Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. MIRAN BRAND S.R.L.

BUCURESTI, SECTOR 2
STR. POET NECULUTA
NR.48 ,PUNCT DE LUCRU
COM. AFUMATI
STR. STRADA NR.3 JUD. ILFOV
DECIZIA Nr. /
Administratorul S.C. MIRAN BRAND S.R.L., n temeiul prevederilor
Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a prerogativelor stabilite prin
actul constitutiv al societtii, n conformitate cu prevederile art. 7 lit . c! din
Legea securit"#ii $i s"n"t"#ii n munc" nr. 319 / %00& $i art. 77 din
'.(.nr.1)%*/%00& pentru aprobarea +ormelor metodologice de aplicare a Legii
nr.319/%00&,
DECIDE :

Art.. ,nstruirea lucr"torilor societ"ii n domeniul securit"-ii .i sanat"-ii
n munc" .i primului a/utor cuprinde trei fa0e 1
a! ,nstruirea introductiva2 general" , care se va efectua la anga/are
.i va avea o durat" de minimum 3 ore.
b! ,nstruirea la locul de munc", care va avea o durat" de minimum
3 ore.
c! ,nstruirea periodic" , care va avea urm"toarele periodicit"-i 1
L!" #$ %&'"( P$r)!#)")t(t
$
T)%*
)'+tr&)r$
45678+AL 79 :,6A+ ;6A+< 76L =6,:57=6,AL % ore
Art.2. 4lani>carea .i tematica instruirii lucr"torilor vor > ntocmite de
serviciul e?tern de prevenire .i protec-ie.
Art.3. 4re0enta deci0ie se va aduce la cuno$tin-" tuturor anga/a#ilor .

A<:,+,7=6A
=86