Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. MIRAN BRAND S.R.L.

BUCURESTI, SECTOR 2
STR. POET NECULUTA
NR.48 ,PUNCT DE LUCRU
COM. AFUMATI
STR. STRADA NR.3 JUD. ILFOV
CHESTIONAR NR.1
Instr!t"# $ntr%&!t$' ()n)r"* +)ntr s)!r$t"t) ,$ s-n-t"t) .n /n!-
Nr.
Cr
t.
0ntr)1"r)" ,$ '"r$"nt)*) &) r-s+ns *" .ntr)1"r)
1 Art.1.- ( 1) Legea nr.319/2006 se aplic:
a Tuturor lucrtorilor din o!"nia.
# Anga$atorilor %i lucrtorilor
c Anga$atorilor& lucrtorilor %i repre'entan(ilor acestora
2 Art.) (#) *n sensul Legii nr.319/2006 & prin anga$ator se +n(elege:
a ,atronul sau directorul general al societ(ii
# ,ersoan -'ic sau $uridic ce se a. +n raporturi de !unc ori de ser/iciu cu
lucrtorii %i care are rspunderea +ntreprinderii.
c 0e1ul 2er/iciului ,ersonal
3 Art. ) ($) *n sensul Legii nr.319/2006& prin ec3ipa!ent indi/idual de protec(ie se
+n(elege:
a 4c3ipa!entul purtat de lucrtori la +ndeplinirea sarcinilor de !unc.
# 5rice ec3ipa!ent destinat a - purtat de lucrtor pentru a-l prote$a +!potri/a
riscurilor care ar putea s-i pun /ia(a +n pericol
c 5rice ec3ipa!ent destinat a - purtat sau !"nuit de lucrtor pentru a-l prote$a
+!potri/a riscurilor care ar putea s-i pun +n pericol securitatea %i sntatea la
locul de !unc.
6 Art.) (n). *n sensul Legii nr.319/2006& prin securitate %i sntate +n !unc se
+n(elege:
a Ansa!#lul de acti/it(i institu(ionali'ate a/"nd ca scop asigurarea celor !ai #une
condi(ii de !unc.
# Ansa!#lul de acti/it(i institu(ionali'ate a/"nd ca scop asigurarea celor !ai #une
condi(ii +n des1%urarea procesului de !unc.
c Ansa!#lul de acti/it(i institu(ionali'ate a/"nd ca scop asigurarea celor !ai #une
condi(ii +n des1%urarea procesului de !unc & aprarea /ie(ii& integrit(ii -'ice %i
psi3ice& snt(ii lucrtorilor.
) Art.6.-(1) *n sensul Legii nr.319/2006& anga$atorul are o#liga(ia de a asigura
securitatea %i sntatea lucrtorilor +n toate aspectele legate de !unc& cu condi(iile
ur!toare:
a 7ac apelea' la un ser/iciu e8tern este e8onerat de responsa#ilit(i.
# 7ac apelea' la un ser/iciu e8tern nu este e8onerat de responsa#ilit(i.
c 5#liga(iile lucrtorilor +n do!eniul securit(ii %i snt(ii +n !unc nu aduc
atingere principiului responsa#ilit(ii patronului.
6 Art.9. :(1) +n sensul Legii nr. 319/2006& +n cadrul responsa#ilit(ilor sale& anga$atorul
are o#liga(ia s ia !suri pentru:
1
a Asigurarea unei !ese pe 'i pentru lucrtori.
# Asigurarea securit(ii %i protec(ia snt(ii lucrtorilor.
c ;n1or!area %i instruirea luctorilor
9 Art.9 : (1) *n sensul Legii nr. 319/2006& pre/enirea riscurilor& precu! %i protec(ia
snt(ii %i securitatea lucrtorilor tre#uie s -e asigurate de :
a <n ser/iciu cu atri#u(ii +n acest do!eniu din interiorul +ntreprinderii.
# <nul sau !ai !ul(i lucrtori dese!na(i& cu atri#u(ii +n acest do!eniu.
c 2er/icii e8terne speciali'ate +n acest do!eniu.
= Art.9. : ()) Legea nr.319/2006 se aplic prin :
a >or!e !etodologice sta#ilite de ?inisterul Ad!inistra(iei %i ;nternelor
# >or!e !etodologice sta#ilite de conductorul +ntreprinderii.
c >or!e !etodologice sta#ilite de ?inisterul ?uncii& 2olidarit(ii 2ociale %i @a!iliei .
9 Art.10. :(1) *n sensul legii nr.319/2006& anga$atorul are ur!toarele o#liga(ii:
a 2 ia !surile necesare pentru acordarea pri!ului a$utor.
# 2 ia !surile necesare pentru stingerea incendiilor %i e/acuarea lucrtorilor.
c 2 sta#ileasc legturile necesare cu ser/iciile speciali'ate& +n ceea ce pri/e%te
acordarea pri!ului a$utor& sal/are& po!pieri.
10 Art.19). *n sensul Aodului !uncii& +n ela#orarea !surilor de securitate %i sntate +n
!unc& anga$atorul se consult cu :
a 2indicatul sau& dup ca'& cu repre'entan(ii salaria(ilor.
# Ao!itetul de securitate %i sntate +n !unc.
c Le ela#orea' +!preun cu persoanele dese!nate +n acest scop.
11 Art.226. :(1) *n sensul Aodului !uncii& la anga$atorii la care sunt +ncadra(i !ai !ult
de 20 de salaria(i& dac ace%tia nu sunt !e!#rii de sindicat& interesele acestora pot -
pro!o/ate %i aprate de :
a >u pot - pro!o/ate ne -ind constituit un sindicat.
# 7e ctre repre'entan(ii ale%i %i !andata(i special +n acest scop de cel pu(in 2/3 din
nu!rul total al salaria(ilor.
c 7e ctre repre'entan(ii ale%i %i !andata(i special +n acest scop de cel pu(in
$u!tate din nu!rul total al salaria(ilor.
12 Art.269. :(1) *n sensul Aodului !uncii& +n te!eiul nor!elor %i principiilor rspunderii
ci/ile %i contractuale& anga$atorul este o#ligat:
a 2 +l despgu#easc pe salariat +n situa(ia +n care acesta a su1erit un pre$udiciu
!aterial din culpa anga$atorului +n ti!pul +ndeplinirii o#liga(iilor de ser/iciu.
# >u are nici o o#liga(ie dac societatea patronat sau condus de el este asigurat
+n acest sens.
c 7ac pre$udiciul su1erit a 1ost +n a1ara +ndeplinirii o#liga(iilor de ser/iciu dar totu%i
+n legtur cu acesta& anga$atorul /a suporta doar $u!tate din despgu#iri.
13 Art.290. :(1) *n sensul Aodului !uncii& +n te!eiul nor!elor %i principiilor rspunderii
ci/ile contractuale& pentru pagu#ele !ateriale produse anga$atorului din /ina lor %i +n
legtur cu !unca lor& anga$a(ii
a spund patri!onial.
# >u rspund dac sunt asigura(i la o societate de asigurri sau dac pagu#ele se
datorea' unei cau'e nepre/'ute.
c >u rspund de pagu#ele pro/ocate de 1or(a !a$or sau de alte cau'e nepre/'ute
%i care nu puteau - +nlturate %i nici de pagu#ele care se +ncadrea' +n riscul
nor!al al ser/iciului.
2
16 Art.31. :(1) *n sensul Aodului !uncii& pentru /eri-carea aptitudinilor salariatului& la
+nc3eierea contractului indi/idual de !unc se poate sta#ili o perioad de pro# de :
a Ael !ult 30 de 'ile lucrtoare
# Ael !ult 30 de 'ile calendaristice
c Ael !ult 90 de 'ile lucrtoare
1) Art.)0. *n sensul Aodului !uncii& contractul indi/idual de !unc se suspend de
drept +n ur!toarele situa(ii:
a Aoncediu de !aternitate
# Aoncediu pentru incapacitate te!porar de !unc
c Aarantin
16 Art.61. *n sensul Aodului !uncii& anga$atorul poate dispune concedierea pentru
!oti/e care (in de persoana salariatului +n ur!toarele ca'uri:
a A"nd salariatul a s/"r%it o a#atere gra/ sau a#ateri repetate de la regulile de
disciplin a !uncii& contractul colecti/ sau cel indi/idual de !unc.
# A"nd salariatul este arestat pre/enti/ pentru !ai !ult de 30 de 'ile.
c A"nd salariatul nu corespunde pro1esional locului de !unc +n care este +ncadrat.
19 Art.6=. *n sensul Aodului !uncii& prin concediere colecti/ se +n(elege concedierea&
+ntr-o perioad de 30 de 'ile calendaristice& a unui nu!r de :
a Ael pu(in 10 salaria(i dac anga$atorul are +ncadra(i +ntre 20 %i 100 de salaria(i.
# Ael pu(in 10B din salaria(i dac dac anga$atorul are +ncadra(i +ntre 100 %i 300 de
salaria(i.
c Ael pu(in 30 de salaria(i dac anga$atorul are +ncadra(i cel pu(in 300 de salaria(i.
1= Art.19. *n sensul Legii nr. 366/2002& asigurarea pentru accidente de !unc %i #oli
pro1esionale are ur!toarele o#iecti/e:
a ,re/enirea accidentelor de !unc %i a #olilor pro1esionale.
# ea#ilitarea !edical %i sociopro1esional a asigura(ilor& /icti!e ale accidentelor
de !unc %i ale #olilor pro1esionale.
c Acordarea de presta(ii +n #ani pe ter!en lung %i scurt& su# 1or! de inde!ni'a(ii %i
alte a$utoare.
19 *n ca'ul o#struc(ionrii par(iale sau totale a cilor respiratorii& se pot enu!era
ur!toarele !ane/re de resuscitare :
a Ao!presii ( apsri)a#do!inale ( !ane/ra Cei!lic3)
# Ao!presii ( apsri ) pe torace
c Aplicarea de lo/ituri repetate %i rapide pe spatele /icti!ei pentru eli!inarea
o#iectului +ng3i(it.
20 *n ca'ul unei /icti!e accidentate prin e8punerea prelungit la 1rig se iau ur!toarele
!suri :
a 2e aduce /icti!a urgent +ntr-o ca!er c"t !ai cald.
# 2e 1reac puternic 'onele +ng3e(ate cu alcool.
c 2e #anda$ea' 'onele +ng3e(ate.
7ata >u!e si prenu!e/2e!natura
DDDDDDDDDDDD..
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
3
E;LA 74 A54ATA4 ,4>T< AC42T;5>A<L >.1
6
0NTREBAREA R2SPUNS
CORECT
1 c
2 #
3 c
6 c
) #& c
6 #& c
9 a& #& c
= c
9 a& #& c
10 a& #
11 c
12 a
13 a& c
16 #
1) a& #& c
16 a& #& c
19 a& #& c
1= a& #& c
19 a& #
20 c