Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la clasa a V-a

-Litosfera-

.
I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Litosfera este definită ca fiind învelişul de:
a. apă b. sol c. piatră
2. Cel mai mare continent ca suprafaţă este numit:
a. Asia b. Europa c. Africa
3. Cel mai mic bazin oceanic se numeşte:
a. Arctic b. Indian c. Pacific
4. Formele de relief de pe continente care au sub 300 de metri şi sunt netede se numesc:
a. podişuri b. munţi c. câmpii
5. Partea superioară a unui munte poartă denumirea de:
a. vârf b. poale c. versant
5 X 4=20 puncte

II. Completaţi, pe foaia de test, spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos, cu informaţia corectă:

1. Cel mai adânc ocean de pe Terra se numeşte…………………….....................................


2. Porțiunea cea mai avansată ∕înaintată a uscatului în mare se numește …………………..
3. Fenomenul de pătrundere a unei placi sub cealaltă se numește………………………….
4. Forma de relief cea mai înaltă se numeşte………………………..............................…..
5. Nisipurile ,pietrișurile , calcarele fac parte din categoria de roci…………………………

5 X 4=20 puncte
III. Enumeraţi patru elemente componente ale unui vulcan. 4 X 2,5=10 puncte

IV. Definiţi următoarele noţiuni:

a. Continent
b. Bazin oceanic
c. Munte
d. Insula
4 X 5=20 puncte
V. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, oceanele Terrei şi cu numere, continente.

Scrie, pe foaia de test, următoarele:


a. numele oceanelor marcate cu literele A, B, C, D şi E. 10 puncte
b. numele continentelor marcate cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5. 10 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIETUL I 20 p

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect:1. piatră; 2. Asia ; 3.Arctic;

4. Câmpii; 5. Vârf. . 4x5=20 p

SUBIETUL II 20 p

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect:1. Pacific; 2. Cap ; 3.subducție;

4. munte; 5. sedimentare. . 4x5=20

SUBIECTUL III 10 p

Se acordă câte 2,5puncte pentru fiecare răspuns corect:vatra, con coș, crater;

2,5x4=10p

SUBIECTUL IV 20p

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare termen definit corect꞉continent , ocean, munte, insulă.

4x5=20p

SUBIECTUL V 20p

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare continent si ocean ce sunt identificate pe hartă .
2x10=20p
10 puncte oficiu.
Total 100 puncte.

S-ar putea să vă placă și