Sunteți pe pagina 1din 32

Legea 114 din 11 octombrie 1996 LEGEA LOCUINTEI - Repubicare

!ubicat in "onitoru O#icia nr$ %9% din %1 decembrie 199&


Emitent' !aramentu
Regementarea cadruui genera de reai(are) e*poatare +i admini+trare a ocuinteor are a ba(a
urmatoaree principii'
Acce+u iber +i neingradit a ocuinta e+te un drept a #iecarui cetatean$
Reai(area ocuinteor con+tituie un obiecti, ma-or) de intere+ nationa) pe termen ung) a
admini+tratiei pubice centrae +i ocae$
CA!ITOLUL I' .i+po(itii generae
Art$ 1
!re(enta ege regementea(a a+pectee +ociae) economice) te/nice +i -uridice ae con+tructiei +i
#oo+intei ocuinteor$
Art$ 0
Termenii utii(ati in cuprin+u pre(entei egi au urmatoru intee+'
a1 Locuinta
Con+tructie acatuita din una +au mai mute camere de ocuit) cu dependintee) dotarie +i
utiitatie nece+are) care +ati+#ace cerintee de ocuit ae unei per+oane +au #amiii$
b1 Locuinta con,enabia
Locuinta care) prin gradu de +ati+#acere a raportuui dintre cerinta utii(atoruui +i caracteri+ticie
ocuintei) a un moment dat) acopera nece+itatie e+entiae de odi/na) preparare a
/ranei) educatie +i igiena) a+igurand e*igentee minimae pre(entate in ane*a nr$ 1 a pre(enta
ege$
c1 Locuinta +ociaa
Locuinta care +e atribuie cu c/irie +ub,entionata unor per+oane +au #amiii) a caror +ituatie
economica nu e permite acce+u a o ocuinta in proprietate +au inc/irierea unei ocuinte in
conditiie pietei$
d1 Locuinta de +er,iciu
Locuinta de+tinata #unctionarior pubici) anga-atior unor in+titutii +au agenti economici) acordata
in conditiie contractuui de munca) potri,it pre,ederior egae$
e1 Locuinta de inter,entie
Locuinta de+tinata ca(arii per+onauui unitatior economice +au bugetare) care) prin contractu de
munca) indepine+te acti,itati +au #unctii ce nece+ita pre(enta permanenta +au in ca(
de urgenta in cadru unitatior economice$
#1 Locuinta de nece+itate
Locuinta de+tinata ca(arii temporare a per+oaneor +i #amiiior ae caror ocuinte au de,enit
inutii(abie in urma unor cata+tro#e naturae +au accidente +au ae caror ocuinte +unt +upu+e
demoarii in ,ederea reai(arii de ucrari de utiitate pubica) precum +i ucrarior de reabiitare ce
nu +e pot e#ectua in cadiri ocupate de ocatari$
g1 Locuinta de protoco
Locuinta de+tinata utii(arii de catre per+oanee care +unt ae+e +au numite in unee #unctii ori
demnitati pubice) e*cu+i, pe durata e*ercitarii ace+tora$
/1 Ca+a de ,acanta
Locuinta ocupata temporar) ca re+edinta +ecundara) de+tinata odi/nei +i recreerii$
Art$ %
Autori(area e*ecutarii con+tructiior de ocuinte noi) indi#erent de natura proprietatii +au a
ampa+amentuui) +e #ace pe ba(a +ati+#acerii e*igenteor minimae) pre,a(ute in ane*a nr$ 1 a
pre(enta ege$
Con+iiie -udetene +i ocae) potri,it competenteor +tabiite prin ege) pot autori(a e*ecutarea
etapi(ata a con+tructiior de ocuinte$
CA!ITOLUL II' .e(,otarea con+tructiei de ocuinte
Art$ 4
!er+oanee #i(ice +au -uridice romane pot reai(a) cu re+pectarea pre,ederior egae) con+tructii
de ocuinte pentru #oo+inta proprie +au in +copu ,aori#icarii ace+tora$
Art$ 2
!er+oanee -uridice romane care in,e+te+c din pro#it pentru reai(area de ocuinte) a,and ca
+upra#ete con+truite cee pre,a(ute in ane*a nr$ 1 a pre(enta ege) bene#icia(a de +cutirea de
impo(it pe pro#itu in,e+tit cu acea+ta de+tinatie) in anu #i+ca re+pecti,$
Locuintee care +e reai(ea(a in conditiie pre(entuui artico) precum +i ae art$ & +i 03 din
pre(enta ege) +e pot ampa+a pe terenurie apartinand per+oaneor #i(ice bene#iciare de ocuinte)
ae per+oaneor -uridice in,e+titoare +au pe terenuri conce+ionate in ace+t +cop de catre con+iiie
ocae per+oaneor -uridice +au #i(ice) con#orm pre,ederior egae) #ara icitatie pubica)
cu reducerea ta*ei de conce+iune pana a 924$
Art$ 6
!er+oanee -uridice romane care in,e+te+c din pro#it in ucrari de con+oidare a ocuintee
a,ariate de +ei+me) precum +i de reabiitare a ocuinteor e*i+tente) de categoria a III-a) a I5-a +i
gar+oniere) reai(ate in conditiie 6$C$"$ nr$ 1$62371968) ae 6$C$"$ nr$ 1$66971969 +i ae 6$C$"$
nr$ 282719&1) bene#icia(a de +cutirea de impo(it pe pro#it) con#orm pre,ederior art$ 2 din
pre(enta ege$
Art$ &
Con+iiie ocae pot reai(a din depo(itee +pecia con+tituite ocuinte cu +upra#etee con+truite
pre,a(ute in ane*a nr$ 1 a pre(enta ege) e*ercitand controu a+upra pretuui de ,an(are)
in ,ederea ine+nirii acce+uui a proprietate pentru unee categorii de per+oane) in urmatoarea
ordine de prioritate'
a1 tinerii ca+atoriti care) a data contractarii ocuintei) au) #iecare) ,ar+ta de pana a %2 de ani9
b1 per+oanee care bene#icia(a de #aciitati a cumpararea +au con+truirea unei ocuinte) potri,it
pre,ederior Legii nr$ 4071993) repubicata9
c1 per+oanee cai#icate din agricutura) in,atamant) +anatate) admini+tratie pubica +i cute) care
i+i +tabie+c domiciiu in mediu rura9
d1 ate categorii de per+oane +tabiite de con+iiie ocae$
!er+oanee din categoriie mentionate a it$ a1-c1 bene#icia(a de o +ub,entie de a bugetu de +tat)
in imitee pre,ederior bugetare anuae) in raport cu ,enitu) de pana a %34 din
,aoarea ocuintei) a data contractarii) precum +i de pata in rate unare) pe termen de 03 de ani) a
di#erentei #ata de pretu #ina a ocuintei) dupa ce +-au +ca(ut +ub,entia +i a,an+u
minim obigatoriu de 134 din ,aoarea ocuinteor a data contractarii) ac/itat de contractant$
!er+oanee pre,a(ute a it$ d1 bene#icia(a de pata in rate unare) in termen de 03 de ani) a
di#erentei #ata de pretu #ina a ocuintei) dupa ce +-a +ca(ut a,an+u minim obigatoriu de %34
din ,aoarea ocuintei a data contractarii) ac/itat de contractant$
.obanda a +uma a,an+ata din depo(itu +pecia) care +e re+tituie in rate) e+te de 24 anua$
In ca(u nere+tituirii a termenee +tabiite a rateor +cadente) +e ,a pati o dobanda de 134 anua
a+upra ace+tor rate$
Autoritatie pubice ocae) prin admini+tratori deegati de ace+tea) ,or inc/eia cu per+oanee
#i(ice pre,a(ute in pre(entu artico contracte de imprumut pentru +umee a,an+ate din
depo(itu +pecia) potri,it normeor egae in ,igoare$
Art$ 8
!er+oanee #i(ice pre,a(ute a art$ & +e ,or adre+a con+iiior ocae) care ,or anai(a +i ,or aproba)
dupa ca() cererie re+pecti,e) +tabiind) totodata) +i ordinea de prioritate$
Cuantumu +ub,entiei +e +tabie+te in raport cu ,enitu mediu net unar pe membru de #amiie)
potri,it normeor aprobate anua de Gu,ern$
Art$ 9
.epo(itee +pecia con+tituite pe +eama con+iiior ocae +e aimentea(a din urmatoaree +ur+e'
a1 +umee aprobate anua in bugetee ocae) de+tinate reai(arii ocuinteor9
b1 inca+arie reai(ate din ,an(area ocuinteor +i a +patiior cu ata de+tinatie din cadirie de
ocuit) cu e*ceptia ceor care +e #ac ,enituri a bugetee ocae) potri,it pre,ederior egae in
,igoare) precum +i +umee inca+ate potri,it pre,ederior art$ &$
c1 aocatiie din bugetu de +tat) in imita pre,ederior aprobate anua cu acea+ta de+tinatie9
d1 ate +ur+e con+tituite potri,it egii$
Art$ 13
.e pre,ederie art$ & din pre(enta ege bene#icia(a) o +ingura data) per+oanee #i(ice care)
impreuna cu #amiia) nu au detinut +i nu au in proprietate o ocuinta) cu e*ceptia per+oaneor
pre,a(ute a art$ & it$ c1) +au daca ocuinta in care go+podare+c impreuna nu +ati+#ace e*igentee
minimae de +upra#ata) pre,a(ute in ane*a nr$ 1) core+pun(ator numaruui de per+oane
din #amiie$
!roprietarii ocuinteor noi) per+oane #i(ice) +unt +cutiti de pata impo(ituui pe cadire timp de 13
ani de a data dobandirii ocuintei$
In ca(u in+trainarii ocuintei in conditiie pre(entei egi) nou proprietar nu mai bene#icia(a de
+cutirea de impo(it$
Art$ 11
Locuintee care +e reai(ea(a in conditiie art$ &-9 din pre(enta ege +e ,or ampa+a) prin gri-a
con+iiior ocae) pe terenurie a#ate in proprietatea unitatior admini+trati,-teritoriae +au pe
terenurie apartinand per+oaneor #i(ice bene#iciare) in conditiie pre,ederior Coduui ci,i) cu
re+pectarea documentatiior de urbani+m ega aprobate +i cu a+igurarea utiitatior +i dotarior
ediitare nece+are conditiior de ocuit$
Art$ 10
Lucrarie de ,iabii(are a terenurior de+tinate con+tructiior de ocuinte) care con+tau in' drumuri
pubice) retee de aimentare cu apa +i canai(are) retee eectrice +i) dupa ca() retee de
ga(e) tee#onice +i de termo#icare +e #inantea(a dupa cum urmea(a'
a1 drumurie pubice) reteee de aimentare cu apa +i canai(are +i) dupa ca() reteee de
termo#icare) din bugetee ocae +i din ate #onduri ega con+tituite cu acea+ta de+tinatie9
b1 reteee eectrice +tradae) incu+i, po+turie de tran+#ormare a#erente +i) dupa ca() de ga(e +i
tee#onice +tradae) din bugetee de ,enituri +i c/etuiei ae regiior autonome de pro#i) din
credite bancare contractate de ace+tea) precum +i din ate #onduri con+tituite cu acea+ta de+tinatie$
!er+oanee -uridice romane care in,e+te+c din pro#it in ucrari de ,iabii(are a terenurior
de+tinate con+tructiior de ocuinte bene#icia(a de +cutirea de impo(it pe pro#it) con#orm
pre,ederior art$ 2 din pre(enta ege$
Art$ 1%
.e+c/iderea #inantarii +i inceperea ucrarior din #onduri pubice +e e#ectuea(a dupa contractarea
cu ,iitorii bene#iciari a ce putin &34 din numaru ocuinteor pre,a(ute a #i incepute$
Art$ 14
:oo+irea +umeor e*i+tente in depo(itee con+tituite a ni,eu con+iiior ocae e+te de
competenta +i in ra+punderea ace+tora$
Art$ 12
Aocatiie de a bugetu de +tat +e #undamentea(a de catre con+iiie ocae) cu oca(ia eaborarii
bugetuui de +tat) di+tinct pentru terminarea ocuinteor +i pentru reai(area de noi ocuinte)
+i +e tran+mit con+iiuui -udetean +i) re+pecti,) Con+iiuui Genera a "unicipiuui ;ucure+ti)
dupa ca($
!ropunerie de aocatii din bugetu de +tat ae con+iiior ocae) centrai(ate pe #iecare -udet +i
municipiu ;ucure+ti) +e tran+mit "ini+teruui Lucrarior !ubice +i Amena-arii Teritoriuui de
catre con+iiie -udetene +i Con+iiu Genera a "unicipiuui ;ucure+ti$
!entru aocatiie de a bugetu de +tat pri,ind +pri-inu +tatuui pentru #inantarea con+tructiior de
ocuinte potri,it pre,ederior pre(entei egi) "ini+teru Lucrarior !ubice +i Amena-arii
Teritoriuui indepine+te atributiie ordonatoruui principa de credite) pre,a(ute in Legea pri,ind
#inantee pubice$
In e*ecutia bugetuui de +tat) aocatiie pentru con+tructii de ocuinte +e reparti(ea(a +i +e acorda
con+iiior ocae bene#iciare de catre "ini+teru Lucrarior !ubice +i Amena-arii
Teritoriuui) prin intermediu con+iiior -udetene +i a Con+iiuui Genera a "unicipiuui
;ucure+ti) potri,it normeor metodoogice$
Art$ 16
Li+ta cuprin(and numaru) +tructura pe numaru de camere +i ampa+amentu ocuinteor) precum
+i i+ta per+oaneor care ,or bene#icia de ocuinte) in ordinea de prioritate +tabiita con#orm
art$ & de catre con+iiie ocae) +e a#i+ea(a a +ediu ace+tora$
Art$ 1&
!rin #amiie) in +en+u pre(entei egi) +e inteege +otu) +otia) copiii +i parintii +otior) care ocuie+c
+i go+podare+c impreuna$
Art$ 18
!ana a re+tituirea +umeor datorate de catre bene#iciarii ocuinteor) +e in+tituie ipoteca egaa
a+upra ocuintei$
Art$ 19
In+trainarea) prin acte intre ,ii) a ocuinteor pentru reai(area carora +-au acordat +ub,entii +e
poate #ace numai dupa re+tituirea integraa a +umeor actuai(ate datorate +i pe ba(a
do,e(ii depunerii integrae a contra,aorii +umeor actuai(ate) obtinute ca +ub,entii de a bugetu
de +tat) potri,it pre,ederior art$ &) in depo(itu con+tituit pentru reai(area ocuinteor) in
conditiie pre(entei egi$
Art$ 03
Ca+a de Economii +i Con+emnatiuni ,a acorda credite per+oaneor #i(ice romane) pentru
con+truirea) cumpararea) reabiitarea +i repararea capitaa a ocuinteor proprietate per+onaa) ae
caror +upra#ete nu depa+e+c pe cee cuprin+e in ane*a nr$ 1 a pre(enta ege) pe ma*imum 03 de
ani$ Creditee +e acorda cu o dobanda egaa cu cea acordata de Ca+a de Economii +i
Con+emnatiuni a depunerie pe termen ae popuatiei) a care +e adauga o mar-a de 2 puncte
procentuae) +i +e +uporta'
a1 124) de catre bene#iciaru credituui9
b1 di#erenta) pana a ni,eu tota a doban(ii) incu+i, mar-a de dobanda) de a bugetu de +tat) in
imita pre,ederior aprobate anua cu acea+ta de+tinatie in bugetu "ini+teruui Lucrarior
!ubice +i Amena-arii Teritoriuui$
Ca+a de Economii +i Con+emnatiuni nu ,a percepe nici un comi+ion pentru creditee acordate$
Creditee pentru con+truirea +au cumpararea de ocuinte +e acorda o +ingura data per+oaneor
#i(ice cu cetatenie romana) care nu au detinut +i nu au in proprietate o ocuinta$ .e ace+te
credite mai bene#icia(a) prin e*ceptie) per+oanee cai#icate din agricutura) in,atamant) +anatate)
admini+tratie pubica +i cute) care i+i +tabie+c domiciiu in mediu rura) precum +i cee
care go+podare+c impreuna cu #amiia in ocuinte care nu +ati+#ac e*igentee minimae de
+upra#ata) core+pun(ator numaruui de per+oane din #amiie) pre,a(ute in ane*a nr$ 1 a pre(enta
ege$
La primirea credituui) bene#iciaru trebuie +a aiba con+tituit a Ca+a de Economii +i
Con+emnatiuni un depo(it repre(entand pana a 134 din ,aoarea credituui +oicitat$
La depo(itu con+tituit) Ca+a de Economii +i Con+emnatiuni ,a boni#ica o dobanda egaa cu cea
+uportata direct de catre bene#iciar$ .epo(itu nu ,a #i re+tituit inainte de rambur+area
integraa a credituui +i poate #i utii(at pentru re+tituirea utimeor tran+e ae credituui) in imita
cuantumuui depo(ituui con+tituit$
Nepata) con+ecuti,) a 6 rate unare de credit +i a doban(ii a#erente atrage e*ecutarea +iita a+upra
bunuui dobandit$ ;unu dobandit prin a+t#e de credite nu poate #i in+trainat decat
dupa re+tituirea credituui$
"odu de pata +i cuantumu +ub,entiior +e +tabie+c prin con,entie intre Ca+a de Economii +i
Con+emnatiuni +i "ini+teru Lucrarior !ubice +i Amena-arii Teritoriuui) cu a,i(u "ini+teruui
:inanteor$
In e*ecutia bugetuui de +tat) "ini+teru Lucrarior !ubice +i Amena-arii Teritoriuui ,a reparti(a
Ca+ei de Economii +i Con+emnatiuni) potri,it ceor +tabiite prin con,entie) +umee a#erente
+ub,entiior a dobanda pentru creditee acordate +i care urmea(a a #i acordate in anu re+pecti,$
CA!ITOLUL III' Inc/irierea ocuinteor
Art$ 01
Inc/irierea ocuinteor +e #ace pe ba(a acorduui dintre proprietar +i c/iria+) con+emnat prin
contract +cri+) care +e ,a inregi+tra a organee #i+cae teritoriae +i ,a cuprinde'
a1 adre+a ocuintei care #ace obiectu inc/irierii9
b1 +upra#ata ocati,a +i dotarie #oo+ite in e*cu+i,itate +i in comun9
c1 +upra#ata curtior +i a gradinior #oo+ite in e*cu+i,itate +au in comun9
d1 ,aoarea c/iriei unare) reguie de modi#icare a ace+teia +i modu de pata9
e1 +uma patita in a,an+ in contu c/iriei9
#1 ocu +i conditiie in care +e reai(ea(a primirea +i re+tituirea c/eior9
g1 obigatiie partior pri,ind #oo+irea +i intretinerea +patiior care #ac obiectu contractuui9
/1 in,entaru obiecteor +i a dotarior a#erente9
i1 data intrarii in ,igoare +i durata9
-1 conditiie pri,ind #oo+inta e*cu+i,a +i in comun a partior a#ate in coproprietate9
<1 per+oanee care ,or ocui impreuna cu tituaru contractuui9
1 ate cau(e con,enite intre parti$
Art$ 00
=unt nue de drept orice cau(e cuprin+e in contractu de inc/iriere) care'
a1 obiga c/iria+u +a recunoa+ca +au +a patea+ca in a,an+ proprietaruui orice +uma cu titu de
reparatie in +arcina proprietaruui9
b1 pre,ad re+pon+abiitatea coecti,a a c/iria+ior in ca( de degradare a eementeor de con+tructii
+i a in+taatiior) a obiecteor +i dotarior a#erente +patiior comune9
c1 impun c/iria+ior +a #aca a+igurari de daune9
d1 e*onerea(a proprietaru de obigatiie ce ii re,in potri,it pre,ederior egae9
e1 autori(ea(a pe proprietar +a obtina ,enituri din nere+pectarea cau(eor contractuui de
inc/iriere$
Art$ 0%
In ca(u in care partie nu con,in a+upra reinnoirii contractuui de inc/iriere) c/iria+u e+te obigat
+a para+ea+ca ocuinta a e*pirarea termenuui contractua$
Art$ 04
Re(iierea contractuui de inc/iriere inainte de termenu +tabiit +e #ace in urmatoaree conditii'
a1 a cererea c/iria+uui) cu conditia noti#icarii preaabie intr-un termen de minimum 63 de (ie9
b1 a cererea proprietaruui) atunci cand'
- c/iria+u nu a ac/itat c/iria ce putin % uni con+ecuti,9
- c/iria+u a pricinuit in+emnate +tricaciuni ocuintei) cadirii in care e+te +ituata acea+ta)
in+taatiior) precum +i oricaror ate bunuri a#erente or) +au daca in+trainea(a #ara drept parti ae
ace+tora9
- c/iria+u are un comportament care #ace impo+ibia con,ietuirea +au impiedica #oo+irea
normaa a ocuintei9
- c/iria+u nu a re+pectat cau(ee contractuae9
c1 a cererea a+ociatiei de proprietari) atunci cand c/iria+u nu +i-a ac/itat obigatiie ce-i re,in din
c/etuieie comune pe o perioada de % uni) daca au #o+t +tabiite) prin contractu de
inc/iriere) in +arcina c/iria+uui$
Art$ 02
E,acuarea c/iria+uui +e #ace numai pe ba(a unei /otarari -udecatore+ti ire,ocabie$
C/iria+u e+te obigat a pata c/iriei pre,a(ute in contractu de inc/iriere) pana a data e*ecutarii
e#ecti,e a /otararii de e,acuare$
Art$ 06
C/iria+u poate +ubinc/iria) modi#ica +au imbunatati ocuinta detinuta) numai cu acordu preaabi
+cri+ +i in conditiie +tabiite de proprietar) daca ace+tea nu +unt inter(i+e prin contractu
de inc/iriere principa$
;ene#iciaru contractuui de +ubinc/iriere nu +e poate pre,aa de nici un drept impotri,a
proprietaruui +i nici a+upra oricarui titu de ocupare$
Contractu de +ubinc/iriere) inc/eiat cu re+pectarea pre,ederior egae) +e inregi+trea(a a
organee #i+cae teritoriae$
Art$ 0&
In ca(u para+irii de#initi,e a domiciiuui de catre tituaru contractuui de inc/iriere +au a
dece+uui ace+tuia) inc/irierea continua) dupa ca('
a1 in bene#iciu +otuui +au a +otiei) daca a ocuit impreuna cu tituaru9
b1 in bene#iciu de+cendentior +au a a+cendentior) daca au ocuit impreuna cu ace+ta9
c1 in bene#iciu ator per+oane care au a,ut acea+i domiciiu cu tituaru ce putin un an +i care au
#o+t in+cri+e in contractu de inc/iriere$
In ca(u mai mutor cereri) contractu de inc/iriere +e tran+#era prin /otarare -udecatorea+ca$
In ip+a per+oaneor care pot +oicita ocuinta) potri,it ceor de mai +u+) contractu de inc/iriere
incetea(a in termen de %3 de (ie de a data para+irii domiciiuui de catre tituaru
contractuui +au de a data inregi+trarii dece+uui$
Art$ 08
!roprietaru are urmatoaree obigatii'
a1 +a predea c/iria+uui ocuinta in +tare normaa de #oo+inta9
b1 +a ia ma+uri pentru repararea +i mentinerea in +tare de +iguranta in e*poatare +i de
#unctionaitate a cadirii pe toata durata inc/irierii ocuintei9
c1 +a intretina in bune conditii eementee +tructurii de re(i+tenta a cadirii) eementee de
con+tructie e*terioare ae cadirii >acoperi+) #atada) impre-muiri) pa,imente1) curtie +i gradinie)
precum +i +patiie comune din interioru cadirii >ca+a +carii) ca+a a+cen+oruui) /ouri) coridoare)
+ub+ouri) +cari e*terioare19
d1 +a intretina in bune conditii in+taatiie comune proprii cadirii >a+cen+or) /idro#or) in+taatii de
aimentare cu apa) de canai(are) in+taatii de inca(ire centraa +i de preparare a apei
cade) in+taatii eectrice +i de ga(e) centrae termice) crematorii) in+taatii de coectare a
de+eurior) in+taatii de antena coecti,a) tee#onice etc$1$
Art$ 09
C/iria+u are urmatoaree obigatii'
a1 +a e#ectue(e ucrarie de intretinere) reparatii +au inocuire a eementeor de con+tructii +i
in+taatii din #oo+inta e*cu+i,a9
b1 +a repare +au +a inocuia+ca eementee de con+tructii +i de in+taatii deteriorate din #oo+inta
comuna) ca urmare a #oo+irii or necore+pun(atoare) indi#erent daca ace+tea +unt in
interioru +au in e*terioru cadirii9 daca per+oanee care au produ+ degradarea nu +unt
identi#icate) c/etuieie de reparatii ,or #i +uportate de cei care au acce+ +au #oo+e+c in comun
eementee de con+tructii) de in+taatii) obiectee +i dotarie a#erente9
c1 +a a+igure curatenia +i igieni(area in interioru ocuintei +i a partie de #oo+inta comuna pe
toata durata contractuui de inc/iriere9
d1 +a predea proprietaruui ocuinta in +tare normaa de #oo+inta) a eiberarea ace+teia$
Obigatiie c/iria+uui cu pri,ire a intretinerea +i repararea +patiuui inc/iriat +e pa+trea(a +i in
ca(u +ubinc/irierii ocuintei$
Art$ %3
In ca(u neindepinirii de catre proprietar a obigatiior care ii re,in cu pri,ire a intretinerea +i
repararea ocuintei inc/iriate) ucrarie pot #i e*ecutate de catre c/iria+i in contu
proprietaruui) retinand contra,aoarea ace+tora din c/irie$
C/iria+u ,a putea e*ecuta ace+te ucrari) daca degradarea produ+a e+te de natura +a a#ecte(e
#oo+inta normaa a cadirii +au a ocuintei +i numai atunci cand proprietaru) a +e+i(area
+cri+a a c/iria+uui) nu a uat ma+uri de e*ecutare a ucrarii) in termen de %3 de (ie de a data
+e+i(arii$
Art$ %1
C/iria practicata pentru ocuinte ,a acoperi c/etuieie de admini+trare) intretinere +i reparatii)
impo(itee pe cadiri +i pe teren) precum +i recuperarea in,e+titiei) in #unctie de durata
normata +tabiita potri,it pre,ederior egae) precum +i un pro#it +upu+ negocierii intre parti$
Art$ %0
Ni,eu ma*im a c/iriei pentru ocuintee a#ate in proprietatea +tatuui +e +tabie+te prin ege
+peciaa$ C/iria ma*ima pentru ace+te ocuinte +e di#erentia(a pe categorii de ocaitati +i pe
(one de catre con+iiie ocae) dupa criteriie a,ute in ,edere a +tabiirea impo(iteor +i a ta*eor
ocae pentru terenuri$
Art$ %%
Tituarii de contracte de inc/iriere pot #ace intre ei +c/imb de ocuinte) cu a,i(u autoritatii care a
aprobat inc/irierea +au) dupa ca() a proprietaruui ocuintei$
CA!ITOLUL I5' Admini+trarea cadirior de ocuit
Art$ %4
Cadirie de ocuit pot #i date de proprietar in admini+trarea unor per+oane #i(ice +au -uridice)
a+ociatii) +er,icii pubice +au agenti economici +peciai(ati) dupa ca($
Obigatiie ceor care admini+trea(a +unt) in principa) urmatoaree'
a1 ge+tionarea bunurior +i a #ondurior bane+ti9
b1 anga-area contracteor cu #urni(orii +er,iciior nece+are +i urmarirea reai(arii ace+tora) in
,ederea #unctionarii core+pun(atoare a cadirii9
c1 a+igurarea cunoa+terii +i re+pectarii reguior de ocuit in comun9
d1 repre(entarea intere+eor proprietaruui in raport cu autoritatie pubice9
e1 indepinirea oricaror ate obigatii pre,a(ute de ege$
Art$ %2
In cadirie de ocuit cu mai mute ocuinte) proprietaru ra+punde de a+igurarea conditiior de
#unctionare normaa a ocuintei a#ate in proprietate e*cu+i,a +i a +patiior a#ate in proprietate
indi,i(a$
In ace+t +cop) proprietarii +e ,or con+titui in a+ociatii cu per+onaitate -uridica$
"odu de in#iintare) organi(are +i #unctionare a a+ociatiior de proprietari +e regementea(a
potri,it reguamentuui-cadru cuprin+ in ane*a nr$ 0 a pre(enta ege$
Art$ %6
In ca(urie in care) in cadirie de ocuinte) unu dintre proprietari +au c/iria+i impiedica cu buna
+tiinta +i +ub orice #orma #oo+irea normaa a imobiuui de ocuit) creand pre-udicii ceorati
proprietari +au c/iria+i) dupa ca() a +oicitarea proprietarior cadirior +au a repre(entantuui
ega a ace+tora) in+tanta ,a /otari ma+urie pentru #oo+irea normaa a imobiuui$
Art$ %&
C/iria+ii cadirior cu mai mute ocuinte +e pot a+ocia) potri,it egii) in +copu repre(entarii
intere+eor or in raporturie cu proprietarii) precum +i cu ate per+oane -uridice +au per+oane
#i(ice$
In acea+i +cop) in ca(u necon+tituirii a+ociatiei) c/iria+ii pot mandata un repre(entant$
CA!ITOLUL 5' Locuinta +ociaa
Art$ %8
Con+tructiie de ocuinte +ociae +e pot reai(a) in orice ocaitate) pe ampa+amentee pre,a(ute in
documentatiie de urbani+m +i in conditiie pre(entei egi$
Con+tituirea #onduui de ocuinte +ociae +e #ace prin reai(area de con+tructii noi +i prin
reabiitarea unor con+tructii e*i+tente$
Con+iiie ocae controea(a +i ra+pund de #ondu de ocuinte +ociae +ituate pe teritoriu unitatior
admini+trati,-teritoriae re+pecti,e$
Art$ %9
Locuintee +ociae apartin domeniuui pubic a unitatior admini+trati,-teritoriae$
Art$ 43
Locuintee +ociae +e ,or ampa+a numai pe terenurie apartinand unitatior admini+trati,-
teritoriae) potri,it pre,ederior art$ 11$
Art$ 41
Locuinta +ociaa +e reai(ea(a cu re+pectarea +upra#etei utie +i a dotarior +tabiite in imita
+upra#etei con+truite) potri,it ane*ei nr$ 1 a pre(enta ege$
!entru ocuintee care +e reai(ea(a prin reabiitarea con+tructiior e*i+tente +e con+idera
obigatorii numai pre,ederie egate de dotarea minima$
Art$ 40
Au acce+ a ocuinta +ociaa) in ,ederea inc/irierii) #amiiie cu un ,enit mediu net unar reai(at
in utimee 10 uni +ub ni,eu ,enituui net unar pe #amiie) pentru care +e acorda a-utor
+ocia potri,it egii) ma-orat cu 134$
Ni,eu minim a+t#e cacuat ,a #i corectat periodic de Gu,ern) in #unctie de e,outia +ituatiei
economice +i +ociae) incepand cu anu 1996$
5enitu net unar pe #amiie +e +tabie+te pe ba(a decaratiei de ,enit +i a acteor do,editoare)
potri,it pre,ederior egae$
.ecaratiie de ,enit) #acute cu ne+inceritate) atrag ra+punderea materiaa +au penaa) dupa ca($
Art$ 4%
Locuintee +ociae +e reparti(ea(a de catre con+iiie ocae pe ba(a criteriior +tabiite anua de
ace+tea) in conditiie pre,ederior pre(entuui capito) +i de ee pot bene#icia) in ordinea de
prioritate +tabiita de con+iiie ocae) urmatoaree categorii de per+oane' tinerii ca+atoriti care au
#iecare ,ar+ta de pana a %2 de ani) tinerii pro,eniti din in+titutii de ocrotire +ociaa +i
care au impinit ,ar+ta de 18 ani) in,ai(ii de gradu I +i II) per+oanee /andicapate) pen+ionarii)
,eteranii +i ,adu,ee de ra(boi) bene#iciarii pre,ederior Legii nr$ 4071993) repubicata) +i ai
.ecretuui-ege nr$ 11871993) repubicat) ate per+oane +au #amiii indreptatite$
Art$ 44
Contractu de inc/iriere +e inc/eie de catre primar +au de catre o per+oana imputernicita de ace+ta
cu bene#iciarii +tabiiti de con+iiu oca) pe o perioada de 2 ani) cu po+ibiitatea de
preungire pe ba(a decaratiei de ,enituri +i a acteor do,editoare nece+are con#orm pre,ederior
egae$
Ni,eu c/iriei nu ,a depa+i 134 din ,enitu net unar) cacuat pe utimee 10 uni) pe #amiie$
.i#erenta pana a ,aoarea nominaa a c/iriei) cacuata potri,it art$ %1) ,a #i +ub,entionata de
a bugetu oca a unitatii admini+trati,-teritoriae unde e+te +ituata ocuinta +ociaa$
Art$ 42
Tituaru contractuui de inc/iriere e+te obigat +a comunice primaruui) in termen de %3 de (ie)
orice modi#icare produ+a in ,enitu net unar a #amiiei ace+tuia) +ub +anctiunea re(iierii
contractuui de inc/iriere$
In ca(urie in care ,enitu net unar pe #amiie +-a modi#icat) autoritatea admini+tratiei pubice
ocae ,a opera modi#icarea c/iriei +i a +ub,entiei acordate) cu,enite proprietaruui$
Art$ 46
Contractu de inc/iriere +e poate re(iia'
a1 in conditiie pre,a(ute a art$ 04 din pre(enta ege9
b1 in ca(u in care ,enitu mediu net unar pe #amiie) reai(at in 0 ani #i+cai con+ecuti,i)
depa+e+te cu pe+te 034 ni,eu minim pre,a(ut a art$ 40 din pre(enta ege) iar tituaru
contractuui de inc/iriere nu a ac/itat ,aoarea nominaa a c/iriei in termen de 93 de (ie de a
comunicare$
Art$ 4&
Locuintee +ociae reai(ate potri,it pre(entei egi nu pot #i ,andute$
Art$ 48
Nu pot bene#icia de ocuinte +ociae) potri,it pre(entei egi) per+oanee +au #amiiie care'
a1 detin in proprietate o ocuinta9
b1 au in+trainat o ocuinta dupa data de 1 ianuarie 19939
c1 au bene#iciat de +pri-inu +tatuui in credite +i e*ecutie pentru reai(area unei ocuinte9
d1 detin) in caitate de c/iria+) o ata ocuinta$
Art$ 49
;ene#iciarii ocuinteor +ociae nu au dreptu +a +ubinc/irie(e) +a tran+mita dreptu de ocuire +au
+a +c/imbe de+tinatia +patiuui inc/iriat) +ub +anctiunea re(iierii contractuui de inc/iriere
+i a +uportarii e,entuaeor daune adu+e ocuintei +i cadirii) dupa ca($
Art$ 23
:inantarea ocuinteor +ociae +e a+igura din bugetee ocae) in imitee pre,ederior bugetare
aprobate anua) ae con+iiior ocae) in care +cop +e in+tituie o +ubdi,i(iune de c/etuiei
di+tincta in ace+te bugete$
=tatu +pri-ina con+tructia de ocuinte +ociae prin tran+#eruri de a bugetu de +tat) +tabiite anua
cu acea+ta de+tinatie in bugetu "ini+teruui Lucrarior !ubice +i Amena-arii Teritoriuui)
prin egea bugetuui de +tat$
!er+oanee #i(ice +i agentii economici pot +pri-ini prin donatii +au contributii con+tructia de
ocuinte +ociae$
CA!ITOLUL 5I' Locuinta de +er,iciu +i ocuinta de inter,entie
Art$ 21
:ondu de ocuinte de +er,iciu +e compune din'
a1 ocuinte e*i+tente) care) potri,it pre,ederior egae) raman cu de+tinatia de ocuinte de +er,iciu
a data intrarii in ,igoare a pre(entei egi9
b1 ocuinte noi$
Conditiie +i durata de inc/iriere ,or #i +tipuate in contractu de inc/iriere inc/eiat intre partie
contractante) acce+oriu a contractu de munca$
Art$ 20
Locuintee noi +e #inantea(a) in conditiie egii) din'
a1 bugetu de +tat +i bugetee ocae) in imitee pre,ederior bugetare aprobate anua cu acea+ta
de+tinatie9
b1 bugetee agentior economici) pentru +aariatii ace+tora$
Art$ 2%
Locuintee de +er,iciu #inantate de a bugetu de +tat +au de a bugetee ocae +e reai(ea(a cu
re+pectarea +upra#etei utie +i a dotarior) in imita +upra#etei con+truite pe apartament)
potri,it ane*ei nr$ 1$
Locuintee de +er,iciu +e ,or ampa+a dupa cum urmea(a'
a1 pe terenurie a#ate in proprietatea +tatuui +au a unitatior admini+trati,-teritoriae) pentru
ocuintee #inantate de a bugetu de +tat +au de a bugetee ocae) cu a+igurarea ,iabii(arii
terenurior) potri,it pre,ederior art$ 109
b1 pe terenurie apartinand agentior economici) pentru ocuintee +i ucrarie de ,iabii(are a
terenurior) #inantate din bugetee ace+tora$
In +ituatii deo+ebite) determinate de natura ampa+amentuui +i de caracteru (onei) cu aprobarea
ordonatorior de credite) ocuintee pre,a(ute a ain$ 1 +e pot con+trui cu +upra#ete
ma-orate cu pana a 034 #ata de cee pre,a(ute in ane*a nr$ 1) iar pe+te acea+ta imita) cu
aprobarea Gu,ernuui$
Locuintee de +er,iciu reai(ate in conditiie pre(entei egi) #inantate din bugetu de +tat +i din
bugetee ocae) pot #i ,andute in conditiie egii) cu aprobarea Gu,ernuui) in +ituatia in care
acti,itatea care a generat reai(area ocuinteor re+pecti,e +-a re+tran+ +au a incetat$
Art$ 24
Locuinta de inter,entie urmea(a regimu ocuintei de +er,iciu$
Locuintee de inter,entie +e reai(ea(a o data cu obiecti,u de in,e+titie +i +e ampa+ea(a in
incinta ace+tuia +au in imediata apropiere$
Locuintee de inter,entie nu pot #i ,andute c/iria+ior$
CA!ITOLUL 5II' Locuinta de nece+itate
Art$ 22
Locuinta de nece+itate +e #inantea(a +i +e reai(ea(a in conditiie +tabiite pentru ocuinta +ociaa$
Locuinta de nece+itate +e inc/iria(a temporar per+oaneor +i #amiiior ae caror ocuinte au
de,enit inutii(abie potri,it pre,ederior art$ 0 it$ #1$
Contractu de inc/iriere +e inc/eie de catre primaru ocaitatii +au de catre o per+oana
imputernicita de ace+ta) pe ba(a /otararii con+iiuui oca) pana a inaturarea e#ecteor care au
#acut inutii(abie ocuintee$
Art$ 26
Con+iiie ocae pot decara) in ca(uri de e*trema urgenta) drept ocuinte de nece+itate) ocuintee
ibere a#ate in #ondu de ocuinte +ociae$
CA!ITOLUL 5III' Locuinta de protoco
Art$ 2&
Locuintee de protoco +unt proprietate pubica a +tatuui$
Admini+trarea #onduui ocati, de protoco +e #ace de catre Regia Autonoma ?Admini+tratia
!atrimoniuui !rotocouui de =tat?) care a+igura e,identa) intretinerea) repararea +i con+er,area
ace+tuia) precum +i inca+area c/iriei$
Atribuirea) ocuparea +i #oo+irea ocuinteor de protoco +e #ac in conditiie pre(entei egi$
Art$ 28
!re+edintee Romaniei) pre+edintee =enatuui) pre+edintee Camerei .eputatior +i primu-
mini+tru bene#icia(a) in conditiie pre(entei egi) de cate o ocuinta de protoco) ca re+edinta
o#iciaa$
Re+edintee o#iciae ae per+oaneor pre,a(ute a ain$ 1 +e atribuie de catre Gu,ern +i +unt pu+e a
di+po(itia or) impreuna cu dotarie a#erente) pe intreaga perioada a e*ercitarii #unctiei)
de catre Regia Autonoma ?Admini+tratia !atrimoniuui !rotocouui de =tat?$
Li+ta imobieor cu de+tinatie de re+edinta o#iciaa) precum +i a ceorate ocuinte de protoco) +i
conditiie pe care ace+tea trebuie +a e indepinea+ca +e +tabie+c prin /otarare a
Gu,ernuui$
Art$ 29
!ot bene#icia de ocuinta de protoco) a cerere) cu pata c/iriei pre,a(ute de ege) per+oanee care
indepine+c urmatoaree #unctii pubice' ,icepre+edinti ai =enatuui +i ai Camerei
.eputatior) mini+tri de +tat) mini+trii +i a+imiatii ace+tora) precum +i pre+edintee Curtii =upreme
de @u+titie) pre+edintee Curtii Con+titutionae) pre+edintee Curtii de Conturi) pre+edintee
Con+iiuui Legi+ati, +i a,ocatu poporuui) pe durata e*ercitarii #unctiei +au a mandatuui$
!entru per+oanee pre,a(ute a ain$ 1) atribuirea ocuintei de protoco +e #ace prin deci(ie a
primuui-mini+tru +i +e pune a di+po(itia or de catre Regia Autonoma ?Admini+tratia
!atrimoniuui !rotocouui de =tat?$
Atribuirea ocuinteor de protoco +e poate #ace numai daca per+oanee pre,a(ute a ain$ 1 nu
detin) in ocaitatea in care i+i de+#a+oara acti,itatea) o ata ocuinta care +a core+punda
conditiior +tabiite potri,it art$ 28 ain$ %$
Art$ 63
!entru re+edintee o#iciae) Regia Autonoma ?Admini+tratia !atrimoniuui !rotocouui de =tat?
,a inc/eia contracte de inc/iriere cu +er,iciie de +peciaitate ae in+titutiior in care i+i
de+#a+oara acti,itatea per+oanee bene#iciare$
!entru ocuintee de protoco) contractee de inc/iriere +e inc/eie de catre Regia Autonoma
?Admini+tratia !atrimoniuui !rotocouui de =tat? cu bene#iciarii directi) care) pe acea+ta ba(a)
,or putea ocupa ocuinta re+pecti,a impreuna cu membrii #amiiei$
Contractu de inc/iriere a ocuinteor de protoco +i a ceor cu de+tinatie de re+edinta o#iciaa
incetea(a de drept in termen de 63 de (ie de a data eiberarii din #unctie a bene#iciaruui$
Atribuirea) in conditiie pre(entei egi) a unei re+edinte o#iciae) re+pecti, a unei ocuinte de
protoco) nu a#ectea(a drepturie ocati,e detinute de per+oanee pre,a(ute a art$ 28 +i 29$
CA!ITOLUL IA' .i+po(itii tran(itorii +i #inae
Art$ 61
Orice itigiu in egatura cu apicarea pre,ederior pre(entei egi +e +outionea(a de catre in+tantee
-udecatore+ti$
Art$ 60
!re,ederie Ordonantei Gu,ernuui nr$ 1971994 pri,ind +timuarea in,e+titiior pentru reai(area
unor ucrari pubice +i con+tructii de ocuinte) aprobata +i modi#icata prin Legea nr$ 8071992)
+e apica in continuare pana a terminarea ocuinteor incepute$
.e drepturie pre,a(ute in Ordonanta Gu,ernuui nr$ 1971994 ,or bene#icia) de a data intrarii in
,igoare a egiiBB1) +i tinerii ca+atoriti care au) #iecare) ,ar+ta pana a %2 de ani) impiniti
pana a #inee anuui caendari+tic in care are oc contractarea$
.upa #inai(area bocurior de ocuinte) +ur+ee de con+tituire a depo(ituui +pecia) potri,it
pre,ederior Ordonantei Gu,ernuui nr$ 1971994 +i ae normeor metodoogice) +e preiau ca
,enituri a depo(itu +pecia con+tituit in con#ormitate cu pre,ederie art$ 9$
Art$ 6%
In termen de 63 de (ie de a data introducerii +i+temuui de determinare +i impo(itare a ,enituui
goba pentru per+oane #i(ice) Gu,ernu ,a regementa #aciitatie pre,a(ute a cap$ II din
pre(enta ege) de care +a poata bene#icia +i per+oanee #i(ice care in,e+te+c in con+tructia de
ocuinte +i pentru punerea in +iguranta a ocuinteor a,ariate de +ei+me$
!er+oanee -uridice romane care in,e+te+c din pro#it pentru ucrarie pre,a(ute a art$ 2) 6 +i 10)
+eparat +au cumuati,) bene#icia(a de +cutirea de impo(it pe pro#itu in,e+tit) con#orm
pre,ederior art$ 2 din pre(enta ege$
Art$ 64
=c/imbarea de+tinatiei ocuinteor) precum +i a +patiior cu ata de+tinatie +ituate in cadiri
coecti,e +e poate #ace numai cu acordu proprietaruui +au a a+ociatiei de proprietari$ In
,ederea e#ectuarii ace+tei +c/imbari) e+te nece+ar a,i(u #a,orabi a proprietarior +i) dupa ca() a
tituarior contracteor de inc/iriere din ocuintee cu care +e in,ecinea(a) pe pan
ori(onta +i ,ertica) +patiu +upu+ +c/imbarii$
Art$ 62
Con+truirea ca+eor de ,acanta +e autori(ea(a) a cererea per+oaneor #i(ice +i a agentior
economici) numai pe terenurie a#ate in proprietatea ace+tora +au conce+ionate in conditiie
egii) in (onee +tabiite prin documentatiie de urbani+m +i amena-are a teritoriuui) aprobate
potri,it egii$
Art$ 66
!ata c/iriei pentru re+edintee o#iciae +e #ace din bugetee !re+edintiei Romaniei) =enatuui)
Camerei .eputatior +i =ecretariatuui Genera a Gu,ernuui) in imitee pre,ederior bugetare
aprobate anua$
Art$ 6&
Gu,ernu ra+punde de apicarea unitara) pe intreg teritoriu tarii) a poiticii de de(,otare a
con+tructiei de ocuinte$
!rogramu de de(,otare a con+tructiei de ocuinte +e eaborea(a de "ini+teru Lucrarior !ubice
+i Amena-arii Teritoriuui) pe ba(a #undamentarii organeor admini+tratiei pubice centrae
intere+ate) a con+iiior -udetene +i ocae) in acord cu documentatiie de urbani+m +i amena-are a
teritoriuui) aprobate con#orm egii$
Art$ 68
!entru aducerea a indepinire a di+po(itiior pre(entei egi) Gu,ernu ,a adopta norme
metodoogice de apicareBBB1$
Art$ 69
In termen de 04 de uni de a data intrarii in ,igoare a pre(entei egi) proprietarii din cadirie cu
mai mute ocuinte in proprietate pri,ata +au mi*ta +e ,or con+titui in a+ociatii de
proprietari) in con#ormitate cu Reguamentu-cadru a a+ociatiior de proprietari) cuprin+ in ane*a
nr$ 0) care #ace parte integranta din pre(enta ege$
!ana a in#iintarea +i #unctionarea birourior de carte #unciara) inregi+trarea proprietatii in ,ederea
con+tituirii a+ociatiior de proprietari +e #ace in regi+tree de pubicitate a#ate in ,igoare
a birourie de tran+criptiuni +i in+criptiuni imobiiare din -udecatorii$
!ana a data dobandirii per+onaitatii -uridice a a+ociatiei de proprietari) a+ociatiie de ocatari i+i
de+#a+oara acti,itatea pe ba(a .ecretuui Con+iiuui de =tat nr$ %8&719&& pentru
aprobarea =tatutuui pri,ind organi(area +i #unctionarea a+ociatiei ocatarior$
Art$ &3
.ecretu Con+iiuui de =tat nr$ %8&719&& pentru aprobarea =tatutuui pri,ind organi(area +i
#unctionarea a+ociatiei ocatarior) pubicat in ;uetinu O#icia) !artea I) nr$ 116 din 16 noiembrie
19&&) +e abroga dupa 04 de uni de a data intrarii in ,igoare a pre(entei egi$
Art$ &1
!er+oanee care bene#icia(a de drepturi mai #a,orabie decat cee pre,a(ute in pre(enta ege)
con+acrate prin egi +peciae) care +e re#era) printre atee) a materia raporturior -uridice
ocati,e +i a ceor cone*e ace+tora) +e bucura in continuare de apicarea drepturior mai
#a,orabie$
Art$ &0
.i+po(itiie pre(entei egi pri,ind inc/irierea ocuinteor +e competea(a cu di+po(itiie Coduui
ci,i pri,ind contractu de ocatiune$
Art$ &%
La data intrarii in ,igoare a pre(entei egi +e abroga'
- Legea nr$ 2719&% pri,ind admini+trarea #onduui ocati, +i regementarea raporturior dintre
proprietari +i c/iria+i) cu e*ceptia cap$ 4 +i a art$ 6% cu re#erire a cap$ 4 din aceea+i ege)
e*cu+i, di+po(itiie re#eritoare a +upra#etee ocati,e proprietate per+onaa9
- 6$C$"$ nr$ 863719&% pentru +tabiirea ma+urior de e*ecutare a Legii nr$ 2719&%) in ceea ce
pri,e+te inc/irierea de ocuinte9
- .ecretu Con+iiuui de =tat nr$ 02671984 pri,ind imbunatatirea regimuui de con+truire a
ocuinteor +i modi#icarea unor regementari re#eritoare a +tabiirea preturior imita ae
ocuinteor
care +e con+truie+c din #ondurie +tatuui) a preturior de contractare ae ocuinteor proprietate
per+onaa +i a preturior de ,an(are ae ocuinteor din #ondu ocati, de +tat) cu e*ceptia
art$ III +i a ane*eor nr$ % +i 49
- .ecretu Con+iiuui de =tat nr$ 68719&2 pri,ind imbunatatirea regimuui de con+truire a
ocuinteor din #ondurie +tatuui +au din #ondurie popuatiei cu +pri-inu +tatuui in credite +i
e*ecutie9
- art$ 10 ain$ 1 it$ a1 +i ain$ 0) art$ 01-02 +i art$ %2 ain$ 0 din Legea nr$ 2371991 pri,ind
autori(area e*ecutarii con+tructiior +i unee ma+uri pentru reai(area ocuinteor9
- orice ate di+po(itii contrare pre,ederior pre(entei egi$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
B1 Repubicata in temeiu art$ II din Legea nr$ 196 din 1& noiembrie 199&) pubicata in "onitoru
O#icia a Romaniei) !artea I) nr$ %%1 din 06noiembrie 199&$
Legea nr$ 114 din 11 octombrie 1996 a #o+t pubicata in "onitoru O#icia a Romaniei) !artea I)
nr$ 024 din 01 octombrie 1996 +i a mai #o+t modi#icata prin Ordonanta de urgenta a
Gu,ernuui nr$ 43 din 13 iuie 199&) pubicata in "onitoru O#icia a Romaniei) !artea I) nr$ 124
din 14iuie 199& +i prin Legea nr$ 146 din 04 iuie 199&) pubicata in "onitoru O#icia a
Romaniei) !artea I) nr$ 1&% din 09 iuie 199&$
BB1 !re,ederea +e re#era a Legea nr$ 196 din 1& noiembrie 199&) pubicata in "onitoru O#icia
a Romaniei) !artea I) nr$ %%1 din 06 noiembrie 199&$
BBB1 Normee metodoogice au #o+t aprobate prin 6otararea Gu,ernuui nr$ 446 din 10 augu+t
199&) pubicate in "onitoru O#icia a Romaniei) !artea I) nr$ 03% din 01 augu+t 199&$
ANEAA Nr$ 1
EAIGENTE "INI"ALE
pentru ocuinte
A$ Cerinte minimae'
- acce+ iber indi,idua a +patiu ocuibi) #ara tuburarea po+e+iei +i a #oo+intei e*cu+i,e a
+patiuui detinut de catre o ata per+oana +au #amiie9
- +patiu pentru odi/na9
- +patiu pentru prepararea /ranei9
- grup +anitar9
- acce+ a energia eectrica +i apa potabia) e,acuarea controata a apeor u(ate +i a re(iduurior
mena-ere$
;$ =upra#ete minimae

NOTA'
- =upra#ata camerei de (i de a ocuinta cu o camera incude +patiu pentru dormit$
- Locu de uat ma+a poate #i ingobat in bucatarie +au in camera de (i$
- Inatimea ibera minima a camereor de ocuit ,a #i de 0)22 m) cu e*ceptia man+ardeor)
+upanteor +i ni+eor) a care +e ,a a+igura un ,oum minim de 12 m% de per+oana$
- =upra#ata ocuibia e+te +upra#ata de+#a+urata a incaperior de ocuit$ Ea cuprinde +upra#ata
dormitoareor +i a camerei de (i$
- =upra#ata utia e+te +upra#ata de+#a+urata) mai putin +upra#ata a#erenta peretior$
- =upra#ata utia a ocuintei e+te +uma tuturor +upra#eteor utie ae incaperior$ Ea cuprinde'
camera de (i) dormitoare) bai) DC) du+) bucatarie) +patii de depo(itare +i de circuatie din
interioru ocuintei$ Nu +e cuprind' +upra#ata ogiior +i a bacoaneor) pragurie gourior de u+i)
ae trecerior cu de+c/ideri pana a 1)33 m) ni+ee de radiatoare) precum +i +upra#atee
ocupate de +obe +i ca(ane de baie >cate 3)23 m0 pentru #iecare +oba +i ca(an de baie1) in ca(u in
care inca(irea +e #ace cu +obe$ In ca(u ocuinteor dupe*) rampa) mai putin paieree)
nu +e cuprinde in +upra#ata utia a ocuintei$
- =upra#ata con+truita pe ocuinta) pre,a(uta in tabeu ;) e+te +uma +upra#eteor utie ae
incaperior) ogiior) bacoaneor) precum +i a cotei-parti din +upra#etee partior comune ae
cadirior >+paatorii) u+catorii) ca+a +carii) incu+i, ane*ee pentru coectarea) depo(itarea +i
e,acuarea de+eurior mena-ere) ca+a i#tuui etc$1) a care +e adauga +upra#ata a#erenta
peretior interiori +i e*teriori ai ocuintei9 in ca(u inca(irii cu combu+tibi +oid) +e adauga
+upra#ata a#erenta +obeor +i ca(aneor de baie$ Nu +unt cuprin+e +upra#atee a#erente bo*eor de
a +ub+o +i ae gara-eor care pot #i pre,a(ute di+tinct$
- =upra#ata incaperii +anitare principae din ocuinta ,a permite acce+u a cada de baie a
per+oaneor imobii(ate in +caun cu rotie$
- Incaperea +anitara +e incude in ocuinta) in ca(u in care pot #i a+igurate aimentarea cu apa +i
canai(area$
- Latimea minima de circuatie a coridoareor +i a ,e+tibuuui din interioru ocuintei ,a #i de 103
cm$
- In #unctie de ampa+amentu con+tructiei) +upra#etee con+truite pot a,ea abateri in imitee de
E134$
- Numaru de per+oane pe ocuinta +e utii(ea(a a reparti(area ocuinteor +ociae) de inter,entie)
de +er,iciu +i de nece+itate$
C$ Incaperi +anitare
.$ .otarea minima a incaperior +anitare
NOTA'
- In baie +e ,a pre,edea +patiu pentru ma+ina de +paat ru#e$
- Incaperie +anitare ,or #i ,entiate direct +au prin co+ de ,entiatie$
E$ .otarea minima a bucatariei

NOTA'
- In bucatarie +e ,or pre,edea' co+ de ,entiatie) +patiu pentru #rigider +i pentru ma+a de ucru$
:$ .otarea minima cu in+taatii eectrice
NOTA'
- =e ,or pre,edea intrerupatoare +i apice pentru #iecare +patiu de depo(itare +i +patiu de
circuatie$
- !ri(a cu contact de protectie) in+taata pentru baie) +e montea(a in e*terioru incaperii$
- :iecare ocuinta ,a #i pre,a(uta cu in+taatie de +onerie$
- In cadiri cu mai mute ocuinte +e ,or pre,edea in+taatii +i pri(e pentru antena coecti,a +i
tee#on$
- !entru ocuintee +ituate in mediu rura) dotarie minime pri,ind incaperie +anitare +i bucataria
+e ,or putea reai(a pe parcur+u e*i+tentei con+tructiei) in coreare cu racordarea
ocuintei a reteee de utiitate pubica +au a +i+temu propriu de aimentare cu apa +i e,acuare
controata a apeor u(ate$
G$ =patii +i in+taatii de #oo+inta comuna pentru cadiri cu mai mute ocuinte
- In+taatii de pre,enire +i +tingere a incendiior) precum +i a+cen+or con#orm normeor in ,igoare$
- =patii pentru bicicete) carucioare +i pentru u+carea ru#eor$
- =patii de+tinate coectarii) depo(itarii +i e,acuarii de+eurior mena-ere$
- =patii pentru depo(itarea combu+tibiior +oi(i +au ic/i(i) in +ituatiie in care nu +e pot a+igura
inca(irea centraa +i7+au ga(e a bucatarie$
- Rampa de acce+ pentru per+oanee imobii(ate in +caun cu rotie$
ANEAA Nr$ 0
REGULA"ENTUL - CA.RU
a a+ociatiior de proprietariB1
CA!ITOLUL I' .i+po(itii generae) de#initii
Art$ 1
!re(entu reguament-cadru +tabie+te modu de in#iintare +i de #unctionare a a+ociatiior de
proprietari) precum +i modu de admini+trare +i de e*poatare a unor cadiri a#ate in proprietate$
Art$ 0
Reguamentu-cadru +e apica tuturor cadirior cu mai mute apartamente in proprietate pri,ata
+au mi*ta) incu+i, in ca(u ceor a,and +patii cu ata de+tinatie decat aceea de ocuinta$
Art$ %
Termenii utii(ati in pre(entu reguament au urmatoru intee+'
a1 !rin boc de ocuinte - cadire - condominiu +e inteege o proprietate imobiiara din care unee
parti au ata de+tinatie decat aceea de ocuinta) re+pecti, apartamente proprietate
indi,iduaa) iar re+tu e+te proprietate comuna indi,i(a$
!roprietatea imobiiara nu e+te un condominiu decat daca cota-parte indi,i(a de proprietate
comuna re,ine proprietarior apartamenteor +i nu poate #i +eparata de proprietatea a+upra
apartamenteor$
b1 !rin +patiu) re+pecti, apartament) +e inteege o parte dintr-o cadire de+tinata ocuirii) in regim
de proprietate indi,iduaa) care) impreuna cu cota-parte indi,i(a din proprietatea
comuna) con+tituie o unitate de proprietate imobiiara$
Cu e*ceptia unor +ituatii pentru care e*i+ta ate pre,ederi e*pre+e in ace+t reguament-cadru +au
in acordu de a+ociere) drepturie de proprietate a+upra unui apartament dintr-un boc de
ocuinte7condominiu trebuie con+iderate in acea+i mod ca +i drepturie de proprietate a+upra ator
proprietati imobiiare$
c1 !rin proprietate comuna +e inteege toate partie dintr-o cadire a#ata in proprietate) care nu
+unt apartamente +i care +unt de+tinate #oo+irii in comun de catre toti proprietarii din
acea cadire$
!roprietatea comuna e+te indi,i(ibia +i e+te detinuta de proprietarii apartamenteor indi,iduae)
con#orm coteor cacuate$
!roprietatea comuna incude toate partie proprietatii care +unt in #oo+inta comuna) ca' terenu pe
care e+te con+truita cadirea) curtea incu+a) #undatia) +tructura de re(i+tenta)
acoperi+u) tera+ee) co+urie de #um) +carie) /ourie) pi,nitee) +ub+ourie) ca+a +carii) tubuatura
de gunoi) re(er,oaree de apa) a+cen+oaree$
!roprietatea comuna incude in+taatii ae cadirii a#ate in #oo+inta comuna cu care a #o+t
in(e+trata cadirea in timpu con+tructiei +au cu care a #o+t dotata mai tar(iu de catre
proprietari) ca de e*empu' canae pu,iae) paratra+nete) antene) in+taatii de tee#onie) in+taatii
eectrice) conducte de apa) +i+teme de inca(ire +i conducte de ga(e care pot trece prin
proprietatea comuna pana a punctee de di+tributie din apartamentee indi,iduae$
d1 !rin cota-parte +e inteege cota de proprietate care ii re,ine #iecarui apartament proprietate
indi,iduaa) din proprietatea comuna) +i e+te in+cri+a in actu de proprietate$
In +ituatia in care cotee-parti nu +unt in+cri+e in actee de proprietate) ee ,or #i cacuate pentru
#iecare apartament) core+pun(ator cu raportu dintre +upra#ata ocati,a a #iecarui
apartament +i totau +upra#eteor ocati,e ae tuturor apartamenteor din imobi$
e1 !rin #ondatori +e inteege orice per+oana -uridica) incu+i, +tatu) o in+titutie a admini+tratiei
pubice ocae) o per+oana +au un grup de per+oane care actionea(a impreuna) care +au in
numee careia +e in#iintea(a un condominiu +i care prin ,an(are +au orice ata #orma de tran+#er
o#era +patii) re+pecti, apartamente intr-un boc de ocuinte pentru proprietarii indi,iduai$
#1 !rin proprietar a +patiuui) re+pecti, a apartamentuui) +e inteege per+oana +au grupu de
per+oane care are in proprietate ace +patiu) re+pecti, apartament) intr-un boc de
ocuinte7condominiu$
g1 !rin a+ociatie de proprietari +e inteege organi(atia proprietarior tuturor apartamenteor dintr-o
cadire cu mai mute apartamente proprietate pri,ata +au mi*ta$
/1 !rin acord de a+ociere +e inteege actu care con+#inte+te /otararea proprietarior de a +e a+ocia)
dupa inregi+trarea proprietatii in Cartea #unciara$
i1 !rin c/etuiei comune +e inteege c/etuieie +au obigatiie #inanciare ae a+ociatiei) care +unt
egate de proprietatea comuna +au care nu pot #i inregi+trate pe #iecare ocuinta$
CA!ITOLUL II' In#iintarea +i inregi+trarea a+ociatiei de proprietari
Art$ 4
A+ociatia de proprietari +e con+tituie in cadru unei adunari) con,ocata in termen de 63 de (ie de
a data a care intreaga cadire a #o+t inregi+trata in Cartea #unciara$
"embrii a+ociatiei ,or #i toti proprietarii apartamenteor) incu+i, primaria +au #ondatoru) atat
timp cat ace+tia continua +a detina unu +au mai mute apartamente din cadire$
Art$ 2
A+ociatia de proprietari dobande+te per+onaitate -uridica in momentu inregi+trarii a -udecatoria
pe ra(a careia +e a#a cadirea pentru care +-a con+tituit a+ociatia) potri,it reguior pri,ind
per+oanee -uridice$
In ca(u cadirior cu mai putin de 03 de proprietari a+ociati) a+ociatia +e poate con+titui pe grupe
de cadiri in,ecinate) reunind) de regua) minimum % proprietari) pe criteriu intere+eor
comune in go+podarirea proprietatii$
Art$ 6
@udecatoria +e pronunta a+upra cererii de inregi+trare) pe ba(a acorduui de con+tituire +i a
+tatutuui a+ociatiei de proprietari$
=tatutu a+ociatiei de proprietari +e intocme+te in ba(a pre(entei egi +i a pre(entuui reguament-
cadru a a+ociatiior de proprietari$
Art$ &
A+ociatiie de ocatari din cadirie cu mai mute apartamente a#ate in proprietate pri,ata +au
mi*ta) incu+i, ca urmare a apicarii pre,ederior .ecretuui-ege nr$ 6171993 +i ae Legii nr$
8271990) +e ,or tran+#orma in a+ociatii de proprietari) potri,it normeor cuprin+e in pre(entu
reguament-cadru$
CA!ITOLUL III' Acordu de a+ociere
Art$ 8
Acordu de a+ociere trebuie +a contina'
a1 adre+a proprietatii9
b1 numee +i prenumee proprietarior unitatior ocati,e9
c1 de+crierea proprietatii) cuprin(and' de+crierea cadirii) +tructura cadirii) numaru de eta-e)
numaru de apartamente +tructurate pe numar de camere) terenu a#erent cadirii$
.e+crierea trebuie +a #ie +u#icienta din punct de ,edere -uridic pentru inregi+trarea in Cartea
#unciara de a birou de inregi+trare a proprietatior imobiiare9
d1 pan+e +au +c/ite) in ma+ura +a a+igure o buna identi#icare) prin ocai(are +i +upra#ata) a
#iecarui +patiu) re+pecti, apartament) din +tructura cadirii9
e1 enumerarea +i de+crierea partior a#ate in proprietate comuna9
#1 cota-parte ce re,ine #iecarui apartament din proprietatea comuna$
Art$ 9
La intrunirea con+tituti,a a a+ociatiei de proprietari) proprietarii apartamenteor ,or aege un
comitet e*ecuti, +i o comi+ie de cen(ori +i ,or /otari numaru membrior ace+tora +i durata
mandateor or$
"embrii comi+iei de cen(ori trebuie +a aiba cuno+tinte de +peciaitate +i e*perienta in domeniie
economic) #inanciar +i -uridic$
A+ociatia de proprietari poate deega atributiie comi+iei de cen(ori) de contro #inanciar +i
contabi) unor per+oane #i(ice +au -uridice) a+ociatii +au agenti economici +peciai(ati$
Candidatu care ,a obtine ce mai mare numar de ,oturi ,a de,eni pre+edintee a+ociatiei de
proprietari$
Art$ 13
=tabiirea coteor-parti din ,eniturie +i c/etuieie comune +e #ace proportiona cu cota-parte din
proprietatea comuna a#erenta #iecarui apartament$
Art$ 11
In ca(u +patiior) re+pecti, a apartamenteor cu mai mut de un proprietar) reatiie de
coproprietate intre proprietari ,or #i regementate in con#ormitate cu pre,ederie Coduui ci,i$
Art$ 10
!entru amendarea +au modi#icarea acorduui de a+ociere e+te nece+ar acceptu a ce putin 834
din ,otu proprietarior de apartamente) re+pecti, ate +patii cu ata de+tinatie decat
aceea de ocuinta$
Orice amendare +au modi#icare trebuie +a #ie inregi+trata a -udecatoria pe ra(a careia +e a#a
cadirea$
Art$ 1%
In ca(u in care apartamentee) re+pecti, +patiie) pot #i adaugate +au retra+e din a+ociatie) acordu
de a+ociere trebuie +a +tabiea+ca #ormua care +e ,a #oo+i pentru recacuarea
coteor ce re,in apartamenteor rama+e in a+ociatie$
CA!ITOLUL I5' .repturie +i indatoririe proprietarior de apartamente
Art$ 14
!roprietaru unui apartament e+te obigat +a mentina apartamentu in +tare buna) pe propria +a
c/etuiaa$ Nici un proprietar nu poate incaca +au pre-udicia dreptu de proprietate comuna
+au indi,iduaa$
Art$ 12
Cu un prea,i( de 12 (ie) proprietaru e+te obigat +a accepte acce+u in apartamentu +au a unui
repre(entant a a+ociatiei) atunci cand e+te nece+ar +a +e in+pecte(e) +a +e repare +au
+a +e inocuia+ca eemente din proprietatea comuna a care +e poate a,ea acce+ numai din
re+pecti,u apartament$ :ac e*ceptie ca(urie de urgenta cand nu e+te nece+ar nici un
prea,i($
Art$ 16
Admini+trarea) intretinerea +i reparatiie proprietatii comune cad in +arcina a+ociatiei) iar
c/etuieie egate de ace+tea ,or repre(enta c/etuiei comune$
A+ociatia de proprietari poate anga-a ate per+oane +au poate inc/eia contracte pentru reai(area)
re+pecti, #urni(area ace+tor +er,icii$
Art$ 1&
A+ociatia de proprietari) cu intrunirea ma-oritatii ,oturior) poate intreprinde ma+uri ,i(and
imbunatatirea con#ortuui +i a e#icientei cadirii$ In+taatiie mai importante ca' boiere cu apa
cada) inca(ire centraa) re(er,oare de apa) a+cen+oare) ate dotari de ampoare +imiare pot #i
+c/imbate de a+ociatie numai cu aprobarea a ce putin doua treimi din numaru ,oturior
proprietarior$
!er+oanee #i(ice +au -uridice) proprietari de ocuinte in cadiri a#ectate de +ei+me) +unt obigate +a
ia ma+uri pentru con+oidarea ace+tora) potri,it pre,ederior egae$
Indi#erent de natura inter,entiior) +e ,a a,ea in ,edere mentinerea a+pectuui armonio+ +i unitar
a intregii cadiri$
Art$ 18
!roprietaru poate aduce imbunatatiri +au modi#icari apartamentuui +au) #ara a pune in perico
integritatea +tructuraa a cadirii +au a ator apartamente$
!roprietaru nu poate +c/imba a+pectu proprietatii comune) #ara a obtine mai intai acceptu din
partea a+ociatiei de proprietari$
Art$ 19
Fidurie dintre apartamentee aaturate) care nu #ac parte din +tructura de re(i+tenta a cadirii) pot
#i reampa+ate prin acord intre proprietarii apartamenteor re+pecti,e +i cu in+tiintarea
a+ociatiei de proprietari$
Fidurie dintre apartamente +i proprietatea comuna) care nu #ac parte din +tructura de re(i+tenta a
cadirii) pot #i reampa+ate numai prin amendarea acorduui de a+ociere$
Art$ 03
.aca proprietaru unui apartament +au oricare ata per+oana care actionea(a in numee +au
pro,oaca daune oricarei parti din proprietatea comuna +au unui at apartament) re+pecti,u
proprietar trebuie +a repare +tricaciunie +au +a patea+ca c/etuieie pentru ucrarie de reparatii$
CA!ITOLUL 5' Organi(area +i #unctionarea a+ociatiei de proprietari
Art$ 01
.upa prima intrunire organi(atorica) de con+tituire a a+ociatiei de proprietari) ,a a,ea oc ce
putin o data pe an o adunare generaa a membrior a+ociatiei$
Adunarea generaa e+te acatuita din toti membrii a+ociatiei de proprietari$
Intrunirie +peciae ae a+ociatiei pot #i con,ocate oricand de catre comitetu e*ecuti, +au de catre
proprietarii de apartamente) repre(entand ce putin 034 din cotee de proprietate$
Toti proprietarii trebuie anuntati a+upra oricarei intruniri a a+ociatiei de proprietari cu ce putin 13
(ie inainte ca acea+ta +a aiba oc$
Art$ 00
A+ociatia de proprietari poate adopta deci(ii) daca ce putin doua treimi din numaru membrior
+unt pre(enti per+ona +au prin repre(entant$
.aca nu e+te intrunit c,orumu) adunarea poate #i +u+pendata +i recon,ocata$
La adunarea recon,ocata) daca e*i+ta do,ada ca toti membrii a+ociatiei de proprietari au #o+t
con,ocati) deci(iie pot #i adoptate indi#erent de numaru membrior pre(enti$
Art$ 0%
!entru adoptarea deci(iior in adunarea a+ociatiei de proprietari +e ,or a,ea in ,edere
urmatoaree'
a1 ,otu #iecarui proprietar are o pondere egaa cu cota-parte din proprietatea comuna9
b1 proprietaru poate #i repre(entat de catre un membru a #amiiei +au de catre un at repre(entant
care are o imputernicire +emnata de catre proprietaru in numee caruia ,otea(a9
c1 un membru a a+ociatiei de proprietari poate repre(enta ce mut inca un membru ab+ent) prin
imputernicire +cri+a9
d1 in ca(u unui ,ot paritar) ,otu pre+edinteui e+te deci+i,$
.eci(iie a+ociatiei de proprietari ,or #i uate) in genera) cu un ,ot repre(entand ma-oritatea
+impa din totaitatea ,oturior obtinute$
Art$ 04
A+ociatia de proprietari indepine+te urmatoaree atributii'
a1 adopta +i amendea(a bugetee de ,enituri +i c/etuiei) precum +i #ondu de rument9 inca+ea(a
cotee obi+nuite +i +peciae pentru c/etuieie comune de a proprietarii de apartamente +i
de a proprietarii +patiior cu ata de+tinatie decat aceea de ocuinta9
b1 anga-ea(a +i +u+penda din #unctie pe ce care admini+trea(a proprietatea +au pe ceiati
#unctionari +au anga-ati) in ,ederea admini+trarii +i bunei #unctionari a cadirii9 per+onau
nece+ar bunei go+podariri a partior +i a in+taatiior de #oo+inta comuna ae cadirior poate #i
anga-at prin contract indi,idua de munca +au prin con,entie ci,ia) con#orm ceor +tabiite
prin negociere9
c1 initia(a +au apara in proce+e) in nume propriu +au in numee proprietarior de apartamente)
intere+ee egate de cadire9
d1 inc/eie contracte +i i+i a+uma obigatii in nume propriu +au in numee proprietarior de
apartamente) in intere+ee egate de cadire9
e1 regementea(a #oo+irea) intretinerea) repararea) inocuirea +i modi#icarea proprietatii comune9
#1 impune penai(ari pentru intar(ierea patii coteor de intretinere9
g1 adopta +au amendea(a deci(iie) reguie +i reguamentee9
/1 competea(a a (i cartea te/nica a con+tructiei9
i1 a+igura urmarirea comportarii in timp a con+tructiei) pe toata durata ei9
-1 e*ercita ate atributii care i-au #o+t con#erite prin acordu de a+ociere +au prin ,otu
proprietarior de apartamente$
Art$ 02
.aca o deci(ie a a+ociatiei de proprietari e+te contrara egii +au acorduui de a+ociere +au e+te de
natura +a produca daune con+iderabie intere+eor unei minoritati a proprietarior de
apartamente) orice proprietar poate actiona in -u+titie ,aabiitatea re+pecti,ei deci(ii) in termen
de 63 de (ie de a adoptarea ace+teia$ Actionarea in -u+titie nu trebuie +a intrerupa
e*ecutarea deci(iei decat in ca(u in care in+tanta /otara+te +u+pendarea deci(iei re+pecti,e$
CA!ITOLUL 5I' Comitetu e*ecuti,
Art$ 06
Cu e*ceptia atributiior re(er,ate e*cu+i, proprietarior de apartamente) comitetu e*ecuti, poate
repre(enta a+ociatia de proprietari in admini+trarea +i e*poatarea cadirii$
Comitetu e*ecuti, poate anga-a per+ona +peciai(at +au poate numi ate per+oane pentru
indepinirea +arcinior ce ii re,in$
Art$ 0&
!re+edintee a+ociatiei de proprietari repre(inta a+ociatia in deruarea contracteor +i i+i a+uma
obigatii in numee a+ociatiei$ E repre(inta a+ociatia de proprietari impotri,a unui tert)
incu+i, in actiunie -udecatore+ti initiate de a+ociatie impotri,a unui proprietar de apartament
care nu +i-a indepinit obigatiie #ata de a+ociatie +au in proce+ee initiate de un proprietar
de apartament care conte+ta o deci(ie a a+ociatiei de proprietari$
CA!ITOLUL 5II' C/etuiei comune9 inca+area coteor de intretinere
Art$ 08
Anu #i+ca a a+ociatiei de proprietari ,a #i anu caendari+tic$
Inainte de inceputu urmatoruui an #i+ca +i pentru #iecare an #i+ca ce urmea(a) comitetu
e*ecuti, ,a pregati +i ,a pre(enta proprietarior in adunarea generaa un buget anua) +u#icient
pentru a acoperi c/etuieie anticipate de intretinere +i #unctionare a proprietatii comune$
.aca membrii a+ociatiei de proprietari +unt de acord) +e aproba +i un #ond pentru repararea +i
imbunatatirea proprietatii comune$ Comitetu e*ecuti, ,a pregati +i ,a pre(enta adunarii
generae +uma nece+ara pentru aimentarea ace+tui #ond$
;ugetu anua ,a trebui +a #ie adoptat prin ,otu ma-oritar a adunarii generae a a+ociatiei de
proprietari$
A+ociatia de proprietari i+i ,a putea de+c/ide cont a oricare unitate bancara +au #iiaa C$E$C$
Art$ 09
Toti proprietarii de apartamente trebuie +a patea+ca in a,an+ cota ce e re,ine din bugetu pentru
c/etuieie comune$
!ata +e ,a #ace con#orm /otararii uate in adunarea generaa$
Art$ %3
Cu aprobarea data prin ,otu a doua treimi din numaru membrior a+ociatiei de proprietari) poate
#i perceputa o +uma +peciaa) in a#ara c/etuieior comune pre,a(ute in buget) de+tinata
ac/itarii c/etuieior comune nepre,a(ute) dar nece+are$ A+t#e de +ume +e ,or pati a termenee
+tabiite de adunarea generaa a a+ociatiei de proprietari$
Art$ %1
A+ociatia de proprietari poate impune o penai(are pentru nepata c/etuieior comune) incu+i, a
ceor nepre,a(ute) +i a ator c/etuiei re+tante) oricarui proprietar care +e ,a #ace
,ino,at de nepata ace+tora) timp de mai mut de %3 de (ie de a termenu +tabiit$
A+ociatia de proprietari are dreptu de a actiona in -u+titie pe orice proprietar care +e #ace ,ino,at
de nepata c/etuieior comune) incu+i, a ceor nepre,a(ute) timp de mai mut de 93 de
(ie de a termenu +tabiit$
Actiunea e+te +cutita de ta*a de timbru$
=entinta data in #a,oarea a+ociatiei de proprietari) pentru +umee datorate de oricare proprietar)
poate #i pu+a in apicare prin orice modaitate permi+a de Codu de procedura ci,ia)
pentru acoperirea datoriior$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
B1 A +e ,edea +i Ordinu mini+truui ucrarior pubice +i amena-arii teritoriuui nr$ 1%97N din 11
noiembrie 199&) pubicat in "onitoru O#icia a Romaniei) !artea I) nr$ %%8 bi+ din 0 decembrie
199&$
!ubicata in "onitoru O#icia cu numGru %9% din data de %1 decembrie 199&