Sunteți pe pagina 1din 11

38.

In procesul de administrare a riscurilor, banca trebuie sa constituie:


b
.
un Comitet de administrare a riscurilor;
39. La evaluarea riscului de credit, banca trebuie sa ia in considerare:
1) performanta financiara curenta si previzionata a contrapartidelor
) concentrarea e!punerilor fata de contrapartide
3) capacitatea de punere in aplicare, le"al, a an"a#amentelor contractuale
$) capacitatea de a e!ecuta "arantiile
%) an"a#amentele contractuale cu persoanele aflate in relatii speciale cu
banca, cu personalul propriu, precum si cu familiile salariatilor bancii
$&. 'upa termenul la care trebuie rambursat creditele sunt:
) credite pe termen scurt
3) credite pe termen mi#lociu
$) credite pe termen lun"
$1. 'upa intinderea drepturilor creditorului, creditele sunt:
1) credite denuntabile
) credite nedenuntabile
$) credite le"ale
$. 'upa scopul acordarii creditului, acesta este:
1) credit de productie
) credit de circulatie
$) credit de consum
$3. (ubiectele raportului de credit sunt:
1) creditorul
) debitorul
$$. )ctivitatea principala a bancii o constituie:
1. intermedierea
. comertul cu bani
$%. *peratiunile pasive ale bancilor sunt:
1. operatiuni de capital
. operatiuni de acceptare de depozite
3. operatiuni de trezorerie si interbancare

$+. *peratiunile active ale bancilor sunt:
1. operatiuni cu clientela
. operatiuni de trezorerie si interbancare
3. operatiuni cu valori imobilizate
$. operatiuni cu titluri

$,. -rincipalele cate"orii de depozite sunt:
1. contul curent
. contul de depozit
3. certificatul de depozit
$. depozitul pentru pensii
%. depozitul pentru vacanta
$8. Capitalul social reprezinta:
1. fondurile avansate initial de actionari
$9. .rasaturile caracteristice ale creditului sunt:
1. creditorul si debitorul
. promisiunea de rambursare
%. dobanda
%&. In raporturile de credit, riscurile probabile sunt:
1. de nerambursare
. de imobilizare
%1. Care din urmatoarele cate"orii de credite nu sunt clasificate dupa intinderea
drepturilor creditorului:
$. creditul amortizabil
%. creditul de circulatie
%. Creditul comercial se manifesta sub formele:
1. creditul cumparator
. creditul vanzator
%3. )ctivitatea de creditare se realizeaza prin metodele:
1. avansuri in cont curent
. linia de credit simplu
3. linia de credit confirmata
$. linia de credit revolvin"

%$. Cate"oriile de clienti ai bancii sunt:
1. re"ii autonome, companii si societati nationale
. intreprinderi mici si mi#locii
3. retail ban/in"
$. societati a"ricole cu personalitate #uridica
%. asociatii de proprietari
%%. (olicitantul 0persoana fizica) poate fi:
1. an"a#at cu contract pe durata nedeterminata
. pensionar
3. salariat cu contract pe durata determinata
%. persoana care realizeaza venituri confirmate
%+. Indicatorii de rentabilitate se "rupeaza astfel:
1. 1entabilitatea de e!ploatare
. 1entabilitatea economica
3. 1entabilitatea financiara

%,. 'ocumentatia de creditare pentru corporate ban/in" cuprinde:
1. cererea de credite
. bilantul, raportul de "estiune, contul -rofit si pierdere
3. situatia pro"nozata a incasarilor si platilor
$. situatia stocurilor si planul de afaceri
%. lista "arantiilor
%8. 'ocumentatia pentru eliberarea scrisorilor de "arantie bancara cuprinde:
1. cererea pentru eliberarea scrisorii de "arantie bancara
. bilantul, raportul de "estiune, contul -rofit si pierdere
3. situatia pro"nozata a incasarilor si creditelor
$. contractele economice care stau la baza afacerii
%9. )plicatia de credit trebuie sa contina urmatoarele informatii:
1. propunerea de credit
. prezentarea societatii
3. prezentarea sectorului de activitate
$. analiza situatiei financiare a companiei
%. recomandarea finala a analistului de credite
+&. 2arantiile reale sunt:
1. "arantii mobiliare
. "arantii imobiliare
+1. 3unctiile "arantiilor bancare sunt:
1. stimuleaza si asi"ura respectarea disciplinei contractului de credit
. asi"ura economisirea de lic4iditati
$. asi"ura securitatea creditului

+. (unt considerate riscuri semnificative:
1. riscul de credit
. riscul de piata
3. riscul de lic4iditate
%. riscul operational
+3.1iscurile aditionale 0componente) riscului de piata sunt:
1. riscul de pret
3. riscul de valutar
%. riscul ratei dobanzii
+$. Capacitatea de previzionare a riscului debitorului este data de
urmatoarele rate:
1. profitul net5capital
. cas46flo7 5 fonduri imprumutate
3. rate de aprecierea profitabilitatii
$. rate de apreciere a lic4iditatii
%. rate financiare
+%. 1atele financiare care previzioneaza riscul debitorului sunt:
1. "radul de indatorare
. "radul de acoperire a dobanzilor
++. )naliza bonitatii persoanelor fizice presupune stabilirea elementelor:
1) 8olumul creditului solicitat.
) 9ivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati.
3) 9umarul de rate lunare in care urmeaza sa se ramburseze creditul.
$) 9ivelul dobanzii in functie de cate"oria de credit solicitata si de
optiunea clientului de a contribuisau nu cu surse proprii.
+,. )nalizele sectoriale sunt furnizate de:
1) serviciile de studii economice ale bancilor;
) or"anisme specializate 0camerele de comert si industrie, banca centrala,
asociatiile profesionale);
$) presa specializata.
+8. 'in analiza bilantului societatii comerciale trebuie identificati creditorii, care pot
fi:
1) alte intreprinderi,
) banci si alti intermediari financiari;
3) furnizori;
$) statul.
+9.1atele de apreciere a profitabilitatii sunt:
1) mar#a bruta a profitului;
3) ritmul de crestere a vanzarilor;
,&. 1atele financiare sunt:
1) "radul de acoperire al dobanzilor;
3) "radul de indatorare,
,1. In formatul aplicatiei de credit caracteristicile concurentei sunt:
1) "radul de concentrare;
) modul in care se manifesta concurenta;
3) modul de distribuire a produselor 5 serviciilor vandute, structura
clientelei,
$) principalii concurenti: C.)., rentabilitate, structura financiara,
actionariat.
,. )naliza situatiei financiare a companiei trebuie sa includa cel putin urmatoarele
aspecte:
1) riscul afacerii;
) evolutia C.). si a mar#elor;
3) solvabilitate, lic4iditate;
$) evolutia rentabilitatii si determinarea capacitatii de rambursare.
,3. -rin e!punere se intele"e orice an"a#ament asumat de banca fata de un sin"ur
debitor, in lei si valuta si include:
1) creditele;
) efectele de comert scontate;
3) acreditivele desc4ise sau confirmate;
$) "arantiile emise.
,$. :ancile accepta constituirea uneia sau mai multor "arantii 0mi! de "arantii)
astfel:
1) depozitul bancar;
3) planul de afaceri;
$) ipoteca.
,%. Constituirea "arantiilor se efectueaza avand in vedere functiile pe care acestea le
indeplinesc:
1) stimuleaza si asi"ura respectarea disciplinei contractuale;
) asi"ura economisirea de lic4iditati;
3) asi"ura securitatea creditului prin faptul ca "arantia poate fi valorificata
de banca;
,+. In domeniul administrarii riscurilor semnificative, Consiliul de )dministratie al
bancii are urmatoarele atributii:
1) aproba si reconsidera profilul de risc;
) aproba politicile privind administrarea riscurilor si le revizuieste, cel
putin anual;
3) asi"ura luarea masurilor necesare de conducatorii bancii pentru
identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor;
$) aproba procedurile de identificare a competentelor si responsabilitatilor
in domeniul administrarii riscurilor;
,,. ;etoda contabila de anticipare a falimentului unei companii utilizeaza tipurile
de analize:
1) analiza univariata;
3) analiza multivariata;
,8. ;etoda bancara de anticipare a falimentului unei companii utilizeaza ariile de
activitate:
1) mana"ement < re"ula unui sin"ur conducator;
) evidenta financiar6 contabila;
$) mana"ementul sc4imbarii < reactii lente la modificarile mediului de
activitate.
,9. 'ebitorii, ca subiecti ai raportului de credit sunt:
1) intreprinderile;
) statul;
3) populatia;
8&. 2arantia personala poate fi:
1) simpla;
$) solidara.
81. )cordurile de credit sunt consemnate, in marea lor ma#oritate prin:
1) inscrisuri;
3) instrumente de credit;
1. Creditele pentru facilitati de cont reprezinta credite pe perioade scurte si foarte
scurte de timp. -ana la ce numar de zile se pot acorda= 3&
. Creditele pentru ec4ipament 0investitii) in completarea surselor proprii se acorda
pentru finantarea unui procent din valoarea totala a investitiei.Care este acest
procent= 8%
3. Creditele pentru cumpararea de actiuni si active se acorda intr6un procent din
pretul de oferta ce trebuie ac4itat.Care este acest procent= ,&
$. Creditele ipotecare se acorda pe un termen minim de ani.Care este acest termen=
%
%. Creditele pentru activitatea de leasin" se acorda pe un termen ma!im de ani.Care
este acest termen= %
+. 9ivelul creditelor pe cecuri remise spre incasare reprezinta, de re"ula, un
procent din valoarea nominala a acestora.Care este acest procent= 9&
,. )cordarea creditelor pe ordine de plata se face intr6un procent din valoarea
nominala a documentelor admise la creditare.Care este acest procent= 9&
8. -ot beneficia de credite persoane fizice romane sau straine rezidente sau
nerezidente in 1omania care au o varsta minima. Care este aceasta varsta= 18
9. >!punerile mai mari de un anumit procent din fondurile propri ale unei societati
bancare se aproba, potrivit le"ii bancare, de Consiliul de )dministratie al bancii,
pe baza unui raport al Comitetului de risc.Care este acest procent= 1&
1&. In cazul vanzarii cu plata in rate a pretului actiunilor unei societati comerciale de
interes strate"ic, avansul nu va putea fi mai mic de un anumit procent din pretul
de vanzare.Care este acest procent= 3%
1. *peratiunile de atra"ere de resurse la vedere sau la termen, in moneda nationala
sau in valuta, ori le"ate de acestea sunt numite si operatiuni de ?????.pasiv
. *peratiunile le"ate de plasarea resurselor in credite, pe piata interbancara sau in
titluri de stat, in lei sau in valuta, pe termen scurt, mediu sau lun" sunt numite si
operatiuni de ???????????.activ
3. Capitalul social reprezinta principala componenta a fondurilor ???????? ale
unei banci.proprii
$. Imprumutatii cunoscuti si sub denumirea de ???????? ai bancii, sunt persoane
#uridice , indiferent de or"anizare si natura capitalului social, inre"istrate in
1omania, care desfasoara activitati le"ale, au conturi desc4ise la banca si isi
deruleaza operatiunile prin aceste conturi.clienti
%. Creditele pe descoperit de cont 0overdraft) se pot acorda ???????? sau in transe,
pe masura aparitiei necesitatilor de plata pentru care au fost aprobate, pe baza
acordului 5 contractului de credit in asteptare 0stand6b@) aprobat.inte"ral
+. -entru efectuarea unei operatiuni de leasin", orice persoana fizica sau #uridica va
formula unei societati de leasin" o oferta ??????????, insotita de lista de bunuri
care vor constitui obiectul contactului de leasin".ferma
,. 3orfetarea permite e!portatorului recuperarea sumelor inainte de scadenta sau
transformarea unei vanzari pe credit intr6o vanzare la ??????????, cu plata
ta!elor respective.vedere
8. (ocietatea este solvabila daca in orice moment valoarea totala a ?????????????
este superioara datoriilor.patrimoniului
9. 1iscul de ?????????? surprinde riscul ca debitorul sa nu realizeze cifra de
afaceri care sa6i asi"ure sustinerea serviciului datoriei.clientela
1&. :ancile nu acorda clientilor lor credite care depasesc capacitatea de ??????????
a acestora.rambursare
11. )tat inainte de acordarea imprumutului, cat si pe toata perioada creditarii,
bancile au obli"atia verificarii e!istentei si conservarii valorii
???????????."arantiilor
1. 2arantiile ?????????? sunt mi#loace #uridice de "arantare a obli"atiilor prin
afectarea unui bun al debitorului in vederea asi"urarii e!ecutarii obli"atiilor
asumate.reale
13. 2arantiile ??????????? sunt mi#loace #uridice de "arantare a obli"atiilor prin
care una sau mai multe persoane se an"a#eaza printr6un contract accesoriu
inc4eiat cu creditorul, sa plateasca acestuia datoria debitorului in cazul in care
acesta nu o va plati el insusi.personale
1$. ARiscul reputational < riscul inre"istrarii de pierderi sau al nerealizarii
profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de ?????????????? a publicului in
inte"ritatea bancilorB.incredere
1%. ACifra de afaceri reprezinta productia efectiv ???????? in cursul anului
financiar.Bvanduta
1+. AConcluziile rezultate din analiza situatiei economico6financiare a indicatorilor
de bonitate ce caracterizeaza activitatea clientului, respectiv a scorin"ului, in
cazul persoanelor fizice, sunt sistematizate de banca in referatul de ??????????
care se intocmeste dupa un model standard.Bcredit
1,. ACreditul pe descoperit de cont 0overdraft) se poate acorda de catre banca
a"entilor economici pe perioade de timp foarte scurte 0ma!im , zile
calendaristice) pentru ac4itarea unor obli"atii ????????? privind aprovizionarea
cu materii prime, materiale, combustibili, ener"ie, impozite, ta!e si alte obli"atii.
Cum se numeste acest credit =.Bstrin"ente
18. ALic4iditatea reprezinta capacitatea unui client de a face fata ???????? sale pe
termen scurt prin transformarea rapida a activelor circulante in disponibilitatiB.
datoriilor
19. ARiscul de credit < riscul inre"istrarii de ?????????????? sau nerealizarii
profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a
obli"atiilor contractuale.Bpierderi
&. A2arantiile reale sunt mi#loace ????????????? de "arantare a obli"atiilor prin
afectarea unui bun al debitorului in vederea asi"urarii e!ecutarii obli"atiei
asumateB#uridice
1. A2arantiile personale sunt mi#loace #uridice de "arantare a obli"atiilor prin care
una sau mai multe persoane se ???????????? printr6un contract accesoriu
inc4eiat cu creditorul, sa plateasca acestuia datoria debitorului in cazul in care
acesta nu o va plati el insusiB)n"a#eaza
. A3actorin"ul este un contract inc4eiat intre o parte numita ???????????????
furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau
institutie financiara specializata, denumita factor.Baderent
3. ACreditele ???????????? se acorda de banci persoanelor fizice specializate in
constructia si vanzarea de locuinte.promotorii
$. ACreditele de trezorerie pentru produse cu ciclu lun" de fabricatie se pot acorda
pe termene mai mari de 1 ??????? fara a depasi ciclurile te4nolo"ice de
e!ecutie.Bluni
%. A1ezultatul e!ercitiului 0profit5pierdere) in cifre absolute reprezinta indicatorul
sintetic care caracterizeaza ??????????? activitatii desfasurate.Beficienta
+. A(olvabilitatea reflecta capacitatea "enerala a societatii de a transforma toate
activele sale in ??????????? pentru plata tuturor datoriilor.Bcas4
,. A1entabilitatea reprezinta capacitatea a"entului economic de a obtine
????????????? din activitatea proprie.Bprofit
8. AImprumutatii sunt persoane ?????????, indiferent de or"anizare si natura
capitalului social, inre"istrate in 1omania, care desfasoara activitati le"ale, au
conturi desc4ise la banca si isi deruleaza operatiunile prin aceste conturi, precum
si persoanele fizice.B#uridice
9. ACreditul este operatiunea prin care se ia in stapanire imediata resurse, in
sc4imbul unei ??????????? viitoare, in mod normal insotita de plata dobanzii
ce remunereaza pe imprumutator.B
promisiuni
3&. A*peratiunile de atra"ere de ???????? la vedere sau la termen, in moneda
nationala sau in valuta, ori le"ate de acestea, numite si operatiuni pasive, fiindca,
se reflecta in pasivul bilantului bancar.B
resurse
31. A*peratiunile le"ate de ?????????? resurselor in credite, pe piata interbancara
sau in titluri de stat, in lei sau in valuta, pe termen scurt, mediu sau lun", numite
si operatiuni active, deoarece se reflecta in activul bilantului bancar.B
plasarea
3. -romisiunea de rambursare presupune riscuri si necesita, in consecinta, adesea
an"a#area unei ??????????????? ."arantii
33. 2arantia personala este an"a#amentul luat de o terta ?????????? de a plati in
cazul in care debitorul este in incapacitate.persoana
3$. Cifra de afaceri reprezinta ????????????????? realizate de client la finele
perioadei 0luna, trimestru, an) cu tertii.veniturile
3%. 8iteza de rotatie a activelor circulante arata ?????????????? de cicluri
efectuate de activele circulante in decursul unei perioade.numarul
3+. 1entabilitatea de e!ploatare e!prima capacitatea unei societati comerciale de a
obtine ??????????????? din activitatea propriu6zisa, inaintea oricaror influente
ale elementelor financiare si e!ceptionale.profit
3,. 1ata valorii adau"ate reprezinta ponderea valorii nou ?????????? de a"entul
economic in totalul activitatii sale.create
38. 1iscul de credit este riscul inre"istrarii de pierderi sau al nerealizarii
??????????????? estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a
obli"atiilor contractuale.profiturilor
39. 1iscul de transfer apare atunci cand obli"atia imprumutatului nu este e!primata
in ????????????? locala a acestuia.moneda
$&. La determinarea nivelului efectiv al necesarului de credite care poate fi pus la
dispozitia clientului, se va avea in vedere ca din necesarul de
???????????????? final 0.) sa se deduca eventualele active si c4eltuieli cu
investitiile neacoperite cu surse corespunzatoare.lic4iditati
$1. 1iscul valutar se manifesta in situatia in care nu e!ista o armonizare intre
???????????? imprumutului si cea in care sunt denominate veniturile
imprumutatului.moneda
$. 1iscul de piata vizeaza, in special, ????????????? imprumutatului.concurenta
$3. )naliza univariata din cadrul metodei contabile are scopul de a "asi cel mai bun
???????????? de anticipare a falimentului.indicator
$$. Linia de credit revolvin" este un mecanism care presupune ca pe masura ce au
fost ????????????? creditele anterioare, se acorda noi credite, fara intocmirea
de noi documente.rambursate
$%. -articipantii la creditul bancar sunt reprezentati, la modul "eneral de un a"ent
????????????? 0producatorul sau a"entul economic), pe de o parte, si banca, pe
de alta parte.nebancar
$+. La criteriile 0scorin") de apreciere a persoanelor fizice solicitante de credit se ia
in calcul venitul lunar ????????????? e!primat in lei.net
$,. 1iscul reputational este riscul inre"istrarii de pierderi sau al nerealizarii
profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de ?????????????? a publicului in
inte"ritatea bancilor.incredere
$8. Cn activ net ne"ativ ne da informatii despre starea de ??????????????? a
intreprinderii.insolvabilitate
$9. * atentie ma!ima in cadrul analizei dosarului de creditare este acordata
?????????????, adica capacitatii intreprinderii de a face fata tuturor platilor
imediate.lic4iditatii
%&. Leasin"ul financiar poate fi cu plata inte"rala sau cu plata ????????????.
partiala
%1. Creditele pentru facilitati de cont se acorda pentru acoperirea decala#ului
intervenit in flu!ul de ?????????? ca urmare a intarzierilor in incasarea
marfurilor livrate, lucrarilor e!ecutate sau serviciilor prestate.
lic4iditati
%. 'ocumentele prezentate de catre clienti in vederea obtinerii creditelor, cat si cele
elaborate ulterior de banca in cursul procesului de analiza, acordare, verificare si
rambursare, reprezinta continutul ?????????????? de credite al fiecarui client.
dosarului
%3. In cazul unei bune "estionari financiare activele imobilizate trebuie sa fie
acoperite inte"ral cu ???????????? pe termen lun" si deci fondul de rulment
trebuie sa fie pozitiv.pasivele
%$. In aprecierea dinamicii cifrei de afaceri se are in vedere si influenta cresterii
????????????, aceasta fiind necesara a se calcula atat in termeni nominali, cat
si in termeni reali.preturilor
%%. (olicitantii creditelor in valuta trebuie sa realizeze venituri lunare certe 0salariu,
alte venituri, pensie etc.) din care sa poata rambursa creditul si dobanzile
aferente, inclusiv ??????????? suplimentara destinata acoperirii riscului valutar.
mar#a
%+. 3orfetarea permite e!portatorului ????????????????? sumelor inainte de
scadenta sau transformarea unei vanzari pe credit intr6o vanzare la vedere, cu
plata ta!elor respective.
recuperarea
%,. Contul de depozit la termen in lei se adreseaza clientilor persoane fizice si
#uridice si unor entitati ???????? personalitate #uridica.fara
%8. Concluziile rezultate din analiza situatiei economico6financiare, a indicatorilor
ce caracterizeaza activitatea clientului sunt sistematizate de catre banca intr6un
document, model standard, numit ?????????? de credite.referat
%9. Cele doua forme de leasin" sunt leasin"ul financiar si leasin"ul ?????????????.
operational
+&. 1iscul aditional riscului de credit care este asociat conditiilor economice, sociale
si politice ale tarii de ori"ine a imprumutatului se numeste riscul de
??????????.tara
+1. )ctivitatea bancara cu persoanele fizice este cunoscuta sub denumirea de
????????? ban/in".retail
+. )ctivitatea bancara cu companiile este cunoscuta sub denumirea de
??????????? ban/in".corporate
+3. )ctivul net al intreprinderii se determina ca diferenta intre total activ si total
??????????.datorii
+$. Cambia si biletul la ordin cuprind ca elemente definitorii obli"atia trasului de a
plati beneficiarului o anumita suma de bani la o data stabilita numita
????????????.scadenta
+%. )"io cuprinde ??????????? si comisioanele aferente.dobanda
++. 2radul de indatorare se e!prima ca pondere a totalului datoriilor in ?????????
total.activul
+,. 1esursele stabile sunt cele care pot fi utilizate o perioada lun"a de timp si cele
de ???????????? care trebuie rambursate pe termen scurt.e!ploatare
+8. ;ar#a bruta a profitului se determina ca raport intre profitul brut si volumul
??????????.vanzarilor
+9. 2arantiile ?????????? sunt mi#loace #uridice de "arantare a obli"atiilor prin
afectarea unui bun al debitorului in vederea asi"urarii e!ecutarii obli"atiei
asumate.reale
,&. Creditele "lobale de e!ploatare functioneaza dupa sistemul?????????
revolvin"
,1. :anca analizeaza eli"ibilitatea solicitantilor de imprumuturi pe baza unui sistem
de indicatori de ??????????.bonitate
,. Caracteristica esentiala a creditului este ?????????????.dobanda
,3. 1iscul inre"istrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare
a lipsei de incredere a publicului in inte"ritatea bancilor se
numeste???????????????.reputational
,$. Cas46flo76ul este cunoscut si sub denumirea de flu! de ?????????.rezorerie
,%. Imprumutatii bancii sunt cunoscuti sub denumirea de ????????.clienti

S-ar putea să vă placă și