Sunteți pe pagina 1din 16
Klaus Teuber COTTON TS In = GNTAN | TT) atorii (erat b- } Expeditiife Cofonistifor «(atan ae) “Agenturati-vd prin fumtea Cofonstilor din Catan cu ajutorul acestor faimoase’ expeditii, (Pe harta de mai sus gist cefe opt scenar aceste descoperivi geografice. (et afla de asemenca si isteria insulei Catant Im care sunt acute (Campania este formata din opt etape, Primefe patru scenarit se orienteagdt citre regulile de Gazi ale acestei extensit si sunt mai usor de jucat, ‘Seenarife de fa cinci (a opt sunt mai complexe si au reguliaditionale, (Oa recomandlim sa jucatiscenariife in ordinea indicat, ce fa un fa opt, ‘Seenariu noua este destnat unui jc fiber, cu ide prope. ‘Aceasta extensie nu este un joc complet! ‘Aceasté extensie este compatibila cu toate Se poate juca doar impreuna cu jocul original jocurile Catan aparute pana acum care contin "Colonistii din Catar figurine de plastic. Nu este compatibila cu jocurile care contin plese delemn. ae eae In general acest joc wrmeasi regu joculi de bara“ Exist citeva rep noi, specie extensici Navigator Pentru toate scen: ile este nevoie de jocul de baz “Colonisti din Catan”. Veqi gisi un rezumat al elementelor necesare fecirui scenariu in paragraful inciculac "Materiale” Veti avea nevoie de ascmenea si de componentele jocului de baz Pentru a distinge mai bine clementele pentru tabla de joc din extensia [Navigatori, putegi observa ci acestea au un model specific pe verso. ‘ Alipigi marginile hari aga cum este indicat in ilustragil scenariilor. Cele 6 margini din jocul de bazi se folosesc cu spatel (© Ajezati regiunile de uscat gi apd in cadru, aga cum este aritat in ilustrayi. Vezi noca de la pagina 16. «© Pe regiuni se ayeaz3 conform ilustratilor, jetoanele cu numere. in sus, deoarece pe verso nu sunt imprimate portur « Pentru porturile care apar in scenariu se folosese cartonagele smici din extensia Navigatori. Se uilizeazi dupa cum urmeazi i fiecare scenatiu, se amesteci pe spate. ~ Apoi acestea se ayeazi alearoriu pe planga de joc - pe locurile marcate si se intore pe fags. 1 de fiecare joc, cartonasele cu porturi indicate pentru * Constructia unei coribi cost 1 resursi de lind (velele) si 1 resursi de lemn (chia). Corabiile au aceasi rol ca gi drumurile (nu sunt mobile) dar, spre deosebire de drumuti, portia lor poate fi modifica O corabie poate fi agezati numai la intersecyia a 2 regiuni de api (=ruti pe apa) sau incre ap gio regiune de uscat (coasti) - Fig. A 1 Cel care construieste 0 corabie, 0 va amplasa dup cum urmeazi: - Hing o ajezare su org propeiu (Fig, A‘B) silat lingo corabie existent (ramificarea este permisi) - Fig, C intre doua regiuni de apa se amplaseazi maxim I corabie ~ de-a lungul coaste - 1 corabie sau 1 drum. Nis este permish ayeatea une orbit direct in continuarea ni drum de wat sau adiugarea unui drum direct lao corabie (Fig D). Un drum poate f continua cu 0 corabie (au inves), numai dack | jucitoral consruigte mai inci oe sycrareadiaent dram respectv gi apoio corabie (Fig, D). 2 Coribiile au aceeasifuncyie pe mare casi drumurile pe uscat. © 0 corabie se conecteazi cu altele invecinate ‘© Mai multe corabii, una dupa cealati (o insiruite de coribii) reprezintd 0 ruta maritima, Ce se ajunge pe un alt gem cu ajutorul unei rute n poate construi din piesele sale disponibile, 0 nou agezare (se pistreazi regula distange!). In continuare se poate avansa numai prin constructia de drumuti spre uscat sau rute maritime citre ‘mare. (Veri Fig E). dn figure ajunge lina Inecinas ee poi consrairea nel aici Cine construieste o agezare pe coasta unei insule in faza de incepur, poate de asemenea amplasa o corabie legati de agezare in locul unui drum. Acest lucru are sens daci jucitorul intengioneazi si avanseze pe mare cat mai rapid, Este permisi modificarea amplasitii coribiilor. In acest sens turmatoarele reguli trebuie respectate: © © rue maritima, care leagi doua aseriri/orae constiuie un drum smaritim inchis. Dints-o astfl de ruth nici o corabie nu poate f seamplasati. Vezi Fig. F ‘© O ruci maritim’ care nu leagi doud ageziri/orase, constituie un drum maritim deschis. Numai de la un drum maritim deschis ultima corabie poate fireamplasatd in alti direcie (conform regulilor valabile). Vezi Fig. G «# Jucitorul care este la rind, poate reamplasa o corabie o singurd dati pre turd daci aceasta nua fost cumparata in aceeasi rund. [n cazul re jucitorul are mai multe posibilitayi (cu doua rute maritime au Ike drumuti neinchise), acesta poate alege pe care din Drum maritime decchits ultima corabie poate fi schimbats di sua fast cumparata in aceeai runda ji poate fi asezand din now conform rutclor maritime marcate cu," C) Corabii gi druamuri: 1. Cea mai lungi rutis Pentru a determina cea mai lungi ruti se iau in considerare acum si coribiile, pe lingi drumuri, Jucitorul care posed cea mai lung’ ruti de segmente continue de drumuti si/sau corabii, primeste ceartea cu "C Atengie: corabiile se considera conectate la drum doar daca intre ele se afld o agezare sau un ora. mai lung drum” Ropu are cea mai lunga rusa de schimb -4 corabii si 2 drumuri Pentru aextinde ruta la toate cele 8 elemente, acesta ar trebui sd construiasca 0 asezare intre drum si corabie (pe cdmpul 12). 2. Cartea de dezvoltare "Constructia de drumuri" Cel care joaci una din aceste ciryi, poate construi dous co Joc de doud drumuri gratuite D) Jetoane Catan Je inele Catan au roluri diverse la ficcare scenariu, Pot por fi utile la numararea final a punctelor E) Folosirea piratului Expansiunea Navigatorii congine si un pirat! in functie de scenariu se poate juca doar cu piratul Jocul cu piratul Piravul se aseazd la inceputul jocului pe mare ta! jocul marcat cu "x", Se muti, daci un jucitor 45 cu zarul numarul 7 sau daci foloseste un soldat. Piratul este aserat in mijlocul unei regiuni maritime si nu pe margin Jucitorul care muti piratul poate alege in ce zona de mare vrea i i aseze, Arunci acest jucitor poate si “fare” o resursi de la un alt jucitor, ‘are are cel putin o corabie pe marginea regiuni maritime respective Daci mai mul jucdtori au cordbii in aceasta poziti, poate alege de la care dintre acestia si “fare Cit timp piratul ocupa acea zona, nu este permisi amplasarea sau schimbarea coribiilor din vecinitatea regiunii(acestea fiind cele 6 marginale regiunil). Toate celelaltecorabii nu sune afectate de aceasti reguli Jocul cu pirat si hog Hoyul incepe jocul din pozitia indicati de scenariul respect ‘© Daci un jucitor di eu zarul numarul 7, atunct acesta poate alege si ‘mute pirarul sau hoyul. Una din cele dous figuri trebuie mutata ‘¢ Hoyul poate fi mutat in orice zona pe uscat dar si pe zonele de api. Altfel, regulile jocului de bazi sunt obligatori. Pentru regulile de mutare a piratului consuleagi paragraful de mai sus. ‘© Daci un jucitor foloseste o carte soldat, are posibilicatea fic si ‘mute horul, fie piratul - cu urmirile des F) Resurse noi: Aurul (O noutate in acest joc o reprezinti regiunea In acest car noua resursi cistigat’ este aurul de aur” ‘© Aural reprezinti moneda de schimb - eile de resurse cu aur insi, nu exist, © Daci se di cu zanal numrul uneiregiuni cu mit de aur, toi juctori care au de hua resurse vor lua cite tuna de la bane, la alegerea lor. © Cel care isi ageazi un oras lingi o astfel de regiune, primeste evident 2 cirgi cu resurse, Acestea por fi diferite G) Sfargitul jocului Jocul se rermina prin mutarea cu care un jucitor reugeste sit acumuleze rnumarul de puncte necesare pentru scenariul respectiv, Pentru a citiga este necesar si fie rindul jucitorulu respectiv iin plus acesta si anunge punctele cistigitoure acumulate | olonistii ajung pe insula Catan dupa 0 lunga calatorie i isi intemeiaza primele asezairi. Ei construiese porturi si apoi corabit cx ajutorul edrora pot sd navigheze. Indrizneti colonist se aventureaz in larg pentru a face noi descoperiri. Nu trece mus timp si apar primele stiri cum cd pe mare, mu foarte departe, se afla céteva insule mici cu zatcaminte | caurifere. Aurul este foarte pretuit pe insula Catan; corabiile sunt pregatite si in cunind vor iesi in larg, pentru a explora aceste insule. porturi speciale, 4 porturi CR Ee | 2. Pregitirea EAUSTIET Cr Insula mare (insula principal) se construieste conform regulilor _Faza de intemeiere jocului de baza. {n tabele, prima linie congine materialele pentru _Jucatorii incep prin a amplasa primele doua agezari si drumuri pe insula principal, a doua linie materialele pentru insulele mici. insula principali, aa cum este descrs in jocul de baz’. Dac un jucitor isi construieste 0 agezare pe 0 coast, acesta poate amplasa in locul drumului o corabie, putind dezwolta apoi 4 imediat o ruti maritima. Acest scenariu se joaci atit cu piratul cit gi cu hoful. Horul Jocul se termina, imediat ce unui jucator fi vine randul gi a pomeste din degert iar piratul de pe mare, din locul marcat cu "x", acumulat 13 puncte de victorie. Pentru prima agezare construiti de citre un jucitor pe o insult rmici, se primege un punet de victor (eton Catan), care se Insula principali poate fi dezvoltati in mai multe variance. plaseazii sub acea agezare. Pentru aceasta prima agezare nu conteazi Marginile insulelor mici riman neschimbate. In aceste limite, daci pe acea insu ceilali jucitori au construit sau nu alte ageziri. _regiunile si jetoanele cu numere pot fi schimbate dupa voie. ocuitorii din Catan au evoluat pede devenind navigator cu experienta Inoro 2i au ajuns la grupul de insule situat catre vest, cunoscut sub numele ~~ "Cele patru insule". Aici au gasit cémpti fertile, pasuni verzi si minreuri bogate. ‘Se stabilesc rapid primele ageziiri. x Dar abia ajunsi, colonistii sunt ménagi de curiozitatea de a vedea ce se glsete pe celelalte insule! $i pentru ca fiecare dintre ei are ambitia dea fi prezent pe toate cele patra insule, incepe rapid 0 cursa puternica de ocupare a putinelor locuri de asezari existente pe aceste noi insule. rguictomle | O CCS SSS € . Mo_| Deer _|Mintdeau| Cine | Amt _| Mang | Pipe | Pola Cantitate 19 y) 0 4 4 4 5 4 42 rtm @) @|@®@® © ®®@®® Cantitate al 1) SS 2h 2a 3) 3 2-4) 1 | 21 Materialel CConscruigi plansa de joc si agezay la final cartonagele cu porcuri (din teancul am yecesare sunt indicate in cele doui tabele. Fiecare jucitor isi poate amplasa primele dou ageriti pe insule alese la intimplare. 5 Asadar un jucitor poate avea ageriri pe una sau dows insule la incepurul jocului. Colelalte insule sunt pentru el "nedescoperite” Atengie: Daca cineva isi amplaseaza in aceasta faza de intemeiere cele dui agit pe coast, va pune in le de corabie, drumuri legate de ager Ages lucr este valabil, evident, doar pentru coast, care conduc citre alte insule. Nu si pentru marginile extetioare ale plansei. Piragi/hogi ‘Acest scenarit se joaca gi cu hogi si cu pirayi.Piragi pornese din puncral mart ct". Hori pornesc in regunca de deere Puncte cigtigitoare separate «© Pentru prima agezare, pe care un jucitor 0 construieste pe © insuli "nedescoperita”, acesta primeste 1 punct de victorie adigional (jeton Catan) (valoarea agezirii in total: 2 puncte de victorie), «# Pentru fiecare asezare urmatoare, construita pe alte insule sttaine, primeste doud puncte de vietorie (jetoane Catan) ‘Aceste ageziri sunt considerate ca fiind "primele” chiar daca pe acele insule strdine au fost construite alte ageziri de citee ali jucatori Exemplus un jucitor ig construigte dowd ageairi in insula sitwata Jn sanga jos. Acum juedtorul ajunge la insula siewata in sting su El construiese prima asezare pe aceasta insula si primeste sun jeton Caan, pe care il pune sub asecare. De la acea asezare |e Jetoanele cu numere Tora Numirul jetoanelor pe insula principala 27 Portis Aranjarea marginilor se face aga cum este indicat in figura. Celelalre materiale necesare sunt indicate in tabel. Se compune poi plansa de joc sila final se aseaza porturile (din grimada amestecata). Cargile speciale se ageaz pe marginea suprafesei de joc. LOE Faza de intemeiere Pe insulele mic gla intersecyiile marcate cu patrate colorate (maroniu si violet) nu se pot construi agezari in faza de inceput (faza de intemeiere). De asemenea intersecyile cu semn de ‘exclamagie rosu sunt interzise la inceput. Fiecare jucitor primeste cite un jeton Catan. Brosura de instrucgiuni este deschisi la pagina minunilor si pusi deoparte, langi joc. In continuare: Dac’ un jucitor construieste 0 agczare pe o insuli mici, primeste un jeton Catan (1 punct cistigitor). cesta este pus sub agezarca respect Crearea miracolelor din Catan Cel care i \cepe primul construirea unui monument, igi poate alege unul din cele 5 disponibile (cele 5 cargi speciale). Ceilali jucatori trebuie si indrizneasca si aleagi din cele rimase, Un jucitor poate incepe o construcfie de acest gen numai daca indeplineste condigia ceruta de respectiva carte speciali (vezi descrierea cirtilor speciale) Acesta poate sa inceapi de exemplu prin construirea Colosului, daca are un port si un drum comercial inchis format din cel pusin 5 drumuri sau 5 corabii. Daca un jucitor indeplineste conditia aferenta realizirii unui monument, acesta aseaza una din coribiile lui pe cartea minunii (sub descrietea costurilor de resturse necesare construirii). Acum trebuie si si construiascé monumentul. 14 ie este realizati in patra fare: i far se platese cele 5 resurse indicate, Imedlat ce un jucitor a pliit resursele necesare pentru prima faz, acesta aseaza I jecon Catan Jn zona 1”; pentru a doua fazi se impinge jetonul in zona .2”, $i asa mai departe. Daca jucitorul are suficiente resurse, poate conscrui toate fazele in aceeasi rundi de joc. Piratul / Hopul Hogul sti iniial in una din cele trciregiuni de descr. Piratul nu apate in acest scenati, ‘Terminarea jocului Jocul continua pina cind unul din jucitori reuseste si construiasci una din cele 5 minuni (faza 4) sau ajunge la 10 puncte cistigitoare iar faza in care se afli minunea constr el este superioara fai de fazele celorlali jucitori. Scenariul IX: Lumea Noua 4 } Marele Pod (trr00} (ssent} Condifie Condiie ort re omer oma dn ‘eaten cto nim $ rem / cob pencils) D origi st aveti parte de noi aventuri? Foarte bine! Incercagi acest joc si dai fri liber hazarduluit Instructiunile noastre care urmeaza sunt suficiente pentru aceasta, Preferapi mai degraba un mod de actiune bine pus la punct? Atunci putepi decvolta proprile scenarii alituri de prieteni sau de familie in noile ‘aventuri din Catan! 15 “Toad tontranmn |@'@|@ OO @ @ @'@'@ ~ Numiérul jetoanelor wise iets, | (GigleselaS ames e2aimomumo tes | 2 | 1 || 23 See ct Pentru fiecare agezare, pe care un jucitor 0 construieste pe 0 Aranjarea marginilor se face asa cum este ardtat mai sus. insula necunoscuta pentru el, acesta primeste cite 1 punct de Celelalte resurse necesare sunt indicate in tabel. victorie in plus (Jecon Catan). Amestecati toate regiunile hexagonale si asezay-le aleator in 3. Se plaseaza apoi jetoancle cu numere. ‘Terminarea joculi male cu numare roa (6.8) ot nu fe Jocul continua pina cénd unul din jucatori ajunge la 12 puncte de victori. interiorul marginil ‘Aveti grija insa ca jetoancle cu numere ro: ayezate una Lingi cealalei, Daca se intampli aa, atunci toy Rtinsemenwuine Daca regiunile hexagonale nu formeaz’ insule indeajuns de multe pentru togijucitori (exist prea multe insule mici sau fies Go ineneten insula principali este prea mare) se pot efectua schimbari. Aceste schimbiti trebuie aprobate de citre togijucitor Putegi inventa chiar un scenariu propri Important! Asamblarea marginilor se face usor, daca se ataseaza marginile din jocul de bazi la cele din extensia de Navigatori. Daca se procedeaza in mod invers, este nevoie de un efort mai are, care poate duce la deteriorarea marginilor. Fiecare jucitor igi poate amplasa primele doua ageziri in locuri alese de el. Pentru a incepe jocul fiecare jucitor trebuie sa abe asadar 1-2 insule descoperite. Celelalte insule riman necunoscute pentru acesta, (© 1997, 2007 KOSMOS Verlag, Stuttgart Licenté exclusiva pentru Romania: www.catan.ro IDEAL BOARD GAMES SRL Tel/Fax: +AODK8 AAS 942