Sunteți pe pagina 1din 9

CasaMea

anul XIII, nr.10,


octombrie 2010, 6,2 lei
CasaMea

Cumpãrã revista Casa Mea ši ajutã


Ašezãmântul de copii "Sfânta Macrina"!
Construieşte casa visurilor tale!
www.hiparion.com
Anul XIII, N.10, octombrie 2010

2 SUPLIMENTE

Cum alegem GRATUITE:


centrala termicã 32 de pagini
Casă sănătoasă
Tipuri de învelitori 24 de pagini
Preø 6,2 RON

Amenajări
Cum construiešti de bucătării
un gard rustic

Podul casei transformat în mansardă


Publisher Viorica Iorgulescu

Redactor-şef ema brumăreanu


Art Director dora doroftei
Secretar de redacţie Mariana Nicolae
Redactori Anca Ghiorghiu
dan Mazilu
Fotograf dan Alexandru
Corector Geanina bică
Advertising  bogdan Toma
Sales Manager EDITORIAL
e-mail casamea@hiparion.com
Marketing Manager bogdan Mireanu O mansardã
CASA MEA
este o publicaţie
lunară a
nouã

D
acã din diverse motive aţi constatat cã nu e
Director general Adrian Rus
Director vânzare grup Cezar burlan timpul sã construiţi o casã nou-nouţã, vã dãm
Director vânzări  noi o idee: modernizaţi-o pe cea veche! În
Home&Deco Radu Găvruş
acest numãr al revistei vã arãtãm cum un pod
Director editorial diana Ionescu nefolosit se poate transforma într-un nivel în toatã regula,
printr-o renovare de amploare. Sigur, acest lucru implicã
Director producţie Mihai Voivod
eforturi inclusiv financiare, dar şi depãşirea unor probleme
Responsabil tehnice despre care puteţi citi în articolul dedicat. Cu toate
suplimente HRL Alina Petre
acestea, rezultatul mansardãrii unei case este adesea unul
Prelucrare imagine daniel dragomir spectaculos prin caracteristicile aparte ale spaţiului respec-
tiv, iar eforturile pot fi din plin rãsplãtite prin funcţionali-
Abonamente Mariana Gheorghe
Telefon 021-202.81.22 tatea unui spaţiu pânã nu demult pierdut.
Corespondenţă O.P. 33, C.P. 52, bucureşti Şi pentru cã în astfel de cazuri, cel mai adesea trebuie
e-mail casamea@hiparion.com
www.hiparion.com sã înlocuiţi şarpanta şi învelitoarea acoperişului, vã dãm
Adresa Nerva Traian Nr. 3, din nou o mânã de ajutor în alegerea acesteia. Dincolo de
bl. M 101, et. 8, sector 3,
avantajele şi posibilele dezavantaje ale diverselor tipuri de
bucureşti
Telefon 021-20.28.270 învelitori, un lucru extrem de important înainte de a lua o
Fax 021-20.28.269 decizie: ţineţi cont de greutatea acoperişului care trebuie sã
Membru fondator Cătălin berari fie susţinutã de structura de rezistenţã a clãdirii. Altfel, totul
se poate prãbuşi cu consecinţe dintre cele mai dezastruoase.
Tipar Mega Press holdings S.A.
Tel: 021/461.08.08;
Şi pentru cã octombrie e ultima lunã favorabilã lucrãrilor în
jurul casei şi în grãdinã, vã învãţãm sã construiţi un gard
Distribuţie RAuTAkIRjA ROMANIA, rustic cu doar câteva scule simple şi ceva buşteni de brad
TuTuN şI ZIARe,
MIlleNIuM PReSS, sau, într-o a doua variantã, sã înfiinţaţi un gard din plante
hACheTTe dISTRIbuTION cãţãrãtoare care se preteazã acestui lucru. Evident,
CASA MEA este Copyright
marcă înregistrată MedIA GAMMA PublISheRS ca de fiecare datã, tema principalã o constituie cele patru
ISSN 1454-0800 prezentãri de casã dintre care una e cel puţin ineditã.
Reproducerea integrală sau parţială
Revista Casa Mea beneficiază a textelor sau ilustraţiilor din revista
de rezultate de audienţă Casa Mea este posibilă „O casã în copac!!!”, veţi exclama. Ei bine, de ce nu?
conform Studiului Naţional numai cu acordul prealabil scris al
de Audienţă măsurate în perioada MedIA GAMMA PublISheRS
ianuarie 2009 - ianuarie 2010. Ema Brumăreanu
Întreaga responsabilitate
pentru conţinutul materialelor Redactor-Şef
revine autorilor acestora
Sumar

pag.6

pag.52 pag.84 pag.110


CASE DE proprietari sã cumpere 52 Materiale - 92 Exterior -
PRETUTINDENI un teren şi o casã în zonã. Tipuri de învelitori Frumoasă şi comodă
06 Originalitate 22 Vechi vs. nou 58 Renovare - 98 Exterior -
clujeanã O casã cochetã situată Podul nelocuibil Plante cãþãrãtoare
Proprietarii acestei case în mijlocul oraşului, feritã devine mansardã pentru gardul viu
însã de zgomot, fiind încon- 66 Materiale -
au pornit din start cu 106 Construieşte singur -
juratã de ziduri groase. Shopping învelitori
un avantaj faþã de alþii: Cum construieşti
28 Casa din copac şi ferestre de mansardă
unul dintre membrii un gard rustic
Un tânãr din Predeal
familiei este arhitect. 70 Materiale - Shopping 108 Shopping - Pavaje
şi-a îndeplinit dorinþa
16 Lângã centrale şi calorifere 110 Turism -
din copilãrie şi a construit
Transfãgãrãşan 76 Evenimente Costa de Valencia,
o casã în copac.
Dragostea pentru munte, provocatoare
pentru priveliştea SOLUþII îN CONSTRUCţII îN jURUL CASEI pentru orice senior
de neegalat, pentru aerul 42 Materiale - Cum 86 Exterior - 112 Turism -
curat i-a determinat pe alegem centrala termicã? Liniştea din grădină Un oraş cosmopolit

4 octombrie 2010 Casa Mea


case de pretutindeni
vilă în Cluj

Originalitate clujeanã Text: Anca ghiorghiu • Foto: Dan AlexAnDru

Cum ar trebui sã arate casa


de vis? greu de gãsit un
rãspuns la aceastã între-
bare. este nevoie de multã
imaginaţie, de voinţã şi,
mai ales, de un arhitect bun.
Cam acestea ar fi premisele
pentru o casã reuşitã.

6 octombrie 2010 Casa Mea


Fişa tehnicã
Suprafaţa utilã: 327 mp
Suprafaţa terenului: 1.300 mp
Niveluri: 5
Număr de camere: parter
Anul începerii: 2003
Finalizare: 2004

P roprietarii acestei
case au pornit din
start cu un avantaj
faţã de alţii: unul
dintre membrii familiei este arhi-
tect. Mai precis, fratele proprieta -
rului are aceastã profesie. Terenul
pe care a fost ridicatã casa a fost
cumpãrat în 1998 şi avea în jur de
875 metri pãtraţi. Proprietarul s-a
adresat arh. Remus Marusciac sã
îi „deseneze” casa mult doritã.
„Am fãcut mai multe variante de
case, toate cu etaj. Lucrul la acele
variante a durat câteva luni. Este
foarte important sã îţi cunoşti cli-
entul pentru a-i putea oferi vari-
anta care sã i se potriveascã acum,
peste cinci, peste 10, 20 sau 30 de
Date tehnice ani. Nicio propunere de-a mea nu
era pe placul lor. Într-o searã l-am
n Casa este din cãrãmidã şi a fost izolatã cu polistiren expandat de
rugat pe fratele meu sã vinã la
5 cm la pereţi, iar învelitoarea este izolatã cu vatã mineralã de 25 cm.
n Şarpanta este din lemn şi are învelitoare din ţiglã ceramicã. mine, sã îi arãt ceva. În 30 de mi-
n La exterior, casa a fost placatã cu piatrã naturalã nute i-am fãcut o nouã schiţã 3D.
care a fost spartã şi prelucratã manual. I-a plãcut enorm şi a zis cã aceasta
n Este o construcţie lungã, fãrã etaj. La interior, organizarea este casa pe care şi-o doreşte”, ne-a
este simplã şi foarte funcţionalã. Are un living spaţios şi
trei dormitoare. De asemenea, nu lipseşte un birou. povestit arh. Remus Marusciac.
Chiar dacã din punct de vedere al
proiectului casa era foarte reu-
şitã, ridicarea acesteia în plan real
era foarte dificilã deoarece tere-
nul nu era suficient pentru o casã
cu o lungime de 33 de metri. 4

Casa Mea octombrie 2010 7


materiale
cum alegem...

Cum alegem centrala termicã?


S-a dovedit cã un rol important
în starea noastrã generalã îl are
confortul. O locuinţã care nu îţi
oferã confortul necesar, nu poate
fi numitã „acasã”. De aceea,
cu toţii explorãm magazinele
în cãutarea elementelor
care ar putea sã ne facã viaţa
mai confortabilã.

C a urmare,
ne-am gân-
dit sã te a-
jutãm sã ai
parte de confort termic la tine
în locuinţã chiar dacã tem-
peratura de afarã scade cu
mult sub 0˚C. Oferta de cen-
Acest lucru demonstreazã
interesul sporit al utilizato-
rilor pentru centralele cu efi-
cienţã ridicatã şi consum
redus de combustibil gazos.
Atunci când hotãrâţi sã vã
achiziţionaţi o centralã, este
indicat sã fiţi cât mai bine
trale termice existentã pe documentaţi. Achiziţionarea
piaţã este variatã, iar acest unei centrale termice repre-
lucru te poate deruta: cen- zintã un bun de folosinţã în-
trale termice pe gaz standard delungatã, ceea ce presupune
sau în condensare, în varianta sprijinul unor specialişti. Însã
muralã sau de pardosealã, chiar dacã vânzãtorii din ma-
centrale pe combustibil solid gazinele de specialitate vã
sau centrale electrice etc. pot sfãtui, nu vã bazaţi doar
Astfel, apare întrebarea „ce pe informaţiile oferite de ei.
ar trebui sã aleg pentru la Pe lângã puterea şi tipul cen-
mine acasã?”. tralei termice, ar fi bine sã
Ei bine, începând cu anul a- fiţi informaţi despre reţeaua
cesta sunt în trend centra - de servicii existentã pentru
lele termice cu condensare. respectiva centralã termicã.

Bine de štiut!
În alegerea unei soluţii de încãlzire trebuie sã se ţinã cont de:
l configuraţia şi volumul spaţiului de locuit;
l numãrul de bãi şi bucãtãrii;
l numãrul de utilizatori;
l nevoile familiei şi stilul de viaţã al acesteia;
l tehnologiile existente.

42 octombrie 2010 Casa Mea


Alegerea puterii centralei termice
l Pentru o suprafaţã de locuit de pânã la 200 mp
(cu o înãlţime de aproximativ 2,4 m) şi maxim
trei utilizatori de apã caldã menajerã simultan,
aveţi nevoie de o centralã termicã de 24-28 kW.
l Dacã suprafaţa atinge 250 mp, atunci trebuie
sã optaţi pentru o centralã de 31 kW. Totodatã, este im-
portant sã se coreleze puterea centralei cu gradul
de izolare al pereţilor. Pentru o casã izolatã (cu termosis-
tem pe faţada exterioarã, de minim 5 cm) este
recomandat un necesar de 30 W/m3 de aer.
În cazul unei case neizolate, se poate ajunge chiar şi
pânã la un necesar de 60-70 W/m3 de aer.

De asemenea, este foarte spaţioase. Centralele sunt


important raportul calitate- construite în douã variante:
preţ. Specialiştii au stabilit, cu tiraj natural (conectate la
în conformitate cu Directiva un coş de fum) şi cu tiraj forţat
Europeanã 92/42/CEE, cã (aşa-numitele centrale tur­bo).
eficienţa termicã a centra- La ora actualã, cele mai re-
lelor termice a fost clasifi- comandate sunt centralele
catã între 1 şi 4 stele. Astfel, în­ condensare care au un
eficienţa cea mai ridicatã o randament mult mai ridicat.
au centralele cu condensare, randamentul centralelor în
iar cele cu combustie tradi- condensaţie este cu 15-20%
ţionalã au, de regulã, 3 stele. mai ridicat decât cel al cen-
Modelele de 2 stele sunt din tralelor convenţionale.
ce în ce mai rare, iar preţul Centralele pe bazã de com-
centralelor creşte proporţio- bustibil solid (rumeguş sau
nal cu numãrul de stele. lemne) sunt recomandate
celor care au casa în zonele
forestiere sau cabane la
Tipuri de centrale munte. De obicei, cazanele
termice pe bazã de combustibil solid
Principalele tipuri de cazane, sunt fabricate din fontã sau
aşa cum mai sunt denumite tablã de oţel şi au o putere
centralele termice folosite la de pânã la 87 kw. Cele mai
noi, sunt cele care funcţio- noi tipuri de centrale termice
neazã cu gaz, pe lemne sau beneficiazã de un design din
electric. În funcţie de formã ce în ce mai pretenţios, ast-
şi de poziţionare existã cen- fel încât pot fi amplasate
trale murale sau de pardo- chiar şi în spaţii mai reduse.
sealã. La alegerea centralei
pentru locuinţã se ia în cal- Ultimele tehnologii
cul, pe lângã combustibilul în materie de centrale
utilizat, şi suprafaţa locuinţei Cum funcţioneazã centralele
pe care vrem sã o încãlzim. cu condensare? În principiu,
Astfel, distingem centralele în toate centralele termice are
murale cu aplicaţie pe perete loc arderea combustibililor şi
şi centralele de pardosealã sau transmiterea cãldurii rezultate
staţionare. Acestea sunt pre- cãtre apa din sistemul de în-
ferate în cazul caselor mari, cãlzire, prin intermediul unui4

Casa Mea octombrie­2010 43


exterior
grãdini

84 octombrie 2010 Casa Mea


Liniştea din grãdinã
Text: Anca ghiorghiu • Foto: dan AlexAndru

Casa Mea octombrie 2010 85