Sunteți pe pagina 1din 1

Catre TELEKOM ROMANIA SA

Subsemnatul .............., domiciliat in ..................................... identificat cu CI


seria ....., nr. ............, avand CNP ................................, solicit prin prezenta
rezilierea contractului pt. furnizarea urmatoarelor servicii:
abonament voce pt nr.de tel: ............................
abonament TV si
abomanent internet aferente.
Va multumesc!

Data:

Semnatura: