Sunteți pe pagina 1din 1

-

s
Formatarea celulelor
Configurarea sau formatarea unei celule presupune alegerea qi fixarea atributlui ei
informational.
Acest lucru se face utilizdnd din meniul aplica{iei Frormat'}Cells
Ferestra de dialog Format Cells con{ine urmdtoarele elemente de formatare:
oNumber
oAlignment
eFont
oBorder
oPattern
oProtection
Optiunea number:
Conline urdtoarele categorii de tipuri.
General-este formatul implicit, numerele sunt afiqate ftr[ separatorul de miimi.
Numdr- perrnite alegerea numdrului de zecimale care se afiqeaz6 cu sau ftrd separator si
alege modul de afiqare pentru numerele negative
Simbolul monetar- permite alegerea num5rului de zecimale qi simbolul monetar at
t6tii
alese.
Datd-permite alegerea unui anumit format al datei qi permite setarea datei corespunzitoare
tirii alese.
Or[- Permite alegerea unui anumit tip de format al orei corespunzdtoare tdrii alese.
Procentaj- permite alegerea numdrului de zecimale la care se adaugd simbolul
,,%o"
Fraclie
-
pernite alegerea tipului de frac{ie de obicei simbolul
,,f'.
Stiintific- pennite alegerea numhrului de zecimale dupd unitate iar numarul se poate scrie ca
puteri ale lui 10.
Text- Valorile introduse intr-o celulE configuratd ca text sunt tratate ca text.
special- valorile poate lua aspectul particular al unui numdr de telefon.
Particularizat-oferd o listi de fonnate ce rdspund nevoilor de afigare.
Obtiunea Alisnement- permite alinierea con{inutului celulelor pe orizontald, verticald,
ibdncadreazd textul pe un rdnd nou, incadreazLtextul micgordnd fontul, perimite rotirea cu un
numdr de grade.
obtiunea Font- permite alegerea stiului, tipului de font, culoarea qi efectul.
Qfuiunea
noraer. -con{ine buroane pentru a pune sau ou contur sau bordura si se aplice pe o
latur6 sau diagonald sau tipul gi culoarea bordurii.
Obtiunea Pattern - permite alegerea culorii sau hagurii de fundal.
Ohtiunea Protection - conline casete pentru blocare sau ascundere a formulelor.