte amenajri
edilitare
Slamuri petroliere /
uleiuri uzate
n recipien|i metalici
nchii, preda|i la unit|i
specializate pentru
valorificare sau eliminare
Se vor pstra eviden|e
stricte cu privire la
cantit|ile predate
(conformare cu prevederile
HG nr.235/2007 privind
gestionarea uleiurilor
uzate)
=============================================================
103
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Deeuri lemn Colectate selectiv, se pot
valorifica func|ie de
calitate i dimensiuni
Acumulatori uza|i Deeuri periculoase,
stocate n spa|ii nchise i
predate numai la unit|i
specializare
Se vor pstra eviden|e
stricte cu privire la
cantit|ile valorificate
(conformare cu HG
1057/01 cu modificrile
ulterioare)
Ambalaje Se colecteaz separat i
se valorific prin ter|i
Se vor pstra eviden|e cu
privire la cantit|ile
valorificate (conformare cu
HG 621/05 modificat i
completat prin
HG1812/06)
Conform Listei cuprinznd deeurile, incluiv deeurile periculoase din H.G. nr.
856/2002, principalele deeuri rezultate din activit|ile de construc|ie, exceptnd
materialele contaminate cu substan|e periculoase, nu se incadreaz in categoria
deeurilor periculoase.
Deeurile periculoase, precum i ambalajele substan|elor toxice i periculoase, vor fi
depozitate in siguran| i predate unit|ilor specializate pentru depozitare definitiv,
reciclare sau incinerare.
Cu privire la gestiunea deeurilor n perioada de construc|ie, se fac urmtoarele
precizri:
obiectele sta|iei sunt de tip modular. Ele nu necesit funda|ii adnci;
pmntul excavat pentru sistematizarea terenului este utilizat n comun
pentru amenajri;
construc|ia nu necesit cantit|i mari de materiale specifice (crmizi,
betoane, ciment etc) deoarece obiectele sunt prefabricate, fiind transportate
pe amplasament cu mijloace auto.

=============================================================
104
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
#.3. 0ana$ementul deeurilor Bn perioada de funcionare
n perioada de func|ionare se produc urmtoarele categorii de deeuri:
deeuri menajere de la personalul de deservire sunt colectate separat n
containere speciale i preluate periodic de agentul de salubritate din zon;
deeuri din mentenan|: metalice, plastice, hrtie, textile, ambalaje
asimilabile celor menajere sunt colectate separat i preluate de agentul de
salubritate din zon;
echipamente electrice i electronice uzate provenite din ntre|inerea
instala|iilor sunt colectate separat, depozitate controlat i preluate de un
valorificator autorizat, in baz de contract.
Ta0elul +.3. Managementul deeurilor n perioada de func|ionare
Denumire
%e"eu
Cantitatea
pre7'5ut' a fi
generat'
<t;an=
Starea
fi5ic'
Co%
%e"eu
/anagementul %e"eurilor
!alorificat' Eliminat'
R'ma$'
>n $toc
Deeu
menajer i
deeuri
asimilabile
celor menajere
4 solid 20.03.01 X
Deeu
ambalaje
(hrtie, palstic)
5 Solid 15.01.06 X
Deeuri EEE Necuantificabil Solid X
#.#.1 0ana$ementul su"stanelor to8ice i periculoase in perioada de
construcie
Execu|ia lucrrilor pentru construc|ia sta|iei va necesita utilizarea unor materiale care
prin compozi|ie sau prin efectele poten|iale asupra snt|ii angaja|ilor sunt
ncadrate in categoria substan|elor toxice i periculoase. Aceste substan|e i
materiale sunt:
=============================================================
105
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
motorina - utilizata pentru func|ionarea echipamentelor i a unor mijloace de
transport;
lubrifianti (uleiuri, vaseline);
vopsele, cerneluri, adezivi i raini, solven|i, tuburi fluorescente.
Gospodrirea substan|elor toxice i periculoase se va face cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
Ambalajele provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, in func|ie de gradul de contaminare a acestora.
Executantului lucrii i revine sarcina depozitrii i folosirii in condi|ii de siguran| a
acestor substan|e. De asemenea, va trebui s |in o eviden| strict a acestor
materiale.
#.#.3 0ana$ementul su"stanelor to8ice i periculoase in perioada de
funcionare
n perioada de operare, substan|ele toxice i periculoase pot aprea accidental. Sunt
prevzute proceduri de ac|iune n aceste situa|ii.
Ta0elul +.+. Informaii %e$pre materiile prime "i %e$pre $u0$tanele $au
preparatele cCimice
Denumirea
materiei prime
a $u0$tantei
Cantitatea
anual'
;e#i$tent'
Cla"ificarea "i eticCetarea $u0$tanelor $au a
preparatelor cCimice
$au
preparatului
cCimic
>n $toc Categorie
Periculoa$e;Nepericuloa$
e
P;N
Periculo
A5itate
Era5e %e
ri$c
1 3 + 2 -
?. /aterii prime
1. Dejec|ii porci 3650
t/an
Nepericuloase
Con|inut s.u. : 22 %
N A
=============================================================
106
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Con|inut s.o. : 16,1 %
3. siloz de
porumb sau
similar (resturi
vegetale)
23 725
t/an
Nepericuloase
Con|inut s.u. : 75%
Con|inut s.o. : 73 %
N A
G. Com0u$ti0ili
1. 1.GPLA
Gaz
petrolier
lichefiat
2760
l/an
Cap.
Stocare:
2 mc
- Compozi|ia:
C
3
max. 12%(saturate i
nesaturate)
C
4
min. 87%
C
5
max. 1%
- Densitate:
lichid :0,565g/cmc
gaz : 2,55g/l
- Puterea caloric inf.:
min. 27.000
kcal/mc/112860kj/mc
- Continut de sulf: max.
500mg/mc
P F+, R12
C. Pro%u$e o0inute
1. Biogaz
2 265 960
mc/an
9852
mc/zi
Cap.stoc.:
(1246x3
Nmc)/
Periculos
Con|inut de CH
4
: 57%
P F+, R12
3. Nmol
fermentat
20 700
t/an
Nepericuloase
Con|inut s.u. : 50%
Con|inut s.o. 42,5 %
N -
Su0$tane "i preparate cCimice periculoa$e
Conform M& 12*.;3**. pri&ind clasi#icarea, ambalarea i etic)etarea substanelor
periculoase, precum i conform Legii +@*;3**+ pri&ind regimul substanelor i
preparatelor c)imice periculoase, modificat i completat de Legea 3@+;3**-,
frazele de risc pentru substan|ele care rezult din fermentarea anaerob a
deeurilor, sunt:
=============================================================
107
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Nr.
crt.
Denumire U./. Cantitate; 5i /o% %e
%epo5itare
Era5e %e
ri$c
Periculo5itate
pentru me%iu
Periculoa$e;
nepericuloa$e
<N;P=
1. Biogaz mc 10 000
ce contine
57 % metan
n cele 3
fermentatoare F+, R12 P
2. GPL l 3 l/zi Rezervor
2 mc
F+, R12 P
Stocarea biogazului se face n ,saci de gaz din fermentatoare prevzute cu:
acoperi format dintr-o structur de rezisten| din lemn, membran dubl 100 %
etan, pentru stocarea biogazului, cu o capacitate util de 1243 Nmc la o
presiune max. de 10 mBar, prevzut cu:
indicator de nivel pentru biogaz;
sistem de protec|ie pentru suprapresiune/vacuum;
compresor pentru asigurarea etanrii;
compresor pentru men|inerea constant a presiunii;
vizoare luminate;
conexiuni pentru injectarea aerului n scopul desulfurrrii biologice a biogazului.
Pentru situa|ii neprevzute s-a prevzut o facl' %e$cCi$' pentru un debit max. de
500m
3
/h i o presiune de 30 100 mBar i o temperatur a gazelor arse de 900
0
C
Men|ionm c GPL-ul i biogazul, conform M& .*2;3**, privind controlul asupra
pericolelor de accident major n care sunt implicate substan|e periculoase, se
ncadreaz n categoria de substan|e i preparate periculoase la:
?ne#a 1 A Partea 1 B Su0$tane periculoa$e nominali5ate, la gaze
lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL-gaz petrolier lichefiat) i gaz
natural, cu cantit|ile relevante de 50 t, pentru coloana 2 i 200 t pentru
coloana 3.
=============================================================
108
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Func|ie de cantitatea ma#im' %epo5itat' - maxim 3 738 Nmc biogaz (cca. 4,522
tone), respectiv 2 m
3
GPL (cca. 1,11 t), s-a stabilit c $ocietatea nu intr' sub
inciden|a lui M& .*2;3**, nici la limita inferioar' "i nici la limita $uperioar'.
Pentru situa|ia de fa|, se aplic aliniatul 1 - articolul ,, din HG 804/2007, respectiv:
, Operatorul are datoria de a transmite SRAPM (Secretariatul pentru Risc al APM) o
Notificare dup cum urmeaz:
a) pentru amplasamente noi, anterior nceperii construc|iei acestora, cu
respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit
prevederilor legislatiei specifice",
prin care s se demonstreze c societatea nu intr sub inciden|a lui HG 804/2007
2. Impactul potenial a$upra componentelor me%iului "i
m'$uri %e re%ucere ale ace$tora
2?. Impactul potenial a$upra componentelor me%iului "i m'$uri %e re%ucere
ale ace$tora >n perioa%a %e reali5are a in7e$tiiei
n perioada de construc|ie, se identific urmtoarele ci posibile de afectare a calit|ii
factorilor de mediu:
scoaterea din circuitul natural al unor suprafe|e de teren aferente antierelor.
eroziunea solurilor decopertate i transportul pulberilor n mediu;
emisii de pulberi i gaze de eapament de la utilaje;
deeuri de construc|ii i menajere.
n general, impactul asupra mediului n perioada de execu|ie este redus, avnd n
vedere amploarea lucrrilor i specificul acestora.
=============================================================
109
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Un impact pozitiv este crearea a 20 locuri de munc temporare (pe durata realizrii
proiectului 9 luni). n contextul unei rate a omajului mare, la nivelul zonei, crearea
locurilor de munc va induce un impact pozitiv major.
mpactul asupra mediului este redus avnd n vedere amploarea lucrrilor i
specificul acestora. Astfel:
realizarea investi|iei va avea un impact nesemnificativ asupra factorului de
mediu ap nu este afectat hidrodinamica apelor subterane, apele de
suprafa| nu sunt influen|ate,
efectul emisiilor de poluan|i n perioada de execu|ie a lucrrilor este redus i
se manifest temporar. Receptorii sunt n numr redus iar posibilitatea ca
acetia s fie afecta|i de emisii este mic;
in vederea limitrii posibilului impact asupra solului i subsolului datorat
scurgerilor accidentale de produse petroliere, scoaterii din circuitul natural a
suprafe|elor pentru construc|ii i ocuprii temporare a terenului cu materiale
de construc|ii i materiale excavate, se vor adopta msuri de ntre|inere
corespunztoare a parcului auto, alimentarea acestuia se va face n spa|ii
special amenajate, iar deeurile de construc|ii i menajere vor fi colectate n
europubele care vor fi periodic transportate la cel mai apropiat depozit de
deeuri. De asemenea, pmntul n surplus rezultat din spturi va fi utilizat
pentru reamenajarea teritoriului.
biodiversitatea nu este cazul;
peisajul poate fi afectat de prezen|a utilajelor;
mediul social i economic este afectat pozitiv prin crearea a 20 de locuri de
munc temporare; crearea acestor locuri de munc va induce un impact major
n contextul unei rate mari a omajului la nivelul zonei.
n concluzie, activit|ile desfurate n perioada de realizare a investi|iei vor
avea un impact negativ nesemnificativ asupra calit|ii factorilor de mediu; n
schimb, ele vor avea un efect pozitiv prin crearea de noi locuri de munc i
asigurarea protec|iei snt|ii popula|iei.
=============================================================
110
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
?pa
n perioada de execu|ie, alimentarea cu ap pentru scopuri menajere va fi
asigurat din surs proprie pu| forat pe amplasament.
Foraj de explorare exploatare propus, cu adncimea de 120 ml, tubat cu o coloana
definitiv din PVC R8, Dn 200 mm. Forajul va fi echipat cu o electropomp
submersibil, multietajat, complet echipat, cu urmtorii parametri : Q = 4,0 mc/h, H
= 80 mca.
Debitele de ape meteorice, vor fi vehiculate, prin lucrri de sistematizare vertical, la
rigolele dalate existente. Rigolele dalate, perimetrale, sunt de sec|iune trapezoidal, cu
baza mare de 1,50 m, baza mic, de 0,50 m, adncimea de 1,0 m i lungimea total, de
632 ml.
n zona fermentatoarelor, exist o camer colectoare, de intersec|ie, din beton armat,
turnat monolit, in care va fi montat o electropomp submersibil, toctoare, Q = 4,5
l/s, H = 12 mca, ce va debita, prin intermediul unui racord flexibil (furtun) direct in
cuvele de alimentare, C12.
Nu vor fi ape uzate dect n cazuri accidentale. Aceste ape pot con|ine suspensii
solide, hidrocarburi petroliere (scurgeri de produse petroliere de la utilaje). Debitul i
natura acestora nu presupun aten|ie deosebit din punct de vedere al protec|iei
mediului.
?erul
Execu|ia lucrrilor de construc|ie constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de
praf, cauzat de circula|ia vehiculelor grele, iar pe de alta parte sursa de emisie a
poluan|ilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) att in
motoarele utilajelor, cat i a mijloacelor de transport folosite.
& 1urse liniare
Emisiile de substan|e poluante evacuate in atmosfer sunt rezultatul traficului
desfurat pentru transportul de materii prime, materiale, prefabricate, personal etc.
=============================================================
111
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Circula|ia mijloacelor de transport reprezint o sursa important de poluare a
mediului pe antierele de construc|ii.
Apreciem ca poluarea aerului in cadrul activit|ilor de alimentare cu carburant,
ntre|inere i repara|ii ale mijloacelor de transport este redus i poate fi neglijat.
Traficul de antier este determinat de circula|ia vehiculelor grele de la sursele de
materii prime la locul de descrcare a acestora.
( 1urse de suprafa!
Emisiile de substan|e poluante evacuate in atmosfer sunt generate de func|ionarea
utilajelor in antier.
Activitatea utilajelor cuprinde, in principal:
decopertarea solului, spturi.
manipularea materialelor i a deeurilor
Cantit|ile de poluan|i emise in atmosfer de utilaje depind, in principal, de urmtorii
factori: nivelul tehnologic al motorului, puterea motorului, consumul de carburant pe
unitatea de putere, capacitatea utilajului, vrsta motorului/utilajului, dotarea cu
dispozitive de reducere a polurii.
Emisiile de particule in $u$pen$ie variaz de la o zi la alta, depinznd de specificul
opera|iilor efectuate, ct i de condi|iile meteorologice.
Conform metodologiei AP - 42 emisiile de suspensii rezultate din activitatea utilajelor
de construc|ii pe durata lucrrilor pot fi apreciate la 3@1 t;Ca;lun'.
Cantitatea de particule in suspensie este propor|ional cu aria terenului pe care se
desfoar lucrrile.
mpactul emisiilor de particule in suspensie asupra factorilor de mediu este maxim in
condi|ii meteorologice defavorabile (vnt cu viteza egal sau mai mic de 1 m/s).
Emisiile de poluan|i n atmosfer din arderea motorinei n motoare DESEL sunt
prezentate n tabelul 4.0 Factorii de emisie sunt conform CORNAR 95.
Pentru realizarea investi|iei se consum 10 000 l motorin.
=============================================================
112
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ta0elul 2.* Emisii de poluan|i n atmosfer (kg/lucrare)
Poluant
factor %e
emi$ie <g;Ig
motorina=
Emi$ii
totale
<Ig;an=
Nox 42,7 427
CH4 0,25 2,5
VOC 8,16 81,6
CO 34,2 342
N2O 0,12 1,2
CO2 3138 31380
PM 2,1 21
SO2 0,002 0,02
Cd 0,01 0,1
Cu 1,7 17
Cr 0,05 0,5
Ni 0,07 0,7
Se 0,01 0,1
Zn 1 10
TOT?L +33.+,3
Pentru realizarea investi|iei, se emit n atmosfer cca. 32283,72 kg poluan|i, din care
31380 kg reprezint dioxidul de carbon.
Ac|iunea poluan|ilor atmosferici asupra snt|ii umane se manifest cnd acetia
depesc un nivel maxim al concentra|iilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluan|ilor
depinde de concentra|ia lor, dar i de durata expunerii. Efectele lor asupra snt|ii
umane pot fi urmtoarele:
- mono$idul de carbon 6C%8' prin inhalarea acestuia se pot produce intoxica|ii,
care au ca efect tulburri de vedere, dureri de cap, ame|eal, oboseal, palpita|ii
i chiar moartea, atunci cnd 66% din hemoglobina prezent in snge se
transform in carboxihemoglobin;
- o$izii de azot 6!%$8' la anumite concentra|ii provoac intoxica|ii grave (maladii
respiratorii cronice i leziuni inflamatorii);
- )idrocarburile 6<c8' ndeosebi cele aromatice monociclice (benzenul) i
policiclice (benzopirenul) sunt hemato i neurotoxice, avnd efecte cancerigene;
=============================================================
113
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- particule de #uningine 6#um8' fumul poate con|ine particule de plumb i
hidrocarburi aromatice policiclice determinnd apari|ia unor tulburri respiratorii
i efecte cancerigene la nivelul laringelor, bronhiilor, plmnului;
- plumbul i compuii de plumb' poate ptrunde in organism prin plmni, aparatul
digestiv i prin piele, ac|iunea toxic a acestuia este urmarea perturbrii
biosintezei hemoglobinei, a sistemului nervos central i pot aprea anemii sau
poate avea efect negativ asupra capacit|ii intelectuale;
- o$izii de sul# 6S%$8' au ac|iune iritant asupra sistemului respirator.
Simularea dispersiei poluan|ilor rezulta|i din activit|ile de antier este foarte dificil
avnd n vedere c sursele de emisie nu sunt punctiforme.
Avnd n vedere urmtoarele considerente:
numrul utilajelor care func|ioneaz simultan pe un amplasament este redus (max. 4
utilaje);
condi|iile bune de dispersie nregistrate n zona amaplasamentului
condi|iile tehnice ale utilajelor
particulele sedimentabile (praf) rezultate n urma activit|ilor de excavare i
manipulare a materialelor se produc ntr-o concentra|ie sczut deoarece:
o cile de acces ale utilajelor vor fi stropite cu ap n scopul reducerii
prafului;
o utilajele de transport sunt dotate cu copertine care mpiedic emisia de
pulberi n atmosfer,
Se aprecia5' c' efectul emi$iilor %e poluani >n perioa%a %e e#ecuie a
lucr'rilor e$te re%u$ "i $e manife$t' temporar. Receptorii $unt >n num'r
re%u$ iar pro0a0ilitatea ca ace"tia $' fie afectai %e emi$ii e$te mic'.
8gomot "i 7i0raii
=============================================================
114
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
o sursele de zgomot i vibra|ii n perioada execu|iei provin de la utilajele de
execu|ie i de la traficul auto. Aceste surse sunt inevitabile.
o nivelul total de zgomot este prevzut s nu depeasc 70 dBA la limita
perimetrului construit i 50 dBA la cel mai apropiat receptor protejat.
o vibra|iile care se produc nu ajung sub nivelul de 20 Hz, nivel sub care este
afectat organismul uman.
o sta|ia de biogaz este amplasat n afara zonei locuite; distan|ele fa| de primele
locuin|e fiind mari nu implic disconfortul locuitorilor.
Protecia >mpotri7a ra%iaiilor A Nu e cazul.
Solul "i $u0$olul
Ca surse de poluare pentru sol i subsol se precizeaz:
scurgerile accidentale de produse petroliere din utilaje i manipularea
defectuoas a substan|elor i preparatelor chimice utilizate la realizarea
lucrrilor
scoaterea din circuitul natural a unor suprafe|e de sol
ocuparea temporar a solului cu materiale de construc|ie i materiale excavate;
fenomene de eroziune a solului decopertat
n vederea limitrii posibilului impact datorat surselor mai sus men|ionate, se vor
adopta msuri de ntre|inere corespunztoare a parcului auto, iar alimentarea
acestuia se va face n spa|ii special amenajate. Deeurile menajere vor fi colectate
n europubele i vor fi periodic transportate la cel mai apropiat depozit de deeuri.
Pmntul rezultat din spturi va fi utilizat pentru reamenajarea teritoriului.
Protecia eco$i$temelor ac7atice "i tere$tre
n perioada de realizare, proiectul nu va avea influen| asupra ecosistemelor
acvatice i terestre, amplasamentul acestuia fiind n afara ariilor protejate.
=============================================================
115
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2G. Impactul potenial a$upra componentelor me%iului "i ma$uri %e re%ucere
ale ace$tora >n perioa%a %e funcionare a in7e$tiiei
%.1. &pa
2.1.1. Con%iiile Ci%rogeologice ale ampla$amentului
Proiectul propus nu are inciden| cu apele de suprafa|.
2.1.3. ?limentarea cu ap' a o0iecti7ului
n cadrul sta|iei apa va fi utilizat n urmtoarele direc|ii:
consum menajer pentru personalul ce deservete sta|ia;
adaos n proces
ap de splare a spa|iilor de produc|ie
Necesarul de ap potabil va fi asigurat dintr-un pu| de adncime, cu ajutorul unei
pompe, Q=4 mc/h , a crui realizare face parte din proiect. Apa va fi stocat ntr-un
rezervor cu volumul de 100 mc, suprateran; rezerva intangibil pentru incendii 54 mc.
De aici, este direc|ionat prin conducte din PVC spre utilizare: grup sanitar, duuri,
CHP.
1.Gre7iar %e calcul
1.1. Determinarea cantit|ilor de ap de alimentare s-a facut conform
prevederilor "Ghidului de proiectare, execu|ie i exploatare a lucrrilor de alimentare
cu ap i canalizare in mediul rural, indicativ GP 106/2004, coroborat cu prevederile
SR 1343/1 - 95, precum i normelor de consum tehnologic, dup cum urmeaz:
3. Nece$arul %e ap'
=============================================================
116
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2.1. Stuctura necesarului de ap
Necesarul de ap cuprinde apa pentru:
- nevoi igienico - sanitare ale personalului angajat : giena
sanitar a acestora, Ngl;
- debit de ap tehnologic acest debit se va trata separat : Nt ;
- debit de ap pentru interven|ia la incendiu, Ninc;
- debit de ap pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare
cu ap, Np;
- debit de ap pentru acoperirea pierderilor de ap tehnic
admisibile in sistem, Nta.
Lucrrile de alimentare cu ap i canalizare in cazul acestui obiectiv de
investi|ii, se incadreaz, dup STAS 4273, in categoria 4 i clasa de importan| V,
lucrri de importan| " deosebit", conform HGR 766/1997.
Evacuarea apelor uzate meteorice, de pe platformele betonate, din cadrul
incintei, se realizeaz prin lucrri de sistematizare vertical, in canalele dalate,
perimetrale incintei, existente, fiind apoi utilizate, in proces, ca debite de ap
tehnologic. Aceste debite de ap tehnologic sunt considerate suplimentare, nefiind
luate in calculul procesului tehnologic.
Necesarul de ap, pentru nevoi igienico-sanitare ale personalului angajat, se
consider de 80 l/om i zi.
2.2.Determinarea necesarului de ap
,*,*1* !ecesarul de alimentare cu ap, de uz general '
Necesarul de ap, total, N, se determin cu rela|ia:
Ntot = Ng + Nt + Ninc + Np + Nta = Ngen + Nt + Ninc
Necesarul de ap, de uz general, Ngen, se determin cu rela|ia :
Ngen = Ng + Np + Nta
!ecesarul de ap, pentru ne&oi igienico F sanitare, ale personalului
angajat '
=============================================================
117
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ng = 10 persoane x 80 l/om x zi = 800 l/zi = 0,80 mc/zi
!ecesarul de ap, te)nologic '
Conform tehnologiei de produc|ie, necesarul de ap, pentru acoperirea
nevoilor tehnologice, este Nt = 21,8 mc/zi.
!ecesarul de ap, pentru inter&enia la incendiu'
Conform scenariului de securitate la incendiu, pentru intreaga incint,
se consider ca probabil, apari|ia unui singur incendiu, la care, se va interveni, cu
ap, din exterior, cu hidran|i de interven|ie la incendiu, supraterani, Dn 80, cu un
debit de interven|ie de 5 l/s, un singur jet, pentru o perioad de timp de 3 ore.
Rezerva intangibil, de interven|ie la incendiu, de 54 mc, va fi cantonat intr-un
rezervor suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, cu volumul de 100 mc.
Ninc = 5,0 l/s.
!ecesarul de ap, pentru ne&oi proprii ale sistemului de alimentare cu
ap, !p, din procese similare, se consider a fi de 1,5% din necesarul total de ap.
!ecesarul de ap pentru acoperirea pierderilor de ap te)nic admisibile
in sistem, !ta, se consider a fi de 2%, din necesarul total de ap.
Ngen = Ng + Np + Nta = 1,035 x Ng = 1,035 x 800 = 828 l/zi = 0,828
mc/zi = 0,103 mc/h = 0,028 l/s
Ngen = 828 l/zi = 0,828 mc/zi = 0,103 mc/h = 0,028 l/s, pentru o zi
conventionala, de calcul, de 8 ore
,*,*,* !ecesarul de alimentare cu ap, de uz te)nologic'
!ecesarul de ap, te)nologic '
Conform tehnologiei de produc|ie, necesarul de ap, pentru acoperirea
nevoilor tehnologice, este Nt = 21,8 mc/zi.
=============================================================
118
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
ncrcarea procesului, se va realiza in cele 8 ore, aferente zilei
conven|ionale de calcul.
!ecesarul total de alimentare cu ap '
Necesarul de ap, total, N, se determin cu rela|ia:
Ntot = Ng + Nt + Ninc + Np + Nta = Ngen + Nt + Ninc
Volumul de ap, necesar interven|iei la incendiu, de 54 mc, este
considerat cantitate constant, ce nu va fi supus coeficien|ilor de aproximare.
Ntot = Ng + Nt + Np + Nta = Ngen + Nt = 0,828 + 21,80 = 22,628 mc/zi
= 2,828 mc/h = 0,785 l/s
!tot G ,,,A,? mc2zi G ,,?,? mc2) G 9,D?@ l2s
2.3. Cerin |a de ap
2.3.1 Cerin|a de ap, de uz general
La structurarea cerin|ei de ap s-a |inut seama de:
- necesarul de ap conform pct. 2.2.1.
2.3.1.1. Determinarea cerin |ei de ap, de uz general :
Qgs = Ngen [ mc/zi]
Qgs zi med = 0,828 mc/zi = 0,103 mc/h = 0,028 l/s, pentru o zi
conventionala, de calcul, de 8 ore.
Qs zi max = Kzi * Qgs zi med
Kzi - coeficient supraunitar ce tine seama de neuniformitatea
consumului orar raportat la perioada unei zile
Kzi = 4,0
Qgs zi max = Kzi x Qgs zi med = 0,828 x 4 = 3,312 mc/zi = 0,414 mc/h
= 0,115 l/s.
Qgs orar max = Korar * Qgs zi max
Korar - coeficient ce |ine seama de neuniformitatea consumului orar in
ziua de maxim consum.
=============================================================
119
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Korar = 6
Qgs orar max = Korar x Qgs zi max = 6 x 0,414 = 2,484 mc/h = 0,69 l/s
2.3.1.1. Determinarea cerin |ei de ap, de uz tehnologic :
Qts = Nt [ mc/zi]
Qts zi med = 21,8 mc/zi = 2,725 mc/h = 0,756 l/s, pentru o zi
conven|ional, de calcul, de 8 ore.
Qts zi max = Kzi * Qts zi med
Kzi - coeficient supraunitar ce |ine seama de neuniformitatea
consumului orar raportat la perioada unei zile
Kzi = 1,5
Qts zi max=Kzi x Qts zi med = 21,8 x 1,5 = 32,70 mc/zi = 4,087 mc/h =
1,135 l/s.
Qts orar max = Korar * Qts zi max
Korar - coeficient ce |ine seama de neuniformitatea consumului orar in
ziua de maxim consum.
Korar = 6,0
Qts orar max = Korar x Qts zi max = 6 x 4,087 = 24,52 mc/h = 6,81 l/s
Cerina de ap, total'
Qs = Qgs + Qts
Qs = Qs zi med = 22,628 mc/h = 2,828 mc/zi = 0,785 l/s.
Qs zi med = 22,628 mc/h = 2,828 mc/zi = 0,785 l/s.
Qszi max = 36,012 mc/zi = 4,50 mc/zi = 1,25 l/s.
Qsorar max = 27,004 mc/ora = 7,50 l/s
2.3.3. Debitele de alimentare a obiectelor sistemului de alimentare cu
ap
=============================================================
120
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2.3.3.1. Sursa se dimensioneaz pentru debitul cerin|ei de ap, zilnic
mediu, total, Qts zi med = 22,628 mc/zi = 2,828 mc/h = 0,785 l/s.
2.3.3.2. Sec|iunile de control dintre sursa i rezervorul de inmagazinare
se dimensioneaz pentru debitul cerin|ei totale de ap maxim zilnice,
Qts zi max = 36,012 mc/zi = 4,50 mc/zi = 1,25 l/s.
2.3.3.3. Sec|iunile de control ale re|elei de distribu|ie se dimensioneaz
pentru debitul cerin|ei de ap, totale, maxim orare: Qts orar max = 27,004 mc/ora =
7,50 l/s, peste care se suprapune interven|ia la incendiu, cu un debit de 5 l/s, deci
13,50 l/s.
Pentru asigurarea sursei de ap se propune realizarea unui foraj de
explorare - exploatare, care s asigure debitul total de alimentare cu ap, zilnic
mediu, de 0,785 l/s.
+. Re5er7orul %e acumulare
Rezervorul de acumulare trebuie s asigure urmtoarele volume:
- volumul de compensare orar;
- volumul maxim dintre volumul intangibil de incendiu i volumul de
compensare orar.
3.1. Determinarea volumului de compensare orar
Vcomp = 0,22 Qts zi max = 0,22 x 1,25 = 0,275 l/s = 0,99 mc/h
= 23,76 mc/zi
Vavarie = 0,2 * Qts zi max = 0,2 x 1,25 = 0,25 l/s = 0,9 mc/h = 21,60
mc/zi
V
A
= 0,99 mc/h + 0,9 mc/h = 1,89 mc/h = 45,36 mc/zi pentru o zi de 24
ore de refacere.
3.2. Volumul rezervei intangibile de interven |ie la incendiu
Rezerva intangibil, de interven|ie la incendiu, va fi de 54 mc.
=============================================================
121
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Se va utiliza un rezervor radial, suprateran, din beton armat turnat
monolit, cuplat cu o statie de pompare, propus, cu volumul de 100 mc, ce urmeaz a
fi executat, in care vor fi cantonate ambele rezerve.
4. Sta|ia de tratare
Pentru debitul de alimentare cu ap, de uz tehnologic, nu este necesar
tratarea debitului de ap.
Debitele de alimentare cu ap, de uz igienico-sanitar, vor fi utilizate
doar pentru igiena corporal a personalului.
Apa de but, va fi asigurat cu dispozitive transportabile, de tip ''La
Fntna''.
Pentru dezinfectia intregului debit de alimentare cu apa, se va utiliza
solutia dezinfec|iei debitului de ap, cu ultraviolete, utiliznd un sistem de dezinfec|ie,
de tip AQUADA 2, ce asigur dezinfec|ia unui debit de ap, de 2,9 mc/h.
5. Debite de ape uzate )
Debitele de ape uzate, de natur fecaloid, produse in cadrul
pavilionului de exploatare, de la grupurile sanitare, vor fi colectate la un bazin
vidanjabil, adiacent cldirii, realizat din beton armat, cu volumul de 5 mc. Periodic,
apele uzate colectate, vor fi vidanjate, iar vidanjul introdus in procesul tehnologic.
2.1.+. /anagementul apelor u5ate
Se vor produce urmtoarele categorii de ape uzate:
ape u5ate mena9ere (0,69 l/s; 0,8 mc/zi) deversare n bazin vidanjabil de 5 mc;
ape u5ate teCnologice provenite de la instala|ia de deshidratare a biogazului
(separatorul de condens) rezult 18,5 l/h ap (160 mc/an) aceast ap poate
con|ine sulf i fosfor. Este introdus n bazinele de stocare unde se amestec cu
materia prim.
=============================================================
122
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
ape plu7iale sunt deversate n mediu prin intermediul unor rigole
&pe uzate mena9ere n debit de 0,8 mc/zi ) sunt canalizate i deversate ntr-un
bazin vidanjabil cu volumul de 5 mc, amplasat ngropat. Apele uzate sunt vidanjate
periodic i introduse n proces.
&pele pluviale colectate de pe suprafa|a amplasamentului sunt deversate liber la
teren. Aceste ape sunt considerate conven|ional curate.
,e$imul $ener!rii apelor uzate :
apele uzate menajere au regim permanent.
apele uzate tehnologice au un regim neuniform
+vacuarea apelor pluviale
Platforma va fi sistematizat pe vertical i orizontal astfel nct apele pluviale vor
fi colectate prin sistemul de rigole i evacuate pe terenurile limitrofe.
Instalaii de preepurare i/sau epurare.
nstala|ii de preepurare i epurare nu sunt prevzute a se realiza.
Pentru urmrirea calit|ii apelor freatice, sunt prevzute, perimetral propriet|ii, 4 foraje de
observa|ie, Dn 160 mm, H = 40 ml.
2.1.2. Progno5area impactului
.alitatea apei receptorului dup! desc!rcarea apelor uzate, comparativ cu
condiiile prev!zute de le$islaia de mediu in vi$oare :
Nu sunt evacuate ape uzate de pe amplasament
=============================================================
123
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Impactul pro%u$ )
Factorul de mediu ap nu este afectat .
Impactul produs de prelevarea apei asupra condiiilor hidrolo$ice i
hidro$eolo$ice ale amplasamentului proiectului :
Debitul de ap prelevat din subteran este de 4 mc/h. n aceste condi|ii nu exist
impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbari previzibile ale
condi|iilor hidrologice i hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va
modifica regimul de curgere al apelor subterane sau debitul acestora.
Impactul previzi"il asupra ecosistemelor corpurilor de ap! i asupra zonelor de
coast! provocat de apele uzate $enerate i evacuate :
Platforma va fi sistematizat pe vertical i orizontal astfel nct apele pluviale vor fi
colectate prin rigole exterioare betonate din jurul obiectelor i vor fi evacuate in
mediu pe terenurile limitrofe. Func|ionarea obiectivului propus nu va afecta
ecosistemele acvatice.
/olosinte de ap! (zone de recreere, prize de ap!, zone prote9ate, ali utilizatori
Bn zona de impact potenial provocat de evacuarea apelor uzate.
Nu se vor evacua ape uzate de pe amplasament.
Impactul transfrontier! :
Avnd n vedere loca|ia , modul de realizare a obiectivului propus i anvergura
activit|ii desfurate n cadrul acestuia se consider c nu exist impact poten|ial
transfrontier.
2.1.-. /'$uri %e %iminuare a impactului
Se vor respecta urmtoarele msuri de diminuare a impactului :
sistem de colectare i evacuare controlat a apelor uzate menajere;
=============================================================
124
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
fertilizarea terenurilor agricole cu namol de fermentare prin respectarea celor
mai bune practici agricole;
de pe amplasament nu se evacueaz ape uzate n receptori naturali.
%.3. +misii Bn atmosfer!
2.3.1. Date generale
Scurt' caracteri5are a $ur$elor %e poluare $taionare "i mo0ile e#i$tente >n
5on' $ur$e %e poluare %iri9ate "i ne%iri9ate.
Sursele de poluare a atmosferei din zon (comuna Slobozia Ciorti) fac parte din
categoria surselor tipice zonelor rurale i anume:
nclzirea reziden|ial proprie i prepararea domestic a hranei
nclzirea spa|iilor institu|ionale i comerciale cu mijloace clasice proprii;
activit|i de mic industrie;
mici activit|i private (repara|ii auto i utilajelor agricole, morrit i panifica|ie)
activit|i agricole:
o culturi vegetale (grdini, vii, pomi fructiferi)
o creterea animalelor
o depozitarea deeurilor
Sursele de poluare mobile a aerului sunt reprezentate de traficul auto din zona.
Sta|ia de biogaz va fi amplasat n apropierea drumului comunal DC 149 Focani
Slobozia Ciorti i a drumului de exploatare limitrof cii ferate.
Se estimeaz ca singurele surse de emisie mobile vor fi mijloacele auto care vor
transporta materia prim i produsele la sta|ie.
Calitatea aerului n zon se consider a fi 0un'.
=============================================================
125
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2.3.3. Sur$e "i poluani generai
2.3.3.?. Documente %e referin'
Tehnologia adoptat prevede tratarea deeurilor provenite din activit|ile
desfurate la ferme conform Regulamentului 1,,2;3**3 astfel:
a= Prin fermentarea anaero0' >n in$talaia %e 0ioga5 a urm'toarelor %e"euri
organice %e origine animal')

Dejec|iile de la complexele de porci , respectiv nmolul primar , deeu categoria 3

n completarea deeurilor organice de natur animal s-au prevzut @- t;5i re$turi
7egetale u$cate (paie de pioase i coceni de porumb sau similar) cu un con|inut de
,-L$.u.
Producerea simultan a energiei electrice i termice, este o $oluie G?T pentru toate
domeniile n care se folosete, deoarece emisiile de CO
2
pentru generarea simultan
a energiei termice i electrice, sunt mult mai reduse dect pentru generarea separat
a energiei termice i a energiei electrice. De asemenea, n acest caz, se utilizeaz
drept combustibil biogazul, un biocombustibil care chiar dac emite CO
2
prin ardere,
aceste emisii sunt considerate neutre pentru mediu.
nstala|ia de cogenerare (BC) propriu-zis, este alctuit din motorul cu ardere
intern de tip diesel, adaptat la utilizarea drept combustibil a biogazului, cuplat la un
generator electric i la filtrul de aer de combustie, toate montate pe o plac de baz.
Pentru a asigura buna func|ionare a instala|iei, la modulul BC se adaug
urmtoarele utilaje i echipamente:
sistem de alimentare cu combustibil;
sistem de alimentare cu ulei de ungere;
=============================================================
126
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
sistemul de rcire a gazelor de ardere de la motorul diesel ;
sistemul de rcire cu ap a motorului i a uleiului de ungere a motorului;
atenuator de zgomot pentru gazele de ardere ;
sistem de purificare a gazelor de ardere;
sistemul de monitorizare a func|ionrii modulului BC.
Toate aceste utilaje i echipamente, care alctuiesc un modul BC se monteaz ntr-
un container izolat fonic, la care se adaug instala|iile de alimentare, ventilare i
exhaustare aer.
Containerul cu instala|ia BC mai con|ine un tablou de supraveghere i automatizare,
care permite integrarea instala|iei BC la locul de montaj, cu instala|ia de fermentare
anaerob (unde se genereaz biogazul i unde se trimite la consum ap fierbinte la
80 C) i cu SEN, unde se trimite energia electric produs.
1. CORIN?IR
Conform +0+</.-,I)&I, +mision Inventor? Huide"ooF 5 377C, emisiile
rezultate din producerea biogazului (SNAP COD 091006, 091008, NOSE CODE:
109.07.23, 109.07.31, NFR CODE: 6D), contribuie la emisiile totale na|ionale ntr-o
msur insignifiant mai pu|in de 1% raportat la to|i poluan|ii evacua|i.
nc nu s-a elaborat o metodologie specific pentru aceste activit|i tocmai din
motivul c emisiile rezultate sunt neglijabile (la nivel na|ional).
Aceste activit|i nu sunt surse semnificative de PM2,5.
3. 6THGREEEH*.*@
Inte$rated <ollution <revention and .ontrol= ,eference Document on (est
&vaila"le *echni>ues for the @aste *reatments Industries, &u$ust 377A.
(est &vaila"le *echni>ues in the 1lau$hterhouses and &nimal (?-products
Industries
=============================================================
127
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Procesul de fermentare anaerob se desfoar n condi|ii anaerobe recipien|i
etani i nu presupune emisii n atmosfer dect n timpul transferului n i din
fermentatoare. Sistemele anaerobe genereaz mai pu|ine emisii dect sistemele
aerobe raportat la kilogram de deeuri, deoarece emisiile gazoase (metanul) sunt
produi utili (metanul este utilizat pentru producerea energiei). n orice caz, n cazul
distribu|iei deeurilor i a tratamentului mecanic pot rezulta emisii de mirosuri i praf.
O alt surs de emisii o reprezint etapa aerob a procesului , cnd se pot produce
emisii de miros, n special dac fermentarea anaerob nu se produce la parametrii
optimi.
Emisiile cauzate de combustia biogazului sunt n mod normal mai mari dect emisiile
generate n timpul procesului de producere a biogazului.
Sunt posibile emisii fugitive de biogaz rezultate din valvele de urgen| i din
neetaneit|i ale traseelor tehnologice. Acestea implic o serie de riscuri, inclusiv
riscul de explozie sau incendiu, alturi de toxicitatea gazelor (H2S, mercaptani care
genereaz mirosuri).
Emisiile de pulberi sunt pu|in probabile deoarece procesul anaerob se desfoar n
spa|ii etane.
On $ituaia anali5at' %e"eurile nu nece$it' proce$are mecanic' a$tfel inc:t
emi$iile %e particule $unt minime.
Ta0el 2.3.1. Emi$ii ga5oa$e %in $taiile %e 0ioga5 <per $taie=
Component Concentraia
la emi$ie
Unitate %e
m'$ur'
Emi$ii
$pecifice
<g;ton'
%e"euri=
Emi$ii
$pecifice
<g;/P metan=
Gaz produs 11000 Nmc/t
Metan Fugitive Vol.% 0 411 0,1
CO2 31 35,2 Vol.% 181000
520000
85
=============================================================
128
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
CO 72,3 0,25
NOx 10 72,3
NH3 Fugitive
N2O 0 0,2
SOx 2,5 30 0,15
H2S 284 289 mg/Nmc 0,033
TOC (VOC) 0,0023
PM
(bioaerosol)
Miros 626 GE/Nmc
Cloroform 2 g/Nmc
Benzen 50 70 g/Nmc
Toluen 220 250 g/Nmc
Etilbenzen 610 630 g/Nmc
m+p+o xilen 290 360 g/Nmc
Hidrocarburi
halogenate i
PCB-uri
0,00073
Dioxine i
furani (TEQ)
(0,4 4)10
-8
Clor total 1,5 g/Nmc
HCl 0,011
HF 0,0021
Cd 9,410
-7
Cr 1,110
-7
Hg 6,910
-7
Pb 8,510
-7
Zn 1,310
-7
Fugitive nseamn c emisiile fugitive ale acestor compui se produc dar nu exist
date dup care s se poat cuantifica.
Sur$a) 6THGREEEH*.*@
Arderea de urgen| a biogazului se va produce la o temperatur de min. 900C.
Concentra|ia maxim a hidrogenului sulfurat n biogaz este de 50ppm sau eficien|a
de epurare de 98%.
Emisiile rezultate din procesul de combustie a biogazului sunt prezentate n tabelul
4.2.2.
Ta0el 2.3.3. Concentra|ia gazelor de ardere la BC
=============================================================
129
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Parametru Biogaz Gaze exhaustate (de
ardere)
AOX( adsorbable organically
bound halogens)
<150
CO 100 650*
Praf <10 50
NOx 100 500**
H2S <5
HCl <10 30
HF <2 5
Hidrocarburi <50 150
SO2 <50 500
Datele $unt >n mg;Nmc la -LO3
*) cnd se utilizeaz motoare cu aprindere prin scnteie de capacitate
mic (<3MWth), valoarea de 650 poate fi dificil de ob|inut. nstala|ia
atinge performan|a de 600 mg/Nmc la emisii pentru acest poluant.
**) cnd se utilizeaz motoare cu injec|ie de capacitate mic (<3MW),
valoarea de 500 poate fi dificil de ob|inut. nstala|ia atinge
performan|a de 500 mg/Nmc la emisii pentru acest poluant
2.3.3.G. Emi$ii >n aer %in acti7itatea in$talaiei anali5ate
2.3.3.1. Sur$e %e emi$ii
Activitatea de producere a energiei termice i electrice din biogaz duce la emisii n
atmosfer provenite din urmtoarele surse:
1. /anipularea %e"eurilor organice intro%u$e ca "i coA$u0$trat >n
0ioreactor. Se utilizeaz, pe lng materia prim principal silozul de
porumb alte materiale: dejec|ii bovine, porcine, dejec|ii psri. Cantit|ile din
aceste materiale introduse n reactor sunt relativ sczute n compara|ie cu
materia prim principal:
=============================================================
130
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ta0el 2.3.+. Materii prime pentru sta|ia de biogaz
Su0$trat Intr'ri
TOT?L
Jt;anK
TOT?L
Jt;5iK
%e9ectii porcine 3650 10
$ilo5 %e porum0 23 725 65
apa %e proce$ 11 315 37,6
TOT?L +. @1* 113@
Astfel, zilnic se pot introduce maxim 10 t deeuri organice (co-substrat). Aceste
deeuri sunt livrate direct n autocamioane de la productori. Nu este necesar
depozitarea intermediar. Descrcarea autocisternelor se face n concordan| cu
sugestiile BAT i dispozi|iilor Regulamentului CE 1774/2004, pentru minimizarea
emisiilor fugitive, respectiv:
men|inerea poluan|ilor din aerul exhaustat la un nivel sczut prin:
o devierea rutelor de trafic n afara zonei de livrare;
o utilizarea suprafe|elor i echipamentelor de lucru uor de cur|at;
o minimizarea timpului de depozitare al deeurilor n zona de livrare;
o cur|area pardoselilor cu regularitate utiliznd aspiratoare cu vacuum;
o cur|area benzilor transportoare i a celorlalte echipamente cel pu|in o
dat pe sptmn;
utilizarea unui sistem automat i rapid de ac|ionare a uilor i dotarea acestora
cu cortine de aer; minimizarea timpului de deschidere a uilor. Aceste dotri sunt
menite s minimizeze schimbul de aer n timpul descrcrii sau ncrcrii.
buncrul de alimentare va fi dotat cu un sistem special pentru reducerea
contactului dintre deeuri i aerul exterior. n buncrele deschise, se practic
=============================================================
131
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
aspirarea gazelor rezultate din deeuri i exhaustarea acestora ntr-o instala|ie
de tratare.
in plus, n timpul opera|iilor de depozitare i manipulare, urmtoarele msuri
sunt aplicabile pentru minimizarea emisiilor de praf:
o acoperirea benzilor transportoare;
o cur|area cu regularitate a spa|iilor aferente agregatelor, pardoselilor i
rutelor de trafic;
o splarea cauciucurilor camioanelor pentru prevenirea disperiei
deeurilor preluate pe ro|i n afara amplasamentului;
o micorarea distan|ei de cdere ntre benzi transportoare
o instala|ie de desprfuire aferent sistemului de exhaustare a aerului din
hale
descompunerea aeroba a deeurilor sau materiilor prime organice depozitate
trebuie evitat pe ct posibil.
On ace$te con%iii emi$iile >n atmo$fer' re5ultate %in manipularea %e"eurilor
organice $unt minime "i ne$emnificati7e.
2. Emi$ii fugiti7e %e metan pot rezulta din neetaneit|i, scurgeri accidentale i
gestionare incorect a traseelor tehnologice pentru biogaz <ne%iri9ate=.
Biogazul produs din fermenta|ie se colecteaz la partea superioar a
fermentatoarelor n rezervoare tip ,pung (baloane din folie de plastic insertizat cu
fibre textile). De aici, biogazul este transportat ctre bateria de cogenerare.
3. Emi$ii punctuale re5ultate %in com0u$tia 0ioga5ului >n $copul pro%ucerii
energiei termice "i electrice <%iri9ate=
Conform documentelor de referin|, aceste emisii nu sunt de natur s afecteze
semnificativ mediul, date fiind debitele i concentra|iile n poluan|i la emisie.
=============================================================
132
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Se emit gaze specifice de ardere: CO, NOx, SOx, pulberi, precum i concentra|ii
foarte mici de al|i poluan|i: HCl, HF, COV, metale grele etc. Aceste emisii vor fi
detaliate ntr-un capitol urmtor.
4. Emi$ii punctuale re5ultate %e la ar%erea %e $iguran' a 0ioga5ului "i %e la
generator <%iri9ate=
Sta|ia este dotat i cu un arztor de urgen| a biogazului (flacr deschis).
Acesta este utilizat n urmtoarele cazuri:
bateria de cogenerare este nefunc|ional (avarie)
fermentatoarele produc mai mult biogaz dect poate utiliza bateria de cogenerare
aceste situa|ii se ntlnesc destul de rar deoarece:
fermentatoarele i bateria de cogenerare sunt proiectate n interdependen|;
capacitatea de stocare a rezervoarelor ,pung este foarte mare.
Arderea de urgen| a biogazului se va produce la o temperatur de min. 900C.
Concentra|ia maxim a hidrogenului sulfurat n biogaz este de 50ppm sau eficien|a
de epurare de 98%.
5. Emi$ii ne%iri9ate mo0ile
Sunt reprezentate de mijloacele de transport auto, echipate cu motoare Diesel cu
urmtoarele caracteristici ale surselor:
o surse nedirijate
o evacuri intermitente de gaze carbura|ie
o surse la nivelul solului
2.3.3.3. In$talaii %e colectare reinere "i %i$per"ie >n atmo$fer'
Conform BAT, epurarea fluxurilor gazoase rezultate din arderea biogazului nu se
justific economic i nici din punct de vedere al protec|iei mediului. nstala|iile mai
mici de 3MWth nu necesit instala|ii de epurare a fluxurilor gazoase (nici a biogazului
=============================================================
133
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
i nici a gazelor de ardere) deoarece debitele i concentra|iile n poluan|i la emisie
sunt mici (comparativ cu alte instala|ii de ardere).
n tabelul 4.2.4. sunt enumerate i descrise echipamentele de evacuare n atmosfer
a gazelor de ardere.
Ta0el 2.3.2. nstala|ii de re|inere i dispersie n atmosfer
In$talaie Caracteri$tici
in$talaie
De0it
e7acuare
Temperatura
%e e7acuare
Caracteri$tic
i $ur$' %e
e7acuare
!ite5a
ga5elor
la
e7acuare
BC (4
cogeneratoare)
combined Heat
and Power
Unit tip
TEDOM
Quanto
Deutz, 521 kW
func|ionare
pe biogaz
2325
Nmc/h
150 180C 4 Couri de
disperie
H = 8m
Dint. = 200
mm
9,14 m/s
Flacr de
siguran|
Flacr
deschis
ardere biogaz
Max. 500
mc/h*
900C H = 10m
Dint = 200mm
1,71 m/s
*) Volumul gazelor de ardere s-a calculat din ecua|ia stoechiometric de oxidare a
metanului:
CH
4
+ 2O
2
= CO
2
+ 2H
2
O
2.3.3.+. Concentraii "i %e0ite ma"ice %e poluani e$timai a fi e7acuai >n me%iu
fa' %e normele >n 7igoare
=============================================================
134
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
1. 0i9loacele de transport
Toate mijloacele de transport utilizate sunt echipate cu motoare Diesel.
Timpul de func|ionare a mijloacelor de transport susmen|ionate n incinta sta|iei este
mic, de ordinul a maxim o or pe parcursul unei zile, iar regimul de func|ionare a
motoarelor este apropiat de regimul de mers n gol.
Avnd n vedere timpii scur|i de func|ionare a motoarelor Diesel n incinta
analizat, regimul lejer de func|ionare a motoarelor, precum i faptul c toate
mijloacele de transport utilizate sunt autorizate de Registrul Auto Romn pentru
circula|ia pe drumurile publice (n cadrul testelor de autorizare fiind incluse i
msurtori privitoare la emisiile de noxe n atmosfer prin gazele de eapament),
considerm c noxele emise n atmosfer prin gazele de eapament rezultate din
func|ionarea motoarelor Diesel nu sunt n msur s afecteze semnificativ calitatea
aerului din zon.
E$timarea emi$iilor %in $ur$e mo0ile <mi9loace %e tran$port=
Pe amplasament vor activa urmtoarele mijloace de transport:
incrctor frontal max. 2 ore/zi (medie); consum mediu: 20 l motorin/h 40 l
motorin/zi
autocamioane recep|ie materie prim i evacuare produse finite (namol de
fermentare). n fermentatoare se introduc tipuri de co-substrat n cantit|i de pn la
10 tone/zi. Se consider c amplasamentul este tranzitat de 4 autocamioane pentru
livrare materie prim i 1 camion/zi pentru evacuare namol. n total, aceste utilaje
func|ioneaz pe amplasament 1 h, consumnd 15 l motorin.
Totalul de motorin consumat zilnic pe amplasament este de -- l.
Conform "oan Anghelache Noi combustibili pentru automobile, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1993, cantit|ile de substan|e poluante rezultate prin arderea unui
kilogram de combustibil n motor (valori medii) sunt::
=============================================================
135
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ta0el 2.3.-. Emisii specifice de poluan|i n atmosfer la arderea motorinei n
motoare DESEL
Natura poluantului
Cantitate Concentraie
g;Ig motorin' mg;mc
Monoxid de carbon (CO) 21 1,19
Oxizi de azot (NOx) 27 1,53
Hidrocarburi nearse 13 0,7
Dioxid de sulf 7,8 0,44
Aldehide 0,8 0,045
Cantit|ile de poluan|i ce vor rezulta din arderea carburan|ilor n motoarele cu ardere
intern sunt prezentate n tabelul urmtor :
Ta0el 2.3.@. Emisii estimate de poluan|i din surse mobile
Natura poluantului
Cantitate ma#im'
g;5i
Monoxid de carbon (CO) 1155
Oxizi de azot (NOx) 1485
Hidrocarburi nearse 715
Dioxid de sulf 429
Aldehide 44
3. (ateria de co$eneratoare
Caracteristicile bateriei de cogeneratoare:
Date tehnice:
- Motor cu gaz + generator electric
- Capacitate cilindree 14,62 l/V 8
- Randament electric 40,60 %
- Randament termic 44,0 %
- Capacitate electric 250 kW /h
- Capacitate termic 271 kW / h
- Tensiune 400 V
- Consum biogaz la 55% CH4 111m3/h
- Noxe n gazele de eapare
=============================================================
136
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- Nox < 500 mg/m3
- CO < 600 mg/m3
- Praf / funingine < 10 mg/Nm3
Coul de fum, este din |eava de o|el, inoxidabil, Dn 200 mm, H = 8 m
Bateria de cogeneratoare este format din 4 cogeneratoare, instala|ii compacte,
containerizate, C6. Unit|ile de cogenerare sunt dotate cu motoare termice cu
aprindere prin scnteie.
Cogeneratoarele sunt montate in containere i echipate cu tot ce este nevoie
pentru buna func|ionare. Motoarele termice ac|ioneaz generatoare de energie
electric, care, la rndul lor, produc energie electric.
ni|ierea arderii in cogeneratoare (pornirea acestora) se realizeaz cu gaz petrolier
lichefiat, stocat intr-un rezervor de gaz, C16, exterior, in montaj aerian, cu volumul de
2000 l.

Cogeneratoarele, 4 buc|i, formeaz unitatea tehnologic de valorificare a
biogazului prin producerea energiei electrice i termice. Se instaleaz, n apropierea
fermentatoarelor pentru a avea trasee de conducte de agent termic ct mai scurte.
Cogeneratorul produce totodat energia electric necesar utilajelor componente ct
i energia termica necesar schimbtorului de cldur utilizat la nclzirea
substraturilor din fermentatoare.
Blocul de cogenerare se compune dintr-un motor cu ardere intern care folosete
drept combustibil biogazul, care angreneaz un generator electric, un schimbtor de
cldur din circuitul de rcire al motorului i un schimbtor de cldur pe gazele de
eapare. Cogeneratorul este conceput special pentru arderea biogazului.
Randamentul electric este de cca. 2,2 kW-el / m3 de biogaz (difer n func|ie de
con|inutul de metan din biogaz). Puterea debitat de motor este reglabil, de la 50 la
100 %, ceea ce garanteaz o adaptare optim att la cantit|ile de biogaz,
disponibile, ct i la necesarul de consum.
Energia electric produs, este pe joas tensiune, sincronizat cu re|eaua
national att ca tensiune ct i ca frecven|. n cazul dispari|iei tensiunii pe re|eaua
na|ional, cogeneratorul este decuplat de aceasta, motorul func|ionnd fr sarcin.
=============================================================
137
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Printr-un modul suplimentar, este posibil ca generatorul s se decupleze de re|ea,
dar s livreze n continuare energie n instalatia intern.
Recuplarea la re|ea, n acest caz, nu se mai face automat.
Punctul de predare a energiei electrice sunt bornele trifazice din panoul electric al
cogeneratorului
Transformatorul i sistemul de contorizare se vor livra de ctre Electrica. De
asemenea, racordarea acestora va fi realizat de o societate zonal autorizat.
Punctul de predare a energiei termice, sunt flanele de racordare de pe laterala
containerului fiecrui cogenerator. Temperatura agentului termic pe tur este de
cca. +80 C.
Date teCnice %e 0a5')
Energie electric produs
(maxim)
930 kW
Energie termic produs
(maxim)
1073 kW
Eficien| electric 42,0 %
Eficien| termic 48 %
Eficien| total (utilizare
combustbil)
86,3 %
Consum de gaz la 100%
capacitate
401,5 mc/h
Com0u$ti0il
Biogazul utilizat ca i combustibil trebuie s ndeplineasc urmtoarele caracteristici:
Con|inutul de metan (vol.) 65 %
Con|inutul minim de metan
(vol.)
>50 %
Capacitate caloric 23,4 MJ/Nmc
Clor <2,7 mg/MJ
Fluor <1,4 mg/MJ
Clor i fluor <2,7 mg/MJ
Sulf total <20 mg/MJ
=============================================================
138
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Particule solide
(dimensiune maxim)
<10(<10microm) mg/Nmc
Ulei (nu n form lichid) <400 mg/Nmc
Silicon <0,10 mg/Nmc
Umiditatea relativ <90 %
Temperatura gazelor 10 50 C
Presiunea gazului 2 10 kPa
Traseele tehnologice de admisie a biogazului sunt realizate conform normativelor n
vigoare. BC este prevzut cu o instala|ie de cur|are a gazului (splare) i cu o
instala|ie de protec|ie (electrovalve independente i vas de expansiune) n cazul
opririi BC. Pe traseul de alimentare se prevede un regulator de presiune.
Com0u$tie "i aer %e r'cire)
Cldura neutilizat (cldura radiant din pr|ile fierbin|i ale BC) este dispersat n
interiorul cldirii BC. Pentru rcire este prevzut un sistem de ventila|ie, cu
urmtoarele caracteristici:
Cldur neutilizat,
eliminat cu aerul de rcire
50 kW
Volumul de aer de
combustie
2135 Nmc/h
Cantitatea minim de aer
de rcire
10500 Nmc/h
Temperatura aerului de
rcire la intrare, min/max.
10/35 C
Temperatura aerului la
ieire, max.
50 C
E7acuarea pro%u"ilor %e com0u$tie "i a con%en$atului
Gazele de combustie sunt eliminate din BC prin tubulatura de exhaustare n
atmosfer, prin intermediul a 4 couri cu nl|imea de 10 m i diametrul de 200 mm.
Volumul gazelor de
combustie
2325 Nmc/h
Temperatura gazelor de
combustie nainte de rcire
530 C
Temperatura gazelor de
combustie, nominal/maxim
150/180 C
=============================================================
139
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Dimensiuni co: H/diam .
int.
10/0,2 m
Viteza gazelor la ieirea
din co
9,14 m/s
8gomot
Zgomot la 1 m de BC, cu
unitate de reducere a
zgomotului
78 dB(A)
Zgomot la 1 m de BC, fr
unitate de reducere a
zgomotului
80 dB(A)
+. Elac'ra %e $iguran'
Sta|ia este dotat i cu un arztor de urgen| a biogazului (flacr deschis).
Arderea de urgen| a biogazului se va produce la o temperatur de min. 900C.
Concentra|ia maxim a hidrogenului sulfurat n biogaz este de 50ppm sau eficien|a
de epurare de 98%.
Arderea se realizeaz la nl|imea de 10 m de la sol, la captul unui co cu diametrul
interior de 200 mm.
Emisiile totale din surse sta|ionare, dirijate sunt centralizate n tabelul 4.2.7.
nforma|iile sunt preluate i prelucrate din documentele de referin| prezentate n
capitolul 4.2.2.A. Compararea concentra|iei la emisie s-a fcut cu CMA-urile impuse
de Ord. 462/1993, avndu-se n vedere pragurile de alert i de interven|ie introduse
de Ord. 756/1997.
Ta0elul 2.3.,. Estimarea emisiilor din surse sta|ionare, dirijate
Poluant Emi$ii
$pecifice
<cf.
6THGREE
Concentraia
la emi$ie <cf.
6THGREEE
*.*@=
De0ite
ma#ime %e
poluani
JIg;anK
C/?D Jmg;mcK
Prag %e
alert' <,*L
%in C/?=
Prag %e
inter7enie
<1**L %in
=============================================================
140
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
E *.*@=
Jg;t %e"euK
Jmg;NmcK C/?=
CO 103,6 100 650 2603 - -
Praf 7,96 <10 50 200 35 50
NO# 79,75 100 500 2002,5 350 500
M3S 0,796 <5 20 3,5 5
MCl 4,78 <10 30 120 21 30
ME 0,796 <2 5 20 3,5 5
SO3 79,75 <50 500 2002,6 350 500
CO3 181000
520000
- 13056160 - -
N3O 0,2 1,25 5,02 - -
TOC <!OC= 0,0023 0,0144 0,0577 - -
Cloroform 0,0003 0,002 0,008 - -
Gen5en 0,0111 0,050 0,070 0,28 3,5 5
Toluen 0,0398 0,220 0,250 1,001 70 100
Etil0en5en 0,1005 0,610 0,630 2,52 70 100
mQpQo #ilen 0,057 0,290 0,360 1,442 70 100
Mi%rocar0uri
Calogenate
"i PCGAuri
0,0024 <0,050
0,150
0,6008 - -
Dio#ine "i
furani <TER=
(0,4 4)10
-
8
2,510
-7
1,00410
-6
- -
Clor total 0,00024 0,0015 0,006 - -
C% 9,410
-7
58,9310
-7
23610
-7
0,14 0,2
Cr 1,110
-7
6,8910
-7
27,6110
-7
3,5 5
Mg 6,910
-7
43,2510
-7
173,210
-7
0,14 0,2
P0 8,510
-7
53,2810
-7
213,410
-7
3,5 5
8n 1,310
-7
8,1510
-7
32,6410
-7
- -
*) Cf. Ord. 462/1993 Condi|ii tehnice privind protec|ia atmosferei, Anexa 1 Norme
de limitare preventiv general a emisiilor de poluan|i n atmosfer,
Emisiile totale din surse sta|ionare nedirijate sunt constituite n principal din metan,
amoniac i miros rezultate din activit|ile de manipulare a deeurilor i a materiilor
prime. Debitele i concentra|iile acestor poluan|i sunt nesemnificative, comparativ cu
procesele aerobe de descompunere a materiei organice (v. tabel 4.2.8.).
=============================================================
141
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n general, aceste emisii sunt diminuate prin respectarea cu stricte|e a condi|iilor
optime de operare (prevzute prin BAT).
2.3.3.2. Progno5area polu'rii aerului
Emisiile provenite de la cele 4 couri ale bateriei de cogeneratoare se ncadreaz n
valorile prevzute de BAT/BREF.
.aracterizarea surselor de emisie punctiforme i a receptorilor - 1urse
Sursele punctiforme de emisie sunt cele 4 cogeneratoare i flacra deschis de
siguran|. S-au analizat:
surse simultane de emisie punctiforme : courile celor 4 cogeneratoare;
flacra deschis func|ioneaz doar cnd BC este nchis.
poluan|ii evacua|i n atmosfer sunt n concentra|iile din tabelul 4.2.7. Un posibil risc
de poluare a aerului nconjurtor este dat de poluan|ii CO, NOx, SOx. Ceilal|i
poluan|i sunt n concentra|ii mult sub limita maxim admis.
Caracterizarea surselor se face n tabelul 4.2.8.
Ta0elul 2.3... Caracterizarea surselor
In$talaie De0it
e7acuare
Temperatur
a %e
e7acuare
Caracteri$tic
i $ur$' %e
e7acuare
!ite5a
ga5elor
la
e7acuare
Poluani
e7acuai
Concentraia
la emi$ie
<ma#im'=
<mg;Nmc=
BC 2325
Nmc/h
150 180C 4 Couri de
disperie
H = 8m
Dint. =200
mm
9,14 m/s CO
NOx
praf
600
500
10
,eceptori
Amplasamentul propus este situat la cel pu|in 2km fa| de cea mai apropiat cldire
din com Slobozia Ciorti.Terenul din vecintate este agricol (arabil i unit|i
agricole). Practic, nu exist receptori n imediata vecintate care s fie afecta|i de
emisiile BC.
=============================================================
142
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Nox < 500 mg/m3
CO < 600 mg/m3
Praf / funingine < 10 mg/Nm3
=============================================================
143
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ta0el 2.3.1. (partea 1) Surse sta|ionare de poluare a aerului, poluan|i genera|i i emii - Centralizare
Denumirea
acti7it'ii
$ectorului
proce$ului
teCnologic
co%ul
acti7it'ii
Sur$e generatoare %e poluani atmo$ferici Caracteri$tici fi5ice
ale $ur$elor
Parametrii ga5elor
e7acuate
Denum
ire
Con$um;
pro%ucie
Timp
%e
lucru
anual
ore
Poluani
generai
Poluan
i
co%uri
%up'
ca5
Concent
ratie
mg;Nmc
Den
umi
re
On'li
me
<m=
D
i
a
m
e
t
r
u
l

l
a

i
n
t
e
r
i
o
r

l
a

7
:
r
f

a
l

c
o
"
u
l
u
i
!ite5a
<m;$=
Temp
eratur
a <SC=
D
e
0
i
t

7
o
l
u
m
i
c
;
%
e
0
i
t

m
a
"
i
c

m
+
;
$
g
;
$
1 3 + 2 - @ , . 1 1* 11 13 1+
=============================================================
144
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Producere
energie
electric i
termic din
Biogaz
SNAP COD
091006,
091008,
NOSE CODE:
109.07.23,
109.07.31,
NFR CODE:
6D
Baterie
de 4
cogener
atoare
func|ion
are pe
biogaz,
putere
250 x 4
w
Con$um)
111 mc
biogaz/h
Pro%ucie)
Energie
termica
produsa(brut
a):
25 765 Kw
h/zi (5 925
950kwh/an
Energie
electrica
produsa
(bruta):
22 330
kwh/zi (5 135
900 kwh/an
- -3*
ore/an
(func|io
nare la
capacit
ate
100%)
CO
Praf
NO#
A 600
10
500
4
Co
disp.
ident
ice
8 0,2 9,14 150 -
180
0,6458
mc/s
=============================================================
145
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2.3.3.-. /'$uri %e %iminuare a impactului
Ta0el 2.3.11. nstala|ii pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate), msuri
de prevenire a polurii aerului
Conform calculelor concentratiile poluantilor in emisie se incadreaza in normele
reglementate, astfel incat aceste instalatii nu sunt necesare.
2.3.3.@. E7aluarea ri$cului pentru $'n'tatea populaiei
Avnd n vedere urmtoarele elemente :
distan|a semnificativ fa| de zona de locuin|e peste 2 km ;
cantit|ile relativ reduse de poluan|i rezulta|i ;
se consider c riscul poten|ial pentru sntatea popula|iei este nesemnificativ
%.#. 1olul
2.+.1. Caracteri$ticile $olurilor %ominante >n 5on'
8ona ampla$amentului aparine >n mo% e#clu$i7 cuaternarului.
Din studiile intocmite rezult urmatoarea litologie specific in zona:
0,00 - 0,80 m - sol vegetal argilos
0,80 - 4,00 ( 6,00)m - praf argilos galben (lut loessoid sensibil la umezire
atinge valori de 4 - 6 %, sub incrcarea de 3 daN/cmp);
4,00 (6,00) m - 8 m - pietri cu nisip.
&ra%ul %e poluare
Pentru stabilirea gradului de poluare a solului au fost prelevate i analizate
patru probe de sol, din dou zone, indicate pe planul de situa|ie anexat (anexa 3), de
la adancimi de 5 i 30 cm.
Probele au fost prelevate in data de 19.03.2010 de ctre echipa DVOR PREST s.r.l.
Acestea au fost transmise prin curierat pentru a fi analizate in laboratoarele de
=============================================================
146
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
incercri din cadrul ROMPETROL QUALTY CONTROL s.r.l., acreditate RENAR-
certificat de acreditare nr. L 333-/04.02.2008.
Rapoartele de incercare nr.1580,1581,1578, 1579 emise de ctre
ROMPETROL QUALTY CONTROL s.r.l. se regsesc in anexa 4.
Amplasarea punctelor de prelevare a probelor s-a fcut |innd seama de natura
surselor poten|iale de poluare i a poluanilor. Acestea au fost marcate, in prealabil,
pe planul de situa|ie al zonei.
Probele de sol au fost prelevate de la dou adncimi diferite (reprezentnd
adncimile situate la 5 cm i, respectiv, 30 cm de suprafa|a solului), n conformitate
cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 184/2007 Anexa A.3, punctul 2.1.2., in cantit|i
suficiente pentru efectuarea analizelor i au fost transferate in pungi de plastic
pregtite prin marcare 1-5;2-30;3-5;4-30.
Re5ultatele anali5elor "i compararea ace$tora cu 7alorile a%mi$e
Rezultatele valorilor determinate au fost comparate cu valorile de referin| pentru
urme de elemente chimice n sol Tabelul nr. 1 din Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997
pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului.
n actul normativ men|ionat, indicatorii de apreciere a calit|ii solului sunt
raporta|i la valorile normale, pragurile de alert i pragurile de interven|ie, att pentru
folosin|a sensibil ct i pentru folosin|a mai putin sensibil a terenurilor.
Astfel:
pra$urile de alert! avertizeaz asupra existen|ei, ntr-o anumit situa|ie, a
unei poluri poteniale n sol.
pra$urile de interven ie sunt pragurile de poluare care impun reducerea
polurii, astfel nct concentra|iile de poluan|i s scad la valorile prevzute
de reglementrile n vigoare.
Reglementrile privind poluarea solurilor se refer att la folosin|a sensibil,
cat i la cea mai pu|in sensibil a terenurilor, identificate dup cum urmeaz:
a) folosina sensi"il! a terenurilor este reprezentat de utilizarea acestora pentru
zone reziden|iale i de agrement, n scopuri agricole, ca arii protejate sau zone
=============================================================
147
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
sanitare cu regim de restric|ii, precum i suprafe|ele de terenuri prevzute pentru
astfel de utilizri n viitor;
b) folosin! mai puin sensi"il! a terenurilor include toate utilizrile industriale i
comerciale existente, precum i suprafe|ele de terenuri prevzute pentru astfel de
utilizri n viitor.
Amplasamentul analizat se raporteaz la folosin|a mai putin sensibil a terenurilor
atat pentru utilizarea anterioar cat i pentru cea viitoare.
Pentru probele de sol prelevate s-au analizat urmtorii indicatori: total produs
petrolier, total pesticide, crom, cadmiu, nichel, plumb.
Rezultatele analizelor, comparativ cu valorile de prag i de interventie, pentru
folosin|e mai pu|in sensibile, sunt eviden|iate n tabelul de mai jos:
Interpretarea re5ultatelor
Rezultatele analizelor probelor de sol la indicatorii analiza|i (crom, cadmiu,
nichel, plumb, total hidrocarburi din petrol, total pesticide) nu ating pragurile de alert
stabilite n Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind
=============================================================
/etale grele
Total
Ci%rocar0uri
%in petrol
Total
pe$tici%e
Cr C% Ni P0
!alori
normale
<mg;Ig $.u.=
+* 1 3* 3* T 1** T *3
Prag %e
alerta
<mg;Ig $.u.=
+** - 3** 3-* 1.*** 3
Prag %e
Inter7enie
<mg;Ig $.u.=
@** 1* -** 1*** 3.*** -
1A - 31@ 13+ 33+ ..@ @+.
3A +* 12- 1*2 1,1 ,11
@1
+A - 13@ 13@ 1@ 1*1 ***3
2A +* 111 *1- 1,- 1-3 **3
148
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
evaluarea polurii mediului i reflect lipsa poluarii solului, avand in vedere i
caracteristicile de utilizare i amplasare:
zona amplasamentului este cu folosin| agricol (teren arabil i ferme de animale).
Solul a fost cultivat n regim gospodresc de ctre localnici.
activit|ile agricole sau zootehnice n regim intensiv s-au desfurat cu respectarea
normelor legale privind protec|ia mediului. De-a lungul timpului s-au utilizat n special
ngrminte naturale (dejec|ii zootehnice fermentate).
traficul auto din zon este redus, astfel inct se elimin acidifierea solului datorat
emisiilor de gaze toxice;
2.+.3. /o%ul %e folo$ire a terenurilor
Suprafa|a total ocupat de obiectiv este de 24 143 mp din care:
Eolo$in' teren Suprafaa
<mp=
Total construc|ii 1* .-1
Alei betonate 4365
Spa|iu verde 8668
Canale pluviale deschise 251
TOT?L 32 12+
Perimetrul vizat are stabilitatea general asigurat.
Nu s-au semnalat fenomene geologice active sau fosile.
Terenul satisface cerin|ele de sol mai pu|in sensibil pentru activit|i industriale.
2.+.+. Sur$e %e poluare a $olurilor
Cea mai important surs de poluare a solurilor o reprezint utilizarea
necorespunztoare a namolului rezultat n urma fermenta|iei anaerobe, ca
ngrmnt pentru sol. Alte surse de poluare a solului, cu mai pu|in importan|
sunt:
materii organice depozitate necorespunzator
=============================================================
149
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
deeuri depozitate necorespunzator
pierderi accidentale de ulei de la autovehicule i utilaje
pulberi i alte emisii de la centralele electro-termice
Pentru reducerea emisiilor in sol , subsol i apa subteran in cadrul instalatiei
analizate, se vor adopta urmtoarele msuri cu caracter general:
se vor respecta timpii de sta|ionare n fermentarea materiei organice, astfel
inct cantitatea de azot i fosfor din namol s fie n limite admiibile;
pardoselile din hale vor fi impermeabile i uor de cur|at. Zonele active ale
suprafe|ei de teren vor fi de asemenea impermeabilizate i uor de cur|at
nmolul fermentat, dup stocare n cele 2 bazine, va fi transportat pentru
fertilizarea solului in baza contractelor incheiate cu proprietarii terenurilor.
Pentru $olurile care $e fertili5ea5' $e 7a face $tu%iul pe%ologic "i
agrocCimic
deeurile reciclabile colectate selectiv vor fi depozitate in locurile special
amenajate
apele pluviale vor fi colectate prin rigole i evacuate in mediu fr con|inut de
uleiuri sau alte produse toxice sau periculoase
2.+.2. Controlul emi$iilor pe $ol
incrcrile i descrcrile de material trebuie s aib loc in zone desemnate,
protejate impotriva pierderilor prin scurgeri
toate autovehiculele trebuie etanate corespunzator, pentru a preveni
contaminarea solului prin scurgeri
titularul de activitate trebuie s aib in dotare o cantitate corespunztoare de
substan|e de absorb|ie adecvate pentru |inerea sub control i absorb|ia
oricrei pierderi prin scurgere
utili5area n'molului fermentat >n agricultur' $e 7a face funcie %e
caracteri$ticile re5ultate %in $tu%iul perio%ic cCimic 0iologic "i
0acteriologic %e capacitatea %e preluare a $olului "i %e 7alorificarea
=============================================================
150
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
potenialului nutriti7 la pro%ucia %e culturi %e c:mp. Se 7or re$pecta
pre7e%erile DI,+.*I:+I )I*,&DI'-, E1/ACA/+.+ privind administrarea
su" nivelul ma8im admis de 1C7 F$ )/Ga/an. Supra7egCerea a%mini$tr'rii
$e 7a face prin organi$me %e $pecialitate re$pecti7 OSP? Eoc"ani
<Oficiul %e Stu%ii Pe%ologice "i ?grocCimice=
2.+.-. Progno5area impactului
n vederea prognozei impactului la mprtierea pe sol a nmolului, s-a fcut
calculul necesarului de teren agricol pentru a fi respectate prevederile Directivei
Nitra|ilor (v. tabelul 4.3.1. i 4.3.2.). La punerea >n funciune a $taiei 0eneficiarul
7a tre0ui $' fac' %o7a%a %i$poni0ilit'ii $uprafeei %e teren nece$are. Pentru
ace$t $cop a fo$t %e9a incCeiat un contract <3*1;32.*..3**1= cu S.C.
Euroagri$er7ice $.r.l. pentru fertili5area a ,*3 Ca teren agricol.
Ta0elul 2.+.1. Cantit|i de nutrien|i n materia prim
Aceste date sunt valorile medii din analize(KTBL,1998-99).
15% din azotul amoniacal se transform la fermentare in NH4-N.
Ta0elul 2.+.3. Cantit|i de nutrien|i n nmolul fermentat i necesar teren
IEUIRI NUTRI/ENTE; RESTURI OR&?NICE IN SUGSTR?TUL RE8IDU?L
=============================================================
INTR?RI C;N F 2;1
TOT?L
Jt;anK
/?S?
USC?T?
Jt SU;anK
SUGSTR?T
C?R?CTERISTICI
SPECIEICE
TOT?LUL
NUTRI/ENTELOR
N
tot
JL 7. SUK
NM
2
AN
JL 7. SUK
P
3
O
-
JL 7. SUK
N
3
O
JL 7. SUK
N
tot
JIg;anK
NM
2
AN
JIg;anK
P
3
O
-
JIg;anK
N
3
O
JIg;anK
1.643 98,58 Dejectii porcine 9,30 4,00 5,20 4,90 9.168 3.943 5.126 4.830
2.190 175,20 Dejectii bovine 4,80 1,80 1,90 6,40 8.410 3.154 3.329 11.213
1.825 584,00 Dejectii pasari 8,00 0,80 4,30 2,50 46.720 4.672 25.11214.600
15.800 5214,00Siloz de porumb 1,30 0,20 0,354 1,13 67.782 10.42818.24958.918
3-.1*. @.*1,. 33@L*2-L*..1L 1-+.1.*+*.2*1@*.2.-
151
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
GIO&?8
Jt;anK
/?S?
USC?T?
Jt SU;anK
SUGSTR?T
RE8IDU?L
Jt;anK
N tot
JL 7. SUK
NM2AN
JL 7. SUK
P3O-
JL 7. SUK
N3O
JL 7. SUK
SUO
JL 7. SUK
N tot
JNg;m
NM2AN
JNg;m
+
K
P3O-
JNg;m
+
N3O
JNg;m
+
SUO
JNg;m
+
K
211- 3*,@ 3*11+ ,2 L 32 L 31 L @,* L,@ 32 +* @1
SUATOT?L) 1*+L SUPR?E?T? NECES?RV<ma#.) 1,* Ng N; Ca
;
an=)
1*-,@3 Ca
SUPR?E?T? NECES?RV<ma#.) ,* Ng P
3
O
-
; Ca;an=)
.@2*@, Ca
Lucrrile de amenajare a obiectivului pot aduce modificri asupra terenului din punct
de vedere fizic (compactare, tasare, amestecare straturi) asupra solului fa| de
situa|ia existent. Avnd n vedere amploarea relativ mic a proiectului, precum i
caracteristicile acestuia, modificrile fizice asupra solului sunt nesemnificative. Se
apreciaz c nu vor fi afectate semnificativ dinamica apelor subterane, deoarece
acestea sunt la adncimi de 6m.
]innd cont de utilizarea trecut precum i de modul de amenajare a terenului n
zona de amplasare a obiectivului propus, se consider c realizarea obiectivului
propus nu aduce modificri semnificative n activitatea biologic a solurilor, a calit|ii,
vulnerabilit|ii i rezisten|ei acestora.
Obiectivul propus este prevzut prin proiect cu mijloace corespunztoare de protec|ie
a factorului de mediu sol.
Se consider c in incinta sta|iei nu vor fi emisii semnificative pe sol.
Planificarea i efectuarea lucrarilor de verificare-intretinere-reparare a tuturor
instalatiilor i echipamentelor din sta|ie precum i planificarea riguroasa a tuturor
operatiilor care se desfasoara, vor preveni aparitia unor emisii pe sol, in subsol i in
apa subteran.
=============================================================
152
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Emisii in apa de suprafat: nu vor fi emisii de ap uzat in apa de suprafat.
Prin realizarea lucrarilor propuse in proiect, platforme betonate, instalatii de
alimentare cu apa i canalizare bine izolate, depozite de materii organice conform
normelor, poluarea solului va fi evitat.
2.+.@. /'$uri %e %iminuare a impactului
Nu sunt necesare msuri suplimentare pentru diminuarea impactului asupra solului,
fa| de cele amintite pe parcursul lucrrii.
%.%. 1u"solul
Poluarea e#i$tent'
Nu exist informa|ii privind ncrcarea cu poluan|i a subsolului pe amplasamentul
studiat.
Sur$e %e poluare a $u0$olului
Avnd n vedere msurile prevzute pentru prevenirea polurii solului, subsolul nu va
fi afectat de poluare.
Impactul progno5at
Nu se produc schimbri n mediul geologic care pot induce efecte asupra condi|iilor
hidrogeologice, re|elei hidrologice, etc.
/'$uri %e %iminuare a impactului )
Sunt cele prezentate la Cap.4.3.3.
%.6. (iodiversitatea
Informaii pri7in% 7egetaia "i fauna 5onal'
Din punct de vedere al biodiversit|ii, amplasamentul nu este situat in arie protejat
sau vecintate. Vegeta|ia reprezint rezultatul interferen|ei ariilor de influen| Est
European, al elementelor endemice i al activit|ilor antropice.
=============================================================
153
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n imediata apropiere a amplasamentului se afl terenuri arabile i unit|i zootehnice.
Impactul progno5at
La alegerea amplasamentului s-a |inut cont de condi|iile de mediu clim, relief,
re|ea hidrografic, caracteristicile solului. S-au evitat depresiuni, vi nchise i zone
cu frecvente inversiuni termice, precum i terenuri expuse vnturilor dominante pe
direc|ia teritoriilor locuite. Sunt evitate grupri de obiective, care elimin n atmosfer
poluan|ii ce-i poten|eaz prin combinare sau amestec, ac|iune succesiv, efectul
nociv asupra organismului uman, plante, animale.
Pentru evitarea propagrii epizotiilor, pe drumul de acces n sta|ie se prevd preuri
de dezinfectare.
Nu $e pro%uc mo%ific'ri %e $uprafee acoperite %e p'%uri mla"tini corpuri %e
ap' nu $e alterea5' Ca0itate nu $e pro%uc influene a$upra $peciilor %e plante
$au animale inclu$e >n Cartea Ro"ie $au cu importan' economic'.
%.A. <eisa9ul
Principalele zone func|ionale ale amplasamentului sunt:
-zona de alimentare cu materii prime
-zona de fermenta|ie anaerob
-zona de producere a energiei electrice i termice
-zona de depozitare a nmolului fermentat
Se adaug: re|ele de ap, canalizare, electrice, drumuri, mprejmuiri. Construc|iile
sunt sistematizate n planul general astfel nct s asigure: izolarea n spa|iu, un flux
tehnologic optim, specific activitatii, respectarea distan|elor dintre construc|ii pentru
realizarea cerin|elor igienice i paza contra incendiilor, orientarea corect i
adaptarea n teren, eficien| tehnico-economic.
Distan|ele minime impuse de norme:
-20 m fa| de drum jude|ean se respect
-300 m fa| de casele de locuit- se respect
S-au respectat indicii privind gradul de ocupare a terenului, dup cum urmeaz:
=============================================================
154
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- spa|ii construite < 90%
- spa|ii de protec|ie cultivate > 5%
- gradul de ocupare a terenului < 95%
Impactul prognozat
Lucrrile de amenajare-reablitare proiectate, prin realizarea lor aduc o mbunt|ire
al aspectului general al amplasamentului.
mpactul produs de proiect asupra peisajului nu este semnificativ deoarece:
amplasamentul este situat la distan|e mari fa| de zonele locuite i de drumurile
jude|ene;
construc|iile nu vor fi vizibile din drumul jude|ean sau din ora;
amplasarea obiectelor proiectului s-a fcut cu respectarea normelor de design
industrial. Centrala electric/ termic, transformatorul, modului tehnic sunt
nglobate n construc|ii modulare;
rezervoarele de reac|ie, de stocare sunt vopsite n verde pentru a nu contrasta
puternic cu peisajul nvecinat
%.C. 0ediul social economic, condiii culturale i etnice, patrimoniul cultural
Obiectivul propus determin un impact poten|ial pozitiv din punct de vedere al :
pie|ii de munc ;
investi|iilor locale i dinamicii acestora;
activit|ilor agro-zootehnice.
Obiectivul propus nu produce impact poten|ial asupra condi|iilor etnice i culturale
sau asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic i monumentelor istorice.
-. ?nali5a alternati7elor
Analiza alternativelor comport 2 direc|ii de abordare:
- alternative tehnologice
=============================================================
155
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
- alternative de amplasament
&lternativele tehnolo$ice se refer la alte modalitti de ob|inere a energiei electrice
din surse neconven|ionale i, de asemnea, la alte metode de tratare a deeurilor
organice. n tabelul 5.1. sunt prezentate sumar principalele alternative cu avantaje i
dezavantaje specifice.
Ta0el -.1. Alternative tehnologice
TeCnologie /aterie
prim'
Pro%u$e
principale
Pro%u$e
$ecun%are
Implicaii %e
me%iu
O0$er7aii
Fermentarea
anaerob
Siloz de
porumb,
deeuri
organice
(dejec|ii)
Energie
electric i
termic
Nmol
fermentat
ngrmnt
natural
pentru sol
Se pot folosi
o gam
larg de
deeuri
organice. Se
produce
energie
electric i
termic din
surse
regenerabile
Alternativa
propus de
beneficiar.
Obiectivul
principal al
proiectului
este
ob|inerea
de energie
Compostarea
aerob
Deeuri
organice
(dejec|ii
animaliere,
resturi
vegetale)
Compost
ngrmnt
natural
pentru sol
- Exist
restric|ii n
ceaa ce
privete
materiile
prime
Prin
compostare
nu se poate
capta
energie
Turbine
eoliene
Vnt Energie
electric
- Pot avea
impacte
semnificative
asupra
mediului
Suprafa|
mare de
teren
Este preferat fermentarea anaerob din mai multe motive:
disponibilitatea materiei prime;
eficien| energetic mare i avantaje financiare producerea energiei verzi,
certificate verzi etc.
posibilitatea de comercializare a produselor secundare .
disponibilitatea terenului i implicarea comunit|ilor locale.
Se va face n continuare o scurt descriere teoretic a fermentrii anaerobe.
=============================================================
156
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
6.1. Heneralit!i privind fermentarea anaero"!
Fermentarea anaerob este un proces natural de descompunere a materiei
organice n substan|e organice cu molecul simpl i un amestec de gaze ce con|ine
CH
4
, CO
2
, H
2
, N
2
, H
2
S. Procesul se desfoar n absen|a oxigenului sub influen|a
metabolic a bacteriilor anaerobe. Amestecul de gaze rezultat se numete biogaz i
este considerat o surs neconven|ional (alternativ) de energie.
Fermentarea anaerob este folosit de aproximativ 100 de ani pentru stabilizarea
nmolurilor rezultate din epurarea apelor uzate municipale, precum i tratarea unei
mari variet|i de deeuri industriale.
n urma fermentrii anaerobe a deeurilor rezult dou produse principale: 0ioga5ul
"i n'molul. Biogazul poate fi folosit ca surs alternativ de energie iar nmolul, n
func|ie de con|inutul n solide, poate fi folosit ca amendament pentru sol sau
fertilizator. La prima vedere, fermentarea anaerob este solu|ia ideal pentru tratarea
deeurilor de natur organic, deoarece toate produsele finale pot fi valorificate (v.
fig. 5.1). n realitate aceast tehnologie este foarte dificil de aplicat deoarece, ca
orice proces biologic, fermentarea anaerob este influen|at de un numr mare de
parametri care sunt greu de controlat. Cel mai mare impediment este ns realizarea
condi|iilor anaerobe i a temperaturilor necesare procesului.
=============================================================
157
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Excremente animale
Resturi vegetale
Generator de biogaz
(digestor)
Namol
Energie
Mecanica
Termica
Electrica
Fertilizator pentru sol
(continut mare de N si alti nutrienti)
mbunatateste structura solului si creste
continutul in substante organice
Biogaz
Eig. -.1. Posibilit|i de valorificare a produilor finali rezulta|i n urma FA (NAS,
1977)
Deeurile care pot fi tratate prin fermentarea anaerob sunt cele cu un mare con|inut
n substan|e organice, cum ar fi: deeuri menajere, nmoluri organice, resturi
vegetale, gunoi de grajd, deeuri de la abatoare, deeuri din zootehnii, etc. Pentru ca
bacteriile anaerobe s poat s se dezvolte, este necesar un anumit raport C/N,
precum i suficien|i nutrien|i i vitamine. Acestea se ob|in prin combinarea diferitelor
substan|e cu deeul organic ini|ial.
Biogazul are o compozi|ie care variaz n func|ie de mul|i factori, cum ar fi:
compozi|ia materiei prime, ncrcarea organic a reactorului, timpul de reten|ie,
temperatura. n general, compozi|ia biogazului este:
- CH
4
55-65%;
- CO
2
35-45%;
- N
2
0-3%;
- H
2
0-1%;
- H
2
S 0-1%.
=============================================================
158
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Din aceste gaze, cel mai important este CH
4
deoarece are cea mai mare putere
caloric (9000 kcal/m
3
). Puterea caloric aproximativ a biogazului este de 4500
6300 kcal/m
3
, aceasta depinznd de concentra|ia metanului (Lusk P, 2001).
-.1.1. O0iecti7e 0eneficii "i limit'ri ale ferment'rii anaero0e
-.1.1.1. O0iecti7e "i limit'ri
Principalele scopuri ale folosirii fermentrii anaerob n tratarea deeurilor sunt:
1. Pro%ucerea 0ioga5ului n urma fermentrii anaerobe a deeurilor organice este
cel mai mare beneficiu. n acest fel se recupereaz mare parte din energia poten|ial
a materiei organice. Biogazul poate fi folosit n unit|i gospodreti pentru gtit,
nclzit, iluminat, dar i n institu|ii mai mari pentru nclzit sau generare de energie
electric. Acest lucru contribuie la conservarea resurselor energetice locale
epuizabile (crbuni, petrol, gaze naturale, etc).
n mediul rural, aceast tehnologie se poate aplica cu succes pentru c majoritatea
deeurilor din aceste zone sunt organice i folosirea biogazului ca surs de energie
ar duce la independen|a energetic a gospodriei sau fermei.
3. Sta0ili5area %e"eurilor
Reac|iile biochimice ce se produc n timpul FA reduc con|inutul de compui organici
din deeuri cu 30 pn la 60% i se produce un nmol stabilizat care poate fi folosit
ca fertilizator pentru sol.
+. Eormarea %e nutrieni
Nutrien|ii (compuii cu N, P i K) prezen|i n deeurile organice se gsesc, de obicei
lega|i n structuri organice complexe, fiind greu asimilabili de ctre plante n aceast
form. Dup realizarea FA, cel pu|in 50% din N prezent este transformat n ioni
amoniu, acesta putnd fi transformat n continuare n nitri|i i nitra|i care sunt uor
asimila|i de ctre plante.
NH
4
+
+ 3/2O
2
NO
2
-
+ 2H
+
+ H
2
O
=============================================================
0itrosomonas
159
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
NO
2
-
+ 1/2O
2

NO
3
-
Con|inutul de fosfa|i i de potasiu nu scade i procentul de 50-80% asimilabil de
ctre plante nu se va modifica. FA nu distruge i nu inhib nici unul dintre nutrien|ii
prezen|i n deeurile organice din zootehnie, mai mult. le face mai accesibile pentru
plante. n plus, dac nmolul rezultat din fermentatoare este mprtiat pe sol, el
ac|ioneaz ca fertilizator i ca amendament pentru sol, mbunt|ind propriet|ile
fizice i chimice ale acestuia.
2. Inacti7area microorgani$melor patogene
n timpul procesului anaerob, deeurile sunt men|inute n lips de oxigen timp
ndelungat (15-30 zile) la temperaturi de ~35C. Aceste condi|ii sunt suficiente pentru
a inactiva o mare parte din bacteriile patogene, virusuri, protozoare, etc.
Comparativ cu alte metode biologice de tratare a deeurilor (compostarea), n FA,
singurul avantaj major este produc|ia de biogaz. Celelalte beneficii (stabilizarea
deeurilor, inactivarea microorganismelor patogene) sunt mult mai bune n cazul
compostrii. Alte limitri ale FA sunt costuri de operare mari, varia|ii sezonale n
produc|ia de biogaz, probleme de operare i ntre|inere. Deoarece inactivarea
bacteriilor patogene este incomplet i nmolul rezultat este n form lichid, trebuie
luate msuri speciale n manipularea i utilizarea acestui nmol.
n tabelul 5.1 sunt prezentate comparativ cele dou metode biologice de tratare: FA
i compostarea.
Ta0elul -.1. Compara|ie ntre fermentarea anaerob i compostare (Tam i Thanh,
1982)
Con%iiile %e operare Compo$tare Eermentare anaero0'
Materiale adugate
deeurilor organice pentru
Materii vegetale Ap + materii vegetale
=============================================================
0itro#acter
160
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
corec|ia raportului C/N i a
umidit|ii
Temperatura de operare 50-70C Ambiental
Timpul de operare 6 8 sptmni (incluiv
maturarea compostului)
4 8 sptmni
Pierderea de azot De la pu|in pn la mult De la pu|in pn la mediu
Spa|iu necesar Relativ mic Relativ mic
Mod de operare De la tradi|ional la
complicat
Complicat
Miros Probleme pentru sistemele
deschise
Nu exist astfel de
probleme pentru c
fermentatoarele sunt
nchise
Pro%u$ul final Compo$t Gioga5 "i n'mol
Greutate Mic prin eliminarea apei Mare datorit producerii de
biomas i a dilurii cu ap
Con|inutul de ap 40-50% 88-92%
Con|inutul n humus abundent Mai pu|in ca la compostare
nactivarea bacteriilor
patogene
Bun Moderat
Transport i manipulare Uor (form solid) Dificil (form lichid)
Depozitare Uor cu pierderi sczute
de azot
Dificil cu pierderi de azot
-.1.1.3. ?7anta9e "i %e5a7anta9e ale E?
Tehnologia tratrii deeurilor organice prin FA are urmtoarele avantaje majore:
1. Produce o mare cantitate de biogaz. Acesta poate fi depozitat la temperatura
mediului i utilizat ca surs alternativ de energie.
2. Produce un nmol aproape fr miros (sau cel pu|in mirosul nu este
dezagreabil).
%. Nmolul este un bun fertilizator pentru sol. Poate fi folosit i ca amendament
pentru sol, n vederea mbunt|irii propriet|ilor fizice ale solului.
4. Reduce con|inutul n materii organice ale deeurilor cu pn la 30-50% i
produce un nmol stabil care poate fi depozitat;
5. nactiveaz total sau par|ial bacteriile patogene;
=============================================================
161
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
6. Mutele i roztoarele nu atac nmolul rezultat; accesul animalelor este limitat
deoarece nmolul este lichid i este depozitat n bazine;
7. Ofer o posibilitate ecologic i igienic de depozitare i tratare a deeurilor
animaliere i umane;
8. Ajut la conservarea resurselor energetice locale (lemn, crbune, petrol, etc).
Principalele dezavantaje ale acestei metode sunt (Jack L, 2001):
1. Risc de explozie;
2. Costuri ridicate de construc|ie, operare i ntre|inere (dac procesul este bine
optimizat, aceste costuri se amortizeaz;
%. Volumul produsului finit (nmolului) este mai mare dect cel al deeurilor intrate
n fermentator (n cazul in care se adaug ap pentru dilu|ie);
,. Nmolul lichid prezint un poten|ial risc dac este manipulat i folosit incorect;
5. Sunt necesare monitorizarea i automatizarea procesului tehnologic;
9. Metoda este limitat numai la deeurile organice. Alte substan|e chimice pot
inhiba procesul biologic. Deci necesit o sortare riguroas a deeurilor ce intr
n fermentator;
7. Produc|ia de biogaz scade drastic n perioadele reci ale anului.
8. Trebuie fcut un compromis ntre cantitatea de biogaz i calitatea nmolului
rezultate;
9. Pentru a crete eficien|a energetic a biogazului, acesta trebuie purificat.
-.1.3. /ecani$mul ferment'rii anaero0e
Fermentareaa anaerob a materiei organice este foarte complicat din punct de
vedere biochimic, antrennd sute de posibili compui intermediari i reac|ii, fiecare
reac|ie realizndu-se sub influen|a unor enzime specifice sau a catalizatorilor
specifici. Reac|ia chimic general, implificat este urmtoarea:
=============================================================
162
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Materie organic CH
4
+ CO
2
+ H
2
+ NH
3
+ H
2
S
n general, fermentatia anaerob se realizeaz n urmtoarele trei etape:
1. Hidroliza/lichefierea;
2. Formarea acizilor;
3. Formarea metanului.
Figura 5.2 arat principalii compui intermediari forma|i n timpul descompunerii
anaerobe a proteinelor, carbohidra|ilor i a lipidelor, precum i descrierea reac|iilor
care au loc n fiecare din cele trei etape.
PROTENE
AMNOACZ
CELULE BACTERENE
(generatoare de acizi
si de metan)
AMONAC
ACZ GRAS
VOLATL
CARBOHDRAT
ZAHARUR
SMPLE
ACETAT
DOXD DE CARBON
METAN
HDROGEN
DOXD DE CARBON
ACZ GRAS CU
CATENA MARE
GRASM S
ULEUR
lichefiere formarea de acizi
formarea metanului
Substante
organice
Eig. -.3. Fermentarea anaerob a compuilor organici
-.1.3.1. Mi%roli5' ; licCefiere
Deeurile de natur organic sunt alctuite din substan|e complexe ca proteine,
lipide, carbohidra|i, celuloz, lignin. Multe din aceste substan|e sun insolubile n
ap. n aceast etap, legturile polimerilor organici sunt rupte de enzimele
extracelulare produse de bacteriile hidrolitice, formndu-se compui organici simpli,
solubili n ap. Aceti compui simpli (monomeri) sunt disponibili oricrei bacterii
=============================================================
6ermentaie
anaero#"
163
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
acidogene. Este dificil s deosebim aceast etap de a doua (formarea acizilor),
deoarece multe molecule sunt adsorbite fr o hidroliz prealabil, degradarea
producndu-se intern.
Aa cum reiese din figura 5.2, reac|iile de hidroliz din aceast etap transform
proteinele n acizi grai, glucidele n zaharuri simple i grsimile n acizi grai. Acizii
nucleici sunt hidroliza|i la compui pirimici i pirimidinici. Lichefierea celulozei i a
altor compui compleci poate fi un factor limitativ n fermentarea anaerob. Eficien|a
hidrolizei depinde de tipul substratului, numrul i tipul bacteriilor i de factorii de
mediu (temperatur, pH).
-.1.3.3. Eormarea aci5ilor <aci%ogene5a=
n a doua etap, bacteriile acetogene, cunoscute i sub numele de bacterii
generatoare de acizi, convertesc produii de degradare rezulta|i din prima etap n
acizi organici simpli, dioxid de carbon i hidrogen. Principalii acizi produi sunt: acidul
acetic, acidul propionic, acidul butiric i acidul lactic. Se mai produce etanol, metanol,
dioxid de carbon, hidrogen. Fiecare acid se formeaz sub ac|iunea metabolic a unei
bacterii specifice. De exemplu, acidul propionic este produs de s5ntrop)obacter
7olinii, acidul butiric de s5ntrop)obacter 7ol#ei* Alte bacterii care ac|ioneaz n
aceast etap sunt: clostridium spp*, peptococcus anerobus, lactobacillus,
actinom5ces. Un exemplu de reac|ie generatoare de acid este:
C
6
H
12
O
6
2C
2
H
5
OH + 2CO
2


-.1.3.+. Eormarea metanului <metanogene5a=
Produii din etapa a doua sunt transforma|i n final n metan i al|i compui finali,
de un grup de bacterii numite metanogene. Acestea sunt strict anaerobe iar ritmul de
cretere al lor este mai sczut dect al bacteriilor din primele dou etape.
Bacteriile metanogene folosesc acid acetic, metanol sau dioxid de carbon i hidrogen
pentru a produce metan. Acidul acetic sau aceta|ii sunt cel mai important substrat
pentru formarea metanului. 70% din cantitatea de metan produs n aceast etap
=============================================================
164
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
provine din acid acetic. Restul de 30% provine din folosirea ca substrat a dioxidului
de carbon i a hidrogenului. Mai pot fi folosite i alte substraturi cum ar fi acidul
formic, dar acesta nu prezint importan|. Dezvoltarea bacteriilor metanogene
depinde de tipul i de natura nutrien|ilor existen|i n mediu, nutrien|i care sunt
rezultatul metabolismului bacteriilor din primele dou etape. De exemplu, compuii
organici cu azot trebuie s fie redui la amoniac pentru ca bacteriile metanogene s
ac|ioneze la capacitate optim.
Reac|ia de formare a metanului din etapa 3 este foarte important n fermentarea
anaerob. Pe lng producerea metanului, bacteriile metanogene regleaz i
neutralizeaz pH-ul nmolului din fermentator, prin transformarea acizilor grai
volatili n metan i alte gaze. Conversia hidrogenului n metan, ajut la reducerea
presiunii par|iale a hidrogenului din nmolul aflat n fermentator, ceea ce este benefic
pentru bacteriile acetogene. Dac bacteriile metanogene nu se dezvolt, compuii de
hidroliz (acizii grai) nu vor fi transforma|i n metan i, deci, stabilizarea deeurilor
nu se realizeaz, iar descrcarea lor ntr-un emisar sau pe pmnt va duce la
poluare. Bacteriile metanogene sunt strict anaerobe, aa nct orice urm de oxigen
va duce la inhibarea acestora. Este deci obligatoriu ca n fermentator s fie
men|inute condi|iile anaerobe pentru a facilita creterea metanogenelor.
Procesul de biometanizare a deeurilor organice este prezentat schematic n figura
5.3. Exist patru mari grupe de bacterii implicate n acest proces:
1. Bacterii generatoare de acid (hidrolitice i fermentative);
. Bacterii acetogene (productoare de aceta|i i H
2
);
3. Bacterii acetoclastice (productoare de metan din aceta|i);
4. Bacterii productoare de metan din hidrogen.
Bacteriile hidrolitice i fermentative i cele acetogene (1 i 2) sunt denumite colectiv
non-metanogene (vezi tabelul 5.2). Bacteriile din categoriile 3 i 4 sunt denumite
colectiv bacterii metanogene (vezi tabelul.5.3).
Bacteriile hidrolitice i fermentative sunt implicate n procese de hidroliz i
distrugere a compuilor organici compleci cu formare de compui simpli cum ar fi
CO
2
, H
2
i acizi grai volatili, prin dou moduri principale:
=============================================================
165
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Substrat CO
2
+ H
2
+ acid acetic
Substrat Acid propionic + acid butiric + etanol
Produii rezulta|i n ecua|ia (2.3) pot fi direct utiliza|i de bacteriile acetoclastice i de
bacteriile metanogene utilizatoare de hidrogen
CH
3
COO
-
+ H
2
O CH
4
+ HCO
3
-
+ energie
4H
2
+ HCO
3
-
+ H
+
CH
4
+ 3H
2
O + energie
Ta0elul -.3. Bacteriile non-metanogene
Gacteria Su0$trat Pro%u"i
l.Celulozo-reductoare
Acetivibrio celluloliticus
Bacteroiaes fibrisolvens
B. succinogenes
Clostridium cellulovorans
C. dissolvens
C. omelianskii
C. papyrosolvens
C. populeti
C. thermocellum
Neocallimastics frontalis
Ruminococcus flavefaciens
Celuloz Compui mai mici, cu mas
molecular mai mic, ex.
acetat, succinat, lactat, H2,
CO2, etanol
2. Semireductoare de
celuloz
Bacteroides fibrisolvens
B. ruminicola
Semiceluloz Xiloz, arabinoz, galactoz,
manoz, format, butirat, lactat,
H2, CO2, propionat, acetat,
succinat
3.Reductoare de amidon
Bacterium buryllicum
Bacteroides spp.
Amidon Acetobutanol, butirat, acetat,
H2,
glucoza, maltoz,
oligosaharide
4.Reductoare de proteine
Bacteroides amylophilus
B. ruminicola
Clostridium spp.
Proteine Aminoacizi, acizi grai, NH3,
H2S
5.Reductoare de lipide
Alcaligenes spp.
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.
Streptomyces spp.
Grsimi i uleiuri Acizi grai cu lan| catenar lung
=============================================================
166
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
6. Acetogenice
Speciile:
Enterbacteriacae
Bacilaccae families
Ex. alcool, acid
butiric, acizi
aromatici, acizi
grai cu lan|uri lungi
Acetat, H2, CO2

DESEUR ORGANCE
(carbohidrati, proteine, grasimi)
1. Bacterii generatoare de acizi
(fermentative si hidrolitice)
HDROLZA
FERMENTATE
Acizi organici, alcooli si alti
compusi neutri
Dehidrogenare
acetogenica
2. Bacterii acetogene
Hidrogenare
acetogenica
Hidrogen
+
Dioxid de carbon
Acid acetic
Decarboxilarea
acidului acetic
3. Bacterii acetoclastice
4. Bacterii producatoare de
metan din hidrogen
Formarea metanului
prin reducere
Metan
+
Dioxid de carbon
Metan
+
Dioxid de carbon
Eig. -.+. Biometanizarea deeurilor organice (Brown i Tata, 1985)
=============================================================
167
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Ta0elul -.+. Bacteriile metanogene
Gacteria Su0$trat
Methanobacterium alcaliphilum H2-CO2
Methanobacterium bryantii H2-CO2
Methanobacterium formicicum H2-CO2 format
Methanobacterium H2-CO2
thermoautotrophicum H2-CO2
Methanobacterium uliginosum H2-CO2
Methanobacterium wolfei H2-CO2
Methanobacterium arboriphilicus H2-CO2, format
Methanobrevibacter ruminantium H2-CO2, format
Methanobacterium smithii Metanol, trimetilamin
Methanococoides methylutens Metanol, trimetilamin
Methanoccocus halophillus H2-CO2
Methanococus janaschiii H2CO2, format
Methanococcus maripaludis H2-CO2, format
Methanococus thermolitotrophicus H2CO2, format
Metanococus vanielli H2-CO2, format
Methanococus voltae H2-CO2, format
Methanogenium aggregans H2CO2, format
Methanogenium borgense H2-CO2, format
Methanogenium cariace H2-CO2, format
Methanogenium marisnigri H2-CO2, format
Methanogenium thermophilicum Metanol, trimetilamin
Methanolobus tindarius H2CO2, format
Methanomicrobium mibile H2-CO2
Methanomicrobium paynteri H2CO2, format
Methanoplanus limicola H2-CO2, metanol, trimetilamin,acetat
Methanosarcina acetivorans H2-CO2, metanol, trimetilamin,acetat
Methanosarcina barkeri H2-CO2, metanol, trimetilamin,acetat
Methanosarcina mazei Metanol, trimetilamin, acetat
Methanosarcina thermophilla Metanol, trimetilamin, acetat
Methanosphaera stadmanae Metanol plus H2
Methanospirillum hungatei H2CO2, format
=============================================================
168
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Methanothermus fervidus H2-CO2
Methanothrix concillii Acetat
Methanothrix soehngenii Acetat
-.1.+. Eactorii care influenea5' fermentaia anaero0'
1. Temperatura
Temperatura cu varia|iile ei zilnice i sezoniere, are un efect pronun|at asupra
fermenta|iei anaerobe, respectiv asupra produc|iei de biogaz. n general sunt dou
intervale de temperatur n care are loc producerea biogazului: unul mezofilic (25-
40C) i unul termofilic (50-65C). Cantitatea de biogaz produs crete odat cu
temperatura, dar exist puncte critice, cum ar fi 45C care nu favorizeaz nici
bacteriile mezofile, nici pe cele termofile (fig. 5.4). Nu se poate stabili o
coresponden| cert ntre temperatur i cantitatea de biogaz rezultat. Sub 10C,
producerea biogazului se oprete aproape complet. De aceea, n perioadele mai reci
ale anului, fermentatoarele trebuie nclzite. Pentru o temperatur mai mare de 30-
35C, este necesar un aport substan|ial de cldur din exterior. Aceasta face ca
fermentatorul s fie nerentabil din punct de vedere economic. Din aceste
considerente intervalul de temperatur optim este cel mezofil, cu toate c
inactivarea agen|ilor patogeni n aceast situa|ie este mai sczut dect n cazul
intervalului termofil.
n timpul perioadei de iarn, este necesar nclzirea fermentatoarelor, pentru ca
bacteriile anaerobe, n special cele metanogene s se poat dezvolta. Creterea
temperaturii n fermentator se face prin nclzirea fluxului de materiale intrate sau cu
ajutorul unor |evi dispuse n spiral n interiorul fermentatorului, prin care circul ap
fierbinte. Ca surs de energie termic se folosete o parte din biogazul produs. Alte
metode prin care se asigur temperatura optim n fermentator sunt:
adpostirea fermentatorului ntr-o incint realizat din folie de polietilen sub|ire,
transparent. Temperatura n interiorul incintei poate crete cu 5 pn la 10C
fa| de cea din exterior.
=============================================================
169
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
proiectarea fermentatorului n aa fel nct apa s poat fi |inut la partea
superioar a lui pentru a putea fi nclzit de radia|iile solare
cptuirea fermentatorului cu materiale cu conductivitate termic sczut, care
s realizeze o izola|ie termic bun.
Eig. -.2. Efectul temperaturii asupra produc|iei de biogaz (Pierce i Cheremisinoff,
1981)
3. Ni7elul pMAului
ntervalul de pH la care se poate desfura FA este de 6,6 i 7,6, cu un optim de 7-
7,2. Bacteriile acidogene pot tolera un pH mai mic de 5,5, ns n aceste condi|ii
bacteriile metanogene nu se pot dezvolta. Cnd pH-ul ntr-un fermentator scade sub
6,6, nseamn c exist o acumulare excesiv de acizi grai volatili, ceea ce
corespunde unei ncrcri organice mari sau a prezen|ei n reactor a unor substan|e
toxice care inhib dezvoltarea bacteriilor metanogene.
PH-ul din reactor este refcut cu ajutorul substan|elor cu caracter bazic, netoxice
pentru bacteriile metanogene.
+. Concentraia nutrienilor
Pentru o dezvoltare optim a bacteriilor metanogene, trebuie men|inut n reactor un
anumit nivel al raportului C/N. Raportul optim este de 25-35 (bacteriile folosesc de
25-30 ori mai mult carbon dect azot). Al|i componen|i, cum ar fi P, Na, K Ca sunt de
asemenea importan|i n FA.
=============================================================
170
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
2. Timpul %e retenie Ci%raulic <TRM=
Timpul de reten|ie hidraulic reprezint timpul (zile) care este petrecut de materie
organic n interiorul digestorului. Este egal cu volumul fermentatorului raportat la
fluxul zilnic de materie organic (TRH = V/Q). Acest parametru este important
deoarece stabilete timpul disponibil pentru creterea bacterian. Exist o rela|ie
direct n TRH i solidele volatile convertibile n biogaz.
-. Timpul %e retenie al $oli%elor <TRS=
TRS este cel mai important factor care controleaz converia solidelor n biogaz,
precum i n men|inerea stabilit|ii reactiei. Se exprim ca fiind cantitatea de solide
totale din fermentator raportat la cantitatea de solide metabolizate zilnic.
@ @
d
3(
5 A
<5
1 =
, unde:
V volumul fermentatorului;
C
d
concentra|ia solidelor n digestor la timpul t = t;
Q
W
volumul de solide metabolizate zilnic;
C
W
concentra|ia n solide n digestor la t=t
0
n cazurile ideale, TRH este egal cu TRS, dar n realitate, TRH este mai mic dect
TRS. Converia solidelor volatile n biogaz este n func|ie de TRS mai mult dect de
TRH. La un TRS mic, nu exist suficient timp pentru dezvoltarea bacteriilor ntr-un
ritm suficient pentru a nlocui bacteriile pierdute n efluent. Dac numrul bacteriilor
pierdute este mai mare dect numrul bacteriilor noi formate n reactor, apare
,splarea (solidele volatile sunt eliminate fr a fi descompuse). Cnd apare
fenomenul de ,splare, avem de-a face cu un TRS critic.
Raportul dintre TRS i TRH este un indicator important. Odat cu creterea acestui
raport, volumul reactorului scade, la aceeai productivitate. Scopul cercetrilor
actuale n domeniu este de a mri acest raport. n mod obinuit, TRS/TRH = 1. La o
valoare a acestui raport de 3, volumul reactorului va scdea de 3 ori.
@. Onc'rcarea fermentatorului <Ig;m
+
;5i=
=============================================================
171
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
ncrcarea fermentatorului reprezint kg de deeu influent pe metru cub de
fermentator pe zi. Poate fi exprimat i n func|ie de TRH:
! d
5
13B
1
!

=
, n care:
C

= concentra|ia n deeuri organice a influentului.


Crescnd d volumul fermentatorului se va reduce dar se va micora i cantitatea de
deeuri convertit n gaz.
,. Raportul Cran';microorgani$me <E;/=
Este factorul cheie n controlarea FA. La o temperatur dat, bacteriile pot
consuma o cantitate limitat de ,mncare zilnic. Pentru ca toat cantitatea de
deeuri organice influent n reactor s fie consumat de microorganisme, acestea
trebuie s fie n numr suficient. Astfel apare acest indicator care d informa|ii de
spre numrul de microorganisme necesar pentru a metaboliza o cantitate cunoscut
de deeuri organice. Acest raport trebuie s fie ct mai apropiat de 1, pentru ca
procesul de fermenta|ie s se desfoare n condi|ii optime.
.. Pre5ena compu"ilor to#ici
Ca inhibitori ai procesului de fermenta|ie sunt acizii grai volatili, hidrogenul (care
se produc n timpul mecanismului de FA), oxigenul.
Alte substan|e, cum ar fi NH
3
, S
2-
, Ca
2+
, magneziu, potasiu, sodiu, cupru, fier, crom,
nichel, etc pot avea influen|e inhibatoare dac sunt n concentra|ii prea mari. Pentru
a le reduce sau elimina caracterul toxic, influentul se dilueaz cu ap pn cnd
concentra|ia n aceste substan|e este admisibil. n tabelul 5.4 sunt prezenta|i
principalii inhibitori ai fermentrii anaerobe.
Ta0elul -.2. nhibitori ai fermenta|iei anaerobe (U.S. EPA, 1979)
Parametru
Concentraia %e inCi0are
<mg;l=
Acizi volatili > 2000 (ca acid acetic)a
Azot amoniacal 1500 3000 (la pH >7,6)
Sulf (solubil)b >200
=============================================================
172
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
>3000 toxic
Calciu 2500 4500
Magneziu
1000 1500
3000 puternic inhibitor
Potasiu
2500 4500
12000 puternic inhibitor
Sodiu
3500 5500
8000 puternic inhibitor
Cupru 0,5 (metal solubil)
Cadmiu 150c
Fier 1710c
Crom (+6) 3
Crom (+3) 500
Nichel 2
a
ntr-un interval de pH de 6,6-7,5 i cu o capacitate mare de tamponare,
concentra|ii ale acizilor volatili de 6000 8000 mg/l pot fi tolerate
b
6% sulf n afara sulfului din gazul format, este toxic
c
milimol de metal pe kg solide uscate
d
Nichelul este un promotor al formrii metanului la concentra|ii mici. Nichelul
este strict necesar n fermentarea anaerob.
1. &ra%ul %e agitare
Agitarea nmolului n fermentator este foarte important pentru men|inerea unui
bun contact ntre bacteriile anaerobe i substratul organic, precum i pentru c
mpiedic depunerea solidelor pe fundul reactorului (crearea de zone sta|ionare).
Agitarea se poate face manual pentru fermentatoarele mici, sau mecanic pentru cele
de mare capacitate.
6.3. &naliza m!rimii impactului
Modul de integrare n mediul nconjurtor a activit|ii instalatiei de producere
biogaz, se evalueaz prin aprecieri sintetice , bazate pe indicatori de calitate posibili
s reflecte starea de "sntate a factorilor de mediu analiza|i.
=============================================================
173
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Calitatea factorilor de mediu caracteriza|i prin indicatori fizico-chimici, determina|i
prin calcule, se ncadreaz n raport cu limitele admise (STAS sau Normative de
reglementare) ob|innd indici de poluare exprimate n procente.

C
calculat
p = x 100 [ % ]
C
admis
ndicii ob|inuti reprezint gradul de conformare a calit|ii factorilor de mediu n limitele
reglementate, conform O.M. 756 : "Reglementrile privind evaluarea polurii
mediului.
Astfel, se definete :
A prag %e alert' ,* L %in C/?
A prag %e inter7enie 1** L %in C/?
Pentru evaluarea cantitativ a impactului creat de activitatea unit|ii asupra mediului
nconjurtor s-a folosit metoda Rojanschi publicat n ,Revista Mediului
nconjurtor,prin care se ncadreaz indicile de poluare maxime (p
max
) ntr-o scar
de bonitate cu acordarea unor note care s exprime apropierea,respectiv deprtarea
de starea ideal.
Scara de bonitate este exprimat prin note de la 1 la 10.Nota 10 reprezint starea
natural neafectat de activitate uman, iar nota 1, reprezint o situatie ireversibil i
deosebit de grav deteriorare a factorului de mediu analizat.
Nota %e
0onitate
!aloarea
Ip ;1**
Efectele a$upra omului "i me%iului
>ncon9ur'tor
1* * /e%iul neafectat %e acti7itatea uman'
Starea me%iului ) natural'
1 <** A *3 K /e%iul afectat %e acti7itatea uman'
E'r' efecte cuantifica0ile
. <*3 A *, K /e%iul e$te afectat >n limite a%mi$e A ni7el 1
Prag %e alert' ) cu efecte poteniale
, <*, A 1* K /e%iul e$te afectat >n limite a%mi$e A ni7el 3
Prag %e inter7enie ) cu efecte $emnificati7e
=============================================================
174
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
@ <11 A 3* K /e%iul e$te afectat pe$te limita a%mi$'Ani7el
1 Efectele $unt
accentuate
- <3* A 2* K /e%iul e$te afectat pe$te limita a%mi$'Ani7el
3
Efectele $unt noci7e
2 <2* A .* K /e%iul e$te afectat pe$te limitele a%m.A ni7el
+
Efectele noci7e $unt accentuate
+ <.* A 13*K /e%iul %egra%at A ni7el 1
Efectele $unt letale la %urate me%ii %e
e#punere
3 <13* A 3**K /e%iul %egra%at A ni7el 3
Efectele $unt letale la %urate $curte %e
e#punere
1 > 3** /e%iul e$te impropriu formelor %e 7ia'
Pentru simularea efectului sinergic a poluan|ilor, cu notele de bonitate obtinute se
construiete o diagram.
Starea ideal este reprezentat grafic printr-o form geometric regulat cu razele
egale ntre ele i avnd valoarea a 10 unitti de bonitate.
Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor exprimnd starea real,se
obtine o figur geometric neregulat cu o suprafat mai mic nscris n figura
geometric regulat a strii ideale.
ndicele strii de poluare global a unui ecosistem (PG) rezult din raportul ntre
suprafat reprezentnd starea ideal (Si) i suprafata reprezentnd starea real (S
r
).
Si
IP& F
S
r
S-a stabilit o scar de evaluare pentru valorile PG din care rezult impactul asupra
mediului, respectiv efectul activittii atropice asupra factorilor de mediu.
=============================================================
175
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
1cara privind calitatea mediului
IP& Efectul $inergic
< 1 - mediul natural neafectat de activitatea uman
1 W 3 - mediul supus efectului activittii umane n limite
admisibile
3 W + - mediul supus efectului activit|ii umane
provocnd stare de disconfort formelor de viat
+ W 2 - mediul afectat de activitatea uman,provocnd tulburri
formelor de viat
2 W @ - mediul grav afectat de activitatea uman, periculos
formelor de viat
> @ - mediul degradat,impropriu formelor de viat
-.3.1. Impactul a$upra factorului %e me%iu ?PV
Construc|iile i msurile de protec|ie limiteaz aria de extindere a poluan|ilor i nu
afecteaz calitatea apelor subterane i de suprafa|
-.3.3. Impactul pro%u$ a$upra factorului %e me%iu ?ER
a. :aloarea concentraiilor ma8ime
Valorile limit de emisie la cele 4 surse de emisie de la BC respect BAT/BREF
". Indicele de poluare pentru &+,
Se apreciaz ) N0 F 1
Eactorul %e me%iu ?ER e$te afectat %e acti7itatea uman' f'r' efecte
cuantifica0ile.
=============================================================
Apele uzate ce rezult din activitatea proiectat sunt corect gestionate i nu prezint impact
potenial semnificativ asupra receptorului, respectiv asupra mediului nconjurtor.
176
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
-.3.+. Impactul a$upra 7egetaiei "i faunei tere$tre
Emisia de poluan|i prin valoarea concentra|iilor maxime (Cmax.) respect
BAT/BREF; nu afecteaz vegeta|ia i fauna spontan din zon.
-.3.2. Impactul a$upra $olului "i $u0$olului
Poluan|ii ce pot afecta solul i subsolul pot proveni din :
depozitarea necontrolat a deeurilor i a materiilor prime
evacuarea apelor uzate - prin scurgeri i infiltra|ii
Deeurile i materiile prime
Deeurile rezultate din activitatea sta|iei sunt corect gestionate. Manipularea
materiilor prime se face conform specifica|iilor tehnice.
Sta|ia de|ine un parc propriu de mijloace de transport, lucrrile de
ntre|inere/reparare a acestor mijloace de transport se efectueaz la unit|i
specializate, astfel nct n sta|ie nu se genereaz deeuri specifice activit|ilor de
transport sau activit|ilor de ntre|inere/reparare a mijloacelor de transport.
&pele uzate rezultate pe platform!
Obiectivul propus este prevzut cu sistem de colectare i evacuare controlat a
apelor uzate menajere.
Namolul fermentat va fi utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole prin respectarea
celor mai bune practici agricole.
=============================================================
Calitatea efluenilor gazoi n emisie rezultate din sursele de poluare nu prezint
impact potenial semnificativ asupra aerului ambiental, respectiv asupra mediului
nconjurtor.
177
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
-.3.-. Impactul pro%u$ a$upra a"e5'rilor umane "i a altor o0iecti7e
Amplasamentul propus se afl la circa 2,5 km de Goleti, 4km de com.Slobozia
Ciorti i 20 km de mun.Focani.
Poluan|ii ce pot afecta zona aezrilor umane sunt :
nivelul zgomotului i vibra|iilor
calitatea aerului
deeurile
Ni7elul 5gomotului "i 7i0raiilor
Nivelul de zgomt calculat la limita incintei sta|iei este de max. 50 dB(A) i se
se ncadreaz n limitele admise de STAS 10009 88.
Se acord notele de bonitate conform scrii din tabelul urmtor :
N0 LecC A limita
incintei %G<?=
LecC A limita 5onei
%e locuit %G<?=
Efecte a$upra
organi$mului
10 < 50 < 35 0 - 30 dB(A)
9 50 - 55 35 - 40 zon linistit
8 55 - 60 40 - 45 30 - 60 dB(A)
7 60 - 65 45 - 50 zona efectelor
6 65 - 70 50 - 55 pihice
5 70 - 75 55 - 60 60 - 90 dB(A)
4 75 - 80 60 - 65 zona efectelor
3 80 - 90 65 - 75 fiziologice
2 90 - 100 75 - 90 90 - 120 dB(A)
1 > 100 > 90 zona efectelor
patologice
Calitatea aerului
=============================================================
178
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Pentru evaluarea efectelor imisiilor de poluanti gazoi asupra aezrilor umane se
ncadreaz nota de bonitate acordat pentru factor de mediu aer,n scara de bonitate
pentru asezri umane din tabelul urmtor.
Nr. Tip %e aer Efecte a$upra
populatiei
Efecte a$upra
7egetatiei 7i5i0ilit'tii "i
materialelor
10. Aer avnd calitatea
natural
Starea de sntate
natural a populatiei
Stare natural de
echilibru
9. Aer curat - Nivel 1 Fr efecte Fr efecte
8. Aer curat - Nivel 2 Fr efecte
decelabile cauziitic
Fr efecte decelabile
cauziitic
7. Aer afectat - Nivel 1 Cresterea mortalittii
prin bronit i
cancer pulmonar i
crest.bolilor
respiratorii la copii
Afectarea plantelor,
cderea partial a
frunzelor
6. Aer afectat - Nivel 2 Frecvent crescut a
imptomelor
respiratorii i boli
pulmonare cu
internri n spital
Afectarea cronic pentru
plante moderat pn la
sever prin actiune
sinergic cu O
3
sau NO
x
5. Aer poluat - Nivel 1 Mortalitate crescut
cu accentuarea
simptomelor la cei cu
boli pulmonare
Vizibilitate redus pn
la 6 - 8 km
4. Aer poluat - Nivel 2 Cresterea ratei
zilnice de mortalitate
Coroziunea otelului
3. Aer degradat - Nivel 1 Cresterea ratei
zilnice de mortalitate
Efecte nocive asupra
vegetatiei
2. Aer degradat - Nivel 2 Efecte letale la
durate medii de
expunere
Efecte nocive asupra
plantelor i ierburilor
1. Aer irespirabil Efecte letale la
durate scurte de
expunere
nstalare peisaj selenar
=============================================================
Tip aer : Aer curat : nivel
!fecte asupra populaiei : fr efecte
!fecte asupra vegetaiei,
vizibilitii i materialelor : fr efecte
179
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Calitatea apelor e7acuate
Nu rezult ape uzate evacuate de pe amplasament.
De"eurile
Sunt colectate, valorificate i evacuate integral.
6.#. 0etoda analitic! de tip cantitativ de evaluare a impactului
Are la baz exprimarea cantitativ a strii de sntate sau de poluare a mediului pe
baza unui indicator .P.G.- rezultat dintr-un raport ntre starea ideal i valoarea la un
moment dat a unor indicatori de calitate (p) care exprim starea factorilor de mediu
care sunt ncadra|i ntr-o scar de bonitate.
Nb. ?PV
Nb. ?PV = 9,00
Nb. ?ER
NOx p = 0,12 Nb = 9,00
SOx p = 0,068 Nb = 9,00
Nb. ?ER = 9,00
Nb. ?UE8VRI U/?NE
nivelul zgomotului Nb = 9,00
calitatea aerului Nb = 9,00
calitatea apelor evacuate Nb = 9,00
Nb. ?UE8VRI U/?NE = 9,00
Relatia grafic' , ntre Nb.calculat pentru 3 elemente ale mediului este o figur
geometric format cu valorile :
N0.
?ER
F 1**
N0.
?P?
F 1**
N0.
?U.U/.
F 1**
=============================================================
180
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Avnd suprafa|a : Sr F 2@22 mm
3
Re5ult' :
Si @1.* mm
3
I.P.&. F XX F XXXXXX F 1++
Sr 2@22 mm
3

Pe $cara %e calitate valoarea indicelui de poluare global de 1,33 se ncadreaz in
limitele 1 2 ceea ce indic :
/e%iul $upu$ acti7it'ii umane
>n limitele a%mi$i0ile
Eigura -.1. Diagrama indicelui de poluare global

Diagrama IP&
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
deal
Real
@. /onitori5area
Se vor efectua urmtoarele ac|iuni de monitorizare a factorilor de mediu:
=============================================================
181
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
1. (eeurile se va ntocmi un plan de management al deeurilor care s
includ cantit|i, termene, mod de depozitare intermediar, metode de
valorificare.
. /pe uzate apele colectate n bazinul vidanjabil vor fi introduse n
proces.
%. Calitatea aerului atmos#eric se vor face analize periodice (anuale) cu
privire la calitatea aerului la limita incintei unit|ii (STAS 12 574/88). Se
vor analiza n principal indicatorii: CH
4
, NH
3
, H
2
S. De asemenea, la
punerea n func|iune a centralei, se vor face analize la emisie. Acestea se
vor ncadra n limitele impuse prin acordul de mediu.
,. Situaii %e ri$c. Ri$curi naturale
Cutremur) Construc|iile i instala|iile tehnologice au fost concepute s fac fa|
solicitrilor aprute n caz de cutremur.
Inun%aii) Avnd n vedere aezarea obiectivului, riscul de inunda|ii pe
amplasamentul studiat este minim.
Secet') Riscuri poten|iale datorate situa|iilor de secet pot fi:
- reducerea disponibilit|ii materiei prime pentru sta|ia de biogaz. Acest aspect nu va
avea influen| asupra calit|ii mediului, n schimb va influen|a condi|iile economico-
financiare ale investi|iei. Beneficiarul a ntocmit strategii de dezvoltare, plan de
afaceri i alte documente n care sunt prezentate solu|ii alternative cu privire la
aceast situa|ie.
?lunec'ri %e teren) Nu s-au eviden|iat astfel de efecte n zona
amplasamentului.
?cci%ente poteniale m'$uri %e pre7enire a acci%entelor
Prin proiect sunt respectate toate prevederile legale privind distan|ele fa| de
obiectivele nvecinate, msurile de protec|ie din punct de vedere sanitar, PS.
=============================================================
182
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Biogazul are n componen| metan n procent de 50 60%. n amestec cu
oxigenul din aer, biogazul poate creea amestecuri explozive. Aceste aspecte,
zonarea EX, msuri de preven|ie i msuri de interven|ie au fost pe larg prezentate
n capitolul 2.1.
Impactul tran$frontier' %atorat ri$cului %e acci%ente
Anvergura obiectivului proiectat precum i amplasamentul acestuia nu este de
natur s creeze impact transfrontier.
.. De$crierea %ificult'ilor
Nu au fost identificate dificult|i majore n ntocmirea studiului de impact.
1. Re5umat f'r' caracter teCnic
Se inten|ioneaz realizarea unei sta|ii de biogaz n com.Slobozia Ciorti,
jud.Vrancea, care s utilizeze ca materie prim n special silozul de porumb i n
secundar , dejec|ii animaliere i alte deeuri organice biodegradabile. Biogazul
produs va fi utilizat pentru producerea de energie termic i electric (cogenerare) n
4 generatoare. Energia rezultat este utilizat pentru asigurarea independentei
energetice a sta|iei. Surplusul este comercializat astfel:
8 energia electric este introdus n SEN;
8 energia termic poate fi utilizat pentru nclzirea spa|iilor operatorilor
economici ori institu|iilor publice din comun.
Procesul de ob|inere a biogazului este fermentarea anaerob a materiei organice
(fermentare n lispa oxigenului, in fermentatoare speciale). Din proces rezult biogaz
i nmol fermentat care este depozitat n bazine de stocare dimensionate pentru o
capacitate de 6 luni. Nmolul fermentat s-a dovedit a fi un foarte bun ngrmnt
natural pentru soluri.
=============================================================
183
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
n vederea identificrii i cuantificrii impactului pe care aceast investi|ie il va
produce asupra mediului s-a comandat un studiu de evaluare a impactului asupra
mediului, concretizat prin prezentul raport.
?nali5a alternati7elor
S-au analizat alternativele tehnologice i de amplasament.
Din punct de vedere tehnolo$ic, este preferat fermenta|ia anaerob din mai multe
motive:
disponibilitatea materiei prime;
eficien| energetic mare i avantaje financiare producerea energiei verzi,
certificate verzi etc.
posibilitatea de comercializare a produselor secundare (compost);
disponibilitatea terenului i implicarea comunit|ilor locale.
&mplasamentul ales este potrivit pentru o astfel de investi|ie din urmtoarele
motive:
terenul este cu folosin| agricol i este amplasat ntr-o zon lipsit de vecini
sensibili, la o distan| de 20 km de limita mun.Focani, 2,5 km de Goleti i cca
4,5 km de Slobozia Ciorti;
in apropiere nu se gsesc elemente naturale importante: zone protejate, cursuri
de ap, relief valoros, specii de plante sau animale protejate;
disponibilitatea materiei prime n zon este asigurat;
existen|a terenurilor agricole n suprafe|e mari pentru a putea valorifica nmolul
fermentat rezultat;
nivelul de dezvoltare al zonei este sczut, astfel inct o investi|ie de asemenea
anvergur va creea un impact socio-economic pregnant;
disponibilitatea autorit|ilor locale de a colabora n rezolvarea problemelor
administrativ teritoriale;
?nali5a impactului a$upra me%iului
=============================================================
184
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Impactul asupra apelor
n procesul tehnologic se utilizeaz surplus de ap n afara apei con|inute n
materia prim i a apei rezultate din deshidratarea biogazului (condensat). Se
utilizeaz ap n scopuri menajere . Sursa de ap o constituie un pu| spat pe
amplasament, prevzut cu instala|ii de pompare i distribu|ie.
Apele uzate menajere sunt colectate ntr-un bazin vidanjabil i introduse n proces.
Apa condensat din biogaz este reintrodus n procesul de fermenta|ie. Apele
pluviale sunt evacuate n mediu prin sistematizarea orizontal i vertical a terenului.
Acestea sunt considerate conven|ional curate, avnd n vedere c nu sunt surse
notabile de impurificare a lor.
n imediata vecintate a amplasamentului nu se gsesc ape de suprafa|. Apele
subterane sunt cantonate la adncimi de min. 6 m. Specificul activit|ii i al lucrrilor
de construc|ie (funda|ii, materiale etc.) nu implic un impact asupra dinamicii sau
calit|ii apelor subterane. Nmolul fermentat rezultat din proces ndeplinete cerin|ele
de calitate impuse de legisla|ia n vigoare. Distribuirea acestuia pe terenuri agricole
se va face cu respectarea ,bunelor practici agricole i a normelor legislative care
reglementeaz con|inutul de azot din soluri.
Impactul a$upra factorului %e me%iu ap' e$te NESE/NIEIC?TI!
Impactul asupra aerului
/eto%ologie
Estimrile emisiilor s-au fcut n baza documentelor de referin| HMH.2C%EI!/IE
Hmission In&entor5 >uideboo; F ,99D i WT_BREEF_0806 - Integrated .ollution
.re&ention and ControlI Ee#erence (ocument on +est /&ailable Jec)niKues #or t)e
aste Jreatments Industries, /ugust ,99A*
Pentru cuantificarea impactului asupra aerului, s-a folosit metoda indicelui de poluare
par|ial, dezvoltat de Rojanschi.
Ca $ur$e %e poluare a aerului s-au identificat:
=============================================================
185
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
manipularea deeurilor organice introduse ca i co-substrat n bioreactor.
Se utilizeaz, pe lng materia prim principal silozul de porumb alte
materiale: dejec|ii porcine
emisii fugitive de metan rezultate din neetaneit|i, scurgeri accidentale i
gestionare incorect a traseelor tehnologice pentru biogaz (nedirijate).
emisii punctuale rezultate din combustia biogazului n scopul producerii
energiei termice i electrice (dirijate). Conform documentelor de referin|, aceste
emisii nu sunt de natur s afecteze semnificativ mediul, date fiind debitele i
concentra|iile n poluan|i la emisie. Se emit gaze specifice de ardere: CO, NOx,
SOx, pulberi, precum i concentra|ii foarte mici de al|i poluan|i: HCl, HF, COV,
metale grele etc.
emisii punctuale rezultate de la arderea de siguran| a biogazului i de la
generator (dirijate)
emisii nedirijate, mobile - mijloacele de transport auto
E$timarea impactului
Emisiile rezultate din cadrul sta|iei se ncadreaz n limitele prevzute de
BAT/BREF.
Calitatea efluen|ilor gazoi n emisie rezultate din sursele de poluare nu prezint
impact poten|ial semnificativ asupra aerului ambiental, respectiv asupra mediului
nconjurtor.
Conform notei %e 0onitate acor%ate me%iul e$te afectat >n limite a%mi$e B
f'r' efecte cuantifica0ile. Impactul a$upra factorului %e me%iu ?ER e$te
NESE/NIEIC?TI!
Impactul asupra solului
. Perimetrul vizat are stabilitatea general asigurat. Nu s-au semnalat fenomene
geologice active sau fosile. Terenul satisface cerin|ele de sol mai pu|in sensibil
pentru activit|i industriale.
=============================================================
186
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Cea mai important surs de poluare a solurilor o reprezint utilizarea
necorespunztoare a nmolului fermentat rezultat n urma fermenta|iei anaerobe, ca
ngrmnt pentru sol. Alte surse de poluare a solului, cu mai pu|in importan|
sunt:
materii organice depozitate necorespunztor
deeuri depozitate necorespunzator
pierderi accidentale de ulei de la autovehicule i utilaje
pulberi i alte emisii de la bateria de cogeneratoare
Utili5area n'molului >n agricultur' $e 7a face funcie %e caracteri$ticile
re5ultate %in $tu%iul perio%ic cCimic 0iologic "i 0acteriologic %e capacitatea
%e preluare a $olului "i %e 7alorificarea potenialului nutriti7 la pro%ucia %e
culturi %e c:mp. Se 7or re$pecta pre7e%erile DI,+.*I:+I )I*,&DI'-,
E1/ACA/+.+ privind administrarea su" nivelul ma8im admis de 1C7 F$ )/Ga/an.
Supra7egCerea a%mini$tr'rii $e 7a face prin organi$me %e $pecialitate
re$pecti7 OSP? Eoc"ani <Oficiul %e Stu%ii Pe%ologice "i ?grocCimice=
Lucrrile de amenajare a obiectivului pot aduce modificri asupra terenului din
punct de vedere fizic (compactare, tasare, amestecare straturi) asupra solului fa| de
situa|ia existent. Avnd n vedere amploarea relativ mic a proiectului, precum i
caracteristicile acestuia, modificrile fizice asupra solului sunt nesemnificative. Se
apreciaz c nu vor fi afectate semnificativ dinamica apelor subterane, deoarece
acestea sunt la adncimi de cca 6 m).
]innd cont de utilizarea trecut precum i de modul de amenajare a terenului n
zona de amplasare a obiectivului propus, se consider c realizarea obiectivului
propus nu aduce modificri semnificative n activitatea biologic a solurilor, a calit|ii,
vulnerabilit|ii i rezisten|ei acestora.
Obiectivul propus este prevzut prin proiect cu mijloace corespunztoare de protec|ie
a factorului de mediu sol.
Se consider c in incinta sta|iei nu vor fi emisii semnificative pe sol.
=============================================================
187
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Planificarea i efectuarea lucrrilor de verificare-intre|inere-reparare a tuturor
instala|iilor i echipamentelor din sta|ie precum i planificarea riguroas a tuturor
opera|iilor care se desfoar, vor preveni apari|ia unor emisii pe sol, in subsol i in
apa subteran.
Prin realizarea lucrrilor propuse in proiect, platforme betonate, instala|ii de
alimentare cu ap i canalizare bine izolate, depozite de materii organice conform
normelor, poluarea solului va fi evitat.
Impactul a$upra factorului %e me%iu $ol e$te NESE/NIEIC?TI!
Impactul asupra "iodiversit!ii
Nu $e pro%uc mo%ific'ri %e $uprafee acoperite %e p'%uri mla"tini corpuri %e
ap' nu $e alterea5' Ca0itate nu $e pro%uc influene a$upra $peciilor %e
plante $au animale inclu$e >n Cartea Ro"ie $au cu importan' economic'.
Impactul a$upra factorului %e me%iu GIODI!ERUIT?TE e$te NESE/NIEIC?TI!
<eisa9
mpactul produs de proiect asupra peisajului nu este semnificativ deoarece:
amplasamentul este situat la distan|e mari fa| de zonele locuite i de drumurile
jude|ene;
construc|iile nu vor fi vizibile din drumul jude|ean sau din ora;
amplasarea obiectelor proiectului s-a fcut cu respectarea normelor de design
industrial. Bateria de cogeneratoare, transformatorul, modulul tehnic sunt
nglobate n construc|ii modulare;
rezervoarele de reac|ie (fermentatoare), de stocare sunt vopsite n verde pentru
a nu contrasta puternic cu peisajul nvecinat
0ediul social economic, condiii culturale i etnice, patrimoniul cultural
Obiectivul propus determin un impact poten|ial pozitiv din punct de vedere al :
pie|ii de munc ;
=============================================================
188
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
investi|iilor locale i dinamicii acestora;
activit|ilor agro-zootehnice.

Realizarea investi|iei se preconizeaz c va avea un impact social pozitiv din


urmtoarele considerente:
energia termic poate fi utilizat pentru nclzirea spa|iilor operatorilor
economici ori institu|iilor publice din comun.
necesarul de personal va fi preluat din zon (personalul de ntre|inere). La
nivelul comunei, rata de omaj este mare, astfel inct recrutarea de personal
va avea un impact social major;
va aduce beneficii financiare prin impozite i taxe pltite la primrie;
O0iecti7ul propu$ nu pro%uce impact potenial a$upra con%iiilor etnice "i
culturale $au a$upra o0iecti7elor %e patrimoniu cultural arCeologic "i
monumentelor i$torice.
Se i%entific' un impact po5iti7 $emnificati7 a$upra me%iului $ocial "i
economic al 5onei
In%icele %e poluare glo0al
ndicele de poluare global indic c Yme%iul e$te $upu$ acti7it'ii umane >n limite
a%mi$i0ileZ
PROIECTUL YST?[IE DE GIO&?8 1/6M ON Slo0o5ia Cior'"ti PUD. !ranceaZ
!? INELUEN[? /EDIUL ?STEEL)
- Impact negati7 ne$emnificati7 a$upra factorilor %e me%iu
- Impact po5iti7 $emnificati7 a$upra me%iului $ocial "i economic %in
5on'
=============================================================
189
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
1*. ?ne#e
1. Plan de situa|ie existenta
2. Plan instalatie la finalizarea investitiei
3. Localizarea punctelor de prelevare sol pentru analize
,. Buletine de analiza pentru sol
5. Contract pentru fertilizarea terenurilor agricole
?ne#a 1
=============================================================
190
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
?ne#a 3
=============================================================
191
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
?ne#a +
=============================================================
192
S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCANI
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru
INSTALAIE BIOGAZ pentru 1 MWel
!"un# Sl!$!%&# C&!r'(t&) T *+) P ,-.) /u0e1ul Vr#ne#
TITULAR S.C. CERT PRODEX S.R.L. FOCANI
===========================================================
Punct prele7are pro0e +A- Punct prele7are pro0e 1A-
$i 2A+* langa %epo5it pe$tici%e $i 3A- langa %epo5it car0uranti
=============================================================
193

S-ar putea să vă placă și