Sunteți pe pagina 1din 38

INSTITUTUL NA!IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE N CONSTRUC!

II "I
ECONOMIA CONSTRUC!IILOR
FILIA LA C LU J-N A P O C A
Calea Flore#ti nr. $$7, 3400 Cluj-Napoca - CP 80$ OP $2
Tel./Fax: +40.(0)264.425462, +40.(0)264.435.988
Website: www.incerc-cluj.ro E-mail: info@incerc-cluj.ro
MEMBR% N UNIUNEA EUROPEANA PENTRU MEMBR% N FEDERA!IA MONDIAL% A ORGANIZA!IILOR
AGREMENTE TEHNICE N CONSTRUC!II PENTRU EVALUARE TEHNIC%

Ghid de proiectare #i execu&ie a consolid'rii prin precomprimare a
structurilor din beton armat #i a structurilor din zid'rie
- Faza I -
Beneficiar: MLPTL
Contract nr. 83/2002
1
MEMORIU DE PREZENTARE
Reglementarea de fa!" con!ine prevederi de proiectare, alc"tuire #i execu!ie pentru
consolidarea prin precomprimare a structurilor de beton armat #i zid"rie, referitor la care
nu exist" suficiente prevederi n normele existente n Romnia #i pe plan european.
n prezent, chiar #i cele mai prestigioase institu!ii #i comitete #tiin!ifice (de
exemplu ACI Committee 423, International Concrete Repair Institute, Federation
Internationale du Beton etc.) propun doar linii directoare pentru evaluarea #i reabilitarea
structurilor prin precomprimare. n Romnia, poten!ialul de aplicabilitate a consolid"rilor
prin precomprimare a structurilor este foarte mare, dar exist" o lips" acut" de literatur"
tehnic" de specialitate #i n consecin!" de speciali#ti. Prin prezentul ghid se urm"re#te
sintetizarea cunoa#terii n domeniu acumulat" pn" la ora actual", prezentarea ei sintetic"
#i totodat" armonizarea cu cadrul legislativ tehnic actual din Romnia precum #i cu
reglement"ri europene. Odat" creat" baza teoretic", suplimentat" cu inventivitate
inginereasc", se vor putea efectua lucr"ri de reabilitare prin precomprimare n total acord
cu exigen!ele unui cadru legislativ romnesc aflat ntr-un proces dinamic de corelare cu
cadrul legislativ european.
Reglementarea este structurat" pe 7 capitole dup" cum urmeaz":
1 SCOP - se prezint" motiva!iile care stau la baza ntocmirii ghidului.
2. DOMENIU DE APLICABILITATE - se enun!" domeniul de valabilitate a
ghidului, fundamentele concep!iei consolid"rilor #i factorii responsabili n luarea deciziei
de interven!ie.
3 CARACTERISTICI REZIDUALE ALE STRUCTURILOR DE BETON
ARMAT $I ZID%RIE - este trecut n revist" cadrul tehnic legislativ care st" la baza
stabilirii caracteristicilor reziduale structurilor de beton armat #i zid"rie.
4 CONSOLIDAREA PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR% A
STRUCTURILOR DE BETON ARMAT $I ZID%RIE - sunt precizate particularit"!ile
consolid"rii prin pretensionare exterioat" #i trecute n revist" o serie de concepte
2
aplicabile n domeniu, potrivite specificului sistemelor structurale curente.
5 SISTEME DE PRETENSIONARE EXTERIOAR% - se prezint" n detaliu
sistemele de pretensionare exterioar", cadrul tehnic legislativ pentru implementarea lor,
aspecte tehnologice #i evolutive.
6 Considera!ii privind proiectarea LUCR%RILOR DE CONSOLIDARE PRIN
PRETENSIONARE EXTERIOAR% sunt formulate aspectele specifice proiect"rii
lucr"rilor de consolidare prin precomprimare exterioar", formulate n baza standardelor #i
normelor de calcul romne#ti #i europene.
7 MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PRETENSIONARE EXTERIOAR%
n baza cadrului legal #i a necesit"!ii obiective, sunt efectuate recomand"ri privind
monitorizarea #i inspectarea sistemelor de pretensionare exterioar".
Pe lng" cadrul tehnic legal stabilit prin standarde #i normative de calcul (a se
vedea lista reglement"rilor #i standardelor conexe), la baza lucr"rii stau peste 100 de
lucr"ri, studii #i alte materiale de specialitate.
Responsabil contract,
Conf. dr. ing. C"lin Mircea
PRINCIPALELE REGLEMENT!RI ROMNE"TI CARE COMPLETEAZ!
PREZENTUL GHID
A. STANDARDE
Nr. Indicativ Titlul
A1 STAS 10107/0-90 Construc!ii civile "i industriale. Calculul "i alc#tuirea elementelor
structurale din beton, beton armat "i beton precomprimat.
B. NORMATIVE $I INSTRUC%IUNI
Nr. Indicativ Titlul Publicat n
B1 P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismic# a
construc!iilor de locuin!e, social culturale,
agrozootehnice "i industriale.
B.C.nr.1-2/92
B.C.nr.11/96
B2 P 130-99 Normativ privind urm#rirea comport#rii n timp a
construc!iilor
B.C.nr.1/2000
B3 P 118-99 Normativ de siguran!# la foc a construc!iilor. B.C.nr.7/99
B4 PC 1/2-94 Indrum#tor de investigare "i diagnosticare a
structurilor din beton armat, beton precomprimat "i
o!el situate n medii agresive
B.C.nr.6/95
B5 C 26-85 Normativ pentru ncercarea betonului prin metode
nedistructive.
B.C.nr.8/85
B.C.nr.2/87
B6 C 54-81 Instruc!iuni tehnice pentru ncercarea betonului cu
ajutorul carotelor.
B.C.nr.2/82
B7 C 117-70 Instruc!iuni tehnice pentru folosirea radiografiei la
determinarea comport#rii n timp a construc!iilor.
B.C.nr.9/70
B8 C 244-93 Ghid pentru inspectare "i diagnosticare privind
durabilitatea construc!iilor din beton armat "i
precomprimat
B.C.nr.9/93
B9 C 255-87 Norme tehnice privind protec!ia anticorosiv# a
cablurilor "i toroanelor din o!el pentru construc!ii cu
arm#turi exterioare "i construc!ii suspendate.
B.C.nr.6/87
B10 CR 6-1-1 Cod de proiectare "i execu!ie a structurilor din zid#rie
B11 MP 007-99 Metodologie de investigare a zid#riilor vechi B.C.nr.8/2000
B12 ME 003-99 Manual pentru investigarea urgent# post seism "i
stabilirea solu!iilor cadru de interven!ie imediat# "i
punerea n siguran!# provizorie a cl#dirilor avariate.
B.C.nr.2/99
B13 ST 001-96 Specifica!ie tehnic# privind stabilirea calit#!ii
betoanelor "i mortarelor din construc!ii existente prin
metode fizico-chimice.
B14 GT 002-96 Ghid practic pentru determinarea degrad#rilor
rezisten!ei betonului "i a caracteristicilor dinamice ale
structurilor din beton armat supuse seismelor, prin
metode nedistructive.
CUPRI NS
1 SCOP 1
2. DOMENIU DE APLICABILITATE 1
3 CARACTERISTICI REZIDUALE ALE STRUCTURILOR DE BETON ARMAT !I ZID"RIE 2
4 CONSOLIDAREA PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR" A STRUCTURILOR
DE BETON ARMAT !I ZID"RIE 2
4.1 Particularit!"i privind utilizarea precomprim!rii exterioare la consolidarea structurilor 2
4.2 Tehnici de consolidare 3
5 SISTEME DE PRETENSIONARE EXTERIOAR" 5
5.1 Scurt istoric al pretension!rii exterioare a structurilor 5
5.2 Componentele unui sistem de pretensionare exterioar! 8
5.3 Arm!turi active 8
5.4 Protec"ia mpotriva coroziunii 10
5.4.1 Arm!turi autoprotejate prin galvanizare 10
5.4.2 Arm!turi autoprotejate prin peliculizare cu polimeri 11
5.4.3 Cabluri cu teac! general! protejate prin injectare cu past! de ciment 11
5.4.4 Cabluri pretensionate protejate cu produse vscoase 11
5.5 Ancoraje 12
5.6 Dispozitive de deflectare 13
Aplica"ie 16
5.7 Problemele specifice sistemelor de pretensionare exterioar! 17
5.7.1 Asigurarea etan#eit!"ii tubulaturii 17
5.7.2 Comportarea ancorajelor la varia"ia eforturilor n tendoane 18
5.7.3 ncovoierea local a cablurilor de pretensionare exterioar 19
5.7.4 Demontarea cablurilor exterioare pretensionate 20
5.8 Tehnologii de montare a sistemelor de pretensionare exterioar! 20
5.8.1 Instalarea cablajelor prefabricate 20
5.8.2 Asamblarea n pozi"ie a cablajului 21
5.8.3 Tensionarea 21
5.8.4 Injectarea 21
5.9 Tendin"e privind evolu"ia precomprim!rii exterioare #i criterii de selectare
a sistemului de pretensionare 21
6 CONSIDERA#II PRIVIND PROIECTAREA LUCR"RILOR DE CONSOLIDARE
PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR" 22
6.1 Particularit!"i specifice structurilor precomprimate exterior 22
6.1.1 Evaluarea deforma"iilor arm!turilor 22
6.1.2 Efecte geometrice de ordinul 2 23
6.1.3 Frecarea #i lunecarea tendoanelor 24
6.2 Varia"ia eforturilor n arm!turile pretensionate 24
6.2.1 Pierderile de efort datorate reculului ancorajului #i frec!rii la transfer 25
6.2.2 Varia"ia eforturilor ca urmare a lunec!rii tendoanelor n deviatori 26
6.2.3 Pierderi de efort datorate deforma"iei elastice a betonului#i zid!riei la transfer 28
6.2.4 Varia"ii de efort datorate deforma"iilor de lung! durat! ale materialelor structurale 29
6.2.5 Pierderi de tensiune datorate relax!rii o"elului 30
6.3 Prevederi ale proiect!rii dup! Metoda St!rilor Limit! 31
6.3.1 St!ri limit! ale exploat!rii normale 31
6.3.2 St!ri limit! ultime 31
7 MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PRETENSIONARE EXTERIOAR" 32
7.1 Necesitatea monitoriz!rii 32
7.2 Inspectarea sistemelor de pretensionare exterioar! 32
7.3 Programe de monitorizare 33
1
1 SCOP
(1) Scopul acestui ghid este de a asigura o baz! referitoare la consolidarea prin
precomprimare exterioar! (n general, cea mai adecvat! tehnic! de reabilitare prin
precomprimare) a structurilor de beton armat "i de zid!rie, n condi#iile n care aceast! solu#ie se
dovede"te fiabil!. Acest ghid este elaborat avnd ca fundament standardele "i normativele
romne"ti, dar n scop formativ "i informativ sunt men#ionate recomand!ri din Eurocodurile 2 "i
8, precum "i alte lucr!ri compatibile cu prevederile codului de practic! european. Odat! cu
integrarea Romniei n structurile Comunit!#ii Europene, teoretic, standardele "i normativele
romne"ti vor trebui adaptate codurilor europene, care acoper! acelea"i domenii. O parte din
aceste documente exist! deja, sub forma ENV (norme europene provizorii - standarde europene
temporare), iar implementarea lor n Romnia poate fi adesea cerut! de clien#i. Pe m!sura
armoniz!rii actualelor reglement!ri romne"ti cu reglement!rile europene, referirile incluse n
prezentul ghid se vor face la reglement!rile armonizate "i adoptate.
(2) Prezentul ghid, f!r! a delimita un cadru strict pentru lucr!rile de reabilitare prin
precomprimare, se dore"te a fi un prim punct de referin#! n abordarea lucr!rilor de consolidare
prin precomprimare, complexitatea domeniului necesitnd de cele mai multe ori inventivitate,
experien#! "i cultur! inginereasc!.
(3) n exploatare, structurile de beton armat "i zid!rie pot necesita lucr!ri de repara#ii, de la
cele mai simple (trat!ri ale defectelor de suprafa#!), la lucr!ri de consolidare complexe, avnd ca
scop satisfacerea nivelului de siguran#! prev!zut de standardele "i normele de proiectare n
vigoare. Chiar dac! structurile au fost corect proiectate "i executate, sub ac#iunea combinat! a
factorilor atmosferici, expunerea la agresivit!#i chimice, factori agresivi fizici, sarcini de
exploatare sau ac#iuni excep#ionale se pot nregistra deterior!ri structurale. Chiar "i structurile
noi pot necesita consolid!ri ca urmare a fisur!rii cauzate de execu#ia defectuoas! (contrac#ii
necontrolate, tratamente gre"ite, abateri geometrice peste toleran#ele admise etc.). Necesitatea
consolid!rii structurilor poate apare "i n cazul schimb!rii func#iunii unei cl!diri prin crearea de
spa#ii mai largi "i/sau cre"terea nivelului sarcinilor de exploatare.
2. DOMENIU DE APLICABILITATE
(1) Consolidarea structurilor prin precomprimare (de regul! cu tendoane exterioare
postntinse) poate fi aplicat! nu numai structurilor de beton armat, ci "i n cazul unor structuri
construite din materiale ale c!ror caracteristici de comportare la compresiune sunt compatibile cu
conceptul de precomprimare.
(2) Domeniul de aplicare al acestui ghid se limiteaz! doar la structurile de beton armat "i
zid!rie. Chiar dac! conceptul de structuri pretensionate de beton armat "i zid!rie "i g!se"te n
primul rnd aplicabilitatea la lucr!rile de poduri "i viaducte, nu de pu#ine ori el este implementat
cu succes "i altor solu#ii structurale, cum ar fi acoperi"urile cu deschideri mari, cl!diri, silozuri "i
rezervoare. n consecin#!, chiar dac! ghidul se adreseaz! practicienilor din toate specializ!rile
sectorului construc#ii, aplicabilitatea sa strict! este specific! construc#iilor civile, industriale "i
agricole. Ghidul nu acoper! solu#iile n care reabilitarea structurilor se efectueaz! prin nlocuirea
arm!turilor pretensionate interioare neaderente.
(3) Consolidarea prin precomprimare exterioar! se poate aplica urm!toarelor elementele
structurale:
- elementele participante la structuri antiseismice care r!spund n domeniul elastic la
solicit!rile stabilite sub ac#iunea grup!rii speciale de nc!rc!ri (elemente cu ductilitate redus! "i
neductile); potrivit prevederilor STAS 10107/0-90 elementele de beton armat din aceast!
categorie se ncadreaz! n clasa b;
- elemente neparticipante la structuri antiseismice.
2
(4) Precomprimarea exterioar! poate fi utilizat! ca solu#ie de consolidare provizorie la orice
categorii de elemente compatibile cu acest concept.
(5) n cadrul proiectului de reabilitare, proiectantul poate lua decizia de rencadrare a
elementelor structurale consolidate prin precomprimare exterioar!, dac! prin noua concep#ie de
comportare, structura consolidat! prezint! un grad de siguran#! "i un risc seismic similare cu cele
care rezult! din aplicarea corect! a standardelor "i normativelor n vigoare n Romnia.
(6) Consolidarea structurilor de beton armat "i zid!rie necesit! un efort colectiv pentru
stabilirea st!rii structurii, stabilirea tehnicii de reabilitare "i stabilirea detaliilor tehnologice de
execu#ie. Echipa care ia aceste decizii include cel pu#in un expert tehnic, arhitec#i, produc!tori de
materiale, reprezentan#i ai administratorului "i contractorului, diver"i speciali"ti n domeniu.
3 CARACTERISTICI REZIDUALE ALE STRUCTURILOR DE BETON
ARMAT !I ZID"RIE
(1) n vederea consolid!rii, structurile "i elementele de beton armat "i zid!rie trebuie
evaluate prin prisma capacit!#ii portante "i stabilit!#ii, a nivelului de siguran#! "i evolu#iei sale pe
termen scurt, mediu "i lung, a condi#iilor de mediu "i altor parametrii. Aceast! evaluare este
determinant! pentru a adoptarea solu#iei cele mai avantajoase de consolidare, n corelare cu
propriet!#ile reziduale ale structurii.
(2) Caracteristicile reziduale ale structurilor de beton armat "i zid!rie se determin! potrivit
urm!toarelor reglement!ri:
- GT 002-1996: Ghid practic pentru determinarea degrad!rilor "i rezisten#ei betonului "i a
caracteristicilor dinamice ale structurilor de beton armat supuse seismelor, prin metode
nedistructive;
- PC 1/2-1994: ndrum!tor de investigare "i diagnosticare a st!rii structurilor din beton armat,
beton precomprimat "i o#el situate n medii agresive;
- C 26-1985: Normativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive;
- C 54-1981: Instruc#iuni tehnice pentru ncercarea betonului cu ajutorul carotelor;
- C 117-1970: Instruc#iuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din
elementele de beton armat;
- C 244-1993: Ghid pentru inspectare "i diagnosticare privind durabilitatea construc#iilor din
beton armat "i precomprimat;
- P 100-1992: Normativ pentru proiectarea antiseismic! a construc#iilor de locuin#e, social
culturale, agrozootehnice "i industriale;
- ST 001-1996: Specifica#ie tehnic! privind stabilirea calit!#ii betoanelor "i mortarelor din
construc#ii existente prin metode fizico-chimice;
- NP 007-99: Metodologie de investigare a zid!riilor vechi.
4 CONSOLIDAREA PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR" A
STRUCTURILOR DE BETON ARMAT !I ZID"RIE
4.1 Particularit#$i privind utilizarea precomprim#rii exterioare la consolidarea
structurilor
(1) Particularitatea esen#ial! a acestei concep#ii de consolidare const! n faptul c! realizeaz!
o refacere "i/sau o cre"tere a capacit!#ii de rezisten#! "i a capacit!#ii de disipare a energiei prin
modificarea favorabil! a distribu#iei st!rii de eforturi, f!r! a spori sec#iunile "i masa elementelor
structurale.
(2) Implementarea pretension!rii exterioare trebuie s! fie precedat! de repara#ii "i
consolid!ri locale a elementelor efectate, care se pot efectua dup! caz, prin:
- injectarea fisurilor cu past! de ciment, r!"ini epoxidice sau polimeri;
- nlocuirea zonelor de beton sau zid!rie distruse;
3
- c!m!"uirea local! a zonelor afectate.
(3) Dac! pentru elementul structural afectat nu exist! condi#iile necesare pentru
consolidarea prin nlocuirea "i/sau ad!ugarea de tendoane pretensionate exterioare, pentru
efectuarea consolid!rii cu tendoane postntinse vor trebuie realizate blocuri rigide de ancorare "i
dispozitive de deviere solidar legate de elementul existent.
(4) M!rimea for#elor de precomprimare trebuie s! fie compatibil! cu caracteristicile
reziduale de rezisten#! ale betonului "i zid!riei elementelor consolidate.
(5) Pretensionarea exterioar! nu poate fi utilizat! n scopul readucerii la geometria ini#ial! a
pere#ilor de zid!rie care prezint! deplas!ri n raport cu starea nedeformat!, deoarece n acest caz
se pot genera noi degrad!ri.
(6) Avnd n vedere vulnerabilitatea la foc a sistemelor de pretensionare exterioar!, prin
proiectare se vor stabili m!suri pentru asigurarea rezisten#ei la foc a sistemului de pretensionare
"i implicit a structurii consolidate. Pentru protejarea sistemelor implementate la consolidarea
grinzilor "i plan"eelor, se vor prevedea plafoane suspendate care vor r!spunde prevederilor
normativului P 118-1999 Normativ de siguran#! la foc a construc#iilor. n alte situa#ii sau unde
nu este posibil! construirea plafoanelor suspendate, se pot practica solu#ii de protejare prin
mascare cu materiale incombustibile, tencuieli torcretate sau alte solu#ii agrementate tehnic n
acest scop, n func#ie de gradul de expunere "i clasa de importan#! la foc a cl!dirii.
4.2 Tehnici de consolidare
(7) Consolidarea prin precomprimarea exterioar! "i g!se"te aplica#ie la numeroase
categorii de structuri. Stabilirea traseelor arm!turilor active trebuie s! se raporteze tipului de
element consolidat "i particularit!#ilor sale, propriet!#ilor reziduale ale structurii, defec#iunilor "i
avarierilor identificate precum "i cauzelor lor, distribu#iei st!rii de eforturi, istoricul varia#iei
ac#iunilor "i evolu#ia lor previzibil! pe un termen stabilit de comun acord cu beneficiarul "i
proprietarul construc#iei etc., avnd ca scop satisfacerea exigen#elor de siguran#! stabilite prin
cadrul legislativ tehnic n vigoare la data efectu!rii lucr!rii.
(8) Implementarea sistemelor de pretensionare la structurile de beton armat "i
precomprimat se face dup! crearea zonelor de ancorare "i deviere, solidar legate de structura
existent!. Zonele de ancorare a arm!turilor n beton se localizeaz! n p!r#ile rigide ale structurilor
existente, iar dac! este necesar acestea se vor nt!ri pentru a putea fi preluate st!rile complexe de
eforturi specifice acestor zone. Dispozitivele de deviere se pot monta n antretoaze sau diafragme
de rigidizare existente, sau se pot prinde de t!lpile "i inimile elementelor structurale.
(9) La structurile de beton armat cu deschideri mari, se recomand! traseele poligonale
a"ternute pe curbe parabolice (figura 4.1), crescnd-se bra#ul de prghie "i compensnd sarcinile
gravita#ionale.
tendon exterior
Fig. 4.1 Trasee parabolice la structuri de acoperi"uri cu deschideri mari
(10) La grinzile continue (figura 4.2) traseele segmentate trebuie s! asigure rigorile specifice
St!rilor Limit! ale Exploat!rii Normale "i satisfacerea gradului de siguran#! att n sec#iuni
normale ct "i nclinate. Tendoanele exterioare pot fi utilizate adi#ional nlocuirii tendoanelor
interioare neaderente, mbun!t!#ind performan#a structural! a elementelor.
4

Fig. 4.2 Consolidarea grinzilor continue
(11) Consolidarea structurilor n cadre de beton armat (figura 4.3) trebuie efectuat! cu
discern!mnt, comportarea acestora n special la ac#iuni excep#ionale de tip seism fiind puternic
influen#at!. Implementarea pretension!rii exterioare modific! mecanismul de disipare a energiei
induse de cutremur, acesta fiind necesar a fi regndit "i controlat cu maxim! stricte#e.
Fig. 4.3 Consolidarea riglelor structurilor n cadre
(12) n cazul plan"eelor curente de beton armat, tendoanele exterioare sunt deosebit de
eficiente n m!rirea capacit!#ii portante a grinzilor plan"eelor ct "i pl!cilor (figura 4.4). Sunt
recomandate traseele rectilinii, care pot fi acoperite cu unit!#i de pretensionare de tipul barelor
sau toroanelor individuale.

Fig. 4.4 Consolidarea plan"eelor de beton armat
(13) La structurile circulare (figura 4.5), consolidarea cu tendoane postntinse exterioare care
au trasee perimetrale este deosebit de avantajoas!, prin confinare fiind nchise fisurile existente.
Sistemele de pretensionare sunt u"or de implementat, tensionarea este facil! "i permite reglarea
eforturilor n timp, fiind u"or de monitorizat. Totodat!, nlocuirea tendoanelor se poate face cu
mare u"urin#!.
Fig. 4.5 Consolidarea structurilor circulare
5
(14) La structurile din zid!rie, consolidarea prin pretensionare exterioar! poate fi orizontal!
"i vertical! "i poate avea caracter definitiv sau provizoriu (de interven#ie rapid!, pn! la stabilirea
solu#iei finale de consolidare). Avnd n vedere caracteristicile mecanice ale arm!turilor din o#el
"i a zid!riei, nivelul eforturilor de pretensionare este sc!zut (circa 25 % din rezisten#a
caracteristic! a o#elului din arm!turi), astfel nct el este dificil de controlat datorit! deforma#iilor
remanente din arm!turi, existente nainte de opera#ia de tensionare, "i a caracteristicilor de
deformabilitate n timp a zid!riei. Arm!turile trebuie ancorate n elemente rigide prinse solidar
de elementele de zid!rie existente. Aceste elemente trebuie astfel dimensionate nct s! nu
produc! concentr!ri mari de eforturi n zid!rie n zonele de contact.
(15) Dispunerea tendoanelor orizontale se face la nivelul plan"eelor sau cu ancorare pe
n!l#imea pere#ilor din zid!rie (figura 4.6), avnd ca scop cre"terea rigidit!#ii de ansamblu a
cl!dirii "i prevenirea disloc!rii de material din pere#i. n aceste situa#ii, pretensionarea are un rol
de punere n lucru a arm!turilor "i ancorajelor. Ancorarea arm!turilor se face prin intermediul
pl!cilor de reparti#ie solidarizate de centuri de beton armat sau prin profile metalice prinse direct
de zid!rie.
`````
a. tendoane dispuse la nivelul plan"eelor b. tendoane ancorate n pere#i
Fig. 4.6 Pozi#ionarea tendoanelor orizontale la cl!diri din zid!rie
(16) Pretensionarea vertical! se recomand! cu titlu provizoriu la solidarizarea structurilor
(figura 4.7) de zid!rie fisurate n urma seismelor, tas!rilor mari etc. nchiderea fisurilor prin
aplicarea precomprim!rii este condi#ionat! de prelucrarea lor prealabil!. n acela"i timp, cre"te
capacitatea de preluare a sarcinilor orizontale prin cre"terea efortului de compresiune n element.
tendoane
verticale
Fig. 4.7 Consolidarea cu tendoane verticale a pere#ilor din zid!rie
5 SISTEME DE PRETENSIONARE EXTERIOAR"
5.1 Scurt istoric al pretension#rii exterioare a structurilor
(1) Ideea comprim!rii active a elementelor structurale cu materiale avnd o rezisten#! mare
la ntindere este foarte veche. n Egiptul antic, o tehnic! similar! cu cea utilizat! la
precomprimarea butoaielor din lemn, a fost aplicat! la contruc#ia b!rcilor. n istoria ingineriei
moderne, pentru prima dat! poate fi amintit germanul Farber, titularul patentului german DRP
557,331 nc! din anul 1927. n esen#!, n aceast! licen#! este descris un sistem de pretensionare
neaderent!, n care tendoanele pretensionate sunt nconjurate de parafin!, idee aplicat! n
practic!.
6
(2) n 1934, tot n Germania, patentul DRP 727,429 i-a fost acordat lui Dischinger, a c!rui
idee inovatoare a constat ntr-un sistem de post-tensionare a grinzilor de beton armat cu tendoane
exterioare sec#iunii de beton. Pentru determinarea for#ei de pretensionare, el a propus conceptul
precomprim!rii concordante. Prin aceasta, Dischinger a dorit s! controleze deforma#iile de lung!
durat! ale betonului, cunoscnd la acea dat! munca de pionierat efectuat! de Freyssinet n
Fran#a, prin testele efectuate ntre anii 1926 "i 1929. n vreme ce Freyssinet a fost cel care a
identificat natura deforma#iilor de lung! durat! ale betonului, Dischinger a fost cel care a propus
primul model matematic validat de practic! de abia n 1939. Astfel, n lipsa unei teorii care s!
acopere aceast! problem!, Dischinger a considerat mai sigur! plasarea tendoanelor n afara
sec#iunii de beton, justificnd totodat! n publica#iile sale c! astfel durata de exploatare a
cablurilor pretensionate va fi mai mare prin reducerea influen#ei sarcinilor care provoac!
oboseala "i de asemenea, este posibil! nlocuirea relativ u"oar! a cablurilor cnd aceast! opera#ie
va fi necesar!, chiar n condi#ii de exploatare. Aceste idei au fost aplicate n dou! proiecte (n
anii 1936 "i 1937), ns! efectiv ele au fost materializate n practic! doar n 1962.
(3) n 1949, Dischinger a fost convertit "i a devenit un avocat al pretension!rii aderente.
Totu"i, mpotriva curentului existent la acea dat! n tehnica construc#iilor, conceptul de
pretensionare exterioar! nu a disp!rut. ncepnd cu anii 1950, grupul Freyssinet a executat o
serie de lucr!ri importante de consolidare n Fran#a. Astfel, la obiective ca "i podul Orly sau
uzina Carmaux s-au utilizat n vederea consolid!rii cabluri de pretensionare exterioar!. Se
utilizau n principal cabluri din srme (de obicei 12 7), iar mai trziu, pentru eforturi ini#iale
mici, cabluri monofilare 12. n lucr!rile de consolidare prin pretensionare adi#ional! s-au
utilizat principiile de baz! ale tehnologiei cablajelor:
- str!pungerea unui element de beton care s! permit! preluarea eforturilor de pretensionare la
nivelul ancorajului "i crearea, dac! este necesar, a unui bosaj anexat aderent n aceast!
str!pungere care s! permit! aceasta (figura 5.1); cablul era introdus aderent prin str!pungere, de
regul! prin injectarea cu past! de ciment sau r!"in! epoxidic!;
- protejarea cablului se f!cea cu #evi din o#el n cazul traseelor rectilinii "i cu teci din
polietilen! dac! traseul era curbiliniu sau sinuos; un aspect important de remarcat este c! n anul
1958 s-au pus n oper! cabluri 12 7 protejate cu polietilen! la o lucrare pe stlpi n Alsacia,
lucrarea existnd "i la ora actual!; polietilena este perfect conservat!, fiind asigurat! astfel
func#ionalitatea cablurilor pn! n prezent.
protec#ie
ancoraj 12 7
material pentru etan"eizare
past! de ciment
teac! din o#el, polietilen! de nalt!
densitate sau polipropilen!
canal sau teac! aderent!
Fig. 5.1 Ancoraj Freyssinet 12 7 utilizat la pretensionarea exterioar!
(4) Debutul anilor 1970 este caracterizat de urm!toarele dou! aspecte esen#iale:
- majoritatea lucr!rilor de pretensionare exterioar! s-au executat la poduri, la cl!diri fiind n
continuare specific! pretensionarea cu tendoane interioare aderente;
- generalizarea rapid! a utiliz!rii toroanelor din o#el, astfel nct s-au putut folosi unit!#i de
pretensionare foarte puternice (de exemplu 12 T15).
(5) n afara acestor elemente, principiile au r!mas acelea"i cu ale solu#iilor mai vechi, dup!
cum urmeaz!:
- cablul este aderent betonului n str!pungerea prin elementul structural;
- cablul este protejat cu ajutorul #evilor metalice sau a tuburilor din polietilen! injectate cu
past! de ciment.
7
(6) Precomprimarea betonului se realiza cu ajutorul cablurilor exterioare sec#iunii de beton
pe tot traseul, cu excep#ia zonelor din vecin!tatea ancorajelor "i a deviatorilor amplasa#i pe
deschideri (figura 5.2). Tehnologiile s-au mbun!t!#it, notabil! n acest sens fiind realizarea
etan"eit!#ii la nivelul jonc#iunii dintre str!pungerea prin beton "i teaca cablului. Aceast! mbinare
se efectua prin sudur!, man"onare, lipire sau cu coliere standard utilizate la racordurile
instala#iilor de ap!.
2
2
1
1 1-1
por#iuni exterioare "i rectilinii
de cabluri
ancoraj
deviatori ngloba#i sau nu n
diafragme de beton
2-2
Fig. 5.2 Traseul cablurilor active la o grind! continu!
(7) n ciuda tuturor solu#iilor de pretensionare exterioar! aderent! structurii utilizate n acea
perioad!, n prezent o singura solu#ie mai este utilizat! n mod curent. Protec#ia cablurilor
potrivit acestei solu#ii se realizeaz! cu #evi din o#el deformate la rece "i nglobate n beton pe
traseul zonelor de str!pungere, racordate cu teci din polietilen! de nalt! rezisten#! sau
polipropilen! ce asigur! protec#ia segmentelor de cabluri dintre deviatori. Utilizarea tecilor din
mase plastice este preferabil! datorit! u"urin#ei cu care ele se pot pune n oper! "i a bunei
conserv!ri n timp a acestora, chiar dac! fabrican#ii acestora nu ofer! garan#ii n acest sens.
Racordurile o#el-mase plastice sunt ns! delicat de realizat "i necesit! proceduri testate n
prealabil experimental. Protec#ia cablurilor este realizat! n mod tradi#ional, prin injectare cu
past! de ciment, care asigur! aderen#a cablului n travers!rile prin beton. n aceste aplica#ii, o
aten#ie special! trebuie acordat! propriet!#ilor de frecare ale #evilor deflectoare executate din
o#el, care datorit! necesit!#ii de a se concentra eforturile pretind curburi mari (raze de curbur!
reduse, ntre 35 m). Presiunile de contact ntre toroane "i #evile din o#el sunt mari, iar pentru
evitarea grip!rii sunt necesari coeficien#i de frecare cu valori ntre 0.30-0.35.
(8) Un moment important pentru evolu#ia ulterioar! a pretension!rii exterioare a fost
lucrarea de reparare "i consolidare a podului Tours (pod din zid!rie), unde a ap!rut necesitatea
pretension!rii provizorii a structurii. Datorit! factorilor meteorologici "i a agresivit!#ii mediului
ambiant, a fost necesar! protejarea acestor cabluri. Pe baza experien#ei acumulat! la construirea
structurilor de securitate ale reactoarelor nucleare, Freyssinet a propus o protec#ie prin injectare
cu un lubrifiant cald.
(9) ncepnd cu anul 1973, s-a impus utilizarea toroanelor din o#el "i la realizarea cablurilor
hobanate. Tehnologia de execu#ie a hobanelor decurgea natural din cea a pretension!rii
exterioare, n particular protec#ia cablurilor fiind asigurat! ntr-o manier! foarte eficace prin
injectare cu past! de ciment. Tot n aceast! perioad! a nceput studiul a dou! probleme deosebit
de importante att pentru exploatarea hobanelor ct "i a cablurilor de pretensionare exterioar!:
- comportarea la oboseal! a zonelor de ancorare;
- efectele datorate ncovoierii locale a cablurilor n zonele de ancorare "i devia#ie.
(10) ncepnd cu anii 1980, tehnologia pretension!rii exterioare la lucr!rile moderne s-a
inspirat n mare parte din tehnicile de consolidare. La aplica#iile efectuate n Fran#a dup! 1980,
proiectan#ii "i executan#ii au profitat din plin de urm!rirea comport!rii n timp a numeroaselor
poduri executate ncepnd cu anii 1950. Aceast! experien#! i-a condus la necesitatea disocierii la
maximum a cablajului (element pur mecanic) de structur! (element ingineresc). Coexisten#a
celor dou! elemente n aceea"i sec#iune a condus adesea la deterior!ri ale sec#iunii active de
beton datorate condi#iilor dificile de betonare, calitatea acestei opera#iuni fiind foarte mult
afectat! de prezen#a cablurilor. Aceast! problem!, completat! de experien#a acumulat! cu privire
la durabilitatea cablurilor, a condus la pretensionarea exterioar!, care poate fi u"or ref!cut!. De
aici a ap!rut "i necesitatea unei pretension!ri interschimbabile.
8
(11) Dac! pn! n aceast! etap! pretensionarea exterioar! a fost aderent! structurii, ncepnd
de acum au nceput s! se dezvolte sistemele de pretensionare neaderente structurii de beton, ceea
ce conduce implicit la demontabilitatea lor. Aceste tehnici, ncepnd cu anul 1984 au nceput s!
se dezvolte "i n domeniul execu#iei structurilor cu cablurilor hobanate. Obiectivul urm!rit a
constat n introducerea cablurilor neaderente n structurile din beton de a"a manier! nct dup!
detensionare acestea s! poat! fi extrase "i nlocuite imediat, f!r! alte lucr!ri "i amenaj!ri
specifice. Acest deziderat s-a ob#inut n principal pe urm!toarele c!i:
- utilizarea cablurilor autoprotejate;
- injectarea tubulaturii cu produse vscoase (lubrifian#i, gr!simi, cear! petrolier! etc.)
protectoare "i neaderente o#elului "i betonului;
- printr-o solu#ie original! Freyssinet, care const! ntr-un cablu protejat de o injec#ie din past!
de ciment, dar care circul! liber prin str!pungerile tuturor elementelor structurale din beton;
- utilizarea cablurilor compozite din fibre de sticl!, carbon sau plastic.
(12) Delimitarea strict! a acestor solu#ii nu este ntotdeauna posibil!, importan#i pa"i nainte
fiind efectua#i prin aplicarea de procedee mixte, care se bazeaz! pe exploatarea numeroaselor
avantaje a fiec!rei solu#ii fundamentale "i pe compensarea deficien#elor particulare ale acestora.
5.2 Componentele unui sistem de pretensionare exterioar#
(13) n prezent, exist! o mare varietate de sisteme de pretensionare, fiecare prezentnd
elemente specifice produc!torului. n esen#!, un sistem de pretensionare (figura 5.3) const! n:
protec#ie
antocoroziv!
deflector
ancoraj activ
ancoraj pasiv
deflector
tendon
Fig. 5.3 Elemente principale ale unui sistem de pretensionare exterioar!
- tendoanele de pretensionate (arm!turile active), ca "i elemente ntinse;
- sisteme mecanice de tipul ancorajelor active "i pasive;
- sistemul de protec#ie mpotriva coroziunii;
- dispozitive de deflectare (la pretensionarea exterioar!).
(14) n Romnia, se pot utiliza doar sisteme de pretensionare exterioar! sau componente ale
acestora care au agrement tehnic elaborat.
5.3 Arm#turi active
(15) n prezent, materialul standard n confec#ionarea arm!turilor active este o#elul de nalt!
rezisten#!. Arm!turile se furnizeaz! sub form! de bare amprentate sau netede, srme "i toroane.
O statistic! neoficial! sugereaz! c! n prezent circa 75 % din o#elul de nalt! rezisten#! produs se
reg!se"te n toroane, 15 % n srme "i 10 % n bare, deoarece utilizarea barelor presupune trasee
rectilinii scurte, limitate la lungimile de livrare ale barelor (pn! la 20 m), toroanele "i srmele
avnd o aplicabilitate mult mai larg!. La lucr!rile de consolidare prin precomprimare, se
recomand! utilizarea barelor pentru traseele rectilinii scurte "i sarcini reduse, respectiv cabluri
confec#ionate din toroane pentru sarcini mari "i trasee poligonale.
(16) n STAS 10107/0-90, rezisten#ele caracteristice ale o#elurilor (tabelul 5.1) pentru
arm!turi pretensionate R
pk
se consider! cu valorile minime precizate n standardele de produs,
dup! cum urmeaz!:
- rezisten#a de rupere la ntindere R
rk
n cazul arm!turilor de tip SBP, SBPA "i TBP;
- limita de curgere R
0.2k
n cazul barelor de tip PC 90.
9
Tab. 5.1 Rezisten#e ale o#elurilor de nalt! rezisten#! conform STAS 10107/0-90
Tipul "i calitatea
arm!turii
Diametrul srmei
barei sau toronului
[mm]
Rezisten#a caracteristic!
R
pk
[N/mm
2
]
Rezisten#a de calcul
R
p
[N/mm
2
]
1.5 2110 1690
2 2010 1610
2.5 1910 1530
3 1860 1490
3.7 1770 1420
4 1720 1380
5 1670 1340
6 1620 1300
SBP I
7 1570 1260
1.5 1910 1530
2 1860 1490
2.5 1770 1420
SBP
SBP II
3 1670 1340
5 1670 1340
6 1620 1300 SBPA I
7 1570 1260
5 1520 1220
6 1470 1180
SBPA
SBPA II
7 1470 1180
9 1760 1410
TBP
12 1660 1330
PC 90 14..28 600 500
(17) Avnd n vedere c limita de elasticitate nu este clar definit n cazul o#elurilor de
calitate superioar!, modulul de elasticitate se define"te de obicei ca fiind panta dreptei ce une"te
punctele de pe diagrama caracteristic corespondente unor eforturi egale cu 10 % din efortul la
rupere "i efortul de pretensionare, care pentru a compensa pierderile constructive de tensiune n
cabluri trebuie s! fie egal cu cel pu#in 55 % din efortul la rupere. Diagrama caracteristic
p
-
p
pentru o#eluri de tip SBP, SBPA "i TBP se ia n considerare n calcul n conformitate cu figura
5.4.a, avnd reprezentarea analitic dat! de expresiile:
- pentru
p
0,6R
p
:


p
p
p
E
=
(5.1.a)
- pentru
p
>0,6R
p
:
5
p
p
p
p
p
6 . 0
R E

= (5.1.b)
Pentru o#elurile de tip PC 90 poate fi utilizat! o diagram! conven#ional! de calcul
biliniar! (figura 5.4.b).
R
0.01k
R
0.1k
R
0.2k
R
pk
arctan E
p
0 0.2
0.1

l

l

p
(%)

p
R
p
1.25R
p

l

p

p
R
p
a. o#eluri de tip SBP, SBPA "i TBP b. o#eluri de tip PC
arctan E
p

p
=R
p
/E
p
Fig. 5.4 Diagramele schematizate "i de calcul ale o#elurilor romne"ti
10
(18) Eurocode 2 consider! ca valori caracteristice "i reprezentative ale rezisten#elor o#elurilor
rezisten#a de rupere la ntindere R
rk
sau limita de curgere R
0.1k
"i introduce diagrama
schematizat! "i de calcul prezentat! n figura 5.5. Cadrul general al arm!turilor de pretensionare
este reglementat prin EN 10138, n tabelul 5.2 fiind prezentate principalele caracteristici ale
toroanelor.
0.9R
pk
R
pk
diagrama de calcul
diagrama schematizat

p
0.9R
pk
/
p
R
pk
/
p

e
E
p
=200,000 N/mm
2
Fig. 5.5 Diagramele schematizat! "i de calcul potrivit Eurocode 2
Tab. 5.2 Rezisten#e ale toroanelor din o#elurilor de nalt! rezisten#! conform EN 10138
Diametrul nominal al
toronului
[mm]
Aria nominal!
[mm
2
]
Rezisten#a la rupere
R
rk
[N/mm
2
]
Limita de curgere
R
0.1k
[N/mm
2
]
Masa pe ml
[kg]
12.5 93 1860 1580 0.730
13.0 100 1860 1580 0.785
15.2 139 1770 1500 1.090
15.2 139 1860 1580 1.090
16.0 150 1770 1500 1.180
16.0 150 1860 1580 1.180
5.4 Protec$ia mpotriva coroziunii
(19) Arm!turile active necesit! protec#ie mpotriva coroziunii, care trebuie s! satisfac!
exigen#ele C 255-1987 Norme tehnice privind protec#ia anticoroziv! a cablurilor "i toroanelor
din o#el pentru construc#ii cu arm!turi exterioare "i construc#ii suspendate. Dac! n cazul
arm!turilor aderente interioare, protec#ia este asigurat! de mediul alcalin oferit de pasta de
ciment nt!rit! "i betonul nconjur!tor (prin pasivizare), n cazul arm!turilor exterioare este
necesar! o strategie de protec#ie mai complex!, care s! ia n considerare att condi#iile de
agresivitate a mediului pentru protec#ia mpotriva coroziunii, ct "i considerente privind
siguran#a arm!turii active, plecnd n principal de la protec#ia ei la foc "i protec#ia mpotriva
ced!rii arm!turii datorit! frec!rii n zonele de deviere.
5.4.1 Arm!turi autoprotejate prin galvanizare
(20) Aceste arm!turi sunt alc!tuite din srme, bare sau toroane autoprotejate prin galvanizare
la cald, utilizarea lor necesitnd m!suri speciale n ce prive"te accesoriile "i materialele pentru
punerea n oper!. Se pot face cteva observa#ii:
- galvanizarea nu asigur! o protec#ie nelimitat! n timp, durabilitatea ei depinznd de
agresivitatea mediului;
- n zonele de deviere, integritatea galvaniz!rii este pus! n pericol de frec!rile care apar;
- zonele de ancorare necesit! un studiu particular privind protec#ia; ea poate fi asigurat! prin
injectarea local! cu produse vscoase sau vopsire cu carbomastic; n timp s-a constatat c! este
preferabil ca ancorajul s! se bucure el nsu"i de aceea"i protec#ie ca "i cablul, astfel nct piesele
reazemelor "i ancorajele trebuie n egal! m!sur! protejate; aceast! m!sur! este necesar! pentru a
nu permite extinderea fenomenului de ruginire de la piesele de ancorare asupra por#iunilor de
cabluri amplasate n vecin!tatea ancorajului, unde protec#ia prin galvanizare poate fi deteriorat!.
(21) Acest tip de cablu este comod de pus n oper!, autoprotec#ia toroanelor nl!turnd
necesitatea introducerii cablului n teac!, dar folosirea lui trebuie efectuat! cu discern!mnt. Se
11
atrage aten#ia asupra unor dezavantaje care pot apare n momentul punerii n oper!:
- avarieri locale ale galvaniz!rii datorate gale#ilor echipamentelor de mpingere;
- dificult!#i de n"iruire a toroanelor la traversarea verinelor datorate grosimii excesive a
stratului de zinc;
- o galvanizare de slab! calitate poate diminua diametrul conului penelor din ancoraje, n final
crendu-se neregularit!#i locale.
(22) Utilizarea acestor arm!turi este recomandabil! la construc#ii civile sau alte tipuri de
lucr!ri unde cablurile nu sunt supuse la o agresivitate deosebit! a mediului. Aceste toroane pot fi
puse n oper! cu echipamente u"oare, prin n"iruire toron cu toron sau prin tensionarea simultan!
a tuturor toroanelor cablului.
5.4.2 Arm!turi autoprotejate prin peliculizare cu polimeri
(23) Aceast! tehnologie s-a dezvoltat n special pentru arm!turi pasive, peliculele din
polimeri fiind aplicate pe o#el prin fuziune. Procedeul este ntlnit n primul rnd la arm!turi de
tip bare "i toroane, dar viabilitatea acestei solu#ii nu a fost nc! pe deplin dovedit! n cazul
pretension!rii. n cazul toroanelor, apar probleme deoarece numai suprafa#a exterioar! a srmelor
toroanelor este protejat!, srma central! "i suprafa#a interior! a srmelor perimetrale fiind
neprotejate. n ancoraje, peliculizarea este ntrerupt! local prin indenta#iile produse de zim#ii
penelor ancorajelor. Astfel, ca "i n cazul arm!turilor galvanizate, protec#ia n zona ancorajelor
este distrus!. n plus, manipularea "i punerea n oper! a acestor arm!turi trebuie efectuat! cu
foarte mare aten#ie, pentru a nu deteriora pelicula protectoare. Se recomand! acela"i domeniu de
aplicabilitate ca "i n cazul arm!turilor galvanizate.
5.4.3 Cabluri cu teac! general! protejate prin injectare cu past! de ciment
(24) Principiul const! n adoptarea unei teci flexibile, din polietilen! de nalt! densitate sau
propilen!, continu! "i etan"! de la un ancoraj la altul, izolat! de structura din beton prin #evi "i
trompete din o#el. Teaca poate s! joace liber! n str!pungerile prin beton (rosturi ntre elemente
prefabricate, deflectori, zone de ancorare), iar dup! injectare este posibil! demontarea ntregului
ansamblu: toroane, teac! "i injec#ie din past! de ciment. Problemele principale care se pun sunt:
- asigurarea rezisten#ei tecii din polietilen! n zonele de deviere ale toroanelor din zonele de
ancorare "i deviatori sub efectele conjugate a curburii toroanelor "i ale deplas!rilor lor datorate
alungirii cablului, respectiv ale eforturilor radiale de lung! durat! care apar ntre opera#iunile de
tensionare "i injectare; dup! nt!rirea pastei de ciment transferul de eforturi radiale este mult mai
pu#in sever, cablul devenind monolitic;
- asigurarea etan"eit!#ii n timpul opera#iunii de injectare a tecii n racordurile curente "i la
jonc#iunea dintre cele dou! tuburi ale zonei de ancorare, cel din polietilen! care con#ine toroanele
"i cel exterior, din o#el laminat, care asigur! demontabilitatea.
(25) Ambele probleme au fost rezolvate n mod satisf!c!tor (figura 5.6), dar mai constituie
nc! "i ast!zi o tematic! de cercetare, menit! a perfec#iona sistemul.
det. A
deviator din o#el
galvanizat
teac! din polietilen!
toron obi"nuit
orificiu injectare
garnitur!
etan"eizare
ghidaj din o#el
galvanizat
#eav! din o#el
galvanizat
teac! din polietilen!
Detaliul A
Fig. 5.6 Sistem de pretensionare exterioar! cu injec#ie rigid!
5.4.4 Cabluri pretensionate protejate cu produse vscoase
(26) n prezent, tehnologiile moderne ale betonului precomprimat se bazeaz! pe principiul
12
neaderen#ei ntre arm!tura activ! "i structura de beton. Cu toate acestea, cele mai moderne
sisteme de pretensionare prezint! urm!toarele deficien#e:
- sistemele "pachet" (figura 5.7.a), constau n toroane introduse prin mpingere ntr-o teac!
general! predeformat! din material plastic (de obicei polietilen! de nalt! densitate), n timp ce
materialul vscos de protec#ie (cear! petrolier! sau lubrifian#i) se aplic! pe m!sura introducerii
toroanelor; n acest sistem, de obicei, nu este posibil! umplerea complet! cu substan#a de
protec#ie a spa#iului dintre toroane "i a imperfec#iunilor tecii; acest tip de cablu este vulnerabil la
infiltrarea apei pe timpul execu#iei "i transportului, iar n anumite condi#ii chiar "i n exploatare;
- sistemele "sigilate la cald" (figura 5.7.b), utilizeaz! toroane pregresate n jurul c!rora se
aplic! o folie dreptunghiular! din plastic; n final, folia din plastic este sigilat! la cald; sistemul
de protec#ie rezultant const! dintr-o teac! cel pu#in la fel de neregulat! "i mai strmt! dect
sistemul prezentat anterior;
- sistemele "extrudate" (figura 5.7.c) sunt de fapt toroane pregresate pe care se aplic! plastic
topit simultan cu trecerea printr-o matri#!, pentru a se realiza o grosime controlat! "i uniform!;
dup! trecerea prin matri#!, plasticul este r!cit n ap!, solidificndu-se; acest proces produce o
contrac#ie a tecii care comprim! materialul de protec#ie, iar sistemul este cel mai des utilizat n
zilele noastre, fiind "i cel mai pu#in vulnerabil la coroziune.
toron
injec#ie vscoas!
teac! general!
a. sistem pachet
toron
injec#ie vscoas!
teac! general!
b. sistem sigilat la cald
teac! individual!
srm!
c. toron extrudat
injec#ie vscoas!
Fig. 5.7 Sisteme moderne de post-tensionare
(27) Alegerea produsului de injectare optim trebuie s! fie consecin#a unor factori obiectivi,
specifici fiec!rei lucr!ri n parte.
Tab. 5.3 Condi#ii specifice inject!rii tecilor arm!turilor active cu substan#e vscoase
Particularit!#i Gr!simi Cear! petrolier!
1. Temperatura la punerea n
oper!
40-70 C;
injec#ie posibil! la temperatura me-
diului ambiant, dar cu dificult!#i da-
torate subpresiunii n tubulatur!;
circa 85 C (stare fluid!);
2. Contrac#ii ale produsului slabe; importante;
3. Reinjectarea posibil!; imposibil! datorit! nt!ririi cerii;
4. Depozitarea naintea pu-
nerii n oper!
posibilit!#i de stocare, eventual pu-
nere n oper! f!r! prenc!lzire;
nu se poate stoca n stare lichid!;
nc!lzirea este obligatorie naintea pu-
nerii n oper!;
5. Durata punerii n oper! comparabil! cu a injec#iei clasice; foarte redus!;
6. Cerin#e particulare tubulatur! etan"! (produsul nu frige); tubulatur! etan"! (produsul fluidizat
frige);
7. Acces bine adaptat! la "antierele cu acces
dificil.
bine adaptat! cantit!#ilor mari, dar
necesit! facilit!#i n privin#a asigur!rii
accesului pentru a nu se nt!ri.
5.5 Ancoraje
(28) Ancorajele sunt dispozitive mecanice de fixare a arm!turilor la extremit!#i. n principiu,
la sistemele de pretensionare exterioar! se pot utiliza tipurile de ancoraje metalice specifice
precomprim!rii cu arm!tur! postntins! aderent!, dar n acest caz trebuie acordat! o aten#ie
special! concep#iei "i detalierii zonei de ancorare.
(29) La ora actual!, firmele produc!toare importante au n fabrica#ie dispozitive de ancorare
special concepute pentru pretensionarea exterioar!, proiectate mai mult sau mai pu#in pentru
13
satisfacerea urm!toarelor exigen#e: preluarea varia#iilor de eforturi n ancoraj, posibilit!#i de
adjustare, reglare "i nlocuire, u"urin#a monitoriz!rii sarcinilor, protec#ie mpotriva coroziunii,
strngere succesiv! sau simultan! etc.
(30) Ancorajele active sunt concepute pentru a permite tensionarea arm!turii prin asigurarea
unei supralungimi suficiente de arm!tur! "i acces pentru instalarea verinelor pentru tensionare "i
demontarea lor dup! aceasta. La unit!#ile de pretensionare mari (fascicule), penele (piese
metalice conice confec#ionate din o#el de nalt! rezisten#!) se gliseaz! n orificiile cilindrice ale
corpului ancorajului "i asigur! fixarea arm!turilor prin strngere tronconic!. Concep#ia corpului
ancorajului este specific! fiec!rui sistem de pretensionare, acesta fiind adaptat scopului de
utilizare. Transferul eforturilor la structura din beton se face prin intermediul unei pl!cu#e de
reparti#ie din o#el, dimensionat! n concordan#! cu specificul zonei de ancorare. Corpul
ancorajului este prev!zut "i cu un orificiu de injectare, care asigur! leg!tura cu interiorul
tubajului de protec#ie. Corpul ancorajului se fixeaz! de cofrajul blocului de ancorare sau piesele
metalice ale acestuia cu "uruburi, nituri "i cuie.
(31) La unit!#ile de pretensionare individuale (bare, toroane) tensionarea se face cu piuli#e
n"urubate pe capetele filetate ale arm!turilor, pn! la contactul cu placa de reparti#ie ancorat! n
structur!.
(32) Ancorajele pasive se dispun la extremit!#ile opuse ale tendoanelor n raport cu
ancorajele active. La ancorajele cu pene (specifice unit!#ilor de pretensionare mari) penele
ancorajelor sunt accesibile unui operator, care le aranjeaz! "i blocheaz! nti manual utiliznd un
ciocan "i o prghie, dup! care acestea se autoblocheaz! cnd ncepe opera#iunea de tensionare. O
alt! variant! sunt ancorajele fixe nglobate n beton, inaccesibile n momentul tension!rii, astfel
nct n loc de mandrine sunt prev!zute cu man"oane cu filet, strnse pe capetele arm!turilor cu o
pres! de nfiletare, care lunec! prin orificiile cilindrice ale blocului ancorajului. ntregul set este
fixat cu o plac! metalic!, care permite pozi#ionarea corect! a extremit!#ilor arm!turilor.
Strngerea general! este asigurat! prin blocarea man"oanelor n indenta#iile orificiilor cilindrice
ale blocului ancorajului.
(33) La unit!#ile de pretensionare individuale, ancorajele fixe se pot realiza fie prin
ambutisarea capetelor barelor "i prinderea lor ntr-o plac! g!urit! adecvat "i fixat! n structur!,
fie prin sistemul cu bucl! "i dorn, arm!tura r!sucindu-se dup! un dorn prins de o plac! metalic!
fixat! de structur!.
(34) Cuplorii sunt dispozitive mecanice care asigur! continuitatea ntre un segment de
tendon deja tensionat "i prelungirea sa. Const! ntr-un ancoraj "i o pies! indentat! inserat! ntre
blocul ancorajului "i trompet! sau pl!ci#a pe care reazem! man"oanele nfiletate n care sunt
prinse arm!turile urm!torului segment.
5.6 Dispozitive de deflectare
(35) Geometria "i pozi#ionarea deviatorilor, la care se adaug! concep#ia zonelor de ancorare,
reprezint! elementele definitorii ale traseul unui cablu. Este important deci ca aceste elemente s!
fie puse n oper! cu o bun! precizie, pentru a se evita devierile unghiulare ascu#ite care s! poat!
cauza deprecierea arm!turilor la tensionare sau n exploatare. Concep#ia deviatorilor trebuie
f!cut! n a"a manier! nct interac#iunile dintre arm!turi, respectiv dintre acestea "i teaca din
material plastic s! nu duc! la deteriorarea tecii "i arm!turilor. Trebuie remarcat c! pozi#ionarea
tecii n deviatori nu este simpl! dac! nu se poate garanta un traseu corect al cablului n dreptul
punctelor unghiulare. Pentru asigurarea demont!rii facile, f!r! procedee de trac#iune "i f!r!
echipamente de demolare, este necesar ca traseele n zonele de devia#ie s! aib! forma arcelor de
cerc, f!r! por#iuni rectilinii.
(36) Nu este permis! utilizarea tecilor metalice n dispozitivele de deviere.
(37) Deviatorii constau din #evi de o#el solidarizate n betonul antretoazelor de deflectare sau
ata"ate structurii prin pl!cu#e metalice de rigidizare. Acestea sunt curbate "i au raza de curbur!
mai mic! dect cea care asigur! tangen#a. Un joc suficient ntre tub "i cablu permite s! se evite o
14
eroare unghiular! de punere n oper! (figura 5.8). Contactul ntre teaca din material plastic "i
#eava de o#el are loc pe o lungime mai redus! dect a #evii de o#el (lungimea CC').
C C
T T
R
0
R
R
0
R
T
C C
T
antretoaze de devia#ie
din beton
#eav! din o#el
element de leg!tur! "i
devia#ie din o#el
#eav! din o#el
Fig. 5.8 Deviatori supracurba#i
(38) Dac! #evile din o#el au extremit!#ile libere, prin deformarea lor la extremit!#i se permite
evitarea devia#iilor unghiulare parazite. Lungimea liber! a #evilor la extremit!#i trebuie s! aib! o
m!rime care s!-i asigure o suple#e suficient!. n cazul tuburilor din o#el nglobate n beton, o
bun! precau#ie const! n izolarea acestora de beton c#iva centimetri n vecin!tatea ie"irilor cu
ajutorul unor man"oane elastice, foarte eficace n cazul unor eforturi parazite (figura 5.9).
R
R
0
d
D
d D d
D
d
D
R
R
0
R R
0
R
R
0
D>>d
R < R
0
#eav! din o#el #eav! din o#el
man"on
elastic
man"on
elastic
#eav! din
o#el
#eav! din o#el
Fig. 5.9 Deviatori cu extremit!#i libere
(39) Evitarea devia#iilor unghilare parazite se poate face "i prin evazarea la extremit!#i a
#evilor din o#el cu pere#i sub#iri, care astfel prezint! o cavitate toric! adaptat! la devia#ia
unghiular! necesar! (figura 5.10).
trompet!
trompet!
Fig. 5.10 Deflectori trompet!
(40) Exist! sisteme brevetate constnd n "ei metalice avnd posibilitatea de joc n interiorul
rezervat din antretoaza sau elementul de devia#ie. Aceste "ei iau n mod natural orientarea optim!
la tensionarea cablurilor "i sunt prezentate n figura 5.11.
1 (1)
1 (1)
1-1 1-1
sau
antretoaz!
"a mobil!
#eav! din o#el
Fig. 5.11 Deflectori cu "ei mobile
15
(41) Principiul deflect!rii toroanelor este acela al autodeform!rii tecii din material plastic sub
reac#iunile de curbur! ale toroanelor. Acest fenomen are loc cu mici incrusta#ii pe care srmele
sau toroanele le provoac! materialului plastic "i care pot pune n pericol teaca, iar dup! aceea
integritatea tendonului. STAS 10107/0-90 nu prevede raze de curbur! specifice pretension!rii
exterioare. Tabelul 5.4 prezint! prevederile date n Eurocode 2, dar este indicat ca proiectan#ii s!
respecte valorile prev!zute de produc!torii sistemelor de pretensionare.
Tab. 5.4 Raze de curbur! minime n punctele de deviere conform Eurocode 2
Tip arm!tur! R
min
/(diametrul nominal)
Srm! sau toron individual deflectate dup! tensionare 15
Srm! sau toron individual tensionate n teci individuale
netede
20
Srm! sau toron individual tensionate n teci individuale
nervurate
40
Tendoane cu srme sau toroane multiple* (valorile precedente) n
1
/n
2
* n
1
= num!rul de srme sau tendoane al tendonului;
n
2
=num!rul de srme sau toroane n contact cu teaca de protec#ie n zona de deviere (figura 5.12).
U
1
1
P
1
U
1
1
U
2
2
U
2
2
P
2 P
2
P
1
P
1
/2
U
2
U
1
/2
P
2
U
3
3
U
4 4
U
4
4
U
2
2
U
2
2
U
1 1 U
1 1
P
1
P
1
P
2
P
2
x
P
1
P
2
U
1
U
2
U
4
U
3
/2
pentru 1 toron
pentru 3 toroane
pentru 7 toroane
Fig. 5.12 Dispuneri teoretice ale srmelor "i toroanelor ntr-un deviator
(42) n cazurile speciale, n care nu se pot respecta razele de curbur! minime prev!zute de
produc!tori, trebuie verificate presiunile de contact la interfa#a arm!turi-teac!, deoarece teaca
trebuie s! reziste la:
- efectele de tensionare, care pe lng! efectul presiunii radiale crescnde pn! la valoarea
maxim! mai cuprind "i o serie de lunec!ri, frec!ri "i alungiri ale arm!turilor, fenomene nso#ite
de eliber!ri de c!ldur! n zona de contact; disiparea c!ldurii este slab! la materialele plastice,
astfel nct propriet!#ile acestora sunt serios influen#ate de prezen#a c!ldurii;
- ac#iunea n timp a toroanelor: aceasta este permanent! n cazul injec#iei vscoase sau pn! la
aderarea pastei de ciment cu toroanele n cazul injec#iei rigide.
(43) n cazul injec#iei rigide cu past! de ciment aplicat! la cteva s!pt!mni dup! tensionare
(dup! consumarea fluajului tecii din polietilen!), datorit! durit!#ii pastei nt!rite cablul devine o
mas! compact! "i nu doar o sum! de arm!turi individuale, libere s! penetreze materialul plastic.
Acest monolitism provoac! o redistribuire a presiunilor de contact concentrate n toroane,
ob#inndu-se o reparti#ie omogen! a acestora pe suprafa#a tecii.
16
Aplica"ie
S! se verifice eforturile de contact pentru o unitate de pretensionare "9 T"5.2 cu
rezisten#a caracteristic! R
pk
="770 MPa, asamblat! ntr-o teac! cu grosimea de t=5 mm $i
diametrul interior
it
="00 mm, pentru o raz! de curbur! n primul deviator R
"
=4.00 m:
- efortul unitar de control pentru un toron este:
"97 kN "96,824 N "770 "39 0.8 R 0.8A P
pk p 0k
= = =
- efortul unitar n toron la nivelul primului deviator:
"67,5 kN "97 0.85 0.85P P
0k "
=
h
0
0.7
i
p
max

i
R
s
R
t
=
i
/2
R
s

b
Fig. 5.13 Caracteristicile contactului tendon-teac!
- presiunea radial! maxim! (figura 5."3):
250.7 kN/m
4
"67.5
"5.2
"00 0.7
".3
R
P
d
h
".3 p
"
t
0
max
=

=
- caracteristicile tecii din polietilen! de nalt! densitate:
modulul de elasticitate E
t
=250 N/mm
2
coeficientul lui Poisson
t
=0.40
raza interioar! R
t
=50 mm
rezisten#a admisibil! la contact local
at
=30 N/mm
2
- caracteristicile srmei toroanelor:
modulul de elasticitate E
s
=200,000 N/mm
2
coeficientul lui Poisson
s
=0.30
raza interioar! R
s
=2.5 mm
rezisten#a admisibil! la contact local
as
=330 N/mm
2
- valoarea maxim! a efortului unitar pe suprafa#a de contact:
2
2 2
s
2
s
t
2
t s t
s t
max max
94.9 N/mm
200,000
0.3 "
250
0.4 "
"
2.5 50
50-2.5
250.7 0.5642
E
% "
E
% "
"
R R
-R R
p 0.5642 &
=
=

+

=

=

- verificarea tecii la compresiune local!:
2
at
2
max e
30.0 N/mm & 56.94 N/mm 94.9 0.6 m& & = > = = =
- l!#imea suprafe#ei de contact ntre srm! $i teac!:
mm ".
50-2.5
2.5 50
200,000
0.3 "
250
0.4 "
250.7 "."28
-R R
R R
E
% "
E
% "
p "."28 b
2 2
s t
s t
s
2
s
t
2
t
max
7 =

=
- verificarea valorii penetr!rii tecii de c!tre srma toronului:
5 mm t 0."4 mm
2.5 2
".7
"- 2.5
2R
b
" R '
s
s
= < =

= cos cos
17
5.7 Problemele specifice sistemelor de pretensionare exterioar#
5.7.1 Asigurarea etan#eit!"ii tubulaturii
(43) Etan"eizarea racordurilor curente ale tecilor se realizeaz! prin sudur!, man"onare sau
lipire n cazul tecilor confec#ionate din #eav! de o#el, iar n cazul tecilor din mase plastice prin
termofuziune "i man"oane termoretractabile. Man"oanele termoretractabile constituie o solu#ie
modern! "i u"or de pus n practic!, ele fiind confec#ionate din carton impregnat cu o r!"in! "i
fretat cu mpslitur! de fibre (din sticl! sau o#el). n figura 5.14 sunt prezentate principalele
modalit!#i de racordare a tecilor n pretensionarea exterioar!.
prin termofuziune direct
cu manon lipit prin termofuziune
prin strngere cu manon termoretractabil
a. racordarea tecilor din mase plastice
prin sudur direct
prin nfiletare cu manon
cu manon lipit cu adeziv
b. racordarea tecilor din eav de oel
prin termofuziune direct!
cu man"oane lipite prin termofuziune
cu man"oane termoretractabile
sudur! direct!
cu man"oane filetate
cu man"oane lipite cu adeziv
b. teci metalice a. teci din mase plastice
Fig. 5.14 Racordarea tecilor cablurilor de pretensionare exterioar!
(44) n cazul pretension!rii exterioare cu injec#ie rigid!, racordurile o#el-mase plastice
sunt delicat de rezolvat "i necesit! proceduri testate experimental n prealabil. Principalele
modalit!#i sunt prezentate n figura 5.15.
tub mase
plastice
man"on lipt cu
adeziv
teac! o#wl
teac! o#el
tub mase plastice lipit
prin termofuziune
tub mase plastice
teac! o#el
man"on termoretractabil
man"on fixat temporar
teac! o#el
tub mase plastice
garnitur! etan"eizare
Fig. 5.15 Jonc#iuni teci din mase plastice cu teci metalice
(45) Solu#ia eficace "i perfect viabil! pentru etan"eizarea zonei ancorajului la pretensionarea
exterioar! neaderent! este garnitura toric! din neopren, presat! ntre trompeta tecii din mase
plastice "i placa de reparti#ie (figura 5.16). Opera#iunea de demontare este u"or de executat n
condi#iile n care pasta de ciment din zona de ancoraj este nt!rit!, att timp ct este evitat!
fisurarea tecii interioare. Aceast! solu#ie este eficace "i n cazul injec#iei rigide.
#eav! din o#el
plac! de reparti#ie
garnituri torice
orificii de injectare
dispuse la 120
capac metalic
bloc de ancorare
teac! din mase plastice
Fig. 5.16 Configura#ia unui ancoraj de pretensionare exterioar!
18
5.7.2 Comportarea ancorajelor la varia"ia eforturilor n tendoane
(46) n cazul pretension!rii aderente, n condi#iile asigur!rii unei bune calit!#i a opera#iunii
de injectare, aceasta garanteaz! buna protec#ie a cablului "i rezisten#a sistemului la rupere gra#ie
mobiliz!rii aderen#ei. La sistemele de pretensionare exterioar!, cablul nu este aderent structurii
chiar dac! teaca acestuia este injectat! cu past! de ciment. n consecin#!, la rupere nu se poate
conta pe mobilizarea aderen#ei, deci este important s! se asigure o omogenitate ntre gradul de
siguran#! al elementului structural "i coeficientul de siguran#! al sistemului de pretensionare
(performan#a la rupere a ancorajelor).
(47) La structurile din beton pretensionate cu cabluri exterioare, pot apar supratensiuni
datorate sarcinilor de exploatare. Majoritatea sistemelor de ancorare pentru toroane realizeaz!
blocarea prin strngere ntr-un cap de ancoraj, prin efectul de mp!nare. Realizarea bloc!rii
conice, datorit! stabiliz!rii presiunii n verin!, implic! o deplasare longitudinal! de c#iva
milimetri a toronului "i penelor, cunoscut! de practicieni sub denumirea de recul al
ancorajului". Toate supratension!rile ulterioare ale cablurilor sunt nso#ite de mi"c!ri adi#ionale
de aceea"i natur!.
(48) Dac! dup! tensionare se injecteaz! past! de ciment, aceasta umple interspa#iile dintre
pene, transformndu-le ntr-un ansamblu monolit (figura 5.17). Pentru a putea fi preluate
supratension!rile datorate sarcinilor de exploatare, este necesar s! se permit! penelor deplas!ri
libere n orificiul conic. Datorit! ns! injec#iei cu past! de ciment, singurele deplas!ri ale acestora
provin din compresibilitatea pastei, care este cu att mai discutabil! cu ct aceasta este mai
confinat!. n aceste condi#ii, siguran#a la rupere oferit! de ancoraj poate s! nu fie suficient!
pentru a face fa#! cre"terii ntinderii n cablu, fiindc! strngerea penelor n ancoraj este
mpiedicat!. Deci, func#ionarea la rupere a ancorajului de pretensionare prin blocarea penelor
inelului interior este compromis!, blocarea fiind jenat! de prezen#a pastei de ciment nt!rit!.
past! de ciment
supratensionare
Fig. 5.17 Deforma#iile teoretice necesare echilibr!rii supratensiunii n ancoraj
(49) n cazul inject!rii zonei ancorajului cu substan#e vscoase performan#a la rupere a
ancorajelor este asigurat!, comportarea la rupere fiind mult superioar! n raport cu situa#ia
injec#iei rigide, a"a cum se eviden#eaz! n graficul din figura 5.18.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0 0.80 0.90 0.95 1.00

p
/R
pk
P
e
n
e
t
r
a
r
e
a

(
m
m
)
A B C
ncercarea de referin#! (f!r!
injectare n zona ancorajului)
zona ancorajului injectat!
cu substan#! vscoas!
zona ancorajului injectat! cu
past! de ciment;
Fig. 5.18 Diagramele de penetrare a penelor n ancoraj
19
(50) n cazul tendoanelor protejate cu injec#ie rigid!, zona de ancorare trebuie protejat! cu
substan#e vscoase injectate naintea pastei de ciment, pentru a nu permite acesteia accesul n
mediul penelor ancorajului, realizndu-se astfel egalizarea presiunilor de contact la interfa#a de
separare a celor dou! materiale (figura 5.19). O alt! solu#ie const! n interpunerea unei bariere
pentru separarea celor dou! tipuri de substan#e injectate (figura 5.20).
P
0
P
0
past! de ciment
pomp! de mn!
produs vscos
Fig. 5.19 Injectarea mixt! Freyssinet
past! de ciment
produs vscos
dispozitiv etan"eizare
Fig. 5.20 Injectarea mixt! SFP
5.7.3 ncovoierea local a cablurilor de pretensionare exterioar
(51) Acest fenomen poate apare la cablurile de pretensionare exterioar! expuse diver"ilor
agen#i atmosferici, sub ac#iunea c!rora cablurile pot suferi devia#ii ale traseelor lor teoretice.
Concep#ia de alc!tuire a deviatorilor are ca baz! printre altele "i combaterea acestui fenomen. n
zonele de ancorare, principiul de mic"orare a efectelor ncovoierii locale const! n prevederea
unui tub de o#el cu grosimea mic! pentru ghidarea traseului (figura 5.21.a) sau n crearea unui
punct obligatoriu al traseului cablului (cu ajutorul unei garnituri din neopren), fix n raport cu
elementul structural adiacent cablului (figura 5.21.b).
a. ghidarea cu tuburi de o#el b. fixarea cu inele din neopren
tub de o#el
inel din neopren
Fig. 5.21 Prevenirea ncovoierii locale n zona de ancorare
20
(52) n cazul ancor!rii tendoanelor n elemente structurale mai pu#in rigide, str!pungerile
prin beton "i modific! geometria n condi#iile deform!rii acestora. n consecin#!, este posibil!
apari#ia ncovoierii locale, motiv pentru care este obligatorie rigidizarea zonei de ancorare a
cablului (figura 5.22).
tub de ghidare
inel din neopren
Fig. 5.22 Consolidarea local! a structurii n zona de ancorare a hobanei
5.7.4 Demontarea cablurilor exterioare pretensionate
(53) Demontarea sistemelor de pretensionare utiliznd cabluri autoprotejate sau protejate
prin injec#ie vscoas! se poate face cu recuperarea arm!turilor, motiv pentru care aceste sisteme
s-au impus "i n cazul pretension!rii provizorii. Detensionarea se face ca "i tensionarea (simultan
sau individual), iar extragerea arm!turilor se realizeaz! cu ajutorul acelora"i echipamente ca "i la
n"iruirea lor. Trebuie men#ionat c! eventuala reutilizare a tendoanelor se poate face doar dup!
t!ierea extremit!#ilor afectate de amprentele penelor de strngere ale ancorajelor.
(54) n ce prive"te sistemele de pretensionare exterioar! neaderent! cu injec#ie rigid!,
opera#iunea de demontare cuprinde dou! etape: t!ierea tendonului sub tensiune "i demontarea
dispozitivelor de ancorare "i deviere. n acest caz tendoanelor nu mai pot fi refolosite, iar
opera#iunea de demontare trebuie planificat! cu mare aten#ie, impunnd m!suri deosebite de
protec#ie a muncii. Pentru a se putea t!ia tendonul sub tensiune se ndep!rteaz! teaca "i se
distruge aderen#a toroanelor cu pasta de ciment pe o lungime suficient!, care s! permit!
consumarea tuturor alungirilor arm!turilor. T!ierea trebuie efectuat! progresiv prin nc!lzirea "i
lichefierea o#elului arm!turilor. Dup! executarea primei t!ieri, tendonul fiind detensionat pe toat!
lungimea sa datorit! lipsei aderen#ei, fragmentarea sa n continuare se poate face cu flacar!
oxiacetilenic! sau ma"ini de t!iat.
5.8 Tehnologii de montare a sistemelor de pretensionare exterioar#
(54) Montarea "i punerea sub tensiune a sistemelor de pretensionare se face respectnd
instruc#iunile produc!torului sistemului "i a proiectantului.
(55) Etapele tehnologice principale ale mont!rii unui sistem de pretensionare exterioar! sunt:
- instalarea cablajului;
- tensionarea;
- injectarea.
(56) Din punct de vedere tehnologic, instalarea sistemelor de pretensionare exterioar! se
poate face prin dou! procedee.
- instalarea cablajului prefabricat integral;
- instalarea tecilor goale n pozi#ia final!, urmat! de inserarea cablurilor.
5.8.1 Instalarea cablajelor prefabricate
(57) Metoda utiliz!rii unui cablaj complet prefabricat este aplicabil! de obicei pentru
tendoane scurte, u"oare "i n condi#iile n care pe "antier exist! posibilitatea depozit!rii ntregului
sistem.
21
(58) Prefabricarea poate avea loc n fabric! sau pe "antier, totul depinznd de condi#iile de
transport, timpul de fabricare "i punere n oper!, "i de disponibilitatea unui spa#iu adecvat pe
"antier.Lungimile standard ale tuburilor se conecteaz! pentru ob#inerea lungimii totale necesare.
Arm!turile se introduc prin mpingerea tubului peste fascicolul de arm!turi sau prin introducerea
individual! a fiec!rei arm!turi prin tub.
(59) Ancorajele "i rezemele intermediare sunt fixate de structur!. Tendonul prefabricat este
amplasat n pozi#ie final! manual sau mecanic, cu ajutorul troliului sau macaralei. Pentru a se
pune n oper! n pozi#ia corect!, tendonul se fixeaz! temporar de-a traseului s!u, fixarea
definitiv! efectundu-se dup! corectarea devia#iilor.
5.8.2 Asamblarea n pozi"ie a cablajului
(60) Pe lng! fixarea pl!cu#elor de reazem "i a punctelor de deviere, este necesar s! se
dispun! reazeme intermediare temporare pe toat! lungimea tendonului anterior introducerii n
tub.
(61) Tubajul este preg!tit "i amplasat n pozi#ia final! prin fixarea segmentelor sale de
rezemele fixe "i continuizarea sa. Extremit!#ile se conecteaz! puternic de ancoraje, iar n
momentul n care tubul este bine fixat, se introduc arm!turile active cu ajutorul unui troliu. Dac!
arm!tura activ! este alc!tuit! din bare drepte, barele se pot introduce succesiv, una cte una.
5.8.3 Tensionarea
(62) De regul!, tendoanele exterioare se pun sub efort cu verine care permit tensionarea
simultan! "i ancorarea individual!.
(63) Fascicolele cu teac! general! sunt tensionate constant, n una sau mai multe etape, pn!
cnd se ob#ine for#a necesar!. Injectarea se face dup! finalizarea opera#iunilor de tensionare.
(64) Toroanele autogresate "i/sau autoprotejate sunt tensionate n dou! etape. n prima etap!
se aplic! o for#! ini#ial! pentru a ntinde toronul, dup! care se injecteaz! teaca. n etapa a doua,
for#a de tensionare se aplic! uniform pn! la valoarea final!. Dac! injec#ia general! este de tip
rigid, a doua etap! se efectueaz! dup! nt!rirea pastei de ciment.
(65) n func#ie de tipul de ancoraj folosit, tensiunea din tendon poate fi verificat!, ajustat!
sau eliberat! folosind acela"i aparat de tensionare.
5.8.4 Injectarea
(66) Ancorajele includ o legatur! cu lapte de ciment , putnd fi folosite ca admisie "i ca
orificiu de evacuare. Chiar mai mult, leg!turile cu lapte de ciment sunt dispuse la punctele de
devia#ie.
(67) Injectarea ncepe n cap!tul cel mai de jos al tendonului "i continu! constant, pn! cnd
se scurge substan#a injectat!, de aceia"i consisten#!, prin punctele de deviere "i n final la cel!lalt
cap!t. Pentru tendoanele lungi, pentru injectare se prev!d "i o serie de orificii de admisie
intermediare, dispuse pe lungimea tendonului. Dispozitivele de ancorare se injecteaz! la final.
5.9 Tendin$e privind evolu$ia precomprim#rii exterioare %i criterii de selectare a
sistemului de pretensionare
(68) Pretensionarea exterioar! se constituie dintotdeauna ntr-un stimul pentru crea#ia
inginereasc!, astfel nct inova#ii aduse n interiorul conceptului pot fi oricnd posibile. Acestea
se pot oricnd materializa n noi materiale (de exemplu arm!turile active din o#el "i g!sesc deja
nlocuitori n arm!turile din fibre de sticl!, carbon "i materiale plastice, dar care deocamdat! au
costuri de produc#ie mult prea ridicate pentru a se impune n practica curent!), noi concepte
structurale "i metode de proiectare, precum "i n tehnologii de execu#ie de avangard!. Nout!#i
importante pot apare "i n domeniul sistemelor de protec#ie anticoroziv!, introducerea sistemelor
mecanice de ventilare "i uscare a aerului pentru controlul parametrilor de mediu fiind deja un pas
realizat n aceast! direc#ie. Sistemele de pretensionare exterioare se preteaz! de asemenea
22
tehnicilor de monitorizare permanent!, monitorizarea acustic! fiind un pas deja materializat,
progrese importante fiind a"teptate "i n modalit!#ile de inspectare a structurilor.
(69) Cele mai importante criterii pentru alegerea sistemului de pretensionare sunt:
- condi#iile de mediu "i de expunere a tendoanelor;
- necesitatea reajust!rii nivelului eforturilor n tendoane pe durata de exploatare a structurii;
- corelarea m!rimii structurii "i a traseelor cu pierderile de tensiune din frecare;
- pre#ul "i disponibilitatea pe pia#!;
- experien#a local!;
- posibilit!#ile de inspectare "i monitorizare.
6 CONSIDERA!II PRIVIND PROIECTAREA LUCR"RILOR DE
CONSOLIDARE PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR"
6.# Particularit$%i specifice structurilor precomprimate exterior
($) Tipul leg!turii ntre beton "i tendoanele pretensionate modific! substan#ial
comportamentul unei structuri. Caracteristica fundamental! a pretension!rii exterioare este c!
aceasta creaz! un ansamblu de ac#iuni exterioare asupra structurii propriu-zise n toate fazele de
solicitare (figura 6.$), n timp ce tendoanele interioare aderente, dup! solidarizarea cu betonul
prin nt!rirea pastei de ciment, creaz! st!ri de eforturi interioare rezistente (figura 6.2).
a. tendoane exterioare dispuse n interiorul conturului elementului
b. tendoane exterioare dispuse n afara conturului elementului
q
h
a
q
h
b
q
q
Fig. 6.# Ac#iuni create prin pretensionare exterioar! asupra structurii propriu-zise

M
q

M
P
e
a
C=P
M
P
M
q
P
e
a
+
-
+
-
+
+
-
=
-
q q

P
Fig. 6.2 Eforturi rezistente interioare datorate pretension!rii aderente
(2) Condi#iile mecanice ale comport!rii arm!turilor pretensionate exterioare sunt foarte
asem!n!toare cu cele ale tendoanelor interne neaderente. n continuare, vor fi eviden#iate
particularit!#ile care trebuie considerate la proiectare datorit! naturii diferite a leg!turii dintre
tendoane "i beton.
6.1.1 Evaluarea deforma!iilor arm"turilor
(3) n cazul precomprim!rii clasice a betonului cu arm!turi interioare aderente (figura 6.3),
dup! injectare se admite c! varia#ia deforma#iilor cablurilor este aceea"i cu a fibrelor de beton
din dreptul lor. Considernd deforma#iile unitare totale ale sec#iunii, deforma#ia unitar! a
tendonului pretensionat aderent este:

p p0 p
y + u + = (6.$)
n care
p0
este deforma#ia ini#ial! a tendonului.
23
max
b

max
b

y
p

A
p
G
P
0
A
p

p
N
E
M
E
y
u u
+

Fig. 6.3 Varia#ia deforma#iilor sec#iunilor cu arm!turi interioare aderente
(4) Dac! arm!turile pretensionate interioare nu sunt aderente betonului, aceste rela#ii nu
mai pot fi men#inute datorit! faptului c! nu exist! leg!turi suficient de puternice ntre tendoane "i
beton. n acest caz, tendonul este n leg!tur! direct! cu betonul doar la ancoraje "i n consecin#!
varia#ia lungimii arm!turii va fi egal! cu varia#ia lungimii fibrei de beton care urm!re"te traseul
tendonului, deforma#iile distribuindu-se uniform pe lungimea sa. Considernd mic unghiul dintre
fibra medie "i traseul tendonului (figura 6.4), varia#ia lungimii tendonului pretensionat se poate
scrie sub forma:
( )ds y + u - l = l
dr
st
s
s
p p0 p

(6.2)
n care l
p0
este alungirea ini#ial! a tendonului.
s
st
s
dr
e
p
(s)
Fig. 6.4 Element precomprimat cu arm!tur! interioar! neaderent
(5) Aceast! comportare este valabil! "i la arm!turile exterioare dispuse pe n!l#imea
sec#iunii de beton. Problema esen#ial! const! n faptul c! varia#ia deforma#iilor n cablurile de
pretensionare neaderente nu depinde de varia#ia deforma#iilor betonului n sec#iunea considerat!,
ci de deforma#iile ntregii structuri. n consecin#!, calculul eforturilor n tendoanele pretensionate
neaderente nu se mai poate efectua cu acurate#e dup! analiza sec#iunii, ci doar dup! analiza
structural! de ansamblu.
6.1.2 Efecte geometrice de ordinul 2
(6) Tendoanele pretensionate n exteriorul sec#iunilor de beton r!mn rectilinii n timpul
deform!rii structurii ntre punctele unde sunt conectate cu aceasta (zonele de deviere "i de
ancorare). n consecin#!, apar efecte geometrice de ordinul 2, pe care figura 6.5 le pune foarte
clar n eviden#! pentru dou! cazuri structurale simple. Cu ct elementele de deflectare sunt mai
numeroase pe deschiderea unei structuri, cu att aceste efecte sunt mai limitate. Totu"i, la
structurile cu deformabilitate mare, aceste efecte pot avea o influen#! substan#ial! pentru
asigurarea unui mecanism corect de cedare al structurii.
e
p0
(x)
x
e
p
(x) < e
p0
(x)
e
p
(x)<e
p0
(x)
e
p0
(x)
x
x
a. grinda simplu rezemat! b. arcul cu tirant
Fig. 6.5 Efecte geometrice de ordinul 2 la structurile pretensionate exterior
24
6.1.3 Frecarea #i lunecarea tendoanelor
(7) Ca "i ipotez! simplificatoare se poate consiera c! frecarea "i lunecarea se concentreaz!
n zonele de deflectare "i ancorare, deci n zonele de interac#iune dintre arm!turile active "i
structura de beton. Aceast! ipotez! nu este riguros valabil! pentru fiecare sistem de pretensionare
exterioar!, dar asigur! un cadru necesar controlului fenomenelor.
(8) Varia#ia eforturilor n tendoane ca urmare a frec!rii din deviatori este de aceea"i natur!
cu a cablurilor interioare aderente. ntre doi deviatori eforturile ntr-un segment de cablu se pot
considera constante, varia#iile de tensiune ap!rnd n deflectori. Pentru dou! segmente
consecutive de cabluri (i,i-$) "i respectiv (i,i+$) (figura 6.6) rela#ia ntre eforturi este:
( )


i i
+ ks -
$ - i i, $ + i i,
e P = P (6.3)
unde:
P
i,i+$
- efortul de ntindere din tendon ntre deviatorii i "i respectiv i+$ (segmentul i,i+$);
P
i-$,i
- efortul de ntindere din tendon ntre deviatorii i-$ "i respectiv i (segmentul i-$,i);
s
i
- lungimea deviatorului curent i;

i
- unghiul de deviere unghiular! n deviatorul curent i;
k- coeficientul de frecare liniar!;
- coeficientul de frecare n por#iunile curbilinii.
l
i+$,i+2
l
i,i+$
l
i-$
,i
i-$
i
i+$
i+2

i
Fig. 6.6 Segmente de tendoane la pretensionarea exterioar!
(9) Evaluarea exact! a efectelor lunec!rii "i frec!rii cablurilor pretensionate neadrente
sec#iunilor de beton poate fi efectuat! doar prin calcule neliniare "i biografice, acestea fiind
indicate a se efectua doar n cazul structurilor foarte zvelte, sensibile la deplas!ri de ordinul II.
6.2 Varia%ia eforturilor n arm$turile pretensionate
($0) Determinarea exact! a varia#iilor de tensiune n arm!turile pretensionate este o
procedur! extrem de complex! "i laborioas!, datorit! faptului c! pierderile sau c"tigurile de
tensiune sunt consecin#a interdependen#ei mai multor factori. De exemplu, fenomenul de relaxare
a o#elului este dependent "i de al#i factori, cum ar fi curgerea lent! a betonului. n plus, pe lng!
incertitudinile datorate interac#iunii dintre contrac#ie, curgere lent! "i relaxare, caracteristicile
fizice, diferite practic pe un ntreg ansamblu structural, conduc "i ele la varia#ii de tensiune.
Astfel ideea de baz! n analiza varia#iei eforturilor este de a putea dispune de mijloace de analiz!
suficient de riguroase, care s! ofere suficiente informa#ii n vederea asigur!rii unui grad de
siguran#! adecvat, corelat cu durata de exploatare dorit! a unei structuri.
($$) La lucr!rile de consolidare, pentru calculul eforturilor n tendoanele postntinse
exterioare trebuie avute n considerare dou! etape distincte:
- etapa de tensionare a tendoanelor: eforturile n arm!turile active sunt rezultatul for#ei de
ntindere exercitat! de prese "i a for#elor de frecare dintre arm!turi "i ancoraje, respectiv ntre
arm!turi "i teci; determinarea eforturilor n arm!turi se efectueaz! raportnd pierderile de
tensiune din frecare la valorile teoretice ale alungirilor care se nregistreaz! la tensionare;
valoarea eforturilor ini#iale dup! ndep!rtarea preselor "i blocarea ancorajelor active, se stabile"te
lund n considerare "i scurt!rile datorate reculului ancorajelor;
25
- etapa de exploatare, caracterizat! de varia#ii de tensiune dependente de timp: eforturile n
arm!turile active variaz! continuu n timp n primul rnd datorit! contrac#iei "i curgerii lente a
matricilor de beton sau zid!rie, respectiv a relax!rii o#elului; aceste fenomene trebuie luate n
considerare pentru determinarea eforturilor n arm!turi la un moment dat.
6.2.1 Pierderile de efort datorate reculului ancorajului #i frec"rii la transfer
($2) La tensionarea unui cablu apare fenomenul de lunecare a panelor n ancorajele active,
cunoscut ca "i recul al ancorajului. Pentru sistemele de pretensionare romne"ti, valorile
lunec!rilor locale n ancoraje "i ale coeficien#ilor de frecare sunt date n STAS $0$07/0-90. n
cazul altor sisteme de pretensionare aceste informa#ii sunt furnizate de produc!tor "i trebuie s!
fie corelate cu prevederile Eurocode 2. Valoarea pierderii de efort n ancoraj este
p p
p
2 $
E A
L
= P
+


(6.4)
unde
$
"i
2
sunt lunec!rile n ancorajele de la extremit!#ile tendonului (la ancorajele pasive
acestea sunt nule), L
p
este lungimea tendonului pretensionat, iar A
p
"i E
p
sunt aria sec#iinii
nominale, respectiv modulul de elasticitate al tendonului.
($3) n cazul sistemelor de pretensionare exterioar! "i cu att mai mult la cele demontabile
este posibil ca efectele acestui recul s! nu fie compensate de frecarea arm!turii active n blocul
de ancorare. Dac! reculul se compenseaz! n blocul de ancorare, efectul reculului se va face
sim#it pe o lungime x de la extremitatea blocat! n ancorajul activ, ntocmai ca "i n cazul
arm!turilor postntinse interioare. Dac! efectul acestui recul se manifest! pe o lungime x mai
mare dect dimensiunea blocului de ancorare, o parte din efectul s!u va influen#a "i efortul n
segmentul de cablu imediat al!turat blocului de ancorare (figura 6.7).
x
Fig. 6.7 Varia#ia eforturilor din tendoane n
vecin!tatea ancorajelor active
pierderi din frecare mari
pierderi din frecare mici
efortul n tendon dup! recul
P0
P0
efortul n tendon dup! recul
($4) Varia#ia pierderii de efort P

(x) se poate considera ca fiind liniar! pe lungimea x, iar


efectele reculului reducndu-se datorit! frec!rii, aceasta considerndu-se cu 30% mai accentuate
la revenirea arm!turii n raport cu cele de la ntinderea acesteia. Astfel, la revenirea a rm!turii
coeficien#ii de frecare se consider! cu valorile k=$.3k "i respectiv =$.3 (figura 6.8).
E
p
A
p
, k
, k
P

P
0k
x
Fig. 6.8 Calculul lungimii afectat! de
reculul tendonului n ancoraj
26
($5) Deoarece coeficien#ii de frecare sunt diferi#i la tensionare "i destindere, determinarea
lungimii x se poate face n general prin ncerc!ri succesive. Alegnd o distan#! x pentru care se
calculeaz! pierderea de tensiune, aceasta se va calcula ca "i suma pierderilor la tensionare "i
respectiv la revenirea arm!turii. Valoarea maxim! va fi
( )
( )
[ ]
( )
[ ]
0 0
' + k' -
0k
+ k -
0k
e - $ P + e - $ P = P

x x
x (6.5)
unde
0
este devia#ia unghiular! n blocul de ancorare, P
0k
este efortul n tendon corespunz!tor
efortului unitar de control, iar k "i sunt coeficien#ii de frecare liniar "i respectiv n zone
curbilinii. Dac! aria ha"urat! rezultat! are valoarea egal! cu E
p
A
p
, atunci valoarea lui x este cea
considerat!. n caz contrar, se aleg noi valori pentru x pn! cnd este satisf!cut! egalitatea. Dac!
lungimea x este mai mare dect grosimea blocului de ancorare, r!mne o parte necompensat! din
reculul ancorajului care se transmite segmentului de cablu adiacent zonei de ancorare "i care se
materializeaz! prin scurtarea acestuia (figura 6.7). Aceast! scurtare poate genera la rndul ei
lunecarea n deviatori, iar estimarea varia#iei eforturilor se va efectua potrivit procedeului de la
punctul 6.2.2.
($6) Dac! reculul ancorajului este compensat n blocul de ancorare, pierderile de efort din
frecare la transfer ntr-un segment curent (i,i+$) de tendon sunt:
1
1
]
1

,
_


i i
i i
+ s k -
0k $ + i i,
e - $ P = P (6.6)
unde

i
i
s "i

i
i
sunt lungimile cumulate ale deviatorilor, respectiv devia#iile unghiulare n
deviatori, pn! la segmentul de tendon considerat.
6.2.2 Varia!ia eforturilor ca urmare a lunec"rii tendoanelor n deviatori
($7) Calculul simplificat poate fi efectuat! continuiznd efortul n tendoane ntr-o singur!
etap!. Pentru estimarea lunec!rilor "i respectiv a varia#iilor de efort asociate lor, este necesar s!
se ia n considerare "i varia#ia eforturilor n tendoane n urma deform!rii structurii de beton. Ca
urmare a acestor varia#ii (considernd ini#ial lunec!rile blocate n deviatori), ntr-un deviator
curent i (figura 6.9) lunecarea tendonului poate avea loc de la stnga la dreapta (pe direc#ia
ii+$) sau de la dreapta la stnga (pe direc#ia ii-$), n func#ie de m!rimea eforturilor din cele
dou! segmente de cablu rezultate n urma deform!rii structurii.
l
i+$,i+2
l
i,i+$
l
i-$
,i
i-$
i
i+$
i+2
Fig. 6.9 Deviatori curen#i
($8) Lunecarea nu se va ini#ia ntr-un deviator curent i dac! eforturile n segmentele de
tendon adiacente rezultate n urma deform!rii ntregii structuri satisfac rela#ia:
( ) ( )
i i i i
+ ks +
i $, - i $ + i i,
+ ks -
i $, - i
e P P e P

(6.7)
($9) Lunecarea are loc dac! ntre segmentele adiacente deviatorului i apare un dezechilibru
de forma:
( )
i i i
+ ks +
i $, - i i $ + i i, i
e P > P

(6.8)
unde
i
este o variabil! ntreag! avnd valorile egale cu t$, respectiv:
-
i
=+$ dac! sensul lunec!rii este de la stnga spre dreapta (pe direc#ia ii+$);
-
i
=-$ dac! sensul lunec!rii este de la dreapta spre stnga (pe direc#ia ii-$).
27
(20) Prin lunecare, efortul n tendon se continuizeaz! n dreptul deviatorului i. Astfel, la
ncetarea lunec!rii inegalitatea (6.7) ajunge la limit!:
( )
( )
i i i
+ ks +
i $, - i i i $, - i $ + i i, i $ + i i,
e P + P = P - P

(6.9)
(2$) Ca urmare a lunec!rii n deviatorul i, segmentele de cablu adiacente vor suferi
urm!toarele scurt!ri "i alungiri:
p p
$ + i i, $ + i i,
i $ + i i,
p p
i $, - i i $, - i
i i $, - i
E A
l P
- =
E A
l P
=

+
(6.$0)
(22) Admi#nd simplificarea
i-$,i
=
i,i+$
, din ecua#iile (6.8) "i (6.9) se pot stabili valorile
lunec!rii n deviator "i a varia#iilor de efort asociate lor n segmentele de tendon adiacente.
a. recul compensat n blocul de
ancorare,
0
=+$
P
0
s
0
P
0
x
P
x
0
k,
k,
P
0
-P

P
0
+P
0
-P

k,
k,
( )
P e
0
+ ks + 0 0
( )
P e
0
- ks + 0 0
P
0,$
P
0,$
-P
0,$
b.
P
0
s
0
x
P
x

=x
0
k,
P
0
-P

P
0
+P
0
-P

k,
k,
( )
P e
0
- ks + 0 0
( )
( )
P - P e
0
+ ks +
0 0( )
( )
P - P e
0
- ks + 0 0P
0,$
P
0,$
-P
0,$
0 0
b. recul necompensat n blocul
de ancorare,
0
=+$
P
0
s
0
P
0
s
0
P
0
( )
P e
0
+ ks +
0 0

x
P
x
0
k,
P
0
-P

P
0
-P
0
x

k,
k,
0
( )
P e
0
- ks + 0 0
P
0,$
+P
0,$
P
0,$
x
P
x

=x
0
k,
P
0
-P

P
0
-P
0
-P

k,
k,
0
( )
( )
P - P e
0
+ k' s + ' 0 0( )
( )
P - P e
0
- k' s + ' 0 0P
0,$
+P
0,$
P
0,$
c. recul compensat n blocul de
ancorare,
0
=-$
d. recul necompensat n blocul
de ancorare,
0
=-$
Fig. 6.#0 Varia#ia eforturilor n blocul ancorajului activ "i segmentul de
tendon adiacent dac! se ini#iaz! lunecarea
28
(23) Procednd similar cu por#iunea de tendon nglobat! n zona de ancorare "i tendonul de
sement adiacent,.varia#ia eforturilor "i (figura 6.$0) se stabile"te cu rela#iile:
( ) [ ]
( )
( ) [ ]
( ) $ + e
2E
s
+ e
E
l
2E
s
e P - P - P = P
$ + e
2E
s
+ e
E
l
2E
s
+
E
l
e P - P - P = P
0 0
0
0 0
0
A +
0
0
A +
0,$
0,$
0
0
A +
0 0,$ 0,$
A +
0
0
A +
0,$
0,$
0
0
0,$
0,$
A +
0 0,$ 0(6.$$)
unde
,
_

,
_+
+

0 0
0
0 0
0
0
" + s k"
2
$
' + s k'
2
$
A "i k=$.3k, respectiv =$.3.
( ) n n
ks -
n $, - n
e P
+
( ) n n
% ks +
n $, - n
e P
+
( ) n n
% ks -
n $, - n
e P
+
b.
n
=-$
P
n-$,n
x
0 x
n
k,
k,
s
n
P
n
+P
n
P
n
P
n
P
P
n-$,n
-P
n-$,n
a.
n
=+$
P
n-$,n
x
0 x
n
k,
k,
s
n
P
n
-P
n
P
n
P
n
P
P
n-$,n
+P
n-$,n
Fig. 6.## Varia#ia eforturilor n blocul ancorajului pasiv "i segmentul de
tendon adiacent dac! se ini#iaz! lunecarea
(24) n cazul blocurilor ancorarejelor pasive (figura 6.$$), varia#ia eforturilor este dat! de:
( )
( )
( )
( ) $ + e
2E
s
+
E
l
2E
s
e P - P = P
$ + e
2E
s
+ e
E
l
2E
s
+
E
l
P - e P = P
n
n
n n
n
A
n
n
n $, - n
n $, - n
n
n
A +
n $, - n n n $, - n
A
n
n
A
n $, - n
n $, - n
n
n
n $, - n
n $, - n
n $, - n n
A
n n n


(6.$2)
unde
,
_

,
_

n n
n
n n
n
n
' + s k'
2
$
- + ks
2
- $
A "i k=$.3k, respectiv =$.3.
(25) Pentru stabilirea varia#iei finale a efortului de-a lungul unui tendon, calcul se efectueaz!
iterativ, pornind cu cel mai dezechilibrat deviator, pn! la ob#inerea condi#iilor de neini#iere a
lunec!rii att n blocurile de ancorare ct "i n deviatori.
6.2.3 Pierderi de efort datorate deforma!iei elastice a betonului #i zid"riei la transfer
(26) Pretensionarea succesiv! a mai multor arm!turi se materializeaz! prin deform!ri
succesive ale structurii, care influen#eaz! nivelul eforturilor n arm!turi, aceste aspecte fiind
reglementate att n STAS $0$07/0-90 ct "i Eurocode 2. Pierderile de efort n ancoraje P
s
,
29
datorate scurt!rii elastice a betonului (sau zid!riei)
b(z)
creat! prin ntinderea succesiv! a
arm!turilor se pot calcula cu rela#ia:
b(z) p
b(z)0
p
p p b(z) p p
p
b(z)
s
A
E
E
= E A = E A
l
= P

(6.$3)
unde
b(z)
este efortul unitar n beton (zid!rie) la nivelul centrului de greutate al ancorajului
arm!turii, iar E
b(z)0
este modulul de elasticitate al betonului (zid!riei) la transfer.
(27) Pentru arm!tura curent! j, rela#ia (6.$3) se poate scrie:
n $, j+
b(z) pj
b(z)0
pj j
s
A
E
E
= P (6.$4)
n care
n $, + i
b(z)
este efortul unitar care apare n beton (zid!rie) la nivelul ancorajului arm!turii j
considerate, n urma ntinderii ulterioare a celorlalte arm!turi, de la j+$ la n.
(28) Dac! arm!turile active sunt grupate pe o zon! relativ restrns! n raport cu dimensiunile
elementului "i pretensionate la eforturi egale, pierderea de efort medie se poate calcula cu rela#ia:
bp pi
b0
pi
s
A
E
E
n
$ - n
= P (6.$5)
n care
b(z)p
este efortul unitar n beton (zid!rie) la nivelul centrului de greutate al ancorajelor
grupului de arm!turi, n fiind num!rul de arm!turi postntinse succesiv.
(29) La stabilirea eforturilor unitare n beton sau zid!rie se vor lua n considerare, pe lng!
efectul pretension!rii, toate nc!rc!rile ce ac#ioneaz! asupra structurii la momentul
pretension!rii.
6.2.4 Varia!ii de efort datorate deforma!iilor de lung" durat" ale materialelor
structurale
(30) Datorit! independen#ei traseelor cablurilor pretensionate n raport cu sec#iunile
structrurii, influen#a fenomenelor de contrac#ie "i curgere lent! asupra nivelului de eforturi din
cabluri nu se poate raporta st!rii de deforma#ii a fiec!rei sec#iuni transversale, ci st!rii de
deplas!ri a structurii n ansamblu.
(3$) Avnd n vedere c! deforma#iile dependente de timp se consum! n propor#ie de circa
8090 %, la momentul elabor!rii proiectului de consolidare trebuie avute n vedere urm!toarele
aspecte:
- deforma#iile n timp acumulate n structur! includ deforma#ii elastice "i deforma#ii plastice
ntrziate, care s-au consumat sub efectul unei st!ri de eforturi care corespunde modului de
exploatare a cl!dirii pn! la avarierea acesteia "i luarea deciziei de interven#ie;
- caracteristicile de rigiditate determinate cu ocazia evalu!rii structurii nglobeaz! "i influen#a
deforma#iilor elasticit!#ii ntrziate, astfel nct prin revenirea acestora caracteristicile de
rigiditate vor suferi varia#ii n timp;
- prin consolidare, este posibil! crearea unei st!ri de eforturi substan#ial diferit! de cea
existent! pn! la avariere.
(32) Stabilirea exact! prin calcule a st!rii n timp asociate caracteristicilor de rigiditate poate
fi efectuat! doar prin analize structurale neliniare "i biografice, care sunt recomandate a se
efectua doar la lucr!rile de importan#! deosebit!.
(33) Pentru lucr!rile curente, dar "i la cele de importan#! deosebit! (n scopuri comparative),
se recomand! stabilirea influen#ei deforma#iilor de lung! durat! pornind de la caracteristicile de
rigiditate reziduale a structurii corectate cu factori stabili#i pe baza m!rimii deforma#iilor elastice
ntrziate nregistrate n momentul producerii avarierii "i a eventualelor reveniri nregistrate pn!
n momentul consolid!rii. Factorii de corec#ie pot fi stabili#i aplicnd modelele de calcul a
deforma#iilor de lung! durat! prev!zute de STAS $0$07/0-90, CR 6-$-$, sau alte modele liniare
sau neliniare confirmate "tiin#ific. Eurode 2 "i Eurocode 6 prev!d "i ele modele de calcul a
deforma#iilor de lung! durat! ale betonului "i zid!riei.
30
6.2.5 Pierderi de tensiune datorate relax"rii o!elului
(32) Tabelul 6.$ prezint! pierderile de efort finale datorate relax!rii o#elului P
r
, n func#ie
de rezisten#a caracteristic! R
pk
"i efortul n arm!tura activ! imediat dup! transfer
p0
(P
p0
).
Efortul imediat dup! transfer n arm!tura activ! va fi afectat de pierderile de efort datorate
lunec!rii arm!turii n ancoraje, frec!rii la tensionare "i deform!rii elastice a betonului la transfer.
(33) Pierderile de efort la un moment t, pot fi determinate cu rela#ia:


r rt rt
P K = P (6.$6)
unde coeficientul care exprim! relaxarea arm!turii pretensionate la un moment t, n raport cu
valoarea final! a relax!rii (K
rt
=P
rt
/P
r
) se va determina experimental. n lipsa datelor
experimentale, se pot lua n considerare valorile din tabelul 6.2.
Tab. 6.# Pierderile de efort finale P
r
din relaxarea o#elului

p0
/R
pk
0.50 0.60 0.70 0.80
Tipul o#elului
P
r
/P
p0
(%)
SBP, SBPA 0 4.5 9.0 $4.0
TBP 0 5.0 $0.5 $6.5
Tab. 6.2 Valorile coeficientului de relaxare K
rt
t
(ore)
$ 24 $00 $20 $000
(42 zile)
2$50
(90 zile)
8800
($2 luni)
$0000
($4 luni)
$00000
($$ ani)
K
rt
0.2$ 0.40 0.5$ 0.53 0.73 0.79 0.89 0.90 0.98
(34) Potrivit Eurocode 2, att pe termen scurt ct "i lung, valorile pierderilor de tensiune se
raporteaz! celor ob#inute experimental la $000 de ore, ale c!ror valori se pot ob#ine din graficul
prezentat n figura 6.$2. Pe termen scurt, valorile pierderilor de efort ca urmare a relax!rii se pot
considera cele date n tabelul 6.3. Valorile finale (pe termen lung) se ob#in cu rela#ia:
$000 r r r
P K = P (6.$7)
unde valorile coeficientului relax!rii finale K
r
sunt date n tabelul 6.4, iar pierderile de efort la
$000 de ore se stabilesc n conformitate cu graficul din figura 6.$2.
Tab. 6.3 Relaxarea estimativ! pe termen scurt
Timpul (ore) $ 5 20 $00 200 500 $000
P
rt
/P
r$000
(%) $5 25 35 55 65 85 $00
Tab. 6.4 Factorii K
r
ai relax!rii pe termen lung
Tipul tendonului Srme "i toroane bare
Clasa de relaxare $ 2 3
K
r
2.0 $.5 2.0
60 70 80
$.0
$.5
4.5
8.0
4.0
2.5
$2.0 clasa de relaxare $
7.0 clasa de relaxare 3
4.5 clasa de relaxare 2

p0
/R
pk
(%)
P
r$000
/P
p0
(%)
Fig. 6.#2 Pierderile de efort din relaxarea arm!turii dup! $000 de ore la 20 C
31
6.3 Prevederi ale proiect$rii dup$ Metoda St$rilor Limit$
(35) n general, cablurile exterioare neaderente conduc la capacit!#i portante mai reduse,
aspect eviden#iat att experimental ct "i teoretice. Deforma#iile n tendoane se distribuie mai
uniform pe lungimea lor, iar n sec#iunile critice eforturile n ele sunt mai reduse. Un alt motiv
care duce la capacit!#i portante mai reduse este apari#ia n apropierea ruperii a ctorva fisuri
avnd deschideri mari, n loc de o mul#ime de fisuri cu deschideri mici, specifice elementelor cu
arm!turi active aderente. Aceste fisuri provoac! concentr!ri n masa elementului structural,
determinnd cedarea sa.
(36) Determinarea riguroas! a st!rilor de eforturi "i deforma#ii ale structurilor consolidate
prin precomprimare cu arm!turi exterioare se poate face cu proceduri de calcul neliniar avnd
caracter biografic, pornind de la caracteristicile reziduale "i aplicnd sarcinile n etape.
nc!rc!rile trebuie introduse n ordine cronologic! deoarece orice alt! ordine denatureaz! starea
de eforturi n arm!turile active ca urmare a ireversibilit!#ii lunec!rilor. Fiecare nc!rcare trebuie
introdus! pas cu pas, pentru a surprinde ordinea exact! a lunec!rilor succesive n zonele de
contact cu structura. O astfel de abordare poate caracteriza comportarea unei structuri att la
transfer, ct "i n serviciu sau n vecin!tatea colapsului structural. Astfel de abord!ri sunt
recomandate doar la structurile de o importan#! deosebit!, fiind mari consumatoare de timp "i
resurse financiare
(37) La structurile curente, se recomand! metode simplificate de calcul, n conformitate cu
specificul fiec!rei verific!ri n parte "i a nivelului sarcinilor considerate.
6.3.1 St"ri limit" ale exploat"rii normale
(38) n condi#iile specifice st!rilor limit! ale exploat!rii normale, structura se consider! c!
lucreaz! n domeniul linear-elastic sub ac#iunea nc!rc!rilor de serviciu. Deformabilitatea
structurii este invariabil! n acest caz "i independent! de cazul de nc!rcare considerat.
Tendoanele pretensionate r!mn "i ele liniar-elastice, iar efectul sistemului de pretensionare
asupra structurii poate fi considerat ca un sistem de for#e exterioare.
(39) n situa#iile curente, efectele geometrice de ordinul 2 sunt nensemnate, tendoanele fiind
alc!tuite din segmente scurte. Deplas!rile structurii sunt "i ele reduse, ceea ce conduce la varia#ii
mici ale eforturilor n cablurile pretensionate. Totu"i, este necesar! estimarea lor pentru a se
verifica dac! este posibil! n serviciu lunecarea tendoanelor sub diverse combina#ii ale
nc!rc!rilor temporare. Avnd n vedere c! lunec!rile frecvente conduc la ncovoieri locale ale
cablurilor "i la degrad!ri locale datorate frec!rii, dac! sunt posibile, trebuie mpiedicate prin
dispozitive speciale.
6.3.2 St"ri limit" ultime
(40) n condi#iile st!rilor limit! ultime, structura de beton este fisurat! "i par#ial plastifiat!.
Tendoanele sunt "i ele plastifiate, iar evaluarea deforma#iilor limit! nu se poate efectua n mod
direct, prin raportare la deforma#iile betonului ca "i n cazul cablurilor aderente. Singurele
proceduri riguroase de analiz! sunt cele biografice, dar care necesit! un volum de munc! foarte
mare. Astfel, metodele simplificate de calcul n domeniul plastic sunt instrumente care permit
asigurarea gradului de siguran#! la nivelul prev!zut de standardele "i normele de proiectare,
distribu#ia eforturilor n structur! "i determinarea eforturilor n tendoane fiind stabilite pe
mecanismele de cedare (figura 6.$3).

Fig. 6.#3 Scheme de calcul la st!rile limit! ultime
32
7 MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PRETENSIONARE EXTERIOAR"
7.# Necesitatea monitoriz$rii
($) Umiditatea poate intra n sistemul de pretensionare n urm!toarele etape:
- pe durata stoc!rii n uzinele de fabrica#ie sau "in situ";
- n timpul transportului "i manipul!rii;
- n timpul mont!rii;
- dup! montare "i nainte de etan"eizarea "i injectarea tubajului, respectiv a zonelor de
ancorare.
(2) Stabilirea prezen#ei "i extinderii coroziunii cablurilor pretensionate n structurile
existente, este o problem! dificil! datorit! arbitrariului n manifestarea vizibil! a fenomenului.
Mediul ambiant n care structura este localizat!, nu este singurul indicator cu privire la
posibilitatea de apari#ie a coroziunii. A"a cum s-a men#ionat anterior, cablurile care prezint!
tubaje mai neregulate "i cu relax!ri pot prezenta umezeal! atras! pe durata fabric!rii,
transportului, depozit!rii sau execu#iei. n timpul execu#iei, ploile, ninsorile sau umiditatea pot
cauza penetrarea cablului n timp ce este neprotejat, nainte de turnarea betonului sau nainte de
t!ierea capetelor "i de sigilarea zonelor de ancorare. Dup! execu#ie, apa poate penetra sistemul ca
o consecin#! a detalierii insuficiente a proiectului "i a execu#iei gre"ite. Astfel, coroziunea "i
cedarea cablului se poate manifesta "i n construc#ii care nu prezint! semne vizibile de expunere
la umiditate. Prezen#a ancorajelor slab protejate n zonele expuse, n rosturile de dilata#ie sau
etan"eizare, cre"te probabilitatea apari#iei coroziunii. Tendonul poate ceda ca urmare a coroziunii
electrochimice (ruginirii), fisur!rii sub tensiune sau fragiliz!rii prin hidrogenare.
(3) Problemele asociate coroziunii "i ruperea srmelor toroanelor n structurile existente, au
fost dintotdeauna dificil de evaluat "i rezolvat. Tendoanele neaderente post-tensionate au produs
numeroase incidente datorit! protec#iei inadecvate a sistemului de pretensionare, punerii
necorespunz!toare n oper! sau expunerii agresivit!#ii mediului nainte "i pe durata execu#iei,
respectiv n serviciu. n prezent, inspectarea vizual! este modalitatea primar! de detec#ie a
defectelor "i deterior!rilor structurale. Aceastea poate pune n eviden#! doar afec#iuni de
suprafa#! sau indiciile de suprafa#! ale cauzelor ascunse. Metodele conven#ionale "i distructive
de inspectare "i evaluare sunt foarte costisitoare, adesea ele fiind neconving!toare mai ales
datorit! select!rii aleatorii a mostrelor. Aceste metode includ proceduri de penetr!ri "i perfor!ri
ale betonului pentru a asigura accesul la o#el, sau detensionarea "i extragerea tendoanelor
pretensionate selectate. O evaluare competent! a structurilor din beton armat "i precomprimat
pretinde n#elegerea fenomenelor "i experien#! n identificarea zonelor cu poten#ial de apari#ie a
coroziunii n construc#ii extinse.
7.2 Inspectarea sistemelor de pretensionare exterioar$
(4) Toate elementele de pretensionare prezint! un num!r de caracteristici comune:
- constau n echipamente mecanice;
- sunt echipamente care se raporteaz! structurii principale;
- sunt echipamente exterioare structurii, fiind subiectul att al solicit!rilor structurii ct "i al
agen#ilor mediului.
(5) Aceste caracteristici necesit! o analiz! meticuloas! a func#ionalit!#ilor "i verific!ri
periodice ale acestora n vederea exploat!rii normale a construc#iei. Conceptul de monitorizare
este strns legat de concep#ia consolid!rii "i specificul structurii, concep#ia diferitelor dispozitive "i a
cablurilor ns!"i. Decizia de a supune o structur! unei monitoriz!ri programate trebuie luat! de
proprietarul lucr!rii n momentul constituirii documenta#iei preliminare, astfel nct activitatea de
concep#ie s! se coreleze cu programul de monitorizare. Monitorizarea sistemului de pretensionare
trebuie s! se distribuie n dou! direc#ii principale:
- inspectarea cablului curent;
- inspectarea zonelor de ancorare "i deflectare.
(6) Inspectarea cablului curent comport! un examen vizual extern. Cu excep#ia cablurilor
33
protejate prin injec#ie rigid! cu past! de ciment, toate celelalte variante sunt accesibile unei
investiga#ii prin detensionarea "i expertizarea n detaliu a toroanelor (cu sau f!r! nlocuirea lor).
Expertizarea n detaliu a toroanelor presupune:
- examen vizual;
- m!surarea propriet!#ilor mecanice;
- constatarea gradului de uzur! al primei bariere de protec#ie.
(7) Zonele de ancorare necesit! o inspectare a zonei de tranzi#ie "i a zonei ancorajului
propriu-zis. Zona de tranzi#ie const! ntr-un mare num!r de piese cu rol de accesorii, dar n
acela"i timp care au un rol esen#ial n asigurarea unei comport!ri corecte a cablului n diversele
faze de solicitare (ghidare, amortizare vibra#ii, etan"eizare, etc.). Pentru a fi accesibile
supravegherii, aceste dispozitive trebuie s! fie astfel proiectate nct s! fie u"or de montat "i
demontat f!r! a fi afectate. n aceste cazuri o aten#ie deosebit! trebuie acordat! vopselei
anticorozive, a c!rei grosime poate afecta dispozitivul, conducnd la griparea unui filet,
obturarea unei fante, etc.. Opera#iunea de inspectare const! n:
- examen vizual naintea demont!rii "i dup! demontare;
- expertizarea anumitor materiale (neopren, mastic, mase plastice);
(8) Inspectarea zonei ancorajului const! n:
- examen vizual extern;
- nl!turarea capacului de protec#ie "i examinarea vizual! a ancorajului;
- analiza produsului injectat n ancoraj;
- demontarea "i examinarea n detaliu a pieselor ancorajului, n m!sura n care este posibil;
- inspectarea fibrelor toroanelor detensionate;
- inspectarea filetelor ce permit reglaje.
(9) Zonele de devia#ie se examineaz! vizual att din punctul de vedere al geometriei ct "i
din punctul de vedere al protec#iei cablului.
7.3 Programe de monitorizare
($0) Frecven#a verific!rilor, natura "i con#inutul lor se vor stabili conform prevederilor P
$30-$999 Normativ privind urm!rirea comport!rii n timp a construc#iilor "i trebuie cuprinse
ntr-un raport de monitorizare. ncepnd cu perioada testelor finale dinaintea exploat!rii unei
structurii consolidate, se recomand! a se efectuata opera#iuni de control la $, 3 "i 5 ani, iar n
continuare din 5 n 5 ani, pn! la expirarea duratei de exploatare a construc#iei.
($$) Raportul de supraveghere trebuie s! con#in! pentru fiecare opera#iune ansamblul
observa#iilor de f!cut (m!sur!tori, analize, expertize, ncerc!ri mecanice, fotografii, etc.). Const!
de asemenea ntr-o sintez! care s! cuprind! o apreciere a comportamentului structural. Aceast!
apreciere trebuie s! se bazeze pe specifica#iile constructive "i n special pe capitolul calit!#ii, care
trebuie s! con#in! istoria fiec!rui grup de elemente, anomaliile, ac#iunile corective, care vor
constitui imaginea real! a lucr!rii. Plecnd de la acest document, gestionarii lucr!rii vor putea
decide:
- men#inerea structurii n starea din perioada controlului;
- efectuarea de investiga#ii suplimentare, n afara programului de observare;
- efectuarea de lucr!ri de ntre#inere, avnd un caracter preventiv.

S-ar putea să vă placă și