Sunteți pe pagina 1din 31

Noutățile fiscale ale anului 2017

Acte normative care modifica legislatia


fiscala în anul 2017

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 1


Acte normative de modificare a legislatiei fiscale incepand cu
anul 2017

Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 84 din 16 noiembrie 2016-


modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-
Monitorul Oficial nr.977 din 6 decembrie 2016
- Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-
Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017
- Legea nr. 2/2017 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Monitorul
Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2017
Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative-
Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 2


Art.11 CF -Prevederi speciale TVA

-alin.6)- Persoanele impozabile scoase din evidenta platitor de TVA-


contribuabil declarat inactiv:
 - nu are drept de deducere a TVA și a cheltuielilor;

- colecteaza TVA, plătește și declara pe D311.

- alin 7)-Beneficiarii – nu deduc TVA, cheltuiala este nedeductibila cu
excepția achizitiilor în cadrul procedurii de executare silita sau de la
contribuabili aflati în procedura falimentului cf. L 85/2014.

OUG84/2016- incepand data de 1 ianuarie2017, persoanele impozabile
ajusteaza TVA deductibil și cheltuiala după ce se reinregistreaza ca platitor
de TVA cf. Art.312- D 099 ptr. reinregistrare.
 -Beneficiari vor primi facturi cu TVA de la furnizorii reinregistrati în scopuri de
TVA, aferente perioadei în care furnizorii aveau codul anulat, vor regulariza
TVA deductibil și cheltuielile aferente.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 3


Art.11 CF -Prevederi speciale TVA

-alin.8)- Persoanele impozabile scoase din evidenta ca platitor de


TVA- cf.art. 316 alin. 11 lit.c-e și h.- (lit.b s-a abrogat – ref.
suspendare activitate la Reg. Comertului- OUG 84/2016):
 - nu au drept de deducere a TVA ;
 - colecteaza TVA, plătesc și declara pe D311.
 - alin9)-Beneficiarii – nu deduc TVA.
 OUG84/2016- incepand data de 1 ianuarie 2017, persoanele
impozabile ajusteaza TVA deductibil după ce se reinregistreaza
ca platitor de TVA cf. Art.312.
 -Beneficiari vor primi facturi cu TVA de la furnizorii reinregistrati
în scopuri de TVA, aferente perioadei în care furnizorul avea
codul anulat, vor regulariza TVA deductibil .
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 4
Impozit pe profit

- Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara


exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare ,definita potrivit
Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si
dezvoltarea tehnologica, in primii 10 ani de activitate.
- In cazul contribuabililor care sunt deja infiintati la data intrarii in vigoare
OUG 3/2016, scutirea de impozitul pe profit se aplica pe o perioada de
10 ani de la aceasta data.
- se mentine facilitatea de scutire a impozitului pe profit aferent
profitului reinvestit (art.22 este abrogat-facilitate pana la 31.12.2016). 
-Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal
cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea
învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din
domeniul educaţiei naţionale.
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 5
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

- Se mareste plafonul pana la care o persoana juridica este


considerata microintreprindere, de la 100.000 euro la 500.000
euro. ( 2.270.550 lei)
Pentru anul 2017, persoanele juridice romane platitoare de
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc
conditiile prevazute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului pe
veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017.
Modificarea sistemului de impunere se va comunica organelor
fiscale pana la data 25 februarie, termen pana la care se va depune si
declaratia privind impozitul pe profit, D101 datorat pentru profitul
impozabil obtinut in perioada 1 - 31 ianuarie 2017.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 6


Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cotele de impozitare :
- 1% pentru microintreprinderile cu unul sau mai multi salariati;
- 3% pentru microintreprinderile fara salariati; 
Art.48.5) , persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data
înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social de cel
puţin 45.000 lei poate opta să aplice prevederile titlului II -impozit pe
profit. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana
juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal
următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000
lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47.
(5^2) Prin excepţie, microîntreprinderile existente care au
subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta să aplice
prevederile titlului II începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în
care această condiţie este îndeplinită.
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 7
Impozitul pe venit PF– Titlul IV

Se scutesc de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru


veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor ca urmare a
desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat
pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care
desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii
nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.
Se scad din baza de impozitare a salariului primele de asigurare
voluntara de sanatate precum si serviciile medicale furnizate sub
forma de abonament, suportate de salariati, in limita echivalentului in
lei al sumei de 400 de euro pe an.
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din
venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
Data intrarii in vigoare: incepand cu veniturile aferente lunii februarie
2017
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 8
Impozit pe venit- Titlul IV

ORDIN Nr. 872/5932/2284/2903/2016 din 1 noiembrie 2016 -MONITORUL OFICIAL NR. 22


din 9 ianuarie 2017-- aplicare incepand cu data de 1 februarie 2017
- scutire de la plata impozitului pe venituri din salarii – art.60 CF:
Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în
conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe
pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), in urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată
sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată
de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile
prevăzute în anexă;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice
venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator – fara limita de 10000 $ pe
salariat.
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 9
Impozitul pe venit – Titlul IV

La transferul dreptului de proprietate asupra


bunurilor imobile- a fost stabilita o cota unica de 3%
asupra venitului impozabil,pentru impozitul pe
veniturile din transferul proprietatilor din patrimoniul
personal. Venitul impozabil se stabileste prin
deducerea din valoarea tranzactiei a sumei
neimpozabile de 450.000 lei ( art.111 CF).

Data intrarii in vigoare: pt. tranzactii incheiate


incepand cu 01 februarie 2017
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 10
Impozitul pe venit – Titlul IV

 D 205 – O.3695/2016
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă- art.132

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au


-
obligaţia să depună o declaraţie, D 205, privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent,
până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul
expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate
salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi a persoanelor juridice
care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de
persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), care au obligaţia
depunerii Declaraţiei 112.
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 11
Contributii sociale

Art.140- Baza de calcul = suma câştigurilor brute realizate de persoanele fizice care
obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor – începând cu luna februarie 2017.

-La calculul contributiei individuale de asigurari sociale, pentru veniturile


din salarii sau asimilate salariilor, se elimina plafonul reprezentand valoarea sumei
echivalente cu de 5 ori castigul salarial mediu brut, atât la angajator cât și la
angajat.
- Rămân plafonate veniturile obt. de la fd.somaj, indemnizatii de la casa de
sănătate și unități trimitatoare în misiune cf. HG.

!!!!!!!!!!ABROGAT OUG 3/2017- Baza de calcul nu poate fi mai mare decât


produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul datorează contribuţie
diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, din luna pentru care se calculează această
contribuţie datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, şi valoarea corespunzătoare
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 12


Contributii sociale

Venituri realizate de persoane fizice din activități independente:


Baza lunară de calcul al CAS -este plafonata -se recalculează în anul următor celui de
realizare a venitului, în baza declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca
diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării
activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS. Baza lunară de
calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig
Declarația privind venitul asigurat, pentru plata CAS anticipat, se depune pana la
data de 31 ianuarie a anului în curs dacă veniturile realizate în anul precedent
depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut *12, sau în termen de 30 de zile
de la inceperea activitatii.
Pentru venituri realizate sub nivelul plafonului minim nu se restituie diferența de
CAS.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 13


Contributii sociale

Art.149 -Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul
al CAS o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
prevăzută la art. 70 (40%) şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.

Art.150 Excepții de la plata CAS-(la fel ca și în anul 2016):


Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au
obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele
care au calitatea de pensionari nu datorează CAS pentru veniturile din activități
independente

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 14


Contributii sociale

- Pentru venituri din salarii și asimilate salariilor -Nu se limiteaza baza de


calcul a CASS – începând cu 01.02.2017 -OUG 3/2017
( ABROGAT!!!! Incepând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care totalul
veniturilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în
limita acestui plafon.).

Pentru veniturile din activități independente și venituri din drepturi de


proprietate intelectuala, agricultura și silvicultura, din chirii, realizate
începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia."
( art.170-173)

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 15


Contributii sociale

Persoanele fizice care realizează venituri din investiţii - câştigurilor din transferul titlurilor de
valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare - baza lunară de calcul al CASS
reprezintă câştigul net anual – nu se limiteaza -
Persoanele fizice care realizează venituri din dividende - baza lunară de calcul al CASS
reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele
juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent.
Persoanele fizice care realizează venituri din dobânzi - baza lunară de calcul al CASS reprezintă
totalul veniturilor brute din dobânzi, realizate în cursul anului fiscal precedent.
Persoanele fizice care realizează venituri impozabile din lichidarea unei persoane juridice,
inclusiv din reducerea de capital, baza lunară de calcul al CASS reprezintă totalul
veniturilor impozabile distribuite de persoanele juridice.

Începând cu anul 2017, persoanele care realizează venituri din investiţii și din alte surse nu
datorează CASS pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii, pensii, activități
independente,ven.agricole, indemnizatii și ajutoare speciale cu excepția. ven din chirii și alte
surse( art.177.3)

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 16


Contributii sociale

CASS se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere


anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau alte
declaratii informative – art.178.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte în anul următor celui
în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie
asupra bazelor de calcul ment.la art.176-ven.din investitii și art.177 -ven.din alte
surse.
- Dacă bazele de calcul lunare sunt<sal.minim brut- nu se datorează CASS

Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de


sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală, se achită în termen de cel mult 60
de zile de la data comunicării deciziei.
.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 17


Contributii sociale

Declararea contributiilor sociale aferente unor drepturi salariale cuvenite pe


perioade anterioare:
Pentru sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite în baza unor legi sau
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive
şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea
în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public
de pensii, contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se depune
declaratia până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste
sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente
sumele respective.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 18


TVA
Regimul special pentru agricultori – art.315^1
Cine poate aplica acest regim?
Agricultorul – adica persoana fizică, persoana fizică autorizată,
întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, cu sediul activității
economice în România, care realizează activitățile prevăzute la lit. c) și d) și care
nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice
a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire de 65.000 Euro
(220.000 lei)
Care sunt activitatile pentru care se aplica regimul ?
activitățile de producție agricolă -sunt activitățile de producție a produselor
agricole, inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte
metode decât cele industriale, prevăzute în norme;

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 19


TVA

Ce presupune Regimul special pentru agricultori?


Acest regim presupune, in principal, ca agricultorii:
- nu au obligatia de a colecta TVA pentru livrarile de produse agricole
rezultate din activitatea de productie agricola/ prestarile de servicii
agricole;
- nu au dreptul sa deduca taxa achitata sau datorata pentru achizitiile
sale in cadrul activitatii efectuate in regimul special;
- primesc o compensatie in cota forfetara pentru acoperirea taxei
aferente achizitiilor, astfel incat pretul produselor agricole/tariful
serviciilor agricole sa fie degrevate de taxa.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 20


TVA
Ce este compensatia in cota forfetara?
Compensatia in cota forfetara reprezinta suma rezultata prin aplicarea
procentului de compensare in cota forfetara asupra pretului/tarifului,
exclusiv taxa, aferent livrarilor de produse agricole si prestarilor de
servicii agricole, efectuate de agricultor.
Procentul de compensare in cota forfetara este 1% pentru anul 2017,
4% pentru anul 2018 si 8% incepand cu anul 2019.
Procentul de compensare în cotă forfetară reprezintă procentul care se
aplică în scopul de a permite agricultorilor să beneficieze de
compensația în cotă forfetară pentru taxa aferentă achizițiilor.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 21


TVA

Agricultorul care aplică regimul special prevăzut de prezentul articol depune la


organul fiscal competent o notificare privind aplicarea regimului special, si anume
formularul 087 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special
pentru agricultori", se completează și se depune de către:
a) persoanele fizice,
b) persoanele fizice autorizate;
c) întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale,
cu sediul activităţii economice în România,care realizează activităţi de
producţie agricolă sau servicii agricole şi care nu realizează alte activităţi
economice sau realizează şi alte activităţi economice a căror cifră de
afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire, denumite în
continuare agricultori.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 22


TVA
Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului
special pentru agricultori (087)" se completează și se depune și de către:-
agricultorii care optează pentru aplicarea acestui sistem şi nu sunt
înregistraţi conform art. 316 din Codul fiscal ;
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 şi
solicită anularea înregistrării în scopuri TVA în vederea aplicării regimului
special pentru agricultori , între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare
perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (lunar sau trimestrial).
La data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
Înscrierea în Registrul agricultorilor
Ptr. LIC se depune D 390

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 23


TVA

 Cota de TVA 19 %

Se abroga art. 316.alin.11,lit.b- anularea inregistrarii
in scopuri de TVA daca persoana impozabila isi
suspenda activitatea la Reg.Comertului;

Se abroga art.329 – privind inregistrarea in Registrul
Operatorilor Intracomunitari;
 Se suspenda aplicarea art. 324 alin4-6 – D 392A si
B si D393 la TVA, pana la data de 31.12.2019.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 24


TVA

ORDIN nr. 210 din 13 ianuarie 2017 privind anularea


formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru
evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi
economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

Începând cu data de 01 februarie 2017 se abrogă


OPANAF nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria
răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a
desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din
sfera TVA.
      
Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 25
Legea nr. 170/2016
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activităţi , prin excepție de la Titlul II- privind
impozitul pe profit;
- impozitul va fi calculat în funcţie de câteva
variabile, cum ar fi suprafaţa, rangul localităţii sau
sezonalitatea ;
- datorat de toate societăţile care au înscrise în actul
constitutiv, ca activităţi principale sau secundare,
una sau mai multe activităţi prevăzute de opt coduri
CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante,
baruri și alimentație publică. – Legea nr.170/2016

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 26


Impozitul pe constructii

 Art.500 din Codul Fiscal


 Prevederile art. 496-499 din Codul Fiscal
privind obligatia de declarare si plata a
impozitului pe constructii- au fost aplicabile
pana la data de 31.12.2016

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 27


Alte modificari legislative

Hotărârea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2017


pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată -Începând cu data de 1 februarie 2017,
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă
stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se
stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de
lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017,
reprezentând 8,735 lei/oră.
În anul 2017 valoarea punctului de pensie se majorează cu
5,25% şi este de 917,5 lei. OUG 99/2016(incepand cu 01.01.2017)

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 28


Alte modificari legislative
Legea nr. 209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată

Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi


instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi,
penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să
accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de
credit.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi


care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în
echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile
de debit şi cardurile de credit.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 29


Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife,

 Timbrul de mediu pentru autovehicule -OUG 9/2013;


 Anumite taxe si tarife prevazute de L 26/1990 privind registrul
comertului;
 Anumite taxe si tarife prevazute de L 21/1991 privind legea
cetateniei romane;
 Taxe prevazute pentru anuntarea unor pierderi sau modificari
de nume, in Monitorul Oficial;
 Taxe radio si TV;

Taxe extrajudiciare de timbru.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 30


Declaratii noi 2017

Legea 207 art. 82.3 – inregistrare nerezidenti de către platitorul de venit


– cu acte doveditoare din care rezulta plata către nerezidenti
- D 015 PJ
- D 030 PF
- Formular 017- inregistrare contracte nerezidenti
- D 207 – declarare venituri plătite către nerezidenti pentru anul
precedent- se depune pana în ultima zi a lunii februarie din anul
următor.

Transmis de ANAF Cluj dep. asist. contrib. M.M. 31