Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE PRESEDINTE

Subscrisa SC ................., cu sediul in ....................., inregistrata la Registrul


Comertului de pe langa.......... sub nr. .............., CUI ..................., reprezentata
legal de ......................, formulam prezenta cerere prin care solicitam emiterea
ORDONANTEI DE PLATA
catre debitorul SC ....................... cu sediul in ......................, inregistrata la
Registrul Comertului de pe langa................... sub nr. ............, CUI ............., cont
bancar ........................ deschis la ........................ , reprezentata de ..............., si
sa o obligati la plata sumei de ........................... lei, din care .... lei debit principal
si .. lei penalitati de intarziere, conform art.............. din Contractul
nr. ............/................. dupa cum urmeaza:
- plata sumei de .................. lei, reprezentand debit principal, conform factura
nr. ............................ ,
- plata sumei de ............. lei, reprezentand dobanda legala pentru intregul
debit,
- plata cheltuielilor de judecata.
Motivele cererii:
In fapt, societatea noastra a incheiat cu SC ...................... un contract
de ..................... inregistrat sub nr.... /..................... prin care societatea noastra
s-a obligat sa .........., urmand ca debitoarea sa plateasca pretul stabilit conform
art.... din contractul nr..... Desi ne-am indeplinit obligatiile contractuale si am.......,
dupa care am emis factura nr. ..................., acceptata de debitoare la data de....,
debitoarea a refuzat sa efectueze plata.
Dupa incercari repetate de solutionare pe cale amiabila a acestei situatii, fara
vreun rezultat, am convocat reprezentantii debitoarei la data de ........... tocmai
pentru solutionarea acestei situatii, insa nu s-a prezentat nimeni din partea
acesteia Precizam ca, intrucat debitul sus mentionat nu a fost achitat la data
scadenta, devin incidente dispozitiile art. ...... din contract care stipuleaza ca se
datoreaza daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, conform
dispozitiilor art. 1535 Cod civil/
sau
Precizam ca, intrucat debitul sus mentionat nu a fost achitat la data scadenta,
devin incidente dispozitiile art. ...... din contract care stipuleaza ca in cazul in care
nu s-a platit pretul, se datoreaza suma de, reprezentand dobanda legala.
In consecinta, potrivit dispozitiilor art. 2 din O.G. nr. 13/2011, conform carora
In cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale,
obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa
caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati
dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea, va prezentam nivelul
dobanzii legale datorate de debitoarea SC ............... , pana la data de ..............:
1. Factura nr. ......................... avand de plata suma de .................... lei, dobanda
datorata fiind de........, dupa cum urmeaza:
(Se prezinta calculul dobanzii legale)

Pentru aceste motive, solicitam admiterea cererii si emiterea ordonantei de plata


impotriva debitorului SC ................... pentru un debit de ............. lei, compus
din .............. lei debit principal si ................ lei dobanda legala/ sau daune
moratorii.
In drept, imi intemeiez prezenta plangere pe dispozitiile art.2-12 din OUG nr.
119/2007, art. 2 din O.G. nr. 13/2011.
Probe: inscrisuri.
Depunem cererea in doua exemplare, taxa de timbru si timbru judiciar.
Creditor
SC...................
reprezentata de .......................,.,>,