Sunteți pe pagina 1din 6

+tefan Octavian

IOSIF
C~NTEC SF~NT

TABEL CRONOLOGIC
1875 11/23 octombrie La Bra=ov, ]n familia profesorului +tefan
Iosif =i a Paraschivei, n[scut[ Mih[l\eanu, vede lumina zilei
al cincilea lor copil, +tefan Octavian Iosif.
1881 Viitorul poet este ]nscris la o =coal[ de ... fete. (Din cauz[
c[ era anume aceast[ =coal[ mai aproape de cas[.) Timpul
liber =i-l petrece prin p[durea de la T`mpa, juc`ndu-se de-a
haiducii =i umbl`nd dup[ cuiburi de p[s[ri. Viitorul scriitor ]ndr[ge=te natura pentru toat[ via\a.
1882 +tefan Octavian Iosif asist[ la reprezentarea operetei Crai
nou de Ciprian Porumbescu. Este impresionat puternic,
mai cu seam[ c[, tat[l s[u, fiind directorul =colii de muzic[
din Bra=ov, ]n care lucra autorul operetei, elevul =colii de
fete a putut asista la repeti\ii ]nv[\]nd rolurile =i l[s`ndu-se
cucerit de teatru.
1885 Viitorul scriitor este ]nscris la Gimnaziul mare public
rom`n, a c[rui program[ avea un pronun\at caracter
umanistic. }nsu=irea bun[ a limbilor latin[, francez[ =i
maghiar[ avea s[ priasc[ viitorului traduc[tor.
1888 +t. O. Iosif public[ o poezie despre Mihai Viteazul, ]n
culegerea Pove=ti ardelene=ti, editat[ de Ioan Pop-Reteganul.
1889 Profesorul +tefan Iosif se mut[ cu familia la Sibiu. }n lipsa
unei =coli rom`ne=ti care s[ corespund[ nivelului de instruire atins deja, t`n[rul aspirant la gloria de scriitor
este ]nscris ]n clasa a V-a a liceului maghiar.
1890 +t. O. Iosif compune versuri melancolice, schi\e, ]ncepe o
dram[ istoric[, pe care n-o termin[. Deocamdat[ n-are
inten\ia de a publica.
7

1891 Viitorul poet, ]mpreun[ cu colegii s[i, ]nfiin\eaz[ o societate literar[, la ale c[rei adun[ri sunt citite opere ale
scriitorilor din |ar[, mai cu seam[ ale lui Mihai Eminescu.
Profesorul +tefan Iosif este nevoit s[ p[r[seasc[ Sibiul,
transfer`ndu-se la Turnu-M[gurele.
Fiul s[u este ]nscris la liceul particular Lumina din
Bucure=ti.
1892 +t. O. Iosif public[ ]n Revista =coalei din Craiova o poezie
original[, Izvorul. Realizeaz[ o traducere inspirat[ a baladei Craiul fetelor de Goethe.
Se ]nscrie la liceul Gheorghe Laz[r.
Colaboreaz[ cu versuri =i proz[ la ziarul Adev[rul.
1893 Se ]nscrie ]n clasa a VI-a a liceului Matei Basarab.
Devine colaborator al revistei Via\a, condus[ de A.
Vlahu\[ =i doctorul A. Urechia, ]n care public[ s[pt[m`nal
poezii originale =i traduceri.
1895 +t. O. Iosif ]=i ia bacalaureatul =i se ]nscrie la Facultatea de
Litere =i Filozofie din Bucure=ti, sec\ia de filozofie, dar nu
urmeaz[ cursurile =i nu se prezint[ la examene.
Public[ poezii =i traduceri ]n Via\a =i ]n Gazeta s[teanului.
1896 +t. O. Iosif lucreaz[ copist la Ministerul Domeniilor, apoi
secretar al lui I. L. Caragiale, fiind antrenat ]ntr-o atmosfer[ literar[ deosebit de priitoare unui scriitor ]ncep[tor.
Colaboreaz[ intens la revista Epoca literar[, fiind corector =i public`nd poezii proprii =i numeroase traduceri.
Public[ prima sa carte de traduceri, Apostolul =i alte poezii.
1897 Poetul se afl[ la Ia=i, colaboreaz[ la unul dintre ziarele timpului =i, totodat[, lucreaz[ pentru profesorul H. Tiktin.
Revenit la Bucure=ti, +t. O. Iosif public[ o nou[ culegere
de traduceri (Poezii alese) =i primul s[u volum de poezii
originale, Versuri.
1898 Poetul particip[ la ]nfiin\area revistei Floare-albastr[.
8

1900 Aflat la Paris (pe spezele prietenului s[u Virgil Cioflei), +t.
O. Iosif ]ntre\ine rela\ii str`nse cu scriitori =i plasticieni
rom`ni afla\i acolo. Scrie mult, expediind operele sale revistelor din \ar[ Convorbiri literare, Pagini literare,
Curierul literar etc.
Face cuno=tin\[ cu Dimitrie Anghel, cite=te cronicile vechi
=i folclor rom`nesc; se consacr[ ]n ]ntregime scrisului, pl[smuind poezii originale =i efectu`nd traduceri inspirate din
Heine.
1901 }i apare cartea Patriarhale, p[truns[ de pesimism.
Este redactor la revista S[m[n[torul, av`nd obliga\ia de
a colabora la fiecare num[r. Public[ volumul Roman\e =i
c`ntece, traducere din Heine.
1902 }i apare volumul Poezii, decorat cu medalia Bene Merenti.
Dup[ retragerea lui Vlahu\[ =i Co=buc de la conducerea
S[m[n[torului, Iosif =i Anghel se pomenesc ]n fruntea
acestei publica\ii.
}ncepe colaborarea +t. O. Iosif Dimitrie Anghel.
1903 Se logode=te cu Natalia Negru.
}l invit[ pe Mihail Sadoveanu s[ lucreze la revista S[m[n[torul, t`n[rul prozator moldovean fiind ]nc`ntat de propunere.
1904 St. O. Iosif se c[s[tore=te cu Natalia Negru.
1905 }i apare poemul Din zile mari.
I se na=te fiica Corina, inspiratoarea minunatelor c`ntece
de leag[n ale scriitorului.
1906 +t. O. Iosif tip[re=te volumul de poezii originale Credin\e
=i ]n colaborare cu D. Anghel culegerea de traduceri
din H. Ibsen, Poezii.
Volumul Credin\e prime=te premiul Academiei Rom`ne.
1907 +t. O. Iosif public[ poezia Rug[ciune, prima oper[ inspirat[
de r[scoalele \[r[ne=ti, apoi poemul dramatic Legenda funigeilor, scris de el ]n colaborare cu D. Anghel.
}n S[m[n[torul apare prima poezie semnat[ A. Mirea,
9

1908

1909

1910

1911
1912

1913

pseudonim comun al lui Iosif =i Anghel. Urmeaz[ poemul


lor Scrisoarea deschis[ a unui melc.
R[scoalelor \[r[ne=ti este consacrat poemul 1907, scris de
asemenea de Iosif ]n tandem cu D. Anghel.
Apar volumele lui Iosif =i Anghel Cometa =i Caleidoscopul
lui A. Mirea (1).
+t. O. Iosif =i D. Anghel scriu poemul dramatic Carmen
saeculare, care se reprezint[ la Teatrul Na\ional din
Bucure=ti.
Volumul T[lm[ciri adevere=te din plin virtu\ile de
traduc[tor de poezii ale lui Iosif.
Iosif e printre fondatorii Societ[\ii scriitorilor rom`ni, e
membru ]n comitetul director =i bibliotecar.
}mpreun[ cu Sadoveanu, Anghel =i Ilarie Chendi editeaz[
=i scrie revista Cump[na.
V[d lumina tiparului culegerea antologic[ Poezii (1893
1908) =i Caleidoscopul lui A. Mircea (2).
Se ]nte\esc rela\iile intime dintre D. Anghel =i Natalia
Negru. Drept consecin\[, +t. O. Iosif se desparte de Natalia Negru, lu`nd sf`r=it =i colaborarea devenit[ ]ntre timp
fructuoas[ IosifAnghel.
+t.O.Iosif ia parte la s[rb[torile ASTREI din C`mpia
Libert[\ii de l`ng[ Blaj.
Scriitorul public[ articolul Cum scrie Caragiale. Preg[te=te
pentru tipar volumul C`ntece. De=i bolnav, traduce din
Schiller (Wilhelm Tell), Shakespeare (Visul unei nop\i de
var[, Romeo =i Julietta), Goethe (Faust).
La moartea lui I. L. Caragiale public[ articolul O amintire.
}ntreprinde o c[l[torie la Bra=ov.
21 iunie Sim\indu-se r[u, se interneaz[ la spitalul Col\ea.
22 iunie Se stinge din via\[, fiind ]nmorm`ntat a doua zi la
cimitirul Bellu.

10