Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 1. Introducere in disciplina Drept Financiar si Fiscal.

1. Notiunea si obiectul dreptului financiar si dreptului fiscal.


2. Izvoarele dreptului financiar.
3. Raporturile juridice de drept financiar.
4. Sistemul financiar al unei tari.
1. Notiunea si obiectul dreptului financiar si dreptului fiscal.
Evolutia societatii umane a confirmat dictonul latin - ``ubi societas ibi ius`` (unde este societate
este si drept).
Recunoscind existenta celor doua mari diviziuni ale dreptului, ramura dreptului finaciar face parte
din dreptul public, intrucit, la fel ca celelalte ramuri de drept public cuprinde norme juridice instituite in
scopul satisfacerii unor interese enerale publice.
Dreptul financiar poate fi definit ca ansamblul unitar de norme juridice care relementeaza
relatiile financiare , ca relatii sociale , in forma economica, de formare, administrare, intrebuintare
si control al resurselor financiare publice, apartinind statului, colectivitatilor locale si institutiilor
publice ale acestora.
2. Izvoarele dreptului financiar.
!n stiintele juridice , conceptul de izvor al dreptului " numit si izvor formal " desemneaza formele
de exprimare a normelor juridice " acte normative.
!zvoarele formale ale dreptului financiar sunt acte juridice normative, avind forta juridica diferita
in functie de tipul actului si autoritatea emitenta.
#sfel , $onstitutia reprezinta %eea fundamentala in toate sistemele de drept din statele moderne.
#cest izvor prin excelenta al dreptului determina , prin normele sale, structura statului, forma de
uvernamint, componenta autoritatilor publice esentiale ale statului, drepturile si obliatiile cetatenilor.
Constitutia Moldovei din 29.07.1994 , extras:
T i t l u l IV
ECONOMI N!ION"# $I
FINN!E"E %&'"ICE
rticolul 12(
Econo)ia
(1) Economia Republicii &oldova este economie de pia'(, de orientare social(, bazat( pe proprietatea
privat( )i pe proprietatea public(, antrenate *n concuren'( liber(.
(+) ,tatul trebuie s( asiure-
a) relementarea activit('ii economice )i administrarea propriet('ii publice ce-i apar'ine *n condi'iile
leii.
b) libertatea comer'ului )i activit('ii de *ntreprinz(tor, protec'ia concuren'ei loiale, crearea unui cadru
favorabil valorific(rii tuturor factorilor de produc'ie.
c) protejarea intereselor na'ionale *n activitatea economic(, financiar( )i valutar(.
d) stimularea cercet(rilor )tiin'ifice.
e) exploatarea ra'ional( a p(m*ntului )i a celorlalte resurse naturale, *n concordan'( cu interesele
na'ionale.
f) refacerea )i protec'ia mediului *nconjur(tor, precum )i men'inerea ec/ilibrului ecoloic.
) sporirea num(rului de locuri de munc(, crearea condi'iilor pentru cre)terea calit('ii vie'ii.
/) inviolabilitatea investi'iilor persoanelor fizice )i juridice, inclusiv str(ine.
rticolul 1*+
,iste)ul financiar-creditar
(1) 0ormarea, administrarea, utilizarea )i controlul resurselor financiare ale statului, ale unit('ilor
administrativ-teritoriale )i ale institu'iilor publice s*nt relementate prin lee.
(+) &oneda na'ional( a Republicii &oldova este leul moldovenesc.
(1) 2reptul exclusiv la emisia monetar( apar'ine 3(ncii 4a'ionale a Republicii &oldova. Emisia se
efectueaz( conform deciziei 5arlamentului.
rticolul 1*1
'u.etul public na/ional
(1) 3uetul public na'ional cuprinde buetul de stat, buetul asiur(rilor sociale de stat )i buetele
raioanelor, ora)elor )i satelor.
(+) 6uvernul elaboreaz( anual proiectul buetului de stat )i buetului asiur(rilor sociale de stat, pe
care le supune, separat, aprob(rii 5arlamentului. 7n caz de formare a fondului extrabuetar, el se prezint(
spre aprobare 5arlamentului.
(1) 2ac( buetul de stat )i buetul asiur(rilor sociale de stat nu au fost adoptate prin lee cu cel pu'in
trei zile *nainte de expirarea exerci'iului buetar, se aplic( *n continuare buetul de stat )i buetul
asiur(rilor sociale de stat ale anului precedent, p*n( la adoptarea noilor buete.
(8) 9rice propunere leislativ( sau amendament care atra majorarea sau reducerea veniturilor
buetare sau *mprumuturilor, precum )i majorarea sau reducerea c/eltuielilor buetare pot fi adoptate
numai dup( ce s*nt acceptate de 6uvern.
[Art.131 al.4! introdus prin "#111$%&I' din ($.().((* +,--%.(/2-.().(( art.0011 al.4!%$! devin al.
$!%0!2
(:) 3uetele raioanelor, ora)elor )i satelor se elaboreaz(, se aprob( )i se execut( *n condi'iile leii.
(;) 4ici o c/eltuial( buetar( nu poate fi aprobat( far( stabilirea sursei de finan'are.
rticolul 1*2
,iste)ul fiscal
(1) !mpozitele, taxele )i orice venituri ale buetului de stat )i ale buetului asiur(rilor sociale de stat,
ale buetelor raioanelor, ora)elor )i satelor se stabilesc, conform leii, de oranele reprezentative
respective.
(+) 9rice alte prest(ri s*nt interzise.
rticolul 1**
Curtea de Conturi
(1) $urtea de $onturi exercit( controlul asupra modului de formare, de administrare )i de *ntrebuin'are
a resurselor financiare publice.
(+) $urtea de $onturi este alc(tuit( din < membri.
(1) 5re)edintele $ur'ii de $onturi este numit de 5arlament, la propunerea 5re)edintelui acestuia, pentru
un termen de : ani. &embrii $ur'ii s*nt numi'i de 5arlament, la propunerea 5re)edintelui acesteia.
(8) $urtea de $onturi prezint( anual 5arlamentului un raport asupra administr(rii )i *ntrebuin'(rii
resurselor financiare publice.
(:) #lte atribu'ii, precum )i modul de oranizare )i func'ionare a $ur'ii de $onturi, se stabilesc prin
lee oranic(.
Dispozitiile Constitutiei sunt dezvoltate prin sistemul legilor si actelor normative ale
statului.
Legea , care cuprinde norme generale, este unul dintre principalele izvoare ormale ale
dreptului inanciar, prin aptul ca ea determina o!ligatiile !ugetare ale cetatenilor si autorizeaza
titularii !ugetului sa eectueze c"eltuieli pu!lice.#rincipiul legalitatii impune ca activitatile
inanciare sa se intemeieze pe dispozitiile legii, impozitele , taxele si orice alte venituri ale
!ugetului pu!lic putind i sta!ilite numai prin lege. $n sistemul nostru de drept precedentul
%udiciar nu este recunoscut ca izvoare de drept. Desigur, acestea au un rol insemnat in
interpretarea normelor %uridice, care tine de aplicarea dreptului.
Codul Fiscal
$odul 0iscal relementeaz( principiile enerale ale impozit(rii *n Republica &oldova, statutul
juridic al contribuabililor, al oranelor fiscale )i al altor participan'i la rela'iile relementate de leisla'ia
fiscal(, principiile de determinare a obiectului impunerii, r(spunderea pentru *nc(lcarea leisla'iei fiscale,
precum )i modul de contestare a ac'iunilor oranelor fiscale.
$odul fiscal este modificat )i completat anual, *n corespundere cu proresele *n mediul de afaceri,
diversificarea rela'iilor )i formelor de cooperare, perfec'ionarea mecanismelor de manaement )i a
proceselor te/noloice, dezvoltarea te/noloiilor informa'ionale.
Titlul ! 2ispozi'ii enerale
Titlul !! !mpozitul pe venit
Titlul !!! Taxa pe valoarea ad(uat(
Titlul != #ccizele
Titlul = #dministrarea fiscal(
Titlul =! !mpozitul pe bunurile imobiliare
Titlul =!! Taxele locale
Titlul =!!! Taxele pentru resursele naturale
Titlul !> Taxele rutiere
rticolul 1. Rela'iile relementate de prezentul cod
(1) 5rin prezentul cod se stabilesc principiile enerale ale impozit(rii *n Republica &oldova, statutul
juridic al contribuabililor, al oranelor fiscale )i al altor participan'i la rela'iile relementate de leisla'ia
fiscal(, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile eviden'ei veniturilor )i c/eltuielilor
deduse, modul )i condi'iile de traere la r(spundere pentru *nc(lcarea leisla'iei fiscale, precum )i modul
de contestare a ac'iunilor oranelor fiscale )i ale persoanelor cu func'ii de r(spundere ale acestora.
(+) 5rezentul cod relementeaz( rela'iile ce 'in de executarea oblia'iilor fiscale *n ce prive)te impozitele
)i taxele enerale de stat, stabilind, de asemenea, principiile enerale de determinare )i percepere a
impozitelor )i taxelor locale.
rticolul 2. ,istemul fiscal al Republicii &oldova
,istemul fiscal al Republicii &oldova reprezint( totalitatea impozitelor )i taxelor, a principiilor, formelor
)i metodelor de stabilire, modificare )i anulare a acestora, prev(zute de prezentul cod, precum )i
totalitatea m(surilor ce asiur( ac/itarea lor.
rticolul *. %eisla'ia fiscal(
(1) %eisla'ia fiscal( se compune din prezentul cod )i din alte acte normative adoptate *n conformitate cu
acesta.
(+) #ctele normative adoptate de c(tre 6uvern, &inisterul 0inan'elor, !nspectoratul 0iscal 5rincipal de
,tat )i ,erviciul =amal de pe l*n( &inisterul 0inan'elor, de alte autorit('i de specialitate ale
administra'iei publice centrale, precum )i de c(tre autorit('ile administra'iei publice locale, *n temeiul )i
pentru executarea prezentului cod, nu trebuie s( contravin( prevederilor lui sau s( dep()easc( limitele
acestuia.
(1) ?n cazul apari'iei unor discrepan'e *ntre actele normative indicate la alin.(+) )i prevederile prezentului
cod, se aplic( prevederile codului.
(8) !mpozitarea se efectueaz( *n baza prezentului cod )i a altor acte normative adoptate *n conformitate cu
acesta, publicate *n mod oficial, )i care s*nt *n vioare pe perioada stabilit( pentru ac/itarea impozitelor )i
taxelor.
(8
1
) 5rocedura fiscal( se aplic( *n timpul )i la locul aplic(rii, dac( leea nu prevede altfel.
(:) !nterpretarea (explicarea) prevederilor prezentului cod )i a altor acte normative adoptate *n
conformitate cu acesta este de competen'a autorit('ii care le-a adoptat dac( actul respectiv nu prevede
altfel. 9rice interpretare (explicare) urmeaz( a fi publicat( *n mod oficial.
@#rt.1 modificat prin "e.ea nr.101 din 11.+0.2+12, *n vioare 18.AB.+A1+C
L&'& (r. )47
din 24.0*.199+
privind sistemul bugetar si procesul bugetar*
L&'& (r. 4)9
din 0).07.1999
privind sistemul public de asigurri sociale
Legea Bugetului de Stat 2013
Legea Bugetului Asigurarilor sociale de stat 2013
,n stat de drept se consolideaza, este apreciat si respectat, in !una masura si in unctie
de %ustetea, claritatea si ermitatea legilor sale, precum si de dura!ilitatea lor.
*. 2aporturile 3uridice de drept financiar.
(e vom opri, in continuare,asupra particularitatilor pe care le prezinta raporturile %uridice
de drept inanciar. -ctele %uridice de drept inanciar saunt acute in scopul ormarii, administrarii,
intre!uintarii si controlului resurselor inanciare ale statului, colectivitatilor locale sau institutiilor
pu!lice al acestora.
Cu privire la su!iectele raportului %uridic de drept inanciar se retine aptul ca in mod
necesar su!iectiv tre!uie sa ie o persoana purtatoare a autoritatii pu!lice . statul, o
colectivitate locala, o institutie pu!lica alata in su!ordonarea acestora.
$dentiicam in aceasta categorie :/inisterul 0inantelor, cu structurile sale, diverse institutii
pu!lice, Curtea de Conturi, inspectorate
1u!iectul pasiv al raportului%uridic de drept inanciar poate i orice persoana %uridica sau
izica, 2 conti!ua!ilul cruia norma %uridica ii sta!ileste o!ligatiile sau drepturile pe linia inatelor
pu!lice.
&ste de su!liniat aptul ca pozitia partilor in raportul %uridic de drept inanciar este aceea de
inegalitate, su!iectul activ putind pretinde su!iectului pasiv prestatiile sau a!tinerile legale.
1untem in ata aplicarii regimului %uridic de drept pu!lic, care presupune o pozitie %uridica
inegala a partilor in raportul %uridic , opusa egalitatii prevazute de regimul de drept privat.
-stel , su!iectul activ are dreptul de a actiona pentru executarea !ugetului pu!lic, de a
actiona pentru sta!ilirea si incasarea, administrarea, utilizarea si controlul resurselor inaciare
pu!lice. 1u!iectul pasiv are o!ligatia de ac"itare a sarcinilor !ugetare , de olosire, potrivit
destinatiilor legale a sumelor alocate din !ugetul pu!lic, precum si dreptul de a contesta modul
de impunere, de executare silita, sanctiunile aplicate etc.
Distingem : actiuni privind sta!ilirea si incasarea veniturilor !ugetare, actiuni privind
administrarea si repartizarea resurselor inanciare, actiuni de control inaciar etc.
4. ,iste)ul financiar al unei tari.
7n economia de pia'(, statutul influen'eaz( procesele economice prin intermediul sectorului public, ce
difer( ca m(rime )i structur( de la o 'ar( la alta )i de la o perioad( la alta. $onceptul de sistem financiar
are un con'inut foarte complex, putDnd fi interpretat sub mai multe aspecte.
!. 5rin prizma rela'iilor economice, sistemul financiar se prezint( ca un ansamblu de rela'ii financiare ce
se manifest( *n procesul complex de constituire,distribuire )i utilizare a fondurilor b(ne)ti, )i este format
din-
- sistemul financiar public.
- sistemul financiar privat.
,istemul financiar public al R& cuprinde-
a3 !ugetul de stat4
!3 !ugetul asigur5rilor sociale de stat4
c3 !ugetele unit56ilor administrativ2teritoriale4
d3 ondurile asigur5rilor o!ligatorii de asisten65 medical5.
,istemul financiar privat cuprinde-
a3Creditul !ancar4
!30inan6ele 7ntreprinderilor