Sunteți pe pagina 1din 7

Examenul de bacalaureat nafional 2013 Proba E. c) Matematicd M_mate-info Barem de evaluare qi de notare

Varianta 9

Filie ra teoretic d, proflul real" spe cialiqarea materuafic d-infonnatit d

Filiera vocalinnald, pro;fihil militar, specialiTarea

o

o

punctajului indicat in barem.

matematicd-inform.aticd

Pentru orice solu{ie corectii, chiar daci este diferiti de cea din barem, se acordi punctajul corespunztrtor.

Nu se acordi frac(iuni de

punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri parfiate, in limitele

o Se acordi 10 puncte din oficiu. Nota finati se calculeazi prin impnrfirea la 10 a punctajului totat acordat

pentru lucrare.

SUBIECTIIL I (30 de puncte)

l. bo=brqt=q3=27 3p q:l 2p 2.xv=3 2Plv =-l 3p ,.r*+z-32(r-')=x+2=2-2x 3p x=o 2p

4.

Numerele de doud cifre, pahate perfecte, sunt 16, 25,36,49,64 qi 8l

Numlrul de numere naturale

=6

cazuri favorabile 2p

de doui cifre este 90+ 90 de cazuri posibile lp

1

^

2i

AB

nr. cazuri

favorabile

nr. cazuri posibile 15 s. di=en+Ee =ai_* 3p AC=Gn(-8F =10 2p 6.

'

u=-=-

sinA 2p sinA=1 3p

-BC

sinC

SUBIECTUL al Il-lea

(r I r\

1.a)

b) A(m)-A(-m)=l

(30 de puncte)

I,,

rl

a1r)=lr o ol+a"t(a1ry)=lr o ol=zn =-r 3p

(r0t)

(t-z^ t

m

m

lrorl

t-m) (;z*

m lrpl

m

r

m

r-m ) f-r r o')

m

t t tl+m:t2p

I=l

[o t o)

';'

'3',

I

l--^' * ^-*')

l*-.' m *-*')

;.].

a(r)+a(z)+ +A(,0,)=[i ; ;l.f; ;

.[,; ; il:[,J:!,

c)

[r o rJ \z o z)

[ror o rorJ [ror.sr 0 ror.sr]

3p

det(a(r)+a(z)+

+a(ror))=[#:,':t'3t

lror.sr o 1o1.sl

l=-r* .rot3 2p

2.a)

3"4=3.4-4.3-4.4+20=

b) *"y=*(y-4)-a(y-a)+l=

c) a"y:(x-4)2 +4 lp Joxo

3p =4 2p

3p =(x-+)(y -4)+4,pentru oricenumerereale -x gi y 2p

ox

=(*-4)2013 +a 2p (x-a)2013 +4=5+*:5

2p

SUBIECflIL al III-Iea (30 de puncte)

r.a) ,,r.r-"(.*:')-:'-('*{)= (*+".)'

sn =1I:!r.

-

(*+r,)

, penrruorice xe(0,+-) 2p

b)-lim--/(x)=

x++€

rp- 4=t

x+b

X+e

3p Ecuafiaasimptoteispre + lagraficultuncliei /

este y=l 2p

c) /'(1)=0; f '(x)<O,pentru r€(0,1] qi /'(r)>0,pentru xe[t,+-) 3p

f (x)>- f (l)> f (irf--,,

pentru orice xe (0,+-) 2p

z.a + =l *=tll= * =i zp b) rn+t - r, =t,"-n' ("-t -r)a, zo Pentru orice n e N gi xe [o,t] uyern "-*' >0 qi e-r'-1<0= In*r3ln 3p

c) penrru orice

z e N*

avem 4 =l o-*' a* = -j;i*-*' r' dx = 3p = -*"*' ll= *(r- il

^

Examenul de bacalaureat nafional 2013 -sesiunea iunie 2013 (03.07.2013)

297

Proba E. c)

Matematicd M-mfie-info

Barem de evaluare gi de notare

yaianta2

Filiera teoretic d, profilul rea\

sPc ciali?grct matematit d'informatic d

Filiera vocalionald, profitul miliur, specializtrea malematitd-informaticd o pentru orice solutie corectd chiar daci este diferiti de cea din barem, se acordi punctajul corespunzltor. o Nu se acordi fracfiuni de pulct' dar s pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri parfiale, in limitele

punctajului indicot in barcm-

.

Se

acorde 10 puncte din oficiu. Nota finali se calculeaztr prin impidirea la 10 a punctajului total acordat

pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Z(Z-Zi)=g-6i 2p 2(5+3i)=10+6i 2p a=19elR lp

f (t)+ f (z)+

+

/(10)=4'(l + 2+

+10)-10=

3p :zto 2p

2x=l+x 3p Rezutti -r=l,careverific[ecuafia

Se noteazi cu -r preful inilial .r + 107o . x = 22OO

2p

2p Preful inainte de scumpire este 2000 de lei 3p

2 a+l^

==:--:-: Jp a= I 2p

t4

3sinx+cosx=4sinx=sinx=cosx 3p x=L 2p

SUBIECTUL al trJea (30 de Puncte)

1.a) ot .r)=lL I

N= ,,

13ell

=2 3p b) ,,,,r=l;_i ;i_lil=zp =(a-r)(o-,rll ;lll=,,

= (a - 1)(b - l)(U - "), pentru orice numere reale a 9i D lp

r

l'

'- tl

,'

c) Ao4rrrn=, lal,unde A =1,

,

,

rl={r-rX, -2) 2p A*rrrr,=t<+(r-l)(n-2)=2<+n=3

,l

ln n'

2.a) f =x3

-qx2 +3x-4 2p f(4)=!3

-4'42 +3'4-4=8 3P

se divide cu X -3

2p

b) xt+xz+\=4 lP \+x2=x3>

c) l*l*4=3m+28

Dacd m= 0 , atunci "f (3) = 0, deci

/

xz=2 2p f (2)=0Qm=4 2p

zp fi+f'r+4=7@t+x2+4)=m=0 lP

SUBIECTUL al IIIJea (30 de Puncte)

(

,2\'

( -2\'

1.a) /,(x)=[cosx+ i)=t"*rl'.|.;,J

b) y-l(0)=/'(0X,r-0) 2p f

c)

= 2p =-sinx+2.i=,-r,n,,pentruorice xeR 3p

(O)=t' /'(0)=o 2p Ecua{iatangenteieste v=1 lp

pe IR 2p

.f "(r) = -"otr+ 1> 0, pentru orice xe R + "f ' este crescltoare

3p

.f '(x)<0,pentru re(--,ol * f '(x)>-o,pentru r€[o'+-) zp

/(-r)

>/(0)+ f (x)>l,pentruorice xelR lp

l,rl-rl

z.at I1=lxe'dx=*'ln-J e'dx= 3P =e-e-lo=l 2p

b)

c)

00 t,l

l*r=!x'-te'dr=r'*'r'ljr-(n+t)tx'e'dx= 3p =e-(n+L)In>I,n+(n+l)1,,=e 2p

00

Fenmr

orice ne N' gi xe [O,t], avem I ( er < e 9i -r' 20= x' < xn e' < x' e 2p

:ll

Examenul de bacalaureat nafional 2013 - subiecte de rezervi

298

Proba E. c) Matematicd Mlnate-info

Barem de evaluare gi de

notare

Filiera te oretic d, profilul real, specializare a matematic d-informatic d

Filiera vocafionald, profi.lul militar, specializarea matematbd-informaticd o Pentru orice solufie corectii, chiar dactr este diferiti de cea din barem, se acordi punctajul corespunzitor, r Nu se acordi fraclirmi de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri parfiale, in limitele

punctajului indicat in barem

o Se acordi 10 puncte din oficiu. Nota finalitr se calculeaztr prin implrfirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTIIL I (30 de puncte)

Varianta 6

,2

1. (^[-r)'

=4-2J13p n=4e N 2p z. f (*)=g(x)e x+t=2x-r2p x=2= y=3 3p

3. 6-x2 =x=x2 +x-6=0 3p x=-3 sa'a x=2 2p

4. Numerele abccu a+b+c=2 sunt 101, 110 gi 200+3cazurifavorabile2p

Numdrulnumerelor

de 3 cifre este 900 +900 de cazuri posibile Lp

, - nr' cazuri favorabile =-!-

'

nr. cazuri posibile 300

zo

5. Mijloculsegmentului AB estepunctul M (2,2) 2p

'

**

=P=-l=pantamediatoarei

xB- xA

segmentului AB este egal6 cu I 2p Ecuatia mediatoarei segmentului AB este y = I tp

6. MBC dreptunghicin A+ n=*

2'

3p R=4 2p

SUBIECTIIL al Il-lea

(r

1.a) A(0).A(r)=l ,

,

-t

(30 de puncte)

o rllr r\fl

-,

l

r\

(zoz\

-r rl=zp =l r r rl3p

r.]

(o o oJ

[o -r r./ [r -r

It

ll

b) a"t(etrl)=lr

tl=-,-t+x2+x-x+l= 3p =x2-t 2p

l,-rrl

c) (a(r))-t esteinversalui A(*)+e(x).(o(r))-'=13 =det(A(4;.ao(1atr)ft)=r

xeZ=det(A(x))ez rp (a(r))-'areelementelenumereintregi=d"t((A(r))-t).2 +

det(a(x)) : tt = x : 0 care verificd cennla 2p

2.a) 2"3=J4.9a419 = 3p :7 2p

b)x.y

=F6;qA;fi=2p=

c)

l,itl,^J

*"r""={("'+r)" -r 2p ll*' +1)" -1 =x+ x=0,care verificrecuafia 3p

SUBIECTIIL al III-lea (30 de puncte)

1.a) B'G)=2x+2,pentruorice

61 y^Ze'-x2

x+0

reR.3p g'(2)=S !p

r',-l

-2x-2 =1i^2e'-zx-z = 2p =li*

2x'

x+0

6x'

=1 3,

6

-

x+0 6X

c) ft:[0,+-)-->R, /r(x)=Zf (*)-s(*)+h'(x)=2e'-2x-2 gi h"(x)=2s* -2>0, pentru

orice xe [0, r*) Zp y'r' crescltoare :+ h' (x) > n' (O) =0, pentru orice xe [0, +)

tp

It crescitoare+ n(x)>n(O)=0, pentru orice xe [0,+-) Zp

2.a) (x+2)f (x)=x2 +4x+5 rn j(r' ++*+s)a*=(i*z*'*s,ll:= 2p

o

[3

)o

22

''=T'P

n^

b)

r'Ol=({*zr+rnf-r+z;l = *-v2*

[2

')

i=.penrruorice xe (-2,+-) 3p

x+2'

/

f '(.r) =/(x) ,pentruorice xe (1,+*)=F esteoprimitiviatunctiei

2p

c) l.rur rrr*=io,o F'(x)dx= r, ="-!rtlo -t'2(o)-t'2(-t)=;(r'r-l)to

r

_r

2l-t

2

3p

Examenul de becelerrea t 2012 - sesiunea au

Proba Ec, Proba scrisl

gust-septembfie 2012 Q9 -09 -2012)

la M,s.rnMATrcA

DE NOTARE

B-{RL\I DE EVALUARL $I

Varianta 9

Filiera teoretied. pmfibl

Filiera vocaf,onali-

rtal sPccidisrea matematicd'inJormaticd

prcfibl dliur. specializnrea matematicd'informatic d

299

. Pentru orice solutic corrcti- chi'r daci este diferitl de cea din barem, se acordi punctajul corespunzitor.

o Nu se acordl fmcliui de p@ct dar s pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri parfiale, in limitele

punctajului indicer in barem-

o Se acordl 10 puncr. diD o6ciu- Nota finall se calculeazi prin impirfirea punctajului ob{inut Ia 10.

SUBIECTLI. I

(30 de puncte)

1. tog;{.7-.1 )-rogl('5-.,5)=togr(J7 +",6)(.,8-,.'6) 3p Finalizare 2p

2. .f (-.)=0<=-r=-l sau,r=-4 3p DistanlaesteegalAcu32p

3. Notim -1r =t li obtinem t +3t =43p t=1e-r=02p

4. 4-r =cjo .t-- i.*)

5. ^, =-12p Ecualiaparalelei este t-te=-)tx-xa) adicd t=-)*+E 4

=cio'r'o-o-1 2p 20-t<-L=Ac>k=42p

Ransultermenuluieste5lp

6. #=#

= rinC=f 3p m(<C)=30o, deoarece m(<A)> m(<C) 2p

SUBIECTUL al ll-lea (30 de

l-t

a

Puncte)

2a+41

l.ar detA=la+2 a

o+tl=2P

lo*r

Ba+3 a

2o-t 3

2a+41

|

lt

o

=l:r*:

a

a'ttl=11,*lllr a

l z"-t

lta+3 za-r 3l

2a+41

lt

o

a+tl=1lr*lllo 0

3l

lo o-r

b) Sistemul este compatibil deteminat <+ det A + 0 2p det A = 0 <+ a e {-1,1,

f-r-rt

=1_

1

4

c) a=-2>1 -rr-z=t

lP r=';-)=-t =-;

I *o

2a+41

-o-ll zp Finalizare lp

-za -rl

-3]12p aeR\{-1,1,-3} lp

[-x-51'+3:=2

2.a)0s=0, is =i,25 J, it =3, qt =a sp b) f =x8+xa+ixa+i=xa(x'+i)+3(xo1i)

,,

f =(*o +i)(xa +3)rp c; /(0)=3 tp a*o= oa =i 2p f (")=i+++3=: pentru orice a*6 Lp

Finalizare lP SUBIECTUL al IIIJea (30 de Puncte)

1.a) /este derivabilipe R ei f

'(,)=t.ffir, I$ry1= r,", /( l-f (0)=/'(o)=r sp

b),It#=,,jLaF=2 2p,IL(/(x)-2x)=.!L(tr'. | -,)=o zn

y = 2x esteecua$a asimptotei oblice spre + la graficul funcfiei/ lp

c) /estecontinudpe IR,,lim /(r) =0 ql ,\a/(r)

=+-=/

estesurjectiv5,deciecua{iaaresolulie 2p

,f'(r)r0,VxelR=;f estestrictcrescitoare>/esteinjectiv[,decisolu.fiaesteunici3p

2.at r,='!,., ," d*=irl|r= 3p == 2p bt 2t p='1r' '(z*")a*='!(u'1' -' '*-

rt

= ." Fr'-(r-t)'Jr"

0-

xp-2d* 3p 2to=r-(p-t)Io-z =

2Io+(p-1)Ir-2=e 2p

o fq-1s1;$is runclia continui 1 : [0, t] -+ R , "f (r) = .tr'- . 9iru1 de diviziuni

(

4

-

:

.-u 1, --+0 Sipuncteleintermediare {.[t-t.!T

n

I

n

n-l

U

':

-2'-

-.

")

-ne'-

= Iim I

n+n

1n'

I1

-_ln

"

t

'

'

1

=2P= tim -

napn

i",H='1,t4*=1r,

300 Examenul de bacalaureat20l2 - secfiunea iunie-iulie 2012 (04.07.2012)

Proba E.c) Proba scristr la MATEMATICi

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

Varianta 5

Filiera te oretic d, profilul real" specitliTlare a matematic d-infonnatfu d

Filiera vocafanald, profilul militar, specializarea matematicd-infornaticd

o

o

Pentru orice solu{ie corectl, chiar daci este diferittr de cea din barem, se acordl punctqiul corespunztrtor.

Nu se acordi fracfiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri par{ialg ln limitele

punctajului indicat ln barem.

o Se acordf, 10 puncte din oliciu. Nota finali se calculeaztr prin impir{irea punctajului obtinut la 10.

SLIBIECTUL I (30 de puncte)

1. (r+i)2 =2; 3p lzil=z zp

2, /(r)=S(r) +x2+3x+2=0 lp xr=-1=)r =-l 2p xz=-2>tz=02p

3. 2'+t <22 lp x+l<2 2p S=(--,1] 2p

4. nr.cazurifavorabile -

' "

nr.cazuriposibile

Submultimile cu 3 termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice

{3,4,5} $i {t,:,sJ = 4canifavorabile 2p

Num5rul submulfmilor cu 3 elemente este C; = 10 =

--E

5. i.i=3ea+2=34p a=llp

l0 cazuri posibile

sunt {1,2,3}, 12,3,4},

+ o=?+

G. ,o"o-AB2+AC2-BC2 2p cosA=-l 3p

2.AB.AC

'

5

SUBECTTJL al ll-lea (30 de puncte)

h l.a) o=l , \lt^)

b)

z

l3\

tlzpdetA=3m-63p

Sistemul are o soluf;e unic[ daci qi numai dacl det A + 0 2p Finalizare: m e R \ { 2} 3p

c) detA=0

.

lz tl

si I

'lt2l

l*0,decimatriceasistemului

areranguldoi lp

z=d)4

12*+Y=-3o

lx+2Y =-3s

> x=-d, y=-d 2p *o2 + yo2 + zo2 =311-o)' *(-o)'+a2=3=cre{-L1}lp

Solufa este (ra, yo,.o ) = (Ll,-l) lp

2.a) x(p). x(q)= Y(p + q+ pq) 3p

p,ae R \{-l} > (p +1Xq+1) +0= p+ q+ pq+-L, deci x(p+ q+ pq)e G 2p

b) Pentruorice x(p)eG,exista x[--Z-''] astfelincat x(il.x(

'

lr+p)

-;?*-r+rf-rZ-l= c ai xl--L

t+p

\

l+p]

[

[

-,p

l+pJ

)=r,ora,

''lesteinversut li x(p)zp

1+p,/

c) (x(p))3=x(7)1lp(x(p))3=x((p+l)3-l)3p(p+1)3=8,decip=l$isoluliaestex(1) lp

SUBIECTUL al IIIJea (30 de puncte)

1.a) f '(x)=3x2 -12 3p "f '(x) >0 pentru orice xe [2,+-), deci/este cresc6toare pe t2,+*1 2p

e'=+-

b)

-'

x++-" lim

/(x)=+- 2p

'

'

'

,-+/(*) J!

ltm

u-

-j.

1*

-=

=

x+e37s2 -12

r++*6x r++

li11

+=

( 3p

c) $irul lui Rolle pentru funclia g : R -+ lR, g(r) =

/(x) - a este *,

76 - a, -16 - a, + *

3p

Ecuat'a are trei soluf;i reale distincte dacd gi numai dacd ae (-16,16) 2p 2.a) F'(x)= f (x),pentru orice .re (-t,+-) 2p f (r) > 0 pentru orice xe (-1,+-; lp

f

este stict crescdtoare 2p

b)

'9,i.*='S--2_:?-a,='S

j x+l

q

-*'[+= 3p =rn(-r+r)l:+h(.r+2)l:=h3 2p

i?+t)(x+2) jx+1 !x+2

c) f'f {r)or=1rr-tn(t+21)12'=2r-^?U*,pentru x>0 3e !*"-hfr

=z 2n

301

Examenul de bacalaureat 2011 - sesiunea august-septembrie 2011 (31.08.2011)

Proba E. c)

.*#"3Lt?'frtH;tl'S,'i"&"*

Filiera teoretictr, profilul real, specializarea matematici

Filiera vocafionaltr, pro{ilul militar, speciatizarea

finformaticl.

matematictr -Informatici'

Varianta 2

. pentru orice solutie corecttr, chiar daci este diferitl de cea din barem, se acordl punctajul corespunzitor. o Nu se acordi fracliuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvilri parfiale' in limitele punctajului indicat in barem. . Se acordl 10 puncte din oficiu. Nota finalI se calculeazi prin impirfirea punctajului ob(inut la 10. SUBDCTUL I (30 de Puncte)

1. bz:bfl2,bc=bg3 2p 24=6q2 2p q:2 lp

2. 7-a2 =0 3P a=l sau a:-l

2P

3. f2l"=fll-'lo

\.3,

\2)

Deoarece lrl,in

2

,f0}

uulirdevine

x<-x 2p s=1-0o.0)2P

4. Tou = C{oJio,lc e {0,f,

2p T*tteQ<= 7, par 2p Sunt 6termeni ralionali 1p

5. BC: x+ y-l=0 2p Distanfa ,.

#=#

rO

I

6. .o.60'=i 2p AB.AC=AB'AC'cosA= 2p =10 lp

SUBIECTUL

r'a)

b)

c)

'

(t

t;

al II lea (30 de

2\(t 2\ fl

;,ll;

2\

;]=i.; ;j

Puncte)

(t

2)

o]"'o

4pAsadar[o

(An)z = A2'

Matricele

=(A2)' = 2p = An,deci An eH 3p

(t

Ii

[00]

x\

I Iapa4inlui.Flpentruorice xeIR 4p Finalizare lp

2.a) Restulimp5(iriipolinomului / la X -i este /(i)2p f (i)=(2i)10 =-2r03p

b) t =lp|o**-k ik + ckoxto-kt-ao ) =j cf.xro-ere (r + 1-9i ) zp

a2o*1 = 0 e JR, pentru orice p e{o,t,z,l,l\tp

,z p = cf{ i2 p (r + r-r;" ) = z cl{' (1\'

e IR' pentru orice p e {0' L 2'3'4's}

2p

c) Dacd z ester6d[cin6,atunci (z+l)10 =-(z-i)t0,deci lz+il=l z-ll3p

punctul de afix z este egal depdrtat de punctele de afixe +i, deci apar{ine axei reale 2p

SUBIECTUL al III lea(30 de Puncte)

r.a) :y,W

b) f'(r)

= f,(2) zp f '(x):sx4 -s 2p f '(2)--7s rp

= ZO*3 se anuleazd in 0 3P

Deoarece / " are semne opuse de o parte qi de cealaltl a lui 0, rezultd cd 0 este punct de

inflexiune 2P

c) ./,(.r) =0>xa -1=0=x:+1 lp Tabeluldevaria{ieatunc{iei

2t) figt ta=

|"-'d,,=-"-'fo= ro =T rn

f

2p Fir€,lizarc 2p

b) Cu:chimbareade'ariabild x3:/ seoblire 1 !'r'"-'dr=zO =-lt"-'li.!!i''''=*'O

c) I*;-1.= i,-'-*t-rl,r!=

!'-t"-"dr>0. VneN*.deci girul estecrescator 2p

o < I. < !' u'

o = I - ;.

;n e N' . deci eirul este marginit 2p

:.

Decarece ;irul este monoton 9i mirginit. el este convergent lp

3O2

Examenul de bacalaureat 2011 - sesiunea iunie-iulie 20ll (29.06.2011'l

Proba E. c) Proba scrisi la MATEMATICA

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

Varianta 5

Filiera teoretici, profilul real, specializarea matematici - informaticl.

Filiera vocationaltr, profilul militar, specializarea matematictr - informatici.

. Pentru orice solutie corecti, chiar dac[ este diferiti de cea din barem, se acordi punctajul corespunzitor.

o Nu se acord[ fractiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare limitele punctajului indicat in barem.

o Se acordi 10 puncte din oliciu. Nota finaltr se calculezi prin lmptrrlirea punctajului oblinut la 10.

pentru rezolv[ri paltiale, in

SUBIECTUL I (30 de puncte)

l.

2.

l<\5<2 2p 2.^li.l

2pFierulticd2estesingurulnum[rintregdinintervaluldat 1p

Axa desimetrie a pmabolei este dreapta de ecualie x = xv = - !

'

2a'

2p

-!

2

= Z =t ^ = -4 3p

3. ,-1.{r-rri+kztkez}ro {i,"\zp

a-e\=n(n-r)zp c1="@:t) zp n(n-t)=t2=n=4rF

t ur=izp ,=-)zp

,. ":,'rXt-^'-^"* =2 2p t=2sinx.cos.r 2p sin2;r=1 lp

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

i1 x x'll1

=lo

r z,l.lo

y

r

yz

2y

1.a) A(x).A(y)

[o o 1.,J [o o r

(o *-,

*'-y2)

3

b) ,r,r-,o)=[3

/

l'f

.\

x'l

x

rplo r z*l

|.o o

1)

,a;r)4 @6t-e6,\2

(eq4 - eg\3 = q + (A(x) - A1))'o't = 6, 2o

(t

lo

[0

y

0

y'\ (t,*y

lJ

[0

lzp

r 2i,l=lo r

0

o

o

[o o z(,-y)'?)

=lo o

[oo

)

(,*y)')

)A*il=

I

)

c) Matricear esteinversabilr rp (2611)-1=[;

2.t) /(-1)=-1+1-o- j(cr-2)+cr+(cr

b)

r ]rl,l=r,-, no

t)

[o o

-2)i 2p Finalizare: ,f(-i)=0 3p

Rdddcinilelui g suntdeforma x, =u+iv gi xz=u-iv,tnde a,velR 3p

Dinrelaliile luiVidterezultd \*x2=-p

gi xlxr=q lp p=-2ue JR 9i 4-s2 +v2 elR lp

Eotalia x2 + px+q=o,cu

p,qelR, are solulii distinctecomplexcoqiugate

dac6 A<0, de,ande p2 <4q lp

dac6ginumai 2p

,t(x + y) tp

c) f =(X +l)(X2 -aX +a+ (a-2)i) 2p Polinomul h= X2 -sX +a+ (cx,-2)leC[x] are douiriddcinidistincte

complexconjugate

lp Conformpunctuluib),rezultd cx,elR gi cr+(cl-2)lelR,deunde cr=2,careconvine 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.a) f'(*\=1

b) [i/(rl

x+1 -1 x-l

=--)

rra "

'f'(x)<0

pentruorice 'x>1',deundeconcluzia2p

=+*, deci x=1 este asimptotavefiical' 2p

/este continud pe (1,o), deci nu are alte asimptote verticale lp

,$

/G) =,li- tfi

= o' deci v = Q este asimptotd orizontal' spre +o 2p

c) .lim x/G)=,\1lr*+P@

- nedeterminare de forma 9 2p

Cu regula lui l'Hospital, limita este ,,lllf$

= rli^ {=z

2.a) f r*-tJi+zv*=l+r -,

"

(2

b)

^ = frl*l*

= - f*

i

J

r;.r,lli = op =-l to

)',

*'deoarece / < 0 pe intervalu | 11, 21, 2p

fu

=-!i.a.*t[ia.- lii*= ry =]-zuz zv

c) t f

= -

i

av, = |

y

ex - 3\, f"

(x\ dx = !

o* -

rN,, - 3x + 2l l? -)

f, e. - rf

nf,-1 (x)dx = 3p

f, e ;

- Dx + 8 + t) f n-' r.l a. = - !

f, t " @) d, - ;

f

f ' -t (.r) ah, de unde conc\nia 2p