Sunteți pe pagina 1din 202

Campania depunere cereri de plată

2014

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

Ordin M.A.D.R. de aprobare a Formularului de cerere unică de pla2014 Ordin M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;

O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2007 – 2013,

 • Ordinul M.A.D.R.

nr.

246/2008

privind

stabilirea

modului de

implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru

aplicarea

schemelor

de

plăţi

directe

şi

plăţi

naţionale

directe

complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul M.A.D.R. nr. 161/2012 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2012

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 73/2009 în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultură

Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) cu modificările şi

completările ulterioare

 • Regulamentul CE nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului CE nr. 1698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-conditionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală cu modificările şi completările ulterioare

 • Regulament CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală

Condiţii de eligibilitate

Condiţii de acordare a plăţilor în cadrul plăţii pe suprafaţă S.A.P.S. sunt prevăzute în capitolul II, art. 122-125 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în OUG nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul MA.D.R. nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru a beneficia de acordarea de plăţi directe, solicitanţii trebuie fie înscrişi în Registrul Unic de Identificare R.U.I. - conform Ordinul M.A.D.R. nr. 22/2011 - administrat de APIA, să depună o cerere unică de plată pe suprafaţă în termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale stipulate de art. 7 alin. 1 din OUG nr. 125/2006:

a. exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie fie de cel puţin 0,1 ha;

Condiţii de eligibilitate

b. declare toate parcelele agricole

c. înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor

d.

fie

de

acord ca

datele

din

formularul

de

cerere unică

de

plată

pe

suprafaţă

fie

introduse

în

baza

de

date

IACS,

procesate şi

verificate în vederea calculării plăţii şi transmise

autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001

Condiţii de eligibilitate

e. respecte normele de eco-condiţionalitate

f.

prezinte

documentele

necesare

care

dovedesc dreptul de

folosinţă

şi

poată

face

dovada

utilizează

terenul

pentru

care

s-a

depus cererea

 

g.

furnizeze toate informaţiile solicitate de

APIA, în termenele stabilite

h. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens

Condiţii de eligibilitate

i. marcheze limitele parcelei utilizate, atunci

când

este

cultivată

cu

parcelelor învecinate

aceeaşi

cultură

cu

a

j. comunice în termen de 10 zile, în scris, APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere

Condiţii de eligibilitate

Pe lângă condiţile generale stipulate anterior:

în cazul solicitării măsurilor de dezvoltare rurală, fermierul trebuie încheie şi să menţină un angajament pe o perioadă de 5 ani

în

cazul

solicitării

plăţii

aferente

măsurii

214

agromediu, fermierul trebuie respecte cerinţele specifice fiecarui pachet şi cerinţele minime obligatorii la nivel de exploataţie

Schemele de plată pe suprafaţă pentru Campania 2014

Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (S.A.P.S.)

ANT (Ajutoare Nationale Tranzitorii) 1 culturi în teren

arabil

ANT (Ajutor Naţional Tranzitoriu) 2 in pentru fibră

ANT (Ajutor Naţional Tranzitoriu) 3 cânepă pentru fibră

ANT (Ajutor Naţional Tranzitoriu) 4 tutun

ANT (Ajutor Naţional Tranzitoriu) 5 hamei

ANT (Ajutor Naţional Tranzitoriu) 6 sfeclă de zahăr

Schema de plată separată pentru zahăr

Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate

altele decât zona montană (art. 68 Regulametul CE

Schemele de plată pe suprafaţă pentru Campania 2014

Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate – ZMD

Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ

defavorizate din punct de vedere natural – ZSD şi ZDS Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu

 • - pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală

 • - pachetul 2 - practici agricole tradiţionale

 • - pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări

 • - pachetul 4 - culturi verzi

 • - pachetul 5 - agricultură ecologică

 • - pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 • - pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gât roşu (Branta ruficollis)

gâsca cu

Schemele de plată pe suprafaţă pentru Campania 2014

Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală

- Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate - ZMD

- Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ

defavorizate din punct de vedere natural – ZSD şi ZDS

- Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu

Atenție!!!!

angajamentele multianuale pentru măsurile de dezvoltare rurală aflate în desfășurare se continuă de drept;

angajamentele multianuale pentru măsurile de dezvoltare rurală care au încetat în 2013 se pot prelungi cu 1 an

Nu se pot încheia angajamente noi.

Termene de depunere cerere unică de plată 2014 şi modificări la cerere

Depunere Cerere unică de plată :

 • - 3 martie -15 mai 2014 inclusiv, fără penalităţi

 • - 16 mai 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale (art. 75 Reg. CE nr. 1122/2009)

 • - începand cu 11 iunie 2014, sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plată), conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr.1122/2009, cu excepţia cazurilor de forţă majoră

Depunere Modificări ale cererii de plată:

 • - 31 mai 2014 inclusiv, fără penalităţi (formularele de modificare M1 şi M2) conform art. 14, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Conform art. 23, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009,

 • - 10 iunie 2014 inclusiv, formularele de modificare M1 si M2 cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen).

Formularele de modificare M1 şi M2 depuse de fermieri începând cu 11 iunie 2014 sunt considerate inadmisibile (neacceptate la plată), conform art. 23, alin. 2, paragraful 3 din Regulamentul CE 1122/2009, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

Termene de depunere cerere unică de plată 2014 şi modificări la cerere

Formularul de modificare M3 poate fi depus la APIA oricând, conform art. 25, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. În baza art. 14, alin. 3 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, nu vor fi admise modificări ale parcelelor agricole, dacă: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate

Depunerea cu sau fără penalităţi a documentelor doveditoare pentru ANT 2- 6 (Ajutoare Naţionale Tranzitorii), Schema de plată separată pentru zahăr, Schema de plata pentru orez se va face conform termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare, cu excepţia cazurilor în care datele limită de depunere sunt o zi de sărbătoare oficială, sâmbătă/duminică, dată limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare , conform art. 22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.

Fermierii care depun la APIA documentele doveditoare aferente ANT 2-6, Schemei de plată separată la zahăr, Schemei de plata pentru orez, conform termenelor menţionate, trebuie bifeze şi în cererea de plată câmpul aferent schemei de sprijin pentru care solicită sprijin.

Documente anexate cererii - persoane fizice

Fermierul persoană fizică / administratorul formei simplă de asociere fără personalitate juridică, prezintă:

actul identitate-CI/BI/paşaport;

dovada contului bancar activ (această adeverinţă se depune în cazul în care: contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedentă, nu mai este activ sau când fermierul depune cerere în campania 2014 pentru prima dată-este fermier nou);

în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, modificată prin Legea nr. 139/2007, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

Documente anexate cererii persoane juridice

Fermierii persoane juridice prezintă, după caz:

actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat- CI/BI

adeverinţa de la banca la care are deschis cont bancar activ (această adeverinţă se depune în cazul în care: contul bancar nu mai corespunde cu cel din campania precedentă, nu mai este activ sau când fermierul depune cererea de plată pentru prima dată în campania 2014-este fermier nou)

copie după actele care dovedesc forma de organizare şi numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex. Hotărârea Adunării Generale, Actul constitutiv şi/sau Statutul şi/sau Acordul de constituire, etc.). În cazul în care există cereri de menţiuni înregistrate la registrul comerţului prin care se modifică aspecte esenţiale privind identificarea societăţii, acestea vor fi aduse în original, iar o copie se păstrează la dosar

copie după documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actul pentru codul fiscal, etc.)

Documente anexate cererii pentru pajisti permanente

Consiliile locale depun Declarația de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 pentru suprafețele pentru care se solicită sprijin și pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, etc, pe care Consiliul local desfășoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoțită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabilește suprafețele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafețe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosință gratuită. O copie a acestei Hotărâri rămâne la dosarul cererii unice de plată.

Fermierii care solicită sprijin pentru suprafețele de pajisti concesionate de la Consiliile locale utilizate pe baza unor contracte de concesiune / închiriere / arendare completeaza punctul A din Declarație de eligibilitate/conformitate pentru suprafetele solicitate - Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014, iar fermierii care solicita sprijin pentru suprafetele de pajisti aflate in proprietate/concesionate, arendate, inchiriate de la alti proprietari (nu de la Consiliul Local) completeaza punctul B din Declarație de eligibilitate/conformitate pentru suprafetele solicitate - Anexa nr. 2 a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014.

In ambele situaţii fermierii vor prezenta copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploatatie

care sunt introduse în baza de date I.A.C.S ..

In situaţia A neideplinirea conditiilor mentionate in declaratie determina neeligibilitate pentru plata pe suprafata, in situaţia B, neindeplinirea conditiilor mentionate in declaratie determina

sanctiuni pentru neconformitate G.A.E.C ..

Documente anexate cererii pentru pajişti permanente

Pentru pajistile comunale utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obşti şi composesorate, etc. se completează şi depune Declaraţia Anexa nr. 3 - prin care membrii sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la A.P.I.A. cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2014 în numele membrilor asociaţiei şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia, etc.

Pentru

pajistile

utilizate

dar

aflate

în

proprietatea

lor,

asociaţiile,

fundaţiile, cooperativele, obştile şi composesoratele, etc. nu completează Declaraţia sus-menţionată

În situaţia în care fermierii solicită plăţi directe pentru prima dată în anul 2014 sau dacă fermierii declară în cereri că utilizează suprafețe mai mari față de suprafața determinată în campania anterioară trebuie prezinte şi documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care a arendat suprafața suplimentară, contract de vânzare-cumpărare, etc.). / eficientizare control administrativ

Alte documente anexate cererii

În situaţiile în care:

a) fermierii solicită plăţi pe suprafaţă pentru prima

dată în anul 2014

b) fermierii declară în cereri că utilizează suprafeţe

mai mari faţă de suprafaţa determinată în

campania anterioară c) fermierii aduc modificări ale parcelelor solicitate

prin cererea iniţială de plată, vor prezenta şi documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului

Alte documente anexate cererii

Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii, prezinta documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii conform Ordinul M.M.G.A. nr. 662/2006):

 • - autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de către

Administraţia Naţională Apele Române, Direcţiile de ape sau Sistemele de gospodărire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigaţii în agricultură din care să rezulte durata autorizării; aceasta se solicită dacă volumul de apă prelevat depaşeşte 2 l/s,

 • - act doveditor al calităţii de membru al organizaţiei utilizatorilor

de apă pentru irigaţii,

 • - copie a contractului de furnizare a apei pentru irigaţii (multianual

sau sezonier),

 • - dovadă a utilizării apei pentru irigaţii

Fermierii care utilizează nămoluri de epurare pentru fertilizarea solului, prezintă:

- permisul de aplicare a nămolului de epurare eliberat de Agenţia Judeteană pentru Protecţia Mediului

Depunerea cererii prin

IPA OnLine

Completarea cererii unice de plată se face folosind aplicaţia IPA On-line şi realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA Online (accesibil în aplicaţie). La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară şi este obligat sa acceseze straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente.

Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau completa şi celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretiparită, pagina 4 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului), paginile cu angajamente şi anexele 1, 2, 3 la formularul-tip de cerere unică de plată 2014, după caz. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie înregistrată la APIA. Fermierul datează, semnează şi stampilează, după caz, toate paginile cererii de plată.

DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE “ FERMIERI CARE NU A MAI SOLICITAT PLATA UNIC Ă PE UNITATE DE

DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE

FERMIERI CARE NU A MAI SOLICITAT PLATA UNICĂ PE UNITATE DE SUPRAFAŢĂ (S.A.P.S.)”

ÎN CAMPANIILE ANTERIOARE (2007-2013)

IPA ON-LINE • Este un instrument pus la dispozitia fermierilor de c ă tre APIA, prin

IPA ON-LINE

Este un instrument pus la dispozitia fermierilor de către APIA, prin care solicitanții plăților directe pe suprafată iși pot identifica si digitiza parcelele pe care le utilizează, prin intermediul aplicatiei GIS;

Simultan cu digitizarea parcelelor, fermierii completează și datele alfanumerice asociate parcelelor-sistemul alocă automat suprafața, perimetrul, etc;

AVANTAJELE UTILIZARII ACESTEI APLICATII:

 • fermierul nu mai are nevoie de hărţi pe hârtie;

 • suprafaţa identificată de fermier este măsurată foarte exact;

 • riscul de a depune o cerere incorectă este mult mai mic;

 • se poate lucra de oriunde există acces la Internet, pe o perioadă lungă de timp

şi cu mult timp înainte de inceperea campaniei de primire cereri de sprijin;

 • fermierul poate să-şi corecteze greşelile realizate şi are acces în orice moment

la rezultate.

 • Fermierul îsi poate importa măsurătorile realizate în teren cu GPS-ul dacă

acestea sunt disponibile

DEZAVANTAJELE UTILIZARII APLICATIEI:

 • NICIUNUL!!!!

PASI PREMERGATORI Prezentarea fermierului la APIA pentru completarea formularului de inregistrare in Registrul Fermierului Inscrierea in

PASI PREMERGATORI

Prezentarea fermierului la APIA pentru completarea formularului de inregistrare in Registrul

Fermierului

PASI PREMERGATORI Prezentarea fermierului la APIA pentru completarea formularului de inregistrare in Registrul Fermierului Inscrierea in

Inscrierea in Registrul Fermierului si generarea Codului Unic de Inregistrare (RO…….)

PASI PREMERGATORI Prezentarea fermierului la APIA pentru completarea formularului de inregistrare in Registrul Fermierului Inscrierea in

Accesarea site-ului APIA pentru generarea user-ului si parolei pentru accesarea IPA Online

PASI PREMERGATORI Prezentarea fermierului la APIA pentru completarea formularului de inregistrare in Registrul Fermierului Inscrierea in

ACCESAREA APLICATIEI, IN VEDEREA DEPUNERII CERERII

PASI PREMERGATORI • Se deschide navigatorul de internet (aplicatia este optimizata pentru Internet Explorer dar sehttp://lpis.apia.org.ro ; " id="pdf-obj-24-2" src="pdf-obj-24-2.jpg">

PASI PREMERGATORI

Se deschide navigatorul de internet (aplicatia este optimizata pentru Internet Explorer dar se pot utiliza si altele);

Se seteaza sistemul sa permita deschiderea ferestrelor pop-up prin inchiderea blocatorului (se acceseaza in

Menu Bar butonul Tools, apoi Pop-up Blocker si se seteaza pe off, adica blocatorul de pop-up-uri sa fie inchis);

Se introduce adresa de web corespunzatoare aplicatiei IPA-online, respectiv: http://lpis.apia.org.ro;

PASI PREMERGATORI • Se deschide navigatorul de internet (aplicatia este optimizata pentru Internet Explorer dar sehttp://lpis.apia.org.ro ; " id="pdf-obj-24-25" src="pdf-obj-24-25.jpg">
Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod corespunzător:

Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti

următoarele setări pentru ca aplicația să

functioneze în mod corespunzător:

In Opțiuni alegeti ”Use Adobe Reader(default)”

Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod corespunzător:
Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod corespunzător:
PASI PREMERGATORI Se introduce numele utilizator si parola. Parola pentru prima accesare a sistemului este codul

PASI PREMERGATORI

Se introduce numele utilizator si parola. Parola pentru prima accesare a sistemului este codul numeric personal. Dupa prima logare, parola se poate schimba de către fermier. Atentie, dacă uitati parola, aceasta va fi transmisa la adresa dvs de e-mail dacă aceasta a fost completata în aplicatia IPA- ONLINE. Important, introduceti o adresa de e-mail valida pentru a obtine parola imediat. Altfel, parola

nu va fi comunicată decat de către

responsabilii de dosare de la

centrele locale, sau după furnizarea

de informații cu caracter personal solicitate de către responsabilii cu

transmiterea parolelor de access.

PASI PREMERGATORI Se introduce numele utilizator si parola. Parola pentru prima accesare a sistemului este codul
PASI PREMERGATORI In situatia in care adresa de domiciliu este diferita de adresa fermei este necesar

PASI PREMERGATORI

PASI PREMERGATORI In situatia in care adresa de domiciliu este diferita de adresa fermei este necesar

In situatia in care adresa de domiciliu este diferita de adresa fermei este necesar a fi completată și rubrica ”informații despre exploatație/gospodărie”.

MODIFICAREA PAROLEI recomandat la prima accesare a aplicatiei pentru campania 2013 La prima accesare a aplicației IPA-ONLINE este recomandat să schimbați parola de acces pentru a avea siguranța că doar dvs vă cunoașteți parola. “MODIFICAREA PAROLEI”, accesibila prin activarea comenzii conform imaginii de mai jos:

MODIFICAREA PAROLEI – recomandat la prima accesare a aplicatiei pentru campania 2013 La prima accesare a

Pentru ca noua parola să fie valabilă, trebuie să indeplineasca urmatoarele condiții:

Parola trebuie să fie diferită de cea veche

Lungimea minimă este de 6 caractere Trebuie să conţină o cifră Nu trebuie compusă numai din cifre

Nici un caracter nu trebuie folosit mai mult de 4 ori

MODIFICAREA PAROLEI – recomandat la prima accesare a aplicatiei pentru campania 2013 La prima accesare a
1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI) Se selecteaza functia de cautare (simbol

1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI)

Se selecteaza functia de cautare (simbol binoclu)

1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI) Se selecteaza functia de cautare (simbol

In fereastra

“Cautare bloc fizic”

ce se deschide, se completeaza numele judetului si/sau numele

comunei in care se

afla parcela ce se doreste a se digitiza apoi se apasa

butonul “Afiseaza”

din dreptul judetului

respectiv comunei.

1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI) Se selecteaza functia de cautare (simbol
1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI) Se selecteaza functia de cautare (simbol
1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI) In cazul in care fermierul cunoaste

1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI)

1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI) In cazul in care fermierul cunoaste
In cazul in care fermierul cunoaste numarul blocului fizic, poate sa il completeze in fereastra de
In cazul
in
care
fermierul
cunoaste numarul blocului fizic,
poate sa il completeze in
fereastra de cautare si sistemul
va deschide mai intai o
fereastra cu informatii privind
blocul fizic respectiv, apoi harta
la nivelul blocului fizic.
Aplicatia va deschide Blocul Fizic in care este situata parcela 1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI

Aplicatia va deschide Blocul Fizic in care este situata parcela

1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI MARIMII CORECTE A PARCELEI)

Aplicatia va deschide Blocul Fizic in care este situata parcela 1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI
Aplicatia va deschide Blocul Fizic in care este situata parcela 1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI

In cazul in care fermierul nu cunoaste numarul blocului fizic in care se gaseste parcela pe care doreste sa o digitizeze, atunci

este necesar sa utilizeze functiile

de marire si deplasare a hartii pana la identificarea unui punct de reper cunoscut (o localitate, o sosea, o cale ferata, un curs de apa, etc.) de la care se ajunge la zona de lucru.

Aplicatia va deschide Blocul Fizic in care este situata parcela 1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI
Aplicatia va deschide Blocul Fizic in care este situata parcela 1. PREGATIREA DIGITIZARII (IDENTIFICAREA POZITIEI SI
2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR Pozitionarea cat mai exacta si cat

2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR

Pozitionarea

 

cat

mai

exacta

si

cat mai

corecta pe ortofotoplan,

utilizand

repere de

pe

teren

de

la

care

se

masoara distanta pana

la

parcela

cu

ajutorul

instrumentului

 

de

masurare,

 

simbol

rigla

gradata

gradata
 

In cazul din imagine, s-

a masurat

pe teren

o

distanta de 20 m de la

drumulet

pana

 

la

randul de

puieti

ce

constituie

limita

parcelei.

Cu

ajutorul

instrumentului

 

de

masurare din aplicatie,

s-au masurat

si

pe

ortofotoplan

cei

20

m

si

apoi

s-a

trecut

la

masurarea

suprafetei

parcelei .

 
2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR Pozitionarea cat mai exacta si cat
2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR Pozitionarea cat mai exacta si cat
2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR  Pentru a determina suprafata parcelei,

2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR

 • Pentru a determina suprafata parcelei, se delimiteaza perimetrul, apoi se inchide poligonul folosind

butonul .

2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR  Pentru a determina suprafata parcelei,

Sistemul va solicita confirmarea inchiderii poligonului.

 • Dupa ce a fost inchis poligonul se vor solicita informatiile privind parcela prin apasarea butonului

2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR  Pentru a determina suprafata parcelei,
 • Daca se observa ca desenul pentru masurare a fost facut gresit sau din diverse motive se doreste

stergerea desenului de masurare, se apasa butonul Guma de sters”.

2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR  Pentru a determina suprafata parcelei,
 • In urma masurarii, se obtin informatii cu privire la suprafata parcelei si se realizeaza o localizare

precisa a parcelei (prin distantele masurate cu precizie intre parcela si punctele de reper).

Se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afisandu-se butoanele necesare digitizarii. Este posibil sa trebuiasca sa faceti scroll-down

Se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afisandu-se butoanele necesare digitizarii. Este posibil sa trebuiasca sa faceti scroll-down (sa mergeti in jos pe pagina) pentru a gasi tab-ul.

Se

deplaseaza

cursorul

si

se

amplaseaza punctele de baza pe

Se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afisandu-se butoanele necesare digitizarii. Este posibil sa trebuiasca sa faceti scroll-down

harta cu ajutorul butonului .

Punctul de baza se genereaza

executand click-stanga cu mouse-ul.

Punctele de baza

se

pot

amplasa

peste conturul deja creat

 

ce

a

fost

folosit la masurare. Urmarind acest contur avem garantia ca vom digitiza

exact

suprafata

masurata.

Pana

cand

suprafata

nu

va

fi

salvata,

conturul digitizarii va aparea desenat cu o linie galbena punctata iar punctele de baza cu rosu.

3. DIGITIZAREA PARCELELOR

Se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afisandu-se butoanele necesare digitizarii. Este posibil sa trebuiasca sa faceti scroll-down
Se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afisandu-se butoanele necesare digitizarii. Este posibil sa trebuiasca sa faceti scroll-down
Digitizarea se incheie prin salvarea parcelei si introducerea informatiilor alfanumerice, operatiune ce se realizeaza prin apasarea

Digitizarea se incheie prin salvarea

parcelei si introducerea informatiilor

alfanumerice, operatiune ce se

Digitizarea se incheie prin salvarea parcelei si introducerea informatiilor alfanumerice, operatiune ce se realizeaza prin apasarea

realizeaza prin apasarea butonului

“Introducere/Actualizare/Stergere

Digitizarea se incheie prin salvarea parcelei si introducerea informatiilor alfanumerice, operatiune ce se realizeaza prin apasarea

informatii ( ).

Digitizarea se incheie prin salvarea parcelei si introducerea informatiilor alfanumerice, operatiune ce se realizeaza prin apasarea

3. DIGITIZAREA PARCELELOR

Digitizarea se incheie prin salvarea parcelei si introducerea informatiilor alfanumerice, operatiune ce se realizeaza prin apasarea
Digitizarea se incheie prin salvarea parcelei si introducerea informatiilor alfanumerice, operatiune ce se realizeaza prin apasarea

In

urma

apasarii

butonului

de

salvare, se va deschide fereastra

de

introducere

a

datelor

alfanumerice.

 
3. DIGITIZAREA PROPRIU-ZISA A PARCELELOR Aceasta fereastra solicita toate informatiile necesare completarii declaratiei de suprafata (capitolul

3. DIGITIZAREA PROPRIU-ZISA A PARCELELOR

Aceasta fereastra solicita toate informatiile necesare completarii declaratiei de suprafata (capitolul 2 din Cererea pentru acordarea subventiei). Numarul parcelei si suprafata se inscrie direct in campul

corespunzator iar celelalte date alfanumerice se aleg din lista derulanta afisata la apasarea sagetii din

dreapta fiecarui camp. Atentie in cazul in care solicitati masuri de agromediu. Dupa ce s-au introdus datele, se apasa butonul “Salvare” iar sistemul va afisa “Succes” daca salvarea s-a realizat cu succes sau, daca s-a omis introducerea unor informatii, sistemul va semnaliza greseala.

3. DIGITIZAREA PROPRIU-ZISA A PARCELELOR Aceasta fereastra solicita toate informatiile necesare completarii declaratiei de suprafata (capitolul

Aceasta actiune de digitizare se repeta pana la finalizarea tuturor parcelelor

care fac obiectul cererii de plata pe suprafata !!!!

MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita

MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE

Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita parcelei asa cum se cunoaste de pe teren si se doreste modificarea conturului digitizat. Pentru aceasta se utilizeaza butoanele corespunzatoare tab-ului “Digitizare parcela”

Butoanele corespunzatoare tab-ului Digitizare parcela”:

MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita
- digitizare linie - digitizare poligon - deplasare punct de baza - introducere punct de baza
-
digitizare linie
-
digitizare poligon
-
deplasare punct de baza
-
introducere punct de baza
-
stergere punct de baza
-
scindarea unui poligon
decupare zona neproductiva interna
unirea a doua poligoane
-
stergere lista parcele temporara
MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita

introducere/actualizare/stergere informatii

stergerea parcelei din lista temporara de lucru

stergerea parcelei din baza de date

RO

...........

1 a (Poligon)

-

id fermier, numarul parcelei si tipul digitizarii

Cazuri particulare de digitizare • Digitizarea unui bloc intreg • Digitizarea unui bloc aproape intreg •

Cazuri particulare de digitizare

Digitizarea unui bloc intreg

Digitizarea unui bloc aproape intreg

Extragerea unei suprafete din interiorul unei parcele

Comasarea a doua parcele

Scindarea unei parcele

Instrumentarea acestor cazuri se realizeaza in conformitate cu prevederile manualului de utilizare a aplicatiei IPA Online, care se poate consulta/descarca de pe butonul “asistenta” sau se poate consulta fisierul Utilizare IPA Online-cazuri particulare.pptpostat pe site-ul APIA:

Cazuri particulare de digitizare • Digitizarea unui bloc intreg • Digitizarea unui bloc aproape intreg •

www.apia.org.ro

Cazuri particulare de digitizare • Digitizarea unui bloc intreg • Digitizarea unui bloc aproape intreg •
Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece exist ă erori nepermise • Parcela nr. ...

Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece există erori nepermise

Parcela

nr. ...

a fost digitizată pentru campania

....şi

nu este valabilă pentru campania

Vă rugăm să

...... salvaţi sau să ştergeţi parcela. - Aceasta eroare a fost introdusa cu scopul de a obliga utilizatorul sa isi

actualizeze parcelele in fiecare campanie. Eroarea se inlatura prin accesarea ferestrei de informatii alfanumerice, actualizarea datelor si apasarea butonului salvare/actualizare.

Cod Categorie de folosinta este incorect

Acest lucru nu este permis, trebuie să se modifice Cod categorie

.. de folosinta sau Cod cultura în conformitate cu ANEXA 1 la INSTRUCȚIUNI de completare a formularului de cerereSuprafata declarata a parcelei nr este 0,00 ha. Suprafata declarată nu poate fi egală sau mai mică decât zero. Suprafata trebuie actualizata in mod corespunzator, sau stearsă dacă nu mai este solicitată de fermier. Exista o parcela in doua blocuri fizice. Acest lucru nu este permis, datele introduse trebuie actualizate in mod corespunzator, astfel încât să avem parcela declarată într-un singur bloc fizic. Dacă parcela se

regăsește in două blocuri fizice este necesară delimitarea unei singure parcele si completarea Anexei 17_b.

Nu exista 'a' pentru numar parcela nr

......Trebuie

actualizate datele introduse astfel încât să fie respectată

numerotarea parcelelor agricole pornind de la litera a in funcție de căte culturi are parcela alocându-se litere

în continuare, b, c, etc.

Bloc fizic

.....sa

schimbat. Vă rugăm să verificaţi / actualizare parcela nr

Aceasta eroare apare ca urmare

...... a actualizarii numărului blocului fizic în procesul de actualizare LPIS. Se actualizeaza parcela respectand

regula de alocare n+1 după ultima parcela pentru campania curentă.

Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece exist ă erori nepermise Suprafata declarata a parcelei

Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece există erori nepermise

Suprafata declarata a parcelei

difera cu mai mult decât toleranta admisa pentru de suprafata digitizata ($area_digitized

Această eroare blocantă apare

... ha). Diferența între suprafața declarată și suprafața digitizată nu poate fi mai mare de

......... în situația în care suprafața declarata de fermier este diferită cu mai mult decât toleranța admisă pentru digitizarea pe

imagine față de suprafața digitizată. Este necesară corectarea suprafetei digitizate/declarate astfel încât diferenta se incadreze in tolerantă. Este recomandat ca diferența între suprafața declarată și suprafața digitizată să fie zero.

Parcela

....nu

este situata intr-o localitate apartinand listei de localitati eligibile pentru pachetul

.........de

agromediu. Eroarea

se remediaza ori prin eliminarea pachetului de agromediu pus gresit, ori prin corectarea pozitiei parcelei. In cazul in care

utilizatorul considera ca nu exista nici-o greseala, este recomandat contacteze un specialist APIA pentru clarificarea situației.

Atenție, TERENUL NECULTIVAT (970) nu este eligibil pentru această măsură. Revizuiți solicitarea pentru această parcelă .Se corecteaza corespunzator fie se elimină pachetul solicitat fie este gresit alocată valoarea de teren necultivat și trebuie modificată în mod corespunzător.

Atentie, Pachetul

nu poate fi solicitat pentru alte culturi decat teren arabil. Nu poate fi solicitat nici pe codurile de

...... gradini. Revizuiti solicitarea pentru aceasta parcela . Trebuie corelate datele solicitate in functie de culturile eligibile pentru

pachetele solicitate sau eliminarea bifei pentru pachet dacă aceasta este eronată.

Exista mai mult de un cod de categorie de folosinta pentru o parcela. Această eroare blocantă apare atunci când pentru o parcelă se alocă mai mult de o categorie de folosință. Trebuie corectat și solicitată o singură categorie de folosință pe o parcelă.

Exista mai mult de un Masuri de agro-mediu pentru o parcela. Această eroare blocantă apare atunci când pentru o parcelă se solicită pachete de agromediu diferite. Trebuie corectat și solicitată o singură măsură de agromediu pe o parcelă.

Mesaje de atenționare - Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate

Mesaje de atenționare- Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate cu

definiția lor din ” Instrucţiuni de completare a formularului de

cerere şi informaţii aferente plăţilor pe suprafaţă”

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona HNV (Pajişte cu Valoare Naturală Ridicată). Daca

...... doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu-.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona IBA (Crex crex). Daca doriti sa aplicati pentru

........ această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona IBA (Lanius minor şi Falco vespertinus). Daca

....... doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona P6 (Pajişti importante pentru fluturi). Daca doriti sa

....... aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu.

Atentie!!

Parcela........se

regăseste in zona P7 (Zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu).

Daca doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu-.

Mesaje de atenționare - Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate

Mesaje de atenționare- Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate cu

definiția lor din ” Instrucţiuni de completare a formularului de

cerere şi informaţii aferente plăţilor pe suprafaţă”

Atentie!! Parcela

.....

se regăseste in zona LFA-Orez Defavorizată. Daca doriti sa aplicati

pentru această măsură bifați în cererea de sprijin la punctul 4. Schema de sprijin pentru orez

din zonele defavorizate altele decat zona montana.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona LFA-ZMD. Daca doriti sa aplicati pentru această

....... măsură, bifati campul -5. Sprijin pentru zona montană defavorizată – ZMD- la depunerea cererii

de sprijin.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona LFA-ZSD. Daca doriti sa aplicati pentru această

........ măsură, bifati campul -6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții naturale specifice-ZDS)- la depunerea cererii de sprijin.

Atentie!! Parcela ,

se regăseste in zona LFA-ZDS. Daca doriti sa aplicati pentru această

........ măsură, bifati campul -6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții naturale specifice-ZDS)- la depunerea cererii de sprijin.

Mesaje de atenționare - Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

Mesaje de atenționare- Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

agricole si respectarea normelor GAEC

Atentie!! Parcela

......

se regăseste intr-o zona cu restrictii pentru practicarea activitatilor agricole și

anume zona

...........Verificati

daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva.

•Atentie!! Este necesară respectarea GAEC 2 - Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

•Atentie!! Este necesară respectarea GAEC 3 -Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

•Atentie!! Parcela se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 12 - Nu este permisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12%.

•Atentie!! Parcela se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 12 - Nu este permisă aplicarea ingrasemintelor de orice fel pe suprafetele de teren care se constituie fasii de protectie in

vecinatatea apelor de suprafata, a caror latime minima este de 3 m pe terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.

Mesaje de atenționare - Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

Mesaje de atenționare- Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

agricole si respectarea normelor GAEC

Atentie!! Parcela

.......

cultivata in ultimii 2 ani cu floarea soarelui. Nerespectare GAEC 4 - Floarea

soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv (EFS1).

Atentie!! Parcela

.........

cultivata in ultimii 2 ani cu floarea soarelui. Nerespectare GAEC 4 - Floarea

soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv (EFS2).

•Atentie!! Aplicația a detectat pentru

parcela........,

prin intersectia cu alte parcele o posibilă

neconformitate GAEC-4: Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

Atentie!! Parcela

..........se

regăseste intr-o zona cu restrictii pentru practicarea activitatilor agricole .......

in conformitate cu directiva nitraților si Ordinul Comun nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de

bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati din surse agricole. Verificati daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva.

Mesaje de atenționare - Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

Mesaje de atenționare- Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

agricole si respectarea normelor GAEC

Atentie!! Parcela

.......Există

suprapuneri cu una sau mai multe parcele din straturile de control din anii precedenti. Vă rugăm

să aveți în vedere rezultatul controlul pe teren si să amplasați corect parcela. Este un mesaj care ne spune trebuie să ținem

cont de rezultatele controlului pe teren.

Blocul fizic

anexei 17.

........

nu a fost gasit in stratul de referință. Acesta se regăsește în stratul date_primare. Este necesară completarea

Suma parcelelor declarate

este mai mare decat suprafața blocului fizic

...

Este cazul in care fermierul declară mai

........ mult decât suprafața blocului fizic. Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea blocului

fizic. Dacă este eroare se corectează.

Suma parcelelor digitizate……. este mai mare decat blocul fizic………. Este cazul in care fermierul digitizează mai mult decât suprafața blocului fizic. Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea blocului fizic. Dacă este eroare se corectează.

Cod Categorie de folosinta bloc fizic ……./ Cod Categorie de folosinta parcela …….este incorect.

•Atenție, ati solicitat aceiași cultură……… singură subparcelă.

..

pentru două sau mai multe subparcele ………

..

Dacă cultura este continuă, formați o

Parcela ……

..

se suprapune cu una sau mai multe parcele digitizate.

Pachetul de agromediu ……

..declarat

pentru parcela ……… in campania ………

..

este diferit de pachetul de agromediu

……

..declarat

in campania ………

..

Verificare finala inainte de imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA

Verificare finala inainte de imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA

Verificare finala inainte de imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA
Incheierea introducerii datelor, imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA •

Incheierea introducerii datelor, imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA

Dupa ce fermierul a consultat cu atentie raportul “Controlul parcelelor digitizate” si rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier PDF informatii parcele” si este ferm convins ca datele introduse sunt corecte si reprezinta realitate, acesta trebuie sa se deplaseze la centrul APIA de care apartine si, in prezenta functionarului APIA responsabil, verifică, remediază si ia la cunoştinţă asupra avertizărilor pe care le furnizează IPA privitoare la parcelele digitizate/actualizate prin formularul .pdf „Controlul parcelelor digitizate”.

Finalizarea cererii prin intermediul butonului

se face impreuna cu functionarul APIA.

se face impreuna cu functionarul APIA.
Incheierea introducerii datelor, imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA •
IMPORTANT! • Dupa finalizarea introducerii datelor se vor genera rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier

IMPORTANT!

Dupa finalizarea introducerii datelor se vor genera rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier PDF informatii parcele”. Acest fisier se tipareste pe hartie, se semneaza de catre fermier (daca este cazul se stampileaza), apoi se adauga la restul cererii de plata si se depune la centrul APIA de care apartine fermierul, de unde se ia un numar de inregistrare.

Chiar dacă aţi completat cererea electronic folosind IPA Online, NU UITAŢI trebuie să vă prezentaţi la A.P.I.A. pentru a finaliza cererea, a semna declaraţia de suprafaţă, respectiv angajamentele, in format tipărit, care apoi se înregistrează în Registratura I.A.C.S.

Solicitați un nr. de înregistrare de la A.P.I.A. Doar cu acest număr de inregistrare puteți face dovada s-a depus o cerere de sprijin.

La momentul inchiderii declaratiei de suprafața in prezenta functionarului APIA responsabil de dosar, proiectul se va
La momentul inchiderii declaratiei de suprafața in prezenta functionarului APIA
responsabil de dosar, proiectul se va transforma in cerere finală.
Parcela digitizată va fi transpusă pe o planșă de forma de mai jos, este salvată în

Parcela digitizată va fi transpusă pe o planșă de forma de mai jos, este salvată în aplicatia IPA-ONLINE in format .pdf și poate fi tipărită

Parcela digitizată va fi transpusă pe o planșă de forma de mai jos, este salvată în
• Pentru orice nelamuriri accesati manualele de utilizare sau documentele ajutătoare care se regasesc la adresahttp://www.apia.org.ro sau interfata IPA-ONLINE " id="pdf-obj-51-2" src="pdf-obj-51-2.jpg">

Pentru orice nelamuriri accesati manualele de utilizare sau documentele ajutătoare care se

regasesc la adresa

sau interfata IPA-ONLINE

• Pentru orice nelamuriri accesati manualele de utilizare sau documentele ajutătoare care se regasesc la adresahttp://www.apia.org.ro sau interfata IPA-ONLINE " id="pdf-obj-51-14" src="pdf-obj-51-14.jpg">
DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE “ FERMIER CARE A SOLICITAT PLATA UNIC Ă PE UNITATE DE SUPRAFA ŢĂ

DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE

FERMIER CARE A SOLICITAT PLATA UNICĂ PE UNITATE DE SUPRAFAŢĂ (S.A.P.S.)”

IN CAMPANIILE ANTERIOARE (2007-2013)

2014

IPA ON-LINE • Este un instrument pus la dispozitia fermierilor de c ă tre APIA, prin

IPA ON-LINE

Este un instrument pus la dispozitia fermierilor de către APIA, prin care solicitanții plăților directe pe suprafată iși pot identifica si digitiza parcelele pe care le utilizează, prin intermediul aplicatiei GIS;

Simultan cu digitizarea parcelelor, fermierii completează și datele alfanumerice asociate parcelelor-sistemul alocă automat suprafața, perimetrul, etc;

AVANTAJELE UTILIZARII ACESTEI APLICATII:

 • fermierul nu mai are nevoie de hărţi pe hârtie;

 • suprafaţa identificată de fermier este măsurată foarte exact;

 • riscul de a depune o cerere incorectă este mult mai mic;

 • se poate lucra de oriunde există acces la Internet, pe o perioadă lungă de timp

şi cu mult timp înainte de inceperea campaniei de primire cereri de sprijin;

 • fermierul poate să-şi corecteze greşelile realizate şi are acces în orice moment

la rezultate.

 • Fermierul îsi poate importa măsurătorile realizate în teren cu GPS-ul dacă

acestea sunt disponibile

DEZAVANTAJELE UTILIZARII APLICATIEI:

 • NICIUNUL!!!!

PASI PREMERGATORI • Se deschide navigatorul de internet (aplicatia este optimizata pentru Internet Explorer dar sehttp://lpis.apia.org.ro ; " id="pdf-obj-54-2" src="pdf-obj-54-2.jpg">

PASI PREMERGATORI

Se deschide navigatorul de internet (aplicatia este optimizata pentru Internet Explorer dar se pot utiliza si altele);

Se seteaza sistemul sa permita deschiderea ferestrelor pop-up prin inchiderea blocatorului (se acceseaza in

Menu Bar butonul Tools, apoi Pop-up Blocker si se seteaza pe off, adica blocatorul de pop-up-uri sa fie inchis);

Se introduce adresa de web corespunzatoare aplicatiei IPA-online, respectiv: http://lpis.apia.org.ro;

PASI PREMERGATORI • Se deschide navigatorul de internet (aplicatia este optimizata pentru Internet Explorer dar sehttp://lpis.apia.org.ro ; " id="pdf-obj-54-25" src="pdf-obj-54-25.jpg">
Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod corespunzător:

Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti

următoarele setări pentru ca aplicația să

functioneze în mod corespunzător:

In Opțiuni alegeti ”Use Adobe Reader(default)”

Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod corespunzător:
Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod corespunzător:
PASI PREMERGATORI Se introduce numele utilizator si parola. Parola pentru prima accesare a sistemului este codul

PASI PREMERGATORI

PASI PREMERGATORI Se introduce numele utilizator si parola. Parola pentru prima accesare a sistemului este codul

Se introduce numele utilizator si parola. Parola pentru prima accesare a sistemului este codul numeric personal. Dupa prima logare parola se poate schimba de catre fermeier. Atentie, nu uitati parola. Pentru recuperarea parolei se poate solicita acest lucru, si parola va fi transmisa la adresa dvs de e-mail daca aceasta a fost completata in aplicatia IPA-ONLINE

PASI PREMERGATORI In situatia in care adresa de domiciliu este diferita de adresa fermei este necesar

PASI PREMERGATORI

PASI PREMERGATORI In situatia in care adresa de domiciliu este diferita de adresa fermei este necesar

In situatia in care adresa de domiciliu este diferita de adresa fermei este necesar a fi completată și rubrica ”informații despre exploatație/gospodărie”.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Fermierii care au mai

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

Fermierii

care

au

mai

solicitat

sprijin

financiar

in

campaniile

anterioare

sunt

inregistrati

in

baza

de

date

IACS

a

APIA. Aceasta baza

de date este

conectata

cu

aplicatia

IPA-online

si fiecare fermier isi

poate

vizualiza

informatiile proprii.

Pentru

a

vizualiza

aceste informatii se

apasa

butonul

“Informare baza de

date IACS” (

se

date IACS” ( se ) si selecteaza

) si

selecteaza

 
 

Campania 2013.

Dupa deschiderea bazei

de date, fermierul are posibilitatea de a accesa parcelele prin apasarea

butonului

“Mergi

la

bloc

fizic”...

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Fermierii care au mai
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Fermierii care au mai
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Aplicatia va deschide blocul

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

Aplicatia va deschide blocul fizic in care este situata parcela:

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Aplicatia va deschide blocul
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR Daca fermierul apasa butonul IACS

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR Daca fermierul apasa butonul IACS

Daca fermierul apasa butonul IACS (

), va primi lista parcelelor declarate in 2012. Poate avea parcele

care in campania 2012 pastreaza numarul de bloc, dar poate avea parcele care in campania 2013 au alt numar de bloc fizic (in urma comasarii sau divizarii). In primul caz, daca apasa Mergi la blocul fizic aplicatia il duce la blocul din 2012 insa in al doilea caz, daca blocul fizic a suferit modificari, poate obtine block not found (blocul fizic nu exista in LPIS).

Ce face fermierul in acest caz? Se poate duce la raportul Lista parcelelor digitizate, alege parcela si are buton mergi la parcela.

Automat aplicatia il va duce la parcela respectiva din noul bloc fizic.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR Daca fermierul apasa butonul IACS
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR SI A AVUT CEL PUTIN

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER

CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR SI A AVUT

CEL PUTIN UN CONTROL IN ANII ANTERIORI

In situatia in care fermierul a avut cell putin un contol in anii precedenti, rezultatele controalelor sunt

afisate prin accesarea butoanelor aferente din coloana ”Mergi la parcela control”.

Fermierul este obligat sa tina cont de rezultatele controalelor din anii precedenti, iar eventualele

mutari de parcele se pot face doar justificat, in situatia in care se modifica fizic forma parcelei in teren .

De avut in vedere cultivările comune din cadrul controalelor prin teledetectie unde parcela ar trebui sa se regaseasca in interiorul delimitarii cultivării comune.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITATSPRIJIN FINANCIAR SI A AVUT CEL PUTIN
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Selecteaza parcela, da salvare

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

Selecteaza parcela, da salvare

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Selecteaza parcela, da salvare

si are fereastra in care poate schimba atributele parcelei. Prin

actualizare parcela va lua numarul blocului din stratul 2014.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Selecteaza parcela, da salvare
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR O alta posibilitate de

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

O alta posibilitate de gasire a parcelelor introduse in anii anteriori este cea prin accesarea directa a “Listei parcelelor digitizate” din pagina de rapoarte. In acest caz de selectare trebuie avut grija la anul pentru care se solicita lista. Intotdeauna trebuie sa se solicite lista din campania anterioara, adica pentru campania 2014 se vor solicita informatii din anul 2013.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR O alta posibilitate de
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Dupa identificarea parcelei, fermierul

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

Dupa identificarea parcelei, fermierul o selecteaza prin utilizarea functiilor de selectie. Click pe apoi click pe
Dupa identificarea parcelei, fermierul o selecteaza prin utilizarea functiilor de selectie.
Click pe
apoi click pe parcela digitizata in blocul fizic pentru selectare/activare.
1
2
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR De cele mai multe

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

De cele mai multe ori, informatiile referitoare la parcele nu mai corespund de la un an la altul. Inevitabil apar modificari privind cultura sau unele modificari privind suprafata.

Ca urmare, dupa selectarea unei parcele, se apasa butonul

/Actualizare/ Stergere informatii”.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR De cele mai multe

“Introducere

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR De cele mai multe
ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Dupa deschiderea ferestrei, se

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR

Dupa deschiderea ferestrei, se

actualizeaza informatiile in mod

corespunzator:

Aceasta fereastra solicita toate

informatiile

necesare

completarii

declaratiei

de

suprafata

(capitolul

2

din

Cererea pentru acordarea

subventiei). Dupa ce s-au

introdus datele,

se

apasa

butonul

“Actualizare”

iar

sistemul

va

afisa

“Succes”

daca salvarea s-a realizat cu

succes sau, daca s-a omis

introducerea

unor

informatii,

sistemul va semnaliza greseala.

ACTUALIZAREA DIGITIZARII IN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR Dupa deschiderea ferestrei, se

Este indicat ca fermierul sa tina cont de informatiile furnizate de baza de date IACS, mai ales in ceea ce priveste suprafata declarata. Daca in anii anteriori fermierul a primit penalizari privind supradeclararea unor parcele, fara indoiala ca si in campania actuala va primi aceeasi penalizare daca nu rectifica in mod corespunzator suprafata declarata.

Aceasta actiune de digitizare se repeta pana la finalizarea tuturor parcelelor care fac obiectul cererii de plata pe suprafata.

MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita

MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE

Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita parcelei asa cum se cunoaste de pe teren si se doreste modificarea conturului digitizat. Pentru aceasta se utilizeaza butoanele corespunzatoare tab-ului “Digitizare parcela”

Butoanele corespunzatoare tab-ului Digitizare parcela”:

MODIFICAREA DIGITIZARII UNEI PARCELE Uneori, putem constata ca digitizarea pe care am facut-o nu urmeaza limita
- digitizare linie - digitizare poligon - deplasare punct de baza - introducere punct de baza
-
digitizare linie
-
digitizare poligon
-
deplasare punct de baza
-
introducere punct de baza
-
stergere punct de baza
-
scindarea unui poligon
decupare zona neproductiva interna
unirea a doua poligoane
-
stergere lista parcele temporara

introducere/actualizare/stergere informatii

stergerea parcelei din lista temporara de lucru

stergerea parcelei din baza de date

RO

...........

1 a (Poligon)

-

id fermier, numarul parcelei si tipul digitizarii

Cazuri particulare de digitizare • Digitizarea unui bloc intreg • Digitizarea unui bloc aproape intreg •

Cazuri particulare de digitizare

Digitizarea unui bloc intreg

Digitizarea unui bloc aproape intreg

Extragerea unei suprafete din interiorul unei parcele

Comasarea a doua parcele

Scindarea unei parcele

Instrumentarea acestor cazuri se realizeaza in conformitate cu prevederile manualului de utilizare a aplicatiei IPA Online, care se poate consulta/descarca de pe butonul “asistenta” sau se poate consulta fisierul Utilizare IPA Online-cazuri particulare.pptpostat pe site-ul APIA:

Cazuri particulare de digitizare • Digitizarea unui bloc intreg • Digitizarea unui bloc aproape intreg •

www.apia.org.ro

Cazuri particulare de digitizare • Digitizarea unui bloc intreg • Digitizarea unui bloc aproape intreg •
Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece exist ă erori nepermise • Parcela nr. ...

Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece există erori nepermise

Parcela

nr. ...

a fost digitizată pentru campania

....şi

nu este valabilă pentru campania

Vă rugăm să

...... salvaţi sau să ştergeţi parcela. - Aceasta eroare a fost introdusa cu scopul de a obliga utilizatorul sa isi

actualizeze parcelele in fiecare campanie. Eroarea se inlatura prin accesarea ferestrei de informatii alfanumerice, actualizarea datelor si apasarea butonului salvare/actualizare.

Cod Categorie de folosinta este incorect

Acest lucru nu este permis, trebuie să se modifice Cod categorie

.. de folosinta sau Cod cultura în conformitate cu ANEXA 1 la INSTRUCȚIUNI de completare a formularului de cerereSuprafata declarata a parcelei nr este 0,00 ha. Suprafata declarată nu poate fi egală sau mai mică decât zero. Suprafata trebuie actualizata in mod corespunzator, sau stearsă dacă nu mai este solicitată de fermier. Exista o parcela in doua blocuri fizice. Acest lucru nu este permis, datele introduse trebuie actualizate in mod corespunzator, astfel încât să avem parcela declarată într-un singur bloc fizic. Dacă parcela se

regăsește in două blocuri fizice este necesară delimitarea unei singure parcele si completarea Anexei 17_b.

Nu exista 'a' pentru numar parcela nr

......Trebuie

actualizate datele introduse astfel încât să fie respectată

numerotarea parcelelor agricole pornind de la litera a in funcție de căte culturi are parcela alocându-se litere

în continuare, b, c, etc.

Bloc fizic

.....sa

schimbat. Vă rugăm să verificaţi / actualizare parcela nr

Aceasta eroare apare ca urmare

...... a actualizarii numărului blocului fizic în procesul de actualizare LPIS. Se actualizeaza parcela respectand

regula de alocare n+1 după ultima parcela pentru campania curentă.

Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece exist ă erori nepermise Suprafata declarata a parcelei

Mesaje blocante-nu permit inchiderea cererii de sprijin deoarece există erori nepermise

Suprafata declarata a parcelei

difera cu mai mult decât toleranta admisa pentru de suprafata digitizata ($area_digitized

Această eroare blocantă apare

... ha). Diferența între suprafața declarată și suprafața digitizată nu poate fi mai mare de

......... în situația în care suprafața declarata de fermier este diferită cu mai mult decât toleranța admisă pentru digitizarea pe

imagine față de suprafața digitizată. Este necesară corectarea suprafetei digitizate/declarate astfel încât diferenta se incadreze in tolerantă. Este recomandat ca diferența între suprafața declarată și suprafața digitizată să fie zero.

Parcela

....nu

este situata intr-o localitate apartinand listei de localitati eligibile pentru pachetul

.........de

agromediu. Eroarea

se remediaza ori prin eliminarea pachetului de agromediu pus gresit, ori prin corectarea pozitiei parcelei. In cazul in care

utilizatorul considera ca nu exista nici-o greseala, este recomandat contacteze un specialist APIA pentru clarificarea situației.

Atenție, TERENUL NECULTIVAT (970) nu este eligibil pentru această măsură. Revizuiți solicitarea pentru această parcelă .Se corecteaza corespunzator fie se elimină pachetul solicitat fie este gresit alocată valoarea de teren necultivat și trebuie modificată în mod corespunzător.

Atentie, Pachetul

nu poate fi solicitat pentru alte culturi decat teren arabil. Nu poate fi solicitat nici pe codurile de

...... gradini. Revizuiti solicitarea pentru aceasta parcela . Trebuie corelate datele solicitate in functie de culturile eligibile pentru

pachetele solicitate sau eliminarea bifei pentru pachet dacă aceasta este eronată.

Exista mai mult de un cod de categorie de folosinta pentru o parcela. Această eroare blocantă apare atunci când pentru o parcelă se alocă mai mult de o categorie de folosință. Trebuie corectat și solicitată o singură categorie de folosință pe o parcelă.

Exista mai mult de un Masuri de agro-mediu pentru o parcela. Această eroare blocantă apare atunci când pentru o parcelă se solicită pachete de agromediu diferite. Trebuie corectat și solicitată o singură măsură de agromediu pe o parcelă.

Mesaje de atenționare - Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate

Mesaje de atenționare- Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate cu

definiția lor din ” Instrucţiuni de completare a formularului de

cerere şi informaţii aferente plăţilor pe suprafaţă”

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona HNV (Pajişte cu Valoare Naturală Ridicată). Daca

...... doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu-.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona IBA (Crex crex). Daca doriti sa aplicati pentru

........ această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona IBA (Lanius minor şi Falco vespertinus). Daca

....... doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona P6 (Pajişti importante pentru fluturi). Daca doriti sa

....... aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu.

Atentie!!

Parcela........se

regăseste in zona P7 (Zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu).

Daca doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu-.

Mesaje de atenționare - Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate

Mesaje de atenționare- Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate cu

definiția lor din ” Instrucţiuni de completare a formularului de

cerere şi informaţii aferente plăţilor pe suprafaţă”

Atentie!! Parcela

.....

se regăseste in zona LFA-Orez Defavorizată. Daca doriti sa aplicati

pentru această măsură bifați în cererea de sprijin la punctul 4. Schema de sprijin pentru orez

din zonele defavorizate altele decat zona montana.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona LFA-ZMD. Daca doriti sa aplicati pentru această

....... măsură, bifati campul -5. Sprijin pentru zona montană defavorizată – ZMD- la depunerea cererii

de sprijin.

Atentie!! Parcela

se regăseste in zona LFA-ZSD. Daca doriti sa aplicati pentru această

........ măsură, bifati campul -6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții naturale specifice-ZDS)- la depunerea cererii de sprijin.

Atentie!! Parcela ,

se regăseste in zona LFA-ZDS. Daca doriti sa aplicati pentru această

........ măsură, bifati campul -6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții naturale specifice-ZDS)- la depunerea cererii de sprijin.

Mesaje de atenționare - Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

Mesaje de atenționare- Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

agricole si respectarea normelor GAEC

Atentie!! Parcela

......

se regăseste intr-o zona cu restrictii pentru practicarea activitatilor agricole și

anume zona

...........Verificati

daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva.

•Atentie!! Este necesară respectarea GAEC 2 - Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

•Atentie!! Este necesară respectarea GAEC 3 -Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

•Atentie!! Parcela se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 12 - Nu este permisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12%.

•Atentie!! Parcela se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 12 - Nu este permisă aplicarea ingrasemintelor de orice fel pe suprafetele de teren care se constituie fasii de protectie in

vecinatatea apelor de suprafata, a caror latime minima este de 3 m pe terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.

Mesaje de atenționare - Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

Mesaje de atenționare- Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

agricole si respectarea normelor GAEC

Atentie!! Parcela

.......

cultivata in ultimii 2 ani cu floarea soarelui. Nerespectare GAEC 4 - Floarea

soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv (EFS1).

Atentie!! Parcela

.........

cultivata in ultimii 2 ani cu floarea soarelui. Nerespectare GAEC 4 - Floarea

soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv (EFS2).

•Atentie!! Aplicația a detectat pentru

parcela........,

prin intersectia cu alte parcele o posibilă

neconformitate GAEC-4: Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

Atentie!! Parcela

..........se

regăseste intr-o zona cu restrictii pentru practicarea activitatilor agricole .......

in conformitate cu directiva nitraților si Ordinul Comun nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de

bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati din surse agricole. Verificati daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva.

Mesaje de atenționare - Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

Mesaje de atenționare- Atentionari pentru parcelele solicitate în anumite zone cu restricții pentru practicarea activităților

agricole si respectarea normelor GAEC

Atentie!! Parcela

.......Există

suprapuneri cu una sau mai multe parcele din straturile de control din anii precedenti. Vă rugăm

să aveți în vedere rezultatul controlul pe teren si să amplasați corect parcela. Este un mesaj care ne spune trebuie să ținem

cont de rezultatele controlului pe teren.

Blocul fizic

anexei 17.

........

nu a fost gasit in stratul de referință. Acesta se regăsește în stratul date_primare. Este necesară completarea

Suma parcelelor declarate

este mai mare decat suprafața blocului fizic

...

Este cazul in care fermierul declară mai

........ mult decât suprafața blocului fizic. Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea blocului

fizic. Dacă este eroare se corectează.

Suma parcelelor digitizate……. este mai mare decat blocul fizic………. Este cazul in care fermierul digitizează mai mult decât suprafața blocului fizic. Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea blocului fizic. Dacă este eroare se corectează.

Cod Categorie de folosinta bloc fizic ……./ Cod Categorie de folosinta parcela …….este incorect.

•Atenție, ati solicitat aceiași cultură……… singură subparcelă.

..

pentru două sau mai multe subparcele ………

..

Dacă cultura este continuă, formați o

Parcela ……

..

se suprapune cu una sau mai multe parcele digitizate.

Pachetul de agromediu ……

..declarat

pentru parcela ……… in campania ………

..

este diferit de pachetul de agromediu

……

..declarat

in campania ………

..

Verificare finala inainte de imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA

Verificare finala inainte de imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA

Verificare finala inainte de imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA
Incheierea introducerii datelor, imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA •

Incheierea introducerii datelor, imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA

Dupa ce fermierul a consultat cu atentie raportul “Controlul parcelelor digitizate” si rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier PDF informatii parcele” si este ferm convins ca datele introduse sunt corecte si reprezinta realitate, acesta trebuie sa se deplaseze la centrul APIA de care apartine si, in prezenta functionarului APIA responsabil, verifică, remediază si ia la cunoştinţă asupra avertizărilor pe care le furnizează IPA privitoare la parcelele digitizate/actualizate prin formularul .pdf „Controlul parcelelor digitizate”.

Finalizarea cererii prin intermediul butonului

se face impreuna cu functionarul APIA.

se face impreuna cu functionarul APIA.
Incheierea introducerii datelor, imprimarea declaratiei de suprafata si depunerea cererii de subventie la centrele APIA •
IMPORTANT! • Dupa finalizarea introducerii datelor se vor genera rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier

IMPORTANT!

Dupa finalizarea introducerii datelor se vor genera rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier PDF informatii parcele”. Acest fisier se tipareste pe hartie, se semneaza de catre fermier (daca este cazul se stampileaza), apoi se adauga la restul cererii de plata si se depune la centrul APIA de care apartine fermierul, de unde se ia un numar de inregistrare.

Chiar dacă aţi completat cererea electronic folosind IPA Online, NU UITAŢI trebuie să vă prezentaţi la A.P.I.A. pentru a finaliza cererea, a semna declaraţia de suprafaţă, respectiv angajamentele, in format tipărit, care apoi se înregistrează în Registratura I.A.C.S.

Solicitați un nr. de înregistrare de la A.P.I.A. Doar cu acest număr de inregistrare puteți face dovada s-a depus o cerere de sprijin.

La momentul inchiderii declaratiei de suprafața in prezenta functionarului APIA responsabil de dosar, proiectul se va
La momentul inchiderii declaratiei de suprafața in prezenta functionarului APIA
responsabil de dosar, proiectul se va transforma in cerere finală.
Parcela digitizată va fi transpusă pe o planșă de forma de mai jos, este salvată în

Parcela digitizată va fi transpusă pe o planșă de forma de mai jos, este salvată în aplicatia IPA-ONLINE in format .pdf și poate fi tipărită

Parcela digitizată va fi transpusă pe o planșă de forma de mai jos, este salvată în
• Pentru orice nelamuriri accesati manualele de utilizare sau documentele ajutătoare care se regasesc la adresahttp://www.apia.org.ro sau interfata IPA-ONLINE " id="pdf-obj-81-2" src="pdf-obj-81-2.jpg">

Pentru orice nelamuriri accesati manualele de utilizare sau documentele ajutătoare care se

regasesc la adresa

sau interfata IPA-ONLINE

• Pentru orice nelamuriri accesati manualele de utilizare sau documentele ajutătoare care se regasesc la adresahttp://www.apia.org.ro sau interfata IPA-ONLINE " id="pdf-obj-81-14" src="pdf-obj-81-14.jpg">
“ CAZURI PARTICULARE ” LA DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE LA DEPUNEREA CERERII DE PLATA PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI

CAZURI PARTICULARE

LA DIGITIZAREA PARCELELOR

AGRICOLE LA DEPUNEREA CERERII DE PLATA PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI IPA-ONLINE

2014

Cazuri particulare de digitizare  Digitizarea unui bloc intreg  Digitizarea unui bloc aproape intreg 

Cazuri particulare de digitizare

 • Digitizarea unui bloc intreg

 • Digitizarea unui bloc aproape intreg

 • Extragerea unei suprafete din interiorul unei parcele

 • Comasarea a doua parcele

 • Scindarea unei parcele

Digitizarea unui bloc intreg • In unele cazuri, fermierul poate avea in folosinta o parcela ce

Digitizarea unui bloc intreg

In unele cazuri, fermierul poate avea in folosinta o parcela ce se intinde pe un bloc intreg. Astfel de cazuri se intalnesc mai frecvent in cazul pajistilor permanente care, in plus, au marginile franjurate, lucru ce ingreuneaza digitizarea.

Pentru aceste cazuri, fermierul trebuie numai sa stabileasca 3 puncte de baza in interiorul blocului fizic

utilizind butonul “digitizare”.

utilizind butonul “digitizare”.
Digitizarea unui bloc intreg • In unele cazuri, fermierul poate avea in folosinta o parcela ce
Digitizarea unui bloc intreg • Se inchide poligonul format de cele 3 puncte de baza si

Digitizarea unui bloc intreg

Se inchide poligonul format de cele 3 puncte de baza si se apasa butonului “Introducere/

Actualizare/Stergere informatii” (

Actualizare/Stergere informatii” ( ) si, dupa deschiderea ferestrei se introduc datele

) si, dupa deschiderea ferestrei se introduc datele

alfanumerice

ATENTIE !!!

Se selecteaza “Da” pentru bloc intreg !!!

Digitizarea unui bloc intreg • Se inchide poligonul format de cele 3 puncte de baza si
Digitizarea unui bloc aproape intreg • In unele cazuri se doreste digitizarea unei parcele ce ocupa

Digitizarea unui bloc aproape intreg

In unele cazuri se doreste digitizarea unei parcele ce ocupa aproape in intregime un bloc fizic. Pentru aceasta, se digitizeaza blocul intreg asa cum s-a aratat mai sus.

In unele cazuri se doreste digitizarea unei parcele ce ocupa aproape in intregime un bloc fizic.

Din bara principala de comenzi se selecteaza butonul “Selectare parcela prin punct”

1
1
2
2
Digitizarea unui bloc aproape intreg • Apoi, utilizand functia de stergere a punctelor de baza din

Digitizarea unui bloc aproape intreg

Apoi, utilizand functia de stergere a punctelor de baza

Digitizarea unui bloc aproape intreg • Apoi, utilizand functia de stergere a punctelor de baza din

din tab-ul “Digitizare parcela”, se

vor sterge punctele de baza ce depasesc parcela pe care dorim sa o digitizam (click pe punct)

.

Digitizarea unui bloc aproape intreg • Apoi, utilizand functia de stergere a punctelor de baza din
Digitizarea unui bloc aproape intreg • ATENTIE !!! In cazul in care dupa salvarea datelor prin

Digitizarea unui bloc aproape intreg

ATENTIE !!! In cazul in care dupa salvarea datelor prin butonul

Digitizarea unui bloc aproape intreg • ATENTIE !!! In cazul in care dupa salvarea datelor prin