Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Catedra de contabilitate i audit

Spt: 22.-26.11

Seminar 8 CONTABILITATE APLICAT

Informaii generale privind identificarea societii comerciale:


- denumire entitate: S.C.________________________________S.R.L.
- sediul social: Str. Unirii, nr. 1/2
- nr. nregistrare la Reg. Comerului: J12/1234/2008
- C.F.: RO22844388
Aspecte din legislaia muncii:
Salarizarea, cf. Codului muncii i a Contractului colectiv de munc la nivel naional pe anii 2007-2010
Codul muncii
Art. 154. - (1) Salariul reprezint contraprestaia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(2) Pentru munca prestata in baza contractului fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.
Art.155. - Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
Art.156. - Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.
Art.157. - (1) Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/si colective intre angajator si salariati .
Art.159. - (1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se
stabileste prin hotarare a Guvernului (H.G. nr. 1.051/2008 Art.1 ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baz
minim brut pe ar garantat n plat se stabilete la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore n
medie pe lun n anul 2009, reprezentnd 3,529 lei/or), dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. n cazul in care
programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin
raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(2) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim
brut orar pe tara.
(3) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.
Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi
desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.
(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.
Contractul colectiv de munc la nivel naional pe anii 2007-2010
Art. 39. - (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) in regie sau dup timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitarii.
(4) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati se stabilesc prin contractul
colectiv de munca la nivel de unitate sau, dupa caz, institutie.
Art. 40. - (1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) muncitori: - necalificati
= 1,
- calificati
= 1,2;
b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
- liceala
= 1,2,
- postliceala
= 1,25;
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
- scoala de maistri = 1,3,
- studii superioare de scurta durata = 1,5;
d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 2.
(2) Coeficientii de salarizare de la alin. (1) se aplica la salariul minim negociat pe unitate.

Art. 41. - (1) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in
salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul
de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
(2) Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
(3) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, 10 % din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale ce nu au fost compensate
corespunzator cu ore libere platite se acorda un spor de 100% din salariul de baza;
d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din
salariul de baza;
e) pentru lucrul in timpul noptii, 25% din salariul de baza;
f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite;
cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la
nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitati.
(4) Sporurile prevazute la alin. (3), lit. a) si b), nu se includ in salariul de baza si nu se mai acorda dupa normalizarea
conditiilor de munca in conformitate cu dispozitiile art. 25 din prezentul contract.
Art. 42. - (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar
si cumulat;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, care este de pana la 10% in cazul societatilor comerciale si de pana la
5% in cazul regiilor autonome;
b) tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale
si intelegerii partilor.
Art. 43. - (1) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul
programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii
sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75%
din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp
au ramas la dispozitia unitatii.
(5) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum
15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fara plata.
Contribuia la asigurrile sociale, cf. Legii BASS pentru anul 2010
Art.18. - (1) In baza prevederilor art.18 alin.(2) si (3) din Legea nr.19/2000, cu modificrile si completrile ulterioare,
pentru anul 2010 cotele de contribuie de asigurri sociale se stabilesc dup cum urmeaz :
a) 31,3% pentru condiii normale de munca, datorata de angajator si angajai, din care:
- 10,5% datorat de angajai, i
- 20,8% datorat de angajatori;
b) 36,3% pentru condiii deosebite de munca, datorata de angajator si angajai, din care:
- 10,5% datorata de angajai, i
- 25,8% datorata de angajatori;
c) 41,3% pentru condiii speciale de munc, datorata de angajator i angajai, din care:
- 10,5% datorata de angajai, i
- 30,8% datorata de angajatori.
(2) In cota de contribuie individuala de asigurri sociale prevzuta la alin.(1) este inclusa si cota de 2,5% aferenta
fondurilor de pensii administrate privat, prevzuta de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicata, cu modificrile si completrile ulterioare.
(3) Cotele prevzute la alin.(1) si (2) se aplica ncepnd cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

Contribuia pentru concedii i indemnizaii, cf. Legii 95/2006


Art. 256 (1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se formeaza din:
a) contributii ale persoanelor fizice si juridice;.
(5) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii
cheltuielilor cu plata acestor drepturi, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand
indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, si se achita la bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate (FNUASS), in conditiile legii.
Contribuia la asigurrile sociale de sntate (FNUASS), cf. Legii 95/2006
Art.257 (1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia
persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1).
(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 5,5%, care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
Art.258 Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa calculeze si sa vireze la fond
o contributie de 5,2% asupra fondului de salarii, datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva.
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei legi, se intelege totalitatea sumelor utilizate de o persoana fizica si
juridica pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor.
(4) Pentru perioada in care angajatorii suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, acestia au obligatia
de a plati contributia de 5,5, raportata la fondul de salarii, pentru salariatii aflati in aceasta situatie.
Contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj (contribuia la fondul de omaj), cf. Legii BASS pentru anul 2010
Art.19. (1) In baza prevederilor art.29 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj si stimularea
ocuprii forei de munca, cu modificrile si completrile ulterioare, si ale art.7 din Legea nr.200/2006, cu modificrile
ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc urmtoarele cote ale contribuiilor:
a) contribuia datorata de angajatori la bugetul asigurrilor pentru omaj este de 0,5%;
b) contribuia individuala datorata la bugetul asigurrilor pentru omaj este de 0,5%;
c) contribuia datorata la bugetul asigurrilor pentru omaj de ctre persoanele asigurate in baza contractului de
asigurare pentru omaj este de 1%;
d) contribuia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale conform art.7 alin.(1) din
Legea nr.200/2006, cu modificrile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevzute la alin.(1) se aplica ncepnd cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

Impozitul pe salarii, cf. Legii 571/2003 Codul fiscal


ART. 57
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final, care se calculeaz i se reine la surs de ctre
pltitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevzut la alin. (1) se determin astfel:
a) la locul unde se afl funcia de baz, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen ntre
venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii aferente unei luni, i urmtoarele:
- deducerea personal acordat pentru luna respectiv;
- cotizaia sindical pltit n luna respectiv;
- contribuiile la fondurile de pensii facultative, astfel nct la nivelul anului s nu se depeasc echivalentul n lei a 400
euro;
b) pentru veniturile obinute n celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen
ntre venitul brut i contribuiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

Activiti
1. Definirea parametrilor privind salariile, Administrare  Configurare salarii;
2. Preluai datele urmtorilor salariai (Fiiere  Salariai):

OBS: Cadar Maria are un copil n ntreinere: Cadar Stefan: CNP 5000214122540

3. Generai Statul de salarii pentru luna Semptembrie 2010, 30.09.2010 (Operaii State salarii)