Sunteți pe pagina 1din 66

]4 I R C E A R A D I N A

MILIOANELE
LUI BELAMI

E D T T U R A T I N E R E T U L U I
7. UN IIILN,I CARB NU SPUNE NINTIC

Locotencntr,rl Soarc sublinie cr-rclor-rdiinii, in carnetgl


\siru, clata di: 15 aprilie 193... Nu voia s-o clca uitdrii
prea curiucl.
Rcmemord cursul intimplSrilor.
Ajutortrl cu totr-rl neaEtc'ptat, uluitor, PC care-I plimise
chiar atunci cind se consiclcra ircmecliabil pierdut, cirrcl
sc ltlcstcma pentrtt impruclen{a gravd de care cl[duse
prolta .-- cl socotca cd unii ti,neri justificd or:ice act clc
'indr.i-iznc.alit,
chiar clacl accst act ar inscmtla pulin[ nc-
'- ii ptt-
burnir.,atlrnci cinil cste ttrmii'it rrn -sCoPnollil
scsc', atunci cincl igi tiia fringhia qi igi clil:era bral,cle,
putea gilsi irr nici un chip dez-
;i intrcitar'ca cirrcia ;-rtr-i
Icgarca : .,clc.:-oclctc'rmin5 pc' fata cll pirul ncgfLl sd
influntc pcricolul qi sI rni salvczc ?"
Timpli il mdsurasc acig}o, irr odaia inttrnecoasS, cLr
pr.opr.ia via[d. Prcocupare'a lui clc cipdtii cra s5 facd
or.ir:cpentt'u a fr-rgi cit mai repcde ;i cit mai cleparte cle
accastd c:lirclilc lllcstcmati, bincinlcles pentru a 'sc 1'c-
intoar.ce cit rnai curind pc urmclc ,,c:ineaqtilot'((,clal:
atirpci intr'-o alt5 ipostazra.Nu inlelegea sd allclice tle la
dator.ia clcsplc carc llciami ii {inuse in atitca ocazii
log<>sur-iinter"rrinabile. Iar Soare, in sinca itri, gSsea CI
de nrulte ori logosurile colonelului erau pur qi simplu
i:-rutile,ceea ce nu voia sd priceapd l3elami.
Avea nev,oiecle o rol5, de una singuri doar, c.arcLar
fi adus o probd palpabil5, i-ar fi intdrit nigte b6qUieli
care prindeau un contur tot mai clar in mintca lui; qi
cie care incd nu glsea c5 e cazr-rlsd-i vorbeascd colone-
i'-rlui coman,dant,de teamd cd acestaar putea s5-t licli-
i'rilizcze.
Pachetul din col{ul camerei, invelit in pinza cenugie,
lon{inea lolcle. Avusese mai intii intentia sd scoatduna,
ciar nn scir{iit clc uEd ii .determinasesd resun[e repede
1a acest gind, amintindu-Ei cd in cring ,sefiiai afla una
ciintre cele ,cloudrole, de absen{a cdreia cei trei inc6-riu
llinuiau nimic.
Escaladasefereastra, gr5bit, dupd ce luase cu{itul qi
f.inghia ferfeni[it5. Inchisese gearnul in urmd, pentru
c'a ei sd nu-gi dea seama indatd pe uncle fugise gi mai
aics cum. It simtriscciinele cle sub Eopron,Fugise ca din
pnqc5,Llrmascacelaqidrum, rsdrisegardul. Numai citeva
minute ii fuseserd necesaresE gdseascdrola. casa era'
c ufundatr in bezn5. Doar la una din ferestre zdrise o
fulgerdturd, probabil cineva aprinsese un chibrit. cii-
:rele incetase sd mai latre.
Ieqise la drum, plrdsind in fugd cringul. Auzise un
scir{iit dc ro{i obosit, un cintec tdrdgdrlat ca o doind.
Ii ajunsese din urmd o cdru{d trasr de cai costerivi.
- Incotro cu noaptea-n cap, nene ? il intrebase pe
caru{agcare, suit pe lada cdrufei, invirtea de zor bicitrEca
pe deasupra cailor, mtirmurind, numai perrtiu inirna
ilui, o melodie pl.ini de triste{e.
- 'La lottiri. Semin6m porumbul.
"-- Departe ?
>- {Jn ceas La trap,
--- 'i\{d sui qi eu ?
. -- Sui[i-vd !
NIul{umise, se intinsese pe grdmada de fin uscatr 9ro-
rnitor, ascultind in liniqte cintecul tdranului, care con-
tinud pind la capbtul clmmului.
- De aici... ell apuc printre tarlale. Uncle vd duce{i ?
r-. $p1'g Cimpina.
- Aha ! Lr.raii-o drept ii-rainte pind da{i cle gosea.
{Irec maEini de la rafindrii. Cu 5-6 lei vE duce{i qi la
FloieEti.
- 1\,Iul{umcsc. Ce-{i datorez ?
- NIie ? Nimic. Cu bine !
r- Cu bine, gi spor la semdnat.

Sosisein Cimpina o datd cu zorii. Rlsdrea talgerul de


aramd al soareltti uncletra, pe arcul orizontului. Ar fi
vrut sd se opreasc6in fa{a portii lui Belami, daci n-ar
fi fost mai rnult decit sigur cd acesta se afld cle cu
noapte in zorrade dispersarea regimentului.
Pornise spre casl sir se odihneascd citeva ceasuri.
Inainte cle a intra in camerd se oprise in hol, rtrpseseo
fitd din carnetel, scrisese pe ea cu litere rnajuscule

4
,,iiILrtJtlMESc* ! gi o strec-urasesub r-rqafetei qu p6rutr
i1e'gru.se intimplase ceva cu totul surprinzStor,
:
L,ga se deschiseseili in pqag ,apdruse...ea !
soare abia izbutise sd ingine citeva cuvinte, bitbiin_
ci'-r-seingrozitor, in imposibilitate cle a se concentra.
Ea deschiseseocirii rpari qi nu_i rdspunsese.
- cum 'de-ai rajuns in,aintea mea
? o intrebase el.
- Dar n-am plecat nicdieri.
- A9 fi putut sb jur. parfumul...
Confirmd_mi, te
:'og !
- Repe't,'n-am iegit ,din camerd
cle aseard. $i nu in-
ivieg ce-i cu biletul acesta.
Ii i:rtinsesehirtis, p€ care er o luase inapoi. o privise
r-ierutat,iritat putin. Ea zimbise stinjenitd, apoi ii spu-
-;esepe acelagi ton avertiza.tor :
- Incep sE se trezeasc5 cei din
casd. Ar fi bine sd...
soare plecase, ciitinindu-se de oboseald, nedrmerit
l:: acelaEitimp. Ar fi pr-rttrtsd pu'd mina-n foc cd
acer
c:utit f,useseadus de ea. De ce nu voia sd mrrturiseasci ?
I'iai el'a cineva, oare, in camera ei ? poate cr sdvirgise
c gaf5, poate c5-i fdcuse un rdu fdrd sd-Ei dea seama.
IncE ame{it de parfumul ei qi de toatr intimplarea, se
i:ldrepbasespre camera sa, dupd ce luase rola pe care o
lisase pe mrsu{5, Iingr intrare. Incuiase uga cu cheia.
Peste cinci minute dormea dus.

F- Cam asta a fost !


\ '_.1-:&T'_
,i
?-

Belami privea in Bol, era intr-unut din r.ar.ele lui


rnomente de efuziune... melancolicd. Ascultase, fIrI sf,
clipeescd, relatarea lui Soare.
- Dacd ag fi gtiut cd ai sd treci prin atitea, n-ag fi
acceptat nicicum sd pleci singur. Ai avut insd o inspi-
ra{ie nemaipomenitd sd su,.stragiro1a. Ne vom da seama,
crccl, fdrd nici un dubiu, ce anume urmdresc. Am avca
gi dovezile impotriva lor... Scripta manent !
-- Belami, ce pdrere ai despre fatd 7
-- Cred cd te-a lSsat numai cu o jumdtate de inimi.
.
-* Nu, md refeream Ia altceva. Nu crezi cd ai:e ne-
voic de ajutor ?
- - S-ar putea sd aibd. SI ne gindim mai serios ia
asta. In special tu.
- - Oare domnul colonel Dobreanu ne-ar putea spri-
.j i n i ?
" - Doltreanu a plccat in seara aceasta, dragule ! Ro-
mantrl meLr s-a clus clracu' pinS miine seard. Nu .5tiu r:c'
inrrirtc")to pc Ia Rr:agov. LTncleai ldsat rola ?
- - A ic i. P of t i{ i !
I3i:lami, oltiqnitit cn moclr-r}in care i sc aclr.esa]oco-
tcn c nt ul, c inc l c u p l u ra l trl . c i n c l c u u n s i n g uLar i nti m qi
cald, cincl cL! ,,domn1 .coloncl((, cincl cll ,,I3e1ami(i,nici
nlr sc mai oprea la aceasta, mai alcs actrm, cind tinlrul
ofi{cr trccuse ctr notd maximl Lln examcn atit dc clificil.
b-ilmtrl ii ciezamlgi. Nu prin calitatea imaginilor *_
eralr txcclerntc .'-- cit prrin ccca cc infSfi;au clc !n rnare
majoritatc : case cle {ar'5 cu tinclc. qi prispe rlin ccle mai
c,'rilnuite, interio8re mobiiate simpltr, prosoape cle bo-
.-ai-igicdesfScuteca nigte aripi de flutr-rre in jun_rl icoa-
:rt'iol sau foiografiilor inr5mate, covoare cu motive na-
,:''rnalcromdneigti,;osele pietruite, rdscruci cu fintini,
ieaiuri cu turle de {biscrici stinghere, cimitire, soncle
:irn lernn rds5rind lingr limbi de pdcrure.pe clinuri
;i
r.,r-iurj de deal, riuri hohotind printre pietrc arbe qi
cenuqii, cimpuri intinse ar,atesau semdnate.
Oameni apdreau pu[ini, mai mult copii surprin.;i in
.jocurile lor pe uIilele satelor, fete qi femei ungd iz-
\-oare, pe 1unc5, sau intinzind pinze albe pe garduri,
i a nigte egarfe uria,$ede un alb ,amelitor.
una din imagini surprinsese un grup de muncitori
pctroligti forfotind in jurul unei instalalii de foraj.
- Nici picior de militar ! Dracu' sd
Etie,nu mai pri-
cep o iotd. Md tem cd a avut dreptate Dobreanu.
- crede{i cd au 'enit chiar numai sd filmeze
cxtcri-
oare ?
- Altceva nu se vede. Hai sd ne mai uitrm
o dati !
- Gindi{i-v6, mai sint incl gapte role...
- Asta, da.."
- nSis-ar putea sd mai aibd incl gapte
!
- Ia stai ! Am o idee. Incearcd sd recunogti
citeva
din peisajelefilmate. Aclic5...vom incerca amincloi.
- Am gi recunoscut ceva...ce1 c' turielc
clc so^cld
este chiar pe-aici, pe lingd cirnpina. Dealul cu livezi
Ilare sd fie pe la Ruqefu. Iar una din Eosele,pe care se
zdresc copii lingd magind, sint sigur cd a fsst fitmatd la
Filipeqti.
- $i mie mi se pare eunoscutd o privel$te : c€8 cf,-
tre zona de nord a Bdicoiului.
- Dom'le colonel, v-a{i pus cumva intrebarea ce
,,intrigi" fenomenald ar putea confine scenariuL filmu-
lui ?
- In{eleg unde te duce gindul Intr-aclevdr, cred cE
pe undeva, pe-aici, am putea descoperi ceva..
- Voi incerca sd aflu amdnunte.
- Cu o singurd 'condilie insd...
- Voi {ine seama de aceastd condi{ie.
- Nici nu gtii la ce md gindesc.
- Cred ci Etiu, Belami ! Probabil... sd am grijd de
mine. $tiu... ,,Impruden{d"... ,,,Tinere!e".., nXA rog...
- Mai intii de ceea ce trebuie sd duci la bun sfirgit
.sdai grijd. Iartd-md ! Nu sint altfel de cum md crezi,
dar primejduindu-{i viala pui in pericol Ei altceva. Sin-
tem militari, tincule, igi dacd n-ag fi sigur cd ai in{eles
de mult sensul profesiei noastre, ag sta acum citeva ore
sd-!i ldmuresc de ce este necesar sd fie aqa. Ne-am trd-
murit, deci... Ai grija de tine !
- Voi avea, dom'le colonel !
- Sa nu revii la vechiul refren, cd... schimb imediat
foaia qi-{i rdspund : Prea bine, dorn'le locotenent !
Beiami vorbise incruntat, incit Soare nu fu l6murit.
pe deplin dacd acestaa fdcut-o serios sau in glunod.Nu-
mai cind etern'ul lui zimbet ii risipi brnrsc eu.tele fe{.ei
ee convinse.
- Ce zici, minzule, ii punem cu botul pe labe ?
- Cred cd da. S-ar putea ca noaptea aceasta
sE-mtr
rezerve unele surprize
- Apropo, pistoletul il mai ai ?
-_ Da.
- Cartuqe?
- Suficiente.
- La nevoie tragi...
,,foc cle imobilizare.t.
- Sper sI nu fie nevoie.
> Ce plan ai ?
- Nici unul.
- S5-l dichisim amindoi.
- Mersi, Belami. vreau sd fie imbatabil. Il
fac sin-
8ur'.
Belami rise cu poftd :
- Naiba sd te ia, nu eqti chiar mototol. Atunci
mergi
qi-l pune la punct.
- Rola rd.mine la dumneavoastrd?
- Nu vdd unde ar. fi mai in siguran{d. Vreau
s_omat
€.el.cetez.
- In reguld.
- Ined o precizare : in citeva zile
,,cineagtii" tEi vorr
Eti:rge putina. Le expird autori za\ia.
- Nu prea cred. Md gindesc mereu la asta.
-_ h{iine seard dai un semn de via[d ?
- psst€ unul de... moarte !
- Nu fi lugubru ! Nu te prinde. Am
,gi o sticlutd-
N-o destup.., sd qtii. SE te prind ci nu vii pind "rniine
sear5.
- Sa trdi[i ! ,

e. eniai\rt gr AVERTTsMENTUT

Be1ami incercasein fel Ei chip sr-gi alungc nelinigtea.


'
,,La premilre fc{.rme de Yuan", romanul iui pear.l Br+ck,
purtind incd proaspltl bander:olapremiului Nobel, -rI-
mdsese deschis la pagina 7L Toate sforfrlile iui cie-a
relua lectura nu duserl la nici un rezultat,
De sticlS se apropie in citcva rinduri duprl plecarea
lui Soare, dal il izbira, de ficcare datd, cuvintelc scr:ise
pe etichctd : ,,Promettre c'est noble"... $i nu vru sd-qi
calce fdglduiala de-a o destupa nr-rmaiin'prezen{a aces-
tuia.
Trecuse o or'5 cle cincl agtepta. Dupd socotelilc liri,
locotencntr-rlar fi trebuit sd soseascdde mult. Nici un
semn in"s5 de la ci, nici mdcar telefonul de campanic,
in"s{s141 cle citeva zilc in camera lui, nu-I scosesedin
starea aceeavecind cu ingrijorar.ea.,,Numai dc nu i s-ar
fi intimpiat ceva rirr. Bdiatul Ssta merltd mult de la
r,iafi gi de la caricr.ape carc ai-a ales-o.''Sc apropic.de

r0
:'::'eastrd.Privi cerul in{esat de umbre"diforme qi n€-
:r''3, acoperind scinteierile stelclor. ,,Artileria grea', a
'.azcluhurilorincd nu-gi
rc.glasetirul. ,,O sd vind un po-
- irp ca-n biltlic", gindi
I3elami, aduimecind gi simlind
..-"'ndri miros dc pucioasi.
I9i aprinse o figard, cu toate cI in via{a lui nu fu_
:'rascnici zece.Arreainsd pcrmanent la eI tutun de bund
alitatc. Dupd vreo jumS{ate de ord auzi pe stradd zum-
.-t:tr-ilunei motociclete. I se pdru cd a oprit chiar in
- ata casei.Intr-adevrr, se prezcntd un agent de legdturd
r un plic.
- Cc-i cu 5sta, capor.al? intr:c.lt5 iritat, vdzincl
cd
<r)ar'cnu sc ivc;tc.
Tlcaba nu-i convc'nea.s-ar fi putut, pr:in acc.stpiic,
..r fie chemat Ia regimcnt, iar eI nu putca sd_pli-,i:e
i,r.llnt cti nici un chip.
-., l\,{-a trimis domn' cipitan l}icscu.
- - Ijiescu ? ! sc mirl l3elami. Ltr vrca ?
l)csfdcu rc'pedc plictrl Ei rccLll'loscu scrisrrl :.u?r;i-.,iI,
: : ' i i mo s a; c z at , al I ui So a r.c .
- -- Bine, mul!.umcsc.
St-mn d plic r - r lE i i- I i n ti n s e a g e n tu l u i .
- - SA trlifi, dom' colonel.
Pliir clc nerdbclare, I3c.lami r.rsuci rnai int,ii scri.scar"r:,a
'; .: to a tc f c lelc . A poi c i ti :
..D'agd Bclanri, md tern cd n*am s;rrpot fi in s*afa
ra,i'L'a:ita prca punctual. N-ar fi excltrs sd rru vin clc lr;r:.
P.nt'rr ci"l lincam irrsd sil-li.istor:isesc pe scrrrt o -.pii-

tl
veste", rrrgindu-te s5 ierfi eventualele inconsecvenfe gi
deficien{e de stil, am recur*s la acest rnijioc. Este vorba
cie subiectul scenariului pe care-l turneazd *echipo-
noastrS.
Agadar, acum citiva ani, intr-un ordEel cle pe Valea
Prahovei sosegte, nirneni nu Etie de unde, o frumuse[e
de fatS ai cdrei prr de un negru neobignuit uimegte pe
toatd lumea. unii sus{in cd e o italiancd indrdgostitr cle
un inginer american care lucreazd la o societate pe-
trolierS. Altii, cd ar fi chiar o clomni{d, descenclentd
clintr-o veche famiiie de voievozi mordoveni, Tornia
pare-mi-se, care a sosit in ordgel pentru a afla claci
singur:a ei ruid5, Lln mognegel singuratic, mai trdieqte.
se zice cr bdtrinul ar fi poseson-rl unei a*,'eri fabuloase,
,ciepr-rsein ac{ir-riri la o bancd clin strdinltate.
Fata nLl cLrnoagtenumele brtrinului, nu qtie cle trncle
s5-1 ia, nici clacr e1 existd cu aclevdrat in localitate sau
intr-r,rnul clin satele apropiate. cercetrrile ei nu duc
la nici un rezultat cr-rprivire Ia soarta bdtrinului mili-
onal'. Incepe o furibundd cdutare, prin numeroase loca-
liti1{i prairorrenc, intreaird pe oricine ii iese in cale, ciar
tofi, pretr-rtindcni, rlspund invariabil cd nll cunosc o
per-soan5 care sd semene cit de departe cu ruda ei.
Dispelatd, fata intenlioneazd sI renun{e la cercetdri,
:socotind ci totr-r1a fo"st produsul unei imagina{ii mor-
bicle sar-rpoatc chiar o glumd de prost gust, cind o co-
inciclenfir bizard facc s5-l inti]neascd pe bitrin chiar in
compartimenttrl de tren in care se urcase ea pentru a
p{rdsi r.rltima localitatc vizitatd : Mor.enii.

N2
Cei doi coboard. Bucuria regisir.ii nu p€Dresi fie utrn-
bliti de nici ur:r eveniment neaEteptat. Dupd citeva zile
ile la revec,lere,bdtrinul is;i scrie testarnentul, Ia insis-
tentele .,domni!ci". Fata cu p'5rr.1negrLl va ti urrica
r-roqtenitoare...
Apar trei strlini, a cdror nalionalitate nlr poate fi
stabiiitS, care o cautd pe fat6 ; atunci cind o g6sescau
. !r ca o aprins5 discu{ie. Fata devine tacitr"rrnd,chipul
ei pdlegte clupd ce str5.inii o p5rdsesc.Flutegte deasu.-
pla ei o ameninfare.
Bdtrinul moare pe neaEteptate, strivit cle-o magini
:'reagrd,irrtr*o sear,d.Fata, care se afla cu el pe strd5,
scapd printr-o minune, iar automobilul clispare intr-un
', irtej de pmf. Nimeni, nici chiar ea, nu s-a gindtt s5-i
;'e{ini numdru}.
Dupd citeva zile de la tragicul accident, ,,domni{a..
piere fdrd urmd.
$i finalul : o avionetd clecoleaz5 pe irn aer"odrom
piahovean spre o tard necunoscutS.Le pordul ei se afld
patru persoane bine 'dispuse: o fat5 cu p5rul nqgru qi
trei bdrba{i imbr5,cafila fel.
Cam asta este totrrl. Banal, banal,..Sa'.rcurn ar .spun€
i;;l oai'ecarecu veleitd{i de sceptic : .-Banalrtateabana-
,itatilor, totul estebanalitate-.
Prrtem, deci, sE tragem Ei noi niqte concluzii. IrTlr?
Eu mi-anr qi fdcut o pdrere...
$i acum, sd-!i l5muresc de cc arn rccLrrsIa aceastd
intcrminabilS scrisoarc.Am primit un S,O.S.neaqteptat.
'[rcbuie sd fac neintirziat un drum pind Ia i\{oreni.
i|e rog, Belami, dacd simli c5... sticlula nu mai poatc
rezista, procedeazdin consccin{5.Iar dacd nu r'.oi fi pre-
eent in cloudzecigi patru cie ore la raport, este semn cd
ofiferul tdu cu ,,misiuni spcciale"se af15 in imposibill-
tate s*o mai fac5.
Lin regulamentar...sI trdili !
, srr.
rBelami, toropit de ginduri, ii-r5 sticla nedestupatdqi
o agezdIa locul ei, in dulap.
In sfirqit, rinduriie aEter"nutede Soareaduceauo undd
de luniin5 in rlvigitul sdu univeis intim. Deci se in-
timplase ceva cu ,,minzurl((lui. Ce si catrte Ia Moreni ?
Cine-i adresaseacel misterios S.C.S.?
,,Ce-arfi sd plec acum spre Nloreni ? Dar dacd Soare
a qi pornit spre Cirnpina ? Cel mai cuminte lucru este
sir agtept ceie douizeci gi patru de ore... Dupd aceea..."
Riciicl totnrsireccptr-rruitelefonr-rluiqi invirti de citeva
oli maniveia. Nu i se rdspun.sccie la cel5lalt capdt al
fir,ului. Intrigat, sund din nou. ,,Poates-a defectat", igi
zisc, gi tocmai cind se pregirti sd renunle, auzi un pdcd-
r-ritslab Ei o voce somnoi'oas5.
- - tincic mama ciracului imi umbli. telefonist ? De
(',-.n-ai lir.spunsimediat ?
- - SI triifi, domn' colonel, aCormisempulin.
*- Aga ? La ce ord te culci clumneata?
Ti'lefonistul amur{i"

L4
- Rdspunde!
-_ Este ora unu, domn' colonel...N{a iertati !
- cit?!
- Unu Ei zece.
- Mda ! Bine...
LInu gi zece...Cum se comprimase timBul in agtep.
:-ale !

,.I{iine va fi o zi grea, cumplitd. . Pc. clc o paltc, tre-


i,uie sd sfirEim m,anevrele, pe de alta ar fi posibil ca
Scare sd aibd nevoie de sprijin, cle oameni... DacI va
fi necesar, am sd rdscolc.sc Morcnii casd cu casd, toatd
Prahova, cu ogtenii mc.i, qi tot am sd. dau de el."
Cind se pregdti sd stingi vcioza, telefonr-rl {irii pre-
1i_ing.
,,Cine md' mai agaseazd acllm in pntcrca nop{ii ?
.'iliine n-o mai fi zi ?"
-- Da!
---- Domnule colon.e}, atrzi o voce rdgugitd, incit abia
o in{rlegea, stimate domnulc coloncl...
*- Cinc- cEti gi ce vrei ?
---- Iln ltincvoitor. Un avertismcnt. I1i placc sd-!i in-
s'.rgcrstilucrul altuia qi asta nu e bine... Ai uitat rc'lc
zL.cepon-urci ?
-- Nu lc-am uitat gi clacd te {ii de far.sc tt-: pot trimitc
''-rnclcva.
- SI ,gtii cI ai toate qansele sd fii trimis gi clomnia-ta
intr-un loc de uncle incd nu s-a reintors nimcni. li-a-

15
n[eJ.es,stimate clom'le coloner ? Fa un pustiu de bine
gi depune chiar aclrm roia ln curte, ling6 stilpul porfii.
Altfel, miine diminea{d, cur.ajosul clumitale spion va
atirna intr-un rytr.eang...ca o p5puga.
Mizeraltile !
- Depincle de dumneata, colonele...
Numai de dum-
neata.
vocea 'dg'.rgitr .5patr un aocent ironic care-l scoase
din sdrite pe Belami. Acesta injur6 teribil, clar fu prea
titziu pentrti ca interlocutorul nocturn sd mai audd,
deoarece inh:er:upseselegdtura.
Nedurnerirea colonelului se lega cie faptul cr telefo-
nul avc'afir separat, nu intra in circuitui pubiic. invirti
rn'anivela, f,urios. Telefonistur rdspunse de astd datd
imediat.
- Ai fost tot timpul iingl aparat, telefonist ?
- Do, donlir' colo^el. Nr-r m-anr migcat de ringr el.
- A vorbit ,cineva...Cine ?
Intrebd mai mult de formr, fiintl sigur ci se intrase
cu un aparat portatirr intr-un anumit punct al t.r.aseului.
- N-a vorbit nimeni.
- Apar-atul tiiu 11-abiziit de loc acllm cite'a m,i-
mute ?
- 'tsa palc6, dar am crezut cd...
,r- Ai ridicat, receptor.ul?
- Nu, clomn' colonel.
.-. .Bine, adormitule ! Cr-rcdiemai departe I

t6
Belami nu-gi putea regdsi cu nici un chip linigtea. Si-
tua{ia era de-a dreptul descurajatoare. ,,Indivizii" lu-
crau tare. ,,N-am reuqit mdcar sd fac ceva cu romAnul
meu... Ntr-mi rdmine decit sd Ie ipapoiez rola. Altfel,
ticiloqii se vor {ine de cuvint. Timpul ne este acum cel
mai mare dugman. Ce sd fac ?"
Un fulger spintecd noaptea pind-n str6funduri, tune-
tirl se rostogoli pe boltd, duruind ca un proiectil greu.
Hot5rit, Belarni imbrdc5 peierina peste pijama, scoase
rola pe care o inchisesein lada de'campanie de care nu
se de.spdr{eaniciodat6.
,,AItd solutie nu exist5...Ba nu ! se opri iltrminat de
o iclee. Cum naiba nu m-am gindit Ia asta ? Te-ai ra-
molit, Belami ! Ia sd te vdd, mai egti in stare s5-{i porti
tresele in chip onorabil sau te cheamd ..partea seden-
f,61[* ?<c
Redeveni, ca prin minune, optimist. 19i scoasepisto-
letul din toc, ii incdrcd. LUI filmul din cutia metalicd;
ingrlmddi cdr[i in ea, pin6 clnd socoti cE greutatea rolei
este aceeagicu a filmului, apoi iegi in curte.
Vintul stirnit in noaptea aceastacu ore atit de ltrngi
mitura intr'-un zbor vijelios acoperigurile caselor, apleca
pomii pin5 la pdmint, gi pomii se tinguiau incet, intr-un
limbaj u+or de perceput.
LdsE rola chiar lingi stilpul porfii, dup6 care trase
zdvorul qi-l infepeni cu o agchie.
,,Va trebui s5 sard gardul, neapSrat, Ei atunci...ol

1?
t - rvrrueanelelui Selaml, vol rr
Se ascunse in r:mbra trnui boschet de iasomie, la nu-
mai doi metri dE locul unde depusese cutia'metalicd.
Becul din stradd trimitea gitcva raze in interiorul cur{ii
printre frunzc gi ramuri, dar poteca pietruitd care ducea
spre casd era cu desdvirqire umbritd.
Cind iegise clin camerS, Belami stinscse veioza, astfcl
cd intreaga casd era acum cr-rfundatd in intuncric. Din
loc in loc nu se zdrea clccit cite o micd pata all;d pe zi-
dul c}Sdilii, luminir paiidd care sc filtra pr:in frunzi-
Eu I d c s .
Sc porni un ropot, r'enind cle dcparte, ca un escadron
de cavalcrie in galop. Zgomotul clcscu, se apropie adr-r-
ci n cl o c luhoar c ir c s p i ra b i l S , u n m i ro s s u fo c ant de gu-
dron calc umplu acrul. Apoi inbt:pr-rtin nlprasnic ,,bom-
l:arglamc'nt" de gr"indinir
I3 c lam i s c s t r ir r s c c i t p u tu ma i ' b i n e i n b o sci ret, fdr.i t
sd sc migtc nici micar cll Llrl pas clin addpostrrl- trnde
pinclca. Tlecu primul r'al clc grin'.linir, plmirrtul se all;i
cle palcii pornii igi scutr-rrascl'i toate florik:. Dupir aceea
.sc arycz5o ploaic clcasS,cu stropi mari gi reci.
Pioul o old intleagir. Bclami ince.pu sI dirdiie cie
frig. Umezcala il pdtrlrnscsc la piclc. Nu-;i dczlipi insi
oclrii clc pc caclrul poi.[ii. $tia cd acolo va treltui sd
apari o silueti, poatc clouir...Dacd va fi rrumai una, nLl
va uza clc pistolet, mai ales ci la ora aceca to{i vecinii
clormeau cc1 mai clulcc somn.
Un tlosnet sec... Cineva aplsase clan{a. Alt tr:osnet...
Aproape maginalo BeJami se ridic'd. Deastrpra pol"[ii -sc

IB
iri capul unui om, apoi un bra!, umdrul, un picior trecu
gardul, celalalt...
f inindu-Ei rdsufiarea, se apropie numai la un pas de
inclividul care escaladasecu atita uEurinld poarta gi, fdrd
vreun avertisment, il izbi cu latul pistoletului in moa-
icle capului. Silueta intunecatd se pr5bu,gi.
Colqnelut il ingfdcdpe cel c6zut gi-l aruncd pe umeri.
Ii clusein casd. Aprinse veioza. OmuI avea fala piind
.ic noroi .,sisingc. Belami nu-gi putr_rre{ine un strigEt
dc dureroasr surrpriz5.ce1 trintit pe poclea,la picioarere
J.ili,cra...Soare.

9 AVENTLTRA LA MORENI

cind deschise ochii, locotcnentul iI l'rzu pe goloncl cu


iur gervet cazon ud, aplecai deasupra lui, Etergir"rciu-i
obrajii qi fn"rntea. Igi rcaminti indati tot ce i se intim-
plase.
- f)ar gtiu cd ai un pumll de fier, Belami ! incercd
el
.sirzimbeascd.
- Chiar de ficr ! Auzi, cine se agtcpta la o astfel
cle
ai,,rreaid ?
- Am {inut cu tot dinadinsul sd ajung aici inainte
ca rola sd fie ridicat5.

T9
,r
- Va sd zicd, Etiai totul. Povestegte-mi ce s-a petre-
cut !
- Am primit un bile{el... Era scris Ia repezeaid, pe
o foita ruptd dintr-o agendd de poget5. Cineva mi-I
strecurasepe sub u95. ,,Vino urgent la }Ioreni. Sint in
primejdie. Dacd n-ai sd ajungi pind la ora lb, va fi prea
tirziu." lVIi se dddeao adres5,qi atit...
- Cine {i-a trimis bile{elul ?
- Bdnuiesc c5... ea. Nr.rmaiea... N-am mai avut Ii-
nigte. Ji-am scris rindurile pe care le-ai prirnit refe-
ritoare la scenariu.
- Ctrm ai clpdtat copia scenariului?
- Ah, am comis o indiscrelie ! Am
,,subtilizat-o,,din
carnera ei. Intrasem sd gdsescun indiciu clt cle vag ln
Iegdturd cu S.O.S.-ul.
*_ Apoi ?
- Am rugat un vecin, sonclor,om in vir.std. foar.te
cumsecade,sd-i inmineze cdpitanului Iliescu plicul, cu
rugdmintea de a {i-I tr.imite fdrd intirziere.
-- Imediat ! A ajuns ia mine. acu' dou5 or€,.
-- Probabil' cd sondorul n-a reugit sd-l pre,cleaIa
vreme cdpitanului. Principalul este cd totugi I-a clus.
- Evident. Mai departe ?
- Am ajuns la Moreni inainte de ora lij. La adresa
indicatd, o femeie in virstd mi-a inminat alt plic in
care mi se transmitea o altd aclresd.N-am stat pe gin-
duri. NI-am dus. O casd prdpdditS,cu ferestre mici. Arn
sim{it un fior, nu gtiu de ce, cind i-am trecut pragul. Am

n
':,5tut,
am strigat, am'intrat in prima odaie,intr-a doua..,.
liimeni. Am scos pistoletul Ei m-am pregdtit de o, pri-
:rire mai pufin amicalS in fafa celei de-a treia ugi. O
p:esim{ire...
Uga din spate s-a inchis brusc, cu zgomot. Cineva a
.'trigat :
- Arunc5 pistolul imediat, pi daci vrei si iegi viu
je-aici renunfF Ia orice impotrivire !
i{-aveam, Ce gincl sd mE las imobilizat cu una, cu
jou5. Pistoletul ins5... n-am avut incotro, l-am arun-
:at.
- Mare greqeald !
- Puteau sd md curete, dupS cum qi voiau... De fap{,
mai avearn un revolver dtcuns in mineca hainei.
Au intrat'doi inEi prig fa{5 qi doi prin spatele men,
au r5s5,rit pe neagteptate,n-am zis, nici pis !
Numai primii doi lmi erau cunoscufi, ceilalfi complet
strdini.
- Nu-ti cerem nimic rnai mult. hfdrturisegte uncle
se aflS rola !
- Qs rolE ?
- Qg6_pe care ne-ai ftrrat-o.
- lr[s qtiu, n-arn ftrrat nici o rol5.
- Vrei s-o recapeti pe fat6 Ei sE scapi cu via[5 ?
- Deslgtrr c5 vreau,
- Afunci n-ai de ales. Spune-ne unde-ai ascuns-o...
- Dar nu-nfe'Iegi c5 habar n-arn despre c€ rolS e
vorba ?,
- T iner c , o { i p a t u n u l c f,ru n t, c u p ro fi l dc r-rl i Lr,nu
tc incdpd[ina ! De ce-{i viri nasul in afaceri care nu .te
privesc ?
- Cc fel de afaccri ?
- Nu mai facc' pe idiotul ! a scrignit omul clin fa[a
mea, care afiqa o anumitd autoritate fa!5 cle cei l al [i ,
rd m aE i c a m u! i.
flra un tip fioros, cu tenui stacojir-r,cu Lln cap mare,
clc'format,infipt pe umcrii ingugti, strimbi. Pind Ei
pielea capului ii deveniscroEie ca racr-rlfiert. Avca pd-
rul rar Ei rdvdqit.
- SA gtii, clac'5mai indrirznc'gtisd pi-ri vrco intrc,irale
nr:'laloculei... ai s-o p5[egti. N-am glumit niciodatd cle
cind sint, gi nici acurrr n-am chcf cic aga ceva. Nc.-am
in{elc.s? Unde ai ascllns rola ?
_- Nu infeleg ce clori[i. NLr v-am vdzut in via[a mca.
_- Pot s5-ti amintc..scclcspre ce este vorlta ? Otto !
Otto s-a apropiat gi mi-a tras un pumn in fa{i toc-
mai cind md agtcptam mai putirn. Am avut o senza[ie
groaznicd.Parcd m-a izbit o locomotiv5...NI-am prdbu-
,sit.l,{-am ridicat, qi o noud loviturd, gi mai puterniqi...
l\'I-a podiclit singele. Creierul imi lucra insd cr-rfcleliti-
tate. Nu puteam sd scot pi.stolt'tul clin minecl ; de=fapt
orice incercare de apdrarc ar fi fost o nechibzr-rin{5. clin
partea mca. CeI mai cumintc era sd md ardt inspdimin-
tat - singelc de pe fa{d imi vcnc.ain ,,ajutor" -- pinl
cc' voi gdsi o cale cle ieqire clin situa{ia accca. In ph.rs,
venislm aici chr:matcler-rnS.O.,S...

22

%
,,
Cel c'c vorbise c'rezucd m-a convins sd vorbesc gi eu
- a rindu-mi.
.- Ei, {i-ai amintit ?
- Da.
- Uncle-ai d-usrola ?
I-am rirspuns cd v-am clat-o clrrmnea'r'oastr5.Trebuia
s:i .-aibdneapdrat o dovadd cd nu-i mint. Am greEit,
care ? Altfel o terminaLl pc loc gi cu fata gi cu rnine.
,S;nt sigtrr.
_- Ai plocedat binc !
- Din camera aldturatd celoi in care md afiam au
telcfonat cuiva. Astfel "ca sd aud Ei eu. Voiau sI se con-
vingd cI nu i-am minlit. ,,Intrd pe ciqcr-ritul1or, i-au
splrs, gi avertizeaz'a-IcI clacdnu inapoiazd rola..."
- Sint abili, nu glumegti cu ei ! spusc Bel4mi.
-_ Dar rola ? treslri cleodat5, insplimintat, Soare.
Spcr cd nu le*ali inapoiat-o.
- Din pdcate...
- Cr-rm? V-au qantajat ? Au rcu:Eit?
- F'ii linigtit. Lc-am dat numai rola, fihnul uite-l
colca.
--- Slav5 Domnului !
-- Crecl cI au Ei luat cutia metalicl de ling5 stilpul
por{ii. Sint foarte curios.
Belami ieEi clin nou in ploaie qi, cind re,intrd, spLrse
senin :
- Binein{eles, ar-rluat-o ! Nu [i-am spus eu ?

23
- O sd-i aplce turbarea'cind or vedea ce fanni le-ali
tras.
- Spune-mi ce-a urmat I
- M-au legat zdravdn. I-am intrebat de ce nnd leagd,
de ce nu.gi tin cuvintul. Mi-a rdspuns acelaqi tip care-gi
dddea aere de ,,gef" i
- DupE ce vom constata cd ai spus adevdrul, te
vom eli'bera.
- $i fata ?
- $i ea va fi liberd.
M-au impins in cea de-a treia inc6pere. Acolo mai
era cineva. Nu mi-am dat seama indat6 cine, pentru
ci ferestrele erau acoperite cu hirtie neagr5. Arn auzit
un geamdt Ei abia atunci am in{eles cd €ra... fata. Le-
gatd. Cu un ciluE in guri.
Nu m-au l5sat prea mul't acolo. IVI-au scos imediat
gi m-au coborit, de-a rostogolul, printr-un oblon, pe o
scard pdrdginitd, intr-un beci mucegS.it.Tot ce vrei qi ce
nu vrei era ingrdmddit acolo : butoaie vechi, fierdrie,
mobild prdfuit6.
Au inchis chepengul deasupra mea gi au tras un zd-
vor. Mi s-a pdrut cd am fost inchis irr*tr-un cavou in-
spdimintdtor.
Dupd un timp, Bffi auzit o migeare undeva, in orice
caz nu la oblon, gi a ajuns pind la mine un fir de aer
proaspdt. ,p minune'n, mi-ano zis, altfel m-al fi su-
focat.

u
qiK-.'il

Apoi s-a ldsat din nou linigtea aceea, cu adevdrat


ra de mormint. Eram legat bprduf, abia de-mi trlgeam
lAsuflarea. De clata aceasta mI legaserd qi peste fldi-
loc, astfel cd nu mai aveam cum si incerc stratagema
invSlatd de la ,,omul cu {easta de fier". Rostogolin-
rh,r-md pe spate; apoi sprijinindu-md de perete, a,m in-
ceput sd eaut cu febrilitate ceva... Imi venise o idee...
In z;idurile pivni{elor sint bdtute, de obicei, cuie, de
ccle mai multe ori puternice,' ca sE poatd ,rezista la gre-
ut5{i mari. Aga ceva cdutam. $i in cele din urmd trtr.fls
n-a fost in zadar. Am ,descoperit un cui masiv, url fel
de scoabd ascutitd. Trebuia sd ac{ionez repede. TEce-
rea din casd era o dovadd cd indivizii plecaserd, poate
c5 erau in drum spre dumneavoastrd. Ann reuEit, dupd
eforturi cumplite, sd introduc virful scoabei in strin-
soarea nodului.; am,tras din toate puterile. Cuiul a !e-
Eit din perete, este adevdrat, qi fapttrl rn-a descurajat.
Aceasta insd,numai pind in clipa ,cind mi-am dat seama
cd gi nodul cedase. M-arn ridicat, am fdcut cit'eva miq-
cdri sd-mi dezmor{esc oasele. Trebuia sd ies neintir-'
ziat din beci. Dar pe unde ? .Auzisem clar un zdvor
tras deasupra. ehepe'ngului. Pe acolo ,nici vorbE, de-
sigur... Poate cd lssaser6 Ei un om'de paz6-.-in '&c€st
caz totul ar fi cdzut baltd...
iVlugchii s-au destins repede ; rni-arn recdp5tat vi-
goarea.
Ctrrentul de aer proasplt se sirntea mai bine e{nd
stdteam in picioare. oe unde veRea, oare ? F5r5 in&-

25
{
iai5, 'eia o deschizhtur6 undeva, in perete, care dddea
afard, aga cum au toate pivnitele pentru aerisire. Am
intins mina gi am descoperit-o...Era cam strimtS, e
drept, dar nici trupui meu nu e prea gros. TotuEi a
fost nevoie, pind la u,rm5, sd dizloc doud cdrdmizi
pentru a lSrgi deschizdtura.
Am tras un butoi intr-acolo, l-arn intors cu gura in
jc-rsgi m-am urcat pe el.
Am trecut destul de uqor gi m-am pomenit in curte.
Am avtrt pornirea s-o intind cit mai repede. $i fata ?
M-am oprit. Dar, oare, nn mai era nimeni in cas5-?
Nu r5zbea dc nicdieri nici o raz6,cle lumin5.
I\,I-am oprit in fala fere.strei de la camera in care o
viizuscm pe ,,ea('.Arrr scos r:evolverul $i, impingind
c Lr precau[ic. am izbutit sd deschid fereastra, Am sdrit
in cameri. Am aprins mica mea lanternd cLt dinam.
F ata nu mai era *acolo.Am dat de cdluE Ei de fringhiiie.
cLr carc fr,rseselegatS, azvirlite in collul oddii. Asta
m-a iinigtit intr-o mdsurS. Poate cb reuEise sd fugI.-
Poate cd tot ea imi atrdsese aten{ia asupra deschiz5-
turii. Dar cnm reugise sd scape? Ce fel de fiintd sd
fie, pentru c5 eu unul sint din ce in ce mai uluit de cu-
rajui ei. Am intrat qi in camera alEturati. Acolo am f5-
cut o dcscoperire,cea mai important5..
Pornind $e la un amdnunt Ei de 1a...scenariu.,. Am
s5-{i povestesc lndatd
Am ieEit in curte din nou. Prima maginl intilnitd
rn-a transportat Ia Bdicoi. De acolo, pe platforma unui

\
i'agon cisternd, pe o ploaie teribil5, am ajuns la Clim-
1rina.Voiam sd te prcvin cit mai repade posibil.
-- tSi eu te-am primit... Cc sd r.ic...
--- Nu-mi pare rir-r. l\iiI bucur cd am ajuns la vreme...
\rt pare.
- Ai dovcclit cd mcri{i increclerea mca, minzujr- !
i'Lrm te simli ?
__- Iline ! l\,{ai clegrabl linigtit...
-- VollteEte-mi, ce descopcril:e ,,grozavil'' ai fdcut
: a l l o rcni ?
- - Vri spLlncam clc un amdnr_rnt,un singur amdnrint
r'?r'c m-a conclus spre accastd dcdr-rc[ic.. in inciipt'ie
\c aflau o masi cxtrem cle dogiti, doud scaune Ei Lul
pat clc o pcrsoand. M-a izbit ceva care ltLl mi s-a piir.lrt
conform cur sdricia ce domnca acoJo : un tablou clc cli-
nrcnsiuni respectabile, 'o copic a celcbrr-rlui ,,car c'Ll
l;oi" cle Cli'igorcscu. Era o contraclic{ic' incxplicaltilai.
II-am strit pe scaun gi am privit cu atcnfie. N-arn re-
malcat nimic cleoscltit. Am incercat sd-l cobor. N-anr
izitutit. Tocmai md intrcLram cum nailta e fixat cind,
r'hiar intr-o iafurd a ramci, am clcscoperit un mic re-
solt. Aploape involuntar mi s-au oprit ochii in acel
punc:t. Am apdsat cu prudcnf5 ; pinza s-a miqcat uqor.
Inilrntru, un aparat cle raclioemisie, cloud pistoale mi-
tralicrl --- am luat ntrmai incrirrcdtoarele, uita{i-le ! -
1i acest piic pc cafe am avut ncobldzarea sd-l deschid
inaintca clumncavoastll : niqte cocltn'i sccrete qi... o
ltaltd clin care' am decllls cu trEurirr{I cir itinerare}e }or

27
pin Prahova nu sint intimpl5toa.re, gi c6, de fapt, se-
diul bandei se afl6 1a... Moreni. Sau poate unul din
sedii... Ne vom convinge de aceasta.
- Senzafional ! ingind p-lin de admiratie Belami.
Biiete, avem tot ce ne trebuie sd-i arestdrn frrr nic*
o team5.
Rdsfoia cu aviditate hirtiile din plic.
- Formidabil... Cine ar fi crezut ? Tocrnai Ia I\{o-
reni ? .
- Intr-adcvdr, Belami.
-_ Aparatul l-ai l5sat acolo ?
- Dupb ce i-am scos citeva ldmpi.
- Ai avut grijd sd inchizi resortul ?
- Binein{eles, Ei asta am fdcut-o.
- Totul este-n reguld, mdi bliete. Un singur lucru
o-&v€ln.
- Ce anume, Belaml 7
- Un plan serios de ac[iune... pe care nu-l
Buterrr
prlne la punct cu toaf6 precizia decit dup-6 c€ vorrl cu-
noagteperfect aceste cioiumente din plic.
- Belarni, sint intrutotutr de acord, Ir anun{irn, gi,
pe'domnul colonel Doltreanu ?
- Asta vom stabiii dupE ce plinuinr,totul.
- trn reguli.
.- SE ne apucdm: de trea.l^rd,spuse Belami, impin-
g*d cu bdgare de seam5 sticla din fafi, Vreau, sd fa,.
ce$t nn plan imbatabil.
Va fi, Belami !
Ce te face sb crezi ?
Il punem la cale impreunS.

10. i\,fiLIOANELE LUI BtrLAN{I

Coloneltrl Belami, cdpitanul IIiescu, locotenentul


Soare, un pluton de soldati gi cincisprezece sondori
carc li se alSturd volr-rntar erau angaja{i intr-o ma-
nevrd tacticd neprevdzutd.
f)e fapt, de unde pornise totul ? Dupd ce studiaserd
ceasuri intregi documentele gi harta adusd de Soare,
dupi ce .se convinseserd cE banda urmdrise cu stricte{e'
planul fixat de centrul agenturii, un telefon surprin-
zdtor al colonelului Dobreanu il pusese pe Belami, pur
gi simplu, pe cdrbuni aprin;i. Colonelul cle jandarmi
aflase, pe ,,filiera" Iui, inten{iile bandei, cunoqtea
aclrm ascunzdtoarea ocupan{ilor maEinii negre fi, dupi
cum afirma, mai gtia o serie de am5nunte care, desi-
SUr, nu-i trecuserd prin minte vechiului sdu amic qi
colcg. Ii i5sa, totugi, acestuia ,,6noarea" de a-i prinele
pe spioni, el fiind ocupat cu unele ac{iuni urgente,
ci el va ,rvegh6'3((- cum se exprimase - ca totul sE
decurgd in cele mai bune conditii. Singura grijd pe
car:e Ei-o manifestase in chip aparte era fa!6 de baga-
jeie aga-zigilor cineagti.
Aqadar plecaserd direct din cantonamcntul lui Be-
lami cdtre casa izolatd, cdtrc acel conac ridicat pe
iiimlt, loc in care lui Dobreanu ii fusese semnalat6
aparilia banciei. Drumul il cunogtea prea bine Soare,
motiv pentru care eI fu cel carc conduse cele doud
riliage autocamioane militarer, inclrcate cLr oameni
inarma[i.
I\{aginile zburau pc gosea,motoarele vibrar-rdin toate
irrcheieturile.
Cincl se rcvdrsard zorii, ajunscrd la poalele dealu-
.lLri.OprirS acolo. Soare se cferi sI condtrcd oamenii
citrc ,,pozi{ia inamicd", dar Bciami nu acceptd
aceasta decit dupd ce, clr proverbiala-i rigurozitate,
finu sI verificc personalmodul in care fuseserdinchise;
intr'-un timp e,rtrem cle scurt, toate cdile de acces spre.
casa cle pe deal. inconjuraserd, pentru aceasta, crin-
gLll de salcimi qi gardul cll un cordon viu, asigurin-
clu-se cd nu existd nici o fisurd in cercul de fier care
incepr-rdupd aceea o miEcare aseerrclentd, inceatd, dar
sigurS, spre virful in5llimii
Cercul acesta iEi micqora tot mai mult diametrul pe
mdsuri ce pagii celor ce porniserd de Ia poale se infi-
geau mai cu nldejde in lutul argilos, pietros.
Soare se afla lingd Belami, in timp ce cdpitanul IIi-
escu aducea plutonul de soldali, iar sublocotenentul
Dumitru pe sondori, unul pe un versant, iar celdlalt pe
alt r.ersant al in5l{imii.'
Belami, incruntat, injr,rra ,cr-rmplit; abia aEtcpta si
,'a ocl-ti cn ,,inamicul".
- l{-au cum sir ne scapc, Bclami, cdutd locotenen-
,l sir-l linigterascd, dcEi nLr era pe dcplin convins cd
'.r)r' I'cugi r-rqdr,cunoscinclrr-i pc spioni cit de abili crau.
-- Numai si nu-i fi arrertizat cinerra intre. timp, :^5
linsi
r-:r.'lasc. cLl buzr'le umflate. Am incrc'clc.re in Iltl-
, - t 'co rIu .
- O sI vcclem !
O jumltate cle ori linu urcuqul, iutr-o tlccrc im-
orc'sionantii. Ostagii, cu at melc pregdtitet, gracla!ii ctr
i,istclalclc-mit,ralierd intinsc c5lcau sigr"rri pe ci, prcgi-
'i1i pentr:u lrrptd crincenl
o cu ur-rclngman pcrfid $i pe-
. irrrlos.
(.'i ri a r: sc olc lonas e, ,mi s i rrn c c l e l trp ti " . I)i s p ozi ti vrrl
irrscst p L ls la punc t ca i n tr' -o s i tu a fi e i ' e a l i r.
('iinclr-. ii simli, c'ir-rcimai avcau citerrzazcci cle nrcti'i
i;inii la gardul can' irnprc.jmuia conactrl. Se oprirri. Ilb-
-ami dddu olclin c'a toatd lr-rmca si aqtcpte clisprizil.iilc
;ui. Apoi il chcmir pc Soalt' :
- Vi n o c u m inc ! D a c i r n L r [i -c tc a m 5 ...
- Ili-ct tcarnd... pcntrlr viata clnmncavoastri. -4.:a
ci, inclirc'ct, md obligali sri vI urmcz.
Pitnrnst.rir in curtc. In afarl cle ciinclc. ('arc se z.birtca
. rrn e l tu n i t in lar - r { ,nic i o m i ;c a rc .
Belami sc inctlepti spt'c. u$a principald a conacului..
l'inirul locotencnt, Ia un pas, in urmir. Colonciul bitu
. , ) p u mn ul lr , r i m as iv , c l e s c c u trc rn u ri r to a i i r c ' asa.U qa

31
se cleschise indatd Ei apiru mutra buhditS cle somn,
stupefiatS, a h-ri Johnny.
- Cine e ? bombdni, abfinindr-r-ses I n u i nj urc ci nd
vdzu doi ofiteri inarmati. Ce vre[i ?
Belanri il prinse de umdr nu prca amical gi-l trase
afar6 din cas5.
- Rilmii aici ! tun8 vocea iui, in timp ce Johnny
plru a cleveni ciin cc in ce mai scr-racl, cu octrii iroilia{i
Ia deava uriaguir-rirevolver din mina coLonelrrh-ri, care-l
{intea drept in frunte.
Belami intrd fdri sd stea prea mult pe gincluri. Otto
pi omuL lui Soale de la Moreni, ridicati in capul oa-
selor, incercard sd se ldmureascd ce se intirnplir. Erau
mahmuri, cLr ochii injectali, cu capetelergrele, ca dtrpd
o be[ie stragr-rici. Pe mese, sticle spalte, pahare rls-
turnate, resturi de mincare.
- Ce se petrece aici ? Ce dori{i, domnilor ofi{er:i?
:
Otto se reculese primul.
- Cred cd este o eroare, domnule f)olf-v'.
Otto Ei Dolfy ii slgetarl cu privirile pc ofi[eri. Indis-
cutabil, il recunoscuserdpe Soare. Acesta,nu putu sE
se ab{ind :
- D3, chiar eu sint, domnilor. Pe mine nr-a[i lorrit
Si m-aii legat... Acum rolurile s-au schimbat, nu ?
fi,ocotenentul privea ingrijorat oarecum, pentru cE
nu-l veciea pe I)an, omul care il chintrise atit de mult
Ei ciruia voia s5-i intoarcd datoriile cu clobind5.

32
- Unde-i celSlalt ? il lntreb6 pe Dolfy. Dan unde
este ?
- Nu gtim. Poate qti{i dumneavoastrl.
- Domnule colonel, si nu fie in camera de aldturi.
[\td duc s5-1 caut ; sd nu ne trezirn cu vreo sr-rrprizi.
- Stai, avem timp suficient qi pentru asta. Dom-
nilor, se adresd el celor din camerd _- jurai cd o face
dintr-o politele impinsd la extrem - si d5m cir{,ite
pe fat5. Jocul dumneavoastrl s-a terminat. Nu cr€-
de{i ? Predafi filmele...
-*- Ne-aur fost furate, rosti calm Dolfy.
- El qtie mai bine unde se afld, ardt5 Otto sprc
Soare.
- Vd mai cer incd o clatd s5-mi predafi toate rolele:
- Domnule colonel, ce rost are mascarada asta ?
sdri inverqtrnat Dolfy. Sintem oamen! onorabili, avem
acte, autoriza{ii in reguld. Ce dori[i cle ia noi ? Ce role
vleti ? Sintem cetd{eni strdini... asocia[i pentru a turna
un film in care sI glorificlm frumusefile Romdniei, ale
patriei pe care ar trebui s-o servi{i aitfel decit o faee[i
AcLlm.
- Domnilor:, unde sint filmele ?
Belami o {,inea una qi bund, cu un ton cvasiironie,
tonul omuiui care qtie cd nu poate fi tras pe sfoarl cu
unar cu c1ou5,gi care cunoaEtecu certitudine cum vor
evolua luclurile.
- .Domnuie colonel, noi am investit un capital in
filmul acesta.

33
--|'-E1

- Aa, n-a{i fdcut-o cleci ciin clragoste e"ag.taiL


pcntn-r pcisajul romAnesc...
_- Nc vom plinge gLlvernului romiin.
- Domnilor, filmele !
-_ Ne vom plinge gi gr-rvcrrnclor noastre.
- trilmeie, cla{i filmcle mai rcpedc !
- Sint rcgr-rli cle. clrcpt interna{ional care nu vE
d a r-r...
-- Ia mai taci, clomntric-',cf,-mi ics clin pttpcni. I,Iic-mi
v o r"b c;t i t le dr ept t il in tc l n a l i o n a l ? A fl i r c d l -a m sti rci i at...
S co a te ii odat ir f ilm e l e ... '

I)cllfy, carc --- sc veck'a cit cle colo -- avca o au-.


toritatc incliscutabilS asLrpl'a cclorlat{i, fiinclcd cl vor'-
bca trr numclc lcr, pirlr a fi cletrrenitmai rt:zonaltil in
ul'ma .,argLurICr-rtclor"'lrri llclami.
-- i).rinc.,clomniior, am si vi Ic incrcciirrfcz, cu c'on-
clifia si-mi semna[i o hirtie prin cat'e sit mir pot jLtsti-
fi ca fa li de s oc ic t atc a ...
-- Asta firrd doar Ei poatc, il intrcrupse Rclami.
Doify sc inch'cptii sprc durlapul clin col{ul camerei.
Fr-r sr-rficient, privincl spre el, sir-i scapc o clipd clin pr:i-
viri pe Otto qi pe Joirnnv, care int,t'ase qi cl in ca.sd gi
clrr-ria nu-i mai clltluscrit atcnlic. Cr:i cloi erau bine
tlrcsali. l)or-rI saltr-rri cle fclinl gi rc:vohrercle ' Ir-ri Bc-
Iami gi Soarc zburat'5 cit colo.
Relami dispunea cle-o for[5 ncobiEnuitl. Prinsese pe
namila cle Johnny de git qi-l stringea ca intr-un clegte

34
----\_*w-

de o[el, incit aeesta igi schimonosise chipul, devenind


monstruos. Cu greu l-ar mai.fi recunoscut cineva.
Soare se lupta din $teu cu Otto printre scaune, pe
sub mas5 ; btrfneau lovituri, se auzeau icnituri gi inju-
rdturi.
Dolfy, care-qi recdpdtase calmul, ridic5 revolverul
lui Belami, rinjincl : "
- Dornnilor, termina[i o datd cu porc5ria asta. sd
n-o ,,termindm" altfel cu clumnea'v'oastr5.Mai tragic.
$i cum ofiferii nu acceptard prea uqor sd ,,capitu-
leze", Dolfy lipi leava rece de timpla colonelului.
Johnny qi Otto se scnturard ca dr-rp5o joac5,:zimbind
chiar, dupd ce-i imobilizar'5 pe Belami gi pe Soarc.
- Nu era -cazul sd ne subestimati, {inu sd cleclare
sentenfios Dolfy. Am iegit noi din situatii mult mai
grele. Trebuia sd vd fi gindit la un lucru : cind cloi in-
divizi, fie-ei chiar gi ofi[eri, atacd trei oameni, trebuic
sf, pdstreze tot timpul o anumitd distan!5... Altfel...
iatd ce se poate intimpla I
-- Domnilor, unde sint filmele ?
Intrebarea lui Belami, rostitd pe Lln ton absolr-rtiden:
tic celei dinainte, iI determind pe Soare sI pr-rfneasclin
ris. Riserd gi cei trei cu poftd
Singurul care nu zimbi, privind spre spioni ca unul
depiin stdpin pe situa[ie, fu Belami.
- Zadarni.c ride{i. Am impresia cd dumneavoastrd
ne-ati subestimat, domnilor ! Ve ingela[i dacd r'5 in-
chipui{i cd cci invinEi sintem noi.

3f
- DeocAmdat5 nu vdd cum am fi noi cei bdtuti !
rinji iar Dolfy, in timp ce Johnny qi Otto, care priveau
cu bra{ele incrucigate, ca doi luptdtori cle circ, hoho-
tird iar, foarte bine dispuqi.
- Ve[i vedea imediat cum ! scriEni Belami. Vreti
sd deschideti fereastra ?
Dolfy ezitl,, temindu-se de.o primejdie.
- Ave{i nevoie de aer ?
- Deschide{i-6 !
Poate din curiozitate, Dolfy deschise fereastra, privi
afard, dar neobservind nimic se intoarse senin spre
tseiami :
- Crede{i in minuni, domnule colonel?
- Un moment... Cdpitanul Iliescu ! strigd tare. Be-
lami.
- Ordonali, domnule colonel, se auzi vocea cdpita-
nului de afar5.
- Ridicd oamenii la vedere !
Se auzi o comandS:
- Atenliune, drepli !
Inapoia gardului apdrurd ostaqii.
Dolfy p51i qi intinse revolverul colonelului.
- Ati invins, domnule colonel. N-arn gindit la even-
tuaiitatea aceasta. , intr-adevir, v-am subestintat. Pct
sd inchid fereastra ?
- Nu, l6sali-o aEa! E mai bine, intrd aer curat...
Sint sigur cd ave{i nevoie de aga ceva.
i5i riclic5 +i Ssare revolveruJ,. Ce: trei ,,ci.tea,sti"
F'iireau ltrng; nu Ie venea probabll si cr.eaddc5 lucru-
:,.ie luaser5 o, astfel de turnur5.
- Unde-s filmel.e, dornnilor ? l
- In camera de al5turi, ingin6 Dolf.y. Cheia este
sul fa{a de rnasd.
- $i Dan ? intrebd Soare. Nn cum\ia le pdzegte?
- IVu... Precis, nu... Greqeaia pornegte de la el, rc-
i,-rEDolf5'.
- Sd rru-I acuzi pe el, s5ri Johnny. Vina este a ta.
I{umai a ta. Tu ne-ai tirit in porcdria asta.
- Jolrnn;' are dreptate ! confirmi Otto. Dan n-are
nici o vin5. Tu egti autor:ul insuccestrlui.
- $i fata ? Ce-ati fdcut clr ea ? vrtr sI afle Saare
neintirziat, gindind cd poate se afIS undleva, pe
&proope.
- SI-I intr:ebi pe Dan, rosti insinuant Johnny.
- D'aragtie rnai bine, intSri Otto.
f,ocotenentu,l simti cE incep sd-i trernure genuncdhii,
gleznele... Deci, fata cu plrui negr-u era angrenat6 !n
tlcElogia aceasta. Mai sperase inc5 iratr-o rninune.
- Liniqteqte-tq, iI prinse ufor de bra! Belami, afldm
nci ce este gi cu fata.
\
- Dornnilor ofi[eri...
Dup6 eite se trSrea, Dotrfy fu eel car-e rnai ineerea
c31.&,
- Ce mai dsregti ? il repezi Belami.

8l
!t
5!:

__ I)omnilor, sI fim rezonabili... O sd vecle[i cI


propriu-zis noi n-avem nici un amestec in treaba asia...
Nu sint motivc sd nu nc in[elegem... Am invcstit in
afacerc o sumd colosal5.,. Societatea noastrd are bani...
-- Nu md-ndoiesc.
-- Ldsati*ne filmele, domnilor ! Ar fi fost pe deplin
posil;il sd nu le avem aici. Nu ? I-6sa[i-ne filmele +i...
vom gti sd pre{uim gcstul clttmneavoastrd.
Dcschise o valijoard din piele maronic.
-- Se afld aici trci milioane de lei in aur... Sint ale
clumne.avoastrS.
RavdEi con{inr-rtul valizci, -.zorndind monedcle gal-
bcne, strdlucitoarc', cLl un rictus cliabolic.
-- Numai atit ? spuse, vizibil rdnit, coionelul. Nu-
mai Ia atit crcdc[i c'5 pot fi evaluate congtiinlcle a doi
ofi{eri romirni ? VI inqclali anarnic.
-- N{ai putem cliscr-rta,desigur. $apte, opt milioane...
I\{iine, chiar azi, ii putcli avca. Pind atunci md pot so-
coti ostaticul dumncavoastrS... dacl n-aveli incrcderc.
' -
Prea pu{in, domnilor ! N{r-rlt prea pu{in. Uitaqi
cd s- ar pt r t ea s d f i m g i n o i ... m i l i o n a ri .
Cci trc.i ,,cineaEti" schimbar[ priviri nedumerite.
-- Nu vd uitati a$a... Vre[i s5 vecle{i milioanele
noastrc ? Privi{i !
$i Bclami deschise qi mai iarg fereastra, ardtind zi-
clul acela compact de oamcni care priveau, neclintif i,
spre casa unde pind in acea climinea{d fusese stiPin'
,rinamicul".

38
11. SECRETELE COLONELULUI DOBREANU
se aflau in cantonamentul lui Dobreanu de aproape
'r ord. Agteptau resemna{i,
ageza{i comod pe fotoliile
tapisate in albastru-cicoare, pentru cd ,,gazda,,le ce_
ruse ci invoire de o jumrtate de ord, ca sd ,,rezolve niEte
ireburi".
Belami pufnea' din minut in minut Ei nu se hotdra
cu nici tin chip sd atingir pdhdrelele de punci engle-
zesc pe care Dobreanu le r"rmpluseEi le aEezasein fala
1or, ca sE le ,,treacd" vremea pini la sosirca lui.
soare nu-l vdzuse prea des pe comandantul sru in-
tt'-o asemeneastare cle surescitare.
- Ia uite cc-mi face
,,domnul,,! N{A invitir la el
acas5, ca dupd aceea s-o Eteargl englezcgte.N-am sd
i-o iert. Aga a fost toatl via[a,'aga a rdmas : un {dran
sacleacare qi-a conservat de minune Ei dit-"'EciaEi irn-
politelea. Ce zici, fincule, n-ar fi bine s-o lr,rdm clin
ioc ?
Soare cldtind din cap, semn cd solufia nu i se pdrea
cea mai nimeritS. o fdcu insi evaziv, ca sr nu-r supere
pe comandantul- sdu de regiment, fiincl convins, in
acelagitimp, cd le era dat sd afle unele lucruri piine. de
interes. Altfel, Dobreanu nu s-ar fi incumetat sd-i
lase singuri gi sI plece
Belami bdtea cu dcgetele pe masl un aproximativ
ritm de jazzr,fixa un punct nedefinit, ca unul gata
s5-;i iasd dintr-ale lui, iEi scotea masivul eeas cie btrzu-
nar din clipd in clip5, parcd pentru a-$i Ca sr-ama
crt de greu pot sd .se scurgd treizeci dc rninute.
Cind ora ,,fatidic5" sosi, Soare il vdz.n riclicindu-se
impetuos de pe fotoliu, aranjinclu-gi linuta, minat
parcd de un impuls mecanic care domina asupra vo.
in{ei sale, stringindr-r-,gi centur:a qi potrivincl diagonala,
piin de nervi, incit, fdrd sd vrea, se sculi cle pe loctrl
sdu atit de comod.
*- Hai... mai bine sd mergem la mine ! trgi bate
joc pur Ei simplu, iar noi ne lds5m dugi de nas ca niEte
n d ti r5i.
Locotenentul incercd, timicl, sd-l re{ind,:
, - Sd mai agteptdm citerra minute, Belarni, poate
ci existd totugi unele motive care-l depdgesc.
Nu crezuse cd o s5-i dea ascultare. Coionelul se rea-
qezi cr-r un calm demn cle toatd admira{ia.
Acesta fusese inspirat, indiscutabil, propuninclu-i sE
mai rdminS, fiindcd nu trecurd nici tloud minute dupd
ce-qi relnase locul qi uEa se cleschise ca smulsS de vint-
Dol-rreanu apdru vesel, cle parcd nu se intirnplase ni-
rnic.
- B elam i, s d m d i a d ra c u ' !
- Sa te ia ! Dacd mai intirziai ptr{in, o lttam din
loc.
- Te rog, iartd-md ! Ierta{i-md l Stiu cd asta s€
numeEte necuviin{d. Vd jur cd am alergat ca Ltn cal
de curse de pe cel rnai renumit hipoclrom ca sd pot

4D
ajunge la timp inapoi. cr:ed cd am ,reugit sil rezrrlv
{eea ce voiam. sper sd md-nfelege{i pin6 la ,urmi. A.r*r
linut cu tot dinadinsul sd vd fac cunoscute nise
,,chestiit'.
- Prea pu{in rnd intereseazd ce voiai
tu ,sE,,rezolvis,
Ilisterele tale md lasd rece.
- Nu cred,Belami ! Dimpotriv5. Sint sigur
cd al
sd rdmii paf, fiindcS, repet, n-am'plecat
trrentru treburi
care md priveau numai pe mine, ci care v6 privesc :si
pe voi in egald mds:urd.
Belami il sdgetd pe sub pleoape, ;ou o .ostenta{ie evi-
tlentS, o ostentatie de moment fird indoiali, :qi abia
atunci se decise sd ridice un pahar de punci gi s5-l
soarbd dintr-o inghi{iturd. Era o bduturd find, foarte
pl5cutS', care-{i ldsa pe limbd senza[ii far5 egal.
- Ce zici de punciul meu ?
- s5 te ia cine spuneai adineaori, e grozav.
Ia mai
toarnd unul ! hotdri Belami, a cdrui mimicd se schim-
base ca prin farmec.
Gazda nu se ldsd mult rtrgatE.
- Mai am o sticl5... Sd nu vd inchipuifi cd o sd
!e-
gi{i din cdmdru{a asta i.rainte s-o ,,topim...
- Asta.s-o crezi tu ! fdcu Belami incercincl, dintr-o
tacticd arhicunoscuti in asemeneaocazii in comporta:
rea lui, sd se reintoarcd la imbufnarea care-i :stdruise
pe chip in lipsa lui Dobreanu.
- Belami, tot nu crezi cd n-am plecat in interes.ul
meu ? Voiam 'sd vd. ldnauresc .niEte treburi, ,rrrnf;ne,!

4\
Scoase,cu gesturi repezi, niEte hirtii din porthart qi
le agezl tacticos pe mas5. Celorlal{i nu le fu prea greu
sd constate cd sint rapoarte strict secrete.
Belarni, credincios pornirilor sale de circum-
stan{d, intoarse capnl spre perete Ei-l repezi pe Do-
breantt :
- Ce tot md bafi la cap cu hirfoagele talc? Vrei sd
mi faci sI cred cd ai cle gind s5-mi lSmuregti cine qtie
ce grozdvii ? Totu1 s-a incheiat. Gra{ic mie gi ftd-
cEului aci cle fa{d, nu ,,altora((. Iar incepi cii farafas-
ticuri de-astea? Nu mI intcreseazd.
- Ba eu cred cd da... Altfel nr-rle-aEfi adus aici. $i,
impotriva voin{ci tale, am sd le citesc.
Bclami firceb pc indiferentul, clar Soare inlelegea
.prca bine cd, in fond, acesta. arcir:ade nerdtrdare sI
le cunoasci con{inutr-rl.
- Ce zici de hirbia asta... ,,Petroltil qi grinele
Romdniei nu ne pot apar{ine decit noud. Bogatul ba-
zin dundrean trebuie sd fie adjudecat odatd pentrtt
totdeauna ca zonl, de influen{d germand...('
- Cine mama dracuh,ri ridicd asemenea prctenfii ?
izbucni Bclami furios:
Ji-am citat din ,,Voikischer Beobachter'((.
Cum indrdznesc?
- Stai sd vezi mai cleparte. Iatd ce declar5 Hel-
'
rnuth Wohlhat, director cle minister aI lui Goring.
, - De unde naiba ali ciugulit chestiile astea?

42
-- $tirca rle-a parvenit plin intc'rnrcrliul Agulfici
.;rturna{ionalc de prcsd ,,Vox gcrrtir.rmi( tlin Rcr.lin.
iatir cc grijr-rliu sc aratd clctnntrl Wohlhat : ,,Coopc'r'a-
i'i'o gcl'mallo-r'om:tna aUZi, ..C0Op('ral'C" ! - -' al'e
,ilcpt scop sir sc ingrijcascd clc cxploatar.c-a sistcnra-
ric'ir a subsoh-rlui, a pctroJultri qi minctr.cr-rrilor-...(,
Sirlacii, ce mild aLl clc srrltsoltrl nostr.rr. lle-apirt.i
o l i n s r r l ,n u a l t a !
- Our"at ,,mila.i... Asta t.ci('s,..
;i di^ scr.isoa't:erpn
'alc l-Iiticr i-a tr:'imis-o lr,ri c.arol al
II-lcar, in ( o j.c:
i i i h l cm l c onf iunir c L l n c ru ;i n a re :, .,Amc s tccrrl Gcr.-
nanicti in acr.astir lr.giunc.... so dator.cqlc iir-rair-ricric
'rrra tc ir r - r t r iint c r c s
c c o n o m i c c o mp t' c h e n s i l ti l . ...,
,,Oornprchcnsiltil,, !
- - C lr iar a; a ! I ra F t p c n tl u c i l l ' c i n a t.c a std troti se
l 'a ti c r r , , agc n{ ii s p i o n a i u l u i c c o n o m i t: i n l l .< l m i i ni aacti -
\.('i l zi t r ar . ' c s t i{ i in c i i rc c ' to l i c l c c a s c c o m c r.c i ai c, conri s-
vo i a j o r i et c . Una c li n a c e s tc ta t.!i rrn i c ' s tr:c l i ri .i a ti rcl c .,Ofi -
.'i u l g c r m anilor c ' lin s tl i i i n i rta tr., ri r p c l i rrg ti m i ni stt.i .rrl
tl c cxt c t ' nc al li, c ' ic rl ' rtrl rri " g
...i r.r-t,.mu l [i c x p r-r' !i " -sc i n-
1 r'r'c-qc oz i, t ir \ r alc a Pr" a h o v c i . N l trl q i a g c r" r ti dl rc i n
i'ri('.ealcul'iapalatc, clc fotografiat pclf,.rc,{ionatr., itino-
,'ltrli i:utcnric:e, tt:lc.obiccti\tc, apalat.c rlt: r'atlirlr.nrisir',
t;cl c m ai m t r i' t c pr o v c n i n rl d i n .,C c n ti ' a l a s p i onaj Lrl rri
l o ta l 'i c lin I 3c . r lin, c a l ' e , i n trc a r' i rt fi c s p i l s , arpari i nc
(icstapoulul,
Ult r it or ' . . .

+3
-, lngS n-&m terminat, romene ! Ia,t5 o declarafie
pe care Hitler a, fdcut-o unor confidenti de-ai sdi ::
,,Romilnii a-r' trebui s6 facE bine sE renun{e la ideea'
de a-gi crea o industrie proprie. Ea ar trebui sd diri-
yere bog5tiile pdnnintului ei... qi in. special griul...
pe piata, germanS. Astfel, proletariatul r,omdn, care
este contaminat de bolqevism, ar dispare, iar tara
noastri n-iar duce lipsd de nimic.((
- Treaba asta cu industria e dulce de tot... Oare
l1-ar dispare toatl po,ezia plaiutui romA;nesc dacd Bm,
renunfa la mtrlt trimbifata idee cE ,,Rorn6nia trebui'e
sd rSmind eminamente agricoid,,?
- Arn sa-ti cltez gi alte nout5{i, dragd Belami !'
IatS : ,,Un grup de 70 de ingineri'germani, sub con-
ducerea inginerului Stiibel, a f{cut o cildtorie de
studii in RornAnia, vizitind Valea Prahovei...(( r i
- Tle .,,studii(r?!
- ASa scrie aici ! lti ajung sau mai vrei citeva
pr.obe ? ,Am destr-rle. De exempl'u' mo{iunea red:actatS'
de J.A.Keiser la adunarea com'itetului Exesutiv aI
Ligu Na{iunilor : ,,Comi'tetul este grav alarrnat de
progtesele fdcute de penetlra{iunea econornicd a Ger-
rnaniei in Europa centralS qi sud-r[sdritean[, oare a
creseut oontinuu in ultimii ani, amenin{ind achr;il'
rnente tdrile d'in aceste regiuni cu pierderea t'otal6 a
independen{ei lor eeonolnice qi cal€, in consecintS;
pregfltegte calea pentrm stabilirea control.glui gnlitic
al Germaniei asuPra lor((.

c4
- Spiritul l,ui Titulescu, ,trdiasc5-l Dumnereu t
'ase conctruziaBelami.
- N-am sd vd re{in prea mult cu...
,,hir{oageld.
::eje. Dar ceva tot am sd vd mai ardt. i
- Nu fi odios, ci,teEte,Dobrene !
- Nu gtiu dacd n-ar fi interesantd pentru voi qi
::ota aceasta care provine de la Regimentul 2 jan-
'almi,
Bucegi : ,,Se de{in informa{ii cd Germania a
-'ttdrit sd organizeze o refea de spionaj
in state]e
-alcanice. S-a dat dispozilie sd fie recrutate fete ti-
--:r-.r€intre 17 Ei 25 de ani, de origine germanl, pentru
;r urma un curs de informa[ii qi contrainforma{ii;Se cere
u fie orfane, sdrace,inteligente, sd cunoascdbine limba
.tatuiui unde .igi au eetd{enia.Apoi sd se angajeze ca
ji.nr€i do serviciu, guvernante Ia inal{i demnitari, pentru
: culege informa{ii. Din luna noiem,brie,de pe raza ora-
.'-rluiBragov au cerut paqaport21 de fete intre l7 qi 2l
:e ani, dintre care au plecat 15 sub pretext ci se duc in
,-,-ermania sd viziteze rude, sau sd urmeze qcoli de menaj
sau de {esdtoriet'.
- Nemaipomenit ! ingind Belami, uimit peste m5-
.'.:r'dgi din ce in ce rnai interesat.
Colonelul Dobreanu {inu insd sd preciz-ezecE nu va
ir:ai citi decit doud note.
- Prima : ,,Germania va cd,u,tasd aducd Rom6nira
:'r orbita politicii sale de expansiune. Dacd persuasi-
'-:nr-'aei nu va
reuEi, vor fi folosite alte mijloace de
presiune..] S" n" urmdri capitularea Rom6niei sau ea
\

va fi obiectr-rl unci pgresiuni premeditate. Germania


vrea ca Romdnia sd fie alSturi de ea, infrintd sau de
bund voie. Petrrolul Ei resursele ei naturale constituie
punctril principal de atrac!ie((. A doua notd gi ul-
tima : ,,Generalul Frie'tsch a elaborat din orclinul
OKW - Ssta e inal,tul lor comandament - un plan
militar de ocr-rparea zonei petrolifere din Valea Pra-
hovei cle cSfre trupele cle desant aerian. Planul pre-
vede ccuparea acestei zone in qapte zile(t...
.-' In gapte zile, ntt ? rirbufni iar Belami. Agtia uitd'
ce paparir au mincat la ilI6r5gti, Oituz, M5rdgeEti?
Dobreanu igi / strinse preocupat foile risipite pe
mas5, fdrl sI arate cI e curios sd rlrmdreascdpc fe-
{ele cclorlalli efecttrl celor cititc. Tot Belami fu cel
ce se trezi primul : ,
- Acum incep s5 inleleg mai bine multe ! Dc ce
n*ai vorbit, acum citeva zile, cind ne-am intilnit
'
aici ? Pot sd qtiu gi eu ?
-- Ntr era momentul potrivit.
- Zd,u? Nu era momentul potrivit ? Atunci de ce
i-ai lirsat pe ciomnii ,,cineaEti"sd se plimbe in voie pe
Valea Prahovei Ei s5 ne facd atita singe rdtr ?
-_ Asta o crezi tu...
N-ai vrca sd spui cd ai fost mai activ decit
noi ?!
Mi se pare cd da. Tocmai asta...
Dovezi, dovezi, rlu vorbe...
V.rei clovezi neapdrat ? Iati-le !

46
Doltreanu se ridicd Ei, ceremgnios, deschise uga
..:c clddca in incdperca al5turat5. Fdcu un semn ci11-
;:. Aerul sdu enigmatic contrdi'ie atit pc Belami,
: 9i pc Soare."Surpriza aceasla se ar5td a fi totalS,
-:'rclin carherd iEi fdcu apari{ia... I)an.
Locotenentul sdri cle pc' fotolir-r ca ars, clusc mina
= il-rzunar, fdrd s5 se stdpineascL-r.l)an era omul care
- ch i n u i. s c , c c } m ai c ru d c { tn trc ,,c i n c a g ti i (. A cum,
.,: tst? lc zimbea in uniformi de cipitan det janclarmi
r eghileli, cireia nu-i puteai afla nici Lrn c:usur.
- V[ prezint pe Dan, cdpitanul rnL'Ll,ccl mai valo-
- )> cclal.rorator al .subscmnatuh-ri Ei... viitor gincre.
]lclami riclca Ei privca aclrnirativ cinci la ,,romdntrl
'
1i", cind la cdpitan carc, ci-riar'gi pentru Soare, ln-
pu clc'oclatl sd-.;i schimlte infi{iqarca. ii clispiru
rasca accca ingrozitoare cu car"e il primise in intii-
irile Cc pind atunci gi dcveni Llrl om dc o lronomie
-: clc o blinclc[e cuceritoare.
Li sc aclres5 direct :
- - Actrm, tincre, ai sI in{clcgi niqte ltrr:r'nri rhira-
.rioasc. . i spcr cd ai si primcqti qi sclrzclc mclc ci
:r acclc imprejr-rr5ri nlr putcam s5 aclopl. o alti eom-
-;orlare fall dc clumneata. Tc felicit clin toati inima
:
.in si-rni exprim
aclmir:a{ia ci rcuqiseEi s[ clcvii o
.:devdratd obsesie pentru intr:caga ltand5.
Locotenentul se ridicd timicl gi prirgri complinnentul

*:7
lui l)an in pozi{ie regulamentarS. Ddbreanu inci ri-
<irs. Belami la fel.
- Cum s-,ar spune, ati ac[ional ,,ir famiiier(! otr-
senr5 coloneh.rl Beiami.
- Sa gtii cd n-ai greEit, romAne ! Chiar in familie.

$i ca sd te convingi...
Se retrase din nou in camera de al5tr.rri gi ret'eni
inso{it de... fata cu pdrul negru.
- Vd prezint gi pe fata mea.., logodnica lui Dan.
- Fa-fata ta, romiine ? se bilbii llelimi.
-Soate cdr-rti sd-gi stipineascd nervii. Toate speran-
felc saic, cd ,,fata cu pain-rl ncgru({ ar fi sim{it ceva
pen[rtr €i, se spuiberari ca suflatc rle vint. Cobori
privirea in poclea, ca sI nu observe gi ceilalfi cit era
de tulu-urat. Cind socoti cd reclevenise stipin pe el
qi cd anulase clintr-o triseitLrrl toate pr:eocuplrile qi
ginrlurile pe care i le nutrise fctei, u$a se cleschise
c{in notr in mocl cu totul nealtcptat, uga aceea prin
cafe pdtrunseserS ,,surprizele(: l.ui tr)obreanr-i. Privi
rnai mr"rlt involuntar intr-acolo gi, de ciata aceasta,
nu-$i putrr refine un str"igit de uimire.
O altir fati crr plrui negrlr, copie fideli a cclci care
intrase cr-rpr"rfin timp inainte, o frnmuse{e la fel de scli-
pitoare, in totul ncdeosebitd cle prima, nici tndcar
ca imbrScdmintt-., pil"r'unse in camer[ surizind gi se
lndrepti spre... el" .

"r8
- Este cea de-a doua comoard a mea, sorl gea-
niSnd a durnneaei, linu sd explice colonerul Dobreanu.
Lccotenentui se fistici de tct, ca LlLl gcolar prins la
'-ezA cu cartea pe genunchi,
sinifi cd-i invliuie o
iierbinlealE neobignuitr auzinciu-i pe to[i hoirotind
;i vlzinciu-i cuin iI privesc.
Fata se apropie curajoasd gi ii atinse umdrul cu
ilelicatefe, fard si arate ci prezen{a tatilui sdu ar fi
stinjenit-o cLr ceva, continuincl sr ar-boreze acelaqi ,
>'iuts in care soarc nu gtia dac,i nu se ascuncle gi o
uisoaLd tenti ir.onicd.
Cit de mult ag fi vrrrt sd_ti spLln totul ! Am
3vnt, intr-ader,'5r, de citeva ori ocazia, clar. consemntrl
latii a fost str.ict.
-- In foncl, biigui Soare, pe cine
am l,Iz*t mai
intii in fa{a ugii mele ? pe ciumneata ?
-_ Atunci eram €u, zimbi logodnica lui Dan.
- Iar in casa de pe Ceai ?
--- Atu*ci e'a €8, rrspunse Dan, ar5tincr
spre sor,e
J.v'godniceisale.
- Substituilile inseamn5 cd s-alr fdcr_rt cLr multi
ari5, spuse admirativ Belami.
- Le-am ,,Ecolarizat(( trei zile, mbr"turisi Dobrea*u.
- $i iertafi-m5, vru sI mai
Etie Soare, nu exisil rrici
ut1 semll distinctiv, nu se deosebesccLl nimic ?
-- Nici url ,S€lrro,...fizic, rosti fata de li'gd el. ![ata
3s strigd insd pe nume, fdrl sd greEeascd.
-. Cum faci asta ? intreb5 Belami.

{9
* Cit se poate de 'simplu ! Cea mai mic5, adicd
ee -- gi ardtd spre fata care continua s5-1 priveascd pe'
Soare Si sd-i suridd am impresia cd este cam in-
clrEgostitS...

-_ l,ucrurile, agadar, sint clare ! Misiunea ,,Fata


cu pdrul negru" fintea, sub pretextul unui film aI
cdrui scenariu fusese imaginat cu destuld ingeniozi-
1.ate',fotografierea intregii zone petroliere de pe Va-
lc'a Prahovci.
Bclami se 15sd furat de ginduri, "apoi continud :
--- Filmul pe care-I de[in Ei pe care l-a sustras
locotcncnttrl meu in concli{ii atit clc dramatice m-ar
fi putut conduce, dacd ag fi avut mai mult[ perspica-
citate, cract spre aceastd concluzie. Nici cu, nici Soare
n-am crezut irrsd ia inceput.
--- SA md 'icrtati,, il intrerr.rpsc locotcftcotul, cdlcind
prcccptcle disciplinei militare, Etiincl cd de data
accasta n-avca nici un motiv sd fie ,,trimi.s la garni-
zoan5". Sa md iertali, dar pcntru miuer totul a fost
dt stnl dc clar ir-rcd de la inceput.
- IIai Ei nq rnai fd pe grozavul ! Chiar clacd.clom-
laiqoara cr-r pdrul ncgrll este prezentd, n-o sf, md con-
vingi tu, gi n-ai sd-i convingi nici pe cci cle fald cd
ai vdzut rnai limpede clccit mine.

50
- V'ezi, rom0ne, risc Dobreanu, a$a greqe.,stitn
^:codat5. Elt am fu;t sigur cI locotenentr-il tdu b5-
, ,rieg.teunde {intesc ,,cincagtii(i. $tii clc cinci ? Din
,ipa cind mi-a incrcclinlat clc.scopcrirca sa,., hirtia de
-.:nbaIaj.
- $i mie dc ce nu mi-ai spLrsnimic ?
-* Voiam si fiu pe deplin eciificat, clomnulc colo-
:-..r1.Sd nu vI inchipuili cd rola am luat-o clin alte
pclniri.." Iar dacd i-am fotografiat atunci pe ,,cincagti((,
am vmt sI ;tiu dacd organelc noastrc dc resot'tii au iri.
,i-iclen!5.
- Deci nLr te intclc'sa in cl-rip clcosebit clacd indi-
,,'izii au venit sI colecteze trncle secr rtc militare legate
:i: manevre...
- Belami, sinccr sd fiu, comparinci itinerarul
,.maginii ncgrc(( cu drumurile gi localitdlile atinse
:ie unitifilc noastre, nu mi-a fost greu sd trag coit"
: ir,rzia c[ existii dest,ul rlc puline punctc contingente
-ntre acesterute. ;
Colonelul il fulgerl cr-rprivirca pc Soat'cqi sc intoarse,
.ncruntat,cn fa{a spre fereastr5.
---. Altd clatd sl-mi raportczi totul, oricc pfesLlpLr-
:'lcr.e,rai infelcs ? Cc crczi, cc nll crezi, cc vczi, cc 11',-r
i'czi, cd altfcl... iei o piruialai.sir n-o uili...
- Am in{cles, ficu Soarc cLr o minir carc ccloriat[i
,i' stirni hoirote dc.ris.
I'ata de lingi e1 il pironi cu privirea pe Bclami :

51
- Farcd dumneaia Ei tata ali fi fra{i, nu ,colegi.
PinE ia urm6 se contamind qi Belami Ce r,eselia lor.
I)ar pu{in mai tirziu incetd sd mai ricia qi rosti grav I
--_ Ridem, clegi Etim cE asupra ldrii noastre pl,aneazd
o mare primejdie. Armatele lui Hitler stau preeetite,
inalmate pinei-n din[i, gata sd inunde Europa.
.To{i amu{ir5. I)obreanu se grdbi sd risipeascd um-
brele care intuDCCsrd brttsc chipurile tlituror, ridicincl
sticla de punci, cu inten{ia s5-i serveasc5. Logodniqa
lui Dan ii lud sticla, aclicd mai mult i-o smttlse qi de-
cretd :
- in seara aceasta noi facem oficiul cle gazde.
- Llmureqte-mi niEte nedumeriri, romAne! Nu in-
!,eleg, sd-mi tai capul. avertismentele primite cle ofi{e-
r,ul rneu. Adicri clc in{eles nu este grell, dar cum cle
reugcau sd fie atit cle prompli ?
_- Poate ne l5mure'qte mai bine Dan ! zise Dobrearul.
Cdpitanr-rl, a c5n-ri infi{iqare. se schim}ta".seraciicaf
c'a prin minune, atit cle nc'agtept,at, se simli cl'ator sE-i
ld.mtrreasc:d:
-- Am crezttt, Ia inceput, cd amestcct-tl ,,{incului"
dumneavoastld in afacerea asta o sd nc itlcl-itce gro-
zav socoteiilc. Era necesar, deci, sa f.ac ceva pentru.
a-l intimicla...
lleiami zimbi.
- Glsiseti pe cine sd intimidafi... Ha ! Asta-i llund L
Soarc se sim{i c,umva mindru, dar, sim[ind to{i ochii
;;intiti asupra sa, tuEi stingherit.
* DE, nu zlnnbi{i ! AEa am crezut. Cartugele
Ei fur-
: -:l schi[ei nu sinrt lnsS oper,o rne &r ci a acestor doui
r-i'clime domnigoare.
Fetele ficurei o plecdciune, mecanic.
Si Dan, cu o curtoazie demnd de un cavaler cie ope-
r':;5, sc' inclind la rindu-i in fata 1or.
Locotenentul Soar{e n,u mai putu rdbda :
-'Tot timpul am avut impresia c5 n,u este ceva se-
i;cs cu avcrtismentele astea. Dovadd'cI nu le-am prea
r -iai in s€:&rrr5.
T,ontrl cu care vorbise con{inea qi o notd de mali{ie,
-aie nu-i scdpir cdpitanului Dan. Acesta ii replicd cu
rar.ecal'e ironie :
'_ Cred in prezumtiile dumitale. La un moment
:lat ,am fosf convingi c5 intervenliite locotenentului
,1,:a:'e ne-ar putea veni in ajutor indirect. In casa de
r: cieal l-8lrl recunoscut imediat. Am incetat cu arne-
r;infirile... qi cu... intimiddrile.
-.-. Iar cr-r irrtimiddrile ? se supdrd Belami.
- I\{d scuza[i, dar aceasta era credinia noastri,
iilciusirr a Comnuh-ri colonel Dobreanll.
- $i tn, Brutus ? il strdplro:S€ Belami cu privirea
y-* foslul .s5u gef de promolie din liceu.
Dan continr,rS :
-Lotugi el'am ingr-ijora{i sI nu p5{ease5 ceva... De
a:eea tot timptrl am vegheat Ei ne-am gindit cum si-I
ajutlm, astfel ca nici misiunea noastrd sd nu aibd de
suferit. in pivni{a de la Moreni, de exemplu, cind lu-
t'r'ulilc putear-r sE ia o intorsdturir tragicd pentru noi
toli __ mai ales cd ,,fata cu plrul negru" comisese o
imprtrdenld grava - a fost o adevdratd'ploblemdcum
si-i facilitdm scdparea.De data aceasta,cel mai rnult
s-a consumat Flora.
Flora... in sfirEit, Soare afiasc numelc c'i ! Ii mullumi
cu o inciir-rarca frun{ii. ,
--- l-ciicitili, clomnuie locotenent, pentlu clescoperi-
rea ficutd la N{oreni. I)e existcn{a acclui loc ascrins
nu Etiam nici eu. Estc explicabil, increclereaspionilor
in minc avea totuEi iimite.
- Ar fi intelcsant sI ne spr-ricum ai rt:trEitsd ciq-
tigi incrcclerea spionilol', intelveni blttsc I)oltrcann.
- - Iroarte simplu. M-am prezentat clrept Eomcr...tln
vagalronclcare cste in starc sd fa<;Iroricc' pen1.ri"t a c'iq-
tiga ci{iva arginli. O suml mai strltstarr{ia)d, bineintcles.
-Asta cI le-am adus c
nu lc-am ascLlns-o.Iar faptul
--*
fatl atit clc flr-rmoasd o cuprinse clc mijloc pc logod-
nica sa -- ca gi atitr-rclinearnea ltrutal5 fa{i.-rtlc locote-
ncnt -.- le-a intirit convingcr:cacd (lram omi.iLcc} mal
potlivit pentru a-i sprijini.
, ,5i... md rog, noaptea trcc'r-rtdcinr: mi-a volbit la
telcfcln ?'
- * Tot cu, mdrturisi Dan. Infiordtor a fost pind am
n.riqit sI intrdm pe cilcuit. troarte clibaci telefonigtii

54
i

.irmneavoastrd! Nu grseam firul in ruptul capului.


-\poi, altd greutate : conectarea aparatului. Nu md pri-
i'-Jpeamprea bine la aga ceva...Otto, in schimb, era ex-
ix'r't. Vd inchipuifi, cl5-te jos de,pe stilp, urcd pe mata-
:raia de Otto... Ce pdcat cd n-ati putut vedea mutra lui
ctto la gdsirea cdr{ilor ingr5mddite in cutia metalic5 !
Imi st5pineam cu greu risul Ei satisfac{ia.A{i procedat
I'x3ct cum doream eu.
-_ Acfiunea voastrd cle la conac a fost excep{ional6,
linu sd precizeze Dobreanu. De altfel, nu m-arn indoit
:rici o clipd c5. rom0nul meu....
.* Hai mai bine sd ldsdm astea ! ,seeschivi Belami,
:i^nd proba unei cxageratemodestii.
- Conacul era unul din sediile 1or.
,,Statul majorti
.. aveau la Moreni, continud el. Stdpinii conacului, car.e
>e pare cd nu sint strdini de misiunea ,,cineaqtilor,,,
se af15 undeva, in occident. Mai dramaticd o fast soarta
:'elor ce ingrijeau casa. Dolfy a hotdrit, incd din prima
zi, sd-i reducb la t5cere. I-a inchis in, beci fdrd mincare
;i fdr6 ap5. DacE au supravie{uit, aceasta o clatorcazl
.\Iarianei. Ea lc-a facilitat evaclared,cu nennm5rate
r-iscuri fireqte.
- Ne-a izbit lipsa dum'eavoastrd, clomnr_rle cdpitan,
atlinci cind am sosit Ia conac
- Acum sper cd sintc{i llmurili pe cleplin, spuse
Dobrean'. Il pusesem ln gardd sd clispard. Era cazul,
lr-i ?

50
EPILOG

lntr-o dupd-arniazddin vara anului 196...,colonelutr


Soare stdtea pe banc6, in gridina caseisale, sub ferea-
stra inaltd cu geam'uri limpezi 66 roua. Era cluminicfi,
Iiniqte, aerul palpita de parfum de petunii gi de busu- -
ioc.'Ceva nedesluqit iI predispunea la meclita{ie, i}
transporta in sfera calmd pe cor.€ o expl,orase de,seori
in.clipe de singurdbate.Acum colinda clin nou irnperiul
acelei binecuvintate stdri de reverie, atit de necesara
sufletului omenesc,ale cdrei limite se intilnesc undeva
cu poezia.
Al5turi, pe banc5, ur volum de versuri, celebrele
,,Flori ale rdului", adunate de Charles Batidelalre
intr*un nemuritor buchet etern proaspdt, rdm5sese
tleschis la pagina pe al cdrui frontispiciu stdtea scris g
,.L'ennemi"*. Soare cunoqteape de rost poezia, deqi nu
inten{ionase niciodat5 s-o invefe pe dinafar6,' dar o
recitea cu un sentiment greu de definit inci din anii
liceultri ori cle cite ori cartea aceastail chema cu luxu-
riantu-i tezattr cte idei Ei metafore. Poezia it aducea tle
unde\ta, de departe, din mijlocul veaculr,ri tt'ecttt, un
ccou straniu care se rdsfringea in inima lui ca o bdtaie
de clopot. Prima strofd il cletermina totcleallna sE lase
incei c,arteadin mind :
,,Ma jeu'nnesse rle fut qtun tenebreut cra{}e,
Trouerse qa et ld par cle britlants soleals;
* ,rDLlsnfanul"

56
Le tonerce et la pluie oni tdi,t rrn tel rauage,
Qu'il reste en mon jardin bien peu d,e truits oerrne-
ilso"r
FirI indoialS, exista aici eeva din via{a lui, dln filo-
zofia lui, din anii r5tdciti peste neagteptate praguri ryi
fagaEe.Dramatismul acestui catren se suprapunea exis-
teniei sale ca un cer incdrcat de nori vine{i peste un
cimp neted, copleqit de verdea{6.
Cu'nn gest aproape involuntar igi trecu palma peste
piru-i argintiu. Nu, nu m pe o aripl a b6trine{ii, indis-
cutabil. No{iunea aceastainghe{atd - bdtrinefea -,se
afla undeva, inaintea lui, la depErtarrede eiteva decanii
poate. Cel' pulin aqa credea el acum, cind depdgise
cincizeci de ary de via{5. Mai sigur, asupra scurtei,sale
scufunddri in negurile scepticismului era solitudinea
apds6toare care presehimbase incdperile casei targi gi
arit de primitoare in adevdrate cerule cle inchisoare..
Flora plecase.de doud siptdmini cu fata la predeal.
Din starea aceasta de semiamor{ire il trezi te}efonul.
Se ridicd greoi, intrebindu-se cine sd-l caute. Recunoserr
:mediat vocea ofi{er'ului de serviciu care-l chema de
rjrgent5 la unitate. O intimplare ,,deosebitE((. Nu putea
sd raporteze telefonic.
comandant de regiment fiind, nu g5si cd este eazul
s5-i arate subalternului sdu cit de rnult il, stirnise
* ,,Amara tinerefe mi-a fost ca o furtund.
Ilareori strd.biilutd de raze aurii -
Iar tunct,.rl si ploaia bAtinclu-md]mpreunl
X{i-au sdrdcit grddina cle fructe rLlmenii,..
accasli clrcmarc mai pulin obignuit5, cum il ilegtepta-
serd la rcalitate cele citeva cuvinte ale ofileruh-ri. Repe-
ziciunca clr care se imbrErcl trlda o vigoare bine con-
servati. tIit5 cle Baudelaire, de catrenul care-i tulburase
in aceastddupS-amiazd sufletul, volumul insugi il uit5
pe bancd. Cind autoturismul uniti[ii stopi in fafa poriii,
ccbori in frrgd scdrilc.
Ardea de nerdbdare s5-1 intrcbe pe rnilitan-rl de
la volan, un caporal scttnd, clr o figurd impietrit5,
ciacd $tie ceva, dar gdsi de cuviinld cd nu era cazul
sI se arate prea curios fald de ostaq, chiar dacd
acesta ar fi fost in ctrnoEtin{ir de cauzl,
-- O sii p1ou5, ce zici?
Intrebarea ii venise pe buze cine Etie de unde" ",
-- Nr"r crecl, rlspunse impasibii caporalul, care,
cr-inoscinclprea binc firea comauclantului sdu, acce-
leri vitcza.
Soarc'ii muifr-rmiin gincl.
*-- Cr-rm se simte mama dr,rmiLalc,ai mai primit
\.'ra:ovestc clc.acas5?
*- I)cstul cle riu, tovarS;e colonel.
Tot restr-rlclrnmului tictu'i. iVlilitartriui nu-i sctipl
nelinigtea comanclarrtuluislu qi iI admira in sine pen-
tru moclr"rlpcrfect in carc acesta Etia sI Ei-o ascr-rnclil
Ofifcrui dc servicin il agtepta la punctul dc con-
trol. Dintr-o privire, Soale rcmarci incorclarcacle pe
chiptrl accstuia, gesturilc forlate. Nir mai gdsi timp
sir rrirspr,rncldla salnt, fapt care i se intimpia
foarte rar'.

58
-- Ce este, Bddulescule ?
ofi{err-rl, ur1 locotenent-major inalt ;i ch.cpt ca rln
stilp, mai mult {eapdn, ar'rtd spre ' ,,n tinrir locote-
nent negricio.s care aqtepta in pozi{ic cje clrcp{i lingii
castanlrl uriag cle la intrar:,.:a in pavilionr-rl-comancli.
Locotenerrtr-rl prr:ea calm, poate cra un calm rlisinrir-
iat, clar colonclului ntr-i scdpi acest arndnunt.
-- Sd trdi(i, tovardge colonel ! permite{i_mi
sI v;)
raportcz confidcn[ial.
-- I'Iai in cabinctr_rlmcu, Toma !
cincl intrd in cabinet, mai avu incd stdpirrirca rk:
sine sd cleschicid larg fcreastr.a gi sir-l invite pe loc.o_
t cn e n t sd s c a$ez e.
-- Rap<.1'tt:zcir acum o jumdtate cle
ori cloi tr_rr.i;ti
str'5ini au fost surpringi dc solclatui Iloqca in tirlp
.rc fotografiau rcmizele ;i parcul cle maqini.
--- Doi striiini ?! Turigti ? Rcmizclc
? ce cdLrtair pe
'-irumcagul di' spatele cazdrmii ? FIm ! Nrr i-ai
:rrtrcl,'aL?
-- Incr"i nu.
- Ctim ? siri ca ars colonclul.
-* V-am agtcptat sd vcni{i. I-am re{inLlt.
- Asta c ltine.
lldsufld r-r;urat.
-- tl n d e s int ? A du -i a i c i ... N L r { .u mv a
a l r fi -rcut_o
ffu'5 intcnl,ie ? i\,Iai siirt gi curioEi, clar al{ii o fac
rlin pornir:i foartc prccise. Ai anr-rn{at orgarrclc tlr: secu-
ritatc ?

59
Da, tovarlEe colonel.
Cei doi strdini intrarS. Unul era deEirat, plequv, cu
fata congestionat6, trecut de cincizeci de ani, cel5lait
scund, de un blond Eters, foarte tindr. Cel in virst[
vorbea destul de bine romAneqte.
- Domnule colonel, protestez cu energie. MA vol
adresa ambasadei...Am fost oprili cu for{a, brrrscafi,-
Soare le examind fulgerdtor finutele impecabile 1
nimic nu ardta cd ar fi fost tratati cu brutalitate.
- popnilor, li se adresS, ridicindu-se in picioare,
nll am inten{ia sI v5 prezint scuze inainte de a md
convinge despre ce este vorba. Vd asigur insd cE o voi
face indatd ce voi constata cd motivul re{inerii durnnea-
voastre a fost neintemeiat. VE mai asigur c5, in aceastd
situa{ie, am sE iau chiar eu unele m5suri disciplinare,
tri prtvi pe cel in virstd.
,- Observ cd vorbiti bine limba romdnS.
* f)sy4dd cE sintem prietenii acestei {5ri Ei cE n-am
veni.t cu ginduri du,gmdnoase.
- $i totu;i ceva s-a intimplat. Ceva nedorit, desigur.
- ffs s-a intimplat nimic, in afard de faptul cI am
trecut pe-aici 'Eic5, din cauza suspiciunii ofi[erilor dum-
nea.voastrd,am fost relinuli pur qi simplu cu samavol-
niie.
- Dumneavoastrd ce-ave{i de spus? tovarSqe loco-
tenent ?
- Ifovar'5ge colonel, militarul i-a surprins ln clipa
cind au oprit magina gi fotografiau cazarma.
- Minciund ! Am oprit magina pentru citeva
clipe
sd fotografi,emun plop. Un plop Ei cerul... Atit !
soare nu-gi putu reline o tresdrire. chipul i se colol.d
rieodatd in roEu qprins, miinile ii ftrrd cuprinse cle un
tremur usor. Le duse la spate, pentru ca strdinii sd nu
observe. Tremurul i se r"dspindi in tot trupul. Trds5-
turile celui rnai in virstd ii reinvia.u ni;te amintiri. Nu
mai putu scoate nici un cuvint. Igi muqcd buzele, apoi
prin,se tamponul gi-l strinse cu putere. Riclicd privirea
spre cei doi strdini. TuriEtii, dezorientafi cle tdcerea
b'usc5 a colonelului, se ardtard uimi{i gi nedumerili in
acelagi timp.
- Aparatul de fotografiat ! ceru soare
locotenentului.
-* Poftili !
strdinul cel tindr se repezi si-l inqfdcd mai inainte
ra locotenentul sd-gi dea seama cd, ar fi posibiid o
esemeneacutezanld.
- N-aveli dreptul sd confiscali un obiect
care ntr vd
apar{ine, spuse strdinul pleguv, luind de }a cel ti'Er
a.oaratul Ei virindr_r-l in buzunar,
- Nr, nu-ncercali sd 'oalati filmul, clomnilor.
Ar ti
Lr nesocotin!5, care ar putea sd aibd urmdri nepidcute.
cind cei doi strdini se aqteptau mai pu{in, locote-
rrentul Toma prinse bra{ul celui mai virstnic ca-ntr-un
.iegte, i-l rdsuci, Ei cu o migcare surprin zdtoareii scoase
aparatul de fotografiat din buzunar.
colonelul nu prru surprins de aceastd intorsdturd.
Studie aparatul in fugd, apoi il introduse in sertar.

61
- - i\ir sc pare cI n-a[i proceclat ca nigtc gentlemeni,
l: iiluse rnustrltor celor doi. IatI cle cc acLrm sint mai
Gi',r.r clccit conl'ir-rs cd militalul nostru nu s-a ingelat.
-- \'om c'ore sd se ancheteze cazul,.. E o ruqine...
-_ ilincinlcics, avc[i libertatea s-o faccfi ! Nimcni nu
Is v.i poate opri. inainte de asta, avem cle inclcplinit insi
2
: u.. rnicl iormalitate. Ililmul va fi cievelopat. DacI este
aricvArat ci vi plac atit de mult pomii clin curtca caz,lr-
mii noastrc -* cle;i lingd rcmizele noastrc nu se af15 nici
r;r: piop - r ' e: ! i p ri mi to tu l l n a p o i : a p a ra tul , fi l mr-rl gi ,
l-rineinlc'ics,o rccomanclare : accea. cie-a invlfa sd recu-
n o agt c { i m ai bin c u n o b i c c ti v tu ri s ti c d e n nnl mi l i tar.
Dar, apropo, cc naiba v-a aclus pe clrr-rmcagul acesta
'l
ei.: fali
-- I.iu se afid nici Lu1 inclicator ci ar fi Lln clrum
inl,clzis. N u-i aqa?
-- Pticat, domniiol I Sint multc, ncnumlrate locuri
i n R om inia unde a ti fi p u tu t fo to g ra fi a i n l cgt, ci t al i
fi pof t it gi t ot c e a l i fi d o ri t. D a r a i c i .,.
-
De undc r.oiafi sd gtim cir aici cstc cazai"mi, atita
f i'elne cit la intrarc nu sclic ?
- - Derci afi vlzut cd nu .scrie ! zimbi Soare. Intr-a-
eie.u'ir,estc Ei asta o intrcbarc. Pe rriitor vom d\,'cagrijd
sd punem r.rn inclicator mare cu tot cc vI intcrescazS.
N-a r t i bine ?
-- Dcgcaba incercafi sir fi{i ironic, clomnr-r1er colonel,
'0,,;-i
asigur cil o sir pl5tifi aceastl atitudinc, gi incl scllmp
ciei tot. Fili convins...
_- tr)omnilor, vc[i fi conclugi lntr-un loc uncle o sd

62
i 5 lini;ti{i spiritele. Cred cf, ave[i nevoie. hnecliat vor
sosi aici cei ce au datoria sd vi acornpat'rieze. Vcii
agtepta extrcm de pu[in. Sii gti{i cI cleveloparea ni_r
ch-rreazdprea mult...
- I)upI aceea vom putca plcca ?
- Ab so lut . V e{ i plec a , i n d i s c trta i l i .
Vorbisc in ltoltote corlar-ldantul ? Locotcnr-ntul Toma
: : r {e l cg e a l tine c e v ois e s i s p u n d c o l o n c l u l . i I a u zi , pu
rca-ltcptatc, ptrninclu-i str'5inr-rlui ln '"'ir.stit o ultinl;l
:ntrc'l:are:
__ Do mnule, iar t 5- m 5 c i n u -{ i c u n o s c i tL l m e } e ,vreai l
s d t e i n tl cl t c ev a. . . A i m a i fo s t r,' r.e o ri a tai n R o n rdrri a' l
S t ri i n u l s c pic r c lu c lc to t, i n c c rc i l $ A b i i g tri c ccva,
ilar chiar in ciipa acc'ea sc auzilir baiiri irr ugii. I-ocotc-'
:r,-'r-itrrlroma cleschisc, apoi raportd coloneltrlui Soarc :
-_ f61rgrd.,;ccolonel, au rir-nit !

Ajuns acas;it,Soare se clc.zltrircdin eraitir, igi r.car:liriti


,, i lisa se p c banc i , , I , - l o ri l c ri u l L ri " . c ,o l to ri i n g ri i ci i nE
.i lLrI vo l u m t r l pc c ar ' €\ -lp u s e i a l o c ti l i u i i n l -ri i :l j otccei
'Jr.ntru cd sc vestr.a ploaic, gi, flri si gtic cllm. sc trr/_i
::-i fa{a oglinz:ii. Sc- privi Ei constati, stLtpefiat, cii nu se
:: lai rccu n oaE t c . E r a c it ip r-rl Iu i s a r-ra l . u n i ;i ti n i i r l oco-
'.cuent clc cloulzcci clc ani carc-i zimitca
ric '.rnclcva,di;r
ncgui'a timpultri ? $i se petrccu i.rrrfapt rrlriitt-.i': tot'r-rlss.
l tersc d i n j ur nl' " lt r i, int eri o i ' trl c a m ' -.r.tia i rs tc r. rn o b il atl i ,
;'otografiilc iurlmatc ;i tablotrliic. rlc pc pct.c!i, unifor*
rtra de coloncl po care incti n-rt puscsc in ;ifonier-.
Paqii il purtarl pe .str5zile unui criEel cle p::ovincie"

63
cu case mici, abia ivite dintre pomi gi fiori, cu aer
proaspltr clr liniEte preh-rngit5, binefdcitoare, cu tre-
cdtsri rari, preocupali. Auzi pind Ei clinchetr,rlduri{elor
de la pinteni, apoi nigte bitli intr-o u$5...
Se trczi ca clintr-un Vis, ,si deschise.Era locotenentul
tcma.
_. Bine-ai venit, minzule ! Ce veste-poveste?
- Tovordqecolonel, filmul a fost cievelopat.
- $i, Ei ? Nu md fierbe !
_- QsTsrrn3 noastrd apare in toate ,detaliile. Nici
nr5car o frunzd de... plop !
--- plsp convins. Nu m-am indoit nici o ciipa ci
militarui a vdzut bine. Am o incrcdere fird margini
in ochii ,,copiilor" mei. $i... domnii ,,turigti" ?
- Deocamdatdnu vor .sd recunoascdnimic, cicEi in
portbagajul rnaginii lor s-au gdsit Ei aite lucruri intere-
sante. Trebuie sI ne expiice o mullirne de aminunte.
Colonelul Soare zimbi mulfumit.
PinI tirziu dupd miezul noptii, locotenentul il
ascr-rlt5pe Soare care-i citi o poveste scrisir cle el, cu
nigte intimpldri petrecutein urrnl cu mr-rlfiaui, ai c5r:or
teatru de ac{iune era Vaiea Prahovei.
- Nu gtiam cd avcli preocupir:i de acest fel, mdr-
turisi tinlrr-rl ofi{er, cind Soare terrnind de citit maliLls-
,cr"isui.Agadar, totul s-a-ntimplat in reaiitate, cie vletne
ce afi pSstrat numeie autentice.
- E o intimplare tr5itS, tniuzr-rle! I-am promis Flo-
rci, soliei mele, c5 la reintoarcereaei am s5-i fac o sur-
prtz.6.$i n-am vrut sd nu m5 {in de cuvint !
k.*'*
E D I T U R AI I N E R E T U I , U I
Lei l,5c