Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 4. Teoria general privind impozitele i taxele.

Sistemul fiscal al Republicii


Moldova
1. Notiunea de impozit. Trasaturile caracteristice ale impozitului.
2. Clasificarea impozitelor. Impozitele i taxele generale de stat. Sistemul impozitelor i
taxelor locale.
3. Principiile impunerii.
4. lementele impozitelor.
!. "dministrarea fiscal#.
1.Notiunea de impozit. Trasaturile caracteristice ale impozitului.
Ca o categorie financiara si ca o componenta principala a sistemului resurselor financiare
pu$lice% impozitele indeplinesc% in aria lor de manifestare% functiile atri$uite finantelor in
general% dar cu unele particularitati imprimate in continutul lor economic% de procesele de
redistri$uire a produsului intern $rut.
&nii economisti atri$uie sistemului fiscal o functie de finantare a c'eltuilor pu$lice% o
functie de redistri$uire a (eniturilor si a(erilor% conform o$iecti(ului de ec'itate% si o functie de
sta$ilizare a economiei. "lti specialisti nu (or$esc explicit de functiile sistemului fiscal%
respecti( ale impozitelor% ci de rolul ce re(ine acestora% si anume)
* rolul financiar% de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea
c'eltuielilor pu$lice+
* rolul inter(entionist% de incura,are sau frinare a unor acti(itati economice +
* rolul social% de redistri$uire a unei parti importante din produsul intern $rut intre
gruparile sociale si indi(izi.
-aportat la functiile atri$uite finantelor pu$lice in ansam$lu% impozitele indeplinesc o
functie de repartitie .numita si functie financiara% care ar include si finantarea c'eltuielilor
pu$lice/% o functie de redistri$uire a (eniturilor si a(erilor asupra acti(itatilor economico*sociale
si o functie de reglare a economiei .de corectare a dezec'ili$relor/. 0a acestea se poate adauga si
o functie de control% care ar semnifica capacitatea impozitelor de a mi,loci efectuarea controlului%
prin $ani% asupra acti(itatilor economice si sociale din diferitele faze ale procesului reproductiei
economice.
In cadrul functiei financiare% prin impozite se realizeaza% in cea mai mare masura% prima
latura a functiei de repartitie atri$uita finantelor pu$lice. "ceasta % deoarece impozitul este
principala forma de procurare a resurselor $anesti la dispozitia statului si% implicit% de
redistri$uire a resurselor intre sfera acti(itatilor materiale si sfera acti(itatilor nemateriale% intre
diferitele ramuri si su$ramuri economice% intre mem$rii societatii.
In aproape toate tarile % o $una parte din produsul inter $rut este repartizata (aloric% in
faza de redistri$uire% prin intermediul impozitelor.
Prin impozite % statul preia la dispozitia sa o parte din (eniturile realizate de actorii pietei
factorilor de producrie ) salariile cu(enite pentru munca prestata% do$inda datorata pentru
capitalul imprumutat % c'iriile aferente $unurilor o$tinute de persoanele fizice din acti(itati
independente etc.
1eniturile disponi$ile ale persoanelor fizice si% uneori% c'iar ale firmelor% ramase dupa
suportarea impozitelor directe% sunt in continuare supuse unui proces de redistri$uire prin
intermediul impozitelor indirecte% pe piata $unurilor si ser(iciilor% cu ocazia procurarii de $unuri
si ser(icii in al caror pr2t3tarif sunt incluse aceste impozite.accize % T.1.".% taxele (amale etc./.
In ceea ce pri(este functia de redistri$uire atri$uita sistemului fiscal% reiese ca impozitele
mi,locesc% alaturi de alte instrumente de politica financiara% realizarea proceselor de redistri$uire
a (eniturilor si a(erilor intre mem$rii societatii % in conformitate cu ceea ce societatea considera
,ust% ec'ita$il.
Criteriile de ec'itate in repartitia (eniturilor si a(erilor difera de la o societate la alta si de
la o perioada la alta. "stfel % societatea poate considera ca fiind ec'ita$ila realizarea unei
egalizari a (eniturilor si a(erilor .de exemplu% in fostele economii socialiste/ sau plafonarea
(eniturilor mari sau asigurarea unui (enit minim pentru toti mem$rii societatii.
4espre functia de reglare% atri$uita sistemului fiscal% se poate (or$i in societatea moderna
incepind cu impunerea conceptiei dupa care impozitele tre$uie considerate nu numai ca resurse
financiare ale statului% ci si ca instrumente de influentare a ati(itatii economice.
Implicarea impozitului in stimularea dez(oltarii economico*sociale presupune o corelare
adeg(ata a proceselor de prele(are su$ forma de impozite% nu numai cu cele consumatoare de
resurse% carora le sunt destinate% ci si cu cele generatoare de (aloare noua% creatoare de produs
national si multiplicatoare a resurselor financiare.
Impactul regalator al impozitelor pe (enituir si a(eri se rele(a cu pregnanta daca este
pri(it ca o parte constituti(a a produsului intern $rut% respecti( a (eniturilor ce re(in
participantilor la procesel de productie.
4aca se urmareste stimularea intreprinzatorilor pentru cresterea productiei si a ofertei
tre$uie sa se diminueze prele(area su$ forma de impozit% rezultind o crestere corespunzatoare a
(enitului ramas% din care o parte mai mare (a putea fi destinata unor noi in(estitii. Pe seama
in(estitiilor efectuate (or creste capacitatile de productie si numarul locurilor de munca create si
se (a reduce soma,ul% (a spori productia % iar economia se (a inscrie pe coordonate de crestere.
Sistemul fiscal al -epu$licii 5oldo(a
Sistemul fiscal al -epu$licii 5oldo(a reprezint# totalitatea impozitelor i taxelor% a principiilor%
formelor i metodelor de sta$ilire% modificare i anulare a acestora% pre(#zute de Codul 6iscal%
precum i totalitatea m#surilor ce asigur# ac'itarea lor.
Impozitele i taxele percepute 7n conformitate cu Codul fiscal i cu alte acte normati(e adoptate
7n conformitate cu acesta reprezint# surse de (enituri ale $ugetului de stat i ale $ugetelor
unit#8ilor administrati(*teritoriale
.1/ Impozitul este o plat# o$ligatorie cu titlu gratuit% care nu 8ine de efectuarea unor ac8iuni
determinate i concrete de c#tre organul 7mputernicit sau de c#tre persoana cu func8ii de
r#spundere a acestuia pentru sau 7n raport cu contri$ua$ilul care a ac'itat aceast# plat#.
.2/ Taxa este o plat# o$ligatorie cu titlu gratuit% care nu este impozit.
.3/ "lte pl#8i efectuate 7n limitele rela8iilor reglementate de legisla8ia nefiscal# nu fac parte din
categoria pl#8ilor o$ligatorii% denumite impozite i taxe.
2.Clasificarea impozitelor. Impozitele i taxele generale de stat. Sistemul impozitelor i taxelor
locale.
.4/ 9n -epu$lica 5oldo(a se percep impozite i taxe generale de stat i locale.
.!/ Sistemul impozitelor i taxelor generale de stat include)
a/ impozitul pe (enit+
$/ taxa pe (aloarea ad#ugat#+
c/ accizele+
d/ impozitul pri(at+
e/ taxa (amal#+
f/ taxele rutiere.
.:/ Sistemul impozitelor i taxelor locale include)
a/ impozitul pe $unurile imo$iliare+
$/ taxele pentru resursele naturale+
c/ taxa pentru amena,area teritoriului+
d/ taxa de organizare a licita8iilor i loteriilor pe teritoriul unit#8ii administrati(*teritoriale+
e/ taxa de plasare .amplasare/ a pu$licit#8ii .reclamei/+
f/ taxa de aplicare a sim$olicii locale+
g/ taxa pentru unit#8ile comerciale i3sau de prest#ri ser(icii de deser(ire social#+
'/ taxa de pia8#+
i/ taxa pentru cazare+
,/ taxa $alnear#+
;/ taxa pentru prestarea ser(iciilor de transport auto de c#l#tori pe rutele municipale% or#eneti i
s#teti .comunale/+
l/ taxa pentru parcare+
m/ taxa de la posesorii de c7ini+
p/ taxa pentru parca,+
</ taxa pentru unit#8ile stradale de comer8 i3sau de prestare a ser(iciilor+
r/ taxa pentru e(acuarea deeurilor+
s/ taxa pentru dispoziti(ele pu$licitare.
.=/ -ela8iile ce 8in de toate impozitele i taxele enumerate la alin..!/ i .:/ se reglementeaz# de
prezentul cod i de alte acte normati(e adoptate 7n conformitate cu acesta.
3.Principiile Impozitarii:
a/ neutralitatea impunerii > asigurarea prin legisla8ia fiscal# a condi8iilor egale in(estitorilor%
capitalului auto'ton i str#in+
$/ certitudinea impunerii > existen8a de norme ,uridice clare% care exclud interpret#rile ar$itrare%
claritate i precizie a termenelor% modalit#8ilor i sumelor de plat# pentru fiecare contri$ua$il%
permi87nd acestuia o analiz# uoar# a influen8ei deciziilor sale de management financiar asupra
sarcinii lui fiscale+
c/ ec'itatea fiscal# > tratare egal# a persoanelor fizice i ,uridice% care acti(eaz# 7n condi8ii
similare% 7n (ederea asigur#rii unei sarcini fiscale egale+
d/ sta$ilitatea fiscal# > efectuare a oric#ror modific#ri i complet#ri ale pre(ederilor legisla8iei
fiscale nemi,locit prin modificarea i completarea prezentului cod+
e/ randamentul impozitelor > perceperea impozitelor i taxelor cu minimum de c'eltuieli% c7t mai
accepta$ile pentru contri$ua$ili.
4. Elementele impozitarii:
a/ o$iectul impunerii > materia impoza$il#+
$/ su$iectul impunerii .contri$ua$ilul/ > persoana specificat# la art.! pct.2/+ Codul 6iscal
c/ sursa de plat# a impozitului sau taxei > sursa din care se ac'it# impozitul sau taxa+
d/ unitatea de impunere > unitatea de m#sur# care exprim# dimensiunea o$iectului impoza$il+
e/ cota .cotele/ de impunere > cuantumul unitar al impozitului sau taxei 7n raport cu o$iectul
impoza$il+
f/ termenul de ac'itare a impozitelor sau taxelor > perioada 7n decursul c#reia contri$ua$ilul este
o$ligat s# ac'ite impozitul sau taxa su$ form# de inter(al de timp sau zi fix# a pl#8ii+
g/ facilit#8ile .7nlesnirile/ fiscale > elemente de care se 8ine seama la estimarea o$iectului
impoza$il% la determinarea cuantumului impozitului sau taxei% precum i la 7ncasarea acestuia%
su$ form# de)
* scutire par8ial# sau total# de impozit sau tax#+
* scutire par8ial# sau total# de plata impozitelor sau taxelor+
* cote reduse ale impozitelor sau taxelor+
* reducerea o$iectului impoza$il+
* am7n#ri ale termenului de ac'itare a impozitelor sau taxelor+
* ealon#ri ale o$liga8iei fiscale.
Scutirile specificate la articolele 33% 34 i 3! i cota zero la aplicarea T1" nu se consider#
facilit#8i .7nlesniri/ fiscale.
. !dministrarea fiscal.
!rticolul ". "dministrarea fiscal#
"dministrarea fiscal# reprezint# acti(itatea organelor de stat 7mputernicite i responsa$ile de
asigurarea colect#rii depline i la termen a impozitelor i taxelor% a penalit#8ilor i amenzilor 7n
$ugetele de toate ni(elurile% precum i de efectuarea ac8iunilor de urm#rire penal# 7n caz de
existen8# a unor circumstan8e ce atest# comiterea infrac8iunilor fiscale.
TIT0&0 1
"45INIST-"-" 6ISC"0?
!rticolul #$". No8iuni
9n scopul exercit#rii administr#rii fiscale% se definesc urm#toarele no8iuni)
1/ Organ fiscal > autoritate a Ser(iciului 6iscal de Stat) Inspectoratul 6iscal Principal de Stat de
pe l7ng# 5inisterul 6inan8elor% inspectoratul fiscal de stat teritorial i3sau inspectoratul fiscal de
stat specializat aflate 7n su$ordonarea Inspectoratului 6iscal Principal de Stat de pe l7ng#
5inisterul 6inan8elor. No8iunea @inspectoratul fiscal de stat teritorialA este identic# cu no8iunea
@organ fiscal teritorialA.
B/ Dare de seam fiscal > orice declara8ie% informa8ie% calcul% not# informati(#% alt document%
care s7nt prezentate sau tre$uie s# fie prezentate organului fiscal% pri(ind calcularea% ac'itarea%
re8inerea impozitelor% taxelor% ma,or#rilor de 7nt7rziere .penalit#8ilor/ i3sau amenzilor ori pri(ind
alte fapte ce 8in de naterea% modificarea sau stingerea o$liga8iei fiscale.
11/ Control fiscal > (erificare a corectitudinii cu care contri$ua$ilul execut# o$liga8ia fiscal# i
alte o$liga8ii pre(#zute de legisla8ia fiscal#% inclusi( (erificare a altor persoane su$ aspectul
leg#turii lor cu acti(itatea contri$ua$ilului prin metode% forme i opera8iuni pre(#zute de
prezentul cod.
12/ nclcare fiscal > ac8iune sau inac8iune% exprimat# prin ne7ndeplinire sau 7ndeplinire
neadec(at# a pre(ederilor legisla8iei fiscale% prin 7nc#lcare a drepturilor i intereselor legitime ale
participan8ilor la raporturile fiscale% pentru care este pre(#zut# r#spundere 7n conformitate cu
!rticolul $#4. Principiile generale de efectuare a controlului fiscal
.1/ Controlul fiscal are drept scop (erificarea modului 7n care contri$ua$ilul respect# legisla8ia
fiscal# 7ntr*o anumit# perioad# sau 7n c7te(a perioade fiscale.
.2/ Controlul fiscal este exercitat de organul fiscal i3sau de un alt organ cu atri$u8ii de
administrare fiscal#% 7n limitele competen8ei acestuia% la fa8a locului i3sau la oficiul acestora.
.4/ "cti(itatea contri$ua$ilului poate fi supus# controlului fiscal pentru o perioad# ce nu
dep#ete termenele de prescrip8ie% sta$ilite la art.2:4% pentru determinarea o$liga8iei fiscale.
.B/ Controlul fiscal se efectueaz# 7n orele de program ale organului care exercit# controlul fiscal
i3sau cele ale contri$ua$ilului.
T-5N0 4 P-SC-IPCI
!rticolul $%4. Termenul de prescrip8ie pentru determinarea o$liga8iilor fiscale
.1/ Cu excep8ia cazurilor pre(#zute la alin..2/% o$liga8iile fiscale pot fi determinate 7n
urm#toarele termene)
a/ impozitele% taxele% ma,or#rile de 7nt7rziere > 7n cel mult 4 ani de la ultima dat# sta$ilit# pentru
prezentarea d#rii de seam# fiscale respecti(e sau pentru plata impozitului% taxei% ma,or#rii de
7nt7rziere .penalit#8ii/% 7n cazul 7n care nu este pre(#zut# prezentarea unei d#ri de seam# fiscale+
$/ sanc8iunile fiscale aferente unor impozite i taxe concrete > 7n cel mult 4 ani de la ultima dat#
sta$ilit# pentru prezentarea d#rii de seam# fiscale pri(ind impozitul i taxa men8ionat# sau pentru
plata impozitului i taxei 7n cazul 7n care nu este pre(#zut# prezentarea unei d#ri de seam#
fiscale+
c/ sanc8iunile fiscale neaferente unor impozite i taxe concrete > 7n cel mult 4 ani din data
s#(7ririi 7nc#lc#rii fiscale.
.2/ Termenul de prescrip8ie nu se extinde asupra impozitului% taxei% ma,or#rii de 7nt7rziere
.penalit#8ii/ sau sanc8iunilor fiscale aferente unui impozit% unei taxe concrete dac# darea de
seam# fiscal# care sta$ilete o$liga8ia fiscal# con8ine informa8ii ce induc 7n eroare sau reflect#
fapte ce constituie infrac8iuni fiscale ori nu a fost prezentat#.
!rticolul $%. Termenul de prescrip8ie pentru stingerea o$liga8iei fiscale
.1/ 4ac# determinarea o$liga8iei fiscale a a(ut loc 7n termen sau 7n perioada sta$ilit# la art.2:4%
ea poate fi stins# prin executare silit# de c#tre organul fiscal 7n conformitate cu prezentul titlu sau
de c#tre instan8a ,udec#toreasc#% 7ns# numai 7n cazul 7n care ac8iunile organului fiscal sau
sesizarea instan8ei ,udec#toreti au a(ut loc pe parcursul a : ani de dup# determinarea o$liga8iei
fiscale.
.2/ Termenul de prescrip8ie se suspend# 7n cazul 7n care)
a/ contri$ua$ilul persoan# fizic# se afl# su$ arest sau este condamnat la pri(a8iune de li$ertate >
pe perioada afl#rii su$ arest sau a pri(a8iunii de li$ertate+
$/ contri$ua$ilul persoan# fizic# lipsete din -epu$lica 5oldo(a mai mult de : luni > pe
perioada a$sen8ei lui+
c/ persoana cu func8ie de r#spundere a contri$ua$ilului persoan# ,uridic# lipsete din -epu$lica
5oldo(a mai mult de : luni > pe perioada a$sen8ei lui+
d/ a fost acordat# o am7nare sau ealonare a stingerii o$liga8iei fiscale > pe perioada am7n#rii sau
ealon#rii stingerii+
e/ instan8a ,udec#toreasc# a 'ot#r7t perceperea impozitului% taxei% ma,or#rii de 7nt7rziere
.penalit#8ii/ i3sau amenzii > pe o perioad# de p7n# la stingerea o$liga8iei fiscale sau p7n# la
caducitatea 'ot#r7rii ,udec#toreti.
.3/ Termenul de prescrip8ie 7i reia cursul din ziua 7ncet#rii circumstan8ei care a ser(it drept
temei pentru suspendarea lui.