Sunteți pe pagina 1din 3

ANUN

Din data de 30.04.2013


Autoritatea Naional pentru Cetenie organizeaz concurs pentru ocuparea unei funcii
publice vacante de execu ie de consilier clasa I, grad profesional asistent casier Direcia
Administrativ Economic - Serviciul financiar contabilitate administrativ !i te"nologia
informa iilor#
$otrivit prevederilor art# %& din 'egea nr# ())*(+++ privind Statutul funcionarilor publici
republicat poate ocupa o funcie public persoana care,
-a. are cetenia rom/n !i domiciliul 0n 1om/nia2
b. cunoa!te limba rom/n scris !i vorbit2
c. are v/rsta de minimum () ani 0mplinii2
d. are capacitate deplin de exerciiu2
e. are o stare de sntate corespunztoare funciei publice pentru care candideaz atestat pe baz
de examen medical de specialitate2
f. 0ndepline!te condiiile de studii prevzute de lege pentru funcia public2
g. 0ndepline!te condiiile specifice pentru ocuparea funciei publice2
". nu a fost condamnat pentru sv/r!irea unei infraciuni contra umanitii contra statului sau
contra autoritii de serviciu sau 0n legtur cu serviciul care 0mpiedic 0nfptuirea 3ustiiei de fals
ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni sv/r!ite cu intenie care ar face-o incompatibil cu
exercitarea funciei publice cu excepia situaiei 0n care a intervenit reabilitarea2
i. nu a fost destituit dintr-o funcie public sau nu i-a 0ncetat contractul individual de munc pentru
motive disciplinare 0n ultimii 4 ani2
3. nu a desf!urat activitate de poliie politic astfel cum este definit prin lege#5
$robele de concurs constau 0n,
- proba scris2
- interviu#
Concursul se a desf! ura la sediul Autorit !"ii Na"ionale pentru Cet!"enie, #tr.
#$%rdan nr. 3, sector 3, &ucure'ti, astfel(
- pro)a scris! 30 $ai 2013, ora 10.00*
+ interiul + 0, iunie 2013#
Dosarele de -nscriere se depun -n ter$en de 20 de .ile de la data pu)lic!rii anun"ului -n
/onitorul 0ficial al 1o$%niei, 2artea a III+a la sediul Autorit!"ii Na"ionale pentru Cet!"enie,
#tr. #$%rdan nr. 3, sector 3, &ucure'ti, eta3ul 3, ca$. 13.
Str. Smrdan nr. 3, sector 3, Bucureti, Romnia
http://cetatenie.just.ro/
6n conformitate cu dispoziiile art# &+ alin# 7(. 7%. din 8otr/rea 9uvernului nr# :((*;<<)
pentru aprobarea normelor privind organizarea !i dezvoltarea carierei funcionarilor publici cu
moficrile !i completrile ulterioare
(1) n vederea participrii la concurs, n termen de 20 de zile de la data publicrii anunului
n Monitorul Oicial al !om"niei, #artea a $$$%a, candidaii depun dosarul de concurs, care va
conine n mod obligatoriu&
a) formularul de nscriere prevzut n anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
d) copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n
munc i, dup caz, n specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei publice;
e) cazierul udiciar;
f) adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult !
luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre
unitile sanitare abilitate;
g) declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat
activiti de poliie politic.
"#) $deverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de %inisterul &ntii 'ublice.
"3) (opiile de pe actele prevzute la alin. ")) se prezint n copii legalizate sau nsoite de
documentele originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretarul
comisiei de concurs.
(') *ocumentul prevzut la alin. ")) lit. e) poate fi nlocuit cu o declaraie pe proprie
rspundere. +n acest caz, candidatul declarat admis la selecia dosarelor are obligaia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfurrii
concursului, dar nu mai t,rziu de - zile lucrtoare de la data la care a fost declarat admis n urma
seleciei dosarelor, sub sanciunea neemiterii actului administrativ de numire..
=ormularul de 0nscriere se pune la dispoziia candidailor prin secretarul comisiei de concurs
7eta3ul > cam# (>. sau poate fi accesat pe site-ul Autoritii Naionale pentru Cetenie
4ttp(55cetatenie.3ust.ro5 sec iunea 2osturi acante 6or$ulare necesare#
Condi"ii specifice de participare(
studii superioare de lung! durat!, a)solite cu diplo$! de licen !, profil econo$ic*
$ini$ 1 an ec4i$e -n specialitatea studiilor necesare e7ercit!rii func iei pu)lice
de e7ecu ie*
cuno tin e operare 2C( 8ord, 97cel.
Str. Smrdan nr. 3, sector 3, Bucureti, Romnia
http://cetatenie.just.ro/
&i)liografia
(# ?rdonana de urgen a 9uvernului nr# %*;<(< privind 0nfiinarea organizarea !i funcionarea
Autoritii Naionale pentru Cetenie aprobat@ i modificat prin 'egea nr# ((;*;<(<2
;# 'egea nr# 4*;<<& privind Codul de conduit a fucionarilor publici republicat2
># 'egea nr# ())*(+++ privind Statutul funcionarilor publici republicat cu modificrile !i
completrile ulterioare2
&# 'egea %<<*;<<; privind finanele publice cu modificrile ulterioare2
%# 'egea );*(++( a contabilitii republicat2
:# ?rdin (#4+;*;<<; pentru aprobarea Normelor metodologice privind anga3area lic"idarea
ordonanarea !i plata c"eltuielilor instituiilor publice precum !i organizarea evidena !i
raportarea anga3amentelor bugetare !i legale2
4# ?rdin nr# ;):( din + octombrie ;<<+ pentru aprobarea Normelor privind organizarea !i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor !i capitalurilor proprii2
)# 'egea nr# ;; din () noiembrie (+:+ privind anga3area gestionarilor constituirea de garanii !i
rspunderea 0n legtur cu gestionarea bunurilor organizaiilor socialiste2
Infor$a"ii supli$entare se pot o)"ine la nr. de telefon 0215201:3;0.
Str. Smrdan nr. 3, sector 3, Bucureti, Romnia
http://cetatenie.just.ro/