Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC MANECIU

Sat Gheaba, Comuna Mneciu, Judeul !aho"a


PLANIFICAREA ACTIVITILOR COLARE I EXTRACOLARE
CLASA I B
ANUL COLAR : 2014 - 2015
OBIECTIVE
Elevul v !" #$%"l:
ACTIVITATEA TER&EN &O'
'E REALI(ARE
LOC 'E
'ESFUR
ARE
FINALITI EVALUARE
#$ indice $chimb!ile ca!e au loc %n natu! odat cu
"eni!ea anotim&ului toamna'
#$ $t!(n) mate!iale din natu!* ca$tane, nuci,
)hinde, +!un,e, +!ucte -i le)ume'
#$ !eali,e,e com&o,iii a&licati"e cu a.uto!ul
mate!ialelo! adunate/
)Cul*+"le ,*-.e"/
Octomb!ie
0123
Noiemb!ie
0123
# Acti"iti de ti&
-e,toa!e
# Con+eciona!ea
uno! .uc!ii -i
deco!u!i +olo$ind
mate!ialele din
natu!
# 4n natu!
# Sala de
cla$
# Com&o,iii
a&licati"e
# E5&o,iii
# 6eco!a!ea
$&aiului cla$ei
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
#$ identi+ice locu!i unde co&iii $e &ot .uca %n
$i)u!a, %n di+e!ite anotim&u!i'
#$ e5em&li+ice $ituaii !eale din "iaa &e!$onal $au a
alto!a %n ca!e .ocul co&iilo! %n $&aii inte!,i$e a a"ut
con$ecine )!a"e a$u&!a $ntii lo! $au a celo! din
.u!'
# $ %ntocmea$c un !e)ulament 7+olo$ind $imbolu!i8
&!i"ito! la locu!ile de .oac !ecomandate'
#$ !eali,e,e luc!!i a!ti$tico#&la$tice -i cola.e &e
tema Locuri de joac'
#$ &a!tici&e la !eali,a!ea unei machete a &a!cului
ideal/
)L*#u+" 0e 1*#2/
7.ocul %n $i)u!an8
Noiemb!ie
0123
# Acti"itate +!ontal
# Acti"iti &!actice
#Sala de cla$ # 9e)ulament
Locuri de joac
#Machete
# Luc!!i
a!ti$tico#
&la$tice, cola.e
#E5&o,iie
# E5&o,iie
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
# E"alua!e o!al &!in
%nt!eb!i -i
!$&un$u!i
#$ !ecite &oe,ii %nchinate anotim&ului :ia!na;'
#$ inte!&!ete,e colinde -i $cenete ce au la ba,a
)I+. 3 .*,"-$ul
%u#u+""l*+/
6ecemb!ie
0123
# Acti"itate lite!a!#
a!ti$tic &!ile.uit
# Sala de
cla$
# ie$ de teat!u
# 9ecit!i de
# E"alua!ea o!al a
&oe,iilo! -i
OBIECTIVE
Elevul v !" #$%"l:
ACTIVITATEA TER&EN &O'
'E REALI(ARE
LOC 'E
'ESFUR
ARE
FINALITI EVALUARE
elemente $&eci+ice $!bto!ilo! de C!ciun'
#$ &a!tici&e la con+eciona!ea m-tilo! -i a
co$tumaiilo! adec"ate !olului inte!&!etat'
#$ !eali,e,e a&licaii &!actice &ent!u %m&odobi!ea
b!adului de C!ciun, de$ene, cola.e, machete etc/'
#$ deco!e,e $&aiul %n ca!e $e de$+-oa! acti"itatea/
de a&!o&ie!ea
$!bto!ilo! de
ia!n
#Acti"iti &!actice
&oe,ii
# Inte!&!et!i de
c(ntece
# Com&o,iii
a&licati"e
# Ca!na"al
#E5&o,iie
c(ntecelo! %n"ate
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
#$ e5&lice %n$emntatea ,ilelo! de 26ecemb!ie -i 03
Ianua!ie'
#$ !edea &!int!#un de$en im&o!tana ace$tei ,ile'
#$ !ecite &oe,ii dedicate ,ilelo! de 2 6ecemb!ie -i 03
Ianua!ie'
#$ intone,e ,,Ho!a uni!ii; -i alte c(ntece &at!iotice,
dan$(nd altu!i de ceilali cole)i/
#$ deco!e,e $&aiul %n ca!e $e de$+-oa! acti"itatea'
#$ !eali,e,e $te)ulee $i alte com&o,itii &ent!u
deco!a!ea cla$ei -i a holu!ilo!
44Su., -5.0+u #2 6u.,
+*-5.7/
6ecemb!ie
0123
Ianua!ie
0123
#!o)!am cultu!al#
a!ti$tic
#Sala de cla$
# Holul -colii
#Con+eciona!ea
$te)uleelo!
#E5&o,iie
# E"alua!e o!al &!in
%nt!eb!i -i
!$&un$u!i
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
#$ e5&lice %n$emntatea ,ilei de 2< ianua!ie'
#$ !ecunoa$c ima)inea &oetului Mihai Emine$cu'
#$ enume!e c(t mai multe &oe,ii $c!i$e de ma!ele
&oet'
#$ !ecite e5&!e$i" &oe,ii $c!i$e de Emine$cu'
44S2-l 0e6*$e+"- $e
E-".e6#u7/
Ianua!ie
012<
# Acti"itate lite!a!#
a!ti$tic
#Sala de cla$ # Concu!$ # E"alua!e o!al &!in
%nt!eb!i -i
!$&un$u!i
# E"alua!ea o!al a
&oe,iilo! -i
c(ntecelo! %n"ate
#$ %ntocmea$c un !e)ulament 7+olo$ind $imbolu!i
de$enate de ei8 al com&o!t!ii ele"ului %n $ala de
cla$, $ala de $&o!t, %n cabinetul de in+o!matic, &e
holul -i %n cu!tea -colii'
#$ e5em&li+ice $ituaii conc!ete %n ca!e ele"ii cla$ei
7$au ai alto! cla$e8 au a"ut un com&o!tament cont!a!
!e)ulilo! amintite'
)Cu- .e #*-$*+,2-
l 8#*l2 $e.,+u !" 9.
6":u+.;2/
Ianua!ie
012<
# Acti"itate ti&
de,bate!e
# Acti"itate &!actic
# 9e)ulament
de$enat
#E5&o,iie
# E"alua!e o!al &!in
%nt!eb!i -i
!$&un$u!i
# E"alua!ea
acti"itilo!
&!actice
OBIECTIVE
Elevul v !" #$%"l:
ACTIVITATEA TER&EN &O'
'E REALI(ARE
LOC 'E
'ESFUR
ARE
FINALITI EVALUARE
# $ identi+ice ti&u!i de mi.loace de t!an$&o!t %n
comun'
#$ enume!e !e)uli de ci!culaie -i com&o!tamentale
%n tim&ul clto!iei cu mi.loacele de t!an$&o!t %n
comun -i cu autotu!i$mul'
#$ %ntomea$c un !e)ulament 7+olo$ind $imbolu!i8
cu&!in,(nd !e)uli de ci!culaie -i com&o!tamentale %n
tim&ul clto!iei cu mi.loacele de t!an$&o!t %n comun
-i cu autotu!i$mul'
)&"1l*#e 0e
,+.6$*+,/
=eb!ua!ie
012<
# Acti"itate de ti&
concu!$
# 4n mic!obu,ul
-colii
#Sala de cla$ # Concu!$
# 9e)ulament >
de&la$a!ea cu
mi.loacele de
t!an$&o!t %n
comun -i cu
auto"ehiculele
# E"alua!e o!al &!in
%nt!eb!i -i
!$&un$u!i
#$ t!an$&un cuno-tinele de$&!in$e din di"e!$e te5te
na!ati"e %n !$&un$u!i co!ecte -i !a&ide'
#$ a&lice cuno-tinele %n$u-ite %n !e,ol"a!ea uno!
te$te cu "a!iante di+e!ite de itemi'
#$ &o"e$tea$c o!al &o"e$tea &!e+e!at'
#$ alctuia$ca un &o!to+oliu cu ima)ini din &o"e$te
$tudiate'
#$ mani+e$te $&i!it de cole)ialitate -i +ai!#&la? %n
tim&ul concu!$ului/
)Lu-e $*ve8,"l*+/ =eb!ua!ie
012<
# Acti"itate de ti&
concu!$
# Sala de
cla$
# Concu!$
#Jocu!i de !ol
# E5&o,iie
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i,
d!amati,!i
# E"alua!e $c!i$a
7+i- de luc!u
colecti"8
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
#$ !ece&te,e me$a.ul educati" din &o"e-tile lui Ion
C!ean)'
# $ mani+e$te inte!e$ -i d!a)o$te &ent!u lectu!'
# $ !eali,e,e de$ene &e o tem dat'
# $ $electe,e &!obe!be -i ,ictu!i din &o"e-tile citite'
# $ de$+-oa!e acti"itatea %n echi&e'
# !eali,a!ea uno! $cenete du& &o"e-tile lui C!ean)/
<&2+;"8*+ $e.,+u I*.
C+e.:2/
Ma!tie
012<
# Acti"itate de ti&
concu!$
# Sala de
cla$
# Concu!$
#Jocu!i de !ol
# E5&o,iie
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i,
d!amati,!i
# E"alua!e $c!i$a
7+i- de luc!u
colecti"8
# E"alua!ea luc!!ilo!
&!actice
#$ $o!te,e di+e!ite mate!iale $intetice $au natu!ale'
#$ $tabilea$ca tehnicile -i eta&ele de luc!u nece$a!e'
#$ !eali,e,e com&o,iii a&licati"e -i deco!ati"e
!e&!e,ent(nd* m!i-oa!e, +elicit!i, tablou!i dedicate
,ilelo! de 2 -i @ Ma!tie +olo$ind mate!ialele adunate'
)P+"-2v+/ Ma!tie
012<
# Acti"itate de ti&
-e,toa!e
# Sala de
cla$
# Com&o,iii
a&licati"eA
&la$tice
# E5&o,iie
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
OBIECTIVE
Elevul v !" #$%"l:
ACTIVITATEA TER&EN &O'
'E REALI(ARE
LOC 'E
'ESFUR
ARE
FINALITI EVALUARE
#$ !ecite &oe,ii dedicate mamei, bunicii, &!im"e!ii,
+lo!ilo! etc/
#$ inte!&!ete,e c(ntece dedicate mamei, &!im"e!ii
etc/
#$ inte!&!ete,e !olu!i %n $cenete ce au la ba,
elemente $&eci+ice &!im"e!ii -i ,ilei de @ Ma!tie '
)=5.0u+" $e.,+u
--/ # Se!ba!e
# Sala de
cla$
# Scenet
# 9ecit!i de
&oe,ii
# Inte!&!et!i de
c(ntece
# E"alua!ea o!al a
&oe,iilo! -i
c(ntecelo! %n"ate
#$ !ecunoa$c &lantele -i animalele ca!e t!ie$c %n
&du!e, denumindu#le'
#$ e5&lice ca!e e$te im&o!tana &du!ii %n "iaa
oamenilo!'
#$ enume!e !e)uli de &!ote.a!e a &du!ii'
#$ con$t!uia$c c$ue &ent!u &$!ele'
#$ colecte,e de-eu!ile $e&a!(ndu#le %n +uncie de
natu!a mate!ialului'
#$ a.ute la &lanta!ea de +lo!i -i a!bu-ti'
#$ !eali,e,e com&o,iii a&licati"e di"e!$e cu me$a.e
ECO'
#$ o!)ani,e,e .ocu!i -i concu!$u!i &e teme ecolo)ice/
44Slv;" $20u+e7/
15 -+,"e 3 15
$+"l"e 44Lu.
$20u+""/
A&!ilie
012<
# 6!umeie
# Acti"itate
ecolo)ic
# Acti"itate &!actic
# 4n &du!e
# Cu!tea
-colii
# Sala de
cla$
# Concu!$u!i
# 4nt!ece!i
# Com&o,iii
a&licati"e
# E5&o,iie
# E"alua!ea
luc!!ilo! -i
acti"itillo!
&!actice
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i
#$ e5&lice %n$emntatea ,ilei de B mai'
#$ enume!e cele C !i eu!o&ene ca!e au &u$ ba,ele
U/E/'
#$ e5&lice im&o!tana ade!!ii 9om(niei la U/E/ -i
data la ca!e a a"ut loc ace$t e"eniment'
#$ con+ecione,e $tea)ul U/E/
44Su.,e- #*$"""
Eu+*$e"/
Mai
012<
# !e,enta!e oDe!
oint
# cabinet
in+o!matic
#Com&o,iii
a&licati"e
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i
# $ e5em&li+ice "e!bal -i &!actic !e)uli de
com&o!ta!e ci"ili,at %n di+e!ite $ituaii'
# $ identi+ice com&o!tamente neci"ili,ate %n
$ituaii/&!oblem date'
# $ !eli,e,e &o$te!e &e tema dat'
# $ alctuia$c un !e)ulament 7+olo$ind $imbolu!i8
)S2$,2-5. $*l",e;""/ enultima
$&tm(n
a lunii mai
012<
# Jocu!i de !ol
# Acti"itate
&!actic, &e )!u&e
#Sala de cla$
# Ecoala
# o$te!e >
e5&o,iie
# Alctui!ea unui
!e)ulament
7+olo$ind
$imbolu!i8 de
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i
OBIECTIVE
Elevul v !" #$%"l:
ACTIVITATEA TER&EN &O'
'E REALI(ARE
LOC 'E
'ESFUR
ARE
FINALITI EVALUARE
de com&o!ta!e ci"ili,at com&o!ta!e
ci"ili,at
#$ $tabilea$c %ndato!i!i &e ca!e t!ebuie &a!tici&anii
la t!a+ic %n calitate de &ietoni'
#$ e5em&li+ice &!actic !e)ulile $tabilite'
#$ alctuia$ca &o$te!e &e ba,a temei amintite'
$ alctuia$c un !e)ulament 7+olo$ind $imbolu!i8 al
micului &ieto
)S2$,2-5. -"#ulu"
$"e,*./
Ultima
$&tm(n
a lunii mai
012<
# Acti"itate &!actic
ce "i,ea, %n$u-i!ea
!e)ulilo! de
ci!culaie, %n )!u&
# Cu!tea
-colii
# Sala de
cla$
# Alctui!ea unui
!e)ulament al
micului &ieton
# 9eali,a!ea de
&o$te!e
# E"alua!ea
acti"itii &!actice %n
)!u&
#$#-i e5&!ime &!o&!iile )(ndu!i -i $entimente %n
le)tu! cu %nt!e)a acti"itate de$+-u!at %n cla$a I'
# $ !eali,e,e, %m&!eun cu %n"to!ul -i &!inii, un
&lan de m$u!i &ent!u a o&timi,a acti"itatea %n cla$a a
II#a'
# $ enume!e c(te"a din d!e&tu!ile co&ilului'
# $ !a&o!te,e d!e&tu!ile co&ilului la &!o&!ia
e5&e!ien de "ia'
# $ !eali,e,e com&o,iii &la$tice &e tema co&il!iei/
)("u C*$"lulu"/ 2 Iunie
012<
# Acti"iti &!actice
# Ca!na"al
# Sala de
cla$
# lan de m$u!i
&ent!u
o&timi,a!ea
acti"itii
-cola!e
# Li$ta cu
d!e&tu!ile
co&ilului
# E5&o,iie cu
luc!!ile
ele"ilo!
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i
# $ con-tienti,e,e im&o!tana mediului %n "iaa
omului'
# $ identi+ice +acto!i natu!ali ca!e in+luenea, %n
mod ne)ati" natu!a'
#$ identi+ice aciunile oamenilo! ca!e duc la
di$t!u)e!ea natu!ii'
# $ identi+ice modlitile &!in ca!e omul, !e$&ecti"
co&iii, &ot cont!ibui la !e+ace!ea echilib!ului natu!al
al mediului'
# $ !eali,e,e &o$te!e, de$ene -i cola.e &e tema
S2$,2-5. -e0"ulu" !ima
$&tm(n
a lunii
iunie 012<
# Acti"itate ti&
de,bate!e
# Acti"iti &!actice
# Sala de
cla$
#Cu!tea -i
%m&!e.u!imile
-colii
# E5&o,iie cu
luc!!ile
ele"ilo!
# Acti"iti
&!actice
# Alctui!ea unui
!e)ulament de
&!ote.a!e a
natu!ii
# E"alua!ea
luc!!ilo! &!actice
# E"alua!ea o!al a
&!in %nt!eb!i -i
!$&un$u!i
OBIECTIVE
Elevul v !" #$%"l:
ACTIVITATEA TER&EN &O'
'E REALI(ARE
LOC 'E
'ESFUR
ARE
FINALITI EVALUARE
&!oteciei mediului'
# $ !eali,e,e acti"iti de ecolo)i,a!e a mediului
%ncon.u!to!/
# $ alctuia$c un !e)ulament 7+olo$ind $imbolu!i8 de
&!ote.a!e a natu!ii/
#$ !eali,e,e un monta. lite!a!#a!ti$tic dedicat $e!b!ii
+inalului cla$ei I'
#$ deco!e,e $ala de cla$ &ent!u &!imi!ea in"itailo!
)R2-6 %u. #l6 I 7/ Iunie
012<
Se!ba!ea
abeceda!ului
Sala de cla$ # 9ecit!i de
&oe,ii
# Inte!&!et!i de
$ceneteA c(ntece
# E5e!ciii de
inte!&!eta!e
P+*!> 9.v> P+"-+4

'+:*-"+ 'e."6