Sunteți pe pagina 1din 1

ffi

f,*

s .
**t$$tr*

ti;:rri
nJfi
t,r,4*
\i!:!.4\t(,
,
i:!1!1rr'4!.ir

J
\t\
i

FONDUL SOCIALEUROPEAN
Investeqtein oameni!
Proiect cofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operafional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Axa prioritard 1 : "Educafia gi formarea profesionaltrin sprijinul cregterii economiceqi dezvolttrrii societifii bazate pe
cunoagtere"
Domeniul major de intervenfie: 1.l . "Accesul la educaJiegi formare profesionali iniJiall de calitate"
Titlul proiectului: Educa{ie de calitate in qcolile din mediul rural
Cod contract: POSDRU/I53/1.1/5/1333f6
Beneficiar: Agenfia Romini de Asigurare a Calitifii in inviflm0ntul Preuniversitar

Br[ila, 9 februarie2015
Comunicat de presi
incepdnd cu 15 ianuarie 2015, un numdr de doulzeci unitefi de invifdmdnt din judelul Brdila yQf Rarticipa
la evaluareaexternd periodicd, finan{atd cu bani din proiecte strategiceeuropene,al cdror beneficiar este Agenfia
Romdndde Asigurare a Calitifii in invdfimdntul Preuniversitar- ARACIP.
Cele doui proiecte strategice Educa(ie de calitate in gcolile din medial rutal - ID 133316 Ei Sprijinirea
qcolilor pentru creqterea calitd(ii serviciilor educa(ionale -ID 138879 sunt finanfate din Fondul Social European
prin Programul Opera{ional Seclorial DezvoltareaResurselorUmane 2007-2013.
Din judeful Brlila in cadrul proiectului Educa(ie de calitule tn Ecolile din mediul rural - ID 133316, in
perioada ianuarie - februarie 2015 vor fi evaluate extern 12 de unitdli de invdfdmdnt: $coala gimnaziali Bordei
Verde, $coala gimnaziali Chiscanio $coala gimnaziali Gropeni, $coala gimnaziali Gemenele, $coala
gimnaziali Plopu, $coala gimnaziali Siliqtea, $coala gimnaziali Stdncufa, $coala gimnazial5 Surdila
Giiseanca, $coala gimnaziali 6?etre Carp" Tufeqti, $coala gimnaziali Traian, $coala gimnazial5 6'Aurel
Horne{" Tudor Vladimirescu, $coala gimnaziali Unirea.
in perioadamartie - iunie 2015 vor fi evaluate 8 de unitili de invifdmdnt din municipiul gi judeful Brdila, ?n
cadruf proiectului Sprijinirea Ecolilor penfiu cre$terea cal@ii serviciilor educa(ionale -ID 138879. Unitdlile de
invlfimdnt vizate sunt: $coala gimnazialfl Racovifa, $coala gimnaziali $u{eqti, $coala gimnaziali "Mihu
Dragomir", $coala gimnazialS 66Mihail Sadoveanu", Liceul teoretic 66ConstantinAngelescu" Ianca, Liceul
Tehnologic "Grigore Moisil'', Gridinifa cu program prelungit nr. 11, Gridini{a cu program prelungit nr.39.
Prin acestedoui proiecte, au fost deja formate 60 de cadre didactice din unitdlile de invl{[m6nt men]ionate,
membreale Comisiei de Evaluaregi AsigurareaCalitdtii (CEAC) .
Cele doud proiecte strategiceau in vedere pilotarea de noi instrumentede lucru qi noi standardede evaluare
prin evaluareaexternda calitafii la 1323 de unitdli de inv6!6m6nt din Romdnia.

ARACIP continud debirocratizareain sistemul educafionaldin Romdnia gi propune un set de noi


instrumente de lucru pentru evaluatori qi noi standarde de evaluare pentru gcoli, finan{atedin fonduri
europeneFSE-POSDRU
Activitateade evaluareexternl a gcolilor iqi va spori relevanfa gi obiectivitatea, procedurilese vor
simplifica, iar atenliase va indreptaasuprarezultatelor gcolii, progresului, valorii adlugate gi a capacitilii
acesteia
dea asigurabunistareaelevului.
prin acesteproiecte,se urmdreqteconsolidareacapacitilii instituliilor gcolarede a crea qi
De asemenea,
utiliza date,de a planifica gi a decidein Colaborarecu toate pe(ile interesate:pirinfi, elevi, cadredidactice,
autoritate
locald.
Inspector ;colar,

Prof.dr. AureliaStroe