Sunteți pe pagina 1din 11

5 948490 720136 10004

editorial
Ce înseamnã
„casã de revistã”?
Acum câteva sãptãmâni am primit un telefon de la un constructor care
ne invita sã fotografiem o casã „spectaculoasã” (exact aša s-a exprimat).
Acesta era foarte mândru de faptul cã reušise sã realizeze în locuinøa
respectivã nište lucruri iešite din comun. Dar când am ajuns la faøa
locului, dezamãgirea a luat locul extazului. Aveam în faøa ochilor o
casã amenajatã în tristul stil al kitschului. Lucrurile extraordinare de
care ne vorbea erau de fapt nište piramide din ipsos lipite pe pereøi ši
câteva scafe grosolane, realizate pe tavanele vopsite în roz. Atât
constructorul, cât ši proprietarii erau convinši cã aveau „o casã de
revistã”, mai ales cã investiserã foarte muløi bani. Atunci am realizat
cã familia respectivã nu era nici pe departe un caz izolat. Sunt foarte
muløi români convinši cã au case extraordinare, doar pentru cã au
inserat în ele elemente constructive sau decorative iešite din tipare. Din
pãcate, atâta timp cât amenajarea unei locuinøe se face dupã principiul
Mihaela Cãlin „vreau sã fie ceva nemaivãzut, ca sã le iau faøa vecinilor”, ši nu se
REDACTOR-ŠEF
mihaela.calin@hiparion.com urmãrešte obøinerea unei unitãøi ši armonii stilistice, românii nu vor
avea o concepøie corectã asupra ceea ce înseamnã bun gust ši rafinament.
De aceea, profit de aceastã întâmplare ši reiterez misiunea DOMUS:
aceea de a vã oferi vouã, cititorilor, locuinøe din care sã vã inspiraøi ši
stiluri în care sã vã regãsiøi. Totodatã, ne propunem sã vã furnizãm
idei noi ši sfaturi utile în cadrul shoppingurilor ši al articolelor.

DOMUS este alãturi de copiii de la Ašezãmântul Sfânta Macrina


Poate pãrea un clišeu atunci când auzi cã sunt atâøia copii în România care au nevoie de ajutor, ši într-adevãr este
un clišeu, însã doar când auzi. În momentul în care intri în contact cu acei copii, îøi vei dori cu adevãrat sã faci ceva
pentru ei. Noi am vizitat Ašezãmântul Sfânta Macrina ši ne-am hotãrât sã-i ajutãm pe cei 25 de copii de aici.
Aša a luat naštere campania socialã prin care grupul Hiparion Magazines ši-a propus ca, în perioada aprilie
2010-martie 2011, sã strângã suma necesarã pentru a oferi 25 de burse a câte 100 de euro lunar pentru fiecare
copil. Ši tu poøi contribui la ajutorarea celor mici prin cumpãrarea revistelor din grupul Hiparion Magazines. Fiecare
publicaøie va dona 40 de bani din fiecare exemplar vândut: 20 de bani din partea grupului nostru editorial ši 20 de
bani din partea fiecãrui cititor. Drept urmare, preøul de copertã va crešte cu 20 de bani.
Bursele vor fi folosite pentru a le oferi celor 25 de copii educaøia necesarã ši pentru a le asigura astfel un viitor mai
bun. Vor fi cumpãrate cãrøi, vor fi organizate cursuri de limba englezã ši multe alte activitãøi cu scop educativ.

Pe lângã decoraøiuni, casei tale i-ar sta bine ši cu câteva electrocasnice


nou-nouøe. Aša cã nu rata concursul de la pagina 113!
Domus te premiazã! Poøi fi chiar tu câštigãtor.

Premii în valoare de 700 euro!


focus
baie

Accente originale
FINISAJE CU
SCLIPIRI METALICE
Dorinøa proprietarului, dar ši a arhitectei Alina Alecu, cea care s-a ocupat de
amenajare, a fost ca fiecare baie din casã sã aibã ceva distinctiv. Aša s-a ajuns
la conturarea personalitãøii bãii matrimoniale cu ajutorul accentelor de inox.
Text: Ana-Maria OANCEA / Foto: Alexandru DAN

A
lina Alecu a recompartimentat ši de recompartimentare, arhitecta s-a ocupat de con-
amenajat interiorul unei case din turarea decorului, pe care l-a gândit astfel încât sã
Focšani, din care face parte ši baia corespundã stilului abordat în dormitor.
din imagini. Pentru a deveni mai Øinând cont de faptul cã spaøiul era destinat unui
funcøionalã, încãperea a necesitat domn, Alina Alecu a optat pentru un look modern ši
modificãri destul de mari, inclusiv repoziøionarea masculin. Mobilierul simplu, liniile drepte ši accentele
obiectelor sanitare. Însã prima lucrare majorã a fost metalice (care se regãsesc la plãcile ceramice ši ra-
restructurarea locuinøei astfel încât dormitorul matri- diatorul decorativ) au contribuit la crearea ambianøei.
monial sã beneficieze de acces direct într-una din Deši discrete, aceste elemente asigurã aerul original
bãile de la etaj. În acest scop, a fost „preluatã” baia al amenajãrii. Cromatica de bazã a plãcilor ceramice
ce-i revenea camerei de oaspeøi. Aceasta a fost mã- ši a textilelor a fost dictatã de decorul dormitorului ma-
ritã ši i s-a creat o ušã de acces dinspre dressingul trimonial, axat pe nuanøe de rošu ši wenge. Astfel, s-a
dormitorului matrimonial. Dupã finalizarea demersurilor pãstrat o linie unitarã la nivelul celor douã încãperi.

88 APrilie 2010
SUMAR aprilie 2010

74

34 24

bref info - pagina 10 26


5 pagini cu subiecte
ši informaøii de
interes pentru
iubitorii home & deco

amenajãri, sfaturi
34 Invitaøie acasã: miracolul renovãrii
40 Invitaøie acasã: Cristina Šoloc ne
90 vorbešte despre locuinøa ei
46 Invitaøie acasã: în Banat se poartã
stilul clasic
52 Invitaøie acasã: confort pentru o
familie ocupatã
sugestii deco 57 ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru
22 Idei de furat: aflã cum poøi sã aduci un living asemãnãtor
câteva schimbãri de efect în living 58 Invitaøie acasã: un apartament
23 Detaliile fac diferenøa: vaze pastelate personalizat de Unican
pentru o atmosferã de primãvarã
24 Idei de furat: culori ši obiecte care
schimbã atmosfera domus pentru pitici
25 Te ajutãm sã alegi: comode pentru living 64 Focus camera copilului: culori vesele,
ši dormitor imprimeuri florale ši multe pãpuši
26 Detaliile fac diferenøa: rame foto pentru 66 Te ajutãm sã alegi: birouri adaptabile
personalizarea decorului pentru copii
28 Transformare de efect: cum sã readuci la 69 Detaliile fac diferenøa: covoarele colorate
viaøã o ramã veche pentru oglindã îi pot stimula celui mic imaginaøia

6 aprIlIe 2010
104

evenim
- la pa ente &
ginile noutãø
46 Aflã ce
32, 7
2, 86, 1
00
i
le mai
domen „calde”
iile am v
enajãril ešti din
or inter
ioare

96 Decor pe bugete: baie de serviciu sub


bucãtãrii à la carte 1.000 de euro
74 Focus bucãtãrie: surprinzãtor, un garaj
97 Decor pe bugete: baie de serviciu sub
81 devenit bucãtãrie
2.000 de euro
78 Ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru o
98 Decor pe bugete: baie de serviciu sub
bucãtãrie asemãnãtoare
3.000 de euro
80 Te ajutãm sã alegi: scaune înalte pentru
bucãtãrii cu insulã
81 Detaliile fac diferenøa: cutii metalice
pentru ceai ši cafea prim-plan: grãdina
82 Idei de furat: sertare practice de la 102 Focus: un refugiu pe malul... iazului
Apirom 104 Idei de furat: cum sã aduci grãdina
85 Chilipirul lunii: chiuvetã ši baterie pentru în interior!
bucãtãrie la doar 399 lei!

rendez-vous
bãi pe alese 106 Alegerea acestei luni: Club Cortina
88 Focus baie: finisaje cu sclipiri metalice din Corbeanca
89 Ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru 110 În jurul lumii: Soare ši distracøie în Rhodos
o baie asemãnãtoare
90 Te ajutãm sã alegi: în baie poøi gãsi
spaøii de depozitare nebãnuite
93 Detaliile fac diferenøa: oglinzi cu rame
de reøinut
109 Cele mai noi informaøii din domenii de
din lemn interes pentru tine
94 Te ajutãm sã alegi: mašini de spãlat
pentru bãi mici

80 plus Nu uita sã accesezi www.casamea.ro!


În secøiunile PRIMA CASÃ, INSPIRAØIE, CASÃ, BRICOLAJ, INTERIOR, GRÃDINÃ, PROIECTE, SHOPPING
gãsešti idei minunate, care abia ašteaptã sã fie puse în aplicare!
idei
de furat
Fresh ši îndrãzneaøã:
O NOUà “GARDEROBÔ
PENTRU LIVING
De câteva zile te încearcã senzaøii noi… ai un tonus cum n-ai mai avut de mult,
te bucuri de fiecare razã de soare ši de cerul albastru, îøi vine sã te plimbi aiurea
pe strãzi, îøi dorešti sã fii cât mai sclipitoare. “Vinovatã” pentru toate acestea
este… primãvara. Text: Lucia LAZÃR / Foto: A37

n aprilie e momentul cel mai potrivit ca

î
ši livingul tãu sã treacã la “garderoba”
de primãvarã. Ce spui de decorul din
imagine? Cu siguranøã îøi place. Te gân-
dešti însã cã e costisitor ši cã, oricum,
nu e momentul sã investešti într-o nouã
amenajare, cu tot ceea ce implicã ea: zugrãvealã,
piese de mobilier, accesorii ši decoraøiuni.
ei bine, nu e cazul sã faci noi achiziøii pentru a obøine
o atmosferã fresh, ci e suficient sã schimbi câte ceva
pe ici, pe colo. De exemplu, o draperie nouã, în
culori intense ši îndrãzneøe, precum verde lime ši
rošu fucsia, ši neapãrat cu motive florale, va face
minuni. iar pentru ca efectul sã fie cu adevãrat sen-
zaøional, confecøioneazã din acelaši material ca al
draperiei câteva feøe pentru pernuøe. Dar ce faci cu
canapeaua, a cãrei culoare nu se mai potrivešte cu
noul decor? Ši în acest caz, avem un rãspuns rezo-
nabil. Nu-øi fie teamã! Nu-øi recomandãm sã o înlo-
cuiešti cu alta nouã, cãci doar trãim aceleaši vremuri
de crizã. Soluøia pe care øi-o propunem este sã
cumperi sau sã confecøionezi o husã specialã pentru
aceasta. atenøie! ideal ar fi ca husa sã fie uni (verde
lime sau rošu fucsia), fãrã motive florale, pentru a nu
încãrca decorul ši a-l transforma într-unul obositor.
iar pentru ca livingul sã fie realmente înfloritor, “con-
dimenteazã-l” cu flori naturale de primãvarã, delicate
ši parfumate: zambile, lalele, liliac.

extra
Vrei sã vezi ši alte decoruri de primãvarã?
Intrã pe www.casamea.ro, la secøiunea Trucuri ši Ponturi!

22 aprilie 2010
detaliile
fac diferenøa

1 2 3

Amintiri:
CHIPURI DRAGI ÎN RAME RETRO
Nu-i aša cã ai momente când îøi dorešti sã trãiešti în alt timp, învãluit de altã atmosferã, dar cu aceleaši
persoane dragi øie? Nu este posibil aša ceva! În schimb, le poøi pãstra fotografiile în rame foto retro.
Selecøie: Elena VÎRLAN / Foto: Antonio CIOAREK

1. ramã foto
45 lei
ART INTERIOR

2. ramã din metal


63 lei
LIDA

3. ramã din metal


199 lei
BELL’AGIO CASA

4. ramã foto din carton imprimat, tematicã


4 5
romanticã, 17 x 15 cm
219 lei
BELL’AGIO CASA

5. ramã audray, din material textil


Preøurile pot suferi modificãri în funcøie de fluctuaøiile cursului valutar.

50,90 lei
SARRA BLU’

6. ramã din bronz


287 lei
SARRA BLU’

7. ramã “Cositoriøã”, din metal


115,50 lei
LIDA

Pentru adresele magazinelor vezi pagina 32. 6 7

26 aprilie 2010
în culori tari:
ACASã LA
CRISTINA šOLOC
Când o casã este confortabilã pentru cei care o locuiesc ši primitoare pentru
cei care o viziteazã, înseamnã cã reprezintã un model de locuinøã idealã.
Noi am gãsit un astfel de exemplu ši ne face plãcere sã vi-l prezentãm.
Text: Elena VÎRLAN / Foto: Antonio CIOAREK

aprilie 2010 41
invitaøie
acasã

40 aprilie 2010
focus
bucãtãrie
Inspiraøie:

Ambianøa veselã a fost creatã cu ajutorul colegilor noštri,


Diana Ionescu ši Mugur Kreiss. Însã adevãratul star al acestei šedinøe
foto a fost Ana, fetiøa Dianei, care s-a comportat ca o profesionistã pe
toatã durata – destul de îndelungatã! – a acestui shooting.

74 aprilie 2010
UN GARAJ DEVENIT luminozitatea datã de alburi ši griuri
este un lucru dovedit. alãturatã unei
explozii de culoare, picuratã dintr-un

BUCÃTÃRIE curcubeu de primãvarã, va avea un


efect spectaculos.
Text: Ana-Maria OANCEA / Foto: Antonio CIOAREK

menajarea unui spaøiu existent nu

a
este întotdeauna ušoarã. atuurile
sunt puøine, iar de constrângeri nu
duci lipsã. De aceea, marea pro-
vocare este sã transformi aceste
neajunsuri în calitãøi, iar apoi sã le
exploatezi la maximum.
aša s-a întâmplat ši în cazul bucãtãriei amenajate
de arhitectul Mugur Kreiss. Spaøiul alocat acesteia
avea o formã atipicã ši dimensiuni care cucereau pe
datã: 3,93 x 5,60 m. alte avantaje: existau deja trei
pereøi în stare perfectã ši un acoperiš. Suficiente
pentru un... garaj, cãci da, iniøial, spaøiul a fost desti-
nat unui garaj! Dar pentru cã accesul la acesta se
fãcea cu oarecare greutate, a fost construit altul.
astfel, vechiul spaøiu a devenit un loc de depozitare
pentru obiecte în mare parte inutile.
“Bucãtãria cea veche era prea micã. În plus, în casã
nu era loc pentru o masã; de câte ori aveam mu-
safiri, trebuia sã mut mobila în living, pentru a face
loc unei mese extensibile, cu 7-10 scaune. incomod,
aglomerat, total nefuncøional! Ca atare, decizia de a
transforma vechea bucãtãrie în dining ši garajul alipit
de ea în bucãtãrie a fost luatã ušor ši cu mare
entuziasm. Unde mai pui cã în noua bucãtãrie urma
sã am mai mult spaøiu pentru depozitare!“
Însã aventura realizãrii bucãtãriei visate se izbea de
constrângerile de care vorbeam mai sus. peretele
pe care fuseserã proiectate fereastra ši uša era cam

aprilie 2010 75

S-ar putea să vă placă și