Sunteți pe pagina 1din 3

Exploatarea resurselor naturale

Problema exploatarii resurselor naturale exista din sec 19 cand modalitatile


de valrificare a acestora s-au dezvoltat si au evoluat. In timpul sec 20 consumul de
energie a crescut considerabil. In prezent, aproximativ 80 din consumul total de
energie al globului este sustinut de extragerea minereurilor combustibili
reprezentati de petrol, carbune, gaze naturale.
!n "tatele #nite, peste 90 din emisiile de gazele cu efect de ser$ provin din
arderea combustibililor fosili.
%&'
(ezi )nc$lzire global$. !n plus, prin ardere se produc
*i al+i poluan+i, ca oxizi de azot, dioxid de sulf, componente organice volatile *i
metale grele.
,rderea combustibililor fosili genereaz$ acid sulfuric *i azotic, care cade pe
P$m-nt ca ploaie acid$, av-nd un impact at-t asupra mediului natural c-t *i asupra
mediului artificial. "culpturi *i monumente construite din marmur$ sunt )n mod
deosebit vulnerabile, deoarece acizii reac+ioneaz$ cu carbonatul de calciu.
.ombustibilii fosili con+in *i materiale radioactive, mai ales uraniu *i toriu, care
este emanat )n atmosfer$. !n anul 2000 au fost emise )n atmosfer$ circa 12.000 de
tone de toriu *i /000 de tone de uraniu prin arderea c$rbunelui.
%0'
"e estimeaz$ c$
)n cursul anului 1982, c$rbunele ars )n "#, a eliberat )n atmosfer$ de 1// de ori
mai mult$ radia+ie dec-t incidentul 12ree 3ile Island.
%/'
,rderea c$rbunelor genereaz$ *i imense cantit$+i de zgur$ *i funingine.
4xploatarea, procesarea *i distribu+ia de combustibili fosili poate crea *i alte
probleme mediului. 3etodele de exploatarea c$rbunelui, )ndeosebi exploatarea )n
cariere de suprafa+$ creeaz$ multe probleme, )n timp ce fora5ele maritime sunt un
pericol pentru organismele acvatice. 6afin$riile de petrol constituie reale amenin+$ri
asupra mediului. 1ransportul c$rbunelui necesit$ locomotive diesel, iar petrolul este
transportat de c$tre petroliere, toate acestea arz-nd combustibili fosili.
Exploatarea gazelor de sist- Fracturarea hidraulic de mare volum - 4ste
singura metod$ economica de extragere a gazelor de 7ist )n acest moment.
3etoda combin$ fora5ul s$pat vertical, i apoi in plan orizontal, cu fracturarea
2idraulica, a5ung-nd la ad-ncimi de pana la &-8 9m. 6ocile sunt fracturate artificial,
fapt ce poate cauza sau antrena seisme. "ute de ma7ini de tona5 mare sunt folosite
pentru fiecare fora5.
Principalele riscuri pe care le implic$ aplicarea te2nologiei prin fracturare
2idraulic$ sunt: scoaterea din circuit a unor terenuri ;densitatea medie fiind de 8
pu<uri de fora5 pe 9m p$trat, la care se adauga reteaua de conducte pentru
transport=, riscul de contaminare a solurilor, poluarea sonor$, zgomotul produs de
ec2ipamentele de fora5 7i cele de transport, utilizarea a zeci de mii de metri cubi de
ap$ pentru fiecare fora5 )n detrimentul agriculturii ;nivelul panzei freatice scade, iar
terenurile nu vor mai fi irigate=. Precedentele din "#, 7i alte state arat$ c$ apa
freatic$ 7i sursele de ap$ potabil$ sunt )n pericol de contaminare, c$ exist$ un risc
seismic asociat, c$ se produce mobilizarea unor substan<e radioactive, a metanului
7i a altor substan<e cu efect de gaze de ser$.
4volu<ia te2nologiilor de exploatare a minereurilor aurifere a inclus )n a doua
5um$tate a sec >> 7i te2nologia cu cianur$. Principalul dezavanta5 este faptul c$
cianura 7i deriva<ii s$i nu sunt biodegradabili 7i vor trebui depozita<i, monitoriza<i 7i
gestiona<i pe termen foarte lung, pe platforma industrial$, dup$ ce instala<iile de
exploatare )7i vor fi )ncetat activitatea economic$. Potentiale efecte ale exploatarii
minereurilor aurifere din 6osia 3ontana utilizand cianura sunt: - Hazardul? poate
ap$rea sub forma mi7c$rilor seismice, precipita<iilor excesive cantitativ ;consecin<$
a sc2imb$rilor climei=,
- Riscurile? privesc contaminarea apelor de suprafa<$ 7i subterane cu substan<e
toxice, avarierea bara5ului iazului de decantare, alunecarea 2aldelor de steril,
afectarea biodiversit$<ii, depopularea zonei, modific$ri ireversibile aduse
geomorfologiei zonei, accidente te2nologice cu scurgeri de substan<e toxice )n
mediu etc.
- Vulnerabiliti? domeniul cel mai vulnerabil este cel al popula<iei supus$ la
solicit$ri foarte mari de tot felul: relocare, dispersare, r$mas$ f$r$ mi5loace de
subzisten<$ dup$ )nc2iderea investi<iei )ntr-o zona )n care va fi dificil de locuit 7i f$r$
nici-un suport economic. (estigiile istorice ;galeriile romane, cl$diri de patrimoniu,
etc= pot disp$rea, fie ca urmare a exploat$rii minereurilor, fie ca efect a deton$rii a
cca 1/0 mii tone explozibil, similar ca putere dega5at$, cu 7apte bombe atomice de
tipul @iros2ima 7i care vor afecta integritatea locuin<elor popula<iei din 6o7ia
3ontan$.
Exploatarea minereurilor radioactive- radia<iile produse de minereurile
radioactive )n timpul exploat$rii, stoc$rii 7i prelucr$rii, au o puternic$ ac<iune nociv$
asupra tuturor vie<uitoarelor. Ae asemenea, de7eurile solide, lic2ide 7i gazoase
rezultate din prelucrarea acestor categorii de minereuri emit timp )ndelungat radia<ii
cu efecte dezastruoase asupra factorilor de mediu.
!ntreaga activitate minier$ produce multiple 7i variate efecte negative
asupra mediului, exemplificate prin:
B modific$ri ale reliefului, manifestate prin degradarea peisa5ului 7i str$mut$ri ale
gospod$riilor 7i obiectivelor industriale din zonele de exploatare?
B ocuparea unor mari suprafe<e de teren pentru activitatea de exploatare, 2aldare,
depozitare a substan<elor minerale utile, instala<ii industriale, c$i de acces etc.,
suprafe<e ce devin astfel total inutilizabile )n alte scopuri, pentru o perioad$ lung$
de timp?
B degradarea terenului, prin deplas$ri pe vertical$ 7i orizontal$ ale suprafe<ei 7i
alunecarea 2aldelor 7i iazurilor de decantare, cu provocarea unor grave accidente?
B impurificarea apelor curg$toare de la suprafa<$ 7i a apelor freatice?
B dezec2ilibrul 2idrodinamic al apelor subterane?
B influen<e negative asupra atmosferei, florei 7i faunei din zon$?
B poluarea c2imic$ a solului, care poate afecta pentru
mul<i ani propriet$<ile fertile ale acestuia?
B zgomote, vibra<ii 7i radia<ii r$sp-ndite )n mediul )ncon5ur$tor