Sunteți pe pagina 1din 19

ORDONANTA Nr.

26 din 30 ianuarie 2000


cu privire la asociatii si fundatii
ACT EMIS DE: GUVERNUL RMANIEI
ACT !U"LICAT IN: MNITRUL #ICIAL NR$ %& din %' ianuarie ()))
In te*eiul dispo+itiilor art$ '), alin$ -'. si -%. din Constitutia Ro*aniei si ale art$ ' lit$
S pct$ ( din Le/ea nr$ ()01'&&& privind a2ilitarea Guvernului de a e*ite ordonante3
Guvernul Ro*aniei e*ite ur*atoarea ordonanta:
CA!$ '
Dispo+itii /enerale
Art$ '
-'. !ersoanele fi+ice si persoanele 4uridice care ur*aresc desfasurarea unor activitati in
interes /eneral sau in interesul unor colectivitati locale ori3 dupa ca+3 in interesul lor
personal nepatri*onial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile pre+entei
ordonante$
-(. Asociatiile si fundatiile constituite potrivit pre+entei ordonante sunt persoane
4uridice de drept privat fara scop patri*onial$
-%. !artidele politice3 sindicatele si cultele reli/ioase nu intra su2 incidenta pre+entei
ordonante$
Art$ (
!re+enta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
a. e5ercitarea dreptului la li2era asociere6
2. pro*ovarea valorilor civice3 ale de*ocratiei si statului de drept6
c. ur*arirea reali+arii unui interes /eneral3 local sau3 dupa ca+3 de /rup6
d. facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si pu2lice6
e. parteneriatul dintre autoritatile pu2lice si persoanele 4uridice de drept privat fara
scop patri*onial6
f. respectarea ordinii pu2lice$
Art$ %
Actele 4uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor3 inc7eiate in conditiile
pre+entei ordonante3 sunt /uvernate de le/ea civila$
CA!$ (
Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor
Sectiunea '
Constituirea si inscrierea asociatiei
Art$ 8
Asociatia este su2iectul de drept constituit de trei sau *ai *ulte persoane care3 pe 2a+a
unei intele/eri3 pun in co*un si fara drept de restituire contri2utia *ateriala3 cunostintele
sau aportul lor in *unca pentru reali+area unor activitati in interes /eneral3 co*unitar
sau3 dupa ca+3 in interesul lor3 personal nepatri*onial$
Art$ 9
-'. Asociatia do2andeste personalitate 4uridica prin inscrierea in Re/istrul asociatiilor
si fundatiilor aflat la /refa 4udecatoriei in a carei circu*scriptie teritoriala isi are sediul$
-(. In te*eiul dreptului constitutional la asociere3 persoanele fi+ice se pot asocia fara a
constitui o persoana 4uridica atunci cand reali+area scopului propus per*ite aceasta$
Art$ 0
-'. In vederea do2andirii personalitatii 4uridice3 asociatii inc7eie actul constitutiv si
statutul asociatiei3 in for*a autentica3 su2 sanctiunea nulitatii a2solute$
-(. Actul constitutiv cuprinde3 su2 sanctiunea nulitatii a2solute:
a. datele de identificare a asociatilor: nu*ele sau denu*irea si3 dupa ca+3 do*iciliul
sau sediul acestora6
2. e5pri*area vointei de asociere si a scopului propus6
c. denu*irea asociatiei6
d. sediul asociatiei6
e. durata de functionare a asociatiei : pe ter*en deter*inat3 cu indicarea e5presa a
ter*enului sau3 dupa ca+3 pe ter*en nedeter*inat6
f. patri*oniul initial al asociatiei6 activul patri*onial3 in valoare de cel putin du2lul
salariului *ini* 2rut pe econo*ie3 la data constituirii asociatiei3 este alcatuit din aportul
in natura si1sau in 2ani al asociatilor6
/. co*ponenta no*inala a celor dintai or/ane de conducere3 ad*inistrare si control ale
asociatiei6
7. persoana sau persoanele i*puternicite sa desfasoare procedura de do2andire a
personalitatii 4uridice6
i. se*naturile asociatilor$
-%. Statutul cuprinde3 su2 sanctiunea nulitatii a2solute:
a. ele*entele preva+ute la alin$ -(.3 cu e5ceptia celor de la lit$ /. si 7.6
2. e5plicitarea scopului si a o2iectivelor asociatiei6
c. *odul de do2andire si de pierdere a calitatii de asociat6
d. drepturile si o2li/atiile asociatilor6
e. cate/oriile de resurse patri*oniale ale asociatiei6
f. atri2utiile or/anelor de conducere3 ad*inistrare si control ale asociatiei6
/. destinatia 2unurilor3 in ca+ul di+olvarii asociatiei3 cu respectarea dispo+itiilor art$ 0)$
-8. La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va pre+enta dovada
eli2erata de Ministerul ;ustitiei privind disponi2ilitatea denu*irii noii asociatii$
Art$ ,
-'. ricare dintre asociati3 pe 2a+a i*puternicirii date in conditiile art$ 0 alin$ -(. lit$ 7.3
poate for*ula o cerere de inscriere a asociatiei in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor aflat
la /refa 4udecatoriei in a carei circu*scriptie teritoriala ur*ea+a sa:si ai2a sediul$
-(. Cererea de inscriere va fi insotita de ur*atoarele docu*ente:
a. actul constitutiv6
2. statutul asociatiei6
c. acte doveditoare ale sediului si patri*oniului initial$
Art$ <
-'. Asociatia devine persoana 4uridica din *o*entul inscrierii ei in Re/istrul
asociatiilor si fundatiilor$
-(. In ter*en de % +ile de la depunerea cererii de inscriere si a docu*entelor preva+ute
la art$ , alin$ -(. 4udecatorul dese*nat de presedintele instantei verifica le/alitatea
acestora si dispune3 prin inc7eiere3 inscrierea asociatiei in Re/istrul asociatiilor si
fundatiilor$
-%. data cu efectuarea inscrierii3 inc7eierea prin care s:a dispus inscrierea se
co*unica3 din oficiu3 or/anului financiar local in a carui ra+a teritoriala se afla sediul
asociatiei3 pentru evidenta fiscala3 cu *entionarea nu*arului de inscriere in Re/istrul
asociatiilor si fundatiilor$
Art$ &
-'. In ca+ul in care cerintele le/ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite3
4udecatorul3 la e5pirarea ter*enului preva+ut de art$ < alin$ -(.3 va cita3 in ca*era de
consiliu3 pe repre+entantul asociatiei3 punandu:i in vedere3 in scris3 sa re*edie+e
nere/ularitatile constatate pana la ter*enul ur*ator3 care nu va fi *ai *are de o
sapta*ana$
-(. Daca nere/ularitatile constatate privesc dispo+itiile art$ %, alin$ -(. din Constitutie3
pentru ter*enul fi5at va fi citat si parc7etul de pe lan/a instanta sesi+ata3 caruia i se vor
co*unica3 in copie3 cererea de inscriere i*preuna cu actul constitutiv si statutul
asociatiei$ In acest ca+3 punerea conclu+iilor de catre procuror este o2li/atorie$
Art$ ')
-'. In situatia in care3 la ter*enul fi5at3 nere/ularitatile sunt inlaturate3 4udecatorul3
ascultand si conclu+iile procurorului3 daca este ca+ul3 va lua act despre aceasta prin
inc7eiere3 dispunand inscrierea asociatiei in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor$
-(. In ca+ul in care nere/ularitatile nu au fost inlaturate sau3 desi le/al citat3
repre+entantul asociatiei lipseste in *od ne4ustificat3 4udecatorul va respin/e cererea de
inscriere prin inc7eiere *otivata$
-%. Inc7eierile preva+ute in acest articol se vor pronunta in cel *ult (8 de ore de la
inc7iderea de+2aterilor si se vor redacta in ter*en de cel *ult 8< de ore de la pronuntare$
Art$ ''
-'. Inc7eierile de ad*itere sau de respin/ere a cererii de inscriere sunt supuse nu*ai
recursului$
-(. In ca+ul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii3 parc7etului pe de
lan/a instanta sesi+ata i se vor co*unica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul
asociatiei3 i*preuna cu inc7eierea de ad*itere ori de respin/ere a cererii de inscriere3
dupa ca+$
-%. Ter*enul de recurs este de 9 +ile si cur/e de la data pronuntarii3 pentru cei care au
fost pre+enti3 si de la data co*unicarii3 pentru cei care au lipsit$
-8. Recursul se solutionea+a cu citarea partilor3 in ca*era de consiliu3 de ur/enta si cu
precadere$ Dispo+itiile art$ ') alin$ -%. cu privire la pronuntarea si redactarea 7otararii se
aplica in *od corespun+ator$
Art$ '(
-'. Inscrierea in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor3 in confor*itate cu art$ <3 se
efectuea+a in +iua ra*anerii irevoca2ile a inc7eierii de ad*itere3 eli2erandu:se3 la cerere3
repre+entantului asociatiei sau *andatarului acesteia3 un certificat de inscriere care va
cuprinde: denu*irea asociatiei3 sediul acesteia3 durata de functionare3 nu*arul si data
inscrierii in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor$
-(. In relatiile cu tertii dovada personalitatii 4uridice se face cu certificatul de inscriere$
Art$ '%
-'. Asociatia isi poate constitui filiale3 ca structuri teritoriale3 cu un nu*ar *ini* de %
*e*2ri3 or/ane de conducere proprii si un patri*oniu distinct de cel al asociatiei$
-(. #ilialele sunt entitati cu personalitate 4uridica3 putand inc7eia3 in nu*e propriu3 acte
4uridice de ad*inistrare si de conservare3 in conditiile sta2ilite de asociatie prin actul
constitutiv al filialei$ Ele pot inc7eia acte 4uridice de dispo+itie3 in nu*ele si pe sea*a
asociatiei3 nu*ai pe 2a+a 7otararii preala2ile a consiliului director al asociatiei$
-%. #iliala se constituie prin 7otararea autentificata a adunarii /enerale a asociatiei$
!ersonalitatea 4uridica se do2andeste de la data inscrierii filialei in Re/istrul asociatiilor
si fundatiilor$
-8. In vederea inscrierii filialei3 repre+entantul asociatiei va depune cererea de
inscriere3 i*preuna cu 7otararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale
sediului si patri*oniului initial3 la 4udecatoria in a carei circu*scriptie teritoriala ur*ea+a
sa:si ai2a sediul filiala$ Dispo+itiile art$ & : '( sunt aplica2ile in *od corespun+ator$
Art$ '8
Daca asociatia3 prin natura scopului sau o2iectivelor propuse3 ur*ea+a sa desfasoare
activitati pentru care3 potrivit le/ii3 sunt necesare autori+atii ad*inistrative preala2ile3
aceste activitati nu vor putea fi initiate3 su2 sanctiunea di+olvarii pe cale 4udecatoreasca3
decat dupa o2tinerea autori+atiilor respective$
Sectiunea a (:a
Constituirea si inscrierea fundatiei
Art$ '9
-'. #undatia este su2iectul de drept infiintat de una sau *ai *ulte persoane care3 pe
2a+a unui act 4uridic intre vii ori pentru cau+a de *oarte3 constituie un patri*oniu afectat3
in *od per*anent si irevoca2il3 reali+arii unui scop de interes /eneral sau3 dupa ca+3
co*unitar$
-(. Activul patri*onial initial al fundatiei tre2uie sa includa 2unuri in natura sau in
nu*erar3 a caror valoare totala sa fie de cel putin ')) de ori salariul *ini* 2rut pe
econo*ie3 la data constituirii fundatiei$
-%. !rin dero/are de la prevederile alin$ -(.3 in ca+ul fundatiilor al caror scop e5clusiv3
su2 sanctiunea di+olvarii pe cale 4udecatoreasca3 este efectuarea operatiunilor de
colectare de fonduri care sa fie puse la dispo+itia altor asociatii sau fundatii3 in vederea
reali+arii de pro/ra*e de catre acestea din ur*a3 activul patri*onial initial poate avea o
valoare totala de cel putin () de ori salariul *ini* 2rut pe econo*ie$
Art$ '0
-'. In vederea do2andirii personalitatii 4uridice3 fondatorul sau3 dupa ca+3 fondatorii
inc7eie actul constitutiv si statutul fundatiei3 in for*a autentica3 su2 sanctiunea nulitatii
a2solute$
-(. Actul constitutiv al fundatiei cuprinde3 su2 sanctiunea nulitatii a2solute:
a. datele de identificare a fondatorului sau3 dupa ca+3 ale fondatorilor: nu*ele sau
denu*irea si3 dupa ca+3 do*iciliul sau sediul acestora6
2. scopul fundatiei6
c. denu*irea fundatiei6
d. sediul fundatiei6
e. durata de functionare a fundatiei : pe ter*en deter*inat3 cu indicarea e5presa a
ter*enului sau3 dupa ca+3 pe ter*en nedeter*inat6
f. patri*oniul initial al fundatiei6
/. co*ponenta no*inala a celor dintai or/ane de conducere3 ad*inistrare si control ale
fundatiei ori re/ulile pentru dese*narea *e*2rilor acestor or/ane6
7. persoana sau persoanele i*puternicite sa desfasoare procedura de do2andire a
personalitatii 4uridice6
i. se*naturile fondatorului sau3 dupa ca+3 ale fondatorilor$
-%. Statutul cuprinde3 su2 sanctiunea nulitatii a2solute:
a. ele*entele preva+ute la alin$ -(.3 cu e5ceptia celor de la lit$ /. si 7.6
2. e5plicitarea scopului si a o2iectivelor fundatiei6
c. cate/oriile de resurse patri*oniale ale fundatiei6
d. atri2utiile or/anelor de conducere3 ad*inistrare si control ale fundatiei6
e. procedura de dese*nare si de *odificare a co*ponentei or/anelor de conducere3
ad*inistrare si control3 pe parcursul e5istentei fundatiei6
f. destinatia 2unurilor3 in ca+ul di+olvarii fundatiei3 cu respectarea dispo+itiilor art$ 0)$
Art$ ',
-'. #undatia do2andeste personalitate 4uridica prin inscrierea sa in Re/istrul
asociatiilor si fundatiilor aflat la /refa 4udecatoriei in a carei circu*scriptie teritoriala isi
are sediul$
-(. Cererea de inscriere va fi insotita de ur*atoarele docu*ente:
a. actul constitutiv6
2. statutul6
c. acte doveditoare ale sediului si patri*oniului initial$
-%. Dispo+itiile art$ 0 alin$ -8.3 art$ , alin$ -'.3 art$ < : '( si art$ '8 se aplica in *od
corespun+ator$
Art$ '<
-'. #undatia isi poate constitui filiale3 ca structuri teritoriale3 pe 2a+a 7otararii
autentificate a consiliului director3 prin care le este alocat cate un patri*oniu$
-(. #iliala este condusa de un consiliu director propriu3 alcatuit din cel putin % *e*2ri$
-%. Dispo+itiile art$ '% alin$ -(. si -8. se aplica in *od corespun+ator$
Art$ '&
-'. Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi
drepturi ca si in ca+ul oricarei alte li2eralitati facute de fondator$
-(. Dupa inscrierea fundatiei in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor3 nici fondatorii si
nici *ostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv$ De ase*enea3 dupa inscriere3 actul
constitutiv nu *ai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor$
-%. Daca fundatia do2andeste personalitate 4uridica dupa decesul fondatorului3 efectele
li2eralitatilor facute de acesta in favoarea fundatiei3 anterior constituirii ei3 se vor produce
de la data actului constitutiv3 pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii3 si de la data
*ortii testatorului3 pentru fundatiile infiintate prin testa*ent$
CA!$ %
r/ani+area si functionarea asociatiilor si a fundatiilor
Sectiunea '
r/ani+area si functionarea asociatiei
Art$ ()
r/anele asociatiei sunt:
a. adunarea /enerala6
2. consiliul director6
c. cen+orul sau3 dupa ca+3 co*isia de cen+ori$
Art$ ('
-'. Adunarea /enerala este or/anul de conducere3 alcatuit din totalitatea asociatilor$
-(. Co*petenta adunarii /enerale cuprinde:
a. sta2ilirea strate/iei si a o2iectivelor /enerale ale asociatiei6
2. apro2area 2u/etului de venituri si c7eltuieli si a 2ilantului conta2il6
c. ale/erea si revocarea *e*2rilor consiliului director6
d. ale/erea si revocarea cen+orului sau3 dupa ca+3 a *e*2rilor co*isiei de cen+ori6
e. infiintarea de filiale6
f. *odificarea actului constitutiv si a statutului6
/. di+olvarea si lic7idarea asociatiei3 precu* si sta2ilirea destinatiei 2unurilor ra*ase
dupa lic7idare6
7. orice alte atri2utii preva+ute in le/e sau in statut$
-%. Sc7i*2area sediului poate fi 7otarata de catre consiliul director3 daca aceasta
atri2utie este preva+uta e5pres in statut$
-8. Adunarea /enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control
per*anent asupra or/anelor preva+ute la art$ () lit$ 2. si c.$
-9. Re/ulile privind or/ani+area si functionarea adunarii /enerale se sta2ilesc prin
statut$
Art$ ((
-'. Asociatul care3 intr:o anu*ita pro2le*a supusa 7otararii adunarii /enerale3 este
interesat personal sau prin sotul sau3 ascendentii sau descendentii sai3 rudele in linie
colaterala sau afinii sai pana la /radul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la
deli2erare si nici la vot$
-(. Asociatul care incalca dispo+itiile alin$ -'. este raspun+ator de daunele cau+ate
asociatiei daca fara votul sau nu s:ar fi putut o2tine *a4oritatea ceruta$
Art$ (%
-'. =otararile luate de adunarea /enerala3 in li*itele le/ii3 ale actului constitutiv si1sau
ale statutului sunt o2li/atorii c7iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea
/enerala sau au votat i*potriva$
-(. =otararile adunarii /enerale3 contrare le/ii3 actului constitutiv sau dispo+itiilor
cuprinse in statut3 pot fi atacate in 4ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat
parte la adunarea /enerala sau care au votat i*potriva si au cerut sa se insere+e aceasta in
procesul:ver2al de sedinta3 in ter*en de '9 +ile de la data cand au luat cunostinta despre
7otarare sau de la data cand a avut loc sedinta3 dupa ca+$
-%. Cererea de anulare se solutionea+a in ca*era de consiliu de catre 4udecatoria in
circu*scriptia careia asociatia isi are sediul$ =otararea instantei este supusa nu*ai
recursului$
Art$ (8
-'. Consiliul director asi/ura punerea in e5ecutare a 7otararilor adunarii /enerale$ El
poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei3 in li*ita a cel *ult o patri*e din
co*ponenta sa$
-(. In e5ercitarea co*petentei sale3 consiliul director:
a. pre+inta adunarii /enerale raportul de activitate pe perioada anterioara3 e5ecutarea
2u/etului de venituri si c7eltuieli3 2ilantul conta2il3 proiectul 2u/etului de venituri si
c7eltuieli si proiectul pro/ra*elor asociatiei6
2. inc7eie acte 4uridice in nu*ele si pe sea*a asociatiei6
c. apro2a or/ani/ra*a si politica de personal ale asociatiei3 daca prin statut nu se
prevede altfel6
d. indeplineste orice alte atri2utii preva+ute in statut sau sta2ilite de adunarea /enerala$
-%. Re/ulile /enerale privind or/ani+area si functionarea consiliului director se
sta2ilesc prin statut$ Consiliul director isi poate ela2ora un re/ula*ent intern de
functionare$
-8. Nu poate fi *e*2ru al consiliului director3 iar daca era3 pierde aceasta calitate orice
persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii pu2lice3 daca
asociatia respectiva are ca scop spri4inirea activitatii acelei institutii pu2lice$
Art$ (9
Dispo+itiile art$ (( se aplica in *od corespun+ator si *e*2rilor consiliului director$
Deci+iile consiliului director3 contrare le/ii3 actului constitutiv sau statutului asociatiei
pot fi atacate in 4ustitie3 in conditiile preva+ute la art$ (%$
Art$ (0
Consiliul director poate i*puternici una sau *ai *ulte persoane cu functii e5ecutive3
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie3 pentru a
e5ercita atri2utiile preva+ute la art$ (8 alin$ -(. lit$ 2. si d.$
Art$ (,
-'. Controlul financiar intern al asociatiei este asi/urat de un cen+or$
-(. !entru asociatiile cu *ai *ult de ')) de *e*2ri inscrisi pana la data intrunirii
ulti*ei adunari /enerale3 controlul financiar intern se e5ercita de catre o co*isie de
cen+ori$
-%. In reali+area co*petentei sale cen+orul sau3 dupa ca+3 co*isia de cen+ori:
a. verifica *odul in care este ad*inistrat patri*oniul asociatiei6
2. intoc*este rapoarte si le pre+inta adunarii /enerale6
c. poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot6
d. indeplineste orice alte atri2utii preva+ute in statut sau sta2ilite de adunarea /enerala$
-8. Co*isia de cen+ori este alcatuita dintr:un nu*ar i*par de *e*2ri3 din care
*a4oritatea este for*ata din asociati$ Me*2rii consiliului director nu pot fi cen+ori$
-9. Re/ulile /enerale de or/ani+are si functionare ale co*isiei de cen+ori se apro2a de
adunarea /enerala$ Co*isia de cen+ori isi poate ela2ora un re/ula*ent intern de
functionare$
Sectiunea a (:a
r/ani+area si functionarea fundatiei
Art$ (<
r/anele fundatiei sunt:
a. consiliul director6
2. cen+orul sau3 dupa ca+3 co*isia de cen+ori$
Art$ (&
-'. Consiliul director al fundatiei este or/anul de conducere si de ad*inistrare al
acesteia$
-(. Consiliul director asi/ura reali+area scopului si o2iectivelor fundatiei3 e5ercitand
ur*atoarele atri2utii:
a. sta2ilirea strate/iei /enerale si a pro/ra*elor fundatiei6
2. apro2area 2u/etului de venituri si c7eltuieli si a 2ilantului conta2il6
c. ale/erea si revocarea cen+orului sau3 dupa ca+3 a *e*2rilor co*isiei de cen+ori6
d. infiintarea de filiale6
e. inc7eierea de acte 4uridice3 in nu*ele si pe sea*a fundatiei6
f. e5ecutarea 2u/etului de venituri si c7eltuieli6
/. apro2area or/ani/ra*ei si a strate/iei de personal ale fundatiei6
7. *odificarea statutului fundatiei6
i. indeplinirea oricaror alte atri2utii preva+ute in le/e sau in statut$
-%. Re/ulile /enerale privind or/ani+area si functionarea consiliului director se
sta2ilesc prin statut$ Consiliul director isi poate ela2ora un re/ula*ent intern de
functionare$
-8. Dispo+itiile art$ (( si (8 alin$ -8. se aplica in *od corespun+ator si in ceea ce
priveste *e*2rii consiliului director$ Deci+iile contrare le/ii3 actului constitutiv sau
statutului fundatiei pot fi atacate in 4ustitie3 in conditiile preva+ute la art$ (%3 de fondator
sau de oricare dintre *e*2rii consiliului director care a lipsit sau a votat i*potriva si a
cerut sa se insere+e aceasta in procesul:ver2al de sedinta$
-9. Sc7i*2area scopului fundatiei se face nu*ai de catre fondator sau de *a4oritatea
fondatorilor in viata$ Daca nici unul dintre fondatori nu *ai este in viata3 sc7i*2area
scopului fundatiei se face nu*ai cu intrunirea votului a patru cinci*i din nu*arul
*e*2rilor consiliului director$
-0. In toate ca+urile3 sc7i*2area scopului fundatiei se poate face nu*ai daca acesta a
fost reali+at in totalitate sau in parte ori daca acesta nu *ai poate fi indeplinit$
-,. !revederile art$ (0 se aplica in *od corespun+ator in privinta atri2utiilor preva+ute
la alin$ -(. lit$ e. si i.$
Art$ %)
-'. Consiliul director se co*pune din cel putin % *e*2ri dese*nati de fondator sau3
dupa ca+3 de fondatori3 la *o*entul constituirii fundatiei$
-(. In ca+ul in care3 pe parcursul functionarii fundatiei3 co*ponenta consiliului director
nu se poate *odifica in conditiile sta2ilite de statut3 instanta preva+uta la art$ ', va
dese*na3 pe cale de ordonanta presedintiala3 la cererea oricarei persoane interesate3
persoanele care vor intra in co*ponenta consiliului director$
Art$ %'
-'. Co*isia de cen+ori este alcatuita dintr:un nu*ar i*par de *e*2ri$
-(. Dispo+itiile art$ (, se aplica in *od corespun+ator$
Art$ %(
In ca+ul in care actul constitutiv nu cuprinde co*ponenta no*inala a celor dintai
or/ane ale fundatiei3 ci nu*ai re/ulile sta2ilite de fondatori pentru dese*narea *e*2rilor
acestora si daca nici unul dintre fondatori nu *ai este in viata la data constituirii
fundatiei3 dispo+itiile art$ %) alin$ -(. se aplica in *od corespun+ator$
CA!$ 8
Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei
Art$ %%
-'. Modificarea actului constitutiv si1sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea
*odificarii in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la /refa 4udecatoriei in a carei
circu*scriptie teritoriala isi are sediul asociatia3 cu aplicarea corespun+atoare a
prevederilor art$ < : '($
-(. Cererea de inscriere a *odificarii va fi insotita de procesul:ver2al al adunarii
/enerale3 in for*a autentificata3 iar in ca+ul *odificarii sediului3 de procesul:ver2al al
sedintei consiliului director3 in for*a autentificata3 in situatia preva+uta la art$ (' alin$
-%.$
-%. De*ersurile pentru autentificarea procesului:ver2al si inscrierea *odificarii se
intreprind de consiliul director$ !entru efectuarea for*alitatilor la notarul pu2lic nu este
necesara pre+enta altor persoane decat aceea a *e*2rilor consiliului director sau a unora
dintre ei3 dese*nati de adunarea /enerala ori de consiliul director3 dupa ca+$
-8. Mentiunea privitoare la sc7i*2area sediului se va opera3 daca este ca+ul3 atat in
Re/istrul asociatiilor si fundatiilor de la /refa 4udecatoriei in a carei circu*scriptie se afla
vec7iul sediu3 cat si in Re/istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la /refa 4udecatoriei in a
carei circu*scriptie se afla noul sediu$ In acest scop3 o copie de pe inc7eierea prin care s:
a dispus sc7i*2area sediului va fi co*unicata3 din oficiu3 4udecatoriei in circu*scriptia
careia asociatia ur*ea+a sa:si ai2a noul sediu$
Art$ %8
Dispo+itiile art$ %% se aplica in *od corespun+ator in ca+ul *odificarii actului
constitutiv si1sau a statutului fundatiei$
CA!$ 9
#ederatia
Art$ %9
-'. Doua sau *ai *ulte asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie$
-(. #ederatiile do2andesc personalitate 4uridica proprie si functionea+a in conditiile
preva+ute de pre+enta ordonanta pentru asociatiile fara scop patri*onial3 conditii care li
se aplica in *od corespun+ator3 cu e5ceptiile sta2ilite in pre+entul capitol$
-%. Cererea de inscriere se solutionea+a de tri2unalul in circu*scriptia caruia federatia
ur*ea+a sa isi ai2a sediul$
Art$ %0
-'. #ederatia devine persoana 4uridica din *o*entul inscrierii sale in Re/istrul
federatiilor aflat la /refa tri2unalului preva+ut la art$ %9 alin$ -%.$
-(. Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastrea+a propria
personalitate 4uridica3 inclusiv propriul patri*oniu$
Art$ %,
In ca+ul di+olvarii federatiilor3 daca nu se prevede altfel in statut3 2unurile ra*ase in
ur*a lic7idarii se trans*it3 in cote e/ale3 catre persoanele 4uridice constituente$
CA!$ 0
Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu2lica
Art$ %<
-'. asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Ro*aniei ca fiind de
utilitate pu2lica daca sunt intrunite cu*ulativ ur*atoarele conditii:
a. activitatea acesteia se desfasoara in interes /eneral sau co*unitar3 dupa ca+6
2. functionea+a de cel putin % ani si a reali+at o parte din o2iectivele sta2ilite6
c. pre+inta un raport din care sa re+ulte desfasurarea unei activitati anterioare
se*nificative3 prin derularea unor pro/ra*e ori proiecte specifice scopului sau3 insotit de
2ilanturile si 2u/etele de venituri si c7eltuieli pe ulti*ii % ani6
d. valoarea activului patri*onial pe fiecare an in parte este cel putin e/ala cu valoarea
patri*oniului initial$
-(. Guvernul Ro*aniei poate3 la propunerea autoritatii ad*inistrative co*petente3 sa
acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor preva+ute la alin$ -'. lit$ a. si 2. daca:
a. asociatia sau fundatia solicitanta a re+ultat din fu+iunea a doua sau *ai *ulte
asociatii sau fundatii pree5istente6 si3
2. fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree5istente ar fi indeplinit cele doua
conditii3 daca ar fi for*ulat solicitarea in *od independent$
Art$ %&
-'. Recunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate pu2lica se face prin
7otarare a Guvernului$ In acest scop3 asociatia sau fundatia interesata adresea+a o cerere
*inisterului sau or/anului de specialitate al ad*inistratiei pu2lice centrale in a carui sfera
de co*petenta isi desfasoara activitatea$
-(. Conflictele de co*petenta aparute intre autoritatile pu2lice preva+ute la alin$ -'.
privind inre/istrarea cererii se solutionea+a3 la sesi+area oricareia dintre parti3 de catre
Secretariatul General al Guvernului3 in ter*en de 9 +ile de la data inre/istrarii sesi+arii$
-%. In vederea solutionarii conflictului3 autoritatile pu2lice preva+ute la alin$ -'. sunt
o2li/ate sa puna la dispo+itie Secretariatului General al Guvernului toate infor*atiile
necesare re+olvarii acestuia$ rdinul secretarului /eneral al Guvernului este definitiv$
Art$ 8)
-'. Autoritatea ad*inistrativa co*petenta este o2li/ata sa e5a*ine+e cererea si
indeplinirea conditiilor preva+ute la art$ %< in ter*en de cel *ult 0) de +ile$ In ca+ul in
care constata indeplinirea acestor conditii3 aceasta va propune Guvernului Ro*aniei
recunoasterea$ In ca+ contrar3 autoritatea ad*inistrativa va trans*ite persoanei 4uridice
solicitante un raspuns *otivat$
-(. In cel *ult &) de +ile de la data depunerii cererii preva+ute la alin$ -'.3 Guvernul
Ro*aniei decide asupra propunerii de recunoastere$ Daca propunerea se respin/e3 solutia
va fi co*unicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea ad*inistrativa la care s:a
inre/istrat cererea de recunoastere$
Art$ 8'
Recunoasterea utilitatii pu2lice confera asociatiei sau fundatiei ur*atoarele drepturi si
o2li/atii:
a. dreptul de a i se concesiona servicii pu2lice fara caracter co*ercial3 in conditiile
le/ii6
2. dreptul preferential la resurse provenite din 2u/etul de stat si din 2u/etele locale6
c. dreptul de a *entiona in toate docu*entele pe care le intoc*este ca asociatia sau
fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate pu2lica6
d. o2li/atia de a *entine cel putin nivelul activitatii si perfor*antele care au
deter*inat recunoasterea6
e. o2li/atia de a co*unica autoritatii ad*inistrative co*petente orice *odificari ale
actului constitutiv si ale statutului3 precu* si rapoartele de activitate si 2ilanturile anuale6
autoritatea ad*inistrativa are o2li/atia sa asi/ure consultarea acestor docu*ente de catre
orice persoana interesata6
f. o2li/atia de a pu2lica3 in e5tras3 rapoartele de activitate si 2ilanturile anuale in
Monitorul ficial al Ro*aniei3 !artea a IV:a3 precu* si in Re/istrul national al
persoanelor 4uridice fara scop patri*onial$
Art$ 8(
-'. Recunoasterea utilitatii pu2lice se face pe durata nedeter*inata$
-(. In ca+ul in care asociatia sau fundatia nu *ai indeplineste una sau *ai *ulte dintre
conditiile care au stat la 2a+a recunoasterii utilitatii pu2lice3 Guvernul3 la propunerea
autoritatii ad*inistrative co*petente sau a Ministerului ;ustitiei3 va retra/e actul de
recunoastere$
-%. Retra/erea va interveni si in situatia neindeplinirii o2li/atiilor preva+ute la art$ 8'$
-8. I*pre4urarile preva+ute la alin$ -(. si -%. pot fi sesi+ate autoritatii ad*inistrative
co*petente3 Ministerului ;ustitiei sau Guvernului3 de catre orice alta asociatie sau
fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie pu2lica interesata$
Art$ 8%
In ca+ul di+olvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate pu2lica3
2unurile ra*ase in ur*a lic7idarii se vor reparti+a3 prin 7otarare a Guvernului3 catre alte
asociatii ori fundatii cu scop si*ilar sau catre institutii pu2lice$
Art$ 88
Liti/iile referitoare la recunoasterea utilitatii pu2lice a asociatiilor si fundatiilor
interesate se solutionea+a potrivit Le/ii contenciosului ad*inistrativ nr$ (&1'&&)3 cu
*odificarile ulterioare$
Art$ 89
Dispo+itiile pre+entului capitol nu se aplica federatiilor3 daca prin le/e nu se dispune
altfel$
CA!$ ,
Veniturile
Art$ 80
-'. Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:
a. coti+atiile *e*2rilor6
2. do2an+ile si dividendele re+ultate din plasarea su*elor disponi2ile3 in conditii
le/ale6
c. dividendele societatilor co*erciale infiintate de asociatii sau de federatii6
d. venituri reali+ate din activitati econo*ice directe6
e. donatii3 sponsori+ari sau le/ate6
f. resurse o2tinute de la 2u/etul de stat si1sau de la 2u/etele locale6
/. alte venituri preva+ute de le/e$
-(. Veniturile fundatiilor sunt cele preva+ute la alin$ -'. lit$ 2. : /.$
Art$ 8,
Asociatiile si fundatiile pot infiinta societati co*erciale$ Dividendele o2tinute de
asociatii si fundatii din activitatile acestor societati co*erciale3 daca nu se reinvestesc in
aceleasi societati co*erciale3 se folosesc o2li/atoriu pentru reali+area scopului asociatiei
sau fundatiei$
Art$ 8<
Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati econo*ice directe3 daca
acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le/atura cu scopul principal al persoanei
4uridice$
CA!$ <
Relatiile cu autoritatile pu2lice
Art$ 8&
-'. Autoritatile ad*inistratiei pu2lice locale vor spri4ini persoanele 4uridice constituite
in te*eiul pre+entei ordonante prin:
a. punerea la dispo+itia acestora3 in functie de posi2ilitati3 a unor spatii pentru sedii3 in
conditiile le/ii6
2. atri2uirea3 in functie de posi2ilitati3 a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii
necesare desfasurarii activitatii lor$
-(. Autoritatile ad*inistratiei pu2lice locale intoc*esc3 la cererea persoanelor 4uridice
indreptatite3 liste de prioritate pentru atri2uirea i*o2ilelor preva+ute la alin$ -'.$
Art$ 9)
Autoritatile pu2lice sunt o2li/ate sa puna la dispo+itia asociatiilor3 fundatiilor si
federatiilor infor*atiile de interes pu2lic3 in conditiile le/ii$
Art$ 9'
-'. In cadrul Ca*erelor !arla*entului3 !resedintiei Ro*aniei3 Secretariatului General
al Guvernului3 institutiei Avocatul !oporului3 autoritatilor ad*inistrative autono*e3
*inisterelor3 al celorlalte or/ane de specialitate ale ad*inistratiei pu2lice centrale si
autoritatilor ad*inistratiei pu2lice locale functionea+a structuri or/ani+atorice pentru
relatia cu asociatiile si fundatiile$
-(. Autoritatile pu2lice *entionate la alin$ -'. se pot consulta cu repre+entantii
asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera lor de co*petenta3 in
vederea sta2ilirii unor pro/ra*e sau activitati co*une$
Art$ 9(
-'. Dupa constituirea lor3 asociatiile3 fundatiile si federatiile interesate vor solicita
autoritatilor ad*inistrative autono*e3 *inisterelor3 celorlalte or/ane de specialitate ale
ad*inistratiei pu2lice centrale si autoritatilor ad*inistratiei pu2lice locale sa fie luate in
evidenta acestora3 in functie de do*eniul in care activea+a$
-(. Autoritatile pu2lice preva+ute la alin$ -'. sunt o2li/ate sa tina evidenta asociatiilor
si fundatiilor care li s:au adresat in acest scop$
-%. Conflictele de co*petenta aparute intre autoritatile pu2lice preva+ute la alin$ -'.
privind luarea in evidenta se solutionea+a3 la cererea oricareia dintre parti3 de catre
Secretariatul General al Guvernului in ter*en de 9 +ile de la data sesi+arii$ Dispo+itiile
art$ %& alin$ -%. se aplica in *od corespun+ator$
-8. In toate ca+urile3 Ministerul ;ustitiei va co*unica3 spre infor*are3 autoritatilor
pu2lice co*petente preva+ute la alin$ -'. copii de pe 7otararile 4udecatoresti ra*ase
irevoca2ile3 precu* si de pe inscrisurile doveditoare3 in ter*en de 9 +ile de la pri*irea
docu*entelor preva+ute la art$ ,8$
Art$ 9%
Liti/iile nascute in le/atura cu aplicarea dispo+itiilor pre+entului capitol se
solutionea+a in confor*itate cu Le/ea contenciosului ad*inistrativ nr$ (&1'&&)3 cu
*odificarile ulterioare$
CA!$ &
Di+olvarea si lic7idarea
Sectiunea '
Di+olvarea
Art$ 98
-'. Asociatiile si federatiile se di+olva:
a. de drept6
2. prin 7otararea 4udecatoriei sau a tri2unalului3 dupa ca+6
c. prin 7otararea adunarii /enerale$
-(. #undatiile se di+olva:
a. de drept6
2. prin 7otararea 4udecatoriei$
Art$ 99
-'. Asociatia se di+olva de drept prin:
a. i*plinirea duratei pentru care a fost constituita6
2. reali+area sau3 dupa ca+3 i*posi2ilitatea reali+arii scopului pentru care a fost
constituita3 daca in ter*en de % luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
sc7i*2area acestui scop6
c. i*posi2ilitatea constituirii adunarii /enerale sau a constituirii consiliului director in
confor*itate cu statutul asociatiei3 daca aceasta situatie durea+a *ai *ult de un an de la
data la care3 potrivit statutului3 adunarea /enerala sau3 dupa ca+3 consiliul director tre2uia
constituit6
d. reducerea nu*arului de asociati su2 li*ita fi5ata de le/e3 daca acesta nu a fost
co*plinit ti*p de % luni$
-(. Constatarea di+olvarii se reali+ea+a prin 7otararea 4udecatoriei in a carei
circu*scriptie se afla sediul asociatiei3 la cererea oricarei persoane interesate$
Art$ 90
-'. Asociatia se di+olva3 prin 7otarare 4udecatoreasca3 la cererea oricarei persoane
interesate:
a. cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii pu2lice6
2. cand reali+area scopului este ur*arita prin *i4loace ilicite sau contrare ordinii
pu2lice6
c. cand asociatia ur*areste un alt scop decat cel pentru care s:a constituit6
d. cand asociatia a devenit insolva2ila6
e. in ca+ul preva+ut la art$ '8$
-(. Instanta co*petenta este 4udecatoria in circu*scriptia careia asociatia isi are sediul$
Art$ 9,
Asociatia se poate di+olva si prin 7otararea adunarii /enerale$ In ter*en de '9 +ile de la
data sedintei de di+olvare3 procesul:ver2al3 in for*a autentica3 se depune la 4udecatoria in
a carei circu*scriptie teritoriala isi are sediul3 pentru a fi inscris in Re/istrul asociatiilor
si fundatiilor$
Art$ 9<
#undatia se di+olva de drept in ca+urile preva+ute la art$ 99 alin$ -'. lit$ a. si 2.3 precu*
si in situatia i*posi2ilitatii constituirii consiliului director in confor*itate cu statutul
fundatiei3 daca aceasta situatie durea+a *ai *ult de un an de la data la care3 potrivit
statutului3 consiliul director tre2uia constituit$ Dispo+itiile art$ 99 alin$ -(. se aplica in
*od corespun+ator$
Art$ 9&
Di+olvarea fundatiei prin 7otarare 4udecatoreasca se face in conditiile art$ 903 care se
aplica in *od corespun+ator3 precu* si in ca+ul nerespectarii dispo+itiilor art$ '9 alin$ -%.$
Art$ 0)
-'. In ca+ul di+olvarii asociatiei sau fundatiei3 2unurile ra*ase in ur*a lic7idarii nu se
pot trans*ite catre persoane fi+ice$
-(. Aceste 2unuri pot fi trans*ise catre persoane 4uridice de drept privat sau de drept
pu2lic cu scop identic sau ase*anator3 printr:o procedura sta2ilita in statutul asociatiei
sau al fundatiei$
-%. Daca in ter*en de 0 luni de la ter*inarea lic7idarii lic7idatorii nu au reusit sa
trans*ita 2unurile in conditiile alin$ -(.3 precu* si in ca+ul in care statutul asociatiei sau
al fundatiei nu prevede o procedura de trans*itere a 2unurilor ori daca prevederea este
contrara le/ii sau ordinii pu2lice3 2unurile ra*ase dupa lic7idare vor fi atri2uite de
instanta co*petenta unei persoane 4uridice cu scop identic sau ase*anator$
-8. In ca+ul in care asociatia sau fundatia a fost di+olvata pentru *otivele preva+ute la
art$ 90 alin$ -'. lit$ a. : c.3 2unurile ra*ase dupa lic7idare vor fi preluate de catre stat3 prin
Ministerul #inantelor3 sau3 dupa ca+3 de co*una sau orasul in a carui ra+a teritoriala
asociatia sau fundatia isi avea sediul3 daca aceasta din ur*a era de interes local$
-9. Data trans*iterii 2unurilor este cea a intoc*irii procesului:ver2al de predare:
preluare3 daca prin acesta nu s:a sta2ilit o data ulterioara$
Sectiunea a (:a
Lic7idarea
Art$ 0'
-'. In ca+urile de di+olvare preva+ute de art$ 993 903 9< si 9&3 lic7idatorii vor fi nu*iti
prin insasi 7otararea 4udecatoreasca$
-(. In ca+ul di+olvarii preva+ute de art$ 9,3 lic7idatorii vor fi nu*iti de catre adunarea
/enerala3 su2 sanctiunea lipsirii de efecte 4uridice a 7otararii de di+olvare$
-%. In toate ca+urile3 *andatul consiliului director incetea+a o data cu nu*irea
lic7idatorilor$
-8. Lic7idatorii vor putea fi persoane fi+ice sau persoane 4uridice$ Repre+entantii
per*anenti : persoane fi+ice ale persoanei 4uridice lic7idatoare : tre2uie sa fie lic7idatori
autori+ati3 in conditiile le/ii$
Art$ 0(
-'. I*ediat dupa intrarea lor in functie3 lic7idatorii vor face inventarul si vor inc7eia un
2ilant care sa constate situatia e5acta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei$
-(. Lic7idatorii sunt o2li/ati sa pri*easca si sa pastre+e re/istrele si orice alte acte ale
asociatiei sau fundatiei$ De ase*enea3 ei vor tine un re/istru cu toate operatiunile
lic7idarii in ordinea datei acestora$
-%. Lic7idatorii isi indeplinesc *andatul su2 controlul cen+orilor$
Art$ 0%
-'. Lic7idatorii sunt o2li/ati sa continue operatiunile 4uridice in curs3 sa incase+e
creantele3 sa plateasca creditorii si3 daca nu*erarul este insuficient3 sa transfor*e si restul
activului in 2ani3 procedand la van+area prin licitatie pu2lica a 2unurilor *o2ile si
i*o2ile$
-(. Lic7idatorii pot reali+a nu*ai acele operatiuni noi care sunt necesare finali+arii
celor aflate in curs$
Art$ 08
-'. Su*a cuvenita creditorului cunoscut care refu+a sa pri*easca plata creantei sale se
va conse*na in contul sau$
-(. Daca plata creantei nu se poate face i*ediat sau atunci cand creanta este contestata3
lic7idarea nu se va declara ter*inata inainte de a se /aranta creditorii$
Art$ 09
In orice ca+3 lic7idatorii nu pot inc7eia operatiunile si nu pot re*ite celor in drept
contul /estiunii decat dupa e5pirarea unui ter*en de 0 luni de la pu2licarea di+olvarii
asociatiei sau fundatiei$
Art$ 00
Lic7idatorii raspund solidar pentru daunele cau+ate creditorilor din culpa lor$
Art$ 0,
Atat fata de asociatie sau fundatie3 cat si fata de asociati sau3 dupa ca+3 fondatori3
lic7idatorii sunt supusi re/ulilor *andatului$
Art$ 0<
-'. Dupa ter*inarea lic7idarii3 lic7idatorii sunt o2li/ati ca in ter*en de doua luni sa
depuna 2ilantul3 re/istrul 4urnal si un *e*orandu*3 declarand operatiunile de lic7idare la
Re/istrul asociatiilor si fundatiilor al 4udecatoriei in a carei circu*scriptie teritoriala isi
are sediul asociatia sau fundatia$
-(. Lic7idatorii sunt o2li/ati sa indeplineasca toate procedurile pentru pu2licarea
lic7idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Re/istrul asociatiilor si fundatiilor$
-%. !u2licarea lic7idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circu*scriptie
teritoriala isi are sediul persoana 4uridica3 in ter*en de doua luni de la ter*inarea
lic7idarii$
Art$ 0&
Daca in ter*en de %) de +ile li2ere de la depunerea 2ilantului nu se inre/istrea+a nici o
contestatie3 2ilantul se considera definitiv apro2at si lic7idatorii3 cu autori+area
4udecatoriei3 vor re*ite celor in drept 2unurile si su*ele ra*ase de la lic7idare3 i*preuna
cu toate re/istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic7idarii$ Nu*ai dupa aceasta
lic7idatorii vor fi considerati descarcati si li se va eli2era3 in acest scop3 un act
constatator$
Art$ ,)
-'. Contestatiile la 2ilantul lic7idatorilor se pot for*ula de orice persoana interesata la
4udecatoria in a carei circu*scriptie teritoriala se afla sediul persoanei 4uridice lic7idate$
-(. Toate contestatiile se solutionea+a printr:o sin/ura 7otarare$ Sentinta pronuntata de
4udecatorie este e5ecutorie si este supusa nu*ai recursului$
-%. Dupa ter*inarea lic7idarii3 lic7idatorii tre2uie sa ceara radierea asociatiei sau
fundatiei din Re/istrul asociatiilor si fundatiilor$
Art$ ,'
-'. Asociatia sau fundatia incetea+a a avea fiinta la data radierii din Re/istrul
asociatiilor si fundatiilor$
-(. Radierea se face in 2a+a actului constatator eli2erat lic7idatorilor3 in conditiile
preva+ute la art$ 0&3 prin care se atesta descarcarea acestora de o2li/atiile asu*ate$
Art$ ,(
Dispo+itiile pre+entului capitol referitoare la di+olvarea si lic7idarea asociatiilor si
fundatiilor se aplica3 in *od corespun+ator3 si in privinta di+olvarii si lic7idarii
federatiilor$ Instanta co*petenta este tri2unalul in a carui circu*scriptie teritoriala se afla
sediul federatiei supuse di+olvarii si lic7idarii$
CA!$ ')
Re/istrul national al persoanelor 4uridice fara scop patri*onial
Art$ ,%
-'. Se constituie Re/istrul national al persoanelor 4uridice fara scop patri*onial :
asociatii3 fundatii si federatii :3 denu*it in continuare Re/istrul national3 in scopul
evidentei centrali+ate a acestora$
-(. Re/istrul national se tine de Ministerul ;ustitiei prin directia de specialitate$
Art$ ,8
-'. In scopul constituirii si functionarii Re/istrului national3 instantele 4udecatoresti
sunt o2li/ate ca3 din oficiu3 sa co*unice Ministerului ;ustitiei copii de pe 7otararile
4udecatoresti ra*ase irevoca2ile privind constituirea3 *odificarea si incetarea oricarei
asociatii3 fundatii sau federatii3 precu* si de pe inscrisurile doveditoare3 in ter*en de %
+ile de la data ra*anerii irevoca2ile a fiecarei 7otarari 4udecatoresti$
-(. Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu2lica sunt o2li/ate sa
co*unice Ministerului ;ustitiei3 in e5tras3 copii de pe rapoartele de activitate si 2ilanturile
anuale3 insotite de dovada eli2erata de Re/ia Autono*a >Monitorul ficial> ca s:a
solicitat pu2licarea acestora si in Monitorul ficial al Ro*aniei3 !artea a IV:a$
Art$ ,9
-'. Re/istrul national al persoanelor 4uridice fara scop patri*onial este pu2lic$
-(. Ministerul ;ustitiei este o2li/at sa eli2ere+e3 pe c7eltuiala persoanei solicitante3
copii certificate de pe inre/istrarile efectuate in Re/istrul national si de pe inscrisurile
doveditoare$
-%. Inscrisurile preva+ute la alin$ -(. pot fi cerute si eli2erate si prin corespondenta$
-8. Datele din Re/istrul national pot fi redate si ar7ivate si su2 for*a de inre/istrari pe
*icrofil*e si pe suporturi accesi2ile ec7ipa*entelor de prelucrare auto*ata a datelor$
CA!$ ''
Dispo+itii speciale
Art$ ,0
-'. !ersoanele 4uridice straine fara scop patri*onial pot fi recunoscute in Ro*ania3 su2
conditia reciprocitatii3 pe 2a+a apro2arii preala2ile a Guvernului3 prin inscrierea in
Re/istrul asociatiilor si fundatiilor de la /refa Tri2unalului "ucuresti3 daca sunt vala2il
constituite in statul a carui nationalitate o au3 iar scopurile lor statutare nu contravin
ordinii pu2lice din Ro*ania$
-(. In acest scop3 repre+entantii persoanelor 4uridice straine tre2uie sa atase+e la
cererea de inscriere ur*atoarele docu*ente3 in copii autentificate si traduceri le/ali+ate:
a. actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele 4uridice straine6
2. statutul -in *asura in care e5ista ca act de sine statator.6
c. 7otararea or/anului de conducere a acelei persoane 4uridice3 prin care se solicita
recunoasterea in Ro*ania6
d. statutul viitoarei repre+entante in Ro*ania a acelei persoane 4uridice3 cuprin+and
prevederi referitoare la sediu3 la capacitatea 4uridica si la persoanele care repre+inta
persoana 4uridica straina6
e. 7otararea Guvernului Ro*aniei de apro2are a cererii de recunoastere in Ro*ania a
persoanei 4uridice solicitante$
-%. Dispo+itiile art$ < : '( si ale art$ <' se aplica in *od corespun+ator$
Art$ ,,
-'. Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane 4uridice ro*ane de catre persoane
fi+ice sau 4uridice straine pot do2andi pe intrea/a durata de functionare dreptul de
proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru reali+area
scopului pentru care au fost constituite$
-(. In ca+ul di+olvarii si lic7idarii asociatiilor si fundatiilor preva+ute la alin$ -'.3
lic7idatorii au o2li/atia instrainarii terenurilor in ter*en de cel *ult un an3 nu*ai catre
persoane care au capacitatea 4uridica de a do2andi astfel de 2unuri$ Ter*enul de un an se
calculea+a de la data ra*anerii irevoca2ile a 7otararii 4udecatoresti prin care se constata
ori se dispune di+olvarea sau3 dupa ca+3 de la data 7otararii de di+olvare voluntara$
-%. In ca+ul nerespectarii ter*enului de un an pentru instrainarea terenurilor preva+ute
la alin$ -(.3 instanta co*petenta va dispune van+area acestora prin licitatie pu2lica$
-8. In toate ca+urile3 2unurile ra*ase dupa lic7idare3 inclusiv terenurile neinstrainate in
conditiile alin$ -(. si -%. se atri2uie cu respectarea dispo+itiilor art$ 0)$
CA!$ '(
Dispo+itii tran+itorii si finale
Art$ ,<
!re+enta ordonanta intra in vi/oare in ter*en de % luni de la data pu2licarii in
Monitorul ficial al Ro*aniei3 !artea I$
Art$ ,&
In ter*enul preva+ut la art$ ,< Ministerul ;ustitiei:
a. va ela2ora si va adopta Re/ula*entul privind or/ani+area Re/istrului asociatiilor si
fundatiilor3 Re/istrului federatiilor3 precu* si a Re/istrului national al persoanelor
4uridice fara scop patri*onial3 care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest
re/istru al persoanelor 4uridice de drept pu2lic3 al persoanelor 4uridice de drept privat3
precu* si al persoanelor fi+ice6
2. va sta2ili for*a si continutul certificatelor de inscriere preva+ute la art$ '( alin$ -'.
si la art$ ', alin$ -%.3 precu* si conditiile de eli2erare a dove+ii *entionate la art$ 0 alin$
-8.$
Art$ <)
Dispo+itiile Decretului nr$ %'1'&98 privind persoanele fi+ice si persoanele 4uridice se
aplica3 in *od corespun+ator3 si asociatiilor si fundatiilor3 cu e5ceptia acelor dispo+itii
care sunt contrare re/le*entarilor sta2ilite prin pre+enta ordonanta$
Art$ <'
In privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane 4uridice straine sunt
si ra*an aplica2ile dispo+itiile art$ 8% si ur*atoarele din Le/ea nr$ ')91'&&( cu privire la
re/le*entarea raporturilor de drept international privat$
Art$ <(
Cererile de autori+are a infiintarii asociatiilor3 fundatiilor3 federatiilor sau uniunilor de
persoane3 aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de 4udecata le/al investite la
data intrarii in vi/oare a pre+entei ordonante3 vor continua sa fie solutionate de acele
instante$
Art$ <%
-'. Asociatiile si fundatiile constituite3 pana la data intrarii in vi/oare a pre+entei
ordonante3 in conditiile Le/ii nr$ ('1'&(8 pentru persoanele 4uridice -Asociatii si
#undatii. isi pastrea+a personalitatea 4uridica le/al do2andita$ Acestor asociatii si fundatii
li se aplica3 de la data intrarii in vi/oare a pre+entei ordonante3 re/i*ul 4uridic preva+ut
de aceasta$
-(. Uniunile3 federatiile sau /ruparile de persoane 4uridice3 astfel cu* sunt
re/le*entate de Le/ea nr$ ('1'&(83 isi pastrea+a personalitatea 4uridica si3 de la data
intrarii in vi/oare a pre+entei ordonante3 li se va aplica re/i*ul 4uridic al federatiilor
preva+ut de aceasta din ur*a$
Art$ <8
-'. In ter*en de % luni de la intrarea in vi/oare a pre+entei ordonante re/istrele
persoanelor 4uridice3 aflate la /refa tri2unalelor in circu*scriptiile carora functionea+a
persoanele 4uridice de drept privat preva+ute de Le/ea nr$ ('1'&(8 vor fi trans*ise
4udecatoriilor in ale caror circu*scriptii teritoriale acestea isi au sediul$
-(. In acelasi ter*en3 re/istrele uniunilor si federatiilor3 aflate la /refa curtilor de apel
in circu*scriptiile carora functionea+a uniunile si federatiile preva+ute de Le/ea nr$
('1'&(83 vor fi trans*ise tri2unalelor in circu*scriptiile carora acestea isi au sediul$
-%. In vederea constituirii Re/istrului national preva+ut la art$ ,%3 in ter*enul
*entionat la alin$ -'.3 instantele 4udecatoresti sunt o2li/ate sa trans*ita Ministerului
;ustitiei copii de pe re/istrele asociatiilor si fundatiilor3 precu* si de pe re/istrele
uniunilor si federatiilor3 aflate la /refa acestora$
Art$ <9
!ersoanele 4uridice de utilitate pu2lica : asociatii3 fundatii sau alte or/ani+atii de acest
fel : infiintate prin le/i3 ordonante3 decrete:le/e3 7otarari ale Guvernului sau prin orice
alte acte de drept pu2lic nu intra su2 incidenta prevederilor pre+entei ordonante3 ci ra*an
supuse re/le*entarilor speciale care stau la 2a+a infiintarii si functionarii lor$
Art$ <0
!e data intrarii in vi/oare a pre+entei ordonante se a2ro/a Le/ea nr$ ('1'&(8 pentru
persoanele 4uridice -Asociatii si #undatii.3 pu2licata in Monitorul ficial al Ro*aniei3
!artea I3 nr$ (, din 0 fe2ruarie '&(83 cu *odificarile ulterioare3 precu* si orice alte
dispo+itii contrare$
!RIM:MINISTRU
MUGUR CNSTANTIN ISARESCU
Contrase*nea+a:
p$ Ministru de stat3
*inistrul 4ustitiei3
#lavius "aias3
secretar de stat
Ministrul finantelor3
Dece2al Traian Re*es