P. 1
Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu

|Views: 1,665|Likes:
Published by Loly93

More info:

Published by: Loly93 on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2015

pdf

text

original

Fisa biografica Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie 1885, comuna Târli ua, jude ul Bistri a-N s ud ± d. 1 septembrie 1944, Valea Mare, jude ul Arge ) a fost un romancier, dramaturg i academician român.

Liviu Rebreanu s-a n scut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlièua (din fostul comitat Solnoc D bâca - azi judeìul Bistri ìa-N s ud), fiind primul din cei 14 copii ai înv ì torului Vasile Rebreanu èi ai Ludovic i (n scut Diuganu). În tinere ìe, mama sa (1865/1945) era pasionat de teatru, fiind considerat "prim diletant " pe scena Becleanului de ba ètin . Ambii p rin ìi constituie modelele familiei Herdelea care apare în Ion, R scoala, Gorila, etc. În anul 1889 familia Rebreanu s-a mutat în comuna Maieru, pe valea Someèului. Potrivit afirmaìiei scriitorului: În Maieru am tr it cele mai frumoase èi mai fericite zile ale vieìii mele. Pân ce, când s împlinesc zece ani, a trebuit s merg la N s ud, la liceu. În scrierile sale de sertar, la început în limba maghiar , èi apoi în limba român , multe amintiri din copil rie aduc pe oamenii acestor locuri în prim -plan. De èi localizate în imaginarul Pripas (identificat de cercet tori cu Prislopul în care Rebreanu a locuit mai târziu), unele episoade din Ion au p strat cadrul toponimic èi onomastic al Maierului (Cuibul visurilor, cum mai este intitulat într-una din povestirile publicate de scriitor). A început cursurile è colii primare în 1891. Autorul va rememora aceasta epoca: Cele dintâi pl ceri ale slovei tip rite èi ale ètiinìei de carte tot în Maieru le -am avut, în forma primelor lecturi care m-au pasionat, Poveètile ardelene èti ale lui Ion PopReteganul, vreo cinci volume. A urmat în anul 1895 dou clase la Gimnaziul gr niceresc din N s ud. În 1897 s-a transferat la g coala de b ie ìi din Bistriìa ("Polgári fiu iskola"), unde a urmat înc trei clase. În anul 1898, îndr gostit fiind, liceanul de clasa a IV -a, scrie "întâia èi ultima poezie". Fascinat de o tân r acri ì dintr-o trup ambulant ungureasc (ingenua trupei, de care m-am îndr gostit nebune ète), scrie un vodevil dup modelul celui v zut. Mai târziu, aflat în Budapesta, a cultivat, f r succes, acela èi gen dramatic. În 1900 a început s urmeze gcoala Real Superioar de Honvezi din Sopron (Ödenburg, în nord-vestul Ungariei, lâng grani ìa cu Austria). La sfârèitului anului I, a obìinut calificativul "eminent ". Ca èi la Bistri ìa, a manifestat o înclina ìie deosebit pentru studiul limbilor str ine. La Braèov, a ap rut povestea Armeanul negu ì tor èi fiul s u Gherghel, folclor prelucrat de Vasile Rebreanu (într-o colecìie pentru copii). În 1902, dup abateri de la regulamentul ècolii, a fost retrogradat din func ìia de chestor. La sfârèitul celui de-al doilea an de ècoal real , a primit doar distincìia simpl . În cel de-al treilea an a pierdut èi distincìia simpl , din cauza mediei sc zute

s -a hot rât s se dedice literaturii ( Journal-ul surprinde acest moment). èi înc la acest loc de onoare. în sud-estul Ungariei. în primul an. în limba maghiar . satire cu caracter anticazon (volum nepublicat). Câteva titluri din volum. 1908) al scriitorului maghiar Szini Gyula. ru èi. Budapesta. aici m-am impregnat de toate suferinìele èi visurile lui . pe lâng îndeletni ciri cazone. prin spiritul de observa ìie. conspecte. guvernul budapestan cere autorit ìilor româneèti extr darea gazetarului. anterior.. La începutul anului 1910 era funcìionar la prim ria din V rarea. 1. este întemni ìat la Gyula. A întocmit un proiect sumar al romanului . în prealabil. Într-un Memoriu adresat autorit ìilor române èti în luna mai.la "purtare". pe baza conven ìiei cu Austro-Ungaria. 7. prin energia decep ìiei èi mai cu seam prin originalitatea limbii. a primit distinc ìia de eminent. A revenit în Prislop. e remarcabil prin pitorescul lumii zugr vite. uneori. În februarie Rebreanu a fost arestat èi deìinut la V c reèti. peste ani. italieni. îndeosebi din ciclul Biedermeier kepek (Tablouri Biedermeier) vor fi publicate. data lectu rilor (25 aprilie. germani. Valkó föhadnagy (Locotenentul Valkó ). ale c rei cursuri presupuneau cheltuieli inacceptabile pentru familia lui Rebreanu). 2 iulie). Publicând în Convorbiri critice nuvela Culcuèul.. Li s au ad ugat câteva proiecte de literatur dramatic : Vetélytársak . Aici scrie Golanii èi începe s traduc volumul de povestiri Lelki kalandok (Aventuri spirituale. la 7 august 1910) ± împreun ar fi scris mai multe lucr ri (pe când eram la Pesta). Din 1903 pân în 1906 a urmat Academia militar "Ludoviceum" din Budapesta (deèi s-a simìit atras de medicin . Sub presiunea unor încurc turi b ne èti. în paginile Universului literar (1913) èi în Almanahul Adev rul (1914). care l-au ètiut domn: Aici am luat contact cu ì ranul român. unguri. La Budapesta èi Gyula a scris èi transcris cinci povestiri. Între scriitorii excerpta ìi au fost clasici francezi. ultimul cu personaje inspirate din via ìa "intelighen ìei" n s udene. proiecte dramaturgice. Din nou. Dup o lung deten ìie la închisoarea V c re è ti. scriind în "arest la domiciliu". În 1907 a conspectat numeroase opere din literatura universal . la Bucureèti. specificând. La 1 septembrie 1906 a fost repartizat ca sublocotenent la regimentul al doilea de honvezi regali din Gyula. din ciclul Szamárlétra (Scara m garilor). În închisoarea V c re èti.lucruri care aveau s treac mai târziu în literatura mea . tân rul scriitor a menìionat c adev rata pricin a cererii de extr dare const în activitatea sa publicistic pe care. Aici. totu èi. În luna ianuarie 1910.Örveny (Rivalii Vâltoarea). public m aceast novel . Autorul îi era prieten èi ± dup m rturisiri datând din acele zile (epistola lui Rebreanu c tre Mihail Dragomirescu. spre disperarea p rin ìilor. 2. a desf èurat-o în slujba românilor de peste mun ìi. fiindc pe lâng o adâncime de concep ìie puìin comun . a fost forìat s demisioneze din armat . Gigi (Ghighi). 3. criticul Mihail Dragomirescu a ìinut s o prefaìeze astfel: Deèi nu admitem crudit ìile de termeni pe care autorul e nevoit s le pun în gura eroilor s i. englezi. aici l-am cunoscut mai bine. a terminat nuvela Culcuèul. 8 èi 16 mai. Rebreanu a avut numeroase preocup ri literare: lecturi.

În sumar. Romancierul . pe care îns nu apuc s o citeasc . Mihail S ulescu. Din Prislop i-a trimis o scrisoare lui Mihail Dragomirescu. aparìinând. la "Libr ria naìional ". sub influen ìa lecturilor din Anton Pavlovici Cehov. A dus cu el o nuvel . Cea mai cunoscut nuvel a sa este de bun seam Iìic gtrul Dezertor. Goga èi O. În traducerea lui. Filiba è [Ocrotitorul]. Ofilire. A revenit asupra amintirilor din copil rie. Nicolae Davidescu. Cântec de dragoste [Cântectul iubirii]. de data aceasta sub influen ìa lui Creang . produc ìii literare tip rite în revistele Luceaf rul èi Convorbiri critice: Dintele. Alexandru Stamatiad. romanul R zboi è i pace de Tolstoi. condus de Sebastian Bornemisa. În aceeaèi revist . Gorki. lui Garabet Ibr ileanu. Corneliu Moldovanu. datat în închisoarea din Gyula. Mihai Sorbul. A scris nuvela Mâna (prima variant a nuvelei Ocrotitorul). La 16 august. A început un nou jurnal de lector ( Spicuiri). o povestire. propunându-i. în revista Luceaf rul. apare volumul de nuvele Fr mânt ri. E drept c . Lacrima Glasul inimii. va ap rea ceva mai târziu. A încearcat s traduc dup o versiune german . În luna octombrie a aceluia èi an a primit o scrisoare de la Mihail Dragomirescu: Iart -m c asear am uitat de nuvela dumitale. condus de O. aplecându-se în mod deosebit asupra paginilor de critic èi istorie literar din Viaìa româneasc . La 1 noiembrie 1909 a debutat în presa româneasc : la Sibiu. Vrei s-o public în Convorbiri critice? Debut editorial: la Or ètie. mai ales. R fuial (28 ianuarie 1909) èi Nevasta (16 iunie 1911). din care mai f ceau parte Ion Minulescu. spre publicare. Rebreanu a mai publicat nuvelele Ofilire (15 decembrie 1908). eliberat din închisoare. Ast zi îns am citit-o èi te felicit. Nuvelistul Înainte de a scrie èi de a-èi publica romanele scriitorul è i-a des vârèit talentul de prozator scriind povestiri èi nuvele. Nevasta. ne ètiind calit ìile ei de mai înainte. nuvela sa psihologic cea mai cunoscut . Emil Gârleanu. Ciuleandra. R fuiala. Dimitrie Nanu. revista iara noastr a publicat poemul Moartea èoimanului de M.Zestrea. a ap rut povestirea Codrea (Glasul inimii). Cincinat Pavelescu. scrise la Gyula. În 19 octombrie 1910 a participat pentru prima oar la o èedinì a cenaclului literar condus de Mihail Dragomirescu. e foarte interesant povestea èi cu însemnate calit ìi literare. dup sosirea în Bucure èti: Volbura dragostei Cântecul iubirii. chiar de nu a è fi uitat. n-aè fi vrut s te expun la un nesucces. y 16 octombrie ± Prima datare pe o proz original . Culcuèul. Golanii. Curtea tribunalului de Apel consider c delictul a fost is p èit dup cele èase luni de temni ì . T sl uanu. Proètii.

Postum au fost editate èi alte opere. o biografia roman ìat a lui Horia. care descriau mediul intelectual èi redacìiile unor ziare interbelice de èi s-au bucurat de succes de public au fost veritabile c deri la critic . locotenent în Armata Austriac . P durea spânzura ìilor. fiind condamnat la moarte èi executat pentru o tentativ de a dezerta din armata Austro -ungar èi a trece în tranèeele românilor în timpul Primului R zboi Mond ial. Liviu Rebreanu a readus problematica ì r neasc în centrul aten ìiei lumii literare. reluate. prin romanul setei de p mânt. mai târziu. s -a bucurat èi de onoruri publice èi de recunoa èterea valorii sale. Liviu Rebreanu . Evident scriitorul cuno ètea romanele naturaliste. proze nepublicate. tradus èi în limba francez . recunoscut drept un clasic al literaturii române. scrise la început în maghiar . Un cuplu se reîncarneaz în èapte momente istorice diferite. Dup R scoala . înc din timpul vie ìii. foarte interesant pentru datele inedite pe care cititorii le pot afla din biografia autorului. În Amândoi Rebreanu a încercat s scrie un roman poli ìist. C linescu drept inegale. Subtitlul acestuia era ÄBlestemul p mântului. cuget ri. supranumit de G. El poate fi considerat o capodoper a romanului românesc din toate timpurile. descriind o crim comis de o servitoare cu instincte criminale. în române ète. blestemul iubirii´ èi anunìa principalul conflict din te xt. a fost unul dintre pu ìini autori români care s-a bucurat de succes de libr rie è i a avut o situa ìie stabil din punctul de vedere financiar. Metropole. Etapa romanelor târzii Spre sfârèitul vie ìii prozatorul a scris mai multe romane. Un al treilea roman. inclusiv o carte de c l torii în Fran ìa èi Germania. Ion. bazat pe tema metempsihozei. èi a dat unul dintre dintre primele noastre capodopere ale analizei psihologice. . iar Cr ièorul. poli ìiste sau cu subiecte care ìin de zona paraliteraturii. conspecte din literatura universal : William Shakespeare. Tema fusese schi ìat ini ìial în nuvela Catastrofa. cu maxime. În decembrie 1906 a început redactarea suitei de amintiri din copil rie (portrete din Maieru). A început s scrie un Journal de lector. Postum aceast recunoa ètere avea s se transforme într-un veritabil cult. a însemnat un alt mare e èec literar. a fost inspirat de un incident autobiografic.Romancierul a început s scrie romane realiste. fratele s u. în care ac ìiunea avea loc în decorul unui sat din Transilvania. toate romanele scrise ulterior fiind caracterizate de criticul G. Dup aceast experien ì literar autorul a scris mai apoi romanul R scoala . atât din partea publicului cititor cât èi a criticii literare. cum ar fi Adam èi Eva. C linescu Äroman al gloatei´. i s-au consacrat poate zeci sau sute de studii è i comentarii. Friedrich von Schiller. Rebreanu nu a mai dat nici o capodoper . Oscar Wilde. iar textul e închis într -o povestire cu ram . Alte dou romane. Rebreanu a fost èi autorul unui jurnal intim. lui Liviu Rebreanu . care fusese poreclit de locuitorii mun ìilor Apuseni ÄCr i èorul munìilor´. Gorila èi Jar.

precum è i din Transilvania. ca artist . în Revista politic èi literar a ap rut povestirea Talerii. . a terminat èi povestirea Domnul Ionic . ultima tip rit în Ardeal. proza este o prelucrare a unui text maghiar. înainte ca Rebreanu s se stabileasc în capitala ì rii. În aceea èi toamn . între care unele au anticipat eroi èi episoade din proza matur . În anul 1912 în Almanahul Societ ii Scriitorilor Români pe anul 1912. la 20 mai. urm rind îndeosebi îmbog ìirea vocabularului. limba francez èi limba român . Pentru început Proètii (la un an dup tip rirea în Convorbiri critice). Astfel pe 15 septembrie/ianuarie 1911 împreun cu dramaturgul Mihail Sorbul. sub impulsul unor lecturi sadoveniene. schi neglijat la alc tuirea volumelor. în 1912/1913. A citit multe c r ìi româneèti. Multe subiecte au fost dezvoltate. apare nuvela Filiba è Ocrotitorul. i Armeanul. în Bucure èti. corespundând cu Octavian T sl uanu de la Luceaf rul din Sibiu). Dat rile ating limita 28 aprilie 1909. Armeanca i clubul (1913).Tolstoi. La 1 octombrie la Blaj. A terminat nuvela Ofilire. în cadrul nuvelisticii. din ciclul Szamárlétra. precum Ghighi. precum èi cu însemn ri de cultur general în limbile limba german . pe care o va prelua în volum cu titlul Idil de la ar (f r s fie totuna cu lucrarea amintit mai sus). Victor Hugo. urmat de noi reedit ri. în volumul Cu so ul meu. èi a ad ugat altele inspirate din viaìa ì r neasc : Traiul. în revista Viaìa româneasc . A scris povestirea Codrea (Glasul inimii). Pe data de 11 noiembrie la Or ètie. Îèi continu activitatea literar scriind èi publicând nuvele Astfel în luna septembrie la Iaèi. reluare a unei proze mai vechi. în spectacolul cu piesa Rapsozii de Victor Eftimiu (9 octombrie). A reluat vechi proiecte (piese de teatru). Pân în 1912. èi devine un colaborator de baz al lui Emil Gârleanu.limbi în care citea èi scria curent. ca discret cerere în c s torie). Strófak (Strofe). èlefuirea limbii literare. apar inând prietenului s u Szini Gyula. limba maghiar . la acea dat directorul institu ìiei. Osânda. apare poemul în proz M rturisire (amintit de Fanny Rebreanu. scoate revista Scena dar aceasta rezist doar 10 numere. din creaìia româneasc Anton Pann. lui Mihail Dragomirescu la Convorbiri critice din Bucureèti. A început s scrie un caiet de Schiìe. revista Cosânzeana deschide èirul colabor rilor cu Liviu Rebreanu (majoritatea retip ririi deghizate). Teatru Anul 1911 èi l-a dedicat teatrului. Inedite: Idil de la ar (1912). o versiune anterioar (Mâna) fusese terminat . va avea îndeletniciri diveerse: de la întocmirea repertoriului la reclama publicitar . va debuta pe scena teatrului din localitate. de la traducerea unor piese ( Hoìii de Schiller èi Ofiìerul de Franz Molnar) la preg tirea revistei bilunare Teatrul. Cu aceste pagini se va adresat mai multor reviste literare de peste mun ìi (trimiìând scrisori lui Garabet Ibr ileanu la Viaìa româneasc din Iaèi. la început.O lun mai târziu la teatrul din Craiova soèeète èi gtefana (Fanny) R dulescu (viitoarea so ìie a scriitorului). În luna aprilie a aceluia èi an a fost numit secretar al Teatrului Na ìional din Craiova.

luni de vârf. Clo ca i Cri an. 1914. Volumul reia majoritatea pieselor incluse în Fr mânt ri (1912). folosindu -se de pseudonime. Sumarul: Golanii. în paginile primei serii. Câteva inedite: Santinela (1913). Prima versiune din P durea spânzura ilor În 27 august 1916. Pe 7 decembrie schi eaz un nou proiect: R scoala. aici vor fi retip rite. R fuial . cronici dramatice. Pe 29 ianuarie 1914. vor mai ap rea: Vr jma ii. Lacrima [Glasul inimii]. Marele R zboi. H.Pe 26 august încheie nuvela Hora mor ii.R. Cearta [inedit ]. [[Cântec de dragoste (Cântectul iubirii)|Cântec de dragoste [Cântectul iubirii. Alte proiecte În 1913 în timp ce desf ura o sus inut activitate de cronicar teatral. În anul 1915 scrie povestirea istoric Horia. apare un nume nou printre titlurile de pân acum. Mai mult decât în paginile altor publica ii. Roman. reia Zestrea. În octombrie/noiembrie devine redactor la Scena. Golanii i alte nuvele În anul 1916. Dintele. Armeanul (Idil de la ar ). Devine colaborator permanent al revistei Rampa în lunile noiembrie/decembrie. Pozna [inedit ]. Pe 21/28 septembrie public în Universul literar studiul Revolu ia lui Horia. Pe 25 august cu schi a Taclalele (retip rirea schi ei Vr jma ii). Str nutarea. Rebreanu public Omul mic i oamenii mari (1921). originale i "prelucrate". în editura H. Vor mai trece ani pân când Zestrea uceniciei literare va ap rea cu noul titlu în libr rii. dram în patru acte. Aici Rebreanu va publica. revista Universul literar deschide irul colabor rilor cu Rebreanu. Cer etorul [inedit ]. 13 din "Biblioteca C minului" (Bucure ti. Arh. care anticip romanul Cr i orul. Vr jma ii.. cu tematic semit . II. deschide irul colabor rilor cu Rebreanu. Bibliografie scrierilor înregistreaz astfel de colabor ri în 1913. aprilie ± La Bucure ti apare volumul Golanii (Nuvele i schi e). ms. În sumar: M rturisire [inedit ]. Steinberg) apare voluma ul M rturisire (Nuvele i schi e). Pe 17 septembrie ± Datare pe piesa Jidanul (trei acte). Pe data de 31 iulie la Bucure ti apare cotidianul Ziua sub conducerea lui Ioan Slavici. vor fi "uitate" în paginile publica iei. Pe data de 5 noiembrie termin nuvela Catastrofa. L. La urma urmelor (1922). Majoritatea titlurilor vor fi incluse ulterior în volume. Ocrotitorul. Între 9 mai/24 iulie ± Scrie i transcire comedia Cadrilul.Pe data de 20 aprilie cu schi a Str nutarea. Pro tii [inedit ]. Nevasta. L. cf. Cuceritorul. R zboiul. cu o prefa semnat de Mihail Dragomirescu. în a doua serie a revistei. Calvarul. lucreaz la romanul Zestrea "înaintând dificil în ac iune" (nu s -a p strat nimic din aceast pretins variant ). Steinberg. se angajeaz ca reporter la Adev rul (la sfâr itul r zboiului va fi concediat). 1). 1915. Rebreanu" (nota ie datat pe verso -ul unei file oarecare. În nr. Culcu ul. Întâiul gropar (1926). O scen (ambele în 1914). ad ugând trei inedite. vechi schi e i nuvele. condus de Constantin Banu. . dup intrarea României în cel de -al doilea r zboi balcanic (10 iulie). Talerii [inedit ]. revista Flac ra. Baroneasa i Dumnezeu (toate în 1912). Coniderate de autorul lor submediocre. de regul cu titlul schimbat. Cadrilul. Din luna iulie. Ion. Însemn rile unui sublocotenent . Clo ca i Cri an .

Proiecteaz un volum de nuvele. 1923. un fragment din Calvarul. Romanul poart subtitlul Blestemul p mântului. blestemul iubirii Pe 14 august 1917. Alte proiecte. R fuiala. Talerii. în acela i an: A murit o femeie. f r s izbuteasc s finalizeze romanul. anticipând. ambii îndr gosti i de Natalia Negru. Pe data de 3 mai cu schi a Pozna Rebreanu începe irul colabor rilor în revista Sbur torul. când va fi mare"). începe o prim redactare a romanului P durea spânzura ilor. autorul termin prima versiune a romanului Ion. problematica romanului P durea spânzura ilor. Cântecul iubirii. Soacra Sfântului Petru. (Cele dou imita ii se public pentru prima oar în volum. Din data de 1 august dateaz primul plan detaliat al romanului arpele. Norocul. 1927. În sumar: Bibi. pornind de la drama poe ilor tefan Octavian Iosif i Dimitrie Anghel.Pe data de 27 septembrie la Bucure ti. În vacan a de var c l tore te cu so ia în Transilvania. Soacra Sfântului Petru. Pe data de 23 ianuarie 1918. Idil de la ar : Ofilire. I ic trul. condus de Constantin Stere. vor mai ap rea: Norocul. blestemul iubirii . condus de Eugen Lovinescu. prin atmosfer . Cadrilul Pe 29 decembrie are loc premiera comediei Cadrilul. Pe data de 5 aprilie în magazinul ilustrat lunar Lectura pentru to i apare nuvela Catastrofa. ziarul Lumina. 1930. ranul i coasa (imita ie). apare cotidianul Scena. Cearta. 1939. va fi retip rit în 1921. Barba (imita ie). Divor ul. Calvarul La editura "Universala-Alcalay" apare volumul Calvarul. Academia Român îi acord pentru romanul Ion prestigiosul Premiul N sturel-Herescu. în lunile februarie i martie. iar în 1920. Poveste de copii mici pentru oameni mari [inedit ]. confesiune literaturizat despre propriile avataruri din timpul primului r zboi mondial (sing ura edi ie antum ). Blestemul p mântului. Pe data de 20 februarie 1919. În paginile publica iei vor mai ap rea. în care Rebreanu va publica articole de teatru. 1941. R fuiala Un nou volum de nuvele (edite i inedite): R fuiala. Cântecul lebedei. Rebreanu documentânduse atent în leg tur cu sfâr itul tragic al lui Emil. ± Apare romanul Ion. În noiembrie 1919 începe s transcrie romanul Ion. . public schi a Bibi (manuscrisul este datat 19 august 1915 i poart dedica ia "Pentru Puia. 1925. prozat orul încearc s scrie la P durea spânzura ilor. Pe data 20 noiembrie 1920. Tot aici. în Bucure tiul ocupat de trupele germane. Glasul inimii. prima capodoper din monumentala crea ie rebrenian (în timpul vie ii scriitorului. 1943). nuvele sau schi e Pe data de 18 decembrie începe povestirea Calvarul (pe care o va termina în martie 1919). ap rut la "Universala-Alcalay".) Ion. dezertor i Ghinionul. Reîntors la Bucure ti.

Cer etorul. Hora mor ii Adam i Eva Pe data de 2 iulie 1924 Începe prima versiune a romanului Adam i Eva. edi ia a doua Editura "Cartea româneasc " din Bucure ti tip re te a III -a edi ie din Golanii. tip rit de "Casa coalelor". Hora mor ii. Între 5 iulie/17 noiembrie 1922 va ranscrie romanul P durea spânzura ilor. Pe 12 aprilie 1923. Bibi [inedit ]. are loc premiera piesei Apostolii. Pe 15 noiembrie. 1924. Rebreanu ia parte la premiera comediei Plicul. 1940. Str nutarea. Ciuleandra La sfâr itul anului 1926. În sumar: Pro tii. pl nuie te volumul Ciuleandra. Culcu ul. volumul se deschide cu prezentarea unor date biografice. Pagini alese". public s pt mânalul Mi carea literar (pân în octombrie 1925). Cer etorul. Acela i sumar din 1916.In 14 ianuarie 1925. 1929. 1926. În editura lui H. 1928. Cântecul iubirii. editura "Cultura Na ional ". O nou reeditare: Trei nuvele. Sumar rev zut: Pro tii. Bibi. dezertor. În sumar: Catastrofa. Steinberg din Bucure ti apare a II-a edi ie din Golanii (Nuvele i schi e). Ocrotitorul. Va fi reeditat în 1922. Ocrotitorul. Pe data de 17 martie 1926. I ic trul. scriitorul sfâr e te prima versiune a romanului Adam i Eva iar în luna martie încheie i versiunea pentru tipar. Pozna. I ic trul. Împreun cu Alexandru Dominic. Autorul va public în revista Via a româneasc i mai multe cronici dramatice . Poveste de copii mici pentru oameni mari . Dintele. plecând de la proiectul unei nuvele ( Nebunul). Dintele. Cuceritorul. apare culegerea de povestiri Norocul (Schi e i nuvele). În acela i an va fi ales vicepre edinte al Societ ii Scriitorilor Români . Nuvele i schi e Îm 1921 la editura Via a româneasc apare volumul Catastrofa (Trei nuvele). }n luna mai apare romanul Adam i Eva. Vr jma ii [inedit ]. P durea spânzura ilor Începe prima versiune integral a romanului P durea spânzura ilor (pe care o va termina la 27 iunie 1922). Golanii. Apare P durea spânzura ilor. 1925. În nr.Catastrofa. Cuceritorul.3 din "Biblioteca universal " a editurii Alcalay i Calafeteanu. cu ilustra ii de Fr. Str nutarea. Catastrofa. 1932. Golanii. Soacra Sfântului Petru [prelucrare inedit ]. irato. apare volumul Nuvele i schi e. 1 . dezertor. Cartea va primi "Marele premiu al romanului". Norocul [inedit ]. dezertor [inedit ]. Nevasta. scrie prima versiune a nuvelei sau . În sumar: Norocul. Idil de la ar [inedit ]. Este ales pre edinte al Societ ii Scriitorilor Români. În sumar: I ic trul. În revista Lamura apare nuvela Cump na drept ii. În colec ia "Scriitorii români contemporani. Nevasta. între 2/10 martie 1927. Soacra Sfântului Petru. Catastrofa [inedit ].

Scriitorului i se confer Premiul Na ional pentru proz . unde vor fi scrise majoritatea c r ilor sale de acum încolo. dezertor. apare romanul R scoala. 1940. Demnit i publice În decembrie. 1942). Rebreanu demisioneaz din conducerea Direc ie i Educa iei Poporului. 1941. ranul i coasa [imita ie]. 1928. 1942.miniromanului Ciuleandra. Dumnezeu. în 1929. lâng Pite ti. tip re te. la editura "Universala-Alcalay". România literar (apare pân la 6 ianuarie 1934). Omul mic i oamenii mari. Bibi. R fuiala. Fiara. Cump na drept ii. 1934. Catastrofa. În nr. R scoala Din 12 august/28 septembrie dateaz o variant abandonat din R scoala. volumul se deschide cu o scurt biografie a lui Rebreanu i cu un portret al s u desenat de pictorul Jean Alexandru Steriadi. începe romanul Cr i orul. Cump r o cas i o vie la Valea Mare. con inând însemn ri de c l torie din (Berlin. Fapt divers [Hora mor ii]. Ghinionul. editat de "Casa coalelor". În sumar: Cuibul visurilor. Este numit director al Teatrului Na ional din Bucure ti. În colec ia "Manuscriptum" apare volumul Cântecul lebedei. Paris). 1150 . Catastrofa. Metropole În anul 1931 scrie i editeaz (25 iulie) volumul Metropole. al c rei conduc tor va deveni la începutul anului urm tor. Apare Ciuleandra (reedit ri în 1927. la "Cartea româneasc ". În sumar: Cântectul iubirii. o nuvel inedit : Umbre. O nou reeditare: I ic trul. dezertor (Trei nuvele cu 30 gravuri în lemn de Paul Konrad Honich). public în ziarul Cuvântul. În luna august 1928. la Bucure ti. apare volumul Cântecul iubirii (Nuvele i schi e). La sfâr itul anului 1933. Jar . Pozna. apare romanul Cr i orul (va fi reeditat în 1930. Roma. 1944). func ie pe care o va de ine vreme de un an. În sumar: I ic trul. lucreaz la proiectele de organizare a Direc iei Educa iei Poporului. Cântectul lebedei. Pe 19 noiembrie 1930. cuprinzând facsimilul manuscriselor Cântecul lebedei i Cuibul visurilor. Între 8 mai/11 decembrie scrie versiunea definitiv a romanului R scoala. Tot pe 25 decembrie 1933. Noi proiecte. "parabola" Dumnezeu fiind dup Lev Tolstoi]. În anul urm tor. Vr jma ii. La urma urmelor. A murit o femeie [toate inedite. cvasi-inedit: Cuibul visurilor (Nuvele i schi e). Din 9 iulie/8 august dateaz cea de a doua versiune manuscris . Romanul Cr i orul Un nou volum.1150 bis din colec ia "Biblioteca pentru to i". În 1929 La îns rcinarea primului ministru. În urma unor cumplite dezam giri înregistrate în conducerea treburilor publice. Pe data de 20 februarie 1932.

La 4 aprilie 1944 fiind grav bolnav. scrie versiunea pentru tipar a romanului Jar. Stuttgart. Dintele. În 1936 apare volumul Calea sufletului (trei povestiri). opacitate suspect la pl mânul drept). Dresda. fragmente din romanul Adam i Eva. 1942. Görlitz. 14 din colec ia "Cartea satului" apare culegerea de nuvele Oameni de pe ome . Pe 18 iulie reia lucrul la carte de la început. La 7 iulie. În luna ianuarie 1942. cronici dramatice i o nuvel : Dincolo). 1938. R fuiala. În 1943 apare volumul Amalgam (articole. s-a retras la Valea Mare. 1935 ± În volumul Nuvele inedite. înc din ianuarie.´ la vârsta de 59 de ani. reluat peste ani în Amalgam (1943). 1941. Viena. Pozna. dateaz prima versiune. povestirea Dincolo. a încetat din via Peste câteva luni a fost deshumat i reînhumat la Cimitirul Bellu din Bucure ti. 1944). În nr. Rebreanu public . Leipzig. f r s mai revad vreodat Bucure tiul (un control radiologic a semnalat. conferin e. Gorila Din 1 martie/11 iulie 1937. Hora mor ii. dat fiind vârsta mea. Breslau. ci numai literatur ". emfizemul vechi i bron ita cronic . Cer etorul. În luna iunie. c l torii prilejuite de constituirea societ ii culturale pan-europene. ± Este numit din nou director al Teatrului Na ional.y Între 22 ianuarie /30 aprilie 1934. Aici va sus ine c "nu vrem nici un fel de politic . Rebreanu scria în Jurnal: ÄPerspective pu ine de salvare. la Editura "Adev rul". Nevasta. culegere din crea ia prozatorilor contemporani. Cuibul visurilor. abandonat . Constantin Laura cls a X a F . studii. Amândoi În luna martie 1940. la propunerea lui Mihail Sadoveanu. Accept de asemenea numirea de director al cotidianului Via a (f r o participare esen ial ). chistul din pl mânul drept. În sumar: Dumnezeu. München. ce se va tip ri pân la finele anului la editura Adev rul (reedit ri în 1939. În luna martie c l tore te la Zagreb i Weimar. apare romanul Gorila la editura Universala Alcalay. a romanului Gorila. La începutul anului 1941. Dup multe tergivers ri pe 26 mai 1939 este ales membru al Academiei Române. Pro tii. Apare la editura Socec & co romanul Amândoi. La 1 septembrie 1944 la Valea Mare. ia parte la un turneu de conferin e despre cultura româneasc la Berlin. la Editura Funda iilor Regale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->