Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL BACAU Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Mitruti, Tel. +40 234537200, Email: achizitii.publice@csjbacau.ro, Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de consultanta management de proiect in cadrul proiectului intitulat Schi Parc Slanic Moldova cod SMIS 3393

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii 11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante Codul NUTS: RO211 - Bacau

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii de consultanta management de proiect in cadrul proiectului intitulat Schi Parc Slanic Moldova cod SMIS 3393 Pentru aceasta procedura nu se justifica includerea in valoarea estimata a unei sume aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2) 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea de servicii generale de consultanta in domeniul managementului de proiect pentru proiectul Schi Parc Slanic Moldova Valoarea estimata fara TVA: 488,820.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


14 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49

Pagina 1/7

Fisa de date
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da Valoarea garantiei de participare este de: 9.500 lei, din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art. 278^1 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este de de 4.268,81 lei. Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta comunicat de BNR va fi data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari Formular nr.21 original; Virament bancar n contul autoritatii contractante (cod fiscal 5057580) RO51TREZ0615006XXX000208, Trezoreria Bacau In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Ofertantii care vor constitui garantia de participare n conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004, au obligatia de a face dovada ca reprezinta IMM, respectiv dovada privind numarul de salariati si dovada privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum si valoarea activelor totale. Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 este necesar ca toti asociatii sa faca dovada ca reprezinta IMM, prin atasarea Formularului nr.7.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 5 % din valoarea contractului, exclusiv TVA. Modul de constituire: Garantia de buna executie se constituie n conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, prin urmatoarele moduri: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. n acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, iar suma initiala depusa de catre contractant n contul astfel deschis va fi de cel putin 0,5% din pretul contractului fara TVA. Conf. art. 16 (2) din Legea 346/2004 IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru [...] garantia de buna executie.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Bugetul local NOTA: Cheltuielile care fac obiectul prezentei proceduri sunt cheltuieli neeligibile fiind efectuate din bugetul local.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; - Ordinul 509/2011 al presedindelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie; - Ordin al presedintelui ANRMAP nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. - Ordin al presedintelui ANRMAP, nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 - Legislatia aplicata pe www.anrmap.ro - legislatia aplicata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administra?iei Publice (MDRAP), www.mdrt.ro, www.inforegio.ro legislatie specifica in domeniul sanatatii si securitatii in munca ( HG 300/2006); www.mmuncii.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49

Pagina 2/7

Fisa de date
Formularul nr.1 Declaratie privind eligibilitatea completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz. Formularul nr.2- Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz. Pentru tertul sustinator se solicita Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 lit.a), c1) si d). Formularul nr.3 Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 completat. Acest formular va fi prezentat de catre ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator, dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante sunt: Dragos Benea Presedinte; Nastase Claudiu Vicepresedinte; Floroiu Ionel Vicepresedinte; Popoutanu Dorina Administrator public al judetului Zara Elena Catalina secretar al judetului Fantaza Ciprian - Director executiv Directia juridica si administratie publica locala Mitrea Gabriela Director executiv - Directia economica, informatizare si managementul calitatii Mitruti Mariana Director executiv Directia achizitii publice, contracte, venituri Botez Silviu director executiv Directia dezvoltare durabila si managementul proiectelor Consilieri judeteni: Balan Paustin, Bejan Gheorghe, Belceanu Gheorghe, Bondor Silviu, Bontas Dumitru, Bostan Ionel Gabriel, Cautis Vasile, Casaneanu Gabriel Vasilica, Cosa Maricica Luminita, Dascalu Ioan, Dinu Ioana Raluca, Draganuta Constantin, Dumitru Raspopa Mincu Adrian, Enasoae Petru, Floroiu Ionel, Ganea Laurentiu Eugen, Gritcu Gabriel, Humulescu Vasile, Ichim Mihai, Isvoranu Vasile, Marchis Ana, Marcu Costica, Mihaila Petrica, Martz Carmen, Nastasa Claudiu Constantin, Ochenatu Nechifor Eugen, Olaru Neculai, Olteanu Petre Cezar, Paslaru Marius, Pristavu Mihai, Seto Bogdan Constantin, Stanica Marian Ovidiu, Sapca Nicu, Sendrea Iulian Razvan, Sotcan Theodora - Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor in original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. - Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor in original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local n conformitate cu cerintele autoritatii contractante. In cazul unei asocieri aceste certificate vor fi prezentate de catre fiecare membru. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Formularul nr.4 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz. Formularul nr. 5 - Declaratie Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta completat. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat si prezentat de catre fiecare membru al asocierii.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Pentru persoanele juridice/fizice romane: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si autorizati pentru obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri. Mod de dovedire: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul judetului n care este nregistrat operatorul economic, informatiile cuprinse in acesta sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate /administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (in cazul unei asocieri se va demonstra pentru partea sa care o va realiza in cadrul contractului). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul certificat in copie. Pentru persoanele juridice/fizice straine: Operatorii economici participanti la procedura sa fie legal inregistrati si autorizati pentru obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri Mod de dovedire: Se vor atasa copii dupa original nsotite de traducerea autorizata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 Formularul nr. 6 Informatii generale / Declararea cifrei de ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor afaceri. economici, trebuie sa fie de minim 977.000 lei sau echivalentul sumei Euro la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. n cazul n care ofertantul face dovada ca se ncadreaza n categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Lg.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In cazul asocierilor toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii346/2004. Ofertantul va completa Formular nr. 7-Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49

Pagina 3/7

Fisa de date
Capacitatea economica si financiara a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertanti si persoana respectiva. In cazul acesta ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, angajament ce trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 si art.181 lit.a), c1) si d) si 69^1 din OUG nr.34/2006. Se vor completa Formular nr.1, Formular nr.2 si Formularul nr.3 Se va completa Formular nr. 23 -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Declaratie cu lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani Formularul nr.8 - Declaratie privind lista princ.servicii prestate in Lista va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca ultimii 3 ani completat. acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz. Informatii privind experienta similara, respectiv prestarea de servicii similare Ofertantul va prezenta, pentru contractele propuse: in ultimii 3 ani. Fise privind experienta similara,conform Formular nr.8 bis,

Implicarea n derularea contractului care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentarea unor documente de confirmare (procese verbale de receptie / parti relevante din contract), din care sa rezulte ca a prestat servicii similare prin cel putin 1 contract maxim 2 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 450.000 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client privat beneficiar. Aceste documente vor fi prezentate n original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Nota: Prin servicii duse la bun sfarsit se inteleg : -servicii receptionate partial; -servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani Ofertantul va pune la dispozitia autoritatii contractante: Expertul Cheie 1 - Manager de proiect - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta; - Diploma de manager de proiect recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sporturilor sau echivalent Cod COR 241919 - Experienta profesionala specifica in domeniu, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar pe aceeasi pozitie. Expertul Cheie 2 Specialist Fonduri Structurale - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta - Experienta profesionala specifica in domeniu, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar pe aceeasi pozitie Expertul Cheie 3 Specialist Investitii Turism - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta. - Cunostinte de limba engleza - Experienta profesionala specifica in domeniu, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar de investitii in domeniul turismului si asigurarea activitatii de management a investitiilor Expert cheie 4 Specialist Achizitii Publice - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta. - Certificat diploma expert in achizitii publice, recunoscut CNFPA sau orice alta institutie echivalenta Cod COR 241940 - Experienta de consultant achizitii in managementul / evaluarea a proiectelor in curs de implementare / finalizate Nota: Pentru fiecare expert cheie se va mentiona in CV pozitia propusa si evidentia in mod detaliat activitatile din care rezulta experienta minimala aferenta postului vizat De asemenea, pentru echipa de experti se vor prezenta. - Diplome de studii din care sa rezulte experienta invocate in CV -uri, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul - Orice alte documente care sa probeze experienta indicata in CV; Personalul mentionat in echipa consultantului nu va putea ocupa functii cumulate. - Formularul nr.11- CV in original,semnat si datat de catre experti - Formular nr.26 - Declaratie de disponibilitate, semnata in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta. Formularul nr. 9 Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani Formularul nr.10 -Personalul ce va fi angajat in contract; - Formularul nr.11- CV in original,semnat si datat de catre experti - Formular nr.26 - Declaratie de disponibilitate, semnata in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta

- Formularul nr.11- CV in original,semnat si datat de catre experti - Formular nr.26 - Declaratie de disponibilitate, semnata in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49

Pagina 4/7

Fisa de date
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicabile in Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile vederea asigurarii calitatii in vederea indeplinirii corespunzatoare a aplicabile in vederea asigurarii calitatii in vederea indeplinirii contractului de servicii corespunzatoare a contractului de servicii Formularul nr.25 Autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe locul intai sa faca dovada ca dispune (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere/comodat, etc sau orice alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie) de minim urmatoarele echipamente: pc-uri; laptopuri cu soft-ware aferente (primavera sau similar); videoproiector; camera video digitala; echipamente de birou: fax, imprimante, copiatoare si echipamente de comunicare si conexiune la internet. Nota: Initial la depunerea ofertei, operatorii economici vor prezenta o declaratie ca dispune de dotarea solicitata mai sus. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul acesta ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, angajament ce trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 si art.181 lit.a), c1) si d) si art.69^1 din OUG nr. 34/2006. Informatii privind subcontractantii. Se va prezenta Acord de subcontractare din care sa rezulte informatii privind partile din contract indeplinite de subcontractati, daca este cazul. Subcontractantii vor completa Formularul 4 si Formularul 3. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Informatii privind asocierea.Acordul de asociere trebuie sa contina cel putin: -Lista tuturor asociatilor; -Nominalizarea liderului de asociatie; -Clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului ; Se va prezenta imputernicirea expresa si autentica a liderului de asociatie de a reprezenta asociatia si a semna documente in numele acesteia. Fiecare asociat va prezenta toate documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare Se vor completa Formular nr.1, Formularul nr.2 si Formularul nr.3 Se va completa Formularul nr. 24: Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Formularul nr. 12 - Declaratie privind partea de contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora completat, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz. Formularul nr. 13 Acordul de subcontractare a) Formularul nr. 14 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt ndeplinite de asociati si specializarea acestora completat. b) Formularul nr .15- Acordul de asociere, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va ndeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, n cazul n care acordurile de asociere sunt ncheiate n alta limba dect limba romna, se va prezenta si traducere autorizata n limba romna dupa acesta. c) Formularul nr. 16 mputernicirea liderului asocierii de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire completat.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001:2008 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) pentru managementul proiectelor. Nu se accepta documente in curs de certificare. Se accepta adeverinte/adrese emise de organisme de certificare n care este stipulat faptul ca respectivul operator economic a fost auditat iar certificatele urmeaza sa fie eliberate ulterior. Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001:2005 sau echivalent (certificarea sistem de management de mediu) pentru managementul proiectelor. Nu se accepta documente in curs de certificare. Se accepta adeverinte/adrese emise de organisme de certificare n care este stipulat faptul ca respectivul operator economic a fost auditat iar certificatele urmeaza sa fie eliberate ulterior. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta copie dupa certificat sau, dupa caz documentul doveditor. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.

Se va prezenta copie dupa certificat sau, dupa caz documentul doveditor. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49 Pagina 5/7

Fisa de date
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Expunerea de motive constituie acea parte a propunerii tehnice care prezinta ntelegerea contractului de catre ofertant. Pe baza informatiilor incluse n specificatiile tehnice din documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii ale ofertantului, sectiunea va trebui sa cuprinda minimum urmatoarele informatii: Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia; Prezentarea principalelor prezumtii si riscuri care afecteaza executia contractului, cu comentarii si/sau recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate; de asemenea, se va prezenta n detaliu modul n care ofertantul ntelege sa evite orice situatie care poate reprezenta un conflict de interese. 2. Prezentarea aranjamentelor organizatorice constituie acea parte a propunerii tehnice care prezinta strategia propusa de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin specificatiile tehnice incluse n documentatia de atribuire. Prezentarea trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele informatii: Descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant pentru executarea serviciilor; Descrierea detaliata a input-urilor ofertantului, n termeni de resurse umane specializate, cunostinte, etc., necesare pentru ducerea la ndeplinire n cele mai bune conditii a activitatilor respective si obtinerea rezultatelor, precum Descrierea resurselor umane, tehnice si materiale pe care ofertantul le va pune la dispozitia echipei de experti, n scopul sustinerii activitatilor acestora, inclusiv sprijin logistic, administrativ etc, 3. Contractul de Servicii publicat se va nsusi de ofertant prin semnaturi; se vor completa OBLIGATORIU datele de identificare - Formularul nr.20. Operatorii economici pot prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, dar care nu sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 4. Grafic de prestare al serviciilor, care sa cuprinda detaliat alocarea zilelor de lucru si al expertilor pe fiecare activitate a proiectului ramase de desfasurat. 5. Lista livrabilelor (e.g. plan de proiect, rapoarte de activitate, rapoarte progres, etc) 6. Declaratia privind obligatiile referitoare la protectia mediului si protectia muncii Formular nr.27 7. Declaratie Privind Respectarea Principiului Egalitatii De Sanse Formular nr.28 Acestea trebuie completate n asa fel nct informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere se va prezenta o descriere a implicarii fiecarui asociat in prestarea serviciilor solicitate, modul de colaborare intre asociati in vederea executarii contractului, inclusiv delimitarea sarcinilor si responsabilitatilor individuale in prestarea serviciilor Lipsa propunerii tehnice, prezentarea incompleta sau neprezentarea in forma solicitata a acesteia va duce la respingerea ofertei ca neconforma.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va contine: Formularul nr. 17 (Formular de oferta). Propunerea financiara va fi exprimata n Lei fara TVA, la care se adauga taxa pe valoare adaugata evidentiata distinct. Aceasta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a acesteia. Data de referinta la care se face echivalenta lei/euro este data publicarii invitatiei de participare. Alte precizari: Pretul contractului va fi exprimat in lei, si include toate cheltuielile necesare pentru executia acestuia. Costurile legate de pregatirea ofertei cad in sarcina ofertantilor si nu se deconteaza de catre autoritatea contractanta. Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat in propunerea de contract.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49

Pagina 6/7

Fisa de date
Daca este cazul, la documentele de calificare se va atasa, in original, imputernicirea semnata de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei imputernicite sa angajeze ofertantul in contract, respectiv: Formularul nr.22 (Imputernicire pentru semnatarul ofertei) si, daca exista, copie dupa hotararea / decizia consiliului de administratie sau a organismului corespunzator al operatorului economic, privind nominalizarea persoanei desemnata ca reprezentant legal al societatii. Acestea trebuie atasate si de catre asociati si subcontractanti, atunci cand este cazul. Documentatia trebuie sa fie in totalitate tiparita cu cerneala neradiabila. Toate formularele solicitate se vor prezenta completate integral, cu semnaturile olografe, in original. Adresa la care se depune oferta: Sediul institutiei: Calea Marasesti nr. 2, jud. Bacau, Registratura, camera nr. 2. Modalitatea de depunere a documentelor va fi: Oferta scrisa va contine plicuri sigilate care vor cuprinde: plicul 1 Documentele de calificare (original + copie cu opis); plicul 2 Propunerea tehnica (original + copie cu opis); plicul 3 Propunerea financiara (original + copie cu opis). Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Propunerea tehnica si Propunerea financiara se vor redacta in limba romana, cu caractere diacritice. Oferta va fi numerotata pe fiecare pagina si semnata de catre reprezentantul autorizat al ofertantului imputernicit sa angajeze ofertantul in contract, pentru fiecare dosar in parte, separat. Din modul de indosariere trebuie sa reiasa in mod clar care este originalul ofertei si care este copia, care sunt documentele de calificare, care este propunerea tehnica si care este propunerea financiara. Documentele de calificare se vor indosaria in ordinea in care au fost solicitate in Fisa de date a achizitiei. In cazul in care exista subcontractanti sau asociati, documentele de acelasi tip se vor aseza unul dupa altul (mai intai pentru ofertant sau liderul de asociatie, apoi pentru asociati, dupa care pentru subcontractanti). Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. - Plicul exterior se prezinta impreuna cu scrisoarea de inaintare(Formularul nr. 19), imputernicirea pentru reprezentantul ofertantului sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor(Formularul nr. 18) si dovada constituirii garantiei de participare si trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia: Servicii de consultanta management proiect in cadrul proiectului intitulat Schi Parc Slanic Moldova cod SMIS 3393, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 A nu se deschide inainte de ..................., ora . Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita de depunere, stabilita in documentatia de atribuire. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata mai sus . Indiferent de modalitatea de depunere sau transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertelor, inclusiv forta majora. Pentru persoanele care participa la sedinta de deschidere din partea ofertantilor: 1) imputernicire din partea persoanei autorizate sa reprezinte ofertantul la procedura (conform Formularului nr. 18 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere). 2) copie dupa actul de identitate al persoanelor care participa la deschidere din partea ofertantilor; comisia de evaluare poate solicita si prezentarea acestuia in original; 3) dovada constituirii garantiei de participare prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire 4) dovada ca ofertantul/ofertantii reprezinta o intreprindere mica sau mijlocie, respectiv Formularul nr. 7 completat. Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzator, astfel incat la sedinta de deschidere sa se poata constata integritatea

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In situatia n care se prezinta doua sau mai multe oferte care contin, n cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc si care au preturi egale o noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Bacau - Serviciul Juridic,Documentare, Reglementari Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234535012, Email: directiajuridica@gmail.com, Fax: +40 234537200, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-04-2013 13:49

Pagina 7/7