Sunteți pe pagina 1din 8

Sisteme de dozare ş i ambalare

4.5. Ambalarea produselor în cutii din carton

Cartonul utilizat în procesele de ambalare a produselor este de mai multe tipuri, printre care: cartonul duplex format din dou ă straturi diferite de material fibros, unite între ele în stare umed ă prin presare; cartonul triplex - format din trei s traturi diferite unite în stare umedă prin presare; cartonul ondulat format prin suprapunerea alternativ ă a 1 4 straturi netede cu 1 3 straturi ondulate din hârt ie unite între ele cu adeziv. Cartonul duplex poate fi de tip X (extra) pentru ambalaje care se imprim ă prin procedeul ofset, având stratul superior neted fabri cat din pastă chimic ă de culoare albă ş i de tip O (obi ş nuit). Ambalarea produselor în cutii din carton se realiz eaz ă în trei etape: - formarea sau deschiderea ambalajului pliat; ambalajul se poate prezenta sub form ă de bandă din carton desf ăş urat ă de pe o bobină, sub form ă de semifabricat croit corespunz ător dimensiunilor ş i formei produsului sau chiar sub form ă de cutie din carton deja formată; - umplerea ambalajului; - închiderea ambalajului operaţ ie care se poate realiza în diverse modalit ăţ i. Pot exista ş i operaţ ii secundare, cum ar fi: imprimarea codului produsului, introducerea de formulare cu indicaţ ii legate de produs, etc. Ambalarea în cutii din carton se poate face pe linii manuale, semi-automate sau automate. Pentru ambalarea produselor solide se pot folosi c utii din carton având forme ş i posibilit ăţ i de închidere ş i asigurare din cele mai complexe. Astfel pot fi utilizate, [30]: a. Cutii obi ş nuite cu o deschizătură (fig.4.37a). Clapele de la partea superioar ă ş i inferioar ă sunt de lungime egală. Indoite spre interior, clapele se întâlnesc numai dac ă cutia este pătrată. Inchiderea clapelor se realizeaz ă prin lipire cu clei, bandă adeziv ă sau prin cus ătură metalic ă. b. Cutii cu deschizătur ă central ă special ă (fig.4.37b). Au clapele de la partea superioar ă ş i inferioar ă de grosime dubl ă. Ambele clape laterale (sau numai una din acestea) sunt mai scurte decât clapele de la capete, astfel încât toate clapele se întâlnesc pentru a dubla partea superioar ă ş i inferioară . c. Cutie cu deschiză tură acoperit ă (fig.4.37c). Este eficient ă când produsele împachetate pentru expediţ ie necesit ă închiderea cu agrafe, cus ătură sau bandă. La acest tip de construc ţ ie clapele laterale se suprapun par ţ ial pentru a m ări rigiditatea atât la partea superioar ă cât ş i inferioar ă a cutiei. d. Cutie cu deschizătura acoperită complet de clapă (fig.4.37d). Are o construc ţ ie foarte rigid ă, deoarece clapele laterale au lungimea egal ă cu l ăţ imea cutiei, iar clapele de la capete se întâlnesc, astfel încât după închidere ele formeaz ă trei straturi suprapuse de material atât la partea superioar ă cât ş i inferioară. e. Cutie cu o deschiză tură ş i capac (fig.4.37e). Poate fi utilizat ă în combinaţ ie cu diferite suporturi în situaţ iile în care capacul este necesar s ă fie scos ş i pus în mod repetat. f. Cutie cu deschiză tur ă ş i pereţi dubli (fig.4.37f). Este utilizat ă pentru expedi ţ ii asigurând o rigiditate sporită ş i protec ţ ia cerută de expedierea în siguranţă a produselor grele. Este confec ţ ionat ă din carton cu pereţ i dubli ş i poate fi de diferite m ărimi constructive. g. Cutie special ă cu capac (fig.4.37g). Se realizeaz ă prin capsare ş i este economic ă din punct de vedere al spaţ iului. Are pereţ i de capăt dubli ş i este utilizată la expedierea florilor tă iate, coroane sau produse similare. h. Cutie din dou ă buc ăţi (fig.4.37h). La aceast ă cutie, surplusul de grosime al cartonului ondulat pe pereţ ii laterali ş i la capete asigur ă o rezistenţă bun ă la stivuire ş i protec ţ ia conţ inutului.

73

Metode ş i principii de obţ inere a semifabricatelor ş i ambalajelor

Fig.4.37. Tipuri constructive de cutii din carton, [30] a.cu o deschizătur ă; b.cu deschizătur ă
Fig.4.37. Tipuri constructive de cutii din carton, [30]
a.cu o deschizătur ă; b.cu deschizătur ă centrală; c.cu deschizătur ă acoperită parţ ial; d.cu
deschizătur ă acoperit ă complet; e.cu capac; f.cu deschizătur ă şi pereţ i dubli; g.specială cu capac;
h.din două bucăţi; i.cu două capace; j.căptuşite; k.glisante; l.pliabile
i. Cutii cu două capace (fig.4.37i), utilizate, în general, la articole care nu pot fi
ambalate în cutii standard. La dimesniuni mari, aceste cutii sunt folosite uneori ca un
sistem unificat de paletizare.
74

Sisteme de dozare ş i ambalare

j. Cutii c ă ptuş ite, simple ş i duble, cu capac clapă (fig.4.37j). Cele simplu c ăptuş ite sunt utilizate drept container interior, pachet poş tal pentru expediere pe tren. Cele dublu

c ăptuş ite sunt alc ătuite din trei repere care asigură o grosime dubl ă pe toate părţ ile.

k. Cutii glisante duble sau triple (fig.4.37k). Cele triple (stânga) au două grosimi de carton cu două feţ e pe toate părţ ile, în timp ce cutiile duble au două grosimi de carton numai pe două p ărţ i. Sunt ideale pentru expedieri poş tale sau expres. l. Cutii obţ inute prin îndoirea în cinci pă rţi a semifabricatului (fig.4.37l). Sunt primite la utilizator sub form ă plat ă ş i sunt utilizate la ambalarea sticlelor, a umbrelel or sau reperelor subţ iri ş i lungi. Fiecare capăt are cel puţ in trei grosimi asigurând rezistenţă acolo unde este cel mai mult nevoie. m. Cutii cu clape “acordeon” (fig.4.38a). Sunt construite dintr-o singur ă bucat ă de carton ş i se închid spre interior după două linii crestate pe lateral, prin împingerea clapelor în jos, îmbinarea acestora f ăcându-se cu band ă adeziv ă. Aceste cutii asigur ă o bun ă protec ţ ie la scurgeri, fiind utilizate la ambalarea produs elor granulare sau pulverulente. n. Cutii cu muchii verticale întărite (fig.4.38b). Aceste cutii (containere) oferă o bun ă rezistenţă la stivuire. Se utilizeaz ă mai mult pentru ambalarea în vrac a unor produse c um ar fi: explozive, carne sau produse cu greutate concentrată. o. Cutii cu capete îngropate (fig.4.38c). Sunt alc ătuite din trei piese: o foaie pentru pă rţ ile laterale ş i două piese sub form ă de flanş e pentru capete, astfel încât prin modificarea lungimii foii pentru părţ ile laterale dimensiunea cutiei se poate modifica în vederea ambal ării a cât mai multor produse cu aceeaş i sec ţ iune dar de lungimi diferite. Asamblarea pieselor se face, de cele mai multe ori, prin capsare. p. Cutii telescopice (parţiale sau totale) cu capac ş i clape pe ambele p ărţi (fig.4.38d). Sunt alc ătuite din dou ă piese, ambele în varianta cu o deschiz ătur ă. Pereţ ii

dubli din carton ondulat asigură o rezistenţă mai mare la umflare ş i curbare, precum ş i la stivuire. r. Cutie cu două capace autoblocabile (fig.4.38e). Este alc ătuit ă din trei piese prev ă zute cu borduri marginale. Bordurile capacelor se a utoblocheaz ă prin apăsare peste bordurile existente pe cutia propriu-zis ă sub form ă tubular ă. Acest tip de cutie se utilizeaz ă mai mult pentru expedierea pe cale ferată a produselor grele. s. Cutie cu capac glisant ş i grosime dubl ă cu clape pe ambele p ărţ i (fig.4.38f). Se utilizeaz ă mai mult la ambalarea în vrac a produselor cu dens itate mare (ex. ş uruburi, piuli ţ e, ş aibe). t. Cutie cu două capace ş i pies ă glisantă cu clape (fig.4.38g). La fel ca ş i cutia anterioară se utilizeaz ă mai mult în cazul ambală rii produselor grele supuse la manipul ări multiple. u. Ambalaj dintr-o pies ă îndoit ă (fig.4.38h). Părţ ile îndoite au lungimea specificată de utilizator. Este uş or de realizat, depozitat ş i închis, ambalarea produselor fiind deosebit de simpl ă. Se utilizează în diverse situaţ ii, pentru ambalare de colete poş tale, c ărţ i, aparate ş i articole similare. v. Ambalaj din două piese îndoite (fig.4.38i). Foile din care este alc ătuit ambalajul sunt crestate pe liniile de îndoire. Lungimea părţ ilor îndoite este specificată de utilizator. Ambalajul asigură o rezistenţă mai mare datorită grosimii duble a cartonului pe partea superioar ă ş i inferioară . w. Ambalaj din trei piese îndoite (fig.4.38j). Diferă de modelul anterior prin aceea c ă are capetele formate din dou ă piese ş i nu din una singur ă, utilizându-se la ambalarea produselor lungi ş i late. In fig.4.39 sunt prezentate cîteva tipuri de cutii din carton cu înă lţ ime redus ă (tăvi) ş i cu înăl ţ ime mare (cutii înalte), iar în fig.4.40 sunt prezentate unele modalităţ i de închidere

a cutiilor din carton.

De asemenea, în fig.4.41 sunt prezentate unele var iante constructive de ambalaje interioare din carton utilizate la ambalarea ş i protejarea produselor solide.

75

Metode ş i principii de obţ inere a semifabricatelor ş i ambalajelor

Fig.4.38. Tipuri constructive de cutii din carton (continuare), [30] a.cu clape “acordeon”; b.cu muchii
Fig.4.38. Tipuri constructive de cutii din carton (continuare), [30]
a.cu clape “acordeon”; b.cu muchii verticale întărite; c.cu capete îngropate; d.telescopice cu capac
şi clape; e.cu două capace autoblocabile; f.cu capac glisant şi clape duble; g.cu două capace ş i
piesă centrală glisantă; h.dintr-o piesă îndoită; i.din două piese; j.din trei piese
76

Sisteme de dozare ş i ambalare

Fig.4.39. Scheme constructive de cutii joase sau înalte din carton utilizate la ambalare [30] 77
Fig.4.39. Scheme constructive de cutii joase sau înalte din carton utilizate la ambalare [30]
77

Metode ş i principii de obţ inere a semifabricatelor ş i ambalajelor

Fig.4.40. Modalităţ i de închidere ş i asigurare a cutiilor din carton, [30] Croirea cartonului
Fig.4.40. Modalităţ i de închidere ş i asigurare a cutiilor din carton,
[30]
Croirea cartonului pentru cutiile de ambalare se f ace prin ş tanţ are, iar liniile dup ă
care are loc plierea laturilor ş i a clapelor de închidere se realizeaz ă prin presare cu cuţ ite
cu tăiş neascuţ it (operaţ ia se numeş te biguire).
In cazul ambal ării unor produse care necesită o protec ţ ie sporit ă la apă, vapori,
mirosuri, arome, care nu poate fi asigurat ă numai de ambalajul din carton (substanţ e
pulverulente, lapte, concentrate, etc.) se utilizeaz ă sistemul cu pung ă interioar ă (bag-in-
box), prin care punga în care a fost ambalat ini ţ ial produsul se introduce într-o cutie de
carton protectoare. Punga interioar ă poate fi confec ţ ionat ă din hârtie netratată sau tratată,
folie de aluminiu sau material complex, cu posibilit ăţ i de termosudare.
78

Sisteme de dozare ş i ambalare

Fig.4.41. Variante constructive de ambalaje interioare utili zate pentru protejarea produselor ambalate, [30]
Fig.4.41. Variante constructive de ambalaje interioare utili zate pentru protejarea
produselor ambalate, [30]
79

Metode ş i principii de obţ inere a semifabricatelor ş i ambalajelor

Ambalajele din carton pot servi ş i la ambalarea produselor lichide, cazuri în care

materialul de ambalaj trebuie s ă fie impermeabil, iar închiderea trebuie s ă se fac ă etanş . Pentru aceasta se utilizeaz ă, în ultimul timp, materiale complexe din carton cu folie din

aluminiu pe interior ş i polimeri sau lac pe exterior. Acesta permite o am

balare aseptic ă prin

sterilizarea termic ă atât a produsului cât ş i a materialului de ambalare. Ambalarea produselor
sterilizarea termic ă atât a produsului cât ş i a materialului de ambalare. Ambalarea
produselor lichide se realizeaz ă prin sistemele Tetra-Pack, Tetra-Brick, Combibloc, Pure-
Pack, Tetra-Rex, etc.
[6].
Croirea cutiilor de carton se poate realiza în num eroase forme ş i modele aş a cum
se prezint ă ş i în figurile 4.42, 4.43 ş i 4.44,
[32].
Dimensiunea (mm)
a
b
A
B
k
l
L1
L
N
100
40
160–915
340–1850
20–40
90–150
90-130
max.1200
max.1740
Fig.4.42. Cutii ş i casete clasice din carton, [32]
Dimens.
a
a1
B
A
B
D
D1
h1
h2
h3
N
(mm)
100-805
100-160
min.60
160-320
340-1850
min.30
max.300
min.80
max.2xh3
100-150
1540-1695
Fig.4.43. Cutii din carton cu fund automat, [32]
Dimens.
a
b
b1
d
B
L
(mm)
160-1200
40-300
40-260
100-1500
240-1850
180-1500
Fig.4.44. Cutii din carton cu 4 – 6 colţ uri lipite, [32]
80