Sunteți pe pagina 1din 94

Ministerul Educaiei i Cercetrii Programul PHARE TVET RO 2005 005 !

55"#05#0" $ 02

A%&'('AR C%RR'C%(AR
PE)TR%

C'C(%( *%PER'OR A( ('CE%(%'

PRO+'(%(, TEH)'C

MO-%(%(, P(A)'+'CAREA .' OR/A)'0AREA PRO-%C1'E'

)'VE(%( -E CA('+'CARE, 2 2003

A%TOR', -O4RE MAR')E(A inginer5 profesor gr. didactic I, Colegiul Tehnic MIRON NICOLESCU, Bucureti M67')E*C% '(EA)A MAR'A inginer, profesor gr. didactic definitiv, Grupul colar Industrial Electroputere, Craiova

CONS !T"N#$ 'OA)A C8R*TEA ! ins9ector de s9ecialitate5 e:9ert C)-'PT -OR') RO.% ! doctor inginer5 ins9ector de s9ecialitate5 e:9ert C)-'PT A)/E(A POPE*C% ! inginer5 ins9ector de s9ecialitate5 e:9ert C)-'PT

C%PR')*

'#')TRO-%CERE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;#< ''# COMPETE)1E *PEC'+'CE# O4'ECT'VE;;;;;;;;;;;;;;;##3 '''# +'.A -E*CR'ERE ACT'V'T61''###################################################################= 'V# +'.A -E PRO/RE* .CO(AR########################################################################> V# /(O*AR -E TERME)'####################################################################################? V'# MATER'A(E -E RE+ER')16 PE)TR% PRO+E*OR'#################################"0 V''# MATER'A(E -E RE+ER')TA PE)TR% E(EV';;;;;;;;;;;;52 V''# *%/E*T'' METO-O(O/'CE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;###>" '&# 4'4('O/RA+'E##############################################################################################>?

')TRO-%CERE

%eali&at pentru a veni 'n spri(inul activit)*ii de predare+'nva*are+evaluare la ,odulul Planificarea i organizarea produciei , acest au-iliar curricular se adresea&) deopotriv) celor doi parteneri de educa*ie. profesori i elevi. /odulul Planificarea i organizarea produciei se studia&) 'n vederea asigur)rii preg)tirii de specialitate la. + clasa a &''$a liceu te@nologic, ruta de caliAicare direct5 la calific)rile. Tehnician 'n instala*ii electrice Tehnician operator tehnic) de calcul Tehnician ,ecatronist Tehnician de teleco,unica*ii Tehnician proiectant C"0 Tehnician operator tele,atic) Tehnician 'n auto,ati&)ri + clasa a &'''$a liceu te@nologic5 ruta de caliAicare 9rogresiB5 la calific)rile. Tehnician ,ecanic pentru 'ntre*inere i repara*ii Tehnician prelucr)ri ,ecanice Tehnician electronist Tehnician electrotehnist Tehnician electro,ecanic Tehnician transporturi Tehnician ,etrolog Tehnician operator ro1o*i industriali Tehnician audio+video Tehnician avia*ie Tehnician instala*ii de 1ord 2avion3 Tehnician instala*ii de 1ord 2avion3 Tehnician prelucr)ri la cald /odulul face parte din Cultura de specialitate 2aria curricular) Te nologii3 i are alocate un nu,)r de <3 de ore an, din care. teorie ! "5 oreC laDorator te@nologic ! 2" oreC 4ut5nd fi parcurs independent, ,odulul ofer) elevilor oportunitatea de a+i for,a co,peten*e tehnice 'n leg)tur) cu anali&area proceselor de produc*ie, dar i a a1ilit)*ilor de a planifica activit)*i specifice locului de ,unc) . 4re&entul au-iliar curricular cuprinde ,odele de ,ateriale de 'nv)*are, cu, ar fi. ,odele pentru folii transparente, fie de descriere a activit)*ii i de 'nregistrare a progresului colar, fie de lucru, fie de evaluare.

6n aplicarea lor la clas) profesorul va tre1ui s) *in) sea,a de stilurile de 'nv)*are ale elevilor, de di&a1ilit)*ile i posi1ilit)*ile reale de 'nv)*are ale acestora. Ti,pul alocat efectu)rii activit)*ilor propuse este orientativ. 7l se va sta1ili de c)tre profesor astfel 'nc5t to*i elevii s) le re&olve 'n rit, propriu. 7-erci*iile i activit)*ile practice propuse ur,)resc condi*iile de aplica1ilitate ale criteriilor de perfor,an*) pentru fiecare co,peten*) aa cu, sunt acestea preci&ate 'n Standardul de 4reg)tire 4rofesional), dar nu le acoper) 'n totalitate din lipsa spa*iului. Crearea unui portofoliu al elevului repre&int) o necesitate, deoarece se poate constata concret cu, se desf)oar) activitatea de instruire, se asigur) co,unicarea profesor elev p)rin*i, iar elevii devin partenerii profesorului 'n ac*iunea de evaluare i 'i pot ur,)ri propriul progres colar. /etodele de evaluare utili&ate, 1eneficia&) de o serie de instru,ente care tre1uie ela1orate 'n corelare cu criteriile de perfor,an*) i cu pro1ele de evaluare introduse 'n standardul de preg)tire profesional). Se reco,anda utili&area calculatorului 'n activitatea de predare 'nv)*are deoarece este atractiv) i facilitea&) at5t ,unca elevilor c5t i a profesorilor. /aterialele de 'nv)*are pe suport electronic pre&int) avanta(ul reali&)rii i actuali&)rii lor 'ntr+un ti,p ,ai scurt. Pentru oDinerea certiAicrii este necesar Balidarea integral a com9etenelor conAorm 9roDelor de eBaluare din *PP# Au:iliarul nu aco9er toate cerinele din *tandardul de 9regtire 9roAesional

''# COMPETE)1E
%)'TATEA -E COMPETE)1E ?,

*PEC'+'CE

PlaniAicarea i organiFarea 9roduciei COMPETE)1E V'0ATE


Com9etena nr# ?#" ,

" credit

"nali&ea&) produc*ia ca re&ultat al procesului de produc*ie Com9etena nr# ?#2 , "nali&ea&) aspecte ale organi&)rii i planific)rii produc*iei. Com9etena nr# ?#2 , 4rogra,ea&) activit)*i specifice locului de ,unc)

O4'ECT'VE %RM6R'TE
0up) parcurgerea acestor unit)*i de co,peten*), elevii vor fi capa1ili s) . + defineasc) conceptul de proces de produc*ie. + preci&e&e criteriile de clasificare ale proceselor de produc*ie. + sta1ileasc) co,ponentele procesului de produc*ie + caracteri&e&e tipurile de produc*ie + indice avanta(ele i de&avanta(ele principalelor tipuri de produc*ie. + diferen*ie&e ,etodele de organi&are a produc*iei. + preci&e&e tendin*ele actuale i de perspectiv) 'n organi&area produc*iei
-planifice

activit)*i specifice locului de ,unc) pe 1a&a docu,entelor.

'''# +'.A -E -E*CR'ERE A ACT'V'T61''


Ta1elul ur,)tor detalia&) e-erci*iile incluse 'n unitatea de co,peten*). Nu,ele candidatului
0ata 'nceperii unit)*ii de co,peten*)

Nr.reg.
0ata pro,ov)rii unit)*ii de co,peten*)

COMPETE)1A C#?#" "nali&ea&) produc*ia ca re&ultat al

-OC%ME)TA1'A TEH)'C6 E&ERC'1'%( )R# T'T(%( AP('CA1'' III FL 1 0efinire proces de produc*ie I;II;III;IV FE 1 0efinire proces produc*ie

REA('0A T de

procesului de produc*ie C#?#2 "nali&ea&) aspecte ale organi&)rii i planific)rii produc*iei C#?#2 4rogra,ea&) activit)*i specifice locului de ,unc)

I;II;III III I;II;III I;II;II; I;II 8ia 9 8ia : 8ia autoevaluare

FE2 FL4 FE3 FE4 FD5

Tipuri de produc*ie Organi&area produc*iei in fluOrgani&area produc*iei de 1a&a /etode ,oderne de organi&are a produc*iei 4lanificarea activit)*ilor specifice locului de ,unca 4lanificarea activit)*ilor specifice locului de ,unca

4roiect

0atele candidatului sunt incluse pe aceast) fi) pentru a fi folosite la 'ntoc,irea registrelor C4N, fia eviden*iind e-erci*iile reali&ate i datele relevante. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; NIT"T7 4%O/O<"T$ C S CC7S Se,n)tura candidatului 0ata ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; Se,n)tura 0ata evaluatorului

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

'V# +'.6 -E PRO/RE* .CO(AR


7ste un instru,ent detaliat de 'nregistrare a progresului elevilor. 4entru fiecare elev se pot reali&a ,ai ,ulte astfel de fie pe durata derul)rii ,odulului, acestea per,i*5nd evaluarea precis) a evolu*iei elevului, furni&5nd 'n acelai ti,p infor,a*ii relevante pentru anali&). +'.A 9entru Gnregistrarea 9rogresului eleBului /odulul 2unitatea de co,peten*)3 Nu,ele elevului . Nu,ele profesorului . Co,peten*e care tre1uie do15ndite 0ata "ctivit)*i efectuate i co,entarii 0ata "plicare 'n cadrul unit)*ii de co,peten*) 7valuare 1ine satisf) c)tor %efacere

ActiBiti eAectuate i Prioriti de deFBoltare . activit)*i pe care elevul comentarii . deoarece elevul nu tre1uie s) le efectue&e 'n perioada ur,)toare ca a reuit s) re&olve corect parte a ,odulelor viitoare. "ceste infor,a*ii ar tre1ui e-erci*iul =.., se reco,and) s) per,it) profesorilor i,plica*i s) preg)teasc) elevul refacerea acestuia la o dat) ce va pentru ceea ce va ur,a, ,ai degra1) dec5t pur i fi sta1ilit) de co,un acord de si,plu s) reac*ione&e la pro1le,ele care se ivesc. c)tre elev i profesor Com9etene care urmeaF s Aie doDHndite2pentru fia ur,)toare3. profesorii tre1uie s) Resurse necesare . aici se pot 'nscrie orice fel de 'nscrie co,peten*ele care resurse speciale solicitate 2,anuale tehnice, seturi de ur,ea&) a fi do15ndite. "cest instruc*iuni i orice fel de fie de lucru care ar putea lucru poate s) i,plice repre&enta o surs) supli,entar) de infor,are pentru continuarea lucrului pentru un elev care nu a do15ndit co,peten*ele cerute. aceleai co,peten*e sau identificarea altora care tre1uie avute 'n vedere. Com9etene care treDuie doDHndite "ceast) fi) de 'nregistrare este f)cut) pentru a evalua, 'n ,od separat, evolu*ia legat) de diferite co,peten*e. "cest lucru 'nsea,n) specificarea co,peten*elor tehnice generale i co,peten*e pentru a1ilit)*i cheie, care tre1uie de&voltate i evaluate. A9licare Gn cadrul unitii de com9eten

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

"ceasta ar tre1ui s) per,it) profesorului s) evalue&e ,)sura 'n care elevul i+a 'nsuit co,peten*ele tehnice generale, tehnice speciali&ate i co,peten*ele pentru a1ilit)*i cheie, raportate la cerin*ele pentru 'ntreaga clas).

V# /(O*AR -E TERME)'
r,)toarea list) de ter,eni v) va fi folositoare la a1solvirea unit)*ii de co,peten*). 0ac) g)si*i i al*i ter,eni care nu sunt inclui, ad)uga*i+i la sf5ritul acestei liste. proces de producie > totalitatea ac*iunilor contiente ale anga(a*ilor unei 'ntreprinderi, 'ndreptate cu a(utorul diferitelor ,aini, utila(e sau instala*ii asupra ,ateriilor pri,e, ,aterialelor sau a altor co,ponente, 'n scopul transfor,)rii lor 'n produse, lucr)ri sau servicii cu anu,it) valoare de pia*). procesul tehnologic > ansa,1lul opera*iilor tehnologice prin care se reali&ea&) un produs sau repere co,ponente ale acestuia. procesele de munc > procese prin care factorul u,an ac*ionea&) asupra o1iectelor ,uncii cu a(utorul unor ,i(loace de ,unc) 2produse, lucr)ri, servicii3. procesele de munc de baz > procesele care au ca scop transfor,area diferitelor ,aterii pri,e i ,ateriale 'n produse, lucr)ri sau servicii care constituie o1iectul activit)*ii de 1a&) a 'ntreprinderii? procesele auxiliare > procesele care, prin reali&area lor, asigur) o1*inerea unor produse sau lucr)ri care nu constituie o1iectul activit)*ii de 1a&) a 'ntreprinderii, dar care asigur) i condi*ionea&) 1una desf)urare a proceselor de ,unc) de 1a&)? procesele de munc de servire > procesele care au ca scop e-ecutarea unor servicii productive care nu constituie o1iectul activit)*ii de 1a&) sau activit)*ii au-iliare, dar care prin reali&area lor condi*ionea&) 1una desf)urare at5t a activit)*ii de 1a&), c5t i a celor au-iliare. producia de mas > produc*ia 'n care, la fiecare loc de ,unc), se e-ecut) 'n ,od continuu acelai produs, pe o perioad) lung) de ti,p. producia de serie > produc*ia la care fa1ricarea produselor de un anu,it tip se face 'ntr+un nu,)r relativ ,are de e-e,plare, e-ecutarea acestora se repet) dup) intervale de ti,p deter,inate, iar sorti,entul fa1rica*iei din 'ntreprindere este ,ai restr5ns. producia individual sau unicat > produc*ia la care fa1ricarea produselor de un anu,it tip se face 'ntr+un singur e-e,plar sau 'n c5teva e-e,plare, e-ecutarea acestora fie c) nu se repet) sau se repet) la intervale de ti,p necunoscute, iar sorti,entul fa1rica*iei este foarte variat.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

Metoda PERT > ,etoda de organi&are a produc*iei, la care opera*iile succesive tre1uie reali&ate prin respectarea restric*iilor de prioritate i de ter,ene. Metoda Just in Time > ,etoda de organi&are a produc*iei confor, c)reia tre1uie s) se produc) nu,ai ce se vinde i e-act la ti,p. @Metoda Drumului Critic CPM > ,etoda de organi&are a produc*iei, care lucrea&) cu ti,pi 1ine deter,ina*i, asocia*i fiec)rei activit)*i i per,ite, totodat), at5t esti,area costurilor, c5t i a ti,pului de e-ecu*ie a proiectului.

V'# MATER'A(E -E RE+ER')16 PE)TR% PRO+E*OR'

Aie cons9ect Aolii trans9arente DreBiar de calcul metoda 9roiectului$ Gndrumri metodologice

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

+'.A CO)*PECT $ +C" -E+')'REA CO)CEPT%(%' -E PROCE* -E PRO-%C1'E Orice unitate de produc*ie are ca o1iectiv principal producerea de 1unuri ,ateriale i servicii care se reali&ea&) prin desf)urarea unor procese de produc*ie. Con*inutul activit)*ii de produc*ie are un caracter co,ple- i cuprinde at5t activit)*i de fa1rica*ie propriu+&ise c5t i activit)*i de la1orator, de cercetare i asi,ilare 'n fa1rica*ie a noilor produse etc. Conceptul de proces de produc*ie poate fi definit prin totalitatea ac*iunilor contiente ale anga(a*ilor unei 'ntreprinderi, 'ndreptate cu a(utorul diferitelor ,aini, utila(e sau instala*ii asupra ,ateriilor pri,e, ,aterialelor sau a altor co,ponente 'n scopul transfor,)rii lor 'n produse, lucr)ri sau servicii cu o anu,it) valoare de pia*). 4rocesul de produc*ie este for,at din. procesul tehnologic ? procesul de ,unc). Procesul te nologic este for,at din ansa,1lul opera*iilor tehnologice prin care se reali&ea&) un produs sau repere co,ponente ale acestuia. 4rocesul tehnologic ,odific) at5t for,a i structura c5t i co,po&i*ia chi,ic) a diverselor ,aterii pri,e pe care le prelucrea&). Procesele de !unc" sunt acele procese prin care factorul u,an ac*ionea&) asupra o1iectelor ,uncii cu a(utorul unor ,i(loace de ,unc).

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

4e l5ng) procesele de ,unc) 'n unele ra,uri industriale e-ist) i procese naturale 'n cadrul c)rora o1iectele ,uncii sufer) transfor,)ri fi&ice i chi,ice su1 ac*iunea unor factori naturali 2industria ali,entar) procese de fer,enta*ie, industria ,o1ilei + procese de uscare a le,nului etc.3. #in5nd sea,a de aceste co,ponente, conceptul de proces de produc*ie ,ai poate fi definit prin totalitatea proceselor de ,unc), proceselor tehnologice i a proceselor naturale ce concur) la o1*inerea produselor sau la e-ecu*ia diferitelor lucr)ri sau servicii. 4rocesul de produc*ie poate fi a1ordat i su1 raport ci1ernetic, fiind definit prin trei co,ponente. + intr)ri? + ieiri? + reali&area procesului de produc*ie. 6n acest siste,, procesul de produc*ie transfor,), su1 supravegherea o,ului, factorii de produc*ie 2,aterii pri,e, unelte de ,unc)3, intr)rile, 'n 1unuri econo,ice 2produse, lucr)ri, servicii3, care constitue ieirile din siste,. +'.A CO)*PECT $ +C2 C(A*'+'CAREA PROCE*E(OR -E PRO-%C1'E Co,ponentele procesului de produc*ie pot fi clasificate dup) ,ai ,ulte criterii. + 'n raport cu ,odul de participare la e-ecutarea diferitelor produse, lucr)ri sau servicii 'n procesul de ,unc) ce constituie principala co,ponent) a unui proces de produc*ie, procesele de produc*ie se clasific) 'n. a3 procesele de munc de baz, prin care se 'n*eleg acele procese care au ca scop transfor,area diferitelor ,aterii pri,e i ,ateriale 'n produse, lucr)ri sau servicii care constituie o1iectul activit)*ii de 1a&) a 'ntreprinderii? 13 procesele auxiliare sunt acelea care, prin reali&area lor, asigur) o1*inerea unor produse sau lucr)ri care nu constituie o1iectul activit)*ii de 1a&) a 'ntreprinderii, dar care asigur) i condi*ionea&) 1una desf)urare a proceselor de ,unc) de 1a&)? c3 procesele de munc de servire au ca scop e-ecutarea unor servicii productive care nu constituie o1iectul activit)*ii de 1a&) sau activit)*i au-iliare dar care prin reali&area lor

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

condi*ionea&) 1una desf)urare at5t a activit)*ii de 1a&), c5t i a celor au-iliare. + 'n raport cu ,odul 'n care se e-ecut), se disting. a3 procese manuale sunt cele 'n care ac*iunea ,anual) a o,ului este preponderent) 2e-. 'nc)rcarea + desc)rcarea ,anual) a ,ateriilor pri,e, se,ifa1ricatelor, produselor finite etc.3 13 procese manual mecanice sunt cele 'n care transfor,area ,ateriilor pri,e i ,aterialelor se face de c)tre ,aini i utila(e, ,uncitorul tre1uind doar s) o1serve func*ionarea i s) conduc) respectivele ,aini. c3 procese de aparatur sunt acele procese de produc*ie 'n care e-ecutantul are sarcina de a ur,)ri i regla ,aini, aparate, utila(e i instala*ii care prelucrea&) ,ateriile pri,e i ,aterialele 'n vederea o1*inerii produsului finit. "ceste procese sunt, 'n general, de natur) fi&ic) i fi&ico+chi,ic), fiind specifice industriei chi,ice 2e-. neutrali&area, o-idarea, evaporarea, uscare etc.3 + 'n raport cu ,odul de o1*inere a produselor finite din ,aterii pri,e, e-ist). a3 procese directe atunci c5nd produsul finit se o1*ine ca ur,are a efectu)ri unor opera*ii succesive asupra aceleai ,aterii pri,e? 13 procese sintetice atunci c5nd produsul finit se o1*ine din ,ai ,ulte feluri de ,aterii pri,e, dup) prelucr)ri succesive? c3 procese analitice c5nd dintr+un singur fel de ,aterii pri,e se o1*ine o ga,) larg) de produse. + 'n raport cu natura tehnologic) a opera*iilor efectuate, procesele de produc*ie sunt. a3 procese chimice care se efectuea&) 'n instala*ii 'nchise er,etic i 'n care are loc transfor,area ,ateriilor pri,e 'n produse finite 'n ur,a unor reac*ii chi,ice, fi&ice ter,ochi,ice sau electrochi,ice 2e-. procese din industria chi,ic), procese de o1*inere a alu,iniului, a ,aselor plastice, a o*elului i fontei3. 13 procese de schimbare a con!iguraiei sau !ormei prin opera*ii de prelucrare ,ecanic) a ,ateriilor pri,e cu a(utorul unor ,aini 2e-. strun(irea, fre&area, etc.3 c3 procese de asamblare 2e-. lipirea, sudarea3 d3 procese de transport. + 'n raport cu natura activit)*ii desf)urate, procesele de produc*ie sunt.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

a3 procese de producie propriu"zise# 'n care are loc trasfor,area efectiv) a ,ateriilor pri,e i ,aterialelor 'n 1unuri econo,ice. 13 procese de depozitare sau magazina$ c3 procese de transport. 0iferitele procese i opera*ii ele,entare se reunesc 'ntr+un anu,it ,od for,5nd un flu- de produc*ie specific fa1ric)rii diferitelor produse sau e-ecut)rii diferitelor lucr)ri sau servicii.

+'.A CO)*PECT $ +C2 T'P%R' -E PRO-%C1'E 4rin ti9 de 9roducie se 'n*elege o stare organi&atoric) i func*ional) a 'ntreprinderii, deter,inat) de no,enclatura produselor fa1ricate, volu,ul produc*iei e-ecutate pe fiecare po&i*ie din no,enclatur), gradul de speciali&are a 'ntreprinderii, sec*iilor i locurilor de ,unc), ,odul de deplasare a diferitelor ,aterii pri,e, ,ateriale, se,ifa1ricate de la un loc de ,unc) la altul. 6n practic) se disting A tipuri de produc*ie. + tipul de produc*ie 'n serie, + tipul de produc*ie 'n ,as),

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

+ tipul de produc*ie individual. 4ractica arat) 'ns), c) 'n cadrul 'ntreprinderilor de produc*ie industrial) nu e-ist) un tip sau altul de produc*ie 'n for,ele pre&entate, ci 'n cele ,ai ,ulte ca&uri pot s) coe-iste ele,ente co,une din cele trei tipuri de produc*ie. 6n acest ca&, ,etoda de organi&are a produc*iei va fi adecvat) tipului de produc*ie care are cea ,ai ,are pondere 'n 'ntreprindere, precu, i 'n func*ie de condi*iile concrete e-istente. Tipul de producie %n serie Tipul de produc*ie 'n serie este i el de ,ai ,ulte feluri, 'n func*ie de ,)ri,ea lotului de fa1rica*ie, i anu,e. tipul de produc*ie de serie ,are? tipul de produc*ie de serie ,i(locie? tipul de produc*ie de serie ,ic). Caracteristici# acest tip de produc*ie este specific 'ntreprinderilor care fa1ric) o no,enclatur) relativ larg) de produse, 'n ,od periodic i 'n loturi de fa1rica*ie de ,)ri,e ,are, ,ic) sau ,i(locie? gradul de speciali&are al 'ntreprinderii sau locurilor de ,unc) este ,ai redus at5t la tipul de serie ,are, fiind ,ai ridicat sau ,ai sc)&ut 'n func*ie de ,)ri,ea seriilor de fa1rica*ie? deplasarea produselor de la un loc de ,unc) la altul se face cu ,i(loace de transport cu deplasare discontinu) 2pentru seriile ,ici de fa1rica*ie3 c)rucioare, electrocare, etc. sau cu ,i(loace cu deplasare continu), pentru seriile ,ari de fa1rica*ie? locurile de ,unc) sunt a,plasate dup) diferite criterii 'n func*ie de ,)ri,ea seriilor de fa1rica*ie. "stfel, pentru serii ,ari de fa1ricate locurile de ,unc) sunt a,plasate dup) criteriul liniilor tehnologice, iar pentru seriile ,ici de fa1rica*ie dup) criteriul grupelor o,ogene de ,aini. 6n ca&ul tipului de produc*ie de serie, de fapt, se 'nt5lnesc caracteristici co,une at5t tipului de produc*ie de ,as), c5t i tipului de produc*ie individual 2unicate3. Tipul de producie de mas 6n cadrul 'ntreprinderilor de produc*ie, tipul de produc*ie de ,as) ocup) 'nc) o pondere 'nse,nat). "cest tip de produc*ie se caracteri&ea&) prin ur,)toarele.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

fa1ricarea unei no,enclaturi reduse de produse, 'n ,od ne'ntrerupt i 'n cantit)*i ,ari sau foarte ,ari? speciali&are 'nalt) at5t la nivelul locurilor de ,unc), c5t i la nivelul 'ntreprinderii? deplasarea produselor de la un loc de ,unc) la altul se face 1ucat) cu 1ucat), 'n ,od continuu cu a(utorul unor ,i(loace de transport specifice, cu deplasare continu) de felul 1en&ilor rulante, conveiere sau planuri 'nclinate? din punct de vedere organi&atoric, locurile de ,unc) i for*a de ,unc) care le utili&ea&) au un grad 'nalt de speciali&are fiind a,plasate 'n succesiunea opera*iilor tehnologice su1 for,a liniilor de produc*ie 'n flu-? Tipul de produc*ie de ,as) creea&) condi*ii foarte 1une pentru folosirea pe scar) larg) a proceselor de produc*ie auto,ati&ate, cu efecte deose1ite 'n creterea eficien*ei econo,ice a 'ntreprinderii. Tipul de producie individual &unicate' "cest tip de produc*ie cap)t) 'n pre&ent o a,ploare din ce 'n ce ,ai ,are, datorit) diversific)rii 'ntr+o ,)sur) foarte ridicat) a cererii consu,atorilor. Caracteristici# fa1ricarea unei no,enclaturi foarte largi de produse, 'n cantit)*i reduse, uneori chiar unicate? repetarea fa1ric)rii unor produse are loc la intervale de ti,p nedeter,inate, uneori fa1ricarea acestora put5nd s) nu se ,ai repete vreodat)? utila(ele din dotare au un caracter universal, iar personalul care le utili&ea&) o calificare 'nalt)? deplasarea produselor 'ntre locurile de ,unc) se face 1ucat) cu 1ucat) sau 'n loturi ,ici de fa1rica*ie, cu a(utorul unor ,i(loace de transport cu deplasare discontinu)? a,plasarea locurilor de ,unc) 'n sec*iile de produc*ie se face confor, principiului grupelor o,ogene de ,aini. 7-isten*a 'n cadrul 'ntreprinderii a unui tip de produc*ie sau altul deter,in) 'n ,od esen*ial asupra ,etodelor de organi&are a produc*iei i a ,uncii, a ,anage,entului, a activit)*ii de preg)tire a

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

fa1rica*iei noilor produse i a ,etodelor de eviden*) i control a produc*iei. "stfel, pentru tipul de produc*ie de serie ,are i de ,as), ,etoda de organi&are a produc*iei este su1 for,a liniilor de produc*ie 'n flu-, iar pentru tipul de produc*ie de serie ,ic) i individual) organi&area produc*iei se face su1 for,a grupelor o,ogene de ,aini. 4entru tipul de produc*ie de serie ,i(locie se folosesc ele,ente din cele dou) ,etode pre&entate anterior. +'.A CO)*PECT $ +C< METO-E -E OR/A)'0ARE A PRO-%C1'E' -E 4A0E 4ornind de la ,area diversitate a 'ntreprinderilor care 'i desf)oar) activitatea 'n cadrul econo,iei na*ionale, se pot sta1ili anu,ite ,etode si tehnici specifice de organi&are a acestora pe grupe de 'ntreprinderi, av5ndu+se 'n vedere anu,ite criterii co,une. "supra ,etodelor de organi&are a produc*iei de 1a&) are influen*a gradul de transfor,are a produselor finite, precu, i gradul de co,ple-itate a opera*iilor procesului tehnologic. 4ri,ul tip de organi&are a produc*iei de 1a&a este organiFarea 9roduciei Gn Alu: pe linii de fa1rica*ie specific) 'ntreprinderilor care fa1ric) o ga,) redus) de feluri de produse 'n ,as) sau 'n serie ,are. 6n aceste ca&uri, organi&area produc*iei 'n flu- se caracteri&ea&) 'n ,etode i tehnici specifice cu, sunt. organi&area pe linii tehnologice pe 1and), pe linii auto,ate de produc*ie i a(ung5ndu+se 'n cadrul unor for,e agregate superioare la organi&area pe ateliere, sec*ii sau a 'ntreprinderii 'n ansa,1lu cu produc*ia 'n flu- 'n condi*iile unui grad 'nalt de ,ecani&are i auto,ati&are. Organizarea produciei $n flu% se caracterizeaz" prin# + divi&area procesului tehnologic pe opera*ii egale sau ,ultiple su1 raportul volu,ului de ,unc) i preci&area celei ,ai ra*ionale succesiuni a e-ecut)rii lor? + reparti&area e-ecut)rii unei opera*ii sau a unui grup restr5ns de opera*ii pe un anu,it loc de ,unc)? + a,plasarea locurilor de ,unc) 'n ordinea i,pus) de succesiunea e-ecut)rii opera*iilor tehnologice? + trecerea diferitelor ,aterii pri,e, piese i se,ifa1ricate de la un loc de ,unc) la altul 'n ,od continuu sau discontinuu, cu rit, regle,entat sau li1er, 'n raport cu gradul de sincroni&are a e-ecut)rii opera*iilor tehnologice? + e-ecutarea 'n ,od conco,itent a opera*iilor la toate locurile de ,unc), 'n cadrul liniei de produc*ie 'n flu-? + deplasarea ,aterialelor, a pieselor, se,ifa1ricatelor sau produselor de la un loc de ,unc) la altul prin ,i(loacele de transport adecvate? e-ecutarea 'n cadrul for,ei de organi&are a produc*iei 'n flu- a

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

unui fel de produs sau pies) sau a ,ai ,ultor produse ase,)n)toare din punct de vedere constructiv, tehnologic i al ,ateriilor pri,e utili&ate. OrganiFarea 9roduciei Gn Alu: se poate defini ca acea for,) de organi&are a produc*iei caracteri&at) prin speciali&area locurilor de ,unc) 'n e-ecutarea anu,itor opera*ii, necesitate de fa1ricarea unui produs, a unor piese sau a unui grup de produse sau piese ase,)n)toare prin a,plasarea locurilor de ,unc) 'n ordinea i,pus) de succesiunea e-ecut)rii opera*iilor i prin deplasarea produselor sau pieselor de la un loc de ,unc) la altul, cu ,i(loace adecvate de transport? 'ntregul proces de produc*ie desf)ur5ndu+se sincroni&at, pe 1a&a unui ,odel unic de func*ionare, sta1ilit anterior. OrganiFarea AaDricrii 9roduselor du9 metoda 9roduciei indiBiduale i de serie mic 6n cadrul agen*ilor econo,ici e-ist) o serie de unit)*i econo,ice care e-ecut) o ga,) larg) de produse, 'n loturi foarte ,ici sau unicate. "ceast) situa*ie i,pune adoptarea unui siste, i a unor ,etode de organi&are a produc*iei de 1a&) care s) corespund) cel ,ai 1ine reali&)rii de produse unicat sau 'n serii ,ici. Principalele caracteristici ale acestui !od de organizare sunt# + Organizarea unit"ilor de producie dup" principiul te nologic . Confor, acestei ,etode de organi&are unit)*ile de produc*ie se creea&) pentru efectuarea anu,itor stadii ale procesului tehnologic, iar a,plasarea unit)*ilor i a utila(elor din cadrul lor se face pe grupe o,ogene de ,aini. 6n acest ca&, dotarea locurilor de ,unc) se face cu ,aini universale care s) per,it) efectuarea tuturor opera*iunilor tehnologice la o ,are varietate de produse. + Trecerea de la o operaie la alta a produsului are loc &ucat" cu &ucat". 6n acest ca&, e-ist) 'ntreprinderi foarte ,ari 'n procesul de produc*ie, ceea ce deter,in) cicluri lungi de fa1rica*ie i stocuri ,ari de produc*ie neter,inat). + Pentru fa&ricarea produselor se ela&oreaz" o te nologie $n care se 'or sta&ili ur!"toarele aspecte. a3 felul i succesiunea opera*iunilor ce vor fi e-ecutate? 13 grupele de utila(e pe care vor fi e-ecutate opera*iile? c3 felul S0<+urilor ce vor fi utili&ate. "ceast) tehnologie ur,ea&) a se definitiva pentru fiecare loc de ,unc). + Pentru proiectarea te nologiei de fa&ricaie se folosesc nor!ati'e grupate, eviden*iindu+se ela1orarea de tehnologii

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

detaliate care ar necesita o ,are perioad) de ti,p i costuri ridicate.

+'.A CO)*PECT $ +C5 METO-E MO-ER)E -E OR/A)'0ARE A PRO-%C1'E' 6n condi*iile creterii concuren*ei, pe pia*) a ap)rut necesitatea de&volt)rii unor siste,e care s) produc) pe principiile produc*iei 'n flu-, dar 'n condi*iile produc*iei de serie, deci a unor siste,e integrate de organi&are a produc*iei. 7le se 'nt5lnesc su1 diverse denu,iri, precu,. progra,are liniar) ,etoda 47%T ,etoda C4/ 2,etoda dru,ului critic 3 ,etoda BCust in Ti,eD 2C.I.T.3 Programarea liniar este folosit) 'n opti,i&area aloc)rii resurselor. 4rogra,area liniar) *ine cont de dou) ele,ente. o1iective i restric*ii. 4rogra,area liniar) poate fi folosit) 'n gestiunea produc*iei pentru re&olvarea unor pro1le,e. + de reparti&are a produc*iei pe diferite ,aini 'n condi*iile ,a-i,i&)rii profitului? + privind transportul produselor 'ntre locurile de ,unca i 'ntre acestea i punctele de distri1u*ie?

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

de deter,inare a cantit)*ilor din diverse 1unuri ce tre1uie produse.

Metoda PERT 24rogra, 7valuation and %evieE TechniFue Tehnica 7valu)rii %epetate a 4rogra,ului3. Se aplic) 'n ca&ul produc*iei de unicate co,ple-e i de ,are i,portan*), la care opera*iile succesive tre1uie reali&ate prin respectarea restric*iilor de prioritate i de ter,ene. 0iagra,a 47%T con*ine infor,a*ii despre sarcinile dintr+un proiect, perioadele de ti,p pe care se 'ntind, i dependen*ele dintre ele. 8or,a grafic) este o re*ea de noduri conectate de linii direc*ionale 2nu,it) i Gre*eaua activit)*ilorD3. Nodurile sunt cercuri sau patrulatere i repre&int) eveni,ente sau 1orne 2G,ilestonesD3 din proiect. 8iecare nod este identificat de un nu,)r. !iniile direc*ionale, sau vectorii care leag) nodurile repre&int) sarcinile proiectului, iar direc*ia vectorului arat) ordinea de desf)urare a sarcinilor. 8iecare sarcin) este identificat) printr+un nu,e sau printr+un indice, are repre&entat) durata necesar) pentru finali&are, i, 'n unele ca&uri, chiar nu,)rul de persoane responsa1ile i nu,ele lor 2figura@3.
%edactare con*inut

A I
H I "ctivitate fictiv)

3
9

"ctivitate fictiv)

H
@ 0esign 1rour)

H
A

A
K

@
L

Selectare voluntari Instruire echipe 6,p)r*ire 1rouri 7valuare

8igura@ 0iagra,a 47%T a unei ca,panii de infor,are prin 1rouri


2fa&a pri,ar)3

*imDolurile diagramei - "ctivitate sau sarcin) din cadrul unui proiect. In dreptul unei sarcini K tre1uie preci&at nu,)rul de unit)*i de ti,p 2cel ,ai adesea &ile, ins) + 7veni,ent sau situa*ie care survine la sf5ritul uneia sau ,ultor pot fi s)pt),5ni, luni, ore, etc.3 necesare pentru finali&are 2K,ai &ile3. sarcini. A 9M H M J Nu,)rul de deasupra este indicele eveni,entului 2A3. Nu,erele de (os repre&int), 'n ordine. data 2nu,)rul de &ile de la 'nceputul proiectului3 la care poate surveni cel ,ai devre,e eveni,entul 293 M ,ar(a de ti,p accepta1il) pentru 'nt5r&ieri 2H3 M data li,it) la care poate surveni eveni,entul 2J3

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

+ Sarcina N tre1uie finali&at) 'nainte de 'nceperea sarcinii O. + 0intr+un nod pot s) plece ,ai ,ulte sarcini. 6n acest ca&, sarcinile se nu,esc paralele sau concurente. 0e ase,enea, pot e-ista ,ai ,ulte sarcini convergente 'n acelai nod. + P este o acti'itate ficti'". "cest lucru arat) c) cele dou) eveni,ente pe care le leag) sunt dependente 'n ti,p, 'ns) nu este nevoie de o activitate special), care s) necesite resurse, pentru a a(unge de la unul la celalalt. 0e ,ulte ori activit)*ile fictive sunt folosite pentru c) nu pot s) e-iste dou) sarcini cu aceleai noduri de 'nceput i de sf5rit.

P X

P (cti'it"ile ficti'e nu reprezint" nici o acti'itate real" i au durata )* dar acioneaz" ca o constr+ngere logic" pentru acti'it"ile care ur!eaz" dup" ea. %espectiv activit)*ile care pleac) din nodul c)tre care duce o activitate fictiv) nu pot 'ncepe 'nainte ca eveni,entul de la care pleac) acea activitate fictiv) s) fi survenit. 6n e-e,plul din figura @, activitatea de G',p)r*ire a 1rourilorD nu poate s) 'nceap) 'nainte de ter,inarea activit)*ilor de Gtip)rire a 1rourilorD i de Ginstruire a echipelor de voluntariD. Modul de Aolosire al analiFei PERT Cel ,ai i,portant concept al anali&ei 47%T este dru!ul critic. Drumul critic > acel dru, de la 'nceputul la sf5ritul re*elei, a c)rui activitate 'nsu,ea&) un total de ti,p ,ai ,are dec5t orice alt dru, din re*ea. 0ru,ul critic este o 1a&) pentru sta1ilirea calendarului unui proiect, deoarece durata total) a unui proiect nu poate s) fie ,ai ,ic) dec5t ti,pul total al dru,ului critic. Totodat) 'nt5r&ierile 'n activit)*ile co,ponente ale dru,ului critic pot pune 'n pericol 'ntregul proiect. 0e aceea este necesar ca acestor activit)*i s) li se acorde o aten*ie ,ult ,ai ,are.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

7tapele 'n anali&a 47%T. "nali&a 47%T poate fi ',p)r*it) 'n trei etape. @. 4lanificarea. - identificarea sarcinilor i esti,area necesarului de ti,p pentru acestea aran(area sarcinilor i a eveni,entelor 'ntr+o secven*) fe&a1il) desenarea diagra,ei

H. 6ncadrarea 'n ti,p. sta1ilirea, acolo unde este posi1il, a datelor de 'nceput i de sf5rit

A. "nali&a. calcularea datelor !ini!e posi&ile, a datelor !a%i!e per!ise i a !ar,elor de ti!p pentru fiecare eveni,ent. "cest lucru se face lucr5nd de la st5nga la dreapta i apoi de la dreapta la st5nga diagra,ei 2ve&i regulile J i K3 evaluarea oportunit)*ii planific)rii propuse i, dac) este necesar, revi&uirea ei
Tip)rire 1rouri %edactare con*inut I :M Q M :

I
H HM Q M H

: LM Q M L

A
9 9M @ M :

H
@ QM Q M Q 0esign 1roura

H
A HM : M K

J LM Q M L

K @HM Q M @H

L @AM Q M @A

Selectare voluntari Instruire echipe 6,p)r*ire 1rouri 7valuare

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

8igura H 8igura H arat) cu, a evoluat anali&a din diagra,a ini*ial). 0up) cu, se o1serv), dru,ul critic este @ H I :MJ K L, deoarece ti,pul cu,ulat al acestui dru, este cel ,ai ,are, respectiv @A &ile. 7-ist) dou) eveni,ente care nu se afl) pe dru,ul critic. A i 9. 6n ca&ul eveni,entului A, e-ist) o !ar," ,are de ti!p 'ntre data ,ini,) posi1il) i data ,a-i,) per,is) 2K H > :3. "sta 'nsea,n) c) pentru activitatea @ A, 'n func*ie de planificarea ei 'n ti,p, este accepta1il) o 'nt5r&iere de p5n) la : &ile, 'ns) nefinali&area ei ,ai devre,e de &iua a K+a a proiectului ar pune serios 'n pericol desf)urarea activit)*ilor ulterioare. "nali&a re*elei activit)*ilor per,ite calcularea spa*iului 'n care pot GplutiD activit)*ile, respectiv ,ar(a de ti,p cu care poate fi 'nt5r&iat) o activitate f)r) ca acest lucru s) duc) la 'nt5r&ieri ale proiectului 'n ansa,1lu. Cum se realiFeaF Gn mod concret analiFa PERTI 7-ist) posi1ilitatea s) se utili&e&e un soft speciali&at de ,anage,ent al proiectului, care pune la dispo&i*ie ,ult ,ai ,ulte facilit)*i 'n privin*a infor,a*iilor incluse 'n anali&). 4entru 'nceput se listea&) activit)*ile, durata lor i dependen*ele. 2ta1elul @3

Ta1elul @ Sarcini !ocul de desf)urare 0epinde de= 0urata

" B C 0 7

+ + + + +

H H I A A

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

8 G R I C

C B, 8 7 7 G

I @ A H @

Regulile care treDuie res9ectate Gn eAectuarea analiFei PERT @. 7-ist) un singur eveni,ent de start i un singur eveni,ent de sf5rit, H. %e*eaua nu are 'ntreruperi, i ea tre1uie desenat) lu5nd 'n calcul dependen*ele identificate, A. 7volu*ia 'n ti,p a sarcinilor este repre&entat) de la st5nga la dreapta, I. Nu pot s) e-iste dou) sarcini care leag) aceleai dou) eveni,ente, 9. 7veni,entele au un nu,)r de identificare unic 2'n consecin*) i sarcinilor le va corespunde c5te o identificare unic), respectiv nu,erele celor dou) eveni,ente pe care le leag)3, :. n eveni,ent de pe dru,ul critic are data !ini!" posi&il", data !a%i!" per!is" i !ar,a de ti!p Q

J. Sta1ili*i data !ini!" posi&il" i data !a%i!" per!is" a eveni,entului de start la Q. !ucr5nd de la eveni,entul de start 'nspre dreapta, se calculea&) datele ,ini,e posi1ile pentru eveni,entele i,ediat ur,)toare. "d)uga*i la datele ,ini,e posi1ile ale eveni,entelor anterioare, ti,pul necesar pentru sarcinile inter,ediare, pentru a a(unge la datele ,ini,e posi1ile ale eveni,entelor posterioare. "colo unde eveni,entele posterioare au ,ai ,ulte sarcini dependente, se face calculul pe fiecare ra,ur) i este pus re&ultatul cel ,ai ,are. K. Sta1ili*i data ,ini,) posi1il) i data ,a-i,) per,is) a eveni,entului final la su,a ti,pului pe dru,ul critic. !ucr5nd de la eveni,entul final 'nspre st5nga se calculea&) datele ,a-i,e per,ise. Sc)de*i ti,pul

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

necesar activit)*ilor inter,ediare din datele ,a-i,e per,ise ale eveni,entelor posterioare pentru a o1*ine datele ,a-i,e per,ise pentru eveni,entele anterioare. "colo unde eveni,entele anterioare au ,ai ,ulte activit)*i care pornesc de la ele, se face calculul pe fiecare ra,ura i este pus re&ultatul cel ,ai ,ic. L. Mar,a de ti!p este calculat) f)c5nd diferen*a dintre data ,a-i,) per,is) i data ,ini,) posi1il) . @Q. 4entru a face calculul ,ai uor pute*i scrie 'n dreptul activit)*ilor fictive cifra Q 2nu e nevoie de resurse pentru a a(unge de la un eveni,ent la altul3. ODserBaii Ainale legate de diagrama PERT 0in diagra,) nu tre1uie o,ise eveni,ente ca. evalu)rile inter,ediare, diversele apro1)ri, testarea de c)tre utili&atori etc. Ti,pul necesar pentru a finali&a astfel de activitati nu tre1uie su1esti,at atunci c5nd se planific) un proiect. O evaluare poate dura uneori @ H s)pt),5ni. 4entru a o1*ine apro1)ri din partea ,anage,entului sau a utili&atorilor poate dura chiar i ,ai ,ult. "tunci c5nd reali&a*i un plan, asigura*i+v) c) include*i activitatea pentru scrierea i editarea docu,enta*iei, pentru scrierea i editarea rapoartelor de proiect, pentru ,ultiplicarea rapoartelor etc. "ceste sarcini sunt 'n general consu,atoare de ti,p, aa c) nu tre1uie sa fie su1esti,at ti,pul necesar pentru a le finali&a. /ulte diagra,e 47%T se ter,in) la eveni,entele ,a(ore legate de evaluare. Sunt organi&a*ii care includ 'n ciclul de via*) al unui proiect i evalu)ri ale finan*)rii. 6n acest ca&, fiecare diagra,a tre1uie s) se ter,ine 'n nodul de evaluare. 7valu)rile finan*)rii pot afecta un proiect prin aceea c) pot duce la o cretere a finan*)rii, ca& 'n care tre1uie s) fie i,plica*i ,ai ,ul*i oa,eni 'n proiect sau la o sc)dere a finan*)rii, ca& 'n care vor fi disponi1ili ,ai pu*ini oa,eni. 6n ,od logic, un nu,)r ,ai ,are sau ,ai ,ic de oa,eni va afecta ti,pul necesar pentru finali&area proiectului.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

+'.A CO)*PECT +C 3 Metoda CPM# JCritical Pat@ Met@odK5 Metoda -rumului Critic @ 4rincipiul anali&ei dru,ului critic const) 'n divi&area unui proiect 2ac*iuni co,ple-e3 'n p)r*i co,ponente, la un nivel care s) per,it) corelarea logic) i tehnologic) a acestora, adic) s) fac) posi1il) sta1ilirea interac*iunilor 'ntre p)r*ile co,ponente. "ceste p)r*i co,ponente sunt activit)*ile unor ac*iuni co,ple-e. !a definirea listei de activit)*i specialistul care particip) la aceast) opera*ie folosete e-perien*a sa pentru a r)spunde, pentru fiecare activitate la 'ntre1)rile. Dce alte activit)*i succed sau preced 'n ,od necesar aceast) activitate SD? Dcare este durata activit)*ii SD. Ia natere 'n acest fel un ta1el care con*ine activit)*ile proiectului, intercondi*ion)rile 'ntre activit)*i i duratele acestora. n astfel de ta1el tre1uie s) con*in) cel pu*in ur,)toarele ele,ente. activit)*i. 'n aceast) coloan) se enu,er) activit)*ile proiectului, fiind puse 'n eviden*) printr+o denu,ire sau printr+un si,1ol 2codul activit)*ii3? condi*ion)ri. se preci&ea&), pentru fiecare activitate, activit)*ile i,ediat precedente, prin si,1olurile lor? activit)*ile de start nu au activit)*i precedente, 'n c)su*) fiind trecut) o liniu*)? durata. pentru fiecare activitate se preci&ea&) durata de e-ecu*ie, 'ntr+o anu,it) unitate de ,)sur). 0urata unei activit)*i este o constant). /odelele de anali&) a dru,ului critic se 1a&ea&) pe repre&entarea proiectului printr+un graf, ele,entele ta1elului asociat acestuia fiind suficiente pentru a construi graful corespun&)tor. 6n ta1elul H este pre&entat un proiect, activit)*ile fiind notate prin litere ,ari ", B, C, =. "ctivit)*ile " i B sunt activit)*ile de 'nceput ale proiectului. "ctivitatea " este direct precedent) activit)*ii C. 0e ase,enea, activitatea C este direct precedent) activit)*ilor 7 i 8. Ta1elul H Nr. crt. @ "ctivit)*ile proiectului " "ctivit)*ile direct precedente 2condi*ion)ri3 + 0urate A

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

H A I 9 : J

B C 0 7 8 G

+ " B B C,0,7 7

H H : I I @

/etoda C4/ este un procedeu de anali&) a dru,ului critic 'n care singurul para,etru anali&at este tim9ul i 'n repre&entarea graficului re*ea se *ine sea,a de ur,)toarele conven*ii. fiec)rei activit)*i i se asocia&) un seg,ent orientat nu,it arc, definit prin capetele sale, astfel fiecare activitate identific5ndu+se printr+un arc? fiec)rui arc i se asocia&) o valoare egal) cu durata activit)*ii pe care o repre&int)? condi*ionarea a dou) activit)*i se repre&int) prin succesiunea a dou) arce adiacente. Nodurile grafului vor repre&enta ,o,entele caracteristice ale proiectului, repre&ent5nd stadii de reali&are a activit)*ilor 2adic) ter,inarea uneia sau ,ai ,ultor activit)*i iMsau 'nceperea uneia sau ,ai ,ultor activit)*i3. 4rocedeul C4/ se 1a&ea&) pe e-isten*a unei coresponden*e 1ipartide 'ntre ele,entele unui proiect 2activit)*i, eveni,ente3 i ele,entele unui graf 2arce i noduri3. 4entru repre&entarea corect) a proiectului 2respectarea interdependen*elor, claritatea desenului etc.3, c5t i pentru o standardi&are a repre&ent)rii 2pentru a putea fi 'n*eles i de altcineva dec5t cel care l+a desenat3 'n desenarea grafului se respect) ur,)toarele reguli. @. fiecare activitate se repre&int) printr+un arc a c)rui orientare indic), pentru activitate, desf)urarea ei 'n ti,p? H. un arc este li,itat prin dou) noduri 2repre&entate prin cercule*e3 care si,1oli&ea&) ,o,entele de 'nceput i de sf5rit ale e-ecut)rii activit)*ii corespun&)toare? A. lungi,ea fiec)rui arc, 'n general, nu este propor*ional) cu lungi,ea activit)*ii? I. activit)*ile vor fi repre&entate prin arce de for,a. sau sau sau sau sau sau

esen*ial) fiind por*iunea ori&ontal), pe care se vor trece infor,a*iile despre activitate, por*iunile o1lice fiind la I9. !ungi,ea i 'nclinarea arcului au 'n vedere nu,ai considerente grafice, pentru ur,)rirea uoar) a 'ntregului graf.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

9. deoarece respectarea tuturor regulilor nu se poate face doar cu arce care corespund doar activit)*ilor proiectului, vor e-ista i arce care nu corespund nici unei activit)*i, care vor fi repre&entate punctat i care, pentru unitatea pre&ent)rii, vor fi nu,ite actiBiti AictiBe, ele neconsu,5nd resurse i av5nd durata Q. :. pentru repre&entarea unor dependen*e de tipul Tter,inare 'nceputT 'n care t"B U Q, vo, introduce nite arce repre&entate prin linii du1le, care corespund intervalului t"B, av5nd se,nifica*ia unor atept)ri 2'n acest interval se Tconsu,)T doar ti,p, nu i resurse3 i care vor fi nu,ite actiBiti de ate9tare. 0ac) se presupune c) o activitate " este precedent) activit)*ii B, 'n func*ie de tipul de interdependen*), 'n graficul re*ea arcele corespun&)toare activit)*ilor " i B vor avea ur,)toarea repre&entare 2figuraA3. " t"B B " B
sau 2pentru t"B > Q3

B A " Fi "H "@ g. sau t"B t"B B 8. B 9 l 'nceput + 'nceput B " A B sau Fi t g. t"B B@ " "B 8. BH 8 ter,inare + ter,inare l B 8iguraA A J. 'n graf nu sunt ad,ise circuite 2e-isten*a unuia B ar 'nse,na c) orice activitate a acestuia ar fi precedent) ei 'nsui3. 0eoarece, pentru un proiect foarte ,are graful va avea foarte ,ulte arce, se poate 'nt5,pla s) cre), un circuit f)r) s) ne d), sea,a. 4entru a evita acest lucru, vo, introduce o regul) ,ai uor de respectat, care o i,plic) pe cea dinainte. K. nodurile vor fi nu,erotate, nu,erotarea f)c5ndu+se 'n aa fel 'nc5t, pentru fiecare activitate, nu,)rul nodului de 'nceput s) fie ,ai ,ic dec5t nu,)rul nodului de final al activit)*ii. L. graful are un singur nod ini*ial 2se,nific5nd eveni,entul T'nceperea proiectuluiT3 i un singur nod final 2se,nific5nd eveni,entul Tsf5ritul proiectuluiT3? @Q. orice activitate tre1uie s) ai1) cel pu*in o activitate precedent) i cel pu*in una care 'i succede, e-cept5nd 1ine'n*eles activit)*ile care 'ncep din nodul ini*ial al proiectului i pe cele care se ter,in) 'n nodul final al

l ter,inare + 'nceput

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

proiectului? @@. dei e-ist) activit)*i care se e-ecut) 'n paralel, care pot 'ncepe 'n acelai ,o,ent i se pot ter,ina 'n acelai ,o,ent, este inter&is ca cele dou) arce corespun&)toare s) ai1) a,1ele e-tre,it)*i co,une, altfel desenul care re&ult) nu ,ai e graf. 6n desenul de ,ai (os se arat) care este repre&entarea corect), 8 fiind o activitate fictiv). " B incorect " B 8 sa u corect B " 8

8igura I @H. nu tre1uie introduse dependen*e nereale 2neprev)&ute 'n ta1elul de condi*ion)ri3. "stfel, dac) 'n ta1elul de condi*ion)ri vo, avea situa*ia. Ta1elul A "ctivitate direct precedent) "ctivitate 2condi*ion)ri3 " + B + C ",B 0 " atunci repre&entarea. " C

B 8igura 9

este incorect), deoarece introduce condi*ionarea, ine-istent) 'n ta1el, a activit)*ii 0 de activitatea B. %epre&entarea corect) este. C "

B 8igura :

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

@A. s) se foloseasc), pe c5t posi1il, nu,)rul ,ini, de activit)*i fictive, pentru a nu co,plica e-cesiv desenul. 0e e-e,plu, acelai efect ca 'n figura : putea fi o1*inut i prin repre&entarea. " C B dar a, fi folosit o activitate fictiv) 'n plus, inutil). 0

8igura J 0ac) dou) sau ,ai ,ulte activit)*i au aceeai activitate direct precedent), de e-e,plu " precede B i " precede C, repre&entarea 'n graful+re*ea va avea for,a din figura K 2a3. "rcele B i C si,1oli&ea&) dou) activit)*i care nu pot 'ncepe dec5t dup) ce s+a ter,inat activitatea ". "ctivit)*ile B i C pot fi e-ecutate si,ultan. 0e ase,enea e-ecu*ia unei activit)*i poate depinde de ter,inarea ,ai ,ultor activit)*i direct precedente, de e-e,plu " precede C i B precede C ca 'n figura K213. 6n aceast) situa*ie, activitatea C nu poate 'ncepe, logic, dec5t dup) ce s+au ter,inat activit)*ile " i B. B " C 2a3 8igura K 4roiectul dat prin ta1elul H, poate fi ,odelat, 'n repre&entarea activit)*ilor pe arce, prin graful+re*ea din figura L, nu,erotat secven*ial. " @ B A 7 8igura L I G H C 9 8 : B 213 " C

Nu,erotarea nodurilor per,ite s) identific), fiecare activitate, prin

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

perechea de noduri 2de 'nceput i sf5rit3. 0e e-e,plu, activitatea 0 se identific) prin perechea 2A,93, activitatea 7 prin 2A,I3 etc.

(naliza proiectului "nali&a proiectului const) 'n deter,inarea duratei ,ini,e a proiectului, deter,inarea intervalelor de ti,p 'n care poate avea loc fiecare din eveni,entele repre&entate prin noduri i deter,inarea intervalelor de ti,p 'n care pot fi plasate activit)*ile, astfel 'nc5t s) se respecte toate condi*ion)rile i s) o1*ine, ti,pul ,ini, de e-ecu*ie al proiectului. Cele ,ai i,portante valori ce tre1uie calculate dup) ce re*eaua a fost trasat) sunt. S cel mai devreme !o!ent de $ncepere a unui e'eni!ent + este cel ,ai apropiat 2ti,p3 ,o,ent la care un nod poate fi atins? S cel mai t)rziu !o!ent de realizare a unui e'eni!ent + este cel ,ai dep)rtat 2ti,p3 ,o,ent la care un nod tre1uie atins pentru ca proiectul s) se finali&e&e la data sta1ilit). Cel ,ai devre,e i cel ,ai t5r&iu ,o,ent sunt repre&entate, de o1icei, in co,parti,ente corespun&)toare fiec)rui nod astfel.

i
Ter,enul cel ,ai devre,e de reali&are a eveni,entului
td

Identificatorul eveni,entului Ter,enul cel ,ai t5r&iu reali&are a eveni,entului de

tt

tt

8igura @Q Termenul cel mai devreme de realizare a evenimentului se face prin 9arcurgerea normal a re*elei, 'ncepe de la nodul 2unic3 de start i ter,in) cu nodul 2unic3 de final. Ti,pul care este considerat Tcel ,ai devre,e ,o,ent de reali&are a nodului de 'nceputT al proiectului se poate sta1ili ar1itrar 2de o1icei este considerat &ero3. /o,entul de reali&are a unui eveni,ent repre&int) un 9unct Gn tim9 i nu o perioad) de ti,p. "adar, dac) ti,pul este e-pri,at 'n s)pt),5ni tre1uie s) e-iste o conven*ie potrivit c)reia nu,)rul de s)pt),5ni ce apare 'ntr+un nod eveni,ent repre&int) fie 'nceputul, fie sf5ritul s)pt),5nii respective. 0ac) acest lucru nu este sta1ilit cu preci&ie, fiecare ,e,1ru al echipei poate interpreta diferit.

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

0up) ce se sta1ilete ,o,entul de reali&are pentru pri,ul nod, se selectea&) oricare din nodurile i,ediat ur,)toare i se calculea&) cel ,ai devre,e ,o,ent de reali&are a eveni,entului fiec)ruia din ele. Nu contea&) ordinea 'n care sunt alese nodurile succesoare. 0eoarece re*eaua nu con*ine 1ucle, se poate sta1ili 'ntotdeauna care este nodul Tur,)torT, pentru care s) se calcule&e cel ,ai devre,e ,o,ent. Cel !ai de're!e !o!ent de producere a e'eni!entului corespunz"tor nodului final al reelei reprezint" cel !ai de're!e !o!ent posi&il de realizare a proiectului0e regul), se sta1ilete un ter,en li,it) de finali&are a unui proiect. In acest ca& tre1uie s) calcul), i !o!entul cel !ai dep"rtat $n ti!p al producerii fiec)rui eveni,ent, astfel proiectul s) poat) fi 'ncheiat la data sta1ilit). 0e ,ulte ori ter,enul final al proiectului este i,pus de factori e-terni, dar uneori este sta1ilit ca fiind cel ,ai devre,e ,o,ent de finali&are a proiectului. 4rin inter,ediul 9arcursului inBers, se calculea&), pentru fiecare nod, cel ,ai t5r&iu ,o,ent de producere a eveni,entului corespun&)tor, astfel 'nc5t proiectul s) fie 'ncheiat la data sta1ilit). Calculele 'ncep cu cel ,ai t5r&iu ,o,ent de finali&are a proiectului sau cu data de 'ncheiere i,pus) din e-terior i continu), prin parcurgerea 'n sens invers a re*elei, p5n) la nodul de start al proiectului. /etoda este e-act reversul parcursului nor,al. Se 'ncepe de la nodul final i se co,pletea&) data final) a proiectului. "poi, prin parcurgere 'n sens invers, se calculea&), pentru fiecare nod pentru care se cunosc ,o,entele de reali&are a tuturor nodurilor succesoare, cel ,ai t5r&iu ,o,ent de producere a eveni,entului corespun&)tor. 4rintr+o parcurgere ,etodic) 'n sens invers, 'n final, la toate nodurile se co,pletea&) ,o,entele de reali&are. 6n figura @@ a fost desenat graful asociat proiectului.

" A

H A :

C H

9 K K

8 I

@ Q Q

0 :

: @ @ H H I : K G @

B H

A H H

7 I 8igura @@

/odulul. Planificarea i organizarea produciei

Ter,enele calculate pentru eveni,ente sunt utile 'n pri,ul r5nd pentru calculul ter,enelor pentru activit)*i, dar ele servesc i pentru evaluarea stadiului de reali&are al proiectului, verific5nd dac) ter,enele de reali&are pentru fiecare eveni,ent se afl) 'n intervalul de fluctua*ie. . 4rintre aBantaLele metodei CPM 2i 'n general ale anali&ei dru,ului critic3 eviden*ie,. deter,inarea cu anticipa*ie a duratei de e-ecu*ie a proiectelor co,ple-e? pe ti,pul desf)ur)rii proiectului per,ite un control per,anent al e-ecu*iei acestuia? e-plicitarea leg)turilor logice i tehnologice dintre activit)*i? eviden*ierea activit)*ilor critice? eviden*ierea activit)*ilor necritice, care dispun de re&erve de ti,p? per,ite efectuarea de actuali&)ri periodice f)r) a reface graful? ofer) posi1ilitatea de a efectua calcule de opti,i&are a duratei unui proiect, dup) criteriul costului? repre&int) o ,etod) operativ) i ra*ional) care per,ite progra,area 'n ti,p a activit)*ilor *in5nd sea,a de resurse. -eFaBantaLele acestei metode sunt 'n principal. greutatea desen)rii grafului, fiind foarte greu de repre&entat e-act toate condi*ion)rile din proiect, 'n condi*iile 'n care acestea sunt foarte co,plicate iar desenul tre1uie s) fie destul de si,plu i clar 'nc5t s) fie inteligi1il i deci util? chiar dac) se respect) toate regulile de construire a grafului, r),5n 'nc) destule variante de desenare astfel 'nc5t dou) repre&ent)ri ale aceluiai proiect f)cute de doi indivi&i pot s) nu se,ene aproape deloc. din cele de ,ai sus se vede c) repre&entarea este greoaie chiar dac) toate condi*ion)rile ar fi de tipul Tter,inare 'nceputT cu preceden*) direct), 'ncercarea de a for,a graful 'n condi*iile e-isten*ei i a celorlalte tipuri de interdependen*e duc5nd foarte repede la un desen e-tre, de 'nc)rcat i greu de folosit.

+'.A CO)*PECT +C = Metoda M7ust in TimeM "ceasta ,etod) este considerat) de specialiti ca o condi*ie i,portant) pentru o1*inerea unei organi&)ri superioare a produc*iei, iar aplicarea ei contri1uie la reducerea costurilor de produc*ie aferente stocurilor de ,aterii pri,e, ,ateriale, piese i su1ansa,1luri. 7a a ap)rut ca o replic) la ,etodele clasice de organi&are, care au la 1a&) e-isten*a stocurilor ta,pon, constituite 'n vederea contracar)rii diferitelor eveni,ente cu caracter negativ care pot s) ap)ra 'n derularea produc*iei 2opriri accidentale ale utila(elor, a1sen*a personalului, desincroni&)ri 'ntre ateliere, defecte de calitate etc.3 !a 1a&a ,etodei C.I.T. st) principiul reducerii la ,ini,u, sau eli,inarea stocurilor de ,aterii pri,e, ,ateriale, piese, su1ansa,1le i produc*ie neter,inat) i i,plicit reducerea glo1al) a costurilor aferente acestor stocuri, indiferent de volu,ul produc*iei. /ini,i&area tuturor categoriilor de stocuri se face conco,itent cu creterea calit)*ii produselor. Confor, acestei ,etode tre1uie s) se produc) nu,ai ce se vinde i e-act la ti,p. I,ple,entarea ,etodei C.I.T. presupune reali&area a ase ac*iuni funda,entale. - a,plasarea ra*ional) a verigilor organi&atorice cu scopul de a reduce costurile aferente opera*iilor care nu creea&) valoarea 2 'n principal opera*iile de transport3? - reducerea ti,pilor de preg)tire+'ncheiere 'n scopul reali&)rii unui ti,p opti, de schi,1are a seriei? - reali&area unei fia1ilit)*i ,a-i,e a ,ainilor 'n scopul reducerii costurilor aferente sta*ion)rii deter,inate de c)derile accidentale ale acestora? - reali&area unei produc*ii de calitate superioar)? reali&area activit)*ii de control al calit)*ii dup) principiul Bcontrol total 'n condi*iile controlului selectivD - reali&area unei rela*ii de parteneriat cu furni&orii? - educarea i for,area for*ei de ,unc) utili&5nd cele ,ai eficiente ,etode. /etoda C.I.T. se 1a&ea&) pe principiul nu,it Bproduc*ia cu flu-uri traseD confor, c)ruia toate co,en&ile de fa1rica*ie tre1uie trans,ise ulti,ului loc de ,unc) al procesului tehnologic 2de regul) ,onta(ul general3, acesta trans,i*5nd necesarul de piese i su1ansa,1luri locului de ,unca precedent i aa ,ai departe. 4rin acest ,od de lucru, ,etoda C.I.T. se deose1ete de siste,ele clasice de produc*ie, care se 1a&ea&) pe principiul Bproduc*ia de flu-uri ',pinseD confor, c)ruia piesele reali&ate la pri,ele locuri de ,unc) sunt ',pinse 'nainte, f)r) s) interese&e daca ele vor intra i,ediat 'n fa1rica*ie sau se vor stoca 'n ,aga&ii inter,ediare. /etoda C.I.T. ofer) ,ultiple avanta(e, care pot fi grupate astfel. - reducerea costurilor prin reducerea stocurilor, reducerea re1uturilor, reducerea ti,pului de ,unca i reducerea ,odific)rilor fat) de proiectul ini*ial? - creterea veniturilor prin ',1un)t)*irea calit)*ii produselor i creterea volu,ului v5n&)rilor. - reducerea investi*iilor, at5t prin reducerea spa*iilor de depo&itat c5t i prin ,ini,ali&area stocurilor? - ',1un)t)*irea activit)*ii de personal? for*a de ,unc) este foarte 1ine preg)tit), ,otivat) ,aterial, ataat) fir,ei i responsa1il) fa*) de

re&ultatele ,uncii? toate aceste tr)s)turi deter,in) creterea productivit)*ii ,uncii. +'.A CO)*PECT +C > TE)-')1E(E ACT%A(E .' -E PER*PECT'VE 8) OR/A)'0AREA PRO-%C1'E' 6n cadrul siste,elor avansate de produc*ie, siste,ul de fa1rica*ie 'i schi,1) ,odul de a r)spunde unor sarcini diverse de fa1rica*ie, 'n condi*iile de eficien*) i co,petitivitate. Siste,ul fle-i1il de fa1rica*ie repre&int) un r)spuns dat unor cerin*e specifice dar nu constituie o solu*ie universal) aplica1il) 'n orice condi*ii. Siste,ele de fa1rica*ie actuale repre&int) re&ultatul unei evolu*ii de peste @QQ ani i constituie un ,od de r)spuns la ,odific)rile ap)rute 'n ,ediul econo,ic 'n care activea&). n siste, fle-i1il de fa1rica*ie este un siste, de produc*ie capa1il s) se adapte&e la sarcini de produc*ie diferite at5t su1 raportul for,ei i di,ensiunilor, c5t i al procesului tehnologic care tre1uie reali&at. Se consider) c) un siste, fle-i1il de fa1rica*ie tre1uie sa ai1) ur,)toarele caracteristici. @. Integra1ilitate? H. "decvare? A. "dapta1ilitate? I. 0ina,is, structural. 6n practic) nu poate fi vor1a de caracteristici a1solute i doar de anu,ite grade de integra1ilitate sau dina,is, structural, deoarece nu pot fi atinse si,ultan toate aceste caracteristici. 4ractica a eviden*iat trei stadii ale siste,elor fle-i1ile de fa1rica*ie care difer) prin co,ple-itate i arie de cuprindere astfel. a3 nitatea fle-i1il) de prelucrare. "ceasta repre&int) de regul) o ,ain) co,ple-), echipat) cu o ,aga&ie ,ultifunc*ional), un ,anipulator auto,at care poate func*iona 'n regi, auto,at. 13 Celula fle-i1il) de fa1rica*ie. "ceasta este constituit) din dou) sau ,ai ,ulte unit)*i fle-i1ile de prelucrare dotate cu ,aini controlate direct prin calculator. c3 Siste,ul fle-i1il de fa1rica*ie. Cuprinde ,ai ,ulte celule de fa1rica*ie conectate prin siste,e auto,ate de transport, iar 'ntreg siste,ul se afl) su1 controlul direct al unui calculator care diri(ea&) i siste,ului de depo&itare, echipa,entele de ,)surare auto,at) i testare i o coordonare total) a su1siste,elor econo,ice prin inter,ediul calculatorului electronic. 8a*) de siste,ele rigide de fa1rica*ie, cele fle-i1ile pre&int) ur,)toarele avanta(e. + capacitate ,are de adaptare la ,odific)rile survenite prin schi,1area pieselor de prelucrat, av5nd loc ,odificarea progra,elor de calculator i nu schi,1area utila(elor? + posi1ilitatea de a prelucra se,ifa1ricate 'n ordine aleatoare? + autono,ie func*ional) pentru trei schi,1uri f)r) interven*ia direct) a operatorului u,an? + utili&area intensiv) a ,ainilor cu co,and) nu,eric), a ro1o*ilor i a siste,elor auto,ate de transport i control? + posi1ilitatea de evolu*ie i perfecta1ilitate treptat) 'n func*ie de necesit)*ile de produc*ie.

35

0e&voltarea siste,elor fle-i1ile de fa1rica*ie precu, i introducerea ro1oti&)rii constituie direc*ii noi de organi&are, induc5nd efecte i,portante asupra tuturor su1siste,elor de produc*ie. 6n introducerea noilor tehnologii ro1oti&ate cea ,ai ,are i,portan*) o au activit)*ile de preg)tire organi&atoric). S+a constatat c) 'n ,ulte ca&uri fondul de ti,p al tehnologiilor ro1oti&ate este folosit 'n propor*ie de nu,ai 9Q+99V. "ceast) situa*ie nu se datorea&) unor erori tehnologice privind construc*ia sau ,odul de operare al calculatorului, ci unei incorecte organi&)ri i conduceri ale unit)*ilor de produc*ie. "ceasta 'nsea,n) c) pericolul ,odific)rilor tehnologice nu const) 'n efectul acestora asupra o,ului, ci ,ai cur5nd 'n i,posi1ilitatea acestora de a le recunoate i deci de a+i sesi&a i influen*a efectele. Introducerea ro1oti&)rii ,odific) situa*ia financiar) a unit)*ii industriale ,)rindu+i volu,ul de ,i(loace fi-e, ',1un)t)*ind condi*iile de produc*ie, ceea ce va duce la creterea fia1ilit)*ii siste,elor operative, de e-ecu*ie i de conducere.

36

+'.A CO)*PECT +C ? P(A)'+'CAREA ACT'V'TA1'(OR *PEC'+'CE (OC%(%' -E M%)CE 4entru progra,area activit)*ilor specifice locului de ,unc), este necesar) cunoaterea ur,)toarelor ele,ente. - desenul de e-ecu*ie? - volu,ul produc*iei? - se,ifa1ricatul folosit - utila(ul de care se dispune? - calificarea personalului ,uncitor? -esenul de e:ecuie tre1uie s) cuprind) toate datele i indica*iile necesare e-ecut)rii corecte a piesei. Volumul 9roduciei repre&int) cantitatea de piese ce tre1uie fa1ricate 'ntr+un interval de ti,p i este unul dintre factorii principali care deter,in) procesul tehnologic. +orma i dimensiunile semiAaDricatului deter,in) tehnologia de e-ecu*ie. 6n cadrul anali&)rii unei tehnologii, tre1uie s) se *in) sea,a de posi1ilit)*ile reale de lucru ale utila(ului e-istent. CaliAicarea 9ersonalului muncitor tre1uie cunoscut) i utili&at) ra*ional. Categoria de 'ncadrare a lucr)rii se va sta1ili 'n concordan*) strict) cu co,ple-itatea lucr)rilor ce tre1uie efectuate de fiecare ,uncitor la locul de ,unc). 8iecare opera*ie va fi reparti&at) ,uncitorului care are calificarea corespun&)toare lucr)rii respective.

(ansarea Gn AaDricaie !ansarea 'n fa1rica*ie repre&int) acea etap) 'n care se ela1orea&) i se trans,ite su1unit)*ilor de produc*ie docu,enta*ia referitoare la ,ateriile pri,e, ,ateriale tehnologice, cheltuielile de ,unc) vie pe opera*ii, pe co,en&i etc., care vor sta la 1a&a reali&)rii progra,elor de produc*ie. !ansarea 'n fa1rica*ie se corelea&) cu activitatea de progra,are propriu+&is) pe care o succed). 6n cadrul acestei etape se 'ntoc,esc o serie de docu,ente care con*in infor,a*ii concrete i riguroase 'n leg)tur) cu nor,ele de ti,p, cu nor,ele de ,anage,entul 'ntreprinderii si consu,ul de ,aterii pri,e. 4rincipalele docu,ente care se 'ntoc,esc 'n cadrul lans)rii 'n fa1rica*ie sunt ur,)toarele. @a3 1onuri de ,ateriale? H13 1onuri de lucru pe opera*ie sau piese? Ac3 1orderoul de ,anoper)? Id3 1orderoul de ,ateriale? 9e3 fia de 'nso*ire a piesei sau a produsului? :f3 graficul de avansare a produsului. J

37

Ka3 Bonurile de ,ateriale per,it procurarea ,ateriilor pri,e i ,aterialelor necesare i repre&int) docu,ente (ustificative de ieire a ,aterialelor. 7le sunt utili&ate pentru a se *ine conta1ilitatea ,aterialelor i per,it reparti&area costurilor ,ateriale pe diverse activit)*i, produse etc. 'n cadrul conta1ilit)*ii analitice. L13 Bonurile de lucru sunt sta1ilite pentru ,uncitor i indic). @Q+ opera*iile necesare? @@+ ti,pul afectat opera*iilor? @H+ utila(ul pe care se lucrea&)? @A+ ,uncitorul care e-ecut) opera*ia. "cesta per,ite sta1ilirea salariului personal, reparti&area costurilor cu salariile pe diverse produse i controlul ti,pului de lucru. @c3 8ia de 'nso*ire 'nso*ete produsul 'n cursul fa1rica*iei, de la pri,a p5n) la ulti,a opera*ie. 7a arat) posturile de lucru succesive i indic) diversele opera*ii ce se efectuea&) asupra produsului. Hd3 Graficul de avansare a produsului 'n acest grafic se pre&int) ti,pul i posturile de lucru. 0in grafic reies ter,enele, ti,pii prev)&u*i i posturile de lucru corespun&)toare. Graficul este utili&at pentru. @+ sta1ilirea progra,ului general de fa1rica*ie *in5nd cont de disponi1ilul de ,i(loace de produc*ie? H+ sta1ilirea planului de 'nc)rcare a fiec)rui post de lucru i a fiec)rui atelier? A+ controlul 'naint)rii produsului? I+ sta1ilirea unor ,)suri corective dac) apar 'nt5r&ieri.

38

+O('E TRA)*PARE)TE +T" -E+')'REA PROCE*%(%' -E PRO-%C1'E

Conce9tul de 9roces de 9roducie 9oate Ai deAinit 9rin totalitatea aciunilor contiente ale angaLailor unei Gntre9rinderi5 Gndre9tate cu aLutorul diAeritelor maini5 utilaLe sau instalaii asu9ra materiilor 9rime5 materialelor sau a altor com9onente Gn sco9ul transAormrii lor Gn 9roduse5 lucrri sau serBicii cu anumita Baloare de 9ia .

Maini %tilaLe 'nstalaii Materii 9rime Materiale

PROCE* -E PRO-%C1'E

Produse (ucrri *erBicii

Procesul tehnologic este Aormat din ansamDlul o9eraiilor te@nologice 9rin care se realiFeaF un 9rodus sau re9ere com9onente ale acestuia# Procesul te@nologic modiAic atHt Aorma i structura cHt i com9oFiia c@imic a diBerselor materii 9rime 9e care le 9relucreaF#

Procesele de munc sunt acele 9rocese 9rin care Aactorul uman acioneaF asu9ra oDiectelor muncii cu aLutorul unor miLloace de munc

Procesele naturale Gn cadrul crora oDiectele muncii suAer transAormri AiFice i c@imice suD aciunea unor Aactori naturali

39

+O('E TRA)*PARE)TE +T2

procesele de munc de baz modul de 9artici9are la e:ecutarea diAeritelor 9roduse5 lucrri sau serBicii procesele auxiliare

procesele de munc de servire procese manuale modul Gn care se e:ecut procese manual mecanice procese de aparatur procese directe modul de oDinere a 9roduselor Ainite din materii 9rime procese sintetice procese analitice procese chimice natura te@nologic a o9eraiilor eAectuate 9rocese de sc@imDare a conAiguraiei sau Aormei procese de asamblare procese de transport. procese de propriu"zise producie

natura actiBitii desAurate 40

procese de depozitare sau magazina$ procese de transport

+O('E TRA)*PARE)TE +T 2 T'P%R'(E -E PRO-%C1'E

T*P+, DE PR-D+C.*E CARACTER'*T'C' de mas Volumul 9roduciei )omenclatura 9roduciei /radul de s9ecialiFare a utilaLelor Am9lasarea utilaLelor Res9ectaDilitatea AaDricaiei Ritmicitatea 9roduciei -urata ciclului de 9roduciei Aoarte mare Aoarte restrHns s9ecialiFat Gn concordan cu Alu:ul te@nologic continu 9entru un 9rodus sau un numr restrHns de 9roduse Aoarte mare Aoarte mic de serie mare restrHns s9ecialiFat sau uniBersal mi:t regulat 9entru cea mai mare 9arte a 9roduciei ridicat la 9rodusele cu grad mare de re9etaDilitate mic indiBidual redus Aoarte larg uniBersal neregulat neregulat

nedeterminat mare

41

+O('E TRA)*PARE)TE +T< METO-E -E OR/A)'0ARE A PRO-%C1'E' -E 4A0E

OR/A)'0AREA PRO-%C1'E' 8) +(%& +divi&area procesului tehnologic pe opera*ii egale sau ,ultiple su1 raportul volu,ului de ,unc) i preci&area celei ,ai ra*ionale succesiuni a e-ecut)rii lor, + reparti&area e-ecut)rii unei opera*ii sau a unui grup restr5ns de opera*ii pe un anu,it loc de ,unc) + a,plasarea locurilor de ,unc) 'n ordinea i,pus) de succesiunea e-ecut)rii opera*iilor tehnologice + trecerea diferitelor ,aterii pri,e, piese i se,ifa1ricate de la un loc de ,unc) la altul 'n ,od continuu sau discontinuu cu rit, regle,entat sau li1er 'n raport cu gradul de sincroni&are a e-ecut)rii opera*iilor tehnologice? + e-ecutarea 'n ,od conco,itent a opera*iilor la toate locurile de ,unc) 'n cadrul liniei de produc*ie 'n flu-, + deplasarea ,aterialelor, a pieselor, se,ifa1ricatelor sau produselor de la un loc de ,unc) la altul prin ,i(loacele de transport adecvate, + e-ecutarea 'n cadrul for,ei de organi&are a produc*iei 'n flu- a unui fel de produs sau piesa sau a ,ai ,ultor produse ase,)n)toare din punct de vedere constructiv, tehnologic i al ,ateriilor pri,e utili&ate.

METO-A PRO-%C1'E' ')-'V'-%A(E .' -E *ER'E M'CE + organi&area unit)*ilor de produc*ie dup) principiul tehnologic Confor, acestei ,etode de organi&are unit)*ile de produc*ie se creea&) pentru efectuarea anu,itor stadii ale procesului tehnologic, iar a,plasarea unit)*ilor i a utila(elor din cadrul lor se face pe grupe o,ogene de ,aini. 6n acest ca& dotarea locurilor de ,unc) se face cu ,aini universale care s) per,it) efectuarea tuturor opera*iunilor tehnologice la o ,are varietate de produse. + trecerea de la o opera*ie la alta a produsului are loc 1ucat) cu 1ucat) 6n acest ca& e-ist) 'ntreprinderi foarte ,ari 'n procesul de produc*ie, ceea ce deter,ina cicluri lungi de fa1rica*ie i stocuri ,ari de produc*ie neter,inat). + pentru fa1ricarea produselor se ela1orea&) o tehnologie 'n care se vor sta1ili ur,)toarele aspecte. a3 felul i succesiunea opera*iunilor ce vor fi e-ecutate, 13 grupele de utila(e pe care vor fi e-ecutate opera*iile, c3 felul S0<+urilor ce vor fi utili&ate. "ceast) tehnologie ur,ea&) a se definitiva pentru fiecare loc de ,unc). + pentru proiectarea tehnologiei de fa1rica*ie se folosesc nor,ative grupate, eviden*iindu+se ela1orarea de tehnologii detaliate care ar necesit) o ,are perioad) de ti,p i costuri ridicate. 42

+O('E TRA)*PARE)T6 +T 5 PR')C'PA(E(E +ORME -E OR/A)'0ARE A PRO-%C1'E' ') +(%&, (')'' TEH)O(O/'CE ') +(%& (')'' TEH)O(O/'CE JProducia Gn Alu:K

!inii ,onoo1iect

!inii ,ultio1iect

Cu flu- continuu

Cu flu- inter,itent 2 discontinuu3

Cu rit, regle,entat

Cu rit, li1er

!inii auto,ate

Ben&i rulante

Cu instala*ii de transport ,ecani&at

8)r) instala*ii de transport ,ecani&at

43

+O('E TRA)*PARE)T6 +T 3 Metoda PERT 24rogra, 7valuation and %evieE TechniFue Tehnica 7valu)rii %epetate a 4rogra,ului3 *e a9lic Gn caFul 9roduciei de unicate com9le:e i de mare im9ortan5 la care o9eraiile succesiBe treDuie realiFate 9rin res9ectarea restriciilor de 9rioritate i de termene# TEMA, Realizarea unei campanii de in!ormare prin bro/uri +aFa '$ diagrama PERT JAaFa 9rimaraK
%edactare con*inut I

I
H

A
9

"ctivitate fictiv)

"ctivitate fictiv)

H
@ 0esign 1rour)

H
A

A
K

@
L

Selectare voluntari Instruire echipe 6,p)r*ire 1rouri 7valuare

+aFa ''$diagrama PERT JAaFa AinalaK

44

Tip)rire 1rouri %edactare con*inut I :M Q M :

I
H HM Q M H

: LM Q M L

A
9 9M @ M :

H
@ QM Q M Q 0esign 1rour)

H
A HM : M K

J LM Q M L

K @HM Q M @H

L @AM Q M @A

Selectare voluntari Instruire echipe 6,p)r*ire 1rouri 7valuare

+O('E TRA)*PARE)T6 +T = Metoda CPM# JCritical Pat@ Met@odK5 Metoda -rumului Critic 4rincipiul anali&ei dru,ului critic const) 'n divi&area unui proiect 2ac*iuni co,ple-e3 'n p)r*i co,ponente, la un nivel care s) per,it) corelarea logic) i tehnologic) a acestora, adic) s) fac) posi1il) sta1ilirea interac*iunilor 'ntre p)r*ile co,ponente. "ceste p)r*i co,ponente sunt activit)*ile ac*iunii co,ple-e. !a definirea listei de activit)*i specialistul care particip) la aceast) opera*ie folosete e-perien*a sa pentru a r)spunde pentru fiecare activitate la 'ntre1)rile. Dce alte activit)*i succed sau preced 'n ,od necesar aceast) activitate SD? Dcare este durata activit)*ii SD. 45

+O('E TRA)*PARE)T6 +T > Metoda M7ust in TimeM (a DaFa metodei 7#'#T# st 9rinci9iul reducerii la minimum sau eliminarea stocurilor de materii 9rime5 materiale5 9iese5 suDansamDle i 9roducie neterminat i im9licit reducerea gloDal a costurilor aAerente acestor stocuri5 indiAerent de Bolumul 9roduciei# MinimiFarea tuturor categoriilor de stocuri se Aace concomitent cu creterea calitii 9roduselor# ConAorm acestei metode treDuie s se 9roduc numai ce se Binde i e:act la tim9#

46

CARACTER'*T'CA @. 4riorit)*i H. 7ngineering A. Capacitate I. Siste,ul de produc*ie 9. ",plasarea :. /uncitorii

*'*TEM TRA-'T'O)A( "ccept) toate co,en&ile /ulte op*iuni 4roduse nestadardi&ate tili&are ,a-i,) Infle-i1ilitate Organi&are dup) principiul tehnologic Suprafe*e ,ari Transferul ,aterialelor se face ,ecani&at "1ilita*i li,itate Speciali&are Individuali&are "titudine co,petitiv) 0urata ,are de preg)tire i procesare Stocuri ta,pon Suprafe*e ,ari de stocare Nu,eroi !ivrarea la 1a&a de recep*ie Orientarea c)tre planificare Inspec*ie de calitate corectiv) 0e c)tre specialiti

7'T 4ia*a li,itat) 4u*ine op*iuni Cost redus, calitate ridicat) 4roduse standardi&ate tili&are ,edie 8le-i1ilitate 8lu- continuu, celule de fa1rica*ie Suprafe*e ,ici Transferul ,aterialelor se face ,anual "1ilita*i l)rgite 8le-i1ilitate !ucru 'n echip) Schi,1)ri pro,pte Stocuri ta,pon reduse 7li,inarea stocurilor 4u*ini !ivrarea la linia de asa,1lare Orientarea c)tre control !a surs), continuu Control statistic al procesului preventiv 8unc*ionarea redus) a echipa,entelor

J. 4rogra,area K. Stocurile L. 8urni&orii @Q. 4lanificarea i controlul @@. Calitate @H. 6ntre*inerea utila(elor

+O('E TRA)*PARE)T6 +T ? *'*TEM%( +(E&'4'( -E +A4R'CA1'E

47

%n sistem Ale:iDil de AaDricaie este un sistem de 9roducie ca9aDil s se ada9teFe la sarcini de 9roducie diAerite atHt suD ra9ortul Aormei i dimensiunilor5 cHt i al 9rocesului te@nologic care treDuie realiFat#
caracteristici, "$ integraDilitate5 2$ adecBare5 2$ ada9taDilitate5 <$ dinamism structural#

aBantaLe, + capacitate ,are de adaptare la ,odific)rile survenite prin schi,1area pieselor de prelucrat av5nd loc ,odificarea progra,elor de calculator i nu schi,1area utila(elor? + posi1ilitatea de a prelucra se,ifa1ricate 'n ordine aleatoare? + autono,ie func*ional) pentru trei schi,1uri f)r) interven*ia direct) a operatorului u,an? + utili&area intensiv) a ,ainilor cu co,and) nu,eric), a ro1o*ilor i a siste,elor auto,ate de transport i control? + posi1ilitatea de evolu*ie i perfecta1ilitate treptat) 'n func*ie de necesit)*ile de produc*ie.

stadii ale sistemelor Ale:iDile de AaDricaie. @. %nitatea Ale:iDil de 9relucrare "ceasta repre&int) de regula o ,ain) co,ple-), echip cu o ,aga&ie ,ultifunc*ional), un ,anipulator auto,at c poate func*iona 'n regi, auto,at. H. Celula Ale:iDil de AaDricaie "ceasta este constituit) din dou) sau ,ai ,ulte un fle-i1ile de prelucrare dotate cu ,aini controlate direct calculator. A. *istemul Ale:iDil de AaDricaie Cuprinde ,ai ,ulte celule de fa1rica*ie conectate siste,e auto,ate de transport, iar 'ntreg siste,ul se su1 controlul direct al unui calculator care diri(ea&) siste,ului de depo&itare, echipa,entele de ,)su auto,at) i testare i o coordonare total) a su1siste, econo,ice prin inter,ediul calculatorului electronic.

4REV'AR -E CA(C%( PARAMETR'' +%)C1'O)A(' A' (')''(OR -E PRO-%C1'E ') +(%& 48

Indicatori de func*ionare ai liniilor de produc*ie 'n flu-. + tactul sau caden*a de produc*ie. T>
t d x 60 ? Q

td > 2tc tii 3.ns .ds +rit,ul de lucru al liniei de produc*ie 'n flu%> @MT + nu,)rul de locuri de ,unc). + pentru e-ecutarea fiec)rei opera*ii Nl,i >tiMT + pentru 'ntregul proces tehnologic Nl,l >

N
i =1

lmi

+ nu,)rul de ,uncitori. + necesari la fiecare opera*ie. N,i > tiMNsi tai + toi Nsi > toi + pe linia de flu-? N,l >

N
i =1

lmi

+ lungi,ea liniei de flu-. +dac) locurile de ,unca sunt ae&ate de aceeai parte a 1en&ii transportatoare. !> Nl,l-d +daca locurile de ,unc) sunt ae&ate de o parte i de alta a 1en&ii transportatoare. !> 2Nl,l-d3MH + vite&a de deplasare <>dMT

SI/BO! T td

07N /I%7 Tactul de produc*ie e-pri,at 'n ,inuteMprodus 8ondul de ti,p disponi1il 49

W tc tii ns ds % ti Nl,i Nl,l N,i Nsi tai toi N,l ! d <

4roduc*ia progra,at) Ti,pul calendaristic al perioadei considerate e-pri,at 'n &ile Ti,pul 'ntreruperilor regle,entate, e-pri,ate 'n &ile Nu,)rul de schi,1uri 0urata 'n ore a unui schi,1 %it,ul de lucru al liniei de produc*ie 'n flu0urata opera*iei i Nu,)rul de locuri de ,unc) pentru opera*ia i Nu,)rul de locuri de ,unc) pe total linie Nu,)rul de ,uncitori la opera*ia i Nor,a de servire pentru o opera*ie Ti,pul auto,at al ,ainii la opera*ia i Ti,pul de lucru al ,uncitorului la opera*ia i Nu,)rul de ,uncitori pe linia 'n flu!ungi,ea liniei de flu0istan*a ,edie 'ntre dou) locuri de ,unc) <ite&a de deplasare

METO-A PRO'ECTE(OR

50

Ideea 'nv)*)rii 1a&ate pe proiect a fost lansat) de Xillia, R. YilpatricZ, prin lucrarea T e pro,ect !et od 2@L@K3. 4roiectul este o ,etod) interactiv) de predare+ 'nv)*are, care presupune o ,icro+cercetare sau o investigare siste,atic) a unui su1iect care pre&int) interes pentru elevi. /etoda proiect este funda,entat) pe principiul 'nv)*)rii prin ac*iune practic), cu finalitate real) 2Glearning 1[ doingD3, ceea ce 'i confer) i ,otiva*ia necesar). Opus) instruc*iei ver1aliste i livreti, 'nv)*area prin reali&area de proiecte repre&int) un ,od ,ai cuprin&ator de organi&are a procesului de 'nv)*),5nt prin care pot fi satisf)cute cerin*ele unei educa*ii prag,atice, 'n spiritul ac*iunii i independen*ei 'n g5ndire. 7levul tre1uie s) 'nve*e s) ac*ione&e dup) ce a g5ndit 'n preala1il i s) a(ung) la conclu&ia c) o activitate proiectat) se desf)oar) ,ai rapid, iar greelile pot fi evitate 'n ,ai ,are ,)sur) de la 'nceput, dac) efortul preala1il de g5ndire a fost ,ai ,are i ,ai 'ndelungat. "nali&a unor lucr)ri ale elevilor 2de e-e,plu, GciorneleD pentru re&olvarea unor pro1le,e3 per,ite o1servarea a nenu,)rate 'ncerc)ri, retu)ri, relu)ri, greeli etc. 'n care s+a investit o ,are cantitate de ,unc) i de ti,p, toc,ai pentru ca a lipsit concentrarea asupra unui GplanD de ac*iune preala1il. 4roiectul are un rol e-tre, de ,are 'n de&voltarea intelectual), iar elevii tre1uie s) fie instrui*i s) lucre&e ,ai ,ult 'n fa&a proiectiv) 2preg)tirea activit)*ilor3 dec5t 'n fa&a ac*ional). 6n Gpedagogia proiectiv) ,odern)D proiectul este 'n*eles ca o te,) de cercetare orientat) spre atingerea unui scop 1ine preci&at ce ur,ea&) a fi reali&at, pe c5t posi1il, prin ',1inarea cunotin*elor teoretice cu acti'itatea practic". 4entru aceasta, elevii 'i aleg sau pri,esc o te,) relativ cuprin&)toare, pe care o reali&ea&) 'n for,e variate de studiu, de investiga*ie i de activitate practic), fie individual, fie prin efort colectiv, 'n echip). "stfel, proiectul devine conco,itent i aciune de cercetare i aciune practic", su1ordonat) 'ndeplinirii unor sarcini concrete de instruc*ie i educa*ie. 7levul se deprinde astfel, s) 'nve*e i din cercetare i din activitatea practic), s)+i 'nsueasc) at5t procesualitatea tiin*ei, c5t i con*inutul acesteia, raport5ndu+se direct la activitatea practic). 6n func*ie de natura concret) a activit)*ii, efortul se ,ateriali&ea&) de fiecare dat) fie 'ntr+o Glucrare tiin*ific)Dpre&entat) la sf5rit de se,estruMan colar, 2,odel tehnic, dosar docu,entar, ghid ,dic*ionar, construirea unui aparatMdispo&itiv etc.3 7levii sunt pui 'n situa*ia de a anticipa. un re&ultat, c)ile de a a(unge la el, ,aterialele i ,i(loacele ce se vor utili&a. "nticiparea re&ultatului presupune o repre&entare a ceea ce ur,ea&) s) se efectue&e, 'n sensul unei prefigur)ri c5t ,ai clare a acestuia. 0e la o astfel de clarificare re&ult) i celelalte activit)*i i anu,e. ela1orarea etapelor prin care trece lucrarea, selectarea i procurarea ,aterialelor necesare, alegerea ,i(loacelor i procedeelor de lucru, sta1ilirea ter,enelor de e-ecu*ie 2dac) este ca&ul3, a diferitelor responsa1ilit)*i 2dac) este o activitate 'n grup3 i alte ele,ente specifice do,eniului 'n care se proiectea&). 4roiectarea se 1a&ea&) pe un progra, co,plet de lucru, 'n care sunt cuprinse toate ele,entele necesare unei astfel de lucr)ri. /oderni&area procesului de 'nv)*),5nt consider) activit)*ile proiective ca ,etode de instruire, ca ,i(loace necesare pentru atingerea anu,itor scopuri educative i pentru a fi utili&ate 'n anu,ite situa*ii corelate cu con*inuturile 'nv)*)rii i cu v5rsta elevilor. O astfel de ,etod) de 'nv)*),5nt este necesar s) se aplice tot ,ai insistent, ,ai ales 'n liceele de specialitate, cel pu*in la unele o1iecte de 'nv)*),5nt, dat fiind rolul ei for,ativ deose1it de valoros. 6nv)*area 1a&at) pe proiecte presupune selectarea de infor,a*ii, prelucrarea i sinteti&area acestora, for,ularea de 'ntre1)ri care s) c)l)u&easc) investiga*ia, 51

interac*iuni 'n cadrul grupului, co,unicarea re&ultatelor, corelarea lor, reali&area unui produs final. 0in cele ,en*ionate se desprind c5teva nor,e ce tre1uie respectate 'ntr+o astfel de activitate. )ORME(E ACT'V'T61'(OR PRO'ECT'VE su1iectul propus spre proiectare s) pre&inte interes pentru elevi i s) fie acceptat ca o ,unca pl)cut)? elevii s) ela1ore&e proiectul pe 1a&a for,ul)rii clare a condi*iilor pe care acesta tre1uie s) le 'ndeplineasc)? tre1uie preci&ate etapele de desf)urare a lucr)rilor, fie de c)tre fiecare grup) 'n parte, fie prin discu*ii cu profesorul? elevii s) ai1) o ,are li1ertate de ac*iune spre a se putea asigura ,anifestarea originalit)*ii i a inventivit)*ii? 'n anu,ite ,o,ente ale lucrului i ,ai ales 'n final, tre1uie efectuat) o apreciere critic) a proiectelor pe 1a&a unor criterii sta1ilite anterior cu elevii? elevii pot lucra at5t individual 2de pilda, pentru docu,entare3, c5t i 'n grup 2detalierea proiectului, anali&a lui critica etc.3? ,unca profesorului s) se concentre&e asupra asigur)rii ,i(loacelor de infor,are a elevilor, a cooper)rii cu elevii 'n sta1ilirea o1iectivelor i a condi*iilor? profesorul poate sugera posi1ilit)*i noi, 'ncura(ea&) ,anifest)rile de originalitate, ,oderea&) anali&a critic) final) a proiectelor, pune la dispo&i*ia elevilor unele ,ateriale de docu,entare 2altele dec5t cele procurate de elevii 'nii3, organi&ea&) unele 'nt5lniri cu specialitii.

Etape posi&ile $n realizarea unui proiect 2"daptat dup) C. lrich, Manage!entul clasei# $n'"are prin cooperare, 8.S.0., Bucureti, @LLL3 . .- (legerea te!ei /- Sta&ilirea o&iecti'elor 0- Planificarea acti'it"ilor# distri1uirea responsa1ilit)*ilor 'n cadrul grupului 2'n ca&ul unui proiect care se reali&ea&) 'n grup3 identificarea surselor de infor,are sta1ilirea i procurarea resurselor 2,aterialelor3 necesare sta1ilirea unui calendar al desf)ur)rii activit)*ilor 2anali&a i distri1uirea realist) a ti,pului necesar3 alegerea ,etodelor ce vor fi folosite. <# Cercetarea sau in'estigarea propriu1zis" 2 care se derulea&) de regul) pe o perioad) ,ai ,are de ti,p3 5# Realizarea produselor finale 2rapoarte, poster, articole, al1u,e, h)r*i, c)r*i, etc.3

52

3# Prezentarea rezultatelor2trans!iterea acestora celorlal*i colegi sauMi altor persoane 2elevi din coal), profesori, ,e,1ri ai co,unit)*ii, etc.3 =# E'aluarea cercet)riiMactivit)*ilor derulate 2individual sau 'n grup, de c)tre cadrul didactic sau de c)tre poten*iali 1eneficiari ai proiectului produselor reali&ate. "ceast) ,etod). ofer) foarte 1une oportunit)*i pentru a1ord)ri interdisciplinare ale unor te,e, feno,ene, etc. facilitea&) 'nv)*area prin cooperare 2lucrul 'n grup3 de&volt) capacit)*ile de investigare i de siste,ati&are a infor,a*iilor sporesc ,otiva*ia pentru 'nv)*are prin apelul la situa*ii din via*a cotidian) i prin i,plicarea elevilor. facilitea&) utili&area ,etodelor ,oderne de evaluare 2portofoliu, autoevaluarea, etc.3 per,it valorificare unor surse diverse de infor,are i docu,entare sti,ulea&) autono,ia elevilor i creativitatea acestora ofer) tuturor elevilor posi1ilitatea de a contri1ui, 'ntr+un fel sau altul, la reali&area produsului final. 7valuarea se poate face utili&5nd diverse 8ie de evaluare i autoevaluare, individuale, care ur,)resc reali&area co,peten*elor pe parcursul ,ai ,ultor ani de studiu. In condi*iile 'n care dori, s) reali&), evaluarea co,peten*elor prin reali&area unui proiect de c)tre elevi sau un grup de elevi, evaluarea se va face pe 1a&a unor criterii de evaluare referitoare la concep*ia i reali&area proiectului. Nu ,i se pare potrivit s) utili&), note, litere sau sc)ri de valori dar, ar fi foarte 1ine s) ,arc), printr+un se,n grafic ca&ul 'n care elevul ,anifest) o co,peten*) de fiecare dat) c5nd aceasta 'i este cerut) i prin alt se,n grafic ca&ul 'n care elevul ,anifest) rareori acea co,peten*). 0ac) se constat) c) perfor,an*ele unui elev sunt sla1e la anu,ite co,peten*e, va tre1ui s) re,edie, la ur,)toarele activit)*i, iar dac) se constat) c) perfor,an*ele ,a(orit)*ii elevilor sunt sla1e 'n acest do,eniu, profesorul va tre1ui s)+i revi&uiasc) strategiile de predare. 4entru ca evaluarea s) vin) 'n a(utorul elevului, este reco,anda1il ca fiele de evaluare s) fie pre&entate o dat) cu pre&entarea activit)*ilor care se vor derula, astfel 'nc5t elevul s) 'n*eleag) ,ai 1ine ce anu,e se ateapt) de la el? ce criterii de evaluare vor putea fi ur,)rite.

53

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

VII. MATERIALE DE REFERIN PENTRU ELEVI

FIE DE LUCRU FIE DE DOCUMENTARE PLANIFICAREA PROIECTULUI FIE DE AUTOEVALUARE FIE DE EVALUARE

Foarte important! nainte e a tre!e "a re#o"$area e%er!i&ii"or 'i()a* a a!ti$it+&i"or prop*)e, )e $a !iti !* aten&ie )ar!ina e "*!r* 'i )e $a -a!e o o!*mentare. E"e$ii $or -i )pri.ini&i )+ re#o"$e )ar!ina e "*!r*, )o"i!itan )pri.in*" pro-e)or*"*i. Pro-e)or*" $a &ine e$i en&a e%er!i&ii"or !are a* -o)t re#o"$ate 'i a a!ti$it+&i"or !are a* -o)t e)-+'*rate 'i $a e$a"*a pro/re)*" rea"i#at.

Profil# Te nic Ni'el# 0

54

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI0 DE LUCRU FL 1

PROCE0UL DE PRODUCIE
'(!#)* I*+#$(&) I Studiai desenele de mai jos:

Fig1 Fig2 Formulai ntr-o singur fraz ce tip de activitate reprezint !ompletai enunurile: "n figura 1 sunt transformate "n figura 2 se realizeaz "n figura 3 se repar #$%I&$

Fig3

n cu ajutorul la cauciucuri cu ajutorul de ctre

+rocesul de producie poate fi definit prin totalitatea aciunilor con,tiente ale angajailor unei ntreprinderi- ndreptate cu ajutorul diferitelor ma,ini- utilaje sau instalaii asupra materiilor prime- materialelor sau a altor componente n scopul transformrii lor n produse- lucrri sau servicii cu anumita valoare de pia

Profil# Te nic Ni'el# 0

55

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

'(!#$67) !( !8'$9('
II !ompleteaz enunurile de mai jos astfel nc.t ele s devin corecte ,i complete: +rocesul te/nologic este format din ansam0lul 111111111 prin care se realizeaz un produs sau repere componente ale acestuia +rocesul te/nologic modific at.t ,i structura- c.t ,i compoziia a diverselor materii prime pe care le prelucreaz

+rocesele de munc sunt acele procese prin care factorul uman acioneaz 11111 1111111cu ajutorul unor mijloace de munc
+e l.ng procesele de munc- n unele ramuri industriale e2ist ,i procese naturale n cadrul crora o0iectele muncii sufer transformri 111111111 su0 aciunea unor factori naturali 3industria alimentar 4 procese de fermentaie- industria mo0ilei procese de uscare a lemnului etc 5 NOTEA2 !ele trei imagini de mai sus se pot simplifica astfel:

8actori de produc*ie

4rocesul de produc*ie

Bunuri econo,ice

'(!#$67) SI&9(#
III +entru imaginea de mai jos completai n sgeata de intrare- materiile primematerialele- utilajele-etc utilizate la o0inerea produselor indicate n sgeata de ie,ire

Profil# Te nic Ni'el# 0

56

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI0 DE LUCRU FL 3

CLA0IFICAREA PROCE0ULUI DE PRODUCIE


'(!#)* "*+#$(&) I Figurile de mai jos reprezint componente ale proceselor de producie:

Fig1

Fig2 Fig3

Fig:

Profil# Te nic Ni'el# 0

57

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

&otai n dreptul fiecrei categorii indicate n dreptung/iurile de mai jos numrul figurii a crei component este reprezentat n desen II !ompletai criteriile pe 0aza crora s-a realizat clasificarea procesele de munc de baz procesele auxiliare

procesele de munc de servire procese manuale procese manual mecanice procese de aparatur procese directe procese sintetice procese analitice procese chimice 9rocese de sc@imDare a conAiguraiei sau Aormei procese de asamblare procese de transport. procese de propriu"zise producie

procese de depozitare sau magazina$


Profil# Te nic Ni'el# 0

procese de transport 58

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI0A DE LUCRU FL 4

TIPURI DE PRODUCIE

'(!#)* "*+#$(&) I Indicai caracteristicile procesului de producie dac ntr-o ntreprindere volumul produciei este:
CARACTERI0TICI Vo"*m*" pro *!&iei Nomen!"at*ra pro *!&iei 9ra *" e )pe!ia"i#are a *ti"a.e"or Amp"a)area *ti"a.e"or Re)pe!ta6i"itatea -a6ri!a&iei Ritmi!itatea pro *!&iei D*rata !i!"*"*i e pro *!&ie

1555 6*! -oarte re)tr8n)

155 6*! re)tr8n)

7 6*! -oarte "ar/

+roducie de mas

+roducie de serie

+roducie individual

Profil# Te nic Ni'el# 0

59

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

#$%I&$

pro *!&ia e ma)+ > producia n care la fiecare loc de munc se e2ecut n mod continuu acela,i produs- pe o perioad lung de timp pro *!&ia e )erie > producia la care fa0ricarea produselor de un anumit tip se face ntr-un numr relativ mare de e2emplare- e2ecutarea acestora se repet dup intervale de timp determinate- iar sortimentul fa0ricaiei din ntreprindere este mai restr.ns pro *!&ia in i$i *a"+ )a* *ni!at > producia la care fa0ricarea produselor de un anumit tip se face ntr-un singur e2emplar sau n c.teva e2emplare- e2ecutarea acestora fie c nu se repet sau se repet la intervale de timp necunoscute- iar sortimentul fa0ricaiei este foarte variat

'(!#$67) !( !8'$9('
II +entru enunurile de mai jos 31-2-3-:5 - alege rspunsul corect 3a- 0- c5: 1 ;olumul produciei mare sau foarte mare ,i nomenclatura foarte redus caracterizeaz: a tipul de producie de mas 0 tipul de producie de serie c tipul de producie individual 2 <urata ciclului de producie este mare n cazul: a tipului de producie de mas 0 tipului de producie de serie c tipului de producie individual 3 6mplasarea utilajelor n cazul produciei de unicat se face: a n concordan cu flu2ul te/nologic 0 n concordan cu mijloacele de transport folosite c conform principiului grupelor omogene : =ipul de producie de mas se caracterizeaz: a ritmicitate nedeterminat a produciei 0 nomenclatura produciei foarte restr.ns c durata ciclului de producie mare

Profil# Te nic Ni'el# 0

60

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI0 DE LUCRU FL : OR9ANI2AREA PRODUCIEI N FLU;

'(!#)* I*+#$(&)
I (tiliz.nd desenul de mai sus care indic organizarea produciei n flu2 a unui produscompletai enunurile de mai jos:

8rganizarea produciei n1111 se caracterizeaz prin:


- divizarea procesului te/nologic pe 11111111111 su0 raportul volumului de munc ,i precizarea celei mai raionale succesiuni a e2ecutrii lor- repartizarea e2ecutrii unei operaii sau a unui grup restr.ns de operaii pe 1111111 - amplasarea locurilor de munc n ordinea impus de 11111111 e2ecutrii operaiilor te/nologice- trecerea diferitelor materii prime- piese ,i semifa0ricate de la un loc de munc la altul n mod 111111111111cu ritm reglementat sau li0er n raport cu gradul de sincronizare a e2ecutrii operaiilor te/nologice? - e2ecutarea 1111111111 a operaiilor la toate locurile de munc n cadrul liniei de producie n flu2- deplasarea materialelor- a pieselor- semifa0ricatelor sau produselor de la un loc de munca la altul 11111111 adecvate- e2ecutarea n cadrul formei de organizare a produciei n flu2 a unui 111111 de produs sau pies sau a mai multor produse asemntoare din punct de vedere constructivte/nologic ,i al materiilor prime utilizate

Profil# Te nic Ni'el# 0

61

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

'(!#$67) !( !8'$9('
II #ealizai o clasificare a formelor de producie n flu2 pe linii te/nologice- utiliz.nd sc/ema de mai jos: (')'' TEH)O(O/'E JProducia Gn Alu:K

!inii ,ultio1iect

Cu flu- continuu

Cu rit, regle,entat

!inii auto,ate

Ben&i rulante

Cu instala*ii de transport ,ecani&at

8)r) instala*ii de transport ,ecani&at

Profil# Te nic Ni'el# 0

62

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

'(!#$67) SI&9(#
III (tiliz.nd 0reviarul de calcul- pentru enunurile de mai jos 31-2-35- alege rspunsul corect 3a- 0- c5: 1 Ta!t*" )a* !a en&a e pro *!&ie repre#int+: a intervalul de timp dintre o0inerea a dou produse la captul liniei de producie n flu2? 0 cantitatea de produse care se o0in pe linie n unitatea de timp? c cantitatea de produse care se o0in pe un loc de munc n unitatea de timp 3. Ritm*" e pro *!&ie e)te at e re"a&ia< a td @ABC 0 CBtd @A c nici una din relaiile de mai sus 4. Pe o "inie e pro *!&ie in -"*% mono$a"ent , a" !+rei ta!t e -*n!&ionare e)te e 3 min*te(6*!, "a *n timp e i)poni6i" e 4=55 ore(an )e poate rea"i#a o pro *!&ie an*a"a e> a 1AD AAA 0uci produse 0 21@ AAA 0uci produse c :32 AAA 0uci produse

I; &oteaz mai jos o idee 3noiune5 care i s-a prut important la tema studiat

Profil# Te nic Ni'el# 0

63

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI0 DE LUCRU FL 7
OR9ANI2REA FA?RICRII PRODU0ELOR DUP METODA PRODUCIEI INDIVIDUALE I DE 0ERIE MIC

'(!#)* I*+#$(&) I +entru organizarea fa0ricrii produselor dup metoda produciei individuale ,i de serie mic completai caracteristicile de mai jos: - organizarea unitilor de producie dup 111111111111111111111111 !onform acestei metode de organizare- unitile de producie se creeaz pentru efectuarea anumitor stadii ale procesului te/nologic- iar amplasarea unitilor ,i a utilajelor din cadrul lor se face pe grupe omogene de ma,ini "n acest caz- dotarea locurilor de munc se face cu ma,ini 11111111 care s permit efectuarea tuturor operaiunilor te/nologice la o mare varietate de produse
- trecerea de la o operaie la alta a produsului are loc 1111111111111 "n acest caz e2ist ntreprinderi foarte mari n procesul de producie- ceea ce determin cicluri lungi de fa0ricaie ,i stocuri 111111 de producie neterminat - pentru fa0ricarea produselor se ela0oreaz o te/nologie n care se vor sta0ili urmtoarele aspecte: a5 felul ,i succesiunea 111111111 ce vor fi e2ecutate? 05 grupele de utilaje pe care vor fi 111111111? c5 felul S<;-urilor ce vor fi utilizate 6ceast te/nologie urmeaz a se definitiva pentru fiecare loc de munc - pentru proiectarea te/nologiei de fa0ricaie se folosesc - evideniinduse ela0orarea de te/nologii detaliate care ar necesita o mare perioad de timp ,i costuri ridicate

'(!#$67) !( !8'$9('
II &otez avantajele ,i dezavantajele acestei metode de organizare a produciei

Profil# Te nic Ni'el# 0

64

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI DE DOCUMENTARE FD1
METODA PERT

'(!#$67) !( !8'$9('
Uti"i#8n materia"*" e pre#entare a meto ei PERT, rea"i#ati !erin&e"e e mai .o)<

I !ompletai enunurile: *etoda +$#= reprezint Sim0olurile de mai jos ale unei diagrame +$#= reprezint: 3 5/ 2 / 7

Dr*m*" !riti! > acel drum 1111111111111111111111111


II &otai E reguli care tre0uie respectate n efectuarea analizei +$#=

III 6plicai analiza +$#= pentru organizarea unei conferine de pres <eterminai drumul critic- datele minime posi0ile- datele ma2ime permise ,i marjele de timp

Profil# Te nic Ni'el# 0

65

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

I DE DOCUMENTARE FD3 METODA CPM


'(!#$67) !( !8'$9('

Uti"i#8n materia"*" e pre#entare a meto ei CPM, rea"i#a&i !erinte"e I !ompletai enunurile: *etoda !+* reprezint II 6nalizai elementele reelei !+*:

e mai .o)<

III &otai 3 avantaje ,i 3 dezavantaje ale acestei metode

Profil# Te nic Ni'el# 0

66

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI DE DOCUMENTARE FD4
'(!#$67) !( !8'$9('

METODA @IT

Uti"i#8n materia"*" e pre#entare a meto ei @IT, rea"i#a&i !erinte"e I !ompletai enunul ,i ta0elul de mai jos *etoda FI= reprezint CARACTERI0TICA +rioriti @IT

e mai .o)>

$ngineering !apacitate Flu2 continuu- celule de fa0ricaie 6mplasarea Suprafee mici =ransferul materialelor se face manual

*uncitorii

+rogramarea

Sc/im0ri prompte Stocuri tampon reduse $liminarea stocurilor

Furnizorii +lanificarea si controlul !alitate 8rientarea c.tre control

Funcionarea redusa a ec/ipamentelor


Profil# Te nic Ni'el# 0

67

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FI DE DOCUMENTARE FD: 0I0TEMUL FLE;I?IL DE FA?RICAIE

'(!#$67) !( !8'$9('
Profil# Te nic Ni'el# 0

68

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

Uti"i#8n materia"*" e pre#entare a 0i)tem*"*i -"e%i6i" !erin&e"e e mai .o)>

e -a6ri!a&ie, rea"i#a&i

I !ompletai enunurile de mai jos astfel nc.t ele sa fie corecte ,i complete: (n sistem fle2i0il de fa0ricaie este 111111111111111 capa0il s se adapteze la sarcini de producie diferite at.t su0 raportul formei ,i dimensiunilor c.t ,i al procesului te/nologic care tre0uie realizat Integra0ilitatea- adecvarea- adapta0ilitatea ,i dinamismul structural reprezint 1111111 sistemului fle2i0il de fa0ricaie II 1 2 3 : &otai mai jos definiiile caracteristicilor acestui sistem: integra0ilitatea 4 1111111111111111111111111111111111111111111111 adecvarea 4 11111111111111111111111111111111111111111111111111 adapta0ilitatea 4 1111111111111111111111111111111111111111111111 dinamismul structural 4 111111111111111111111111111111111111111111

III 6vantajele sistemului fle2i0il de fa0ricaie sunt: -

FI DE DOCUMENTARE FD7

PLANIFICAREA ACTIVITILOR 0PECIFICE LOCULUI DE MUNC


Profil# Te nic Ni'el# 0

69

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

(tiliz.nd documentaia unui produs a crui realizare ai urmrit-o la instruirea practic - realizai cerinele de mai jos: I &otai elementele necesare programrii activitilor specifice locului de munc: II !ompletai enunurile de mai jos: De)en*" e e%e!*&ie tre0uie s cuprind toate 111111 necesare e2ecutrii corecte a piesei Vo"*m*" pro *!&iei reprezint 1111111111111 ce tre0uie fa0ricate ntr-un interval de timp ,i este unul dintre factorii principali care determin procesul te/nologic Forma 'i imen)i*ni"e )emi-a6ri!at*"*i determin te/nologia de 1111111111111 "n cadrul analizrii unei te/nologii- tre0uie s se in seama de 1111111111111 de lucru a utilajului e2istent Ca"i-i!area per)ona"*"*i m*n!itor tre0uie cunoscut ,i utilizat 1111111111111

PROIECT
mp+r&i&i pe /r*pe, rea"i#a&i *n proie!t An !are pentr* *n pro *) in )-era )pe!ia"i#+rii $oa)tre )+ pre#enta&i mo *" e p"ani-i!are a a!ti$it+&i"or )pe!i-i!e "o!*"*i e m*n!+.

Profil# Te nic Ni'el# 0

70

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

I. Pentr* a -i e-i!ien&i An a!ti$itatea prop*)+ $+ prop*nem o mo a"itate p"ani-i!are a a!ti$it+&i"or !*prin)e An proie!t> 80iectivul 6ciunea derivat din *etoda de lucru !ine =imp etapei o0iectiv - accesare Identificarea I&=$#&$= cilor posi0ile 1 documentare pe tema - o0servare individual de rezolvare a spt dat - cercetare pro0lemei 0i0liografic - listarea cilor posi0ile Selectarea - dez0aterea pro- n colectivsoluiei de analiza soluiilor contra a soluiilor su0 1 a0ordat n posi0ile ,i argumentarea gsite coordona spt cadrul variantei optime - sta0ilirea rea proiectului soluiei de profesoru a0ordat lui - dez0atere analiza soluiei ,i - 0rainstorming n colectividentificarea domeniilor - o0servaie su0 1 cone2e ,i a necesarului dirijat coordona spt identificarea de materiale implicate - cone2iuni rea resurselor interdisciplinare profesoru necesare lui sta0ilirea grupelor de - diagrama +$#= pe grupelucru- a sau !+* pentru su0 responsa0ilitilor care fiecare grup coordona 2 le revin pe domenii - ela0orare fis rea spt cone2e si a termenelor responsa0iliti liderului ,i calendaristice individuale n a cadrul grupului responsa0i lului de proiect

Profil# Te nic Ni'el# 0

71

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

verificarea ,i corelarea - dez0atere diagramelor ,i a fiselor - negociere de responsa0ilitati - argumentare

colectivsu0 coordonar 1 ea spt profesoru lui responsa0i lul de proiect pe grupe E spt liderul de grup ,i responsa0i lul de proiect profesorul coordona tor ,i responsa0ilul de 1 proiect spt responsa0i lul de proiect lideri de grup

ela0orarea proiectului

efectuarea sarcinilor delimitate pentru fiecare grup: - activiti practice? - te/noredactare su0proiecte asam0larea su0proiectelor ntr-o form unitar

- aciuni concrete presupuse de sarcinile delimitate

- aciuni concrete presupuse de sarcinile delimitate -autoevaluare -interevaluare

analiza proiectului rezultat ,i validarea sa verificarea si evaluarea proiectului susinerea ,i argumentarea proiectului

- prezentarea pe grupe 3turul galeriei5

ela0orarea unor articole - esenializarea pentru revista ,colii - sistematizarea responsa0i 1 diseminarea prezentarea proiectului - te/noredactarea lul de spt rezultatelor la alt clasa proiect lideri de grup asigurarea evaluarea activitilor - liste de profesorul feed-0acG-ului derulate verificare coordona 1
Profil# Te nic Ni'el# 0

72

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

recomandri pentru activitile viitoare

- concluzionare - prezentarea rezultatelor

tor spt responsa0i lul de proiect

II. Pentr* a $+ An!a ra in timp rea"i#a&i o er*"+rii proie!t*"*i prop*).

ia/rama PERT, CPM )a* 9antt ne!e)ar+

III A*toe$a"*a&iB$+ a!ti$itatea Anaintea e$a"*+rii proie!t*"*i pro-e)or, *ti"i#8n -i'a e mai .o).

e ! tre

FI DE AUTOEVALUARE

&r crt 1 2 3

$nunBcriteriu 6u fost avute n vedere ideile indicate 6u fost accesate toate cile de documentare indicate n plan Sunt realizate toate fi,ele de documentare

<6

&(

80servaiicomentarii

Profil# Te nic Ni'el# 0

73

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

sta0ilite n planul de activiti : E @ H D I 1A 11 12 13 1: 1E 1@ 1H 1D S-au identificat soluiile posi0ile S-a realizat analiza soluiilor identificate prin evidenierea avantajelorBdezavantajelor S-a argumentat corect varianta aleasa 6u fost identificate domeniile cone2e implicate n derularea proiectului 6u fost selectate grupele de lucru pe su0iecte 6u fost numii responsa0ilul de proiect ,i liderul de grup 6u fost alocate responsa0ilitile n cadrul proiectului S-a realizat planificarea activitilor pe grupe de lucru S-au ntocmit diagramele corespunztoare S-au respectat planurile sta0ilite S-au asam0lat su0proiectele n proiectul final S-a analizat ,i validat proiectul final S-a realizat prezentarea ,i argumentarea proiectului S-a ela0orat o comunicareBarticol pentru diseminarea rezultatelor proiectului S-au primit sugestii ,i recomandri pentru m0untirea activitilor similare n viitor

Profil# Te nic Ni'el# 0

74

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

FIE DE EVALUARE FE1


PROCE0UL DE PRODUCIE Pentr* en*n&*ri"e e mai .o) C1,3,4,:D, An!er!*ie'te r+)p*n)*" !ore!t Ca, 6, !D> 1 +rocesele de transport intern din cadrul unei ntreprinderi industriale fac parte din: a procesele de producie de 0az 0 procesele de producie de servire c procesele de producie ane2e

Profil# Te nic Ni'el# 0

75

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

2 +rocesele de prelucrarea industrial a grsimilor te/nice ntr-o ntreprindere de industrializarea a crnii reprezint: a procese de producie au2iliare 0 procese de producie de servire c procese de producie ane2e 3 #eparaiile ma,inilor4unelte dintr-o ntreprindere constructoare de ma,ini fac parte din: a procesele de producie de 0az 0 procese de producie au2iliare c procese de producie de servire : *odificarea formei ,i structurii diverselor materii prime se realizeaz n cadrul: a procesului te/nologic 0 procesului natural c procesului de munc II. Citi&i !* aten&ie en*n&*ri"e e mai .o) 'i )!rie&i An rept*" -ie!+r*i en*n& A a!+ A" !on)i era&i a e$+rat )a* F a! A" !on)i era&i -a")> 1 +rocesele sintetice reprezint procesele de producie n care produsele se o0in din mai multe feluri de materii prime- dup prelucrri succesive 2 +rocesele au2iliare au ca scop e2ecutarea unor servicii productive care nu constituie o0iectul activitii de 0az- dar care- prin realizarea lor- condiioneaz 0una desf,urare at.t a activitii de 0az- c.t ,i a celor au2iliare 3 +rocesul te/nologic este format din ansam0lul operaiilor te/nologice prin care se realizeaz un produs sau repere componente ale acestuia : +rocesul de o0inere a oelului este un proces c/imic III. Comp"eta&i en*n&*ri"e e mai .o) a)t-e" An!8t e"e )+ e$in+ !ore!te 'i !omp"ete> 1 !onceptul de proces de producie poate fi definit prin totalitatea proceselor de 1111proceselor te/nologice ,i a proceselor 11111 ce concur la o0inerea produselor sau la e2ecuia diferitelor lucrri sau servicii 2 "n raport cu natura activitii desf,urate- procesele de producie sunt > procese de producie propriu-zise- procese de1111111111 ,i procese de 11111111111111 IV. Pentr* pro!e)*" e pro *!&ie i"*)trat An -i/*ra e mai .o), in i!a&i< - elementele de intrare ale procesului de producie - elementele de ie,ire ale procesului de producie

Profil# Te nic Ni'el# 0

76

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

=oate su0iectele sunt o0ligatorii =imp de lucru 3A min

FI DE EVALUARE FE 3
TIPURI DE PRODUCIE

I Pentr* en*n&*ri"e e mai .o) C1,3,4,:D, An!er!*ie'te r+)p*n)*" !ore!t Ca, 6, !D> 1 ;olumul produciei mare ,i nomenclatura redus caracterizeaz: a tipul de producie de mas?
Profil# Te nic Ni'el# 0

77

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

0 tipul de producie de serie? c tipul de producie individual 2 <urata ciclului de producie este foarte mic n cazul: a tipului de producie de mas? 0 tipului de producie de serie? c tipului de producie individual 3 6mplasarea utilajelor n cazul produciei de unicat se face: a n concordan cu flu2ul te/nologic? 0 n concordan cu mijloacele de transport folosite? c conform principiului grupelor omogene : =ipul de producie individual se caracterizeaz: a volumul produciei forte mare? 0 durata ciclului de producie foarte mic? c repeta0ilitatea fa0ricaiei neregulat II n !o"oana A )*nt in i!ate prin!ipa"e"e tip*ri e pro *!&ie, iar An !o"oana ? )*nt in i!ate !ara!teri)ti!i"e tip*ri"or e pro *!&ie. Rea"i#a&i printrBo )+/eat+ !ore)pon en&a intre tip*ri"e e pro *!&ie in !o"oana A 'i !ara!teri)ti!i"e in !o"oana ?. !oloana 6 !oloana J 1 tipul de producie de mas a nomenclatura foarte restr.ns 2 tipul de producie de serie 0 utilaje universale 3 tipul de producie individual c durata ciclului de producie mic d livrarea la 0aza de recepie

III. Comp"eta&i en*n&*ri"e

e mai .o) a)t-e" An!8t e"e )+

e$in+ !ore!te 'i !omp"ete>

1 =ipul de producie de mas creeaz condiii foarte 0une pentru folosirea pe scar larg a proceselor de producie 11111 - cu efecte deose0ite n 111111 eficienei economice a ntreprinderii 2 +rin 111111111 se nelege o stare organizatoric ,i funcional a ntreprinderiideterminat de nomenclatura produselor fa0ricate- volumul produciei e2ecutate pe fiecare poziie din nomenclatur- gradul de specializare a ntreprinderii- seciilor ,i locurilor de munc- modul de deplasare a diferitelor materii prime- materialesemifa0ricate de la un loc de munc la altul 3 "n cazul tipului de producie de serie- de fapt- se nt.lnesc caracteristici comune at.t tipului de producie 1111111 - c.t ,i tipului de producie 1111111 3unicate5
Profil# Te nic Ni'el# 0

78

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

=oate su0iectele sunt o0ligatorii =imp de lucru 2A min

FIA DE EVALUARE FE4


METODE DE OR9ANI2ARE A PRODUCIEI DE ?A2

I Pentr* en*n&*ri"e e mai .o) C1,3,4,:D, An!er!*ie'te r+)p*n)*" !ore!t Ca, 6, !D> 1 "ntre cele mai importante avantaje ale organizrii produciei de 0az dup metoda produciei individuale ,i de serie mic se numr: a folosirea forei de munc cu grad nalt de calificare? 0 asigurarea c/eltuielilor cu transportul intern ,i salariile?
Profil# Te nic Ni'el# 0

79

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

c procesul de producie are o mare fle2i0ilitate 2 <up gradul de continuitate a desf,urrii procesului de producie- liniile de producie n flu2 pot fi: a monoo0iect ,i multio0iect? 0 n flu2 continuu ,i intermitent? c n flu2 cu ritm li0er de reglementat 3 8rganizarea produciei n flu2 pe linii de fa0ricaie este specific ntreprinderilor care fa0ric: a o gam redus de produse? 0 asam0larea unor componente? c o gam variat de produse II. Comp"eta&i en*n&*ri"e e mai .o) a)t-e" An!8t e"e )+ e$in+ !ore!te 'i !omp"ete> 1 'a organizarea fa0ricrii produselor dup metoda produciei individuale ,i de serie mic- trecerea de la o operaie la alta a produsului are loc111111111111111111 2 $2ecutarea n cadrul formei de organizare a produciei n flu2 a 1111 de produs sau pies 3 8rganizarea produciei n flu2 se caracterizeaz n metode si te/nici specifice cum sunt: organizarea pe 111111111111111111111111111111III. La o "inie e pro *!&ie in -"*%, !antitatea e pro *!&ie pro/ramata a )e e%e!*ta pe )!Eim6 e)te e 345 e pie)e. n -ie!are )!Eim6 )*nt pre$+#*te !8te o*+ Antrer*peri re/"ementate !* o *rat+ 15 min*te -ie!are. Ca"!*"a&i ta!t*" e -*n!&ionare a "iniei. =oate su0iectele sunt o0ligatorii =imp de lucru 1E minute

FIA DE EVALUARE FE:


METODE DE MODERNE DE OR9ANI2ARE A PRODUCIEI

I. Comp"eta&i en*n&*ri"e 1

e mai .o), a)t-e" An!8t e"e )+

e$in+ !ore!te 'i !omp"ete>

*etoda 11111 > metod de organizare a produciei- la care operaiile succesive tre0uie realizate prin respectarea restriciilor de prioritate ,i de termene

Profil# Te nic Ni'el# 0

80

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

2 *etoda Fust in =ime > metod de organizare a produciei conform creia tre0uie s se produc 11111111111111 3 *etoda <rumului !ritic4!+* > metod de organizare a produciei- care lucreaz 1111111111111 - asociai fiecrei activiti ,i permite- totodat- at.t estimarea costurilor- c.t ,i a timpului de e2ecuie a proiectului II. Repre#entarea *n*i no An meto a CPM )e rea"i#ea#+ !a An -i/*ra 5 10 25 e mai .o)>

Comp"eta&i An

rept*n/Ei*ri"e -i/*rii !e repre#int+ $a"ori"e n*meri!e

in a!e)t no .

III. 6plicai analiza +$#= pentru realizarea unei reviste <eterminai drumul criticdatele minime posi0ile- datele ma2ime permise ,i marjele de timp

=oate su0iectele sunt o0ligatorii =imp de lucru :E min

FIA DE EVALUARE FE 7
+e parcursul desf,urrii fiecrei etape a proiectului se face o monitorizare conform Fi,ei E ,i- n acela,i timp- se va completa o Fi, individual de urmrire a competenelor Fi,ele individuale se prezint elevilor la nceputul derulrii proiectului FIA DE MONITORI2ARE PROIECT Fi,a E &r crt 1 $nunBcriteriu 6u fost avute n vedere ideile indicate <6 &( 80servaiicomentarii

Profil# Te nic Ni'el# 0

81

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

2 3 : E @ H D I 1A 11 12 13 1: 1E 1@ 1H 1D

6u fost accesate toate cile de documentare indicate n plan Sunt realizate toate fi,ele de documentare sta0ilite n planul de activiti S-au identificat soluiile posi0ile S-a realizat analiza soluiilor identificate prin evidenierea avantajelorBdezavantajelor S-a argumentat corect varianta aleasa 6u fost identificate domeniile implicate n derularea proiectului cone2e

6u fost selectate grupele de lucru pe su0iecte 6u fost numii responsa0ilul de proiect ,i liderul de grup 6u fost alocate responsa0ilitile n cadrul proiectului S-a realizat planificarea activitilor pe grupe de lucru S-au ntocmit diagramele corespunztoare S-au respectat planurile sta0ilite S-au asam0lat su0proiectele n proiectul final S-a analizat ,i validat proiectul final S-a realizat prezentarea ,i argumentarea proiectului S-a ela0orat o comunicareBarticol diseminarea rezultatelor proiectului pentru

S-au primit sugestii ,i recomandri pentru m0untirea activitilor similare n viitor

FIE DE URMRIRE INDIVIDUALE A COMPETENELOR


Profil# Te nic Ni'el# 0

82

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

E"a6orarea *n*i proie!t 'i e"a6orarea *n*i pro *) Fi,a @ Criterii e e$a"*are +roiect

!riterii referitoare la concepia proiectului: - elevul a ,tiut s aleag ,i s numeasc produsul pe care l va confeciona? - elevul a identificat etapele realizrii produsului - elevul a ,tiut s precizeze ordinea logic a etapelor realizrii produsului - elevul a ales materialele necesare realizrii produsului - elevul a identificat instrumentele ,i mijloacele necesare? - elevul a analizat te/nicile pe care tre0uie s le aplice n fiecare etap !riterii referitoare la realizarea proiectului-produs - fiecare grup a ,tiut s organizeze mprirea sarcinilor - fiecare grup respect mprirea sarcinilor - fiecare grup a efectuat activitatea n timpul sta0ilit

Profil# Te nic Ni'el# 0

83

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

8JS$#;6%I$: "n dreptul fiecrui criteriu se va completa coeficientul de realizare

Profil# Te nic Ni'el# 0

84

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

CORE(AREA TEME(OR C% MATER'A(E(E -E RE+ER')1E


TEMA Conceptul de proces de produc*ie. Co,ponentele procesului de produc*ie. + ,)ri,i de intrare + etape de reali&are a procesului de produc*ie + ,)ri,i de ieire MATER'A(E(E PE)TR% PRO+E*OR' 8i) conspect 8C@ 8olie transparent) 8T@ MATER'A(E(E PE)TR% E(EV' 8i) de lucru 8!@ 8i) de evaluare 87@

Criterii de clasificare a proceselor de produc*ie. + ,odul de participare la e-ecutarea produselor 8i) conspect 8C H 2procese de ,unc) de 1a&), procese au-iliare, procese de ,unc) de deservire3 8olie transparent) + ,odul de e-ecu*ie 2,anuale, ,anual+,ecanice, 8T H procese de aparatur)3 + ,odul de o1*inere a produselor finite din ,aterii pri,e 2directe, sintetice, analitice3 + natura tehnologic) a opera*iilor efectuate 2procese chi,ice, de schi,1are a configura*iei sau for,ei, de asa,1lare, de transport3 + natura activit)*ii desf)urate 2procese de produc*ie propriu+&ise, procese de depo&itare sau ,aga&ina(, procese de transport3 8i) conspect 8C A Tipuri de produc*ie. individual), 'n serie, 'n flu-, de ,as), auto,ati&at), 'n celule de fa1rica*ie 8olie transparent) 8T A /etode de organi&are a produc*iei. + organi&area produc*iei 'n flu- 2divi&area procesului tehnologic pe opera*ii, a,plasarea locurilor de ,unc), trecerea ,ateriilor pri,e de la un loc de ,unc) la altul3 + organi&area produc*iei individuale i de serie ,ic) 2organi&area unit)*ilor de produc*ie dup)
Profil# Te nic Ni'el# 0

8i) de lucru 8!H 8i) de evaluare 87 @

8i) de lucru 8!A 8i) de evaluare 87H 8i) de lucru 8!I 8i) de lucru 8!9 8i) de evaluare 87A

8i) conspect 8C I 8olie transparent) 8T I 8olie transparent) 8T9 Breviar de calcul

85

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

principiul tehnologic, pentru fiecare loc de ,unc)3 + progra,are liniar) + ,etoda 47%T 2tehnica evalu)rii repetate a 8i) conspect 8C progra,ului3 9? 8C :?8CJ + ,etoda C4/ 2,etoda dru,ului critic3 8olie transparent) + ,etoda GCust in ti,eD 8T :?8TJ?8TK

8i) docu,entare 80@?80H?80A 8is)evaluare87A ?I

Tendin*e. + siste, fle-i1il de fa1rica*ie 2integra1ilitate, 8i) conspect 8C K 8i) docu,entare adecvare, adapta1ilitate, dina,is, structural3 8olie transparent) 80I + avanta(e ale siste,ului fle-i1il 8TL /odalit)*i de planificare a necesarului de ,ateriale 2,aterii pri,e i ,ateriale, se,ifa1ricate, unelte de 8i) conspect 8C L lucru3. /etoda proiectului + clasic? + folosind softEare. 8or*a de ,unc). + profesionist)? + calificat)? + necalificat). 0ocu,ente utili&ate la planificarea activit)*ilor specifice locului de ,unc). + fia de lansare a produsuluiMserviciului? + fie tehnologice? + grafice? + diagra,e? + planuri. 8i) docu,entare 809 8i) planificare activit)*i proiect 8i) 9 proiect 8i) : proiect 8i) de autoevaluare

-bservatii0 8iele conspect i 8iele transparente pot fi folosite i ca 8ie suport pentru co,pletarea 8ielor de lucru i a 8ielor de 0ocu,entare. /aterialele de referin*) pentru profesori pot fi pre&entate elevilor i printr+o aplica*ie 4oEer+ 4oint.

Profil# Te nic Ni'el# 0

86

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

RE0O(VER' PROP%*E
-iagrama PERT a organiFarii unei conAerine de 9res JAaFa 9rimarK
I ..M..M. . @Q ..M. .M..

Tip)rire ,ape de pres)

7la1orare ,ape de presa

",ena(are sal) i echipa,ente

A ..M..M ..

Organi&are conferin*)

L ..M..M. .

@
@@ ..M. .M.. 7valuare

@ ..M..M ..

H
4reg)tire discurs

H ..M..M ..

6nchiriere sal)

A
%edactare co,unicat de pres)

9 ..M..M. .

K ..M..M.. O1*inere confir,)ri

A
: ..M..M ..

H
Tri,itere fa-

J ..M..M..

Profil# Te nic Ni'el# 0

87

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

-iagrama PERT a organiFrii unei conAerine de 9res JAaFa AinalK

Profil# Te nic Ni'el# 0

88

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

I IM QMI 7la1orare ,ape de presa

I
Tip)rire ,ape de presa

@Q KM QMK

A ",ena(are sala si echipa,ente KMQMK

@
Organi&are conferin*)

L LM QML

7valuare

H H
QM 4reg)tire discurs

H HM :MK

0/0

6nchiriere sal)

A
%edactare co,unicat de presa

9 AM HM9

K :MHMK O1*inere confir,)ri

A
: AM HM9

2
Tri,itere fa-

J 9MAMK

Profil# Te nic Ni'el# 0

89

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

Profil# Te nic Ni'el# 0

90

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

-'A/RAMA /A)TT CORE*P%)06TOARE P(A)'+'C6R'' PRO'ECT%(%' !una "c*iunea "legerea te,ei %esponsa1il I @ H A I @ H lider grup @ H A I @ H A planificat reali&at Sta1ilirea o1iectivelor lider grup planificat reali&at 4lanificarea lider grup planificat activit)*ilor reali&at Cercetarea propriu+ ,e,1rii grupului planificat &isa reali&at N@\ planificat "@a3 reali&at NH\ planificat "H13 reali&at NA\ planificat "Ac3 reali&at %eali&area proiectului ,e,1rii grupului planificat reali&at 4re&entarea lider grup planificat re&ultatelor reali&at 7valuarea proiectului profesor planificat reali&at a3 anali&a solu*iei si identificarea do,eniilor cone-e si a necesarului de ,ateriale i,plicate c3 verificarea si corelarea diagra,elor Gantt si a fiselor de responsa1ilitati N responsa1ilul dese,nat in cadrul grupului pentru pro1le,ele identificate

13 sta1ilirea grupelor de lucru, a responsa1ilit)*ilor ce le revin pe do,enii cone-e si a ter,enelor calendaristice

Profil# Te nic Ni'el# 0

91

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

-iagrama PERT a realiFrii unei reBiste JAaFa 9rimarK

Instruire redactori
I ..M..M.. H

0istri1uire sarcini
9 ..M..M.. @ : ..M..M.. @Q

Corectare ] tehnoredactare
J ..M..M.. I K ..M..M.. H

7la1orare ] redactare articole

Selectare redactori
J 4lanificare

Tip)rire 0istri1uire 7valuare


@H ..M.. M.. I @A ..M..M..

ru1rici
@ ..M..M.. H H ..M..M..

%eali&are ,achet)
J A ..M..M..

@@ ..M..M..

Selectare distri1uitori
L ..M..M.. @ @Q ..M..M..

Instruire distri1uitori

Profil# Te nic Ni'el# 0

92

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

-iagrama PERT a realiFrii unei reBiste JAaFa AinalK

9M@M:

Instruire redactori I H

9 JM@MK

0istri1uire sarcini : @

7la1orare ] redactare articole @Q

LM Q M L

J @LMQM@L

Corectare ] tehnoredactare K I
HAMQMHA

H Tip)rire 9 4lanificare ru1rici


@ QMQMQ

H HMQMH

%eali&are ,achet) A J

0istri1uire
@@ H9MQMH9

LM Q M L

@H AHMQMAH

7valuare I

@A A:MQMA:

L IMHQMHI

@ Instruire distri1uitori

@Q 9MHQMH9

Profil# Te nic Ni'el# 0

93

MO3ULUL # PL(NI4IC(RE( SI OR5(NI6(RE( PRO3UCTIEI

Jadea- F - 32AAE5- *anagementul produciei- $ditura 6S$- Jucure,ti

2 'uca- 9 - + - Sisteme fle2i0ile ,i logistic industrial 3 8laru- S - 32AAE5- *anagementul ntreprinderii- $ditura 6S$- Jucure,ti : +uiu- = - *anagementul produciei industriale E #usu- ! - Frunza- ; - *anagement industrial @ !< 4 *anagementul calitii

Profil# Te nic Ni'el# 0

94