Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
MASTERAT: Consiliere psihologică şi educaţională
Conf. univ. dr. Eugen David
Masterand: Pui Eugen-Horaţiu

JEAN-CLAUDE ABRIC , PSIHOLOGIA COMUNICĂRII – Teorii şi metode


Editura POLIROM, Iaşi, 2002

Cartea supusă analizei a apărut în anul 2002, în seria Psihologie a editurii Polirom, fiind
coordonată de Adrian Neculau. Este structurată sub forma a trei părţi: Partea I – Comunicarea
interindividuală, Partea a II-a – Comunicarea în grupuri şi Partea a III-a – Abordări experimentale
ale fenomenelor de grup.
Astfel concepută, lucrarea nu se adresează exclusiv studenţilor la psihologie sau la alte
facultăţi care, într-un fel sau altul, se ocupă de comunicare. Ea oferă informaţii de bază tuturor celor
pentru care comunicarea reprezintă o preocupare majoră şi, în egală măsură, un instrument
indispensabil, de la asistentul social la manager. Obiectivul principal este abordarea comunicării din
perspectiva psihologiei, mai precis a psihologiei sociale, disciplină care înscrie comunicarea printre
temele majore din sfera preocupărilor sale. Marile probleme şi chiar războaie mondiale ar putea fi
evitate prin utilizarea unei comunicări adecvate. Limbajul şi comunicarea pot să apropie oamenii
sau să îi îndepărteze definitiv unii de alţii.
Lucrarea îşi propune să prezinte principalele teorii psihologice şi tehnicile de comunicare
fundamentale. Se abordează factori generali care intervin în situaţiile de comunicare. O importanţă
deosebită s-a acordat tehnicilor interviului şi rolului esenţial pe care îl joacă ascultarea în
comunicare. Pornind de la diferitele abordări teoretice ale proceselor de grup – din capitolul 4 – au
fost analizate două mari categorii de metode: tehnicile de grup şi observarea interacţiunilor şi a
structurii socioafective a grupurilor. Contribuţia cercetărilor experimentale a vizat două probeleme
esenţiale din domeniul proceselor de grup: influenţa socială şi relaţiile dintre comunicare, structura
grupurilor şi performanţa.
Fiecare capitol este completat cu indicaţii bibliografice care trimit la lucrările de referinţă
asupra temei. Bibliografia generală prezintă lucrările „mai specializate”, în sprijinul cititorilor care
doresc aprofundarea cunoştinţelor în domeniu.

Aş dori să închei cu două citate: „Fiecare comunicare este o şansă de a împuternici pe


cineva” (Bruce Hyland) şi „Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare” (Camil Petrescu).