Sunteți pe pagina 1din 3

 

SPONSORIZARE

----- Mesaj redirecționat -----


De la: no_reply.asistenta@mfinante.ro <no_reply.asistenta@mfinante.ro>
Către: "expertcontabil.iasi@yahoo.com" <expertcontabil.iasi@yahoo.com>
Trimis: luni, 12 august 2019, 13:43:22 EEST
Subiect: Raspuns la documentul inregistrat cu numarul 12792222019

    Stimata doamna/Stimate domn,

    Referitor  la  e-mail-ul  dvs.  înregistrat  la  Direcţia Generală de


Servicii  pentru  Contribuabili din cadrul ANAF sub numarul AC 12792222019,
în  temeiul  prevederilor  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de
Administrare  Fiscală  nr.  1338/2008  pentru  aprobarea Procedurii privind
îndrumarea  şi  asistenţa  contribuabililor  de  către organele fiscale, vă
comunicăm următoarele:

      Prezenta  opinie  se bazează exclusiv pe situaţia de fapt descrisă în


solicitarea  adresată  şi poate produce efecte numai în cazul în care sunt
respectate  principiile  generale  de conduită în administrarea creanţelor
fiscale  şi  de  aplicare  a prevederilor legislaţiei fiscale prevăzute de
Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
      Opinia  produce  efecte  în  limita  şi  în  condiţiile  stabilite de
prevederile art. 6 din Codul de procedură fiscală.
      De  asemenea,  opinia privind tratamentul fiscal şi cadrul legal sunt
aplicabile  operaţiunii  descrise  doar  în  măsura  în  care aceasta este
afectată  realizării  unui  scop  licit  şi  moral  şi  nu  are rolul de a
certifica natura operaţiunilor descrise, realitatea şi substanţa economică
a acestora, acesta reprezentând atribuţia exclusivă a organului fiscal.

    I. Cadrul legal avut in vedere:

    Titlul  II "Impozitul pe profit" din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare
Cod fiscal;
    Hotararea  Guvernului  nr.  1/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul fiscal,
denumita in continuare Norme metodologice.

    II. Prezentarea situatiei de fapt:

      Societate  platitoare  de  impozit  pe  profit,  inregistreaza  in


trimestrul I profit si scade din impozitul de plata valoarea sponsorizarii
efectuate,  in  limitele admise. Contribuabilul inreaba daca sponsorizarea
trebuie  dedusa  din impozitul pe profit trimestrial sau doar la sfarsitul
anului,  avand  in  vedere  ca  in trimestrele ulterioare societatea poate
inregistra pierderi.

    Ill. Tratamentul fiscal:


          Potrivit  prevederilor  art.  19,  alin.  (1) din Codul fiscal,
"Rezultatul  fiscal  se  calculează  ca  diferență  între  veniturile  și
cheltuielile  înregistrate  conform  reglementărilor contabile aplicabile,
din  care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care
se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se
iau  în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit
normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în
conformitate  cu  prevederile  art.  31  .  Rezultatul fiscal pozitiv este
profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală".

      Conform  art.  19  alin.  (2),  Rezultatul  fiscal  se  calculează
trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal.

          Potrivit  prevederilor  art. 25, alin. (4), litera i) din Codul
fiscal  "Cheltuielile  de  sponsorizare  și/sau  mecenat  și  cheltuielile
privind  bursele  private,  acordate  potrivit  legii; contribuabilii care
efectuează  sponsorizări  și/sau  acte  de  mecenat, potrivit prevederilor
Legii  nr.  32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările
ulterioare,  și  ale  Legii  bibliotecilor  nr.  334/2002, republicată, cu
modificările  și  completările ulterioare, precum și cei care acordă burse
private,  potrivit  legii,  scad  sumele  aferente din impozitul pe profit
datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1.  valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru


situaţiile  în  care  reglementările  contabile  aplicabile  nu  definesc
indicatorul  cifra  de  afaceri,  această  limită  se  determină  potrivit
normelor;

  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat".

      În  cazul  sponsorizărilor  efectuate către entități persoane juridice


fără  scop  lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se
scad  din  impozitul  pe  profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta
literă,  doar  dacă  beneficiarul  sponsorizării  este  înscris,  la  data
încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41).

      Sumele  care  nu  sunt  scăzute  din  impozitul  pe  profit,  potrivit
prevederilor  prezentei  litere,  se  reportează  în  următorii  7  ani
consecutivi.  Recuperarea  acestor  sume  se  va  efectua  în  ordinea
înregistrării  acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a
impozitului pe profit'.

      Avand  in  vedere  cele  de  mai  sus, consideram ca deducerea sumelor
aferente  sponsorizarilor  acordate conform legii, in limitele stabilite la
art. 25, alin. (4), litera i) din Codul fiscal, se efectueaza  la termenele
stabilite    pentru    calculul      rezultatului    fiscal,    respectiv
trimestrial/anual,  cumulat de la începutul anului fiscal, potrivit art. 19
alin. (2).
      Totodata,  sumele  care  nu  sunt  scăzute  din impozitul pe profit se
reportează  în  următorii  7  ani  consecutivi,  recuperarea  acestora
efectuandu-se  în  ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la
fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

      Informaţii suplimentare:

      Pentru  a beneficia de îndrumare şi asistenţă cu caracter general, în


domeniul  fiscal,  puteţi  apela Call-center-ul ANAF la numărul de telefon
031.403.91.60.
          Agenţia  Naţională  de Administrare Fiscală a pus la dispoziţia
persoanelor  fizice,  persoanelor    juridice  şi  altor  entităţi  fără
personalitate  juridică,  Serviciul  "Spaţiul  privat virtual" (SPV), prin
intermediul  căruia  se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor
şi  înscrisurilor  între  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală şi
persoana  fizică,  persoana  juridică sau altă entitate fără personalitate
juridică în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acesteia
.

          Cu stima,
      Teodora Horhota
      SAC - AJFP Iasi

S-ar putea să vă placă și