Sunteți pe pagina 1din 14

Nesecret

(denumirea agentului economic) Exemplar unic


(localitatea)
(judeul)
Nr. din .

CARNET DE MOBILIZARE

ntocmit la data de:
...
APROB
Conductorul agentului economic
....................
(nume, prenume, semntura, L.S.)
ROG A APROBA
Preedintele
comisiei pentru probleme de aprare
....
(nume, prenume, semntura)


CUPRINS
1. Date generale
2. Personalul de conducere i membrii comisiei pentru probleme de aprare.
. Principalele acte normati!e speci"ice domeniului pregtirii economiei i a teritoriului pentru aprare..
#. $esponsabilit%ile agentului economic &n domeniul pregtirii economiei i a teritoriului pentru aprare ..
'. Sarcini obligatorii la mobili(are)..
a) *sigurarea cererilor unit%ilor militare pe timpul e+ecutrii mobili(rii....................................................................................................
b) *sigurarea produselor pentru consumul ra%ionali(at al popula%iei..............................................................................................................
,. *locri de energie electric, ga(e naturale i combustibili pentru reali(area sarcinilor obligatorii..................................................................
-. .ecesarul de materii prime i materiale pentru reali(area sarcinilor obligatorii..............................................................................................
/. 0!iden%a bunurilor rec1i(i%ionabile ..................................................................................................................................................................
.ot)
1. Datele con%inute de carnetul de mobili(are au caracter con"iden%ial, ne"iind destinate in"ormrii publice. De(!luirea total sau par%ial a
datelor de ctre utili(atori se consider o !iolare a dreptului de proprietate i !a "i tratat con"orm legilor &n !igoare.
2. Carnetul de mobili(are se pune la dispo(i%ie pentru consultare persoanelor care e+ecut controale, numai cu acordul e"ului 2.3.0.P.4.*.

Nesecret
Anexa nr. 1
Exemplar nr.
DATE GENERALE
1. Denumirea complet a agentului economic:
CUI:
. Adresa: cod potal:
Sediul central: localitatea, ector, trada, nr.:
tele!on: !ax:
e"
mail:
#iliale(unde ete ca$ul): localitatea, ector, trada, nr.:
tele!on: !ax: e"mail:
!. Numrul mediu de salariai:
". Obiectul de activitate: cod CAE%:

#. Ramura industrial conform codificrii CPSA:
$. Capital social (&'%): ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %. Cifra de afaceri (&'%):((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
&. Numrul de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((
SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)
Nesecret
Anexa nr. *
Exemplar nr.
PERSONALUL DE CONDUCERE )I 'E'BRII CO'ISIEI PENTRU PROBLE'E DE AP(RARE
NR.
CRT.
NU'ELE )I PRENU'ELE
*UNC+IA
TELE*ON, N CADRUL CONDUCERII
AGENTULUI ECONO'IC
N CADRUL CO'ISIEI PENTRU
PROBLE'E DE AP(RARE
- 1 ! "
1.
.
!.
".
#.
$.
%.
&.
..
1-.
11.
1.
.245 ) 4abelul !a include date ale persoanelor din conducerea agentului economic, ale membrilor comisiei pentru probleme de aprare i ale
responsabilului cu e!iden%a militar i mobili(area la locul de munc. .umrul membrilor i componen%a comisiei pentru probleme de
aprare se stabilesc prin deci(ia conductorului agentului economic, con"orm art. ,1 din 6.7. nr. -89288#.
: se trec numai pentru conductorul agentului economic, preedintele comisiei pentru probleme de aprare i responsabilul cu e!iden%a
militar i mobili(area la locul de munc.
SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)
Nesecret
Anexa nr. +
Exemplar nr.

PRINCIPALELE ACTE NOR'ATI/E SPECI*ICE
DO'ENIULUI PREG(TIRII ECONO'IEI NA+IONALE )I A TERITORIULUI PENTRU AP(RARE
NR.
CRT.
DENU'IREA ACTULUI NOR'ATI/
'ONITORUL O*ICIAL
N CARE S0A PUBLICAT
OBS.
! Le1ea n2. "%%3--! pri!ind pregtirea economiei na%ionale i a teritoriului pentru aprare. /2#, partea ;, 28.11.288
2.
4ot5262ea G78e2n7l7i n2. !%-3--" pentru aprobarea .ormelor metodologice de aplicare a
Legii nr. #--9288 pri!ind pregtirea economiei na%ionale i a teritoriului pentru aprare.
2/-, partea ;, 81.8#.288#
.
4ot5262ea G78e2n7l7i n2. "1"3--" pri!ind aprobarea $egulamentului de "unc%ionare a
sistemului de priorit%i i alocare a resurselor pentru aprare.
2-#, partea ;, 2<.8.288#
#.
Le1ea n2. 1!31..% pri!ind rec1i(i%iile de bunuri i prestrile de ser!icii &n interes public,
completat i modi"icat cu Le1ea n2. "1-3--".
1,1, partea ;, 1/.8-.2882
</,, partea ;, 2-.18.288#
'.
4ot5262ea G78e2n7l7i n2. 1.3--# pentru aprobarea .ormelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 1291<<- pri!ind rec1i(i%iile de bunuri i pretrile de ser!icii &n interes public.
82, partea ;, 11.8#.288'
,. O2din7l n2. $! pri!ind aprobarea .omenclatorului bunurilor rec1i(i%ionabile. /2,, partea ;, 8-.8<.288#
-.
4ot5262ea G78e2n7l7i n2. !!&3-- pentru asigurarea "or%ei de munc necesare la mobili(are i
pe timp de r(boi cu personal cu obliga%ii militare.
1,1, partea ;, 8.8#.2882
/.
O2din7l nr. 1-.31.$33#3#31$.!-3$!3#"- din --! pentru aprobarea .ormelor pri!ind elaborarea
programelor de des"acere a mr"urilor prin introducerea sistemului de distribuire ctre popula%ie a
principalelor produse alimentare pe ba( de ra%ii i cartele, &n ca( de mobili(are i r(boi.
,/, partea ;, 8/.8<.288
<.
O2din7l nr.-$13!.31.1 din --" pri!ind aprobarea modelului, caracteristicilor, condi%iilor de
tiprire i pstrare a cartelelor pentru distribuirea ctre popula%ie a principalelor produse
alimentare i nealimentare pe ba( de ra%ii i cartele, &n ca( de mobili(are i r(boi.
/1/, partea ;, 8,.8<.288#
18.
O2din7l nr. 1%113--" pentru aprobarea .ormelor metodologice pri!ind "inan%area ac%iunilor de
pregtire a economiei na%ionale i a teritoriului pentru aprare i &ntocmirea bugetului de stat
pentru r(boi.
/,, partea ;, 2,.81.288'
11. Le1ea n2. 1&3-- pri!ind protec%ia in"orma%iilor clasi"icate. 2#/, partea ;, 12.8#.2882
12.
4ot5262ea G78e2n7l7i n2. #&#3-- pentru aprobarea Standardelor na%ionale de protec%ie a
in"orma%iilor clasi"icate &n $om=nia.
#/', partea ;, 8'.8-.2882
1. 4ot5262ea G78e2n7l7i n2. %&13-- pri!ind protec%ia in"orma%iilor secrete de ser!iciu. '-', partea ;, 8'.8-.2882
Nesecret
Anexa nr. ,
Exemplar nr.
RESPONSABILIT(+ILE AGENTULUI ECONO'IC N DO'ENIUL PREG(TIRII ECONO'IEI
NA+IONALE )I A TERITORIULUI PENTRU AP(RARE
NR.
CRT.
DENU'IREA RESPONSABILIT(+ILOR
CINE R(SPUNDE
TER'EN DE
REALI9ARE
OBSER/A+II
A: RESPONSABILIT(+I PE TI'P DE PACE
1.
.umirea de ctre conductorul agentului economic, prin deci(ie, a Comisiei
pentru probleme de aprare i stabilirea sarcinilor membrilor comisiei.
Conductorul agentului
economic
La primirea sarcinilor
de plan

2.
.umirea de ctre conductorul agentului economic, prin deci(ie, a
responsabilului cu e!iden%a militar i mobili(area la locul de munc.
Conductorul agentului
economic
La primirea sarcinilor
de plan
.
;nstruirea membrilor Comisiei pentru probleme de aprare pentru &ntocmirea
Carnetului de mobili(are pe ba(a sarcinilor transmise de 2.3.0.P.4.*.
Conductorul agentului
economic
La primirea sarcinilor
de plan
#.
*ctuali(area Carnetului de mobili(are la producerea sc1imbrilor &n dotarea
cu mi>loace de transport, sc1imbarea domeniului de acti!itate i modi"icarea
capacit%ilor de produc%ie. ;n"ormare ctre 2.3.0.P.4.*. pri!ind modi"icrile
din structura societ%ii, care a"ectea( &ndeplinirea sarcinilor obligatorii la
mobili(are sau r(boi.
Preedintele comisiei
pentru probleme de
aprare
La producerea
modi"icrii
'. *nali(a stadiului pregtirii de mobili(are la ni!elul agentului economic.
Preedintele comisiei
pentru probleme de
aprare
P=n la 1.8.
,.
?ntocmirea i actuali(area @&egitrului pentru e-idena nominal) a
angajailor care au o.ligaii militare ( re$er-iti )/ A ane+a nr. # 9 6.7. / 9
2882.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
Permanent
-.
?ntocmirea i transmiterea la 2.3.0.P.4.*. i C.3.B. a @Cererii de mo.ili$are
la lucul de munc)0 i a 0 1a.elului cuprin$2nd !unciile pe care pot !i
3ncadrai re$er-itii mo.ili$ai la locul de munc) @. A ane+ele nr. 1 i 2 9 6.7.
/ 9 2882.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
La <8 (ile de la
primirea sarcinilor de
plan
NR.
CRT.
DENU'IREA RESPONSABILIT(+ILOR
CINE R(SPUNDE
TER'EN DE
REALI9ARE
OBSER/A+II
/.
?ntocmirea i transmiterea la C.3.B. a @1a.elului nominal cuprin$2nd
re$er-itii angajai a!lai 3n e-idena C.4.5. care pot !i mo.ili$ai la locul de
munc) @ A ane+a nr.' 9 6.7. /9 2882.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
Dup primirea
@ Comunic)rii pri-ind
apro.area !unciilorC
<. Deri"icarea li!retelor militare ale re(er!itilor anga>a%i.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
Permanent
18.
Participarea la Con!ocarea pe linia pregtirii de mobili(are a conductorilor
agen%ilor economic cu sarcini la mobili(are &n ba(a 6.7. 28 9 1<</ cu
modi"icrile i completrile ulterioare.
Conductorul agentului
economic,
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
2 data la 2 ani
11.
?ntocmirea i transmiterea la 2.3.0.P.4.*. a @ #iei cu exitentul .unurilor
rec6i$iiona.ile la data (((((/ ( con"orm .omenclatorului bunurilor
rec1i(i%ionabile ).
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
*nual, p=n la s"=ritul
trimestrului ;D
12.
?naintarea de cereri de rec1i(i%ii pentru bunurile necesare &ndeplinirii
sarcinilor obligatorii la mobili(are.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
*nual, p=n la s"=ritul
trimestrului ;D
1.
4ransmiterea la 2.3.0.P.4.*. i C.3.B. a modi"icrilor inter!enite &n
e!iden%a, e+isten%a i starea te1nic a bunurilor rec1i(i%ionabile.
Preedintele comisiei
pentru probleme de
aprare
Semestrial
1#. *utori(area persoanelor care au acces la documentele clasi"icate (SS!).
Conductorul agentului
economic
Permanent
B: RESPONSABILIT(+I PE TI'P DE 'OBILI9ARE SAU R(9BOI
1. Con!ocarea Comisiei pentru probleme de aprare i stabilirea msurilor
impuse de situa%ia concret.
Preedintele comisiei
pentru probleme de
aprare
2.
Pregtirea predarii materialelor, produselor i mi>loacelor de transport
pre!(ute a se rec1i(i%iona , &n cantit%ile i pentru bene"iciarii stabili%i prin
gra"ic de ctre C.3.B.
Comisia pentru
probleme de aprare
.
Deri"icarea stocurilor de materiale i produse din depo(ite i maga(ii. Director te1nic
#. Completarea documentelor de predare a materialelor i mi>loacelor de
transport supuse rec1i(i%ionrii.
Director economic
'. 3onitori(area acti!it%ii de apro!i(ionare cu materii prime i materiale, pe
ba(a cererilor de apro!i(ionare transmise agen%ilor economici "urni(ori .
Director te1nic
NR.
CRT.
DENU'IREA RESPONSABILIT(+ILOR
CINE R(SPUNDE
TER'EN DE
REALI9ARE
OBSER/A+II
,.
Pre(int la C.3.B. @1a.elul cuprin$2nd re$er-itii angajai a!lai 3n e-idena
C.4.5. mo.ili$ai la locul de munc) @ i Cli-retele militare @ ale personalului
aprobat pentru &nscrierea men%iunii 0 mo.ili$at la locul de munc)0.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
-. 4rimiterea re(er!itilor din sc1imbul de lucru la locurile de pre(entare
&nscrise pe li!retele militare.
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
/. $eorgani(area "lu+ului te1nologic i a acti!it%ilor de apro!i(ionare A
des"acere pentru asigurarea &ndeplinirii sarcinilor obligatorii primite.
Director te1nic,
Director economic
<. *sigurarea &n permanen% a managementului situa%iei de mobili(are sau
r(boi, la ni!elul cerin%elor.
Conductorul agentului
economic,
Preedintele comisiei
pentru probleme de
aprare
18.
Colaborarea permanent cu 230P4* pentru &ndeplinirea sarcinilor
obligatorii la mobili(are sau r(boi.
Preedintele comisiei
pentru probleme de
aprare,
$esponsabilul cu
e!iden%a militar
SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)

Nesecret
Anexa nr. 7
Exemplar nr.
SARCINI OBLIGATORII LA 'OBILI9ARE
A: ASIGURAREA CERERILOR UNIT(+ILOR 'ILITARE PE TI'PUL E;ECUT(RII 'OBILI9(RII
NR.
CRT.
DENU'IREA
PRODUSELOR
U.'.
CANTITATE
BENE*ICIARI OBS.
9 1 9 9 ! 9 " 9 #
- 1 ! " # $ % & .
1.
.
!.
B: ASIGURAREA PRODUSELOR PENTRU CONSU'UL RA+IONALI9AT AL POPULA+IEI
NR.
CRT.
DENU'IREA
PRODUSELOR
U.'.
CANTITATE
<pentru un an de $ile:
BENE*ICIARI OBS.
- 1 ! " #
1.
2.
.
.ot) 1. 91= 9=.......= 9# repre(int primele (ile de la declararea mobili(rii. .umrul ma+im de (ile este stabilit de centrul militar >ude%ean, corelat cu
speci"icul la mobili(are al "or%elor sistemului na%ional de aprare din teritoriu (armat, structuri ale 3inisterului *dministra%iei i ;nternelor, protec%ie ci!il,
etc.E art.11 i 12 din Legea nr.#'91<<#, cu completrile i modi"icrile ulterioare).
2. Coloana A: & >BENE*ICIARI? se completea( cu unit%ile militare bene"iciare, comunicate de centrul militar >ude%ean.
. Coloana B: " >BENE*ICIARI? se completea( cu localit%ile &n care se !or des"ace produsele. Se comunic de o"iciul de mobili(are a economiei
i pregtire a teritoriului pentru aprare >ude%ean.

SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)

Nesecret
Anexa nr.8
Exemplar nr.
ALOC(RI DE ENERGIE ELECTRIC(= GA9E NATURALE )I CO'BUSTIBILI
PENTRU REALI9AREA SARCINILOR OBLIGATORII
NR.
CRT.
DENU'IREA
PRODUSELOR
U.'. CANTITATEA ALOCAT( AGENTUL ECONO'IC *URNI9OR OBSER/A+II
1.
0.0$7;0 0L0C4$;C5 7F1
#.
7*G0 .*4H$*L0 3ii mc
-.
I0.G;.0 *H42 4one
18.
3242$;.0 *H42 4one
.ot) 1. Pentru asigurarea cererilor unit%ilor militare, necesarul de energie electric, ga(e naturale i combustibili auto corespunde sarcinilor obligatorii pe
perioada e+ecutrii mobili(rii.
2. Pentru asigurarea produselor pentru consumul ra%ionali(at al popula%iei, necesarul de energie electric, ga(e naturale i combustibili auto corespunde
sarcinilor obligatorii pe o perioad de 1 an de (ile.
SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)
Nesecret
Anexa nr. 9
Exemplar nr.
NECESARUL DE 'ATERII PRI'E )I 'ATERIALE
PENTRU REALI9AREA SARCINILOR OBLIGATORII
NR.
CRT.
DENU'IREA 'ATERIILOR PRI'E
)I 'ATERIALELOR
COD C.P.S.A. U.'.
CANTITATEA
NECESAR(
AGENTUL ECONO'IC
*URNI9OR
OBSER/A+II
- 1 ! " # $
1.
2.
.
#.
'.
,.
-.
/.
<.
18.
.ot) *gentul economic productor transmite "urni(orilor cereri de apro!i(ionare cu materii prime i materiale necesare reali(rii sarcinilor la
mobili(are, care pentru "urni(ori de!in sarcini obligatorii.
SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)
Nesecret
Anexa nr. :
Exemplar nr.
E/IDEN+A BUNURILOR REC4I9ITIONABILE
N2.
c2t.
Den7mi2ea @7n72ilo2 2ecAiBiCiona@ile
<ma2ca= tiD7l= cod7l C.P.S.A.:
U.'.
n e8idenC5
P2e85B7te a Ei
2ecAiBiCionate
NeceFa2 Dent27 GndeDlini2ea Fa2cinii
o@li1ato2ii la mo@iliBa2e
O@F.
Total
Din ca2e in
E7ncCi7ne
Total
Se aFi1725 :
Din Da2c7l
D2oD2i7
P2in
2ecAiBiCii
- 1 ! " # $ % & .
1.
.
!.
".
#.
$.
%.
&.
..
1-.
11.
1.
.ot) *gentul economic are dreptul de a solicita Comisiei 3i+te de $ec1i(i%ii (prin o"iciul de mobili(are a economiei i pregtire a teritoriului pentru
aprare >ude%ean) completarea necesarului de bunuri, prin rec1i(i%ii (rubrica /) de la al%i agen%i economici. $ubrica / se completea( cu bunurile
rec1i(i%ionabile, comunicate de o"iciul de mobili(are a economiei i pregtire a teritoriului pentru aprare >ude%ean.
SECRETARUL
CO'ISIEI PENTRU PROLE'E DE AP(RARE
(emn)tura)
(numele i prenumele)
PRECI9(RI PRI/IND NTOC'IREA=
TRANS'ITEREA )I ACTUALI9AREA CARNETELOR DE 'OBILI9ARE
(1) Carnetul de mobili(are repre(int documentul de mobili(are, speci"ic domeniului de acti!itate al autorit%ii publice sau agentului
economic productor important prin care se concreti(ea( plani"icarea pregtirii economiei na%ionale pentru aprare. Structura i con%inutul
carnetului de mobili(are se stabilete &n con"ormitate cu metodologiile transmise de 2"iciul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
(2) ?ntocmesc carnete de mobili(are urmtoarele entit%i)
a) autorit%ile administra%iei publice locale) consiliul >ude%eanJ consiliile locale municipale, oreneti sau comunaleJ
b) agen%ii economici productori importan%i, crora li sEau stabilit sarcini obligatorii pentru) asigurarea cererilor "or%elor
sistemului na%ional de aprare pe plan localJ asigurarea produselor pentru consumul ra%ionali(at al popula%iei.
() 230P4* nu transmite carnete de mobili(are agen%ilor economici din domeniul produc%iei de aprare, care au primit sarcini pe linia
ministerelor.
(#) Carnetul de mobili(are se &ntocmete &ntrEun singur e+emplar, &n con"ormitate cu modelul transmis de 230P4* pe suport magnetic.
Preedintele comisiei pentru probleme de aprare rspunde de &ntocmirea i aprobarea carnetului de mobili(are &n termen de 8 de (ile de la
primirea sarcinilor obligatorii.
(') Pstrarea carnetului de mobili(are se stabilete de preedintele comisiei pentru probleme de aprare i la el au acces numai conductorul
unit%ii i membrii comisiei pentru probleme de aprare.
(,) Clasi"icarea carnetului de mobili(are este cea stabilit prin nomenclatorul cu in"orma%iile clasi"icate, pe domenii de acti!itate speci"ice
2"iciului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
(-) Carnetul de mobili(are se pune la dispo(i%ie pentru consultare persoanelor care e+ecut controale, altele dec=t cele apar%in=nd
230P4*, numai dup acordul e"ului 230P4*.
(/) *ctuali(area carnetului de mobili(are se "ace la sc1imbarea sarcinilor obligatorii la mobili(are, prin completarea unor noi ane+e i
distrugerea celor &nlocuite.
(<) Carnetul de mobili(are constituie obiecti! de !eri"icare pe timpul controalelor e"ectuate de personalul 230P4* sau alte persoane
&mputernicite &n acest sens.
(18) Dalabilitatea carnetului de mobili(are este pe durata e+isten%ei sarcinilor obligatorii. Dup retragerea sarcinilor obligatorii acesta &i
&ncetea( !alabilitatea i se distruge.