Sunteți pe pagina 1din 5

Foaie1

Page 1
Trebuie sa descoperi ce inseamna literele din coloana B. Vezi prima linie ca exemplu.
No. Criptat
0 24 O IN Z
1 26 L IN A
2 7 Z IN S
3 7 M in L
4 12 S in Z
5 66 C in B
6 52 C in P (F Ji)
7 3 C pe S
! 4 A in A
" 3" C in # $
10 5 % &a P
11 "0 ' in()*+n , %
12 7 P -i A C Z
13 0 e-(e $ in ' C &a .a)e A I
14 15 J in()*o / 0e
15 3 &a o $
16 100 C in()*+n %
17 11 J in()*o / 0e F
1! 12 L in()*+n A
1" 131NP,
20 ! $ &a C
21 2" Z in F in A B
22 27 C in N $
23 365 Z in A
24 12 B in()*o %
25 52 S in A
26 " # in()*o P
27 60 M in O
2! 23 P 0e C in C ,
2" 64 P pe $ 0e S
30 6 S in B
31 6 C in L
32 1000 A in()*+n M
33 " P in S S
Scor:1 to 5 este Mediu, 6 - 11 Oarecum Inteligent, 12 - 18 Inteligent, 19 + Geniu!
Foaie1
Page 2
Trebuie sa descoperi ce inseamna literele din coloana B. Vezi prima linie ca exemplu.
Raspuns
24 O/ IN ZI 1
26 LI$// IN ALFAB/$ 1
7 2i&e in -ap(a3ana 1
7 MIN,NI IN L,M/ 1
4 ano(i3p+)i in an 1
"0 g)a0e in()*+n +ng4i 0)ep( 1
0 e-(e (e3pe)a(+)a in g)a0e .e&-i+- &a .a)e apa ing4ea(a 1
3 )o(i &a o ()i.i.&e(a 1
100 .en(i in()*+n 0o&a) 1
12 &+ni in()*+n an 1
365 2i&e in an 1
52 -ap(a3ani in an 1
" 5ie(i in()*o pi-i.a 1
60 3in+(e in o)a 1
1000 ani in()*+n 3i&eni+ 1
$O$AL P,NC$/ 14
Scor:1 to 5 este Mediu, 6 - 11 Oarecum Inteligent, 12 - 18 Inteligent, 19 + Geniu!
Foaie1
Page 3
Foaie1
Page 4
Foaie1
Page 5

S-ar putea să vă placă și