Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL ORTODOX SFNTUL ANTIM IVIREANU

PLANUL CALENDARISTIC SEMESTRIAL


Disciplina: EDUCA IE FIZIC
Liceul Ortodox Sf. Ati! I"ire#u
Aul $col#r %&'()%&'*
+rofe$or, C-ele Iuli#
CLASA I Semestrul I/ Semestrul II
Obiective
de
referin
Unitatea de nv are Con inuturi Numr de
ec ii aocate
S!tm"na M#uri de
re$are
1. 2. 3. Sem I SemII Sem I Sem II .
'.'
'.%
'.(
%.(
..'
Ele!ete de
or/#i0#re #
#cti"it1 ilor
2r#ctice
$2orti"e
For!# ii de
#du#re i de
de2l#$#re
)3 liie 2e u r4d
)3 liie 2e dou1 r4duri
)for!#5ii de de2l#$#re 3 colo#1 c4te uul
)for!#5ii de de2l#$#re 3 colo#1 c4te doi
+e!. +er!. +er!. +er!.
+o0i iile
dre2 i i 2e
loc re2#u$
)2o0i5i# dre25i 3 liie 6i 3 colo#1
)2e loc re2#u$ 3 liie
)2e loc re2#u$ 3 colo#1
+e!. +er!. +er!. +er!.
7to#rceri 2ri
$1ritur1
)3to#rcere 2ri $1ritur1 l)# $t4/#
)3to#rcere 2ri $1ritur1 l# dre#2t#
+e!. +er!. +er!. +er!.
'.%
%.'
%.%
%.(
*.'
Ele!ete #le
de0"olt1rii
fi0ice
#r!oio#$e
+o$tur#
corect1
)2o$tur# corect1 3 2o0i5ii 6i #c iui !otrice "#ri#te 2er!#et 2er!#et
+o0i ii )$t4d
)$t4d de21rt#t
)$t4d 2e /euc-i
)6e04d
)culc#t
* % '%)'( '
2er!#et 2er!#et
Mi c1ri 8r#5e
)ducere# 8r#5elor l#ter#l
)ridic#re# 6i co8or4re# 8r#5elor 2ri 3#ite
)ridic#re# 6i co8or4re# 8r#5elor l#ter#l
)rot1ri
)flexii
)exte$ii
!4ii
)2e 6old
)2e u!eri
)l# ce#f1
truc-i
)3doire 3#ite
)3doire l#ter#l1
)#2lec#re
)r1$ucire
)exte$ie
!e!8re iferio#re
)ridic#re# 6i co8or4re# uui 2icior 2ri 3#ite
)ridic#re# 6i co8or4re# uui 2icior 3#2oi
* +er!. '')'% +er!.
LICEUL ORTODOX SFNTUL ANTIM IVIREANU
)ducere# uui 2icior l#ter#l
)flexii
)exte$ii
/4t
)r1$uciri
)3doire l#ter#l
)flexii
)exte$ii
c#2
)rot1ri
+relucr#re#
$electi"1 #
$e/!etelor
cor2ului
)exerci5ii 2etru !e!8rele $u2erio#re
)exerci5ii 2etru truc-i
)exerci5ii 2etru !e!8rele iferio#re
)exerci5ii 2etru c#2 6i /4t
)$1rituri
2er!#et 2er!#et
Co!2lexul de
de0"olt#re
fi0ic1
co!2lex de de0"olt#re fi0ic1 c#re $1 cu2rid1 exerci ii 2etru ,
)!e!8rele $u2erio#re 6i iferio#re9 truc-i9 c#29 /4t
EVALUARE SUMATIV:
'* ) '')'; )
2er!#et 2er!#et
Corect#re#
#titudiilor
deficiete
)corect1ri idi"idu#le 6i colecti"e
)eu!er#re# deficie5elor colo#ei "erte8r#le 6i #le !e!8relor
iferio#re <$colio019 cifo019 lordo019 2icio#re 3 "#l/u$ 6i "#ru$ etc.=
)idetific#re# ele"ilor cu #titudii deficit#re 6i el#8or#re# exerci5iilor
corecti"e 2etru #titudiile deficit#re de2i$t#te
2er!#et 2er!#et
'.'
'.%
'.(
%.%
%.(
(.'
(.%
..'
C#lit1 i
!otrice de
8#01
Vite0# )"ite0# de re#c5ie l# $ti!uli "i0u#li9 #uditi"i 6i t#ctili
)"ite0# de execu5ie 3 #c5iui !otrice $i/ul#re
)"ite0# de de2l#$#re 2e direc5ie rectiliie
> ) %). )
7de!4#re# )coordo#re# #c5iuilor !otrice re#li0#te idi"idu#l
EVALUARE CONTINU:
? * ?)> *).
For # )for51 di#!ic1 $e/!et#r1 < !u$cul#tur# !e!8relor $u2erio#re9
iferio#re9 $2#te 6i #8do!e=
EVALUARE SUMATIV:
'% ? '%)'; ')(
Re0i$te # )re0i$te5# /eer#l1 l# eforturi #ero8e ? @)''
Mo8ilit#te i
$t#8ilit#te
#rticul#r1
)!o8ilit#te i $t#8ilit#te #rticul#r1 l# i"elul !#rilor #rticul# ii 2er!#et 2er!#et
'.%
%.%
%.(
(.'
(.%
..'
De2rideri
!otrice de
8#01
Mer$ )!er$ 2e "4rfuri
)!er$ 2e c1lc4ie
)!er$ /-e!uit
2er!#et 2er!#et
Aler/#re )#ler/#re 6er2uit1
)#ler/#re cu ocolire# uor o8$t#cole
)#ler/#re 2e$te o8$t#cole
A 6co#l# #ler/1rii < #ler/#re cu /euc-ii l# 2ie2t9 #ler/#re cu
2edul#re# /#!8elor 3#2oi=
2er!#et 2er!#et
S1rituri )$1ritur1 2e loc9 cu de$2ridere 2e #!8ele 2icio#re
)$1ritur1 cu de2l#$#re cu de$2ridere 2e #!8ele 2icio#re
A 6co#l# $1riturii < 2#$ul $1lt#t 6i 2#$ul $1rit=
2er!#et 2er!#et
Aruc1ri i
2rideri
)#ruc1ri l#$#te de 2e loc
)#ruc1ri #0"4rlite de 2e loc
)#ruc1ri l# 5it1 de 2e loc
)#ruc1ri l# 2#rteer de 2e loc
)#ruc1ri l# di$t#51 de 2e loc
)2rideri cu dou1 !4ii
+er!. +er!. +er!. +er!.
LICEUL ORTODOX SFNTUL ANTIM IVIREANU
(.'
(.%
..'
De2rideri
!otrice
utilit#r)
#2lic#ti"e
Ec-ili8ru )!e5iere# 2o0i5iei $t4d 2e "4rfuri
)!e5iere# 2o0i5iei 2e /euc-i
)!e5iere# 2o0i5iei $t4d itr)u 2icior 2e $ol
)!e5iere# 2o0i5iei $t4d itr)u 2icior 2e $u2r#fe5e 3/u$te
)!e5iere# 2o0i5iei $t4d itr)u 2icior 2e $u2r#fe5e 31l5#te
'* ) '')'; )
C1 1r#re )c151r#re 2e $c#r# fix1 2ri 216ire 6i #2uc1ri $ucce$i"e ) * ')%
E$c#l#d#re )e$c#l#d#re cu #2uc#re
)e$c#l#d#re cu $2riBi 6i 216ire 2e o8$t#col
)e$c#l#d#re cu $2riBi 6i 216ire 2e$te o8$t#col
* ) '()'* )
Tr#c iue)
3!2i/ere
)de2l#$#re# 2ro2riului cor29 2ri 3!2i/eri re#li0#te cu 8r#5ele 6i cu
2icio#rele
'* ) '')'; )
T4r4re )t4r4re 2e 2#l!e 6i 2e /euc-i
)t4r4re 2e #te8r#5e 6i /euc-i
* ) '.)'?
Tr#$2ort de
/reut1 i
)tr#$2ort de o8iecte u6o#re9 #2uc#te cu u#C#!8ele !4ii9 idi"idu#l 6i
3 2erec-i
% * '. ')%
'.%
'.(
(.'
(.%
..'
De2rideri
!otrice
$2orti"e
ele!et#re
A
t
l
e
t
i
$
!
Al. de
re0i$tet
#
) #ler/#re de re0i$tet# i eforturi #ero8e
) re/l#re# re$2ir#tiei i efort
) '& ) *)>
Al.de
"ite0#
) $t#rtul di 2icio#re
) 2#$ul #ler/#tor l#$#t de "ite0#
) #ler/#re #cceler#t#
) cocur$, #ler/#re de "ite0# cu $t#rt di 2icio#re
) e"#lu#re, #ler/. de "it.cu $t#rt di 2icio#re 2e %.! $#u #"et# .x..
> ) ?)@ )
A.M.O. ) exercitii 2re/#tito#re
) #ruc#re# !i/ii de oi# de 2e loc9 l# di$t#t#
) #ruc#re# !i/ii de oi# $u8 for!# de cocur$
> ) %). )
DIMNASTIC
A
) cu!2## 2e u /euc-i
) $e!i$fo#r#
) 2odul de Bo$
) rul#ri
) ro$to/liri i#ite di /-e!uit i /-e!uit
)ro$to/oliri i#2oi di /-e!uit i /-e!uit
) $t#d 2e o!o2l#ti
) co$uletul
'* ? '')'; ')(
E
o
c

$
2
o
r
t
i
"
Mii)
fot8#l
F Dri8li/ !ulti2lu9 de 2e loc
F Coducere# !i/ii cu 2iciorul
F St#fete $i Bocuri cu2ri0#d 2rocedeele i"#t#te
F St#fete #2lic#ti"e cu !i/e#
F Eocuri di#!ice cu !i/e#
)2o0i5i# fud#!et#l1 3 #21r#re
)de2l#$1rile cu 2#6i #d1u/#5i
)lucrul de 8r#5e 6i Bocul de 2icio#re
)"#ri#te de Boc cu te!1
Eoc 8il#ter#l
%& %* ')'& ;)'>
Mii)
-#d8#l
F O8i$uire# cu !i/e# de -#d8#l
F +#$#re# cu o !## $i 2ridere# cu dou# !#ii de 2e loc9 di !er$ $i
di #ler/#re
F Dri8li/ $i!2lu $i !ulti2lu de 2e loc
F Dri8li/ $i!2lu $i !ulti2lu di !er$
F Dri8li/ $i!2lu $i !ulti2lu di #ler/#re
A$e0#re# i tere # Buc#torilor 2e 2o$turile core$2u0#to#re
%& %* ')'& ;)'>
LICEUL ORTODOX SFNTUL ANTIM IVIREANU
Aruc#re# l# 2o#rt# de 2e loc9 di !er$ $i di #ler/#re
Eoc 8il#ter#l
F St#fete #2lic#ti"e cu !i/e#
F Eocuri di#!ice cu !i/e#
)2o0i5i# fud#!et#l1 3 #21r#re
)de2l#$1rile cu 2#6i #d1u/#5i
)lucrul de 8r#5e 6i Bocul de 2icio#re
)"#ri#te de Boc cu te!1
Re/uli de
8#01 #le
$2orturilor
2red#te
)cuo6ti5e teoretice 2ri"id re/ulile de Boc, f#ult9 2#6i9 du8lu dri8li/. 2er!#et 2er!#et
..' Ifor!# ii $2orti"e GC#!2ioii o6tri 3 $2ort, Dic1 H#/i9 N#di# Co!1eci9 Ilie N1$t#$e9
Io Iiri#c9 Li# M#oliu9 I"# +#t0#c-i9 Iol#d# J#l#6
2er!#et 2er!#et
Di$ci2lie
$2orti"e
#lter#ti"e
S#-
)t#8l# de $#-
)2ie$ele $i for!ele #ce$tor# i Bocul de $#-
)#$e0#re# 2ie$elor 2e t#8l# de $#-
)de2l#$#re# 2ie$elor 2e t#8l# de $#-
> '% '')'* ')?
%.(
(.%
EVALUARE )#ler/#re de re0i$tet#
)#"et# .x.!
)!e!or#re K execu5ie co!2lex de de0"olt#re fi0ic1 K cu exerci5ii li8ere
)ele!ete de /i!#$tic1 #cro8#tic1 i0ol#te
For5#
)exte$ii di culc#t f#ci#l
)ridic1ri de truc-i di culc#t dor$#l
)tr#c5iui 2e 8#c# de /i!#$tic1
)$1ritur# 3 lu/i!e de 2e loc
7de!4#re#
)2icio#re 2e loc $1rituri l# co#rd1 de 2e dou1 2e loc
)$1rituri l# co#rd19 #lter#ti"e 2e loc
)#ruc#re l# 5it1 ori0ot#l1 cu dou1 !4ii de Bo$
( * .9>9'* %9>9'*9';