Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE LITERE
PROGRAMAREA EXAMENELOR PE SEM. AL II-LEA, LICEN ( anii I i II) / MASTER ZI ( anul I)
an universitar 2014-2015

6/6/2015

6/7/2015

6/8/2015

6/9/2015

6/10/2015

6/11/2015

6/12/2015

6/13/2015

6/14/2015

6/15/2015

6/16/2015

6/17/2015

6/18/2015

6/19/2015

6/20/2015

6/21/2015

6/22/2015

6/23/2015

6/25/2015

6/26/2015

6/27/2015

6/28/2015

6/29/2015

6/30/2015

7/1/2015

7/2/2015

7/3/2015

7/4/2015

7/5/2015

II SA, Discurs
de gen n
pres, Cmpu,
ora 08.00

8,00-10,00

10,00-12,00
II LMA
FE+GE, CPE,
Sinu, EX.
ORAL DE LA
10.00 LA
14.00,

II RE gr.
B+ER, Analiza
text literar
eng., Sibian,
ora 10.00

I SA,
Introducere n
Civ. Am.,
Prnu, ora
10.00

I LMA FE+GE,
CivE, Pirnuta,
10.00

LICEN /
DISERTAIE

I SA, Critic
lit. anglo-am.,
Sibian, ora
10.00

I RF+EF, LFC,
Neagu, 10,00

II SA, Modele
teoretice
aplicate,
Pralea, ora.
12.00

12,00-14,00

TP4

I MTIF,
Metodologia
cercetrii n
terminologie,
Alic, ora
17.00

I SLLR, RA,
Ene, 16.00

I MTIF, Dezc.
Compet. De
trad., Alic, ora
19.00

18,00-20,00

8,00-10,00

I ER+EF, CPE,
Dimulescu,
8,00

10,00-12,00

I RE gr. A,
CPE
Lexic+Traduc
eri,
Dimulescu,
ora 10.00

12,00-14,00

I RE gr. B,
CPE
Lexic+Traduc
eri,
Dimulescu,
ora 12.00

I SLCI, PFLA,
Burada, 17,30

II LMA FE+GE,
LbCS, Alexe,
10.00

I LMA FE +GE,
LbCS, Alexe,
13,.30

I SA, Retorica
disc. Am.,
Chefneux, ora
10.00

I RG+EG, LGC
INCEP,
Diaconu,
15,30

I LMA FE+GE,
EcGen, Enache,
15.00

II SA,
Introducere
n
lingvistic,
Burada, ora
16.00

16,00-18,00

LICEN /
DISERTAIE

I SLCI, ICPW,
Burada, 11,00

I RG+EG, CPG
TCG- INCEP.,
Iordachi,
14,00

14,00-16,00

TP5

6/24/2015

LICEN /
DISERTAIE

II LMA FE,
CPF, Iancu,
12.00

LICEN /
DISERTAIE

I RF+EF, LitF,
Borcan, 12.00

14,00-16,00

ISLCI, TMI,
Arhire, 18,00

16,00-18,00

I RE, ILR,
Moceanu+ran
u, ora 08.00

8,00-10,00

I RF+RG+ER,
LitR,
Moceanu+ra
nu, 8,00

I ER+EF, LC,
Lacatus/
Botezatu, 8,00

LICEN /
DISERTAIE

II SA, Limb
i societate,
Cusen, ora
10.00

10,00-12,00

TP8

I, SLCI, TPTA,
Sinu, 17,00/ I
SLCI, MPCS,
Sinu, 17,30

I SLCI, TICP,
Arhire, 18,00

I MIC,
Scenaristic,
Ignat, ora
12.00

12,00-14,00

LICEN /
DISERTAIE

14,00-16,00

16,00-18,00

I MSILLG, Interf.
Cult., Lctu,
ora 17.00

I MIC, Manag.
Proiect., Ilie,
ora 16.00

I MIC,
Traduceri
literare, Bucur,
ora 16.00

II
RE+RF+R
G, LC,
Podoaba /
Botezatu,
09.00

I MIC, Org.
Evenim.
+Scriere
creatoare,
Lctu, ora
16.00

I MIC, Scr.
Creat. +
Antroplogie
cultural,
Ivncescu, ora
16.00

I RE+RF+RG+
EG, LC,
Lacatus/
Botezatu, 8,00

II
ER+EF+EG,
LC,
Podoaba/B
otezatu,
9.00

8,00-10,00

I LMA GE,
LbCG,
Parpalea,
11.00

10,00-12,00

TP9

I EG+EF+ER,
CPE, Badulescu,
10,00

12,00-14,00

14,00-16,00
I MSILLG,
Text. Str.
Text.,
Parpalea, ora
15.30

I MSILLG,
Model. nv.
Intercult.,
Parpalea, ora
15.30

16,00-18,00

I LMA FE,
Informatica,
Lazar, 8.00

8,00-10,00

II LMA FE,
Informatica,
Lazar, 8.00

II LMA GE,
Informatica,
Lazar, 8.00

10,00-12,00

I RG, Civ.
germ, Manea,
ora 10.00

12,00-14,00

II EF+EG, CPE
AT, Sibisan,
12.00

14,00-16,00

I MTIF, Editare
de text, Micu,
ora 14.00

TP10

I LMA GE,
Informatica,
Lazar, 8.00

LICEN /
DISERTAIE

II RE gr. A,
Analiza text
literar eng.,
Sibian, ora
12.00

II LMA GE,
LbCf, Borcan.,
12.00

I MTIF,
Traducere
oral,
Hran, ora
17.00

16,00-18,00

I EG, CP,Bodoc,
9,00

8,00-10,00

II LMA FE+GE,

10,00-12,00 IE IC, Potincu,


10.00

TP11

12,00-14,00

II RF+EF, CC,
Gousset,
11.00

I SA, CPE,
Structuri
gramaticale+L
exic + I REb,
Struct. Gram.,
Dimulescu, ora
10.00

II SA, Lit.
american
dup 1945,
Sibian, ora
10.00

II LMA
FE+GE,
LexicogrE,
Sinu, 10.00

II LMA
FE+GE,
TradE, Arhire,
12.00

II RF+EF, LitF,
Hran, 10.00

II LMA FE,
LexicogrfF,
Neagu, 10.00

II LMA FE
CTCF,
Gousset,
10.00

I SA, Lit.
american sec.
XIX, Radu
Lucian, ora
10.00

I RE gr. A, CPR,
Bodoc, ora
11.00

I RF+EF,
CivF,
Gousset,
12,00

II SA, Discurs
de gen n t.
umaniste,
Botezatu, ora
13.00

14,00-16,00

16,00-18,00

LICEN /
DISERTAIE

I SLLR, TMR,
Ilie, 16,00

I RF+RG,
CPR, Bodoc,
ora 16.00

II LMA FE+GE,
LEC, Chefneux,
16,00

I SA, Discursul
presei am.,
Chefneux, ora
10.00

LICEN /
DISERTAIE

II SA, LEC
Sintaxa,
Chefneux, ora
10.00

LICEN /
DISERTAIE

II EG LMA GE,
DidacticagG,
Parpalea, 8.00

8,00-10,00

I RG+EG+LMA
GE, CPG
Structuri gr.,
Manea, 10,00

10,00-12,00

I LMA GE,
CivG, Manea,
10.00

II RG+EG,
CPG
Redactare de
I EG, CPG-Civ.
texte
Manea, 10,00
specifice,
Manea,
10.00

II LMA FE,
LbCG,
Parpalea,
10.00

II RG+EG,
LitG,Puchianu,
11.00

I MSILLG,
Com. Interc.
Trad.,
Diaconu, ora
10.00

II RG+EG,
LGC, Parpalea,
10.00

II LMA GE,
LGC, Diaconu,
10.30

II LMA GE,
SCPG,Diaconu,
10.00

II RG+EG, OptG
Discurs narativ
lit. i film,
Puchianu, 11.00

TP15
II LMA GE,
CPG Trad,
Diaconu,
12.00

II LMA GE,
LexicogrfG,
Parpalea, 12.00

12,00-14,00

I RG+EG
I LMA GE,
avansati,+ LMA
TPTG,Diaconu
GE, TCG,
, 12.30
Diaconu, 12.30

II LMA FE,
OptG, Rlekes,
14.00

14,00-16,00

II LMA GE,
TradG,
Diaconu,
14.00

I MSILLG, Lit.
intercult.,
Puchianu, ora
15.00

16,00-18,00

I MSILLG, Com.
Intercult. M M,
Iordachi, ora
18.00

8,00-10,00

II RE+RF+RG,
Poezie rom.
Mod., ranu,
ora 09.00

I
RE+RF+RG I RG+EG+ LMA
GE, LGC,
+ER, LRC,
Parpalea,
Ana Ene,
11,00
ora 10.00

II RE, LRC,
Sftoiu, ora
10.00

10,00-12,00

Tfestiv
12,00-14,00

14,00-16,00

16,00-18,00

I LMA
FE+GE,
TPTE, Tatu,
9.00

8,00-10,00

II EG+RG,
CPG,Diaconu,
10.00

10,00-12,00

II
RF+RG+ER,
LRC, Sftoiu,
ora 10.00

I LMA FE,
LFC, Neagu,
9,00

I LMA FE,
CivF,
Gousset,
10.00

II
RF+EF+LMA
FE, Opt.F
Stereotipii si
Clisee, 10.00

TII2

I EG, TL, Ilie/


Botezatu,
12.30

12,00-14,00

14,00-16,00

I RE gr. B+EF,
CP, Bodoc,
13.00

16,00-18,00

I ER+SA, CP,
Bodoc, 15,00

II RE+SA,
Didactic
englez,
Cusen, ora
08.00

8,00-10,00

10,00-12,00

SI1

12,00-14,00

14,00-16,00

II RE+RF+RG,
Ist. Lb. Rom.
+ II ER,
Dialectologie,
Ene, ora 10.00

I RE+RF+RG+
ER, Folclor,
Ivancescu,
10.00

I RE+RF+RG,
Teoria
literaturii,
Ilie+Botezatu,
ora 10.00

I ER+EF,
Teoria
literaturii,
Ilie+Botezatu,
ora 12.30

II EF+ER+EG,
OptE LbSoc,
Cusen, 12.00

II RF+LMA
FE+ EF, LFC,
Alic, 10.00

II SA, Teoria
culturii+Consti
tuia SUA,
Lctu, ora
10.00

I SA, Istoria
SUA, Pralea,
ora 13.00

I LMA FE+ GE,


LRA, Micu,
13,30

I LMA FE+GE,
TCE, Arhire,
12.00

II ER+LMA
GE+ FE,
Didactica E,
Cusen, 8.00

I LMA FE+GE,
LEC, Buja,
9.00

I SA, LEC,
Buja, ora
10.30

I RG+EG,LitG,
Elekes, 11,00

II LMA FE+GE,
Opt ELbSoc,
Cusen, 10.00

II
RE+EG+EF+ER
, CivE, Pirnuta,
10.00

IEF+EG, LEC,
Buja, 9.30

I RE, LEC,
Buja, ora
10.30

I LMA FE+ GE,


CPE,
Badulescu,
14.00

I ER, LEC,
Buja, 9.30

I
RE+ER+EF+EG,
LitE, Tatu, 9,00

II
RE+RF+RG+ER
, ILR, Moarcs,
ora 10.00

II RE+ER+EF,
TL, Felea, ora
10.00

II
RF+RG+EG,
TL, Felea,
12.30

SI1

16,00-18,00

II
RE+EF+EG+ER,
LEC, Burada,
17.00

II
RE+ER+EF+
EG, LitE,
Pirnuta,
17.00

8,00-10,00

II28

10,00-12,00

II RE EF+EG,
Strat. Com.
Prof., Nechifor,
ora 10.00

12,00-14,00

II LMA FE, SCPE,


Nechifor, 12.00

14,00-16,00

II LMA GE, SCPE,


Nechifor, 14.00

I EG, CPE,
Dimulescu,
10,00

16,00-18,00

8,00-10,00

10,00-12,00

UII3

12,00-14,00

14,00-16,00

16,00-18,00

I LMA GE,
LbCF, Borcan,
9.00

8,00-10,00

10,00-12,00

KP5

12,00-14,00

I LMA FE,
CivF, Neagu,
10.00

II LMA FE,
TradF, Popescu,
10.00

I LMA FE,
TPTF,
Popescu.,
10.00

I RF+EF, CPF
Comunicare
prof., Iancu,
10,00

I RF+EF, CPF,
Expresii
Idiomatice,
Iancu, 12,00

I LMA FE,TCF,
Popescu,
12,00

II RF+EF,
CPF Acte de
limbaj,
Iancu, 12.00

II RF+EF, CPF
Traducerea
limbajului
mediatic, Iancu,
8.00

I LMA FE, CPF


Fonetica si
Vocabular,
Neagu, 10.00

II LMA FE,
SCPF,
Popescu,
10.00

14,00-16,00

I MTIF,
Subtitrare
filme art. i
docum.,
Popescu, ora
16.00

16,00-18,00

Proiecte

I SLLR, DM,
Mada, 17.30,
Portofoliu

I SLCI,
TCCVNV,
Buja, TP16,
15,00, Proiect

I MTIF, Trad.
De
specialitate
prin activ.
Practice,
Burbea, ora
10.00, TP7

I SLLR,
MP,Mada,
17,00, proiect