Sunteți pe pagina 1din 40

PROIECT

MINISTERULFINANTELORPUBLICE
ORDIN
pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindexecutiabugetelordevenituri cheltuieliale
institutiilorpubliceautonome,institutiilorpublicefinantateintegralsaupartialtdinveni,turi
proprii activitatilorfmantateintegraldinvenituriproprii
In bazaprevederiiorart. 10 alin. (4) din HotarareaGuvemului nr. 34/2009 privind organizarea
functionarea FinantelorPublice,cumodificarile completarileulterioare,
in aplicarea prevederilor art.49 alin. (1) si (1t\1) din Legea nr.500/2002 privind finantele
publice, cumodificiirile completarileulterioare aleart. 51 alin. (1) dinLegeanr. 27312006 privind
finantelepublicelocale, cu modificiirile completarileulterioare,
viceprim-ministrul,ministrul finantelorpublice,emiteunnatorulordin:
ART.1 Se aproba Normele metodologice privind executiabugetelor de venituri cheltuieli
ale institutiilorpubliceautonome, institutiilorpublicefinantate integral saupartial din venituri proprii
activitatilor finantate integral din venituri proprii, previizute in anexa care face parte integrantadin
prezentulordin.
ART.2 Prevederileprezentuluiordin intrain vigoareladatade 1februarie 2014. Institutiile
publice finan!ate integral sau partial din venituri proprii activita!ile finantate integral din vcnituri
proprii potoptapentruaplicareaprevederilorprezentului ordin incepand cu datade 1ianuarie2014.
ART.3 Prezentulordinsepublicain Oficialal Romaniei, ParteaI.
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRULDELEGAT
MINISTRULFINANTELORPUBLICE, PENTRUBUGET, III
DANIELCHITOIU LIVIUVOINEA
ANEXA
NORME METODOLOGICE
privind bugctclordevenituri cheltuicli ale institu!iilorpuhliceautonotnc, institutiilor
publice linantalcintegral sau pm1ial din venituri proprii activiUi!ilor linan!ate integral din venituri
propnl
Art. 1 (I) inecpand eu data de I februarie 2014, exccu!iabugetclorde vcnituri ehcltuicli ale
institu!iilor puhliec autonome ale institutiilor puhliec finantate integral sau Pal1ial din vcnituri
proprii, inclusivexeeutia hugctcloractivitatilortinantatcinte.!:,l"fal din venituri proprii intiin_!atcpeImga
institutiilc publice potrivit prevederilor art.67 din Legea nr.500!2002 privind finan!elc publice. cu
moddidirile completarile ulterioare respcdiv m1.71 din Lcgca nr.27JI2006 privind tinanteie
publicc locale, cu modiftciirik completarileulterioarese realizcazii prin eonturi distinctcde vcnituri
chcltuieli bugetaredeschiselaTrezorcriaStatului,potrivitClasificatiei indicatorilorprivind finantele
publice, aprobata prin Ordinul rninistrului finantclor publicc nr. 1.95412005, cu modificiirilc
cornpletiiriieulterioare.
(2) Conturik de venituri hugetare previizute la alin. (1) se deschid la unita!ilc trezorcriei
statului pe capitote, subeapitole paragrafe, dupa caz, conturile de credite bugetare se deschid pe
capitole titluri de cheltuieli bugetarc iar conturile de cheltuieli bugetare sc deschid pc capitok,
subcapitole paragrafeiarincadrul acestorapetitluri, articole;;i alineatc.
(3) Codificareaconturilorde venituri decheltuieli hugctarcalebugetelor institutiilorpuhliee
prevazute la alin.(I) a eonturilor de creditc bugetare deschise eorespunzatoare, estc previizuta in
Ancxanr.1 la prezentclenonncmetodologiee.
Art. 2 (I) Utilizareacreditelor din bugctelcprevuzutela art.l alin.('I) seefectueaza la
cererea ordonatorilor de eredite, prin deschiderea de credite bugetare, in limita prevederilor de
chcltuieli aprobate in bugetele proprii a disponihilitatilor bugetelor respective la data intocmirii
cerenl.
(2) Cererile pentru deschiderea decredite bugctare se intoemesc trirnestrial, la nivelul fiecarui
ordonator de credite pentru nccesitatilc proprii de finan!are ale trimestrului respectiv, sc transmit
unitiitilor trezoreriei statului lacare au deschiseconturile.
0) incazul in care creditele bugetaredesehise trimestrial nu sunt suticiente pcntru neecsitatilc
de finantare ale institutiilor publice, acestea pot efectua deschideri de credite bugetarc suplimentare,
eu incadrareainbugeteleindividuale in eonditiileprevazutedeprezentclenorrnernetodologice.
3
Art.3 (I) Institutiile ]Juhliee prevuzute la artI alin.(I) care au in suhordine institu!ii puhlice
tinal1tatc integral sau partial din venituri proprii ai caror eonducatori au calitatca de orcionatori,
sceundari /tcqiari de eredilc. au ohliga!ia de a Ie repartiza aeestora dea Ie aproha, in eondi!iilclcgii,
hugeteledeveni luri ehcltuieli.
(2) Prevedcrile(llil1.(I)se"plica in eazu'lactivitatilor tinantatcintegral din vcnitmi proprii. in
sitmqiaIn carecxccu!ia hugctului aprobat serealizeazaprin instituti ipublieedin suhordine.
Art.4 (I) Institutiile puhliec (Iutonol11c. institutiile puhliee finantatc integral sau pat1ial din
venituri proprii, institutiile puhlice care gestioneaza hugcte ale lInor activita!i iinantate integral din
vcnituri proprii ati ohliga!ia de a desehidc ereditehugctare eu ineadrarea In prcvederile trimestriale de
chcltuicli aprohateIn huget.
(2) in seopul 'ineadrarii In prcvederilc ali n.(I) eercrilc pentru deschiderca de eredite
bugetarc intocmitcde ci1tre institu(iik publiec iinantate integral sau partial din venituri proprii sau de
ditre institutiilc publiec care gestioneaZ3 bugete ale unor activitati tinantate integral din venituri
proplii $i ci1rora Ie-au i()st repartizate $i aprobate hugete eont(nm prcvedcrilor art.3, vor ti avi zatcdc
caire ordonatorul de eredit<.: ierarhie superim din punet dc vcdcre al ineadrarii sumelor solieitatc In
prev<.:dcrilehugetaretrimestrialealebugetului centralizatal institutiei puhliecierarhiesupcrioare.
(3) Ordonatorii de eredite raspund pentru incadrarea in ereditelc bugetare trimestriale
aprobate in buget atat in ee prive$te sumele solieitate prin eererile pentru desehiderea dc eredite
hugetare intocmite pentru actjvitatea proprie cat a celor avizate pentru bugetele ordonatorilor de
erediteierarhicinfcriori inconditiilealin.(2).
Art.S (1) In cazul rn care veniturile hugetare estimate a fi realizate la nivcl ul unor institutii
puhliee tinantate integral sau pm1ial din venituri proprii din subordinc sau al unor activiUiti tinantate
integral din venituri proprii care se realizeaza prin institutii puhliee suhordonate, dupa caz, sunt
infcrioare eheltuiel i10r bugetare aferente anului hugetar ale aeestora, institutia puhlicil ierarhie
supelioara are obligatia de a identitica disponihilitatile necesare pentru eehilihrarea hugetelOr
respective, prin redistrihuireade din vcniturile bugetareestimatea 1i realizate la nivelul
aecsteia sau la nivelul altorinstitutii puhlieedinsuhordinc.
(2) Redistribuireaveniturilorhugetarein conditiiLcalin.(I)s<.: efeetueazaastteI:
a) In cazul institutiilorpuhlicefinantate integral dinvenituri proprii:
- prin euprinderea in bugetul institutiilor publice de la care vor ti etectuatc transfcrurilc de
venituri hugetare, la suheapitolul de venituri .... ......... " Veniluri proprii redislribuile caIre aile
inslilLl/ii finan!ate inlegral din veniluri proprii ", a sumelor care fae obieetul transferului, cu valoare
negativa:
4
- pnn cuprindcrca In hugetul institutiilor puhlice care vor primi transferuriic de venituri
bugctare, la subcapitolul de venituri ... .............. " Vcniluri prop,.ii primile prill rcdislrilmirc de la aile
institu{ii/inall!alc il/tcgral din veniluri proprii ". a sumelorcare fac obicctul transferului, eu valoarc
pozitivil;
h) In cazul institu!iilorpuhlicc tinan!atcdin vcnituri proprii $i subventii:
- prin cuprindcrea ill bugctul institu!iilor publicc de la care vor Ii c/cctuate transkrurik de
venituri hugetare. la suhcapitolul dt.; venituri ....... .......... "Vcnituri proprii rcdis'lrihllilc c(ilre allc
il1slilu!ii .final/fall' din vel/illiri proprii ~ i SlIbl'CII!ii" sau la suhcapitolul ....... ... ...... .. "Sllhl'cll!ii
redis lrihllilc cl'ilrc afle illslilitlii .iin(ln(aIC din 1'cnilllri proprii Si suhvcn(ii ", dupa caz, a sumclorcare
fac ohi,eetul transt\::rului, cu valoarcnegativ5.;
- prin cuprinderca in bugctul institu!iilor puhlicc care vor primj transterurilc de venituri
bugctare, la suhcapitolul devenituri hugdare................."Vcniluri proprii primile prill rcdistrihuirc dc
fa (lIte inslitulii finan/ale din vcnituri proprii Si suhvcnfii ", sau la subcapitolul... ........ ...... "Suhvcl1!ii
primile prin redislrihllirc de la allc inslilufii jinan(ale din veniluri proprii ,\'i subvcn(ii ", dupii caz, a
sll!meiorcarefacobiectul transferului, Cl'l valoarepozitivii;
c) in cawlactivita!iiorfinan!ate integral din vcnituri proprii:
- pnn cuprinderca in bugctul aetiviti'i!ii finan!ate intq,'Tal din venituri proprii ai, institutiilor
puhlice de Ia care vor fi efeetuate transferurile de venituri, la suhcapitolul de venituri hugetare
........ .. ....... "Veniluri proprii redistribuitc caIre aile institu/ii tn cadntl aclivila(iifinan(ale inlegral din
venituri proprii", a sumelorcarefac ohiectul transterului, eu valoarenegativa;
- pnn euprinderea in bugctul aetivita!ii finantate intq,'Tal din venituri proprii all institutiilor
puhliee care vor primi transferurile de vcnituri hugetare, la subeapitolul de venituri hugetare
................. "Vcnituri proprii primile prill redislribllire de la aile inslilu/ii tn cadrul aClivil(i(ii.fin([l1!ale
intcgral dill veni/uri proprii ". asumelorearefac ohieetul transferului.eu valoarepozitiva.
(3) Rcdistribuililedevellituri bugetarc in condi!iile alin.(2) pot ti etcctuate$i in cursul anuiui
hugetar, cu condi!iaeaaeesteasaIll) afectezeplataangajamentelorlegale~ i hU!,'etare ~ i sanugenereze
deficit in hugetul institu!iiJorpublicedela careseefCetueazaredistrihuirea.
Art.6 (1) In exceutic, sumcIc prevazute la suheapitolele de vcnituri ..........."Vcl1illlri proprii
redis/ribuitc caIre aile inslilu!ii.iinan/alc inlegral din vcnituri proprii ". .... .. ..... ...... . ''Venilllri proprii
redislrihuite catre aile inSlilll(ii .finan{ate din veniluri proprii Si subv('n!ii" ,q
respcctiv........ ... ...... "Vcnilllri proprii rcdislrihuilc calrc alte illstilu!ii tn cadrul aclivilli(ii .final/(aIC
inlegral din vcnituri proprii", " , ............ .. ... "Subven{ii redislribuile caIre aile inslilu/ii .finan/ale din
veniluri proprii ~ i suhven/ii ", dupa caz, se vireaza In conturile corespunzMoare de venituri bugctarc
ale institutiilor pubJice beneficiare, pe miisura necesitatilor de finan!are a cheltuielilor aprohate in
5
bugetele acestora cu condi!ia incadriirii in disponibilitiitile anului curent ale bugetului institutiilor
publicede lacarese efectueaziiredistribuirea.
Art.7. In situatia in care in bugetele prevazute la art.l alin.(1) sunt aprobate sume din
excedentul anilorprecedenti carepotfi utiiizatepentrucheltuielileanului curent,sumelerespectivevor
fi transferate de ciitre institutiile publice respective, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului
(OPT), din contulcorespunziitordeexcedental bugetului in contuldevenituri bugetare............ "Sume
utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli", pe bazii de decizie a
ordonatoruluidecredite.
Art.S (1) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevazute la art.1
alin.(1), se depun la unitiitile trezoreriei statului cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de efectuarea
plat
ilor
,cu exceptia lunii decembrieafieciirui an, dindcererilepentrudeschidereade creditebugetare
aferente lunii decembrie se depunpanacel mai ta.rziu ladatade 15 decembrieaanului respectiv, dacii
prinnormelemetodologiceprivindincheiereaexercitiuluibugetarnuseprevedealtfel.
(2) Exernplarul nr. 1al cererilorpentrudeschidereadecreditebugetarecesedepunelaunitatile
teritoriale ale trezoreriei statului este insotit de Nota justificativii pentru deschiderea creditelor
bugetare, potrivitmodelului prevazut in anexa nr. 1laNormele metodologice privind deschiderea
repartizarealretragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat,
bugetul asigurarilor pentru Ibugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,
bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu bugetele locale, aprobate prin Ordinul
ministruluidelegatpentrubugetnr. 50112013;
(3) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare depuse de ordonatorii de credite al
bugetelor prevazute la art.I a1in.(l), se inregistreazii de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la
care sunt deschise conturile institutiilor publice respective in Registrul operatiunilor de trezorerie
aferentecererilorpentrudeschidereadecreditebugetare,intocmitpotrivit modeluluiprevazutinanexa
nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea repartizareairetragerea creditelor bugetare din
bugetuldestat, bugetulasigurarilorsocialedestat,bugetulasigurarilorpentru bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de siinatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru
mediu bugetelelocale,aprobateprinOrdinulministruluidelegatpentrubugetnr. 50112013.
(4) Laprimireacererilorpentrudeschidereadecreditebugetaredinbugeteleprevazutelaart.I
alin.(I) adocumentelorprevazutelaalin.(2), unita!ileteritorialealetrezoreriei statului,intermende
maximum 3zilelucratoaredelaprimireaacestora,efectueazaurmiitoarele verificari:
a) concordanta dintre semnatura amprenta de pe cererea pentru deschiderea de
credite bugetare eu cele existentein cu specimenele de semnaturi depuse la unitatile teritoriale
aleTrezoreriei Statului;
6
b) existenta avizului ordonatol1llui de credite ierarhic superior, in cazul prevazut la artA
alin.(2);
c) existenta pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar
preventiv;
d) existenta aHor documente prin care se justifica suma ce se solicita a fi deschisa prin cererea
pentru deschiderea de credite bugetare, dad. prin reglementarile in vigoare se prevede astfel;
e) incadrarea sumelor solicitate prin cererile pentl1l deschiderea de credite in prevederile
bugetare anuale aprobate in bugetul institutiei publice, cu urmatoarele exceptii:
- in cazul in care bugetele institutiilor publice finantate integral sau parfial din venituri proprii
nu au fost aprobate pana la inceperea anului bugetar, se verifici'i incadrarea sumelor solicitate prin
cererile pentl1l deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora in limitele prevazute la art. 14 din
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in
domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27512008, cu modifidiri le completarile
ulterioare.
(5) In cazul in care cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetele prevazute la
art. 1 alin.(1) nu sunt intocmite corect sau nu indeplinesc conditiile de verifi.care prevazute la alin.( 4),
acestea se restituie de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, cu adresa de inaintare,
ordonatorilor de credite, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora in
Registrul operatiunilor de trezorerie aferente cererilor pentl1l deschiderea de credite bugetare.
(6) In cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite ai bugetelor prevazute la art.l alin.(1)
pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise neutilizate din conturile proprii, scop in care se
dispozitia bugetara privind retragerea creditelor bugetare potrivit modelului prevazut in
anexa nr.2 la Normele metodologice privind deschiderea repartizarea/retragerea creditelor bugetare
din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentl1l bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de siinatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului
pentru mediu bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013,
anterior datei de 25 a fiecarei luni in 2 exemplare, din care 1 exemplar se depune la unitatea trezoreriei
statului.
(7) Unitatile teritoriale ale trezoreriei statului inregistreaza dispozitiile bugetare de retragere a
creditelor bugetare in Registrul dispozitiilor bugetare depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei
Statului, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9 la Normele metodologice privind
deschiderea repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurariEor
sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale
de siinatate, bugetul Trezoreriei Statuiui, bugetul Fondului pentru mediu bugete1e locale, aprobate
prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.
7
(8) In situatiain caredocumentele depusedeinstitutiile publiceprevazute laart.! aEn.(1) sunt
intocmitecorect,acesteasepreiauinsistem infonnaticdeunitatileteritorialealetrezoreriei statului.
ART. 9 (I) Platile dispuse in limita creditelor bugetare deschise nu pot d e p ~ i veniturile
bugetareincasate.
(2) Doeumentele de platacarenu se ineadreazain prevederile alin. (l)se restituie de unitatile
teritoriale ale trezoreriei statului institutiilor publice care Ie-au depus, in scopul redimensionarii
sumelorsolicitatelaplata.
(3) Plati1e efectuate in limita ereditelor bugetare deschise ~ i repartizate se evidentiaza in
eonturile de cheltuieli bugetare deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titiuri, articole ~ i alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelordevenituri
~ i cheltuieli ale institutiilorpublice ~ i Clasificatiei indicatorilorprivind finantelepubliceaprobateprin
OMFPnr.195412005, eumodificarile~ i completiirileulterioare.
ART. 10 La finele fiecarui an bugetar, institutiilepubliceprevazute la art.! alin.(l) i ~ i inchid
conturiledevenituri ~ i decheltuielibugetareprincontuldeexcedentldefieital anului curent.
ART. 11 (I)La finele anului bugetar, sumeletransferateincursul anului pentruefectuareade
cheltuielipotrivitart. 7serestituie integral,pebazadeordindeplatapentruTrezoreriaStatului(OPT),
din contul de venituri bugetare.............. "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli" in conturile corespunzatoare de excedent ale anilor precedenti ale bugetelor
respective.
(2) In cazul in carelafinele anului bugetar, dupaefectuareaoperatiunii prevazute laalin. (l),
bugetele respective inregistreazadeficit, acesta se acoperii definitiv din excedentul anilor precedenti,
prindecizieaordonatoruluidecredite,emisaintennende5zilelucratoaredelaincheiereaexercitiului
bugetar.
ART. 12 (l) Institutiile publice autonome ~ i institutiile publiee finantate integral din venituri
proprii pot constitui, la solicitarea acestora, depozite [a trezoreria statului din excedentele anilor
precedenti ale bugetelor de venituri ~ i cheltuieli sau din disponibilitii!ile anului curent ale bugetelor
respective,in contul 44.01 "Depozitealeinstitutiilorpublicepe ! luna" sauincontu! 44.02 "Depozite
ale institutiilor publice pe 3 luni", dupa caz, deschise la unitiitile trezoreriei statului la solicitarea
institutiilorpublice.
(2) Depozitele care se constituie din disponibilitatile anului curent se vireaza din contul de
venituri bugetare 20.X. YYYYYY............... ( de stabilit0 pozitie de venituri in clasificatie , afectata
acestei operatiuni de catre DOSPB) in contui 44.03 "Depozite ale institutiilor publice din
8
disponibilih'ilile anului curent pe I luna" sau in contu) 44.04 "Depozite ale institutiilor publice din
disponibiliUiliIeanului curentpe3luni", dupacaz,deschisela unitatiletrezoreriei statului lasolicitarea
institutiilorpUblice.
(3) Depozitele constituitedin disponibilitiitile anului curent care expira in anul unnator, aflate
la tinele anului bugetar in contul 44.03 "Depozite ale institutiiIor publicedin disponibilita!ile anului
curent pe 1 luna" sau in contul 44.04 "Depozite ale institutiilor pub'ice din disponibilitatile anului
curent pe 3 luni" se transfera de unitatile trezoreriei statului intr-un cont analitic de excedent al
bugetului respectiv, conditiilededobandadin conventiilecareau stat Ja baza constituirii
depozitelorrespective.
(4) Institutiile publiceautonome institutiilepubJice finantate integral din venituri proprii care
au In subordine institutii publice finantate integral din venituri proprii pot constitui depozite in
conditiileprezentului articol pentru institutiilepublicesubordonate. inacestscop, institutiilepublice
subordonate vireaza in contul institutiei publice ierarhic superioare sumele care unneaza a fi
constituitein depozite. Virarease efectueazii din contul propriu 20.X. YYYYYY............... in
contdeschispenumeleinstitutieipubliceierarhicsuperioarecarevaconstituidepozitul.
ART. 13 (I) Pana la data de25 februarie 2014, institutiile publice prcvazute la art.1alin.(1),
cu cxcepliacelorcare auoptatpentru aphcarea prezentului ordin incepand cu datade I ianuaric2014,
vortransfcra pcbazade ordin deplata pentrutrezoreria statului (OPT) vcnitUliicincasate in contul de
disponibilitati $i pHitile de casa efectuate din acest cont in cursul Junii ianuarie 2014, in conturile
corcspunzatoare de venituri cheltuieli bugetarc previizutc la pct.l din Ancxa nr.I la nonnclc
metodoJogice.
(2) Pana la data prevazuta la alin.(I) vor ti virate excedentcle din anul precedent ak
bugetelor institutiilor publice prevazute la art.I alin.(l), in cOJ1turile corespunzatoare de excedente
bugetare previizutc la pct.Il din Anexa m.1 la normelc metodoiogicc, inc1usiv in cazul institu!iilor
publicecareau optatpentruaplicarea prezentuluiordinincepandcudatade1ianuaric2014.
(3)Prevederilealin.(I)nuseaplidiincazul:
- sumeloratlateIn soldul contului 50.05 " DisponibiJ dinsumedemandat In depozit"
contu1lui 50.06"Disponibi] pentrusumedemandat sumein dcpozitale institutiilordesubordonare
locala;
- sumeloraflate in soldul contului 44.01 "Depozitealeinstitutiilorpublicepc 1luna" si
contului 44.02 "Depozite ale institutiilor publice pe 3 luni", care se vireaza in conturile
corespunziHoare de excedent deschise potrivit prevederilor art.12 alin.(I) la unitatile teritoriale ale
trezoreriei statului]adataexpirarii depozitelorrespective.
(4) Eventualelesumecxistentein soldurileconturilordedisponibilita!i prin caresegestioneaza
bugetele institutiilor prevazute la alin.(I) care nu reprezinta venitmi ale bugetelor respective pot ti
9
transfcrate III cOlltul 50.05 "Dispollihil din gume demandat in depozit" sau 50.06"Disponibil. pental
sume dc mandat sume In clepo;rit ale illstitutiilor dc suhordonare localif', dupa caz, unnand s5 lie
displIsc miisurilenccesarcpentruc1ariticarea acestOf3.
(5) Dupa d0ctuarea opcra!iunilor prcvf!zlIte de pre;rcntul articol. contllrile de
prin care au j()st gestionatc bugctclc previ1/Utc b art.I alin.{1) IlU mai pot prezcnta sold, urm[md a Ii
inchiscIn nivclulllniUitilortrc/orerici statullli panii lalillclclunii fehruaric 2014.
Art. 14. (1) incep[lIlu cu datu de 1martic 2014, pe Illlllleie puhlice prc\'ii;rute la
ar1.i aJin.( 1) pot fi deschise la trczoJ"cria s1;JHilui numai 1I1111i1loarc\c conturi de disponihilitiiti: SO.US
"Disponibil din sumc de mandat In dcpozil", 50.06 "Disponihil pentru sume de mandat sume In
depozit ale institu!iilordesuhordonarc100:aHi", 50.32 "Disponibildin sumeeolcctatcpentrubugctul de
stal", 50.33 "Dispnnihil din sume colectate pcntrll bugetelc locale" 50.34 "Disponibil din sume
colcctatcpentrubugetul asigudirilorsocialedestat".
(2) Desehiderea pe numele institutiiJor publiee prevazute 1a art.I alin.(l) a altor conturi de
disponibilitiiti la uniHitile trezoreriei statului decat celeprcvazutela alin.(1) se poateefectua numai in
eazuri temeinicjustitieate,eu avizul Ministerului FinantelorPubJice.
ART.15 (1) lnstitutiile publice prevazute la art.l alin.(I) au obIigatia sa inteze
contribuabilii celelalte entitiiti care datoreaza sume bugetelor respective in legiiturii eu noi ,le conturi
devenitUJi bugetareincareunneazaafi viratesumeledatorateincepand eu 1februarie 2014.
(2) lnstitutiile publice previizute la art.l alin.(I) care au optat pentru apliearea prezentuilli
ordin ineepand cu data de 1 ianuarie 2014, pot transfera In luna ianuarie 2014, eventualele venituri
virate eronat de contribuabili in conturile de disponibilitilti prin care bugetele respective au fost
gestionatepanaIn anul 2013, in tennen de doua zile lucratoarede I'aincasare, in conturilede venituri
bugetarecorespunzatoare.
ART. 16 Prezentele nonne metodologice se aplicii pentru gestionarea sumelor aferente
bugetuiuifondurilorexternenerambursabile.
ART.17 In situatiaIn careinstitutiilepublicefinantate potrivitart.I alin.(1)gestioneaziisume
aferentebugetuluicreditelorexteme bugetuluicreditelorinterne,launitiitileteritorialealetrezoreriei
statului sedeschid penumeleacestora conturiledecreditebugetaredeschise conturilede cheltuieli
bugetarepreviizute lapct.V din anexa m.1 la prezentele nonnemetodologice. Sumele primite de la
finantatori seIncaseazaIn conturile,dupacaz,inunnatoareleconturi:
institutiile publice prevazute la art.l alin.(1) din sectorul administratiei publice
centrale: 20.B.88.88.88 "eredite exteme ale institu!iilor publice din administratia
10
publica centralii" sau 20.C.88.88.88 "Credite interne ale institutiilor publice din
administratiapubhciicentrala";
institutiile publice previizutela art.1alin.(1) din sectorul administratiei publicelocale:
21.8.88.88.88 "Credite externe ale institutiilor publice din administratia publica
locala" sau 21.C.88.88.88 "Credite interne ale institutiilor publice din adminisrra!ia
publidilocala";
institutiile publice prevazute la art.1 alin.(1) din sectorul "Bugetul asiguriitilor pentru
~ o m a j : 28.8.88.88.88 "Crediteexterne ale institutiilorpublice din sectorul bugetului
asigur atilor pentru ~ o m a j sau 28.C.88.88.88 "Credite interne ale institutiilorpublice
din sectorulbugetului asigurari lorpentru~ o m a j .
11
ANEXA ]
lanonnelemetodologice
Codificareaconturilordevenituri~ cheltuielialebugetelorinstitutiilorpubliceautonome,
institutillorpublicefmantateintegralsaupartialdinvenituripropri,i, activititHor finantate
integraldinvenituriproprii,Fonduluipent,rumediu~ aconturilordecreditebugetaredeschise
dinbugeteIeacestora,deschisela unititiletrezorerieistatului
I. Codificareaconturilordevenituri~ cheltuieli bugetare
1.1 Codificarea conturilor de venituri ~ cheltuieli ale bugetelor institutillor publice
autonome cu excePtia Casei Nationale de Asiguriri Sociale de Sanitate, institutillor publice
fmantate integral sau partial din venituri proprii ~ ale activititilor fmantate integral din
venituriproprii,dinsectorul "AdministratiapUblicicentrali"
a) pentru institutille publice autonome cu excePtia Casei Nationale de Asigurari Sociale
deSinitate institutiilepublicefmantateintegra'idinvenituriproprii:
al) 20.F.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor institutiilor publice din adminstratia publica
centraHi, finantateintegraldinvenituriproprii",incare:
20 = "Veniturile bugetelor institutiilor publice din adminstratia publica centraHi" -
codulcontuluicontabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului ;
F= codulsurseidefinantare-"Integralvenituriproprii";
cc.ss.pp* = indicator din Clasifica!ia indicatorilor privind finan!ele publice aprobata
prinOMFPnr.1954/2005, cumodificiirile~ completiirileulterioare.
a2) 23.F.cc.ss.pp.tt.ar.ai "Cheltuieli ale bugetului institutiilorpublice din administratia
publicacentralafinantateintegral dinvenituriproprii",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica centrala" -
codul contuluicontabildinplanuldeconturial trezorerieistatului;
F= codulsurseidefinan!are- "Integralvenituriproprii";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finan!ele publice
aprobataprinOMFPnr.1 95412005, cumodificarile~ completiirileulterioare.
12
b) pentru institutiile publicefmantate partial din venituri proprii: .
bl) 20.G.cc.ss.pp "VenituriJe bugetului institutiilor publice din administratia publica
centraHi, finantatedin venituriproprii ~ subventii",incare:
20="Veniturilebugetelorinstitutiitorpublicedinadminstratiapublicacentralii"- coduI
contuluicontabildin planul deconturi aJ trezorerieistatului;
G= codul surseidefinantare-"Venituriproprii~ subventii";
cc.ss.pp* = indicator din Clasificalia indicatorilor privind finanlele publice aprobatii
prinOMFPnr.1954/2005, cu modificarile~ compleHirileulterioare;
b2) 23.G.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetului institutiilor publicedin administratia
publicacentralii, finanlatedinvenituriproprii ~ subventii",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor instituliilor publice din administralia publica centralii"-
codulcontuluicontabildinplanu1deconturial trezorerieistatului;
G= coduisurseidefinanlare- "Venituriproprii ~ subventii";
cc.ss.pp.tt.ar.al ** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finanlele publice
aprobatiiprinOMFPnr.1 95412005, cumodificarile~ completarileulterioare.
c) pentru activitatile fmantate integral din venituri proprii aprobate in condipile legii ~
inftintate pe langs institutii publice din administratia publici centrals:
cl) 20.E.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor activWitilor finanlate integral din venituri
propriialeinstitutiilorpuhlicedinadministratiapublicacentrala",incare:
20="Veniturilebugetelorinstitutiilorpublicedinadminstratiapublicacentrala"- codul
contului contabildinplanuldeconturial trezoreriei statului;
E= codulsurseidefinantare-"ActivWiti finantateintegraldinvenituriproprii";
cc.ss.pp* = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobatii
prinOMFPnr.1 954/2005, cumodificarile~ completarileulterioare;
c2) 23.E.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor activitalilor finantate integral din
venituripropriialeinstitutiilorpublicedinadministratiapublicacentrala",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica centrala"-
codulcontuluicontabildinplanuldeconturi al trezoreriei statului;
E=codul surseidetinantare-"ActivWiti finanlateintegraldinvenituriproprii";
cc.ss.pp.tt.ar.al**= indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificarile~ completarileulterioare.
13
1.2. Codificarea contu.-ilor de vcnituri ~ i cheltuieli ale bugetelol' institutiilor publice
autonome, institutiilor publice finanlate integral sau partial din venituri proprii ~ i ale
activitatilorfinantate integraldin venituriproprii,dinsectorul"Administratiapublicalocab,)"
a) pentruinstitutiile publice3utonome~ i institutiiLe puhlicefinantate integraldin venituri
proprU:
al) 21.F. cc. ss..pp "Vcnituriie bugctclor institutiilor publicc din adminstratia publica
locala, tinantateintegral din venituri proprii'"in care:
21 = "Vcniturilc bugetelor institutiilor puhJice din administratia publica locala"-codul
eontului contabil din planul de conturi al trezorerici statului;
F= codul sursci de finantare -"Integral venituri proprii";
cc.ss.pp* = indicator din Clasiticatia indicatorilor privind finantele puhlice aprooaW
prin OMFP nr.195412005, eu l110diticalile ~ i complctari lculterioarc;
a2) 24.F.cc.ss.pp.tLar.a} "Chcltuieli ale hugetelor institutiilor publicedin administra!ia
publicalocala, finantate integral din venituri proprii",in care:
24 ;;;;: "Cheltuielilebugctelorinstitutiilorpublicedin administratia puhlica locaIa"- codul
contului contabil din pbnuldeconturi al trczorerici statului;
F = codul sursei de finantare- "Inteb'Tal vcnituri proprii";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din ClasitJcatia indicatorilor privind finantcle publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cu modificarile~ i complctarileultcrioare.
b) pentruinstitutiilepublicefinantatepartialdin venituriproprii:
bl) 2I.G.cc.ss.pp "Veniturile bugctclor institutiilor publice din administra!ia publica
loca1a, finantatedin venituri proprii ~ i subventii",in care:
21 = "Veniturile bugctc\or institutiilor puhlice din administratia puhlica locaIa"- codul
contului contabil din planul deconturi al trezoreriei statului;
G = codul sursei de finantare-"Venituri proprii ~ i subvcntii ";
cc. ss.pp* = indicator din Clasiiicatia indieatorilor privind tinantcle publiee aprobata
prinOMFP nr.1954/2005, cumodificarile ~ i cornpletarilcultcrioare;
b2) 24.G.cc.ss.pp.tLar.al "Cheltuieli ale bugetelor institutiilor publice din administratia
publicalocala, tinan!atcdinvenituri proprii ~ i subventii",in care:
24= "CheltuicJilebugetc\orinstitutiilorpublicedin administratia pubJidi loeala"- codul
eontuluieontabil din planul deeonturi al trezoreriei statului;
14
G= codulsurseidefinantare- "Venituriproprii subventii";
cc.ss.pp.tt.ar.al**.= indicator din Clasifica!ia indicatorilor privind tinantele publice
aprobataprinOMFP nr.195412005, cumodifidirile completarileulterioare.
c) pentru activitatile finantate integraldin venituri proprli aprobatein conditiile legii
infiintatepelingainstitutiipublicedinadministratiapublicalocala:
cI) 2I.E.cc.ss. pp "Veniturile bugetelor activitati,Jor finantate integral din venituri
proprii aleinstitutiilorpublicedinadministratiapublicalocaHi",incare:
21 = "Veniturilebugetelor institutiilorpublicedin administratia publica locala"- codul
contuluicontabildin planul deconturial trezorerieistatului;
E= codul surseide finantare-"Activitatifinantate integral din venituriproprii";
cc.ss.pp* = indicator din Clasirficatia indicatorilor privind finantele publice aprobata
prinOMFPnr.195412005, cumodifidlrile completarileulterioare;
c2) 24.E.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieh ale bugetelor activitatilor finantate integral din
venituripropriialeinstitutiilorpublicedinadministratiapublicalocala",incare:
24= "CheltuielilebugetelorinstitutiilorpublicedinadministratiapublicalocaIa"- codul
contuluicontabildinplanul deconturial trezoreriei statului;
E= codu1 surseide finan!are-"Activita!ifinantate integraldinvenituriproprii";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile completarileulterioare.
1.3. Codificarea conturilor de venituri cheltuieli ale bugetelor institupilor pubfice
fmantatepartialdinvenituriproprli din sectorul"Bugetulasigu-rarilorpentru
a) 28.G.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor institutiilor publice din sectorul bugetului
asigurarilorpentru finantatedinvenituriproprii subventii",incare:
28 ="Veniturile bugetului asiguranlor pentru - codul contului contabil din
planuldeconturial trezorerieistatului;
G=codulsurseidefinantare-"Venituriproprii subventii";
cc.ss.pp* = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobata
prinOMFPnr.195412005,cumodificarile completarileulterioare;
b) 29.G.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor institutiilor publice din sectoml
bugetuluiasiguranlorpentru finantatedinvenituriproprii subventii",incare:
15
29 = "Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru ~ o m a j -codul contului contabil din
planul deconturial trezorerieistatului;
G= codul surseidefinan!are- "Venituriproprii ~ i subven!ii";
cc.ss.pp.tt.ar.al ** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind tinan!ele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificarile~ i completarileulterioare.
1.4. Codificareaconturilordevenituri~ i cheltuieliale bugetuluiFonduluipentrumediu
a)pentruconturiledevenituri alebugetului Fondului pentrumediu:
20.I.cc.ss.pp"Veniturilebugetului Fonduluipentrumediu",in care:
20 = "Veniturile bugetelor institutiilor publice din adminstratia publica centrala" -
codul contuluicontabildin planuldeconturialtrezorerieistatului;
1=codulsurseidefinantare-"bugetulFonduluipentrumediu";
cc.ss.pp* = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finan!ele publice aprobata
prinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ i completarileulterioare;
b)pentruconturiledecheltuielialebugetuluiFondului pentrumediu:
23.I.cc.ss.pp.tt.ar.al"CheltuielialebugetuluiFonduluipentrumediu",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica centrala"-
codul contuluicontabildinplanul deconturial trezorerieistatului;
I=codulsurseidefinantare-"bugetulFonduluipentrumediu";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele puhlice
aprobataprinOMFPnr.195412005,cumodificarile~ i completarileulterioare.
Nota1:
*) cc- reprezintasimbolcapitoldevenitbugetar
ss- reprezintasimbolsubcapitoldevenitbugetar
pp- reprezintasimbolparagrafdevenitbugetar
**) cc- reprezinta simbolcapitoldecheltuialabugetara
ss- reprezintasimbolsubcapitoldecheltuialabugetara
pp- reprezinffisimbolparagrafdecheltuialabugetara
tt- reprezintasimboltitludecheltuialabugetara
ar- reprezinmsimbolarticoldecheltuialabugetara
al - reprezintasimbolalineatdecheltuialabugetara
Nota2:
16
Conturile de cheltuieli bugetare ce se deschid la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului pe
numele institutiilor publice finanlate integral sau partial din venituri proprii din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informalii,
Serviciului de Informalii Exteme, Serviciului de Telecomunicalii Speciale, Serviciului de Proteclie ~
Paza ~ activitatile finantate integral din venituri proprii Infiinlate pe langa aceste institulii publice nu
se detaliaza la nivel de subcapitol ~ paragraf, respectiv la nivel de articol ~ alineat, dimpurile
respective din structura conturilor completandu-se cu "00".
Nota 3:
In situatia In care In Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobata prin OMFP
nr.195412005, cu modificarile ~ completarile ulterioare, nu exista detaliere la nivel de paragraf sau
alineat, dimpuriJe respective din structura conturilor de venituri ~ cheltuieli bugetare, dupa caz, se
completeaza cu "00".
II. Codificarea conturilor de excedente ~ deficite bugetare
ILL Codificarea conturilor de excedentldeficit ale bugetelor institutiilor pubtice
autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitit
ilor
fmantate integral din venituri proprii ~ Fondului pentru mediu din sectorul "Administratia
publica centrali"
a) pentru institupile publice autonome ~ institupile publice fmantate integral din venituri
proprii, cu excePtia Casei Naponale de Asiguriri Sociale de Sinitate:
al) SO.F.9S.00.00 "Ex cedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica
central a finantate integral din venituri proprii"
unde:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor pub lice din administratia
publica central a" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului;
F = codul sursei de finantare -"Integral venituri proprii ";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.195412005, cu modifidirile ~ completarile ulterioare;
a2) SO.F.99.00.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice din administratia publica
centrala finantate integral din venituri proprii"
unde:
80 == "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica central a" - cod contul contabil din planul de conturi al trezoreriei statului;
17
F=codul surseidefinantare-"Integral venituriproprii";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor priv,ind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ completarile"ulterioare.
b) pentruinst,itutiilepublicefinantatepartialdinvenituriproprii
bI) SO.G.9S.00.00 " Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centraHifinantatedinvenituri proprii ~ subventii"
unde:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicacentrala"- codul contu1ui contabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului;
G =codul surseidefinantare-"Venituriproprii ~ subven!ii";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatori'lor privind tinantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ completariIeu'lterioare;
b2) SO.G.99.00.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice din administratia publica
centrala finantatedinvenituriproprii ~ subventii"
unde:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicacentrala"- codulcontuluicontabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului;
G= codulsurseidefinantare-"Venituriproprii ~ subventii";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ complemrileulterioare.
c) pentru activitapIeimantateintegraldin venituripropriiaprobateinconditiilelegii ~
initintatepeHinga institutiipublicedinadministratiapublicacentrala:
cl) SO.E.9S.00.00 " Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri
propriiinfiintatepeHingainstitutiilepublicedinadministratiapublicacentrala"
unde:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicacentrala"- codul contuluicontabil dinplanuldeconturialtrezorerieistatului;
E= codulsurseidefinantare-"Activitatifinantateintegraldinvenituriproprii";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ completarileulterioare;
c2) SO.E.99.00.00 "Deficit al bugetului activitatilor finantate integral din venituri
propriiinfiintatepelangainstitutiilepublicedinadministratiapublicacentrala"
18
unde:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centraHi" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului;
E = codul sursei de finantare -"Activihi!i finan!ate integral din venituri proprii";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modifidirile ~ completarile ulterioare.
d) pent}"u bugetu. Fondului pentru mediu:
d I) 80.1.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu"
unde:
80 == "Excedentldeficit at bugetului institutiilor publice din administratia
publica central a" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului;
1= codul sursei de finantare -"Bugetul Fondului pentru mediu";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modificarile ~ completarile ulterioare;
d2) 80.1.99.00.00 "Deficit al bugetului Fondului pentru mediu"
unde:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica central a" - cod contul contabil din planul de conturi al trezoreriei statului;
I = codul sursei de finantare -"Bugetul Fondului pentru mediu";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobaHi prin OMFP nr.1954/2005, cu modificarile ~ completarile ulterioare.
11.2. Codificarea conturilor de excedentldeficit ale bugetelor institufiilor publice fmanfate
integral sau partial din venituri proprii, ale activitafilor fmanfate integral din venituri proprii
diD sectorul "Administratia publici locali"
a) pentru institufii publice fmanfate integral din venituri proprii:
a 1) 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica
locala tinantate integral din venituri proprii"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului;
F =codul sursei de finantare -"Integral. venituri proprii ";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modificarile ~ completarile ulterioare;
19
a2) 82.F.98.96.00 "Excedent al bugetului institutiilorpublice din administratiapublica
localafinantate integral dinvenituri proprii- sec!iuneadefunctionare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institu!iilor publice din administra!ia
publicalocaHi" - codul contului contabil dinplanul deconturi al trezoreriei statului ;
F = codulsurseide finantare-"Integral venituri proprii ";
98.96.00 = indicator din Clasifica!ia indicatorilor privind finantde publice
aprobataprin OMFPnr.195412005, cu modificiiriJe ~ completiirileulterioare;
a3) 82.F.98.97.00"Excedent al bugetului institutiilor publice din administratiapublica
localafinan!ateintegraldinvenituri proprii- sectiuneadedezvoltare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocalii"- codul contuluicontabil dinplanul deconturi al trezoreriei statului ;
F= codulsurseidefinantare-"Integralvenituriproprii";
98.97.00 == indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobatiiprinOMFPnr.1954/2005, cumodificiirile~ completiirileulterioare;
a4) 82.F.99.00.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice din administratia publica
localafinantateintegraldinvenituriproprii"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocaIa"- codulcontuluicontabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului ;
F= codulsurseidefinantare-"Integralvenituriproprii";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificiirile~ completiirileulterioare;
as) 82.F.99.96.00 "Deficit at bugetului institupilor publice din administratia publica
localafinantateintegraldinvenituriproprii- sectiuneadefunctionare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocala"- codul contuluicontabil dinplanul deconturial trezorerieistatului ;
F= codulsursei definantare-"Integralvenituriproprii";
99.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificiirile~ completiirileulterioare;
20
a6) 82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice din administratia publica
localii finantate integral din venituri proprii - sectiunea de dezvoltare"
unde:
82 = "Excedent/deficit al bugetului institutiilor pubJice din administratia
publica local a" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului ;
F = codul sursei de finan!are -"Integral venituri proprii ";
99.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modificarile ~ completarile ulterioare.
b) pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii:
bI) 82.G.98.00.00 "Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica
locala finan!ate din venituri proprii si subventii"
unde:
82 == "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
pUblica locala" - codul contului contabil din planul de cQnturi al trezoreriei statului ;
G == codul sursei de finantare -"Venituri proprii ~ subventii ";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modificiirile ~ completiirile ulterioare;
b2) 82.G.98.96.00 "Excedent al bugetului institutii10r publice din administratia publica
local a finantate din venituri proprii ~ subventii - sectiunea de functionare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului ;
G = codul sursei de finantare -"V enituri proprii ~ subventii ";
98.96.00 = indicator din Clasificalia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMPP nr.195412005, cu modificiirile ~ completiirile ulterioare;
b3) 82.G.98.97.00 "Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica
locaHi finantate din venituri proprii ~ subventii - sectiunea de dezvoltare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locaHi" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei statului ;
G = codul sursei de finantare -"Venituri proprii ~ subventii ";
98.97.00 == indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobata prin OMFP nr.195412005, cu modificiirile ~ completiirile ulterioare;
21
b4) 82.G.99.00.00 "Deficit al bugetului institutiilor pubJice din administratia publica
localii f i n n ~ t e dinvenituri proprii ~ i subventii"
unde:
82 = "Excedentldeticit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica localii"- codul contuluicontabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului ;
G= codulsursei definantare-"Venituriproprii ~ i subventii";
99.00.00 = indicator din Clasiticatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ i completarileulterioare;
b5) 82.G.99.96.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice din administratia publica
locaHi finantatedin venituriproprii ~ i subventii-sectiuneadefunctionare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocaHi"- codul contuluicontabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului ;
G= codulsurseidefinantare-"Venituriproprii~ i subventii";
99.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1 954/2005, cumodifidirile~ i completfuileulterioare;
b6) 82.G.99.97.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice din administratia pub1ica
localafinantatedinvenituriproprii ~ i subventii- sectiuneadedezvoltare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocala"- codul contuluicontabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului ;
G= codul sursei definantare-"Venituriproprii~ i subventii";
99.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1 95412005, cumodificfuile~ i completfuileulterioare.
c) pentru activitiitile fmantate integral din venituri propriiinfrlntate pe linga institupi
publicedin administrapapublicalocals:
cl) 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri
propriiinfiintatepelangainstitutiipublicedinadministratiapublicalocata"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocala"- codul contuluicontabil dinplanul deconturial trezoreriei statului ;
E= codul sursei definanlMe -"Activitatifinantateintegraldinvenituriproprii";
22
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobaHi prinOMFPnr.195412005,cumodifidirile~ completarileulterioare;
c2) 82.E.98.96.00 "Excedent al bugetului activitiitilor finantate integral din venituri
Proprii infiintate pe liinga institutii publicedin administratiapublica locala - sec!iunea
defunctionare"
unde:
82 = "Excedent/deficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocalii" - codul contuluicontabil dinplanuldeconturi al trezoreriei statului ;
E= codulsurseidefinantare-"Activitatifinantateintegraldinvenituri proprii";
98.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ completarileulterioare;
c3) 82.E.98.97.00 "Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri
Proprii infiintate peliinga institutii publice din administratia publica locala - sectiunea
dedezvoltare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocala"- codulcontuluicontabil dinpianuldeconturi al trezorerieistatului ;
E=codulsurseidefinantare-"Activitapfinantateintegraldinvenituriproprii";
98.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificarile~ compleHirileulterioare;
c4) 82.E.99.00.00 "Deficit al bugetului activltiitilor finantate integral din venituri
propriiinfiintatepeliingiiinstitutiipublicedinadministratiapublicalocala"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiHor publice din administratia
pUblicalocala"- codulcontuluicontabil dinplanu'ldeconturi altrezorerieistatului ;
E = codulsursei definantare-"Activitatifinantateintegraldinvenituriproprii";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele pubIice
aprobataprinOMFPnr.195412005,cumodificarile~ completarileulterioare;
c5) 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activitatilor finantate integral din venituri
Proprii infiintate pe liinga institutii publice din administratiapublica locala- sectiunea
defuncponare"
unde:
23
82 = "Excedent/deficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocala"- codulcontuluicontabil dinptanul deconturi at trezoreriei statului ;
E= codulsursei definantare -"Activitati finantateintegraldinvenituri proprii";
99.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificiirile completiirileulterioare;
c6) 82.E.99.97.00 "Deficit at bugetului activitatilor finantate integral din venituri
proprii infiintate pe lfmgii institutii publice din administratia publica locala - sectiunea
dedezvoltare"
unde:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publicalocala"- codul contuluicontabit dinplanuldeconturi al trezoreriei statului ;
E=codulsurseide finantare-"Activitiitifinantate integraldinvenituriproprii";
99.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1 95412005, cumodifidirile completarileulterioare.
11.3 Codificareaconturilorde excedentldeficitalebogetelorinstitupnorpublicefmantate
partialdinvenituripropriidinsectorul"Bugetulasiguririlorpentru
a) 86.02.G.98.10.00 "Excedent al bugetului instituliilorpublice finanlate din venituri
proprii subventiidinsectorulbugetuluiasiguriirilorpentru
unde:
86.02 = "Excedentldeficit al bugetului asiguriirilor pentru - codul
contuluicontabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului ;
G= coduisurseidefinanlare-"Venituriproprii subventii";
99.10.00 ;::; indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobatiiprinOMFPnr.1954/2005, cumodificiirile completiirileulterioare.
b) 86.02.G.99.10.00 "Deficit al bugetului institutiilor publice finantate din venituri
proprii subventiidinsectorulbugetuluiasiguriirilorpentru
unde:
86.02 "Excedentldeficit al bugetului asiguriirilor pentru - codul
contuluicontabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului;
G= codulsurseidefinantare-"Venituriproprii subventii";
99.10.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobatiiprinOMFPnr.195412005, cumodificiirile completiirileulterioare.
24
III.Codificareaconturilordecreditebugetare
111.1 Codificareaconturilordecreditebugetaredeschisedin bugetele institutiilorpublice
autonome (cu exceptia Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate), institutiilor publice
finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri
proprii~ Fonduluipentrumediu,dinsectorul"Administrapapublicacentrala"
a) pentruinstitutiile publice autonome (cu excePtia Casei Nationale de Asigurari Sociale
deSanatate)~ institutiilepublicefinantateintegraldinvenituriproprii:
01.F.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Creditedeschise ~ repartizatedin bugeteleinstitutiilorpublice
din administratiapublicacentrala, finantateintegraldin venituriproprii",incare:
01 = "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica centrala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului ;
F= codul surseidefinantare- "Integralvenituriproprii".
b)pentruinstitupilepublicefmantatepartialdinvenituriproprii:
Ol.G.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Creditedeschise~ repartizatedinbugeteleinstitutiilorpubllce
dinadministratiapublicacentrala, finantatedinvenituriproprii~ subventii",incare:
01= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratiapublicacentrala"- codul contului contabildinplanul deconturi al
trezoreriei statului ;
G =codul surseidefinantare- "Venituriproprii si subventii".
c) pentruactivitaplefmantate integraldinvenituripropriiaprobatein conditiilelegii ~
infIintatepelingainstitupipublicedinadministrapapublicacentrala:
01.E.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Credite deschise ~ repartizate din bugetele activitatiior
finantate integral din venituri proprii infiintate pe lfuIga institutiile publice din
administratiapublicacentrale",incare:
01= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
adrninistratiapublicacentrala"- codul contului contabil din planul deconturi al

trezoreriei statului ;
E=codulsurseidefinantare- "Activitatifinantateintegraldinvenituriproprii".
25
111.2. Codificarea conturilor de credite bugetare deschise ~ repartizate din bugetu'l Fondului
pentrumediu:
Ol.I.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Credite deschise ~ repartizate din bugetu} Fondului pentru
mediu",incare:
01= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratiapublicacentraHi" - codul contului contabildin planuJ de conturi al
trezorcriei statului ;
I=codulsurseidefinantare- "BugetulFonduluipentru mediu".
111.3 Codificarea conturilor de credite bugetare deschise ~ repartizate din bugetele
institutiilor publice autonome, al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii,alactivitatilorfmantateiDtegraldinvenituripropriidin administratiapublicalocala
a)pentruinstitupilepubliceautonome~ institutiilepublicefmantateintegraldinvenituri
proprii:
02.F.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Creditedeschise~ repartizatedin bugeteleinstitutiilorpuhlice
dinadministratiapublicalocalli, finantateintegraldinvenituriproprii",incare:
02= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institu!iilor publice din
administratia publica locall'i" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezoreriei statului ;
F= codul surseidefinantare-"Integralvenituriproprii".
Latitluriledecheltuielicomunece10rdouasec!iuni: titlurile51, 55 ~ 81:
al)sectiuneafunctionare:
02.F.cc.OO.OO.tt.OO.96* "Creditedeschise ~ repartizatedin bugeteleinstitutiilorpublice
din administra!ia publica localli, finantate integral din venituri proprii-sectiunea
functionare", incare:
02= "Credite bugetare deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice
din administratiapublica locala"- codul contului contabildin planul deconturi
al trezoreriei statului;
F=codulsurseidefinantare-"Integralvenituriproprii";
a2) sectiuneadezvoltare:
02.F.cc.OO.OO.tt.OO.97* "Creditedeschise ~ repartizatedin bugeteleinstitutiilorpublice
din administra!ia publica locala, finantate integral din venituri proprii - sectiunea
dezvoltare",in care:
26
02= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezoreriei statului ;
F=codul surseidefinantare-"Integral venituri proprii".
b)pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii:
02.G.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor
publice din administratia publica localii, finantate din venituri proprii ~ subventii", in
care:
02= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administra!ia publica locaHi" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului;
G =codulsursei de finan!are- "Venituriproprii ~ subven!ii".
Latitluriledecheltuielicomunecelordouasectiuni:titlurile51,55 ~ 81:
b1) sectiuneafunctionare:
, ,
02.G.cc.00.00.tt.00.96* "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institu!iilor
publice din administratia publica locala, finantate din venituri proprii ~ subventii -
sectiuneafunctionare",incare:
02 = "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publi ce din
administratia publica locaJa" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului ;
G =codulsurseidefinantare- "Venituriproprii~ subventii";
b2)sec!iuneadezvoltare:
02.G.cc.00.00.tt.00.97* "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor
publice din administra!ia publica locala, finan!ate din venituri proprii ~ subventii -
sec!iuneadezvoltare",incare:
02= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institu!iilor publice din
administra!ia publica 1ocala" - codul contului contabil din planu]de conturi al
trezorerieistatului ;
G =codulsurseidefinantare- "Venituriproprii ~ subventii".
c) pentru activitstile fmantate integral din venituri proprii aprobate in conditiile legii ~
inftintate pe linga institutii publice din administrapa publica locals:
27
02.E.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Credite deschise repartizate din bugetele activiUitilor
finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutiile publice din
administratiapublicalocalii", incare:
02 = "Credite deschise repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului ;
E = codulsursei definantare- "ActivWiti finantate din venituri proprii".
La titlurilede cheltuielicomunecelordouasectiuni: titlurile51, 55 81:
c1) sectiuneafunctionare:
02.E.cc.OO.OO.tt.OO.96* "Credite deschise repartizate din bugetele activitatilor
finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutiile publice din
administratiapublicalocala- sectiuneafunctionare", incare:
02 = "Credite deschjse repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului ;
E =codulsurseidefinantare- "Activitatifinantate integraldinvenituriproprii";
c2) sectiuneadezvoltare:
02.E.cc.OO.OO.tt.OO.97* "Credite deschise repartizate din bugetele activitatilor
finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutiile publice din
administratiapublicalocala- sectiuneadezvoltare",incare:
02 = "Credite deschise repartizate din bugetele institutiiior publice din
administratia publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezoreriei statului ;
E = codulsurseidefinantare- "Activitatifinantate integraldinvenituriproprii".
IlIA Codificarea conturilor de credite bugetare deschise repartizate din bugetele
institupilor publice fmantate partial din venituri proprii, din sectorul "Bugetul asigurarilor
pentru
08.G.cc.OO.OO.tt.OO.OO* "Creditedeschise repartizatedin bugeteleinstitutiilorpublice
din sectorul bugetului asiguriirilor pentru finantate din venituri proprii
subventii"incare:
08 = "ereditedeschise repartizatedinbugetul asigurari lorpentru
G = codulsurseidefinantare- "Venituriproprii subventii";
28
Nota:
*)cc- reprezjntasimbolcapitoldecheltuialabugetaradinClasificatiaindicatorilorprivind
finantelepubliceaprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ completarilleulterioare;
tt - reprezinta simbol titlu de cheltuiala bugetara din Clasificatia indicatorilor privind
tinantele publiceaprobataprin OMFPnr.1954/2005, cumodificarile~ completarileulterioare.
IV . Codificarea conturih>r devenituri ~ cheltuieli bugetare,a conturilorde excedente~
deficite bugetare ~ a conturilor de credite bugetare deschise ~ repartizate aferente fondurilor
externe nerambursabile ale institutiilor publice autonome, cu excePtia Casei Nationale de
Asigurari Sociale de Sinitate, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii~ aleactivititilorfinantateintegraldinvenituriproprii
IV.1 Codificareaconturilordevenituri~ cheltuielibugetare,a conturilordeexcedente~
deficite bugetare ~ a conturilorde credite bugetare deschise ~ repartizate aferente fondurilor
externenerambursabilealeinstitutiilorpublicedinsectorul"AdmiDJstratiapublicicentrali"
a) 20.D.cc.ss.pp "Veniturile fondurilor exteme nerambursabile ale institutiilor publice
din adminstratiapublicacentrala",incare:
20 ="Veniturile bugetelor institu!iilor publice din adminstra!ia publica centrala" -
codulcontuluicontabH dinplanuldeconturial trezorerieistatului ;
D= codulsurseidefinantare-"Fonduriexternenerambursabile";
cc.ss.pp* = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobata
prinOMFPnr.195412005, cumodificiirile~ completiirileulterioare;
b)23.D.cc.ss.pp.tt.ar.al"Cheltuieli din fonduri externenerambursabile ale institu!iilor
publicedinadministratiapublicacentrala",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor institu!iilor publice din administratia publica centrala" -
codul contuluicontabildinplanuldeconturial trezoreriei statului;
D = codulsurseidefinantare- "Fonduri externenerambursabile ";
,
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasifica!ia indicatorilor privind finantele
publice aprobatii prin OMFP nr.1954/2005, cu modificiirile ~ completarile '
uherioare;
c) 80.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor exteme nerambursabile ale institutiilor
puhlicedinadministratiapublicacentrala",incare:
29
80 = "Excedent/deficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centrali'i" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
D= codulsursei de finan!are - "Fonduriextemenerambursabile";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finan!ele publice
aprobataprin OMFPnr.1954/2005, cumoditicarile~ completarileulterioare;
d) 80.D.99.00.00 "Deficit al fondurilor exteme nerambursabile ale institu!iilor publice
din administratiapublicacentrala",incare:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institu!iilor publice din administra!ia
publica centrala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului;
D= codulsurseide finantare- "Fonduriextemenerambursabile ".
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finanlele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificarile~ completarileulterioare;
e) 01.D.cc.OO.OO.tt.OO.OO "Credite deschise ~ repartizate din fonduri exteme
nerambursabilealeinstitutiilorpublicedinadministraliapublicacentrala", incare:
01 = "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratiapublicacentraHi" - codul contului contabil din planul deconturi al
trezorerieistatului ;
D= codulsurseidefinantare- "Fonduriextemenerambursabile "
IV.2 Codificareacooturilordeveoituri~ cheltuielibugetare,a cooturilordeexcedeote~
deficite bugetare~ a cooturilorde credite bugetaredeschise ~ repartizate afereote foodurilor
extemeoerambursabilealeinstitufiilorpublicedinsectorul"Administrapapublicalocala"
a) 21.D.cc.ss.pp "Veniturilefondurilorextemenerambursabileale instituliiiorpublice
dinadminstratiapublicalocala",incare:
21 = "Veniturile bugetelor institutiilorpublice din administratia publica locala"-codul
contuluicontabildinplanu)deconturial trezoreriei statului;
D== codul surseidefinantare-"Fonduriextemenerambursabile";
,.
cc.ss.pp* = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finanlele publice aprobata
prinOMFPnr.1954/2005, cumodifidirile~ completfuiJeulterioare;
30
b) 24.D.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fonduri exteme nerambursabile ale
institutiilorpublicedin administratiapublicalocala", in care:
24 ="Cheltuielilebugetelorinstitutiilorpublicedin administrati'apublicalocala"- codul
contului contabildinplanul deconturi al trezoreriei statului;
D=codulsursei definantare-"Fonduri extemenerambursabile";
CC.ss.pp.tt.aLal** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cu modificarile ~ completarileulterioare;
c) 82.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor exteme nerambursabile ale institutiilor
pubhcedin administratiapublicalocala",incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetelor institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planu[ de conturi al trezoreriei
statului ;
D =codulsursei definantare-"Fonduri extemenerambursabile";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFP nr.1954/2005, cumodificarile~ completmleulterioare;
c.l) 82.D.98.96.00 "Excedent al fondurilor exteme nerambursabile ale
institutiilorpublicedin administratiapublica locala- sectiuneafunctionare",in
care:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
D =codulsurseidefinantare-"Fonduriextemenerambursabile";
98.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFP nr.195412005, cumodificarile~ completfuileulterioare;
c.2) 82.D.98.97.00 "Excedent al fondurilor exteme nerambursabile ale
institutiilor publice din administratia publica locala - sectiunea dezvoltare", in
care:
";
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
D=codulsurseidefinantare-"Fonduriextemenerambursabile";
98.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele pubfice
aprobataprinOMFP nr.1954/2005, cumodificfuile~ complehirileulterioare;
31
d) 82.0.99.00.00 "Deficit al fondurilor cxtcmc ncrambursabile ale institutiilor pubhce
din administratiapublicalocala",In care:
82= "Excedentldclicital bugetclorinstitutiilorpubliccdin administratia publica
local5"- codul contuluicontabil din planul deconturi al trezorcrici statului ;
D-' codul sursci definantare -"Fonduri cxtcrncnerambursabile";
99.00.00 = indicator din Clasiticatia indicatorilor privind puhlice
aprobataprinOMFP nr.1954/2005,cu moditicarilc:'ji complctarileult erioarc:
d.l)82.0.99.96.00 "Deficit al fondurilor extcmencrambursabilcale ililstitutidor
publiccdin administratiapublica locaJa- scqiuncafunctionarc" , In care:
82 = "Exccdent/deticit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica local5" - codul contului contahil din planul de conturi al trezoreri ei
statului ;
D= codul sursei definantare-" Fonduri cxtemenerambursahilc";
99.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind tinanle\c puhlicc
aprobataprin OMFPnr.1954/2005, cumQdificarilc compleUirileulterioare;
d.2) 82.0.99.97.00 "Deficit al fondurilor extcmcncrambursahilc ale institutijlor
publicedin administratiapublicalocala- sectiuncadezvoltare, In care:
82 = "Excedent/dcficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica local5" - codul contului contabil din p1lanul de conturi al trezoreriei
statului ;
D "" codul sursei definantarc-"Fonduri extemenerambursahilc";
99.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor plivind finantele puhlice
aprobataprinOMFPnr.I95412005, cu modificarile complctarilcultcrioarc:
e) 02.0.cc.00.00.tt.OO.00 "Credite deschise rcpartizatc din fonduri cxtcrne
nerambursabilcale institutiilorpuhlicedin administratiapublicalocaI5", in care:
02= "Credite deschise repartizate din bugetcle institutiilor publicc din
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezoreriei statului ;
D= codul sursei definantare -"Fonduri cxtemeneramhursahile".
Latitluriledecheltuieli comunecelordouaseqiuni:titlurile 51, 55 81:
e.l)seqiuneafunqionare:
32
02.D.cc.00.00.tt.00.96 "Credite deschise ~ repartizate din fonduri externe
nerambursabile ale institutiilor publice din administratia publica locala - sectiunea
funqionare", incare:
02= "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezoreriei statului ;
D = codulsursei definantare-"Fonduri externenerambursabile";
e.2)sectiuneadezvoltare:
02.D.cc.00.00.tt.00.97 "Credite deschise ~ repartizate din fonduri exteme
nerambursabile ale institutiilor publice din administratia publica locala - sectiunea
dezvoltare",incare:
02 = "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului ;
D = codulsurseidefinantare-"Fonduri externenerambursabile".
V. Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare, de excedente ~ deficite bugetare ~ de
credite bugetare deschise ~ repartizate aferente creditelor interne ~ externe ale institutillor
publice
V.I Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente ~ deficite
bugetare a conturilordecreditebugetaredeschise~ repartizateaferentecreditelorexterneale
institupilorpublicedinsectorul"Administratiapublicicentrali"
a) 23.B.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite externe ale institutiilor pubJice din
administratiapublicacentrala",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica centrala" -
codul contuluicontabildinplanuldeconturial trezorerieistatului;
B== codul surseidefinantare- "Crediteexterne";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobaHi
prinOMFPnr.195412005, cumodificanle~ completanleulterioare;
b) 80.B.98.00.00 "Excedent al creditelor externe ale institutiilor publice din
administratiapublicacentrala",incare:
33
80 = "Excedent/deticit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centrala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
B= codulsursei de finantare- "Crediteexteme";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finan'lele publice
aprobataprinOMFP nr.I954/2005, cumodificarile ~ completarileuJterioare;
c) 80.B.99.00.00 "Deficit al creditelorextemeale institutiilorpublicedin administralia
publicacentraHi",incare:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centrala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
B=codulsurseidefinantare- "Crediteexteme";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cu modificarile~ completarileulterioare;
d) Ol.B.cc.OO.OO.tt.OO.OO * "Credite deschise ~ repartizate din credite exteme ale
institutiilorpublicedin administratiapublicicentrala", in care:
01 = "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratiapublicacentrala" - codul contului contabildin planul de conturiaI
trezorerieistatului ;
B= codulsurseidefinantare- "Crediteexteme".
V.2 Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente ~ deficite
bugetare ~ a conturilor decredite bugetaredeschise ~ repartizate aferente creditelor externe
aleinstitutiilorpublicedin sectorul"Administratiapublicalocala"
a) 24.B.cc.ss.pp.tt.ar.al "Chdtuieli din credite exteme ale institutiilor publice din
administratiapublicalocaHi", incare:
24 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica
locaHi"- codulcontuluicontabildin planuldeconturialtrezorerieistatului;
B=codul surseidefinantare-"Crediteexteme";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele
publice aprobata prin OMFP nr.195412005, cu modificarile ~ completarile
ulterioare;
34
b) 82.B.98.00.00 "Excedent al creditelor exteme ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala",incare:
82 = "Excedent/deficit al bugetelor institutiilor publice din administratia
publica locaUi" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei,
statului;
B=codulsurseidefinantare-"Crediteexteme";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cu modificiirile~ completarileulterioare;
bl) 82.B.98.96.00 "Excedent al creditelor exteme ale institutiilor publice din
administratiapublicalocaHi - sectiuneafunctionare",incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului;
B= codulsurseidefinantare-"Crediteexteme";
98.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificanle~ completarileulterioare;
b2) 82:B.98.97.00 "Excedent al creditelor exteme ale institutiiior publice din
admi_nistratiapublicalocala- sectiuneadezvoltare",incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica loca1ii" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
B= codul sursei definantare-"Crediteexteme";
98.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005,cumodificarile~ completiirileulterioare;
c) 82.B.99.00.00"Deficital creditelorextemeale institutiilorpublicedin administratia
publicalocala",incare:
82 ="Excedentldeficital bugetelorinstitutiilorpublicedinadministratiapublica
localii"- codulcontuluicontabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului ;
B= codulsurseidefinantare-"Crediteexteme";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.I 954/2005, cu modificarile~ completarileulterioare;
cI) 82.B.99.96.00 "Deficit al creditelor exteme ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala- sectiuneafunctionare",incare:
35
82 = "Excedentldeficit at bugetului institutiilor publice din administratia
publica locaHi" - codul contului contabil din p[anul de conturi al trezoreriei
statului ;
B= codulsurseide finantare -"Crediteexterne";
99.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005,cumodificarile ~ i compleHirileulterioare;
c2) 82.B.99.97.00 "Deficit al creditelor externe ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala- sectiuneadezvoltare", incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului;
B =codulsurseidefinantare-"Crediteexterne";
99.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1 954/2005, cumodificarile ~ i completarileulterioare;
d) 02.B.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise ~ i repartizate din credite externe ale
institutiilorpublicedin administratiapublicalocala",incare:
02= "Credite descruse ~ i repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica locaHi" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezorerieistatului;
B =codulsurseide finantare-"Crediteexterne".
V.3. Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente ~ i deficite
bugetare~ i a conturilordecreditebugetaredeschise~ i repartizateaferentecreditelorinterneale
institupilorpubUcedin sectorul"AdministratiapublicacentraHi"
a) 23.C.cc.ss.pp.tt.ar.al "Che1tuieli din credite interne ale institutiilor publice din
administratiapublicacentrala",incare:
23 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica
centraHi"~ u l contuluicontabildinplanuldeconturialtrezoreriei statului;
C= codulsurseidefinantare- "Crediteinterne";
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele
publice aprobata prin OMFP nr. 195412005, cu modificarile ~ i completarile
ulterioare;
36
b) SO.C.9S.00.00 "Excedent al creditelor interne ale institutiilor pubJice din
administratiapublicacentrala",incare:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centrala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
C=codul surseidefinantare - "Crediteinterne";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificariJe~ completarileulterioare;
c) SO.C.99.00.00 "Deficital creditelorinterneale institutiilorpublicedin administratia
publicacentrala",incare:
80 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica centrala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
C=codulsurseide finantare- "Crediteinterne";
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005,cumodificarile~ completarileulterioare;
d) 01.C.cc.OO.OO.tt.OO.OO * "Credite deschise ~ repartizate din credite interne ale
institutiilorpublicedinadministratiapublicacentraIA", incare:
Ot = "Credite deschise ~ repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratiapublicacentraJa"- codulcontului contabildinplanuldeconturi al
trezorerieistatului;
C=codulsurseidefinantare- "Crediteinterne".
VA Codificarea conturiJor de cheltuieli bugetare, a conturiJor de excedente ~ deficite
bugetare~ a conturiJordecreditebugetaredeschise~ repartizateaferentecreditelorinterneale
institutiiJorpublicedinsectorul"Administratiapublicilocali"
a) 24.C.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite interne ale institutiilor publice din
administratiapublicalocaHi", incare:
24 = "Cheltuielile bugetelor institutiilor publice din administratia publica
locala"- codul contuluicontabil dinplanul deconturial trezorerieistatului;
C=codulsurseidefinantare- "Crediteinterne";
37
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasiiicatia indicatorilor privind finantele
pubhce aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modificarile ~ completarile
ulterioare;
b) 82.C.98.00.00 "Excedent al creditelor interne ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala", in care:
82 "" "Excedentldeficit al bugetelor institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului;
C=codul sursei definantare-"Crediteinterne";
98.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ completarileulterioare;
b1) 82.C.98.96.00 "Excedent al creditelor interne ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala- sectiuneafunctionare",incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locaUi" - codul contului contabil din planuil de conturi al trezoreriei
statului;
C=codulsurseidefinantare-"Crediteinterne";
98.96.00 = indicator din CIasificatia indicatorilor privind finantele pubbce
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificfuile~ completarileulterioare;
b2) 82.C.98.97.00 "Ex cedent al creditelor interne ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala- sectiuneadezvoltare",incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului;
C= codulsurseidefinantare-"Crediteinterne";
98.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele pubIice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodificarile~ completarileulterioare;
c) 82.C.99.00.00 "Deficital creditelorinterne ale institutiilor publicedin administratia
publicalocala",incare:
82 ="Excedentldeficital bugetelorinstitutiilorpublicedinadministratiapublica
locala"- codulcontuluicontabil dinplanuldeconturi altrezorerieistatului;
C=codul surseidefinantare- "Crediteinterne";
38
99.00.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.1954/2005, cumodifieariIe completarileulterioare;
cl) 82.C.99.96.00 "Deficit al creditelor interne ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala- sectiuneafunctionare" ,incare:
82 = "Excedentldeficit al bugetului institufiilor publice din administratia
publica locala" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului ;
C= codul sursei de finantare- "Crediteinterne";
99.96.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobatiiprinOMFPnr.1954/2005, cumodificiirile comp}etarileulterioare;
c2) 82.C.99.97.00 "Deficit al creditelor interne ale institutiilor publice din
administratiapublicalocala- sectiuneadezvoltare",incare:
82 = "Excedent/deficit al bugetului institutiilor publice din administratia
publica localii" - codul contului contabil din planul de conturi al trezoreriei
statului;
C=codulsursei definantare- "Crediteinterne";
99.97.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobatiiprinOMFPnr.1954/2005, cumodificarile completiirileulterioare;
d) 02.C.cc.OO.OO.tt.OO.OO * "Credite deschise repartizate din credite interne ale
institutiilorpublicedinadministratiapublicalocalii",incare:
02= "Credite deschise repartizate din bugetele institutiilor publice din
administratia publica localii" - codul contului contabil din planul de conturi al
trezoreriei statului ;
C= codul surseidefinantare- "Crediteinterne".
V.S Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente ,i
deficite bugetare ,ia conturilor de credite bugetare deschise ,i repartizate aferente creditelor
externealeinstitutillorpublicedinsectorul"Bugetulasigurarilorpentru,omaj"
a) 29.B.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite exteme ale institutiilor publice din
sectorulbugetuluiasiguriirilorpentru incare:
29="Cheltuielilebugetuluiasiguriirilorpentru "-codul contuluicontabil
dinplanulde conturi al trezoreriei statului;
39
B=codul surseidefinantare- "Crcdite
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantcle
pubJice aprobaUi prin OMFP nr.1 954/2005, cu modifidirile completarile
ulterioare;
b) 86.02.B.98.10.00 "Excedent al creditelor exteme ale institutiilor pubJice din
sectoml bugetului asigudirilorpentru ",in care:
86.02 = "Excedentldeficit al sistemului asigurarilor pentru - codul
contului contabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului ;
B=codul sursei definantare - "Crediteexteme";
98.10.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile completanleulterioare;
c) 86.02.B.99.10.00 "Deficit al creditelor externe ale institutiilorpublice din sectorul
bugetuluiasigurarilorpentru ",incare:
86.02 = "Excedentldeficit al sistemului asiguranlor pentru - codul
contuluicontabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului;
B=codulsurseidefinantare- "Crediteexterne";
99.10.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005,cumodificarile completarileulterioare;
d) OS.B.cc.OO.OO.tt.OO.OO * "Credite deschise repartizate din credite externe ale
institutiilorpublicedinadministratiapublicacentrala", incare:
08 = "Credite deschise repartizate din bugetul asiguranlor pentru -
codulcontuluicontabildinplanuldeconturial trezoreriei statului;
B= codul surseidefinantare- "Crediteexterne".
V.6 Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente
deficite bugetare a conturilor de credite bugetare deschise repartizate aferente creditelor
internealeinstitutillorpublicedinsectorul"Bugetulasigurarilorpentru
a) 29.C.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite interne ale institutiilor publice din
sectorulbugetuluiasigurarilorpentru incare:
29 = "Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru "-codul contului
contabildinplanul deconturial trezorerieistatului;
C= codulsurseidefinantare- "Crediteinterne";
,
40
cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasifica!ia indicatorilor privind finantele
publice aprobata prin OMFP nr.1954/2005, cu modificari ]e ~ i completarile
ulterioare;
b) 86.02.C.98.10.00 "Excedent al creditelor interne ale institu!iilor publice din
sectorul bugetului asigurarilor pentru ~ o m a j - sistemul asigurariior pentru ~ o m a j ", In
care:
86.02 ;;= "Excedent/deficit al bugetului asigurarilor pentru ~ o m a j - codul
contuluicontabil dinplanuldeconturial trezoreriei statului ;
C= codul surseidefinantare- "Crediteinterne";
98.10.00 = indicator din Clasifica!ia indicatorilor privind tinantele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ i completarileulterioare;
c) 86.02.C.99.1O.00 "Deficit al creditelor interne ale institutiilor publice din sectorul
bugetuluiasiguriirilorpentru ~ o m a j - sistemulasigurarilorpentru~ o m a j ",incare:
86.02 = "Excedentldeficit al bugetului asigurarilor pentru ~ o m a j - codul
contuluicontabil dinplanuldeconturial trezorerieistatului;
C=codulsurseidefinan!are- "Crediteinterne";
99.10.00 = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finan!ele publice
aprobataprinOMFPnr.195412005, cumodificarile~ i completarileulterioare;
d) 08.C.cc.OO.OO.tt.OO.OO * "Credite deschise ~ i repartizate din credite interne ale
institu!iilorpublicedinadministra!iapublicacentrala", incare:
08 = "Credite deschise ~ i repartizate din bugetul asigurnrilor pentru ~ o m a j -
codulcontului contabildinplanuldeconturial trezorerieistatului;
C= codulsurseidefinantare- "Crediteinterne".
Nota: *)cc- reprezintasimbolcapitoldecheltuialabugetariidinClasifica!iaindicatorilorprivind
finan!elepubliceaprobataprinOMPPnr.1954/2005, cumodificarile~ i completarileulterioare;
tt - reprezinta simbol titlu de cheltuiala bugetara din Clasificatia indicatorilor privind
finantele publiceaprobataprinOMPPnr.1954/2005, cumodificarile~ i completarileuIterioare.
**)cc- reprezintasimbolcapitoldecheltuialabugetara
ss- reprezintasimbolsubcapitoldecheltuialabugetara
pp- reprezintasimbolparagrafdecheltuialabugetarli
tt - reprezintasimboltitludecheltuialabugetara
ar- reprezintasimbolarticol decheltuialabugetara
al - reprezintasimbolalineatdecheltuialabugetara
41