Sunteți pe pagina 1din 95

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR l TURISMULUI

ORDINUL nr. 1995 din 13.12.2002


pn!r" #pr$%#r# r&l'n!(rii !)ni*
+N$r'#!i, pri,ind pr$i*!#r# !rn"ril$r -p$r!i,
.i -!#di$#nl$r /"ni!#!# 0"n*1i$n#l( d %#2(3 din p"n*!
d ,dr #l *rin1l$r L&ii 10419955, indi*#!i, NP 066401
n temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea rir. 10/ 1995
privind calitatea n construcii, cu modiic!rile ulterioare, ale art. 2 pct. "5
#i ale art. " alin. $3% din &ot!r'rea (uvernului nr. 3/2001 privind
organi)area #i uncionarea *inisterului +ransporturilor, ,onstruciilor #i
+urismului,
-v'nd n vedere avi)ul ,omitetului +e.nic de /pecialitate
01i)ica construciilor #i cerine uncionale pentru construcii2 nr. 55/
31.05.2002,
*inistrul transporturilor, construciilor #i turismului emite urm!torul
ORDIN7
-rt. 1. 3 /e apro4! reglementarea te.nic! +N$r'#!i, pri,ind
pr$i*!#r# !rn"ril$r -p$r!i, .i -!#di$#nl$r /"ni!#!# 0"n*1i$4
n#l( d %#2(3 din p"n*! d ,dr #l *rin1l$r L&ii 10819955,
indicativ 56 077302, ela4orat! de 8nstitutul de 6roiectare, ,ercetare #i
+e.nic! de ,alcul,n ,onstrucii 3 l.6.,.+. /.-. 9ucure#ti #i prev!)ut!
n ane:a
1
care ace parte integrant! din pre)entul ordin.
-rt. 2. 3 6re)entul ordin va i pu4licat n Monitorul Oficial al
Romniei, 6artea l.
-rt. 3. 3 ;irecia (eneral! +e.nic! va aduce la ndeplinire
prevederile pre)entului ordin.
MINISTRU, MIRON
TUDOR MITREA
' Anexa se public n Buletinul Construciilor- editat de Institutul Naional de
Cercelare-Dezvoltare n Construcii i Econoia Construciilor
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR
l TURISMULUI
NORMATI9 PRI9IND PROIECTAREA
TERENURILOR SPORTI9E l STADIOANELOR
/UNITATEA :UNCIONAL; DE <A=;3 DIN PUNCT
DE 9EDERE AL CERINELOR LE>II1081995
INDICATIV NP 066-2002
Elaborat de:
8nstitutul de 6roiectare, ,ercetare #i +e.nic! de ,alcul n ,onstrucii
38.6.,.+. /.-. 9ucure#ti
1acultatea de ,onstrucii ,ivile, 8ndustriale #i -gricole
,atedra de construcii civile, inginerie ur4an! #i te.nologic!
Dir*!$r &nr#l7 dr. ing. ;an ,<6<=>5<
Dir*!$r &nr#l #d?"n*!7 ing. ?er4an /+<5@/,A
Dir*!$r !)ni*7 ing. ,ristian 9<L-5
Dir*!$r !)ni* #d?"n*!7 ar.. 9ogdan ;<;>BL-+
Dir*!$r *r*!#r7 ing. Cictoria 6L>@?A
R-p$n-#%il l"*r#r7 ar.. 8oana -+-5-/@/,A
Avizat de:
;8B@,=8- (@5@B-L< +@&58,< 3 *.+.,.+.
Dir*!$r &nr#l7 Dng. 8on /+<5@/,A
R-p$n-#%il d !'(7 ing. 6aula ;B-(E*8B@/,A
"
CUPRINS
1. Generaliti............................................................................... 7
!"!" #biect """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$
!"%" Doeniu de aplicare i condiii de utilizare""""""""""""""""""""""""""&
!"'" (e)erine"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *
!"+" ,erinolo-ie """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *
2. Cerine de calitate c!ndiii te"nice criterii #i ni$el%ri de
&er'!r(an c!re)&%n*t!are teren%ril!r )&!rti$e #i
)tadi!anel!r +%nitatea '%nci!nal de ,a*-........................... 11
%"!" (ezisten i stabilitate """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!
Anexa %" l" - Docuente conexe"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '%
%"%" .i-urana n exploatare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '/
Anexa %"%" - Docuente conexe """"""""""""""""""""""""""""""""""""" /!
%"'" .i-urana la )oc"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /%
Anexa %"'" - Docuente conexe""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 01
%"+" I-iena2 sntatea oaenilor2 re)acerea i protecia
ediului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0!
Anexa %"+" - Docuente conexe """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 0/
/
AN./. G.N.RA0. - Princi&ii 1enerale &ri$ind &r!iectarea
teren%ril!r )&!rti$e #i )tadi!anel!r
I" 3rincipii privind proiectarea terenurilor de sport """"""""""""""" 00
II. 3rincipii privind proiectarea stadioanelor""""""""""""""""""""""" !!0
III" 3rincipii privind proiectarea tribunelor"""""""""""""""""""""""""" !/!
I4" 3rincipii privind proiectarea ec5iprilor pentru
servicii suport ale activitii sportive"""""""""""""""""""""""""""" !$0
4" 3rincipii privind asi-urarea instalaiilor a)erente
construciilor sportive n aer liber """""""""""""""" !&%
0
N2R3ATIV PRIVIND PR2I.CTAR.A
T.R.NURI02R SP2RTIV. 4I
STADI2AN.02R +UNITAT.A 5UNC6I2NA07 NP066 - 2002
D. 8A97- DIN PUNCT D. V.D.R. A0
C.RIN6.02R 0.GII 10:1;;< =================== >==================
1. G.N.RA0IT76I
1.1. 2,iect
1.1.1. 3rezentul norativ stabilete condiiile inie de
calitate corespunztoare exi-enelor utilizatorilor de terenuri sportive
i stadioane n aer liber2 6unitatea )uncional de baz72 n con)oritate
cu prevederile 8e-ii !19!**/ :8e-ea calitii n construcii;"
1.1.2. Cele ase cerine de calitate2 obli-atorii a )i eninute pe
ntrea-a durat de existen a unei construcii2 con)or prevederilor
8e-ii !19!**/ sunt< rezisten i stabilitate2 si-urana n exploatare2
si-urana la )oc2 i-iena2 sntatea oaenilor2 re)acerea i protecia
ediului2 izolarea teric2 5idro)u- i econoia de ener-ie2 protecia
potriva z-ootului"
1. 1.2.1. Av=nd n vedere c obiectul norativului l constituie
:unitatea )uncional de baz; a unei construcii sportive n aer liber2
respectiv doar o anuit zon a unei construcii neacoperite2 6incinta
de >oc i tribunele7 cerinele corespunztoare acesteia sunt doar o parte
din cele ase cerine de calitate i anue<
- (ezisten i stabilitate?
- .i-urana n exploatare?
- .i-urana la )oc?
- I-iena2 sntatea oaenilor2 re)acerea i protecia ediului"
Elaborat de< Aprobat de< @INI.,(A8
IN.,I,A,A8 DE 3(#IEC,A(E2 ,(AN.3#(,A(I8#(2
CE(CE,A(E BI ,ECNICD DE C#N.,(ACEII8#( BI
CA8CA8 FN C#N.,(ACEII - ,A(I.@A8AI2 cu ordinul
I"3"C"," ."A" Bucureti GGGGGGGGGGGGGG nr" !**/ din !'"!%"%11% GGGGGGGGGGG
F
1.1.?. Condiiile inie de calitate corespunztoare terenurilor
sportive i stadioanelor stabilite n prezentul norativ2 trebuie
realizate i eninute la aceiai paraetri2 pe ntrea-a durat de
existen a acestora"
1.1.@. Cate-oriile de utilizatori direci ai :unitii )uncionale de
baz; 6incinta de >oc i tribunele7 ale cror exi-ene sunt avute n
vedere n prezentul norativ2 sunt :sportivii; pentru incinta de >oc i
:spectatorii; pentru tribune"
1.1.<. 3entru a veni n spri>inul proiectanilor2 n anexa norati-
vului au )ost prezentate principii -enerale privind rezolvri )uncional-
constructive i de instalaii2 corespunztoare construciilor sportive n
aer liber 6terenuri sportive i stadioane7 n ansablul lor 6inclusiv
)unciunile anexe i auxiliare unitii )uncionale de baz7"
!"!"0" Fn cazul n care sub tribune sunt adpostite )unciuni
anexe i auxiliare unitii )uncionale de baz2 la proiectarea unei
construcii sportive n aer liber vor )i avute n vedere i condiiile de
calitate speci)ice acestora2 ur=nd s se adopte surile cele ai
severe2 atunci c=nd este cazul2 con)or re-leentrilor te5nice n
vi-oare"
1.2. D!(eni%l de a&licare #i c!ndiii de %tili*are
1.2.1. 3revederile prezentului norativ se aplic la proiectarea
terenurilor sportive i stadioanelor noi i vor avea caracter de
recoandare la odernizarea2 reaena>area2 consolidarea sau repara-
rea celor existente"
1.2.2. 3revederile prezentului norativ se adreseaz elaborato-
rilor de proiecte te5nice din doeniul construciilor sportive n aer
&
liber2 or-aniselor de adinistraie central i teritorial inclusiv
persoanelor )izice sau >uridice care iniiaz investiii n doeniu2
responsabililor te5nici cu execuia2 specialitilor veri)icatori de
proiecte i experilor atestai2 precu i proprietarilor i utilizatorilor
construciilor respective"
!"%"'" 8a proiectarea construciilor sportive n aer liber 6terenuri
sportive i stadioane7 se vor respecta2 pe l=n- prevederile prezentului
norativ2 re-leentrile te5nice speci)ice doeniului2 inclusiv pentru
toate celelalte )unciuni anexe ale activitii sportive2 n valabilitate la
data respectiv"
!"%"+" 3entru stabilirea diensiunilor i arca>elor terenurilor
de >oc destinate copetiiilor o)iciale se va lua le-tura n mod
obligatoriu cu Hederaiile (o=ne corespunztoare >ocului9sportului
respectiv"
1.?. Re'erine
I 8e-ea !19!**/ - 8e-ea privind calitatea n construcii
I NC 11!-** - Norativ cadru privind detalierea coninutului
cerinelor stabilite prin 8e-ea !19!**/
1.@. Ter(in!l!1ie
Fn contextul prezentului norativ2 terenii de ai >os au
urtoarea seni)icaie<
Unitatea '%nci!nal de ,a* - spaiul destinat incintei de >oc
i tribunelor a)erente 6exclusiv anexele sportive i alte
aena>ri a)late sub tribune2 dac este cazul7"
*
C!n)tr%cie )&!rti$ - orice aena>are cu caracter provizoriu
sau peranent care )olosete la practicarea unuia sau ai
ultor sporturi"
Stadi!n aren - construcie sportiv copus dintr-un? teren
de sport oolo-at pentru copetiii o)iciale i ec5ipat
pentru a prii spectatori"
Teren de )&!rt - teren aena>at n aer liber i dotat cu insta-
laiile necesare n vederea des)urri antrenaentelor
i9sau copetiiilor sportive2 n con)oritate cu re-leen-
trile )ederaiilor naionale i2 dup caz2 internaionale"
Incinta de A!c - spaiul destinat terenului de >oc i sport
inclusiv accesul i pre>uirea acestuia"
Tri,%na - construcie 6acoperit sau descoperit7 destinat
spectatorilor2 a)lat n exteriorul incintei de >oc 6pe una sau
ai ulte laturi7 i care cuprinde locurile pentru vizionat
spectacolul sportiv precu i circulaiile de acces i
evacuare ale spectatorilor 6exclusiv spaiile anexe aena>ate
sub tribune2 dac este cazul7"
!1
2. C.RIN6. D. CA0ITAT. C2NDI6II T.BNIC.
CRIT.RII 4I NIV.0URI D. P.R52R3AN67
c!re)&%n*t!are teren%ril!r )&!rti$e #i )tadi!anel!r
+%nitatea '%nci!nal de ,a*-
2.1. Re*i)ten #i )ta,ilitate
2.1.1. Generaliti
2.1.1.1. Dei obiectul norativului l constituie :unitatea
)uncional de baz; 6incinta de >oc i tribunele7 cerina de ;rezisten
i stabilitate; se re)er la ntre-ul ansablu al unei construcii sportive
cu tribune2 respectiv la toate prile coponente2 inclusiv terenul de
)undare2 i anue<
- in)rastructura 6)undaii directe2 )undaii indirecte2 ziduri
de spri>in etc"7?
- structura -radenelor?
- structura spaiilor aena>ate sub -radene?
- structura acoperirii tribunei 6copertin7?
- eleentele nestructurale de nc5idere i copartientare?
- instalaii i ec5ipaente electroecanice a)erente
construciilor?
- terenul de )undare 6inclusiv pentru terenurile de >oc7"
Normativul nu se refer la proiectarea structurilor pentru
pilonii instalaiilor de iluminat aferente competiiilor nocturne,
precum i a echipamentelorinstalaiilor sportive.
2.1.1.2. ,erenurile sportive i construciile stadioanelor cu
tribune vor )i proiectate i realizate ast)el nc=t s )ie satis)cut
cerina de calitate :rezisten i stabilitate; con)or re-leentrilor
te5nice" 3rin aceasta se nele-e c aciunile susceptibile de a se
exercita asupra lor n tipul execuiei i exploatrii nu vor avea ca
e)ect producerea vreunuia dintre urtoarele eveniente<
!!
a" prbuirea total sau parial a construciilor?
b" producerea unor de)oraii i9sau vibraii de rie
inacceptabil pentru exploatarea noral?
c" avarierea eleentelor nestructurale 6nc5ideri2 copartien-
tri2 )inisa>e72 a instalaiilor i a ec5ipaentelor ca urare a
de)oraiilor excesive ale eleentelor structurale?
d" producerea2 ca urare a unor eveniente accidentale2 a unor
avarii de tip :prbuire pro-resiv;2 disproporionate n
raport cu cauza care le-a produs"
2.1.1.!. Cerina de calitate :rezisten i stabilitate; trebuie s
)ie satis)cut cu o probabilitate norat2 n tipul unei durate de
exploatare raional din punct de vedere econoic"
2.1.1.". In condiiile prezentului norativ2 satis)acerea cerinei
de calitate :rezisten i stabilitate; poate )i asi-urat nuai n
cazurile n care<
- nu intervin situaii de solicitare cu probabilitate deosebit de
ic de producere i care nu au )ost avute n vedere la proiectare?
- nu se produc erori uane -rave n )azele de
proiectare2 realizare i utilizare ale construciilor respective"
2.1.2. C!ndiii te"nice de &er'!r(an c!re)&%n*t!are cerinei de
calitateCre*i)ten #i )ta,ilitateD
Condiiile te5nice de per)oran care trebuie ndeplinite de
prile de construcie enionate la pct" %" !" ! "%"2 n vederea satis)acerii
cerinei de calitate :rezisten i stabilitate; sunt urtoarele?
!%
2.1.2.1. #tabilitate
.tabilitatea presupune excluderea oricror avarii provenite din<
- deplasarea de ansablu 6de corp ri-id7?
- e)ectele de ordinul II datorate de)orabilitii structurii
n ansablu?
- )laba>ul sau voalarea unor eleente individuale"
2.1.2.2. $ezistena
(ezistena presupune excluderea oricror avarii provenite din
e)orturile interioare2 ntr-o seciune sau un eleent aa cu acestea
rezult din proprietile -eoetrice i ecanice respective 6inclusiv
din e)ectul de-radrii n tip a acestor proprieti7"
(ezistena iplic<
a" (ezistena :ulti;< capacitatea de rezisten2 )r
atin-erea sau depirea strilor liit ultie n condiiile unor
intensiti de v=r) ale aciunilor?
b" (ezistena :n tip;< capacitatea de rezisten la di)erite
aciuni ecanice de durat2 )r apariia unor odi)icri n sens
de)avorabil n tip?
c" (ezistena :la prbuire;< capacitatea de rezisten )r
extinderea cedrii sau prbuirii pe ansablul cldirii atunci
c=nd se produc cedri locale 6distru-eri2 de)oraii reanente
ari etc"7 provenite din di)erite cauze 6ncrcri accidentale2
explozii2 incendii2 ocuri ecanice2 ncrcri repetate sau
ncrcri prelun-ite de durata excesiv7"
2.1.2.!. %uctilitate
Ductilitatea iplic aptitudinea de de)orare postelastic
a eleentelor2 a subansablurilor structurale sau a structurii n
ansablu 6de)oraii speci)ice2 rotiri2 deplasri7 )r reducerea
13
seni)icativ a capacitii de rezisten 6n cazul aciunilor statice7 i
)r reducerea seni)icativ a capacitii de absorbie a ener-iei 6n
cazul aciunilor dinaice inclusiv a celor seisice7"
2.1.2.". $igiditate
(i-iditatea iplic<
- liitarea deplasrilor i de)oraiilor verticale i orizon
tale ale structurii i ale eleentelor nestructurale?
- liitarea valorilor rspunsurilor dinaice ale subansa-
blurilor structurale i ale structurilor n ansablu 6aplitudinile
i acceleraiile vibraiilor7?
- liitarea )isurrii 6n cazul eleentelor de beton2 beton
arat2 beton precopriat i zidrie7"
2.1.2.&. %urabilitate
%"!"%"/"!" Durabilitatea se re)er la<
a" .atis)acerea condiiilor te5nice de per)oran de la
%" l "%" l "-%" l "%"+" pe toat durat de exploatare a cldirii?
b" 8iitarea deteriorrii preature a aterialelor i prilor
de construcie datorit proceselor )izice2 c5iice i biolo-ice"
%"!"%"/"%" Arrirea coportrii n tip<
I e)ectuarea tuturor operaiilor prevzute n procedurile speci)ice
cu precdere n cazul stadioanelor situate<
- pe terenuri de )undare di)icile 6de exeplu2 pe p=nturi
sensibile Ia uezire7?
- n ediu natural a-resiv 6de exeplu pe litoral2 sau n
contact cu ape subterane a-resive7?
- n ediu construit a-resiv 6de exeplu2 n vecintatea
unor cldiri industriale care ean n atos)er substane
a-resive pentru aterialele de construcie respective7"
!+
2.1.?. Princi&ii #i (et!de &entr% $eri'icarea )ati)'acerii
cerinei de calitate CRe*i)ten #i )ta,ilitateD
2.1.!.1. 4eri)icarea satis)acerii cerinei de calitate :rezisten i
stabilitate; se )ace2 n -eneral2 pe baza conceptului de stri liit"
2.1.!.2. .trile liit se de)inesc n con)oritate cu .,A.
!1!1191 i sunt de dou cate-orii<
a" stri liit ultie 6care se re)er la condiiile te5nice de
per)oran de stabilitate2 de rezisten i de ductilitate7?
b" stri liit ale exploatrii norale 6care se re)er la condiia
te5nic de per)oran de ri-iditate7"
2.1.!.!. 3entru veri)icarea satis)acerii cerinei de calitate :rezis
ten i stabilitate; pe baza conceptului de stri liit2 este necesar
stabilirea unor odele de calcul adecvate2 care includ toi )actorii
susceptibili de a interveni"
@odelul de calcul trebuie s )ie su)icient de precis pentru a
estia coportarea cldirii i prilor sale coponente i va ine
seaa de<
- calitatea probabil a execuiei corespunztoare unui nivel
te5nic ini acceptabil?
- -radul de incertitudine al in)oraiilor care stau la baza
proiectrii construciei?
- lucrrile de ntreinere prevzute"
2.1.!.". Fn cazul n care2 pentru unele con)i-uraii structurale
speciale2 etodele analitice nu sunt aplicabile2 veri)icarea satis)acerii
cerinei de calitate :rezisten i stabilitate; poate )i realizat prin
etode experientale 6ncercri pe eleente2 pe subansabluri sau pe
ansablul structurii2 n situ sau n laborator2 la scar natural sau pe
odele reduse7" Des)urarea ncercrilor i interpretrilor rezultatelor
se va )ace pe baza re-leentrilor te5nice speci)ice"
!/
2.1.!.&. .atis)acerea cerinei de calitate :rezistent i stabilitate;
se asi-ur i prin suri speci)ice re)eritoare la<
- concepia -eneral i de detaliu a construciei 6prile
coponente indicate la pct" %" J" l "%"7?
- proprietile2 per)oranele i utilizarea aterialelor i
produselor de construcie?
- calitatea execuiei?
- executarea lucrrilor de ntreinere"
2.1.!.'. Avariile cauzate construciilor stadioanelor cu tribune
de eveniente accidentale i care sunt disproporionate n raport cu
cauza lor iniial2 pot )i evitate sau liitate prin suri adecvate
privind<
- deterinarea riscului de apariie a unor ast)el de eveni
ente?
- adoptarea unei con)i-uraii structurale care nu prezint
sensibiliti la ast)el de eveniente?
- asi-urarea structurii cu ductilitate corespunztoare"
2.1.!.(. Asi-urarea durabilitii iplic suri de protecie la
aciunile a-enilor )izici2 c5iici i biolo-ici din ediul ncon>urtor
6ediul natural i ediul de exploatare7"
Fn particular2 se vor respecta urtoarele re-leentri<
a" 3entru eleentele de beton arat i beton precopriat se
vor prevedea -rosiile inie ale stratului de acoperire cu
beton a arturilor n con)oritate cu .,A. !1!1$91"
b" 3entru eleentele de zidrie se vor respecta prevederile
re)eritoare la tencuieli din norativele 3% i C!$"
c" 3entru protecia anticoroziv a construciilor se vor respecta
prevederile cuprinse n<
- Norativul C !'* - pentru construcii i eleente de
construcii etalice?
17
- Norativul C !$1 - pentru construcii i eleente de
construcii din beton"
2.1.@. 5act!ri care inter$in la $eri'icarea )ati)'acerii cerinei
de calitate &e ,a*a c!nce&t%l%i de )tri li(it
Hactorii care intervin la veri)icarea satis)acerii cerinei pe baza
conceptului de stri liit sunt urtorii<
!" Aciunile a-enilor ecanici?
%" In)luenele ediului natural?
'" 3roprietile aterialelor?
+" 3roprietile terenului de )undare?
/" Keoetria structurii n ansablu i -eoetria
eleentelor de construcie?
0" @etodele de calcul"
%"1.".1. )ciunile agenilor mecanici
%"!"+"!"!" Clasi)icarea i -ruparea aciunii a-enilor ecanici
pentru proiectarea terenurilor sportive i a stadioanelor cu tribune se
)ace con)or .,A. !1!1!91A"
%"!"+"!"%" Evaluarea ncrcrilor peranente se )ace con)or
.,A.!1!1!9!"
In cazul utilizrii unor ateriale netradiionale2 datele privind
-reutatea proprie vor )i preluate din a-reentul te5nic respectiv"
%"!"+"!"'" De)inirea ncrcrilor datorite procesului de exploa
tare se )ace con)or .,A. !1!1!9%"
4alorile norate ale ncrcrilor utile2 uni)or distribuite pe
copertinele i -radenele tribunelor precu i pe planeele spaiilor
aena>ate sub tribune sunt date n tabelul A2 n con)oritate cu
prevederile .,A. !1!1!9%A!"
1F
4alorile norate se re)er la ncrcrile utile curente i
reprezint valori axie probabile n condiii norale de exploatare"
E)ectele dinaice ale ncrcrilor de exploatare asupra tribu-
nelor sunt incluse n prevederile art" %" l "+" l "*"
%"!"+"!"+" Kradenele i planeele spaiilor aena>ate sub tribune
se veri)ic suplientar la o ncrcare concentrat2 stabilit con)or
tabelului B" ncrcarea concentrat se aplic n poziia cea ai de)avo-
rabil2 pe supra)aa dat n tabelul B i n absena sarcinilor utile"
%"!"+"!"/" 4alorile norate ale ncrcrilor utile2 verticale i
orizontale2 pe balustrade2 parapei i atice sunt date n tabelul C n
con)oritate cu .,A. !1!1!9%A!"
Fncrcrile servesc nuai pentru calculul eleentelor balustra-
dei i se consider aplicate pe =na curent a acesteia"
Aciunea orizontal nu se va considera siultan cu cea vertical"
%"!"+"!"0" 3entru planeele spaiilor aena>ate sub tribune2
ncrcrile date de pereii de copartientare neportani2 cu -reutatea
de cel ult ' LN92 se iau n considerare ca ncrcri uni)or
distribuite pe planeu dup cu ureaz<
-perei cu -reutatea p=n la !2/ LN9"""""""""""""""""""""""12/ LN9
%
- perei cu -reutatea ntre !2/-'21 LN9""""""""""""""""""""l 21 LN9
%
3entru pereii cu -reuti ai ari2 ncrcrile se vor calcula
con)or datelor reale 6ca intensitate i poziie7"
%"!"+"!"$" 3entru ncperile aena>ate sub tribune2 pereii de
copartientare neportani vor )i veri)icai pentru cea ai de)avo-
rabil dintre ncrcrile<
a" ncrcare orizontal2 liniar i uni)or distribuit de
12/ LN aplicat la o nlie de 12* de la cota pardoselii?
b" -reutatea unor obiecte sanitare suspendate - )ora verti
cal concentrat l LN?
1@
c" -reutatea obilierului suspendat - )ora vertical uni-
)or distribuit pe supra)aa vertical a pereilor % LN9
%
"
%"!"+"!"&" 3entru structurile stadioanelor cu tribune nu se aplic
reducerea ncrcrilor de exploatare distribuite pe planee prevzut n
cap"0 din .,A. !1!1!9%A!"
%"!"+"!"*" .tructurile tribunelor se calculeaz i la<
- aciuni orizontale2 paralele cu linia locurilor< '/ daN9
etru liniar de r=nd?
- aciuni orizontale2 perpendiculare pe linia locurilor<
%1 daN9etru liniar de r=nd"
%"!"+"!"!1" 4alorile coe)icienilor de ncrcare *n+ i cele ale
)raciunii de lun- durat 6nM7 sunt date n tabelul D n con)oritate cu
.,A. !1!1!91A"
,abelul )
Encrcri %tile di)tri,%ite &e &lan#ee
)l. Copertine pentru tribune
l"cu pantN !<%1 """""""""""""""""""""""12/ LN9
%
%" cu pant !<%1 """""""""""""""""""""""12$/ LN9
%
N!teF
!" Copertinele pentru tribune sunt considerate necirculabile< prin proiectarea de
ar5itectur se vor lua suri pentru interzicerea accesului persoanelor pe
copertine" Dac aceasta nu se poate realiza cu i>loace de blocare si-ure se va
considera o ncrcare util de %"1 LN9% n -ruparea extraordinar2 pe toat
supra)aa tribunei"
%" ncrcarea este raportat la proiecia orizontal a supra)eei copertinei"
'" ncrcarea indicat nlocuiete ncrcarea dat de zpad nuai dac este ai
de)avorabil dec=t aceasta"
+" n )uncie de aplasaent2 copertina se calculeaz suplientar la ncrcarea
cu pra) industrial prevzut n .,A. !1!1!9%A!"
!*
2.1.".2. -nfluenele mediului natural
%"!"+"%"!" Condiiile seisice ale aplasaentului vor )i stabilite2
con)or Norativului 3!112 din 5=rtiile de zonare pentru coe)icienii
Ls6)i-"/-l7i ,c?6)i-"/-%7"
Not: 3entru tribunele cu capacitate ai are de O/111P spectatori9tronson 6ntre rosturi7
se recoand e)ectuarea unui studiu al condiiilor seisice de aplasaent"
%"!"+"%"%" 3resiunea dinaic de baz2 valorile norate ale
ncrcrilor din v=nt i coe)icienii pariali de si-uran care ultiplic
valorile ncrcrilor norate pentru obinerea ncrcrilor de calcul
vor )i stabilite con)or .,A. !1!1!9%1"
%"!"+"%"'" Kreutatea de re)erin a stratului de zpad2 valorile
norate ale ncrcrilor din zpad i coe)icienii pariali de si-uran
care ultiplic valorile ncrcrilor norate vor )i stabilite con)or
.,A. !1!1!9%!"
%"!"+"%"+" Fncrcrile din teperatura exterioar vor )i stabilite
con)or<
- .,A. !1!1!9!% - de)inirea ncrcrilor?
-.,A. !1!1!9%'A - valorile norate2 coe)icienii ncrcrilor
i valorile de calcul ale ncrcrilor"
2.1.".!. .roprietile materialelor
%"!"+"'"!" 3roprietile de rezisten i de)orabilitate ale ate -
rialelor se de)inesc con)or prevederilor .,A. !1!1!91"
%"!"+"'"%" 4alorile caracteristice2 coe)icienii de si-uran pentru
ateriale i valorile de calcul ale rezistenelor aterialelor se vor
stabili n con)oritate cu<
a" re-leentrile te5nice corespunztoare principalelor ate-
riale de construcie<
- beton arat - .,A. !1!1$91?
%%
-oel -.,A. !1!1&919!9%?
-zidrie -.,A. !1!1+?
-len -N311/?
b" re-leentrile te5nice speci)ice n cazul altor ateriale de
construcie tradiionale 6sticl2 piatr2 ateriale plastice etc"7?
c" a-reentele te5nice respective pentru aterialele de con
strucie netradiionale sau din iport"
2.1.".". .roprietile terenurilor de fundare
%"!"+"+"!" 3roprietile terenului de )undare vor )i stabilite prin
cercetare -eolo-ic-te5nic i -eote5nic n con)oritate cu .,A.
!%+%9! i cu celelalte re-leentri te5nice speci)ice care se re)er la
etodele de deterinare ale acestora"
%"!"+"+"%" Caracteristicile )izico-ecanice ale p=nturilor vor
)i stabilite con)or .,A. !%+'"
%"!"+"+"'" 4alorile norate i valorile de calcul ale caracteris
ticilor -eote5nice ale terenurilor de )undare vor )i stabilite con)or
.,A. ''119!9%"
2.1.".&. /eometria structurii 0n ansamblu i a
elementelor de construcie
%"!"+"/"!" 3araetrii -eoetrici ai structurii n ansablu i cei
ai eleentelor de structur se vor ncadra n nivelul de tolerane
stabilit prin .,A. &011 6clasele de precizie i valorile toleranelor7 n
)uncie de diensiunile respective"
%"!"+"/"%" 3entru eleentele de structur din beton arat se vor
respecta i prevederile Norativului C!+1"
%'
%"!"+"/"'" 3entru eleentele de structur din oel se vor respecta
i prevederile .,A. $0$91"
%"!"+"/"+" Eleentele nestructurale de construcie care trebuie s
satis)ac cerina de calitate :rezisten i stabilitate; se consider a
se ncadra n nivelurile de tolerane prevzute prin re-leentrile
corespunztoare"
%"!"+"/"/" Eleentele de structur i nestructurale netradiionale
sau din iport se vor ncadra n nivelul de tolerane prevzut n
a-reentele te5nice respective"
Caracteristicile -eoetrice ale stratului suport pentru terenurile
de >oc se vor ncadra n sisteul de tolerane prevzut n :Caietul de
sarcini; pentru )iecare tip de brcinte n parte"
2.1.".'. 1etodele de calcul
%"!"+"0"!" 3entru stadioanele cu tribune se )olosesc aceleai
etode de calcul ca i pentru toate celelalte cldiri civile i industriale"
%"!"+"0"%" 3rincipiile de baz ale etodelor de calcul2 bazate pe
conceptul de stri liit2 sunt date n urtoarele re-leentri te5nice<
I .,A. !1!1$91 - pentru beton arat i beton precopriat?
I .,A. !1!1&91 - pentru oel?
I .,A. !1!1+ - pentru zidrie?
I N3 11/ - pentru len?
I .,A. &'!0 - pentru terenul de )undare"
%"!"+"0"'" 3entru etodele de calcul bazate pe conceptul de
stare liit2 -ruprile de ncrcri vor )i stabilite con)or .,A.
!1!1!91"
%"!"+"0"+" 3entru calculul structurilor stadioanelor cu tribune2
n a)ara principiilor -enerale incluse n re-leentrile enionate la
2"
art" %"!"+"0"!" se va ine seaa2 n )uncie de tipul structurii2 i de
prevederile urtoarelor re-leentri te5nice<
I 3&/ - Cod pentru proiectarea construciilor cu perei
structurali din beton arat?
I N3 11$ - Cod de proiectare pentru structuri n cadre din
beton arat"
%"!"+"0"/" 3entru calculul seisic al stadioanelor cu tribune
etodele prevzute n Cap" % din Norativul 3!11 vor )i utilizate
dup cu ureaz<
a" 3entru tribune cu capacitate ai ic de /11 persoane9
tronson 6ntre rosturi7 se va aplica etoda de proiectare curent
6etoda A7"
b" 3entru tribune cu capacitatea cuprins ntre /11
%111 spectatori9tronson 6ntre rosturi7 n a)ara etodei A se
recoand i )olosirea etodei de proiectare bazat pe conside
rarea proprietilor de de)orare neliniar a structurii 6etoda
B7< )olosirea etodei este obli-atorie dac nu se respect n
totalitate prevederile re)eritoare la alctuirea de ansablu din
re-leentrile 3!11? 3&/? N311$"
c" Holosirea etodei B este obli-atorie n cazul tribunelor
cu capacitate ai are de %111 persoane9tronson 6ntre rosturi7"
%"!"+"0"0" Deterinarea ncrcrilor seisice pentru eleentele de
construcie care nu )ac parte din structura de rezisten se va )ace con)or
prevederilor Norativelor 3!11" 4eri)icarea satis)acerii cerinei de
calitate :rezisten i stabilitate; se va )ace pe baza etodelor stabilite
prin re-leentrile speci)ice2 pentru eleentele de construcie i
aterialele tradiionale sau prin a-reentele te5nice pentru eleentele de
construcie i aterialele netradiionale sau din iport"
%"!"+"0"$" 3roiectarea antiseisic a instalaiilor i ec5ipaen
telor ecanice ale stadioanelor cu tribune 6inclusiv pentru spaiile
aena>ate sub tribune7 se va )ace cu respectarea principiilor -enerale
din Cap" !1 din Norativul 3!11"
25
2.1.<. Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an c!re)&%n*t!are
cerinei de calitate CRe*i)ten #i )ta,ilitateD
2.1.&.1. 3entru stadioanele cu tribune 6inclusiv pentru ncperile
aena>ate sub tribune7 veri)icarea satis)acerii cerinei de calitate
:rezisten i stabilitate; se )ace cu criteriile sau paraetrii de
per)oran )olosii pentru toate construciile civile i industriale
precu i cu criteriile speci)ice din prezenta re-leentare"
2.1.&.2. Nivelurile de per)oran asociate satis)acerii cerinei
de rezisten i stabilitate sunt cele corespunztoare construciilor din
clasa de iportana III con)or .,A. !1!1191"
2.1.&.!. Nivelurile de per)oran seisic se stabilesc prin
ncadrarea stadioanelor cu tribune n clasa de iportan II con)or
Norativului 3 !11 6coe)icient de iportan Q !2%7"
3rin excepie i nuai cu acordul bene)iciarului tribunele cu
locuri )ixe de )oarte ic capacitate - orientativ p=n la O%11P
persoane9tronson pot )i ncadrate n clasa de iportan III con)or
Norativului 3 !11 6coe)icient Q l 2117"
2.1.&.". Fn con)oritate cu prevederile din Cap" l din
Norativul 3 !11 sub aciunea cutreurului construciile stadioanelor
cu tribune2 inclusiv spaiile aena>ate sub tribune pot su)eri<
a7 la eleente ale structurii< de-radri locale2 controlate i
reparabile2 asociate de)oraiilor post elastice previzibile?
b7 la eleentele nestructurale< de-radri ai extinse dar care
nu pun n pericol viei oeneti sau valori ateriale iportante"
2.1.&.&. 3entru pereii interiori neportani din spaiile 6ncpe-
rile7 aena>ate sub tribune se stabilesc urtoarele criterii i niveluri
de per)oran<
2'
a7 de)oraiile norale pe planul peretelui2 sub ncrcrile
de exploatare prevzute la art" %"!"+"$2 b i c2 nu trebuie s
depeasc valoarea de / sau 2&33, n care 2 este
nliea peretelui n ?
b7 de)oraia instantanee noral pe planul peretelui2
ntr-un punct situat n centrul unui eleent de perete2 datorit
rezerii unei persoane2 nu trebuie s depeasc / ?
c7 de)oraia reanent provocat de ncrcrile de
exploatare2 prevzute la art" II"!+"!"$"a nu trebuie s )ie ai
are de !1 R din de)oraia instantanee noral pe planul
peretelui"
2.1.&.'. Acceleraiile *a+ vibraiilor tribunelor sau ale unora
dintre eleentele coponente se liiteaz n )uncie de )recven 6)7
dup cu ureaz<
) Q l + Cz a Q O
!1-12/
S!1
-%
P 9sec
%
)Q+ &Cz a Q O/ x !1
-'
P 9sec
%
)Q & !11 Cz a QO02%/ x ) x !1
-+
P 9sec
%
2.1.6. Re1%li de &r!iectare
2.1.'.1. 3entru stadioanele cu tribune 6inclusiv pentru spaiile
aena>ate sub tribune7 re-ulile de proiectare sunt cele -eneral valabile
pentru construciile civile i industriale la care se adau- prevederile
din prezentul capitol"
2.1.'.2. $eguli generale de conformare arhitectural-structural
%"!"0"%"!" 3entru stabilirea aplasaentului stadioanelor cu
tribune se vor respecta cu strictee prevederile Norativului 3!112
cap" ' :3lani)icarea i aplasarea construciilor;"
2F
%"!"0"%"%" Ansablul tribunelor va )i tronsonat prin rosturi de
dilatare i9sau rosturi antiseisice n con)oritate cu prevederile din
re-leentrile< N3%&2 3&/ i 3!11"
.e va urri ca tronsoanele rezultate s respecte prevederile
Norativului 3!11 cap" ".1. :Hora n plan i n elevaie;"
%"!"0"%"'" Ale-erea sisteului de )undare se va )ace pe baza
rezultatelor studiului -eote5nic i n concordan cu alctuirea
structurii"
%"!"0"%"+" 3entru tribunele cu -radene rezeate direct pe
p=nt se vor avea n vedere urtoarele<
a" n cazul n care panta se realizeaz prin excavare2 se va
urri asi-urarea stabilitii taluzului respectiv?
b" n cazul n care panta se realizeaz prin uplutur2 se va
urri obinerea unui -rad de copactare care s asi-ure
liitarea tasrilor la valorile adisibile2 con)or re-leent-
rilor te5nice"
%"!"0"%"/" Ale-erea sisteului structural i a aterialului pentru
suprastructura tribunelor se va )ace2 de re-ul2 pe baza unui studiu
te5nico-econoic care va lua n consideraie urtorii paraetri<
I exi-enele )uncionale?
I con)i-uraia n plan i n elevaie?
I nivelul de seisicitate al aplasaentului?
I te5nolo-iile de execuie disponibile?
I durata de execuie?
I costurile suplientare rezultate din necesitile de<
- protecie anticoroziv?
- protecie contra incendiilor?
- ntreinere n exploatare?
I preurile coparate ale<
- aterialelor?
- anoperei?
- utila>elor de construcie"
%&
2.1.'.!. $eguli generale de proiectare pentru elementele
nestructurale
%"!"0"'"!" 3roiectarea antiseisic a eleentelor de coparti
entare i de nc5idere se va )ace2 dup caz2 n una din urtoarele
ipoteze<
a" ca )c=nd parte inte-rant din sisteul structural?
b" cu le-turi care s perit deplasri relative libere n
raport cu structura?
c" solidarizate cu structura2 dar diensionate ast)el nc=t
avariile produse de icarea seisic s )ie inie"
%"!"0"'"%" Eleentele nestructurale exterioare vor )i ancorate de
structura i diensionate ast)el nc=t2 sub aciunea ncrcrilor seis
ice de)inite con)or Norativului 3!112 s-i enin inte-ritatea
)izic ast)el nc=t s nu provoace2 prin cdere total sau parial2
pierderi de viei de oeneti sau rnirea persoanelor din exteriorul
cldirii"
3entru eleentele care pot cdea pe cile de evacuare i de
circulaie2 valorile )orelor de calcul prevzute n Norativul 3!11 se
a>oreaz cu /1 R"
%"!"0"'"'" 3entru a se asi-ura evacuarea n si-uran a tribunelor
i a spaiilor aena>ate sub tribune2 n cazul unui cutreur sever2 se
vor prevedea urtoarele suri<
a" pardoselile i )inisa>ele de pe cile de acces9evacuare vor
)i proiectate ast)el nc=t avarierea lor s nu piedice circulaia
persoanelor?
b" uile de evacuare ale spaiilor de sub tribune vor )i
proiectate ast)el nc=t s se evite pericolul de blocare a acestora
6n )uncie de valorile deplasrilor relative de nivel probabile7"
%*
2.1.'.". $eguli generale de proiectare pentru sistemele de
instalaii i echipamente
%"!"0"+"!" Fncadrarea n cate-orii seisice a sisteelor de
instalaii i ec5ipaente ale stadioanelor cu tribune2 inclusiv pentru
spaiile aena>ate sub tribune2 se )ace n con)oritate cu cap" !1 din
Norativul 3!112 dup cu ureaz<
a" cate-oria seisic A
- sisteele de iluinat?
- sisteele de protecie potriva incendiilor?
b" cate-oria seisic B
- sisteele de ventilare9condiionare a aerisirii?
- reelele de conducte?
- sisteele de tavane suspendate?
- sisteele de alientare cu ap rece i cald"
Not: Instalaiile i ec5ipaentele din cate-oriile A i B vor )i prote>ate potriva
oricror de-radri cauzate de prbuirea unor pri de construcii nvecinate
sau a unor obiecte n tipul cutreurului"
%"!"0"+"%" Cali)icarea seisic a instalaiilor i ec5ipaentelor
n cate-orii seisice se )ace con)or re-leentrilor n vi-oare"
%"!"0"+"'"3unctele terice2 centralele terice2 posturile de
trans)orare i staiile de popare ce deservesc spaiile aena>ate sub
tribune se recoand a )i aplasate2 -rupat2 n cldire independent"
Atunci c=nd se aplaseaz n interiorul spaiilor de sub tribune vor
)i ast)el rezolvate i ec5ipate nc=t s se evite producerea de incendii"
%"!"0"+"+" (ezervoarele pentru alientarea cu ap se vor onta
de re-ul2 n exteriorul cldirilor"
%"!"0"+"/" ,raversrile conductelor peste rosturile antiseisice
se vor aplasa c=t ai aproape de baza structurii tribunei 6de
pre)erin n subsoluri - dac exist7"
30
%"!"0"+"0" 8e-turile 6ancora>ele7 instalaiilor i ec5ipaentelor
cu eleentele de construcie de care sunt )ixate vor )i ast)el proiectate
nc=t ele s nu constituie puncte slabe" 8e-turile 6ancora>ele7 trebuie
s reziste2 n eventualele situaii speciale de solicitare care pot apare n
tipul exploatrii norale sau n tipul seisului<
- deplasarea relativ a reazeelor?
- rsturnarea2 alunecarea i9sau rsucirea instalaiilor sau
ec5ipaentelor"
Fn acest scop se recoand adoptarea unor detalii veri)icate n
practic"
2. l. '.&. $eguli generale de proiectare pentru infrastructura
terenurilor de sport
%"!"0"/"!" Caracteristicile solului suport se stabilesc prin cerce
tare -eolo-ic-te5nic i -eote5nica n con)oritate cu prevederile
subcapitolului %"!"+"+"
%"!"0"/"%" 3entru )iecare tip de :brcinte; prin caietul de
sarcini se vor stabili paraetrii -eote5nici necesari pentru asi-urarea
condiiei de calitate de :ri-iditate; 6liitarea tasrilor7
%"!"0"/"'" Fn cazul n care paraetrii -eote5nici deterinani
prin ncercri sunt in)eriori celor stabilii prin :caietul de sarcini; se
va ntoci o docuentaie special pentru lucrrile de buntire a
terenului natural"
'!
ANETA %"!"
D!c%(ente c!neGe
.,A. !1!1!91A - Aciuni n construcii" Clasi)icarea i -ruparea
aciunilor pentru construcii civile i industriale"
.,A. !1!1!9% - Aciuni n construcii2 ncrcri datorate procesului
de exploatare"
.,A. !1!1!9%A! - Aciuni n construcii2 ncrcri te5nolo-ice
din exploatare pentru construcii civile2 industriale i
a-rozoote5nice"
.,A. !1!1!9%1 - Aciuni n construcii2 ncrcri date de v=nt"
.,A. !1!1!9%! - Aciuni n construcii2 ncrcri date de zpad"
.,A. !1!1!9%' - Aciuni n construcii2 ncrcri date de teperatura
exterioar"
.,A. !1!1!9%'A - Aciuni n construcii2 ncrcri date de tepera-
tura exterioar n construcii civile i industriale"
.,A. !1!1191 - 3rincipii -enerale de veri)icare a si-uranei
construciilor"
.,A. !1!1$91 - Construcii civile i industriale" Calculul i alctui-
rea eleentelor structurale de beton2 beton arat i beton
precopriat"
.,A. !1!1&912 l2 % - Construcii civile2 industriale i a-ricole"
Construcii din oel"
.,A. !1!1*9! - 8ucrri de zidrie" Calculul i alctuirea eleentelor"
'%
.,A. !1!1+- Construcii din zidrie" 3revederi )undaentale pentru
calculul eleentelor structurale"
.,A. !%+%9! - ,eren de )undare" 3rincipii -enerale de cercetare"
.,A. !%+' - ,eren de )undare" Clasi)icarea i identi)icarea p=ntu-
rilor"
.,A. ''119! - ,eren de )undare" 3rincipii -enerale de calcul"
.,A. ''119% - ,eren de )undare" Calculul terenului de )undare n
cazul )undrii directe"
.,A. &011 - Construcii civile2 industriale i a-rozoote5nice" .iste
de tolerane"
3 !11 - Norativ pentru proiectarea antiseisic a construc-
iilor de locuine2 social-culturale2 a-rozoote5nice i
industriale"
3% - Norativ privind alctuirea2 calculul i executarea
structurilor din zidrie"
3&/ - Cod pentru proiectarea construciilor cu perei structu-
rali de beton arat"
3!1 - Norativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de
)undaii directe la construcii"
3$ - Norativ privind proiectarea i executarea construciilor
)undate pe p=nturi sensibile la uezire 63.A7"
3$1 - Instruciuni te5nice pentru proiectarea i executarea
construciilor )undate pe p=nturi cu u)lturi i
contracii ari 63AC@7"
''
C!$ - Instruciuni te5nice privind copoziia i prepararea
ortarelor de zidrie i tencuial"
C!'* - Norativ privind protecia anticoroziv a construciilor
etalice"
C!$1 - Norativ privind protecia anticoroziv a construciilor
din beton"
N311/ - Cod pentru calculul i alctuirea eleentelor de
construcie din len"
N31!* - K5id pentru calculul la stri liit al eleentelor
structurale din len
N311$ - Cod de proiectare pentru structuri n cadre din beton
arat"
N3%& - Nore te5nice provizorii privind stabilirea distanelor
ntre rosturile de dilatare la proiectarea construciilor"
'+
2.2. Si1%rana En eG&l!atare
Cerina privind si-urana n exploatare presupune protecia
utilizatorilor :unitii )uncionale de baz; potriva riscului de
accidentare n tipul exploatrii norale a spaiului destinat
sportivilor 6incinta de >oc7 precu i a spaiului destinat spectatorilor
6tribunele7 urrindu-se asi-urarea urtoarelor condiii tehnice de
performan4
A" .i-urana circulaiei pietonale?
B" .i-urana des)urrii activitii sportive?
C" .i-urana la riscuri provenite din instalaii?
D" .i-urana la intruziuni"
Not4 3rezentul capitol se va consulta preuna cu anexa A din prezentul norativ
:3rincipii -enerale privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor;
precu i preun cu norativul CE I9!**/ privind proiectarea cldirilor
civile din punct de vedere al cerinei de :si-uran n exploatare;"
%"%"6A7 Si1%rana circ%laiei &iet!nale iplic protecia
utilizatorilor potriva riscului de accidentare n tipul circulaiei
pietonale n >urul terenurilor sportive2 n spaiul destinat tribunelor2
precu i n zona acceselor"
Condiiei te5nice privind :si-urana circulaiei pietonale; i
corespund urtoarele
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.2*)+1. #igurana cu privire la cile de acces i circulaiile
0nspre, dinspre i 0n cadrul 5 uniti funcionale de
baz 6
%"%6A7!"!" Condiii -enerale de proiectare :ci de acces i
circulaie;
a" pre>uirile stadionului i n special cile de acces trebuie
s aib nliea de in" %2+1 6sub %2+1 nu se vor
prevedea eleente cu potenial de accidentare7?
'/
b" accesele sportivilor trebuie s )ie separate de accesele
spectatorilor?
c" accesul sportivilor n teren trebuie s )ie direct2 c=t ai scurt
i prote>at )a de spectatori i ass-edia?
d" accesele 6ieirile7 trebuie s )ie arcate vizibil?
e" cile de circulaie trebuie s aib supra)ee antiderapante i
drenate corespunztor 6unde este cazul7?
)" cile de circulaie trebuie s )ie libere de orice obstacol i s
asi-ure condiii de si-uran utilizatorilor?
-" liea acceselor se va calcula corespunztor nurului de
spectatori dar in" !2%1 ?
5" liea cii de circulaie i de evacuare va )i de in" !2%1
pentru circulaia a ax" %11 persoane i de in" !201 pentru
circulaia a ai ult de %11 persoane?
i" toate cile de acces i circulaie pentru spectatori
6inclusiv scrile7 trebuie corespunztor luinate at=t
ziua c=t i noaptea 6cazul copetiiilor n nocturn7?
>" dispoziia barierelor2 scrilor2 pasa>elor i ieirilor trebuie
ast)el realizat nc=t s asi-ure o evacuare )luid2 rapid i n
si-uran urrindu-se evitarea e)ectului de p=lnie 6ci de
acces9ieire prea n-uste7?
U" se va prevedea un siste de senalizare corespunztor2
pentru a se asi-ura o evacuare n condiii de si-uran2
evit=ndu-se deruta i panica"
%"%6A7!"%" Condiii de proiectare :tribune cu locuri n picioare; a"
spaiul a)ectat tribunelor poate avea )ie<
!" supra)aa plan orizontal 6pentru l ' r=nduri de
spectatori7?
%" supra)aa plan nclinat - pant ax" $V?
'" -radene - pant ax" +/V?
'0
b" capacitatea tribunelor av=nd o supra)a plan orizontal sau
nclinat se va stabili consider=nd o densitate de +$ persoane Ia !1
%
surai n plan orizontal?
c" capacitatea tribunelor eu -radene se va stabili consider=nd o
subprire n blocuri de ax" /11 persoane a)late ntre<
I % circulaii paralele cu terenul de >oc la ax" !%211
distan?
I % circulaii perpendiculare pe terenul de >oc - la ax"
!1211 distan?
d" liea cilor de circulaie va )i de in" !2%1 ?
e" distana de la )iecare loc p=n la o cale de circulaie trebuie s
)ie de ax" !%211 ?
)" un )actor principal de securitate n cazul tribunelor cu locuri
n picioare l constituie prevederea i dispunerea corect a barierelor
de reinere2 paralele cu terenul de >oc?
-" distana axi ntre bariere se va stabili n )uncie de panta
tribunelor2 con)or re-leentrilor speci)ice?
5" se recoand ca barierele s )ie continue ntre % ci de
circulaie2 iar n caz c nu sunt continue2 trebuie ast)el aplasate nc=t
s se evite )orarea de culoare pe linia de cea ai are pant 6vezi
)i-" +&2 c - anexa A cap" III"07?
i" nliea barierelor va )i de in" !21% i ax" !2!%
6recoandat !2!1 7?
>" partea superioar a barierelor va )i ast)el rezolvat nc=t s nu
produc vtri n caz de presiune prea are?
U" panta tribunelor cu -radene trebuie s )ie de ax" +/V?
I" distana de la priul r=nd de -radene i ar-inea terenului de
>oc trebuie s )ie in" '211 - pentru tribune cu pant ai are
de '1V i n )uncie de curba de vizibilitate 6dar in" '211 7 - pentru
tribune cu pant ai ic de '1V?
3F
" liea -radenelor trebuie s )ie de< in" %& c i ax"
'& c 6recoandat '/2/ '& c7?
n" nliea -radenelor se recoand a )i cuprins ntre $2/
!* c?
o" se recoand ca nivelul cilor de circulaie s )ie sczut cu
!1-%1 c )a de nivelul -radenelor?
p" supra)eele cilor de circulaie 6orizontale sau n pant7 vor )i
antiderapante"
%"%6A7!"'" Condiii de proiectare ""tribune cu locuri aezat;
a" locurile din tribunele pentru stat aezat se pot rezolva )ie<
!" pe -radene?
%" pe bnci ontate pe -radene?
!" pe scaune 6)r sau cu sptar7 )ixate pe structura de
rezisten?
b" diensiunile -radenelor vor )i stabilite n )uncie de soluia
de rezolvare a locurilor2 ast)el nc=t s se asi-ure o bun vizibilitate
6vezi anexa A cap" III"/7?
c" locurile vor )i ast)el rezolvate nc=t circulaia liber dintre
irurile de bnci 6scaune7 s )ie de l Q in" '/ c 6recoandat +1 c7?
d" Fn )aa priului r=nd de -radene a )iecrui nivel distinct vor )i
prevzute balustrade de protecie h - in" l2 !1 ?
e" vor )i prevzute circulaii a>ore paralele i perpendiculare
cu r=ndurile de -radene2 av=nd liea de ini !2%1 6inclusiv n
)aa priului r=nd de scaune?
)" circulaia perpendicular pe r=nduri va )i rezolvat cu trepte
*h 7 ax" !* c? l Q in" %& c7?
-" locurile i cile de circulaie trebuie ast)el dispuse nc=t s
asi-ure un acces rapid spre ieire?
'&
5" vor )i prevzute indicatoare uor vizibile2 pentru o orientare
)acil 6pentru persoane 5andicapate se va asi-ura ec5ipaent sonor de
in)orare7?
i" locurile vor )i nuerotate clar2 vizibil i )r posibilitatea de a
)i terse?
>" toate scaunele9bncile trebuie s )ie solid )ixate?
U" cile de circulaie vor avea supra)ee antiderapante i nu vor
prezenta denivelri"
%"%6A7!"+" Condiii de proiectare Wlocuri pentru spectatori n
scaun cu rotile;
a" trebuie prevzute in" % locuri9+11 spectatori 6dar in"
% locuri n orice condiii7?
b" diensiunea unui loc va )i de< !2+1 x 12*1 6recoandat
!2+1 x l2!1 7?
c" accesul la loc trebuie s )ie )acil2 printr-un traseu continuu n
plan orizontal2 sau prin rape av=nd panta de ax" &R 6recoandat
/ R7 sau cu ascensoare speciale 6dac este cazul7 de !2!1 x !2+1 ?
d" pe traseele de circulaie 6l Q in" 12*1 7 se vor prevedea
spaii de anevr 6in" !2/1 x !2/1 7 la )iecare !1211 2 inclusiv n
locurile de sc5ibare a direciei?
e" n cazul rapelor2 se vor prevedea spaii de odi5n 6supra)ee
orizontale de !2/1 x !2/1 7 la )iecare !/211 "
Not: ,ribunele pentru spectatori la stadioanele n care se des)oar copetiii de
nivel nalt vor avea pria -raden la h 7 in" l 2/1 )a de terenul de >oc"
'*
%"%6A7!"/" Condiii de proiectare a scrilor de evacuare
a" scrile vor avea ax" !0 trepte i in" ' trepte succesive?
b" diensiunile treptelor sunt<
G l H min. 28 cmI
I h Q ax" !* c 6recoandat !/ c72 dar<
%5X lQ 0% 0+ c?
c" pentru trepte cu 5 Y !0 c i h 8 !& c se recoand a se
respecta relaia< !h 9 l 7 &1 &/?
d" liea rapei de scar<
I l Q in" !2%1 - pentru ax" %11 persoane?
I l Q in" !2+1 - pentru in" %1! persoane?
e" supra)aa treptelor va )i ast)el realizat nc=t s se evite
alunecarea?
)" se vor prevedea balustrade de protecie *h 7 in" !2!1 7
ast)el<
I la scri cu l Q l 2%1 l 2&1 - c=te o balustrada pe )iecare
latur?
I la scri cu lN !2&1 - inclusiv o balustrad interediar
la ax" !2&1 ?
-" se vor prevedea balustrade *h 7 in" !2!1 7 inclusiv la
palierele scrilor?
5" =na curent va )i ast)el con)orat nc=t s )ie uor cuprin-
s cu =na?
i" scrile vor )i corespunztor i uni)or luinate 6dac este
cazul72 )r a produce )enoenul de strlucire orbitoare?
>" accesul la scri trebuie s )ie c=t ai direct2 cood i totodat
controlat?
U" rapele 6dac este cazul7 vor avea pant constant 6ax" & R7 )r
denivelri pe parcursul acestora"
"0
2.2*)+2. #igurana cu privire la iluminarea artificial
6cazul activitilor n nocturn7
%"%"6A7%"!" Iluinarea edie pentru iluinatul de si-uran 6nivel
de iluinare la supra)aa terenului de >oc i9sau sport7
3entru evitarea panicii2 va )i de<
I in" ' R din iluinatul noral2 dar in" / Ix"
2.2+8-. Si1%rana de)'#%rrii acti$itii )&!rti$e presupune
protecia >uctorilor n tipul utilizrii spaiului destinat activitilor
sportive"
Condiiei te5nice privind :si-urana des)urrii activitii
sportive i corespund urtoarele
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.2*:+1. Condiii generale de proiectare a terenurilor
*ane;a ) cap. -+
a" ,erenurile de >oc vor )i diensionate con)or prezentului
norativ precu i con)or re-leentrilor )ederaiilor sportive
naionale i dup caz internaionale 6condiii de oolo-are7"
b" ,erenurile vor avea supra)aa de >oc 6stratul de uzur7
realizat corespunztor cerinelor sportului respectiv 6vezi anexa A
cap" !"%"!"+"!" .c5ea !7"
c" ,erenurile vor )i ast)el rezolvate i structurate nc=t >ocul
sportiv s se poat des)ura inclusiv n condiii atos)erice
neprielnice"
d" .paiul activitilor sportive 6terenul7 se separ de zona
spectatorilor ast)el nc=t s )ie piedicat intrarea spectatorilor pe
teren2 dar cu posibilitatea de acces 6acces controlat7 n incinta de >oc2
n cazuri speciale 6de ur-en2 preieri etc"7"
"1
e" pre>uirea terenului va )i ast)el rezolvat nc=t s nu se
obtureze c=pul vizual al spectatorilor" Dac exist posibilitatea ca?
spectatorii s se spri>ine pe pre>uirea din >urul terenului2 aceasta
trebuie con)orat corespunztor din punct de vedere al rezistenei2
av=nd h Q in" !2!1 " 3orile 6-rila>ele7 de acces n teren se vorZ
desc5ide n direcia terenului i vor r=ne descuiate c=t tip
spectatorii se a)l n teren"
2.2 *:+ 2. #igurana cu privire la terenurile pentru <ocuri sportive
6vezi anexa A cap" !"'" l"7 - Condiii minimale
%"%607%" l" Condiii de proiectare :,eren de )otbal;
a" diensiunile terenului 6supra)aa de >oc7 sunt con)or anexa
A cap" !"'"!"!"a"?
b" spaiul de si-uran n >urul terenului va )i de<
I in" %2/1 perietral 6la linia de tu7?
I in" 0211 n spatele porii 6la linia de poart7?
c" pre>uirea terenului la liita spaiului de si-uran va
avea pentru<
I cat" I i A - -rila> av=nd h Q in" %2%1 2 sau )os
perietral?
I cat" B i C - -rila> av=nd h 7 in" !211 ?
d" panta terenului va )i pentru<
I cat" I2 A2 B - ax" l R?
I cat" C - ax" l 2/ R"
%"%6&7%"%" Condiii de proiectare :teren de ru-b[;
a" diensiunile terenului 6supra)aa de >oc7 sunt con)or anexa A
cap" !"'"!"!"b"?
"2
b" spaiul de si-uran n >urul terenului va )i de<
I in" '2/1 perietral?
c" pre>uirea terenului la liita spaiului de si-uran va
avea<
I h 7 in" %211 6pentru copetiii o)iciale - -rila>? pentru
terenuri izolate - o =n curent7"
%"%607%"'" Condiii de proiectare :teren de oin;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'" l" l "c?
b" spaiul de si-uran n >urul terenului va )i de<
I in" '211 perietral"
- %"%6&7%"+" Condiii de proiectare :teren de baseball;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'" l" l "d?
b" spaiul de si-uran va )i de<
I in" /211 - perietral?
c" pre>uirea terenului se va )ace cu<
I -rila> av=nd h 7 in"%211 6de-a lun-ul liniilor de
ar-ine7?
I h 7 in" $211 6n spatele :arcului de cerc;7"
%"%6&7%"/" Condiii de proiectare ""teren de 5oc5ei pe iarb;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'" l" l "e?
b" spaiul de si-uran va )i de<
I in" %211 la liniile laterale?
I in" +211 la liniile de poart"
"3
%"%"6B7%"0" Condiii de proiectare :teren de 5andbal;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'" l "%"a?
b" spaiul de si-uran va )i de<
I in" !211 lateral?
I in" %211 n spatele porilor"
%"%607%"$" Condiii de proiectare :teren de basc5et;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'" l "%"b?
b" spaiul de si-uran va )i de<
I in" %211 perietral"
%"%6&7%"&" Condiii de proiectare :teren de volei;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'"!"%"c?
b" spaiul de si-uran va )i n )uncie de nivelul copetiiei
6anexa A tab"07 dar in" '211 perietral"
%"%607%"*" Condiii de proiectare :teren de tenis;
a" diensiunea terenului este con)or anexa A cap" !"'" l "%"d?
b" spaiul de si-uran pentru copetiii internaionale va )i<
I lateral - in" '20/ ?
- ax" +2/1 ?
I spate - in" 02+1 ?
- ax" &211 ?
c" distana dintre dou terenuri va )i<
I in" 02/' - copetiii?
I in" +211 - antrenaent"
""
d" pre>uirea terenului 6terenurilor7 va avea<
I h 7 in" '2/1 6ntre % terenuri alturate pre>uirea
poate cobor la !211-!2%1 pe poriunea liniei de
ar-ine2 sau poate )i supriat pe distana de !211-
'211 de )iecare parte a )ileului7"
2.2*:+!. #igurana cu privire la terenurile pentru atletism
6vezi anexa A cap"I"'"%"7
%"%607'"!" Condiii de proiectare :,erenuri pentru aler-ri;
6anexa A cap" !"'"%"!"7
%"%"6B7'"!"!" 3ista de aler-are cu circuit nc5is
a" diensiunile traseului sunt con)or anexa A cap" !"'"%" l "a?
b" panta terenului va )i n plan<
I lon-itudinal !<!111 6nclinat pe direcia de aler-are7?
I transversal !<!11 6nclinat spre interiorul pistei7?
c" spaiul de si-uran2 n interiorul i exteriorul pistei2 va )i de<
G min. 1,00 m.
%"%"6B7'"!"%" 3ista de vitez 6de aler-ri pe distane scurte7 i
pista de aler-are !!121 -arduri
a" diensiunile traseului sunt con)or anexa A cap" !"'"%"!"b?
b" panta terenului va )i<
I ide %"%6&7'"!"!"b"
%"%"6B7'" l "'" 3ista pentru cursa de '111 obstacole
a" proba se des)oar pe pista de +11 pe care se prevd
+ obstacole obile X o -roap cu ap2 precedat de l obstacol )ix
con)or anexa A cap" !"'"%" l "c"
+/
%"%607'"%" Condiii de proiectare :,erenuri pentru srituri;
6anexa A cap" !"'"%"%"7
%"%"6B7'"%"!" ,erenul pentru srituri n lun-ie - este copus
din pista de elan i -roapa de aterizare<
a" diensiunile pistei de elan i a -ropii de aterizare sunt
con)or anexa A cap" I"'"%"%"a i )i-" !'?
b" panta pistei de elan va )i n sens<
I lon-itudinal ax" l< !111?
I transversal ax" l< !11"
%"%"6B7"'"%"%" ,erenul pentru triplu salt - este copus din pista
de elan i -roapa de aterizare<
a" diensiunile pistei de elan i a -ropii de aterizare vor )i
con)or anexa A cap" !"'"%"%"b i )i-" !'"
%"%"6B7'"%"'" ,erenul pentru sritura n nlie - este copus
din pista de elan i zona de aterizare<
a" pista de elan i zona de aterizare vor )i con)orate i
diensionate corespunztor precizrilor din anexa A cap" !"'"%"%"c i
)i-" !+" l
%"%"6B7'"%"+" ,erenul pentru srituri cu pr>ina - este copus
din pista de elan i zona de aterizare
a" diensiunile pistei de elan i a zonei de aterizate sunt
con)or anexa A cap" I"'"%"%"d i )i-" !/?
b" panta pistei de elan va )i n plan<
G lon-itudinal-!9!111?
I transversal -12/9!11"
+0
c" zona de securitate 6n >urul pistei i -ropii de aterizare7 va
avea<
I l Q +211"
%"%6B7'"'" Condiii de proiectare W,erenuri pentru aruncri;
6anexa A cap" !"'"%"'"7
%"%6&7'"'"!" ,erenul pentru aruncarea discului - este copus
din zona de elan i terenul de recepie<
a" zon de elan 6cercul de lansare7 i terenul de recepie sunt
con)orate i diensionate corespunztor anexa A cap" !"'"%"'"a i
)i-" !0?
b" zona de securitate 6cuca de protecie7 va )i prevzut cu o
pre>uire av=nd<
G h = 3,00 ",00 m.
%"%"6B7'"'"%" ,erenul pentru aruncarea ciocanului - este copus
din zona de elan i terenul de recepie<
a" zona de elan 6cercul de lansare7 i terenul de recepie sunt
con)orate i diensionate corespunztor precizrilor din anexa A
cap" !"'"%"'"b i )i-" !$?
b" zona de si-uran 6cuca de protecie7 n >urul zonei de elan2
de )or poli-onal2 6centrat pe cercul de lansare7 este nscris
ntr-un cerc cu<
I raza Q +2!!/
i va )i prevzut cu o pre>uire av=nd<
I h 7 +211-/211
desc5is spre terenul de recepie"
47
%"%6&7'"'"'" ,erenul pentru aruncarea suliei - este copus din
pista de elan i zona de recepie
a" pista de elan i zona de recepie vor )i con)orate #i
diensionate corespunztor prevederilor din anexa A cap" !"'"%"'"C i
)i-" !&"
%"%6&7'"'"+" ,erenul pentru aruncarea -reutii - este copus
din zona de elan i terenul de recepie
a" zona de elan 6cercul de lansare7 i terenul de recepie vor )i
con)orate i diensionate corespunztor prevederilor din anexa A
cap" !"'"%"'"d i )i-" !*"
2.2*:+". #igurana cu privire la terenurile speciale
6anexa A cap" !"'"'"7
%"%6B7"+" l" Condiii de proiectare :,erenuri pentru clrie i
concursuri 5ipice;
a" ,erenul de antrenaent i de concurs precu i terenul de
dresa> vor )i diensionate con)or anexa A cap" !"'"'" l"
%"%6C7" .i-urana la riscuri provenite din instalaii
.i-urana la riscuri provenite din instalaii2 n cazul stadioanelor
n aer liber2 presupune protecia utilizatorilor potriva riscului de
accidentare provocat de posibila )uncionare de)ectuoas a instalaiilor
electrice2 respectiv a surselor luinoase 6pilonii7 utilizate pentru
iluinarea spectacolelor n nocturn 6c=nd este cazul7"
Condiiei te5nice privind :si-urana la riscuri provenite din
instalaii; i corespund urtoarele<
+&
Criterii i niveluri de per)oran
2.2*C+1. #igurana cu privire la riscul de electrocutare
%"%6C7!" l" (ezistena de dispersie a prizei de p=nt
6con)" I $ i I %17
a" $ Q ax" + - pentru instalaia electric de >oas tensiune?
b" $ Q ax" l - c=nd priza de p=nt este coun pentru
>oas tensiune i paratrsnet"
%"%6C7!"%" @suri de protecie pentru atin-erea indirect
6con)" .,A. !%01+ i I $7
a" protecia prin le-area la p=nt?
b" protecia prin le-area la nul"
2.2*C+. 2. #igurana cu privire la descrcrile atmosferice
*trsnet+
.e vor asi-ura suri de protecie con)or prevederilor Nora-
tivului I %1"
%"%6D7" .i-urana cu privire la intruziuni
.i-urana cu privire la intruziuni2 n cazul terenurilor sportive i
stadioanelor n aer liber2 presupune protecia spectatorilor2 i a
>uctorilor2 potriva intruziunilor persoanelor ru intenionate2 n
tipul des)urrii activitilor sportive"
Condiiei te5nice privind :si-urana la intruziuni; i corespund
urtoarele<
"9
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.2*%+1. #igurana cu privire la intruziuni e;terioare
%"%6D7!"!" @suri de si-uran
a"\onele accesibile publicului din exterior vor )i asi-urate cu
pre>uiri ast)el alctuite i diensionate nc=t s se evite
intrarea prin e)racie n incinta stadionului"
b" Fnliea pre>uirilor2 inclusiv a porilor de acces va )i de
ini %2+1 "
c" .e vor lua suri corespunztoare pentru a se evita crarea
spectatorilor pe st=lpi2 acoperi sau bariere de reinere"
d" .upra)aa destinat spectatorilor2 precu i supra)aa de >oc2
inclusiv cile de acces i ieire >uctori2 trebuie suprave-5eat prin
diverse sistee de control i avertizare 6sisteul de protecie adoptat
trebuie ast)el ales2 nc=t s nu constituie pericol pentru spectatori i s
nu creeze panic n tipul evacurii de ur-en7"
e" n )iecare stadion trebuie s existe o :caer de control;
pentru or-anele autorizate ale poliiei2 cu posibilitatea de vizualizare a
ntre-ii supra)ee a stadionului"
)" n tipul copetiiilor o)iciale2 stadioanele trebuie ec5ipate
cu caere de luat vederi 6at=t n interior c=t i n exterior7 cu a>utorul
crora s poat )i suprave-5eat toat supra)aa stadionului2 inclusiv
accesele 6sisteul poate )i controlat i diri>at de ctre or-anele de
poliie autorizate s stea n :caera de control;7"
/1
ANETA %"%"
D!c%(ente c!neGe
CE - !9*/ - Norativ privind proiectarea cldirilor civile din punct
de vedere al cerinei :.i-urana n exploatare;
C3C-!9*' - Norativ pentru adaptarea construciilor de locuit2 a
construciilor i locurilor publice la cerinele persoanelor
5andicapate"
I $ - Norativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
electrice cu tensiuni p=n la !111 4"
I!' - Norativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
de nclzire central"
I / - Norativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
de ventilare"
I * - Norativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
sanitare"
I %1 - Norativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
de protecie contra trsnetului"
.,A. %0!% - 3rotecia potriva electrocutrilor" 8iite adise"
.,A. %*0/ - .cri interioare n construcii"
.,A. 0!'! - Fnlii de si-uran i alctuirea parapetelor"
51
2.?. Si1%rana Ia '!c
Cerina privind si-urana la )oc a :unitii )uncionale de baz;
6incinta de >oc i tribunele7 din cadrul construciilor sportive n aer
liber ipune ca soluiile proiectate2 realizate i eninute n
exploatare2 s asi-ure n caz de incendiu urtoarele condiii tehnice
de performan4
- protecia i evacuarea utilizatorilor2 in=nd seaa de
v=rsta i de starea lor )izic?
- liitarea pierderilor de bunuri?
- prent=pinarea propa-rii incendiului?
- protecia popierilor i a altor )ore care intervin pentru
evacuarea i salvarea persoanelor2 prote>area bunurilor pericli-
ae2 liitarea i stin-erea incendiului i nlturarea unor e)ecte
ne-ative ale acestuia"
Condiiile inie de calitate pentru )iecare situaie concret2 se
vor stabili de ctre proiectant pe ansablul construciei respective2 pe
baza re-leentrilor te5nice de specialitate n vi-oare2 ur=nd a )i
copletate de bene)iciar cu re-uli i suri speci)ice utilizrii"
2.?.1. Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.!.1.1. $isc de incendiu
%"'" l" l" l" 3rincipalii )actori de deterinare ai riscului de incendiu
sunt<
- densitatea sarcinii terice?
- clasele de cobustibilitate a aterialelor utilizate?
- sursele de aprindere existente?
- condiiile ce pot deterina sau )avoriza aprinderea?
- surile stabilite pentru reducerea sau eliinarea )actori
lor deterinai"
/%
%"'"!"!"%" Con)or prevederilor speci)ice spaiul destinat specta-
torilor - tribunele - din cadrul aena>rilor sportive n aer liber trebuie
s se ncadreze n nivel de risc ic de incendiu *=i +%1 @J9
%
7
2.!.1.2. $ezistena, comportarea i stabilitatea la foc
%"'"!"%"!"Condiiile inie de rezisten i coportare la )oc a
principalelor eleente de construcie ale tribunelor trebuie s )ie
con)or prevederilor norativului 3 !!&"
%"'"!"%"%"Kradul de rezisten la )oc al tribunelor se stabilete i
deterin con)or prevederilor Norativului 3 !!&" 8a stabilirea
-radului de rezisten la )oc se vor avea n vedere aena>rile existen-
te sub tribune i ncadrarea acestora pe niveluri de risc de incendiu"
%"'"!"%"'".caunele utilizate pe tribune pot )i din clasa de
cobustibilitate C+ sau2 atunci c=nd sunt din ase plastice pot )i
C!-C%"
2.!.1.!. .re0nt>mpinarea propagrii incendiilor
%"'"!"'"!",ribunele construciilor sportive n aer liber se vor
aplasa ast)el nc=t s nu perit propa-area incendiilor o perioad
de tip norat sau2 n cazul prbuirii s nu a)ecteze obiectele
nvecinate2 respect=ndu-se distanele inie de si-uran con)or
prevederilor norativului 3!!&"
%"'"!"'"%" Eleentele de construcii vor )i ast)el alctuite i
con)orate nc=t s liiteze de-a>rile de )u2 de -aze )ierbini i de
alte produse nocive2 s piedice propa-area )lcrilor i a )uului"
/'
2.!.1.". Ci de acces, evacuare i intervenie
%"'"!"+"!"Cile de acces i de evacuare2 de re-ul vor )i
constituite din cile de circulaie )uncional care trebuie diensionate
corespunztor2 arcate vizibil i libere de orice obstacol2 ast)el nc=t2
accesul i evacuarea s se )ac n condiii de si-uran-
Ci speciale de evacuare 6 de ur-en7 se prevd atunci c=nd
cele )uncionale nu satis)ac condiiile de evacuare norate"
%"'"!"+"%"Nurul i liea acceselor 6ieirilor7 de ur-en vor
)i stabilite n )uncie de nurul spectatorilor i respectiv al cilor de
evacuare"
Alctuirea i -abaritele cilor de evacuare vor )i ast)el rezolvate
nc=t s asi-ure circulaia lesnicioas2 )r obstacole2 i )r riscuri de
accidentare2 con)or prevederilor norativului 3!!&"
%"'"!"+"'"8iea unei ieiri de ur-en va )i de in" !2%1 2
corespunztoare unei evacuri a !11 persoane9inut"
%"'"!"+"+" 8iea cilor de evacuare se va stabili con)or
norativ 3!!&2 n )uncie de odul de dispunere al acestora2 precu
i de nurul persoanelor ce trebuie evacuate2 dar in" !2%1 pentru
ax" %11 persoane i in" !201 pentru ai ult de %11 persoane"
%"'"!""+"/" 8iea scrilor de evacuare va )i de in" !2%1
pentru ax" %11 persoane i de in" !2+1 pentru ai ult de
%11 persoane2 calculat con)or prevederilor norativului 3 !!&"
%"'"!"+"0" Distana liber de circulaie ntre r=ndurile de scaune2
va )i de iniu 12'/ 6recoandat 12+1 7
%"'"!"+"$"8iea circulaiilor dintre sectoare 6paralele i
perpendiculare pe -radene7 va )i de l Q in" !2%1 2 inclusiv n )aa
priului r=nd de scaune"
/+
%"'"!"+"&"Nurul axi de locuri dintr-un r=nd de scaune va
)i stabilit n )uncie de odul de evacuare al persoanelor 6pe la un
capt2 sau pe abele capete7 i n )uncie de -radul de rezisten la )oc
al construciei ast)el<
Kradul de rezisten la )oc al construciei
@odul de evacuare I i II III I4 i 4
Nurul de locuri dintr-un r=nd
pe la un cap!t 20 12 9
pe la am4ele capete "0 25 20
%"'"!"+"*"Nurul axi de r=nduri cu scaune2 dintre % ci de
circulaie2 n )uncie de -radul de rezisten la )oc al construciei2 va )i<
Grad%l de re*i)ten la '!c l #i II lII IV #i V
nurul de r=nduri '1 %1 !/
%"'"!"+"!1" Distana de la )iecare loc p=n la o ieire de evacuare
ntr-un spaiu de si-uran2 la un acces la nivelul terenului2 sau o
circulaie carosabil va )i<
- ax" +/211 - -r" I-II
-ax" '/211 --r" III
- ax" %/211 - -r" I4
- ax" !/211 - -r" 4
%"'"!"+"!!" .caunele 6bncile7 trebuie s )ie )ixe 6solidarizate pe
structur de rezisten7"
%"'"!"+"!%" In cazul prevederii barierelor de reinere2 acestea vor
)i ast)el realizate i aplasate nc=t s nu piedice circulaia i
evacuarea2 n si-uran a utilizatorilor2 n caz de incendiu"
//
%"'"!"+"!'" Fn incinta terenurilor sportive i stadioanelor2 se vor
asi-ura2 n )uncie de situaia concret2 accese pentru autospeciale de
intervenie i pentru personalul serviciilor de popieri" ,raseele de
intervenie trebuie sa )ie c=t ai scurte2 uor de recunoscut2 ec5ipate i
arcate corespunztor2 ast)el nc=t s se asi-ure protecia ec5ipelor de
popieri" ,raseele de intervenie vor )i prevzute separat de cile
de evacuare pentru spectatori"
2.!.1.&. -nstalaii aferente construciilor
%"'"!"/"!"Instalaiile a)erente construciilor sportive n aer liber2
respectiv a unitii )uncionale de baz 6electrice2 de ap2 canalizare2
paratrsnet7 se proiecteaz2 se execut i se exploateaz potrivit
re-leentrilor te5nice de specialitate i surilor speci)ice de
prevenire i stin-ere a incendiilor2 ast)el nc=t acestea s nu constituie
surse de izbucnire a incendiilor i9sau de propa-are a )ocului"
%"'" l "/"%" Aena>rile sportive n aer liber 6cele cu spectacole n
nocturn7 se vor dota cu instalaii electrice pentru iluinatul de
si-uran pentru evacuare2 potriva panicii2 pentru circulaie2 pentru
iluinatul 5idranilor i al staiilor popelor de incendiu2 con)or
norativului I $" ,ipul i alientarea cu ener-ie electric a iluina-
tului de si-uran se va stabili n )uncie de nurul de persoane2
con)or norativului I $"
%"'"l"/"'"Alientarea staiilor popelor de incendiu pentru
5idranii interiori i exteriori2 se va )ace n con)oritate cu prevederile
norativului l $2! *"
/0
2.!. l. '. ,impi operativi de intervenie i timpi de sigurana la foc
%"'" l "0" l",ipul de alarare
Intervalul scurs de la izbucnirea incendiului p=n la senalarea
acestuia printr-un siste 6dispozitiv7 autoat de detectare - alarare
sau de ctre o persoan"
I ,1 Q ax" 01 secunde - sistee anuale
%"'"!"0"%" ,ipul de alertare
Intervalul cuprins ntre oentul alarrii n caz de incendiu i
cel al constituirii )oraiei de ar2 n vederea deplasrii la locul
evenientului"
I ,2 Q ax" !%1 secunde - sistee anuale
2.!).'!. ,ipul de aprindere
Durata n care n anuite condiii2 un aterial utilizat la
realizarea tribunelor trec din starea noral la starea de cobustie2
produc=nd izbucnirea incendiului"
G Ta = min. 15J
%"'"!"0"+" ,ipul noralizat de evacuare
Intervalul scurs de la ntiinarea utilizatorilor p=n la prsirea
de ctre acetia a aena>rii2 se deterin cu relaia<
?
%
,ne = n care<
% 7 distana axi de parcurs de la cel ai ndeprtat loc
la o ieire de evacuare ntr-un spaiu de si-uran Ia un
acces la nivelul terenului sau o circulaie carosabil
6cap" %"'"!"+"!1"7?
? 7 viteza de deplasare a spectatorilor 612+ 9s pe
orizontal i 12' 9s pe rape i scri7"
/$
%"'" l "0"/" ,ipul de si-uran a cilor de evacuare
3erioada ini de supravieuire a persoanelor pe tipul
)olosirii cilor de evacuare"
I ,sac Q ini tipul de evacuare
2.?.2. .c"i&area c% (iAl!ace te"nice de &re$enire #i
)tin1ere a incendiil!r
2.!.2.1. ,ribunele construciilor sportive n aer liber se prevd
cu instalaii de stin-ere cu 5idrani exterior2 asi-ur=ndu-se tip de
01 inute<
I in" / l9sec - pentru capaciti cuprinse ntre !"111 i /"111
spectatori?
I in" !1 l9sec - pentru capaciti cuprinse ntre /"111 i
%/"111 spectatori?
I in" !/ l9sec - pentru capaciti ai ari de %/"111
spectatori"
/&
i
2.!.2.2. Instalaiile de stin-ere cu 5idrani exteriori se proiec-
teaz2 execut i exploateaz con)or re-leentrilor te5nice
speci)ice2 asi-ur=ndu-se veri)icarea periodic a acestora"
2.?.?. C!ndiii )&eci'ice &entr% a)i1%rarea inter$eniei
En ca* de incendi%
2.!.!.1. ,ribunele construciilor sportive n aer liber se doteaz
cu i>loace de pri intervenie2 asi-ur=ndu-se un panou exterior de
incendiu la ax" /111 locuri2 dar nu ai puin de un panou i c=te un
stin-tor portativ cu pulbere de cel puin 0 U-2 la cel puin !111 locuri
de supra)a de tribun2 aplasate n condiii de si-uran2 ast)el nc=t
s nu constituie surse de accidentare"
Dotarea cu accesorii a panourilor de incendiu2 aplasarea
acestora2 precu i a stin-toarelor se asi-ur con)or planurilor de
intervenie aprobate"
/*
ANETA %"'"
D!c%(ente c!neGe
#K 019*$ - aprobat cu 8!%!9*$ - privind aprarea potriva
incendiilor
#@I nr$$/9!**& - pentru aprobarea norelor -enerale de prevenire i
stin-ere a incendiilor
3 !!& - Norativ de si-uran la )oc a construciilor"
CK( /!$9!**& - 3entru aprobarea cate-oriilor de construcii2 insta-
laii te5nolo-ice i alte aena>ri care se supun
avizrii i9sau autorizrii privind prevenirea i
stin-erea incendiilor"
Nore C /& - Nore te5nice privind i-ni)u-area aterialelor
cobustibile din len i textile utilizate n construcii"
.,A. 00+$ - @suri de si-uran contra incendiilor" Eleente
rezistente la )oc pentru protecia -olurilor din perei
i planee"
.,A. !1*1'9% - @suri de protecie contra incendiilor" Deteri-
narea sarcinii terice n construcii"
!$ - Norativ pentru proiectarea i executarea instala-
iilor electrice cu tensiuni p=n la !111 4"
!* - Norativ pentru proiectarea i executarea instala-
iilor sanitare"
.,A. !'+' - Alientri cu ap" Deterinarea cantitilor de
ap necesare"
.,A. !+$& - Construcii civile industriale" Alientarea interi-
oar cu ap" 3rescripii )undaentale"
01
2.@. I1iena )ntatea !a(enil!r re'acerea #i
&r!tecia (edi%l%i
Cerina de i-ien2 sntate i protecia ediului2 presupune con-
ceperea i realizarea construciilor sportive n aer liber ast)el nc=t
activitatea sportiv s se des)oare n condiii adisibile de i-ien2
urrindu-se asi-urarea condiiilor tehnice de performan speci)ice
unitii )uncionale 6incinta de >oc i tribunele7 i anue<
A" I-iena apei?
B" Iluinatul?
C" I-iena acustic?
D" I-iena evacurii apelor?
E" 3rotecia ediului exterior"
2.@+A- I1iena a&ei
Fn cazul construciilor sportive n aer liber2 condiiei te5nice
privind :I-iena apei; i corespund urtoarele
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2."*)+1. )sigurarea necesarului de ap de but pentru
spectatori
Nurul )=nt=nilor =nitoare se va stabili consider=nd<
I l )=nt=n la $/1 spectatori - pentru stadioane cu
capacitatea de ax" %/"111 spectatori
I l )=nt=n la !111 spectatori - pentru stadioane cu
capacitatea ai are de %/"111 spectatori
0!
%"+6B!"%"Nivel de iluinare pentru transisiuni ,4
I in"l%11lx
%"+607!"'" Hactor de uni)oritate
I @min@med 12/
2."*:+2. @vitarea fenomenului de orbire
3entru evitarea )enoenului de orbire2 nliea pilonilor
pentru iluinat trebuie ast)el stabilit nc=t un-5iul )orat de axa
optic a re)lectoarelor cu supra)aa terenurilor de >oc s )ie de<
I in" %1V?
I ax" 0/V"
%"+"6C7" I1iena ac%)tic
Fn cazul construciilor sportive n aer liber2 condiiei te5nice
privind :I-iena acustic; i corespund urtoarele<
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.".*C+1. #igurana cu privire la instalaia de radiodistribuie
%"+"6C7!"!" Nivel de z-oot ec5ivalent adisibil
I ax" *1 dB 6A7 - )a de receptorul 6spectator7 cel ai
apropiat de sursa de z-oot"
%"+"6D7" I1iena e$ac%rii a&el!r re*id%ale
Fn cazul construciilor sportive n aer liber2 condiiei te5nice
privind :I-iena evacurii apelor reziduale; i corespund urtoarele<
0'
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.". *%+l. )sigurarea evacurii apelor meteorice
%"+"6D7 l "!" E)iciena sisteelor de drena>
.isteul de drena> trebuie ast)el conceput i realizat nc=t2 n
cazul unei ploi toreniale2 >ocul s se poat relua n<
I ax" l or"
%"+6D7!"%" Condiii de rezolvare a evacurilor
Canalizarea apelor provenite din stropirea supra)eelor de >oc i
din drenarea acestora se va )ace de re-ul la reeaua de canalizare
public din zon2 adopt=ndu-se soluii corespunztoare pentru prelua-
rea instantanee a acestora 6vezi anexa A cap" 4"$ i 4"&7"
2.@+.-. Pr!tecia (edi%l%i eGteri!r
Fn cazul construciilor sportive n aer liber2 condiiei te5nice
privind :3rotecia ediului exterior; i corespund urtoarele
Criterii #i ni$el%ri de &er'!r(an
2.".*@+1. )sigurarea confortului acustic al zonelor 0nvecinate
%"+6E7!"!" Nivel de z-oot ec5ivalent la liita zonei )uncio-
nale a construciei sportive 6corespunztor duratei de serviciu7<
I ax" *1 dB 6A7"
not: 3entru asi-urarea unui nivel de z-oot adisibil2 n cldirile de locuit a)lat n
>urul construciilor sportive n aer liber 6dac este cazul72 se vor lua suri
corespunztoare ast)el nc=t2 la %211 de )aada cldirii de locuit2 nivelul de
z-oot s nu depeasc /1 dB 6A7"
0+
AN./A 2.@.
D!c%(ente c!neGe
8e-ea !'$9!**/ - privind protecia ediului"
I * - Norativ pentru proiectarea i executarea instala-
iilor sanitare
.,A. !+$& - Alientarea cu ap la construcii civile i
industriale
!$ - Norativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor electrice cu tensiuni p=n la !111 4
.,A. &'!' - Iluinatul n cldiri i spaii exterioare la cldiri
civile i industriale
.,A. 00+09! - Iluinatul arti)icial" Condiii -enerale pentru ilu-
inatul la cldiri civile
.,A. !111* - Acustica n construcii" Acustica urban" 8iite
adisibile ale nivelului de z-oot"
.,A. 0!/0 - Acustica n construcii" 3rotecia potriva z-oo-
tului n construcii civile i social culturale" 8iite
adisibile i paraetrii de izolare acustic"
75
ANETE KENE(A8E
Princi&ii 1enerale &ri$ind &r!iectarea
teren%ril!r de )&!rt #i )tadi!anel!r
:. Principii privind proiectarea terenurilor de sport
%efiniie4 terenurile de sport sunt terenuri aena>ate n aer liber
i prevzute cu dotrile necesare n vederea des)urrii antrena-
entelor sau copetiiilor sportive n con)oritate cu re-ulaentele
)ederaiilor sportive"
!
1.1. Cla)i'icare
--1.1. An funcie de sportul cruia i sunt destinate2 terenurile de
sport se part n urtoarele cate-orii<
a7 terenuri pentru <ocuri sportiveB
l7 terenuri ari pentru< - )otbal
- ru-b[
- 5oc5ei pe iarb
- oin
- baseball
%7 terenuri ici pentru< - 5andbal
- basc5et
- volei
-tenis
b7 terenuri pentru atletism4 - terenuri 6piste7 pentru aler-ri
- terenuri pentru srituri
- terenuri pentru aruncri
A se )ace distincia ntre terenurile de sport i supra)eele de >oc pentru aceleai sporturi2
dar a)late n cadrul unor sli de sport 6deci acoperite7 i care sunt2 de )apt2 di)erite pardoseli
special aena>ate2 acestea din ur ne)c=nd obiectul prezentului norativ"
''
c7 terenuri speciale pentru4 - tir cu arcul
- clrie i concursuri 5ipie
-cros
- escalada
- role etc"
C 1.2. %up modul lor de utilizare, terenurile de sport se part n<
a7 terenuri pentru practica sportiv 6iniiere2 antrenaent2
nclzire2 a-reent72 av=nd o singur categorie de utilizatori de
baz, i anue sportivii 6se includ n aceast cate-orie toi
utilizatorii care particip la practicarea sportului cruia i este
destinat terenul2 i anue< sportivi de per)oran sau aatori2
persoane care se iniiaz2 pro)esori2 antrenori etc"7?
b7 terenuri pentru competiia sportiv 6pentru sportul de
per)oran la orice nivel2 dar i pentru alte copetiii sportive -
aatori2 colari2 studeni etc"72 aceast cate-orie de terenuri
av=nd speci)ic dou categorii de utilizatori de baz4 sportivii,
de)inii ca ai sus2 i spectatorii.
1.2. Caracteri)ticile teren%ril!r de )&!rt
Caracteristice pentru terenurile de sport sunt diensiunile2
arca>ul2 utilarea i stratul de acoperire" ,erenurile de sport se aena-
>eaz )ie izolat2 )ie n cadrul unui ansablu2 de cate-oria stadionului2
bazei de sport2 coplexului sportiv etc"
$"%"$" Condiii tehnice obligatorii
8a proiectarea i executarea terenurilor de sport se va ine cont
de urtoarele<
!"%"!"!" (espectarea )orelor2 diensiunilor2 arca>elor i utilrii
6dotri cu ec5ipaente speci)ice7 cerute de re-ulaentele >ocurilor sau
0$
raurilor sportive respective n )uncie de destinaia terenului de sport
artat n punctul !"!"%"a9b""
Fn privina diensiunilor2 datorit )aptului c2 n tip2 di)eritele
Hederaii sportive opereaz odi)icri2 apar urtoarele situaii<
a7 dimensiuni 5standard6, sunt acele diensiuni cerute de
Hederaiile sportive Naionale i Internaionale la un oent
dat de tip2 i care sunt obli-atorii pentru terenurile de sport ce
se proiecteaz la acel oent2 precu i pentru terenurile de
sport existente la acel oent i pe care deintorii lor doresc
s le oolo-5eze n vederea des)urrii de copetiii sportive
o)iciale de nivel nalt?
b7 dimensiuni 5tolerate6, sunt acele diensiuni ce se
nscriu ntr-o pla> adis de toleran 6care di)er de la o
)ederaie la alta72 acestea sunt valabile )ie pentru terenurile de
sport existente i pe care deintorii lor doresc s le oolo-5eze
la un oent dat n vederea des)urrii de copetiii sportive
o)iciale 6cu excepia celor de la para-ra)ul a772 dar nu ndepli-
nesc cerinele de diensiuni ;standard; din acel oent2 )ie
pentru terenurile destinate practicii sportive 6!"!"%"a7"
!"%" l "%" #rientarea optia a terenurilor de sport<
- terenurile pentru >ocuri vor )i orientate cu axa are pe
direcia nord-sud2 cu o toleranta de !/V2 tribuna principal
6acolo unde este cazul7 av=nd vestul n spatele su?
- terenurile de atletis< pista de aler-ri va avea axa are
orientat ca la punctul precedent2 celelalte terenuri de atletis
av=nd orientrile artate la cap" !"'"%"
!"%"!"'" Fn realizarea terenurilor de sport n aer liber o condiie
de baz o constituie evacuarea apei eteorice de pe supra)aa
terenului i piedicarea apelor de in)iltraie provenite din exteriorul
terenului de a ptrunde n structura acestuia"
6@
3entru aceasta se iau urtoarele suri<
a7 )sanarea, constituir din ansablul de suri luate
pentru evacuarea apelor eteorice de pe supra)aa de sport 6sau
ap de orice provenien ce ar putea s staioneze pe supra)aa
terenului de sport7" Evacuarea apelor eteorice este str=ns
le-at de pante i planeitatea terenului de sport, n privina
pantelor axiale adise2 cele ai ulte din )ederaiile
sportive i )ixeaz toleranele pe care le autorizeaz" Acestea
sunt n )uncie de natura terenului i de cate-oria lui2 variind
ntre 12&R i !2/R" Nici un obstacol nu se va a)la n calea
scur-erii apelor eteorice de pe teren i aceste ape vor )i
captate i evacuate printr-un siste de canalizare" ,oate
terenurile vor )i prevzute cu pante cu una2 dou sau c5iar patru
ape2 cu respectarea cerinelor speci)ice )iecrui sport pentru care
se va lua le-tura cu )ederaiile de resort 6)i-" 17" Fn -eneral2
panta terenului cuprinde i zona de de-a>aent ast)el nc=t
-rilele de evacuare s nu >eneze >uctorii" # atenie deosebit se
va acorda realizrii pantelor terenurilor de atletis2 ai ales
c=nd acestea sunt pe aceeai supra)a cu un teren are de >oc
6)otbal7 - )i-" 1" Bordurile terenurilor de sport trebuie realizate
ast)el nc=t s nu constituie un obstacol n tranzitul apelor de pe
terenul de sport spre evacuare"
b7 drena<ul, se re)er la operaiunile necesare pentru
recuperarea apelor de in)iltraie din sol" Drena>ul se realizeaz
prin straturile drenante9)iltrante i reelele de drenuri ce )ac
parte inte-rant din infrastructura unui teren de sport" (eeaua
de drenuri este necesar atunci c=nd curba -ranuloetric a
stratului drenant este continu" Drenurile se onteaz )ie
paralel cu axa lun- a terenului2 )ie n :sc5elet de pete;"
!
!
3=n la apariia norelor speci)ice ro=neti recoand apelarea )ederaiilor
sportive pentru consultarea re-leentrilor2 norelor i studiilor eise de )ederaiile
internaionale i de or-anise europene abilitate cu privire la cerinele te5nice privind
realizarea di)eritelor structuri de terenuri de sport"
69
K
1.2.2. Alct%irea c!n)tr%cti$ a teren%ril!r de )&!rt
.tructura constructiv a unui teren de sport este alctuit din
urtoarele eleente<
a7 -nfrastructura, alctuit din solul de aplasaent? )aa
superioar a in)rastructurii )iind o plat)or cu aceeai planeitate i
aceleai pante ca i suprastructura" Cerinele in)rastructurii<
- s absoarb sarcini suplientare )r tasri 6de)orrii
seni)icative?
- s absoarb apele de drena> sau s le evacueze n a)ara
terenului de sport"
b7 #uprastructura are n coponen la partea superioar
0mbrcmintea terenului de sport, sub care se -sesc di)erite straturi
suport2 )uncie de natura brcinii" Cerinele suprastructurii<
- exi-enele re-ulaentelor )ederaiilor sportive privind<
- prorpietile solului de a asi-ura o econoie de ener-ie
utilizatorului2 precu i o optiizare a e)ortului bioecanic
al acestuia?
- )ora2 diensiunile2 culorile2 arca>ele i utilitarele?
- panta axi adis i orientarea ei?
- securitatea utilizatorilor 6calitile )ico-ecanice ale brc-
inii i stratului suport av=nd n vedere posibilitile i
-ravitatea cderilor pe sol7?
- s )ie durabil i uor de ntreinut"
c7 :orduri ale terenurilor de sport 6piste2 peluze i -ropi de
srituri7 sunt eleente constructive ce ncon>oar supra)aa de sport pe
tot perietrul sau n urtoarele situaii
- obli-atoriu atunci c=nd ntre2 supra)aa de sport i cea
ncon>urtoare este o denivelare?
- de dorit atunci c=nd este o sc5ibare de aterial ntre cele
dou supra)ee

Cele ai utilizate borduri sunt cele pre)abricate din beton2
3entru bordurile ncon>ur=nd suprafaa de evoluie este recoandat s
$ %
)ie prevzute la partea superioar cu un cap de cauciuc 6sau siilar7
din otive de securitate a sportivilor 6ai ales la -ropile de srituri7"
Bordurile di)eritelor terenuri de sport )iind subiectul unor
cerine speciale ale di)eritelor )ederaii sportive 6ai ales la atletis72
pentru rezolvarea acestora se vor lua datele necesare de la respectivele
)ederaii"
$"%"%"1. %escrierea general a tipurilor de 0mbr>cmini
pentru terenuri de sport
,erenurile de sport pot )i clasi)icate dup tipul de brcinte2
ast)el<
a7 ,erenuri din p=nt btut?
b7 ,erenuri -azonate 6-azon natural7?
c7 ,erenuri cu z-ur?
d7 ,erenuri cu as)alt?
e7 ,erenuri cu ateriale sintetice?
)7 ,erenuri cu -azon arti)icial"
a7 ,erenurile din pm>nt btut sunt terenuri siple2 nivelate2
copactate2 cu stratul de uzur realizat dintr-un aestec de ar-il cu
nisip i se )olosesc la )otbal2 ru-b[2 oin"
a7 ,erenurile gazonate 6sau peluzele sportive7 se copun din<
- strat ve-etal cu -azon ns=nat sau cu brazde?
- strat drenat din pietri sau balast?
- p=nt copactat"
@ai recent s-a pus la punct un tip nou de structur de teren
-azonat2 i anue terenul cu drena> )orat care are )ante drenante" Cele
dou procedee 6strat drenant i )iltrant continuu i )ante drenante7 se
pot cobina"
:Kazonul natural; este2 de )apt2 o cobinaie coplex de
plante care di)er n )uncie de zon i de sol" .tratul de uzur din
-azon natural se realizeaz2 de re-ul2 cu specii rezistente la tasare i
care au nrdcinare pro)und" Dei se realizeaz cu c5eltuieli ai
$'
ari le-ate de drenarea stratului de p=nt2 de realizarea -azonului i
de tipul redus de )olosire 6n )uncie de cate-oria terenului de sport?
acest tip de utilizare variaz de la & ore9spt=n la axiul
!+ ore9spt=n72 aceste terenuri au caliti superioare din punct de
vedere i-ienic2 recreativ i decorativ"
,erenurile -azonate sunt recoandate pentru )otbal2 ru-b[2
ion"
c7 ,erenurile cu zgur se copun din<
- z-ur nea-r sau roie cu -ranulaie )in?
- z-ur nea-r sau roie cu -ranulaie are?
- pietri sau balast?
- bolovani de r=u?
- p=nt copactat"
,erenurile cu z-ur sunt indicate pentru toate >ocurile sportive
i atletis 6n a)ar de ru-b[7"
d7 ,erenurile de asfalt 6brcinte bituinoas7 au cea ai
are e)icacitate pentru practicarea sportului de as din cauz c sunt
uor de construit i de ntreinut" ,erenurile de as)alt se copun din<
- as)alt turnat?
-beton B !11?
- nisip?
- p=nt copactat"
,erenurile de as)alt sunt recoandate pentru toate >ocurile
sportive 6n a)ar de )otbal2 ru-b[2 oin7"
Fbrcintea bituinoas poate constitui - ntr-o etap
ulterioar - stratul suport al unei brcini sintetice"
e7 ,erenurile acoperite cu material sintetic - brcinile
sintetice oolo-ate p=n la oentul actual se part n dou ari
cate-orii<
l" brcini din poliuretan2 alctuite din -ranule sau )ibre
de cauciuc i liani pe baz de poliuretan" .e pot realiza 6n
F"
)uncie de caracteristicile terenului i cerinele de practic
sportiv7 structuri de brcini din poliuretan pereabile
sau ipereabile" Acest tip de brcini se onteaz2
de re-ul2 prin turnare peste un strat suport"
%" brcini din cauciuc2 realizate ntr-un strat sau ai
ulte2 acest -en de brcini se pot lipi 6pe supra)ee
bituinoase sau beton7 sau se aeaz liber 6pe supra)ee de
p=nt btut2 bituinoase sau beton72 brcinile din
cauciuc sunt ipereabile"
Cerinele te5nice i )uncionale pentru brcini sintetice sunt<
- structura con)or cu re-ulile artei?
- rezistena la uzur a supra)eei?
- )lexibilitate9elasticitate con)or cu disciplina sportiv
practicat?
- coe)icient de alunecare con)or cu disciplina sportiv
practicat?
- buna rezisten la btr=nire2 n special n ceea ce
privete culoarea2 elasticitatea i rezistena la uzur?
- supra)aa s se poat usca repede"
brcinile sintetice sunt indicate pentru terenuri9piste de
atletis2 5andbal i tenis"
)" ,erenuri cu gazon artificial, pot )i de doua )eluri<
!" ,erenuri cu gazon artificial lestat cu nisip, care sunt alctuite
dintr-o estur de baz i una de supra)a din )ibre rare 6cu
oc5iuri ari72 ntre care se a)l nisip rotund2 splat" 8un-i
ea )ibrelor i calitatea nisipului sunt n )uncie de )olosina
prevzut"
%" ,erenuri cu gazon artificial, alctuite dintr-o estur de baz
i una de supra)a din )ibre dense" 8un-iea i -rosiea
)ibrelor sunt n )uncie de )olosina prevzut"
$/
3entru abele tipuri de -azon arti)icial se recoanda ontarea
-azonului peste un strat elastic 6din cauciuc2 poliuretan etc"7"
Kazonul arti)icial este de re-ula livrat n suluri2 la ontare
rosturile vor )i lipite sau cusute pe loc"
,erenurile din -azon sintetic sunt recoandate pentru 5oc5ei pe
iarba i )otbal aerican"
Sc"e(a nr.1 poate )i )olosit ca -5id de orientare n ale-erea
tipului de brcinte a unui teren n )uncie de sportul cruia i este
destinat"
$0
1.?. De)crierea teren%ril!r de )&!rt
$"'"$" ,erenurile pentru <ocuri sportive
!"'" l" l" ,erenurile ari
!"'"!"!"a" ,erenul de fotbal
3e un teren de )otbal evolueaz n acelai tip dou ec5ipe a
c=te !! >uctori"
,erenul de >oc trebuie s )ie de )or dreptun-5iular"
8un-iea liniilor de ar-ine trebuie s )ie n toate cazurile ai
are dec=t lun-iea liniilor de poart"
Diensiuni<
I 8un-iea< iniu *1211
axiu !%1211
I 8iea< iniu +/211
axiu *1211
8a data de 1'"1'"!**&2 Coitetul Executiv al A"E"H"A" a stabilit
c2 pentru >ocurile internaionale or-anizate sub e-ida sa2 terenul de
>oc s aib urtoarele diensiuni standard
!
<
I 8un-ie< !1/211
I 8ie< 0&211
n )uncie de nivelul copetiiei2 terenurile de )otbal pot )i de
urtoarele cate-orii<
- cat" I2 pentru copetiii internaionale?
- cat" A2 pentru copetiii naionale - priele divizii?
- cat" B2 pentru copetiii naionale - diviziile urtoare?
- cat" C2 pentru copetiii locale"
!
Diensiunile inie i cele axie sunt cele prevzute n ""8e-ile >ocului;
proul-ate de International Hootball Association Board 6I"H"A"B"72 sin-urul or-anis
autorizat s le odi)ice i cuprind o ar> at=t de are pentru a putea include toate
rile i toate nivelurile de >oc"
F9
!"'" l" l "d" ,erenul de baseball
3e terenul de base-ball evolueaz siultan dou ec5ipe de c=te *
>uctori"
,erenul de baseball se copune din dou pri principale<
- c>mpul regulamentar care este deliitat de cele dou
linii de :c=p nul; i nc5iderea exterioar2 are )or de s)ert
de cerc cu raza de */-!%% i se divide n dou pri< c>mpul
In privina diensiunilor i arca>elor terenului de >oc destinat copetiiilor o)iciale se
va lua le-tura2 n od obli-atoriu2 cu Hederaia (o=n de #in"
@3
e;terior i c>mpul interiorB n acesta din ur sunt plasate
cele
trei baze2 arura i onticulul lansatorului?
- c>mpul nul, care este partea situat n exteriorul c=pu
lui re-ulaentar"
Hora2 diensiunile i arca>ele sunt cele din )i-" +
C=pul interior are supra)eele ast)el<
- interiorul careului deliitat de cele trei baze i arur
este -azonat?
- restul supra)eei c=pului interior i aleile de si-uran
au supra)aa din p=nt btut sau siilar 6brcinte
neabraziv7"
,erenul este nc5is cu un -rila> de in" %211 nlie2 de-a
lun-ul liniilor de ar-ine2 iar n spatele postului :priitorului
M
nc5iderea va avea in" $211 nlie pe o lun-ie de %19%%
6surai pe arc de cerc7"
!
Este posibil 6din otive de econoie7 s se prevad terenuri
cobinate - )otbal i baseball9so)t-ball" .c5ea din )i-" / prezint
dispunerea acestor terenuri"
' n privina diensiunilor i arca>elor terenului de >oc destinat copetiiilor o)iciale
se va lua le-tura2 n od obli-atoriu2 cu Hederaia (o=n de Baseball"
&+
,erenul de 5oc5ei pe iarb este ncon>urat pe ar-inea exteri-
oar a supra)eei de de-a>aent de o :=n curent; de l- l 2 %1
nlie2 n aceast nc5idere a terenului sunt prevzute dou pori<
una de l lie pentru intrarea >uctorilor i a doua de %"/-'
lie pentru trecerea utila>elor de ntreinere a terenului"
Fn spatele porilor de >oc2 pe o lun-ie de iniu !% 2
nc5iderea este supranlat cu un -rila> de protecie p=n la nliea
de iniu + "
,erenurile din aceast cate-orie sunt cele cu supra)aa e-al sau
ai ic de +1 x %1 pentru urtoarele >ocuri< 5andbal2 basc5et2
volei i tenis"
De re-ul arca>ele pentru )iecare din aceste sporturi sunt de
culoare alb"
!
Fn situaia cobinrii traseelor pentru ai ulte >ocuri
!
8a unele terenuri ici -rosiea liniilor de arca> )ace parte din diensiunile
terenului 6volei2 tenis72 n tip ce pentru altele aceast -rosie este n a)ara diensiu-
nilor terenului 6basc5et2 5andbal72 n privina diensiunilor2 arca>elor i utilrii
terenului de >oc2 vezi nota de la punctul !"'"
&$
pe acelai teren de sport2 se obinuiete )olosirea culorilor pentru
arca>e ast)el<
- 5andbal< -alben desc5is?
- basc5et< rou-oran-e?
- volei< bleu ciel?
- tenis< alb"
Fn privina diensiunilor i arca>elor terenului de >oc destinat
copetiiilor o)iciale se va lua le-tura2 n od obli-atoriu2 cu Hedera-
iile (o=ne de specialitate"
!"'"!"%"a" ,erenul de handbal
3e terenul de 5andbal evolueaz siultan dou ec5ipe de c=te
$ >uctori"
!
Diensiunile standard ale terenului sunt cele din tabelul +"
,abelul "
Distana dintre dou terenuri de tenis -rupate pe aceeai plat)or
6de z-ur sau cu orice alt brcinte72 pentru copetiii
pornind de la alturarea a dou arii de evoluie inie - '/211 x
!$2/1 - 6de pre)erat '0211 x !&21172 rezult ini 02/' ?
,erenul de tenis se pre>uiete cu o nc5idere de plas de
s=r 6oc5iuri ai ici de +/ 72 av=nd o nlie inia de '2/1-
+211 2 bine )ixat2 n cazul a dou terenuri alturate nliea
nc5iderii din dreptul liniilor de ar-ine alturate poate cobori p=n la
l-l2% 2 eventual se supri pe distana de l-' de )iecare parte a
)ileului2 enin=ndu-se pre>uirea de )und cu h 7 '2/-+ "
3entru o bun vizibilitate a in-iei n icare se recoand s
se asi-ure un )undal de culoare nc5is 6verde2 de pre)erin7
*%
(e-ulaentul Hederaiei internaionale 6IAAH7 de atletis
prevede ca pista de aler-ri :s )ie alctuit din doua linii drepte
paralele i dou vira>e; i :s aib lun-iea standard de +11211
6X 121+? - 12117"
Hora vira>elor poate )i de arc n plin centru - pre)erabil -2 sau
cu % centre 6tip =ner de co7 - de evitat"
Acelai re-ulaent ai prevede ca surarea lun-iii de pist
s se e)ectueze la '1 c de la bordura interioar2 i pentru ca un
record s poat )i oolo-at s se realizeze pe o pist care s aib raza
culoarului exterior de axiu /1211 6surat la %1 c de la
ar-inea interioara a acestui culoar7"
(e-ulaentul IAAH nu precizeaz un iniu pentru raza
vira>elor2 aceasta ns rezult din circuscrierea pistei n >urul unui
teren are de >ocuri sportive 6c=nd pista )ace parte dintr-un teren
nuai pentru atletis se tinde ctre o raz axi a vira>elor2 aceasta
asi-ur=nd condiiile optie de des)urare a probei72 vezi tabelul &"
Din tabelul & i )i-" !! rezult variaiile diensiunilor pistei de
+11211 2 cu vira>ele n plin centru"
*+
3ista de aler-ri se orienteaz cu axa are pe direcia nord-sud
6)i-" %%7" .tartul se ia n poriunea nordic a liniei drepte dinspre vest2
direcia de aler-are )iind cu )aa spre sud"
3ista de aler-ri de +11211 cuprinde +-& culoare pe ntrea-a
ei lun-ie2 )iecare culoar av=nd l2%%-!2%/ lie" Ana din cele
dou poriuni drepte ale pistei poate avea &-!1 culoare 6a se vedea
tabelul !%2 )i-" '12 '! i '% bis7" 3ista de aler-ri pentru copetiii
internaionale are & culoare pe toata lun-iea"
Dac pista de aler-ri nu este destinat sportului de per)oran
6i copetiiilor72 atunci ea poate avea i diensiuni ai ici de
+11211 " Ast)el de piste sunt )olosite pentru iniiere sau antrenaent
i pot avea urtoarele diensiuni<
- licee2 cole-ii2 )aculti< piste de %/1211 ?
- -inazii9coli priare< piste de !11211 -!/1211 "
Aceste piste vor avea %-+ culoare 2 cu excepia uneia din laturile
drepte care va avea '-0 culoare"
!
3ista de aler-ri se orienteaz cu axa are pe direcia nord-sud" .tartul se ia n poriunea
nordic a liniei drepte dinspre vest2 direcia de aler-are )iind cu )aa spre sud"
*0
I #paiu de dega<ament4 pentru pistele de aler-ri 6cu circuit
nc5is7 se cere rezervat pe toat lun-iea lor2 at=t n interiorul c=t i n
exteriorul lor2 o zon liber de orice obstacol2 av=nd o lie ini de
l211 " .in-ura excepie de la aceast nor o constituie aplasarea
st=lpilor de sosire2 care se a)l pe prelun-irea ia-inar a liniei de
sosire2 )r a se apropia la ai ult de '121 c de ar-inile pistei"
3istele de aler-are se deliiteaz spre interior cu borduri2 av=nd
-rosiea de 121/ 2 nliea peste nivelul pistei de 121/ 6la
acelai nivel cu -azonul7 i av=nd una din laturi rotun>it" 3e latura
exterioar a pistei bordura nu este obli-atoriu peste nivelul pistei2 ea
put=nd )i doar vopsit 6)i-" '% bis7"
3ista de aler-are va avea panta de scur-ere n sens lon-itudinal
6descendent pe direcia aler-rii7 de !9!"1112 iar n sens transversal
6nclinat spre interiorul pistei7 de !9!11"
!"'"%" l "b" .ista de viteza *probe de alergri pe distane scurte+
3ista de vitez se con)und cu poriunea dreapt a pistei de
+11 aler-ri situat pe latura vestic2 care este prelun-it la cele
dou extreiti"
3ista dreapt destinat aler-rilor de vitez pe !11 va avea
lun-iea de !'$2/1 -!+02/1 2 n care intr spaiul liber p=n la
start de %2/1-+211 2 pista de !!1211 i spaiul liber pentru oprire de
%/211-'%2/1 " 3ista va servi i pentru aler-area de !!1211 -arduri"
De re-ul pista de vitez se construia cu un culoar n plus )a de pista
circular de aler-ri" Aceast sur nu e necesar n cazul pistelor cu
brcinte sintetic"
Fn cadrul terenurilor de iniiere sau antrenaent se pot construi
piste drepte izolate2 ai scurte2 de 01 -&1 sau !%1 2 av=nd ini
' culoare"
!"'"%" l "c" .ista pentru cursa de !333 m obstacole
Aceast prob se alear- pe pista de aler-ri a stadionului pe
care se aeaz patru obstacole obile i o -roap cu apa precedat de
9F
un obstacol identic cu celelalte patru2 dar ontat )ix n )aa -ropii
Kroapa cu ap )ace parte din dotarea stadionului i este aplasat n
estul axei lon-itudinale a acestuia2 n iediata vecintate a pistei de
aler-ri2 n interiorul sau exteriorul vira>ului nordic 6n )uncie de
nurul de culoare2 respectiv ai are sau ai ic de 07"
Cele patru obstacole obile sunt executate din len2 )iecrei
av=nd lun-iea de '2*0 2 nliea de 12*!+ la abele extreiti
6pentru probele )einine nliea este de 12$0% 72 ontanii )iind
prevzui cu dou tlpi lun-i de !2%1-!2+1 pentru asi-urarea stabili
tii" #bstacolele se dispun la distane e-ale de aproxiativ &1211 " "
Kroapa de ap are )ora ptrat n plan2 cu latura de '200 i o
ad=ncie variabil de la 12$0% p=n la nivelul pistei2 )undul -ropii
cobor=nd n panta uni)or spre obstacolul )ix care o precede"
,erenuri pentru srituri sunt urtoarele<
- ,erenul pentru srituri n lun-ie?
- ,erenul pentru triplu salt?
- ,erenul pentru sritura n nlie"
I"'"%"%"a" ,erenul pentru srituri 0n lungime
8un-iea pistei de elan ntre pra- i extreitatea liber va )i de
iniu +1211 6pre)erabil +/211 72 iar liea de cel puin !2%%-
!2%/ " 3istele de elan pentru atleii de cate-orii in)erioare pot )i
reduse p=n la '/211 x !211 2 iar pentru copii p=n la %1211 x 12&1 "
Fnclinarea axi a pistei de elan n sensul aler-rii va )i de
!9!1112 iar n sens transversal de !9!11" .tructura pistei de elan pentru
srituri n lun-ie poate )i aceeai cu a pistei pentru aler-are" 8ocul
de desprindere n tipul sriturii 6pra-ul de btaie7 este arcat
printr-un pra- de len n-ropat la nivelul solului2 av=nd diensiunile
de !%% x %1 x !1 c" 8a pistele de elan ai n-uste de !%% c
lun-iea pra-ului va )i e-ala cu liea pistei"
@ar-inea dinspre -roap a pistei de elan se arc5eaz printr-un
strat de nisip ued sau printr-o )=ie de plastilin cu diensiunile
prevzute n re-ulaentul probelor de atletis" 3ra-ul va )i )ixat la o
distan de !211-'211 de ar-inea cea ai apropiat a zonei de
aterizare2 ntre linia pra-ului i ar-inea cea ai ndeprtat a zonei
de aterizare va )i o distan de ini !1211 "
\ona de aterizare este o -roap cu diensiunile de l x C ; h 7
7 %2$/-'211 x *211 x 12+1 2 uplut cu nisip 6ued i cu -ranu-
loetrie 12%-12+7"
Axul pistei de elan se a)l n prelun-irea zonei de aterizare"
**
!"'"%"%" c" ,erenul pentru sritura 0n 0nlime
,erenul trebuie ast)el aplasat n cadrul aena>rii2 -enerale2
nc=t sportivul s nu )ie obli-at s aler-e cu soarele n )a" 3entru o
rezolvare corespunztoare a acestei problee se prevd dou terenuri
de srituri2 cu direcii de elan opuse"
Acest teren se copune dintr-o pist de elan2 o zon de
aterizare2 tac5eta i ontanii cu suporturi"
3ista de elan este constituit din dou s)erturi de cerc2 ale cror
centre sunt situate la locurile de )ixare a st=lpilor2 reunite printr-o
band de iniu /211 "
(azele acestora sunt cuprinse ntre !/211 i %/211 6concur-
suri sub e-ida IAAH raz ini de %1 7"
Btac5eta peste care se sare 6cu seciune triun-5i ec5ilateral cu latura
de ' c7 reaze pe doi ontani telescopici de len sau etal 6plasai la
o distan de '200-+211 72 prevzui cu suporturi per)ect stabile"
\ona de aterizare poate avea n plan o )ora dreptun-5iular
sau 5exa-onal" Cea din ur are avanta>ul de a avea o supra)a
prelun-it n direcia elanului"
\ona de aterizare este alctuit dintr-o saltea de spu poliureta-
nic2 acoperit cu o prelat cu o nlie de aprox" !211 de la nivelul
solului" Diensiuni inie pentru zona de aterizare sunt< /211 x '2/1
6)i-" !+7"
!"'"%"%"b" ,erenul pentru triplu salt
.e vor respecta diensiunile prevzute la pista de elan i zona
de aterizare la sritura n lun-ie2 in=nd seaa c ntre linia pra-ului
i ar-inea cea ai apropiat a zonei de aterizare va )i o distan de
*211-!%211 "
3entru copetiii internaionale aceast distan este de ini
!'211 pentru brbai i de ini !!211 pentru )eei" 8un-iea
total de elan se va extinde corespunztor 6)i-" !'7"
\ona de de-a>aent pentru srituri 6lun-ie i triplu salt7<
- de )iecare parte a pistei de elan o distan e-al cu cea
dintre pist i ar-inea zonei de aterizare?
- '211 n >urul zonei de aterizare"
!11
!"'"%"%"d" ,erenul pentru srituri cu pr<ina
In -eneral aceste terenuri se cobin cu cele pentru srituri
lun-ie i triplu salt2 dar la cellalt capt al pistei unde nu sunt pra-uri
Acest teren se copune dintr-o pist de elan2 o zon de aterizare
tac5ete i ontani cu suporturi i cutia pentru spri>inirea pr>inii"

.ista de elan are lun-iea de +1211-+/211 6c5iar /1211
pentru copetiii de nivel nalt72 liea de !2%/- %211 2 iar structura
ca i cea pentru sritura n lun-ie" .e recoand orientarea spre est
6n nici un caz spre sud72 panta axi a pistei )iind n sens lon-itu
dinal de !9!"1112 iar transversal de 12/9!11"
Dona de aterizare are urtoarele diensiuni<
/211-$211 x 0211- &211 "
Celelalte detalii sunt aceleai cu cele ale zonei de aterizar
pentru srituri n nlie2 except=nd nivelul aterialului de aorti
zare2 care poate )i nlat cu 12$/-!211 deasupra nivelului pistei de
elan pentru a reduce nliea de cdere a sritorului" \ona de
aterizare n nici un caz nu se aeaz pe o dal de beton" De obicei solul
pe care se aeaz are aceeai brcinte ca i pista"
3entru spri>inirea pr>inii se onteaz la 12%1 n )aa zonei de
aterizare o cutie trapezoidal cu diensiuni de 12+9!21&+91201 6vezi
det")i-" !/7
Cei doi ontani ai tac5etei se aeaz la distana de +21%
6iniu '200 72 pe c=te o plat)or executat ast)el nc=t s se
asi-ure stabilitatea i verticalitatea ontanilor"
Dona de dega<ament4
- de )iecare parte a pistei de elan o distan e-al cu cea
dintre pist i ar-inea zonei de aterizare?
- +211 n >urul zonei de aterizare"
102
!"'"%"'" ,erenuri pentru aruncri
,erenurile pentru aruncri sunt copuse din zona de elan 6pist
sau cerc de lansare7 i terenul de recepie"
,erenul de recepie se soar cu ncepere de la ar-inea
interioar a zonei de elan i se arc5eaz cu arce de cerc concentrice
ec5idistante 6cu pra) de cret2 pan-lic alb etc"7 pe ultiii /211-
%/211 2 n )uncie de prob"
8a capetele arcelor de cerc se aeaz c=te o born n )or de
trunc5i de piraid pe care este arcat distana n etri de la linia
de aruncare"
Aruncarea discului2 ciocanului i suliei se )ace n direcia
c=pului de >oc2 iar stricciunile produse pe teren se repar cu -azon
de rezerv"
!1'
Aruncarea -reutii se )ace 6dac e posibil7 pe un teren situat n
a)ara terenului -azonat"
Din cate-oria terenurilor pentru aruncri )ac parte<
a - terenul pentru aruncarea discului?
b - terenul pentru aruncarea ciocanului?
c - terenul pentru aruncarea suliei?
d - terenul pentru aruncarea -reutii"
!"'"%"'"a" ,erenul pentru aruncarea discului
Dona de elan *cercul de lansare+ este deliitat de un cerc
etalic cu -rosiea de ini 0 i nliea !11 2 vopsit n
alb2 cu diaetrul interior de %2/1 2 n-ropat p=n la nivelul terenului"
,erenul cuprins n interiorul cercului are nivelul cu % c ai cobor=i
dec=t al terenului de recepie" .tructura cercului de lansare este
alctuit dintr-un strat de beton arat cu o plas etalic peste care se
toarn o ap din aterial c=t ai puin alunecos 6de re-ul beton sau
as)alt7"
,erenul de recepie are )ora unui sector de coroan circular
cu liea de iniu &1211 2 deliitat de un un-5i de +1V2 cu
v=r)ul plasat n centrul cercului de lansare" 3e ultiii %/211 2 terenul
se arc5eaz cu arcuri de cerc concentrice la /211 2 ec5idistante"
,erenul se aena>eaz pe o peluz oale2 unde ura lsat de
disc la cdere este vizibil i uor reperabil"
!
!
3entru a asi-ura securitatea probelor de aruncare disc i ciocan2 acestea se execut
din interiorul unei cuti de protecie2 ce ncon>oar cercul de lansare" Cuca se
realizeaz din ontani etalici2 cu nliea de '-+ 2 care susin un )ileu din )ibre
sintetice cu oc5iuri de +-/ c 6)i-" !07"
!1+
1.!.2.!.b.,erenul pentru aruncarea ciocanului
Dona de lansare *cercul de lansare+ este o supra)a de obicei
betonat2 plasat la % c sub nivelul terenului de recepie2 deliitat de
un inel de )ier lat de & x !11 i cu diaetrul de %2!'/ "
Fn plat)ora de beton a cercu-lui de lansare se prevd + ori)icii de
!1 pentru scur-erea apei"
,erenul de recepie are )ora unui sector de coroan circular
cu liea de *1211 2 deliitat de un un-5i de +1V2 cu v=r)ul n
centrul cercului de lansare" 3e ultiii %/211 terenul se arc5eaz cu
arcuri de cerc concentrice la /211 ni2 ec5idistante"
!
Cercurile pentru aruncarea discului i a ciocanului se pot cupla
n cadrul aceleiai construcii 6)i-" !$7"
.c5ea terenului pentru aruncarea ciocanului este aceeai cu
cea din )i-" !02 cu eniunea c distana ini este l Q *1211 "
!"'"%"'"c" ,erenul pentru aruncarea suliei
Dona de elan are lun-iea ini cuprins ntre '1211 i
'02/1 i o lie de +211 cu o structur siilar cu cea a pistei de
aler-ri"
Captul zonei este arcat de pra-ul de oprire2 care cuprinde
toat liea zonei de elan" 3ra-ul are )ora unui se-ent de cerc cu
raza de &211 2 realizat din len sau etal de $ c lie2 )ixat la
nivelul terenului i vopsit n culoare alb"
,erenul de recepie are )ora unui sector de coroan circular2
cu liea de &1211-*1211 2 deliitat de un un-5i de %*V2 cu v=r)ul
plasat n centrul cercului de lansare"
Drept teren de recepie se )olosete terenul de >oc din interiorul
pistei de +11211 " .e recoand ca axa lon-itudinal a aena>rii
pentru aruncarea suliei s )ie paralel cu axa lon-itudinal a stadio-
nului2 decala>ul )iind de $211 "
!"'"%"' "d" ,erenul pentru aruncarea greutii
Dona de elan *cercul de lansare+ este realizat dintr-un inel eta-
lic )ix av=nd'aceeai construcie ca cel pentru aruncarea ciocanului"
.pre terenul de recepie ns2 se plaseaz o -rinzioar curb de
aceeai raz cu inelul etalic< pra-ul de oprire" 3ra-ul de oprire are
!1 c nlie2 este din len i trebuie s )ie solid )ixat de sol"
At=t cercul c=t i pra-ul se vopsesc n culoare alb" 3rin centrul
cercului i perpendicular pe direcia de aruncare se traseaz o linie ce
depete cercul cu c=te cel puin 12$/ 2 dincolo de care se retra-e
sportivul dup aruncare"
10F
- un teren de concurs de 01-&1 x !11-!%1 ?
- un teren de dresa> de %1 x 01 ?
- un ane> 6acoperit7 de %1 x 01 6cu anexe7?
- tribune pentru spectatori 6!111-' 111 locuri7?
- un -ra>d pentru !/-'1 cai?
- anexe< birou2 doritor n-ri>itori2 vestiare2 -rupuri sanitare
inclusiv duuri pentru sportivi i sportive?
- a-azie 6cu pod7 pentru )ura>e i nutre?
- atelier pentru reparat 5arnaaentul?
- caer pentru pre-tirea -runelor?
- a-azie pentru 5arnaaent i ec5ipaent?
- atelier de potcovrie?
- plat)ora pentru -unoi?
- birou adinistraie?
- pavilion poart?
- pre>uire"

Fn cazuri speciale2 terenul pentru antrenaent poate )i coun cu
terenul de concurs i c5iar cu terenul de dresa>2 dei se recoand ca
acestea s )ie aplasate separat"
3robele de clrie sunt urtoarele<
- proba de dresa>?
- proba de obstacole 6inclusiv srituri n lun-ie i nlie7?
- proba coplet 6dresa>2 )ond i obstacole7"
Cu excepia probei de )ond care necesit distane variind -
)uncie de prob i cate-orie - de la '111 la !%111 i care se
des)oar n a)ara localitilor2 celelalte probe se pot or-aniza pe
terenul de concurs prevzut cu tribune pentru spectatori"
.roba de dresa< se des)oar pe o supra)a de iniu
%1211 x 01211 "
,raseul i lun-iea probelor de obstacole variaz n )uncie de
cate-oria cuplului 6clre-cal72 de obicei ntre +11211 i *11211 "
!!1
#bstacolele sunt2 n -eneral2 obile2 exist=nd nuai %-' obsta-
cole )ixe 6anuri cu ap72 a cror aplasare depinde de la caz la caz"
8inia de pornire2 n proba de obstacole2 se a)l la o distan
ini de 0 i axi de %/ )a de priul obstacol"
8inia de sosire2 n proba de obstacole2 se a)l la o distan
ini de !/ i axi de %/ )a de ultiul obstacol"
Cele doua linii sunt senalizate cu benzi de culoare roie pe
partea dreapta i alb pe partea st=n-2 printre care este obli-atorie
trecerea pentru a ncepe i a terina proba"
#bstacolele nu vor depi nliea de !2$1 i liea de
%211 " Excepie< :obstacolul; cu ap n )aa cruia nliea axi
este de 12/ i care are o lie 6n sensul parcursului7 de axi
/211 "
,oate obstacolele vor )i senalizate cu benzi de culoare roie pe
partea dreapt 6n sensul parcur-erii probei7 i alb pe partea st=n-"
!
,ribuna pentru spectatori nu este obli-atorie2 doar pentru
ane>urile unde sunt copetiii" Ea trebuie s )ie nlat cu iniu
!2/1 de la sol"
Fn -eneral2 terenurile pentru clrie i concursuri 5ipice sunt
-azonate2 stratul de p=nt ve-etal 6%/-+/ c7 )iind aezat pe un
strat - suport de piatr spart de !/-%1 c"
,rebuie acordat o are atenie iluinatului natural2 n special
n cadrul ane>urilor acoperite2 deoarece luina prea intens sau
contrastul dintre aceasta i ubre pot speria caii2 pun=nd n pericol
activitatea clreilor" .e recoand iluinatul pe partea superioar a
)aadei de nord sau iluinatul zenital"
' 3entru detalii privind cerinele speci)ice probelor de clrie se va solicita Hederaia
(o=n de Clrie"
!!!
1.@. Generaliti &ri$ind &!)i,iliti de alt%rare )a%
c!(,inare a d!% )a% (ai (%lte teren%ri de )&!rt H
1.".1. Criterii privind alturarea sau suprapunerea a dou sau
mai multe suprafee de <oc pe un teren
!" .paiile de si-uran 6de-a>aent7 artate la )iecare teren de
sport se enin indi)erent de diensiunile lui 6re-ulaentare sau
reduse7"
!!%
%" Fn alturarea terenurilor se va ine cont de direcia i protecia
terenurilor de aruncri 6atletis7"
'" Fn suprapunerea terenurilor de sport 6pe aceeai supra)a de
sport se arc5eaz trasee pentru dou sau ai ulte sporturi7 care
intervine2 de re-ul2 n cazurile terenurilor de iniiere sau antrenaent2
se acord o atenie deosebit ec5iprilor speci)ice 6pori2 )ilee2 couri
de basc5et etc"7"
Aceste ec5ipri pot )i<
I amovibile, i atunci<
- lcaurile de onta> trebuie s )ie obturate i s nu
prezinte pri peste nivelul terenului de sport 6pentru a nu )i o
surs de accidentare a sportivilor7?
- c=nd sunt ontate la poziie ec5iprile aovibile 6pori2
plase etc"7 trebuie s )ie solid reinute n locaurile din teren?
I fi;e, dei n -eneral se evit ca ec5iprile terenurilor
suprapuse s )ie )ixe 6ele constituind o posibil surs de
accidentare72 exist i cobinaii de terenuri n care acest
lucru este posibil2 de exeplu un traseu de 5andbal cu dou
de basc5et suprapuse2 perpendicular pe el 6situaie n care
courile de basc5et pot )i )ixe )r a deran>a terenul de
5andbal7"
+" 3rotecia terenurilor - proteciile de si-uran 6cu sunt cele
de la terenurile de aruncri7 sunt obli-atorii 6vezi cap" !"'"%"'"7" Fn plus
se va studia cu are atenie ca prin alturarea di)eritelor terenuri de
sport s nu se creeze di)iculti sau c5iar riscuri n )uncionalitatea lor"
!
$ecomandare4 Indi)erent de diensiunea sau coplexitatea ansa-
blului de terenuri de sport2 se recoand inte-rarea aronioas
!
Av=nd n vedere iprevizibilitatea coportaentului copiilor ai ales2 se recoand ca
o sur suplientar s se a)ieze la vedere odul corect i noral de utilizare a
terenurilor cu ec5iprile lor 7d exeplu un caz draatic petrecut n Hrana2 unde un
adolescent a )olosit o poart de )otbal - )ixat nuai n partea sa anterioar - ca pe un apa -
rat de -inastic2 ipri=ndu-i o icare de rotaie i bascul=nd-o n od )atal peste el7"
!!'
a acestuia n cadrul natural2 exploatarea i valori)icarea acestuia
din ur n )olosul sportivilor i al zonei de iplantare"
De reinut n acest sens )aptul c ve-etaia poate constitui un
bara> natural n direcia v=ntului doinant sau curenilor de aer ce ar
putea perturba activitatea sportiv2 sau ar putea - n unele cazuri
-nlocui unele pre>uiri"
In acest sens recoand ca la studiul unui ansablu de tere-
nuri de sport s se ia n consideraie i studiul de ar5itectur peisa>er"
.Ge(&le de teren%ri )%&ra&%)e +tra)ee c!(,inate-
::. Principii privind proiectarea stadioanelor
%efiniie4 .tadioanele sunt construciile sportive copuse din cel
puin un teren de sport oolo-at pentru copetiii o)iciale
i ec5ipat pentru a prii spectatori"
II.l. C!(&!nena )tadi!anel!r
99" 1.2. .rile componente ale unui stadion sunt<
a" -ncinta de <oc, 6tratat n cap" II"0"7 este alctuit din<
- terenul de copetiie?
- accesul la terenul de copetiie?
- pre>uirea terenului de copetiie"
!
,erenul este prelun-it n spatele panourilor de basc5et2 pentru situaia ec5iprilor
aovibile 6deoarece acestea necesit o supra)a ai are orizontal la nivelul terenurilor7"
!!0
b" ,ribuna, spaiul destinat spectatorilor2 i a)lat n zona iediat
exterioar incintei de >oc 6pe una sau ai ulte laturi2 n )uncie de
riea stadionului72 cuprinde locurile pentru privit spectacolul
sportiv2 circulaiile de acces la acestea 6circulaiile interioare2 )i-" !/'
CC"7 i anexele pentru spectatori 6tribuna este tratat n cap" III7?
c" @chipri pentru servicii suport i instalaii tehnologice pentru
activitatea sportiv4
- Ec5iprile pentru servicii suport ale activitii sportive
sunt anexele pentru sportivi 6vestiare2 -rupuri sanitare2 serviciul
edical2 alte spaii cu )unciuni speci)ice7 - a se vedea cap" I4"
- Instalaiile te5nolo-ice sunt ec5iprile care asi-ur
)uncionarea construciei i des)urarea copetiiei 6iluinat2
transisii ,42 alientare cu ap7 - vezi cap" 4"
d" @chipri funcionale ane;a 6cap" II" $"7<
- Ec5iprile )uncionale sunt terenurile de sport pentru
nclzire i antrenaent pentru copetiii 6>ocuri sau atletis7"
Aceste terenuri sunt aplasate n iediata apropiere a stadio
nului propriu-zis 6a incintei de >oc cu tribune7" Acestea nu sunt
obli-atorii pentru toate cate-oriile de stadioane"
!
\ona construit a tribunelor este ncon>urat n exterior de o zon de acces spre i
dinspre tribune2 care constituie incinta exterioar i care2 la r=ndul ei2 este pre>uit
de o nc5idere exterioar a stadionului 6)i-" %!"7"
!!$
--. 1.2. Circulaia 0n stadion
I )ccesul 0n incinta e;terioar
Accesul n stadion dinspre cile publice de circulaie se )ace
rin punctele de intrareieire i control. Dac acestea sunt utilate ca
turnic5ei se poate obine un bun control al nurului de spectatori
intrai 6pentru a nu se depi nurul axi adis7"
a7 Circulaia p>n la accesul 0n tribun
A>uni n incinta exterioar2 spectatorii sunt direcionai2 prin
sistee adecvate de senalizare i arca>e2 ctre circulaia ce conduce
la punctul de acces 0n tribun, aceast circulaie )iind alctuit din<
- Circulaia exterioar sau le-tura dintre accesul n
stadion i circulaiile din spatele tribunelor2 care se )ace prin
scri lar-i sau rape2 de dorit cu rapa dreapt2 debu=nd ntr-o
zon lar-2 liber dintre tribune i incinta exterioar" .e vor
evita e)ectele de :p=lnie; i sc5ibrile brute de direcie
Nurul porilor a)late pe traseul acestor circulaii trebuie
liitat la iniu"
!!&
- Circulaia interioar sau circulaia de distribuie din
spatele tribunelor2 care conduce i repartizeaz spectatorii spre
punctele de acces n tribune"
b7 Circulaia 0n tribune este circulaia dintre punctele de acces
n tribune p=n la locurile aena>ate pentru spectatori pe -radene i
este tratat n capitolul III"+"
@odul de rezolvare a acestor circulaii depinde de capacitatea
stadionului i aplasarea tribunelor n raport cu terenul 6a se vedea
)i-"%!2)i-"+%7"
II.2. Cla)i'icarea )tadi!anel!r
--.2.1. An )uncie de numrul de terenuri de competiie aena>ate
n interiorul incintei de >oc2 ave<
I #tadioane specializate pentru un singur sport, de exeplu<
- stadion de atletis?
- arena de )otbal2 de tenis 2 ru-b[ etc"
I #tadioane polisportive, dup cu le spune i nuele2 cuprind
n incinta de >oc terenuri pentru ai ulte sporturi" Aceste terenuri
sunt aena>ate pe aceeai supra)a de teren2 n partea central -de
re-ul -azonat - se a)l terenurile pentru >ocuri 6)otbal sau ru-b[72
acestea put=nd )i nscrise n interiorul pistei de atletis"
!
!
Arena sau stadionul de)inesc acelai tip de ec5ipare sportiv< cea destinat
copetiiei 6cu spectatori7" Deoarece terenul de stadion provine de la denuirea
antic a unei distane de aproape %11 de pista de atletis 6lat"< stadium+, ar trebui ca
denuirea de :stadion; s o prieasc nuai locul de copetiie care conine 6i7
pista de atletis2 celelalte construcii sportive de copetiie destinate altor sporturi
dec=t atletisul2 ar trebui s )ie nuite :aren;2 ns datorit )aptului c la noi a intrat
in liba>ul curent terenul de stadion pentru aproape toate construciile sportive de
copetiie2 vo enine aceast convenie ",otui excepie )ace locul pentru
copetiii de tenis care se nuete :aren de tenis;6sau popice2 lupte i box c=nd se
des)oar n aer liber7"
!!*
!!"%"%" Dup capacitatea lor2 stadioanele sunt considerate a )i<
!" mici4 dac au o capacitate a tribunelor sub /"111 locuri?
%" mi<locii4 dac au o capacitate a tribunelor cuprins ntre
/"111 i %/"111 de locuri?
'" mari4 dac au o capacitate a tribunelor de peste %/"111
locuri?
+" foarte mari4 dac au o capacitate a tribunelor de peste
/1"111 locuri 6acestea sunt de re-ul stadioa-
nele naionale sau olipice7"

$$"%J" n )uncie de nivelul de competiie pentru care sunt
ec5ipate2 se poate )ace urtoarea clasi)icare<
!" stadioane de categoria -4 nivel internaional de copetiie?
%" stadioane de categoria )4 nivel naional 6divizia !7?
'" stadioane de categoria :4 nivel naional 6divizia %7?
+" stadioane de categoria C4 nivel naional 6divizia ' i +7"
11.3. Criterii de a(&la)are a )tadi!anel!r
.tadioanele se aplaseaz2 de pre)erin2 n zone verzi2 nepolu-
ante" Ale-erea aplasaentului unui stadion este condiionat de<
- supra)eele necesare pentru stadionul propriu-zis 6c)"
II"!"!" i II"!"%"72 ec5iprile )uncionale anex 6II"!"'"7 c=t i
pentru parcrile a)erente?
- calitatea solului i relie)ul?
- calitatea ediului ncon>urtor al zonei de iplantare?
- accesibilitate 6ci i i>loace de acces existente i9sau
posibiliti de aena>are7"
--. !.1. #uprafeele necesare
.upra)aa de teren necesar aplasrii stadioanelor
Nu se pot da dec=t orientativ urtoarele estiri 6)r spaii de
parcare7<
120
- pentru un stadion ic o supra)a de %2/ -' 5a?
- pentru un stadion i>lociu o supra)a de ' -/2/ 5a?
- pentru un stadion are supra)aa este ai are de $ 5a"
Aplasaentul trebuie s perit or-anizarea n trei zone
)uncionale diensionate con)or capacitii stadionului2 av=nd un
procent axi de ocupare a terenului ast)el<
- zona pentru construcii i aena>ri sportive2 3#,
ax" Q /1 R?
- zona pentru spaii verzi2 3#, ax" Q '1R?
- zona pentru acces 6alei2 druuri2 parca>e7 3#, ax" Q
%1 R"
II"'" l" l" Incinta de >oc<
- pentru terenurile ari de >ocuri aprox" l 5a?
- pentru terenuri care includ i pista de atletis aprox !2/ 5a"
II" '"!"%" 3artea construit a stadionului2 care cuprinde tribunele
i di)eritele spaii anexe 6vestiare2 serviciul adinistrativ2 presa2
servicii2 securitate2 spaii te5nice etc"7"
.upra)aa construit depinde de nurul de spectatori estiat
i2 pentru stadioanele )oarte ari2 de dispoziia -radenelor 6l 2
% nivele7"
.e pot lua n calcul urtoarele supra)ee<
II"'"!"'" Acces si supra)a de de-a>aent
Fntre nc5iderea exterioar i incinta construit este necesar o
supra)a de de-a>aent i de acces la tribune de iniu l p9
%2/ persoane"
Acest spaiu trebuie diensionat ast)el nc=t s nu se produc
a-loerri n aria intrrilor9ieirilor n9din stadion"
II"'"!"+" ,erenuri anex i de nclzire
Aceste terenuri se prevd cel puin pentru stadioanele de
cate-oria I i A"
3entru )otbal i ru-b[-este util s se dispun de !-% terenuri
concepute pentru copetiiile ec5ipelor rezerv sau de tineret i
pentru nclzirea ec5ipelor titulare" 3entru atletis2 !-% 5a cu o pist
anex i di)erite pentru probele atletice2 s-ar putea dovedi utile"
II"'"!"/" 3arcri
Circulaia carosabil va )i separat de cea pietonal"
Aleile carosabile de decon-estionare se vor diensiona n
)uncie de capacitatea stadionului2 dar nu ai puin de $ lie"
Alei carosabile de circulaie curent vor )i de in" '2/ lie2
Alei carosabile de serviciu i ntreinere sunt de in" 0 lie"
Accesele carosabile vor )i separate pentru publicul spectator2
sportivi i personalul de ntreinere"
Fn od corespunztor i parcrile vor )i di)ereniate dup cu
ureaz<
a" 3arcri pentru sportivi, oficiali 6arbitrii2 antrenori etc"7 se
prevede spaiu pentru cel puin<
- % autobuze?
- l1 autoturise2
n iediat apropiere a vestiarelor2 izolate de public2 i de pre)erat n
interiorul incintei stadionului?
122
b" 3arcrile specializate2 destinate poliiei, pompierilor, salv
rilor, s )ie aplasate n spaiul iediat adiacent stadionului2 ast)el
nc=t s )urnizeze i>loace directe i nerestricionate de a intra i iei
din stadion2 cu totul separate de cile de acces ale publicului?
c" 3arcri pentru 4"I"3" Acestea sunt n relaie direct cu intrarea
n stadion rezervat 4"I"3"2 i sunt diensionate n )uncie de nurul
pro-raat de locuri pentru 4"I"3" al stadionului?
d" 3arcri pentru mass-media sunt parcri aplasate n relaie
direct cu accesul edia n stadion2 i sunt diensionate corespun
ztor nurului de aini -rele utilizate de serviciile de televiziune i
radio?
e" 3arcri pentru personalul de serviciu sunt su)icient diensio
nate pentru a cuprinde ve5iculele utilizate de aceast cate-orie de
utilizatori 6personal de ntreinere2 paz2 portari2 serviciu pt" public -
caterin- - etc"7?
)" 3arcri pentru publicul spectator - parcrile publicului se
prevd n -eneral<
- l aina 9 '1 spectatori?
- l 5a $+11 aini"
3arcrile pentru publicul spectator2 n od ideal2 ar trebui s se
a)le n proxiitatea stadionului2 aplasate ast)el nc=t s asi-ure o
intrare direct n stadion i s )ie prote>at potriva intruziunilor"
C=nd aceast aplasare nu este posibil parcrile pentru publicul
spectator se vor a)la la o distan de axiu l"/11 de stadion"
Di)eritele parcri din >urul stadionului ar trebui s )ie arcate cu un
sen distinctiv care s )ac relaia cu sectorul corespondent din tribune"
,oate parcrile trebuie s aib asi-urat un nivel corespunztor
de iluinare pe tip de noapte"
II.?.2. 2rientare teren
Criteriul principal soarele4 in=nd cont c a>oritatea copeti-
iilor se des)oar dup aiaz2 orientarea corect2 pentru a evita
123
razele de soare direct n oc5ii >uctorilor2 este cu axa lon-itudinal un
un-5i de aprox" !/ de direcia nord-sud 6)i-" %%7"
3entru protecia spectatorilor potriva nsoririi excesive se vor
prevedea copertine"
!
Aceast orientare )avorizeaz spectatorii a)lai n tribuna de vest"
Fn od excepional ali paraetrii pot in)luena odi)icarea
acestei orientri 6de exeplu existena unor v=nturi doinante puter
nice i )recvente7"
II.@. Ca&acitatea )tadi!anel!r
3entru stabilirea capacitii unui stadion se iau n consideraie
ai uli )actori<
!
n acelai scop terenurile de sport pentru antrenaent vor avea plantat pe toate
laturile arbori i arbuti2 uni)ori ca densitate i nlie pentru a evita )enoenul de
discontinuitate luinoas"
12A
- nurul populaiei pe care o servete 6vezi ,abel" !1"7?
- potenialul din punct de vedere sportiv al acesteia
6nivelul valoric al ec5ipelor locale7?
- interesul publicului pentru spectacolul sportiv?
-clia?
- n cazul n care bene)iciarul stadionului este un club
sportiv2 atunci capacitatea va )i dictat de cerinele )ederaiei
sportive n cauz pentru nivelul copetiional corespunztor 6de
ex" Hederaia de Hotbal cere pentru ec5ipele de divizia I -
naional - s aib un stadion oolo-at pentru cate-oria A2 cu
in" %1"111 locuri? de notat c dac ec5ipa se a)la ntr-o
localitate cu ai puin de !11"111 locuitori2 de ex"2 atunci
Hederaia va )ace unele dero-ri2 oricu pentru toate situaiile
stabilirea capacitii se va )ace n colaborare cu )ederaia de
specialitate7"
eleentele seni)icative ale spectacolului sportiv 6in-ea n cazul
)otbalului i ru-b[-ului2 atin-erea liniei de sosire i obiectele pentru
aruncri n cazul atletisului7 )r nici un )el de obstrucie pe linia
vizual"
8iitele acestei bune vizibiliti sunt date de capacitatea oc5iul
lui oenesc de percepie a obiectelor n icare 6)i-" %' i )i-" %+7"
Ast)el s-a stabilit 6vezi ;CandbooU o) sports and recreaional
buildin- desi-n; - volu '-!*&!-2 editura ;Arc5itectural 3ress
8iited;7 ca distana axi acceptabil pentru percepia in-iei 6de
)otbal sau ru-b[7 n icare este de !&*2$1 " Acelai studiu )ixeaz
distana opti de vizibilitate la !/1 "
Aceste distane se iau n consideraie ncep=nd cu colul de
:corner; cel ai ndeprtat de spectator" .e obine urtoarea sc5e
n care se observ c linia 6-ra)ul7 de liit a vizibilitii optie se
apropie sensibil de cercul cu raza de *1 i centrul n centrul
terenului de >oc 6)i-" %'7"
m
II.6. Incinta de A!c
II" '.1. %ispoziii generale pentru toate stadioanele
II"0"!"!" Diensionarea terenului de copetiie sportiv
Ale-erea diensiunilor terenului de copetiie sportiv se va
)ace in=nd cont de<
- nivelul de copetiie dorit pentru stadionul n cauz?
- re-leentrile )ederaiilor sportive cu privire la terenu
rile de sport pentru copetiii 6condiii de oolo-are7?
- se recoand a se lua n consideraie o supra)a ceva
ai are dec=t cea rezultat din punctele anterioare2 pentru a
avea o ar> )a de odi)icrile ulterioare ale re-leentarilor
)ederaiilor de sport sau ca urare a dorinei de a oolo-a
stadionul pentru o cate-orie superioar de copetiie?
12F
- n -eneral2 adinistratorii stadionului apreciaz util
existena unei alei de serviciu2 cu o lie ini de %2/ 2 n
>urul terenului"
II"0"!"%" 3rotecia supra)eei de sport )a de spectatori
3entru buna des)urare a copetiiilor sportive2 spectatorii nu
trebuie s intervin n incinta de >oc" In acest sens re-leentrile cele
ai exi-ente sunt )orulate de )ederaiile de )otbal 6vezi !!"0"%" l" l "b7"
--.'.2. %ispoziii particulare pentru incintele de <oc

Din clasi)icarea stadioanelor a vzut c incintele de >oc pot )i
pentru practicarea unei sin-ure discipline sportive sau a ai ultor
discipline 6nu siultan2 evident7"
!!"0"%" l" Incinte pentru o sin-ur disciplin sportiv
11. '.2.1.1. Incinta de >oc pentru )otbal
II"0"%" l" l "a" %imensiunile i marca<ul suprafeei de <oc sunt cele
expuse n cap" !"'"!"!"a"
!!"'.2.1.1.b. 3rotecia incintei de )otbal )a de spectatori
Hederaiile de )otbal recla2 n -eneral2 o nc5idere a supra
)eei de >oc )a de zona spectatorilor la o distan ini de %2/
)a de liniile de tu i de 0211 n spatele liniei de poart"
Aceast nc5idere2 n )uncie de cate-oria stadionului2 are
urtoarele caracteristici<
128
HIHA i AEHA )ac urtoarele recoandri n acest doeniu2
aplicabile la stadioanele de cate-orie I i A 6vezi )i-" %/7<
a7 prezena poliiei i a personalului de securitate n
proxiitatea 6sau c5iar n7 zonei de >oc?
b7 dispunerea priului r=nd de -radene la o nlie care
s )ac iprobabil2 dac nu iposibil intruziune n spaiul de
>oc?
c7 Banuri de diensiuni su)iciente pentru a prote>a terenul"
In aceste situaii este necesar dispunerea de bariere su)icient de
nalte at=t de partea tribunelor2 c=t i a terenului de >oc2 pentru a
evita cderile accidentale n an?
d7 ecrane transparente2 peste care nu se poate trece"
#ricare ar )i tipul de protecie ales2 acesta trebuie s perit
accesul spectatorilor n cazuri de ur-en2 n situaia n care nu sunt
i>loace su)iciente i adecvate de evacuare a spectatorilor n a)ara
stadionului 6prin spatele sau laturile tribunelor7 pentru ast)el de cazuri
de ur-en"
!%*
- ,raseul >uctorilor de la vestiare n teren trebuie s )ie c=t
ai scurt?
- 8a stadioanele su)icient de ari2 vestiarele se a)l sub
-radenele vestice2 ast)el nc=t aplasarea este opti at=t n
ceea ce privete distana2 c=t i securitatea 6n aceast zon de
tribun se a)l spectatorii cu cele ai ici nclinaii de a a-resa
>uctorii2 ceea ce pentru unele stadioane )ace s nu )ie nevoie de
tunel7"
11.'.2.1.e. 3anouri publicitare
(ecoandrile HIHA prevd<
- 8a proiectarea unui stadion nou se va ine seaa ca s nu
se obtureze c=pul vizual al spectatorilor cu panourile
publicitare ce se pot onta n >urul c=pului de >oc2 aa cu
reiese ai >os?
- Distanele inie ntre ar-inile c=pului de >oc i
panourile2 care au n2 od noral2 o nlie de 12*1 2 trebuie
s )ie de<
- /211 )a de liniile laterale?
- '211 n spatele liniei de )und2 surai la stea-ul
de corner?
- '2/1 n spatele liniei de )und2 surai n dreptul
interseciei acesteia cu linia de poart?
- 0211 n spatele porii"
In nici un caz panourile publicitare<
- nu trebuiesc plasate acolo unde constituie un pericol
pentru >uctori2 o)iciali i alte persoane?
- nu trebuie )cute dintr-un aterial periculos?
- supra)aa lor nu trebuie s produc re)lexii ale luinii
susceptibile a deran>a >uctorii2 arbitrii sau spectatorii?
- nu trebuie aplasate n locuri n care ar constitui o
piedic n calea accederii spectatorilor n supra)aa de >oc2 n
cazul unei evacuri de ur-en"
!'%
II"0"%"!"%" Cerine ale incintei de >oc pentru ru-b[
11.'.2.1.2.a. Diensiunile i arca>ul supra)eei de >oc sunt cele
expuse n cap" !"'" l" l "b"
$$"0"%"1.2.b. 3rotecia incintei de ru-b[ )a de spectatori
Cerinele n ceea ce privete protecia terenului de >oc )a de
spectatori sunt aceleai ca i cele de la )otbal pentru cate-oriile I i A"
Aceast protecie trebuie s )ie n a)ara zonei de de-a>aent
6vezi i cap" :,erenuri de sport;7 i s nu constituie o piedic pentru
vizibilitatea spectatorilor"
!''
!!"0"%"!"'" Cerine ale incintei de >oc pentru atletis
Hiind o investiie relativ are i cu rentabilitate sczut 6cu
excepia Jocurilor #lipice sau ondiale2 n -eneral a)luena de
public spectator este ult ai ic dec=t n cazul >ocurilor colective
)otbal9ru-b[7 acest tip de stadion l -si nuai la nivel naional sau
n arile a-loerri urbane"
8ipsa constr=n-erilor ipuse de terenurile de )otbal sau ru-ini
aduce ari avanta>e n proiectarea ansablului terenului pentru
atletis2 cu ar )i<
- posibilitatea desenrii unui traseu ai liber i ai rapid
pentru pista de aler-ri?
- posibilitatea aplasrii pistelor de srituri n interiorul
pistei de aler-ri2 unde pot )i urrite ult ai bine
spectatori?
- pista de elan pentru sritura n nlie se poate apla
coplet n interiorul vira>ului sudic al pistei de aler-ri 6deci
)r a o ai intersecta pe aceasta din ur7"
C5iar i n cazul acestui stadion specializat pentru atletis2 se
pstreaz o zon central dreptun-5iular2 diensionat ast)el nc=t
poat prii obiectele de la probele de aruncri2 zona -azonat din
otive de si-uran"
Nurul2 orientarea i aplasarea di)eritelor terenuri
concurs n cadrul stadionului de atletis trebuie s satis)ac urtoa
rele cerine<
a7 s con)ere o si-uran axi atleilor2 o)icialilor
spectatorilor?
b7 pantele vor )i<
- pentru srituri i aruncri< axiu !9!"111
sensul cursei?
- pentru zona de recepie a terenului de
aruncri< axiu !9!11 transversal?
!'0
c7 s plaseze atleii n poziia cea ai )avorabil2 prin
ale-erea sensului cursei sau al aruncrii n )uncie de direcia
v=ntului?
d7 s o)ere spectatorilor cea ai bun vizibilitate posibil
pentru toate probele"
Fn tabelul !% sunt prezentate orientativ cerinele de ec5ipare ale
unui stadion de atletis n )uncie de nivelul de copetiie con)or
datelor Hederaie Hranceze de Atletis"
(ecoand proiectanilor s ia le-tura cu Hederaia (o=n
de Atletis nc din )aza de de)initivare a teei2 pentru a cunoate cu
exactitate cerinele speci)ice ale acesteia n ceea ce privete
oolo-area terenurilor de copetiie"
Hi-" '1 i '! arat exeple de aplasare a di)eritelor terenuri
de atletis n cadrul unor stadioane specializate de nivel nalt"
(=n valabile cerinele de la incintele de )otbal2 respectiv ru-b["
II"0"%"%"%" Incinta pentru atletis i sporturi colective
Este un tip de stadion care are avanta>ul unei ai bune rentabi-
lizri a zonei spectatorilor2 dar din punct de vedere te5nic reprezint
un coprois pentru toate sporturile<
- pentru sporturile colective 6)otbal2 ru-b[7 prezena pistei
de atletis atra-e ndeprtarea spectatorilor 6a tribunelor7 de
terenul de >oc?
- atletisul este constr=ns s-i aplaseze anuite supra
)ee de concurs n zone cu vizibilitate sczut"
!+!
Coordonare 0ntre sporturile colective i pista de "33,33 m *fig. !2+
Hora pistei de atletis depinde de<
- re-ulaentele de atletis?
- norele sporturilor colective2 care di)er n )uncie de
nivelul de copetiie"
Hore posibile decur-=nd din aceste cerine sunt artate n
)i-" '%"
II.7. .c"i&ri '%nci!nale aneG

3ractica sportului n copetiii necesit ec5ipri anexe2 variabi
le ca nur i iportan2 n )uncie de sport i de nivel de copetiie"
Aceste ec5ipri
!
sunt<
!" ec5ipri te5nice speci)ice atletisului?
%" ec5ipri sportive pentru pre-tirea >uctorilor?
'" spaii pentru aterial sportiv"
$$"$"$" @chiprile tehnice specifice atletismului sunt de dou
cate-orii< m
l ec5iprile a)late n incinta stadionului?
2. ec5iprile a)late n a)ara incintei stadionului"
II" $"!"!" Ec5iprile te5nice speci)ice atletisului a)late n incinta
stadionului sunt ec5iprile necesare des)urrii copetiiilor de
atletis i ele se copun din<
!" scara >udectorilor 6arbitrii7 la sosire?
%" blocul te5nic?
'" caera de apel"
Coponena i diensionarea acestor ec5ipaente2 )uncie de
nivelul de copetiie2 se re-sesc centralizate n tabelul nr" !'"
II" $"$"$"%" Bloc te5nic 6)i-" ''-'07
Hunciuni< controlul sosirilor la cursele de atletis2 nre-istrarea
i transiterea rezultatelor probelor de atletis2 in)orare public"
--. (. 1. 1.2.b. Aplasaentul blocului te5nic poate )i<
E n zona tribunelor<
- n spatele i deasupra scri >udectorilor?
- inclus n tribune 6n partea lor superioar2 n dreptul
liniei de sosiri7 )i-" ''-'/?
I n incinta de >oc<
- ec5ipaent peranent 6turn )ix )oto)inis52 aplasat n
exteriorul pistei2 n prelun-irea liniei de sosire7?
- ec5ipaent seiperanent 6turn obil pentru )oto-
)inis57"
!+0
II"(.1.1.2.c. Coponenta blocului te5nic
!" #ala de fotofinish, cu )unciunea principal de a lua ia-ini
ale sosirii concurenilor" Aparatele se aplaseaz n prelun-irea
ia-inar strict a liniei de sosire i vor )i nclinate cu '1V )a de
planul pistei 6culoarul cel ai ndeprtat7 - )i-" '/"
Aceast sal trebuie s aib o vedere total asupra terenului de
concurs2 n special asupra pornirilor i sosirilor n curs"
%" #ala de comand a tabelei electronice are supra)aa de aprox"
'1-+1 p i aplasaent ast)el nc=t s aib o per)ect vizibilitate
spre tabel"
!+$
'" #ala conducere a concursului i speaFer are supra)aa aprox
%1-%/ p2 vedere inte-ral asupra terenului i este situat n
vecintatea slii de )oto)inis5"
+" #ala secretariat concurs 6i sala prelucrri de date pe
calculator2 acolo unde este cazul7 - supra)aa de aprox" /1 p" Are
relaii directe cu< blocul te5nic2 presa2 caera de apel"
/" Gose tehnice - toate in)oraiile necesare blocului te5nic
pentru nre-istrarea rezultatelor concursului sunt preluate din teren
n punctele iportante 6punctele de plecare n cursele de !11 mm
!!1 -arduri2 %11 2 +11 i zonele de srituri sau aruncri7 i
transise n blocul te5nic prin interediul unui cabla> )ix2 n-ropat
6'] !11 pentru curent %%142 curent slab2 ,47"
3ornind din blocul te5nic2 cablurile trec pe sub pist 6linia de
sosire7 pentru a a>un-e n )osele te5nice 6vezi sc5ea din )i-" '07"
Fn stadioanele de atletis sunt + )ose"
Fn stadioanele cobinate cu >ocuri e nevoie de & )ose<
- + n interiorul pistei 6la colurile terenului de >oc7?
- + n exteriorul pistei2 la extreitile zonei de srituri
6)i-" '$7"
--. (.1.1.!. Caera de apel
Hunciune< adunarea i controlul atleilor nainte de intrarea n
teren pentru concurs"
Aplasaent< ntre vestiare atlei sau terenuri de nclzire i
terenul de copetiie" De re-ul aplasaentul opti este n
extreitatea :plecri; 6start7 a pistei de vitez"
Diensiuni< /1 - &1 p"
Caera de apel trebuie s aib le-turi 6voce9date2 tele)on7 cu
sala de conducere a concursului2 secretariatul i blocul te5nic"
!
II" $"!"%" Ec5ipri )uncionale anex pentru stadioanele de
atletis2 exterioare incintei
Acestea sunt< l" intrare araton?
%" terenuri pentru antrenaent i nclzire"
--. (.1.2.1. Intrarea pentru araton 6vezi )i-" %*7 se a)l spre
turnanta 6vira>ul7 de sud a pistei de aler-ri" Diensiuni< lie
ini de 0211 " ,rebuie s )ie liber de orice obstacol"
11.(.1.2.2. ,erenuri pentru antrenaent i nclzire
Aceast cate-orie de ec5ipaent )uncional anex depinde
de cate-oria stadionului2 spaiul de care se dispune i i>loacele
)inanciare"
3entru stadioanele de cate-oria I2 ele trebuie s )ie sensibil
asentoare cu cele de concurs" 3ista de vitez ar putea )i separat
Ec5ipaentul )uncional anex expus se re)er la stadioanele de copetiii interna-
ionale 6nivel axi de dotare7" 3entru celelalte cate-orii de copetiii 6deci i de
stadioane7 ec5iparea va )i diinuat corespunztor 6a se vedea tabel !'" i a se
consulta Hederaia (o=n de Atletis7"
!+*
de pista circular 6d=nd ast)el posibilitatea ai ultor atlei de ale
)olosi n acelai tip7"
3entru restul stadioanelor acest tip de ec5ipare poate )i redus
)oarte ult 6pista anex pentru stadioane de cate-oria A i B poate
avea nuai % culoare i un sin-ur vira>7"
--. (.2. @chipri funcionale ane; pentru pregtire <uctori
i atlei
!!"$"%"!" .li de nclzire
Aceste ec5ipaente se cer nuai la stadioane de cate-oria I i A2
.upra)aa< ini '11 p"
Aplasaent< de re-ul sub tribune"
Hinisa><
- sol Q speci)ic panto)ilor cu crapoane 6insonor i rezistent7
- perei Q rezisteni la oc2 )r uc5ii ascuite"
!!" $"%"%" ,erenuri de antrenaent i nclzire pentru >ocuri
3entru stadioanele de cate-oria I i A este bine s se dispun de
c=te !-% terenuri anex pentru a putea perite nclzirea >uctorilor
)r spectatori"
8a aceast cate-orie de stadioane le-tura ntre terenurile anex
i stadion nu este accesibil spectatorilor"
Diensiunile sunt variabile2 put=nd avea i diensiuni ai ici
dec=t iniu re-leentar cerut pentru copetiie"
!/1
III" .rincipii privind proiectarea tribunelor
%efiniie4 ,ribunele sunt partea de construcie din cadrul unui stadion
proiectate ast)el nc=t spectatorii s poat urri spectacolul
sportiv n condiii de si-uran2 bun vizibilitate i con)ort"
Hora i diensiunea lor variaz )oarte ult2 n )uncie de
densitatea terenului sportiv i iportana acestuia 6nivelul de copeti -
ie pentru care este oolo-at7 precu i de con)i-uraia terenului de
aplasaent 6cu sau )r denivelri7"
III.1. Clasi)icarea tribunelor
---. 1.1. %up forma i modul de amplasare fa de terenul de
sport, tribunele pot )i<
!" drepte, care la r=ndul lor pot )i 6)i-" '&7<
a7 pe o latur 6de o parte a laturii vestice a terenului de
sport7?
b7 pe dou laturi 6sietric )a de axul lun- al terenului de
sport7?
c7 perietral?
%" curbe, care la r=ndul lor pot )i 6)i-" '&7<
a7 pe o latur 6de o parte a laturii vestice a terenului de
sport7<
- )ora de sector de elips 6de )apt o supra)a
copus din sectoare de cerc cu dou sau ai ulte
raze7?
- )or de croissant?
b7 pe dou laturi 6sietric )a de axul lun- al terenului de
sport7<
- dou sectoare de elips?
!/!
- )or de secer 6c=nd ar-inea lor interioar
urrete )ora pistei de atletis2 iar cea exterioar are
conturul cercului de vizibilitate opti7?
c7 pe patru laturi<
- )or eliptic 6spaiul tribunelor este deliitat de
dou contururi eliptice7?
- )or de cerc 6c=nd ar-inea lor interioar
urrete )ora pistei de atletis2 iar cea exterioar are
conturul unui cerc de raz ai are dec=t cea de
vizibilitate opti i ai ic dec=t dea de vizibilitate
axi7?
'" mi;te, i anue<
a7 pe dou laturi<
- dou sectoare drepte cu extreitile arce de cerc?
b7 pe trei laturi<
- )ora de potcoav 6dou zone drepte racordaii
printr-un sector de cerc7?
c7 pe patru laturi<
- )ora pistei de atletis
!
"
.e poate tra-e o concluzie< n -eneral2 )ora curb a tribunelor
apare c=nd terenul de sport conine i pista de atletis de +11211
Aceast )or 6curb7 nu este recoandat stadioanelor )r pist de
atletis2 deoarece ndeprteaz inutil spectatorii din zona cu cea ai
bun vizibilitate asupra terenului"
n sensul notei de la capitolul II"%"!"2 )ora curb a tribunelor ar
trebui s caracterizeze stadioanele2 n tip ce )ora rectilinie
tribunelor dispuse n >urul di)eritelor terenuri de >ocuri sportive2 ar
trebui s caracterizeze arenele" # excepie o constituie tribunele n
)or de croissant 6III" !"!"- para-ra) %a"72 acestea )iind tribune curbe
ce avanseaz p=n la liita dreapt a terenului de >oc"
!
Dup cu se observ n aceast clasi)icare2 )ora tribunelor este dictat de< )ora
terenului de sport? studiul condiiilor de vizibilitate 6vezi i capitolul II"/"7"
%7 n )uncie de expunerea spectatorului la condiiile
atos)erice<
a7 tribune descoperite?
b7 tribune acoperite"
!
---. 1.". Dup modul de rezolvare al structurii de reazem a
tribunelor2 acestea pot )i<
!7 cu o suprastructur proprie?
%7 aezate pe un taluz sau un rableu?
'7 ixte 6o cobinaie ntre tipurile l i %7 6vezi )i-" '*7"
111.2. A(&la)area tri,%nel!r
Criterii generale de amplasare
Aplasarea tribunelor este deterinat de urtorii )actori<
- orientarea terenului de sport 6n eis)era de Nord
orientarea pre)erenial a tribunei este cu )aa ctre N-E2 pentru
a evita razele directe ale soarelui n copetiiile de dup
aiaz7?
- re-iul v=nturilor doinante 6acest )actor iplic i
suri de protecie speci)ice - acoperirea i9sau nc5iderea
lateral2 bariere naturale sau ar5itecturale7?
- condiii -enerale de vizibilitate 6vezi cap" II"/"7?
- relie)ul terenului?
- nurul spectatorilor< tribunele pot avea dispunerea pe o
sin-ur latur a terenului de sport 6stadioane ici7 p=n la
dispunerea perietral 6stadioane i>locii9ici72 i c5iar pe ai
ulte nivele 6stadioane )oarte ari7 - vezi )i-" '& i +%?
- destinaia terenului de sport"
111.?. Ca&acitatea tri,%nel!r
Capacitatea tribunelor se stabilete de la caz la caz2 n )uncie de
iportana i tipul ec5ipaentului cruia i sunt destinate" De reinut<
!" 3entru ec5ipaentele destinate copetiiilor sportive
6stadioanele7 exist un numr minim de locuri, dictat de sportul
respectiv i nivelul de copetiie" 3entru aceasta trebuie
consultate )ederaiile sportive de specialitate"
%" .e poate stabili i un ma;imum, dictat de condiiile
-enerale de vizibilitate 6vezi cap" !!"/"7" Exeplu de calcul
pentru un stadion are<
- pentru zona de vizibilitate opti< supra)a
tribune Q supra)aa zonei optie - supra)aa incintei de
>oc Q %/"/11 p - !1"111 p Q !/"/11 p2 de unde
!//
rezult2 pentru 12&1 p9un loc2 un nur de aprox"
%1"111 locuri pe un nivel?
- pentru zona de vizibilitate axi< suprara
tribune Q supra)aa zonei axie - supra)aa incintei
de >oc Q +*"111 p - !1"111 p Q '*"111 p2 de unde
rezult2 pentru 12&1 p9un loc2 un nur de aprox"
+&"111 locuri pe un nivel"
III"+- Cerine )uncionale
999"". l- )ccesul la tribune
Accesul la tribune se poate )ace ast)el<
a7 lateral sau din spatele tribunei?
b7 din )a 6n acest caz pria -raden va )i supranlat cu
aptoxiativ !211 deasupra terenului de sport7?
c7 cu voitorii 6acestea prezint totui dezavanta>ele de a
ocupa2 n -eneral2 zone cu vizibilitate )oarte bun i de a
-enera abuscade n cazul evacurii de ur-en2 de aceea
poate c ar )i de evitat n )avoarea unor accese n partea de
spate-sus a -radenelor2 debu=nd n )avoarea circulaiei de
distribuie adecvat7?
d7 cobinate parial sau total cele trei sistee precedente"
Nurul intrrilor n tribune este deterinat de nurul
spectatorilor2 respectiv al cilor de evacuare2 precu i de necesarul
de controlori 6care trebuie s )ie c=t ai redus7"
21".2. Compartimentarea tribunelor
8a stadioanele de peste %1"111 locuri se recoand prirea
6copartientarea7 tribunelor n sectoare de axiu /"111 locuri
cu propria lor ec5ipare n ceea ce privete )uncionalitatea2 circulaia i
serviciile"
!/0
.e ai recoand ca sectoarele s )ie prite pe subsectoare
ast)el<
!" pentru zone de stat n picioare subsectoare de aprox"
/11 persoane 6n -eneral se consider o densitate de aprx"
+$ persoane la !1 p"72 deliitate de circulaii at=t laterale -
distanate la axiu !1 - c=t i n )aa i n spatele
subsetorului distanate la axiu !% ?
%" pentru zone cu locuri de stat >os2 subsectoare de aprox"
!"111-!"%11 locuri2 cuprinz=nd un nur axi de '1 r=nduri2
n cadrul subsectoarelor2 cei aprox" !"111-!"%11 spectatori se
vor repartiza n r=nduri de axiu +1 de locuri cuprinse ntre
dou circulaii sau axiu %1 de locuri cuprinse ntre un
perete i o circulaie"
---.".!. Circulaia 0n tribune
III"+"'"!" Distana axi de parcurs dintre un loc n tribun i
ieirea cea ai apropiat trebuie s )ie de +/211 6vezi )i-" +17 ast)el<
- pentru locuri n picioare sau pe bnci aceast distan
este linia ce unete locul respectiv cu cea ai apropiat ieire?
- pentru locuri pe scaune2 aceast distan reprezint sua
dintre lun-iea r=ndului i aceea a cii laterale de parcurs de la
locul respectiv la cea ai apropiat ieire"
III"+"'"%" Diensionarea cilor de acces va respecta urtoarele<
Cile de acces din >urul subsectoarelor nu vor )i ai ici de
!2% "
.e consider liea ini de trece !2% 6adic acea lie
care asi-ur evacuarea unui nur de !11 de persoane ntr-un inut
n condiii rezonabile2 )ie aceasta un @odul de ieire - @"I"7" Dou
persoane pot trece siultan printr-un odul de ieire"
!/$
noral sua capacitilor individuale ale ieirilor ar trebui s )ie o
sur a capacitii zonei destinate spectatorilor stadionului 6tribuna7"
III.<. Cerine de $i*i,ilitate a tri,%nel!r
Condiiile -enerale de vizibilitate sunt cele expuse n cap" II"/"
Cerine pentru asi-urarea unei bune vizibiliti de ctre tribune<
-forma 6pro)ilul n seciune transversal a tribunelor7? -
dimensiunea elementelor ce alctuiesc tribuna trebuie s
respecte datele rezultate din studiul curbei de vizibilitate"
Din acest studiu2 n )uncie de datele )iecrui caz n parte2 poate
rezulta )ie un pro)il drept al tribunelor2 )ie unul parabolic 6vezi )i-" +!
i +%7"
Fn -eneral2 se recoand un tip plani)icat de ieire n caz de
ur-en de %$1 secunde *evacuarea tribunei
1
+. Acest tip este inclus
n tipul ediu adis de evacuare a stadionului
2
, care este de &-
l1 inute"
'
III"+"'"'" Calculul )luxului de evacuare al unei ieiri se )ace
prind liea sa la liea odulului de ieire2 i apoi nulind cu
nurul de spectatori rezultai din tipul axi de evacuare a
tribunei 6+/1 de spectatori n cazul tipului de %$1 secunde72 n oda
-------------------------------------------
!
evacuare tribun 7 toi spectatorii au prsit tocurile din tribun i au trecut de-
:punctele de acces n tribun; spre incinta exterioar tribunei"
2
evacuare stadion - toi spectatorii au trecut de incinta exterioar 6vezi cap" II" l" i
)i-"%l7"
'
3entru )iecare stadion n parte se va )ace un studiu separat pentru a se stabili
preun cu autoritile cu rspunderi n acest sens2 i n )uncie de capacitate2 odul
de rezolvare a traseelor de evacuare i aterialele )olosite2 precu i de norele
speci)ice n vi-oare2 tipii axi adii pentru evacuarea tribunei i respectiv
stadionului"
!/&
---. &.1. Calculul curbei de vizibilitate

3ro)ilul transversal al -radenelor este o curb parabolic ce sel
poate deterina )ie prin etoda analitic 6)i-" +'72 )ie prin etoda
-ra)ic 8ac5ez 6)i-" ++7"
3entru abele etode se va ine seaa de urtoarele elemente
convenionale4
- pria -raden va avea cea" !& c nlie2 iar ultia
axiu +1 c?
- n )aa priei -radene se va rezerva un spaiu de
circulaie de ini !2% ?
- n cazul c=nd nu exist pist de aler-ri2 ntre spaiul dc
circulaie i terenul de >oc se va prevedea un spaiu liber
perietral 6de si-uran7 de !2/1-%211 ?
!01
- punctul A 6)ocar72 situat )ie n i>locul pistei de aler-are2
)ie la ar-inea terenului de >oc la 12/1 nlie 6sau2 n cazul
terenurilor )r pist2 la !9+ din liea acestora sur=nd de la
ar-ine7?
- nliea *h+ cu care raza vizual depete pe verticala
spectatorului din )a2 raza vizual a acestuia !1-!/ c?
- liea -radenei *r+ n )uncie de tipul de scaun2 cu9)r
sptar $/-&/ c?
- nliea -radenei *d+ rezult din calculul curbei de
vizibilitate"
Fn ipoteza )olosirii etodei analitice intervin2 n plus2 urtorii
)actori<
- distana pe vertical *b+ de la punctul A p=n la nivelul
pardoselii priului r=nd de spectatori?
- distana *a+ de la nivelul pardoselii p=n la nivelul
oc5ilor unui spectator aezat 6l2%1 7 sau stand n picioare
6l20/ 7?
- nivelul oc5iului spectatorului din r=ndul n )a de nivelul
priei -radene 6An7?
- distana pe orizontal *#n+ de la proiecia vertical a
punctului A p=n la oc5iul spectatorului din r=ndul n?
- nivelul unei -radene *Hn-a+ )a de )ocar"
III"&. 1 1a. Horula de calcul a vizibilitii va )i<
! !
< P 7 6 O

+ =
n n b n
# b;r H h ; # H
"Cota ultiei -radene va )i deterinat calcul=nd succesiv toate
-radenele2 ntruc=t nivelul )iecreia are ca baz de calcul nivelul
-radenei precedente"
Fn ipoteza unui nur total de !+ -radene2 )orula va arta
ast)el<
!' !' !+
< P 7 6 O # b;r H h ; # H
n
+ =
---. &.1.1.b 3entru determinarea profilului transversal al grade-
nelor prin folosirea metodei grafice se va proceda dup cu ureaz<
.e va construi pro)ilul transversal al tribunei la o scar destul de
are2 de pre)erin !9%12 )olosind paraetrii care s-au ntrebuinat i la
etoda analitic prezentat anterior"
@etodolo-ia const n a deterina poziia pe care trebuie s-o
aib oc5iul spectatorului din r=ndul n, cu a>utorul unei drepte care s
treac prin )ocarul A i printr-un punct situat la distana 5 6!1-!/ c7
deasupra oc5iului spectatorului din r=ndul n -! 6raza vizual a
spectatorului din r=ndul n+
!0%
Nivelul priei -radene i distana de la )ocar la spectator
variaz dup tipul tribunelor" 8a tribunele drepte2 paralele cu pista de
aler-are2 distana de la )ocar la spectator r=ne constant? la cele
eliptice2 aceast distan este constant la vira>e i variaz n dreptul
aliniaentului drept al pistei de aler-are" Nivelul priei -radene i
distana de la )ocar la priul r=nd de spectatori au o in)luen
5otr=toare asupra nliii tribunelor" De re-ul2 calculul pro)ilului
tribunei se )ace pe axul lon-itudinal al pistei 6la turnante7"
III"/"%" .rofil rectiliniu
Fn practic2 din otive de execuie2 se adit pro)ile de tribune
constituite din tronsoane rectilinii2 a cror pant crete pe sura
deprtrii de teren" Hiecare tronson poate avea /-!1 r=nduri" 3anta
ultiului r=nd nu poate depi +/V"
3entru )iecare tronson rectiliniu diensiunile n seciune a
-radenelor sunt date de relaia<
2 7 c 9 -I ; *nc 9 2+4%
6toate diensiunile sunt n ? vezi )i-" +/7 unde<
h 7 nlie -radene ale unui tronson de aceeai pant?
c7 !1-!/ c?
I Q ad=ncie -raden?
n Q nur r=nduri tronson?
27 nlie oc5i priul spectator?
% 7 distan oc5i priul spectator i punctul observat 6linia de
tu etc"7?
I Q distana dintre oc5ii priului spectator i ultiul r=nd de
-radene"
Fnliea -radenelor variaz2 n -eneral2 de la 12%/ n partea
in)erioar la 12+/ spre partea superioar"
!0'
- loc )r sptar 612+1 12+/ 9loc x 12&/ X 1*1 7 Q
Q 12'1& X 12'01 p9spectator?
- cu sptar 612+1 12+/ 9loc x 12&/ 12*1 7 Q
Q 12'+1 12+/1 p9spectator"
III"0"!"'" Diensiuni -radene
Diensiunile -radenelor2 respectiv h Q nliea i l Q ad=nci-
ea 6)i-" +&72 rezult din calculul curbei de vizibilitate valorile lor
axie2 respectiv inie )iind n )uncie de tipul -radenei 6cu locuri
n picioare sau aezate7 dup cu ureaz<
a7 Kradene cu locuri n picioare 6)i-" +&a7<
- h axi Q %1 c?
- l ini '/ c 6recoandat +1 c7?
b7 Kradenele cu locuri de stat >os pot )i de trei tipuri<
!7 locurile de stat >os sunt direct pe -raden?
%7 locurile de stat >os sunt pe bnci )ixate pe -radene?
'7 locurile de stat >os sunt pe scaune individuale"
Diensiunile pentru -radene tip b" l<
- h axi Q +1 c?
- l ini Q $1 c 6recoandat &1 c7"
III"0"!"+" Diensiuni locuri de stat >os
8ocurile de stat >os n -radene pot )i pe bnci sau pe scaune
individualei, ale cror diensiuni inie2 respectiv ad=nciea *-b
pentru bnci i Is pentru scaune n )i-" +&b7 i liea *C+ sunt
urtoarele<
I locuri pe bnci<
- I b'1c ?
- -t 6liea ini de trecere ntre r=nduri7 '/ c?
- I 6-radena7 0/ c"
!0$
I locuri pe scaune individuale - scaune cu liite laterale 6cu sau
)r brae7 i cu sptar2 cu urtoarele diensiuni<
- C /1 c 6distana ntre liitele laterale ale scaunului7?
--s '/ c 6recoandat +1 c7?
- It '/ c 6liea ini suport picioare7
recoandat +1 c?
- dac sptarul scaunului este peste '1 c nlie2 atunci
liea ini a suportului pentru picioare este dea
+1 c"
(=ndurile de scaune vor )i ast)el diensionate nc=t s lase o
lie de trecere 6lie suport picioare7 de iniu 12'/ 2
scaunele )iind n poziia aezat"
C=nd scaunele sunt rabatabile2 liea ini de trecere ntre
scaune 6scaunele av=nd banc5eta ridicat7 este recoandat s )ie &3
c"
Banc5eta se va aeza n consol2 ast)el ca ar-inea anterioar
s avanseze cu %1-'1 c )a de peretele vertical al -radenei pe care
este aezat"
III"0 !"/" :ariere de reinere *protecia circulaiei spectatorilor
a7 n cazul aena>rilor de locuri pentru stat n picioare 6pe
-radene sau pant7 este necesar a )i prevzut pentru )iecare %/ p
c=te o bar n lun-ie de cea" '211 i la nliea de l 2%1
Acestea se vor plasa intercalat2 ast)el nc=t s nu perit )orarea de
culoare pe linia de cea ai are pant a tribunei 6)i-" +&c7?
b7 n zonele tribunelor n care exist denivelri ntre dou
-radene succesive sau ntre o -raden i sol2 ai ari sau e-ale cu
!211 se vor prevedea parapete2 bariere de reinere sau alte eleente
ec5ivalente2 cu condiia de a nu st=n>eni circulaia"
Note4
!" Av=nd n vedere iportana deosebit 6din punct de vedere al si-uranei
spectatorilor7 pe care o au barierele de reinere2 at=t n ceea ce privete
!0&
aplasarea2 c=t i caracteristicile constructive ale acestor bariere2 recoand
consultarea prescripiilor cuprinse n Codul de securitate pentru stadioane
sportive */uide to #afetJ al #ports /rounds - cunoscut ca /een code
-elaborat n @area Britanie7"
%" 8ocurile pentru stat n picioare se pot aplasa i pe supra)ee orizontale 6!-
' r=nduri de spectatori7 sau n pant 6un-5i axi $V7 - )i-" +&a"
'" Fnliea axi de +/ c a -radenelor apare n situaii speciale2 c=nd panta
a>un-e la axiul adis de ^2 situaie n care se vor lua suri speciale de
si-uran2 cu ar )i prevederea de bariere sau eleente ec5ivalente pentru
protecia circulaiei pe vertical i liitarea nurului de -radene consecutive
la /"
III"'.2. )mplasarea locurilor speciale
III"0"%"!" 3entru stadioanele de nivel copetiional nalt 6inter-
naional2 naional I2 A i B7 se prevd locuri speciale2 aplasate de
re-ul n tribuna principal 6tribuna vestic a stadionului7 care este
acoperit2 ast)el<
a7 Co<a oaspeilor de onoare se aplaseaz n i>locul tribunei
sau sectorului pentru invitai2 av=nd asi-urat un acces
separat2 precu i o circulaiei pentru autove5icule" Capaci-
tatea lo>ei va )i de !/-%/ de locuri" Fn le-tur cu aceasta2 se
vor prevedea< 5ol2 -rupuri sanitare2 -arderob2 bu)et2 tele)on"
b7 .ectorul pentru invitai speciali se prevede n zona central a
tribunei principale2 av=nd cea" %11 de locuri"
c7 Cocurile reprezentanilor presei se aplaseaz n tribuna
principal2 n apropierea locurilor pentru >uriu2 ntr-un sector
cu o bun vizibilitate asupra ntre-ului teren" 8ocurile vor )i
prevzute cu pupitre pentru scris2 iar nurul lor se va
stabili prin te de la caz la caz" Fn principiu2 o treie din
aceste locuri trebuie s )ie ec5ipate cu racorduri tele)onice i
ode2 n apropiere se vor -si spaii pentru redactare2
cabinele tele)onice i teleipriatoare 6)axuri72 o sal pentru
con)erine de pres2 studiouri de televiziune i caere
obscure pentru )oto-ra)ii2 n con)oritate cu dispoziiile
!0*
HIHA i AEHA" Nurul cabinelor tele)onice depinde de
iportana stadionului i variaz ntre ' i %1"
d7 Cabinele crainicilor de radio, de televiziune, de regie tehnic
i platformele pentru televiziune se vor proiecta con)or
teei ntocite de bene)iciar cu acordul .ocietii Naionalei
de (adio i ,eleviziune" Ele se vor aplasa n sectorul
vestic al tribunei2 n punctul cel ai ridicat2 cu o )oarte bun
vizibilitate asupra ntre-ului teren"
III"0"%"%" 8ocuri pentru spectatori cu 5andicap
In toate cate-oriile de stadioane se recoand s se ia surile
necesare pentru a asi-ura condiiile speciale de si-uran i con)ort
pentru spectatorii cu 5andicap" 3entru aceasta trebuie s se prevad
locuri special aena>ate n tribune ast)el nc=t s asi-ure persoanelor
cu 5andicap o bun vizibilitate i un acces cood 6rape pentru
scaune cu rotile72 precu i servicii sanitare i de asisten adecvat2
proiectate pentru aceast cate-orie de spectatori2 n con)oritate cu
norele speci)ice n vi-oare"
,rebuie asi-urat spectatorilor cu 5andicap2 inclusiv celor n
scaune cu rotile2 accesul n tribune 6nc de la intrarea n stadion prin
porile nc5iderii exterioare72 ast)el nc=t s nu se creeze di)iculti n
uz nici acestora i nici celorlali spectatori" .pectatorii cu 5andicap nu
trebuie s se a)le n nici o zon a stadionului n care iposibilitatea lor
de a se ica repede ar reprezenta un risc pentru ceilali spectatori n
cazul evacurii de ur-en"
III.7. Princi&ii de &r!iectare ale aneGel!r &entr% )&ectat!ri

De re-ul2 anexele pentru spectatori sunt aplasate n spaiul
dintre incinta exterioar i tribune 6)i-" %!7"
Acest spaiu2 iportant ca volu2 n caz de panic poate )i i un
spaiu suplientar de si-uran 6ca un :vas de expansiune;7 la ieirea
din tribune"
!$1
.enalizarea tuturor :localurilor; a)late n acest spaiu2 precu
i a circulaiilor incluse2 trebuie s )i abundent2 clar2 precis i lesne
de neles i de ctre utilizatorii necunosctori ai libii ro=ne" .e
recoand utilizarea :ideo-raelor;" Aceast senalizare trebuie s
)ie vizibil at=t noaptea2 c=t i n caz de panic"
Fn cate-oria ane;elor pentru spectatori sunt incluse urtoarele
spaii )uncionale<
a7 2olurile i spaiile pentru circulaie i odihn se a)l n cea
ai are parte pe arile :inele de distribuie; din spatele
tribunelor" Circulaiile de distribuire i de-a>aent din
spatele tribunelor trebuie s aib o lie su)icient de are
pentru a prelua aceste )unciuni" Dac aceste circulaii sunt
acoperite2 vor avea o nlie ini sub pla)on de %2+1
i vor )i libere de orice obstacol" .e va da o atenie deosebit
rezistenei aterialelor )olosite i a parapetelor sau =inilor
curente"
8e-tura dintre accesul n stadion i circulaiile din spatele
tribunelor se )ace prin scri lar-i sau rape2 de dorit cu rap dreapt2
debu=nd ntr-o zon lar-2 liber2 dintre tribune i incinta exterioar"
.e vor evita e)ectele de :p=lnie; i sc5ibrile brute de direcie"
Nurul porilor a)late pe traseul acestor circulaii trebuie
liitat la iniu"
3orile de ieire din incinta e;terioar 6ieire din stadion7 vor )i2
n sc5ib2 n nur c=t ai are" ,oate porile se vor desc5ide ctre
exterior 6n sensul evacurii7" .e vor evita porile culisante" Ideal ar )i ca
aproxiativ >utate din nc5iderea exterioar s se poat desc5ide n
oentul ieirii publicului" 3e de alt parte aceast nc5idere exterioar
trebuie ast)el prevzut nc=t s nu ncura>eze intruziunile 6nlie
ini de %2/1 2 detalii care s nu perit escaladarea etc"7"
b7 /rupurile sanitare se vor diensiona con)or .,A. !+$&2
vezi i ,abelul nr" !+" .e recoand aplasarea -rupurilor
sanitare la o distan de axiu 01 de la orice loc n
tribun" # parte a acestor -rupuri sanitare se aplaseaz la
ar-inea circulaiilor ce lea- incinta exterioar de tribune"
!$!
c7 #ectorul alimentar, cuprinde )ore )oarte variate2 ncep=nd
de la punctele de alientaie public p=n la restaurant
de are capacitate" :arurile sunt aplasate2 de re-ul
n spatele tribunelor2 n apropierea ieirilor2 dar ast)el nc=t
s nu constituie o >en n calea )luxului de evacuri
$estaurantele pot )i2 de exeplu< un restaurant clasic n
spatele tribunei de vest 6pentru locurile speciale7 i un
restaurant rapid 6snacU2 )ast-)ood7 n spatele tribunei de est
#ricu ele trebuie s )ie uor accesibile tuturor locurilor2 i
s aib desc5idere spre exterior"
d7 #erviciul medical este i el n )uncie de capacitatea
stadionului 6vezi tab" !+7" 3entru stadioane de cate-" I i
uneori A exist un post central de serviciu edical i unul
sau ai ulte posturi de pri-a>utor2 destinate spectatorilor
n tip ce pentru celelalte cate-orii postul central poate )i
acelai cu cel destinat sportivilor" ,oate spaiile destinate
serviciului edical trebuie s asi-ure evacuarea n condiii
de securitate i ur-en a pacienilor i2 de aceea2 s existe un
traseu al lor care nu se intersecteaz cu celelalte circulaii 6n
orice caz s nu poat )i obstrucionat de acestea7 i s aib o
parcare proprie n care staioneaz o salvare" Dac este
necesar se va prevedea i un 5elicopter" 3entru stadioanele
de cate-" B i C postul central poate )i doar o in)irerie2 iar
posturile secundare pot lipsi 6vezi tab" !+7"
e7 #ervicii diverse4
- comer4 standuri distribuie produse derivate 6textile
)anioane2 insi-ne etc"7?
- oficiu obiecte pierduteB
-puncte de 0nt>lnireB
- cabine telefonice4 nurul lor este n )uncie de
iportana ec5ipaentului sportiv i se va stabili prin te?
acestea vor )i >udicios aplasate pe conturul stadionului2 pe
circulaia din spatele tribunelor? pentru stadioanele ari n
care se des)oar nt=lniri iportante2 se poate aplasa un
oficiu potal temporarB
!$%
- spaii de recepie - stadioanele ari au2 de re-ul2
prevzute spaii special aena>ate2 le-ate de tribuna o)icial
i locurile speciale? aceste spaii sunt utilizate pentru nt=lniri
ale )irelor sau sponsorilor2 )estiviti etc"
)7 )ne;e cu rol 0n sigurana spectatorilor
- post de supraveghere, cu vedere panoraic asupra
ansablului tribunelor 6direct sau video7? acest post se
recoand stadioanelor cu peste '1"111 spectatori2 dar poate
)i ipus de coisia de oolo-are a stadionului n cazul unor
incinte cu o con)i-uraie aparte sau al :ani)estrilor cu risc;?
- spaiu regrupare personal civil de securitate 6poate )i
acelai cu spaiul personalului teporar< plasatori2 controlori7?
- spaii pentru forele poliiei4
- post coandaent2 situat n apropierea conducerii
stadionului i cu acces la ecranele de control?
- sala de adunare i ateptare2 are o supra)a de '11-
+11 p n cazul stadioanelor iportante? are acces uor
at=t dinspre parcarea destinat )orelor de ordine2 c=t i
spre teren i -radene?
- spaii pentru controlul delicvenilor2 situate la ar
-inea incintei exterioare n proxiitatea a !-% intrri?
- spaii pentru pompieri - dei se adite c ntr-un
stadion bine conceput sunt puine riscuri de incendiu2 se
recoand s se prevad un spaiu pentru c=iva popieri2
accesibil din parcarea serviciului de securitate i cu le-tur
tele)onic cu cazara cea ai apropiat"
!
Dup cu a artat riscul cel ai are ntr-un stadion l constituie e)ectele panicii
asupra unei ari a-loerri de oaeni" Din acest otiv pe l=n- surile luate
printr-o proiectare con)or norelor corespunztoare n vi-oare2 sunt de o )oarte
are iportant surile ce se cer luate de ctre adinistratorii stadionului i )actorii
iplicai n oolo-area i eliberarea perisului de )uncionare a stadionului
6Hederaia (o=n de Hotbal sau alte )ederaii2 unde este cazul 9 3re)ectura2 3oliia2
3opierii etc"7" (ecoand consultarea Norme de prevenire i stingere a incendii-
lor specifice activitilor din domeniul sportului.
!$'
-?. .rincipii privind proiectarea echiprilor pentru servicii suport
ale activitii sportive

Ec5iprile anex ale activitii sportive 6destinate sportivilor
antrenorilor2 arbitrilor2 >uriului7 se diensioneaz n )uncie de
iportana i cate-oria terenului de sport sau a stadionului 6a se vedea
)i-" +*2 /1 i /!7" Dintre acestea )ac parte urtoarele<
IV.l. Ve)tiarele &entr% )&!rti$i sunt aplasate n apropierea
terenurilor de antrenaente sau copetiii i au o circulaie direct
care nu se intersecteaz cu cea a spectatorilor"
4estiarele pentru sportivi aplasate n cadrul stadioanelor se
a)l 6acolo unde structura o perite7 sub tribune2 c=nd aceasta nu este
posibil se pot situa n spatele tribunelor2 cu condiia s existe o trecere
prote>at spre terenul de sport"

-?.l.1. @odul de )uncionare i tipul obilierului utilizat
deterin urtoarele )eluri de vestiare<
a7 ?estiare fr dulapuri4 n -eneral )olosite pentru -rupuri
ari de sportivi aparin=nd aceleiai structuri 6coal2 club
asociaie sportiv2 uniti ilitare7" .e va prevedea pentru
)iecare sportiv o supra)a de l 211 p"
b7 ?estiare cu dulapuri 6boxa individuale72 care vor )i )olosite
uniti sportive cu un nur restr=ns de sportivi 6care )ac parte
din instituii de nv=nt superior2 cluburi i asociaii sportive
ai iportante2 copanii ari7" Aceste tipuri de vestiare se
rezolv )ie cu bnci n )aa dulapurilor2 prevz=ndu-se
l 2/1 p de persoan2 )ie cu bnci sub dulapuri2 prevz=ndu-se l
2%/ p de persoan" Acest tip de vestiar este de pre)erat pentru
atletis2 unde sunt uli sportivi care l utilizeaz n oente
di)erite2 sisteul peri=ndu-le s lase vestiarul descuiat"
c7 ?estiare cu garderob comun, care vor )i prevzute nuai
la baze sportive 6sau coplexe7 ce ureaz a )i )olosite i de un
are nur de sportivi din r=ndurile populaiei 6bazine
!$0
de not2 patinoare etc"72 )iind servite de personal special"
Aceste vestiare vor avea o parte din supra)a rezervat
pentru dezbrcare 612/1 p9persoan7 i o alt parte2 cu
cuiere2 rezervat exclusiv depozitrii 5ainelor 612!/ p9
persoan2 n calcul in=ndu-se seaa de capacitatea axi
adis7" Cele dou pri ale vestiarului vor )i separate
printr-o te>-5ea pentru predarea 5ainelor2 n lun-ie de
iniu %2/1 " ,ipul necesar pentru dezbrcare sau
brcare se consider !/ inute"
-?. 1.2. ,oate tipurile de vestiare necesit o bun iluminare i
ventilare. Aerul condiionat nu este recoandat" 4entilarea ecanic se
va )ace cu priz de aer n sala vestiarelor i extracie n sala duurilor"
-?. 1.!. .ardoseala va )i din ateriale ce )aciliteaz o ntreinere
uoar2 antiderapant2 recoandabil insonor i rezistent la cra-
poanele de la nclintea de sport 6pre)erabil pardoseala de tip
cauciuc7"
Fnliea ncperilor va )i de iniu %2&1 "
?-. 1.". %imensionarea i numrul de vestiare pentru sportivi
Fn -eneral pentru stadioanele de cate-" I i A se prevd
iniu + vestiare - pentru )otbal i celelalte sporturi pe ec5ipe"
Diensionarea i nurul de vestiare pentru sportivi depind nu
nuai de nivelul de copetiie2 dar i de sportul practicat" .e va ine
cont de aceasta2 nurul de sportivi ce utilizeaz siultan vestiarele
)iind di)erit de la o raur sportiv la alta 6vezi i tabelul !/ cu valori
orientative pentru copetiii nalte7"
Fn consecin2 pentru )iecare obiectiv2 n )uncie de raura de
sport i nivelul de copetiie practicat2 se vor diensiona ec5iprile
respective cu avizul )ederaiilor de specialitate"
!$$
IV.2. Gr%&%ri )anitare &entr% )&!rti$i prevzute cu duuri2
lavoare i spltoare pentru picioare2 cu ap cald i rece2 closete i
p i soare"
Hiecare -rup sanitar va )i prevzut cu robinet de serviciu pentru
curenie" In cadrul )iecrui -rup se va prevedea o )=nt=n =nitoare2
Fncperile vor avea luin direct2 asi-ur=ndu-li-se o bun
ventilaie"
Nurul obiectelor sanitare se va deterina con)or standar-
delor n vi-oare2 n orice caz nu ai puin de un _C i un pioar
pentru )iecare vestiar 6n cazul )otbalului i a celorlalte >ocuri7"
IV.?. Ve)tiare &entr% &r!'e)!ri #i antren!ri precu i pentru
ar,itrii #i A%ri% preun cu -rupul sanitar respectiv2 se vor dien-
siona n )uncie de iportana pro-raului"
!$&
IV.@. Ca(era &entr% de*$!ltarea '!rei cu o supra)a de
cea" $1 p2 va )i utilat cu o serie de aparate speciale2 a cror list va
)i stabilit de acord cu )ederaia de specialitate"
IV.<. Ser$ici%l (edical aplasat n apropierea intrrii pe teren i
care va servi pentru acordarea priului a>utor edical sportivilor
accidentai2 n cabinet se va prevedea cel puin un pat peranent2 un
pat pliant 6de rezerv72 loc pentru tar-a i o canapea pentru consultaii"
In )uncie de riea ec5ipaentului sportiv se va rezerva o ncpere
special pentru edic sau investi-aii" Cabinetul edical va )i dotat cu
lavoar" .upra)aa ncperii va )i de in" %1 p" Cabinetul edical
trebuie s )ie prevzut obli-atoriu nuai la ec5ipaentele sportive de
cate-" I2 A i B" 8a restul ec5ipaentelor sportive unde au loc
copetiii2 or-anizatorii vor asi-ura prezena unui edic ec5ipat cu
trus de pri a>utor 6vezi tab" !+7" Fn od obli-atoriu2 la stadioanele
din cate-oria I i A vor )i prevzute n iediata apropiere a vestiarelor
spaii pentru controlul antidopa>2 n con)oritate cu re-leentrile n
aterie ale HIHA i AEHA"
IV.6. Ca(era de (a)aA aplasat n apropierea vestiarelor2
care va )i bine luinat i ventilat2 )inisat cu ateriale care s
perit o uoar ntreinere a cureniei2 va )i prevzut cu instalaii
pentru re-larea teperaturii" Caera de asa> se va dota cu paturi
pentru asa> i odi5n2 cu un c=ntat i un lavoar"
5V.7. Ca(era de !di"n care se va prevedea nuai la
stadioanele ari2 la cele ici odi5na )c=ndu-se tot n caera de
asa>"
IV.I. Ca(ere de !a)&ei i >udectori-arbitrii2 al cror nur2
supra)a i )elul obilrii se vor stabili prin te"
!$*
IV.;. Ca(ere &entr% ca*area ec"i&el!r #i )&!rti$il!r !a)&eii
care s asi-ure posibiliti de antrenaent necondiionat de probleei
5otel-restaurant-transport"
IV.10. Sala de #edin #i &r!iecii "!l ,%'et ca,ine tele'!nice
,a*in c% a& cald in)talaii de "idr!(a)aA )a%n 'inlande* etc"
care se vor prevedea2 de la caz la caz2 n raport cu aploarea ec5iprii
sportive" .c5eele din )i-" "+*2 /1 i /! arat coponena ec5iprilor
anexe pentru sportivi i le-turile lor )uncionale2 pentru di)erite
cate-orii de stadioane"
V. Principii privind asigurarea instalaiilor aerente
construciilor sportive !n aer li"er
i
V.l. In)talaii electrice
?
.oluia de alientare cu ener-ie electric se stabilete de
)urnizorul de electricitate"
Kradul de asi-urare n alientarea cu ener-ie electric se
stabilete de ctre bene)iciarul coplexului sportiv sau a stadionului n
colaborare cu unitatea )urnizoare de ener-ie"
!&%
.e ipune asi-urarea unui -rad ridicat de si-uran pentru
alientarea popelor de incendiu 6c=nd este cazul7 i a iluinatului
de si-uran 6evacuare n caz de incendiu7"
Iluinatul incintei de >oc 6c=nd este cazul7 se va reduce n caz
de avarie la iniu necesar pentru evacuarea >uctorilor i a
personalului auxiliar a)lat n teren"
,oate stadioanele2 n care se des)oar copetiii n nocturn2
vor )i prevzute cu 0 surse de rezerv independent 6-rup electro-en7"
De la aceast surs se vor alienta obli-atoriu urtorii receptori<
iluinatul de si-uran 6de evacuare n caz de incendiu72 iluinatul
ini necesar pentru evacuarea persoanelor a)late n teren2 iluinatul
5idranilor de incendiu interiori 6din spaiile nc5ise72 instalaia de
senalizare i detectare incendii2 iluinatul caerei popelor de
incendiu2 precu i eletropopele de incendiu"
4alorile inie recoandate 6la nivelul terenului7 pentru
iluinarea edie a terenurilor sportive2 pentru activiti nocturne sunt
con)or cap" %"+"6B7!" l"
Iluinarea stadioanelor se )ace prin baterii de re)lectoare
ontate pe piloni i2 n sura n care este avanta>os2 i pe copertinele
tribunelor"
Iluinatul trebuie s scoat n eviden2 la toate disciplinele
sportive2 zonele c=pului de >oc"
3ilonii vor )i aezai n a)ara tribunelor i sub un un-5i de !1-
!/V )a de linia porilor"
3entru stadioanele de )otbal i ru-b[2 nliea pilonilor trebuie
s )ie de in" %1 i vor )i aplasai la in" !1 de linia de tu"
3entru atletis2 pentru partea -azonat2 este su)icient instalaia
de la )otbal" 3entru partea vira>elor se va ri nurul de proiectoare
la pilonii din coluri"
3entru baseball se vor prevedea patru piloni de %1 %/ pentru
c=p exterior i patru piloni de !/ %1 pentru c=p interiori"
183
Acionarea re)lectoarelor se )ace de la distan2 cu prevederea
unor senalizri corespunztoare 6)uncionare2 ntrerupt2 de)ect etc"7"
3entru ntreinerea re)lectoarelor se va prevedea accesul necesar2
cu respectarea condiiilor cerute de te5nica securitii proteciei
uncii2 scar de acces pe st=lpi2 balustrade de protecie la plat)orele
re)lectoarelor etc"
.tadioanele prevzute cu iluinat pentru >ocuri n nocturn vor )i
prevzute cu iluinat de si-uran adecvat pentru evacuarea
spectatorilor"
,ensiunea de distribuie pentru instalaiile electrice de )or i
de luin nu trebuie s depeasc %/1 4 )a de p=nt"
Instalaiile electrice pe terenuri sportive sau stadioane se
execut cu cablu subteran"
.e vor prevedea instalaiile necesare pentru iluinarea parcului
sau aleilor din >urul coplexului i n spaiile dintre construciile
acestuia2 dac nu sunt ncadrate n reeaua de iluinat a oraului"
!&+
Acionarea iluinatului se va )ace de la un nur de puncte c=t
ai redus2 accesibile nuai personalului de serviciu"
.oluia pentru protecia potriva accidentelor prin electrocu-
tare se va stabili n con)oritate cu prevederile .,A. %0!%2 0!!*2
00!0 i norativ I $2 iar soluia pentru protecia contra descrcrilor
electrice naturale se va stabili con)or norativului I %12 acord=ndu-
se o atenie special instalaiilor pentru pilonii de iluinare"
3entru prevenirea unor eventuale incendii n spaiile anexelor2
care se ncadreaz n cate-oria :C; pericol de incendiu2 se vor
prevedea instalaii de detectare i senalizare incendii"
V.2. In)talaii tele'!nice
Instalaiile tele)onice necesare or-anizrii concursurilor2 anunrii
i conducerii sportive2 precu i pentru pres2 radio2 televiziune i
public se vor stabili2 n )uncie de riea i iportana ec5ipaen-
tului sportiv2 prin tea de proiectare ntocit de bene)iciar i
(#@,E8EC#@"
V.?. In)talaii de radi!di)tri,%ie
,erenurile de sport vor )i prevzute cu un centru de apli)icare2
care s cuprind instalaiile necesare counicrilor ctre spectatori2
c5erii >uctorilor din cabine2 avizrii lor pe teren etc"2 precu i
instalaiile necesare transiterii de pro-rae uzicale n tipul
pauzelor"
.e va prevedea spaiul necesar pentru staia de apli)icare"
Aplasarea di)uzoarelor n teren2 distana dintre ele2 nliea
i un-5iul de ontare se va stabili pe baz de calcule2 ast)el nc=t s se
asi-ure acoperirea inte-ral a supra)eei de recepie2 s asi-ure un
nivel c=t ai sczut al sursei2 s nu produc ecou i s nu piedice
vizibilitatea spectatorilor"
!&/
V.@. In)talaii de tran)(i)i%ni radi! #i tele$i*i%ne
3roiectarea i realizarea instalaiilor speciale de transisii radio
i televiziune se va stabili prin tea de proiectare i va respecta
norele speci)ice ale societii naionale de radio i televiziune"
8a stadioanele i coplexele sportive )oarte ari 6peste /1"111
locuri7 se recoand a se prevedea i instalaie de televiziune n
circuit nc5is2 pentru suprave-5erea ntre-ii supra)ee a stadioanelor2
precu i a anexelor"
Instalaiile electrice se vor proiecta in=nd seaa de aceste
necesiti prevz=ndu-se posibiliti de alientare at=t a receptorilor
)ici2 c=t i obili 6prize de curent ono)azice cu protecie7"
V.<. In)talaii &entr% )e(nali*ri !&tice

8a stadioanele destinate i pentru copetiii nocturne2 pentru
anunarea rezultatelor se vor prevedea panouri luinoase n puncte cu
o bun vizibilitate" 3entru atletis se vor prevedea circuite necesare
urririi i nre-istrrii rezultatelor copetiiilor 6pra-uri2 srituri2
cronoetra>2 puncte de control etc"7 cu consultarea @,."
V.6. Ali(entare c% a&
Necesarul -lobal de ap se stabilete pe baza prevederilor .,A.
!+$&2 .,A. !'+' i norativului !*"
Alientarea cu ap a obiectivului se )ace2 de re-ul2 de la
reeaua public din zon"
Fn cazul c=nd reeaua public nu poate asi-ura debitul i
presiunea necesar 6con)" avizului ntreprinderii de -ospodrire a
apelor7 se va prevedea o surs proprie 6captare sau puuri de
ad=ncie7"
.e poate stabili i o cooperare cu alte uniti consuatoare din
zon"
Dac reeaua public nu poate asi-ura debitul i presiunea
necesar2 se poate )ace alientarea din aceast reea la debitele
!&0
convenite cu ntreprinderea de distribuie a apei2 prevz=ndu-se un
rezervor de acuulare i staia de popare necesar"
Alientarea cu ap se poate )ace i n siste divizor2 utiliz=nd
pentru ap de incendiu i te5nolo-ic surse de ap nepotabil2 cu
condiia prevederii de reele de distribuie separate pentru alientarea
cu ap a anexelor 6cu excepia necesitilor pentru stin-erea incendii -
lor prin 5idrani interiori72 unde se va )olosi nuai ap potabil"
3e terenul de sport se vor prevedea 5idrani exteriori pentru
stin-erea incendiilor2 lu=nd n calcul un debit ini de / l9sec2 i
axi !/ l9sec" 6con)" cap" %"'"%" din prezentul norativ7" Nurul
6necesarul72 tipul2 aplasarea i debitul speci)ic al 5idranilor exteriori
se vor stabili n )uncie de sisteul de stin-ere i de utila>ul de dotare2
ast)el nc=t s se asi-ure debitul de calcul necesar Ia incendiu" 3entru
5idranii interiori2 nurul de >eturi n )unciune siultan2 se va
deterina pe baza prevederilor .,A. !+$&" ,ipii de )uncionare a
5idranilor va )i de 01 inute pentru 5idranii exteriori i de !1 inute
pentru cei interiori"
3e teren se vor prevedea 5idrani pentru stropit i n spaiile de
circulaie pentru spectatori se vor prevedea )=nt=ni =nitoare cu ap
potabil pentru but"
.tropirea se va realiza2 de pre)erin2 cu instalaii obile cu >et
cu dispersie are 6dispersoare7"
Alientarea cu ap cald ena>er a anexelor sociale se va )ace
)ie de la o surs existent n zon2 care poate asi-ura debitul necesar2
)ie prin prevederea unei instalaii proprii de preparare ap clad
ena>er 6sc5ibtoare de cldur2 central teric sau boilere
electrice7"
Instalaiile se vor diensiona con)or prevederilor norativelor
I * i I!2 precu i .,A. !+$&"
4"$" Canali*are
(eeaua de canalizare interioar a apelor ena>ere convenional
curate2 provenite din anexe i de la )=nt=nile de but2 se va realiza
con)or prevederilor .,A. /+''2 norativelor I * i I !" Evacuarea
!&$
apelor uzate se va )ace2 de re-ul2 prin racordarea la reeaua de
canalizare public din zon" n lipsa unei canalizri publice se va
prevedea o )os septic cu vidan>are periodic"
Canalizarea apelor eteorice i a celor provenite din stropirea
supra)eelor de >oc se va )ace2 de re-ul2 la reeaua de canalizare
public din zon" Dac reeaua de canalizare public nu are capaci
tatea de preluare instantanee a apelor2 se va prevedea un bazin de
retenie2 din care apele vor )i triise n canalizarea public prin
cur-ere natural sau prin popare2 n cantitile acceptate de reeaua
public"
Fn cazul existenei unei reele publice de canalizare2 apele colec
tate n bazinul de retenie2 vor )i evacuate pe terenurile din vecintii
)olosind posibilitile naturale de preluare a acestora"
Dup caz2 apele din bazinul de retenie2 pot )i )olosite la stropi
rea supra)eelor -azonate2 a pistelor de atletis precu i pentru
stin-erea unui eventual incendiu 6pentru alientarea autopopelor
)oraiilor de popieri7" .oluiile de rezolvare se vor stabili de coun
acord cu or-anele locale abilitate 6consilii counale2 oreneti2
or-ane @"I" etc"7"
V.I. DrenaA%l teren%ril!r de )&!rt
,oate terenurile de sport trebuie prevzute cu instalaii de
drenare a apelor eteorice2 pentru a perite des)urarea reuniunilor
sportive i a antrenaentelor n condiii norale c5iar pe durata unei
ploi 6runte sau toreniale7" Apele provenite din drenare se vor
evacua n aceleai condiii prevzute la pct" 4"$"
Aena>area de terenuri sportive i stadioane se va )ace pe
terenuri unde p=nza de ap )reatic va avea ad=nciea de ini
$1 c de la nivelul terenului"
.oluia de drenare a apelor in)iltrate n solul terenurilor sportive
se va stabili pe baza concluziilor studiilor de specialitate 65idro-
-eote5nice7" 3roiectarea sisteelor de drenare se va )ace de specialitii
n doeniu" Nu este recoandat supradiensionarea drena>ului7
ntruc=t realizarea i exploatarea acestor sistee este costisitoare"
1@@
3entru terenurile ce se aplaseaz pe un strat de ar-il2 a crui
-rosie este sub !2/1 2 este indicat soluia de drena> n ad=ncie"
.isteul const n puuri de colectare de diensiuni n plan de 01 x
01 c $1 x $1 c2 aezate la o anuit distan e-al ntre ele"
Ad=nciea puurilor va )i e-al cu -rosiea stratului ipereabil2 iar
distana dintre puuri se va deterina n )uncie de cantitile de ap ce
trebuie captate i de pereabilitatea stratului in)erior" 3uurile se
uplu cu bolovani de r=u2 pietri i nisip2 iar terenul se aena>eaz cu
pante de scur-ere ctre puuri" 3este ultiul strat de balast nivelat se
realizeaz straturile terenului -azonat sau a pistei de atletis"
V.;. In)talaii ter(ice
Fncperile )uncionale ale anexelor din cadrul stadioanelor
sportive trebuie nclzite pe tip )ri-uros2 n )uncie de sursa de
ener-ie teric de care se dispune n zon2 nclzirea se poate realiza
cu ap cald 6*1 $1VC2 sau */ $/VC7 sau cu abur de >oas presiune
612/ l bar7" Corpurile de nclzire vor )i )orate din radiatoare de
)ont2 din oel2 convectoare2 re-istre etc"
Fn cazul n care n zon nu exist o surs de ener-ie teric2 se
va prevedea o central teric proprie2 )uncion=nd cu -az etan2
butan -az sau cobustibil lic5id"
Dac voluele ce se cer nclzite sunt ici se poate prevedea i
o nclzire electric"
3roiectarea i realizarea instalaiilor de nclzire2 inclusiv a
sursei terice2 se va )ace con)or prevederilor .,A. !*1$2 .,A.
!$*$2 norativelor I !' i I 0 i a prevederilor speci)ice din nora-
tivul 3"."I" n vi-oare la data ntocirii docuentaiei"
V.10. In)talaii de $entilare #i:)a% cli(ati*are
Fn cadrul anexelor sociale ale stadioanelor i coplexelor
sportive pot )i ncperi care s necesite instalaii de ventilare ecanic
sau cliatizare"
!&*
Instalaiile de ventilare ecanic se vor prevedea pentru ncape-
rile )uncionale care nu au posibiliti de ventilare natural sau al
ncperilor n care se produc de-a>ri de substane nocive i irosuri2
n cantiti ce nu pot )i diluate prin ventilare natural"
Instalaiile de cliatizare pot )i prevzute n ncperile cu
aparatur i te5nic de calcul2 ur=nd ca necesitatea prevederii unor
ast)el de instalaii s )ie >usti)icat prin tea de proiectare"
3roiectarea i realizarea instalaiilor de ventilare ecanic se va
)ace in=nd seaa de prevederile din .,A. !%'&2 +&'02 00+& i
norativul I/"
!*1