Sunteți pe pagina 1din 92

LEGE Nr.

31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicat


privind societile comerciale
Text n vigoare ncepnd cu data de 17 aprilie 2009
REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(
Textul Legii nr) *1+1990, repu-licat. n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea I, nr) 1011
din 17 noie0-rie 2002, a /o3t actuali4at prin produ3ul in/or0atic legi3lativ LE5 E5#ERT n
-a4a actelor nor0ative 0odi/icatoare, pu-licate n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea I,
pn. la 12 aprilie 2009
6 Legea nr) *02+20078
6 Legea nr) 97+20018
6 Legea nr) 112+20018
6 Legea nr) 221+20018
6 Legea nr) 711+20018
6 Ordonan:a de urgen:. a ;uvernului nr) 92+20078
6 Ordonan:a de urgen:. a ;uvernului nr) 72+20098
6 Legea nr) 292+20098
6 Legea nr) 99+2009)
$OT'
<n textul actuali4at, toate 3u0ele expri0ate anterior n lei vec=i au /o3t tran3/or0ate n lei
noi)
!L"L !
#ispo$iii %enerale
&R. 1
'1( )n vederea e*ecturii de acte de comer+ persoanele *i$ice ,i persoanele -uridice se pot
asocia ,i pot constitui societi comerciale+ cu respectarea dispo$iiilor pre$entei le%i.
'.( /ocietile comerciale cu sediul 0n Rom1nia sunt persoane -uridice rom1ne.
&R. .
/ocietile comerciale se vor constitui 0n una dintre urmtoarele *orme2 a( societate 0n nume
colectiv3 b( societate 0n comandit simpl3 c( societate pe aciuni3 d( societate 0n comandit pe
aciuni ,i e( societate cu rspundere limitat.
&R. 3
'1( 4bli%aiile sociale sunt %arantate cu patrimoniul social.
'.( &sociaii 0n societatea 0n nume colectiv ,i asociaii comanditai 0n societatea 0n
comandit simpl sau 0n comandit pe aciuni rspund nelimitat ,i solidar pentru obli%aiile
sociale. 5reditorii societii se vor 0ndrepta mai 0nt1i 0mpotriva acesteia pentru obli%aiile ei ,i+
numai dac societatea nu le plte,te 0n termen de cel mult 16 $ile de la data punerii 0n
0nt1r$iere+ se vor putea 0ndrepta 0mpotriva acestor asociai.
'3( &cionarii+ asociaii comanditari+ precum ,i asociaii 0n societatea cu rspundere limitat
rspund numai p1n la concurena capitalului social subscris.
&R. 7
/ocietatea comercial va avea cel puin doi asociai+ 0n a*ar de ca$ul c1nd le%ea prevede
alt*el.
!L"L !!
5onstituirea societilor comerciale
5&8. 1
&ctul constitutiv al societii
&R. 6
'1( /ocietatea 0n nume colectiv sau 0n comandit simpl se constituie prin contract de
societate+ iar societatea pe aciuni+ 0n comandit pe aciuni sau cu rspundere limitat se
constituie prin contract de societate ,i statut.
'.( /ocietatea cu rspundere limitat se poate constitui ,i prin actul de voin al unei sin%ure
persoane. )n acest ca$ se 0ntocme,te numai statutul.
'3( 5ontractul de societate ,i statutul pot *i 0nc9eiate sub *orma unui 0nscris unic+ denumit
act constitutiv.
'7( 51nd se 0nc9eie numai contract de societate sau numai statut+ acestea pot *i denumite+ de
asemenea+ act constitutiv. )n cuprinsul pre$entei le%i+ denumirea act constitutiv desemnea$
at1t 0nscrisul unic+ c1t ,i contractul de societate ,i:sau statutul societii.
'6( )n ca$urile 0n care contractul de societate ,i statutul constituie acte distincte+ acesta din
urm va cuprinde datele de identi*icare a asociailor ,i clau$e re%lement1nd or%ani$area+
*uncionarea ,i des*,urarea activitii societii.
'6( &ctul constitutiv se 0nc9eie sub semntur privat+ se semnea$ de toi asociaii sau+ 0n
ca$ de subscripie public+ de *ondatori. ;orma autentic a actului constitutiv este obli%atorie
atunci c1nd2
a( printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se a*l un teren3
b( se constituie o societate 0n nume colectiv sau 0n comandit simpl3
c( societatea pe aciuni se constituie prin subscripie public.
'<( &ctul constitutiv dob1nde,te dat cert ,i prin depunerea la o*iciul re%istrului
comerului.
&R. 6
'1( /emnatarii actului constitutiv+ precum ,i persoanele care au un rol determinant 0n
constituirea societii sunt considerai *ondatori.
>2? $u pot /i /ondatori per3oanele care, potrivit legii, 3unt incapa-ile ori care au /o3t
conda0nate pentru ge3tiune /rauduloa3., a-u4 de ncredere, /al3, u4 de /al3, n@el.ciune,
delapidare, 0.rturie 0incinoa3., dare 3au luare de 0it., pentru in/rac:iunile prev.4ute de
Legea nr) 171+2002 pentru prevenirea @i 3anc:ionarea 3p.l.rii -anilor, precu0 @i pentru
in3tituirea unor 0.3uri de prevenire @i co0-atere a /inan:.rii actelor de terori30, cu
0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, pentru in/rac:iunile prev.4ute de art) 12* 6 127 din
Legea nr) 97+2001 privind procedura in3olven:ei 3au pentru cele prev.4ute de pre4enta lege,
cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare)
&R. <
&ctul constitutiv al societii 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl sau cu rspundere
limitat va cuprinde2
.
a? datele de identi/icare a a3ocia:ilor8 la 3ocietatea n co0andit. 3i0pl. 3e vor ar.ta @i
a3ocia:ii co0andita:i8
-? /or0a, denu0irea @i 3ediul 3ocial8
c( obiectul de activitate al societii+ cu preci$area domeniului ,i a activitii principale3
d? capitalul 3ocial, cu 0en:ionarea aportului /iec.rui a3ociat, n nu0erar 3au n natur.,
valoarea aportului n natur. @i 0odul evalu.rii) La 3ociet.:ile cu r.3pundere li0itat. 3e vor
preci4a nu0.rul @i valoarea no0inal. a p.r:ilor 3ociale, precu0 @i nu0.rul p.r:ilor 3ociale
atri-uite /iec.rui a3ociat pentru aportul 3.u8
e? a3ocia:ii care repre4int. @i ad0ini3trea4. 3ocietatea 3au ad0ini3tratorii nea3ocia:i,
datele lor de identi/icare, puterile ce li 36au con/erit @i dac. ei ur0ea4. 3. le exercite
0preun. 3au 3eparat8
eA1? n ca4ul 3ociet.:ilor cu r.3pundere li0itat., dac. 3unt nu0i:i cen4ori 3au auditor
/inanciar, datele de identi/icare ale pri0ilor cen4ori, re3pectiv ale pri0ului auditor /inanciar8
*( partea *iecrui asociat la bene*icii ,i la pierderi3
%( sediile secundare = sucursale+ a%enii+ repre$entane sau alte asemenea uniti *r
personalitate -uridic =+ atunci c1nd se 0n*iinea$ o dat cu societatea+ sau condiiile pentru
0n*iinarea lor ulterioar+ dac se are 0n vedere o atare 0n*iinare3
9( durata societii3
i( modul de di$olvare ,i de lic9idare a societii.
&R. >
&ctul constitutiv al societii pe aciuni sau 0n comandit pe aciuni va cuprinde2
a? datele de identi/icare a /ondatorilor8 la 3ocietatea n co0andit. pe ac:iuni vor /i
0en:iona:i @i a3ocia:ii co0andita:i8
-? /or0a, denu0irea @i 3ediul 3ocial8
c( obiectul de activitate al societii+ cu preci$area domeniului ,i a activitii principale3
d? capitalul 3ocial 3u-3cri3 @i cel v.r3at @i, n ca4ul n care 3ocietatea are un capital
autori4at, cuantu0ul ace3tuia8
e? natura @i valoarea -unurilor con3tituite ca aport n natur., nu0.rul de ac:iuni acordate
pentru ace3tea @i nu0ele 3au, dup. ca4, denu0irea per3oanei care le6a adu3 ca aport8
/? nu0.rul @i valoarea no0inal. a ac:iunilor, cu 3peci/icarea dac. 3unt no0inative 3au la
purt.tor8
/A1? dac. 3unt 0ai 0ulte categorii de ac:iuni, nu0.rul, valoarea no0inal. @i drepturile
con/erite /iec.rei categorii de ac:iuni8
/A2? orice re3tric:ie cu privire la tran3/erul de ac:iuni8
g? datele de identi/icare a pri0ilor 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv a
pri0ilor 0e0-ri ai con3iliului de 3upraveg=ere8
gA1? puterile con/erite ad0ini3tratorilor @i, dup. ca4, directorilor, re3pectiv 0e0-rilor
directoratului, @i dac. ei ur0ea4. 3. le exercite 0preun. 3au 3eparat8
=? datele de identi/icare a pri0ilor cen4ori 3au a pri0ului auditor /inanciar8
i? clau4e privind conducerea, ad0ini3trarea, /unc:ionarea @i controlul ge3tiunii 3ociet.:ii de
c.tre organele 3tatutare, nu0.rul 0e0-rilor con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au 0odul de
3ta-ilire a ace3tui nu0.r8
iA1? BBB A-rogat.
-( durata societii3
?( modul de distribuire a bene*iciilor ,i de suportare a pierderilor3
3
l( sediile secundare = sucursale+ a%enii+ repre$entane sau alte asemenea uniti *r
personalitate -uridic =+ atunci c1nd se 0n*iinea$ o dat cu societatea+ sau condiiile pentru
0n*iinarea lor ulterioar+ dac se are 0n vedere o atare 0n*iinare3
0? orice avantaC 3pecial acordat, n 0o0entul n/iin:.rii 3ociet.:ii 3au pn. n 0o0entul n
care 3ocietatea e3te autori4at. 3. @i nceap. activitatea, oric.rei per3oane care a participat
la con3tituirea 3ociet.:ii ori la tran4ac:ii conducnd la acordarea autori4a:iei n cau4.,
precu0 @i identitatea -ene/iciarilor unor a3t/el de avantaCe8
n? nu0.rul ac:iunilor co0anditarilor n 3ocietatea n co0andit. pe ac:iuni8
o? cuantu0ul total 3au cel pu:in e3ti0ativ al tuturor c=eltuielilor pentru con3tituire8
p( modul de di$olvare ,i de lic9idare a societii.
ART) 9A1
%atele de identi/icare prev.4ute la art) 7 lit) a?, e? @i eA1?, re3pectiv la art) 9 lit) a?, g? @i =?,
includ
a? pentru per3oanele /i4ice nu0ele, prenu0ele, codul nu0eric per3onal @i, dac. e3te ca4ul,
ec=ivalentul ace3tuia, potrivit legi3la:iei na:ionale aplica-ile, locul @i data na@terii, do0iciliul
@i cet.:enia8
-? pentru per3oanele Curidice denu0irea, 3ediul, na:ionalitatea, nu0.rul de nregi3trare n
regi3trul co0er:ului 3au codul unic de nregi3trare, potrivit legii na:ionale aplica-ile)
ART) 9
>1? Docietatea pe ac:iuni 3e con3tituie prin 3u-3criere integral. @i 3i0ultan. a capitalului
3ocial de c.tre 3e0natarii actului con3titutiv 3au prin 3u-3crip:ie pu-lic.)
>2? <n ca4ul unei 3u-3crieri integrale @i 3i0ultane a capitalului 3ocial de c.tre to:i
3e0natarii actului con3titutiv, capitalul 3ocial v.r3at la con3tituire nu va putea /i 0ai 0ic de
*0E din cel 3u-3cri3) %i/eren:a de capital 3ocial 3u-3cri3 va /i v.r3at.
a? pentru ac:iunile e0i3e pentru un aport n nu0erar, n ter0en de 12 luni de la data
n0atricul.rii 3ociet.:ii8
-? pentru ac:iunile e0i3e pentru un aport n natur., n ter0en de cel 0ult 2 ani de la data
n0atricul.rii)
ART) 9A1
Docietatea n nu0e colectiv, 3ocietatea n co0andit. 3i0pl. @i 3ocietatea cu r.3pundere
li0itat. 3unt o-ligate 3. ver3e integral la data con3tituirii capitalul 3ocial 3u-3cri3)
ART) 10
>1? !apitalul 3ocial al 3ociet.:ii pe ac:iuni 3au al 3ociet.:ii n co0andit. pe ac:iuni nu
poate /i 0ai 0ic de 90)000 lei) ;uvernul va putea 0odi/ica, cel 0ult o dat. la 2 ani, valoarea
0ini0. a capitalului 3ocial, :innd 3ea0a de rata de 3c=i0-, a3t/el nct ace3t cuantu0 3.
repre4inte ec=ivalentul n lei al 3u0ei de 27)000 euroB?)
>2? !u excep:ia ca4ului n care 3ocietatea e3te tran3/or0at. ntr6o 3ocietate de alt. /or0.,
capitalul 3ocial al 3ociet.:ilor prev.4ute la alin) >1? nu poate /i redu3 3u- 0ini0ul legal dect
dac. valoarea 3a e3te adu3. la un nivel cel pu:in egal cu 0ini0ul legal prin adoptarea unei
=ot.rri de 0aCorare de capital n acela@i ti0p cu =ot.rrea de reducere a capitalului) <n
ca4ul nc.lc.rii ace3tor di3po4i:ii, orice per3oan. intere3at. 3e poate adre3a in3tan:ei pentru
a cere di4olvarea 3ociet.:ii) Docietatea nu va /i di4olvat. dac., pn. la r.0nerea irevoca-il.
a =ot.rrii Cudec.tore@ti de di4olvare, capitalul 3ocial e3te adu3 la valoarea 0ini0ului legal
prev.4ut de pre4enta lege)
>*? $u0.rul ac:ionarilor n 3ocietatea pe ac:iuni nu poate /i 0ai 0ic de 2) <n ca4ul n care
3ocietatea are 0ai pu:in de 2 ac:ionari pe o perioad. 0ai lung. de 9 luni, orice per3oan.
7
intere3at. poate 3olicita in3tan:ei di4olvarea 3ociet.:ii) Docietatea nu va /i di4olvat. dac.,
pn. la r.0nerea irevoca-il. a =ot.rrii Cudec.tore@ti de di4olvare, nu0.rul 0ini0 de
ac:ionari prev.4ut de pre4enta lege e3te recon3tituit)
666666666666
B? Reproduce0 0ai Co3 prevederile art) II din Legea nr) *02+2007, a3t/el cu0 a /o3t
co0pletat prin Legea nr) 711+2001)
FART) 2
>1? <n ter0en de un an de la data intr.rii n vigoare a pre4entei legi, 3ociet.:ile pe ac:iuni @i
3ociet.:ile n co0andit. pe ac:iuni la care nivelul capitalului 3ocial e3te in/erior valorii
prev.4ute la pct) 1 al art) I au o-liga:ia 0aCor.rii, potrivit legii, a capitalului 3ocial la o
valoare de 0ini0u0 27)000 euro, n ec=ivalent lei, calculat la cur3ul de 3c=i0- co0unicat de
Ganca $a:ional. a Ro0niei la data 3u-3crierii)
>2? %e la data expir.rii ter0enului prev.4ut la alin) >1?, O/iciul $a:ional al Regi3trului
!o0er:ului va 3olicita tri-unalelor di4olvarea 3ociet.:ilor pe ac:iuni @i a 3ociet.:ilor n
co0andit. pe ac:iuni care nu @i6au ndeplinit o-liga:ia de 0aCorare a capitalului 3ocial n
li0ita prev.4ut. de lege)
>2A1? "aCorarea capitalului 3ocial 3e va putea /ace pn. la data de *1 ianuarie 2007 @i
prin utili4area re4ervelor, cu excep:ia re4ervelor legale, precu0 @i a -ene/iciilor @i a pri0elor
legate de capital, inclu3iv a di/eren:ei /avora-ile din reevaluarea patri0oniului 3ocial ori n
alte 0odalit.:i per0i3e de lege)F
ART) 11
>1? !apitalul 3ocial al unei 3ociet.:i cu r.3pundere li0itat. nu poate /i 0ai 0ic de 200 lei
@i 3e divide n p.r:i 3ociale egale, care nu pot /i 0ai 0ici de 10 lei)
'.( 8rile sociale nu pot *i repre$entate prin titluri ne%ociabile.
&R. 1.
)n societatea cu rspundere limitat+ numrul asociailor nu poate *i mai mare de 60.
&R. 13
'1( )n ca$ul 0n care+ 0ntr=o societate cu rspundere limitat+ prile sociale sunt ale unei
sin%ure persoane+ aceasta+ 0n calitate de asociat unic+ are drepturile ,i obli%aiile ce revin+
potrivit pre$entei le%i+ adunrii %enerale a asociailor.
'.( #ac asociatul unic este administrator+ 0i revin ,i obli%aiile prev$ute de le%e pentru
aceast calitate.
'3( )n societatea care se 0n*iinea$ de ctre un asociat unic+ valoarea aportului 0n natur va
*i stabilit pe ba$a unei e@perti$e de specialitate.
&R. 17
'1( 4 persoan *i$ic sau o persoan -uridic nu poate *i asociat unic dec1t 0ntr=o sin%ur
societate cu rspundere limitat.
'.( 4 societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat unic o alt societate cu
rspundere limitat+ alctuit dintr=o sin%ur persoan.
'3( )n ca$ de 0nclcare a prevederilor alin. '1( ,i '.(+ statul+ prin Ainisterul ;inanelor
8ublice+ precum ,i orice persoan interesat poate cere di$olvarea pe cale -udectoreasc a
unei societi ast*el constituit.
'7( 8e ba$a 9otr1rii de di$olvare+ lic9idarea se va *ace 0n condiiile prev$ute de pre$enta
le%e pentru societile cu rspundere limitat.
&R. 16
6
5ontractele 0ntre societatea cu rspundere limitat ,i persoana *i$ic sau persoana -uridic+
asociat unic al celei dint1i+ se 0nc9eie 0n *orm scris+ sub sanciunea nulitii absolute.
&R. 16
'1( &porturile 0n numerar sunt obli%atorii la constituirea oricrei *orme de societate.
>2? Aporturile n natur. tre-uie 3. /ie evalua-ile din punct de vedere econo0ic) Ele 3unt
ad0i3e la toate /or0ele de 3ocietate @i 3unt v.r3ate prin tran3/erarea drepturilor
core3pun4.toare @i prin predarea e/ectiv. c.tre 3ocietate a -unurilor a/late n 3tare de
utili4are)
>*? Aporturile n crean:e au regi0ul Curidic al aporturilor n natur., ne/iind ad0i3e la
3ociet.:ile pe ac:iuni care 3e con3tituie prin 3u-3crip:ie pu-lic. @i nici la 3ociet.:ile n
co0andit. pe ac:iuni @i 3ociet.:ile cu r.3pundere li0itat.) Aporturile n crean:e 3unt li-erate,
potrivit art) 92)
>2? #re3ta:iile n 0unc. 3au 3ervicii nu pot con3titui aport la /or0area ori la 0aCorarea
capitalului 3ocial)
'6( &sociaii 0n societatea 0n nume colectiv ,i asociaii comanditai se pot obli%a la prestaii
0n munc cu titlu de aport social+ dar care nu pot constitui aport la *ormarea sau la ma-orarea
capitalului social. )n sc9imbul acestui aport+ asociaii au dreptul s participe+ potrivit actului
constitutiv+ la 0mprirea bene*iciilor ,i a activului social+ rm1n1nd+ totodat+ obli%ai s
participe la pierderi.
&R. 1<
'1( La autenti*icarea actului constitutiv 0n ca$urile prev$ute la art. 6 sau+ dup ca$+ la darea
de dat cert a acestuia+ se va pre$enta dovada eliberat de o*iciul re%istrului comerului
privind disponibilitatea *irmei ,i declaraia pe propria rspundere privind deinerea calitii de
asociat unic 0ntr=o sin%ur societate cu rspundere limitat.
>2? La acela@i 3ediu vor putea /unc:iona 0ai 0ulte 3ociet.:i, dac. e3te ndeplinit. cel pu:in
una dintre ur0.toarele condi:ii
a? i0o-ilul, prin 3tructura lui, per0ite /unc:ionarea 0ai 0ultor 3ociet.:i n nc.peri
di/erite8
-? cel pu:in o per3oan. e3te, n condi:iile legii, a3ociat n /iecare dintre 3ociet.:i8
c? dac. cel pu:in unul dintre a3ocia:i e3te proprietar al i0o-ilului ce ur0ea4. a /i 3ediul
3ociet.:ii)
'3( Notarul public va re*u$a autenti*icarea actului constitutiv sau+ dup ca$+ persoana care
d dat cert va re*u$a operaiunile solicitate+ dac din documentaia pre$entat re$ult c nu
sunt 0ndeplinite condiiile prev$ute la alin. '1(.
5&8. .
;ormaliti speci*ice pentru constituirea societii pe aciuni prin subscripie public
ART) 19
>1? !nd 3ocietatea pe ac:iuni 3e con3tituie prin 3u-3crip:ie pu-lic., /ondatorii vor ntoc0i
un pro3pect de e0i3iune, care va cuprinde datele prev.4ute la art) 9, cu excep:ia celor privind
pe ad0ini3tratori @i directori, re3pectiv pe 0e0-rii directoratului @i ai con3iliului de
3upraveg=ere, precu0 @i pe cen4ori 3au, dup. ca4, pe auditorul /inanciar, @i n care 3e va
3ta-ili data nc=iderii 3u-3crip:iei)
'.( 8rospectul de emisiune semnat de *ondatori 0n *orm autentic va trebui depus+ 0nainte
de publicare+ la o*iciul re%istrului comerului din -udeul 0n care se va stabili sediul societii.
6
'3( Budectorul dele%at la o*iciul re%istrului comerului+ constat1nd 0ndeplinirea condiiilor
de la alin. '1( ,i '.(+ va autori$a publicarea prospectului de emisiune.
'7( 8rospectele de emisiune care nu cuprind toate meniunile sunt nule. /ubscriitorul nu va
putea invoca aceast nulitate+ dac a luat parte la adunarea constitutiv sau dac a e@ercitat
drepturile ,i 0ndatoririle de acionar.
&R. 19
'1( /ubscrierile de aciuni se vor *ace pe unul sau pe mai multe e@emplare ale prospectului
de emisiune al *ondatorilor+ vi$ate de -udectorul dele%at.
'.( /ubscrierea va cuprinde2 numele ,i prenumele sau denumirea+ domiciliul ori sediul
subscriitorului3 numrul+ 0n litere+ al aciunilor subscrise3 data subscrierii ,i declaraia e@pres
c subscriitorul cunoa,te ,i accept prospectul de emisiune.
'3( 8articiprile la bene*iciile societii+ re$ervate de *ondatori 0n *olosul lor+ de,i acceptate
de subscriitori+ nu au e*ect dec1t dac vor *i aprobate de adunarea constitutiv.
&R. .0
5el mai t1r$iu 0n termen de 16 $ile de la data 0nc9iderii subscrierii+ *ondatorii vor convoca
adunarea constitutiv+ printr=o 0n,tiinare publicat 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a
!C=a+ ,i 0n dou $iare cu lar% rsp1ndire+ cu 16 $ile 0nainte de data *i@at pentru adunare.
)n,tiinarea va cuprinde locul ,i data adunrii+ care nu poate dep,i dou luni de la data
0nc9iderii subscrierii+ ,i preci$area problemelor care vor *ace obiectul discuiilor.
&R. .1
'1( /ocietatea se poate constitui numai dac 0ntre%ul capital social a *ost subscris ,i *iecare
acceptant a vrsat 0n numerar -umtate din valoarea aciunilor subscrise la 5asa de Economii
,i 5onsemnaiuni = 5.E.5. = /.&. ori la o banc sau la una dintre unitile acestora. Restul din
capitalul social subscris va trebui vrsat 0n termen de 1. luni de la 0nmatriculare.
'.( &ciunile ce repre$int aporturi 0n natur vor trebui acoperite inte%ral.
&R. ..
#ac subscrierile publice dep,esc capitalul social prev$ut 0n prospectul de emisiune sau
sunt mai mici dec1t acesta+ *ondatorii sunt obli%ai s supun aprobrii adunrii constitutive
ma-orarea sau+ dup ca$+ reducerea capitalului social la nivelul subscripiei.
&R. .3
'1( ;ondatorii sunt obli%ai s 0ntocmeasc o list a celor care+ accept1nd subscripia+ au
dreptul s participe la adunarea constitutiv+ cu menionarea numrului aciunilor *iecruia.
'.( &ceast list va *i a*i,at la locul unde se va ine adunarea+ cu cel puin 6 $ile 0nainte de
adunare.
&R. .7
'1( &dunarea ale%e un pre,edinte ,i doi sau mai muli secretari. 8articiparea acceptanilor se
va constata prin liste de pre$en+ semnate de *iecare dintre ei ,i vi$ate de pre,edinte ,i de unul
dintre secretari.
'.( 4ricare acceptant are dreptul s *ac observaii asupra listei a*i,ate de *ondatori+ 0nainte
de a se intra 0n ordinea de $i a adunrii+ care va decide asupra observaiilor.
&R. .6
'1( )n adunarea constitutiv+ *iecare acceptant are dreptul la un vot+ indi*erent de aciunile
subscrise. El poate *i repre$entat ,i prin procur special.
'.( Nimeni nu poate repre$enta mai mult de 6 acceptani.
<
'3( &cceptanii care au constituit aporturi 0n natur nu au drept de vot 0n deliberrile
re*eritoare la aporturile lor+ c9iar dac ei sunt ,i subscriitori de aciuni 0n numerar ori se
pre$int ca mandatari ai altor acceptani.
'7( &dunarea constitutiv este le%al dac sunt pre$eni -umtate plus unu din numrul
acceptanilor ,i ia 9otr1ri cu votul ma-oritii simple a celor pre$eni.
ART) 21
>1? %ac. exi3t. aporturi n natur., avantaCe acordate oric.rei per3oane care a participat la
con3tituirea 3ociet.:ii 3au la tran4ac:ii conducnd la acordarea autori4a:iei, opera:iuni
nc=eiate de /ondatori pe 3ea0a 3ociet.:ii ce 3e con3tituie @i pe care acea3ta ur0ea4. 3. le ia
a3upra 3a, /ondatorii vor 3olicita Cudec.torului6delegat nu0irea unuia 3au 0ai 0ultor exper:i)
%i3po4i:iile art) *9 @i *9 3e aplic. n 0od core3pun4.tor)
>2? Raportul expertului 3au exper:ilor va /i pu3 la di3po4i:ia 3u-3criitorilor, la locul unde
ur0ea4. 3. 3e ntrunea3c. adunarea con3titutiv.)
&R. .<
>1? BBB A-rogat
'.( #ac valoarea aporturilor 0n natur+ stabilit de e@peri+ este in*erioar cu o cincime
aceleia prev$ute de *ondatori 0n prospectul de emisiune+ oricare acceptant se poate retra%e+
anun1ndu=i pe *ondatori+ p1n la data *i@at pentru adunarea constitutiv.
'3( &ciunile revenind acceptanilor care s=au retras pot *i preluate de *ondatori 0n termen de
30 de $ile sau+ ulterior+ de alte persoane+ pe cale de subscripie public.
ART) 29
Adunarea con3titutiv. are ur0.toarele o-liga:ii
a? veri/ic. exi3ten:a v.r3.0intelor8
-? exa0inea4. @i validea4. raportul exper:ilor de evaluare a aporturilor n natur.8
c? apro-. particip.rile la pro/it ale /ondatorilor @i opera:iunile nc=eiate n contul
3ociet.:ii8
d? di3cut. @i apro-. actul con3titutiv al 3ociet.:ii, 0e0-rii pre4en:i repre4entnd, n ace3t
3cop, @i pe cei a-3en:i, @i i de3e0nea4. pe aceia care 3e vor pre4enta pentru autenti/icarea
actului @i ndeplinirea /or0alit.:ilor cerute pentru con3tituirea 3ociet.:ii8
e? nu0e@te pri0ii 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv ai con3iliului de
3upraveg=ere, @i pri0ii cen4ori 3au, dup. ca4, pri0ul auditor /inanciar)
ART) 29
>1? H.r3.0intele e/ectuate potrivit art) 21, pentru con3tituirea 3ociet.:ii prin 3u-3crip:ie
pu-lic., vor /i predate per3oanelor n3.rcinate cu nca3area lor prin actul con3titutiv, iar n
lip3a unei di3po4i:ii, per3oanelor de3e0nate prin deci4ie a con3iliului de ad0ini3tra:ie,
re3pectiv a directoratului, dup. pre4entarea certi/icatului la o/iciul regi3trului co0er:ului, din
care re4ult. n0atricularea 3ociet.:ii)
'.( #ac constituirea societii nu a avut loc+ restituirea vrsmintelor se va *ace direct
acceptanilor.
&R. 30
'1( ;ondatorii iau asupra lor consecinele actelor ,i ale c9eltuielilor necesare constituirii
societii+ iar dac+ din orice cau$+ aceasta nu se va constitui+ ei nu se pot 0ndrepta 0mpotriva
acceptanilor.
>2? &ondatorii 3unt o-liga:i 3. predea con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului,
docu0entele @i core3ponden:a re/eritoare la con3tituirea 3ociet.:ii, n ter0en de 7 4ile)
ART) *1
>
>1? &ondatorii @i pri0ii 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv ai directoratului @i
ai con3iliului de 3upraveg=ere, 3unt 3olidar r.3pun4.tori, din 0o0entul con3tituirii 3ociet.:ii,
/a:. de 3ocietate @i de ter:i pentru
6 3u-3crierea integral. a capitalului 3ocial @i e/ectuarea v.r3.0intelor 3ta-ilite de lege 3au
de actul con3titutiv8
6 exi3ten:a aporturilor n natur.8
6 veridicitatea pu-lica:iilor /.cute n vederea con3tituirii 3ociet.:ii)
'.( ;ondatorii sunt rspun$tori+ de asemenea+ de valabilitatea operaiunilor 0nc9eiate 0n
contul societii 0nainte de constituire ,i luate de aceasta asupra sa.
>*? Adunarea general. nu va putea da de3c.rcare /ondatorilor @i pri0ilor 0e0-ri ai
con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv ai directoratului @i ai con3iliului de 3upraveg=ere,
pentru r.3punderea ce le revine n te0eiul pre4entului articol @i al art) 29 @i 7*, ti0p de 7 ani)
&R. 3.
'1( &dunarea constitutiv va 9otr0 asupra cotei din pro*itul net ce revine *ondatorilor unei
societi constituite prin subscripie public.
'.( 5ota prev$ut la alin. '1( nu poate dep,i 6D din pro*itul net ,i nu poate *i acordat
pentru o perioad mai mare de 6 ani de la data constituirii societii.
'3( )n ca$ul ma-orrii capitalului social+ drepturile *ondatorilor vor putea *i e@ercitate numai
asupra pro*itului corespun$tor capitalului social iniial.
'7( #e dispo$iiile acestui articol pot bene*icia numai persoanele *i$ice crora li s=a
recunoscut calitatea de *ondator prin actul constitutiv.
&R. 33
)n ca$ de di$olvare anticipat a societii+ *ondatorii au dreptul s cear daune de la
societate+ dac di$olvarea s=a *cut 0n *rauda drepturilor lor.
&R. 37
#reptul la aciunea 0n daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicrii 0n
Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ a 9otr1rii adunrii %enerale a acionarilor care a
decis di$olvarea anticipat.
ART) *7 BBB A-rogat
5&8. 3
)nmatricularea societii
ART) *1
>1? <n ter0en de 17 4ile de la data nc=eierii actului con3titutiv, /ondatorii, pri0ii
ad0ini3tratori 3au, dac. e3te ca4ul, pri0ii 0e0-ri ai directoratului @i ai con3iliului de
3upraveg=ere ori un 0puternicit al ace3tora vor cere n0atricularea 3ociet.:ii n regi3trul
co0er:ului n a c.rui ra4. teritorial. @i va avea 3ediul 3ocietatea) Ei r.3pund n 0od 3olidar
pentru orice preCudiciu pe care l cau4ea4. prin nendeplinirea ace3tei o-liga:ii)
'.( 5ererea va *i 0nsoit de2
a( actul constitutiv al societii3
b( dovada e*ecturii vrsmintelor 0n condiiile actului constitutiv3
c( dovada sediului declarat ,i a disponibilitii *irmei3
d? n ca4ul aporturilor n natur. 3u-3cri3e @i v.r3ate la con3tituire, actele privind
proprietatea, iar n ca4ul n care printre ele /igurea4. @i i0o-ile, certi/icatul con3tatator al
3arcinilor de care 3unt grevate8
9
e( actele constatatoare ale operaiunilor 0nc9eiate 0n contul societii ,i aprobate de asociai3
/? declara:ia pe propria r.3pundere a /ondatorilor, a pri0ilor ad0ini3tratori @i, dup. ca4, a
pri0ilor directori, re3pectiv a pri0ilor 0e0-ri ai directoratului @i ai con3iliului de
3upraveg=ere @i, dac. e3te ca4ul, a pri0ilor cen4ori, c. ndepline3c condi:iile prev.4ute de
pre4enta lege8
g? alte acte 3au avi4e prev.4ute de legi 3peciale n vederea con3tituirii)
>*? BBB A-rogat
&R. 3<
'1( 5ontrolul le%alitii actelor sau *aptelor care+ potrivit le%ii+ se 0nre%istrea$ 0n re%istrul
comerului se e@ercit de -ustiie printr=un -udector dele%at.
'.( La 0nceputul *iecrui an -udectoresc+ pre,edintele tribunalului va dele%a la o*iciul
re%istrului comerului unul sau mai muli -udectori ai tribunalului.
>*? Iudec.torul delegat va putea di3pune, prin nc=eiere 0otivat., e/ectuarea unei
experti4e, n contul p.r:ilor, precu0 @i ad0ini3trarea altor dove4i)
ART) *9
>1? La 3ociet.:ile pe ac:iuni, dac. exi3t. aporturi n natur., avantaCe re4ervate oric.rei
per3oane care a participat la con3tituirea 3ociet.:ii 3au la tran4ac:ii conducnd la acordarea
autori4a:iei, opera:iuni nc=eiate de /ondatori pe 3ea0a 3ociet.:ii ce 3e con3tituie @i pe care
acea3ta ur0ea4. 3. le ia a3upra 3a, Cudec.torul6delegat nu0e@te, n ter0en de 7 4ile de la
nregi3trarea cererii, unul 3au 0ai 0ul:i exper:i din li3ta exper:ilor autori4a:i) Ace@tia vor
ntoc0i un raport cuprin4nd de3crierea @i 0odul de evaluare a /iec.rui -un aportat @i vor
eviden:ia dac. valoarea ace3tuia core3punde nu0.rului @i valorii ac:iunilor acordate n
3c=i0-, precu0 @i alte ele0ente indicate de Cudec.torul6delegat)
>2? &ondatorii vor depune raportul n ter0en de 17 4ile de la data apro-.rii 3ale la o/iciul
regi3trului co0er:ului) Regi3trul co0er:ului va tran30ite o noti/icare cu privire la acea3t.
depunere c.tre Regia Autono0. F"onitorul O/icialF, pentru a /i pu-licat. pe c=eltuiala
3ociet.:ii)
ART) *9
$u pot /i nu0i:i exper:i
a? rudele 3au a/inii pn. la gradul al IH6lea inclu3iv ori 3o:ii acelora care au con3tituit
aporturi n natur. 3au ai /ondatorilor8
-? per3oanele care pri0e3c, 3u- orice /or0., pentru /unc:iile pe care le ndepline3c, altele
dect aceea de expert, un 3alariu ori o re0unera:ie de la /ondatori 3au de la cei care au
con3tituit aporturi n natur.8
c? orice per3oan. c.reia, ca ur0are a rela:iilor 3ale de a/aceri, de 0unc. 3au de /a0ilie, i
lip3e@te independen:a pentru a reali4a o evaluare o-iectiv. a aporturilor n natur., potrivit
nor0elor 3peciale care regle0entea4. pro/e3ia)
&R. 70
'1( )n ca$ul 0n care cerinele le%ale sunt 0ndeplinite+ -udectorul dele%at+ prin 0nc9eiere+
pronunat 0n termen de 6 $ile de la 0ndeplinirea acestor cerine+ va autori$a constituirea
societii ,i va dispune 0nmatricularea ei 0n re%istrul comerului+ 0n condiiile prev$ute de
le%ea privind acest re%istru.
'.( )nc9eierea de 0nmatriculare va reda+ dup ca$+ meniunile actului constitutiv prev$ute la
art. < ,i >.
&R. 71
10
'1( /ocietatea comercial este persoan -uridic de la data 0nmatriculrii 0n re%istrul
comerului.
'.( )nmatricularea se e*ectuea$ 0n termen de .7 de ore de la data pronunrii 0nc9eierii
-udectorului dele%at prin care se autori$ea$ 0nmatricularea societii comerciale.
&R. 7.
;ilialele sunt societi comerciale cu personalitate -uridic ,i se 0n*iinea$ 0n una dintre
*ormele de societate enumerate la art. . ,i 0n condiiile prev$ute pentru acea *orm. Ele vor
avea re%imul -uridic al *ormei de societate 0n care s=au constituit.
ART) 2*
>1? Ducur3alele 3unt de40e0-r.0inte /.r. per3onalitate Curidic. ale 3ociet.:ilor
co0erciale @i 3e nregi3trea4., nainte de nceperea activit.:ii lor, n regi3trul co0er:ului din
Cude:ul n care vor /unc:iona)
>2? %ac. 3ucur3ala e3te de3c=i3. ntr6o localitate din acela@i Cude: 3au n aceea@i localitate
cu 3ocietatea, ea 3e va nregi3tra n acela@i regi3tru al co0er:ului, n3. di3tinct, ca
nregi3trare 3eparat.)
>*? !elelalte 3edii 3ecundare 6 agen:ii, puncte de lucru 3au alte a3e0enea 3edii 6 3unt
de40e0-r.0inte /.r. per3onalitate Curidic. ale 3ociet.:ilor co0erciale @i 3e 0en:ionea4.
nu0ai n cadrul n0atricul.rii 3ociet.:ii n regi3trul co0er:ului de la 3ediul principal)
>2? $u 3e pot n/iin:a 3edii 3ecundare 3u- denu0irea de /ilial.B?)
66666666666
B? Alin) >2? reia con:inutul /o3tului alin) >7? al art) 2*) Reproduce0 0ai Co3 nota pu-licat.
n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea I, nr) 1011 din 17 noie0-rie 2002, cu privire la
/o3tul alin) >7? al art) 2*)
F#otrivit art) H din Ordonan:a de urgen:. a ;uvernului nr) *2+1997 pentru 0odi/icarea @i
co0pletarea Legii nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale, apro-at. @i 0odi/icat. prin
Legea nr) 197+1997, di3po4i:iile ace3tui alineat nu 3e aplic. /ilialelor /.r. per3onalitate
Curidic. n/iin:ate pn. la data intr.rii n vigoare a ordonan:ei de urgen:.)
De reco0and. 3ociet.:ilor care au n/iin:at unit.:i /.r. per3onalitate Curidic. 3. 0odi/ice
denu0irea de /ilial. dat. ace3tora)F
&R. 77
/ocietile comerciale strine pot 0n*iina 0n Rom1nia+ cu respectarea le%ii rom1ne+ *iliale+
precum ,i sucursale+ a%enii+ repre$entane sau alte sedii secundare+ dac acest drept le este
recunoscut de le%ea statutului lor or%anic.
ART) 22A1
>1? %o-ndirea de c.tre 3ocietate, ntr6un interval de cel 0ult 2 ani de la con3tituire 3au de
la autori4area nceperii activit.:ii 3ociet.:ii, a unui -un de la un /ondator ori ac:ionar, contra
unei 3u0e 3au a altor contravalori repre4entnd cel pu:in o 4eci0e din valoarea capitalului
3ocial 3u-3cri3, va /i 3upu3. apro-.rii preala-ile a adun.rii generale a ac:ionarilor, precu0
@i prevederilor art) *9 @i *9, va /i 0en:ionat. n regi3trul co0er:ului @i va /i pu-licat. n
"onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, @i ntr6un 4iar cu larg. r.3pndire)
>2? $u vor /i 3upu3e ace3tor prevederi opera:iunile de do-ndire e/ectuate n cadrul
activit.:ii curente a 3ociet.:ii, cele /.cute din di3po4i:ia unei autorit.:i ad0ini3trative 3au a
unei in3tan:e Cudec.tore@ti @i nici cele /.cute n cadrul opera:iunilor de -ur3.)
&R. 76
11
'1( Repre$entanii societii sunt obli%ai s depun la o*iciul re%istrului comerului
semnturile lor+ la data depunerii cererii de 0nre%istrare+ dac au *ost numii prin actul
constitutiv+ iar cei ale,i 0n timpul *uncionrii societii+ 0n termen de 16 $ile de la ale%ere.
'.( #ispo$iia alineatului precedent se aplic 0n mod corespun$tor ,i conductorilor
sucursalelor.
5&8. 7
E*ectele 0nclcrii cerinelor le%ale de constituire a societii
&R. 76
'1( 51nd actul constitutiv nu cuprinde meniunile prev$ute de le%e ori cuprinde clau$e prin
care se 0ncalc o dispo$iie imperativ a le%ii sau c1nd nu s=a 0ndeplinit o cerin le%al pentru
constituirea societii+ -udectorul dele%at+ din o*iciu sau la cererea oricror persoane care
*ormulea$ o cerere de intervenie+ va respin%e+ prin 0nc9eiere+ motivat+ cererea de
0nmatriculare+ 0n a*ar de ca$ul 0n care asociaii 0nltur asemenea nere%ulariti. Budectorul
dele%at va lua act 0n 0nc9eiere de re%ulari$rile e*ectuate.
'.( )n ca$ul 0n care au *ost *ormulate cereri de intervenie+ -udectorul va cita intervenienii
,i se va pronuna asupra cererilor acestora 0n condiiile art. 79 ,i urmtoarele din 5odul de
procedur civil+ ne*iind aplicabile dispo$iiile art. 336 din 5odul de procedur civil.
&R. 7<
'1( )n ca$ul 0n care *ondatorii sau repre$entanii societii nu au cerut 0nmatricularea ei 0n
termen le%al+ oricare asociat poate cere o*iciului re%istrului comerului e*ectuarea
0nmatriculrii+ dup ce+ prin noti*icare sau scrisoare recomandat+ i=a pus 0n 0nt1r$iere+ iar ei
nu s=au con*ormat 0n cel mult > $ile de la primire.
'.( #ac+ totu,i+ 0nmatricularea nu s=a e*ectuat 0n termenele prev$ute de alineatul
precedent+ asociaii sunt eliberai de obli%aiile ce decur% din subscripiile lor+ dup trecerea a
3 luni de la data autenti*icrii actului constitutiv+ 0n a*ar de ca$ul 0n care acesta prevede alt*el.
'3( #ac un asociat a cerut 0ndeplinirea *ormalitilor de 0nmatriculare+ nu se va mai putea
pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obli%aiile ce decur% din subscripie.
&R. 7>
'1( )n ca$ul unor nere%ulariti constatate dup 0nmatriculare+ societatea este obli%at s ia
msuri pentru 0nlturarea lor+ 0n cel mult > $ile de la data constatrii acelor nere%ulariti.
'.( #ac societatea nu se con*ormea$+ orice persoan interesat poate cere tribunalului s
obli%e or%anele societii+ sub sanciunea plii de daune cominatorii+ s le re%ulari$e$e.
'3( #reptul la aciunea de re%ulari$are se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la
data 0nmatriculrii societii.
&R. 79
;ondatorii+ repre$entanii societii+ precum ,i primii membri ai or%anelor de conducere+ de
administrare ,i de control ale societii rspund nelimitat ,i solidar pentru pre-udiciul cau$at
prin nere%ularitile la care se re*er art. 76 = 7>.
&R. 60
'1( &ctele sau *aptele+ pentru care nu s=a e*ectuat publicitatea prev$ut de le%e+ nu pot *i
opuse terilor+ 0n a*ar de ca$ul 0n care societatea *ace dovada c ace,tia le cuno,teau.
'.( 4peraiunile e*ectuate de societate 0nainte de a 16=a $i de la data publicrii 0n Aonitorul
4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ a 0nc9eierii -udectorului dele%at nu sunt opo$abile terilor+
care dovedesc c au *ost 0n imposibilitate de a lua cuno,tin despre ele.
1.
&R. 61
erii pot invoca 0ns actele sau *aptele cu privire la care nu s=a 0ndeplinit publicitatea+ 0n
a*ar de ca$ul 0n care omisiunea publicitii le lipse,te de e*ecte.
ART) 72
>1? <n ca4 de neconcordan:. ntre textul depu3 la o/iciul regi3trului co0er:ului @i cel
pu-licat n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, 3au n pre3., 3ocietatea nu poate
opune ter:ilor textul pu-licat) Ter:ii pot opune 3ociet.:ii textul pu-licat, cu excep:ia 3itua:iei n
care 3ocietatea /ace dovada c. ei cuno@teau textul depu3 la o/iciul regi3trului co0er:ului)
>2? <n ca4ul n care neconcordan:a prev.4ut. la alin) >1? intervine din 0otive ce nu i 3unt
i0puta-ile 3ociet.:ii, o/iciul regi3trului co0er:ului 3au, dup. ca4, Regia Autono0.
F"onitorul O/icialF, la cererea 3ociet.:ii, va corecta 0en:iunea din regi3tru, re3pectiv va
repu-lica textul, pe c=eltuiala 3a)
&R. 63
'1( ;ondatorii+ repre$entanii ,i alte persoane+ care au lucrat 0n numele unei societi 0n curs
de constituire+ rspund solidar ,i nelimitat *a de teri pentru actele -uridice 0nc9eiate cu
ace,tia 0n contul societii+ 0n a*ar de ca$ul 0n care societatea+ dup ce a dob1ndit
personalitate -uridic+ le=a preluat asupra sa. &ctele ast*el preluate sunt considerate a *i *ost ale
societii 0nc de la data 0nc9eierii lor.
>2? <n ca4ul n care 3ocietatea, datorit. o-iectului 3.u de activitate, nu @i poate ncepe
activitatea /.r. a /i autori4at. n ace3t 3en3, prevederile alin) >1? nu 3unt aplica-ile
angaCa0entelor re4ultate din contracte nc=eiate de 3ocietate, 3u- condi:ia pri0irii ace3tei
autori4a:ii) <n acea3t. 3itua:ie, r.3punderea revine 3ociet.:ii)
ART) 72
>1? %up. e/ectuarea /or0alit.:ilor de pu-licitate n leg.tur. cu per3oanele care, ca organe
ale 3ociet.:ii, 3unt autori4ate 3. o repre4inte, 3ocietatea nu poate opune ter:ilor nicio
neregularitate la nu0irea ace3tora, cu excep:ia ca4ului n care 3ocietatea /ace dovada c.
ter:ii re3pectivi aveau cuno@tin:. de acea3t. neregularitate)
>2? Docietatea nu poate invoca /a:. de ter:i nu0irile n /unc:iile prev.4ute la alin) >1? 3au
ncetarea ace3tor /unc:ii, dac. ele nu au /o3t pu-licate n con/or0itate cu legea)
ART) 77
>1? <n raporturile cu ter:ii, 3ocietatea e3te angaCat. prin actele organelor 3ale, c=iar dac.
ace3te acte dep.@e3c o-iectul de activitate al 3ociet.:ii, n a/ar. de ca4ul n care ea dovede@te
c. ter:ii cuno@teau 3au, n 0preCur.rile date, tre-uiau 3. cunoa3c. dep.@irea ace3tuia ori
cnd actele a3t/el nc=eiate dep.@e3c li0itele puterilor prev.4ute de lege pentru organele
re3pective) #u-licarea actului con3titutiv nu poate con3titui, 3ingur., dovada cunoa@terii)
'.( 5lau$ele actului constitutiv ori 9otr1rile or%anelor statutare ale societilor prev$ute 0n
alineatul precedent+ care limitea$ puterile con*erite de le%e acestor or%ane+ sunt inopo$abile
terilor+ c9iar dac au *ost publicate.
&R. 66
Nulitatea unei societi 0nmatriculate 0n re%istrul comerului poate *i declarat de tribunal
numai atunci c1nd2
a( lipse,te actul constitutiv sau nu a *ost 0nc9eiat 0n *orm autentic+ 0n situaiile prev$ute
la art. 6 alin. '6(3
b( toi *ondatorii au *ost+ potrivit le%ii+ incapabili+ la data constituirii societii3
c( obiectul de activitate al societii este ilicit sau contrar ordinii publice3
d( lipse,te 0nc9eierea -udectorului dele%at de 0nmatriculare a societii3
13
e( lipse,te autori$area le%al administrativ de constituire a societii3
/? actul con3titutiv nu prevede denu0irea 3ociet.:ii, o-iectul 3.u de activitate, aporturile
a3ocia:ilor 3au capitalul 3ocial 3u-3cri38
%( s=au 0nclcat dispo$iiile le%ale privind capitalul social minim+ subscris ,i vrsat3
9( nu s=a respectat numrul minim de asociai+ prev$ut de le%e.
&R. 6<
Nulitatea nu poate *i declarat 0n ca$ul 0n care cau$a ei+ invocat 0n cererea de anulare+ a
*ost 0nlturat 0nainte de a se pune conclu$ii 0n *ond la tribunal.
&R. 6>
'1( 8e data la care 9otr1rea -udectoreasc de declarare a nulitii a devenit irevocabil+
societatea 0ncetea$ *r e*ect retroactiv ,i intr 0n lic9idare. #ispo$iiile le%ale privind
lic9idarea societilor ca urmare a di$olvrii se aplic 0n mod corespun$tor.
'.( 8rin 9otr1rea -udectoreasc de declarare a nulitii se vor numi ,i lic9idatorii
societii.
'3( ribunalul va comunica 9otr1rea -udectoreasc o*iciului re%istrului comerului+ care+
dup menionare+ o va trimite Aonitorului 4*icial al Rom1niei spre publicare 0n 8artea a !C=a+
0n e@tras.
'7( &sociaii rspund pentru obli%aiile sociale p1n la acoperirea acestora 0n con*ormitate
cu prevederile art. 3.
&R. 69
'1( #eclararea nulitii societii nu aduce atin%ere actelor 0nc9eiate 0n numele su.
'.( Nici societatea ,i nici asociaii nu pot opune terilor de bun=credin nulitatea societii.
5&8. 6
"nele dispo$iii procedurale
&R. 60
'1( )nc9eierile -udectorului dele%at privitoare la 0nmatriculare sau la orice alte 0nre%istrri
0n re%istrul comerului sunt e@ecutorii de drept ,i sunt supuse numai recursului.
'.( ermenul de recurs este de 16 $ile ,i cur%e de la data pronunrii 0nc9eierii pentru pri
,i de la data publicrii 0nc9eierii sau a actului modi*icator al actului constitutiv 0n Aonitorul
4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ pentru orice alte persoane interesate.
'3( Recursul se depune ,i se menionea$ 0n re%istrul comerului unde s=a *cut
0nre%istrarea. )n termen de 3 $ile de la data depunerii+ o*iciul re%istrului comerului 0naintea$
recursul curii de apel 0n a crei ra$ teritorial se a*l sediul societii+ iar 0n ca$ul
sucursalelor 0n*iinate 0n alt -ude+ curii de apel 0n a crei ra$ teritorial se a*l sediul
sucursalei.
'7( Aotivele recursului se pot depune la instan+ cu cel puin dou $ile 0naintea termenului
de -udecat.
'6( )n ca$ul admiterii recursului+ deci$ia instanei de recurs va *i menionat 0n re%istrul
comerului+ *iind aplicabile dispo$iiile art. 7> = 79 ,i 66 = 69.
&R. 61
'1( 5reditorii sociali ,i orice alte persoane pre-udiciate prin 9otr1rile asociailor privitoare
la modi*icarea actului constitutiv pot *ormula o cerere de opo$iie prin care s solicite instanei
-udectore,ti s obli%e+ dup ca$+ societatea sau asociaii la repararea pre-udiciului cau$at+
prevederile art. 6< *iind aplicabile.
17
'.( )n sensul pre$entei le%i+ prin 9otr1rea asociailor se 0nele%e ,i 9otr1rea or%anelor
statutare ale societii+ iar termenul asociai include ,i acionarii+ 0n a*ar de ca$ul 0n care din
conte@t re$ult alt*el.
&R. 6.
'1( 4po$iia se *ace 0n termen de 30 de $ile de la data publicrii 9otr1rii asociailor sau a
actului adiional modi*icator 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ dac pre$enta
le%e nu prevede un alt termen. Ea se depune la o*iciul re%istrului comerului care+ 0n termen de
3 $ile de la data depunerii+ o va meniona 0n re%istru ,i o va 0nainta instanei -udectore,ti
competente.
'.( #ispo$iiile art. 133 re*eritoare la suspendare se aplic 0n mod corespun$tor. 4po$iia
se -udec 0n camera de consiliu+ cu citarea prilor+ *iind aplicabile dispo$iiile art. 117 alin. 6
din 5odul de procedur civil.
'3( Eotr1rea pronunat asupra opo$iiei este supus numai recursului.
&R. 63
5ererile ,i cile de atac prev$ute de pre$enta le%e+ de competena instanelor -udectore,ti+
se soluionea$ de instana locului unde societatea 0,i are sediul principal.
&R. 67
5itarea prilor 0n *aa -udectorului dele%at ,i comunicarea actelor sale se *ac+ de ctre
o*iciul re%istrului comerului+ prin po,t+ cu scrisoare recomandat+ ata,1ndu=se recipisa la
dosar+ sau prin a%eni ai o*iciului re%istrului comerului+ ori 0n condiiile 5odului de procedur
civil.
!L"L !!!
;uncionarea societilor comerciale
5&8. 1
#ispo$iii comune
&R. 66
'1( )n lips de stipulaie contrar+ bunurile constituite ca aport 0n societate devin
proprietatea acesteia din momentul 0nmatriculrii ei 0n re%istrul comerului.
'.( &sociatul care 0nt1r$ie s depun aportul social este rspun$tor de daunele pricinuite+
iar dac aportul a *ost stipulat 0n numerar este obli%at ,i la plata dob1n$ilor le%ale din $iua 0n
care trebuia s *ac vrsm1ntul.
&R. 66
'1( 8e durata societii+ creditorii asociatului pot s=,i e@ercite drepturile lor numai asupra
prii din bene*iciile cuvenite asociatului dup bilanul contabil+ iar dup di$olvarea societii+
asupra prii ce i s=ar cuveni prin lic9idare.
'.( 5reditorii prev$ui la alin. '1( pot totu,i popri+ 0n timpul duratei societii+ prile ce s=
ar cuveni asociailor prin lic9idare sau pot sec9estra ,i vinde aciunile debitorului lor.
&R. 6<
'1( 5ota=parte din pro*it ce se plte,te *iecrui asociat constituie dividend.
>2? %ividendele 3e di3tri-uie a3ocia:ilor propor:ional cu cota de participare la capitalul
3ocial v.r3at, dac. prin actul con3titutiv nu 3e prevede alt/el) Ace3tea 3e pl.te3c n ter0enul
3ta-ilit de adunarea general. a a3ocia:ilor 3au, dup. ca4, 3ta-ilit prin legile 3peciale, dar nu
0ai tr4iu de 1 luni de la data apro-.rii 3itua:iei /inanciare anuale a/erente exerci:iului
16
/inanciar nc=eiat) <n ca4 contrar, 3ocietatea co0ercial. va pl.ti daune6intere3e pentru
perioada de ntr4iere, la nivelul do-n4ii legale, dac. prin actul con3titutiv 3au prin
=ot.rrea adun.rii generale a ac:ionarilor care a apro-at 3itua:ia /inanciar. a/erent.
exerci:iului /inanciar nc=eiat nu 36a 3ta-ilit o do-nd. 0ai 0are)
'3( Nu se vor putea distribui dividende dec1t din pro*ituri determinate potrivit le%ii.
'7( #ividendele pltite contrar dispo$iiilor alin. '.( ,i '3( se restituie+ dac societatea
dovede,te c asociaii au cunoscut nere%ularitatea distribuirii sau+ 0n 0mpre-urrile e@istente+
trebuiau s o cunoasc.
>7? %reptul la ac:iunea de re3tituire a dividendelor, pl.tite contrar prevederilor alin) >2? @i
>*?, 3e pre3crie n ter0en de * ani de la data di3tri-uirii lor)
'6( #ividendele care se cuvin dup data transmiterii aciunilor aparin cesionarului+ 0n a*ar
de ca$ul 0n care prile au convenit alt*el.
&R. 6>
&portul asociailor la capitalul social nu este purttor de dob1n$i.
ART) 19
%ac. 3e con3tat. o pierdere a activului net, capitalul 3ocial 3u-3cri3 va tre-ui rentregit 3au
redu3 nainte de a 3e putea /ace vreo reparti4are 3au di3tri-uire de pro/it)
&R. <0
'1( &dministratorii pot *ace toate operaiunile cerute pentru aducerea la 0ndeplinire a
obiectului de activitate al societii+ a*ar de restriciile artate 0n actul constitutiv.
'.( Ei sunt obli%ai s ia parte la toate adunrile societii+ la consiliile de administraie ,i la
or%anele de conducere similare acestora.
ART) 70A1
Actele de di3po4i:ie a3upra -unurilor unei 3ociet.:i co0erciale pot /i nc=eiate n te0eiul
puterilor con/erite repre4entan:ilor legali ai 3ociet.:ii, dup. ca4, prin lege, actul con3titutiv
3au =ot.rrile organelor 3tatutare ale 3ociet.:ii adoptate n con/or0itate cu prevederile
pre4entei legi @i ale actului con3titutiv al 3ociet.:ii, ne/iind nece3ar. o procur. 3pecial. @i n
/or0. autentic. n ace3t 3cop, c=iar dac. actele de di3po4i:ie tre-uie nc=eiate n /or0.
autentic.)
&R. <1
'1( &dministratorii care au dreptul de a repre$enta societatea nu 0l pot transmite dec1t dac
aceast *acultate li s=a acordat 0n mod e@pres.
'.( )n ca$ul 0nclcrii prevederilor alin. '1(+ societatea poate pretinde de la cel substituit
bene*iciile re$ultate din operaiune.
'3( &dministratorul care+ *r drept+ 0,i substituie alt persoan rspunde solidar cu aceasta
pentru eventualele pa%ube produse societii.
&R. <.
4bli%aiile ,i rspunderea administratorilor sunt re%lementate de dispo$iiile re*eritoare la
mandat ,i de cele special prev$ute 0n aceast le%e.
&R. <3
'1( &dministratorii sunt solidar rspun$tori *a de societate pentru2
a( realitatea vrsmintelor e*ectuate de asociai3
b( e@istena real a dividendelor pltite3
c( e@istena re%istrelor cerute de le%e ,i corecta lor inere3
d( e@acta 0ndeplinire a 9otr1rilor adunrilor %enerale3
e( stricta 0ndeplinire a 0ndatoririlor pe care le%ea+ actul constitutiv le impun.
16
'.( &ciunea 0n rspundere 0mpotriva administratorilor aparine ,i creditorilor societii+ care
o vor putea e@ercita numai 0n ca$ de desc9idere a procedurii re%lementate de Le%ea nr.
67:1996*( privind procedura reor%ani$rii -udiciare ,i a *alimentului+ republicat.
666666666666
B? Legea nr) 12+1997 a /o3t a-rogat.) A 3e vedea Legea nr) 97+2001)
ART) 7*A1
#er3oanele care, potrivit art) 1 alin) >2?, nu pot /i /ondatori nu pot /i nici ad0ini3tratori,
directori, 0e0-ri ai con3iliului de 3upraveg=ere @i ai directoratului, cen4ori 3au auditori
/inanciari, iar dac. au /o3t ale3e, 3unt dec.4ute din drepturi)
ART) 72
>1? <n orice /actur., o/ert., co0and., tari/, pro3pect @i alte docu0ente ntre-uin:ate n
co0er:, e0annd de la o 3ocietate, tre-uie 3. 3e 0en:ione4e denu0irea, /or0a Curidic., 3ediul
3ocial, nu0.rul din regi3trul co0er:ului @i codul unic de nregi3trare) Dunt exceptate -onurile
/i3cale e0i3e de aparatele de 0arcat electronice, care vor cuprinde ele0entele prev.4ute de
legi3la:ia din do0eniu)
>2? %ac. 3ocietatea pe ac:iuni optea4. pentru un 3i3te0 duali3t de ad0ini3trare, n
con/or0itate cu prevederile art) 17*, docu0entele prev.4ute la alin) >1? vor con:ine @i
0en:iunea F3ocietate ad0ini3trat. n 3i3te0 duali3tF)
>*? <n docu0entele prev.4ute la alin) >1?, dac. ace3tea provin de la o 3ocietate cu
r.3pundere li0itat., 3e va 0en:iona @i capitalul 3ocial, iar dac. ele provin de la o 3ocietate pe
ac:iuni 3au n co0andit. pe ac:iuni, 3e vor 0en:iona att capitalul 3ocial 3u-3cri3, ct @i cel
v.r3at)
>2? <n 3itua:ia n care docu0entele prev.4ute la alin) >1? 3unt e0i3e de o 3ucur3al., ace3tea
tre-uie 3. 0en:ione4e @i o/iciul regi3trului co0er:ului la care a /o3t nregi3trat. 3ucur3ala @i
nu0.rul ei de nregi3trare)
>7? %ac. 3ocietatea de:ine o pagin. de internet proprie, in/or0a:iile prev.4ute la alin) >1?
@i >*? vor /i pu-licate @i pe pagina de internet a 3ociet.:ii)
5&8. .
/ocietile 0n nume colectiv
&R. <6
#reptul de a repre$enta societatea aparine *iecrui administrator+ a*ar de stipulaie
contrar 0n actul constitutiv.
&R. <6
'1( #ac actul constitutiv dispune ca administratorii s lucre$e 0mpreun+ deci$ia trebuie
luat 0n unanimitate3 0n ca$ de diver%en 0ntre administratori+ vor decide asociaii care
repre$int ma-oritatea absolut a capitalului social.
'.( 8entru actele ur%ente+ a cror ne0ndeplinire ar cau$a o pa%ub mare societii+ poate
decide un sin%ur administrator 0n lipsa celorlali+ care se %sesc 0n imposibilitate+ c9iar
momentan+ de a lua parte la administraie.
&R. <<
'1( &sociaii care repre$int ma-oritatea absolut a capitalului social pot ale%e unul sau mai
muli administratori dintre ei+ *i@1ndu=le puterile+ durata 0nsrcinrii ,i eventuala lor
remuneraie+ a*ar numai dac prin actul constitutiv nu se dispune alt*el.
1<
'.( 5u aceea,i ma-oritate asociaii pot decide asupra revocrii administratorilor sau asupra
limitrii puterilor lor+ a*ar de ca$ul 0n care administratorii au *ost numii prin actul constitutiv.
&R. <>
'1( #ac un administrator ia iniiativa unei operaiuni ce dep,e,te limitele operaiunilor
obi,nuite comerului pe care 0l e@ercit societatea+ acesta trebuie s 0n,tiine$e pe ceilali
administratori+ 0nainte de a o 0nc9eia+ sub sanciunea suportrii pierderilor ce ar re$ulta din
aceasta.
'.( )n ca$ de opo$iie a vreunuia dintre ei+ vor decide asociaii care repre$int ma-oritatea
absolut a capitalului social.
'3( 4peraiunea 0nc9eiat 0n contra opo$iiei *cute este valabil *a de terii crora nu li se
va *i comunicat aceast opo$iie.
&R. <9
'1( &sociatul care+ 0ntr=o operaiune determinat+ are+ pe cont propriu sau pe contul altuia+
interese contrare acelora ale societii+ nu poate lua parte la nici o deliberare sau deci$ie
privind aceast operaiune.
'.( &sociatul care contravine dispo$iiilor alin. '1( este rspun$tor de daunele cau$ate
societii+ dac+ *r votul su+ nu s=ar *i obinut ma-oritatea cerut.
&R. >0
&sociatul care+ *r consimm1ntul scris al celorlali asociai+ 0ntrebuinea$ capitalul+
bunurile sau creditul societii 0n *olosul su sau 0n acela al unei alte persoane este obli%at s
restituie societii bene*iciile ce au re$ultat ,i s plteasc desp%ubiri pentru daunele cau$ate.
&R. >1
'1( Nici un asociat nu poate lua din *ondurile societii mai mult dec1t i s=a *i@at pentru
c9eltuielile *cute sau pentru cele ce urmea$ s le *ac 0n interesul societii.
'.( &sociatul care contravine acestei dispo$iii este rspun$tor de sumele luate ,i de daune.
'3( /e va putea stipula+ prin actul constitutiv+ c asociaii pot lua din casa societii anumite
sume pentru c9eltuielile lor particulare.
&R. >.
'1( &sociaii nu pot lua parte+ ca asociai cu rspundere nelimitat+ 0n alte societi
concurente sau av1nd acela,i obiect de activitate+ nici s *ac operaiuni 0n contul lor sau al
altora+ 0n acela,i *el de comer sau 0ntr=unul asemntor+ *r consimm1ntul celorlali
asociai.
'.( 5onsimm1ntul se socote,te dat dac participarea sau operaiunile *iind anterioare
actului constitutiv au *ost cunoscute de ceilali asociai ,i ace,tia nu au inter$is continuarea lor.
'3( )n ca$ de 0nclcare a prevederilor alin. '1( ,i '.(+ societatea+ 0n a*ar de dreptul de a
e@clude pe asociat+ poate s decid c acesta a lucrat 0n contul ei sau s cear desp%ubiri.
'7( &cest drept se stin%e dup trecerea a 3 luni din $iua c1nd societatea a avut cuno,tin+
*r s *i luat vreo 9otr1re.
&R. >3
51nd aportul la capitalul social aparine mai multor persoane+ acestea sunt obli%ate solidar
*a de societate ,i trebuie s desemne$e un repre$entant comun pentru e@ercitarea drepturilor
decur%1nd din acest aport.
&R. >7
'1( &sociatul care a depus ca aport una sau mai multe creane nu este liberat c1t timp
societatea nu a obinut plata sumei pentru care au *ost aduse.
1>
'.( #ac plata nu s=a putut obine prin urmrirea debitorului cedat+ asociatul+ 0n a*ar de
daune+ rspunde de suma datorat+ cu dob1nda le%al din $iua scadenei creanelor.
&R. >6
'1( &sociaii sunt obli%ai nelimitat ,i solidar pentru operaiunile 0ndeplinite 0n numele
societii de persoanele care o repre$int.
'.( Eotr1rea -udectoreasc obinut 0mpotriva societii este opo$abil *iecrui asociat.
&R. >6
'1( 8entru aprobarea situaiei *inanciare anuale ,i pentru deci$iile re*eritoare la introducerea
aciunii 0n rspunderea administratorilor este necesar votul asociailor repre$ent1nd
ma-oritatea capitalului social.
>2? &or0alit.:ile de pu-licitate cu privire la 3itua:iile /inanciare anuale 3e vor e/ectua n
con/or0itate cu prevederile art) 197)
&R. ><
'1( 5esiunea aportului de capital social este posibil dac a *ost permis prin actul
constitutiv.
'.( 5esiunea nu liberea$ pe asociatul cedent de ceea ce mai datorea$ societii din aportul
su de capital.
'3( ;a de teri+ cedentul rm1ne rspun$tor potrivit art. ..6.
'7( 51nd actul constitutiv prevede ca$urile de retra%ere a unui asociat+ se vor aplica
dispo$iiile art. ..6 ,i ..9.
5&8. 3
/ocietile 0n comandit simpl
&R. >>
&dministraia societii 0n comandit simpl se va 0ncredina unuia sau mai multor asociai
comanditai.
&R. >9
'1( 5omanditarul poate 0nc9eia operaiuni 0n contul societii numai pe ba$a unei procuri
speciale pentru operaiuni determinate+ dat de repre$entanii societii ,i 0nscris 0n re%istrul
comerului. )n ca$ contrar+ comanditarul devine rspun$tor *a de teri nelimitat ,i solidar+
pentru toate obli%aiunile societii contractate de la data operaiunii 0nc9eiate de el.
'.( 5omanditarul poate 0ndeplini servicii 0n administraia intern a societii+ poate *ace acte
de suprave%9ere+ poate participa la numirea ,i la revocarea administratorilor+ 0n ca$urile
prev$ute de le%e+ sau poate acorda+ 0n limitele actului constitutiv+ autori$area
administratorilor pentru operaiunile ce dep,esc puterile lor.
'3( 5omanditarul are+ de asemenea+ dreptul de a cere copie de pe situaiile *inanciare anuale
,i de a controla e@actitatea lor prin cercetarea re%istrelor comerciale ,i a celorlalte documente
-usti*icative.
&R. 90
#ispo$iiile art. <6+ <6 alin. '1(+ art. <<+ <9+ >3+ >7+ >6 ,i >< se vor aplica ,i societilor 0n
comandit simpl+ iar dispo$iiile art. >0+ >1+ >. ,i >6+ asociailor comanditai.
5&8. 7
/ocietile pe aciuni
19
/E5F!"NE& !
#espre aciuni
&R. 91
'1( )n societatea pe aciuni+ capitalul social este repre$entat prin aciuni emise de societate+
care+ dup modul de transmitere+ pot *i nominative sau la purttor.
'.( ;elul aciunilor va *i determinat prin actul constitutiv3 0n ca$ contrar ele vor *i
nominative. &ciunile nominative pot *i emise 0n *orm material+ pe suport 91rtie+ sau 0n
*orm demateriali$at+ ca$ 0n care se 0nre%istrea$ 0n re%istrul acionarilor.
>*? BBB A-rogat
&R. 9.
'1( &ciunile nu vor putea *i emise pentru o sum mai mic dec1t valoarea nominal.
'.( &ciunile nepltite 0n 0ntre%ime sunt 0ntotdeauna nominative.
'3( 5apitalul social nu va putea *i ma-orat ,i nu se vor putea emite noi aciuni p1n c1nd nu
vor *i *ost complet pltite cele din emisiunea precedent.
'7( &ciunile nominative pot *i convertite 0n aciuni la purttor ,i invers+ prin 9otr1rea
adunrii %enerale e@traordinare a acionarilor+ luat 0n condiiile art. 116.
'6( /e pot emite titluri cumulative pentru mai multe aciuni+ c1nd acestea sunt emise 0n
*orm material.
ART) 9*
>1? Haloarea no0inal. a unei ac:iuni nu va putea /i 0ai 0ic. de 0,1 lei)
'.( &ciunile vor cuprinde2
a( denumirea ,i durata societii3
b( data actului constitutiv+ numrul din re%istrul comerului sub care este 0nmatriculat
societatea+ codul unic de 0nre%istrare ,i numrul Aonitorului 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=
a+ 0n care s=a *cut publicarea3
c( capitalul social+ numrul aciunilor ,i numrul lor de ordine+ valoarea nominal a
aciunilor ,i vrsmintele e*ectuate3
d( avanta-ele acordate *ondatorilor.
'3( 8entru aciunile nominative se vor mai meniona2 numele+ prenumele+ codul numeric
personal ,i domiciliul acionarului persoan *i$ic3 denumirea+ sediul+ numrul de
0nmatriculare ,i codul unic de 0nre%istrare ale acionarului persoan -uridic+ dup ca$.
>2? Ac:iunile tre-uie 3. poarte 3e0n.tura a 2 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie,
re3pectiv ai directoratului, 3au, dup. ca4, 3e0n.tura ad0ini3tratorului unic, re3pectiv a
directorului general unic)
&R. 97
'1( &ciunile trebuie s *ie de o e%al valoare3 ele acord posesorilor drepturi e%ale.
'.( /e pot emite totu,i 0n condiiile actului constitutiv cate%orii de aciuni care con*er
titularilor drepturi di*erite+ potrivit dispo$iiilor art. 96 ,i 96.
&R. 96
'1( /e pot emite aciuni pre*ereniale cu dividend prioritar *r drept de vot+ ce con*er
titularului2
a( dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra bene*iciului distribuibil al e@erciiului
*inanciar+ 0naintea oricrei alte prelevri3
-? drepturile recuno3cute ac:ionarilor cu ac:iuni ordinare, inclu3iv dreptul de a participa la
adunarea general., cu excep:ia dreptului de vot)
.0
'.( &ciunile cu dividend prioritar+ *r drept de vot+ nu pot dep,i o ptrime din capitalul
social ,i vor avea aceea,i valoare nominal ca ,i aciunile ordinare.
>*? Ad0ini3tratorii, directorii, re3pectiv 0e0-rii directoratului @i ai con3iliului de
3upraveg=ere, precu0 @i cen4orii 3ociet.:ii nu pot /i titulari de ac:iuni cu dividend prioritar
/.r. drept de vot)
>2? <n ca4 de ntr4iere a pl.:ii dividendelor, ac:iunile pre/eren:iale vor do-ndi drept de
vot, ncepnd de la data 3caden:ei o-liga:iei de plat. a dividendelor ce ur0ea4. a /i
di3tri-uite n cur3ul anului ur0.tor 3au, dac. n anul ur0.tor adunarea general. =ot.r.@te
c. nu vor /i di3tri-uite dividende, ncepnd de la data pu-lic.rii re3pectivei =ot.rri a
adun.rii generale, pn. la plata e/ectiv. a dividendelor re3tante)
>7? Ac:iunile pre/eren:iale @i ac:iunile ordinare vor putea /i convertite dintr6o categorie n
cealalt. prin =ot.rre a adun.rii generale extraordinare a ac:ionarilor, luat. n condi:iile art)
117)
&R. 96
itularii *iecrei cate%orii de aciuni se reunesc 0n adunri speciale+ 0n condiiile stabilite de
actul constitutiv al societii. 4rice titular al unor asemenea aciuni poate participa la aceste
adunri.
&R. 9<
)n ca$ul 0n care nu a emis ,i nu a eliberat aciuni 0n *orm material+ societatea+ din o*iciu
sau la cererea acionarilor+ le va elibera c1te un certi*icat de acionar cuprin$1nd datele
prev$ute la art. 93 alin. '.( ,i '3( ,i+ 0n plus+ numrul+ cate%oria ,i valoarea nominal a
aciunilor+ proprietate a acionarului+ po$iia la care acesta este 0nscris 0n re%istrul acionarilor
,i+ dup ca$+ numrul de ordine al aciunilor.
&R. 9>
'1( #reptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise 0n *orm material se
transmite prin declaraie *cut 0n re%istrul acionarilor ,i prin meniunea *cut pe titlu+
semnat de cedent ,i de cesionar sau de mandatarii lor. #reptul de proprietate asupra aciunilor
nominative emise 0n *orm demateriali$at se transmite prin declaraie *cut 0n re%istrul
acionarilor+ semnat de cedent ,i de cesionar sau de mandatarii lor. 8rin actul constitutiv se
pot prevedea ,i alte *orme de transmitere a dreptului de proprietate asupra aciunilor.
>2? %reptul de proprietate a3upra ac:iunilor e0i3e n /or0. de0ateriali4at. @i
tran4ac:ionate pe o pia:. regle0entat. 3au n cadrul unui 3i3te0 alternativ de tran4ac:ionare
3e tran30ite potrivit prevederilor legi3la:iei pie:ei de capital)
'3( /ubscriitorii ,i cesionarii ulteriori sunt rspun$tori solidar de plata aciunilor timp de 3
ani+ socotii de la data c1nd s=a *cut meniunea de transmitere 0n re%istrul acionarilor.
&R. 99
#reptul de proprietate asupra aciunilor la purttor se trans*er prin simpla tradiiune a
acestora.
ART) 99A1
>1? !on3tituirea de garan:ii reale 0o-iliare a3upra ac:iunilor 3e /ace prin n3cri3 3u-
3e0n.tur. privat., n care 3e vor ar.ta cuantu0ul datoriei, valoarea @i categoria ac:iunilor
cu care 3e garantea4., iar n ca4ul ac:iunilor la purt.tor @i no0inative e0i3e n /or0.
0aterial., @i prin 0en:ionarea garan:iei pe titlu, 3e0nat. de creditor @i de-itorul ac:ionar 3au
de 0andatarii ace3tora)
>2? ;aran:ia 3e nregi3trea4. n regi3trul ac:ionarilor :inut de con3iliul de ad0ini3tra:ie,
re3pectiv de directorat, 3au, dup. ca4, de 3ocietatea independent. care :ine regi3trul
.1
ac:ionarilor) !reditorului n /avoarea c.ruia 36a con3tituit garan:ia real. 0o-iliar. a3upra
ac:iunilor i 3e eli-erea4. o dovad. a nregi3tr.rii ace3teia)
>*? ;aran:ia devine opo4a-il. ter:ilor @i do-nde@te rangul n ordinea de pre/erin:. a
creditorilor de la data nregi3tr.rii n Ar=iva Electronic. de ;aran:ii Reale "o-iliare)
ART) 100
>1? !nd ac:ionarii nu au e/ectuat plata v.r3.0intelor pe care le datorea4. n ter0enele
prev.4ute la art) 9 alin) >2? lit) a? @i -? @i la art) 21 alin) >1?, 3ocietatea i va invita 3.6@i
ndeplinea3c. acea3t. o-liga:ie, printr6o 3o0a:ie colectiv., pu-licat. de dou. ori, la un
interval de 17 4ile, n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, @i ntr6un 4iar de larg.
r.3pndire)
>2? <n ca4ul n care nici n ur0a ace3tei 3o0a:ii ac:ionarii nu vor e/ectua v.r3.0intele,
con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, va putea decide /ie ur0.rirea ac:ionarilor
pentru v.r3.0intele re3tante, /ie anularea ace3tor ac:iuni no0inative)
'3( #eci$ia de anulare se va publica 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ cu
speci*icarea numrului de ordine al aciunilor anulate.
'7( )n locul aciunilor anulate vor *i emise noi aciuni purt1nd acela,i numr+ care vor *i
v1ndute.
'6( /umele obinute din v1n$are vor *i 0ntrebuinate pentru acoperirea c9eltuielilor de
publicare ,i de v1n$are+ a dob1n$ilor de 0nt1r$iere ,i a vrsmintelor nee*ectuate3 restul va *i
0napoiat acionarilor.
'6( #ac preul obinut nu este 0ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate
societii sau dac v1n$area nu are loc din lips de cumprtori+ societatea va putea s se
0ndrepte 0mpotriva subscriitorilor ,i cesionarilor+ con*orm art. 9>.
'<( #ac+ 0n urma 0ndeplinirii acestor *ormaliti+ nu s=au reali$at sumele datorate societii+
se va proceda de 0ndat la reducerea capitalului social 0n proporie cu di*erena dintre acesta ,i
capitalul e@istent.
&R. 101
'1( 4rice aciune pltit d dreptul la un vot 0n adunarea %eneral+ dac prin actul constitutiv
nu s=a prev$ut alt*el.
'.( &ctul constitutiv poate limita numrul voturilor aparin1nd acionarilor care posed mai
mult de o aciune.
'3( E@erciiul dreptului de vot este suspendat pentru acionarii care nu sunt la curent cu
vrsmintele a-unse la scaden.
&R. 10.
'1( &ciunile sunt indivi$ibile.
'.( 51nd o aciune nominativ devine proprietatea mai multor persoane+ societatea nu este
obli%at s 0nscrie transmiterea at1t timp c1t acele persoane nu vor desemna un repre$entant
unic pentru e@ercitarea drepturilor re$ult1nd din aciune.
'3( #e asemenea+ c1nd o aciune la purttor aparine mai multor persoane+ acestea trebuie s
desemne$e un repre$entant comun.
'7( &t1t timp c1t o aciune este proprietatea indivi$ sau comun a mai multor persoane+
acestea sunt rspun$toare 0n mod solidar pentru e*ectuarea vrsmintelor datorate.
ART) 10*
>1? Docietatea nu poate 3u-3crie propriile ac:iuni)
..
>2? %ac. ac:iunile unei 3ociet.:i 3unt 3u-3cri3e de o per3oan. ac:ionnd n nu0e propriu,
dar n contul 3ociet.:ii n cau4., 3e con3ider. c. 3u-3criitorul a 3u-3cri3 ac:iunile pentru 3ine,
/iind o-ligat 3. ac=ite contravaloarea ace3tora)
>*? &ondatorii, n /a4a de con3tituire a 3ociet.:ii, @i 0e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie,
re3pectiv ai directoratului, n ca4ul unei 0aCor.ri a capitalului 3u-3cri3, 3unt o-liga:i 3.
ac=ite contravaloarea ac:iunilor 3u-3cri3e cu nc.lcarea alin) >1? @i, n 3u-3idiar, n raport cu
3u-3criitorul, a ac:iunilor 3u-3cri3e n condi:iile alin) >2?)
ART) 10*A1
>1? Jnei 3ociet.:i i 3e per0ite 3. do-ndea3c. propriile ac:iuni, /ie direct, /ie prin
inter0ediul unei per3oane ac:ionnd n nu0e propriu, dar pe 3ea0a 3ociet.:ii n cau4., cu
re3pectarea ur0.toarelor condi:ii
a? autori4area do-ndirii propriilor ac:iuni e3te acordat. de c.tre adunarea general.
extraordinar. a ac:ionarilor, care va 3ta-ili condi:iile ace3tei do-ndiri, n 3pecial nu0.rul
0axi0 de ac:iuni ce ur0ea4. a /i do-ndite, durata pentru care e3te acordat. autori4a:ia @i
care nu poate dep.@i 19 luni de la data pu-lic.rii =ot.rrii n "onitorul O/icial al Ro0niei,
#artea a IH6a, @i, n ca4ul unei do-ndiri cu titlu onero3, contravaloarea lor 0ini0. @i
0axi0.8
-? valoarea no0inal. a ac:iunilor proprii do-ndite de 3ocietate, inclu3iv a celor a/late
deCa n porto/oliul 3.u, nu poate dep.@i 10E din capitalul 3ocial 3u-3cri38
c? tran4ac:ia poate avea ca o-iect doar ac:iuni integral li-erate8
d? plata ac:iunilor a3t/el do-ndite 3e va /ace nu0ai din pro/itul di3tri-ui-il 3au din
re4ervele di3poni-ile ale 3ociet.:ii, n3cri3e n ulti0a 3itua:ie /inanciar. anual. apro-at., cu
excep:ia re4ervelor legale)
>2? %ac. ac:iunile proprii 3unt do-ndite pentru a /i di3tri-uite angaCa:ilor 3ociet.:ii,
ac:iunile a3t/el do-ndite tre-uie di3tri-uite n ter0en de 12 luni de la data do-ndirii)
ART) 102
>1? Re3tric:iile prev.4ute la art) 10*A1 nu 3e aplic.
a? ac:iunilor do-ndite n con/or0itate cu art) 207 alin) >1? lit) c?, ca ur0are a unei deci4ii
a adun.rii generale de reducere a capitalului 3ocial8
-? ac:iunilor do-ndite ca ur0are a unui tran3/er cu titlu univer3al8
c? ac:iunilor integral li-erate, do-ndite prin e/ectul unei =ot.rri Cudec.tore@ti, ntr6o
procedur. de executare 3ilit. 0potriva unui ac:ionar, de-itor al 3ociet.:ii8
d? ac:iunilor integral li-erate, do-ndite cu titlu gratuit)
>2? Re3tric:iile prev.4ute la art) 10*A1, cu excep:ia celei prev.4ute la art) 10*A1 alin) >1? lit)
d?, nu 3e aplic. ac:iunilor do-ndite n con/or0itate cu art) 1*2)
ART) 102A1
>1? Ac:iunile do-ndite cu nc.lcarea prevederilor art) 10*A1 @i 102 tre-uie n3tr.inate n
ter0en de un an de la do-ndire)
>2? %ac. valoarea no0inal. a propriilor ac:iuni do-ndite de c.tre 3ocietate n
con/or0itate cu prevederile art) 102 alin) >1? lit) -? 6 d?, /ie direct, /ie prin inter0ediul unei
per3oane ac:ionnd n nu0e propriu, dar n contul 3ociet.:ii, inclu3iv valoarea no0inal. a
ac:iunilor proprii exi3tente deCa n porto/oliul 3ociet.:ii, dep.@e@te 10E din capitalul 3ocial
3u-3cri3, ac:iunile dep.@ind ace3t procent vor /i n3tr.inate n ter0en de * ani de la
do-ndire)
.3
>*? <n ca4ul n care ac:iunile nu 3unt n3tr.inate n ter0enele prev.4ute la alin) >1? @i >2?,
ace3te ac:iuni tre-uie anulate, 3ocietatea /iind o-ligat. 3. @i reduc. n 0od core3pun4.tor
capitalul 3ocial 3u-3cri3)
ART) 107
>1? Ac:iunile do-ndite n con/or0itate cu di3po4i:iile art) 10*A1 @i 102 nu dau dreptul la
dividende pe perioada de:inerii lor de c.tre 3ocietate)
>2? %reptul de vot con/erit de ac:iunile prev.4ute la alin) >1? va /i 3u3pendat pe perioada
de:inerii lor de c.tre 3ocietate)
>*? <n ca4ul n care ac:iunile 3unt inclu3e n activul -ilan:ului, n pa3ivul -ilan:ului 3e
prevede o re4erv. de valoare egal., care nu poate /i di3tri-uit.)
ART) 107A1
!on3iliul de ad0ini3tra:ie va include n raportul ce n3o:e@te 3itua:iile /inanciare anuale
ur0.toarele in/or0a:ii cu privire la do-ndirea 3au n3tr.inarea de c.tre 3ocietate a
propriilor ac:iuni
a? 0otivele do-ndirilor e/ectuate pe durata exerci:iului /inanciar8
-? nu0.rul @i valoarea no0inal. a ac:iunilor do-ndite @i a celor n3tr.inate pe durata
exerci:iului /inanciar @i procentul din capitalul 3ocial 3u-3cri3 pe care ace3tea l repre4int.8
c? n ca4ul do-ndirii 3au n3tr.in.rii cu titlu onero3, contravaloarea ac:iunilor8
d? nu0.rul @i valoarea no0inal. a tuturor ac:iunilor do-ndite @i de:inute de c.tre
3ocietate @i procentul din capitalul 3ocial 3u-3cri3 pe care ace3tea l repre4int.)
ART) 101
>1? O 3ocietate nu poate 3. acorde avan3uri 3au 0pru0uturi @i nici 3. con3tituie garan:ii
n vederea 3u-3crierii 3au do-ndirii propriilor 3ale ac:iuni de c.tre un ter:)
>2? %i3po4i:iile alin) >1? nu 3e aplic. tran4ac:iilor e/ectuate n cadrul opera:iunilor curente
ale in3titu:iilor de credit @i ale altor in3titu:ii /inanciare, nici tran4ac:iilor e/ectuate n vederea
do-ndirii de ac:iuni de c.tre 3au pentru 3alaria:ii 3ociet.:ii, cu condi:ia ca ace3te tran4ac:ii
3. nu deter0ine di0inuarea activelor nete 3u- valoarea cu0ulat. a capitalului 3ocial 3u-3cri3
@i a re4ervelor care nu pot /i di3tri-uite con/or0 legii 3au actului con3titutiv)
ART) 107
>1? !on3tituirea de garan:ii reale a3upra propriilor ac:iuni de c.tre 3ocietate, /ie direct, /ie
prin inter0ediul unei per3oane ac:ionnd n nu0e propriu, dar n contul 3ociet.:ii, e3te
con3iderat. a /i do-ndire n 3en3ul art) 10*A1, 102, 102A1, 107, 107A1 @i 101)
>2? %i3po4i:iile alin) >1? nu 3e aplic. n ca4ul opera:iunilor curente ale -.ncilor @i ale altor
in3titu:ii /inanciare)
ART) 107A1
>1? Du-3crierea, do-ndirea 3au de:inerea de ac:iuni ale unei 3ociet.:i pe ac:iuni de c.tre o
alt. 3ocietate la care 3ocietatea pe ac:iuni de:ine, direct 3au indirect, 0aCoritatea drepturilor
de vot 3au ale c.rei deci4ii pot /i in/luen:ate n 0od 3e0ni/icativ de 3ocietatea pe ac:iuni e3te
con3iderat. ca /iind e/ectuat. de c.tre 3ocietatea pe ac:iuni n3.@i)
>2? %i3po4i:iile alin) >1? 3e vor aplica @i atunci cnd 3ocietatea prin inter0ediul c.reia 3e
e/ectuea4. 3u-3crierea, do-ndirea 3au de:inerea de ac:iuni 0en:ionat. e3te guvernat. de
legea unui alt 3tat)
ART) 109
Ac:ionarii care o/er. 3pre vn4are ac:iunile lor prin o/ert. pu-lic. vor proceda con/or0
legi3la:iei pie:ei de capital)
&R. 109
.7
/ituaia aciunilor trebuie s *ie cuprins 0n ane@a la situaia *inanciar anual ,i+ 0n mod
deosebit+ s se preci$e$e dac ele au *ost inte%ral liberate ,i+ dup ca$+ numrul aciunilor
pentru care s=a cerut+ *r re$ultat+ e*ectuarea vrsmintelor.
/E5F!"NE& a !!=a
#espre adunrile %enerale
&R. 110
'1( &dunrile %enerale sunt ordinare ,i e@traordinare.
'.( 51nd actul constitutiv nu dispune alt*el+ ele se vor ine la sediul societii ,i 0n localul ce
se va indica 0n convocare.
ART) 111
>1? Adunarea general. ordinar. 3e ntrune@te cel pu:in o dat. pe an, n cel 0ult 7 luni de la
nc=eierea exerci:iului /inanciar)
'.( )n a*ar de de$baterea altor probleme 0nscrise la ordinea de $i+ adunarea %eneral este
obli%at2
a? 3. di3cute, 3. apro-e 3au 3. 0odi/ice 3itua:iile /inanciare anuale, pe -a4a rapoartelor
pre4entate de con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv de directorat @i de con3iliul de
3upraveg=ere, de cen4ori 3au, dup. ca4, de auditorul /inanciar, @i 3. /ixe4e dividendul8
-? 3. aleag. @i 3. revoce 0e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv ai con3iliului de
3upraveg=ere, @i cen4orii8
-A1? n ca4ul 3ociet.:ilor ale c.ror 3itua:ii /inanciare 3unt auditate, 3. nu0ea3c. 3au 3.
de0it. auditorul /inanciar @i 3. /ixe4e durata 0ini0. a contractului de audit /inanciar8
c? 3. /ixe4e re0unera:ia cuvenit. pentru exerci:iul n cur3 0e0-rilor con3iliului de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv 0e0-rilor con3iliului de 3upraveg=ere, @i cen4orilor, dac. nu a /o3t
3ta-ilit. prin actul con3titutiv8
d? 3. 3e pronun:e a3upra ge3tiunii con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv a directoratului8
e( s stabileasc bu%etul de venituri ,i c9eltuieli ,i+ dup ca$+ pro%ramul de activitate+ pe
e@erciiul *inanciar urmtor3
*( s 9otrasc %a-area+ 0nc9irierea sau des*iinarea uneia sau a mai multor uniti ale
societii.
ART) 112
>1? #entru validitatea deli-er.rilor adun.rii generale ordinare e3te nece3ar. pre4en:a
ac:ionarilor care 3. de:in. cel pu:in o p.tri0e din nu0.rul total de drepturi de vot)
Kot.rrile adun.rii generale ordinare 3e iau cu 0aCoritatea voturilor expri0ate) Actul
con3titutiv poate prevedea cerin:e 0ai ridicate de cvoru0 @i 0aCoritate)
>2? %ac. adunarea general. ordinar. nu poate lucra din cau4a nendeplinirii condi:iilor
prev.4ute la alin) >1?, adunarea ce 3e va ntruni la o a doua convocare poate 3. deli-ere4e
a3upra punctelor de pe ordinea de 4i a celei dinti adun.ri, indi/erent de cvoru0ul ntrunit,
lund =ot.rri cu 0aCoritatea voturilor expri0ate) #entru adunarea general. ntrunit. la a
doua convocare, actul con3titutiv nu poate prevedea un cvoru0 0ini0 3au o 0aCoritate 0ai
ridicat.)
&R. 113
&dunarea %eneral e@traordinar se 0ntrune,te ori de c1te ori este necesar a se lua o 9otr1re
pentru2
a( sc9imbarea *ormei -uridice a societii3
.6
b( mutarea sediului societii3
c( sc9imbarea obiectului de activitate al societii3
d( 0n*iinarea sau des*iinarea unor sedii secundare2 sucursale+ a%enii+ repre$entane sau alte
asemenea uniti *r personalitate -uridic+ dac prin actul constitutiv nu se prevede alt*el3
e( prelun%irea duratei societii3
*( ma-orarea capitalului social3
%( reducerea capitalului social sau re0ntre%irea lui prin emisiune de noi aciuni3
9( *u$iunea cu alte societi sau divi$area societii3
i( di$olvarea anticipat a societii3
iA1? conver3ia ac:iunilor no0inative n ac:iuni la purt.tor 3au a ac:iunilor la purt.tor n
ac:iuni no0inative8
-( conversia aciunilor dintr=o cate%orie 0n cealalt3
?( conversia unei cate%orii de obli%aiuni 0n alt cate%orie sau 0n aciuni3
l( emisiunea de obli%aiuni3
m( oricare alt modi*icare a actului constitutiv sau oricare alt 9otr1re pentru care este
cerut aprobarea adunrii %enerale e@traordinare.
ART) 112
>1? Exerci:iul atri-u:iilor prev.4ute la art) 11* lit) -?, c? @i /? va putea /i delegat con3iliului
de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului, prin actul con3titutiv 3au prin =ot.rre a adun.rii
generale extraordinare a ac:ionarilor) %elegarea atri-u:iilor prev.4ute la art) 11* lit) c? nu
poate privi do0eniul @i activitatea principal. a 3ociet.:ii)
>2? <n ca4ul n care con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, e3te 0andatat 3.
ndeplinea3c. 0.3ura prev.4ut. la art) 11* lit) /?, di3po4i:iile art) 220A1 3e aplic. deci4iilor
con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv celor ale directoratului, n 0od core3pun4.tor)
>*? <n ca4ul n care con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul e3te 0andatat 3.
ndeplinea3c. 0.3urile prev.4ute de art) 11* lit) -? @i c?, di3po4i:iile art) 1*1 alin) >2? @i >7?,
ale art) 1*2, cu excep:ia alin) >1? @i >7?, precu0 @i prevederile art) 1** 3e aplic. deci4iilor
con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv celor ale directoratului, n 0od core3pun4.tor)
Docietatea va /i repre4entat. n in3tan:. de c.tre per3oana de3e0nat. de pre@edintele
in3tan:ei dintre ac:ionarii ei, care va ndeplini 0andatul cu care a /o3t n3.rcinat., pn. ce
adunarea general., convocat. n ace3t 3cop, va alege o alt. per3oan.)
ART) 117
>1? #entru validitatea deli-er.rilor adun.rii generale extraordinare e3te nece3ar. la pri0a
convocare pre4en:a ac:ionarilor de:innd cel pu:in o p.tri0e din nu0.rul total de drepturi de
vot, iar la convoc.rile ur0.toare, pre4en:a ac:ionarilor repre4entnd cel pu:in o cinci0e din
nu0.rul total de drepturi de vot)
>2? Kot.rrile 3unt luate cu 0aCoritatea voturilor de:inute de ac:ionarii pre4en:i 3au
repre4enta:i) %eci4ia de 0odi/icare a o-iectului principal de activitate al 3ociet.:ii, de
reducere 3au 0aCorare a capitalului 3ocial, de 3c=i0-are a /or0ei Curidice, de /u4iune,
divi4are 3au de di4olvare a 3ociet.:ii 3e ia cu o 0aCoritate de cel pu:in dou. trei0i din
drepturile de vot de:inute de ac:ionarii pre4en:i 3au repre4enta:i)
>*? <n actul con3titutiv 3e pot 3tipula cerin:e de cvoru0 @i de 0aCoritate 0ai 0ari)
&R. 116
'1( Eotr1rea unei adunri %enerale de a modi*ica drepturile sau obli%aiile re*eritoare la o
cate%orie de aciuni nu produce e*ecte dec1t 0n urma aprobrii acestei 9otr1ri de ctre
adunarea special a deintorilor de aciuni din acea cate%orie.
.6
'.( #ispo$iiile pre$entei seciuni privind convocarea+ cvorumul ,i des*,urarea adunrilor
%enerale ale acionarilor se aplic ,i adunrilor speciale.
'3( Eotr1rile iniiate de adunrile speciale vor *i supuse aprobrii adunrilor %enerale
corespun$toare.
ART) 117
>1? Adunarea general. e3te convocat. de con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv de directorat,
ori de cte ori e3te nece3ar)
>2? Ter0enul de ntrunire nu poate /i 0ai 0ic de *0 de 4ile de la pu-licarea convoc.rii n
"onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a)
>*? !onvocarea 3e pu-lic. n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, @i n unul dintre
4iarele de larg. r.3pndire din localitatea n care 3e a/l. 3ediul 3ociet.:ii 3au din cea 0ai
apropiat. localitate)
>2? %ac. toate ac:iunile 3ociet.:ii 3unt no0inative, convocarea poate /i /.cut. @i nu0ai
prin 3cri3oare reco0andat. 3au, dac. actul con3titutiv per0ite, prin 3cri3oare tran30i3. pe
cale electronic., avnd ncorporat., ata@at. 3au logic a3ociat. 3e0n.tura electronic. extin3.,
expediat. cu cel pu:in *0 de 4ile nainte de data :inerii adun.rii, la adre3a ac:ionarului,
n3cri3. n regi3trul ac:ionarilor) Dc=i0-area adre3ei nu poate /i opu3. 3ociet.:ii, dac. nu i6a
/o3t co0unicat. n 3cri3 de ac:ionar)
>7? "odurile de convocare prev.4ute la alin) >2? nu pot /i /olo3ite dac. 3unt inter4i3e prin
actul con3titutiv al 3ociet.:ii 3au prin di3po4i:ii legale)
>1? !onvocarea va cuprinde locul @i data :inerii adun.rii, precu0 @i ordinea de 4i, cu
0en:ionarea explicit. a tuturor pro-le0elor care vor /ace o-iectul de4-aterilor adun.rii) <n
ca4ul n care pe ordinea de 4i /igurea4. nu0irea ad0ini3tratorilor 3au a 0e0-rilor con3iliului
de 3upraveg=ere, n convocare 3e va 0en:iona c. li3ta cuprin4nd in/or0a:ii cu privire la
nu0ele, localitatea de do0iciliu @i cali/icarea pro/e3ional. ale per3oanelor propu3e pentru
/unc:ia de ad0ini3trator 3e a/l. la di3po4i:ia ac:ionarilor, putnd /i con3ultat. @i co0pletat.
de ace@tia)
>7? !nd pe ordinea de 4i /igurea4. propuneri pentru 0odi/icarea actului con3titutiv,
convocarea va tre-ui 3. cuprind. textul integral al propunerilor)
>9? #entru 3ociet.:ile li3tate 3e aplic. di3po4i:iile relevante din legi3la:ia 3peci/ic. pie:ei de
capital)
ART) 117A1
>1? Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de 4i unul 3au 0ai 0ul:i
ac:ionari repre4entnd, individual 3au 0preun., cel pu:in 7E din capitalul 3ocial)
>2? !ererile 3e naintea4. con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului, n cel 0ult
17 4ile de la pu-licarea convoc.rii, n vederea pu-lic.rii @i aducerii ace3tora la cuno@tin:.
celorlal:i ac:ionari) <n ca4ul n care pe ordinea de 4i /igurea4. nu0irea ad0ini3tratorilor,
re3pectiv a 0e0-rilor con3iliului de 3upraveg=ere, @i ac:ionarii dore3c 3. /or0ule4e
propuneri de candidaturi, n cerere vor /i inclu3e in/or0a:ii cu privire la nu0ele, localitatea
de do0iciliu @i cali/icarea pro/e3ional. ale per3oanelor propu3e pentru /unc:iile re3pective)
>*? Ordinea de 4i co0pletat. cu punctele propu3e de ac:ionari, ulterior convoc.rii, tre-uie
pu-licat. cu ndeplinirea cerin:elor prev.4ute de lege @i+3au de actul con3titutiv pentru
convocarea adun.rii generale, cu cel pu:in 10 4ile naintea adun.rii generale, la data
0en:ionat. n convocatorul ini:ial)
ART) 117A2
.<
>1? Ditua:iile /inanciare anuale, raportul anual al con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv
raportul directoratului @i cel al con3iliului de 3upraveg=ere, precu0 @i propunerea cu privire
la di3tri-uirea de dividende 3e pun la di3po4i:ia ac:ionarilor la 3ediul 3ociet.:ii, de la data
convoc.rii adun.rii generale) La cerere, ac:ionarilor li 3e vor eli-era copii de pe ace3te
docu0ente) Du0ele percepute pentru eli-erarea de copii nu pot dep.@i co3turile
ad0ini3trative i0plicate de /urni4area ace3tora)
>2? <n ca4ul n care 3ocietatea de:ine o pagin. de internet proprie, convocarea, orice alt
punct ad.ugat pe ordinea de 4i la cererea ac:ionarilor, n con/or0itate cu art) 117A1, precu0
@i docu0entele prev.4ute la alin) >1? 3e pu-lic. @i pe pagina de internet, pentru li-erul acce3
al ac:ionarilor)
>*? &iecare ac:ionar poate adre3a con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului,
ntre-.ri n 3cri3 re/eritoare la activitatea 3ociet.:ii, naintea datei de de3/.@urare a adun.rii
generale, ur0nd a i 3e r.3punde n cadrul adun.rii) <n ca4ul n care 3ocietatea de:ine o
pagin. de internet proprie, n lip3a unei di3po4i:ii contrare n actul con3titutiv, r.3pun3ul 3e
con3ider. dat dac. in/or0a:ia 3olicitat. e3te pu-licat. pe pagina de internet a 3ociet.:ii, la
3ec:iunea F<ntre-.ri /recventeF)
&R. 11>
'1( )n 0n,tiinarea pentru prima adunare %eneral se va putea *i@a $iua ,i ora pentru cea de=a
doua adunare+ c1nd cea dint1i nu s=ar putea ine.
'.( & doua adunare %eneral nu se poate 0ntruni 0n c9iar $iua *i@at pentru prima adunare.
'3( #ac $iua pentru a doua adunare %eneral nu este menionat 0n 0n,tiinarea publicat
pentru prima adunare+ termenul prev$ut la art. 11< va putea *i redus la > $ile.
ART) 119
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, convoac. de ndat. adunarea
general., la cererea ac:ionarilor repre4entnd, individual 3au 0preun., cel pu:in 7E din
capitalul 3ocial 3au o cot. 0ai 0ic., dac. n actul con3titutiv 3e prevede a3t/el @i dac.
cererea cuprinde di3po4i:ii ce intr. n atri-u:iile adun.rii)
>2? Adunarea general. va /i convocat. n ter0en de cel 0ult *0 de 4ile @i 3e va ntruni n
ter0en de cel 0ult 10 de 4ile de la data pri0irii cererii)
>*? <n ca4ul n care con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, nu convoac. adunarea
general., in3tan:a de la 3ediul 3ociet.:ii, cu citarea con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv a
directoratului, va putea autori4a convocarea adun.rii generale de c.tre ac:ionarii care au
/or0ulat cererea) #rin aceea@i nc=eiere in3tan:a apro-. ordinea de 4i, 3ta-ile@te data de
re/erin:. prev.4ut. la art) 12* alin) >2?, data :inerii adun.rii generale @i, dintre ac:ionari,
per3oana care o va pre4ida)
>2? !o3turile convoc.rii adun.rii generale, precu0 @i c=eltuielile de Cudecat., dac.
in3tan:a apro-. cererea con/or0 alin) >*?, 3unt 3uportate de 3ocietate)
&R. 1.0
&cionarii e@ercit dreptul lor de vot 0n adunarea %eneral+ proporional cu numrul
aciunilor pe care le posed+ cu e@cepia prev$ut la art. 101 alin. '.(.
&R. 1.1
&cionarii repre$ent1nd 0ntre% capitalul social vor putea+ dac nici unul dintre ei nu se
opune+ s in o adunare %eneral ,i s ia orice 9otr1re de competena adunrii+ *r
respectarea *ormalitilor cerute pentru convocarea ei.
&R. 1..
.>
)n ca$ul societilor 0nc9ise cu aciuni nominative+ prin actul constitutiv se poate conveni
inerea adunrilor %enerale ,i prin coresponden.
ART) 12*
>1? La adun.rile generale, ac:ionarii care po3ed. ac:iuni la purt.tor au drept de vot nu0ai
dac. le6au depu3 la locurile ar.tate prin actul con3titutiv 3au prin n@tiin:area de convocare,
cu cel pu:in 7 4ile nainte de adunare) Decretarul te=nic, de3e0nat potrivit art) 129 alin) >7?,
va con3tata, printr6un proce36ver-al, depunerea la ti0p a ac:iunilor) Ac:iunile vor r.0ne
depu3e pn. dup. adunarea general., dar nu vor putea /i re:inute 0ai 0ult de 7 4ile de la
data ace3teia)
>2? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, va 3ta-ili o dat. de re/erin:. pentru
ac:ionarii ndrept.:i:i 3. /ie n@tiin:a:i @i 3. vote4e n cadrul adun.rii generale, dat. ce va
r.0ne vala-il. @i n ca4ul n care adunarea general. e3te convocat. din nou din cau4a
nentrunirii cvoru0ului) %ata de re/erin:. a3t/el 3ta-ilit. va /i ulterioar. pu-lic.rii
convocatorului @i nu va dep.@i 10 de 4ile nainte de data la care adunarea general. e3te
convocat. pentru pri0a oar.)
'3( &cionarii 0ndreptii s 0ncase$e dividende sau s e@ercite orice alte drepturi sunt cei
0nscri,i 0n evidenele societii sau 0n cele *urni$ate de re%istrul independent privat al
acionarilor+ corespun$toare datei de re*erin.
&R. 1.7
'1( #ac aciunile sunt %revate de un drept de u$u*ruct+ dreptul de vot con*erit de aceste
aciuni aparine u$u*ructuarului 0n adunrile %enerale ordinare ,i nudului proprietar 0n
adunrile %enerale e@traordinare.
'.( #ac asupra aciunilor sunt constituite %aranii reale mobiliare+ dreptul de vot aparine
proprietarului.
ART) 127
>1? Ac:ionarii pot participa @i vota n adunarea general. prin repre4entare, n -a4a unei
0puterniciri acordate pentru re3pectiva adunare general.)
>2? Ac:ionarii care nu au capacitate de exerci:iu, precu0 @i per3oanele Curidice pot /i
repre4enta:i+repre4entate prin repre4entan:ii lor legali care, la rndul lor, pot da altor
per3oane 0puternicire pentru re3pectiva adunare general.)
>*? #rocurile vor /i depu3e n original cu 29 de ore nainte de adunare 3au n ter0enul
prev.4ut de actul con3titutiv, 3u- 3anc:iunea pierderii exerci:iului dreptului de vot n acea
adunare) #rocurile vor /i re:inute de 3ocietate, /.cndu63e 0en:iune de3pre acea3ta n
proce3ul6ver-al)
>2? BBB A-rogat
>7? "e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, directorii, re3pectiv 0e0-rii directoratului @i ai
con3iliului de 3upraveg=ere, ori /unc:ionarii 3ociet.:ii nu i pot repre4enta pe ac:ionari, 3u-
3anc:iunea nulit.:ii =ot.rrii, dac., /.r. votul ace3tora, nu 36ar /i o-:inut 0aCoritatea cerut.)
ART) 121
>1? Ac:ionarii care au calitatea de 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie, directoratului
3au con3iliului de 3upraveg=ere nu pot vota, n -a4a ac:iunilor pe care le po3ed., nici
per3onal, nici prin 0andatar, de3c.rcarea ge3tiunii lor 3au o pro-le0. n care per3oana 3au
ad0ini3tra:ia lor ar /i n di3cu:ie)
>2? #er3oanele re3pective pot vota n3. 3itua:ia /inanciar. anual., dac. nu 3e poate /or0a
0aCoritatea prev.4ut. de lege 3au de actul con3titutiv)
&R. 1.<
.9
'1( &cionarul care+ 0ntr=o anumit operaiune+ are+ *ie personal+ *ie ca mandatar al unei alte
persoane+ un interes contrar aceluia al societii+ va trebui s se abin de la deliberrile
privind acea operaiune.
'.( &cionarul care contravine acestei dispo$iii este rspun$tor de daunele produse
societii+ dac+ *r votul su+ nu s=ar *i obinut ma-oritatea cerut.
ART) 129
>1? %reptul de vot nu poate /i cedat)
>2? Orice conven:ie prin care ac:ionarul 3e o-lig. a exercita dreptul de vot n con/or0itate
cu in3truc:iunile date 3au propunerile /or0ulate de 3ocietate 3au de per3oanele cu atri-u:ii de
repre4entare e3te nul.)
ART) 129
>1? <n 4iua @i la ora ar.tate n convocare, @edin:a adun.rii 3e va de3c=ide de c.tre
pre@edintele con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv al directoratului, 3au de c.tre acela care i
:ine locul)
>2? Adunarea general. va alege, dintre ac:ionarii pre4en:i, 1 pn. la * 3ecretari, care vor
veri/ica li3ta de pre4en:. a ac:ionarilor, indicnd capitalul 3ocial pe care l repre4int. /iecare,
proce3ul6ver-al ntoc0it de 3ecretarul te=nic pentru con3tatarea nu0.rului ac:iunilor depu3e
@i ndeplinirea tuturor /or0alit.:ilor cerute de lege @i de actul con3titutiv pentru :inerea
adun.rii generale)
'3( &dunarea %eneral va putea 9otr0 ca operaiunile prev$ute 0n alineatul precedent s *ie
suprave%9eate sau 0ndeplinite de un notar public+ pe c9eltuiala societii.
'7( "nul dintre secretari 0ntocme,te procesul=verbal al ,edinei adunrii %enerale.
>7? #re@edintele va putea de3e0na, dintre angaCa:ii 3ociet.:ii, unul 3au 0ai 0ul:i 3ecretari
te=nici, care 3. ia parte la executarea opera:iunilor prev.4ute la alineatele precedente)
'6( #up constatarea 0ndeplinirii cerinelor le%ale ,i a prevederilor actului constitutiv pentru
inerea adunrii %enerale+ se intr 0n ordinea de $i.
>7? $u pot /i adoptate =ot.rri a3upra unor puncte de pe ordinea de 4i care nu au /o3t
pu-licate n con/or0itate cu di3po4i:iile art) 117 @i 117A1, cu excep:ia ca4ului n care to:i
ac:ionarii au /o3t pre4en:i 3au repre4enta:i @i niciunul dintre ace@tia nu 36a opu3 3au nu a
conte3tat acea3t. =ot.rre)
&R. 130
'1( Eotr1rile adunrilor %enerale se iau prin vot desc9is.
>2? Hotul 3ecret e3te o-ligatoriu pentru nu0irea 3au revocarea 0e0-rilor con3iliului de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv a 0e0-rilor con3iliului de 3upraveg=ere, pentru nu0irea, revocarea
ori de0iterea cen4orilor 3au auditorilor /inanciari @i pentru luarea =ot.rrilor re/eritoare la
r.3punderea 0e0-rilor organelor de ad0ini3trare, de conducere @i de control ale 3ociet.:ii)
&R. 131
'1( "n proces=verbal+ semnat de pre,edinte ,i secretar+ va constata 0ndeplinirea
*ormalitilor de convocare+ data ,i locul adunrii %enerale+ acionarii pre$eni+ numrul
aciunilor+ de$baterile 0n re$umat+ 9otr1rile luate+ iar la cererea acionarilor+ declaraiile *cute
de ei 0n ,edin.
'.( La procesul=verbal se vor ane@a actele re*eritoare la convocare+ precum ,i listele de
pre$en a acionarilor.
'3( 8rocesul=verbal va *i trecut 0n re%istrul adunrilor %enerale.
30
>2? #entru a /i opo4a-ile ter:ilor, =ot.rrile adun.rii generale vor /i depu3e n ter0en de 17
4ile la o/iciul regi3trului co0er:ului, 3pre a /i 0en:ionate n regi3tru @i pu-licate n "onitorul
O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a)
>7? La cerere, /iecare ac:ionar va /i in/or0at cu privire la re4ultatele votului, pentru
=ot.rrile luate n cadrul adun.rii generale) %ac. 3ocietatea de:ine o pagin. de internet
proprie, re4ultatele 3e vor pu-lica @i pe acea3t. pagin., n ter0en de cel 0ult 17 4ile de la
data adun.rii generale)
&R. 13.
'1( Eotr1rile luate de adunarea %eneral 0n limitele le%ii sau actului constitutiv sunt
obli%atorii c9iar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
'.( Eotr1rile adunrii %enerale contrare le%ii sau actului constitutiv pot *i atacate 0n -ustiie+
0n termen de 16 $ile de la data publicrii 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ de
oricare dintre acionarii care nu au luat parte la adunarea %eneral sau care au votat contra ,i
au cerut s se insere$e aceasta 0n procesul=verbal al ,edinei.
'3( 51nd se invoc motive de nulitate absolut+ dreptul la aciune este imprescriptibil+ iar
cererea poate *i *ormulat ,i de orice persoan interesat.
>2? "e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv ai con3iliului de 3upraveg=ere, nu pot
ataca =ot.rrea adun.rii generale privitoare la revocarea lor din /unc:ie)
>7? !ererea 3e va 3olu:iona n contradictoriu cu 3ocietatea, repre4entat. prin con3iliul de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv prin directorat)
>1? %ac. =ot.rrea e3te atacat. de to:i 0e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, 3ocietatea va
/i repre4entat. n Cu3ti:ie de c.tre per3oana de3e0nat. de pre@edintele in3tan:ei dintre
ac:ionarii ei, care va ndeplini 0andatul cu care a /o3t n3.rcinat., pn. ce adunarea
general., convocat. n ace3t 3cop, va nu0i un repre4entant)
>7? %ac. =ot.rrea e3te atacat. de to:i 0e0-rii directoratului, 3ocietatea va /i repre4entat.
n Cu3ti:ie de c.tre con3iliul de 3upraveg=ere)
'>( #ac au *ost introduse mai multe aciuni 0n anulare+ ele pot *i cone@ate.
'9( 5ererea se va -udeca 0n camera de consiliu.
'10( Eotr1rea irevocabil de anulare va *i menionat 0n re%istrul comerului ,i publicat 0n
Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a. #e la data publicrii+ ea este opo$abil tuturor
acionarilor.
&R. 133
'1( 4 dat cu intentarea aciunii 0n anulare+ reclamantul poate cere instanei+ pe cale de
ordonan pre,edinial+ suspendarea e@ecutrii 9otr1rii atacate.
'.( 8re,edintele+ 0ncuviin1nd suspendarea+ poate obli%a pe reclamant la o cauiune.
'3( )mpotriva ordonanei de suspendare se poate *ace recurs 0n termen de 6 $ile de la
pronunare.
ART) 1*2
>1? Ac:ionarii care nu au votat n /avoarea unei =ot.rri a adun.rii generale au dreptul de
a 3e retrage din 3ocietate @i de a 3olicita cu0p.rarea ac:iunilor lor de c.tre 3ocietate, nu0ai
dac. re3pectiva =ot.rre a adun.rii generale are ca o-iect
a? 3c=i0-area o-iectului principal de activitate8
-? 0utarea 3ediului 3ociet.:ii n 3tr.in.tate8
c? 3c=i0-area /or0ei 3ociet.:ii8
d? /u4iunea 3au divi4area 3ociet.:ii)
31
>2? %reptul de retragere poate /i exercitat n ter0en de *0 de 4ile de la data pu-lic.rii
=ot.rrii adun.rii generale n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, n ca4urile
prev.4ute la alin) >1? lit) a? 6 c?, @i de la data adopt.rii =ot.rrii adun.rii generale, n ca4ul
prev.4ut la alin) >1? lit) d?)
>*? Ac:ionarii vor depune la 3ediul 3ociet.:ii, al.turi de declara:ia 3cri3. de retragere,
ac:iunile pe care le po3ed. 3au, dup. ca4, certi/icatele de ac:ionar e0i3e potrivit art) 97)
>2? #re:ul pl.tit de 3ocietate pentru ac:iunile celui ce exercit. dreptul de retragere va /i
3ta-ilit de un expert autori4at independent, ca valoare 0edie ce re4ult. din aplicarea a cel
pu:in dou. 0etode de evaluare recuno3cute de legi3la:ia n vigoare la data evalu.rii) Expertul
e3te nu0it de Cudec.torul delegat n con/or0itate cu di3po4i:iile art) *9 @i *9, la cererea
con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv a directoratului)
>7? !o3turile de evaluare vor /i 3uportate de 3ocietate)
ART) 1*7 BBB A-rogat
ART) 1*1
>1? Jnul 3au 0ai 0ul:i ac:ionari repre4entnd, individual 3au 0preun., cel pu:in 10E din
capitalul 3ocial vor putea cere in3tan:ei 3. de3e0ne4e unul 3au 0ai 0ul:i exper:i, n3.rcina:i
3. anali4e4e anu0ite opera:iuni din ge3tiunea 3ociet.:ii @i 3. ntoc0ea3c. un raport, care 3.
le /ie n0nat @i, totodat., predat o/icial con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului
@i con3iliului de 3upraveg=ere, precu0 @i cen4orilor 3au auditorilor interni ai 3ociet.:ii, dup.
ca4, 3pre a /i anali4at @i a 3e propune 0.3uri core3pun4.toare)
>1A1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, va include raportul ntoc0it n
con/or0itate cu alin) >1? pe ordinea de 4i a ur0.toarei adun.ri generale a ac:ionarilor)
'.( 4norariile e@perilor vor *i suportate de societate+ cu e@cepia ca$urilor 0n care sesi$area
a *ost *cut cu rea=credin.
ART) 1*1A1
Ac:ionarii tre-uie 3. @i exercite drepturile cu -un.6credin:., cu re3pectarea drepturilor @i a
intere3elor legiti0e ale 3ociet.:ii @i ale celorlal:i ac:ionari)
/E5F!"NE& a !!!=a
#espre administraia societii
DJGDE!(IJ$EA I
Di3te0ul unitar
ART) 1*7
>1? Docietatea pe ac:iuni e3te ad0ini3trat. de unul 3au 0ai 0ul:i ad0ini3tratori, nu0.rul
ace3tora /iind totdeauna i0par) !nd 3unt 0ai 0ul:i ad0ini3tratori, ei con3tituie un con3iliu
de ad0ini3tra:ie)
>2? Dociet.:ile pe ac:iuni ale c.ror 3itua:ii /inanciare anuale /ac o-iectul unei o-liga:ii
legale de auditare 3unt ad0ini3trate de cel pu:in * ad0ini3tratori)
>*? %i3po4i:iile pre4entei legi cu privire la con3iliul de ad0ini3tra:ie @i care nu prive3c 3au
nu pre3upun pluralitatea ad0ini3tratorilor 3e aplic. ad0ini3tratorului unic n 0od
core3pun4.tor)
ART) 1*7A1
>1? Ad0ini3tratorii 3unt de3e0na:i de c.tre adunarea general. ordinar. a ac:ionarilor, cu
excep:ia pri0ilor ad0ini3tratori, care 3unt nu0i:i prin actul con3titutiv)
3.
>2? !andida:ii pentru po3turile de ad0ini3trator 3unt no0inali4a:i de c.tre 0e0-rii actuali
ai con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au de c.tre ac:ionari)
>*? #e durata ndeplinirii 0andatului, ad0ini3tratorii nu pot nc=eia cu 3ocietatea un
contract de 0unc.) <n ca4ul n care ad0ini3tratorii au /o3t de3e0na:i dintre 3alaria:ii
3ociet.:ii, contractul individual de 0unc. e3te 3u3pendat pe perioada 0andatului)
>2? Ad0ini3tratorii pot /i revoca:i oricnd de c.tre adunarea general. ordinar. a
ac:ionarilor) <n ca4ul n care revocarea 3urvine /.r. Cu3t. cau4., ad0ini3tratorul e3te
ndrept.:it la plata unor daune6intere3e)
ART) 1*7A2
>1? <n ca4 de vacan:. a unuia 3au a 0ai 0ultor po3turi de ad0ini3trator, dac. prin actul
con3titutiv nu 3e di3pune alt/el, con3iliul de ad0ini3tra:ie procedea4. la nu0irea unor
ad0ini3tratori provi4orii, pn. la ntrunirea adun.rii generale ordinare a ac:ionarilor)
>2? %ac. vacan:a prev.4ut. la alin) >1? deter0in. 3c.derea nu0.rului ad0ini3tratorilor
3u- 0ini0ul legal, ad0ini3tratorii r.0a@i convoac. de ndat. adunarea general. ordinar. a
ac:ionarilor, pentru a co0pleta nu0.rul de 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie)
>*? <n ca4ul n care ad0ini3tratorii nu @i ndepline3c o-liga:ia de a convoca adunarea
general., orice parte intere3at. 3e poate adre3a in3tan:ei pentru a de3e0na per3oana
n3.rcinat. cu convocarea adun.rii generale ordinare a ac:ionarilor, care 3. /ac. nu0irile
nece3are)
>2? !nd e3te un 3ingur ad0ini3trator @i ace3ta vrea 3. renun:e la 0andat, el va tre-ui 3.
convoace adunarea general. ordinar.)
>7? <n ca4 de dece3 3au de i0po3i-ilitate /i4ic. de exercitare a /unc:iei de ad0ini3trator
unic, nu0irea provi4orie 3e va /ace de c.tre cen4ori, n3. adunarea general. ordinar. va /i
convocat. de urgen:. pentru nu0irea de/initiv. a ad0ini3tratorului)
>1? <n ca4ul n care 3ocietatea nu are cen4ori, orice ac:ionar 3e poate adre3a in3tan:ei care
autori4ea4. convocarea adun.rii generale de c.tre ac:ionarul care a /or0ulat cererea 3au de
c.tre alt ac:ionar) #rin aceea@i =ot.rre, in3tan:a apro-. ordinea de 4i, 3ta-ile@te data de
re/erin:. prev.4ut. de art) 12* alin) >2?, data :inerii adun.rii generale @i, dintre ac:ionari,
per3oana care o va pre4ida)
ART) 1*9 BBB A-rogat
ART) 1*9A1
>1? <n ca4ul n care ntr6o 3ocietate pe ac:iuni are loc delegarea atri-u:iilor de conducere
c.tre directori, con/or0 art) 12*, 0aCoritatea 0e0-rilor con3iliului de ad0ini3tra:ie va /i
/or0at. din ad0ini3tratori neexecutivi)
>2? <n n:ele3ul pre4entei legi, 0e0-ri neexecutivi ai con3iliului de ad0ini3tra:ie 3unt cei
care nu au /o3t nu0i:i directori, n con/or0itate cu art) 12*)
ART) 1*9A2
>1? #rin actul con3titutiv 3au prin =ot.rre a adun.rii generale a ac:ionarilor 3e poate
prevedea c. unul 3au 0ai 0ul:i 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie tre-uie 3. /ie
independen:i)
>2? La de3e0narea ad0ini3tratorului independent, adunarea general. a ac:ionarilor va
avea n vedere ur0.toarele criterii
a? 3. nu /ie director al 3ociet.:ii 3au al unei 3ociet.:i controlate de c.tre acea3ta @i 3. nu /i
ndeplinit o a3t/el de /unc:ie n ulti0ii 7 ani8
-? 3. nu /i /o3t 3alariat al 3ociet.:ii 3au al unei 3ociet.:i controlate de c.tre acea3ta ori 3. /i
avut un a3t/el de raport de 0unc. n ulti0ii 7 ani8
33
c? 3. nu pri0ea3c. 3au 3. /i pri0it de la 3ocietate ori de la o 3ocietate controlat. de
acea3ta o re0unera:ie 3upli0entar. 3au alte avantaCe, altele dect cele core3pun4nd calit.:ii
3ale de ad0ini3trator neexecutiv8
d? 3. nu /ie ac:ionar 3e0ni/icativ al 3ociet.:ii8
e? 3. nu ai-. 3au 3. /i avut n ulti0ul an rela:ii de a/aceri cu 3ocietatea ori cu o 3ocietate
controlat. de acea3ta, /ie per3onal, /ie ca a3ociat, ac:ionar, ad0ini3trator, director 3au
3alariat al unei 3ociet.:i care are a3t/el de rela:ii cu 3ocietatea, dac., prin caracterul lor
3u-3tan:ial, ace3tea 3unt de natur. a6i a/ecta o-iectivitatea8
/? 3. nu /ie 3au 3. /i /o3t n ulti0ii * ani auditor /inanciar ori a3ociat 3alariat al actualului
auditor /inanciar al 3ociet.:ii 3au al unei 3ociet.:i controlate de acea3ta8
g? 3. /ie director ntr6o alt. 3ocietate n care un director al 3ociet.:ii e3te ad0ini3trator
neexecutiv8
=? 3. nu /i /o3t ad0ini3trator neexecutiv al 3ociet.:ii 0ai 0ult de * 0andate8
i? 3. nu ai-. rela:ii de /a0ilie cu o per3oan. a/lat. n una dintre 3itua:iile prev.4ute la lit)
a? @i d?)
ART) 1*9 BBB A-rogat
ART) 120 BBB A-rogat
ART) 120A1
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie alege dintre 0e0-rii 3.i un pre@edinte al con3iliului) #rin
actul con3titutiv 3e poate 3tipula c. pre@edintele con3iliului e3te nu0it de adunarea general.
ordinar., care nu0e@te con3iliul)
>2? #re@edintele e3te nu0it pentru o durat. care nu poate dep.@i durata 0andatului 3.u de
ad0ini3trator)
>*? #re@edintele poate /i revocat oricnd de c.tre con3iliul de ad0ini3tra:ie) %ac.
pre@edintele a /o3t nu0it de adunarea general., va putea /i revocat nu0ai de acea3ta)
>2? #re@edintele coordonea4. activitatea con3iliului @i raportea4. cu privire la acea3ta
adun.rii generale a ac:ionarilor) El veg=ea4. la -una /unc:ionare a organelor 3ociet.:ii)
>7? <n ca4ul n care pre@edintele 3e a/l. n i0po3i-ilitate te0porar. de a6@i exercita
atri-u:iile, pe durata 3t.rii re3pective de i0po3i-ilitate con3iliul de ad0ini3tra:ie poate
n3.rcina pe un alt ad0ini3trator cu ndeplinirea /unc:iei de pre@edinte)
ART) 120A2
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie poate crea co0itete con3ultative /or0ate din cel pu:in 2
0e0-ri ai con3iliului @i n3.rcinate cu de3/.@urarea de inve3tiga:ii @i cu ela-orarea de
reco0and.ri pentru con3iliu, n do0enii precu0 auditul, re0unerarea ad0ini3tratorilor,
directorilor, cen4orilor @i per3onalului 3au no0inali4area de candida:i pentru di/eritele
po3turi de conducere) !o0itetele vor nainta con3iliului, n 0od regulat, rapoarte a3upra
activit.:ii lor)
>2? !el pu:in un 0e0-ru al /iec.rui co0itet creat n te0eiul alin) >1? tre-uie 3. /ie
ad0ini3trator neexecutiv independent) !o0itetul de audit @i cel de re0unerare 3unt /or0ate
nu0ai din ad0ini3tratori neexecutivi) !el pu:in un 0e0-ru al co0itetului de audit tre-uie 3.
de:in. experien:. n aplicarea principiilor conta-ile 3au n audit /inanciar)
>*? BBB A-rogat
ART) 121
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie 3e ntrune@te cel pu:in o dat. la * luni)
37
>2? #re@edintele convoac. con3iliul de ad0ini3tra:ie, 3ta-ile@te ordinea de 4i, veg=ea4.
a3upra in/or0.rii adecvate a 0e0-rilor con3iliului cu privire la punctele a/late pe ordinea de
4i @i pre4idea4. ntrunirea)
>*? !on3iliul de ad0ini3tra:ie e3te, de a3e0enea, convocat la cererea 0otivat. a cel pu:in 2
dintre 0e0-rii 3.i 3au a directorului general) <n ace3t ca4, ordinea de 4i e3te 3ta-ilit. de c.tre
autorii cererii) #re@edintele e3te o-ligat 3. dea cur3 unei a3t/el de cereri)
>2? !onvocarea pentru ntrunirea con3iliului de ad0ini3tra:ie va /i tran30i3.
ad0ini3tratorilor cu 3u/icient ti0p nainte de data ntrunirii, ter0enul putnd /i 3ta-ilit prin
deci4ie a con3iliului de ad0ini3tra:ie) !onvocarea va cuprinde data, locul unde 3e va :ine
@edin:a @i ordinea de 4i) A3upra punctelor care nu 3unt prev.4ute pe ordinea de 4i 3e pot lua
deci4ii doar n ca4uri de urgen:.) Actul con3titutiv poate i0pune condi:ii 0ai 3tricte cu privire
la a3pectele regle0entate n pre4entul alineat)
>7? La /iecare @edin:. 3e va ntoc0i un proce36ver-al, care va cuprinde nu0ele
participan:ilor, ordinea deli-er.rilor, deci4iile luate, nu0.rul de voturi ntrunite @i opiniile
3eparate) #roce3ul6ver-al e3te 3e0nat de c.tre pre@edintele de @edin:. @i de c.tre cel pu:in un
alt ad0ini3trator)
ART) 121A1
%irectorii @i cen4orii 3au, dup. ca4, auditorii interni pot /i convoca:i la orice ntrunire a
con3iliului de ad0ini3tra:ie, ntruniri la care ace@tia 3unt o-liga:i 3. participe) Ei nu au drept
de vot, cu excep:ia directorilor care 3unt @i ad0ini3tratori)
ART) 122
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie e3te n3.rcinat cu ndeplinirea tuturor actelor nece3are @i
utile pentru reali4area o-iectului de activitate al 3ociet.:ii, cu excep:ia celor re4ervate de lege
pentru adunarea general. a ac:ionarilor)
>2? !on3iliul de ad0ini3tra:ie are ur0.toarele co0peten:e de -a4., care nu pot /i delegate
directorilor
a? 3ta-ilirea direc:iilor principale de activitate @i de de4voltare ale 3ociet.:ii8
-? 3ta-ilirea politicilor conta-ile @i a 3i3te0ului de control /inanciar, precu0 @i apro-area
plani/ic.rii /inanciare8
c? nu0irea @i revocarea directorilor @i 3ta-ilirea re0unera:iei lor8
d? 3upraveg=erea activit.:ii directorilor8
e? preg.tirea raportului anual, organi4area adun.rii generale a ac:ionarilor @i
i0ple0entarea =ot.rrilor ace3teia8
/? introducerea cererii pentru de3c=iderea procedurii in3olven:ei 3ociet.:ii, potrivit Legii nr)
97+2001 privind procedura in3olven:ei)
>*? %e a3e0enea, nu pot /i delegate directorilor atri-u:iile pri0ite de c.tre con3iliul de
ad0ini3tra:ie din partea adun.rii generale a ac:ionarilor, n con/or0itate cu art) 112)
ART) 12*
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie poate delega conducerea 3ociet.:ii unuia 3au 0ai 0ultor
directori, nu0ind pe unul dintre ei director general)
>2? %irectorii pot /i nu0i:i dintre ad0ini3tratori 3au din a/ara con3iliului de ad0ini3tra:ie)
>*? %ac. prin actul con3titutiv 3au printr6o =ot.rre a adun.rii generale a ac:ionarilor 3e
prevede ace3t lucru, pre@edintele con3iliului de ad0ini3tra:ie al 3ociet.:ii poate /i nu0it @i
director general)
36
>2? <n ca4ul 3ociet.:ilor pe ac:iuni ale c.ror 3itua:ii /inanciare anuale /ac o-iectul unei
o-liga:ii legale de auditare /inanciar., delegarea conducerii 3ociet.:ii n con/or0itate cu alin)
>1? e3te o-ligatorie)
>7? <n n:ele3ul pre4entei legi, director al 3ociet.:ii pe ac:iuni e3te nu0ai acea per3oan.
c.reia i6au /o3t delegate atri-u:ii de conducere a 3ociet.:ii, n con/or0itate cu alin) >1?) Orice
alt. per3oan., indi/erent de denu0irea te=nic. a po3tului ocupat n cadrul 3ociet.:ii, e3te
exclu3. de la aplicarea nor0elor pre4entei legi cu privire la directorii 3ociet.:ii pe ac:iuni)
ART) 12*A1
>1? %irectorii 3unt re3pon3a-ili cu luarea tuturor 0.3urilor a/erente conducerii 3ociet.:ii,
n li0itele o-iectului de activitate al 3ociet.:ii @i cu re3pectarea co0peten:elor exclu3ive
re4ervate de lege 3au de actul con3titutiv con3iliului de ad0ini3tra:ie @i adun.rii generale a
ac:ionarilor)
>2? "odul de organi4are a activit.:ii directorilor poate /i 3ta-ilit prin actul con3titutiv 3au
prin deci4ie a con3iliului de ad0ini3tra:ie)
>*? Orice ad0ini3trator poate 3olicita directorilor in/or0a:ii cu privire la conducerea
operativ. a 3ociet.:ii) %irectorii vor in/or0a con3iliul de ad0ini3tra:ie, n 0od regulat @i
cuprin4.tor, a3upra opera:iunilor ntreprin3e @i a3upra celor avute n vedere)
>2? %irectorii pot /i revoca:i oricnd de c.tre con3iliul de ad0ini3tra:ie) <n ca4ul n care
revocarea 3urvine /.r. Cu3t. cau4., directorul n cau4. e3te ndrept.:it la plata unor daune6
intere3e)
ART) 12*A2
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie repre4int. 3ocietatea n raport cu ter:ii @i n Cu3ti:ie) <n lip3a
unei 3tipula:ii contrare n actul con3titutiv, con3iliul de ad0ini3tra:ie repre4int. 3ocietatea
prin pre@edintele 3.u)
>2? #rin actul con3titutiv, pre@edintele @i unul 3au 0ai 0ul:i ad0ini3tratori pot /i
0puternici:i 3. repre4inte 3ocietatea, ac:ionnd 0preun. 3au 3eparat) O a3t/el de clau4. e3te
opo4a-il. ter:ilor)
>*? #rin acordul lor unani0, ad0ini3tratorii care repre4int. 3ocietatea doar ac:ionnd
0preun. pot 0puternici pe unul dintre ei 3. nc=eie anu0ite opera:iuni 3au tipuri de
opera:iuni)
>2? <n ca4ul n care con3iliul de ad0ini3tra:ie deleag. directorilor atri-u:iile de conducere
a 3ociet.:ii n con/or0itate cu art) 12*, puterea de a repre4enta 3ocietatea apar:ine
directorului general) %i3po4i:iile alin) >2? 6 >2? 3e aplic. directorilor n 0od core3pun4.tor)
!on3iliul de ad0ini3tra:ie p.3trea4. n3. atri-u:ia de repre4entare a 3ociet.:ii n raporturile
cu directorii)
>7? !on3iliul de ad0ini3tra:ie nregi3trea4. la regi3trul co0er:ului nu0ele per3oanelor
0puternicite 3. repre4inte 3ocietatea, 0en:ionnd dac. ele ac:ionea4. 0preun. 3au 3eparat)
Ace3tea depun la regi3trul co0er:ului 3peci0ene de 3e0n.tur.)
ART) 122 BBB A-rogat
ART) 122A1
>1? "e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie @i vor exercita 0andatul cu pruden:a @i diligen:a
unui -un ad0ini3trator)
>2? Ad0ini3tratorul nu ncalc. o-liga:ia prev.4ut. la alin) >1?, dac. n 0o0entul lu.rii
unei deci4ii de a/aceri el e3te n 0od re4ona-il ndrept.:it 3. con3idere c. ac:ionea4. n
intere3ul 3ociet.:ii @i pe -a4a unor in/or0a:ii adecvate)
36
>*? %eci4ie de a/aceri, n 3en3ul pre4entei legi, e3te orice deci4ie de a lua 3au de a nu lua
anu0ite 0.3uri cu privire la ad0ini3trarea 3ociet.:ii)
>2? "e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie @i vor exercita 0andatul cu loialitate, n intere3ul
3ociet.:ii)
>7? "e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie nu vor divulga in/or0a:iile con/iden:iale @i
3ecretele co0erciale ale 3ociet.:ii, la care au acce3 n calitatea lor de ad0ini3tratori) Acea3t.
o-liga:ie le revine @i dup. ncetarea 0andatului de ad0ini3trator)
>1? !on:inutul @i durata o-liga:iilor prev.4ute la alin) >7? 3unt 3tipulate n contractul de
ad0ini3tra:ie)
ART) 122A2
>1? Ad0ini3tratorii 3unt r.3pun4.tori de ndeplinirea tuturor o-liga:iilor, potrivit
prevederilor art) 72 @i 7*)
>2? Ad0ini3tratorii r.3pund /a:. de 3ocietate pentru preCudiciile cau4ate prin actele
ndeplinite de directori 3au de per3onalul ncadrat, cnd dauna nu 36ar /i produ3 dac. ei ar /i
exercitat 3upraveg=erea i0pu3. de ndatoririle /unc:iei lor)
>*? %irectorii vor n@tiin:a con3iliul de ad0ini3tra:ie de toate neregulile con3tatate cu
oca4ia ndeplinirii atri-u:iilor lor)
>2? Ad0ini3tratorii 3unt 3olidar r.3pun4.tori cu predece3orii lor i0edia:i dac., avnd
cuno@tin:. de neregulile 3.vr@ite de ace@tia, nu le co0unic. cen4orilor 3au, dup. ca4,
auditorilor interni @i auditorului /inanciar)
>7? <n 3ociet.:ile care au 0ai 0ul:i ad0ini3tratori r.3punderea pentru actele 3.vr@ite 3au
pentru o0i3iuni nu 3e ntinde @i la ad0ini3tratorii care au /.cut 3. 3e con3e0ne4e, n regi3trul
deci4iilor con3iliului de ad0ini3tra:ie, 0potrivirea lor @i au ncuno@tin:at de3pre acea3ta, n
3cri3, pe cen4ori 3au auditorii interni @i auditorul /inanciar)
ART) 122A*
>1? Ad0ini3tratorul care are ntr6o anu0it. opera:iune, direct 3au indirect, intere3e
contrare intere3elor 3ociet.:ii tre-uie 3. i n@tiin:e4e de3pre acea3ta pe ceilal:i ad0ini3tratori
@i pe cen4ori 3au auditori interni @i 3. nu ia parte la nicio deli-erare privitoare la acea3t.
opera:iune)
>2? Aceea@i o-liga:ie o are ad0ini3tratorul n ca4ul n care, ntr6o anu0it. opera:iune, @tie
c. 3unt intere3ate 3o:ul 3au 3o:ia 3a, rudele ori a/inii 3.i pn. la gradul al IH6lea inclu3iv)
>*? %ac. prevederile actului con3titutiv nu di3pun alt/el, interdic:iile 3ta-ilite la alin) >1? @i
>2?, re/eritoare la participarea, la deli-erarea @i la votul ad0ini3tratorilor, nu 3unt aplica-ile
n ca4ul n care o-iectul votului l con3tituie
a? o/erirea 3pre 3u-3criere, c.tre un ad0ini3trator 3au c.tre per3oanele 0en:ionate la alin)
>2?, de ac:iuni 3au o-liga:iuni ale 3ociet.:ii8
-? acordarea de c.tre ad0ini3trator 3au de per3oanele 0en:ionate la alin) >2? a unui
0pru0ut ori con3tituirea unei garan:ii n /avoarea 3ociet.:ii)
>2? Ad0ini3tratorul care nu a re3pectat prevederile alin) >1? @i >2? r.3punde pentru daunele
care au re4ultat pentru 3ocietate)
ART) 122A2
>1? E3te inter4i3. creditarea de c.tre 3ocietate a ad0ini3tratorilor ace3teia, prin
inter0ediul unor opera:iuni precu0
a? acordarea de 0pru0uturi ad0ini3tratorilor8
3<
-? acordarea de avantaCe /inanciare ad0ini3tratorilor cu oca4ia 3au ulterior nc=eierii de
c.tre 3ocietate cu ace@tia de opera:iuni de livrare de -unuri, pre3t.ri de 3ervicii 3au executare
de lucr.ri8
c? garantarea direct. ori indirect., n tot 3au n parte, a oric.ror 0pru0uturi acordate
ad0ini3tratorilor, conco0itent. ori ulterioar. acord.rii 0pru0utului8
d? garantarea direct. ori indirect., n tot 3au n parte, a execut.rii de c.tre ad0ini3tratori
a oric.ror alte o-liga:ii per3onale ale ace3tora /a:. de ter:e per3oane8
e? do-ndirea cu titlu onero3 ori plata, n tot 3au n parte, a unei crean:e ce are drept o-iect
un 0pru0ut acordat de o ter:. per3oan. ad0ini3tratorilor ori o alt. pre3ta:ie per3onal. a
ace3tora)
>2? #revederile alin) >1? 3unt aplica-ile @i opera:iunilor n care 3unt intere3a:i 3o:ul 3au
3o:ia, rudele ori a/inii pn. la gradul al IH6lea inclu3iv ai ad0ini3tratorului8 de a3e0enea,
dac. opera:iunea prive@te o 3ocietate civil. 3au co0ercial. la care una dintre per3oanele
anterior 0en:ionate e3te ad0ini3trator ori de:ine, 3ingur. 3au 0preun. cu una dintre
per3oanele 3u360en:ionate, o cot. de cel pu:in 20E din valoarea capitalului 3ocial 3u-3cri3)
>*? #revederile alin) >1? nu 3e aplic.
a? n ca4ul opera:iunilor a c.ror valoare exigi-il. cu0ulat. e3te in/erioar. ec=ivalentului
n lei al 3u0ei de 7)000 de euro8
-? n ca4ul n care opera:iunea e3te nc=eiat. de 3ocietate n condi:iile exercit.rii curente a
activit.:ii 3ale, iar clau4ele opera:iunii nu 3unt 0ai /avora-ile per3oanelor prev.4ute la alin)
>1? @i >2? dect cele pe care, n 0od o-i@nuit, 3ocietatea le practic. /a:. de ter:e per3oane)
ART) 127 BBB A-rogat
ART) 121 BBB A-rogat
ART) 127 BBB A-rogat
ART) 129 BBB A-rogat
ART) 129 BBB A-rogat
ART) 170
>1? %ac. prin actul con3titutiv nu 3e di3pune alt/el @i 3u- re4erva di3po4i:iilor art) 22A1, 3u-
3anc:iunea nulit.:ii, ad0ini3tratorul va putea, n nu0e propriu, 3. n3tr.ine4e, re3pectiv 3.
do-ndea3c., -unuri c.tre 3au de la 3ocietate, avnd o valoare de pe3te 10E din valoarea
activelor nete ale 3ociet.:ii, nu0ai dup. o-:inerea apro-.rii adun.rii generale extraordinare,
n condi:iile prev.4ute la art) 117)
>1A1? BBB A-rogat
'.( 8revederile alin. '1( se aplic ,i operaiunilor de 0nc9iriere sau leasin%.
'3( Caloarea prev$ut la alin. '1( se va calcula prin raportare la situaia *inanciar aprobat
pentru anul *inanciar precedent celui 0n care are loc operaiunea ori+ dup ca$+ la valoarea
capitalului social subscris+ dac o asemenea situaie *inanciar nu a *ost 0nc pre$entat ,i
aprobat.
'7( 8revederile pre$entului articol sunt aplicabile ,i operaiunilor 0n care una dintre pri
este soul administratorului ori rud sau a*in+ p1n la %radul al patrulea inclusiv+ al acestuia3 de
asemenea+ dac operaiunea este 0nc9eiat cu o societate civil sau comercial la care una
dintre persoanele anterior menionate este administrator sau director ori deine+ sin%ur sau
0mpreun+ o cot de cel puin .0D din valoarea capitalului social subscris+ cu e@cepia ca$ului
0n care una dintre societile comerciale respective este *iliala celeilalte.
ART) 171 BBB A-rogat
ART) 172
3>
>1? %irectorii 3unt r.3pun4.tori pentru nendeplinirea ndatoririlor lor) #revederile art)
1*7A1 alin) >*?, ale art) 122A1, 122A*, 122A2, 170 @i ale art) 17*A12 alin) >2? 3e aplic.
directorilor n acelea@i condi:ii ca @i ad0ini3tratorilor)
>2? Re0unera:ia directorilor, o-:inut. n te0eiul contractului de 0andat, e3te a3i0ilat. din
punct de vedere /i3cal veniturilor din 3alarii @i 3e i0po4itea4. potrivit legi3la:iei n 0aterie)
>*? #rin derogare de la art) 7 din Legea nr) 19+2000 privind 3i3te0ul pu-lic de pen3ii @i alte
drepturi de a3igur.ri 3ociale, cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, re0unera:ia
directorilor o-:inut. n te0eiul contractului de 0andat e3te a3i0ilat. 3alariului, din punctul
de vedere al o-liga:iilor decurgnd pentru director @i 3ocietatea co0ercial. din legi3la:ia
privind 3i3te0ul pu-lic de pen3ii @i alte drepturi de a3igur.ri 3ociale, inclu3iv dreptul de
a3igurare pentru accidente de 0unc. @i -oli pro/e3ionale, legi3la:ia privind 3i3te0ul
a3igur.rilor pentru @o0aC @i 3ti0ularea ocup.rii /or:ei de 0unc., precu0 @i din legi3la:ia
privind a3igur.rile de 3.n.tate)
ART) 172A1
"icrontreprinderile @i ntreprinderile 0ici, n 3en3ul art) 2 alin) >1? lit) a? @i -? din Legea
nr) *21+2002 privind 3ti0ularea n/iin:.rii @i de4volt.rii ntreprinderilor 0ici @i 0iClocii, cu
0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, pot deroga de la prevederile art) 1*7 alin) >2?, art)
1*9A1 alin) >1?, art) 120A2 alin) >2? @i ale art) 12* alin) >2?)
DJGDE!(IJ$EA a II6a
Di3te0ul duali3t
ART) 17*
>1? #rin actul con3titutiv 3e poate 3tipula c. 3ocietatea pe ac:iuni e3te ad0ini3trat. de un
directorat @i de un con3iliu de 3upraveg=ere, n con/or0itate cu prevederile pre4entei
3u-3ec:iuni)
>2? Actul con3titutiv poate /i 0odi/icat n cur3ul exi3ten:ei 3ociet.:ii prin =ot.rre a
adun.rii generale extraordinare a ac:ionarilor, n vederea introducerii 3au a eli0in.rii unei
a3t/el de prevederi)
>*? #revederile pre4entei legi privitoare la cen4ori nu 3unt aplica-ile 3ociet.:ilor care
optea4. pentru 3i3te0ul duali3t de ad0ini3trare)
A) %irectoratul
ART) 17*A1
>1? !onducerea 3ociet.:ii pe ac:iuni revine n exclu3ivitate directoratului, care ndepline@te
actele nece3are @i utile pentru reali4area o-iectului de activitate al 3ociet.:ii, cu excep:ia
celor re4ervate de lege n 3arcina con3iliului de 3upraveg=ere @i a adun.rii generale a
ac:ionarilor)
>2? %irectoratul @i exercit. atri-u:iile 3u- controlul con3iliului de 3upraveg=ere)
>*? %irectoratul e3te /or0at din unul 3au 0ai 0ul:i 0e0-ri, nu0.rul ace3tora /iind
totdeauna i0par)
>2? !nd e3te un 3ingur 0e0-ru, ace3ta poart. denu0irea de director general unic) <n
ace3t ca4, di3po4i:iile art) 1*7 alin) >*? 3e aplic. n 0od core3pun4.tor)
>7? <n ca4ul 3ociet.:ilor pe ac:iuni ale c.ror 3itua:ii /inanciare anuale /ac o-iectul unei
o-liga:ii legale de auditare, directoratul e3te /or0at din cel pu:in * 0e0-ri)
ART) 17*A2
39
>1? %e3e0narea 0e0-rilor directoratului revine con3iliului de 3upraveg=ere, care atri-uie
totodat. unuia dintre ei /unc:ia de pre@edinte al directoratului)
>2? Actul con3titutiv deter0in. durata 0andatului directoratului, n li0itele prev.4ute la
art) 17*A12)
>*? "e0-rii directoratului nu pot /i conco0itent 0e0-ri ai con3iliului de 3upraveg=ere)
>2? "e0-rii directoratului pot /i revoca:i oricnd de c.tre con3iliul de 3upraveg=ere) Actul
con3titutiv poate prevedea c. ei pot /i revoca:i @i de c.tre adunarea general. ordinar. a
ac:ionarilor) %ac. revocarea lor 3urvine /.r. Cu3t. cau4., 0e0-rii directoratului 3unt
ndrept.:i:i la plata unor daune6intere3e)
>7? <n ca4 de vacan:. a unui po3t de 0e0-ru al directoratului, con3iliul de 3upraveg=ere va
proceda /.r. ntr4iere la de3e0narea unui nou 0e0-ru, pe durata r.0a3. pn. la expirarea
0andatului directoratului)
>1? !u privire la drepturile @i o-liga:iile 0e0-rilor directoratului, art) 1*7A1 alin) >*?, art)
122A1, art) 122A2 alin) >1?, >2? @i >7?, art) 122A*, art) 122A2, art) 170 @i art) 172 3e aplic. n
0od core3pun4.tor)
ART) 17*A*
>1? %irectoratul repre4int. 3ocietatea n raport cu ter:ii @i n Cu3ti:ie)
>2? <n lip3a unei 3tipula:ii contrare n actul con3titutiv, 0e0-rii directoratului repre4int.
3ocietatea doar ac:ionnd 0preun.)
>*? <n 3itua:ia n care 0e0-rii directoratului repre4int. 3ocietatea doar ac:ionnd
0preun., prin acordul lor unani0, ace@tia l pot 0puternici pe unul dintre ei 3. nc=eie
anu0ite opera:iuni 3au tipuri de opera:iuni)
>2? !on3iliul de 3upraveg=ere repre4int. 3ocietatea n raporturile cu directoratul)
>7? %irectoratul nregi3trea4. la regi3trul co0er:ului nu0ele 0e0-rilor 3.i, 0en:ionnd
dac. ei ac:ionea4. 0preun. 3au 3eparat) Ace@tia vor depune la regi3trul co0er:ului
3peci0ene de 3e0n.tur.)
ART) 17*A2
>1? !el pu:in o dat. la * luni, directoratul pre4int. un raport 3cri3 con3iliului de
3upraveg=ere cu privire la conducerea 3ociet.:ii, cu privire la activitatea ace3teia @i la
po3i-ila 3a evolu:ie)
>2? #e lng. in/or0area periodic. prev.4ut. la alin) >1?, directoratul co0unic. n ti0p util
con3iliului de 3upraveg=ere orice in/or0a:ie cu privire la eveni0entele ce ar putea avea o
in/luen:. 3e0ni/icativ. a3upra 3itua:iei 3ociet.:ii)
>*? !on3iliul de 3upraveg=ere poate 3olicita directoratului orice in/or0a:ii pe care le
con3ider. nece3are pentru exercitarea atri-u:iilor 3ale de control @i poate e/ectua veri/ic.ri @i
inve3tiga:ii core3pun4.toare)
>2? &iecare 0e0-ru al con3iliului de 3upraveg=ere are acce3 la in/or0a:iile tran30i3e
con3iliului)
ART) 17*A7
>1? %irectoratul naintea4. con3iliului de 3upraveg=ere 3itua:iile /inanciare anuale @i
raportul 3.u anual, i0ediat dup. ela-orarea ace3tora)
>2? Totodat., directoratul naintea4. con3iliului de 3upraveg=ere propunerea 3a detaliat.
cu privire la di3tri-uirea pro/itului re4ultat din -ilan:ul exerci:iului /inanciar, pe care
inten:ionea4. 3. o pre4inte adun.rii generale)
>*? %i3po4i:iile art) 17*A2 alin) >2? 3e aplic. n 0od core3pun4.tor)
70
G) !on3iliul de 3upraveg=ere
ART) 17*A1
>1? "e0-rii con3iliului de 3upraveg=ere 3unt nu0i:i de c.tre adunarea general. a
ac:ionarilor, cu excep:ia pri0ilor 0e0-ri, care 3unt nu0i:i prin actul con3titutiv)
>2? !andida:ii pentru po3turile de 0e0-ru n con3iliul de 3upraveg=ere 3unt no0inali4a:i
de c.tre 0e0-rii exi3ten:i ai con3iliului 3au de c.tre ac:ionari)
>*? $u0.rul 0e0-rilor con3iliului de 3upraveg=ere e3te 3ta-ilit prin actul con3titutiv)
Ace3ta nu poate /i 0ai 0ic de * @i nici 0ai 0are de 11)
>2? "e0-rii con3iliului de 3upraveg=ere pot /i revoca:i oricnd de adunarea general. a
ac:ionarilor, cu o 0aCoritate de cel pu:in dou. trei0i din nu0.rul voturilor ac:ionarilor
pre4en:i)
>7? !on3iliul de 3upraveg=ere alege dintre 0e0-rii 3.i un pre@edinte al con3iliului)
ART) 17*A7
>1? <n ca4ul vacan:ei unui po3t de 0e0-ru n con3iliul de 3upraveg=ere, con3iliul poate
proceda la nu0irea unui 0e0-ru provi4oriu, pn. la ntrunirea adun.rii generale)
>2? %ac. vacan:a 0en:ionat. la alin) >1? deter0in. 3c.derea nu0.rului 0e0-rilor
con3iliului de 3upraveg=ere 3u- 0ini0ul legal, directoratul tre-uie 3. convoace /.r.
ntr4iere adunarea general. pentru co0pletarea locurilor vacante)
>*? <n ca4ul n care directoratul nu @i ndepline@te o-liga:ia de a convoca adunarea
general. n con/or0itate cu alin) >2?, orice parte intere3at. 3e poate adre3a in3tan:ei pentru a
de3e0na per3oana n3.rcinat. cu convocarea adun.rii generale ordinare a ac:ionarilor, care
3. /ac. nu0irile nece3are)
ART) 17*A9
>1? "e0-rii con3iliului de 3upraveg=ere nu pot /i conco0itent 0e0-ri ai directoratului) %e
a3e0enea, ei nu pot cu0ula calitatea de 0e0-ru n con3iliul de 3upraveg=ere cu cea de
3alariat al 3ociet.:ii)
>2? #rin actul con3titutiv 3au prin =ot.rre a adun.rii generale a ac:ionarilor 3e pot 3ta-ili
condi:ii 3peci/ice de pro/e3ionali30 @i independen:. pentru 0e0-rii con3iliului de
3upraveg=ere) <n aprecierea independen:ei unui 0e0-ru al con3iliului de 3upraveg=ere vor /i
avute n vedere criteriile prev.4ute la art) 1*9A2 alin) >2?)
>*? !u privire la drepturile @i o-liga:iile 0e0-rilor con3iliului de 3upraveg=ere, di3po4i:iile
art) 122A1, art) 122A2 alin) >1? @i >7?, ale art) 122A*, 122A2 @i 170 3e aplic. n 0od
core3pun4.tor)
ART) 17*A9
>1? !on3iliul de 3upraveg=ere are ur0.toarele atri-u:ii principale
a? exercit. controlul per0anent a3upra conducerii 3ociet.:ii de c.tre directorat8
-? nu0e@te @i revoc. 0e0-rii directoratului8
c? veri/ic. con/or0itatea cu legea, cu actul con3titutiv @i cu =ot.rrile adun.rii generale a
opera:iunilor de conducere a 3ociet.:ii8
d? raportea4. cel pu:in o dat. pe an adun.rii generale a ac:ionarilor cu privire la
activitatea de 3upraveg=ere de3/.@urat.)
>2? <n ca4uri excep:ionale, cnd intere3ul 3ociet.:ii o cere, con3iliul de 3upraveg=ere poate
convoca adunarea general. a ac:ionarilor)
>*? !on3iliului de 3upraveg=ere nu i pot /i tran3/erate atri-u:ii de conducere a 3ociet.:ii)
!u toate ace3tea, n actul con3titutiv 3e poate prevedea c. anu0ite tipuri de opera:iuni nu pot
/i e/ectuate dect cu acordul con3iliului) <n ca4ul n care con3iliul nu @i d. acordul pentru o
71
a3t/el de opera:iune, directoratul poate cere acordul adun.rii generale ordinare) Kot.rrea
adun.rii generale cu privire la un a3e0enea acord e3te dat. cu o 0aCoritate de * p.tri0i din
nu0.rul voturilor ac:ionarilor pre4en:i) Actul con3titutiv nu poate 3ta-ili o alt. 0aCoritate @i
nici 3tipula alte condi:ii)
ART) 17*A10
>1? !on3iliul de 3upraveg=ere poate crea co0itete con3ultative, /or0ate din cel pu:in 2
0e0-ri ai con3iliului @i n3.rcinate cu de3/.@urarea de inve3tiga:ii @i cu ela-orarea de
reco0and.ri pentru con3iliu, n do0enii precu0 auditul, re0unerarea 0e0-rilor
directoratului @i ai con3iliului de 3upraveg=ere @i a per3onalului, 3au no0inali4area de
candida:i pentru di/eritele po3turi de conducere) !o0itetele vor nainta con3iliului n 0od
regulat rapoarte a3upra activit.:ii lor)
>2? #re@edintele directoratului poate /i nu0it 0e0-ru n co0itetul de no0inali4are creat de
con3iliul de 3upraveg=ere, /.r. ca prin acea3ta 3. do-ndea3c. calitatea de 0e0-ru n
con3iliu)
>*? !el pu:in un 0e0-ru al /iec.rui co0itet creat n te0eiul alin) >1? tre-uie 3. /ie 0e0-ru
independent al con3iliului de 3upraveg=ere) !el pu:in un 0e0-ru al co0itetului de audit
tre-uie 3. de:in. experien:. relevant. n aplicarea principiilor conta-ile 3au n audit
/inanciar)
>2? BBB A-rogat
ART) 17*A11
>1? !on3iliul de 3upraveg=ere 3e ntrune@te cel pu:in o dat. la * luni) #re@edintele
convoac. con3iliul de 3upraveg=ere @i pre4idea4. ntrunirea)
>2? !on3iliul de 3upraveg=ere e3te convocat n orice 0o0ent la cererea 0otivat. a cel pu:in
2 dintre 0e0-rii con3iliului 3au la cererea directoratului) !on3iliul 3e va ntruni n cel 0ult
17 4ile de la convocare)
>*? %ac. pre@edintele nu d. cur3 cererii de convocare a con3iliului n con/or0itate cu
di3po4i:iile alin) >2?, autorii cererii pot convoca ei n@i@i con3iliul, 3ta-ilind ordinea de 4i a
@edin:ei)
>2? "e0-rii directoratului pot /i convoca:i la ntrunirile con3iliului de 3upraveg=ere) Ei nu
au drept de vot n con3iliu)
>7? La /iecare @edin:. 3e va ntoc0i un proce36ver-al, care va cuprinde nu0ele
participan:ilor, ordinea de 4i, ordinea deli-er.rilor, deci4iile luate, nu0.rul de voturi ntrunite
@i opiniile 3eparate) #roce3ul6ver-al e3te 3e0nat de c.tre pre@edintele de @edin:. @i de c.tre
cel pu:in un alt 0e0-ru pre4ent al con3iliului)
DJGDE!(IJ$EA a III6a
%i3po4i:ii co0une pentru 3i3te0ul unitar @i 3i3te0ul duali3t
ART) 17*A12
>1? %urata 0andatului ad0ini3tratorilor, re3pectiv al 0e0-rilor directoratului @i ai
con3iliului de 3upraveg=ere, e3te 3ta-ilit. prin actul con3titutiv, ea neputnd dep.@i 2 ani) Ei
3unt reeligi-ili, cnd prin actul con3titutiv nu 3e di3pune alt/el)
>2? %urata 0andatului pri0ilor 0e0-ri ai con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv al
pri0ilor 0e0-ri ai con3iliului de 3upraveg=ere, nu poate dep.@i 2 ani)
7.
>*? #entru ca nu0irea unui ad0ini3trator, re3pectiv a unui 0e0-ru al directoratului 3au al
con3iliului de 3upraveg=ere, 3. /ie vala-il. din punct de vedere Curidic, per3oana nu0it.
tre-uie 3. o accepte n 0od expre3)
>2? #er3oana nu0it. n una dintre /unc:iile prev.4ute la alin) >*? tre-uie 3. /ie a3igurat.
pentru r.3pundere pro/e3ional.)
ART) 17*A1*
>1? %irectorii 3ociet.:ii pe ac:iuni, n 3i3te0ul unitar, re3pectiv 0e0-rii directoratului, n
3i3te0ul duali3t, 3unt per3oane /i4ice)
>2? O per3oan. Curidic. poate /i nu0it. ad0ini3trator 3au 0e0-ru al con3iliului de
3upraveg=ere al unei 3ociet.:i pe ac:iuni) Odat. cu acea3t. nu0ire, per3oana Curidic. e3te
o-ligat. 3. @i de3e0ne4e un repre4entant per0anent, per3oan. /i4ic.) Ace3ta e3te 3upu3
acelora@i condi:ii @i o-liga:ii @i are aceea@i r.3pundere civil. @i penal. ca @i un ad0ini3trator
3au 0e0-ru al con3iliului de 3upraveg=ere, per3oan. /i4ic., ce ac:ionea4. n nu0e propriu,
/.r. ca prin acea3ta per3oana Curidic. pe care o repre4int. 3. /ie exonerat. de r.3pundere
3au 3. i 3e 0ic@ore4e r.3punderea 3olidar.) !nd per3oana Curidic. @i revoc. repre4entantul,
ea are o-liga:ia 3. nu0ea3c. n acela@i ti0p un nlocuitor)
ART) 17*A12 BBB A-rogat
ART) 17*A17
%irectorii unei 3ociet.:i pe ac:iuni, n 3i3te0ul unitar, @i 0e0-rii directoratului, n 3i3te0ul
duali3t, nu vor putea /i, /.r. autori4area con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv a con3iliului
de 3upraveg=ere, directori, ad0ini3tratori, 0e0-ri ai directoratului ori ai con3iliului de
3upraveg=ere, cen4ori 3au, dup. ca4, auditori interni ori a3ocia:i cu r.3pundere neli0itat., n
alte 3ociet.:i concurente 3au avnd acela@i o-iect de activitate, nici nu pot exercita acela@i
co0er: 3au altul concurent, pe cont propriu 3au al altei per3oane, 3u- pedeap3a revoc.rii @i
r.3punderii pentru daune)
ART) 17*A11
>1? O per3oan. /i4ic. poate exercita conco0itent cel 0ult 7 0andate de ad0ini3trator
@i+3au de 0e0-ru al con3iliului de 3upraveg=ere n 3ociet.:i pe ac:iuni al c.ror 3ediu 3e a/l.
pe teritoriul Ro0niei) Acea3t. prevedere 3e aplic. n aceea@i 0.3ur. per3oanei /i4ice
ad0ini3trator 3au 0e0-ru al con3iliului de 3upraveg=ere, ct @i per3oanei /i4ice repre4entant
per0anent al unei per3oane Curidice ad0ini3trator ori 0e0-ru al con3iliului de
3upraveg=ere)
>2? Interdic:ia prev.4ut. la alin) >1? nu 3e re/er. la ca4urile cnd cel ale3 n con3iliul de
ad0ini3tra:ie 3au n con3iliul de 3upraveg=ere e3te proprietar a cel pu:in o p.tri0e din totalul
ac:iunilor 3ociet.:ii 3au e3te 0e0-ru n con3iliul de ad0ini3tra:ie ori n con3iliul de
3upraveg=ere al unei 3ociet.:i pe ac:iuni ce de:ine p.tri0ea ar.tat.)
>*? #er3oana care ncalc. prevederile pre4entului articol e3te o-ligat. 3. de0i3ione4e din
/unc:iile de 0e0-ru al con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au al con3iliului de 3upraveg=ere care
dep.@e3c nu0.rul 0axi0 de 0andate prev.4ute la alin) >1?, n ter0en de o lun. de la data
apari:iei 3itua:iei de inco0pati-ilitate) La expirarea ace3tei perioade, el va pierde 0andatul
o-:inut prin dep.@irea nu0.rului legal de 0andate, n ordinea cronologic. a nu0irilor, @i va
/i o-ligat la re3tituirea re0unera:iei @i a altor -ene/icii pri0ite c.tre 3ocietatea n care a
exercitat ace3t 0andat) %eli-er.rile @i deci4iile la care el a luat parte n exercitarea
0andatului re3pectiv r.0n vala-ile)
ART) 17*A17
73
<nainte de a /i nu0it. director 3au ad0ini3trator, re3pectiv 0e0-ru al directoratului 3au al
con3iliului de 3upraveg=ere ntr6o 3ocietate pe ac:iuni, per3oana no0inali4at. va in/or0a
organul 3ociet.:ii n3.rcinat cu nu0irea 3a cu privire la orice a3pecte relevante din
per3pectiva prevederilor art) 17*A17 @i 17*A11)
ART) 17*A19
>1? Re0unera:ia 0e0-rilor con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au ai con3iliului de 3upraveg=ere
e3te 3ta-ilit. prin actul con3titutiv 3au prin =ot.rre a adun.rii generale a ac:ionarilor)
>2? Re0unera:ia 3upli0entar. a 0e0-rilor con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au ai con3iliului
de 3upraveg=ere n3.rcina:i cu /unc:ii 3peci/ice n cadrul organului re3pectiv, precu0 @i
re0unera:ia directorilor, n 3i3te0ul unitar, ori a 0e0-rilor directoratului, n 3i3te0ul duali3t,
3unt 3ta-ilite de con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv de con3iliul de 3upraveg=ere) Actul
con3titutiv 3au adunarea general. a ac:ionarilor /ixea4. li0itele generale ale tuturor
re0unera:iilor acordate n ace3t /el)
>*? Orice alte avantaCe pot /i acordate nu0ai n con/or0itate cu alin) >1? @i >2?)
>2? Adunarea general., re3pectiv con3iliul de ad0ini3tra:ie 3au con3iliul de 3upraveg=ere
@i, dac. e3te ca4ul, co0itetul de re0unerare 3e vor a3igura, la 3ta-ilirea re0unera:iilor 3au a
altor avantaCe, c. ace3tea 3unt Cu3ti/icate n raport cu ndatoririle 3peci/ice ale per3oanelor
re3pective @i cu 3itua:ia econo0ic. a 3ociet.:ii)
ART) 17*A19
!on3iliul de ad0ini3tra:ie va 3olicita o/iciului regi3trului co0er:ului nregi3trarea nu0irii
directorilor, precu0 @i a oric.rei 3c=i0-.ri n per3oana ad0ini3tratorilor 3au directorilor @i
pu-licarea ace3tor date n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a) Aceea@i o-liga:ie
revine directoratului cu privire la nregi3trarea pri0ilor 0e0-ri ai directoratului @i a oric.rei
3c=i0-.ri n per3oana 0e0-rilor directoratului 3au a 0e0-rilor con3iliului de 3upraveg=ere)
ART) 17*A20
>1? #entru validitatea deci4iilor con3iliului de ad0ini3tra:ie, ale directoratului 3au ale
con3iliului de 3upraveg=ere e3te nece3ar. pre4en:a a cel pu:in Cu0.tate din nu0.rul
0e0-rilor /iec.ruia dintre ace3te organe, dac. prin actul con3titutiv nu 3e prevede un nu0.r
0ai 0are)
>2? %eci4iile n cadrul con3iliului de ad0ini3tra:ie, al directoratului 3au al con3iliului de
3upraveg=ere 3e iau cu votul 0aCorit.:ii 0e0-rilor pre4en:i) %eci4iile cu privire la nu0irea
3au revocarea pre@edin:ilor ace3tor organe 3e iau cu votul 0aCorit.:ii 0e0-rilor con3iliului)
>*? "e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, ai directoratului 3au ai con3iliului de
3upraveg=ere pot /i repre4enta:i la ntrunirile organului re3pectiv doar de c.tre al:i 0e0-ri ai
3.i) Jn 0e0-ru pre4ent poate repre4enta un 3ingur 0e0-ru a-3ent)
>2? Actul con3titutiv poate di3pune c. participarea la reuniunile con3iliului de
ad0ini3tra:ie, ale directoratului 3au ale con3iliului de 3upraveg=ere poate avea loc @i prin
inter0ediul 0iCloacelor de co0unicare la di3tan:., preci4nd /elul ace3tora) Totodat., actul
con3titutiv poate li0ita /elul deci4iilor care pot /i luate n ace3te condi:ii @i poate prevedea un
drept de a 3e opune la o a3t/el de procedur. n /avoarea unui nu0.r deter0inat de 0e0-ri ai
organului re3pectiv)
>7? "iCloacele de co0unicare la di3tan:. prev.4ute la alin) >2? tre-uie 3. ntrunea3c.
condi:iile te=nice nece3are pentru identi/icarea participan:ilor, participarea e/ectiv. a
ace3tora la @edin:a con3iliului @i retran30iterea deli-er.rilor n 0od continuu)
>1? %ac. actul con3titutiv nu di3pune alt/el, pre@edintele con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au al
con3iliului de 3upraveg=ere va avea votul deci3iv n ca4 de paritate a voturilor) $u poate avea
77
vot deci3iv pre@edintele con3iliului de ad0ini3tra:ie care e3te, n acela@i ti0p, director al
3ociet.:ii)
>7? %ac. pre@edintele n /unc:ie al con3iliului de ad0ini3tra:ie, al directoratului 3au al
con3iliului de 3upraveg=ere nu poate 3au i e3te inter4i3 3. participe la vot n cadrul organului
re3pectiv, ceilal:i 0e0-ri vor putea alege un pre@edinte de @edin:., avnd acelea@i drepturi ca
pre@edintele n /unc:ie)
>9? <n ca4 de paritate de voturi @i dac. pre@edintele nu -ene/icia4. de vot deci3iv,
propunerea 3upu3. votului 3e con3ider. re3pin3.)
ART) 17*A21
>1? Actul con3titutiv poate di3pune c., n ca4uri excep:ionale, Cu3ti/icate prin urgen:a
3itua:iei @i prin intere3ul 3ociet.:ii, deci4iile con3iliului de ad0ini3tra:ie 3au ale directoratului
pot /i luate prin votul unani0 expri0at n 3cri3 al 0e0-rilor, /.r. a 0ai /i nece3ar. o
ntrunire a re3pectivului organ)
>2? $u 3e poate recurge la procedura prev.4ut. la alin) >1? n ca4ul deci4iilor con3iliului de
ad0ini3tra:ie 3au ale directoratului re/eritoare la 3itua:iile /inanciare anuale ori la capitalul
autori4at)
ART) 17*A22
!on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, va putea 3. nc=eie acte Curidice n
nu0ele @i n contul 3ociet.:ii, prin care 3. do-ndea3c. -unuri pentru acea3ta 3au 3.
n3tr.ine4e, 3. nc=irie4e, 3. 3c=i0-e ori 3. con3tituie n garan:ie -unuri a/late n patri0oniul
3ociet.:ii, a c.ror valoare dep.@e@te Cu0.tate din valoarea conta-il. a activelor 3ociet.:ii la
data nc=eierii actului Curidic, nu0ai cu apro-area adun.rii generale a ac:ionarilor, dat. n
condi:iile art) 117)
ART) 17*A2*
%irectorii @i 0e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv 0e0-rii directoratului @i cei ai
con3iliului de 3upraveg=ere, 3unt o-liga:i 3. participe la adun.rile generale ale ac:ionarilor)
ART) 17*A22
>1? %ac. con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, con3tat. c., n ur0a unor
pierderi, 3ta-ilite prin 3itua:iile /inanciare anuale apro-ate con/or0 legii, activul net al
3ociet.:ii, deter0inat ca di/eren:. ntre totalul activelor @i totalul datoriilor ace3teia, 36a
di0inuat la 0ai pu:in de Cu0.tate din valoarea capitalului 3ocial 3u-3cri3, va convoca de
ndat. adunarea general. extraordinar. pentru a decide dac. 3ocietatea tre-uie 3. /ie
di4olvat.)
>2? #rin actul con3titutiv 3e poate 3ta-ili ca adunarea general. extraordinar. 3. /ie
convocat. c=iar @i n ca4ul unei di0inu.ri a activului net 0ai pu:in 3e0ni/icativ. dect cea
prev.4ut. la alin) >1?, 3ta-ilindu63e ace3t nivel 0ini0 al activului net prin raportare la
capitalul 3ocial 3u-3cri3)
>*? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, va pre4enta adun.rii generale
extraordinare ntrunite potrivit alin) >1? un raport cu privire la 3itua:ia patri0onial. a
3ociet.:ii, n3o:it de o-3erva:ii ale cen4orilor 3au, dup. ca4, ale auditorilor interni) Ace3t
raport tre-uie depu3 la 3ediul 3ociet.:ii cu cel pu:in o 3.pt.0n. nainte de data adun.rii
generale, pentru a putea /i con3ultat de orice ac:ionar intere3at) <n cadrul adun.rii generale
extraordinare, con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, i va in/or0a pe ac:ionari cu
privire la orice /apte relevante 3urvenite dup. redactarea raportului 3cri3)
>2? %ac. adunarea general. extraordinar. nu =ot.r.@te di4olvarea 3ociet.:ii, atunci
3ocietatea e3te o-ligat. ca, cel tr4iu pn. la nc=eierea exerci:iului /inanciar ulterior celui n
76
care au /o3t con3tatate pierderile @i 3u- re4erva di3po4i:iilor art) 10, 3. procede4e la
reducerea capitalului 3ocial cu un cuantu0 cel pu:in egal cu cel al pierderilor care nu au
putut /i acoperite din re4erve, dac. n ace3t interval activul net al 3ociet.:ii nu a /o3t
recon3tituit pn. la nivelul unei valori cel pu:in egale cu Cu0.tate din capitalul 3ocial)
>7? <n ca4ul nentrunirii adun.rii generale extraordinare n con/or0itate cu alin) >1? 3au
dac. adunarea general. extraordinar. nu a putut deli-era vala-il nici n a doua convocare,
orice per3oan. intere3at. 3e poate adre3a in3tan:ei pentru a cere di4olvarea 3ociet.:ii)
%i4olvarea poate /i cerut. @i n ca4ul n care o-liga:ia i0pu3. 3ociet.:ii potrivit alin) >2? nu
e3te re3pectat.) <n oricare dintre ace3te ca4uri, in3tan:a poate acorda 3ociet.:ii un ter0en ce
nu poate dep.@i 1 luni pentru regulari4area 3itua:iei) Docietatea nu va /i di4olvat. dac.
recon3tituirea activului net pn. la nivelul unei valori cel pu:in egale cu Cu0.tate din
capitalul 3ocial are loc pn. n 0o0entul r.0nerii irevoca-ile a =ot.rrii Cudec.tore@ti de
di4olvare)
ART) 172 BBB A-rogat
ART) 177
>1? Ac:iunea n r.3pundere contra /ondatorilor, ad0ini3tratorilor, directorilor, re3pectiv a
0e0-rilor directoratului @i con3iliului de 3upraveg=ere, precu0 @i a cen4orilor 3au
auditorilor /inanciari, pentru daune cau4ate 3ociet.:ii de ace@tia prin nc.lcarea ndatoririlor
lor /a:. de 3ocietate, apar:ine adun.rii generale, care va decide cu 0aCoritatea prev.4ut. la
art) 112)
>2? Adunarea general. de3e0nea4. cu aceea@i 0aCoritate per3oana n3.rcinat. 3. exercite
ac:iunea n Cu3ti:ie)
>*? !nd adunarea general. decide cu privire la 3itua:ia /inanciar. anual., poate lua o
=ot.rre re/eritoare la r.3punderea ad0ini3tratorilor 3au directorilor, re3pectiv a 0e0-rilor
directoratului @i con3iliului de 3upraveg=ere, c=iar dac. acea3t. pro-le0. nu /igurea4. pe
ordinea de 4i)
>2? %ac. adunarea general. decide 3. pornea3c. ac:iune n r.3pundere contra
ad0ini3tratorilor, re3pectiv a 0e0-rilor directoratului, 0andatul ace3tora ncetea4. de drept
de la data adopt.rii =ot.rrii @i adunarea general., re3pectiv con3iliul de 3upraveg=ere, va
proceda la nlocuirea lor)
>7? %ac. ac:iunea 3e porne@te 0potriva directorilor, ace@tia 3unt 3u3penda:i de drept din
/unc:ie pn. la r.0nerea irevoca-il. a =ot.rrii)
>1? %ac. adunarea general. decide 3. pornea3c. ac:iune n r.3pundere contra 0e0-rilor
con3iliului de 3upraveg=ere cu 0aCoritatea prev.4ut. la art) 117 alin) >1?, 0andatul
0e0-rilor re3pectivi ai con3iliului de 3upraveg=ere ncetea4. de drept) Adunarea general. va
proceda la nlocuirea lor)
>7? Ac:iunea n r.3pundere 0potriva 0e0-rilor directoratului poate /i exercitat. @i de
c.tre con3iliul de 3upraveg=ere, n ur0a unei deci4ii a con3iliului n3u@i) %ac. deci4ia e3te
luat. cu o 0aCoritate de dou. trei0i din nu0.rul total de 0e0-ri ai con3iliului de
3upraveg=ere, 0andatul 0e0-rilor re3pectivi ai directoratului ncetea4. de drept, con3iliul de
3upraveg=ere procednd la nlocuirea lor)
ART) 177A1
>1? %ac. adunarea general. nu introduce ac:iunea n r.3pundere prev.4ut. la art) 177 @i
nici nu d. cur3 propunerii unuia 3au 0ai 0ultor ac:ionari de a ini:ia o a3e0enea ac:iune,
ac:ionarii repre4entnd, individual 3au 0preun., cel pu:in 7E din capitalul 3ocial au dreptul
76
de a introduce o ac:iune n de3p.gu-iri, n nu0e propriu, dar n contul 3ociet.:ii, 0potriva
oric.rei per3oane prev.4ute la art) 177 alin) >1?)
>2? #er3oanele care exercit. dreptul prev.4ut la alin) >1? tre-uie 3. /i avut deCa calitatea de
ac:ionar la data la care a /o3t de4-.tut. n cadrul adun.rii generale pro-le0a introducerii
ac:iunii n r.3pundere)
>*? !=eltuielile de Cudecat. vor /i 3uportate de ac:ionarii care au introdu3 ac:iunea) <n ca4
de ad0itere, ac:ionarii au dreptul la ra0-ur3area de c.tre 3ocietate a 3u0elor avan3ate cu
ace3t titlu)
>2? %up. r.0nerea irevoca-il. a =ot.rrii in3tan:ei de ad0itere a ac:iunii prev.4ute la
alin) >1?, adunarea general. a ac:ionarilor, re3pectiv con3iliul de 3upraveg=ere, va putea
decide ncetarea 0andatului ad0ini3tratorilor, directorilor @i 0e0-rilor con3iliului de
3upraveg=ere, re3pectiv al 0e0-rilor directoratului, @i nlocuirea ace3tora)
ART) 171 BBB A-rogat
ART) 177 BBB A-rogat
ART) 179 BBB A-rogat
/E5F!"NE& a !C=a
&uditul *inanciar+ auditul intern ,i cen$orii
ART) 179
>1? Docietatea pe ac:iuni va avea * cen4ori @i un 3upleant, dac. prin actul con3titutiv nu 3e
prevede un nu0.r 0ai 0are) <n toate ca4urile, nu0.rul cen4orilor tre-uie 3. /ie i0par)
>2? !en4orii 3unt ale@i de adunarea general. a ac:ionarilor) %urata 0andatului lor e3te de
* ani @i pot /i reale@i)
>*? !en4orii tre-uie 3. @i exercite per3onal 0andatul)
>2? La 3ociet.:ile pe ac:iuni cu capital 0aCoritar de 3tat, unul dintre cen4ori e3te, n 0od
o-ligatoriu, repre4entant al "ini3terului Econo0iei @i &inan:elor)
ART) 110
>1? Ditua:iile /inanciare ale 3ociet.:ilor co0erciale 3upu3e o-liga:iei legale de auditare vor
/i auditate de c.tre auditori /inanciari 6 per3oane /i4ice 3au per3oane Curidice 6, n condi:iile
prev.4ute de lege)
>1A1? Dociet.:ile pe ac:iuni care optea4., n te0eiul art) 17*, pentru 3i3te0ul duali3t de
ad0ini3trare 3unt 3upu3e auditului /inanciar)
>1A2? Dociet.:ile pe ac:iuni ale c.ror 3itua:ii /inanciare 3unt 3upu3e auditului /inanciar,
potrivit legii 3au op:iunii, n ace3t 3en3, a ac:ionarilor pot 3. nu aplice prevederile art) 179
alin) >1?, =ot.rrea n ace3t 3en3 /iind luat. de adunarea general. a ac:ionarilor)
>2? Dociet.:ile co0erciale ale c.ror 3itua:ii /inanciare anuale 3unt 3upu3e auditului
/inanciar, potrivit legii 3au =ot.rrii ac:ionarilor, vor organi4a auditul intern potrivit
nor0elor ela-orate de !a0era Auditorilor &inanciari din Ro0nia)
'3( La societile comerciale ale cror situaii *inanciare anuale nu sunt supuse+ potrivit
le%ii+ auditului *inanciar+ adunarea %eneral ordinar a acionarilor va 9otr0 contractarea
auditului *inanciar sau numirea cen$orilor+ dup ca$.
ART) 110A1
!on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, nregi3trea4. la regi3trul co0er:ului orice
3c=i0-are a cen4orilor, re3pectiv auditorilor /inanciari)
ART) 111
7<
>1? !en4orii pot /i ac:ionari, cu excep:ia cen4orului expert conta-il, care poate /i ter: ce
exercit. pro/e3ia individual ori n /or0e a3ociative)
'.( Nu pot *i cen$ori+ iar dac au *ost ale,i+ decad din mandatul lor2
a( rudele sau a*inii p1n la al patrulea %rad inclusiv sau soii administratorilor3
b( persoanele care primesc sub orice *orm+ pentru alte *uncii dec1t aceea de cen$or+ un
salariu sau o remuneraie de la administratori sau de la societate sau ai cror an%a-atori sunt 0n
raporturi contractuale sau se a*l 0n concuren cu aceasta3
c? per3oanele c.rora le e3te inter4i3. /unc:ia de 0e0-ru al con3iliului de ad0ini3tra:ie,
re3pectiv al con3iliului de 3upraveg=ere @i al directoratului, n te0eiul art) 7*A18
d( persoanele care+ pe durata e@ercitrii atribuiilor con*erite de aceast calitate+ au atribuii
de control 0n cadrul Ainisterului ;inanelor 8ublice sau al altor instituii publice+ cu e@cepia
situaiilor prev$ute e@pres de le%e.
'3( 5en$orii sunt remunerai cu o indemni$aie *i@+ determinat prin actul constitutiv sau
de adunarea %eneral care i=a numit.
ART) 112
>1? <n ca4 de dece3, 0piedicare /i4ic. 3au legal., ncetare ori renun:are la 0andat a unui
cen4or, ace3ta va /i nlocuit de 3upleant)
>2? <n 3itua:ia prev.4ut. la alin) >1?, precu0 @i n 3itua:ia n care nu0.rul cen4orilor nu 3e
poate co0pleta prin nlocuirea cu 3uplean:i ori nu 0ai r.0ne n /unc:ie niciun cen4or,
ad0ini3tratorii vor convoca de urgen:. adunarea general. n vederea de3e0n.rii unui nou
cen4or)
ART) 11*
>1? !en4orii 3unt o-liga:i 3. 3upraveg=e4e ge3tiunea 3ociet.:ii, 3. veri/ice dac. 3itua:iile
/inanciare 3unt legal ntoc0ite @i n concordan:. cu regi3trele, dac. ace3tea din ur0. 3unt
:inute regulat @i dac. evaluarea ele0entelor patri0oniale 36a /.cut con/or0 regulilor 3ta-ilite
pentru ntoc0irea @i pre4entarea 3itua:iilor /inanciare)
>2? %e3pre toate ace3tea, precu0 @i a3upra propunerilor pe care le vor con3idera nece3are
cu privire la 3itua:iile /inanciare @i reparti4area pro/itului, cen4orii vor pre4enta adun.rii
generale un raport a0.nun:it) "odalitatea @i procedura de raportare a auditorilor interni 3e
3ta-ile3c potrivit nor0elor ela-orate de !a0era Auditorilor &inanciari din Ro0nia)
'3( &dunarea %eneral poate aproba situaiile *inanciare anuale numai dac acestea sunt
0nsoite de raportul cen$orilor sau+ dup ca$+ al auditorilor *inanciari.
>2? BBB A-rogat
>7? !en4orii 3au, dup. ca4, auditorii interni vor aduce la cuno@tin:. 0e0-rilor con3iliului
de ad0ini3tra:ie neregulile n ad0ini3tra:ie @i nc.lc.rile di3po4i:iilor legale @i ale
prevederilor actului con3titutiv pe care le con3tat., iar ca4urile 0ai i0portante le vor aduce
la cuno@tin:. adun.rii generale)
&R. 167
'1( 5en$orii au dreptul s obin 0n *iecare lun de la administratori o situaie despre mersul
operaiunilor.
>2? BBB A-rogat
'3( Este inter$is cen$orilor s comunice acionarilor 0n particular sau terilor datele
re*eritoare la operaiunile societii+ constatate cu oca$ia e@ercitrii mandatului lor.
ART) 112A1
>1? Orice ac:ionar are dreptul 3. recla0e cen4orilor /aptele de3pre care crede c. tre-uie
cen4urate, iar ace@tia le vor avea n vedere la ntoc0irea raportului c.tre adunarea general.)
7>
>2? <n ca4ul n care recla0a:ia e3te /.cut. de ac:ionari repre4entnd, individual 3au
0preun., cel pu:in 7E din capitalul 3ocial 3au o cot. 0ai 0ic., dac. actul con3titutiv
prevede a3t/el, cen4orii 3unt o-liga:i 3. o veri/ice) %ac. vor aprecia c. recla0a:ia e3te
nte0eiat. @i urgent., 3unt o-liga:i 3. convoace i0ediat adunarea general. @i 3. pre4inte
ace3teia o-3erva:iile lor) <n ca4 contrar, ei tre-uie 3. pun. n di3cu:ie recla0a:ia la pri0a
adunare) Adunarea general. tre-uie 3. ia o =ot.rre a3upra celor recla0ate)
>*? <n ca4ul 3ociet.:ilor n care au /o3t de3e0na:i auditori interni, potrivit legii, orice
ac:ionar are dreptul 3. recla0e ace3tora /aptele de3pre care cred c. tre-uie veri/icate)
Auditorii interni le vor avea n vedere la ntoc0irea raportului c.tre con3iliul de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv con3iliul de 3upraveg=ere) <n ca4ul n care recla0a:ia e3te /.cut. de
ac:ionari repre4entnd, individual 3au 0preun., cel pu:in 7E din capitalul 3ocial ori o cot.
0ai 0ic., dac. actul con3titutiv prevede a3t/el, auditorii interni 3unt o-liga:i 3. veri/ice
/aptele recla0ate, iar n ca4ul n care 3unt con/ir0ate, /iind con3e0nate ntr6un raport ce va /i
co0unicat con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv con3iliului de 3upraveg=ere, @i pu3 la
di3po4i:ie adun.rii generale8 n ace3t ca4, con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv con3iliul de
3upraveg=ere, e3te o-ligat 3. convoace adunarea general.)
&R. 166
'1( 8entru 0ndeplinirea obli%aiei prev$ute la art. 163 alin. '.(+ cen$orii vor delibera
0mpreun3 ei 0ns vor putea *ace+ 0n ca$ de ne0nele%ere+ rapoarte separate+ care vor trebui s
*ie pre$entate adunrii %enerale.
'.( 8entru celelalte obli%aii impuse de le%e+ cen$orii vor putea lucra separat.
'3( 5en$orii vor trece 0ntr=un re%istru special deliberrile lor+ precum ,i constatrile *cute
0n e@erciiul mandatului lor.
&R. 166
'1( )ntinderea ,i e*ectele rspunderii cen$orilor sunt determinate de re%ulile mandatului.
'.( Revocarea lor se va putea *ace numai de adunarea %eneral+ cu votul cerut la adunrile
e@traordinare.
>*? %i3po4i:iile art) 7* @i 17*A11 3e aplic. @i cen4orilor)
/E5F!"NE& a C=a
#espre emiterea de obli%aiuni
ART) 117
>1? Haloarea no0inal. a unei o-liga:iuni nu poate /i 0ai 0ic. de 2,7 lei)
'.( 4bli%aiunile din aceea,i emisiune trebuie s *ie de o valoare e%al ,i acord posesorilor
lor drepturi e%ale.
'3( 4bli%aiunile pot *i emise 0n *orm material+ pe suport 91rtie+ sau 0n *orm
demateriali$at+ prin 0nscriere 0n cont.
ART) 119 BBB A-rogat
ART) 119 BBB A-rogat
&R. 1<0
'1( /ubscripia obli%aiunilor va *i *cut pe e@emplarele prospectului de emisiune.
'.( Caloarea obli%aiunilor subscrise trebuie s *ie inte%ral vrsat.
>*? Titlurile o-liga:iunilor tre-uie 3. cuprind. datele prev.4ute n legi3la:ia pie:ei de
capital)
'7( itlurile vor *i semnate 0n con*ormitate cu dispo$iiile art. 93 alin. '7(.
79
'6( Caloarea nominal a obli%aiunilor convertibile 0n aciuni va trebui s *ie e%al cu cea a
aciunilor.
&R. 1<1
'1( #eintorii de obli%aiuni se pot 0ntruni 0n adunare %eneral+ pentru a delibera asupra
intereselor lor.
'.( &dunarea va *i convocat pe c9eltuiala societii care a emis obli%aiunile+ la cererea
unui numr de deintori care s repre$inte a patra parte din titlurile emise ,i nerambursate
sau+ dup numirea repre$entanilor deintorilor de obli%aiuni+ la cererea acestora.
'3( #ispo$iiile prev$ute pentru adunarea ordinar a acionarilor se aplic ,i adunrii
deintorilor de obli%aiuni+ 0n ce prive,te *ormele+ condiiile+ termenele convocrii+ depunerea
titlurilor ,i votarea.
'7( /ocietatea emitent nu poate participa la deliberrile adunrii deintorilor de
obli%aiuni+ 0n ba$a obli%aiunilor pe care le posed.
>7? %e:in.torii de o-liga:iuni vor putea /i repre4enta:i prin 0andatari, al:ii dect
ad0ini3tratorii, directorii, re3pectiv 0e0-rii directoratului, ai con3iliului de 3upraveg=ere ori
cen4orii 3au /unc:ionarii 3ociet.:ii)
&R. 1<.
'1( &dunarea deintorilor de obli%aiuni le%al constituit poate2
a( s numeasc un repre$entant al deintorilor de obli%aiuni ,i unul sau mai muli
supleani+ cu dreptul de a=i repre$enta *a de societate ,i 0n -ustiie+ *i@1ndu=le remuneraia3
ace,tia nu pot lua parte la administrarea societii+ dar vor putea asista la adunrile sale
%enerale3
b( s 0ndeplineasc toate actele de suprave%9ere ,i de aprare a intereselor lor comune sau
s autori$e$e un repre$entant cu 0ndeplinirea lor3
c( s constituie un *ond+ care va putea *i luat din dob1n$ile cuvenite deintorilor de
obli%aiuni+ pentru a *ace *a c9eltuielilor necesare aprrii drepturilor lor+ stabilind+ 0n acela,i
timp+ re%ulile pentru %estiunea acestui *ond3
d( s se opun la orice modi*icare a actului constitutiv sau a condiiilor 0mprumutului+ prin
care s=ar putea aduce o atin%ere drepturilor deintorilor de obli%aiuni3
e( s se pronune asupra emiterii de noi obli%aiuni.
'.( Eotr1rile adunrii vor *i aduse la cuno,tin societii+ 0n termen de cel mult 3 $ile de la
adoptarea lor.
&R. 1<3
8entru validitatea deliberrilor prev$ute la art. 1<. alin. '1( lit. a(+ b( ,i c( 9otr1rea se ia cu
o ma-oritate repre$ent1nd cel puin o treime din titlurile emise ,i nerambursate3 0n celelalte
ca$uri este necesar pre$ena 0n adunare a deintorilor repre$ent1nd cel puin dou treimi din
titlurile nerambursate ,i votul *avorabil a cel puin patru cincimi din titlurile repre$entate la
adunare.
&R. 1<7
'1( Eotr1rile luate de adunarea deintorilor de obli%aiuni sunt obli%atorii ,i pentru
deintorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
'.( Eotr1rile adunrii deintorilor de obli%aiuni pot *i atacate 0n -ustiie de ctre
deintorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra ,i au cerut s se insere$e aceasta
0n procesul=verbal al ,edinei+ 0n termenul ,i cu e*ectele artate 0n art. 13. ,i 133.
&R. 1<6
60
&ciunea 0n -ustiie a deintorului de obli%aiuni 0mpotriva societii nu este admisibil dac
are acela,i obiect cu al aciunii intentate de repre$entantul deintorilor de obli%aiuni sau este
contrar unei 9otr1ri a adunrii deintorilor de obli%aiuni.
&R. 1<6
'1( 4bli%aiunile se rambursea$ de societatea emitent la scaden.
'.( )nainte de scaden+ obli%aiunile din aceea,i emisiune ,i cu aceea,i valoare pot *i
rambursate+ prin tra%ere la sori+ la o sum superioar valorii lor nominale+ stabilit de
societate ,i anunat public cu cel puin 16 $ile 0nainte de data tra%erii la sori.
'3( 4bli%aiunile convertibile pot *i presc9imbate 0n aciuni ale societii emitente+ 0n
condiiile stabilite 0n prospectul de o*ert public.
/E5F!"NE& a C!=a
#espre re%istrele societii ,i despre situaiile *inanciare anuale
&R. 1<<
'1( )n a*ar de evidenele prev$ute de le%e+ societile pe aciuni trebuie s in2
a? un regi3tru al ac:ionarilor care 3. arate, dup. ca4, nu0ele @i prenu0ele, codul nu0eric
per3onal, denu0irea, do0iciliul 3au 3ediul ac:ionarilor cu ac:iuni no0inative, precu0 @i
v.r3.0intele /.cute n contul ac:iunilor) Eviden:a ac:iunilor tran4ac:ionate pe o pia:.
regle0entat.+3i3te0 alternativ de tran4ac:ionare 3e reali4ea4. cu re3pectarea legi3la:iei
3peci/ice pie:ei de capital8
b( un re%istru al ,edinelor ,i deliberrilor adunrilor %enerale3
c? un regi3tru al @edin:ei @i deli-er.rilor con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv ale
directoratului @i con3iliului de 3upraveg=ere8
d? BBB A-rogat.
e? un regi3tru al deli-er.rilor @i con3tat.rilor /.cute de cen4ori @i, dup. ca4, de auditori
interni, n exercitarea 0andatului lor8
/? un regi3tru al o-liga:iunilor, care 3. arate totalul o-liga:iunilor e0i3e @i al celor
ra0-ur3ate, precu0 @i nu0ele @i prenu0ele, denu0irea, do0iciliul 3au 3ediul titularilor, cnd
ele 3unt no0inative) Eviden:a o-liga:iunilor e0i3e n /or0. de0ateriali4at. @i tran4ac:ionate
pe o pia:. regle0entat. 3au printr6un 3i3te0 alternativ de tran4ac:ionare va /i :inut. con/or0
legi3la:iei 3peci/ice pie:ei de capital8
g? orice alte regi3tre prev.4ute de acte nor0ative 3peciale)
>2? Regi3trele prev.4ute la alin) >1? lit) a?, -? @i /? vor /i :inute prin griCa con3iliului de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv a directoratului, cel prev.4ut la lit) c? prin griCa organului n cau4.,
iar cel prev.4ut la lit) e? prin griCa cen4orilor 3au, dup. ca4, a auditorilor interni8 regi3trele
prev.4ute la alin) >1? lit) g? vor /i :inute n condi:iile prev.4ute de actele nor0ative re3pective)
ART) 179
>1? Ad0ini3tratorii, re3pectiv 0e0-rii directoratului, 3au, dup. ca4, entit.:ile care :in
eviden:a ac:ionariatului con/or0 prevederilor legale au o-liga:ia 3. pun. la di3po4i:ia
ac:ionarilor @i a oric.ror al:i 3olicitan:i in/or0a:ii privind 3tructura ac:ionariatului
re3pectivei 3ociet.:i @i 3. le eli-ere4e, la cerere, pe c=eltuiala lor, certi/icate privind ace3te
date)
'.( #e asemenea+ sunt obli%ai s pun la dispo$iia acionarilor ,i a deintorilor de
obli%aiuni+ 0n acelea,i condiii+ re%istrele prev$ute la art. 1<< alin. '1( lit. b( ,i *(.
&R. 1<9
61
Re%istrul acionarilor ,i re%istrul obli%aiunilor se pot ine manual sau 0n sistem
computeri$at.
&R. 1>0
'1( /ocietatea comercial poate contracta cu o societate de re%istru independent privat
inerea re%istrului acionarilor 0n sistem computeri$at ,i e*ectuarea 0nre%istrrilor ,i a altor
operaiuni le%ate de acest re%istru.
'.( #ispo$iiile alineatului precedent sunt aplicabile+ 0n mod corespun$tor+ ,i 0n ceea ce
prive,te re%istrul obli%aiunilor.
'3( Finerea re%istrului acionarilor ,i:sau a re%istrului obli%aiunilor de ctre o societate de
re%istru independent autori$at este obli%atorie 0n ca$urile prev$ute de le%e.
'7( )n ca$ul 0n care re%istrul acionarilor este inut de ctre o societate de re%istru
independent autori$at+ este obli%atorie menionarea 0n re%istrul comerului a *irmei ,i a
sediului acesteia+ precum ,i a oricror modi*icri intervenite cu privire la aceste elemente de
identi*icare.
ART) 191
!on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, tre-uie 3. pre4inte cen4orilor, re3pectiv
auditorilor interni @i auditorilor /inanciari, cu cel pu:in *0 de 4ile nainte de 4iua 3ta-ilit.
pentru @edin:a adun.rii generale 3itua:ia /inanciar. anual. pentru exerci:iul /inanciar
precedent, n3o:it. de raportul lor @i de docu0entele Cu3ti/icative)
&R. 1>.
'1( /ituaiile *inanciare anuale se vor 0ntocmi 0n condiiile prev$ute de le%e.
'.( /ituaiile *inanciare anuale ale societilor comerciale vor *i veri*icate sau auditate+
potrivit le%ii.
&R. 1>3
'1( #in pro*itul societii se va prelua+ 0n *iecare an+ cel puin 6D pentru *ormarea *ondului
de re$erv+ p1n ce acesta va atin%e minimum a cincea parte din capitalul social.
'.( #ac *ondul de re$erv+ dup constituire+ s=a mic,orat din orice cau$+ va *i completat+
cu respectarea prevederilor alin. '1(.
'3( #e asemenea+ se include 0n *ondul de re$erv+ c9iar dac acesta a atins suma prev$ut
la alin. '1(+ e@cedentul obinut prin v1n$area aciunilor la un curs mai mare dec1t valoarea lor
nominal+ dac acest e@cedent nu este 0ntrebuinat la plata c9eltuielilor de emisiune sau
destinat amorti$rilor.
'7( ;ondatorii vor participa la pro*it+ dac acest lucru este prev$ut 0n actul constitutiv ori+
0n lipsa unor asemenea prevederi+ a *ost aprobat de adunarea %eneral e@traordinar.
'6( )n toate ca$urile+ condiiile participrii se vor stabili de adunarea %eneral+ pentru *iecare
e@erciiu *inanciar.
ART) 192
>1? Raportul cen4orilor 3au, dup. ca4, al auditorului /inanciar r.0ne depu3 la 3ediul
3ociet.:ii @i la cel al 3ucur3alelor n cele 17 4ile care preced ntrunirea adun.rii generale,
pentru a /i con3ultate de ac:ionari)
>2? La cerere, con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, eli-erea4. ac:ionarilor
copii de pe ace3te docu0ente) Du0ele percepute pentru eli-erarea de copii nu pot dep.@i
co3turile ad0ini3trative i0plicate de /urni4area ace3tora)
ART) 197B?
>1? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, e3te o-ligat ca, n ter0en de 17 4ile de
la data adun.rii generale, 3. depun. la regi3trul co0er:ului copii pe 3uport =rtie @i n /or0.
6.
electronic. 3au nu0ai n /or0. electronic., avnd ata@at. o 3e0n.tur. electronic. extin3.,
ale 3itua:iilor /inanciare anuale, n3o:ite de raportul lor, raportul cen4orilor 3au raportul
auditorilor /inanciari, precu0 @i de proce3ul6ver-al al adun.rii generale, n condi:iile
prev.4ute de Legea conta-ilit.:ii nr) 92+1991, repu-licat.)
>2? Jn anun: prin care 3e con/ir0. depunerea ace3tor acte va /i pu-licat n "onitorul
O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, pe c=eltuiala 3ociet.:ii @i prin griCa o/iciului regi3trului
co0er:ului, pentru 3ociet.:ile co0erciale care au o ci/r. anual. de a/aceri de pe3te 10
0ilioane lei)
>*? #entru 3ociet.:ile co0erciale a c.ror ci/r. anual. de a/aceri nu dep.@e@te 10 0ilioane
lei, anun:ul prev.4ut la alin) >2? va /i pu-licat, pentru acce3 gratuit, pe pagina de internet a
o/iciului regi3trului co0er:ului)
>2? %atele cuprin3e n 3itua:iile /inanciare anuale 3unt tran30i3e n /or0. electronic. de
c.tre o/iciile regi3trului co0er:ului c.tre "ini3terul &inan:elor #u-lice, n condi:iile 3ta-ilite
prin nor0e 0etodologice apro-ate prin =ot.rre a ;uvernului)
>7? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul 3ociet.:ii60a0., de/inite a3t/el de
regle0ent.rile conta-ile aplica-ile, e3te o-ligat ca, n ter0en de 17 4ile de la data apro-.rii
ace3tora, 3. depun. la o/iciul regi3trului co0er:ului copii ale 3itua:iilor /inanciare anuale
con3olidate)
666666666666
B? A 3e vedea nota 1 de la 3/r@itul actului nor0ativ)
ART) 191
Apro-area 3itua:iilor /inanciare anuale de c.tre adunarea general. nu 0piedic.
exercitarea ac:iunii n r.3pundere, n con/or0itate cu prevederile art) 177)
5&8. 6
/ocietile 0n comandit pe aciuni
ART) 197
%i3po4i:iile pre4entului capitol 3e co0pletea4. cu nor0ele privind 3ociet.:ile pe ac:iuni, cu
excep:ia celor re/eritoare la 3i3te0ul duali3t de ad0ini3trare)
&R. 1>>
'1( &dministrarea societii este 0ncredinat unuia sau mai multor asociai comanditai.
'.( &sociailor comanditai li se vor aplica dispo$iiile prev$ute la art. >0 = >3+ iar
asociailor comanditari cele din art. >9 ,i 90.
&R. 1>9
'1( )n societatea 0n comandit pe aciuni+ administratorii vor putea *i revocai de adunarea
%eneral a acionarilor+ printr=o 9otr1re luat cu ma-oritatea stabilit pentru adunrile
e@traordinare.
>2? Adunarea general., cu aceea@i 0aCoritate, alege alt. per3oan. n locul
ad0ini3tratorului revocat, decedat 3au care a ncetat exercitarea 0andatului 3.u)
'3( Numirea trebuie aprobat ,i de ceilali administratori+ dac sunt mai muli.
'7( Noul administrator devine asociat comanditat.
'6( &dministratorul revocat rm1ne rspun$tor nelimitat *a de teri pentru obli%aiile pe
care le=a contractat 0n timpul administraiei sale+ put1nd 0ns e@ercita aciune 0n re%res
0mpotriva societii.
63
ART) 190
A3ocia:ii co0andita:i, care 3unt ad0ini3tratori, nu pot lua parte la deli-er.rile adun.rilor
generale pentru alegerea cen4orilor 3au, dup. ca4, a auditorului /inanciar, c=iar dac. po3ed.
ac:iuni ale 3ociet.:ii)
5&8. 6
/ocietile cu rspundere limitat
&R. 191
'1( Eotr1rile asociailor se iau 0n adunarea %eneral.
'.( 8rin actul constitutiv se va putea stabili c votarea se poate *ace ,i prin coresponden.
&R. 19.
'1( &dunarea %eneral decide prin votul repre$ent1nd ma-oritatea absolut a asociailor ,i a
prilor sociale+ 0n a*ar de ca$ul c1nd 0n actul constitutiv se prevede alt*el.
'.( 8entru 9otr1rile av1nd ca obiect modi*icarea actului constitutiv este necesar votul
tuturor asociailor+ 0n a*ar de ca$ul c1nd le%ea sau actul constitutiv prevede alt*el.
&R. 193
'1( ;iecare parte social d dreptul la un vot.
'.( "n asociat nu poate e@ercita dreptul su de vot 0n deliberrile adunrilor asociailor
re*eritoare la aporturile sale 0n natur sau la actele -uridice 0nc9eiate 0ntre ele ,i societate.
'3( #ac adunarea le%al constituit nu poate lua o 9otr1re valabil din cau$a ne0ntrunirii
ma-oritii cerute+ adunarea convocat din nou poate decide asupra ordinii de $i+ oricare ar *i
numrul de asociai ,i partea din capitalul social repre$entat de asociaii pre$eni.
ART) 192
>1? Adunarea general. a a3ocia:ilor are ur0.toarele o-liga:ii principale
a( s aprobe situaia *inanciar anual ,i s stabileasc reparti$area pro*itului net3
-? 3. de3e0ne4e ad0ini3tratorii @i cen4orii, 3. i revoce+de0it. @i 3. le dea de3c.rcare de
activitate, precu0 @i 3. decid. contractarea auditului /inanciar, atunci cnd ace3ta nu are
caracter o-ligatoriu, potrivit legii8
c? 3. decid. ur0.rirea ad0ini3tratorilor @i cen4orilor pentru daunele pricinuite 3ociet.:ii,
de3e0nnd @i per3oana n3.rcinat. 3. o exercite8
d( s modi*ice actul constitutiv.
'.( )n acest din urm ca$+ dac 0n actul constitutiv se prevede dreptul de retra%ere a
asociatului pentru c nu este de acord cu modi*icrile aduse acestuia+ se aplic dispo$iiile art.
..7 ,i ..6.
&R. 196
'1( &dministratorii sunt obli%ai s convoace adunarea asociailor la sediul social+ cel puin
o dat pe an sau de c1te ori este necesar.
'.( "n asociat sau un numr de asociai+ ce repre$int cel puin o ptrime din capitalul
social+ va putea cere convocarea adunrii %enerale+ art1nd scopul acestei convocri.
'3( 5onvocarea adunrii se va *ace 0n *orma prev$ut 0n actul constitutiv+ iar 0n lipsa unei
dispo$iii speciale+ prin scrisoare recomandat+ cu cel puin 10 $ile 0nainte de $iua *i@at
pentru inerea acesteia+ art1ndu=se ordinea de $i.
&R. 196
#ispo$iiile prev$ute pentru societile pe aciuni+ 0n ce prive,te dreptul de a ataca
9otr1rile adunrii %enerale+ se aplic ,i societilor cu rspundere limitat+ termenul de 16 $ile
67
prev$ut la art. 13. alin. '.( urm1nd s cur% de la data la care asociatul a luat cuno,tin de
9otr1rea adunrii %enerale pe care o atac.
ART) 191A1
>1? <n ca4ul 3ociet.:ilor cu r.3pundere li0itat. cu a3ociat unic, ace3ta va exercita
atri-u:iile adun.rii generale a a3ocia:ilor 3ociet.:ii)
>2? A3ociatul unic va con3e0na de ndat., n 3cri3, orice deci4ie adoptat. n con/or0itate
cu alin) >1?)
>*? A3ociatul unic poate avea calitatea de 3alariat al 3ociet.:ii cu r.3pundere li0itat. al
c.rui a3ociat unic e3te)
>2? BBB A-rogat
&R. 19<
'1( /ocietatea este administrat de unul sau mai muli administratori+ asociai sau neasociai+
numii prin actul constitutiv sau de adunarea %eneral.
'.( &dministratorii nu pot primi+ *r autori$area adunrii asociailor+ mandatul de
administrator 0n alte societi concurente sau av1nd acela,i obiect de activitate+ nici s *ac
acela,i *el de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane *i$ice sau
-uridice+ sub sanciunea revocrii ,i rspunderii pentru daune.
'3( #ispo$iiile art. <6+ <6+ << alin. '1( ,i <9 se aplic ,i societilor cu rspundere limitat.
>2? %i3po4i:iile privitoare la ad0ini3trarea 3ociet.:ilor pe ac:iuni nu 3unt aplica-ile
3ociet.:ilor cu r.3pundere li0itat., indi/erent dac. 3unt 3au nu 3upu3e o-liga:iei de auditare)
&R. 19>
'1( /ocietatea trebuie s in+ prin %ri-a administratorilor+ un re%istru al asociailor+ 0n care se
vor 0nscrie+ dup ca$+ numele ,i prenumele+ denumirea+ domiciliul sau sediul *iecrui asociat+
partea acestuia din capitalul social+ trans*erul prilor sociale sau orice alt modi*icare
privitoare la acestea.
'.( &dministratorii rspund personal ,i solidar pentru orice daun pricinuit prin
nerespectarea prevederilor de la alin. '1(.
'3( Re%istrul poate *i cercetat de asociai ,i creditori.
ART) 199
>1? %i3po4i:iile art) 110 alin) >1?, alin) >1A2? @i alin) >2?, precu0 @i ale art) 110A1 3e aplic.
n 0od core3pun4.tor)
>2? La 3ociet.:ile co0erciale care nu 3e ncadrea4. n prevederile art) 110 alin) >1?,
adunarea a3ocia:ilor poate nu0i unul 3au 0ai 0ul:i cen4ori ori un auditor /inanciar)
'3( #ac numrul asociailor trece de 16+ numirea cen$orilor este obli%atorie.
'7( #ispo$iiile prev$ute pentru cen$orii societilor pe aciuni se aplic ,i cen$orilor din
societile cu rspundere limitat.
>7? <n lip3. de cen4ori 3au, dup. ca4, de auditor /inanciar, /iecare dintre a3ocia:i, care nu
e3te ad0ini3trator al 3ociet.:ii, va exercita dreptul de control pe care a3ocia:ii l au n
3ociet.:ile n nu0e colectiv)
&R. .00
/ocietatea cu rspundere limitat nu poate emite obli%aiuni.
ART) 201
>1? Ditua:iile /inanciare vor /i ntoc0ite dup. nor0ele prev.4ute pentru 3ocietatea pe
ac:iuni) <n ur0a apro-.rii lor de c.tre adunarea general. a a3ocia:ilor, ad0ini3tratorii vor
depune la regi3trul co0er:ului, n ter0en de 17 4ile de la data adun.rii generale, copii ale
66
3itua:iilor /inanciare anuale, n con/or0itate cu prevederile Legii conta-ilit.:ii nr) 92+1991,
repu-licat., 3pre a /i pu-licate n con/or0itate cu art) 197)
'.( #ispo$iiile prev$ute pentru *ondurile de re$erv la societatea pe aciuni+ ca ,i acelea
privitoare la reducerea capitalului social+ se aplic ,i societilor cu rspundere limitat.
&R. .0.
'1( 8rile sociale pot *i transmise 0ntre asociai.
'.( ransmiterea ctre persoane din a*ara societii este permis numai dac a *ost aprobat
de asociai repre$ent1nd cel puin trei ptrimi din capitalul social.
'3( )n ca$ul dob1ndirii unei pri sociale prin succesiune+ prevederile alin. '.( nu sunt
aplicabile dac prin actul constitutiv nu se dispune alt*el3 0n acest din urm ca$+ societatea este
obli%at la plata prii sociale ctre succesori+ con*orm ultimului bilan contabil aprobat.
'7( )n ca$ul 0n care s=ar dep,i ma@imul le%al de asociai din cau$a numrului succesorilor+
ace,tia vor *i obli%ai s desemne$e un numr de titulari ce nu va dep,i ma@imul le%al.
&R. .03
'1( ransmiterea prilor sociale trebuie 0nscris 0n re%istrul comerului ,i 0n re%istrul de
asociai al societii.
'.( ransmiterea are e*ect *a de teri numai din momentul 0nscrierii ei 0n re%istrul
comerului.
!L"L !C
Aodi*icarea actului constitutiv
5&8. 1
#ispo$iii %enerale
ART) 202
>1? Actul con3titutiv poate /i 0odi/icat prin =ot.rre a adun.rii generale ori a !on3iliului
de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului, adoptat. n te0eiul art) 112 alin) >1?, 3au prin
=ot.rrea in3tan:ei Cudec.tore@ti, n condi:iile art) 22* alin) >*? @i ale art) 221 alin) >2?)
'.( ;orma autentic a actului modi*icator adoptat de asociai este obli%atorie atunci c1nd are
ca obiect2
a( ma-orarea capitalului social prin subscrierea ca aport 0n natur a unui teren3
b( modi*icarea *ormei -uridice a societii 0ntr=o societate 0n nume colectiv sau 0n comandit
simpl3
c( ma-orarea capitalului social prin subscripie public.
>*? %i3po4i:iile art) 17 alin) >1? 3e aplic. @i n ca4ul 3c=i0-.rii denu0irii ori n cel al
continu.rii 3ociet.:ii cu r.3pundere li0itat. cu a3ociat unic)
>2? %up. /iecare 0odi/icare a actului con3titutiv, ad0ini3tratorii, re3pectiv directoratul, vor
depune la regi3trul co0er:ului actul 0odi/icator @i textul co0plet al actului con3titutiv,
actuali4at cu toate 0odi/ic.rile, care vor /i nregi3trate n te0eiul =ot.rrii Cudec.torului6
delegat, cu excep:ia 3itua:iilor 3tipulate la art) 22* alin) >*? @i la art) 221 alin) >2?, atunci cnd
nregi3trarea va /i e/ectuat. pe -a4a =ot.rrii irevoca-ile de excludere 3au de retragere)
>7? O/iciul regi3trului co0er:ului va nainta din o/iciu actul 0odi/icator a3t/el nregi3trat @i
o noti/icare a3upra depunerii textului actuali4at al actului con3titutiv c.tre Regia Autono0.
F"onitorul O/icialF, 3pre a /i pu-licate n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, pe
c=eltuiala 3ociet.:ii)
66
>1? Actul 0odi/icator al actului con3titutiv al unei 3ociet.:i n nu0e colectiv 3au n
co0andit. 3i0pl., n /or0. autentic., 3e depune la o/iciul regi3trului co0er:ului, cu
re3pectarea prevederilor alin) >2?, @i 3e 0en:ionea4. n ace3t regi3tru, /.r. a /i o-ligatorie
pu-licarea lui n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a)
>7? <n /or0a actuali4at. potrivit alin) >2? 3e pot o0ite nu0ele 3au denu0irea @i celelalte
date de identi/icare a /ondatorilor @i a pri0ilor 0e0-ri ai organelor 3ociet.:ii)
>9? BBB A-rogat
'9( 4misiunea este permis numai dac au trecut cel puin 6 ani de la data 0nmatriculrii
societii ,i numai dac actul constitutiv nu prevede alt*el.
&R. .06
/c9imbarea *ormei societii+ prelun%irea duratei ei sau alte modi*icri ale actului
constitutiv al societii nu atra% crearea unei persoane -uridice noi.
&R. .06
'1( 5reditorii particulari ai asociailor dintr=o societate 0n nume colectiv+ 0n comandit
simpl sau cu rspundere limitat pot *ace opo$iie+ 0n condiiile art. 6.+ 0mpotriva 9otr1rii
adunrii asociailor de prelun%ire a duratei societii peste termenul *i@at iniial+ dac au
drepturi stabilite printr=un titlu e@ecutoriu anterior 9otr1rii.
'.( 51nd opo$iia a *ost admis+ asociaii trebuie s decid+ 0n termen de o lun de la data la
care 9otr1rea a devenit irevocabil+ dac 0nele% s renune la prelun%ire sau s e@clud din
societate pe asociatul debitor al oponentului.
'3( )n acest din urm ca$+ drepturile cuvenite asociatului debitor vor *i calculate pe ba$a
ultimului bilan contabil aprobat.
5&8. .
Reducerea sau ma-orarea capitalului social
&R. .0<
'1( 5apitalul social poate *i redus prin2
a( mic,orarea numrului de aciuni sau pri sociale3
b( reducerea valorii nominale a aciunilor sau a prilor sociale3
c( dob1ndirea propriilor aciuni+ urmat de anularea lor.
'.( 5apitalul social mai poate *i redus+ atunci c1nd reducerea nu este motivat de pierderi+
prin2
a( scutirea total sau parial a asociailor de vrsmintele datorate3
b( restituirea ctre acionari a unei cote=pri din aporturi+ proporional cu reducerea
capitalului social ,i calculat e%al pentru *iecare aciune sau parte social3
c( alte procedee prev$ute de le%e.
&R. .0>
'1( Reducerea capitalului social va putea *i *cut numai dup trecerea a dou luni din $iua
0n care 9otr1rea a *ost publicat 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a.
'.( Eotr1rea va trebui s respecte minimul de capital social+ atunci c1nd le%ea 0l *i@ea$+ s
arate motivele pentru care se *ace reducerea ,i procedeul ce va *i utili$at pentru e*ectuarea ei.
>*? !reditorii 3ociet.:ii, ale c.ror crean:e 3unt anterioare pu-lic.rii =ot.rrii, vor /i
ndrept.:i:i 3. o-:in. garan:ii pentru crean:ele care nu au devenit 3cadente pn. la data
re3pectivei pu-lic.ri) Ace@tia au dreptul de a /ace opo4i:ie 0potriva ace3tei =ot.rri, n
con/or0itate cu art) 12)
6<
>2? Reducerea capitalului 3ocial nu are e/ect @i nu 3e /ac pl.:i n -ene/iciul ac:ionarilor
pn. cnd creditorii nu vor /i o-:inut reali4area crean:elor lor ori garan:ii adecvate 3au pn.
la data la care in3tan:a a re3pin3 cererea creditorilor ca inad0i3i-il. ori, apreciind c.
3ocietatea a o/erit creditorilor garan:ii adecvate 3au c., lundu63e n con3iderare activul
3ociet.:ii, garan:iile nu 3unt nece3are, a re3pin3 cererea creditorilor ca nente0eiat., iar
=ot.rrea Cudec.torea3c. a devenit irevoca-il.)
>7? La cererea creditorilor 3ociet.:ii, ale c.ror crean:e 3unt anterioare pu-lic.rii =ot.rrii,
in3tan:a poate o-liga 3ocietatea la acordarea de garan:ii adecvate dac., n 0od re4ona-il, 3e
poate aprecia c. reducerea capitalului 3ocial a/ectea4. @an3ele de acoperire a crean:elor, iar
3ocietatea nu a acordat garan:ii creditorilor, potrivit prevederilor alin) >*?)
&R. .09
51nd societatea a emis obli%aiuni+ nu se va putea proceda la reducerea capitalului social
prin restituiri *cute acionarilor din sumele rambursate 0n contul aciunilor+ dec1t 0n proporie
cu valoarea obli%aiunilor rambursate.
&R. .10
'1( 5apitalul social se poate mri prin emisiunea de aciuni noi sau prin ma-orarea valorii
nominale a aciunilor e@istente 0n sc9imbul unor noi aporturi 0n numerar ,i:sau 0n natur.
'.( #e asemenea+ aciunile noi sunt liberate prin 0ncorporarea re$ervelor+ cu e@cepia
re$ervelor le%ale+ precum ,i a bene*iciilor sau a primelor de emisiune+ ori prin compensarea
unor creane lic9ide ,i e@i%ibile asupra societii cu aciuni ale acesteia.
'3( #i*erenele *avorabile din reevaluarea patrimoniului vor *i incluse 0n re$erve+ *r a
ma-ora capitalul social.
'7( Arirea capitalului social prin ma-orarea valorii nominale a aciunilor poate *i 9otr1t
numai cu votul tuturor acionarilor+ 0n a*ar de ca$ul c1nd este reali$at prin 0ncorporarea
re$ervelor+ bene*iciilor sau primelor de emisiune.
ART) 211 BBB A-rogat
&R. .1.
'1( /ocietatea pe aciuni 0,i va putea ma-ora capitalul social+ cu respectarea dispo$iiilor
prev$ute pentru constituirea societii.
>2? <n ca4 de 3u-3crip:ie pu-lic., pro3pectul de e0i3iune, purtnd 3e0n.turile autentice a 2
dintre 0e0-rii con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv dintre 0e0-rii directoratului, va /i
depu3 la regi3trul co0er:ului pentru ndeplinirea /or0alit.:ilor prev.4ute la art) 19 @i va
cuprinde
a( data ,i numrul 0nmatriculrii societii 0n re%istrul comerului3
b( denumirea ,i sediul societii3
c( capitalul social subscris ,i vrsat3
d? nu0ele @i prenu0ele ad0ini3tratorilor, re3pectiv ale 0e0-rilor directoratului @i
con3iliului de 3upraveg=ere, cen4orilor 3au, dup. ca4, auditorului /inanciar, @i do0iciliul lor8
e( ultima situaie *inanciar aprobat+ raportul cen$orilor sau raportul auditorilor *inanciari3
*( dividendele pltite 0n ultimii 6 ani sau de la constituire+ dac+ de la aceast dat+ au trecut
mai puin de 6 ani3
%( obli%aiunile emise de societate3
9( 9otr1rea adunrii %enerale privitoare la noua emisiune de aciuni+ valoarea total a
acestora+ numrul ,i valoarea lor nominal+ *elul lor+ relaii privitoare la aporturi+ altele dec1t
0n numerar+ ,i avanta-ele acordate acestora+ precum ,i data de la care se vor plti dividendele.
6>
'3( &cceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate
meniunile artate+ dac nu a e@ercitat 0n nici un mod drepturile ,i obli%aiile sale de acionar.
ART) 21*
"aCorarea capitalului 3ocial al unei 3ociet.:i prin o/ert. pu-lic. de valori 0o-iliare @i+3au
prin acordarea po3i-ilit.:ii ac:ionarilor de a6@i tran4ac:iona drepturile de pre/erin:. pe pia:a
de capital e3te 3upu3. prevederilor legi3la:iei 3peci/ice pie:ei de capital)
ART) 212
<n ca4 de 0aCorare a capitalului 3ocial prin o/ert. pu-lic., ad0ini3tratorii, re3pectiv
0e0-rii directoratului, 3unt 3olidar r.3pun4.tori pentru exactitatea celor ar.tate n
pro3pectul de e0i3iune, n pu-lica:iile /.cute de 3ocietate 3au n cererile adre3ate o/iciului
regi3trului co0er:ului, n con/or0itate cu prevederile legi3la:iei privind pia:a de capital)
ART) 217
>1? %ac. 0aCorarea capitalului 3ocial 3e /ace prin aporturi n natur., adunarea general.
care a =ot.rt acea3ta va propune Cudec.torului6delegat nu0irea unuia 3au 0ai 0ultor
exper:i pentru evaluarea ace3tor aporturi, n condi:iile art) *9 @i *9)
'.( &porturi 0n creane nu sunt admise.
'3( #up depunerea raportului de e@perti$+ adunarea %eneral e@traordinar convocat din
nou+ av1nd 0n vedere conclu$iile e@perilor+ poate 9otr0 ma-orarea capitalului social.
'7( Eotr1rea adunrii %enerale trebuie s cuprind descrierea aporturilor 0n natur+ numele
persoanelor ce le e*ectuea$ ,i numrul aciunilor ce se vor emite 0n sc9imb.
ART) 211
>1? Ac:iunile e0i3e pentru 0aCorarea capitalului 3ocial vor /i o/erite 3pre 3u-3criere, n
pri0ul rnd ac:ionarilor exi3ten:i, propor:ional cu nu0.rul ac:iunilor pe care le po3ed.)
>2? Exercitarea dreptului de pre/erin:. 3e va putea reali4a nu0ai n interiorul ter0enului
=ot.rt de adunarea general. 3au de con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directorat, n
condi:iile art) 220A1 alin) >2?, dac. actul con3titutiv nu prevede alt ter0en) <n toate 3itua:iile,
ter0enul acordat pentru exercitarea drepturilor de pre/erin:. nu poate /i 0ai 0ic de o lun. de
la data pu-lic.rii =ot.rrii adun.rii generale, re3pectiv a deci4iei con3iliului de
ad0ini3tra:ie+directoratului, n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a) %up. expirarea
ace3tui ter0en, ac:iunile vor putea /i o/erite 3pre 3u-3criere pu-licului)
>*? Orice 0aCorare a capitalului 3ocial e/ectuat. cu nc.lcarea pre4entului articol e3te
anula-il.)
ART) 211A1
Ac:ionarii au un drept de pre/erin:. @i atunci cnd 3ocietatea e0ite o-liga:iuni converti-ile
n ac:iuni) %i3po4i:iile art) 211 3e aplic. n 0od core3pun4.tor)
ART) 217
>1? %reptul de pre/erin:. al ac:ionarilor poate /i li0itat 3au ridicat nu0ai prin =ot.rrea
adun.rii generale extraordinare a ac:ionarilor)
>2? !on3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, va pune la di3po4i:ie adun.rii
generale extraordinare a ac:ionarilor un raport 3cri3, prin care 3e preci4ea4. 0otivele
li0it.rii 3au ridic.rii dreptului de pre/erin:.) Ace3t raport va explica, de a3e0enea, 0odul de
deter0inare a valorii de e0i3iune a ac:iunilor)
>*? Kot.rrea va /i luat. n pre4en:a ac:ionarilor repre4entnd trei p.tri0i din capitalul
3ocial 3u-3cri3, cu 0aCoritatea voturilor ac:ionarilor pre4en:i)
69
>2? Kot.rrea va /i depu3. la o/iciul regi3trului co0er:ului de c.tre con3iliul de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv de c.tre directorat, 3pre 0en:ionare n regi3trul co0er:ului @i
pu-licare n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a)
ART) 219 BBB A-rogat
ART) 219
>1? Kot.rrea adun.rii generale privind 0aCorarea capitalului 3ocial produce e/ecte nu0ai
n 0.3ura n care e3te adu3. la ndeplinire n ter0en de un an de la data adopt.rii)
>2? %ac. 0aCorarea de capital propu3. nu e3te 3u-3cri3. integral, capitalul va /i 0aCorat n
cuantu0ul 3u-3crierilor pri0ite doar dac. condi:iile de e0i3iune prev.d acea3t. po3i-ilitate)
&R. ..0
'1( &ciunile emise 0n sc9imbul aporturilor 0n numerar vor trebui pltite+ la data subscrierii+
0n proporie de cel puin 30D din valoarea lor nominal ,i+ inte%ral+ 0n termen de cel mult 3 ani
de la data publicrii 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ a 9otr1rii adunrii
%enerale.
'.( )n acela,i termen vor trebui pltite aciunile emise 0n sc9imbul aporturilor 0n natur.
'3( 51nd s=a prev$ut o prim de emisiune+ aceasta trebuie inte%ral pltit la data
subscrierii.
'7( #ispo$iiile art. 9> alin. '3( ,i ale art. 100 rm1n aplicabile.
ART) 220A1
>1? #rin actul con3titutiv, con3iliul de ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratul, poate /i
autori4at ca, ntr6o anu0it. perioad., ce nu poate dep.@i 7 ani de la data n0atricul.rii
3ociet.:ii, 3. 0aCore4e capitalul 3ocial 3u-3cri3 pn. la o valoare no0inal. deter0inat.
>capital autori4at?, prin e0iterea de noi ac:iuni n 3c=i0-ul aporturilor)
>2? O a3t/el de autori4are poate /i acordat. @i de adunarea general. a ac:ionarilor, printr6o
0odi/icare a actului con3titutiv, pentru o anu0it. perioad., ce nu poate dep.@i 7 ani de la
data nregi3tr.rii 0odi/ic.rii) Actul con3titutiv poate 0aCora cerin:ele de cvoru0 pentru o
a3t/el de 0odi/icare)
>*? Haloarea no0inal. a capitalului autori4at nu poate dep.@i Cu0.tate din capitalul 3ocial
3u-3cri3, exi3tent n 0o0entul autori4.rii)
>2? #rin autori4area acordat. con/or0 alin) >1? 6 >*?, con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv
directoratului, i poate /i con/erit. @i co0peten:a de a decide re3trngerea 3au ridicarea
dreptului de pre/erin:. al ac:ionarilor exi3ten:i) Acea3t. autori4are 3e acord. con3iliului de
ad0ini3tra:ie, re3pectiv directoratului, de c.tre adunarea general., n condi:iile de cvoru0 @i
0aCoritate prev.4ute la art) 217 alin) >*?) %eci4ia con3iliului de ad0ini3tra:ie, re3pectiv a
directoratului, cu privire la re3trngerea 3au ridicarea dreptului de pre/erin:. 3e depune la
o/iciul regi3trului co0er:ului, 3pre 0en:ionare n regi3trul co0er:ului @i pu-licare n
"onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a)
ART) 221
Docietatea cu r.3pundere li0itat. @i poate 0aCora capitalul 3ocial, n 0odalit.:ile @i din
3ur3ele prev.4ute de art) 210)
!L"L C
E@cluderea ,i retra%erea asociailor
&R. ...
60
'1( 8oate *i e@clus din societatea 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl sau cu rspundere
limitat2
a( asociatul care+ pus 0n 0nt1r$iere+ nu aduce aportul la care s=a obli%at3
b( asociatul cu rspundere nelimitat 0n stare de *aliment sau care a devenit le%almente
incapabil3
c( asociatul cu rspundere nelimitat care se amestec *r drept 0n administraie ori
contravine dispo$iiilor art. >0 ,i >.3
d( asociatul administrator care comite *raud 0n dauna societii sau se serve,te de
semntura social sau de capitalul social 0n *olosul lui sau al altora.
'.( #ispo$iiile acestui articol se aplic ,i comanditailor 0n societatea 0n comandit pe
aciuni.
&R. ..3
'1( E@cluderea se pronun prin 9otr1re -udectoreasc la cererea societii sau a oricrui
asociat.
'.( 51nd e@cluderea se cere de ctre un asociat+ se vor cita societatea ,i asociatul p1r1t.
'3( 5a urmare a e@cluderii+ instana -udectoreasc va dispune+ prin aceea,i 9otr1re+ ,i cu
privire la structura participrii la capitalul social a celorlali asociai.
'7( Eotr1rea irevocabil de e@cludere se va depune+ 0n termen de 16 $ile+ la o*iciul
re%istrului comerului pentru a *i 0nscris+ iar dispo$itivul 9otr1rii se va publica la cererea
societii 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a.
&R. ..7
'1( &sociatul e@clus rspunde de pierderi ,i are dreptul la bene*icii p1n 0n $iua e@cluderii
sale+ 0ns nu va putea cere lic9idarea lor p1n ce acestea nu sunt reparti$ate con*orm
prevederilor actului constitutiv.
'.( &sociatul e@clus nu are dreptul la o parte proporional din patrimoniul social+ ci numai
la o sum de bani care s repre$inte valoarea acesteia.
&R. ..6
'1( &sociatul e@clus rm1ne obli%at *a de teri pentru operaiunile *cute de societate+ p1n
0n $iua rm1nerii de*initive a 9otr1rii de e@cludere.
'.( #ac+ 0n momentul e@cluderii+ sunt operaiuni 0n curs de e@ecutare+ asociatul este obli%at
s suporte consecinele ,i nu=,i va putea retra%e partea ce i se cuvine dec1t dup terminarea
acelor operaiuni.
&R. ..6
'1( &sociatul 0n societatea 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl sau 0n societatea cu
rspundere limitat se poate retra%e din societate2
a( 0n ca$urile prev$ute 0n actul constitutiv3
b( cu acordul tuturor celorlali asociai3
c( 0n lipsa unor prevederi 0n actul constitutiv sau c1nd nu se reali$ea$ acordul unanim
asociatul se poate retra%e pentru motive temeinice+ 0n ba$a unei 9otr1ri a tribunalului+ supus
numai recursului+ 0n termen de 16 $ile de la comunicare.
'.( )n situaia prev$ut la alin. '1( lit. c(+ instana -udectoreasc va dispune+ prin aceea,i
9otr1re+ ,i cu privire la structura participrii la capitalul social a celorlali asociai.
'3( #repturile asociatului retras+ cuvenite pentru prile sale sociale+ se stabilesc prin
acordul asociailor ori de un e@pert desemnat de ace,tia sau+ 0n ca$ de ne0nele%ere+ de
tribunal.
61
!L"L C!
#i$olvarea+ *u$iunea ,i divi$area societilor comerciale
5&8. 1
#i$olvarea societilor
&R. ..<
'1( /ocietatea se di$olv prin2
a( trecerea timpului stabilit pentru durata societii3
b( imposibilitatea reali$rii obiectului de activitate al societii sau reali$area acestuia3
c( declararea nulitii societii3
d( 9otr1rea adunrii %enerale3
e( 9otr1rea tribunalului+ la cererea oricrui asociat+ pentru motive temeinice+ precum
ne0nele%erile %rave dintre asociai+ care 0mpiedic *uncionarea societii3
*( *alimentul societii3
%( alte cau$e prev$ute de le%e sau de actul constitutiv al societii.
>2? <n ca4ul prev.4ut la alin) >1? lit) a?, a3ocia:ii tre-uie 3. /ie con3ulta:i de c.tre con3iliul
de ad0ini3tra:ie, re3pectiv de directorat, cu cel pu:in * luni nainte de expirarea duratei
3ociet.:ii, cu privire la eventuala prelungire a ace3teia) <n lip3., la cererea oric.ruia dintre
a3ocia:i, tri-unalul poate di3pune, prin nc=eiere, e/ectuarea con3ult.rii con/or0 art) 119
alin) >*?)
>*? %ac. procedura prev.4ut. la alin) >2? nu e3te ndeplinit., la expirarea duratei
0en:ionate n actul con3titutiv orice per3oan. intere3at. 3au O/iciul $a:ional al Regi3trului
!o0er:ului poate 3e3i4a Cudec.torul6delegat pentru con3tatarea di4olv.rii 3ociet.:ii)
>2? Lic=idarea @i radierea 3ociet.:ii 3e e/ectuea4. potrivit di3po4i:iilor art) 2*7 alin) >1? 6
>10?)
ART) 229
>1? Docietatea pe ac:iuni 3e di4olv.
a? n ca4ul @i n condi:iile prev.4ute la art) 17*A228
-? n ca4ul @i n condi:iile prev.4ute la art) 10 alin) >*?)
>2? #revederile alin) >1? lit) a? 3e aplic. n 0od core3pun4.tor @i 3ociet.:ii cu r.3pundere
li0itat.)
&R. ..9
'1( /ocietile 0n nume colectiv sau cu rspundere limitat se di$olv prin *alimentul+
incapacitatea+ e@cluderea+ retra%erea sau decesul unuia dintre asociai+ c1nd+ datorit acestor
cau$e+ numrul asociailor s=a redus la unul sin%ur.
'.( /e e@ceptea$ ca$ul c1nd 0n actul constitutiv e@ist clau$ de continuare cu mo,tenitorii
sau c1nd asociatul rmas 9otr,te continuarea e@istenei societii sub *orma societii cu
rspundere limitat cu asociat unic.
'3( #ispo$iiile alineatelor precedente se aplic ,i societilor 0n comandit simpl sau 0n
comandit pe aciuni+ dac acele cau$e privesc pe sin%urul asociat comanditat sau comanditar.
&R. .30
'1( )n societile 0n nume colectiv+ dac un asociat decedea$ ,i dac nu e@ist convenie
contrar+ societatea trebuie s plteasc partea ce se cuvine mo,tenitorilor+ dup ultimul bilan
contabil aprobat+ 0n termen de 3 luni de la noti*icarea decesului asociatului+ dac asociaii
rma,i nu pre*er s continue societatea cu mo,tenitorii care consimt la aceasta.
6.
'.( 8revederile alin. '1( se aplic ,i societilor 0n comandit simpl+ 0n ca$ de deces al
unuia dintre asociaii comanditai+ 0n a*ar de ca$ul c1nd mo,tenitorii si nu pre*er s rm1n
0n societate 0n aceast calitate.
'3( Ao,tenitorii rm1n rspun$tori+ potrivit art. ..7+ p1n la publicarea sc9imbrilor
intervenite.
&R. .31
'1( )n ca$ de di$olvare a societii prin 9otr1re a asociailor+ ace,tia vor putea reveni+ cu
ma-oritatea cerut pentru modi*icarea actului constitutiv+ asupra 9otr1rii luate+ at1t timp c1t
nu s=a *cut nici o repartiie din activ.
'.( Noua 9otr1re se menionea$ 0n re%istrul comerului+ dup care o*iciul re%istrului
comerului o va trimite Aonitorului 4*icial al Rom1niei+ spre publicare 0n 8artea a !C=a+ pe
c9eltuiala societii.
'3( 5reditorii ,i orice parte interesat pot *ace opo$iie la tribunal 0mpotriva 9otr1rii+ 0n
condiiile art. 6..
&R. .3.
'1( #i$olvarea societilor comerciale trebuie s *ie 0nscris 0n re%istrul comerului ,i
publicat 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ 0n a*ar de ca$ul prev$ut la art. ..<
alin. '1( lit. a(.
'.( )nscrierea ,i publicarea se vor *ace con*orm art. .07+ c1nd di$olvarea are loc 0n ba$a
unei 9otr1ri a adunrii %enerale+ ,i 0n termen de 16 $ile de la data la care 9otr1rea
-udectoreasc a devenit irevocabil+ c1nd di$olvarea a *ost pronunat de -ustiie.
'3( )n ca$ul prev$ut la art. ..< alin. '1( lit. *(+ di$olvarea se pronun de tribunalul 0nvestit
cu procedura *alimentului.
&R. .33
'1( #i$olvarea societii are ca e*ect desc9iderea procedurii lic9idrii. #i$olvarea are loc
*r lic9idare+ 0n ca$ul *u$iunii ori divi$rii totale a societii sau 0n alte ca$uri prev$ute de
le%e.
>2? %in 0o0entul di4olv.rii, directorii, ad0ini3tratorii, re3pectiv directoratul, nu 0ai pot
ntreprinde noi opera:iuni) <n ca4 contrar, ace@tia 3unt per3onal @i 3olidar r.3pun4.tori pentru
ac:iunile ntreprin3e)
'3( !nterdicia prev$ut la alin. '.( se aplic din $iua e@pirrii termenului *i@at pentru
durata societii ori de la data la care di$olvarea a *ost 9otr1t de adunarea %eneral sau
declarat prin sentin -udectoreasc.
'7( /ocietatea 0,i pstrea$ personalitatea -uridic pentru operaiunile lic9idrii+ p1n la
terminarea acesteia.
&R. .37
#i$olvarea societii 0nainte de e@pirarea termenului *i@at pentru durata sa are e*ect *a de
teri numai dup trecerea unui termen de 30 de $ile de la publicarea 0n Aonitorul 4*icial al
Rom1niei+ 8artea a !C=a.
&R. .36
'1( )n societile 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl ,i 0n cele cu rspundere limitat+
asociaii pot 9otr0+ o dat cu di$olvarea+ cu cvorumul ,i ma-oritatea prev$ute pentru
modi*icarea actului constitutiv+ ,i modul de lic9idare a societii+ atunci c1nd sunt de acord cu
privire la reparti$area ,i lic9idarea patrimoniului societii ,i c1nd asi%ur stin%erea pasivului
sau re%ulari$area lui 0n acord cu creditorii.
63
>2? #rin votul unani0 al a3ocia:ilor 3e poate =ot.r @i a3upra 0odului n care activele
r.0a3e dup. plata creditorilor vor /i 0p.r:ite ntre a3ocia:i) <n lip3a acordului unani0
privind 0p.r:irea -unurilor, va /i ur0at. procedura lic=id.rii prev.4ut. de pre4enta lege)
>*? Tran30iterea dreptului de proprietate a3upra -unurilor r.0a3e dup. plata creditorilor
are loc la data radierii 3ociet.:ii din regi3trul co0er:ului)
>2? Regi3trul va eli-era /iec.rui a3ociat un certi/icat con3tatator al dreptului de proprietate
a3upra activelor di3tri-uite, n -a4a c.ruia a3ociatul poate proceda la n3crierea -unurilor
i0o-ile n cartea /unciar.)
ART) 2*1 BBB A-rogat
&R. .3<*(
'1( La cererea oricrei persoane interesate+ precum ,i a 4*iciului Naional al Re%istrului
5omerului+ tribunalul va putea pronuna di$olvarea societii 0n ca$urile 0n care2
a( societatea nu mai are or%ane statutare sau acestea nu se mai pot 0ntruni3
b( societatea nu a depus+ 0n cel mult 6 luni de la e@pirarea termenelor le%ale+ situaiile
*inanciare anuale sau alte acte care+ potrivit le%ii+ se depun la o*iciul re%istrului comerului3
c( societatea ,i=a 0ncetat activitatea+ nu are sediul social cunoscut ori nu 0ndepline,te
condiiile re*eritoare la sediul social sau asociaii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut sau
re,edina cunoscut3
d( societatea nu ,i=a completat capitalul social+ 0n condiiile le%ii.
'.( #ispo$iiile alin. '1( lit. c( nu sunt aplicabile 0n ca$ul 0n care societatea a *ost 0n
inactivitate temporar+ anunat or%anelor *iscale ,i 0nscris 0n re%istrul comerului. #urata
inactivitii nu poate dep,i 3 ani.
'3( Eotr1rea tribunalului prin care s=a pronunat di$olvarea se 0nre%istrea$ 0n re%istrul
comerului+ se comunic direciei %enerale a *inanelor publice -udeene+ respectiv a
municipiului Gucure,ti+ ,i se public 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ pe
c9eltuiala titularului cererii de di$olvare+ acesta put1nd s se 0ndrepte 0mpotriva societii.
'7( )n ca$ul mai multor 9otr1ri -udectore,ti de di$olvare+ pentru situaiile prev$ute la
alin. '1(+ publicitatea se va putea e*ectua 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ 0n
*orma unui tabel cuprin$1nd2 codul unic de 0nre%istrare+ denumirea+ *orma -uridic ,i sediul
societii di$olvate+ instana care a dispus di$olvarea+ numrul dosarului+ numrul ,i data
9otr1rii de di$olvare. )n aceste ca$uri+ tari*ele de publicare 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+
8artea a !C=a+ se reduc cu 60D .
>7? Orice per3oan. intere3at. poate /ace recur3 0potriva =ot.rrii de di4olvare, n ter0en
de *0 de 4ile de la e/ectuarea pu-licit.:ii, n condi:iile alin) >*? @i alin) >2?) Recurentul va
depune o copie a recur3ului la o/iciul regi3trului co0er:ului n care e3te nregi3trat.
3ocietatea a c.rei di4olvare a /o3t pronun:at.)
>1? La data r.0nerii irevoca-ile a =ot.rrii Cudec.tore@ti de di4olvare, per3oana Curidic.
intr. n lic=idare, potrivit prevederilor pre4entei legi)
>7? %ac. n ter0en de * luni de la data r.0nerii irevoca-ile a =ot.rrii Cudec.tore@ti de
di4olvare nu 3e procedea4. la nu0irea lic=idatorului, Cudec.torul delegat, la cererea oric.rei
per3oane intere3ate, nu0e@te un lic=idator de pe Li3ta practicienilor n reorgani4are @i
lic=idare, re0unerarea ace3tuia ur0nd a /i /.cut. din averea per3oanei Curidice di4olvate
3au, n ca4ul lip3ei ace3teia, din /ondul de lic=idare con3tituit n te0eiul Legii nr) 12+1997BB?
privind procedura reorgani4.rii Cudiciare @i a /ali0entului, repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i
co0plet.rile ulterioare)
67
>7A1? Kot.rrile Cudec.tore@ti pronun:ate n condi:iile alin) >7? 3e co0unic. lic=idatorului
nu0it, 3e pu-lic. pe pagina de internet a O/iciului $a:ional al Regi3trului !o0er:ului @i 3e
a/i@ea4. la 3ediul o/iciului regi3trului co0er:ului n care e3te n0atriculat. 3ocietatea
co0ercial. di4olvat.)
>9? %ac. Cudec.torul delegat nu a /o3t 3e3i4at, n condi:iile alin) >7?, cu nici o cerere de
nu0ire a lic=idatorului n ter0en de * luni de la expirarea ter0enului prev.4ut la alin) >7?,
per3oana Curidic. 3e radia4. din o/iciu din regi3trul co0er:ului, prin nc=eiere a Cudec.torului
delegat, pronun:at. la cererea O/iciului $a:ional al Regi3trului !o0er:ului, cu citarea
p.r:ilor, con/or0 dreptului co0un)
>9? <nc=eierea de radiere 3e nregi3trea4. n regi3trul co0er:ului, 3e co0unic. per3oanei
Curidice la 3ediul 3ocial, Agen:iei $a:ionale de Ad0ini3trare &i3cal. @i direc:iilor generale ale
/inan:elor pu-lice Cude:ene @i a 0unicipiului Gucure@ti, pe cale electronic., @i 3e a/i@ea4. pe
pagina de Internet a O/iciului $a:ional al Regi3trului !o0er:ului @i la 3ediul o/iciului
regi3trului co0er:ului de pe lng. tri-unal, n ra4a c.ruia 3ocietatea @i are nregi3trat 3ediul)
>10? Gunurile r.0a3e din patri0oniul per3oanei Curidice radiate din regi3trul co0er:ului,
n condi:iile alin) >9? @i >9?, revin ac:ionarilor)
666666666666
B? Reproduce0 0ai Co3 prevederile art) III din Legea nr) *02+2007)
FART) III
>1? #rin derogare de la prevederile art) 2*7 alin) >*? @i >2? din Legea nr) *1+1990,
repu-licat., =ot.rrea tri-unalului prin care 36a pronun:at di4olvarea pentru nendeplinirea
o-liga:iei de 0aCorare a capitalului 3ocial la li0ita legal. de 27)000 euro, n ec=ivalent lei, 3e
nregi3trea4. n regi3trul co0er:ului, 3e co0unic. pe cale electronic. Agen:iei $a:ionale de
Ad0ini3trare &i3cal., direc:iilor generale ale /inan:elor pu-lice Cude:ene @i a 0unicipiului
Gucure@ti @i Autorit.:ii pentru Halori/icarea Activelor Dtatului @i 3e a/i@ea4. pe pagina de
Internet a O/iciului $a:ional al Regi3trului !o0er:ului @i la 3ediul o/iciului regi3trului
co0er:ului de pe lng. tri-unal, n ra4a c.ruia 3ocietatea @i are nregi3trat 3ediul)
>2? Orice per3oan. intere3at. poate /ace recur3 0potriva =ot.rrii Cudec.tore@ti de
di4olvare, n ter0en de *0 de 4ile de la e/ectuarea pu-licit.:ii prin a/i@are pe pagina de
Internet a O/iciului $a:ional al Regi3trului !o0er:ului) Docietatea co0ercial. 0potriva
c.reia 36a di3pu3 di4olvarea poate /or0ula recur3 n ter0en de *0 de 4ile de la co0unicarea
=ot.rrii Cudec.tore@ti, n condi:iile !odului de procedur. civil.)F
BB? Legea nr) 12+1997, repu-licat., a /o3t a-rogat.) A 3e vedea Legea nr) 97+2001)
ART) 2*7A1
>1? Atunci cnd un a3ociat r.3punde neli0itat pentru o-liga:iile 3ociet.:ii pe durata
/unc:ion.rii ace3teia, r.3punderea 3a pentru ace3te o-liga:ii va /i neli0itat. @i n /a4a
di4olv.rii @i, dac. e3te ca4ul, a lic=id.rii 3ociet.:ii)
>2? Atunci cnd, pe durata /unc:ion.rii 3ociet.:ii, un a3ociat r.3punde pentru o-liga:iile
ace3teia n li0itele aportului la capitalul 3ocial, r.3punderea 3a va /i li0itat. la ace3t aport @i
n 3itua:ia di4olv.rii @i, dac. e3te ca4ul, a lic=id.rii 3ociet.:ii)
>*? A3ociatul care, n /rauda creditorilor, a-u4ea4. de caracterul li0itat al r.3punderii 3ale
@i de per3onalitatea Curidic. di3tinct. a 3ociet.:ii r.3punde neli0itat pentru o-liga:iile
neac=itate ale 3ociet.:ii di4olvate, re3pectiv lic=idate)
66
>2? R.3punderea a3ociatului devine neli0itat. n condi:iile alin) >*?, n 3pecial atunci cnd
ace3ta di3pune de -unurile 3ociet.:ii ca @i cu0 ar /i -unurile 3ale proprii 3au dac.
di0inuea4. activul 3ociet.:ii n -ene/iciul per3onal ori al unor ter:i, cuno3cnd 3au tre-uind
3. cunoa3c. /aptul c. n ace3t 0od 3ocietatea nu va 0ai /i n 0.3ur. 3. @i execute o-liga:iile)
5&8. .
;u$iunea ,i divi$area societilor
ART) 2*9
>1? &u4iunea e3te opera:iunea prin care
a? una 3au 0ai 0ulte 3ociet.:i 3unt di4olvate /.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. totalitatea
patri0oniului lor unei alte 3ociet.:i n 3c=i0-ul reparti4.rii c.tre ac:ionarii 3ociet.:ii 3au
3ociet.:ilor a-3or-ite de ac:iuni la 3ocietatea a-3or-ant. @i, eventual, al unei pl.:i n nu0erar
de 0axi0u0 10E din valoarea no0inal. a ac:iunilor a3t/el reparti4ate8 3au
-? 0ai 0ulte 3ociet.:i 3unt di4olvate /.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. totalitatea
patri0oniului lor unei 3ociet.:i pe care o con3tituie, n 3c=i0-ul reparti4.rii c.tre ac:ionarii
lor de ac:iuni la 3ocietatea nou6con3tituit. @i, eventual, al unei pl.:i n nu0erar de 0axi0u0
10E din valoarea no0inal. a ac:iunilor a3t/el reparti4ate)
>2? %ivi4area e3te opera:iunea prin care
a? o 3ocietate, dup. ce e3te di4olvat. /.r. a intra n lic=idare, tran3/er. 0ai 0ultor
3ociet.:i totalitatea patri0oniului 3.u, n 3c=i0-ul reparti4.rii c.tre ac:ionarii 3ociet.:ii
divi4ate de ac:iuni la 3ociet.:ile -ene/iciare @i, eventual, al unei pl.:i n nu0erar de 0axi0u0
10E din valoarea no0inal. a ac:iunilor a3t/el reparti4ate8
-? o 3ocietate, dup. ce e3te di4olvat. /.r. a intra n lic=idare, tran3/er. totalitatea
patri0oniului 3.u 0ai 0ultor 3ociet.:i nou6con3tituite, n 3c=i0-ul reparti4.rii c.tre
ac:ionarii 3ociet.:ii divi4ate de ac:iuni la 3ociet.:ile nou6con3tituite @i, eventual, al unei pl.:i
n nu0erar de 0axi0u0 10E din valoarea no0inal. a ac:iunilor a3t/el reparti4ate)
>2A1? %ivi4area poate avea loc @i prin tran3/erul 3i0ultan al patri0oniului 3ociet.:ii
divi4ate c.tre una 3au 0ai 0ulte 3ociet.:i exi3tente @i una 3au 0ai 0ulte 3ociet.:i nou6
con3tituite) #revederile alin) >2? 3e aplic. n 0od core3pun4.tor)
>*? &u4iunea 3au divi4area 3e poate /ace @i ntre 3ociet.:i de /or0e di/erite)
>2? &u4iunea 3au divi4area, a3t/el cu0 e3te de/init. la alin) >1? ori >2?, poate /i e/ectuat.
c=iar dac. 3ociet.:ile di4olvate 3unt n lic=idare, cu condi:ia ca ace3tea 3. nu /i nceput nc.
di3tri-uirea ntre a3ocia:i a activelor ce li 36ar cuveni n ur0a lic=id.rii)
&R. .39
'1( ;u$iunea sau divi$area se 9otr,te de *iecare societate 0n parte+ 0n condiiile stabilite
pentru modi*icarea actului constitutiv al societii.
'.( 51nd aciunile sunt de mai multe cate%orii+ 9otr1rea asupra *u$iunii:divi$rii+ 0n temeiul
art. 113 lit. 9(+ este subordonat re$ultatului votului pe cate%orii+ dat 0n condiiile art. 116.
'3( #ac+ prin *u$iune sau divi$are+ se 0n*iinea$ o nou societate+ aceasta se constituie 0n
condiiile prev$ute de pre$enta le%e pentru *orma de societate convenit.
ART) 220 BBB A-rogat
ART) 221
Ad0ini3tratorii 3ociet.:ilor care ur0ea4. a participa la /u4iune 3au la divi4are vor ntoc0i
un proiect de /u4iune 3au de divi4are, care va cuprinde
66
a? /or0a, denu0irea @i 3ediul 3ocial ale tuturor 3ociet.:ilor i0plicate n /u4iune 3au
divi4are8
-? /unda0entarea @i condi:iile /u4iunii 3au ale divi4.rii8
c? condi:iile aloc.rii de ac:iuni la 3ocietatea a-3or-ant. 3au la 3ociet.:ile -ene/iciare8
d? data de la care ac:iunile 3au p.r:ile 3ociale prev.4ute la lit) c? dau de:in.torilor dreptul
de a participa la -ene/icii @i orice condi:ii 3peciale care a/ectea4. ace3t drept8
e? rata de 3c=i0- a ac:iunilor 3au p.r:ilor 3ociale @i cuantu0ul eventualelor pl.:i n
nu0erar8
/? cuantu0ul pri0ei de /u4iune 3au de divi4are8
g? drepturile con/erite de c.tre 3ocietatea a-3or-ant. 3au -ene/iciar. de:in.torilor de
ac:iuni care con/er. drepturi 3peciale @i celor care de:in alte valori 0o-iliare n a/ar. de
ac:iuni 3au 0.3urile propu3e n privin:a ace3tora8
=? orice avantaC 3pecial acordat exper:ilor la care 3e /ace re/erire la art) 22*A* @i
0e0-rilor organelor ad0ini3trative 3au de control ale 3ociet.:ilor i0plicate n /u4iune 3au n
divi4are8
i? data 3itua:iilor /inanciare ale 3ociet.:ilor participante, care au /o3t /olo3ite pentru a 3e
3ta-ili condi:iile /u4iunii 3au ale divi4.rii8
C? data de la care tran4ac:iile 3ociet.:ii a-3or-ite 3au divi4ate 3unt con3iderate din punct de
vedere conta-il ca apar:innd 3ociet.:ii a-3or-ante 3au uneia ori alteia dintre 3ociet.:ile
-ene/iciare8
L? n ca4ul divi4.rii
6 de3crierea @i reparti4area exact. a activelor @i pa3ivelor care ur0ea4. a /i tran3/erate
/iec.reia dintre 3ociet.:ile -ene/iciare8
6 reparti4area c.tre ac:ionarii 3au a3ocia:ii 3ociet.:ii divi4ate de ac:iuni, re3pectiv p.r:i
3ociale, la 3ociet.:ile -ene/iciare @i criteriul pe -a4a c.ruia 3e /ace reparti4area)
ART) 221A1
>1? %ac. un ele0ent de activ nu e3te reparti4at n proiectul de divi4are @i dac.
interpretarea proiectului nu per0ite luarea unei deci4ii privind reparti4area 3a, ele0entul de
activ n cau4. 3au contravaloarea ace3tuia 3e reparti4ea4. ntre toate 3ociet.:ile -ene/iciare,
propor:ional cu cota din activul net alocat 3ociet.:ilor n cau4., n con/or0itate cu proiectul
de divi4are)
>2? %ac. un ele0ent de pa3iv nu e3te reparti4at n proiectul de divi4are @i dac.
interpretarea proiectului nu per0ite luarea unei deci4ii privind reparti4area 3a, 3ociet.:ile
-ene/iciare r.3pund 3olidar pentru ele0entul de pa3iv n cau4.)
&R. .7.
'1( 8roiectul de *u$iune sau de divi$are+ semnat de repre$entanii societilor participante+
se depune la o*iciul re%istrului comerului unde este 0nmatriculat *iecare societate+ 0nsoit de o
declaraie a societii care 0ncetea$ a e@ista 0n urma *u$iunii sau divi$rii+ despre modul cum
a 9otr1t s stin% pasivul su.
'.( 8roiectul de *u$iune sau de divi$are+ vi$at de -udectorul dele%at+ se public 0n
Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a+ pe c9eltuiala prilor+ inte%ral sau 0n e@tras+
potrivit dispo$iiei -udectorului dele%at sau cererii prilor+ cu cel puin 30 de $ile 0naintea
datelor ,edinelor 0n care adunrile %enerale e@traordinare urmea$ a 9otr0+ 0n temeiul art. 113
lit. 9(+ asupra *u$iunii:divi$rii.
ART) 22*
6<
>1? !reditorii 3ociet.:ilor care iau parte la /u4iune 3au la divi4are au dreptul la o protec:ie
adecvat. a intere3elor lor) Orice a3t/el de creditor, a c.rui crean:. e3te anterioar. datei
pu-lic.rii proiectului de /u4iune 3au de divi4are @i care nu e3te 3cadent. la data pu-lic.rii,
poate /ace opo4i:ie, n condi:iile art) 12)
>2? Opo4i:ia 3u3pend. executarea /u4iunii 3au a divi4.rii pn. la data la care =ot.rrea
Cudec.torea3c. devine irevoca-il., n a/ar. de ca4urile n care 3ocietatea de-itoare /ace
dovada pl.:ii datoriilor 3au o/er. garan:ii acceptate de creditori ori nc=eie cu ace@tia un
acord pentru plata datoriilor)
>*? <n ca4ul divi4.rii, dac. un creditor al 3ociet.:ii c.reia i e3te tran3/erat. o-liga:ia n
con/or0itate cu proiectul de divi4are nu a o-:inut reali4area crean:ei 3ale, toate 3ociet.:ile
-ene/iciare 3unt r.3pun4.toare pentru o-liga:ia n cau4., n li0ita activelor nete care le6au
/o3t tran3/erate prin divi4are, cu excep:ia 3ociet.:ii c.reia i6a /o3t tran3/erat. o-liga:ia
re3pectiv., care r.3punde neli0itat)
ART) 22*A1
>1? <n ca4ul unei /u4iuni, de:in.torilor de valori 0o-iliare, altele dect ac:iuni, care con/er.
drepturi 3peciale, tre-uie 3. li 3e acorde n cadrul 3ociet.:ii a-3or-ante drepturi cel pu:in
ec=ivalente cu cele pe care le de:ineau la 3ocietatea a-3or-it., cu excep:ia ca4ului n care
0odi/icarea drepturilor n cau4. e3te apro-at. de o adunare a de:in.torilor de a3t/el de titluri
ori individual de c.tre de:in.torii de a3t/el de titluri 3au a ca4ului n care de:in.torii au
dreptul de a o-:ine r.3cu0p.rarea titlurilor lor)
>2? <n ca4ul unei divi4.ri, de:in.torilor de valori 0o-iliare, altele dect ac:iuni, care
con/er. drepturi 3peciale, tre-uie 3. li 3e acorde n cadrul 3ociet.:ilor -ene/iciare c.rora li 3e
pot opune drepturile decurgnd din a3e0enea valori 0o-iliare, n con/or0itate cu proiectul
de divi4are, drepturi cel pu:in ec=ivalente cu cele de care -ene/iciau n 3ocietatea divi4at., cu
excep:ia ca4ului n care 0odi/icarea drepturilor n cau4. e3te apro-at. de o adunare a
de:in.torilor de a3t/el de valori 0o-iliare ori de c.tre ace@tia n 0od individual 3au a ca4ului
n care de:in.torii au dreptul de a o-:ine r.3cu0p.rarea valorilor 0o-iliare de:inute)
ART) 22*A2
>1? Ad0ini3tratorii 3ociet.:ilor care particip. la /u4iune 3au la divi4are tre-uie 3.
ntoc0ea3c. un raport 3cri3, detaliat, n care 3. explice proiectul de /u4iune 3au de divi4are @i
3. preci4e4e /unda0entul 3.u Curidic @i econo0ic, n 3pecial cu privire la rata de 3c=i0- a
ac:iunilor) <n ca4ul divi4.rii, raportul va include, de a3e0enea, criteriul de reparti4are a
ac:iunilor)
>2? Raportul tre-uie 3. de3crie, de a3e0enea, orice di/icult.:i 3peciale ap.rute n reali4area
evalu.rii)
>*? <n ca4ul divi4.rii, raportul ad0ini3tratorilor va include @i in/or0a:ii re/eritoare la
ntoc0irea raportului de evaluare n con/or0itate cu art) 217, pentru 3ociet.:ile -ene/iciare,
@i regi3trul la care ace3ta tre-uie depu3)
>2? Ad0ini3tratorii 3ociet.:ii divi4ate tre-uie 3. in/or0e4e adunarea general. a 3ociet.:ii
divi4ate, precu0 @i pe ad0ini3tratorii 3ociet.:ilor -ene/iciare, a3t/el nct ace@tia 3. poat.
in/or0a, la rndul lor, adun.rile generale ale 3ociet.:ilor re3pective a3upra oric.rei
0odi/ic.ri 3u-3tan:iale a activelor @i pa3ivelor, intervenit. ntre data ntoc0irii proiectului de
divi4are @i data adun.rii generale a 3ociet.:ii divi4ate care ur0ea4. 3. decid. a3upra
proiectului de divi4are)
ART) 22*A*
6>
>1? Jnul 3au 0ai 0ul:i exper:i, per3oane /i4ice ori Curidice, ac:ionnd pe 3ea0a /iec.reia
dintre 3ociet.:ile care particip. la /u4iune 3au divi4are, dar independent de ace3tea, vor /i
de3e0na:i de c.tre Cudec.torul6delegat pentru a exa0ina proiectul de /u4iune 3au de divi4are
@i a ntoc0i un raport 3cri3 c.tre ac:ionari)
>2? Ace3t raport va preci4a dac. rata de 3c=i0- a ac:iunilor 3au p.r:ilor 3ociale e3te
corect. @i re4ona-il.) Raportul va indica, de a3e0enea, 0etoda 3au 0etodele /olo3ite pentru a
deter0ina rata de 3c=i0- propu3., va preci4a dac. 0etoda 3au 0etodele /olo3ite 3unt
adecvate pentru ca4ul re3pectiv, va indica valorile o-:inute prin aplicarea /iec.reia dintre
ace3te 0etode @i va con:ine opinia exper:ilor privind ponderea atri-uit. 0etodelor n cau4.
pentru o-:inerea valorii re:inute n /inal) Raportul va de3crie, de a3e0enea, orice di/icult.:i
deo3e-ite n reali4area evalu.rii)
>*? La cererea co0un. a 3ociet.:ilor care particip. la /u4iune 3au la divi4are, Cudec.torul6
delegat de3e0nea4. unul 3au 0ai 0ul:i exper:i ac:ionnd pentru toate 3ociet.:ile i0plicate,
dar independent de ace3tea)
>2? &iecare dintre exper:ii de3e0na:i n con/or0itate cu pre4entul articol are dreptul de a
o-:ine de la oricare dintre 3ociet.:ile care particip. la /u4iune 3au la divi4are toate
in/or0a:iile @i docu0entele relevante @i de a /ace toate inve3tiga:iile nece3are)
>7? Exa0inarea proiectului de /u4iune 3au, dup. ca4, de divi4are @i ntoc0irea raportului
prev.4ut la alin) >1? nu vor /i nece3are dac. to:i ac:ionarii+a3ocia:ii 3au to:i de:in.torii altor
valori 0o-iliare care con/er. drepturi de vot la /iecare dintre 3ociet.:ile participante la
/u4iune 3au la divi4are decid a3t/el)
ART) 222
>1? !u cel pu:in o lun. nainte de data adun.rii generale extraordinare care ur0ea4. 3. 3e
pronun:e a3upra proiectului de /u4iune 3au de divi4are, organele de conducere ale 3ociet.:ilor
care iau parte la /u4iune 3au la divi4are vor pune la di3po4i:ia ac:ionarilor+a3ocia:ilor, la
3ediul 3ociet.:ii, ur0.toarele docu0ente
a? proiectul de /u4iune 3au de divi4are8
-? raportul ntoc0it de c.tre organele de conducere n con/or0itate cu art) 22*A28
c? 3itua:iile /inanciare anuale @i rapoartele de ge3tiune pentru ulti0ele * exerci:ii
/inanciare ale 3ociet.:ilor care iau parte la /u4iune 3au la divi4are8
d? 3itua:iile /inanciare, ntoc0ite nu 0ai devre0e de pri0a 4i a celei de6a treia luni
anterioare datei proiectului de /u4iune 3au de divi4are, dac. ulti0ele 3itua:ii /inanciare
anuale au /o3t ntoc0ite pentru un exerci:iu /inanciar nc=eiat cu 0ai 0ult de 1 luni nainte de
acea3t. dat.8
e? raportul cen4orilor 3au, dup. ca4, raportul auditorului /inanciar8
/? dac. e3te ca4ul, raportul ntoc0it potrivit prevederilor art) 22*A*8
g? eviden:a contractelor cu valori dep.@ind 10)000 lei /iecare @i a/late n cur3 de executare,
precu0 @i reparti4area lor n ca4 de divi4are a 3ociet.:ii)
>2? Ac:ionarii 3au a3ocia:ii vor putea o-:ine gratuit copii de pe actele enu0erate la alin) >1?
3au extra3e din ele)
>*? <n ca4ul divi4.rii, dac. to:i ac:ionarii+a3ocia:ii 3au de:in.torii altor valori 0o-iliare
care con/er. drepturi de vot decid a3t/el, nu 3unt nece3are redactarea raportului prev.4ut de
art) 22*A2 @i punerea la di3po4i:ia ac:ionarilor+a3ocia:ilor a docu0entelor prev.4ute de art)
222 alin) >1? lit) -? @i d?)
ART) 227
69
>1? Ad0ini3tratorii 3ociet.:ii a-3or-ite 3au ai 3ociet.:ii care e3te divi4at. r.3pund civil /a:.
de ac:ionarii 3au a3ocia:ii acelei 3ociet.:i pentru neregularit.:ile co0i3e n preg.tirea @i
reali4area /u4iunii 3au divi4.rii)
>2? Exper:ii care ntoc0e3c raportul prev.4ut la art) 22*A*, pe 3ea0a 3ociet.:ii a-3or-ite
3au divi4ate, r.3pund civil /a:. de ac:ionarii+a3ocia:ii ace3tor 3ociet.:i pentru neregularit.:ile
co0i3e n ndeplinirea ndatoririlor lor)
ART) 221
>1? <n cel 0ult dou. luni de la expirarea ter0enului de opo4i:ie prev.4ut la art) 12 3au,
dup. ca4, de la data la care /u4iunea 3au divi4area poate /i e/ectuat. n con/or0itate cu
prevederile art) 22* alin) >2?, adunarea general. a /iec.rei 3ociet.:i participante va =ot.r
a3upra /u4iunii 3au divi4.rii)
>2? <n ca4ul unei /u4iuni prin n/iin:area unei noi 3ociet.:i 3au al unei divi4.ri prin
n/iin:area unor noi 3ociet.:i, proiectul de /u4iune 3au de divi4are @i, dac. 3unt con:inute ntr6
un docu0ent 3eparat, actul con3titutiv 3au proiectul de act con3titutiv al noii+noilor 3ociet.:i
vor /i apro-ate de c.tre adunarea general. a /iec.reia dintre 3ociet.:ile care ur0ea4. 3. @i
ncete4e exi3ten:a)
&R. .7<
8rin dero%are de la prevederile art. 116+ atunci c1nd *u$iunea sau divi$area are ca e*ect
mrirea obli%aiilor asociailor uneia dintre societile participante+ 9otr1rea se ia cu
unanimitate de voturi.
&R. .7>
'1( &ctul modi*icator al actului constitutiv al societii absorbante se 0nre%istrea$ 0n
re%istrul comerului 0n a crui circumscripie 0,i are sediul societatea ,i+ vi$at de -udectorul
dele%at+ se transmite+ din o*iciu+ la Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ spre publicare 0n 8artea a
!C=a+ pe c9eltuiala societii.
'.( 8ublicitatea pentru societile absorbite poate *i e*ectuat de societatea absorbant+ 0n
ca$urile 0n care acele societi nu au e*ectuat=o+ 0n termen de 16 $ile de la vi$area actului
modi*icator al actului constitutiv al societii absorbante de ctre -udectorul dele%at.
ART) 229
&u4iunea+divi4area produce e/ecte
a? n ca4ul con3tituirii uneia 3au 0ai 0ultor 3ociet.:i noi, de la data n0atricul.rii n
regi3trul co0er:ului a noii 3ociet.:i 3au a ulti0ei dintre ele8
-? n alte ca4uri, de la data nregi3tr.rii =ot.rrii ulti0ei adun.ri generale care a apro-at
opera:iunea, cu excep:ia ca4ului n care, prin acordul p.r:ilor, 3e 3tipulea4. c. opera:iunea
va avea e/ect la o alt. dat., care nu poate /i n3. ulterioar. nc=eierii exerci:iului /inanciar
curent al 3ociet.:ii a-3or-ante 3au 3ociet.:ilor -ene/iciare, nici anterioar. nc=eierii ulti0ului
exerci:iu /inanciar nc=eiat al 3ociet.:ii 3au 3ociet.:ilor ce @i tran3/er. patri0oniul)
ART) 229A1
<n ca4ul unei /u4iuni prin a-3or-:ie, prin care una 3au 0ai 0ulte 3ociet.:i 3unt di4olvate
/.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. toate activele @i pa3ivele lor unei alte 3ociet.:i care de:ine
toate ac:iunile lor 3au alte titluri con/erind drepturi de vot n adunarea general., ur0.toarele
articole nu 3e vor aplica art) 221 lit) c?, d? @i e?, art) 22*A2, art) 22*A*, art) 222 alin) >1? lit)
-? @i /?, art) 227 @i art) 270 alin) >1? lit) -?)
ART) 270
>1? &u4iunea 3au divi4area are ur0.toarele con3ecin:e
<0
a? tran3/erul, att n raporturile dintre 3ocietatea a-3or-it. 3au divi4at. @i 3ocietatea
a-3or-ant.+3ociet.:ile -ene/iciare, ct @i n raporturile cu ter:ii, c.tre 3ocietatea a-3or-ant.
3au /iecare dintre 3ociet.:ile -ene/iciare al tuturor activelor @i pa3ivelor 3ociet.:ii
a-3or-ite+divi4ate8 ace3t tran3/er va /i e/ectuat n con/or0itate cu regulile de reparti4are
3ta-ilite n proiectul de /u4iune+divi4are8
-? ac:ionarii 3au a3ocia:ii 3ociet.:ii a-3or-ite 3au divi4ate devin ac:ionari, re3pectiv
a3ocia:i ai 3ociet.:ii a-3or-ante, re3pectiv ai 3ociet.:ilor -ene/iciare, n con/or0itate cu
regulile de reparti4are 3ta-ilite n proiectul de /u4iune+divi4are8
c? 3ocietatea a-3or-it. 3au divi4at. ncetea4. 3. exi3te)
>2? $icio ac:iune 3au parte 3ocial. la 3ocietatea a-3or-ant. nu poate /i 3c=i0-at. pentru
ac:iuni+p.r:i 3ociale e0i3e de 3ocietatea a-3or-it. @i care 3unt de:inute
a? de c.tre 3ocietatea a-3or-ant., direct 3au prin inter0ediul unei per3oane ac:ionnd n
nu0e propriu, dar n contul 3ociet.:ii8 3au
-? de c.tre 3ocietatea a-3or-it., direct 3au prin inter0ediul unei per3oane ac:ionnd n
nu0e propriu, dar n contul 3ociet.:ii)
>*? $icio ac:iune 3au parte 3ocial. la una dintre 3ociet.:ile -ene/iciare nu poate /i
3c=i0-at. pentru ac:iuni la 3ocietatea divi4at., de:inute
a? de c.tre 3ocietatea -ene/iciar. n cau4., direct 3au prin inter0ediul unei per3oane
ac:ionnd n nu0e propriu, dar pe 3ea0a 3ociet.:ii8 3au
-? de c.tre 3ocietatea divi4at., direct 3au prin inter0ediul unei per3oane ac:ionnd n nu0e
propriu, dar pe 3ea0a 3ociet.:ii)
ART) 270A1
#revederile pre4entului capitol re/eritoare la divi4are, cu excep:ia art) 270 alin) >1? lit) c?,
3e aplic. @i atunci cnd o parte din patri0oniul unei 3ociet.:i 3e de3prinde @i e3te tran3/erat.
ca ntreg uneia 3au 0ai 0ultor 3ociet.:i exi3tente ori unor 3ociet.:i care 3unt a3t/el
con3tituite, n 3c=i0-ul aloc.rii de ac:iuni 3au p.r:i 3ociale ale 3ociet.:ilor -ene/iciare c.tre
a? ac:ionarii 3au a3ocia:ii 3ociet.:ii care tran3/er. activele >de3prindere n intere3ul
ac:ionarilor ori a3ocia:ilor?8 3au
-? 3ocietatea care tran3/er. activele >de3prindere n intere3ul 3ociet.:ii?)
ART) 271
>1? $ulitatea unei /u4iuni 3au divi4.ri poate /i declarat. nu0ai prin =ot.rre
Cudec.torea3c.)
>2? %e la data reali4.rii 3ale, potrivit art) 229, /u4iunea, re3pectiv divi4area, poate /i
declarat. nul. doar dac. nu a /o3t 3upu3. unui control Cudiciar n con/or0itate cu prevederile
art) *7 3au dac. =ot.rrea uneia dintre adun.rile generale care au votat proiectul /u4iunii
3au al divi4.rii e3te nul. ori anula-il.)
>*? #rocedurile de anulare @i de declarare a nulit.:ii /u4iunii 3au divi4.rii nu pot /i ini:iate
dup. expirarea unui ter0en de 1 luni de la data la care /u4iunea 3au divi4area a devenit
e/ectiv., n te0eiul art) 229, 3au dac. 3itua:ia a /o3t recti/icat.)
>2? %ac. neregularitatea ce poate conduce la declararea nulit.:ii unei /u4iuni 3au divi4.ri
poate /i re0ediat., in3tan:a co0petent. acord. 3ociet.:ilor i0plicate un ter0en pentru
recti/icarea ace3teia)
>7? Kot.rrea de/initiv. de declarare a nulit.:ii unei /u4iuni 3au divi4.ri va /i naintat. din
o/iciu de c.tre in3tan:. o/iciilor regi3trului co0er:ului de la 3ediile 3ociet.:ilor i0plicate n
/u4iunea 3au divi4area re3pectiv.)
<1
>1? Kot.rrea de/initiv. de declarare a nulit.:ii unei /u4iuni ori divi4.ri nu aduce atingere
prin ea n3.@i vala-ilit.:ii o-liga:iilor n.3cute n 3arcina 3au n -ene/iciul 3ociet.:ii
a-3or-ante ori 3ociet.:ilor -ene/iciare, angaCate dup. ce /u4iunea 3au divi4area au devenit
e/ective, n te0eiul art) 229, @i nainte ca =ot.rrea de declarare a nulit.:ii 3. /ie pu-licat.)
>7? <n ca4ul declar.rii nulit.:ii unei /u4iuni, 3ociet.:ile participante la /u4iunea re3pectiv.
r.3pund 3olidar pentru o-liga:iile 3ociet.:ii a-3or-ante, angaCate n perioada 0en:ionat. la
alin) >1?)
>9? <n ca4ul declar.rii nulit.:ii unei divi4.ri, /iecare dintre 3ociet.:ile -ene/iciare r.3punde
pentru propriile o-liga:ii, angaCate n perioada prev.4ut. la alin) >1?) Docietatea divi4at.
r.3punde, de a3e0enea, pentru ace3te o-liga:ii, n li0ita cotei de active nete tran3/erate
3ociet.:ii -ene/iciare n contul c.reia au luat na@tere o-liga:iile re3pective)
ART) 271A1
<n ca4ul 3ociet.:ilor organi4ate potrivit 3i3te0ului duali3t, o-liga:iile ad0ini3tratorilor
prev.4ute la art) 221 @i 22*A2, re3pectiv la art) 227, revin directoratului, re3pectiv 0e0-rilor
ace3tuia)
!A#) *
&u4iunea tran3/rontalier.
DE!(IJ$EA 1
%o0eniul de aplicare) !o0peten:a Curi3dic:ional.
ART) 271A2
>1? Dociet.:ile pe ac:iuni, 3ociet.:ile n co0andit. pe ac:iuni, 3ociet.:ile cu r.3pundere
li0itat. 6 per3oane Curidice ro0ne 6 @i 3ociet.:ile europene cu 3ediul 3ocial n Ro0nia pot
/u4iona, n condi:iile pre4entei legi, cu 3ociet.:i co0erciale care au 3ediul 3ocial 3au, dup.
ca4, ad0ini3tra:ia central. ori 3ediul principal n alte 3tate 0e0-re ale Jniunii Europene 3au
n 3tate apar:innd Dpa:iului Econo0ic European, denu0ite n continuare 3tate 0e0-re, @i
care /unc:ionea4. n una dintre /or0ele Curidice prev.4ute de art) 1 din %irectiva !on3iliului
19+171+!EE din 9 0artie 1919, de coordonare, n vederea ec=ival.rii, a garan:iilor i0pu3e
3ociet.:ilor n 3tatele 0e0-re, n 3en3ul art) 79 al doilea paragra/ din Tratatul de in3tituire a
!o0unit.:ilor Europene, pentru proteCarea intere3elor a3ocia:ilor 3au ter:ilor, pu-licat. n
Iurnalul O/icial al !o0unit.:ilor Europene nr) L 017 din 12 0artie 1919, cu 0odi/ic.rile
ulterioare, 3au cu 3ociet.:i europene cu 3ediul 3ocial n alte 3tate 0e0-re)
>2? Dociet.:ile pe ac:iuni, 3ociet.:ile n co0andit. pe ac:iuni, 3ociet.:ile cu r.3pundere
li0itat. 6 per3oane Curidice ro0ne 6 @i 3ociet.:ile europene cu 3ediul 3ocial n Ro0nia pot
/u4iona cu 3ociet.:i co0erciale care au 3ediul 3ocial 3au, dup. ca4, ad0ini3tra:ia central. ori
3ediul principal n alte 3tate 0e0-re @i care, /.r. a 3e ncadra n tipurile de entit.:i prev.4ute
la alin) >1?, au per3onalitate Curidic., de:in un patri0oniu propriu ce repre4int. 3ingura 3ur3.
care a3igur. garantarea o-liga:iilor 3ociale @i 3unt 3upu3e unor /or0alit.:i de pu-licitate
3i0ilare celor prev.4ute de %irectiva !on3iliului 19+171+!EE, dac. legea acelui 3tat 0e0-ru
per0ite a3t/el de /u4iuni)
>*? Dunt exceptate de la aplicarea prevederilor pre4entului capitol organi30ele de
pla3a0ent colectiv n valori 0o-iliare @i /ondurile nc=i3e de inve3ti:ii, regle0entate de Legea
nr) 297+2002 privind pia:a de capital, cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, precu0 @i
orice alte entit.:i avnd ca o-iect de activitate pla3a0entul colectiv al re3ur3elor atra3e de la
<.
pu-lic @i care /unc:ionea4. pe principiul reparti4.rii ri3curilor @i ale c.ror titluri pot /i
r.3cu0p.rate, direct 3au indirect, la cererea de:in.torilor, din activele entit.:ii re3pective)
>2? <n ca4ul n care 3ocietatea a-3or-ant. e3te o 3ocietate n co0andit. pe ac:iuni,
n/iin:at. @i /unc:ionnd potrivit legii ro0ne, ac:ionarii 3ociet.:ii a-3or-ite vor /i
ntotdeauna ac:ionari co0anditari ai 3ociet.:ii n co0andit. pe ac:iuni a-3or-ante, dac. nu
3e prevede alt/el n =ot.rrea de apro-are a proiectului de /u4iune)
ART) 271A*
!o0peten:a de veri/icare a legalit.:ii /u4iunii, 3u- a3pectul procedurii pe care o ur0ea4.
3ociet.:ile participante la /u4iune 6 per3oane Curidice ro0ne 3au 3ociet.:ile europene cu
3ediul 3ocial n Ro0nia 6 @i, dac. e3te ca4ul, 3ocietatea nou6n/iin:at. 6 per3oan. Curidic.
ro0n. 3au 3ocietate european. cu 3ediul 3ocial n Ro0nia 6, apar:ine Cudec.torului delegat
la o/iciul regi3trului co0er:ului unde 3unt n0atriculate 3ociet.:ile per3oane Curidice ro0ne
3au 3ociet.:ile europene cu 3ediul 3ocial n Ro0nia participante la /u4iune, inclu3iv
3ocietatea a-3or-ant., ori, dac. e3te ca4ul, 3ocietatea nou6n/iin:at.)
DE!(IJ$EA a 26a
Etape) E/ecte) $ulitate
ART) 271A2
>1? &u4iunea tran3/rontalier., n 3en3ul pre4entei legi, e3te opera:iunea prin care
a? una 3au 0ai 0ulte 3ociet.:i, dintre care cel pu:in dou. 3unt guvernate de legi3la:ia a
dou. 3tate 0e0-re di/erite, 3unt di4olvate /.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. totalitatea
patri0oniului lor unei alte 3ociet.:i n 3c=i0-ul reparti4.rii c.tre ac:ionarii+a3ocia:ii
3ociet.:ii 3au 3ociet.:ilor a-3or-ite de ac:iuni+p.r:i 3ociale la 3ocietatea a-3or-ant. @i,
eventual, al unei pl.:i n nu0erar de 0axi0u0 10E din valoarea no0inal. a
ac:iunilor+p.r:ilor 3ociale a3t/el reparti4ate8 3au
-? 0ai 0ulte 3ociet.:i, dintre care cel pu:in dou. 3unt guvernate de legi3la:ia a dou. 3tate
0e0-re di/erite, 3unt di4olvate /.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. totalitatea patri0oniului
lor unei 3ociet.:i pe care o con3tituie, n 3c=i0-ul reparti4.rii c.tre ac:ionarii+a3ocia:ii lor de
ac:iuni+p.r:i 3ociale la 3ocietatea nou6n/iin:at. @i, eventual, al unei pl.:i n nu0erar de
0axi0u0 10E din valoarea no0inal. a ac:iunilor+p.r:ilor 3ociale a3t/el reparti4ate8
c? o 3ocietate e3te di4olvat. /.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. totalitatea patri0oniului
3.u unei alte 3ociet.:i care de:ine totalitatea ac:iunilor 3ale+p.r:ilor 3ociale 3au a altor titluri
con/erind drepturi de vot n adunarea general.)
>2? #lata n nu0erar poate /i 3uperioar. valorii prev.4ute la alin) >1? lit) a? @i -?, dac.
legi3la:ia a cel pu:in unuia dintre 3tatele 0e0-re a c.ror na:ionalitate o de:in 3ociet.:ile
participante la /u4iune 3au 3ocietatea nou6n/iin:at. per0ite dep.@irea ace3tui procent)
ART) 271A7
>1? Ad0ini3tratorii 3au 0e0-rii directoratului 3ociet.:ilor care ur0ea4. a participa la
/u4iune ntoc0e3c un proiect co0un de /u4iune care tre-uie 3. cuprind. cel pu:in
a? /or0a, denu0irea @i 3ediul 3ocial ale tuturor 3ociet.:ilor participante la /u4iune8
-? /or0a, denu0irea @i 3ediul 3ocial ale 3ociet.:ii nou6n/iin:ate, dac. e3te ca4ul8
c? condi:iile aloc.rii de ac:iuni+p.r:i 3ociale la 3ocietatea a-3or-ant. 3au la 3ocietatea
nou6n/iin:at.8
d? rata de 3c=i0- a ac:iunilor+p.r:ilor 3ociale @i cuantu0ul eventualelor pl.:i n nu0erar8
<3
e? data de la care ac:iunile+p.r:ile 3ociale prev.4ute la lit) c? dau de:in.torilor dreptul de a
participa la -ene/icii @i orice condi:ii 3peciale care a/ectea4. ace3t drept8
/? drepturile acordate de c.tre 3ocietatea a-3or-ant. 3au nou6n/iin:at. de:in.torilor de
ac:iuni care con/er. drepturi 3peciale @i celor care de:in alte valori 0o-iliare n a/ar. de
ac:iuni 3au 0.3urile propu3e n privin:a ace3tora8
g? orice avantaC 3pecial acordat exper:ilor care evaluea4. proiectul de /u4iune @i 0e0-rilor
organelor ad0ini3trative 3au de control ale 3ociet.:ilor i0plicate n /u4iune8
=? in/or0a:ii privind evaluarea patri0oniului tran3/erat 3ociet.:ii a-3or-ante 3au 3ociet.:ii
nou6n/iin:ate8
i? data de la care tran4ac:iile 3ociet.:ii a-3or-ite 3unt con3iderate din punct de vedere
conta-il ca apar:innd 3ociet.:ii a-3or-ante 3au nou6n/iin:ate8
C? e/ectele /u4iunii a3upra locurilor de 0unc. ale angaCa:ilor 3ociet.:ilor participante la
/u4iune8
L? data 3itua:iilor /inanciare ale 3ociet.:ilor participante care au /o3t /olo3ite pentru a 3e
3ta-ili condi:iile /u4iunii8
l? dac. e3te ca4ul, in/or0a:ii privind 0ecani30ele de i0plicare a angaCa:ilor n de/inirea
drepturilor ace3tora de a participa la activitatea 3ociet.:ii a-3or-ante 3au nou6n/iin:ate)
>2? La proiectul prev.4ut la alin) >1? va /i anexat proiectul actului con3titutiv al 3ociet.:ii ce
ur0ea4. a /i n/iin:at., re3pectiv proiectul de act 0odi/icator al actului con3titutiv al 3ociet.:ii
a-3or-ante)
ART) 271A1
>1? #roiectul co0un de /u4iune, 3e0nat de repre4entan:ii 3ociet.:ilor participante, 3e
depune la o/iciul regi3trului co0er:ului unde 3unt n0atriculate 3ociet.:ile co0erciale
per3oane Curidice ro0ne @i+3au 3ociet.:ile europene cu 3ediul n Ro0nia, participante la
/u4iune)
>2? #roiectul co0un de /u4iune, vi4at de Cudec.torul6delegat, 3e pu-lic. n "onitorul
O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, pe c=eltuiala p.r:ilor, integral 3au n extra3, potrivit
di3po4i:iei Cudec.torului6delegat 3au cererii p.r:ilor, cu cel pu:in *0 de 4ile naintea datelor
@edin:elor n care adun.rile generale ur0ea4. a =ot.r a3upra /u4iunii)
>*? Extra3ul prev.4ut la alin) >2? tre-uie 3. cuprind. cel pu:in ur0.toarele 0en:iuni
a? /or0a, denu0irea @i 3ediul 3ocial ale /iec.rei 3ociet.:i participante la /u4iune8
-? o/iciul regi3trul co0er:ului la care au /o3t depu3e docu0entele prev.4ute la art) 271A78
c? condi:iile n care @i pot exercita dreptul de opo4i:ie creditorii 3ociet.:ii)
ART) 271A7
>1? Ad0ini3tratorii+0e0-rii directoratului 3ociet.:ilor care particip. la /u4iune tre-uie 3.
ntoc0ea3c. un raport 3cri3, detaliat, n care 3. explice proiectul de /u4iune @i 3. preci4e4e
/unda0entul 3.u Curidic @i econo0ic)
>2? Raportul prev.4ut la alin) >1? 3e pune la di3po4i:ia ac:ionarilor+a3ocia:ilor, iar, n
ca4urile prev.4ute la art) 271A10, @i a repre4entantului angaCa:ilor 3au, n ca4ul n care nu a
/o3t de3e0nat, a angaCa:ilor, la 3ediul 3ociet.:ii, cu cel pu:in *0 de 4ile naintea datei @edin:ei
n care adunarea general. ur0ea4. a =ot.r a3upra /u4iunii) <n ca4ul n care 3ocietatea de:ine
o pagin. de internet proprie, raportul 3e pu-lic. @i pe pagina de internet, pentru li-erul acce3
al ac:ionarilor+a3ocia:ilor @i angaCa:ilor)
ART) 271A9
>1? Jnul 3au 0ai 0ul:i exper:i, per3oane /i4ice ori Curidice, ac:ionnd pe 3ea0a /iec.reia
dintre 3ociet.:ile per3oane Curidice ro0ne 3au 3ociet.:ile europene cu 3ediul n Ro0nia,
<7
care particip. la /u4iune, dar independent de ace3tea, 3unt de3e0na:i de c.tre Cudec.torul6
delegat pentru a exa0ina proiectul co0un de /u4iune @i a ntoc0i un raport 3cri3 c.tre
ac:ionari+a3ocia:i)
>2? Raportul prev.4ut la alin) >1? va preci4a dac. rata de 3c=i0- a ac:iunilor+p.r:ilor
3ociale e3te corect. @i re4ona-il.) Raportul va indica, de a3e0enea, 0etoda 3au 0etodele
/olo3ite pentru a deter0ina rata de 3c=i0- propu3., va preci4a dac. 0etoda 3au 0etodele
/olo3ite 3unt adecvate pentru ca4ul re3pectiv, va indica valorile o-:inute prin aplicarea
/iec.reia dintre ace3te 0etode @i va con:ine opinia exper:ilor privind ponderea atri-uit.
0etodelor n cau4. pentru o-:inerea valorii re:inute n /inal) Raportul va de3crie, de
a3e0enea, orice di/icult.:i deo3e-ite n reali4area evalu.rii)
>*? La cererea co0un. a 3ociet.:ilor care particip. la /u4iune, inclu3iv a celor care au
na:ionalitatea altui 3tat 0e0-ru, Cudec.torul6delegat de3e0nea4. unul 3au 0ai 0ul:i exper:i
ac:ionnd pentru toate 3ociet.:ile participante, dar independent de ace3tea)
>2? &iecare dintre exper:ii de3e0na:i n con/or0itate cu pre4entul articol are dreptul de a
o-:ine de la oricare dintre 3ociet.:ile care particip. la /u4iune toate in/or0a:iile @i
docu0entele relevante @i de a /ace toate inve3tiga:iile nece3are)
>7? #rin =ot.rre a tuturor ac:ionarilor+a3ocia:ilor 3ociet.:ilor participante la /u4iune 3e
poate renun:a la exa0inarea proiectului de /u4iune @i la ntoc0irea raportului prev.4ut la
alin) >1?)
ART) 271A9
>1? !reditorii 3ociet.:ilor co0erciale 6 per3oane Curidice ro0ne 3au 3ociet.:i europene cu
3ediul n Ro0nia 6 care iau parte la /u4iune au dreptul la o protec:ie adecvat. a intere3elor
lor) Orice a3t/el de creditor, a c.rui crean:. e3te anterioar. datei pu-lic.rii proiectului de
/u4iune @i care nu e3te 3cadent. la data pu-lic.rii, poate /ace opo4i:ie n condi:iile prev.4ute
la art) 12)
>2? Opo4i:ia 3u3pend. executarea /u4iunii pn. la data la care =ot.rrea Cudec.torea3c.
devine irevoca-il., n a/ar. de ca4ul n care 3ocietatea de-itoare /ace dovada pl.:ii datoriilor
3au o/er. garan:ii acceptate de creditori ori nc=eie cu ace@tia un acord pentru plata
datoriilor)
ART) 271A10
>1? %ac. 3ocietatea a-3or-ant. 3au nou6n/iin:at. e3te o 3ocietate european. cu 3ediul
3ocial n Ro0nia, ad0ini3tratorii 3ociet.:ilor participante la /u4iune a3igur. re3pectarea
dreptului de i0plicare a angaCa:ilor n activitatea 3ociet.:ii europene, n condi:iile prev.4ute
de Kot.rrea ;uvernului nr) 197+2007 privind procedurile de in/or0are, con3ultare @i alte
0odalit.:i de i0plicare a angaCa:ilor n activitatea 3ociet.:ii europene)
>2? %ac. n una 3au 0ai 0ulte dintre 3ociet.:ile participante guvernate de legi3la:ia altui
3tat 0e0-ru /unc:ionea4. un 0ecani30 de i0plicare a angaCa:ilor n activitatea 3ociet.:ii de
tipul celui prev.4ut de art) 2 lit) L? din %irectiva 2001+91+!E din 9 octo0-rie 2001 pentru
co0pletarea 3tatutului 3ociet.:ii europene n ceea ce prive@te i0plicarea lucr.torilor 3au un
alt 0ecani30 de cointere3are a angaCa:ilor, 3ocietatea a-3or-ant. 3au nou6n/iin:at. 6
per3oan. Curidic. ro0n. 6 e3te o-ligat. 3. in3tituie un a3t/el de 0ecani30, devenind
aplica-ile, n 0od core3pun4.tor, prevederile art) * alin) >1? @i >2?, art) 2 6 7, art) 10 alin) >1?
@i >2? lit) a?, g? @i =?, art) 11 6 22, 27 @i 29 din Kot.rrea ;uvernului nr) 197+2007)
>*? <n ca4ul n care 3ocietatea a-3or-ant. 3au 3ocietatea nou6n/iin:at. e3te o per3oan.
Curidic. ro0n., organele de conducere ale 3ociet.:ilor participante la /u4iune n care
/unc:ionea4. 0ecani30e de i0plicare a angaCa:ilor pot, /.r. o negociere preala-il., 3. 3e
<6
3upun. di3po4i:iilor de re/erin:. prev.4ute de art) 12 6 2* din Kot.rrea ;uvernului nr)
197+2007 3au 3. re3pecte ace3te prevederi ncepnd cu data nregi3tr.rii n regi3trul
co0er:ului a 0odi/ic.rii actului con3titutiv al 3ociet.:ii a-3or-ante 3au cu data n0atricul.rii
3ociet.:ii nou6n/iin:ate, de3pre op:iune ur0nd a 3e /ace 0en:iune n proiectul de /u4iune)
>2? <n 3itua:ia prev.4ut. la alin) >*?, grupul 3pecial de negociere poate decide cu o
0aCoritate de dou. trei0i din nu0.rul 0e0-rilor 3.i care repre4int. cel pu:in dou. trei0i
dintre angaCa:i, inclu3iv voturile 0e0-rilor care repre4int. angaCa:ii din cel pu:in dou. 3tate
0e0-re di/erite, 3. nu declan@e4e negocieri 3au 3. ncete4e negocierile deCa ini:iate @i 3.
ad0it. aplicarea di3po4i:iilor de re/erin:. din Kot.rrea ;uvernului nr) 197+2007)
>7? Atunci cnd n cadrul 3ociet.:ii per3oan. Curidic. ro0n., care re4ult. din /u4iunea
tran3/rontalier., va /unc:iona un 3i3te0 de i0plicare a angaCa:ilor, ad0ini3tratorii 3au, dup.
ca4, 0e0-rii directoratului au o-liga:ia 3. a3igure protec:ia drepturilor angaCa:ilor re4ultnd
din ace3t 0ecani30 n ca4ul unei /u4iuni de drept intern ulterioare, pentru o perioad. de * ani
de la data la care /u4iunea tran3/rontalier. a produ3 e/ecte)
>1? <n ca4ul n care, dup. negocieri preala-ile, 3e aplic. nor0ele63tandard de participare,
adunarea general. a a3ocia:ilor+ac:ionarilor poate decide li0itarea propor:iei de
repre4entan:i ai angaCa:ilor n cadrul con3iliului de ad0ini3tra:ie+directoratului 3ociet.:ii
care re4ult. n ur0a /u4iunii tran3/rontaliere) !u toate ace3tea, n ca4ul n care n una dintre
3ociet.:ile care /u4ionea4. repre4entan:ii angaCa:ilor au con3tituit cel pu:in o trei0e din
con3iliul de ad0ini3tra:ie 3au de 3upraveg=ere, li0itarea deci3. de adunarea general. a
a3ocia:ilor+ac:ionarilor nu poate avea ca e/ect reducerea propor:iei de participare a
angaCa:ilor la 0ai pu:in de o trei0e)
ART) 271A11
>1? <n ter0en de cel 0ult dou. luni de la expirarea ter0enului de opo4i:ie prev.4ut la art)
12 3au, dup. ca4, de la data la care /u4iunea poate /i e/ectuat. n con/or0itate cu prevederile
art) 271A9 alin) >2?, adunarea general. a /iec.reia dintre 3ociet.:i =ot.r.@te a3upra
proiectului co0un de /u4iune, n condi:iile 3ta-ilite pentru 0odi/icarea actului con3titutiv)
>2? !nd ac:iunile 3unt de 0ai 0ulte categorii, =ot.rrea a3upra /u4iunii e3te 3u-ordonat.
re4ultatului votului pe categorii, dat n condi:iile art) 117)
>*? <n ca4urile prev.4ute la art) 271A10, adunarea general. a ac:ionarilor+a3ocia:ilor poate
condi:iona apro-area /u4iunii de rati/icarea expre3. de c.tre adunarea general. a
0ecani30elor de i0plicare a angaCa:ilor n activitatea 3ociet.:ii a-3or-ante 3au nou6
n/iin:ate)
>2? Atunci cnd /u4iunea are ca e/ect 0.rirea o-liga:iilor ac:ionarilor+a3ocia:ilor uneia
dintre 3ociet.:ile participante 6 per3oane Curidice ro0ne 6, =ot.rrea adun.rii
ac:ionarilor+a3ocia:ilor 3e ia cu unani0itate de voturi)
ART) 271A12
>1? Ac:ionarii+a3ocia:ii care nu au votat n /avoarea =ot.rrii adun.rii generale prin care a
/o3t apro-at. /u4iunea au dreptul de a 3e retrage din 3ocietate @i de a 3olicita cu0p.rarea
ac:iunilor lor+p.r:ilor 3ociale de c.tre 3ocietate)
>2? <n ca4ul 3ociet.:ilor pe ac:iuni 3au n co0andit. pe ac:iuni, dreptul de retragere va /i
exercitat n con/or0itate cu prevederile art) 1*2)
>*? #rin excep:ie de prevederile art) 221, n ca4ul 3ociet.:ilor cu r.3pundere li0itat.,
dreptul de retragere 3e va exercita prin aplicarea core3pun4.toare a di3po4i:iilor art) 1*2)
>2? Ac:ionarii+a3ocia:ii pot /ace aplicarea dreptului de retragere regle0entat de pre4entul
articol, doar dac.
<6
a? legi3la:ia tuturor 3tatelor 0e0-re, a c.ror na:ionalitate o de:in 3ociet.:ile participante
la /u4iune, prevede un 3i3te0 de protec:ie a a3ocia:ilor 3i0ilar celui prev.4ut de alin) >1? 6 >*?8
-? 3ociet.:ile participante la /u4iune, guvernate de legi3la:ia altui 3tat 0e0-ru care nu
con/er. a3ocia:ilor un drept de retragere din 3ocietate, au acceptat n 0od expre3 ca a3ocia:ii
3ociet.:ii 6 per3oan. Curidic. ro0n. 6 3. /ac. u4 de ace3t drept, /.cndu63e 0en:iune n ace3t
3en3 n =ot.rrea adun.rii generale de apro-are a /u4iunii)
ART) 271A1*
>1? <n ca4ul /u4iunii prin a-3or-:ie, Cudec.torul6delegat di3pune nregi3trarea n regi3trul
co0er:ului a actului 0odi/icator al actului con3titutiv al 3ociet.:ii a-3or-ante 6 per3oan.
Curidic. ro0n. 3au 3ocietate european. cu 3ediul 3ocial n Ro0nia 6 dup. veri/icarea
exi3ten:ei certi/icatelor 3au a docu0entelor 3i0ilare care ate3t. ndeplinirea condi:iilor
prev.4ute de lege, e0i3e de autorit.:ile co0petente din celelalte 3tate 0e0-re n care au
3ediul 3ocial ori, dup. ca4, ad0ini3tra:ia central. 3au 3ediul principal celelalte 3ociet.:i
participante la /u4iune, @i a ter0enului n care ace3tea au /o3t depu3e la o/iciul regi3trului
co0er:ului, ter0en ce nu poate dep.@i 1 luni de la e0itere)
>2? %ac. prin /u4iune 3e n/iin:ea4. o nou. 3ocietate 6 per3oan. Curidic. ro0n. 6,
controlul de legalitate va /i e/ectuat n condi:iile prev.4ute de pre4enta lege pentru /or0a de
3ocietate a c.rei con3tituire a /o3t convenit., cu veri/icarea n preala-il a certi/icatelor 3au a
docu0entelor 3i0ilare prev.4ute la alin) >1?)
>*? <n ca4ul n care prin /u4iune 3e n/iin:ea4. o 3ocietate european. cu 3ediul 3ocial n
Ro0nia, controlul de legalitate al /u4iunii @i al ndeplinirii condi:iilor de n/iin:are a
3ociet.:ii va /i e/ectuat potrivit Regula0entului >!E? nr) 2)177+2001 al !on3iliului din 9
octo0-rie 2001 privind 3tatutul 3ociet.:ii europene @i de pre4enta lege)
>2? Iudec.torul6delegat veri/ic., dac. e3te ca4ul, @i caracteri3ticile 0ecani30elor de
i0plicare a angaCa:ilor n activitatea 3ociet.:ii a-3or-ante 3au nou6con3tituite)
>7? %ac. 3ocietatea a-3or-ant. 3au 3ocietatea nou6n/iin:at. e3te per3oan. Curidic.
guvernat. de legi3la:ia altui 3tat 0e0-ru, inclu3iv o 3ocietate european. cu 3ediul 3ocial ntr6
un alt 3tat 0e0-ru, Cudec.torul6delegat veri/ic. legalitatea =ot.rrii de /u4iune, depu3. de
c.tre ad0ini3tratorii+0e0-rii directoratului la o/iciul regi3trului co0er:ului n care e3te
nregi3trat. 3ocietatea 6 per3oan. Curidic. ro0n. 6, @i pronun:. o nc=eiere prin care 3e
con3tat. ndeplinirea condi:iilor prev.4ute de pre4enta lege de c.tre 3ocietatea co0ercial. 6
per3oan. Curidic. ro0n.) <nc=eierea e3te co0unicat. 3ociet.:ii 6 per3oan. Curidic. ro0n. 6
la 3ediul ace3teia)
>1? Iudec.torul6delegat poate pronun:a nc=eierea prev.4ut. la alin) >7?, c=iar dac.
procedura declan@at. de cererile de retragere a ac:ionarilor+a3ocia:ilor n con/or0itate cu
art) 271A12 e3te n cur3, n nc=eiere indicndu63e /aptul c. r.3cu0p.rarea ac:iunilor+p.r:ilor
3ociale nu e3te nc. /inali4at.) Retragerile e/ectuate de ac:ionari+a3ocia:i n con/or0itate cu
art) 271A12 3unt opo4a-ile 3ociet.:ii a-3or-ante 3au nou6n/iin:ate @i ac:ionarilor+a3ocia:ilor
ace3teia)
ART) 271A12
>1? <n ca4ul /u4iunii prin a-3or-:ie, actul 0odi/icator, vi4at potrivit art) 271A1* alin) >1?, 3e
tran30ite, din o/iciu, 3pre pu-licare n "onitorul O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, pe
c=eltuiala 3ociet.:ii)
>2? %ac. prin /u4iune 3e con3tituie o nou. 3ocietate 6 per3oan. Curidic. ro0n. 3au o
3ocietate european. cu 3ediul n Ro0nia 6, acea3ta e3te 3upu3. /or0alit.:ilor de pu-licitate
prev.4ute de pre4enta lege pentru /or0a de 3ocietate convenit.)
<<
>*? O/iciul regi3trului co0er:ului unde e3te n0atriculat. 3ocietatea a-3or-ant. 3au
3ocietatea nou6n/iin:at. va noti/ica de ndat., pe c=eltuiala 3ociet.:ii, reali4area /u4iunii
autorit.:ilor 3i0ilare din 3tatele 0e0-re n care 3unt n0atriculate 3ociet.:ile participante la
/u4iune, n vederea radierii ace3tora)
>2? O/iciul regi3trul co0er:ului unde 3unt n0atriculate 3ociet.:ile co0erciale a-3or-ite 6
per3oane Curidice ro0ne 6 radia4. din regi3trul co0er:ului ace3te 3ociet.:i, n te0eiul
noti/ic.rii co0unicate de autoritatea 3i0ilar. din 3tatul 0e0-ru a c.rui na:ionalitate o de:ine
3ocietatea a-3or-ant. 3au 3ocietatea nou6n/iin:at.)
>7? <n ca4ul n care prin /u4iunea tran3/rontalier. e3te con3tituit. o 3ocietate european. cu
3ediul n Ro0nia, O/iciul $a:ional al Regi3trului !o0er:ului, pe c=eltuiala p.r:ilor,
co0unic. Iurnalului O/icial al Jniunii Europene, n vederea pu-lic.rii, un anun: care
cuprinde denu0irea 3ociet.:ii, nu0.rul de n0atriculare n regi3trul co0er:ului n care e3te
n0atriculat., data n0atricul.rii, nu0.rul "onitorului O/icial al Ro0niei n care a /o3t
pu-licat. nc=eierea Cudec.torului6delegat de n0atriculare a 3ociet.:ii)
ART) 271A17
>1? &u4iunea are ur0.toarele con3ecin:e
a? tran3/erul, att n raporturile dintre 3ocietatea a-3or-it. @i 3ocietatea a-3or-ant.+nou6
n/iin:at., ct @i n raporturile cu ter:ii, c.tre 3ocietatea a-3or-ant.+nou6n/iin:at. al tuturor
activelor @i pa3ivelor 3ociet.:ii a-3or-ite8
-? ac:ionarii 3au a3ocia:ii 3ociet.:ii a-3or-ite+participante la /u4iune devin ac:ionari,
re3pectiv a3ocia:i ai 3ociet.:ii a-3or-ante+nou6n/iin:ate, n con/or0itate cu regulile de
reparti4are 3ta-ilite n proiectul de /u4iune8
c? 3ocietatea a-3or-it., re3pectiv 3ociet.:ile care /or0ea4. noua 3ocietate prin /u4iune
ncetea4. 3. exi3te)
>2? &u4iunea produce e/ecte
a? n ca4ul con3tituirii unei 3ociet.:i, de la data n0atricul.rii ace3teia n regi3trul
co0er:ului8
-? n ca4ul /u4iunii prin a-3or-:ie, de la data nregi3tr.rii n regi3trul co0er:ului a actului
0odi/icator al actului con3titutiv, cu excep:ia ca4ului n care, prin acordul p.r:ilor, 3e
3tipulea4. c. opera:iunea va avea e/ect la o alt. dat., care nu poate /i n3. ulterioar.
nc=eierii exerci:iului /inanciar curent al 3ociet.:ii a-3or-ante 3au 3ociet.:ilor -ene/iciare @i
nici anterioar. nc=eierii ulti0ului exerci:iu /inanciar nc=eiat al 3ociet.:ii 3au 3ociet.:ilor
care @i tran3/er. patri0oniul, @i controlul Cudec.torului6delegat prev.4ut de art) 271A1* alin)
>1?8
c? n ca4ul n care prin /u4iune 3e con3tituie o 3ocietate european., de la data
n0atricul.rii ace3teia)
>*? %repturile @i o-liga:iile 3ociet.:ilor a-3or-ite decurgnd din raporturile de 0unc. @i
care exi3t. la data intr.rii n vigoare a /u4iunii tran3/rontaliere 3e tran3/er. de la data
prev.4ut. la alin) >2? 3ociet.:ii a-3or-ante 3au nou6n/iin:ate)
>2? $iciuna dintre ac:iunile 3ociet.:ii a-3or-ante nu poate /i 3c=i0-at. cu ac:iuni la
3ocietatea a-3or-it., de:inute
a? /ie de c.tre 3ocietatea a-3or-ant. 3au de c.tre o per3oan. care ac:ionea4. n nu0e
propriu, dar pentru 3ocietatea re3pectiv.8
-? /ie de c.tre 3ocietatea a-3or-it. 3au de c.tre o per3oan. care ac:ionea4. n nu0e
propriu, dar pentru 3ocietatea re3pectiv.)
ART) 271A11
<>
>1? Ad0ini3tratorii 3ociet.:ii a-3or-ite 3au ai celor ce au /or0at noua 3ocietate r.3pund
civil /a:. de a3ocia:ii acelei+acelor 3ociet.:i pentru neregularit.:ile co0i3e n preg.tirea @i
reali4area /u4iunii)
>2? Exper:ii care ntoc0e3c raportul prev.4ut la art) 271A9, pe 3ea0a 3ociet.:ii a-3or-ite
3au a 3ociet.:ilor ce /or0ea4. noua 3ocietate, r.3pund civil /a:. de a3ocia:ii ace3tor 3ociet.:i
pentru neregularit.:ile co0i3e n ndeplinirea ndatoririlor lor)
ART) 271A17
<n ca4ul unei /u4iuni prin a-3or-:ie, prin care una 3au 0ai 0ulte 3ociet.:i 3unt di4olvate
/.r. a intra n lic=idare @i tran3/er. toate activele @i pa3ivele lor unei alte 3ociet.:i care de:ine
toate ac:iunile lor 3au alte titluri con/erind drepturi de vot n adunarea general., nu 3e aplic.
prevederile art) 271A7 alin) >1? lit) c?, d? @i e?, art) 271A9, art) 271A17 alin) >1? lit) -? @i ale art)
271A11)
ART) 271A19
>1? %ac. 3ocietatea a-3or-ant. e3te o per3oan. Curidic. avnd na:ionalitatea altui 3tat
0e0-ru @i care de:ine 90E 3au 0ai 0ult din capitalul 3ocial al 3ociet.:ii+3ociet.:ilor
a-3or-ite, dar nu totalitatea ace3tuia, 3ocietatea participant. la /u4iune 6 per3oan. Curidic.
ro0n. 6 nu e3te o-ligat. 3. 3olicite e/ectuarea raportului exper:ilor prev.4ut la art) 271A9,
dect dac. legi3la:ia 3tatului 0e0-ru a c.rui na:ionalitate o de:ine 3ocietatea a-3or-ant.
prevede acea3t. o-liga:ie)
>2? <n ca4ul n care rela:ia dintre 3ocietatea a-3or-ant. @i cea a-3or-it. e3te cea prev.4ut.
la alin) >1?, pronun:area nc=eierii Cudec.torului6delegat, e0iterea n te0eiul ace3teia @i
co0unicarea certi/icatului 3au a docu0entului 3i0ilar prev.4ut de art) 271A1* alin) >7? nu
3unt nece3are dect dac. legi3la:ia 3tatului 0e0-ru a c.rui na:ionalitate o de:ine 3ocietatea
a-3or-ant. prevede acea3t. o-liga:ie)
ART) 271A19
>1? $ulitatea unei /u4iuni poate /i declarat. nu0ai prin =ot.rre Cudec.torea3c.)
>2? $ulitatea /u4iunii nu poate interveni dup. data la care acea3ta a produ3 e/ecte, dat.
3ta-ilit. potrivit art) 271A17 alin) >2?)
>*? #rocedurile de anulare @i de declarare a nulit.:ii nu pot /i ini:iate dac. 3itua:ia a /o3t
recti/icat.) %ac. neregularitatea ce poate conduce la declararea nulit.:ii unei /u4iuni poate /i
re0ediat., in3tan:a co0petent. acord. 3ociet.:ilor participante un ter0en pentru recti/icarea
ace3teia)
>2? Kot.rrea de/initiv. de declarare a nulit.:ii /u4iunii va /i naintat. din o/iciu de c.tre
in3tan:. o/iciilor regi3trului co0er:ului de la 3ediile 3ociet.:ilor i0plicate n /u4iune)
!L"L C!!
Lic9idarea societilor comerciale
5&8. 1
#ispo$iii %enerale
&R. .6.
'1( 8entru lic9idarea ,i reparti$area patrimoniului social+ c9iar dac 0n actul constitutiv se
prevd norme 0n acest scop+ sunt obli%atorii urmtoarele re%uli2
<9
a? pn. la preluarea /unc:iei de c.tre lic=idatori, ad0ini3tratorii @i directorii, re3pectiv
0e0-rii directoratului, continu. 3.6@i exercite atri-u:iile, cu excep:ia celor prev.4ute la art)
2**8
-? actul de nu0ire a lic=idatorilor, 0en:ionnd puterile con/erite ace3tora 3au 3entin:a care
i :ine locul, precu0 @i orice act ulterior care ar aduce 3c=i0-.ri cu privire la per3oana lor
3au la puterile con/erite tre-uie depu3e, prin griCa lic=idatorilor, la o/iciul regi3trului
co0er:ului, pentru a /i n3cri3e de ndat. @i pu-licate n "onitorul O/icial al Ro0niei,
#artea a IH6a)
'.( Numai dup 0ndeplinirea *ormalitilor de la alin. '1( lic9idatorii vor depune semntura
lor 0n re%istrul comerului ,i vor e@ercita aceast *uncie.
>*? BBB A-rogat
'7( )n a*ar de dispo$iiile pre$entului titlu+ se aplic societilor 0n lic9idare re%ulile
stabilite prin actul constitutiv ,i prin le%e+ 0n msura 0n care nu sunt incompatibile cu
lic9idarea.
'6( oate actele eman1nd de la societate trebuie s arate c aceasta este 0n lic9idare.
ART) 272A1 BBB A-rogat
&R. .63
'1( Lic9idatorii vor putea *i persoane *i$ice sau persoane -uridice. Lic9idatorii persoane
*i$ice sau repre$entanii permaneni = persoane *i$ice ale societii lic9idatoare = trebuie s *ie
lic9idatori autori$ai+ 0n condiiile le%ii.
>2? Lic=idatorii au aceea@i r.3pundere ca @i ad0ini3tratorii, re3pectiv 0e0-rii
directoratului)
>*? Lic=idatorii 3unt datori, ndat. dup. preluarea /unc:iei, ca 0preun. cu directorii @i
ad0ini3tratorii, re3pectiv cu 0e0-rii directoratului 3ociet.:ii, 3. /ac. un inventar @i 3.
nc=eie un -ilan:, care 3. con3tate 3itua:ia exact. a activului @i pa3ivului 3ociet.:ii, @i 3. le
3e0ne4e)
>2? Lic=idatorii 3unt o-liga:i 3. pri0ea3c. @i 3. p.3tre4e patri0oniul 3ociet.:ii, regi3trele
ce li 36au ncredin:at de ad0ini3tratori, re3pectiv de 0e0-rii directoratului, @i actele
3ociet.:ii) %e a3e0enea, ace@tia vor :ine un regi3tru cu toate opera:iunile lic=id.rii, n
ordinea datei lor)
>7? Lic=idatorii @i ndepline3c 0andatul 3u- controlul cen4orilor) <n ca4ul 3ociet.:ilor pe
ac:iuni organi4ate potrivit 3i3te0ului duali3t, lic=idatorii @i ndepline3c 0andatul 3u-
controlul con3iliului de 3upraveg=ere)
&R. .67
)n ca$ul societilor comerciale a cror activitate s=a des*,urat 0n ba$a autori$aiei de
mediu prev$ute de Le%ea proteciei mediului nr. 13<:1996*(+ republicat+ cu modi*icrile ,i
completrile ulterioare+ lic9idatorii sunt obli%ai s ia msuri pentru e*ectuarea bilanului de
mediu+ prev$ut de aceast le%e+ ,i s comunice re$ultatele acestui bilan a%eniei teritoriale
pentru protecia mediului.
666666666666
B? Legea protec:iei 0ediului nr) 1*7+1997 a /o3t a-rogat.) A 3e vedea Ordonan:a de urgen:.
a ;uvernului nr) 197+2007)
&R. .66
'1( )n a*ar de puterile con*erite de asociai+ cu aceea,i ma-oritate cerut pentru numirea lor+
lic9idatorii vor putea2
>0
a? 3. 3tea n Cudecat. n nu0ele 3ociet.:ii8
b( s e@ecute ,i s termine operaiunile de comer re*eritoare la lic9idare3
c? 3. vnd., prin licita:ie pu-lic., i0o-ilele @i orice avere 0o-iliar. a 3ociet.:ii8
d( s *ac tran$acii3
e? 3. lic=ide4e @i 3. nca3e4e crean:ele 3ociet.:ii8
*( s contracte$e obli%aii cambiale+ s *ac 0mprumuturi neipotecare ,i s 0ndeplineasc
orice alte acte necesare.
>2? <n lip3a unor di3po4i:ii 3peciale n actul con3titutiv 3au n actul lor de nu0ire,
lic=idatorii nu pot 3. con3tituie ipoteci a3upra -unurilor 3ociet.:ii, dac. nu 3unt autori4a:i de
in3tan:.)
'3( Lic9idatorii care 0ntreprind noi operaiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului
lic9idrii sunt rspun$tori personal ,i solidar de e@ecutarea lor.
&R. .66
'1( Lic9idatorii nu pot plti asociailor nici o sum 0n contul prilor ce li s=ar cuveni din
lic9idare+ 0naintea ac9itrii creditorilor societii.
'.( &sociaii vor putea cere 0ns ca sumele reinute s *ie depuse la 5asa de Economii ,i
5onsemnaiuni = 5.E.5. = /.&. ori la o banc sau la una dintre unitile acestora ,i s se *ac
reparti$area asupra aciunilor sau prilor sociale+ c9iar 0n timpul lic9idrii+ dac+ 0n a*ar de
ceea ce este necesar pentru 0ndeplinirea tuturor obli%aiilor societii+ scadente sau care vor
a-un%e la scaden+ mai rm1ne un disponibil de cel puin 10D din cuantumul lor.
'3( )mpotriva deci$iilor lic9idatorilor creditorii societii pot *ace opo$iie 0n condiiile art.
6..
&R. .6<
Lic9idatorii care probea$+ prin pre$entarea situaiei *inanciare anuale+ c *ondurile de care
dispune societatea nu sunt su*iciente s acopere pasivul e@i%ibil trebuie s cear sumele
necesare asociailor care rspund nelimitat sau celor care nu au e*ectuat inte%ral vrsmintele+
dac ace,tia sunt obli%ai+ potrivit *ormei societii+ s le procure sau+ dac sunt debitori *a
de societate+ pentru vrsmintele nee*ectuate+ la care erau obli%ai 0n calitate de asociat.
&R. .6>
Lic9idatorii care au ac9itat datoriile societii cu propriii lor bani nu vor putea s e@ercite
0mpotriva societii drepturi mai mari dec1t acelea ce aparineau creditorilor pltii.
&R. .69
5reditorii societii au dreptul de a e@ercita contra lic9idatorilor aciunile care decur% din
creanele a-unse la termen+ p1n la concurena bunurilor e@istente 0n patrimoniul societii+ ,i
numai dup aceea de a se 0ndrepta 0mpotriva asociailor+ pentru plata sumelor datorate din
valoarea aciunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.
&R. .60
'1( Lic9idarea societii trebuie terminat 0n cel mult 3 ani de la data di$olvrii. 8entru
motive temeinice+ tribunalul poate prelun%i acest termen cu cel mult . ani.
'.( )n termen de 16 $ile de la terminarea lic9idrii+ lic9idatorii vor cere radierea societii
din re%istrul comerului+ sub sanciunea unei amen$i -udiciare de .00 lei pentru *iecare $i de
0nt1r$iere+ care va *i aplicat de -udectorul dele%at+ 0n urma sesi$rii oricrei pri interesate+
prin 0nc9eiere. )nc9eierea -udectorului dele%at este e@ecutorie ,i supus recursului.
'3( Radierea se poate *ace ,i din o*iciu.
'7( Lic9idarea nu liberea$ pe asociai ,i nu 0mpiedic desc9iderea procedurii de *aliment a
societii.
>1
&R. .61
'1( #up aprobarea socotelilor ,i terminarea repartiiei+ re%istrele ,i actele societii 0n nume
colectiv+ 0n comandit simpl sau cu rspundere limitat+ ce nu vor *i necesare vreunuia dintre
asociai+ se vor depune la asociatul desemnat de ma-oritate.
'.( )n societile pe aciuni ,i 0n comandit pe aciuni re%istrele prev$ute de art. 1<< alin. 1
lit. a( = *( vor *i depuse la re%istrul comerului la care a *ost 0nre%istrat societatea+ unde orice
parte interesat va putea lua cuno,tin de ele cu autori$area -udectorului dele%at+ iar restul
actelor societii vor *i depuse la &r9ivele Naionale.
'3( Re%istrele tuturor societilor vor *i pstrate timp de 6 ani.
5&8. .
Lic9idarea societilor 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl sau cu rspundere limitat
&R. .6.
'1( Numirea lic9idatorilor 0n societile 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl sau cu
rspundere limitat va *i *cut de toi asociaii+ dac 0n contractul de societate nu se prevede
alt*el.
'.( #ac nu se va putea 0ntruni unanimitatea voturilor+ numirea lic9idatorilor va *i *cut de
instan+ la cererea oricrui asociat ori administrator+ cu ascultarea tuturor asociailor ,i
administratorilor.
'3( )mpotriva sentinei se poate declara numai recurs de ctre asociai sau administratori+ 0n
termen de 16 $ile de la pronunare.
&R. .63
'1( #up terminarea lic9idrii societii 0n nume colectiv+ 0n comandit simpl sau cu
rspundere limitat+ lic9idatorii trebuie s 0ntocmeasc situaia *inanciar ,i s propun
reparti$area activului 0ntre asociai.
>1A1? Ditua:ia /inanciar. 3e0nat. de c.tre lic=idatori 3e naintea4. 3pre a /i nregi3trat. @i
pu-licat. pe pagina de internet a o/iciului regi3trului co0er:ului)
>1A2? BBB A-rogat
'.( &sociatul nemulumit poate *ace opo$iie+ 0n condiiile art. 6.+ 0n termen de 16 $ile de la
noti*icarea situaiei *inanciare de lic9idare ,i a proiectului de reparti$are.
'3( 8entru soluionarea opo$iiei+ problemele re*eritoare la lic9idare vor *i separate de
acelea ale reparti$rii+ *a de care lic9idatorii pot rm1ne strini.
'7( #up e@pirarea termenului prev$ut la alin. '.( sau dup ce sentina asupra opo$iiei a
rmas irevocabil+ situaia *inanciar de lic9idare ,i reparti$are se consider aprobat ,i
lic9idatorii sunt liberai.
5&8. 3
Lic9idarea societilor pe aciuni ,i 0n comandit pe aciuni
&R. .67
'1( Numirea lic9idatorilor 0n societile pe aciuni ,i 0n comandit pe aciuni se *ace de
adunarea %eneral+ care 9otr,te lic9idarea+ dac+ prin actul constitutiv+ nu se prevede alt*el.
'.( &dunarea %eneral 9otr,te cu ma-oritatea prev$ut pentru modi*icarea actului
constitutiv.
>.
>*? <n ca4ul n care 0aCoritatea nu a /o3t o-:inut., nu0irea 3e /ace de tri-unal, la cererea
oric.ruia dintre ad0ini3tratori, re3pectiv dintre 0e0-rii directoratului, 3au dintre a3ocia:i, cu
citarea 3ociet.:ii @i a celor care au cerut6o) <0potriva 3entin:ei tri-unalului 3e poate declara
nu0ai recur3, n ter0en de 17 4ile de la pronun:are)
ART) 217
>1? Ad0ini3tratorii, re3pectiv 0e0-rii directoratului, vor pre4enta lic=idatorilor o dare de
3ea0. a3upra ge3tiunii, pentru ti0pul trecut de la ulti0a 3itua:ie /inanciar. apro-at. pn. la
nceperea lic=id.rii)
'.( Lic9idatorii au dreptul s aprobe darea de seam ,i s *ac sau s susin eventualele
contestaii cu privire la aceasta.
ART) 211
>1? <n ca4ul n care unul 3au 0ai 0ul:i ad0ini3tratori, re3pectiv 0e0-ri ai directoratului,
3unt nu0i:i lic=idatori, darea de 3ea0. a3upra ge3tiunii ad0ini3tratorilor, re3pectiv a
directoratului, 3e va depune la o/iciul regi3trului co0er:ului @i 3e va pu-lica n "onitorul
O/icial al Ro0niei, #artea a IH6a, 0preun. cu -ilan:ul /inal de lic=idare)
'.( 51nd %estiunea trece peste durata unui e@erciiu *inanciar+ darea de seam trebuie
ane@at la prima situaie *inanciar pe care lic9idatorii o pre$int adunrii %enerale.
'3( 4rice acionar poate *ace opo$iie+ 0n condiiile art. 6.+ 0n termen de 16 $ile de la
publicare.
'7( oate opo$iiile *cute vor *i cone@ate+ pentru a *i soluionate printr=o sin%ur sentin.
'6( 4rice acionar are dreptul s intervin 0n instan+ iar 9otr1rea va *i opo$abil ,i
acionarilor neintervenieni.
ART) 217 BBB A-rogat
&R. .6>
'1( #up terminarea lic9idrii+ lic9idatorii 0ntocmesc situaia *inanciar *inal+ art1nd
partea ce se cuvine *iecrei aciuni din reparti$area activului societii+ 0nsoit de raportul
cen$orilor sau+ dup ca$+ raportul auditorilor *inanciari.
'.( /ituaia *inanciar+ semnat de lic9idatori+ se va depune+ pentru a *i menionat+ la
o*iciul re%istrului comerului ,i se va publica 0n Aonitorul 4*icial al Rom1niei+ 8artea a !C=a.
'3( 4rice acionar poate *ace opo$iie+ 0n condiiile art. 6..
&R. .69
'1( #ac termenul prev$ut la art. .66 alin. '3( a e@pirat *r a se *ace opo$iie+ situaia
*inanciar se consider aprobat de toi acionarii+ iar lic9idatorii sunt liberai+ sub re$erva
reparti$rii activului societii.
'.( !ndependent de e@pirarea termenului+ c9itana de primire a celei din urm repartiii ine
loc de aprobare a contului ,i a repartiiei *cute *iecrui acionar.
&R. .<0
'1( /umele cuvenite acionarilor+ ne0ncasate 0n termen de dou luni de la publicarea situaiei
*inanciare+ vor *i depuse la o banc sau la una dintre unitile acesteia+ cu artarea numelui ,i
prenumelui acionarului+ dac aciunile sunt nominative+ sau a numerelor aciunilor+ dac ele
sunt la purttor.
'.( 8lata se va *ace persoanei artate sau posesorului aciunilor+ rein1ndu=se titlul.
ART) 270A1
<n ca4ul n care 3ocietatea a/lat. n lic=idare e3te n 3tare de in3olven:., lic=idatorul e3te
o-ligat 3. cear. de3c=iderea procedurii in3olven:ei) <n condi:iile legi3la:iei in3olven:ei,
>3
creditorii vor putea cere de3c=iderea procedurii in3olven:ei /a:. de 3ocietatea a/lat. n cur3
de lic=idare)
ART) 270A2
!on3tatnd ndeplinirea condi:iilor prev.4ute de legea in3olven:ei, Cudec.torul63indic va
di3pune de3c=iderea procedurii 3i0pli/icate a in3olven:ei)
TITLJL HIIA1
Docietatea european.
ART) 270A2a?
Dociet.:ilor europene cu 3ediul n Ro0nia le 3unt aplica-ile prevederile Regula0entului
!on3iliului >!E? nr) 2)177+2001 din 9 octo0-rie 2001 privind 3tatutul 3ociet.:ii europene,
cele ale pre4entului capitol, precu0 @i cele privitoare la 3ociet.:ile pe ac:iuni, n 0.3ura
co0pati-ilit.:ii lor cu di3po4i:iile regula0entului co0unitar)
ART) 270A2-?
>1? Dociet.:ile europene cu 3ediul 3ocial n Ro0nia au per3onalitate Curidic. de la data
n0atricul.rii n regi3trul co0er:ului)
>2? O 3ocietate european. nu poate /i n0atriculat. n regi3trul co0er:ului dect dup.
nc=eierea unui acord privind i0plicarea angaCa:ilor n activitatea 3ociet.:ii, n condi:iile
prev.4ute de Kot.rrea ;uvernului nr) 197+2007)
>*? <n ter0en de *0 de 4ile de la nregi3trare, O/iciul $a:ional al Regi3trului !o0er:ului va
co0unica Iurnalului O/icial al Jniunii Europene un anun: privind n0atricularea 3ociet.:ii)
Anun:ul va cuprinde in/or0a:iile prev.4ute de art) 12 din Regula0entul !on3iliului >!E? nr)
2)177+2001)
ART) 270A2c?
>1? Orice 3ocietate european. n0atriculat. n Ro0nia @i poate tran3/era 3ediul 3ocial
ntr6un alt 3tat 0e0-ru)
>2? #roiectul de tran3/er, vi4at de Cudec.torul6delegat, 3e pu-lic. n "onitorul O/icial al
Ro0niei, #artea a IH6a, pe c=eltuiala 3ociet.:ii, cu cel pu:in *0 de 4ile naintea datei @edin:ei
n care adunarea general. extraordinar. ur0ea4. a =ot.r a3upra tran3/erului)
>*? Kot.rrea adun.rii generale privind tran3/erul 3ediului 3ocial al 3ociet.:ii europene
ntr6un alt 3tat 0e0-ru 3e adopt. n condi:iile art) 117 alin) >2?) <n ca4ul n care ac:ionarii
repre4entnd 0aCoritatea capitalului 3ocial 3unt pre4en:i 3au repre4entan:i, deci4ia poate /i
adoptat. cu 0aCoritate 3i0pl.)
ART) 270A2d?
>1? !reditorii 3ociet.:ilor europene ale c.ror crean:e 3unt anterioare datei pu-lic.rii
proiectului de tran3/er @i care nu 3unt 3cadente la data pu-lic.rii pot /ace opo4i:ie n
condi:iile art) 12)
>2? Opo4i:ia prev.4ut. la alin) >1? 3u3pend. executarea opera:iunii pn. la data la care
=ot.rrea Cudec.torea3c. devine irevoca-il., n a/ar. de ca4ul n care 3ocietatea de-itoare
/ace dovada pl.:ii datoriilor 3au o/er. garan:ii acceptate de creditori ori nc=eie cu ace@tia
un acord pentru plata datoriilor)
ART) 270A2e?
>1? Ac:ionarii care nu au votat n /avoarea =ot.rrii adun.rii generale prin care a /o3t
apro-at tran3/erul 3ediului ntr6un alt 3tat 0e0-ru au dreptul de a 3e retrage din 3ocietate @i
de a 3olicita cu0p.rarea ac:iunilor lor de c.tre 3ocietate)
>7
>2? %reptul de retragere poate /i exercitat n ter0en de *0 de 4ile de la data adopt.rii
=ot.rrii adun.rii generale)
>*? Ac:ionarii vor depune la 3ediul 3ociet.:ii, al.turi de declara:ia 3cri3. de retragere,
ac:iunile pe care le po3ed. 3au, dup. ca4, certi/icatele de ac:ionar)
>2? #re:ul pl.tit de 3ocietate pentru ac:iunile celui ce exercit. dreptul de retragere va /i
3ta-ilit de un expert autori4at independent, ca valoare 0edie ce re4ult. din aplicarea a cel
pu:in dou. 0etode de evaluare recuno3cute de legi3la:ia n vigoare la data evalu.rii) Expertul
e3te nu0it de Cudec.torul6delegat, n con/or0itate cu di3po4i:iile art) *9 @i *9) !o3turile de
evaluare vor /i 3uportate de 3ocietate)
>7? Iudec.torul6delegat, ulterior veri/ic.rii legalit.:ii tran3/erului, pronun:. o nc=eiere ce
ate3t. ndeplinirea condi:iilor prev.4ute de art) * 6 7 din pre4enta lege @i a celor prev.4ute de
art) 9 din Regula0entul !on3iliului >!E? nr) 2)177+2001)
>1? Jlterior radierii 3ociet.:ii europene tran3/erate, o/iciul regi3trului co0er:ului va
co0unica Iurnalului Jniunii Europene, pe c=eltuiala 3ociet.:ii, un anun: privind radierea
3ociet.:ii din regi3trul co0er:ului din Ro0nia ca ur0are a tran3/erului 3ediului ace3tuia
ntr6un alt 3tat 0e0-ru)
TITLJL HIII
!ontraven:ii @i in/rac:iuni
ART) 270A*
>1? <nc.lcarea prevederilor art) 72 con3tituie contraven:ie @i e3te 3anc:ionat. cu a0end. de
la 2)700 lei la 7)000 lei)
>2? <nc.lcarea prevederilor art) 1*1 alin) >2? con3tituie contraven:ie @i e3te 3anc:ionat. cu
a0end. de la 7)000 lei la 10)000 lei)
>*? !on3tatarea contraven:iilor @i aplicarea 3anc:iunilor prev.4ute la alin) >1? @i >2? 3e
reali4ea4. de c.tre organele cu atri-u:ii de control ale "ini3terului &inan:elor #u-lice 6
Agen:ia $a:ional. de Ad0ini3trare &i3cal. @i ale unit.:ilor 3ale teritoriale)
&R. .<1
/e pedepse,te cu 0nc9isoare de la unu la 6 ani *ondatorul+ administratorul+ directorul+
directorul e@ecutiv sau repre$entantul le%al al societii+ care2
1. pre$int+ cu rea=credin+ 0n prospectele+ rapoartele ,i comunicrile adresate publicului+
date neadevrate asupra constituirii societii ori asupra condiiilor economice ale acesteia sau
ascunde+ cu rea=credin+ 0n tot sau 0n parte+ asemenea date3
.. pre$int+ cu rea=credin+ acionarilor:asociailor o situaie *inanciar ine@act sau cu date
ine@acte asupra condiiilor economice ale societii+ 0n vederea ascunderii situaiei ei reale3
3. re*u$ s pun la dispo$iie e@perilor+ 0n ca$urile ,i 0n condiiile prev$ute la art. .6 ,i
3>+ documentele necesare sau 0i 0mpiedic+ cu rea=credin+ s 0ndeplineasc 0nsrcinrile
primite.
ART) 272
>1? De pedep3e@te cu nc=i3oare de la 1 la * ani /ondatorul, ad0ini3tratorul, directorul 3au
repre4entantul legal al 3ociet.:ii, care
1) do-nde@te, n contul 3ociet.:ii, ac:iuni ale altor 3ociet.:i la un pre: pe care l @tie v.dit
3uperior valorii lor e/ective 3au vinde, pe 3ea0a 3ociet.:ii, ac:iuni pe care acea3ta le de:ine,
la pre:uri de3pre care are cuno@tin:. c. 3unt v.dit in/erioare valorii lor e/ective, n 3copul
o-:inerii, pentru el 3au pentru alte per3oane, a unui /olo3 n pagu-a 3ociet.:ii8
>6
2) /olo3e@te, cu rea6credin:., -unuri 3au creditul de care 3e -ucur. 3ocietatea, ntr6un 3cop
contrar intere3elor ace3teia 3au n /olo3ul lui propriu ori pentru a /avori4a o alt. 3ocietate n
care are intere3e direct 3au indirect8
*) 3e 0pru0ut., 3u- orice /or0., direct 3au printr6o per3oan. interpu3., de la 3ocietatea
pe care o ad0ini3trea4., de la o 3ocietate controlat. de acea3ta ori de la o 3ocietate care
controlea4. 3ocietatea pe care el o ad0ini3trea4., 3u0a 0pru0utat. /iind 3uperioar. li0itei
prev.4ute la art) 122A2 alin) >*? lit) a?, 3au /ace ca una dintre ace3te 3ociet.:i 3. i acorde vreo
garan:ie pentru datorii proprii8
2) ncalc. di3po4i:iile art) 19*)
>2? $u con3tituie in/rac:iune /apta prev.4ut. la alin) >1? pct) 2, dac. a /o3t 3.vr@it. de
ad0ini3tratorul, directorul 3au repre4entantul legal al 3ociet.:ii n cadrul unor opera:iuni de
tre4orerie ntre 3ocietate @i alte 3ociet.:i controlate de acea3ta 3au care o controlea4., direct
ori indirect)
>*? $u con3tituie in/rac:iune /apta prev.4ut. la alin) >1? pct) *, dac. e3te 3.vr@it. de c.tre
o 3ocietate co0ercial. ce are calitatea de /ondator, iar 0pru0utul e3te reali4at de la una
dintre 3ociet.:ile controlate ori care o controlea4. pe acea3ta, direct 3au indirect)
ART) 272A1
De pedep3e@te cu nc=i3oare de la 2 la 9 ani /ondatorul, ad0ini3tratorul, directorul 3au
repre4entantul legal al 3ociet.:ii, care
1) r.3pnde@te @tiri /al3e 3au ntre-uin:ea4. alte 0iCloace /rauduloa3e care au ca e/ect
0.rirea ori 3c.derea valorii ac:iunilor 3au a o-liga:iunilor 3ociet.:ii ori a altor titluri ce i
apar:in, n 3copul o-:inerii, pentru el 3au pentru alte per3oane, a unui /olo3 n pagu-a
3ociet.:ii8
2) nca3ea4. 3au pl.te@te dividende, 3u- orice /or0., din pro/ituri /ictive ori care nu puteau
/i di3tri-uite, n lip3. de 3itua:ie /inanciar. 3au contrarii celor re4ultate din acea3ta)
&R. .<3
/e pedepse,te cu 0nc9isoare de la 6 luni la 6 ani administratorul+ directorul+ directorul
e@ecutiv sau repre$entantul le%al al societii+ care2
1. emite aciuni de o valoare mai mic dec1t valoarea lor le%al ori la un pre in*erior valorii
nominale sau emite noi aciuni 0n sc9imbul aporturilor 0n numerar+ 0nainte ca aciunile
precedente s *i *ost ac9itate 0n 0ntre%ime3
.. se *olose,te+ 0n adunrile %enerale+ de aciunile nesubscrise sau nedistribuite acionarilor3
3. acord 0mprumuturi sau avansuri asupra aciunilor societii3
7. pred titularului aciunile 0nainte de termen sau pred aciuni liberate 0n total sau 0n parte+
0n a*ar de ca$urile stabilite de le%e+ ori emite aciuni la purttor *r a *i ac9itate inte%ral3
6. nu respect dispo$iiile le%ale re*eritoare la anularea aciunilor neac9itate3
6. emite obli%aiuni *r respectarea dispo$iiilor le%ale sau aciuni *r s cuprind
meniunile cerute de le%e.
&R. .<7
/e pedepse,te cu 0nc9isoare de la o lun la un an sau cu amend administratorul+ directorul+
directorul e@ecutiv sau repre$entantul le%al al societii+ care2
1. 0ndepline,te 9otr1rile adunrii %enerale re*eritoare la sc9imbarea *ormei societii+ la
*u$iunea ori la divi$area acesteia sau la reducerea capitalului social+ 0nainte de e@pirarea
termenelor prev$ute de le%e3
>6
.. 0ndepline,te 9otr1rile adunrii %enerale re*eritoare la reducerea capitalului social+ *r ca
asociaii s *i *ost e@ecutai pentru e*ectuarea vrsm1ntului datorat ori *r 9otr1rea adunrii
%enerale care 0i scute,te de plata vrsmintelor ulterioare.
&R. .<6
'1( /e pedepse,te cu 0nc9isoare de la o lun la un an sau cu amend administratorul care2
1) ncalc., c=iar prin per3oane interpu3e 3au prin acte 3i0ulate, di3po4i:iile art) 122A*8
.. nu convoac adunarea %eneral 0n ca$urile prev$ute de le%e sau 0ncalc dispo$iiile art.
193 alin. '.(3
3. 0ncepe operaiuni 0n numele unei societi cu rspundere limitat+ 0nainte de a se *i
e*ectuat vrsm1ntul inte%ral al capitalului social3
7. emite titluri ne%ociabile repre$ent1nd pri sociale ale unei societi cu rspundere
limitat3
6. dob1nde,te aciuni ale societii 0n contul acesteia+ 0n ca$urile inter$ise de le%e.
'.( 5u pedeapsa prev$ut la alin. '1( se pedepse,te ,i asociatul care 0ncalc dispo$iiile art.
1.< sau ale art. 193 alin. '.(.
&R. .<6
/e pedepse,te cu 0nc9isoare de la o lun la un an sau cu amend cen$orul care nu convoac
adunarea %eneral 0n ca$urile 0n care este obli%at prin le%e.
&R. .<<
'1( /e pedepse,te cu 0nc9isoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pstrat
0nsrcinarea de cen$or+ contrar dispo$iiilor art. 161 alin. '.(+ sau persoana care a acceptat
0nsrcinarea de e@pert+ cu 0nclcarea dispo$iiilor art. 39.
'.( Eotr1rile luate de adunrile %enerale 0n ba$a unui raport al unui cen$or sau e@pert+
numit cu 0nclcarea dispo$iiilor art. 161 alin. '.( ,i ale art. 39+ nu pot *i anulate din cau$a
0nclcrii dispo$iiilor cuprinse 0n acele articole.
'3( 5u pedeapsa prev$ut la alin. '1( se pedepse,te ,i *ondatorul+ administratorul+
directorul+ directorul e@ecutiv ,i cen$orul care e@ercit *unciile sau 0nsrcinrile lor cu
0nclcarea dispo$iiilor pre$entei le%i re*eritoare la incompatibilitate.
&R. .<>
'1( #ispo$iiile art. .<1 = .<< se aplic ,i lic9idatorului+ 0n msura 0n care se re*er la
obli%aii ce intr 0n cadrul atribuiilor sale.
'.( /e pedepse,te cu pedeapsa prev$ut la art. .<6 lic9idatorul care *ace pli asociailor cu
0nclcarea dispo$iiilor art. .66.
&R. .<9
'1( /e pedepse,te cu 0nc9isoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend acionarul sau
deintorul de obli%aiuni care2
1. trece aciunile sau obli%aiunile sale pe numele altor persoane+ 0n scopul *ormrii unei
ma-oriti 0n adunarea %eneral+ 0n detrimentul altor acionari sau deintori de obli%aiuni3
.. votea$+ 0n adunri %enerale+ 0n situaia prev$ut la pct. 1+ ca proprietar de aciuni sau de
obli%aiuni care 0n realitate nu=i aparin3
3. 0n ca$urile nepermise de le%e+ 0,i ia = 0n sc9imbul unui avanta- material = obli%aia de a
vota 0ntr=un anumit sens 0n adunrile %enerale sau de a nu lua parte la vot.
'.( 8ersoana care determin pe un acionar sau pe un deintor de obli%aiuni ca+ 0n
sc9imbul unei sume de bani sau al unui alt avanta- material+ s vote$e 0ntr=un anumit sens 0n
adunrile %enerale ori s nu ia parte la vot+ se pedepse,te cu 0nc9isoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amend.
><
&R. .>0
/e pedepse,te cu 0nc9isoare de la unu la 6 ani+ 0n a*ar de rspunderea pentru daunele
pricinuite+ prin operaiunile sale+ statului rom1n ,i terilor+ cel care e@ercit un comer 0n
*avoarea ,i pe seama unor societi constituite 0n ar strin+ 0n ca$urile 0n care nu sunt
0ndeplinite condiiile prev$ute de le%e pentru *uncionarea acelor societi 0n Rom1nia.
ART) 290A1
Tran30iterea /ictiv. a p.r:ilor 3ociale 3au a ac:iunilor de:inute ntr6o 3ocietate co0ercial.,
n 3copul 3u3tragerii de la ur0.rirea penal. ori n 3copul ngreun.rii ace3teia, con3tituie
in/rac:iune @i 3e pedep3e@te cu nc=i3oare de la 2 la 9 ani)
ART) 290A2
%eter0inarea n0atricul.rii unei 3ociet.:i n te0eiul unui act con3titutiv /al3 con3tituie
in/rac:iune @i 3e pedep3e@te cu nc=i3oare de la 2 la 9 ani)
ART) 290A*
&olo3irea, cu @tiin:., a actelor unei 3ociet.:i radiate ca ur0are a nendeplinirii o-liga:iilor
prev.4ute de lege 3au a actelor unei 3ociet.:i create n 0odalitatea prev.4ut. la art) 290A2, n
3copul producerii de e/ecte Curidice, con3tituie in/rac:iune @i 3e pedep3e@te cu nc=i3oare de la
2 la 9 ani)
&R. .>1
;aptele prev$ute 0n pre$entul titlu+ dac constituie = potrivit 5odului penal sau unor le%i
speciale = in*raciuni mai %rave+ se pedepsesc 0n condiiile ,i cu sanciunile prev$ute acolo.
ART) 292 BBB A-rogat
ART) 292A1
#entru in/rac:iunile prev.4ute n pre4entul titlu, ac:iunea penal. 3e exercit. din o/iciu)
!L"L !H
#ispo$iii *inale ,i tran$itorii
&R. .>3
'1( /ocietile comerciale+ or%ani$ate 0n ba$a Le%ii nr. 16:1990 privind reor%ani$area
unitilor economice de stat ca re%ii autonome ,i societi comerciale+ cu modi*icrile
ulterioare+ privati$ate sau care se vor privati$a+ pot *unciona numai pe ba$ de statut.
'.( Aodi*ic1nd+ 0n condiiile le%ii+ statutul+ asociaii 0l pot denumi act constitutiv+ *r ca
prin aceasta s ia na,tere o societate comercial nou.
'3( La societile e@istente+ asociaii pot modi*ica actul constitutiv+ prev$1nd 0n el
documentele la care ace,tia urmea$ s aib acces+ 0n sensul art. > lit. i(.
'7( /ocietile comerciale cu capital inte%ral ori ma-oritar de stat pot *unciona cu orice
numr de asociai.
&R. .>7
)ncadrarea salariailor la societile comerciale se *ace pe ba$ de contract individual de
munc+ cu respectarea le%islaiei muncii ,i asi%urrilor sociale.
&R. .>6
#ac asociatul unic dintr=o societate cu rspundere limitat este ,i administrator+ poate
bene*icia de pensie ca la asi%urrile sociale de stat+ 0n msura 0n care a vrsat contribuia la
asi%urrile sociale ,i pe aceea pentru pensia suplimentar.
&R. .>6
>>
5onstituirea de societi comerciale cu participare strin+ 0n asociere cu persoane -uridice
sau persoane *i$ice rom1ne+ sau cu capital inte%ral strin se e*ectuea$ cu respectarea
dispo$iiilor pre$entei le%i ,i ale le%ii privind re%imul investiiilor strine.*(
============
*( 8otrivit art. !!! din 4rdonana de ur%en a Guvernului nr. 3.:199<+ aprobat cu
modi*icri prin Le%ea nr. 196:199<+ societile comerciale re%lementate prin le%i speciale
rm1n supuse ,i dispo$iiilor acelor le%i.
&R. .><
&ctivitile care nu pot *ace obiectul unei societi comerciale se stabilesc prin 9otr1re a
Guvernului.
&R. .>>
8entru autenti*icarea actului constitutiv se vor plti ta@ele de timbru ,i onorariile notariale
le%ale.
&R. .>9
)n sensul pre$entei le%i+ municipiul Gucure,ti se asimilea$ cu -udeul.
&R. .90
'1( )ntreprinderile mici ,i asociaiile cu scop lucrativ+ persoane -uridice+ 0n*iinate 0n ba$a
#ecretului=le%e nr. 67:1990 privind or%ani$area ,i des*,urarea unor activiti economice pe
ba$a liberei iniiative ,i reor%ani$ate+ p1n la data de 1< septembrie 1991+ 0n una dintre
*ormele de societate prev$ute de art. . din pre$enta le%e 0,i vor putea continua activitatea.
'.( Ele sunt succesoare de drept ale 0ntreprinderilor mici sau ale asociaiilor cu scop lucrativ
din care provin.
&R. .91
8revederile din pre$enta le%e se completea$ cu dispo$iiile 5odului comercial.
&R. .9.
/ocietile cu participare strin 0n*iinate p1n la data de 1< decembrie 1990 0,i vor putea
continua activitatea potrivit actului lor de constituire+ aprobat 0n condiiile le%ii.
ART) 29* BBB A-rogat
&R. .97
8e data intrrii 0n vi%oare a pre$entei le%i se abro% prevederile art. << = ..0 ,i .36 din
5odul comercial**(+ prevederile re*eritoare la 0ntreprinderile mici ,i la asociaiile cu scop
lucrativ+ cu personalitate -uridic+ din #ecretul=le%e nr. 67:1990 privind or%ani$area ,i
des*,urarea unor activiti economice pe ba$a liberei iniiative+ #ecretul nr. 7.7:19<. privind
constituirea ,i *uncionarea societilor mi@te 0n Rom1nia+ cu e@cepia art. 16+ art. .> alin. 1+
art. 33 ,i art. 36 alin. . ,i 3+ #ecretul=le%e nr. 96:1990 privind unele msuri pentru atra%erea
investiiei de capital strin 0n Rom1nia.
============
**( 8otrivit art. !H din 4rdonana de ur%en a Guvernului nr. 3.:199<+ aprobat cu
modi*icri prin Le%ea nr. 196:199<+ pe data intrrii 0n vi%oare a acestei ordonane '.> iulie
199<( se abro% art. .3< = .60 ,i art. .67 = .69 din 5odul comercial.
$OTE
1) Reproduce0 0ai Co3 prevederile art) III alin) >1? 6 >7? din Legea nr) 221+2001, cu
0odi/ic.rile ulterioare)
FART) III
>9
>1? Entit.:ile care au 3tatutul de 3ucur3al., dar 3e nu0e3c /iliale, n/iin:ate nainte de
intrarea n vigoare a Ordonan:ei de urgen:. a ;uvernului nr) *2+1997 pentru 0odi/icarea @i
co0pletarea Legii nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale, vor proceda la preci4area
3tatutului lor Curidic @i la reali4area /or0alit.:ilor legale pentru pu-licitate core3pun4.toare
ace3tui 3tatut, n ter0en de * luni de la intrarea n vigoare a pre4entei legi)
>2? <n ca4ul unei nc.lc.ri a prevederilor alin) >1?, art) 22 @i 21 din Legea nr) 21+1990
privind regi3trul co0er:ului, repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, devin
aplica-ile)
>*? %e la data de 1 ianuarie 2007, 3itua:iile /inanciare anuale @i docu0entele anexate
ace3tora, prev.4ute la art) 197 din Legea nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale,
repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, 0odi/icate potrivit pre4entei legi, vor /i
depu3e nu0ai la o/iciul regi3trului co0er:ului)
>2? #re4enta lege intr. n vigoare la 1 dece0-rie 2001, cu excep:ia prevederilor art) II pct)
2 @i 11, care vor intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2007)
>7? <n ter0en de 9 luni de la data intr.rii n vigoare a pre4entei legi, 3ociet.:ile pe ac:iuni
vor proceda la e/ectuarea /or0alit.:ilor nece3are ndeplinirii o-liga:iilor prev.4ute la art)
1*7 alin) >2?, art) 1*9A1, art) 120A1 alin) >*? @i art) 12* alin) >2? din Legea nr) *1+1990,
repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare)F
2) Reproduce0 0ai Co3 prevederile art) IH @i art) H din Ordonan:a de urgen:. a ;uvernului
nr) 92+2007)
FART) IH
Dociet.:ile pe ac:iuni nregi3trate n regi3trul co0er:ului la data intr.rii n vigoare a
pre4entei ordonan:e de urgen:. 3unt o-ligate a e/ectua de0er3urile nece3are ndeplinirii
o-liga:iilor prev.4ute la art) 1*7 alin) >1? @i >2?, art) 1*7A1 alin) >*?, art) 1*9A1, art) 12* din
Legea nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale, repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile
ulterioare, inclu3iv cele prev.4ute n pre4enta ordonan:. de urgen:., n ter0en de 1 luni de la
intrarea n vigoare a ace3teia) #n. la /inali4area ace3tor de0er3uri, 3ocietatea poate
/unc:iona cu 3tructura de ad0ini3trare exi3tent. la data intr.rii n vigoare a pre4entei
ordonan:e de urgen:.)
ART) H
#rin derogare de la prevederile art) 71 din Legea nr) 7*+200* 6 !odul 0uncii, cu
0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, contractele de 0unc. ale
ad0ini3tratorilor+directorilor, nc=eiate pentru ndeplinirea 0andatului de
ad0ini3trator+director nainte de intrarea n vigoare a pre4entei ordonan:e de urgen:.,
ncetea4. de drept la data intr.rii n vigoare a ordonan:ei de urgen:. 3au, n ca4ul n care
0andatul a /o3t acceptat ulterior intr.rii n vigoare a pre4entei ordonan:e, de la data
accept.rii 0andatului)F
*) Reproduce0 0ai Co3 prevederile art) III 6 HI, precu0 @i ale 0en:iunii privind
tran3punerea nor0elor co0unitare din Ordonan:a de urgen:. a ;uvernului nr) 72+2009)
FART) III
Dunt con3iderate ca /iind vala-il nc=eiate actele de di3po4i:ie a3upra -unurilor unei
3ociet.:i co0erciale, nc=eiate de repre4entan:ii legali ai ace3teia n te0eiul puterilor de
repre4entare re4ultnd din =ot.rrile 3au 0puternicirile ntoc0ite 3u- 3e0n.tur. privat., n
con/or0itate cu regulile din actul con3titutiv @i cu celelalte regle0ent.ri interne ale 3ociet.:ii
90
co0erciale, dac. re3pectiva 0puternicire a /o3t acordat. de c.tre organele 3tatutare ale
3ociet.:ii, cu re3pectarea di3po4i:iilor Legii nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale,
repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, a actelor con3titutive ale 3ociet.:ii @i a
=ot.rrilor organelor 3tatutare ale 3ociet.:ii)
ART) IH
>1? <n 3en3ul pre4entei ordonan:e de urgen:., 3ocietatea european. e3te 3ocietatea pe
ac:iuni con3tituit. n condi:iile @i prin 0ecani30ele prev.4ute de Regula0entul !on3iliului
>!E? nr) 2)177+2001 din 9 octo0-rie 2001 privind 3tatutul 3ociet.:ii europene)
>2? Docietatea cooperativ. european. repre4int., n 3en3ul pre4entei ordonan:e de urgen:.,
3ocietatea al c.rei capital e3te divi4at n p.r:i 3ociale, care are ca o-iect principal
3ati3/acerea nevoilor @i+3au de4voltarea activit.:ilor econo0ice @i 3ociale ale 0e0-rilor 3.i @i
care e3te con3tituit. n condi:iile @i prin 0ecani30ele prev.4ute de Regula0entul !on3iliului
>!E? nr) 1)2*7+200* din 22 iulie 200* privind 3tatutul 3ociet.:ii cooperative europene)
ART) H
>1? Dociet.:ile co0erciale 6 per3oane Curidice ro0ne 6 apar:innd uneia dintre categoriile
prev.4ute la art) 271A2 alin) >1? din Legea nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale,
repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, @i 3ociet.:ile europene cu 3ediul 3ocial
n Ro0nia, care au calitatea de titulari ai dreptului de proprietate a3upra unui teren pe
teritoriul ace3teia, pot participa la o /u4iune tran3/rontalier. n care 3ocietatea a-3or-ant.
3au 3ocietatea nou6n/iin:at. e3te per3oan. Curidic. ce are na:ionalitatea unui alt 3tat 0e0-ru
nu0ai dup. 0plinirea unui ter0en de 7 ani de la data ader.rii Ro0niei la Jniunea
European.)
>2? <n ca4ul n care patri0oniul 3ociet.:ilor prev.4ute la alin) >1? cuprinde terenuri
agricole, ace3tea pot participa la o /u4iune tran3/rontalier. n care 3ocietatea a-3or-ant. 3au
3ocietatea nou6n/iin:at. e3te per3oan. Curidic. ce are na:ionalitatea unui alt 3tat 0e0-ru 3au
3ocietate european. cu 3ediul n alt 3tat 0e0-ru nu0ai dup. 0plinirea unui ter0en de 7 ani
de la data ader.rii Ro0niei la Jniunea European.)
ART) HI
Articolul 21 din Legea nr) 107+1992 cu privire la regle0entarea raporturilor de drept
interna:ional privat nu 3e aplic. /u4iunii tran3/rontaliere regle0entate de Legea nr) *1+1990
privind 3ociet.:ile co0erciale, repu-licat., cu 0odi/ic.rile @i co0plet.rile ulterioare, precu0
@i cu cele adu3e prin pre4enta ordonan:. de urgen:.)
B
#re4enta ordonan:. de urgen:. tran3pune
1) %irectiva #arla0entului European @i a !on3iliului 2007+71+!E din 21 octo0-rie 2007
privind /u4iunea tran3/rontalier. a 3ociet.:ilor de capitaluri, pu-licat. n Iurnalul O/icial al
Jniunii Europene nr) L *10 din 27 noie0-rie 20078
2) %irectiva #arla0entului European @i a !on3iliului 2007+1*+!E din 1* noie0-rie 2007
de 0odi/icare a directivelor !on3iliului 79+977+!EE @i 92+991+!EE, cu privire la cerin:a
ntoc0irii unui raport de experti4. independent. n ca4ul /u4iunii 3au al divi4.rii unor
3ociet.:i co0erciale pe ac:iuni, pu-licat. n Iurnalul O/icial al Jniunii Europene nr) L *00+27
din 17 noie0-rie 2007)
Legea nr) *1+1990 privind 3ociet.:ile co0erciale, repu-licat., a3t/el cu0 e3te 0odi/icat.
prin pre4enta ordonan:. de urgen:., con3tituie cadrul legal intern nece3ar aplic.rii directe a
91
Regula0entului !on3iliului >!E? nr) 2)177+2001 din 9 octo0-rie 2001 privind 3tatutul
3ociet.:ii europene, pu-licat n Iurnalul O/icial al Jniunii Europene nr) L 292 din 10
noie0-rie 2001, @i a Regula0entului !on3iliului >!E? nr) 1)2*7+200* din 22 iulie 200*
privind 3tatutul 3ociet.:ii cooperative europene, pu-licat n Iurnalul O/icial al Jniunii
Europene nr) L 207 din 19 augu3t 200*)F
2) Reproduce0 0ai Co3 prevederile 0en:iunii privind tran3punerea nor0elor co0unitare
din Legea nr) 292+2009)
#re4enta lege tran3pune %irectiva #arla0entului European @i a !on3iliului 2001+19+!E din
1 3epte0-rie 2001 de 0odi/icare a %irectivei 77+91+!EE a !on3iliului n ceea ce prive@te
con3tituirea 3ociet.:ilor co0erciale pe ac:iuni @i 0en:inerea @i 0odi/icarea capitalului
ace3tora, pu-licat. n Iurnalul O/icial al Jniunii Europene nr) L 212 din 27 3epte0-rie 2001)
===============
9.