Sunteți pe pagina 1din 10
Anexa nr. 3 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA Incheiat si inregistrat in registrul general de evidenf& a salariatilor sub nr. 35/01.07.2011 A. Partile contractului Angajator — persoana juridic’, societatea A.C. S.R.L,, cu sediul in Bucuresti, strada Aleea Muncii nr. 3, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1982/03.08.2006, codul unic de inregistrare 16545689, legal reprezentata prin dl. D.M., in calitate de Director General, gi Salariata M.T., domiciliata in Ploiesti, Jud. Prahova, strada Calea Dreptatii nr. 23, identificata prin Cl seria RR nr. 248545, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 01.02.2007, valabila pand la data de 31.01.2017, au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele condiii asupra crora au convenit: B. — Obiectul contractului Obiectul prezentului contract individual de munca consta in prestarea muncii de catre Salariata pentru si sub autoritatea societatii A.C. SRL, in calitate de Angajator, in schimbul drepturilor salariale si de alt natura acordate in conformitate cu prezentul contract individual de munca. C. — Durata contractului Durata contractului individual de munca este nedeterminata, Salariata urmand s& ‘inceapa activitatea la data de 01.07.2011. D. —_Locul de munca Activitatea se desfagoara in cadrul Departamentului de Vanzari al Angajatorului, la punctul de lucru din Ploiesti, strada Comertului nr. 4, judetul Prahova. E. — Felul muncii Functia / meseria: Agent de Vanzari, cod 332203 conform Clasificarii Ocupatillor din Romania. 10 F. —_Atribufiile postului Atributiile postului sunt prev&zute in fisa postului, Anexa la prezentul contract individual de munca. F'. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului: Criterille de evaluare a activitatii profesionale a Salariatei sunt prevazute in fisa postului, Anexa la prezentul contract individual de munca, parte integranté a acestuia. G. Condifii de munca Activitatea prestata se desfigoara in condifii normale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile uiterioare. H. — Durata muneii Salariata va presta cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptimana. Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 8 ore/zi. I Conce Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata mungii efectiv prestate. J. Salarizare 1. a) Salariul de baza lunar brut este de : 1.500 lei. b) Bonificatille salariale platite suplimentar fata de salariul de baz lunar brut sunt acordate voluntar de c&tre Angajator, iar Salariata nu le poate pretinde in mod unilateral. Angajatorul are dreptul de a inceta imediat plata bonificatiilor in cazul abaterilor de la Regulamentul Intern, a Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul societatii A.C. SRL, de la prezentul contract individual de munca si/sau de la figa postului, Anexa la prezentul contract individual de munca. 2. Alte elemente constitutive : ) prestatii suplimentare in bani a modalitatea prestatilor ‘suplimentare in natura ... ¢) alte adaosuri: 3. Orele suplimentare prestate in afara programulul normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreazi ori in zilele de s&rbtori legale se ‘compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, 20 conform Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul societatii A.C. SRL i Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, Data la care se plateste salariul este de 10 a fiecarei luni urmatoare ce in care s-a desfagurat activitatea pentru care este retribuitd Salariata. Salariul se plateste prin virament bancar In contul bancar comunicat in scris de Salariaté Angajatorului. Drepturi si_ obliga securitatea in munca echipament individual de protectie: echipament individual de luc materiale igienico-sanitare: alimentatie de protectie: alte drepturi si obligati specifice ale partilor legate de sanatatea gi privind s&natatea si securitatea in munca: instructaj periodic. L a) b) °) dq) Alte clauze Perioada de proba este de . 30. ile calendaristice; Perioada de preaviz in ca: ncedierii este de 20 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 — Coal Muncii; Perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 de conform Legii nr. 83/2003 - Codul Muncii; in cazul in care Salariata urmeaz& s& isi desfasoare activitatea in strdinatate, informatille prevazute la art. 18 alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca. je lucratoare, Drepturi gi obli i generale ale pirtilor Salariata are, in principal, urmatoarele drepturi: dreptul la salarizare pentru munca depusa; dreptul la repaus zilnic si sptamanal; dreptul la concediu de odihna anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la securitate gi snatate in muncd; dreptul la acces la formare profesionala. Poeaogp Salariatei fi revin, in principal, urmatoarele obligati: a. obligafia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributile ce fi revin conform figei postului, Anexa la prezentul contract individual de mune’; b. obligatia. de a respecta disciplina muncii gi prevederile regulamentului intem al societafii A.C. SRL, ale Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul societaiti A.C. SRL, precum gi prezentul contract individual de munca; c. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributillor de serviciu; 3/10 9. obligatia de a respecta masurile de securitate si snatate a muncii in unitate; obligatia de a respecta secretul de servicit obligatia de a se abtine de la a presta aceeasi activitate sau o activitate similaré cu cea pe care o desfagoaré in cadrul Angajatorului, precum si orice activitate concurenté activitatii Angajatorului; alte obligatii prevazute de lege. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: ‘s& dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru Salariaté, sub rezerva legalitatii lor, s& exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de senvici s& constate savarsirea abaterilor disciplinare gi s4 aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, Contractului Colectiv de Munca ‘incheiat la nivelul societatii A.C. SRL si regulamentului intern. s& stabileasc& obiectivele de performanta individuala ale Salariatei. Angajatorului fi revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) s& Inmaneze Salariatei un exemplar din contractul individual de munc&, anterior inceperii activitati; a’) s& acorde Salariatei toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil gi din lege; b) _s& asigure permanent condifile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de muncé si conditile corespunzatoare de munca; ©) _s& informeze Salariata asupra condifiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfagurarea relatillor de munca; d) — s& elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfagurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate; e) _ 8& asigure confidenfialitatea datelor cu caracter personal ale Salariatei. Dispozitii finale . Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaz& cu dispozitille (i) Legii nr. 53/2003 - Codul Muncil, si ale (Ii) Contractului Colectiv de Munc& incheiat la nivelul societafii A.C. SRL, tnregistrat sub nr. 68/1034/27.03.2007. rice modificare privind clauzele contractuale in timpul executdrii contractului individual de munca impune incheierea unui act adifional la 40 contract, conform dispozitilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuté in mod expres de lege. 3. Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in dou’ exemplare, te unul pentru fiecare parte. 4. Conflictele in leg&turé cu Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munc& sunt solutionate de instanta judecdtoreasc& competent material gi teritorial, potrivit legi. Angajator, Salariata, Societatea A.C. S.R.L. MT. Prin Director General dl. DM. Am primit un exemplar din contract, oe astazi, Data: /.0¥ 200% - 5/10 Anexa Figa Postului FISA POSTULUI [ Agent de Vanzari Anexa la contractul individual de munca incheiat $i inregistrat in registrul general de evident a salariatilor sub nr. 35/01.04.2007 | Funcfie: ‘Agent de Vanzari Nume: M.T. [ Relatii organizatorice: Raporteaza Director de Vanzari Regiunea Sud | catre: Subaltemi: Nu are Relat + angejatii departamentelor Marketing, Distributie si funetionale cu: Service, pentru armonizarea fluxului operational. Domeniul de responsabilitate si autoritate: Titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei. | Atribufil principale: |¢ administrarea gi dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini; * prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele gi politicile comerciale ale companiei; © urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, anual; * participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finaliz&rii acestora. Responsabilitati principale in domeniul Securitaf respectiv al Situatillor de Urgent’: ‘Sanatafii in Munca, Securitate $i Sanatate in Munca: 60 ‘S& igi insugeasca gi s& respecte prevederile legislatiei de securitate si sAnatate in munca gi masurile de aplicare a acestora, precum si cele din reglementarile inteme ale Angajatorului privind protectia si siguranta lucratoritor; SA desfaigoare activitatea in aga fel incdt s4 nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesional persoana proprie sau alti angajati; SA utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare s& il returneze sau sa il pund la locul destinat pentru pastrare; SA utilizeze corect echipamentele de lucru, substantele periculoase, echipamentele de transport gi alte mijloace de productie; ‘Sa nu procedeze la scoaterea din funcfiune, la modificarea, schimbarea sau inliturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate, in special ale maginilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice gi cl&dirilor gi sa utilizeze corect aceste dispozitive; Sa comunice imediat conducatorului direct al locului de munca, lucratorului desemnat orice situatie de munca despre care au motive intemeiate si o considere un pericol pentru securitatea gi sntatea lucratorilor, precum si orice deficienta a echipamentelor gi sistemelor de protectie; Sa coopereze, att timp cAt este necesar, cu seful ierarhic superior, cu lucratorul desemnat gi/ Serviciul Extern de Prevenire gi Protectie pentru a permite angajatorului s4 se asigure c& mediul de munca gsi condifile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate gi sanatate, in domeniul sau de activitate; SA coopereze cu geful ierarhic superior, reprezentantul lucrdtorului desemnat si/ Serviciului Extern de Prevenire si Protectie atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricéror masuri sau cerine dispuse de caitre inspectorii de munc gi inspectorii sanitari, pentru protectia sAnatatii si securitatii lucréitorilor; SA aduca imediat la cunostinfa conducatorului direct al locului de munca, lucratorului desemnat si/sau Serviciului Extern de Prevenire si Protectie accidentele suferite de propria persoand; ‘SA refuze intemeiat executarea unei sarcini de munc& daca aceasta ar pune jn pericol de accidentare sau imbolnavire profesional persoana sa sau a celorlalti participanti in procesul muncii; SA dea relatiile solicitate de c&tre inspectorii de munca si inspectorii sanitari; In cazul aparitiei unui pericol grav gi/sau iminent (situatii de urgenta, avarii, explozii, etc.) s& actioneze conform procedurii pentru eliminarea sau diminuarea efectelor produse; S& respecte semnificatille indicatoarelor si marcajelor referitoare la securitatea gi snatatea muni, prevenirea incendillor; 7A0 ‘* SA nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal | sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor gi a altor persoane. Situatii de Urgenta: « Insusirea nivelului minim de cunostinte stabilit pentru instructajul introductiv general in vederea admiteri la locul de munca; |e SA cunoasca gi sd respecte instructiunile de aparare impotriva incendillor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de Serviciul Extern de Prevenire si Protectie sau de angajator, administrator, proprietar, dupa caz; ‘* Sd intretina gi s& foloseascd, tn scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea Impotriva incendillor, puse la dispozitie de administrator, proprietar; © Sa respecte regulile gi masurile de aparare impotriva incendillor aduse la cunostinfa de seful ierarhic superior gi s& nu efectueze modificari neautorizate ale sistemelor si instalafillor de aparare impotriva incendillor; ° S& utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura gi echipamentele, potrivit instrucfiunilor tehnice gi a fiselor tehnice de securitate, precum gi a celor date de geful ierarhic superior, dupa caz; © S& nu efectueze manevre nepermise sau modificdri neautorizate si fri acordul scris al proprietarului, la sistemele, instalatille, echipamentele de ap&rare impotriva incendiilor; © S& comunice, imediat dupa constatare, gefului ierarhic superior, Responsabilului PSI, orice inc&lcare a normelor de apdrare impotriva incendiilor sau a oric&rei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum gi orice defectiune sesizata la sistemele gi instalatiile de aparare impotriva incendillor; * S& actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de mune&, in cazul aparitiei oric&rui pericol iminent de incendiu; © SA furizeze persoanelor abilitate toate datele gi informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendillor; * Sa acorde primul ajutor, cAnd si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa, la solicitarea victimei sau a pompierilor (daca este cazul); * SA participe la pregatirea de protectie civilé la locul unde igi desfagoara activitatea; © S& permit’, in situatii de protectie civilé, accesul fortelor si mijloacelor de interventie In incinte sau pe terenuri proprietate privat; Sa participe la exercitii si aplicatli de protectie civila, actiuni de alarmare, ao evacuare, interventie, limitare gi inlaturare a urmérilor situafillor de urgent desfagurate de Companie; Orice angajat are obligatia de a permite pompierilor militari gi persoanelor care acord’ ajutor acces neconditionat in locafia Companiei, in zona afectat4, utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile Companiei ofi ale altor persoane fizice sau juridice; Tofi lucrétorii sunt obligati s& respecte instructiunile specifice de protectie civil, s& participe la activitatile de pregiitire specifice si s contribuie la ducerea la indeplinire a masurilor si a actiunilor prevazute in planurile si programele de protectie civila sau a celor dispuse de autoritatile abilitate pe timpul actiunilor de interventie si de restabilire a starii de normalitate. Criterii de evaluare a activitat 1. Aptitudini de ordin tehnic: fa) 2. Abilitati de management: Cunostinte in domeniul afacerilor ‘* Viziune de ansamblu profesional& privind domeniul de vanzari ‘© Fluent’ in limba engleza (scris gi vorbit) Capacitatea de a dezvotta relatii bune cu clientii $i cu departamentele inteme ale acestora; Abilititi de comunicare; Aptitudinea de a lucra in echipa; Abilitatea de a conduce un proiect; Capacitatea de a indeplini simultan mai multe sarcini Salariata declara c& atributile si competentele, precum gi criterile de evaluare a activitatii menfionate mai sus sau avand aceeasi natura cu cele mentionate mai sus se aplica incepand cu data de 1 iulie 2007. Data:_|-0¢-200% - 90 Angajator, Salariata, Societatea A.C. S.R.L. M.T. Prin Director General di. D.M. Am primit un exemplar din contract, astazi 10/10