Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba E, F
Proba scrisă la Geografie generală

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


A. În coloana A sunt numerotate continente, iar în coloana B, denumirile unor insule care aparţin
acestor continente. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. Africa a. Cuba
2. Asia b. Islanda
3. America c. Madagascar
4. Europa d. Sri Lanka
e. Tasmania
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Sena, Tamisa şi Amazonul au gura de vărsare sub formă de ...
2. Blocurile de gheaţă ce se desprind din gheţarii de calotă şi plutesc pe ocean, se numesc ...
3. Stratul atmosferic în care îşi desfăşoară omul activitatea şi în care se formează norii şi
precipitaţiile se numeşte …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Pinul de Alep, stejarul de plută şi măslinul sălbatic sunt specii caracteristice vegetaţiei de tip:
a. mediteranean b. pampas c. stepă d. taigaua 2 puncte
2. Sunt localizaţi în America de Nord munţii:
a. Alpi b. Atlas c. Pirinei d. Stâncoşi 2 puncte
3. Crovurile şi găvanele sunt forme de relief dezvoltate prin tasare pe roca numită:
a. calcar b. conglomerat c. loess d. şist 2 puncte
4. Diferenţele mari de temperatură şi presiune dintre Oceanul Indian şi continentul asiatic
determină formarea:
a. alizeelor c. vânturilor de vest
b. musonilor d. vânturilor polare 2 puncte
5. După originea cuvetei lacustre este considerat de tip tectonic lacul numit:
a. Como b. Crater c.Onega d. Tanganyika 2 puncte

D. Analizaţi diagrama climatică alăturată.


Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare
precum şi luna în care se înregistrează;
2. luna cu cantitatea medie maximă de precipitaţii
precum şi valoarea aproximativă a acesteia;
3. amplitudinea termică medie anuală.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. un factor care determină formarea deşerturior
temperate în Asia Centrală.
2. două deşerturi temperate din această zonă.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie Generală Subiectul I

S-ar putea să vă placă și