Sunteți pe pagina 1din 31

Unitatea de

invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina # din &#
E%emplar nr$" #
#$ Lita reponabililor cu elaborarea+ veri,icarea i aprobarea editiei au dupa ca'+ a
revi'iei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
Numele si
prenumele
Functia Data
Semnatura
1 2 3 4 5
#$#$ Elaborat Contabil sef 0111200
!
#$)$ "erificat Contabil sef 0111200
!
#$& #probat Director 0111200
!
1
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina ) din &#
E%emplar nr$" #
)$ Situatia editiilor i a revi'iilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia- revi'ia in
cadrul editiei
Componenta revi'uita .odalitatea
revi'iei
Data de la care e
aplica prevederile
editiei au revi'iei
editiei
1 2 3 4
)$#$ Editia 1 $ $ 0101200%
)$)$ &evi'ia 1 ( #bo)area *+F,
1-53/2004
prin *+F, 2%.1/200!
( #bro)area *+F,
1%50/2004 prin *+F,
3512/200%
( #bro)are *+F, 14%-/2003
prin *+F, 34-1/200%
/nlocuire
documente
0111200!
)$& &evi'ia 2
2
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina & din &#
E%emplar nr$" #
&$ Lita cupri'and peroanele la care e di,u'ea'a editia au+ dupa ca'+ revi'ia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
di,u'arii
E%em/
plar nr$
Compar/
timent 0unctia
Nume i
prenume
Data
primirii
Semnatura
1 2 3 4 5 . -
&$#$
#plicare 1 Contabi
litate
Contabil sef
0111200!
&$)$
#plicare 2 #dmini
strativ
#dministrator
0111200!
&$1$
#plicare 3 Secretar
iat
Secretara
0111200!
&$2$
/nformare 1 Contabi
litate
Contabil sef
0111200!
&$3$
Evidenta 1 Contabi
litate
Contabil sef
0111200!
&$1$
#r0ivare 1 Contabi
litate
Contabil sef
0111200!
&$4$
#lte
scopuri
( ( ( ( (
3
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina 2 din &#
E%emplar nr$" #
2$ SCOPUL
2$#$ ,rocedura este elaborat1 2n scopul pre'ent1rii re)ulilor minime privind modul de
or)ani'are 3i efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor4 datoriilor si capitalurilor
proprii4 pentru asi)urarea unui ec0ilibru 2ntre sarcini4 competen5e 3i responsabilit15i 3i pentru
men5inerea unor riscuri acceptabile ale ac5iunii de inventariere
4
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina 5 din &#
E%emplar nr$" #
5$ DO.ENIUL DE APLICARE
5$#$ ,rocedura se aplic1 2n cadrul 6666666666666666666
5
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina 1 din &#
E%emplar nr$" #
1$ DOCU.EN6E DE RE0ERIN
1$#$ O.0P nr$ )31#-)((7 / pentru aprobarea Normelor privind or)ani'area 3i efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor4 datoriilor si capitalurilor proprii
1$)$ Le*ea nr$ 3)-#77# 7 8e)ea contabilit15ii 9::republicat1::;
1$&$ O.0P nr$ &5#)-)((3 8 privind documentele finaciar contabile
1$2$ O.0P nr$ #7#4-)((5 ( pentru aprobarea Normelor metodolo)ice privind or)ani'area
3i conducerea contabilit15ii institu5iilor publice4 planul de conturi pentru institu5ii publice 3i a
instruc5iunilor de aplicare a acestuia
1$5$ 9$:$ nr$ #$(&#-#777 ( pentru aprobarea Normelor metodolo)ice privind 2nre)istrarea
2n contabilitate a bunurilor care alc1tuiesc domeniul public al statului 3i al unit15ilor administrativ(
teritoriale
1$1$ LE:E nr$ )#&-#773 ( privind proprietatea public1 3i re)imul <uridic al acesteia
9:actuali'at1:;4
1$4$ O.0P nr$ &$24#-)((3 / pentru aprobarea Normelor metodolo)ice privind reevaluarea
3i amorti'area activelor fi$e corporale aflate 2n patrimoniul institu5iilor publice
1$3$ O$:$ nr$ 3#-)((& ( privind reevaluarea 3i amorti'area activelor fi$e aflate 2n
patrimoniul institu5iilor publice
1$7$ O$:$ nr$ &-)((5 ( pentru modificarea *= nr %1/2003 privind reevaluarea 3i
amorti'area activelor fi$e aflate 2n patrimoniul institu5iilor publice
1$#($ LE:E nr$ #5-#772 ( privind amorti'area capitalului imobili'at 2n active corporale 3i
necorporale9::republicat1::; 9:actuali'at1:;
1$##$ Decret nr$ )(7-#741 ( pentru aprobarea &e)ulamentului opera5iunilor de cas1
1$#)$ Le*ea nr$ ))-#717 ( privind an)a<area )estionarilor4 constituirea de )aran5ii 3i
r1spunderea 2n le)1tur1 cu )estionarea bunurilor4 modificat1 prin 8e)ea nr54/1!!4
1$#&$ 9$:$nr$))&(-#717 ( privind )estionarea bunurilor materiale
.
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina 4 din &#
E%emplar nr$" #
4$ DE0INIII ;I PRESCUR6RI
4$#$ /nventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de
natura activelor4 datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati4 precum si a bunurilor si
valorilor detinute cu orice titlu4 apartinand altor persoane <uridice sau fi'ice4 in vederea intocmirii
situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o ima)ine fidela a po'itiei financiare si a
performantei entitatii pentru respectivul e$ercitiu financiar
-
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina 3 din &#
E%emplar nr$" #
3$ PROCEDURA
3$#$ PRINCIPII <i RE:LE.EN6RI
3$#$#$ ,rincipiile )enerale care stau la ba'a reali'1rii unei inventarieri sunt>
a= Principiul permanen!ei metodelor+ potrivit c1ruia modelele 3i re)ulile de evaluare a
elementelor de activ 3i pasiv inventariate trebuie men5inute4 asi)ur?nd comparabilitatea 2n timp a
informa5iilor contabile
b= Principiul epar>rii arcinilor4 potrivit c1ruia din comisiile de inventariere a
bunurilor nu fac parte persoanele care au responsabilit15i le)ate de administrarea patrimoniului
institu5iei
c= Principiul ai*ur>rii competen!ei4 potrivit c1ruia 2n comisia de inventariere vor fi
numite numai persoanele care au pre)1tirea te0nica 3i economic1 care s1 le permit1 identificarea
3i evaluarea bunurilor sau valorilor inventariate
d= Principiul prudentei+ potrivit caruia se tine seama de toate a<ustarile de valoare
datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare
3$#$)$ Re*lement>ri peci,ice intitu!iilor publice"
a= @unurile inventariate se evaluea'1 3i se 2nscriu 2n listele de inventariere la valoarea
contabil1 9valoarea de 2nre)istrare;
b= @unurile constatate lipsa la inventariere se evaluea'a si se inre)istrea'a in contabilitate
la valoarea contabila
c= @unurile imputabile se recuperea'1 de la persoanele vinovate la valoarea de 2nlocuire
d= @unurile constatate in plus se evaluea'a si se inre)istrea'a in contabilitate la costul de
ac0i'itie al acestora4 in conformitate cu re)lementarile contabile aplicabile4 in functie de pretul pietei
la data constatarii sau de costul de ac0i'itie al bunurilor similare ,lusul de casa constatat cu oca'ia
inventarierii numerarului din casieriile institutiilor publice se varsa la bu)etul din care este finantata
institutia publica4 para)raful bu)etar A#lte venituriB
3$#$&$ Re*lement>ri privind contituirea Comiiilor de inventariere"
a= Comisiile de inventariere pot fi formate atat cu salariati proprii4 cat si pe ba'a de
contracte de prestari de servicii inc0eiate cu persoane <uridice sau fi'ice cu pre)atire
corespun'atoare
b= Comisia/comisiile de inventariere se vor constitui pentru>
inventarierea imobili'1rilor 3i stocurilor4 constituite 2n )estiuni sau date 2n p1strare
responsabililor de bunuriC
inventarierea disponibilit15ilor b1ne3ti din tre'orerii 3i b1nci comerciale4
numerarului din casieria unit15ii 3i a altor valori precum 3i a crean5elor 3i obli)a5iilor fa51 de ter5iC
verificarea situa5iilor analitice 2ntocmite pentru <ustificarea soldurilor conturilor
sintetice de activ 3i pasiv ce nu repre'int1 bunuri
Conturile contabile aferente celor 3 domenii sunt pre'entate 2n ane%a nr$#$
c= /n situa5ia 2n care comple$itatea 3i volumul elementelor de inventariat este ridicat4 se
pot constitui comisii de inventariere 3i o comisie central1 de inventariere4 care are ca sarcin1 s1
or)ani'e'e4 sa intruiasca4 s1 suprave)0e'e 3i s1 controle'e modul de efectuare a opera5iunilor de
inventariere4 potrivit prevederilor le)ale
d= Num1rul comisiilor de inventariere4 se evaluea'1 pe ba'a urm1toarelor ecua5ii>
min # cont ? # comiie ? min ) membri
%
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina 7 din &#
E%emplar nr$" #
Not>
#
> Doate elementele unui cont sintetic sau sintetic de )radul //4 vor fi inventariate de o sin)ur1
comisie
Not>
)
> * comisie poate inventaria mai multe conturi
Not>
&
> Nr membrilor unei comisii este dat de comple$itatea elementelor de activ 3i pasiv pe care
le inventaria'1
3$#$2$ Re*lement>ri privind membrii Comiiilor de inventariere"
a= Numirea ca membri 2n comisia de inventariere numai persoanelor cu pre)atire
corespun'atoare economica si te0nica4 care sa asi)ure efectuarea corecta si la timp a inventarierii
elementelor de natura activelor4 datoriilor si capitalurilor proprii4 inclusiv evaluarea lor conform
re)lementarilor contabile aplicabile
b= Din comiia de inventariere nu pot ,ace parte"
)estionarul )estiunii inventariateC
responsabilul de bunuri4 care prime3te 3i p1strea'a bunuri 2n cadrul sarcinilor de
serviciuC
contabilii care au 2n eviden51 )estiunea respectiv1 sau care 5in contul de eviden51 a
elementului de activ sau pasiv inventariatC
auditorii interni sau statutariC
persoanele responsabile pentru urm1rirea decont1rii crean5elorC
ordonatorul de credite4 conduc1torul compartimentului financiar(contabil 3i
conduc1torul compartimentului <uridic
3$#$5$ Re*lement>ri privind activitatea Comiiilor de inventariere"
a= 8ucr1rile de inventariere se desf1soar1 numai 2n pre'en5a tuturor membrilor comisiei
de inventariere 3i a )estionarului
b= En ca'ul lipsei unui membru din comisia de inventariere se solicit1 numirea prin
deci'ie a unui 2nlocuitor4 iar 2n ca'ul nepre'ent1rii )estionarului se solicit1 ordonatorului numirea
altei persoane care particip1 la inventariere
c= ,e ultima fila a listei de inventariere4 )estionarul trebuie sa mentione'e daca toate
bunurile si valorile banesti din )estiune au fost inventariate si consemnate in listele de
inventariere in pre'enta sa De asemenea4 acesta mentionea'a daca are obiectii cu privire la modul
de efectuare a inventarierii /n acest ca'4 comisia de inventariere este obli)ata sa anali'e'e
obiectiile4 iar conclu'iile la care a a<uns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere 8istele
de inventariere se semnea'a pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de
inventariere4 de catre )estionar4 precum si de catre specialisti solicitati de catre presedintele
comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate /n ca'ul
)estiunilor colective 9cu mai multi )estionari;4 listele de inventariere se semnea'a de catre toti
)estionarii4 iar in ca'ul predarii(primirii )estiunii4 acestea se semnea'a atat de catre )estionarul
predator4 cat si de catre cel primitor
d= Completarea listelor de inventariere se efectuea'a fie folosind sistemul informatic de
prelucrare automata a datelor4 fie prin inscrierea elementelor de active identificate4 fara spatii
libere si fara stersaturi4 conform procedurilor interne aprobate 8istele de inventariere utili'ate
sunt cele pre'entate ca model in ane$a nr 3 la *rdinul ministrului economiei si finantelor nr
3512/200% privind documentele financiar(contabile
e= Evaluarea4 cu oca'ia inventarierii4 a elementelor de natura activelor4 datoriilor si
capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor re)lementarilor contabile aplicabile4 precum si
ale pre'entelor norme Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor4
!
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #( din &#
E%emplar nr$" #
potrivit caruia modelele si re)ulile de evaluare trebuie mentinute4 asi)urand comparabilitatea in
timp a informatiilor contabile 8a stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul
prudentei4 potrivit caruia se tine seama de toate a<ustarile de valoare datorate deprecierilor sau
pierderilor de valoare /n ca'ul in care se constata ca valoarea de inventar este mai mare decat
valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate4 in listele de inventariere se inscriu valorile
din contabilitate /n ca'ul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din
contabilitate4 in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar ,entru elementele de natura
activelor la care s(au constatat deprecieri4 pe ba'a listelor de inventariere intocmite distinct
comisia de inventariere face propuneri de a<ustari pentru depreciere sau a<ustari pentru pierdere de
valoare4 dupa ca'4 ori de inre)istrare a unor amorti'ari suplimentare 9pentru deprecierile
ireversibile ale imobili'arilor amorti'abile;4 acolo unde este ca'ul4 aratand totodata cau'ele care
au determinat aceste deprecieri
3$)$ INIIALI@AREA ACIUNII DE INAEN6ARIERE
3$)$#$ Conduc1torul compartimentului financiar(contabilitate elaborea'1 3i pre'int1
ordonatorului de credite BRe,eratul de aprobare pentru D/S,*F/G/# / DEC/F/# privind
or)ani'area inventarierii HHHHHHHI 4 a c1rui model este pre'entat 2n ane$a nr 2
3$)$)$ *rdonatorul de credite aprob1 BDispo'i5ia / deci'ia privind or)ani'area inventarierii
HHHI4 a c1rui model este pre'entat 2n ane$a nr .
3$)$&$ ,re3edintele comisiei centrale de inventariere sau persoana dele)at1 de ordonatorul
de credite efectuea'1 instruirea membrilor comisiilor de inventariere 3i 2nc0eie un ,roces 7 verbal
de instruire4 a c1rui model este pre'entat 2n ane$a nr 4
3$&$ CONDIII OR:ANI@A6ORICE
3$&$#$ :etionarii+ responsabilii de bunuri4 de valori 3i de conturi au obli)a5ia pre)1tirii
)estiunii 2n vederea inventarierii
3$&$)$ Compartimentul de acBi'i!ii va aprovi'iona materialele 3i bunurile necesare
comisiilor de inventariere 3i va sista / limita ac0i'i5iile la strictul necesar pe durata desf13ur1rii
ac5iunii de inventariere
3$2$ AC6IAI6A6EA CO.ISIEI DE INAEN6ARIERE
3$2$#$ Comiia de inventariere trebuie s1 solicite declara5ia scris1 din partea
)estionarului4 9ve'i ane$a nr 5;
3$2$)$ *pera5iunile de inventariere se vor desf13ura conform O.0P nr$ )31#-)((7 pentru
aprobarea Normelor privind or)ani'area 3i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor4 datoriilor si capitalurilor proprii
3$2$&$ Documentele ce se 2ntocmesc cu oca'ia inventarierii sunt>
a; liste de inventariere4 cod 143124 14312/a 3i 14312/b4 separat pentru>
bunuri apar5in?nd institu5ieiC
bunuri apar5in?nd ter5ilorC
bunuri depreciate4 inutili'abile sau de)radateC
10
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina ## din &#
E%emplar nr$" #
propuneri pentru scoaterea din u' a obiectelor de inventar 3i declasare sau casare a
unor stocuriC
investi5ii puse 2n func5iune total sau partial4 c1rora nu li s(au intocmit forme de
inre)istrare ca imobili'ari corporaleC
lucrari de investiti5ii sistate sau abandonateC
b; situa5ii analitice distincteC
c; e$trase de cont4 cod14.3C
d; puncta<e reciproce cu ter5iiC
e; conturi sau deconturi e$terne
3$2$2$ Comisia de inventariere poate solicita4 atunci c?nd consider1 necesar4 e$plica5ii
scrise de la )estionari 3i responsabili de bunuri
3$2$5$ Comisia de inventariere <ustific1 prin note scrise4 modalit15ile specifice utili'ate
pentru determinarea stocurilor faptice de bunuri sau a lucr1rilor e$ecutate
3$2$1$ &e'ultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr(un proces(
verbal ,rocesul(verbal privind re'ultatele inventarierii trebuie sa contina4 in principal4
urmatoarele elemente> data intocmirii4 numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere4
numarul si data deci'iei de numire a comisiei de inventariere4 )estiunea/)estiunile
inventariata/inventariate4 data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere4 re'ultatele
inventarierii4 conclu'iile si propunerile comisiei cu privire la cau'ele plusurilor si ale lipsurilor
constatate si persoanele vinovate4 precum si propuneri de masuri in le)atura cu acestea4 volumul
stocurilor depreciate4 fara miscare4 cu miscare lenta4 )reu vandabile4 fara desfacere asi)urata si
propuneri de masuri in vederea reinte)rarii lor in circuitul economic4 propuneri de scoatere din
functiune a imobili'arilor corporale4 respectiv din evidenta a imobili'arilor necorporale4 propuneri
de scoatere din u' a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor
stocuri4 constatari privind pastrarea4 depo'itarea4 conservarea4 asi)urarea inte)ritatii bunurilor din
)estiune4 precum si alte aspecte le)ate de activitatea )estiunii inventariate Comisia de
inventariere 2ntocme3te 3i transmite ordonatorului de credite propunerile cuprinse in procesul(
verbal al comisiei de inventariere4 in termen de - 'ile lucratoare de la data inc0eierii operatiunilor
de inventariere4 administratorului4 ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu
)estiunea entitatii model pre'entat 2n ane$a nr . #cesta4 cu avi'ul conducatorului
compartimentului financiar(contabil si al conducatorului compartimentului <uridic4 decide asupra
solutionarii propunerilor facute4 cu respectarea dispo'itiilor le)ale
3$2$4$ 8istele de inventariere4 situa5iile analitice 3i procesele verbale de inventariere
repre'int1 documente contabile <ustificative pentru 2nre)istr1ri 2n &e)istrul 7 inventar4 cod 1412
3$5$ AC6IAI6A6EA CO.PAR6I.EN6ULUI CON6ACIL$
3$5$#$ Calculea'1 diferen5ele valorice 3i semnea'1 listele de inventar pentru e$actitatea
soldului scriptic precum 3i pentru e$actitatea calculelor efectuate
3$5$)$ Elaborea'1 situa5iile analitice anuale ale soldurilor conturilor sintetice de activ 3i
pasiv care nu repre'int1 bunuri
3$5$&$ #si)ur1 efectuarea confirm1rii de c1tre ter5i a crean5elor 3i obli)a5iilor 3i a listelor de
inventar cu bunurilor apar5in?nd acestora
3$5$2$ Enre)istrea'1 2n eviden5a contabil1 analitic1 re'ultatele inventarierii )estiunilor de
bunuri 2n termen de cel mult - 'ile de la data aprob1rii procesului verbal
11
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #) din &#
E%emplar nr$" #
3$5$5$ Enre)istrea'1 2n &e)istrul inventar4 2ntr(o form1 recapitulativ14 elementele
inventariate dup1 natura lor4 suficient de detaliate pentru a putea <ustifica con5inutul fiec1rui post
al bilan5ului
&e)istrul ( inventar se completea'1 pe ba'a inventarierii faptice a fiec1rui cont de activ 3i
de pasiv Elementele de activ 3i de pasiv 2nscrise 2n &e)istrul ( inventar au la ba'a listele de
inventariere4 situa5iile nominale sau alte documente care <ustific1 con5inutul acestora
En ca'ul 2n care inventarierea are loc pe parcursul anului4 2n &e)istrul ( inventar se
2nre)istrea'1 soldurile e$istente la data inventarierii4 la care se adau)1 rula<ele intr1rilor 3i se scad
rula<ele ie3irilor de la data inventarierii p?n1 la data 2nc0eierii e$erci5iului financiar4 astfel 2nc?t la
sf1r3itul e$erci5iului financiar s1 fie reflectat1 situa5ia real1 a elementelor de activ 3i pasiv
3$5$1$ #r0ivea'1 procesele(verbale de inventariere4 listele de inventariere 3i orice alte
documente ane$e 2ntocmite pentru <ustificarea constat1rilor 3i propunerilor
3$1$ AALORI0ICAREA RE@UL6A6ELOR INAEN6ARIERII
3$1$#$ Proceul verbal de inventariere4 2mpreun1 cu ane$ele4 e pre'int> ordonatorului
de credite 2n termen de 3 'ile de la data 2nc0eierii opera5iunilor de inventariere
*rdonatorul de credite4 aprob1 sau respin)e4 dup1 ca'4 propunerile comisiei de
inventariere
Comisia de inventariere va transmite ,rocesul verbal la>
- Compartimentul financiar 7 contabil4 pentru operare 3i ar0ivareC
- Compartimentelor de specialitate care au 2n atribu5ii le)ate de solu5ionarea
propunerilor aprobate
3$1$)$ Aaloarea bunurilor constate 2n plus/lips1 la inventariere4 se 2nre)istrea'1 2n
contabilitate 2n termen de & 'ile
3$1$&$ Sc>derea din contabilitate a bunurilor constate lips1 de la inventariere4 care nu se
datorea'a culpei unei persoane4 se va face numai dup1 ob5inerea avi'ului ordonatorului de
credite ierarBic uperior
3$1$2$ En ca'ul bunurilor constatate lips14 ce urmea'1 a fi imputate4 care nu pot fi
cump1rate de pe pia514 valoarea de imputare e tabile<te de c>tre o comiie numit> prin
dipo'i!ie - deci'ie de c1tre ordonatorul de credite ,rocesul 7 verbal al comisiei va fi transmis
dup1 aprobarea lui de c1tre ordonatorul de credite4 compartimentului <uridic pentru>
emiterea dipo'i!iei - deci'iei de imputare 92n cadrul formularelor e$istente pentru
dispo'i5ii / deci'ii4 se va introduce con5inutul formularului cod14%2; 3i
declan<area procedurii de recuperare a lipsurilor constate la inventariere4 de la
persoanele vinovate 9an)a<amentul de plat1 se va elabora pe ba'a formularului cod 14%2/a;
3$1$5$ ,entru lipsurile sau sustra)erile care constituie infrac5iuni4 ordonatorul de credite va
dispune 2ntocmirea sesi'1rii or)anelor de urm1rire penal1 de c1tre compartimentul <uridic
3$4$ Sc0ema de principiu a activit15ii de inventariere este pre'entat1 2n fi)ura 1
7$ RESPONSACILI6I
12
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #& din &#
E%emplar nr$" #
7$#$ Ordonatorul de credite"
!$#$#$ &1spunde de or)ani'area lucr1rilor de inventariere
!$#$)$ &1spunde de or)ani'area activit15ilor privind urm1rirea 3i recuperarea lipsurilor 3i
pa)ubelor constatate
7$)$ Reponabilii activit>!ilor ,inanciar contabile Ddirector economic 3i/sau contabil
3ef4 3i/sau 3ef serviciu contabilitate 3i/sau contabil4 conform or)ani)ramei 3i atribu5iilor specifice
din fi3a postului="
7$)$#$ &1spund de 2nre)istrarea 2n eviden5a contabil1 a re'ultatelor inventarierii
7$)$)$ &1spund de eviden5ierea 2n contabilitate4 a pa)ubelor constatate la inventariere4 2n
conturi analitice distincte 4 iar 2n cadrul acestora4 pe fiecare debitor
0i*ura #" Sc0ema de principiu a activit15ii de inventariere
7$)$&$ &1spund de efectuarea 2nre)istr1rilor 2n &e)istrul(inventar
13
AC6IAI6A6EA
CO.ISIEI
DE
INAEN6ARIERE
AC6IAI6A6EA
CO.ISIEI
DE
INAEN6ARIERE
EN6I6A6EA PUCLIC
EN6I6A6EA PUCLIC
AALORI0ICAREA RE@UL6A6ELOR
INAEN6ARIERII
NU
J
DA
Sunt ndeplinite condiiile
pentru efectuarea
inventarierii
Re,eratul
de aprobare
Dipo'i!ia privind
e,ectuarea inventarierii
Stabilirea elementelor
de activ <i de paiv Ane%
a #
Ane%
a )
Ane%
a &
Ane%
a 1
Cod
#2$1$#)
Ane%
a 5
Ane%
a 2
Intruirea membrilor
comiiilor de inventariere
NU
J
DA
S-a efectuat
instruirea
Declara!ia
*etionarului
E,ectuarea inventarierii
Proceul verbal privind
inventarierea
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #2 din &#
E%emplar nr$" #
7$)$2$ &1spund de cuprinderea re'ultatelor inventarierii 2n situa5iile financiare 2ntocmite
pentru e$erci5iul financiar respectiv
7$&$ .embrii Comiiei de inventariere"
7$&$#$ &1spund de efectuarea la timp a lucr1rilor de inventariere
7$&$)$ &1spund de respectarea prevederilor O.0P nr$ )$3#1-)((7 / pentru aprobarea
Normelor privind or)ani'area 3i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor4 datoriilor
si capitalurilor proprii
7$2$ ;e,ii compartimentelor de pecialitate"
7$2$#$ &1spund de asi)urarea condi5iilor or)ani'atorice necesare particip1rii la inventariere
a personalului subordonat
7$2$)$ &1spund de solu5ionarea propunerilor 3i recomand1rilor comisiei de inventariere
7$5$ :etionarii <i reponabilii de bunuri"
7$5$#$ &1spund de corectitudinea informa5iilor 3i datelor furni'ate comisiei de inventariere
7$5$)$ &1spund de buna )estiune a bunurilor 3i valorilor 2ncredin5ate
14
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #5 din &#
E%emplar nr$" #
#($ ANEEE
Nr$
ane%a
Denumirea
ane%ei
Elabora/
tor
Aprobat Nr$de
e%emplare
Di,u'are ArBivare Alte
loc perioa/
da
0 1 2 3 4 5 . - %
1 =ruparea
conturilor
contabile
3 Contabilitate
#dministrativ
Secretariat
2 &eferat de
aprobare H
3 Contabilitate
#dministrativ
Secretariat
3
Dispo'i5ia /
deci'ia privind
or)ani'area
inevntarierii H
3 Contabilitate
#dministrativ
Secretariat
4
,roces 7 verbal
privind
instruirea
3 Contabilitate
#dministrativ
Secretariat
5
Declara5ie de
inventar
3 Contabilitate
#dministrativ
Secretariat
.
,roces 7 verbal
al Comisiei de
inventariere
3 Contabilitate
#dministrativ
Secretariat
##$ Cuprin
15
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #1 din &#
E%emplar nr$" #
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pa*ina
Coperta
1 8ista responsabililor cu elaborarea4 verificarea si aprobarea
editiei sau4 dupa ca'4 a revi'iei in cadrul editiei procedurii
operationale
2 Situatia editiilor si a revi'iilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
3 8ista cupri'and persoanele la care se difu'ea'a editia sau4 dupa4
ca'4 revi'ia din cadrul editiei procedurii operationale
4 Scopul procedurii operationale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale
. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
- Definitii si abrevieri ale termenilor utili'ati in procedura
operationala
% Descrierea procedurii operationale
! &esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10 #ne$e4 inre)istrari4 ar0ivari
11 Cuprins
1.
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #4 din &#
E%emplar nr$" #
Ane%a Nr$" #
:RUPAREA CON6URILOR CON6ACILE
a=$ Conturile contabile care con!in
imobili'>ri <i tocuri+
contituite Fn *etiuni au date Fn p>trare reponabililor de bunuri
Indicatori de bilan! Denumirea contului
#$ #ctive fi$e necorporale
ct$ )(& BC0eltuieli de de'voltare
ct$ )(5 BConcesiuni4 brevete4 licen5e4 m1rci comerciale4 drepturi 3i
active similareI
ct$ )(1 BEnre)istr1ri ale evenimentelor cultural(sportive
ct$ )(3 B#lte active fi$e necorporaleI
ct$ )&& B#ctive fi$e necorporale 2n curs de e$ecu5ieI
2 /nstala5ii te0nice4
mi<loace de transport4
animale4 planta5ii4
mobilier4 aparatura
birotica 3i alte active
corporale
ct$ )#&# BEc0ipamente te0nolo)ice 9ma3ini4 utila<e 3i instala5ii de
lucru;I
ct$ )#&) B#parate 3i instala5ii de m1surare4 control 3i re)lareI
ct$ )#&& B+i<loace de transportI
ct$ )#&2 B#nimale 3i planta5iiI
ct$ )#2 B+obilier4 aparatura birotica4 ec0ipamente de protec5ie a
valorilor umane 3i materiale 3i alte active fi$e corporaleI
ct$ )&# B#ctive fi$e corporale 2n curs de e$ecu5ie
&$ Derenuri 3i cl1diri
ct$ )### Derenuri
ct$ )##) #mena<1ri la terenuri
ct$ )#) BConstruc5iiI
ct$ )&# B#ctive fi$e corporale 2n curs de e$ecu5ie
2$ Stocuri
:r$ct$ &( BStocuri de materii 3i materialeI
:r$ct$ && B,roductia 2n curs de e$ecu5ie
:r$ct$&2 B,roduseI
:r$ct$ &5 BStocuri aflate la ter5iI
Ct$ &1# B#nimale 3i p1s1riI
Ct$ &4# B+1rfuriI
Ct$ &3# B#mbala<eI
1-
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #3 din &#
E%emplar nr$" #
b=$ Conturile contabile care con!in
diponibilit>!ile b>ne<ti din tre'orerii <i b>nci comerciale+
crean!e <i obli*a!ii ,a!> de ter!i+
numerarul din caieria unit>!ii <i a alte valori
Indicatori de bilan! Denumirea contului
#$ #ctive financiare necurente
9investi5ii pe termen lun); peste 1 an
ct$ )1( KDitluri de participareK
ct$ )15 K#lte titluri imobili'ateK
ct$ )143 K#lte crean5e imobili'ateK
)$ Conturi la tre'orerie4b1nci
comerciale4 casa4 alte valori4
avansuri de tre'orerie
:r$ct$ 5# KConturi la tre'oreria statului 3i b1nciK
ct 5&## KCasa 2n leiK
ct$ 5&#2 KCasa 2n valutaK
ct$ 5&)# KDimbre fiscale 3i po3taleK
ct$ 5&)) K@ilete de tratament 3i odi0naK
ct$ 5&)& KDic0ete 3i bilete de c1l1torieK
ct$ 5&)2 K@onuri valorice pentru carburan5i autoK
ct$ 5&)5 K@ilete cu valoare nominal1K
ct$ 5&)1 KDic0ete de masaK
ct$ 5&)3 K#lte valoriK
&$ Crean5e necurente / sume ce
urmea'1 a fi 2ncasate dup1 o
perioada mai mare de 1 an
ct$ 2##) KClien5i cu termen peste 1 anK
ct$ 21#) KDebitori peste 1 anK
2Crean5e bu)etare ct$ 212 GCreante ale bu)etului localI
5$ Crean5e din opera5iuni comerciale
3i avansuri
ct$ )&) B#vansuri acordate pentru active fi$e corporaleI
ct$ )&2 B#vansuri acordate pentru active fi$e necorporaleI
ct$ 2(7 BFurni'ori( debitoriI
ct$ 2### BClien5i cu termen sub 1 anI
ct$ 2##3 BClien5i incerti sau 2n liti)iuI
ct$ 21## BDebitori sub 1 anI
1$ Sume necurente de plata ct$ 2(2) BFurni'ori de active fi$e peste 1 anI
ct$ 21))ICreditori peste 1anI
4$ Datorii comerciale 3i avansuri
ct$ 2(# BFurni'ori
ct$ 2(3 BFurni'ori(facturi nesositeI
ct$ 2(2# BFurni'ori de active fi$e sub 1 anI
ct$ 21)# BCreditori sub 1 anI
3 Datorii c1tre contribuabili ct$ 214) BCreditori ai bu)etului localI
1%
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina #7 din &#
E%emplar nr$" #
d=$ Conturile intetice de activ <i paiv ce nu repre'int> bunuri
<i pentru care e Fntocmec
itua!ii analitice ditincte pentru Huti,icarea oldurilor
Indicatori de bilan! Simbolul contului
A$ AC6IAE
I$ AC6IAE NECUREN6E
1 #ctive fi$e necorporale ct 2%04 2!04 2!3
2 /nstala5ii te0nice4 mi<loace de transport4 animale4
planta5ii4 mobilier4 aparatura birotica 3i alte active
corporale
ct 2%14 2!14 2!3
3 Derenuri 3i cl1diri ct$ 2%14 2!14 2!3
4 #lte active nefinanciare
5 #ctive financiare necurente 9investi5ii pe termen
lun); peste 1 an
ct 2!.4 2.-54 2.-.4 2.-!
. Crean5e necurente ( sume ce urmea'1 a fi 2ncasate
dup1 o perioada mai mare de 1 an
ct 4!12 4 4!.2
//#CD/"E CL&ENDE
1 Stocuri ct 34%4 3-%4 3!14 3!24 3!34 3!44 3!54
3!.43!-4 3!%
21 Crean5e din opera5iuni comerciale 3i avansuri ct$ 425+ 42%24 4%14 4%24 4!114 4!.14
51%-4 4134 41%4 4-34 4%3
22 Crean5e bu)etare ct4314 43-4 44244 442%4 4444 44.4 44%24
4.%-44.!4 4!-
23 Crean5e din opera5iuni cu Comunitatea European1 :r$ct$ 45 KDecont1ri cu Comunitatea
European1 privind fondurile
nerambursabile ( ,M#&E4 S#,#&D4
/S,#
3 /nvesti5ii financiare pe termen scurt ct 50545!%
41 Conturi la tre'orerie4 casa4 alte valori4 avansuri de
tre'orerie
:r$ct 524 544 554 5.4 5-4 5%4 5!
42 Conturi la b1nci comerciale ct$ 5144 5154 51.4 51-4 5414 5504 5.04 55%
5 C0eltuieli 2n avans ct4-1
1!
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )( din &#
E%emplar nr$" #
Indicatori de bilan! Simbolul contului
C$ DA6ORII
I$ DA6ORII NECUREN6E
sume ce trebuie pl1tite 2ntr(o perioada mai mare de 1 an
1 Sume necurente de plata ct$ 2.!4 50!
2 Emprumuturi pe termen lun) ct1.124 1.224 1.324 1.424 1.524 1..4
1.-24 1.%4 1.!
3 ,rovi'ioane cont 151
II$DA6ORII CUREN6E
sume ce trebuie pl1tite 2ntr(o perioada de pana la 1 an4 din care>
11Datorii comerciale 3i avansuri ct 2.!4 4034 4054 41!4 4-34 4%14 4%24 4%3
12Datorii c1tre bu)ete ct43%4 4404 4414 44234 442%4 4444 44.4
44%14 4.-34 4.-%
13Datorii c1tre Comunitatea European1 :r$ct$ 45
2 Emprumuturi pe termen scurt( sume ce trebuie
pl1tite 2ntr(o perioada de pana la 1 an
ct51%.4 51!14 51!24 51!44 51!54 51!.4
51!-4 51!%
3 Emprumuturi pe termen lun) ( sume ce trebuie
pl1tite 2n cursul e$erci5iului curent
ct1.114 1.214 1.314 1.414 1.514 1.-14
1.% 4 1.!
4 Salariile an)a<a5ilor 3i contribu5iile aferente ct4214 4234 42.4 42-4 42%14 4314 43-4
43%
5 #lte drepturi cuvenite altor cate)orii de persoane
9pensii4 indemni'a5ii de 3oma<4 burse;
ct4224 4244 42!
. "enituri 2n avans ct4-2
- ,rovi'ioane ct 151
C$ CAPI6ALURI PROPRII
1 &e'erve4 fonduri ct1004 1014 1024 1034 1044 1054 10.4 1314
1324 1334 1344 1354 13.4 13-4 13!
20
AN6E6
Ane%a Nr$" )
,&*CEDL&# 02
Ed> 01 ,a) 21/30
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )# din &#
E%emplar nr$" #
RE0ERA6 DE APROCARE
pentru
DISPO@IIA - DECI@IA
privind or*ani'area inventarierii IIIIIII$
DA= En conformitate cu prevederile art - al 91; din 8e)ea contabilt15ii nr %2 / 1!!14
republicat14 2n perioada HHHHHHHH este necesar1 desf13urarea activit15ii de inventariere
a HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9se trec elementele care vor fi inventariate 3i <ustificarea necesit15ii;
DC= ,entru reali'area acestei activit15i este necesar1 constituirea unui num1r de H
comisii4 compuse din H membri fiecare4 deoarece HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9se <ustific1 prin num1rul4 comple$itatea 3i dispersia teritorial1 elementelor inventariate;
DC= Comisiile de inventariere propuse4 sunt>
Nr$
comi
/ie
Componen!a comiiei
9numele4 prenumele4 func5ia;
Obiectul
inventarierii
Locul
inventarierii
Numele <i
prenumele
*etionarului
Intervalul
de timp
En cadrul compartimentului de contabilitate>
a= primirea listelor de inventariere4 verificarea calculelor4 confirmarea soldului scriptic 3i
calcularea diferentelor valorice4 pentru fiecare cont contabil4 va fi efectuat1 de d(l/d(na HHC
b= opera5iunile de confirmare a crean5elor 3i obli)a5iilor 3i de comunicare a listelor de inventar
cu bunurile apar5in?nd ter5ilor4 vor fi efectuate de d(l/d(na HHC
c= 2ntocmirea situa5iilor analitice distincte pentru <ustificarea soldurilor sintetice4 care nu con5in
bunuri4 va fi e$ecutat1 de d(l/d(na HHC
DD= ,entru asi)urarea condi5iilor de inventariere sunt necesare>
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
DE= /ntruirea se va face pe ba'a Normelor proprii privind activitatea de inventariere
21
Cartu< de emn>turi
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )) din &#
E%emplar nr$" #
9verso referat;
8a DA= se va trece <ustificarea inventarierii prin una din situa5iile de mai <os>
a= la 2nceputul activit15iiC
b= anual 2n timpul func5ion1rii4 de re)ul1 la sf?r3itul anuluiC
c= 2n ca'ul fu'iunii sau 2ncet1rii activit15iiC
d= lunar asupra disponibilit15ilor b1ne3ti 3i altor valori din tre'orerieC
e= 2n alte situa5ii>
la cererea or)anelor de controlC
c?nd sunt indicii c1 e$ist1 lipsuri sau plusuri 2n )estiuniC
de c?te ori intervine o predare(primire de )estiuneC
ca urmare a calamit15ilor naturale sau 2n ca'uri de for51 ma<or1C
pentru aplicarea cotelor de sc1'1minte C
2n alte ca'uri prev1'ute de le)e
8a DD= propuneri de m1suri 2n vederea asi)ur1rii condi5iilor de inventariere referitoare la>
asi)urarea unor e$per5i pentru acordarea de asisten51 te0nic1C
asi)urarea de aparate 3i instrumente pentru m1surat 4 mi<loace de identificare 9cataloa)e4
mostre4 etc;4 formulare 4 rec0i'ite 3i mi<loace de si)ilareC
ac0i'i5ionarea de mi<loace materiale pentru asi)urarea protec5iei membrilor comisiei de
inventariere4 conform normelor de protec5ia munciiC
asi)urarea cu personal manipulant suplimentarC
sistarea sau limitarea ac0i'i5iilor la strictul necesar pe durata desf1sur1rii inventarieriiC
data or)ani'1rii instruirii membrilor comisiilor de inventariere
22
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )& din &#
E%emplar nr$" #
DISPO@IIA - DECIZIA
privind or*ani'area inventarierii IIIIIII$
:HHHHHH4
#nali'?nd &eferatul de aprobare Nr> HHHHdin data de HHHHHHH al 66666666
666666666666666666666666666666 prin care s(a propus efectuarea inventarierii4
av?nd 2n vedere prevederile art - din Le*ea nr$ 3)-#77# 7 8e)ea contabilit15ii 9republicat1; 3i a
O.0P nr$ )$3#1-)((7 / pentru aprobarea Normelor privind or)ani'area 3i efectuarea inventarierii
elementelor de activ 3i de pasiv4
En temeiul &e)ulamentului de or)ani'are si functionare a CCD @rasov si a *+ECDS nr
6666/6666666666666de numire a directorului CCD @rasov4
D I S P U N E - D E C I D E "
Art$ #$ Encep?nd cu data pre'entei4 pentru inventarierea patrimoniului HHHH::4 se constituie
urm1toarele comisii>
Nr$
co
mi/
ie
Componen!a comiiei
9numele4 prenumele4 func5ia;
Obiectul
inventarierii
Locul
inventarierii
Numele <i
prenumele
*etionarului
Intervalul
de timp
Art$ )$ ,entru instruirea comisiei de inventariere se 2mputernice3te d(l/d(na HHHHHH
Art$ 1$ ,entru primirea listelor de inventariere4 verificarea calculelor4 confirmarea soldului scriptic 3i
calcularea diferentelor valorice4 pentru fiecare cont contabil se 2mputernice3te d(l/d(na HHHHH
Art$ 2$ ,entru efectuarea opera5iunile de confirmare a crean5elor 3i obli)a5iilor 3i de comunicare a
listelor de inventar cu bunurile apar5in?nd se 2mputernice3te d(l/d(na HHHHH
Art$ 3$ ,entru 2ntocmirea situa5iilor analitice distincte pentru <ustificarea soldurilor sintetice 4care nu
con5in bunuri se 2mputernice3te d(l/d(na HHHHH
Art$ I$ Comisia / comisiile de inventarire 3i d(l /d(na HHHHHHHHH vor duce la 2ndeplinire
pre'enta dispo'i5ie
A P R O C A 6
66666666666
HHHHHHHH
Elaborat> HHHHHHHHH 66666666
4/3 e$
: ( Se trece func5ia ordonatorului de credite4
:: ( Se trece denumirea institu5iei publice
Se vor trece dup1 ca'4 3i>
9#; numele 3i prenumele personalului care asi)ur1 manipularea bunurilor supuse inventarieriiC
data instruirii membrilor comisiei de inventariere
23
AN6E6
AN6E6 DISPO@IIE - DECI@IE
Ane%a Nr$" &
,&*CEDL&# 02
Ed> 01 ,a) 23/30
Ane%a Nr$" 2
,&*CEDL&# 02
Ed> 01 ,a) 24/30
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )2 din &#
E%emplar nr$" #
PROCES AERCAL
JncBeiat a'i IIIII cu oca'ia intruirii membrilor Comiiilor de inventariere numi!i prin
Dipo'i!ia nr$ III - III$$ privind or*ani'area inventarierii IIIIIIII$$
/nstruirea a fost efectuat1 de c1tre HHHHHHH 3i a cuprins urm1toarele capitole>
Cap$ #$ ,re'entarea principalelor prevederi ale O.0P nr$ )$31#-)((7 / pentru aprobarea Normelor
privind or)ani'area 3i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor4 datoriilor si capitalurilor
proprii PO 8 () > /nventarierea elementelor de activ 3i de pasiv
Cap$ )$ # fost pre'entat modul de or)ani'are a eviden5ei te0nico ( operative a )estiunilor4 a
metodelor de calcul te0nic utili'ate 2n inventarierea faptic1 a unor bunuri sau valori precum 3i a normelor de
2ntocmire 3i utili'are a formularelor specifice 9 listele de inventariere ;
Cap$ 1$ #u fost prelucrate modalit15ile de inventariere4 a unor elemente de activ sau pasiv specifice
institu5iei 3i au fost predate participan5ilor preci'1ri scrise
Cap$ 2$ #u fost prelucrate principalele norme de protec5ia muncii 3i ,S/4 specifice )estiunilor care
vor fi inventariate
Cap$ 3$ # fost pre'entat modelul de declara5ie al )estionarilor 3i modul de ob5inere a acesteia 3i s(a
subliniat necesitatea verific1rii e$isten5ei4 actelor de deci'ie intern1 transmise )estionarilor privind p1strarea4
depo'itarea4 conservarea 3i asi)urarea inte)rit15ii acestora4 de c1tre fiecare subcomisie
Cap$ 1$ Nu / # fost predat ec0ipament de protec5ie deoarece H
Cap$ 4$ Nu / #u fost predate instrumente sau aparate de m1surat deoarece H
,ersoana care a efectuat instruirea>
HHHHHHHHH 666666666666666666
9numele 3i prenumele; 9semn1tura;
+embrii comisiilor de inventariere care au participat la instruire 3i care au primit preci'1ri scrise>
Nr
crt
Numele <i prenumele Semn>tura
PRECI@RI
24
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )5 din &#
E%emplar nr$" #
privind activitatea de inventariere
Atribu!iile *etionarilor
pentru pre*>tirea *etiunii Fn vederea inventarierii"
D#= #ran<area bunurilor pe sortotipodimensiuniC
D)= Codificarea tuturor bunurilor 3i etic0etarea de raftC
D&= /nscrip5ionarea mi<loacelor fi$e 3i a obiectelor de inventarC
D2= Confruntarea datelor din eviden5a contabil1 cu cele din eviden5a te0nico(operativ1 a
)estiunii
Atribu!iile comiiei de inventariere"
D#= 8uarea declara5iei scrise de la )estionar 9conform modelului pre'entat;C
D)= /dentificarea tuturor locurilor 92nc1perilor; 2n care pot fi depo'itate bunuri de natura celor
supuse inventarierii C
D&= Sa asi)ure inc0iderea si si)ilarea spatiilor de depo'itare4 in pre'enta )estionarului4 ori de
cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste )estiunea #tunci cand bunurile
supuse inventarierii4 )estionate de catre o sin)ura persoana4 sunt depo'itate in locuri diferite sau
)estiunea are mai multe cai de acces4 membrii comisiei care efectuea'a inventarierea trebuie sa
si)ile'e toate aceste locuri si caile lor de acces4 cu e$ceptia locului in care a inceput inventarierea4
care se si)ilea'a numai in ca'ul cand inventarierea nu se termina intr(o sin)ura 'i 8a reluarea
lucrarilor se verifica daca si)iliul este intactC in ca' contrar4 acest fapt se va consemna intr(un
proces(verbal de constatare4 care se semnea'a de catre comisia de inventariere si de catre )estionar4
luandu(se masurile corespun'atoare Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in
cadrul )estiunii inventariate in locuri special amena<ate 9fisete4 casete4 dulapuri etc;4 incuiate si
si)ilate ,resedintele comisiei de inventariere raspunde de operatiunea de si)ilareC
D2= Sa bare'e si sa semne'e4 la ultima operatiune4 fisele de ma)a'ie4 mentionand data la care
s(au inventariat bunurile4 sa vi'e'e documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri4 e$istente in
)estiune4 dar neinre)istrate4 sa dispuna inre)istrarea acestora in fisele de ma)a'ie si predarea lor la
contabilitate4 astfel incat situatia scriptica a )estiunii sa reflecte realitateaC S1 controle'e dac1 toate
instrumentele 3i aparatele de m1sur1 au fost verificate4 etalonate 3i sunt 2n stare de func5ionareC
D5= Sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din 'iua curenta4
solicitand depunerea numerarului la casieria entitatii 9la )estiunile cu van'are cu amanuntul;C
D1= Sa controle'e daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost
verificate si daca sunt in buna stare de functionareC in ca'ul in care )estionarul nu s(a pre'entat la
data si ora fi$ate pentru inceperea operatiunilor de inventariere4 comisia de inventariere si)ilea'a
)estiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau administratorului4 ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obli)atia )estionarii entitatii4 conform procedurilor proprii privind
inventarierea
#ceste persoane au obli)atia sa il incunostinte'e imediat4 in scris4 pe )estionar despre
repro)ramarea inventarierii ce trebuie sa se efectue'e4 indicand locul4 'iua si ora fi$ate pentru
inceperea operatiunilor de inventariereDaca )estionarul nu se pre'inta nici de aceasta data la locul4
data si ora fi$ate4 inventarierea se efectuea'a de catre comisia de inventariere in pre'enta
repre'entantului sau le)al sau a altei persoane4 numita prin deci'ie scrisa4 care sa il repre'inte pe
)estionar
25
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )1 din &#
E%emplar nr$" #
D4= S1 or)ani'e'e 'one tampon4 2n care vor avea loc toate opera5iile de intr1ri 3i iesiri4 din
timpul inventarierii4 3i care vor fi certificate 2n documentele <ustificative 2ntocmite4 de c1tre
membrii comisiei de inventariere cu men5iunile Bprimit / eliberat 2n timpul inventarieriiIC
D3= #fi3area pe u3a de intrare 2n )estiune a perioadei de efectuare a inventarierii
D7= ,re'entarea listelor de inventar persoanei 2mputernicite din compartimentul financiar
contabil4 pentru certificarea con5inutului 9calcularea diferen5elor valorice4 e$actitatea soldului
scriptic4 e$actitatea calculelor efectuate;
Inventarierea AC6IAELOR 0IEE NECORPORALE cont> Fn"
a= identificarea faptic1 a activelor4 2n ba'a documentelor prin care se atest1 dreptul de
proprietate4 e$isten5a 3i apartenen5a la unitatea de5in1toareC
b= determinarea )radului de utilitate 3i de depreciere4 prin stabilirea urm1toarelor st1ri>
2ncet1rii sau apropierii 2ncet1rii cererii sau nevoii de servicii furni'ate de activC
bunul va fi inutili'abil sau trebuie cedatC
e$ist1 o deci'ie de oprire a construc5iei unui activ 2nainte de terminare sau punere 2n
func5iuneC
performan5a sa 2n furni'area serviciilor este inferioar1 celei preconi'ateC
modific1ri de te0nolo)ie sau le)isla5ie 2n domeniu
Inventarierea AC6IAELOR 0IEE CORPORALE cont> Fn "
a= identificarea faptic1 a activelor4 2n ba'a documentelor prin care se atest1 dreptul de
proprietate4sc0i5elor de amplasament 3i a dosarelor te0niceC
b= determinarea )radului de utilitate 3i de depreciere prin stabilirea urm1toarelor st1ri >
deterior1rii fi'ice a activuluiC
2ncet1rii sau apropierii 2ncet1rii cererii sau nevoii de servicii furni'ate de activC
bunul va fi inutili'abil sau trebuie cedatC
e$ist1 o deci'ie de oprire a construc5iei unui activ 2nainte de terminare sau punere 2n
func5iuneC
performan5a sa 2n furni'area serviciilor este inferioar1 celei preconi'ateC
modific1ri de te0nolo)ie sau le)isla5ie 2n domeniu
Inventarierea I.OCILI@RILOR CORPORALE ;I NECORPORALE JN CURS DE
EEECUIE cont> Fn"
a= verificarea conformit15ii documenta5ei e$istenteC
b= evaluarea4 stadiului fi'ic al fiec1rui obiect 2n parte4la data inventarierii4 pe ba'a
documenta5iei 3i a lucr1rilor efectiv constatate la fata locului
c= stabilirea cau'elor care au condus la e$isten5a unor investi5ii sistate sau abandonate C
Inventarierea AC6IAELOR 0INANCIARE cont> Fn"
identificarea nominal1 a titlurilor de crean51 3i 2nre)istrarea acestora 2n situa5ii analitice care s1
cuprind1>
a= pentru ac5iunile de5inute la societ15i comerciale4 2n calitate de ac5ionar>
denumirea 3i durata societ15ii comercialeC
num1rul4 cate)oria 3i valoarea nominal1 a ac5iunilorC
2.
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )4 din &#
E%emplar nr$" #
nr 3i data actului constitutiv sau aditionalC
b= pentru titluri de participare la or)anisme financiare interna5ionale>
denumirea or)anismului interna5ionalC
num1rul4 tipul sau cate)oria titlului C
seria 3i data titluluiC
valoarea nominal1
c= pentru depo'ite 3i )aran5ii depuse la furni'orii de utilit15i>
denumirea institu5iei sau a societ15ii debitoareC
tipul4 durata acord1rii4 tipul de depo'it4 felul )aran5iei4 valoareaC
nr3i data contractului sau a actului prin care s(a constituit dreptul de crean51
Inventarierea S6OCURILOR cont> Fn "
a= determinarea stocurilor faptice prin num1rare4 c?nt1rire4 transva'are 3i m1surare sau
cubare4 dup1 ca'C
b= 2n situa5ia lic0idelor 3i a altor produse de mas1 a c1ror cantitate nu poate fi stabilit1 prin
metode clasice se vor respecta modalit15ile specifice de inventariere a unor bunuri aprobate de
ordonatorul de credite
c= materialele de natura obiectelor de inventar 2n folosin514 inventariate pe fiecare
persoan14 se centrali'ea'1 3i se compar1 cu datele din eviden5a te0nico(operativ14precum 3i cu
datele din eviden5a contabil1
d= pentru bunurile aflate la ter5i4 comisia de inventariere verific1>
e$isten5a 3i conformitatea documentelor de predare ( primire 3i de livrare C
2ntocme3te listele de inventariere4
iar persoana care )estionea'1 contul >
2ntocme3te 3i transmite ter5ilor cererile de confirmare43i
ata3ea'a confirm1rile primite la listele de inventariere
Inventarierea CREANELOR ;I OCLI:AIILOR 0A6 DE 6ERI+
Dprovenite din opera!iuni comerciale+ adminitrarea impo'itelor <i ta%elor <i avanuri+
cuprine Fn *rupele de conturi )&+ 2(+ 2# <i 21= cont> Fn "
a= identificarea nominal1 a debitorilor 3i creditorilor4 3i calculul ponderii crean5ei sau a
obli)a5iei 2n totalul soldului contului sinteticC
b= stabilirea metodei de confirmare4 care poate fi>
prin e$tras de contC
prin efectuarea de puncta<e reciproce
c= verificarea crean5ei 3i a obli)a5iei de5inute prin>
e$isten5a documentelor care constituie titlu de crean51>
- facturi 4 contracte 4 bilet la ordin4 cambie4 trat14 etcCK
- titluri e$ecutorii sau alte acte le)ale din care re'ult1 drepturi patrimoniale C
2ncadrarea 2n termenul de plat1 sau de 2ncasare
d= 2ntocmirea situa5iilor nominale 4 cu debitorii 3i creditorii verifica5i 4 pentru <ustificarea
soldului fiec1rui cont sintetic cu preci'area modalit15ii de confirmare9e$ecutat1 de c1tre persoana
autori'at1 din compartimentul de contabilitate;
Situa5iile nominale se identific1 prin denumirea institutiei 3i a compartimentului care 5ine
contul4 denumirea 3i simbolul contului sintetic inventariat 3i poart1 semnaturile comisiei de recep5ie
3i responsabilului de cont Situa5iile nominale con5in urmatoarele informa5ii minime>
2-
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )3 din &#
E%emplar nr$" #
denumirea clientului4 a)en5iei sau autorit15ii de implementare4debitorului sau a
creditorului
denumirea actului le)al 4 nr3i data
valoarea crean5ei sau a obli)a5iei
Inventarierea DISPONICILI66ILOR CNE;6I a,late Fn conturi la b>nci <i la
unit>!ile 6re'oreriei Statului+ cont> Fn"
a= verificarea conformit15ii e$traselor de cont4 3i
b= confruntarea soldurilor din e$trasele de cont 4 din 'iua de 31 decembrie sau din ultima
'i lucr1toare a anului4 cu soldurile din contabilitateC
c= 2ntocmirea situa5iilor analitice pe fiecare sold de cont sintetic
Inventarierea DISPONICILI6ILOR Fn lei <i valut> din caieria unit>!ii cont> Fn"
a= efectuarea controlului de cas1 2n conformitate cu prevederile le)ale4 2n ultima 'i
lucr1toare a e$erci5iului financiarC
b= confruntarea soldurilor din re)istrul de cas1 4din ultima 'i lucr1toare a e$erci5iului4 cu
monetarul 3i cu cele din contabilitate4 dup1 inre)istrarea tuturor opera5iunilor de 2ncas1ri 3i pl15i
aferente e$erci5iului financiarC
Inventarierea CECURILOR ;I E0EC6ELOR CO.ERCIALE primite de la clien!i Dct$ 5## =
cont> Fn"
a= verificarea condi5iilor de form1 3i fond prev1'ute de le)isla5ia 2n vi)oareC
b= verificarea termenelor de 2ncasareC
c= confruntarea soldului contului sintetic cu totalul cate)oriilor de efecte inventariate
Inventarierea AL6OR AALORI Dct$5&)= cont> in "
a= verificarea autenticit15ii fiec1rui element 4 )ruparea pe cate)orii de valori 3i calcularea
valorii lor totale utili'?ndu(se valoarea nominal1 a imprimatuluiC
b= confruntarea soldurilor conturilor sintetice de )r// cu totalul valoric al cate)oriei din
fiecare list1 de inventariere
Inventarierea ACREDI6IAELOR cont> Fn"
a= verificarea documentelor <ustificative din care re'ult1 obli)a5ia desc0iderii
acreditivelorC
b= verificarea documentelor care <ustific1 acordarea 3i termenelor de decontare a
avansurilor pe fiecare titular de avansuriC
c= confruntarea e$traselor de cont cu soldurile conturilor din conturile sintetice 3i totalul
listelor de inventariereC
d= 2nscrierea 2n listele de inventariere 4 a furni'orilor beneficiari de acreditive / titularilor
de avansuri 4 nr3i data documentelor <ustificative 4 suma 3i termenul de plat1 sau de decontare
Inventarierea CON6URILOR JN A0ARA CILANULUI cont> Fn"
a= *aran!ii"
verificarea conformit15ii 3i le)alit15ii fiec1rui tip de )aran5ieC
transmiterea cererilor pentru confirmarea valabilit15ii scrisorilor de )aran5ie bancar1
de c1tre b1ncile emitente
2%
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina )7 din &#
E%emplar nr$" #
2ntocmirea listelor de inventariere pe debitori4 pe tipuri de )aran5ii 3i sume
b= bunuri <i valori"
identificarea bunurilor 2n ba'a specifica5iilor din actelor de predare(primire 3i a
documentelor de livrare 3i
evaluarea utilit15ii bunurilor respectiveC
consemnarea 2n listele de inventariere a denumirii ter5ului4 nr 3i data documentului
de predare(primire 3i ale documentului de livrare4 denumirea bunurilor 3i valoarea4 iar persoana care
)estionea'1 contul>
transmite ter5ilor listele de inventariere pentru confirmare4 3i
ata3ea'a confirm1rile primite la listele de inventariere
Pentru inventarierea altor elemente de activ i de pasiv ce nu reprezint unuri este
suficient1 pre'entarea lor 2n situa5ii analitice distincte care s1 fie totali'ate 3i s1 <ustifice soldul
conturilor sintetice respective 2n care acestea sunt cuprinse
Situa5iile analitice se 2ntocmesc 3i se semnea'1 de persoanele care administrea'1 conturile
sintetice 3i sunt supuse verific1rii 3i certific1rii comisiei de inventariere
2!
Ane%a Nr$" 5
,&*CEDL&# 02
Ed> 01 ,a) 30/31
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina &( din &#
E%emplar nr$" #
DECLARAIE DE INAEN6AR
Subsemnatul HHHHHHH la HHHHHHHHHHHH pe func5ia de
)estionar al HHHH numit prin deci'ia nr H din data de H declar>

D#= Doate valorile materiale 3i b1ne3ti aflate 2n )estiunea subsemnatului se )1sesc 2n 2nc1perile>
HHHHHHHHH

D)= ,osed 9nu posed; valori materiale 3i b1ne3ti apar5in?nd ter5ilor


HHHHHHHHH

D&= #m 9nu am; cunostinta de e$istenta unor plusuri sau minusuri 2n valoare 9cantitate; de
HHHHHHHHH

D2= #m 9nu am; eliberat valori materiale 3i b1ne3ti f1r1 documente le)ale
@eneficiar
@eneficiar HHHHHHHHHHHH
@eneficiar HHHHHHHHH
D5= #m 9nu am; valori materiale nereceptionate sau care trebuie e$pediate4 pentru care sau 2ntocmit
documentele aferente 2n cantitate de>
HHHHHHHHH

D1= #m 9nu am; documente de primire/eliberare care nu au fost operate 2n evidenta operativ1 sau nu au fost
predate la contabilitate>


D4= De5in 9nu de5in; numerar din v?n'area m1rfurilor aflate 2n )estiune4 de lei>
HH
H
D3= Lltimele documente de intrare sunt>
felul nr din data de
felul nr din data de
D7= Lltimele documente de ie3ire sunt>
felul nr din data de
felul nr din data de
D#(= Lltimul raport de )estiune a fost 2nc0eiat la data de HHH pentru perioada HHH
D##= Dac1 mai aveti ceva de ad1u)at HHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Semn1turi D#D# EN F#D# N*#SD&N =ESD/*N#&
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Data ora
30
Unitatea de
invatamant
____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor
de activ i de paiv
Edi!ia" #
Nr$de e%$" &
Revi'ia" #
Nr$de e%$ " &
Cod" P$O$ ()
Pa*ina &# din &#
E%emplar nr$" #
Nr HHHHHH / HHHHHHHH
APROCA6
ORDONA6OR DE CREDI6E
HHHHHHHHHHHHHH
PROCES/AERCAL
al Comiiei de inventariere nr$ I$
din data de IIIIIIIII$$
Cap$ #$ Date de identi,icare "
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9se trec> nr 3i data deci'iei de numire a comisiei de inventariere4 numele 3i prenumele membrilor4
)estiunea/)estiunile inventariate4 denumirea elementului/elementelor inventariate4 data 2nceperii 3i termin1rii
opera5iunii de inventariere;
Cap$ )$ Re'ultatele inventarierii "
Lite de inventariere
Situa!ii analitice
ContK= Denumire
cont - element
inventariat
Sold
criptic
la data"
II$
Aaloare contabil>
Nr$
crt
$
Denumire *etiune
-reponabil bunuri
-cont$
Aaloare
Inventar la
Data II$
Di,eren!e
Plu .inu
#$ )$ 1$ 2$ 3$ 1$ 4$ 3$
Dotal4din care>
:; /nre)istr1rile se fac 2n ordinea cresc1toare a conturilor care au fost inventariate
Cap$ 1$ Contat>ri "
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9Se trec constat1rile comisiei privind p1strarea4 depo'itarea4 conservarea4 asi)urarea inte)rit15ii bunurilor din
)estiuni4 precum 3i alte aspecte considerate semnificative 3i le)ate de )estiunile verificate;
Cap$ 2$ Conclu'ii <i propuneri"
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9se trec date cu privire la>
lipsuri 3i/sau plusuri constatateC
pa)ube din crean5e prescriseC
stocurile depreciate4 f1r1 mi3care sau cu mi3care lent1C
bunurile lips1 propuse pentru compensare cu plusuri constatateC
scoaterea din u' a obiectelor de inventar 3i declasare sau casare a unor stocuri 9se ane$ea'1
listele de inventariere aferente fiec1rei po'i5ii;9ve'i procedurile aferente;C
modul de re)ulari'are a diferen5elor dintre datele din contabilitate 3i cele faptice4
persoanele vinovate 3i propuneri de m1suri 2n le)1tur1 cu acestea;
CO.ISIA DE INAEN6ARIERE
Nume 3i prenume calitatea semn1tura
166666666666666666666666666666666666666666666666
266666666666666666666666666666666666666666666666
31
Antetul intitu!iei publice
Ane%a Nr$" 1
,&*CEDL&# 02
Ed> 01 ,a) 31/31