Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca Comp.SSM Nr înr…………………

EVALUAREA

RISCULUI

DE

ACCIDENTARE

ŞI ÎMBOLNĂVIRE

PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ: TEHNICIAN TURN ĂTOR VALABIL ÎN:

-UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA

ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

1. Sarcina de muncă

Locul de muncă analizat face parte din categoria celor de execuŃie din punct de vedere ierarhic. AtribuŃiile principale sunt cele prevăzute în fişa postului anexată.

2. Mijloace de muncă

Mijloacele de muncă utilizate sunt cuptor de topit, maşină de găurit, polizor, polizor unghiular, aparat de sudură.

3. Mediu de muncă

Lucrătorul angajat ca tehnician turnator în UAD îşi desfăşoară activitatea de obicei în interiorul clădirilor, încăperile au suprafeŃe vitrate spre exterior precum şi corpuri de iluminat general ce asigură un nivel de iluminat corespunzător.

4. Executant

Tehnicianul turnător din cadrul UAD are o vastă experienŃă profesională drept urmare riscurile de accidentare datorate executantului sunt minime. Riscurile ce pot apărea în mod accidental sunt prezentate în fişa de evaluare a riscurilor pentru locul de muncă studiat.

FIŞA DE EVALUAREPENTRU LOCUL DE MUNCĂ „TEHNICIAN TURNĂTOR”

Componenta

Factori de

Forma concretă de manifestare a factorilor de risc

ConsecinŃ

Clasa de

Clasa de

Nivel

sistemului de

risc

ă max.

gravitate

probabilit

parŃial

muncă

   

previzibilă

ate

de

 

risc

Mijloace de

 

F1Lovire la deplasarea între diverse puncte de lucru

 

ITM 3-45

2

4

2

producŃie

Factori de risc mecanic

F2contact direct al epidermei cu suprafeŃe periculoase (muchii mobilier, instrumente de tăiere), înŃepare, tăiere, rănire prin folosirea unor materiale tăioase F3 cădere la acelaşi nivel prin împiedecare în cablu ri de alimentare ale echipamentelor F4 cădere datorită obstacolelor de pe căile de circulaŃie F5 Leziuni prin desprinderea de particule incandescente pe faŃă ochi şi membre superioare F6 Polizare prin contact accidental cu discul F7 Lovituri prin desprinderi sau ruperea discului F8 Lovituri înŃepături şi turtire la lucrul cu unelte mână F9 Proiectarea de particule sau fragmente metalice

 

ITM3-45

2

4

2

ITM3-45

2

4

2

ITM45-180

3

3

3

ITM3-45

2

4

2

ITM3-45

2

4

2

DECES

7

2

4

ITM 3-45

2

5

3

ITM 3-45

2

3

2

Factori de risc electric

F9 Electrocutare datorită atingerii unor părŃi din instalaŃie aflate accidental sub tensiune F10 Electrocutarea datorită atingerii unor cabluri cu izolaŃia deteriorată F11 AfecŃiuni ale danturii F12 Arsuri datorită proiectării metalului topit F13 Risc de explozie F14 Emisie de praf sau gaz

 

DECES

7

2

4

DECES

7

2

4

ITM3-45

2

6

4

Factori de risc termic Factori de risc chimic Factori de risc fizic

INV GR III DECES

4

2

3

7

1

3

ITM3-45

2

5

3

ITM3-45

2

3

2

F15 Expunerea la radiaŃii ultraviolete şi luminoase

 
   

de la sudură

       

Mediu de

 

F16 cădere de obiecte materiale de la mică înălŃime ca urmare a depozitării sau arhivării necorespunzătoare a acestora F17 cădere datorită obstacolelor de pe căile de circulaŃie F18 Şoc termic datorat diferenŃei de temperatură din încăpere şi cea de afară F19 CalamităŃi naturale – trăsnet, căderi de copaci F20 Riscuri datorate nesemnalizării de securitate datorită minimizării pericolului F21 Riscuri datorate îngreunării evacuării în situaŃii de urgenŃă

ITM45-180

3

3

3

muncă

ITM 45-

3

3

3

180

ITM3-45

2

5

3

DECES

7

1

3

DECES

7

2

4

DECES

7

2

4

Sarcină de

Factori de risc fizic

F22 Efort fizic prelungit posibile afecŃiuni ale coloanei

ITM3-45

2

5

3

muncă

Executant

AcŃiuni greşite

F23 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucŃiunilor de lucru sau ssm

DECES

7

2

4

F24 Utilizarea de improvizaŃii în timpul lucrului cu aparatul de sudură, polizor unghiular, maşină de găurit, etc. F25 Utilizarea surselor de foc în loc interzis.Interven greşite în caz de început de incendiu F26 Accidente datorate nerespectării semnelor de circulaŃie (trecerea străzii prin locuri nemarcate ) F27 Cădere la acelaşi nivel

 

DECES

7

1

3

Ńii DECES

7

2

4

DECES

7

1

3

Omisiuni

F27 Începerea activităŃii fără verificarea echipamentului

 

DECES

7

1

3

de muncă.

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 F1 F5 F9 F13 F16 F20
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
F1
F5
F9
F13
F16
F20
F24
F28

EstVest Nord

VestEst Nord

NordEst Vest

FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ,,TEHNICIAN TURNATOR

Nr

Factor de risc

Nivel

Măsuri propuse

crt

de risc

 

F7 Lovituri prin desprinderi sau ruperea discului

4

Folosirea apărătorilor de protecŃie Instruire

 

F9 Electrocutare datorită atingerii unor părŃi din instalaŃie aflate accidental sub tensiune F10 Electrocutarea datorită atingerii unor cabluri cu izolaŃia deteriorată F11 AfecŃiuni ale danturii

4

Legarea la centura de pământare ,verificarea periodică a prizelor de pămâtare

4

Verificarea înaintea punerii sub tensiune a cablurilor de alimentare

4

Paravane de protecŃie pentru cuptorul de topit metal

 

F20 Riscuri datorate nesemnalizării de securitate datorită minimizării pericolului F21 Riscuri datorate îngreunării evacuării în situaŃii de urgenŃă

4

Semnalizare de securitate,instruire

4

Eliberarea căilor de acces

 

F23 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucŃiunilor de lucru sau ssm

4

Respectarea instrucŃiunilor ,instruire

 

F25 Utilizarea surselor de foc în loc interzis.IntervenŃii greşite în caz de început de incendiu

4

Instruire

NIVELULU GLOBAL DE RISC PENTRU LOCUL DE MUNCĂ TEHNICIAN TURNĂTOR ESTE

i = 28

riRi

i = 1

i = 28

ri

i = 1

=

6(2 2)

x

+

14(3 3)

x

+

8(4 4)

x

6

x

2

+

14

x

3

+

8

x

4

=

24

+

126

+

128

=

278

= 3.23

12

+

42

+

32

86

Nivelul de risc global pentru locul de muncă este3,23 nivel ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc

ACCEPTABIL. Rezultatul este susŃinut şi de Fişa de Evaluare din care se observă că din totalul de factori de risc identificaŃi doar 8 depăşesc ca nivel parŃial de risc valoarea 3 după cum urmează:

Cei

8

0

0

0

au ca nivel parŃial de risc valoarea 4 încadrându-se în categoria de factori de risc mediu

au ca nivel parŃial de risc valoarea 5 încadrându-se în categoria de factori de risc mare

au ca nivel parŃial de risc valoarea 6 încadrându-se în categoria factori de risc foarte mari

au ca nivel parŃial de risc valoarea 7 încadrându-se în categoria de factori de risc maxim factori de risc ce se încadrează în domeniu inacceptabil de risc sunt:

F7 Lovituri prin desprinderi sau ruperea discului

F9 Electrocutare datorită atingerii unor părŃi din instalaŃie aflate accidental sub tensiune F10 Electrocutarea datorită atingerii unor cabluri cu izolaŃia deteriorată F11 AfecŃiuni ale danturii

F20 Riscuri datorate nesemnalizării de securitate datorită minimizării pericolului F21Riscuri datorate îngreunării evacuării în situaŃii de urgenŃă

F23 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucŃiunilor de lucru sau ssm

ă rii în situa Ń ii de urgen Ńă F23 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instruc Ń

Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenŃi sunt necesare măsurile prezentate în Fişa de Măsuri. Nivelul global de risc dupa aplicarea masurilor din fisa de masuri este: 2,92