Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Conceptul de domeniu
n tiin a dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferit de doctrin i
jurispruden . Categoria de domeniu n special cea de domeniu public are o istorie ndelungat,
ea primind de-a lungul timpului diverse interpretri tiin ifice. Din vremuri strvechi s-a sim it
nevoia ca anumite bunuri, datorit naturii lor sau din alte ra iuni, s fie destinate, prin reglementri
speciale, uzului sau folosin ei colective.
poca modern a adus n discu ie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia
s-a relevat din nou necesitatea e!isten ei unei categorii speciale de bunuri bunurile publice. "-a
conturat astfel teoria potrivit creia colectivit ile publice organizate juridic statale sau locale
pot de ine, ca i particularii, bunuri mobile i imobile, corporale i incorporale pe care le
utilizeaz n procesul de asigurare a intereselor generale.
#cestea sunt bunuri publice care apar in unei personae juridice de drept public.
$egimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de form i de fond care
privesc gestionarea, administrarea sau nstrinarea lor.
%nele dintre bunuri apar in propriet ii private, altele propriet ii publice. $a iunea care
justific necesitatea e!isten ei unor reglementri specifice, derogatorii de la reglementrile de drept
comun, n materia bunurilor administra iei publice, este reprezentat de interesul public, general, pe
care administra ia are misiunea de a-l nfptui.
Conceptul de domeniu i are originea n latinescul dominium, care nseamn stp&nire,
proprietate. De i termenul de 'domeniu public ' a aprut t&rziu, n secolul al ()( lea, creator
fiind considerat francezul *ictor +roudhon, nc din antichitate dreptul roman stabilea o categorie
de bunuri care nu puteau apar ine unei persoane, deci bunuri care formeaz domeniul public.
,
!isten a domeniului, a unor bunuri aflate n patrimoniul de intorilor de autoritate public,
este legat de scopul asigurrii de ctre aceste autorit i a interesului public general al colectivit ii
respective. #cest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,
distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartin&nd particularilor.
-egtura juridic dintre titularii domeniului i bunurile care alctuiesc domeniul este
constituit prin intermediul institu iei propriet ii.
!ercitarea dreptului de proprietate de catre stat sau o colectivitate local asupra bunurilor
domeniului lor este supus unor reguli specifice, care se suprapun or se adaug regimului general al
propriet ii, reglementat de dreptul comun.
Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate
proprietatea public apar in&nd doar titularilor puterii de a administra treburi publice, respectiv
statul ori colectivit ile locale. .ormele juridice care reglementeaza aceast materie sunt norme
e!orbitante, derogatorii de la dreptul comun, ele apar in&nd diviziunii dreptului public.
2. No iunea de proprietate public
n doctrin dreptul de proprietate public este definit ca fiind acel drept de proprietate care
apar/ine statului 0i unit/ilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile care
alctuiesc domeniul public ori care prin natura lor sunt de interes sau de uz public, na ional sau
local asupra crora se e!ercit atributele dreptului de proprietate, n putere public 0i n interes
public. 1 defini/ie asemntoare este prevazut n -egea nr.2,342556 privind proprietatea public 0i
regimul juridic al acesteia.
Din defini/ie rezult c sunt cuprinse n sfera propriet/ii publice, at&t bunurile din domeniul
public al statului de interes na/ional sau local, c&t 0i alte bunuri care prin natura lor, sunt de uz sau
de interes public. +entru aceste motive, no/iunea de proprietate public pare a fi mai larg dec&t
aceea de domeniu public al statului. n jurispruden/ s-a statuat c n principiu toate bunurile
,
+of.univ.dr. )oan #le!andru, +of.univ.dr. )on +opescu "lniceanu - Drept Administrativ 2553, p.237
destinate folosin/ei publice fac parte din domeniul public 0i c unul din caracterele dreptului de
proprietate n regim public este caracterul e!clusiv.
ns nu trebuie confundate cele dou no/iuni, proprietatea fiind o institu/ie juridic, iar
domeniul reprezint o totalitate de bunuri care fac obiectul propriet/ii. 8ac obiectul e!clusiv al
propriet/ii publice bog/iile de interes public ale subsolului, spa/iului aerian, ape cu poten/ial
energetic valorificabil de interes na/ional, plaje, marea teritorial, resursele naturale ale zonei
economice 0i platoului continental a $om&niei 9art.,3: alin3 din Constitutie;, precum 0i alte bunuri
stabilite prin legi organice.
3. No iunea de proprietate privat
Dreptul de proprietate privat este dreptul care apar/ine statului 0i unit/ilor administrativ-
teritoriale, persoanelor fizice 0i persoanelor juridice, asupra unor bunuri mobile sau imobile, fa/ de
care se e!ercit posesia, folosin/a sau dispozi/ia, prin putere 0i interes privat, n condi/iile legii.
+otrivit prevederilor art.,3: alin.< din Constitu/ie, proprietatea privat este inviolabil, iar
conform art.== alin.2 din legea fundamental, acest drept este garantat 0i ocrotit n mod egal de
lege, indiferent de titular. n alin.3 al articolului == se reglementeaz regimul juridic al e!proprierii,
rechizi/ionrii, precum 0i interzicerea na/ionalizrii bunurilor care fac obiectul propriet/ii private.
!proprierea este modalitatea de dob&ndire de ctre stat a dreptului de proprietate asupra
unor bunuri apar/in&nd altor proprietari persoane fizice sau persoane juridice, pentru satisfacerea
unor interese obste0ti, generale.
.a/ionalizarea presupune a trece din proprietate particular n proprietatea statului unele
ntreprinderi, pm&ntul, unele zcminte.
Dreptul de proprietate privat este o no/iune mai larg dec&t aceea de drept de proprietate
privat a statului sau a unit/ilor administrativ-teritoriale. n no/iunea de proprietate privat sunt
cuprinse, pe l&ng bunurile din domeniul privat al statului, 0i cele cuprinse n dreptul de proprietate
privat apar/in&nd persoanelor fizice 0i juridice.
8ac obiectul dreptului de proprietate privat a statului 0i unit/ilor administrativ-teritoriale
urmtoarele bunuri 9cu titlu e!emplificativ;> averile vacante 0i fr stp&n, terenurile din
componen/a patrimoniului agen/ilor economici de stat, ma0inile, utilajele, atelierele de industrie
mic, construc/iile care deservesc agen/ii economici, planta/ii, etc.
+roblema stabilirii unui criteriu cu privire la divizarea propriet/ii n proprietate public 0i
proprietate privat, a generat numeroase contradic/ii.
#stfel, raportat la prevederile constitu/ionale s-a sus/inut ntr-o prim opinie c proprietatea
este public sau privat n raport de titularul acesteia . #ceast opinie se baza pe prevederile art. ,3<
alin.3, care n prezent a fost modificat n art.,3: alin.2 din Constitu/ie, care precizeaz c
?proprietatea public este garantat 0i ocrotit prin lege, 0i apar/ine statului sau unit/ilor
administrativ-teritoriale'.
2
n plus, Codul civil face referire la a0a-numitele ?bunuri care nu sunt ale
particularilor'.
# doua opinie, arat c dispozi/iile normei constitu/ionale, care mpart proprietatea n
public 0i privat, nu au n vedere criteriul titularului dreptului de proprietate, ci iau n considerare
regimul juridic diferit al bunurilor care fac obiecctul uneia sau alteia din formele de proprietate .
"-a mai propus drept criteriu destina/ia bunurilor, potrivit cruia se consider c fac obiectul
propriet/ii publice bunurile care sunt afectate s fie folosin/ei publice, fie func/ionrii unui serviciu
public, iar bunurile de importan/ mai redus, de care statul sau unit/ile administrativ-teritoriale se
folosesc pentru a putea func/iona, fac obiectul dreptului de proprietate privat a acestora.
3
2
Constitu ia $om&niei revizuit 2553
3
Chelaru, ugen ' Administrarea domeniului public si a domeniului privat

S-ar putea să vă placă și