Sunteți pe pagina 1din 124
TOTUL PENTRU CASA
TOTUL
PENTRU
CASA

TA

Edi]ie special\ de iarn\ 2009-2010

1oo1

CASE

STILURI {I TENDIN}E ~N AMENAJ|RI INTERIOARE DE LUX www.1001case.ro

CASELE

ECO

DEVIN

INTELIGENTE

DE LUX www.1001case.ro CASELE ECO DEVIN INTELIGENTE DAN CONSTANTINESCU APRECIEZ ELEGAN}A UNEI SOLU}II SIMPLE

DAN CONSTANTINESCU APRECIEZ ELEGAN}A UNEI SOLU}II SIMPLE

DAN CONSTANTINESCU APRECIEZ ELEGAN}A UNEI SOLU}II SIMPLE GEORGE COPOS PRODUSELE DE LUX SUNT {I VOR FI

GEORGE COPOS PRODUSELE DE LUX SUNT {I VOR FI C|UTATE

SIMPLE GEORGE COPOS PRODUSELE DE LUX SUNT {I VOR FI C|UTATE GIANINA NEGREANU EU M| CONSIDER

GIANINA NEGREANU EU M| CONSIDER „ACAS|“ ORIUNDE M| SIMT BINE

Designul DE LUX

SE INSTALEAZ| {I ~N CASELE INTELIGENTE

Echipa

de

dezvoltare

[i

implementare

www.esi.com.ro

Echipa de dezvoltare [i implementare www.esi.com.ro Dorin {TEFAN ARHITECT Dan ROMAN CONSTRUCTOR Sergiu OPRESCU FINAN}ATOR

Dorin {TEFAN

ARHITECT

Dan ROMAN

CONSTRUCTOR

www.esi.com.ro Dorin {TEFAN ARHITECT Dan ROMAN CONSTRUCTOR Sergiu OPRESCU FINAN}ATOR Bogdan POPOVICI DEZVOLTATOR
Sergiu OPRESCU FINAN}ATOR
Sergiu OPRESCU
FINAN}ATOR

Bogdan POPOVICI

DEZVOLTATOR

Sergiu OPRESCU FINAN}ATOR Bogdan POPOVICI DEZVOLTATOR R\zvan UNGURELU CONSULTANT TEHNIC George B|LAN PROJECT

R\zvan UNGURELU

CONSULTANT TEHNIC

George B|LAN

PROJECT MANAGER

Iulian MUNTEANU

COORDONATOR PROIECTE SPECIALE

MANAGER Iulian MUNTEANU COORDONATOR PROIECTE SPECIALE Alexandru CIAGLIC COORDONATOR SELEC}II OFERTE PARCUL TUDOR

Alexandru CIAGLIC

COORDONATOR SELEC}II OFERTE

SPECIALE Alexandru CIAGLIC COORDONATOR SELEC}II OFERTE PARCUL TUDOR VLADIMIRESCU Reamenajarea parcului Tudor

PARCUL

TUDOR

VLADIMIRESCU

Reamenajarea parcului Tudor Vladimirescu creeaz\ o zon\ de confort [i urbanism armonioas\ ce completeaz\ terasele elegante [i relaxante ale cl\dirii.

Vladimirescu creeaz\ o zon\ de confort [i urbanism armonioas\ ce completeaz\ terasele elegante [i relaxante ale

EMINESCU

220

www.esi.com.ro

EMINESCU 220 www.esi.com.ro TRANSFORM|M VISUL ~N REALITATE ANTREPRENOR GENERAL PROJECT MANAGER TOTAL CONFORT URBAN CONSULT

TRANSFORM|M

VISUL

~N

REALITATE

ANTREPRENOR GENERAL

PROJECT MANAGER

VISUL ~N REALITATE ANTREPRENOR GENERAL PROJECT MANAGER TOTAL CONFORT URBAN CONSULT DEZVOLTATOR ARHITECT (D)orin

TOTAL CONFORT

URBAN CONSULT

DEZVOLTATOR

PROJECT MANAGER TOTAL CONFORT URBAN CONSULT DEZVOLTATOR ARHITECT (D)orin (S)tefan (B)irou (A)rhitectur\ - DSBA

ARHITECT

(D)orin (S)tefan (B)irou (A)rhitectur\ - DSBA

FINAN}ATOR
FINAN}ATOR

EUROSMART INVESTMENT

Tel.: (+40) 21.310.2877 sau 0740.160.675, e-mail: office@esi.com.ro, Str. Soldat Gheorghe Matac nr. 19, etaj 3, Bucure[ti

4 1001 CASE / IARN| 2009-2010

cuprins

LIVING

10

{emineul, piesa de rezisten]\

12

„Ochiul dragonului“ - design exclusivist

14

Un foc discret

16

Design de ultim\ genera]ie

18

Clasic sau modern

20

Mobilier cu parfum de poveste

22

Birouri de lux pentru idei de valoare

COVER STORY

BUC|T|RIE

44 Buc\t\riile viitorului – user friendly

ACTUAL

50

Murano str\luce[te prin personalitate

88

Preg\tirea casei pentru v‚nzare

90

Cele mai scumpe 10 metropole din lume

94

Design modernist

106

Departe de cas\

DORMITOR

28 Case ecologice 52 Design `n alb [i ro[u - tendin]\ `n 2010 32 Apreciez
28
Case ecologice
52
Design `n alb [i ro[u - tendin]\ `n 2010
32
Apreciez elegan]a unei solu]ii simple la
probleme complicate - Interviu cu Dan
Constantinescu, Director General la Unicredit
Leasing
FINISAJE
34
60
Produsele de lux sunt [i vor fi c\utate
`ntotdeauna - Interviu cu George Copos,
Manager General Ana Holding
Parchetul - placarea ideal\ pentru pardoseal\
64
Tapetul – o abordare modern\ pentru 2010
36
Eu m\ consider „acas\“ oriunde m\ simt bine
- Interviu cu Gianina Negreanu, Director de
Conferin]e, Forum Invest
38
Casa inteligent\, un sistem exclusivist

1oo1CASE

STILURI {I TENDIN}E ~N AMENAJ|RI INTERIOARE DE LUX

Publica]ie a site-ului

www.1001case.ro

TOTUL PENTRU CASA TA
TOTUL
PENTRU
CASA
TA

Publisher:

Marcel {tef

marcel.stef@media10.ro

Redactor [ef:

Alina Constantin

alina.constantin@media10.ro

Art Director:

Ciprian Ciuclea

DTP:

Florin St\nil\, Anca Firescu

Advertising:

Ema Dr\gan

ema.dragan@media10.ro

Trafic:

Cristina-Maria V\duva

cristina.vaduva@media10.ro

Colaboratori:

Cristian Dogaru, Paul Amfim, Lucian Nicolescu

Foto:

shutterstock.com, Edilkamin, Innova, {eminee {tef\nescu, Thomasville, Sarra Blu, Sony, Bang&Olufsen, Rational, www.gingerglasscraft.com, Bonaldo, Tasso, Decorama, Jacuzzi, Hidrotek, Neoset

Bonaldo, Tasso, Decorama, Jacuzzi, Hidrotek, Neoset Director Executiv: Beatrice B\lan beatrice.balan@media10.ro

Director Executiv:

Beatrice B\lan

beatrice.balan@media10.ro

Str. Soldat Gheorghe Matac nr.19, Bucure[ti Telefon: 021 310 84 86 Fax: 021 310 28 80

BAIE SHOPPING 66 Sanctuarul Spa 96 Electronice 72 Extravagan]e 100 Electrocasnice CAMERA

BAIE

SHOPPING

66

Sanctuarul Spa

96

Electronice

72

Extravagan]e

100

Electrocasnice

CAMERA COPILULUI

116

Listare firme

74 Vise colorate [i idei de amenajare

GR|DINA

82

Culori vegetale `n plin\ iarn\

82

Cele mai scumpe 10 metropole din lume

86

Plimbare prin gr\din\

INTERVIU

92 Luxul `nseamn\ calitate [i confort - interviu cu George B\lan, Project Manager EuroSmart Investment

ARHITECTUR|

112

URBION: regenerarea zonei Westgürtel din Viena prin interven]ie urban\

116

Arhitec]ii, despre Bucure[ti

112 URBION: regenerarea zonei Westgürtel din Viena prin inter ven]ie urban\ 116 Arhitec]ii, despre Bucure[ti
112 URBION: regenerarea zonei Westgürtel din Viena prin inter ven]ie urban\ 116 Arhitec]ii, despre Bucure[ti

10 1001 CASE / IARN| 2009-2010

living

{emineul, piesa de rezisten]\

Fl\c\ri lini[titoare

{emineul este de regul\ primul „obiect de mobilier“ într-o cas\ nou\. Din ce în ce mai mul]i designeri îl recomand\ în amenajarea unui living pentru c\ forma lui, c\ldura [i lumina pe care o d\ interiorului sunt speciale. Aceste calit\]i pe care designerii MCZ le-au exploatat din plin face ca [emineul s\ ofere leg\tura dintre o zi de munc\ obositoare [i momentul de relaxare în lini[te.

11

~nc\lzirea cu sisteme moderne a transformat ideea de [emineu `ntr-un moft al timpurilor contemporane, pentru care se pl\te[te destul de mult. Inventat la dimensiuni reduse, acesta a devenit piesa de rezisten]\ a designului modern [i `[i `ndepline[te cu succes rolul decorativ `n orice stil de amenajare.

12

1001 CASE / IARN| 2009-2010

LIVING

„Ochiul dragonului“ – design exclusivist

I V I N G „Ochiul dragonului“ – design exclusivist {emineul a fost mereu asociat cu

{emineul a fost mereu asociat cu o caban\ de la munte sau cu o cas\ interbelic\. Designerii au reu[it s\ `l adapteze perfect interioarelor moder- ne [i acum v\ pute]i bucura de ele chiar dac\ locui]i `n apartamente si- tuate `n aglomera]ii urbane. Cu sigu- ran]\ ve]i fi `ncânta]i s\ crea]i o ima- gine romantic\ `n livingul dumnea- voastr\, care s\ v\ ofere o stare de relaxare [i de visare `n acela[i timp. Lemnul trosne[te [i r\spânde[te un miros pl\cut, iar lumina [i c\ldura focului invit\ la dep\nat amintiri. Amplasarea unui [emineu este foarte important\ [i trebuie bine g‚ndit\ `nc\ din faza de proiect a locuin]ei. {emineul trebuie pozi]ionat astfel `nc‚t s\ fie perceput ca un element de maxim interes `n cadrul amenaj\rii.

Focarul [emineului suspendat

Gyrofocus este un model revolu]ionar atât prin designul s\u, cât [i prin concep]ia sa tehnic\, fiind primul [emineu suspendat din lume [i pivotant 360˚. Un sistem de rulmen]i permite acestuia rotirea `n a[a fel `ncât s\ poat\ fi u[or de orientat `n func]ie de locul `n care prefera]i s\ sta]i. Imaginea de „ochi de dragon“ v\ ofer\ posibilitatea mont\rii lâng\ perete sau `n centrul camerei.

prefera]i s\ sta]i. Imaginea de „ochi de dragon“ v\ ofer\ posibilitatea mont\rii lâng\ perete sau `n

13

Mobilarea [i decorarea spa]iului se face `n func]ie de aceast\ pies\ de rezisten]\ care practic d\ tonul `nc\perii. La mare c\utare sunt [emi- neele exclusiviste, create `n special pentru spa]iile largi [i persoanele cu venituri mari. Designerii au reu[it s\ combine cu succes utilitatea, fiabi- litatea [i estetica unui [emineu, astfel `nc‚t s-a creat echilibrul perfect `ntre stil [i tehnologie. {emineele se `mpart `n mai multe categorii: `n func]ie de combustibil [i `n func]ie de form\. Avem la dispo- zi]ie [eminee pe lemne, pe gaz [i electrice, iar `n privin]a formelor sunt din ce `n ce mai variate, de la mo- dele clasice la cele futuriste, cu linii drepte [i linii curbe.

clasice la cele futuriste, cu linii drepte [i linii curbe. Dominique Imbert, designerul [emineelor Focus, sculpteaz\
clasice la cele futuriste, cu linii drepte [i linii curbe. Dominique Imbert, designerul [emineelor Focus, sculpteaz\

Dominique Imbert, designerul [emineelor Focus, sculpteaz\ o „ruptur\“ diferit\ pentru fiecare [emineu rezultând o oper\ de art\ original\ [i puternic\. Corpul [emineului este realizat dintr-o singur\ bucat\ de 170 kg, fiind con- struit la comand\ pentru adaptarea sa la `n\l]imea camerei (3m). Magnifocus, cum `i este numele, a fost nominalizat pentru premiul de design italian.

14 1001 CASE / IARN| 2009-2010

LIVING

Un foc discret

~n momentul `n care v\ hot\r‚]i s\ cump\ra]i un [emineu, de preferat ar fi s\ consulta]i un specialist `n domeniu. Acesta v\ poate consilia pentru a face o alegere bun\ [i sigur\, at‚t pentru dumneavoastr\ c‚t [i pentru casa `n care [emineul va fi montat. {emineele electrice au calitatea de a imita perfect fl\c\rile reale [i jarul, ast- fel `nc‚t diferen]a dintre un foc cu lemne [i unul electric s\ fie foarte mic\. Este vorba despre un produs care `nglobeaz\ tehnologii moderne, de ul- tim\ genera]ie. F\r\ a limita spa]iul interior, acesta d\ impresia c\ face parte din componen]a mobilierului. Mai mult de at‚t, el poate fi folosit [i pe timpul verii, efectul fl\c\rilor fiind independent de sursa de `nc\lzire. Pute]i alege doar func]ia decorativ\ a [emineului, f\r\ a produce c\ldur\, iar pentru a crea cu adev\r\rat o atmosfer\ specific\, a[eza]i `n preajm\ [i bu[teni de decor.

O atmosfer\ de neegalat

Imagina]i-v\ c\ sta]i `n fa]a focului cu o carte bun\ [i o cup\ de vin, iar c\ldura [i lumina [emineului v\ `mbie la visare [i la vorbe dulci pentru cei dragi.

15

Stil minimalist pentru [emineu

{emineul bine ales v\ `nnobileaz\ locuin]a sau biroul [i contribuie din plin la atmo- sfera familiar\ de acas\. Alege]i un model care s\ se potriveasc\ nu doar cu stilul de amenajare, ci [i cu mobilierul minimalist.

de acas\. Alege]i un model care s\ se potriveasc\ nu doar cu stilul de amenajare, ci

foto: Edilkamin

16 1001 CASE / IARN| 2009-2010

LIVING

Design de ultim\ genera]ie

Unei re[edin]e moderne i se potrive[te foarte bine un [emineu cu forme simple [i elegante, cu finisaje de cea mai bun\ calitate. Pute]i savura spectacolul fl\c\rilor cu doar o ap\sare pe butonul telecomenzii, iar efectul va fi acela[i chiar dac\ `n c\min ard „bu[teni“ din ceramic\. Ace[tia dau impre- sia de fl\c\ri ro[iatice [i aurii, aproape identice cu cele rezul- tate din focul cu lemne. Dac\ vre]i s\ auzi]i cum trosnesc bu[tenii `n foc, nu v\ r\m\ne dec‚t s\ alege]i un [emineu pe lemne, realizat `n varianta modern\. Lemnele folosite pe post de combustibil (stejar, fag, mesteac\n, ulm [i frasin) trebuie s\ fie foarte bine uscate, pentru a oferi mai mult\ c\ldur\ `nc\perii.

foto: Edilkamin

foto: Innova

foto: Innova

foto: Edilkamin foto: Innova foto: Innova Noutatea `n domeniu este [emineul ce func]ioneaz\ cu bioetanol, pe

Noutatea `n domeniu este [emineul ce func]ioneaz\ cu bioetanol, pe principiul unei spirtiere. Un astfel de sistem nu doar c\ este ecologic, dar v\ scute[te de grija ]evilor de ali- mentare sau de co[ul pentru evacuarea fumului, de altfel ele- mente ce necesit\ o `ntre]inere special\. Genul acesta de [emineu `mprumut\ din imaginea designului high-tech, iar formele sale diverse `l fac mult mai interesant. Datorit\ flexi- bilit\]ii `n design, [emineul ecologic poate fi amplasat cu u[urin]\ `n spa]ii diverse, fie c\ este vorba de living, dormitor sau birou. El poate fi montat u[or, iar flac\ra lui poate fi stins\, reglat\ sau aprins\ `n orice moment.

foto: {eminee {tef\nescu

18 1001 CASE / IARN| 2009-2010

LIVING

Clasic sau modern

Evolu]ia designului de interior a f\cut ca o vreme s\ scad\ interesul pentru clasicul [emineu. De[i practic el nu s-a demodat niciodat\, totu[i nu a putut trece p‚n\ acum de bariera stilului clasic sau rustic. Acest lucru a determinat designerii [i arhitec]ii s\ relanseze imaginea [emineului, oferind variante mai spectaculoase, adaptate caselor moderne de ast\zi. S-a f\cut trecerea de la lemn [i c\rbune, la gaz [i electricitate, a fost g‚ndit `n forme noi [i a devenit un element special de design. Dac\ [emineele tradi]ionale erau doar cu focar deschis, ast\zi sunt des `nt‚lnite cele cu focar `nchis, care ofer\ un mediu controlat pentru fl\c\ri. Specia- li[tii spun chiar c\ focarele `nchise asigur\ o flac\r\ puter- nic\, mai pl\cut\ la vedere dec‚t `n cazul celor deschise. Alimentarea cu gaz este o alternativ\ perfect\ dac\ sunte]i o persoan\ comod\, care nu agreeaz\ ideea de a stoca [i transporta lemne. Indiferent c\ este vorba de un apartament de bloc sau o vil\ la marginea ora[ului, [emineul trebuie s\ se `ncadreze bine `n spa]iu, `n sensul c\ sunt importante elementele care compun decorul casei [i stilul de amenajare al acesteia. {i `ntr-un caz [i `n cel\lalt, forma poate fi adaptat\ la dimensi- unile deja existente ale casei.

fi adaptat\ la dimensi- unile deja existente ale casei. Util [i sigur {emineul clasic are c\minul

Util [i sigur

{emineul clasic are c\minul deschis [i permite utilizatorilor s\ profite de mirosul, zgomotul [i c\ldura lemnului care arde. Totu[i designerii recomand\ mai des [emineul `nchis pentru c\ ofer\ mai mult\ siguran]\.

[i c\ldura lemnului care arde. Totu[i designerii recomand\ mai des [emineul `nchis pentru c\ ofer\ mai

20 1001 CASE / IARN| 2009-2010

LIVING

Mobilier cu parfum de poveste

Un arhitect sau designer bun cunosc\tor al stilurilor cla- sice poate `mbina elementele definitorii ale acestora, adapt‚ndu-le at‚t la materialele disponibile ast\zi, dar [i la modific\rile ap\rute `n stilul de via]\. Foarte mul]i produc\tori de mobilier clasic, de epoc\ scot `n eviden]\ formele bogate [i lemnul masiv. Ei `ncearc\ s\ conving\ c\ adev\ratul lux se ob]ine cu piese ce ]in mai mult de art\ dec‚t de industria mobilierului. Mobilierul ce poart\ amprenta timpului [i afi[ea- z\ imaginea palatelor regale sau ale cur]ilor aristocrate, piese unice sau reproduceri dup\ modele renumite pot face din- tr-un interior banal, o lume pe care prietenii dumneavoastr\ s\ o descopere cu pl\cere. De asemenea, pasiunea pentru antichit\]i, picturi [i c\r]i vechi de peste 30 de ani o pute]i pune `n valoare doar `ntr-un spa]iu amenajat dup\ criterii cla- sice. De multe ori se face confuzia c\ stilurile clasice dau in-

Cu aer fran]uzesc

Camera de zi Thomasville din colec]ia Rivage inspirat\ din mobilierul clasic francez este realizat\ din lemn masiv [i aplica]ii de furnir cret de mappa dispus decorativ prin intarsiere. Feroneria este realizat\ din alam\ patinat\ ce spore[te atmosfera specific fran]uzeasc\.

terioarelor un aer vechi [i dep\[it de mult de vremurile `n care tr\im. Ei bine designerii sunt de alt\ p\rere [i dovada st\ `n colec]iile scumpe de mobilier stil pe care produc\torii le prezint\ ca pe mari crea]ii care dau tendin]a anilor 2009-2010. Ei p\streaz\ aspectul [i elegan]a mobilierului vechi dar adaptat cerin]elor actuale. Barocul este stilul cu care practic `ncepe istoria stilurilor de mobilier, o cauz\ `n acest aspect fiind probabil faptul c\ din epocile precedente au r\mas pu]ine informa]ii [i detalii. Ne propunem s\ vorbim [i noi despre epoca `n care mo- bilierul a dep\[it grani]a de simple obiecte func]ionale [i a primit mai mult\ valoare decorativ\, prin arta [i m\iestria pe care le prezint\ `n prelucrarea lemnului. Stilul baroc vine de la italienescul Barocco, adic\ alambicat. Mobilierul care s-a bu- curat de mare apreciere la curtea regelui-soare Ludovic XIV

21

foto: Thomasville

Decorarea unei case `n stil clasic `nseamn\ o investi]ie important\, pentru c\ fiecare pies\ de mobilier original\ vine cu o istorie a ei [i cu finisaje speciale specifice epocii pe care o reprezint\. Dac\ v\ propune]i s\ ave]i o locuin]\ `n stil baroc sau rococo, ]ineti cont de faptul c\ utilitatea, confortul [i `mbinarea `ntr-un mod pl\cut a detaliilor este foarte important\.

`ntr-un mod pl\cut a detaliilor este foarte important\. Colec]ia Hills of Tuscany Thomasville Al\turat\

Colec]ia Hills of Tuscany Thomasville

Al\turat\ [emineului din piatr\, canapeaua `n form\ de scoic\ `ncadreaz\ m\su]a cu plac\ de marmur\ `n stil vene]ian. Placa decorat\ printr-o tehnic\ veche de inser]ie de piatr\ `n piatr\ ne aminte[te de strugurii de Trebbiano.

de piatr\ `n piatr\ ne aminte[te de strugurii de Trebbiano. se producea din nuc sau din

se producea din nuc sau din lemn de import colorat, mai ales negru. Erau corpuri de mobilier masive, cu forme simple, dar bogat ornamentate cu gravuri, `ncrust\ri cu argint, aur sau sidef. ~n acea[i epoc\ au `nceput s\ apar\ comodele cu sertare, cel mai vestit produc\tor de mobil\ `n stil baroc fiind Andre Charles Boule. Se vorbe[te chiar de un stil deosebit Boule, care prezenta un mobilier din lemn negru, decorat cu aplica]ii din bronz, carapace de ]estoas\ [i aur. Barocul a dezvoltat [i c‚teva substiluri `n decurs de aproape o sut\ de ani: barocul timpuriu – stilul lui Ludovic XIII (1610-1643); barocul dezvoltat – stilul lui Ludovic XIV (1643-1715) [i stilul

regen]ilor – o etap\ de trecere de la stilul lui Ludovic XIV la cel al lui Ludovic XV. ~n prima parte a secolului XVII, barocul a influen]at mai cur‚nd suprafe]ele dec‚t formele. Mai t‚rziu s-a trecut la folosirea cariatidelor pentru mobilierul de dimensiuni mai mari

[i sculptarea picioarelor pieselor `n form\ de suluri sau de

spirale, destul de diferite fa]\ de modelele renascentiste. Spre sf‚r[itul secolului XVII partea frontal\ a dulapurilor [i scri- nurilor a `nceput s\ fie decorat\ cu forme curbe `n relief, re- flect‚nd noua arhitectur\ baroc\. Scaunele au `nceput [i ele s\ fie bogat sculptate, cu sp\tare mari [i `nalte, `mpodobite cu diverse sculpturi sau tapi]ate cu diverse materiale textile. ~n concluzie, mobilierul poate fi nu doar un produs pur func]ional, ci poate fi considerat o form\ de art\ decorativ\, apel‚nd la un design artistic inspirat din clasicism. ~n acest caz valoarea pieselor de mobilier dep\[e[te cu mult valoarea obi[nuit\ a mobilierului func]ional, mai ales c‚nd `n decorul de ansamblu descoperim o combina]ie cu obiecte decorative

[i artistice, precum picturi, gravuri [i sculpturi.

22

1001 CASE / IARN| 2009-2010

LIVING

Birouri de lux pentru idei de valoare

Spa]iul de birou nu mai este v\zut de mult ca un simplu loc de desf\[urare a unor `nt‚lniri business. Acesta a devenit un mediu `n care creativitatea se `mbin\ cu eficien]a, fiecare detaliu av‚nd un rol bine stabilit. ~n fond, un birou confortabil `nseamn\ din start performan]e mai bune, de aceea designerii recomand\ alegerea unor piese de mobilier de bun\ calitate [i un stil de amenajare potrivit personalit\]ii dumneavoastr\.

Studiile de specialitate au demonstrat c\ ideal ar fi ca mediul de lucru s\ nu fie prea auster [i prea departe de minimul confort pe care `l ofer\ propria cas\. Personalizarea spa]iului, culorile calde [i folosirea materialelor naturale influ- en]eaz\ foarte mult starea de spirit. O adaptare a mediului personal la spa]iul de lucru poate fi mai eficient\ dec‚t con- str‚ngerea `n anumite reguli de amenajare. Designerii au luat `n calcul toate aceste aspecte [i au `ncercat s\ le aplice `n designul biroului, form‚nd totodat\ un echilibru perfect `ntre estetic\, func]ionalitate [i ergonomie.

23

Un birou clasic va fi `ntotdeauna elegant [i impun\tor. Dac\ apela]i la stilul clasic pentru amenajarea biroului dumneavoastr\ `ncerca]i s\ folosi]i culori neutre, materiale naturale [i finisaje textile de bun\ calitate, chiar preten]ioase. Alege]i o combina]ie de crem- maro, bej-negru, pe care s\ o accesoriza]i cu lampadare, veioze, obiecte de art\ [i tablourile pictorilor prefera]i. Se spune c\ prima impresie este [i cea mai important\! ~n cazul designului pentru birou aceast\ expresie este chiar adev\rat\. Biroul managerial este unul dintre spa]iile cele mai importante dintr-o companie. El reprezint\ at‚t imaginea dumneavoastr\ c‚t [i imaginea com- paniei pe care o conduce]i. ~n acest caz aspectul biroului este foarte important, pentru c\ trebuie s\ ofere siguran]\ [i `ncredere poten]ialilor clien]i. Amenajarea lui trebuie g‚ndit\ [i proiectat\ `n func]ie de domeniul de activitate [i chiar pia]a ]int\ stabilit\ de companie. Fiecare detaliu trebuie ales cu mult\ aten]ie. Gusturile [i nevoile tuturor clien]ilor devin tot mai sofisticate [i preten]ioase, iar speciali[tii `n amenajarea birourilor v\ pot oferi idei [i sfaturi perfect adaptate stilului [i profilului dumneavoastr\.

Un clasic elegant

Birou Fredericksburg realizat din lemn masiv finisat cu furnir de mahon, anticat cu detalii arhitecturale de tip pila[trii. (Thomasville)

Birou modular cu inser]ii de piele, bibliotec\ modular\ dotat\ cu sc\ri]\, fotolii `mbr\cate `n piele de bovin\ (Exotique)

24 1001 CASE / IARN| 2009-2010

~n domeniul amenaj\rilor pentru birou, tendin]ele se modific\ la un interval de aproximativ 5 ani. Stilul clasic nu se demodeaz\ niciodat\, totu[i designerii `l re`mprosp\teaz\ combin‚nd elemente din epoci diferite. Aproape c\ au disp\rut grani]ele dintre varia]iile de stil Baroc, Rococo, Art Nouveau sau Art Deco. Lemnulul masiv (de preferat ar]ar, pin, fag, stejar, brad) inspir\ confort [i c\ldur\ [i este cel mai potrivit material pentru o amenajare clasic\. Expresia de „English salon“ se potrive[te cel mai bine: scaune masive din

LIVING

piele, asortate cu decorul [i diversele nuan]e de maro ale mobilierul din lemn masiv, perdele [i draperii asortate cu t‚mpl\ria geamurilor. Dac\ facem o compara]ie cu stilul modern, preferarea unui mobilier clasic `nseamn\ [i o ame- najare mai `nc\rcat\, dar [i un pre] mai mare. Stilul `n sine nu permite dec‚t asocierea cu tablourile pictate pe p‚nz\ sau lemn [i alte obiecte de decor specifice. Acest stil este sobru [i somptuos, potrivindu-se `n general companiilor care v‚nd produse de lux.

~mbr\cat `n piele Un birou cu aer exotic, nu doar c\ ar personaliza spa]iul de
~mbr\cat `n piele
Un birou cu aer exotic, nu doar c\ ar personaliza
spa]iul de lucru, ba chiar l-ar face unic prin abordare.
Exotique ne propune o variant\ de 6.900 lei, birou
acoperit cu piele natural\.

CEL MAI SCUMP BIROU DIN LUME

acoperit cu piele natural\. CEL MAI SCUMP BIROU DIN LUME Un birou creat de Parnian Furniture

Un birou creat de Parnian Furniture Design & Manufacturing of Scottsdale poate fi catalogat ca cel mai luxos obiect de mo- bilier pentru birou. El este conceput din [ase esen]e de lemn exotic, inclusiv abanos [i ulm carpatin, dar [i sticl\ tratat\ de cea mai bun\ calitate. La fel de calitativ este [i pre]ul pentru c\ poate fi achizi]ionat doar cu o sum\ cu 6 zerouri. Dac\ v\ dori]i s\-l admira]i `n toat\ splendoarea lui, trebuie s\ [ti]i c\ el se re- alizeaz\ numai la comand\, dup\ dimensiunile spa]iului pe care urmeaz\ s\-l decoreze. Parnian este designerul „Power Desks“ pentru CEO [i celebrit\]ile din lumea `ntreag\ de mai bine de 30 de ani. Dac\ cel mai scump birou din lume este estimat la 200 de mii de dolari, cel mai banal birou produs sub marca Parnian porne[te de la suma de 6 mii USD. Nu `ncape `ndoial\ c\ asemenea birouri sunt particularizate p‚n\ `n cel mai mic detaliu, reflect‚nd toate capricile clien]ilor sofistica]i [i preten]io[i.

foto: Sarra Blu

Camer\ de lucru Fredericksburg

Un birou realizat din lemn masiv finisat cu furnir de mahon [i scaun Kensington pe structur\ de lemn masiv, [ezut [i sp\tar din piele natural\. Un ansamblu Thomasville de mare elegan]\.

27

foto: Thomasville

Un lux de mii de euro

Birou cu patru sertare de 3.121 Euro (sus) [i Birou Sarra Blu din lemn masiv - 5.228 Euro (jos)

Scaun de birou Churchill

Ce poate fi mai confortabil decât un scaun din lemn masiv cu [ezut [i sp\tar din piele natural\ `ntr-un finisaj de albastru indigo.

28 1001 CASE / IARN| 2009-2010

CASELE

ECO

DEVIN

INTELIGENTE

de Lucian Nicolescu

Un material de construc]ie ecologic trebuie s\ `ndepli- neasc\ o serie de condi]ii, de la ob]inerea prin metode cu un consum redus de energie, p‚n\ la o bun\ izolare termic\, o protec]ie a s\n\t\]ii umane, o exploatare ra]ional\ astfel `nc‚t s\ nu fie un pericol pentru mediu [i s\ nu devin\ un de[eu greu de prelucrat, neregenerabil, ori f\r\ caracteristici biodegradabile. Lemnul este considerat ecologic din majori- tatea punctelor de vedere, mai pu]in folosirea lui `n exces, respectiv dispari]ia p\durilor, a devenit una dintre problemele lumii moderne. Av‚nd lemnul ca reper, putem evalua mai bine plusurile [i minusurile celorlalte materiale uzuale sau Ñde ni[\î, cu men]iunea c\ niciun material de construc]ie modern nu este de evitat. Au fost g\site metode de com- binare prin care casa `n ansamblu devine ecologic\ datorit\ consumului redus de energie `n exploatare. Astfel, c\r\mida

este un material natural, ob]inut din lut ars, dar cu un consum relativ mare de energie. Mai trebuie specificat c\ are nevoie de supliment pe partea de izolare termic\ (polistiren sau vat\ mineral\) pentru a constitui o cas\ ecologic\. Betonul are caracteristici ecologice [i mai slabe, dar noile sisteme din cofraje de polistiren `l fac dezirabil. Betoanele celulare (BCA-ul este cel mai utilizat), de[i mai bun izolator, se ob]ine de asemenea cu un consum mare de energie. Mai sunt folosite `n unele ]\ri blocurile din zgur\ cu lian]i, considerate ecologice pentru c\ folosesc de aseme- nea ca materie prim\ de[eurile rezultate din industria met- alurgic\. Cam acestea sunt materialele uzuale, oarecum tra- di]ionale. S-a renun]at `n timp la unele „bombe ecologice“ precum azbestul, folosit la acoperi[uri, d\un\tor pentru uti- lizatori. Bine`n]eles c\ avem [i materiale moderne,

29

Noul trend „eco“ a c‚[tigat teren `n ultimii ani at‚t `n materie de amenaj\ri interioare, materiale de construc]ii c‚t [i la capitolul energie alternativ\. Casele ecologice sunt la mod\ nu doar pentru un trai de via]\ mai s\n\tos, ci [i pentru originalitatea cu care sunt investite prin combinarea materialelor naturale existente.

investite prin combinarea materialelor naturale existente. performan]e ale cercet\rii [i tehnologiei, din gama
investite prin combinarea materialelor naturale existente. performan]e ale cercet\rii [i tehnologiei, din gama

performan]e ale cercet\rii [i tehnologiei, din gama panourilor sandwich sau compozite, deseori pe structuri metalice, dar ceva din firea omului le orienteaz\ doar c\tre construc]iile de birouri [i industriale, fiind mai pu]in preferate `n cazul caselor reziden]iale.

Interioarele ecologice

Podelele din plut\ prezint\ numeroase avantaje. ~n primul r‚nd sunt ecologice, durabile, u[or de `ntre]inut [i nu `n ulti- mul r‚nd asigur\ o bun\ izolare fonic\ [i termic\. Pluta este aproape la fel de pl\cut\ la atingere ca orice mochet\, datorit\ structurii sale, alc\tuit\ din milioane de pungu]e minuscule, pline cu aer. Un alt avantaj ar fi acela c\ este rezistent\ la foc [i con]ine o cear\ natural\ numit\ suberina, care alung\ bacteriile, mucegaiul, acarienii [i chiar insectele,

30

1001 CASE / IARN| 2009-2010

3 0 1001 CASE / IARN| 2009-2010 fiind materialul perfect pentru cei care sufer\ de alergii.

fiind materialul perfect pentru cei care sufer\ de alergii. Sin- gurul dezavantaj ar fi acela c\ se zgârie u[or, dar ave]i posi- bilitatea s\ o trata]i cu substan]e speciale. Lemnul de ar]ar este de asemenea un material care poate

fi utilizat ca o alternativ\ ecologic\ pentru amenaj\rile de inte- rior. {i bambusul este `n trend datorit\ durabilit\]ii sale, a ele- gan]ei [i rafinamentului pe care le ofer\ interiorului `n care este folosit. La capitolul corpuri de iluminat cele mai `n vog\

[i economice din punct de vedere al consumului de energie

sunt ledurile. Datorit\ principiului de func]ionare diferit, care nu implic\ `nc\lzirea unui filament fabricat dintr-un conductor

electric, ledurile consum\ o cantitate mult mai mic\ de curent electric. De[i sunt ceva mai scumpe dec‚t becurile, ledurile

`[i recupereaz\ costurile `n timp, av‚nd o durat\ foarte lung\

de via]\.

Resurse [i sisteme constructive

Multe ]\ri preocupate de ecologie impoziteaz\ drastic consumul acestor surse de energie, inclusiv de gaze natu- rale. ~n schimb, privesc aprobator c\tre centralele pe lemn sau pele]i din rumegu[ [i cu admira]ie c\tre pompele de c\ldur\ sau panourile solare care folosesc pur [i simplu c\ldura p\m‚ntului [i a soarelui. Nu mai vorbim de utilizarea

31

31 izvoarelor geotermale. O statistic\ arat\ c\ `n ]\rile nordice mai mult de jum\tate din casele

izvoarelor geotermale.

O statistic\ arat\ c\ `n ]\rile nordice mai mult de jum\tate

din casele nou construite au „`n fi[a postului“ pompe de c\ldur\. Sunt semne c\ producerea pe scar\ larg\ a acesto- ra va avea ca rezultat ieftinirea lor, ceea ce le va face mai acesibile [i mai performante, inclusiv pentru locuin]e individ-

uale [i nu doar pentru ansambluri reziden]iale. Acela[i lucru este valabil [i pentru panourile solare, dar se pare c\ la noi nu este doar o problem\ de pre], ci [i una de mentalitate. Mai sunt importante [i solu]iile constructive: o `nc\lzire prin par- doseal\ `n loc de una cu radiatoare, sau vitraje bine am- plasate, bine g‚ndite. Este destul de p\guboas\ ideea c\ o fereastr\ mare este neecologic\, deoarece sistemele de t‚mpl\rie, oric‚t ar fi de performante, cauzeaz\ pierderi de c\ldur\. Trebuie aleas\ solu]ia personalizat\, prin care fiecare cas\ are nevoie de ferestre acolo unde are nevoie de lumin\, o parte c‚t mai `ndelungat\ a zilei.

~n fond, este important spiritul ecologic. Dac\ vom regla

temperatura ambientului cu un grad mai pu]in, dac\ vom in- vesti `n sistemele de ventila]ie cu recuperare de c\ldur\ `n loc s\ ]inem ferestrele deschise, dac\ vom cump\ra materiale de calitate, toate acestea `nseamn\ at‚t eficien]\ economic\, c‚t [i spirit ecologic.

Tendin]e ecologice

Tendin]ele arat\ c\, pentru a ne `mbun\t\]i condi]iile de trai ar trebui s\ utiliz\m materiale c‚t mai naturale. ~n acela[i timp, important este s\ respect\m mediul `ncon- jur\tor [i s\ nu igor\m posibilit\]ile pe care ni le ofer\ natu- ra `n mod gratuit (energie solar\, eolian\ [i geotermal\).

Dan Constantinescu - Managing Director la UniCredit Leasing
Dan Constantinescu - Managing Director la UniCredit Leasing

33

Interviuri de Alina Constantin

APRECIEZ ELEGAN}A UNEI SOLU}II SIMPLE LA PROBLEME COMPLICATE

Care sunt avantajele finan]\rii unui leasing imobiliar?

~n primul rând flexibilitate `n identificarea structurii optime

de finan]are conform necesit\]ilor clientului. ~n al doilea rând

oferim o gam\ larg\ de servicii conexe ata[ate proiectului `ncepând de la evaluare pân\ la monitorizarea lucr\rilor de construc]ie.

Care sunt principalele criterii de evaluare `n cazul solicit\rii unui leasing imobiliar? Principalele criterii `n selectarea [i evaluarea solicit\rilor de leasing imobiliar sunt bunul imobil (care se traduce prin evaluare, analiz\ tehnic\ etc.) [i analiza ecomico-financiar\ a companiei client, respectiv viabilitatea afacerii [i posibilitatea de a achita ratele pe perioada de leasing.

Ce `i ofer\ solicitantului asigurarea pe care trebuie s\ o `ncheie odat\ cu contractul de leasing? Acoperirea riscurilor `n eventuale cazuri de daun\ ale bunului imobil; dat fiind portofoliul extins al companiilor de leasing [i rela]iile de parteneriat ale acestora cu asigur\torii, condi]iile de asigurare oferite (riscuri asigurate vs. prima de asigurare) sunt mai bune decât cele negociate la nivel indi- vidual de c\tre client.

Cum vede]i ie[irea din criz\ sau m\car diminuarea efectelor ei la nivel local?

~n anul 2010 efectele crizei se vor face sim]ite `n conti-

nuare. Sigur c\ prin compara]ie cu 2009 nu o s\ mai vedem o deteriorare a[a de puternic\ a situa]iei economice. Acestea fi- ind spuse f\r\ un efort la nivel de ]ar\ nu vom avea alt\ solu]ie decât s\ a[tept\m cre[terea cererii economiilor vestice.

Cum crede]i c\ va evolua pia]a `n 2010? Sunt [i lucruri bune de a[teptat pentru anul viitor? Pia]a de leasing `[i va men]ine priorit\]ile de anul acesta respectiv: ajustarea la condi]iile economice dinamice, con- trolul costurilor [i nu `n ultimul rând apropierea [i grija fa]\ de portofoliul existent. Lucrurile bune depind `n mare m\sur\ [i de evolu]ia mediului economic local.

Ce birouri v-au pl\cut dintre cele pe care le-a]i v\zut, din ]ar\ sau din str\in\tate?

O cl\dire care cu siguran]\ mi-a r\mas `ntip\rit\ `n minte

este cl\direa de birouri proiectat\ de arhitectul britanic Foster `n Londra, a c\rui form\ a determinat chiar porecla acesteia:

„The Gherkin“. ~n România cea mai interesant\ [i avansat\ tehnologic cl\dire este cea de pe Vasile Lasc\r 31, cl\dire de altfel finan]at\ de noi.

~n opinia dumneavoastr\, ce stil de amenajare are succes `n cazul biroului unui manager general? Amenajarea biroului unui manager depinde foarte mult de natura companiei, stilul unei b\nci de private invenstment va diferi foarte mult de cel al unei companii din fast moving con- sumer goods. Pe de alt\ parte cred c\ personalitatea aces- tuia `[i va pune amprenta pe imaginea biroului a[a cum se `ntâmpl\ [i `n cazul companiei pe care o conduce.

Designul are o influen]\ asupra interiorului unui birou? ~n ce fel? Cum ar trebui s\ arate un birou de lux? Cred c\ trebuie f\cut\ o distinc]ie `ntre lux (care pre- supune elegan]\ [i calitate) [i opulen]\, care este forma cea mai des `ntâlnit\ a interpret\rii acestui cuvânt `n zilele noastre. Din p\cate de multe ori cantitatea `nlocuie[te calitatea [i opulen]a `nlocuie[te elegan]a. Fiind de o forma]ie tehnic\, apreciez mai degrab\ ele- gan]a unei solu]ii simple la o problem\ complicat\, reflex mo[tenit din matematic\ [i din fizic\.

Este calitatea un atribut al afacerilor de succes? Din punctul meu de vedere calitatea este un atribut f\r\ de care o afacere de succes [i de durat\ nu poate exista. {i aceasta `ncepe cu calitatea oamenilor [i se termin\ cu cali- tatea produsului sau serviciului livrat.

Cum a]i descrie `n câteva cuvinte biroul dvs.? Biroul meu este unul dintre cele mai deschise pe care le-am v\zut. El reflect\ atât gândirea noastr\ de deschidere c\tre colegi, cât [i cultura [i transparen]a organiza]iei noas- tre. Pe de alte parte, a[a cum spuneam, este [i o reflec]ie a mea, respectiv un loc practic, luminos [i dinamic.

Care sunt obiectele de care nu v-a]i desp\r]i la birou? Pozele familiei, veiozele care `nc\lzesc lumina rece a neoanelor [i `n mod inevitabil computerul. Dar cel mai greu mi-ar fi s\ m\ despart de colegii cu care colaborez.

George Copos - Pre[edinte / Ac]ionar majoritar Ana Holding

George Copos - Pre[edinte / Ac]ionar majoritar Ana Holding

35

PRODUSELE DE LUX SUNT {I VOR FI C|UTATE ÎNTOTDEAUNA

Cum a]i defini dumneavoastr\ luxul? Pentru mine, luxul `nseamn\ simplitate [i confort. Lu- crurile cu adev\rat mari sunt `ntotdeauna simple [i durabile, iar aceast\ afirma]ie este valabil\ [i `n cazul produselor [i ar- ticolelor de lux: cu c‚t sunt mai simple [i mai confortabile, cu at‚t sunt mai pre]uite. Iar de aici decurge at‚t calitatea lor, c‚t [i pre]ul, care nu este `ntotdeauna unul accesibil. Dar cine dore[te satisfac]ie va fi dispus s\ pl\teasc\ un pre] ce- va mai mare pentru plusul de mul]umire pe care ]i-l ofer\ un produs confortabil. ~ntr-adev\r, `n condi]iile `n care via]a co- tidian\ ne supune `n prezent unor provoc\ri extrem de di- verse [i unui stres adeseori insuportabil, op]iunea pentru un produs care s\ nu-]i poat\ oferi deplin\ satisfac]ie `n uti- lizarea lui este o investi]ie cu adev\rat d\un\toare, deoarece, `n loc s\ diminueze stresul, `l accentueaz\.

Designul are o influen]\ asupra interiorului unui birou? ~n ce fel? Designul are o influen]\ la fel de mare ca [i obiectele pro- priu-zise. Dac\ ambientul biroului `n care `]i petreci o mare parte a zilei te agreseaz\ `n loc s\-]i confere comoditate, igien\ biologic\ [i spiritual\, lini[te, climat civilizat de lucru, acest fapt este la fel de contraproductiv ca [i cum obiectele din birou n-ar func]iona, ca [i cum telefonul n-ar merge atunci c‚nd ai neap\rat\ nevoie de el, ca [i cum calculatorul s-ar stri- ca exact c‚nd ajungi `n punctul esen]ial al unui proiect [.a.m.d.

Cum ar trebui s\ arate un office de lux? ~n primul r‚nd, ar trebui s\-]i ofere condi]ii de lucru c‚t mai bune, s\ ai `ntotdeauna la `ndem‚n\ lucrurile de care ai nevoie, iar acestea s\ poat\ fi utilizate cu u[urin]\ [i cu rapiditate. Biroul nu trebuie s\ fie pur [i simplu o sum\ de obiecte cu diferite func]ionalit\]i, ci s\ fie un tot sinergic, armonios, care s\ ofere un plus de func]ionalitate tocmai datorit\ acestei sinergii [i armoniei create `ntre componentele sale. Totodat\, el trebuie s\ „vorbeasc\“ at‚t despre personali- tatea celui care `l utilizeaz\, c‚t [i despre for]a [i perspectivele companiei/brandului. ~n fine, un birou de lux trebuie s\ fie „viu“, nu asemenea unui fluture de mare frumuse]e, dar care st\ prins cu un ac `n insectar. ~n acest context, vreau s\ sub- liniez c\ nu numai biroul managerului general ar trebui s\ `ndeplineasc\ aceste standarde, ci, pe c‚t se poate, toate birourile companiei. {i birourile celorlal]i angaja]i ai holdingului nostru r\spund cerin]elor pe care le-am men]ionat mai sus.

~n opinia dumneavoastr\, ce stil de amenajare are succes `n cazul biroului unui manager general? ~n afar\ de func]ionalit\]ile propriu-zise pe care trebuie s\ le asigure, un birou de manager general ar trebui s\ fie `n perfect\ armonie cu personalitatea celui care `l ocup\: de exemplu, un

manager care `[i construie[te rela]iile pe baza unor interac]iuni informale [i, prin aceast\ modalitate de management, `[i atinge obiectivele fixate, nu va putea lucra eficient `ntr-un birou amena- jat `ntr-un stil excesiv de oficial, fiindc\, `n acest caz, biroul nu-l „ajut\“, ci dimpotriv\, `l face s\ se simt\ timorat.

Produsele de lux mai sunt c\utate `n contextul crizei finan- ciare? Cum a]i explica acest lucru? Produsele de lux sunt [i vor fi c\utate `ntotdeauna, indife- rent dac\ e prosperitate economic\ sau criz\, deoarece ele confer\ un plus de confort, deopotriv\ fizic [i psihic, care nu e deloc neglijabil pentru performan]ele [i pentru eficien]a utiliza- torului lor. P‚n\ la urm\, dac\ punem `n balan]\ costurile [i beneficiile produselor de lux, vom constata c\ ele ne ofer\ `ntotdeauna un adaos de satisfac]ie. De fapt, acesta cred c\ este motivul principal pentru care ele sunt considerate „de lux“, satisfac]ia sporit\ [i comoditatea pe care ]i le ofer\.

Cum a influen]at criza financiar\ produc]ia [i v‚nzarea pro- duselor pentru amenajarea casei? Orice criz\ poate fi privit\ din cel pu]in dou\ perspective. Cea mai comun\ perspectiv\ vizeaz\ manifest\rile negative, aspectele catastrofice ale crizei. ~ns\ criza, inclusiv cea cu care ne confrunt\m acum, nu are doar evolu]ii distructive, ci poate constitui [i o oportunitate: de exemplu, multe produse sunt mai ieftine, for]a de munc\ este [i ea mai ieftin\. Acest fenomen se produce [i `n Rom‚nia `n prezent, de aceea, pentru cei care pot investi `n aceast\ perioad\, criza e o bun\ ocazie de a realiza investi]ii cu costuri reduse. Este ceea ce facem [i noi: am demarat un program de moderni- zare a hotelurilor pe care le de]inem `n Bucure[ti, la mare [i la munte. Unele dintre aceste investi]ii vor fi finalizate `n pe- rioada imediat urm\toare, altele vor continua [i `n 2010.

Domeniul imobiliar s-a structurat pe categorii de clien]i. Se constat\ acela[i fenomen [i `n cazul amenaj\rilor de interior? Categoric. Am `nt‚lnit aceast\ situa]ie de mai multe ori, dar, `n ultima vreme, m-am confruntat cu ea atunci c‚nd am finalizat ultima noastr\ investi]ie imobiliar\ unde oferim spre v‚nzare sau `nchiriere locuin]e cu finisaje deosebite. ~ntr-ade- v\r, interioarele sunt echipate cu materiale, mobilier [i acce- sorii de cea mai bun\ calitate, eficiente, func]ionale [i cu o estetic\ de excep]ie. Este ceea ce cer clien]ii care caut\ ast- fel de locuin]e, spre deosebire de clien]ii care accept\ stan- dardele comune de echipare a unui apartament.

Cum a]i descrie `n c‚teva cuvinte biroul dvs.? Cald, primitor, eficient, func]ional. Integreaz\ foarte armo- nios func]iunile „tehnice“ pe care ar trebui s\ le ofere un birou cu pasiunea mea pentru pictur\.

Gianina Negreanu, Director de Conferin]e, Forum Invest

Gianina Negreanu, Director de Conferin]e, Forum Invest

foto: Thomasville

EU M| CONSIDER „ACAS|“ ORIUNDE M| SIMT BINE

A organizat peste 150 de conferin]e interna]ionale, peste tot `n lume, de la Washington la Beijing, de la Abu Dhabi la Moscova [i `n alte 20 de capitale ale lumii. Este absolvent\ de cibernetic\, lucreaz\ de 12 ani cu Forum Invest [i se consider\ acas\ oriunde se simte bine.

cu Forum Invest [i se consider\ acas\ oriunde se simte bine. Ce `nseamn\ pentru dumneavoastr\ acas\?

Ce `nseamn\ pentru dumneavoastr\ acas\? Poate pentru c\ am c\l\torit mult `nc\ din copil\rie, poate c\, pur [i simplu, instinctual nu vreau s\ definesc stilul „acas\“ ca s\ nu m\ simt inconfortabil in celelalte locuri pe unde merg, eu m\ consider „acas\“ oriunde m\ simt bine. Nu sunt legat\ de obiecte, sunt legat\ de oameni. Pot s\-mi creez cu u[urin]\ casa mea oriunde a[ merge. {i f\r\ a purta cu mine mici tablouri cu cei dragi pe care s\ le pun pe noptier\, ceasul de[tept\tor cu cuc din casa bunicilor, perna ergonomic\ „memory foam“, broasca feng shui, papucii, halatul, cana, linguri]a. ~mi place s\ vizitez castele, s\ m\ imaginez prin]es\, s\ m\ pierd prin [iruri nesfârsite de camere `n]esate de mobile grele [i brocarturi me[tesugit ]esute cu fir de aur [i argint, dar apreciez virtu]ile aerului condi]ionat, ale sistemului dolby surround, mobila pu]in\, perdelele u[oare, florile proasp\t t\iate [i tablourile care–]i las\ liber\ imagina]ia.

t\iate [i tablourile care–]i las\ liber\ imagina]ia. Ce p\rere ave]i despre casele eco? V-am spus, cred

Ce p\rere ave]i despre casele eco? V-am spus, cred c\ nu sunt un client dificil `n privin]a ma- terialelor din care este construit\ casa. Dac\ are spa]ii gene- roase, ferestre mari, dac\ este o cas\ r\coroas\ vara [i c\l- duroas\ iarna, dac\ respir\ [i are via]\, atunci faptul c\ este din lemn sau c\r\mid\, din sticl\ sau cob conteaz\ mai pu]in. Ceea ce `ntr-adev\r conteaz\ este spiritul ei, iar pe acesta nu-l poate imprima decât cel care locuie[te `n ea, din- colo de talentul arhitectului, de corectitudinea constructoru- lui, de persuasiunea designerului.

{i totu[i cum ar trebui s\ fie casa `n care v\ dori]i s\ sta]i? Dac\ totu[i ar fi s\ definesc `n ce fel de cas\ a[ vrea s\ stau, aceea ar fi o cas\ plin\ de oameni dragi mie.

foto: Sony

38 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Casa inteligent\, un sistem exclusivist

„Sistemul automat de monitorizare a locuin]ei este pornit. Bine a]i venit acas\. Asculta]i Vivaldi, `n cas\ sunt 22 de grade Celsius [i a fost aprins\ lumina `n baie [i `n buc\t\rie. ~n c‚teva minute va `ncepe serialul dumneavoastr\ preferat, au fost `nregistrate pe video [tirile de la ora 19. Ave]i dou\ apeluri telefonice, iar `n frigider nu mai sunt fructe.“

O astfel de primire c‚nd ajunge]i acas\ pare ceva de- sprins din filmele SF. De[i greu de crezut un sistem care con- troleaz\ absolut orice `n casa dumneavoastr\ este o realitate

[i a ajuns cunoscut sub numele de ìcas\ inteligent\î. O sim-

pl\ ap\sare pe butonul telefonului mobil ar putea pune `n func]iune un adev\rat centru de comand\, care s\ controleze lumina, c\ldura, mediul ambient sau aparatele electrocasnice

[i electronice, `nainte ca dumneavoastr\ s\ ajunge]i acas\.

Pute]i seta luminile din gr\din\ s\ porneasc\ sau s\ se opreasc\ la o anumit\ or\, jaluzele s\ se regleze automat atunci c‚nd soarele apune sau cafetiera s\ v\ p\streze cafeaua mereu la aceea[i temperatur\. Aceasta este casa vi- itorului, un sistem complex, cu o structur\ special\ ce poate controla absolut totul prin voce, telecomand\ sau computer.

39

Ce poate face o cas\ inteligent\?

Punctul forte al unei case inteligente este sistemul de siguran]\, care asigur\ o monitorizare video, precum [i acti- varea senzorilor de detec]ie, ace[tia fiind seta]i s\ `nregis- treze chiar [i o pisic\, dac\ aceasta sare gardul. Cu doar un calculator conectat la internet v\ pute]i supraveghea casa c‚t timp v\ afla]i la birou, pute]i verifica de la distan]\ statusul alarmei `mpotriva ho]ilor sau dac\ centrala termic\ este fixat\ la temperatura potrivit\. Un singur panou de comand\ face ca locuin]a inteligent\ s\ fie la dispozi]ia proprietarului, fie c\ e acas\ sau nu. Ca s\ nu v\ deranjeze, sistemul poate fi programat s\ aspire `n locul dumneavoastr\ [i chiar s\ v\ aeriseasc\ `nc\perile.

C‚nd v\ trezi]i diminea]a v\ poate spune inclusiv cu ce s\ v\ `mbr\ca]i `n func]ie de `nt‚lnirile programate `n agend\, ce haine a]i purtat la ultimele `nt‚lniri cu acelea[i persoane, cum va fi vremea `n urm\toarele ore [i ce haine mai ave]i la dis- pozi]ie, restul fiind la sp\lat. ~n plus v\ poate verifica frigiderul [i s\ v\ comande prin internet lista de cump\r\turi. De asemenea, dac\ ferestrele sunt l\sate deschise, sen- zorii pot comanda oprirea `nc\lzirii `n camera respectiv\ [i aceea[i senzori v\ avertizeaz\ `n momentul `n care p\r\si]i locuin]a, c\ a]i uitat de ele, av‚nd op]iunea de a le `nchide din telecomand\. ~ntr-o cas\ inteligent\ mai pute]i crea ilumi- natul potrivit unei cine romantice, a unei petreceri sau pur [i simplu pentru a citi o carte.

Smart sistem

Diferen]a dintre cas\ [i acas\ const\ `n trei st\ri generale: confort, siguran]\ [i lini[te. Un sistem de control flexibil [i discret v\ poate oferi toate acestea cu o simpl\ ap\sare pe un buton.

foto: Bang&Olufsen

40 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Confort [i siguran]\ de mii de euro

Oamenii sunt `n prim\ faz\ intimida]i de tehnologie dar asta nu-i opre[te s\ investeasc\ `n tot ce apare nou pe pia]\. Nevoile fire[ti de confort, securitate, flexibilitate, siguran]\ [i gestionare economic\ atrag cump\r\torii ca un magnet. O cas\ dotat\ cu un sistem inteligent poate oferi mai multe avantaje dec‚t una conven]ional\, economisirea banilor fiind [i ea o prioritate. De exemplu, o cas\ inteligent\ poate con- trola sistemul de `nc\lzire din interior, `n func]ie de starea vremii, de prezen]\ dumneavoastr\ `n cas\ [i de ceea ce face]i `ntr-un anumit moment (lucra]i, v\ relaxa]i sau dormi]i). Astfel consumul se va reduce doar la necesarul zilnic. Este confortabil s\ [ti]i c\ un „creier“ v\ monitorizeaz\ [i v\ men]ine `n cas\ o temperatur\ agreabil\, v\ porne[te automat televizorul c‚nd intra]i `n living, v\ porne[te combina muzical\ la o anumit\ or\ sau v\ irig\ plantele din gr\dina

Ce poate controla o cas\ inteligent\?

~ncepând cu muzica din orice `nc\pere, f\r\ a fi nevoie s\ folosi]i mai multe echipamente audio, sistemul video, luminile [i climatizarea, dar nu `n ultimul rând aparatele electrocasnice, sunt controlate de acest sistem.

doar atunci c‚nd umiditatea din sol a sc\zut. Fiecare detaliu `n parte `nseamn\ `ns\ un sistem mai complex. Trebuie spus c\ aceste sisteme nu au fost concepute pentru spa]iile mici, utilizarea lor `n clasicele apartamente fiind aproape imposi- bil\. Prin urmare pre]ul are [i el un cuv‚nt de spus. Un sistem inteligent poate costa de la c‚teva mii de euro p‚n\ la un milion, `n func]ie de complexitatea proiectului. Cert este c\ pre]ul pleac\ de la 5-6 mii de euro [i cre[te propor]ional cu cerin]ele proprietarului [i suprafa]a locuin]ei. Pe masur\ ce automatizarea locuintei devine mai avansat\, designerii [i speciali[tii din domeniul tehnologiei anticipeaz\ alte nevoi ale oamenilor, invent‚nd aparatur\ `n consecin]\. Suntem fasci- na]i de tehnologie [i atra[i de avantajele ei, dar cei mai mul]i dintre noi depindem de „inteligen]a“ celor care ne furnizeaz\, la pre]uri exorbitante, energie electric\ [i termic\. Situa]ia r\m‚ne deci, sub un altfel de „control“.

44 1001 CASE / IARN| 2009-2010

buc\t\rie

BUC|T|RIILE VIITORULUI – USER FRIENDLY

45

Timpul este din ce `n ce mai pre]ios, ceea ce duce la o permanent\ c\utare de produse electrocasnice menite s\ ne fac\ via]a mai u[oar\ [i s\ ne asigure confortul de zi cu zi. Designerii [i produc\torii de electrocasnice au `n]eles aceast\ tendin]\ [i concep continuu aparatur\ de `nalt\ tehnologie [i mobilier potrivit pentru `ncorporarea ei, surprinz‚nd de fiecare dat\ prin ingeniozitate.

FINISAJE {I TEHNOLOGIE ~N TANDEM

Alege]i mai `ntâi tehnologia pe care vre]i s\ o `ngloba]i `n cadrul buc\t\riei, apoi creiona]i ansamblurile de mobilier [i pozi]iona]i-le `n func]ie de spa]iul existent!

foto: Rational

46 1001 CASE / IARN| 2009-2010

BUC|T|RIE

Forme geometrice

~ncepând cu muzica din orice `nc\pere, f\r\ a fi nevoie s\ folosi]i mai multe echipamente audio, sistemul video, luminile [i climatizarea, dar nu `n ultimul rând aparatele electrocasnice, sunt controlate de acest sistem.

Wenge `n tendin]e

Culoarea lemnului wenge variaz\ de la un negru luminos pân\ la culoarea ciocolatei, de la maro-g\lbui pân\ la maro purpuriu cu venatur\ roz-maronie. ~ntr-o buc\t\rie modern\ cea mai bun\ combina]ie este alb cu wenge.

pân\ la maro purpuriu cu venatur\ roz-maronie. ~ntr-o buc\t\rie modern\ cea mai bun\ combina]ie este alb

47

foto: Rational

Chiar dac\ pe pia]a local\ nu se poate vorbi `nc\ de o nevoie clar conturat\ pentru produsele premium, se [tie c\ rom‚nii care dispun de resurse financiare mari au un apetit foarte dezvoltat pentru lux. A[a se face c\ [i `n Rom‚nia, categoria produselor de lux sunt la mare c\utare, iar la capi- tolul buc\t\rii chiar exist\ o multitudine de variante care `nglobeaz\ design ultramodern [i tehnologie de ultim\ gene- ra]ie. Func]iile „Smart“ fac din aceste buc\t\rii adev\rate bi- juterii ale c\ror finisaje nu doar c\ sunt de cea mai bun\ cali- tate, ci au [i un efect estetic deosebit. Produsele electrocas- nice din categoria premium au fost concepute special pentru femeile aflate mereu `n criz\ de timp, care pun pe primul plan cariera, fiind `n acela[i timp accesibile [i b\rba]ilor datorit\ u[urin]ei de operare. Pe m\sur\ ce utilizarea internetului devine din ce `n ce mai obi[nuit\, consumatorii se a[teapt\ s\ aib\ acces la aceast\ re]ea de comunicare, din locuri din ce `n ce mai neconven- ]ionale. Buc\t\ria nu mai este un spa]iu destinat exclusiv g\tit- ului sau pentru servit masa, acest spa]iu a c\p\tat mai mult\ valoare pentru via]a de zi cu zi. Pornind de la premisele c\ `n fiecare moment al vie]ii avem nevoie de un maximum de con- fort s-a inventat special pentru buc\t\rie frigiderul cu un ecran de 15 inch [i un computer integrat cu acces la internet. Este un produs cu func]ie dubl\, de r\cire a alimentelor, dar [i de sporire a capacit\]ii organizatorice a familiei, fiind dotat cu un calendar, e-mail, telefon, radio [i mp3 player.

[i de sporire a capacit\]ii organizatorice a familiei, fiind dotat cu un calendar, e-mail, telefon, radio

48

1001 CASE / IARN| 2009-2010

BUC|T|RIE

Minimalist [i geometric

Buc\t\ria poart\ o amprent\ cald\ ce se datoreaz\ finisajelor alese. Mobilierul cap\t\ valoare prin esen]ele de lemn [i formele geometrice utilizate, iar accesoriile completeaz\ designul minimalist.

49

49 Spa]ii moderne high-tech ~ntr-o buc\t\rie high-tech ve]i avea mereu impresia c\ v\ afla]i `n decorul

Spa]ii moderne high-tech

~ntr-o buc\t\rie high-tech ve]i avea mereu impresia c\ v\ afla]i `n decorul filmelor SF pentru c\ finisajele de baz\ din sticl\ [i metal sunt combinate `ntr-o viziune a viitorului.

Mai poate avea ca op]iune [i speakere, un microfon [i o mini camer\ video, o listare electronic\ a cump\r\turilor [i in- forma]ii periodice despre condi]iile de trafic sau vremea pro- babil\. ~ntr-o asemenea buc\t\rie este o pl\cere s\ v\ pe- trece]i timpul, aproape c\ devine cel mai apreciat spa]iu al casei. Este un loc special, amenajat cu mult stil, `n care copiii `[i fac temele `n timp ce p\rin]ii citesc ziarul, un loc `n care membrii familiei urm\resc emisiunile preferate de televiziune sau `[i `ntre]in invita]ii. Designul a fost ridicat la rang de art\, ajung‚nd s\ re- flecte spiritul inovator al lumii contemporane, o renun]are la mobilierul greoi [i preferin]a pentru obiecte tot mai compacte, cu forme fluide [i adesea viu colorate. Buc\t\ria, ca purt\tor de aparatur\ sofisticat\, adaptat\ `n permanen]\ noilor con- di]ii de trai [i nevoilor lumii moderne, constituie gazda exce- lent\ pentru stilul high-tech. Este unul dintre pu]inele spa]ii `n care acest stil poate fi dezvoltat cu expresivitate, liber, dar [i cu aten]ie la detalii. Ro[ul este o culoare pasional\ care atrage, exprim‚nd `n subcon[tient senza]ii variate de bucurie, dinamism, optimism. Raportat la stil, ro[ul [tie s\ se folo- seasc\ de high-tech pentru a se pune `n valoare, dar pune [i un accent pe formal, pe abstractizare, pentru a ob]ine `n final o imagine futurist\. ~n general culorile tari sunt utilizate `n amenaj\rile moderne, dar [i albul este de asemenea o alegere perfect\ pentru stilul high-tech.

50

1001 CASE / IARN| 2009-2010

ACTUAL

Murano str\luce[te prin personalitate

Insula Murano a fost considerat\ `nc\ din antichitate raiul sticlei [i al me[te[ugarilor care au `nnobilat cu art\ toate obiectele care le-au creat. Pentru a ajunge me[ter sticlar erau necesari 15 ani din via]a unui om, ani investi]i `n perfec]iune [i unicitate. Fiecare obiect `n parte are un farmec anume prin paleta cromatic\ bogat\, dar mai ales prin faptul c\ sunt pre- lucrate manual. Murano a fost un port comercial `nc\ din secolul VII, iar p‚n\ `n secolul X devenise un centru de comer] extrem de prosper, cu moned\ proprie, poli]ie [i comercian]i aristocra]i.

Insula Murano este cunoscut\ din timpul Imperiului Roman [i de-a lungul vremii a avut o istorie proprie. De aici practic `ncepe adev\rata istorie a sticlei cunoscut\ `n toat\ lumea. Mae[trii sticlari din Bizan] s-au mutat `n Vene]ia c‚nd Constan- tinopolul a fost cucerit in 1204. ~n anul 1291, to]i sticlarii din Vene]ia au fost nevoi]i s\ se mute pe Insula Murano din cauza pericolului de foc, multe dintre cl\dirile vene]iene fiind din lemn. Aici [i-a des\v‚r[it Murano m\iestria `n modelarea sti- clei, de]in‚nd secretul [i un monopol al acestei arte multe se- cole de-a lungul timpului. ~n Vene]ia, prelucrarea sticlei era un

51

51 domeniu `n care to]i me[terii urm\reau s\ exceleze, munca lor devenind o adev\rat\ art\. Ace[tia

domeniu `n care to]i me[terii urm\reau s\ exceleze, munca lor devenind o adev\rat\ art\. Ace[tia au devenit cet\]enii cei mai de seam\ ai insulei, primind drepturi speciale cum ar fi imuni- tatea `n fa]a procurorilor vene]ieni, `ns\ odat\ cu aceste privi- legii cine se `ncumeta s\ plece [i s\ `[i deschid\ un atelier sau punct de v‚nzare `n afara Lagunei Vene]iene, risca s\ fie asa- sinat sau s\ i se taie m‚inile de c\tre poli]ia secret\ vene]ian\. Me[terii vene]ieni au fost primii din lume care au [tiut s\ fac\ oglinzi de sticl\, dezvolt‚nd tehnologii speciale prin care puteau face cristaluri (sticla cristalin\), sticla cu smal] (smalto), sticla cu buc\]i de aur (aventurine), sticla multicolor\ (mille- fiori), sticla cu aspect de lapte (lattimo) [i imita]ii din sticl\ ale pietrelor pre]ioase. Secretul acestei meserii a fost bine p\strat timp de c‚teva secole, p‚n\ c‚nd me[terii din Nordul [i Cen- trul Europei au introdus tehnici noi [i designuri diferite. ~n 1674, un sticlar englez pe nume George Ravenscroft (1618 – 1681) inventeaz\ cristalul. El caut\ de fapt un `nlocuitor pentru cristalul vene]ian produs la Murano. Folosind o propor]ie din ce `n ce mai mare de oxid de plumb `n locul potasiului, el a reu[it s\ ob]in\ o sticl\ str\lucitoare, cu un indice de refrac]ie foarte ridicat, foarte potrivit\ pentru gravare. ~n 1688 sticlarul

ridicat, foarte potrivit\ pentru gravare. ~n 1688 sticlarul foto: www.gingerglasscraft.com francez Bernard Perrot

foto: www.gingerglasscraft.com

francez Bernard Perrot inventeaz\ [i el procedeul de fabricare a geamurilor prin turnare. Sticla de Murano ofer\ [i ast\zi o colec]ie de crea]ii reali- zate manual, care ofer\ valoare interioarelor amenajate cu bun gust. Este o armonie `ntre splendoarea culorilor [i designul ex- clusivist, `n care se reg\sesc elegan]a, pasiunea, str\lucirea [i bucuria de a crea ceva unic. Toat\ m\iestria [i istoria sticlei de Murano se reg\se[te `ntr-o gam\ larg\ de produse, de la biju- terii p‚n\ la obiecte de decor interior sau o gam\ larg\ de cor- puri de iluminat. Lustrele sunt cele mai scumpe produse, pre]urile plec‚nd de la cel pu]in o mie de euro [i cre[te `n func]ie de m\iestria prelucr\rii [i complexitatea elementelor care des\v‚r[esc obiectul. Adev\ratele piese le g\si]i chiar `n magazinele ce `mp‚nzesc insula Murano. Nu toate obiectele pe care scrie „Murano Glass“ (Sticl\ de Murano) sunt chiar de pe Insula Mu- rano. Unele magazine de suveniruri `ncearc\ s\ v‚nd\ copii chineze[ti ca fiind originale din Murano. C\uta]i semnul „Vetro Murano Artistico“ `n vitrinele magazinelor sau pe ambalajele produselor. Unele produse originale sunt marcate foarte dis- cret doar cu semnul „M“.

foto: Bonaldo

dormitor

DESIGN ÎN ALB {I RO{U TENDIN}| ÎN 2010

53

Ro[ul este culoarea multor evenimente pe care le s\rb\toresc rom‚nii, de la s\rb\torile religioase – Cr\ciun [i Pa[te, p‚n\ la s\rb\torile mai mult sau mai pu]in rom‚ne[ti precum Dragobete sau Valentine’s Day.

Pentru c\ patul este piesa central\ `ntr-un dormitor, cel mai simplu mod de a `mbun\t\]i look-ul acestui spa]iu este alegerea unei lenjerii de pat potrivit\ cu evenimentele pe care urmeaz\ s\ le s\rb\tori]i `n familie.

54 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Elegan]\ `n dormitor

Bonaldo propune o nou\ abordare a patului clasic plasat `ntr-un spa]iu modern de lux, `mbr\cat `n ro[u chiar cap\t\ un aer romantic.

Dormitorul romantic este menit s\ ofere o ambian]\ pl\cut\, intim\ [i confortabil\. Secretul cre\rii acestei atmos- fere const\ `n principal `n alegerea [i pozi]ionarea pieselor de mobilier, dar [i `n selectarea texturilor [i nuan]elor acestora. Lenjeria de pat, `mpreun\ cu fe]ele de pern\ [i draperiile `ntregesc considerabil aspectul dormitorului. Modul `n care alege]i culoarea pentru decorarea acestui spa]iu v\ poate in- fluen]a starea de spirit. Ro[ul este o culoare vibrant\, puter- nic\, designerii recomand‚nd-o mai degrab\ pentru living [i buc\t\rie, dec‚t pentru dormitor. Dac\ `ns\ se num\r\ prin- tre culorile dvs. preferate, aplica]i `n diferite locuri din camer\ accesorii [i obiecte de decor `n nuan]e de ro[u, astfel `nc‚t s\ ob]ine]i un ansamblu de bun gust. Trebuie s\ ]ine]i cont [i de faptul c\ `n dormitor v\ petrece]i timpul noaptea, prin ur-

DORMITOR

mare culorile care arat\ bine la lumina zilei pot fi total diferite ca percep]ie la lumina artificial\. Dormitorul este cel mai personal dintre toate `nc\perile casei, de aceea amenajarea acestuia depinde foarte mult de firea celui care dore[te s\ beneficieze aici de lini[te [i rela- xate. Pentru un dormitor rafinat, alege]i p\turile din ca[mir, fe]e de perne din m\tase, covoare moi [i perdele sau draperii elegante. A[eza]i multe perne pe pat, pentru c\ ele pot crea un decor special, mai ales dac\ varia]i culorile [i textura pernelor cu restul culorilor de baz\ ale amenaj\rii. Cea mai puternic\ [i contrastant\ combina]ie este alb-ro[u. Albul ofer\ senza]ia de cur\]enie [i puritate, iar acolo unde este predominat, ro[ul vine s\ completeze designul ca o ex- plozie de culoare.

de cur\]enie [i puritate, iar acolo unde este predominat, ro[ul vine s\ completeze designul ca o

55

Romantic incurabil

Dac\ v\ afla]i printre persoanele care ador\ momentele romantice, a]i putea alege un pat alb de la Bonaldo [i o lenjerie `nflorat\.

alege un pat alb de la Bonaldo [i o lenjerie `nflorat\. {tim cu to]ii c\ detaliile

{tim cu to]ii c\ detaliile fac diferen]a. Designerii reco- mand\ amenajarea dormitorului astfel `nc‚t s\ aib\ o tent\ scenografic\, indiferent de stilul pe care `l prefera]i. Un fo- toliu-balansoar `ntr-un col] camerei, o m\su]\ tip consol\ pe care s\ o decora]i cu c‚teva elemente romantice, un ceas vechi sau o mini sculptur\ valoroas\ constituie cu siguran]\ un detaliu interesant care d\ personalitate dormitorului. Am- plasarea unui [emineu `n dormitor constituie o alegere de mare efect [i adaug\ un plus de intimitate `nc\perii.

Iluminatul decorativ este utilizat foarte mult `ntr-un dormi- tor romantic. Veiozele [i lampadarele decorative, cu abajur realizat din material textil sau sticl\ colorat\ se potrivesc foarte bine cu decorul. Lumina din dormitor este esen]ial\. Pute]i crea o atmosfer\ calm\ [i lini[tit\ dac\ folosi]i o lu- min\ mai blând\. S\ nu uita]i de accesoriile m\runte sau per- sonale care vor da o not\ de intimitate dormitorului. Le pute]i a[eza pe noptier\ sau pe etajere special create pentru a da culoare interiorului.

foto: Tasso

56 1001 CASE / IARN| 2009-2010

DORMITOR

5 6 1001 CASE / IARN| 2009-2010 D O R M I T O R Paturi
5 6 1001 CASE / IARN| 2009-2010 D O R M I T O R Paturi

Paturi cu ap\

O saltea cu ap\ se poate monta pe orice suport de pat, indiferent dac\ acesta este clasic sau modern.

Dac\ ar fi s\ c\uta]i solu]ia ideal\ pentru un somn per- fect, se pare c\ cea mai confortabil\ variant\ pe care au in- ventat-o designerii [i produc\torii, ca metod\ de odihn\, sunt paturile cu ap\. C‚nd suportul este prea moale, coloana vertebral\ se curbeaz\ accentuat [i are multiple puncte de `ncordare [i presiune (g‚t, coloan\, genunchi). Dac\ este prea dur\, greutatea organismului apas\ puternic pe verte- brele lombare, cre‚nd o tensiune general\ [i `mpiedic‚nd astfel relaxarea muscular\ necesar\ unui somn linistit, odih- nitor. Pe o saltea cu ap\, speciali[tii spun c\ suprafa]a cor- pului este sus]inut\ uniform, f\r\ puncte de presiune, asi- gur‚nd o perfect\ circula]ie a s‚ngelui. Paturile cu ap\ sunt

formate de regul\ din dou\ saltele, astfel `nc‚t partenerul de somn s\ nu fie deranjat de mi[c\rile celuilalt. Ce este mai in- teresant, o saltea dubl\ con]ine 600 de litri de ap\ si are de regul\ trei trepte de amortizare a valului, ceea ce o face moale, medie sau tare. O asemenea saltea cost\ `n jur de 4.000 de euro, dar pre]ul poate cre[te `n func]ie de cadrul patului pe care `l alege]i [i alte op]iuni incluse. Sunt [i saltele care vin cu un sistem de masaj `ncorporat, ceea ce schimb\ evident pre]ul [i designul patului. Designerii ne asigur\ c\ pot fi comandate la comand\ saltele [i paturi de orice form\, la mod\ fiind cele rotunde care se potrivesc perfect `ntr-un dormitor cu spa]iu generos.

Investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd Maria GRAPINI

Investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd

Investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd Maria GRAPINI
Investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd Maria GRAPINI

Maria

GRAPINI

Maria GRAPINI

Cum ar trebui s\ arate un office de lux? Depinde ce `n]elege fiecare prin lux. Eu doresc un birou bine luminat natural (biroul meu este cu pere]i de sticl\), cu mobilier confortabil, o mas\ de lucru, c‚teva obiecte de art\ care `]i men]in starea interioar\ bun\ (tablouri, sculpturi), o minibibliotec\ [i evident flori.

Ce birouri v-au pl\cut dintre cele pe care le-a]i v\zut, din ]ar\ sau din str\in\tate? Sunt foarte multe, dou\ dintre ele m-au `nc‚ntat, unul din Austria la un partener de afaceri [i unul din India.

Care sunt obiectele de care nu v-a]i desp\r]i la birou? Calculatorul, o icoan\ primit\ `n urm\ cu aproximativ 4 ani de la o persoan\ pe care nu am v\zut-o niciodat\. Este vorba de un t‚n\r din Bac\u, care mi-a scris o scrisoare emo]ionant\ prin care cerea un sprijin material pentru a-[i cump\ra o protez\ pentru piciorul pierdut. L-am ajutat [i nu dup\ mult\ vreme m-am trezit cu un colet `n care era aceast\ icoan\ ca semn al mul]umirii sale. De c‚te ori m\ uit la ea parc\ m\ simt mai puternic\, `mi creaz\ o stare inte- rioar\ special\. {i nu `n ultimul r‚nd am o lucrare de art\ de care m\ simt foarte atasat\ [i nu m-a[ desp\r]i de ea.

Care sunt arti[tii prefera]i din lumea artei? Sigur c\ apreciez foarte mul]i arti[ti plastici, sculptori, dar [i arti[ti din domeniul muzicii. Pe l‚ng\ marii pictori [i sculp- tori ale c\ror lucruri le am doar `n album, cum ar fi Constantin

Investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd

cum ar fi Constantin Investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd Br‚ncu[i, Cornel Medrea, Ion Irimescu, Ion

Br‚ncu[i, Cornel Medrea, Ion Irimescu, Ion Jalea (sculptori) sau Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ion Andreescu, {tefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petra[cu sau Nicolae Tonitza, exist\ arti[ti contemporani de la care am lu- cr\ri [i `i pre]uiesc. Ca s\ dau c‚teva exemple: Peter Jecza, Constantin Grangure (sculptori), Vasile Pintea, Mihai Oltean, Victor Acatrinei, Marius Matea[ sau Gabriela Culic (pictori).

Exist\ un loc pe care `l prefera]i pentru momentele de relaxare? Are o leg\tur\ cu pasiunea pentru art\? Da, locul `n care m\ relaxez sunt s\lile de concerte sim- fonice, oper\, teatru sau `n gr\dina mea atunci c‚nd este plin\ de flori.

Este arta o bun\ investi]ie pe timp de criz\? Eu cred c\ investi]ia `n art\ este bun\ oric‚nd, pentru c\ eu o fac pentru suflet, nu pentru a c\[tiga mai t‚rziu valori- fic‚nd-o.

Partenerii pe care `i ave]i se simt confortabil `n biroul dum- neavoastr\? Nimeni nu `[i dore[te s\ mearg\ `ntr-un loc `n care nu se simte bine. ~n primul r‚nd eu discut cu partenerii mei `ntr-un mod `n care nu se simt presa]i, av‚nd posibilitatea s\ ia de- cizii `ntr-un moment favorabil lor. ~n acela[i timp eu trebuie s\ le transmit siguran]a unei prietenii de durat\, nu doar deru- larea unei afaceri. Cred c\ se simt bine atunci c‚nd discu]iile se poart\ la mine `n birou. Este un loc `n care po]i s\ respiri! Cu mult\ lumin\, cu pere]i transparen]i (sticl\) pentru a nu te sim]i „`nchis“, cu flori [i cu un loc special pentru discu]ii cu invita]ii, f\c‚ndu-i s\ se simt\ ca acas\, nu `n biroul „direc- torului“.

Care a fost cel mai important contract semnat `n biroul dumneavoastr\? Parteneriatul cu Triumph, semnat `n urm\ cu 11 ani, com- pania care a adus o nou\ viziune despre afacere, foarte multe informa]ii `n domeniu, rela]ii interumane de durat\ [i, desigur, un plus de imagine companiei mele.

Designul are o influen]\ asupra interiorului unui birou? Da. Orice spa]iu poate fi mai pl\cut, mai primitor [i cald, designul `n ansamblu s\ transmit\ aceste senza]ii, nu doar mobilierul ales. De exemplu, mie nu `mi plac spa]iile p\trate cu un birou `n mijloc [i dulapuri cu dosare. De la forma `nc\perii p‚n\ la culoarea pere]ilor, totul ajut\ sau de- formeaz\ imaginea unui spa]iu de birou, care de regul\ ar trebui s\ fie pl\cut. Eu prefer stilul modern, mai pu]in mobil\ sculptat\, masiv\ din sec. XV – XVI. M-a[ sim]i ca `ntr-un muzeu [i poatr mai `n v‚rst\. ~mi place s\ v\d mobilier clasic, dar `n alte locuri, nu `n biroul `n care lucrez zilnic 10 – 12 ore.

Cum a]i defini personalitatea dvs.? V\ plac florile [i arta se ascunde `n interior un suflet romantic? De[i sunt poate considerat\ de multe ori dur\ sau mai degrab\ perfec]ionist\, pentru c\ vreau s\ fie mereu c‚t mai optim realizat un lucru, bine`n]eles c\ am [i o latur\ sensibil\. Cred c\ nu a[ putea tr\i f\r\ s\ lucrez cu oamenii, f\r\ s\ ajut pe cineva care are nevoie de ajutorul meu [i s\ nu fac [i altceva `n afar\ de afaceri (organizez multe ac]iuni caritabile, sociale, culturale, etc). Sunt o personalitate puternic\, dor- nic\ de succes [i de dreptate, incomod\ pentru c\ spun adev\rul cu mai pu]in\ diploma]ie [i nu [tiu s\ mint.

Irina SCHROTTER

Clien]i pentru adev\ratele case de lux vor exista tot timpul

Domeniul imobiliar s-a structurat pe categorii de clien]i. Casele de lux mai au cump\r\tori? Cum a]i descrie profilul unui asemenea client? Nu [tiu dac\ s-a structurat clar pe categorii de clien]i pentru c\ la noi nu a existat neap\rat o leg\tur\ `ntre pre]ul pe metrul p\trat solicitat de un v‚nz\tor, calitatea oferit\ [i clasa de cump\r\tori careia i se adresa. ~n plus, nici cump\- r\torii se pare c\ nu [i-au evaluat foarte bine c‚[tigurile pre- conizate [i `n nici un caz nu au luat `n considerare `n ce bani erau pl\ti]i. Iar dac\ ar fi s\ vorbim despre casele de lux, oferta e foarte departe de ce se `n]elege prin asta `n ]\rile civilizate - [i aici m\ refer la calitatea oferit\. S\ fim serio[i, nu putem vorbi de case de lux `n zone f\r\ infrastructur\ sau `n zone cu o alt\ destina]ie dec‚t cea reziden]ial\. Clien]i pentru adev\ratele case de lux cu siguran]\ vor exista tot timpul. Profilul? ~n perioada actual\ este bine s\ aib\ cash la dispozi]ie, s\ aib\ credibilitate pentru a fi creditat de b\nci, dac\ este cazul [i s\ i se fac\ oferta corect\, ca s\ nu spun interesant\. Acum este un moment `n care ai de unde alege dac\ e[ti `n situa]ia de mai sus.

Cum a influen]at criza financiar\ produc]ia [i v‚nzarea pro- duselor de lux?

sens negativ `n prim\ instan]\. Acum

`ncepem s\ credem c\ cine va rezista acestei perioade de criz\, va re`ncepe s\ urce mult mai rapid dec‚t `n anii trecu]i,

dar vom fi mult mai pu]ini pe pia]\. O asemenea selec]ie `ns\ cred c\ era necesar\, prea multe produse toxice nu fac bine niciunui domeniu.

Foarte mult

`n

Cum crede]i c\ va evolua pia]a `n anul care urmeaz\? La `nceputul anului, adic\ primele 2 trimestre foarte prost. Din toamn\ poate ne vom reveni pu]in. Depinde `ns\ [i de m\surile politice care vor fi adoptate. România e indiscutabil `ntr-o situa]ie delicat\ generat\ de dependen]a ei de pie]ele externe. Cred c\ trebuie stimulat exportul [i aici metode exis- t\ destule. Mai cred c\ trebuie curaj `n inves]iile pentru infra- structur\ de care oricum avem mare nevoie [i chiar dac\ statul ar ajunge s\ se `mprumute, vor trebui f\cute cu adev\rat! Mai cred de asemenea c\ trebuie prioritizate clar domeniile de interes pentru urm\torii 5-10 ani [i comunicate mediului economic m\surile [i perspectivele.

[i comunicate mediului economic m\surile [i perspectivele. Cum a]i defini dumneavoastr\ luxul? Prin calitate - din

Cum a]i defini dumneavoastr\ luxul? Prin calitate - din toate punctele de vedere. At‚t!

Designul are o influen]\ asupra interiorului unui birou? ~n ce fel? Designul are influen]\ `n orice domeniu. Este detaliul care face diferen]a - dup\ care urmeaz\ restul, mobilier, accesorii, etc. El d\ defini]ia `ntr-o fraz\ simpl\ dac\ e bine f\cut. Dac\ nu, poate s\ p\c\leasc\, s\ `ncurce sau s\ dea o imagine negativ\, `n cazul de fa]\ unui interior.

Cum ar trebui s\ arate un office de lux? Stilul minimalist mi se pare potrivit, deci simplu [i rafinat `n acela[i timp.

Cum a]i descrie `n c‚teva cuvinte biroul dumneavostr\? Simplu. Pere]ii sunt gri-argintiu, mobilierul din lemn de cire[ combinat cu wenge, iar la capitolul accesorii am prefe- rat o combina]ie de inox cu lemn. A[ putea s\ mai men]ionez scaunele din piele natural\, mochet\ pe jos [i o lumin\ gal- ben\.

Care sunt obiectele de care nu v-a]i desp\r]i la birou? Fotografiile care `mi sunt dragi [i florile.

Care crede]i c\ vor fi tendin]ele `n amenajarea caselor din Rom‚nia `n anii urm\tori? Amestecate [i f\r\ prea mult stil sau personalitate. Este necesar\ ob]inerea unei identit\]i proprii [i stabilirea unor cri- terii de bun gust. ~n casele de la noi nu prea te sim]i acas\ – e[ti ori `n muzeu, ori `n bazar.

Exist\ un loc `n care v\ place s\ v\ petrece]i timpul, poate legat de un stil anume de amenajare, un ora[ preferat? Care sunt acestea? ~mi plac interioarele engleze[ti [i `mi mai plac soarele [i marea. Deci nu le pot avea pe am‚ndou\ `n acela[i timp. ~n rest `mi place s\ `mi petrec timpul cu oamenii dragi mie, restul conteaz\ mult mai pu]in.

am‚ndou\ `n acela[i timp. ~n rest `mi place s\ `mi petrec timpul cu oamenii dragi mie,
Irina SCHROTTER Clien]i pentru adev\ratele case de lux vor exista tot timpul finisaje Parchetul -

Irina SCHROTTER

Clien]i pentru adev\ratele case de lux vor exista tot timpul

finisaje

Parchetul - placarea ideal\ pentru pardoseal\

de Paul Amfim

Ca regul\ general\, op]iunile se limiteaz\ la gresie [i par- chet, dar plec‚nd de aici ave]i o mul]ime de variante pe care s\ le analiza]i `n func]ie de stilul de amenajare [i starea de spirit pe care v\ dori]i s\ o transmit\ casa dumneavoastr\. Dac\ gresia este considerat\ ca fiind r\coroas\ pentru interi- or, c\ldura [i frumuse]ea natural\ a lemnului este de neegalat. Parchetul din lemn masiv prezint\ at‚t frumuse]e c‚t [i via]\ `ndelungat\. Asigur\ `n special un confort termic de calitate, conferind totodat\ un aspect elegant `nc\perii `n care este montat. Alegerea culorii [i texturii parchetului tre-

buie s\ completeze mobilierul [i restul amenaj\rii. Prin urmare, pentru a fi siguri c\ a]i ales varianta de par- chet potrivit\, apela]i la sfatul unui specialist. ~n prezent pia]a dispune de o ofert\ extrem de variat\, oferind `n mare trei categorii de parchet: lemn masiv, stratificat [i laminat. Parchetul clasic tradi]ional este realizat 100% din lemn masiv, dintr-o singur\ esen]\. La r‚ndul lor esen]ele se `mpart `n: dure - cele mai `nt‚lnite fiind stejarul, ar]arul, fagul sau mesteac\nul [i esen]e moi (pinul sau bradul). Mai nou ap\rute pe pia]a din

61

~n orice amenajare detaliile fac diferen]a. Pardoseala joac\ [i ea un rol deosebit de important `n estetica interioarelor [i alegerea ei trebuie f\cut\ cu mare grij\. Speciali[tii recomand\ utilizarea culorilor `nchise `n interioarele clasice, tradi]ionale [i nuan]ele deschise pentru spa]iile moderne, contemporane.

COMBINA}II POTRIVITE

Dorim s\ tr\im `ntr-o lume lini[tit\ unde calmul poate fi definit prin câteva lucruri simple. Mobexpert propune un mobilier potrivit cu nuan]a parchetului astfel `ncât ansamblul camerei s\ fac\ un `ntreg.

62 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Cu alte cuvinte, esen]a lemnoas\ este cea care dicteaz\ nuan]a parchetului. Dimensiunile lamelelor sau jocurile care se pot realiza odat\ cu montarea acestuia creaz\ personali- tatea fiec\rei camere. Indiferent de func]ionalitatea camerei sau de tipul de amenajare ales, parchetul din lemn masiv reu[e[te s\ impresioneze prin aspectul s\u elegant. Acest finisaj este recomandat at‚t `n living, dormitor c‚t [i `n came- ra copiilor. Trebuie s\ ]ine]i totu[i cont, `nainte de a v\ achizi]iona tipul [i nuan]a dorit\ de piesele de mobilier din camera reamenajat\. ~n cazul unui mobilier din lemn masiv este obligatoriu s\ alege]i parchetul realizat din acela[i mate- rial. Dintre toate tipurile de parchet, cel din lemn masiv este

FINISAJE

din ce `n ce mai pu]in preferat `n compara]ie cu parchetul laminat. Este o mare pierdere, deoarece lemnul masiv este un material natural, cu un design inegalabil. Partea bun\ `ns\ ar fi ecologia, faptul c\ pentru ob]inerea parchetului laminat se utilizeaz\ foarte pu]in lemn natural. Parchetul laminat este cel mult mai ieftin poate [i datorit\ materialului din care este produs. Practic este vorba de un conglomerat din de[euri de fibre lemnoase, numit HDF sau MDF, acoperit cu o pelicul\ din melamin\, cu rol decorativ. Marele avantaj al acestui finisaj este montajul extrem de simplu. Este `ns\ recunoscut pentru sensibilitatea sa la umezeal\.

avantaj al acestui finisaj este montajul extrem de simplu. Este `ns\ recunoscut pentru sensibilitatea sa la

63

foto: Delta Design

Acest tip de parchet mai are un avantaj: nu necesit\ ra[chetare sau refinisare. Din punct de vedere estetic, par- chetul laminat se potrive[te `n interioarele moderne, im- prim‚ndu-le o elegan]\ aparte. C‚nd vorbim despre nuan]ele de lemn exotic, natura surprinde cu posibilit\]ile sale cromat- ice [i pune la picioarele noastre tot ce are mai nobil. Cu- loarea parchetului este foarte important\, `n prezent fiind la mod\ culorile `nchise, cum ar fi: mahon, bambus, wenge,

makassar, tek sau jatoba. Desi parchetul de culoare `nchis\ arat\ foarte bine [i confer\ o not\ de elegan]\, are micul in- convenient ca se vede orice firicel de praf care se depune pe suprafa]a lui [i trebuie cur\]at `n fiecare zi. Designerii pot jongla cu lemnul exotic `n cele mai diverse maniere, pentru c\ aceste esen]e sunt u[or de adaptat unor stiluri diverse de amenaj\ri interioare. Cald, natural [i luxos, lemnul exotic se `ncadreaz\ aproape perfect `n tendin]ele anului 2010.

64 1001 CASE / IARN| 2009-2010

FINISAJE

Tapetul – o abordare modern\ pentru 2010

Ro[u imperial, gri perlat, auriu sau galben [ampanie. Zeci de culori, sute de modele, mii de variante. A[a am putea descrie lumea tapetului. Este o lume `n care arta de a crea un interior cu stil se `mplete[te cu elegan]a [i luxul materialelor. Tapetul este liantul pentru celelalte elemente de decor dintr-o `nc\pere, `ncep‚nd cu mobilierul, pardoseala [i obiectele decorative. Pute]i alege `ntre tapet clasic [i tapet modern, `n func]ie de stilul `n care dori]i s\ amenaja]i `nc\perea: tradi]ional sau minimalist. A[a cum accesoriile dau o not\ de rafinament `n orice combina]ie fashion, la fel [i tapetul are un rol deosebit `n personalizarea interiorului unui spa]iu. De[i mult\ vreme a fost asociat cu moda anilor 60-70 [i ignorat `n amenaj\rile moderne, `n 2009 tapetul a revenit `n for]\ pe pia]a amenaj\rilor de lux [i se men]ine `n trenduri in- clusiv pentru 2010. De aceast\ dat\ inova]iile designerilor de interior vin cu propuneri care mai de care mai interesante:

tapet din m\tase sau catifea, tapet din bambus [i pai de orez, tapet din textit satinat sau cauciucat, tapet din vinil sau h‚rtie ecologic\.

Colec]iile la mod\ sunt `n special pe auriu [i argintiu, im- primate cu diverse motive - de la cele mai simple, p‚n\ la cele orientale: bambus, cire[i `n floare, etc. Unele modele de tapet sunt vopsite `ntr-o singur\ culoare, altele sunt `ntre- ]esute cu fibre de sisal sau pictate [i apoi imprimate cu de- sene elegante. O alt\ categorie de tapet apreciat\ este gama `n culori delicate ce amintesc de natur\: verde marin, trandafiriu, maroniu, topaz, m\sliniu, etc. Fiecare colec]ie de tapet, la categoria produselor de lux vine cu o completare important\ [i anume: perdele, draperii sau a[ternuturi de pat `n ton cu modelul sau culoarea tapetului de pe pere]i. Fiecare colec]ie de lux la categoria tapet este unic\ prin design [i cu- loare abord‚nd stiluri [i tematici diferite. ~n cazul tapetului textil sau din m\tase reg\sim modele pre]ioase cu inser]ii de fir metalic, aur sau argint, surprinz‚nd modele diverse `n stil clasic sau modern, `n stil oriental minimalist, modern geomet- ric, art nouveau sau stilul flamand clasic. Un tapet cu fir de aur, fiind destul de exclusivist poate fi pus `n camera de oaspe]i care cu siguran]\ vor fi impresiona]i de aspect.

65

foto: Decorama

65 foto: Decorama Tapetul din m\tase poate accesoriza dormitorul [i este ideal pentru persoanele romantice care

Tapetul din m\tase poate accesoriza dormitorul [i este ideal pentru persoanele romantice care viseaz\ la vremurile apuse cu rochii de prin]ese [i intrigile de la curtea regal\. Cu at‚t mai special ar putea fi dormitorul, dac\ alege]i un pat cu baldachin, eventual tot `n stilul acelor vremuri. Tehnologia `nalt\ de fabrica]ie folosit\ [i propriet\]ile tehnice, permit apli- carea tapetului textil at‚t `n segmentul reziden]ial c‚t [i co- mercial (hoteluri, restaurante, cl\diri de birouri). Produsele de cea mai bun\ calitate sunt rezistente la ac]iunea razelor so- lare, nu propag\ focul (ignifug - clasa de foc M1) [i se poate `ntre]ine u[or. Tapetul de m\tase este potrivit `n re[edin]e pri- vate sau `n spa]ii cu trafic mediu/redus din restaurante sau hoteluri, fiind mai sensibil dec‚t alte materiale, necesit\ o `ntre]inere mai atent\. Tapetul decorativ vinilic este de asemenea un element spectaculos de amenajare, care schimb\ considerabil aspec- tul vizual al spa]iului, av‚nd posibilitatea personaliz\rii cu modele variate: florale clasice sau stilizate, `n dungi, uni, geo- metrice [i cu borduri asortate. Catifeaua este un alt material utilizat `n aplica]iile moderne cu tapet. O alt\ varietate de tapet care poate fi aplicat pe pere]i, dar este foarte greu de `ntre]inut, cel mai des `nt‚lnit este tapetul din h‚rtie, care poate `mbr\ca o mul]ime de vari- ante: monocolor, bicolor, multicolor, `n relief sau cu motiv repetitiv uniform pe fiecare fâ[ie.

66

1001 CASE / IARN| 2009-2010

baie

SANCTUARUL

SPA

67

foto: Jacuzzi / Hidrotek

~n 2010, baia este prezentat\ de c\tre designeri ca un „sanctuar spa“, un spa]iu `n care toate grijile de peste zi dispar. Relaxare, rafinament [i confort. Acestea sunt atributele care fac din baia dumneavoastr\ un spa]iu de r\sf\].

foto: Jacuzzi

foto: SSAB

68 1001 CASE / IARN| 2009-2010

foto: Jacuzzi foto: SSAB 6 8 1001 CASE / IARN| 2009-2010 B A I E O

BAIE

O cad\ spa]ioas\ este o invita]ie la relaxare, mai ales c‚nd dispune de o mul]ime de jeturi de ap\ pentru masaj sau pen- tru filtrarea [i parfumarea apei. Foarte simplu de utilizat [i de controlat, noile produse create de c\tre designeri nu doar c\ `nglobeaz\ tehnologie modern\ ci invit\ la medita]ie [i destin- dere. Unele sisteme de lux sunt dotate cu posibilitatea de a regla lumina [i de a face ca fiecare pic\tur\ de ap\ s\ capete o culoare special\. Designul unui asemenea spa]iu necesit\ o investi]ie pe termen lung [i calitatea finisajelor alese trebuie s\ ocupe primul loc. Cu ajutorul pl\cilor ceramice, a materialelor folosite, a obiectelor sanitare, pute]i transforma spa]iul existent `ntr-o baie modern\, cald\ [i func]ional\.

folosite, a obiectelor sanitare, pute]i transforma spa]iul existent `ntr-o baie modern\, cald\ [i func]ional\.

69

69 foto: Delta Design Baia, un r\sf\] Dac\ de]ine]i o cas\ mare [i spa]ioas\ [i vre]i
foto: Delta Design
foto: Delta Design
69 foto: Delta Design Baia, un r\sf\] Dac\ de]ine]i o cas\ mare [i spa]ioas\ [i vre]i

Baia, un r\sf\]

Dac\ de]ine]i o cas\ mare [i spa]ioas\ [i vre]i o idee interesant\ pentru baie, Jacuzzi vine cu propunerea unui centru unic Spa `n care ritualul `mb\ierii devine o pl\cere.

B\ile existente `n casele nou construite au spa]ii generoase [i ofer\ o mul]ime de posibilt\]i de amenajare. Cel mai `nt‚lnit stil dar [i cel `n care v\ pute]i exprima cu u[urin]\ ideile de amenajare este stilul modern-minimalist. Pl\cile ceramice `n culori reci combinate cu cele `n culori tari, realizate `ntr-o manier\ modern\ v\ ofer\ avantajul de a avea o baie persona- lizat\ `n func]ie de preferin]ele dumneavoastr\. Conceptul de baie `n 2010 vine cu un design foarte modern, cu obiecte sani- tare suspendate, high-tech, lavoare duble amplasate pe perete, sau lavoare `ncastrare `n mobilier. Un aspet foarte im- portant `n amenajarea s\lii de baie este alegerea obiectelor sanitare. Este de preferat s\ alege]i un set complet de obiecte sanitare, astfel `nc‚t vasul de toalet\, bidul [i respectiv lavoarul s\ aiba acela[i design. De asemenea, bateriile sunt elementele importante, iar designerii vin cu propunerea de amplasare at‚t pe perete c‚t [i aplicate pe lavoar sau pe cad\.

70 1001 CASE / IARN| 2009-2010

O baie sofisticat\

Baia SSAB reflect\ excelent ce `nseamn\ o baie modern\ [i minimalist\. Finisajele lucioase [i combina]ia de negru, ro[u [i alb dau un aer sofisticat spa]iului.

Stilul modern minimalist se caracterizeaz\ prin culorile tari, mobilier avangardist [i decoruri deosebite. Stilul modern de lux se caracterizeaz\ `n primul r‚nd prin spa]ialitate, apoi prin culorile [i formele obiectelor de mobilier din baie. Nuan]ele alese trebuie s\ fie calde, iar `ntr-o baie ultramodern\, de- signerii recomand\ negru, auriu, maro deschis [i chiar ro[u imperial. De asemenea, tot ca recomandare din partea de- signerilor, o iluminare difuz\, cu surse de lumin\ `n locuri diferite este mai indicat\, pentru c\ este necesar\ crearea unei atmosfere calde. Mobilierul b\ii moderne propune linii drepte, simple, accentuate de accesorii. Esen]ele de lemn sunt `n continuare de preferat `n combina]ii cu fier forjat sau inox, conform tendin]elor pentru 2010. Pentru c\ a luat am- ploare `n ultimii ani conceptul spa, un jaccuzzi sau o cad\ cu hidromasaj `ngropat\ `n pardoseal\ sau amplasat\ `n mijlocul `nc\perii nu trebuie s\ lipseasc\ dintr-o baie modern\.

BAIE

Designerii de interior vin s\ ne asigure c\ stilul clasic este `ntotdeauna de actualitate. Accesoriile sunt elementele care fac diferen]\ `n b\ile cu influen]e clasice, fiind chiar de msre efect o combina]ie cu liniile stilului modern. Suporturile deco- rative pentru prosoape, paharele de baie, suporturile pentru s\pun lichid, co[urile pentru [erve]ele, accentele metalice argintii sau aurii, ramele oglinzilor realizate din lemn masiv [i pardoselile `nchise care imit\ lemnul sunt elementele care v\ pot transforma baia `n cel mai original spa]iu al casei. Pentru c\zile [i bateriile cu forme rotunjite, designerii s-au inspirat tot din inventiile epocilor `n care luxul se definea prin opulen]\ [i unicitate. Contraste foarte puternice de culori `n combina]ii diverse, accente metalice, lucioase, combinatii de materiale, toate definesc stilul de amenajare, caracteristica definitorie fi- ind rafinamentul [i luxul produselor utilizate. O baie de lux se bazeaz\ `ntotdeauna pe tehnologia modern\ ìascuns\î sub obiectele decorative sau de mobilier. Sumele sunt fabuloase, `ns\ av‚nd `n vedere faptul c\ `n camera de baie omul `[i pe- trece destul de mult timp, confortul este cel mai important.

72 1001 CASE / IARN| 2009-2010

BAIE

Extravagan]e

7 2 1001 CASE / IARN| 2009-2010 B A I E Extravagan]e R\sf\]ul nu poate fi

R\sf\]ul nu poate fi deplin dac\ luxul nu este la superlativ. Un obiect de decor cu preten]ii poate aduce satisfac]ie doar prin faptul c\ sunte]i printre pu]inii oameni care `l de]in. Pre]ul [i calitatea se identific\ `n orice domeniu cu luxul. Nimeni nu vorbe[te de pre]uri atunci c‚nd vine vorba de un tablou semnat de Picasso, pentru c\ se [tie c\ este destinat doar acelora care vor sa-l detin\ f\r\ s\ conteze banii. Philippe Stark, Antonio Citterio, Antonio Lupi, Pininfarina (designerul bine-cunoscut pentru linia automobilelor Ferarri) [i Ross Lovergrove sunt semn\turi de gal\ atunci c‚nd sunt purtate de piesele pentru baie lansate la r‚ndul loc de nume sonore precum: Axor, Hans- grohe, Jacuzzi, Vitra. Tehnologia `nglobat\, calitatea finisajelor [i designul de lux ofer\ celor care le cump\r\ experien]e ex- cep]ionale `n care apa, sunetul, lumina, culoarea [i aromele devin o compozi]ie unic\.

Ce-ar fi `ns\ o baie sofisticat\ f\r\ cea mai scump\ cad\ din lume? Realizat\ `n totalitate din cupru, cada Archeo Copper Bathtub cost\ `n jur de 67.000 de dolari un singur exemplar. ~n acea[i categorie am putea introduce [i toaleta 5501 Dagobert realizat\ din lemn l\cuit manual, a c\rui pre] este de peste 14.000 de dolari `n compara]ie cu cea mai scump\ chiuvet\ de numai 7.500 de dolari. Atunci c‚nd discut\m de un mozaic Bisazza, de exemplu, care ar putea s\ coste de la 50 p‚n\ la 2.500 de euro/mp, descoperim c\ pre]ul unei b\i de lux poate depa[i cu mult costul de achizi]ie al unei ma[ini de calitate. Baia Swarovski `n varianta „Passion“ propus\ `n Rom‚nia de Kludi mizeaz\ pe „arhitectura sc‚nteietoare“, realizat\ prin intermediul unor materiale cum ar fi granitul, calcarul, cristalul, sticla [i cromul. Fiecare baie este unic\, designul [i arhitectura ei fiind flexibil\ la dorin]ele clientului. Pre]urile pentru o astfel de

baie exclusivist\ pornesc de la 60 de mii de euro [i pot ajunge p‚n\ la

baie exclusivist\ pornesc de la 60 de mii de euro [i pot ajunge p‚n\ la 150 de mii de euro un set complet.

R\sf\] de mii de euro la spa-urile din lume

La noul concept de baie spa propus de designeri de interior pentru 2010, speciali[tii `n `ntre]inere corporal\ vin [i cu o com- pletare, astfel `nc‚t seviciile s\ se completeze unele pe altele. De exemplu, managerul unui salon din Beverly Hills – California s-a gandit la un tratament japonez regesc: masaj facial cu aur de 24 K. Hearts on Fire, cunoscut pentru diamantele sale pefect taiate s-a asociat cu Spa on Location, un salon spa mobil care viziteaz\ clien]ii la domiciliu, `n Santa Monica pentru a oferi cel mai apreciat masaj de la Hollywood - „Dream Girl“ Diamond Massage. Diamantele `n valoare de un milion de dolari sunt aplicate, sub form\ de pulbere [i masate `ncet pe piele. Nu de- parte de acelea[i tratamente de lux sunt b\ile `n bere care au loc `ntr-un beci al unei berarii din Cehia, numit\ Choidovar. Pivni]ele sunt dotate cu [apte c\zi imense, de inspira]ie victori- an\, iar tratamentul Spa `ncepe cu o baie de 20 de minute `n bere brun\, `mbog\]it\ cu drojdie de bere [i un amestec de ier- buri deshidratate. Intitulat sugestiv „Beaujolais Nouveau“ dup\ numele unui vin fran]uzesc, centrul Spa cu acela[i nume, din Japonia face furori `n toat\ lumea prin renumitele b\i `n vin. Sunt folosite ca ingrediente active pentru `ntinerire extractele din vin ro[u [i s‚mburi de struguri, dar si uleiuri esen]iale. B\ile `n vin seam\na mai mult cu senza]ia unui Jacuzzi `n care se reg\sesc extracte de struguri pisa]i [i uleiuri organice.

`n vin seam\na mai mult cu senza]ia unui Jacuzzi `n care se reg\sesc extracte de struguri

foto: Neoset

74 1001 CASE / IARN| 2009-2010

camera copilului

Vise colorate [i idei de amenajare

75

Copiii sunt fascina]i de c\r]ile de pove[ti [i `[i imagineaz\ cum ar fi dac\ ar face parte din lumea personajelor `ndr\gite. Castele, dragoni, z‚ne [i `mp\ra]i, personajele din desenele animate Disney [i mai t‚rziu filmele pentru adolescen]i, gen Batman sau Spiderman le st‚rnesc fantezia micu]ilor no[tri.

76

1001 CASE / IARN| 2009-2010

CAMERA COPILULUI

2009-2010 C A M E R A C O P I L U L U I

Designerii de interior au studiat preferin]ele micu]ilor [i vin cu cele mai noi propuneri pentru camera lor. Au g\sit intere- sant\ idea [i amuzant\ `n acela[i timp de a da forme materi- ale viselor acestora, transform‚nd camera de joac\ `ntr-o lume special\ pentru ei. Nu uita]i c\ dormitorul sau camera copilului este spa]iul `n care personalitatea sa trebuie s\ primeze, la fel [i interesele lui. Nu trebuie `n niciun caz `ncadrat\ cu celelalte spa]ii ale casei, asort‚nd-o prin nuan]a vopselelor sau forma mobilierului. Cea mai bun\ solu]ie `n momentul `n care v\ apuca]i de amenajarea camerei copilu- lui este s\-i stabili]i clar destrina]ia, apoi s\ `ncerca]i s\ v\ imagina]i cum ar trebui s\ arate: va fi un simplu dormitor, sau loc de joac\ – loc de studiu `n acela[i timp. Orice copil va fi `nc‚ntat s\-[i expun\ cele mai iubite lu- cruri, fie c\ este vorba de ma[inu]e, sold\]ei, p\pu[i, avioane, c\r]i, etc. Cu siguran]\ va fi `nc‚ntat s\-i oferi]i un spa]iu adecvat acestor mici colec]ii. ~n plus, pute]i citi cu adev\rat fericirea `n ochii copilului dumneavoastr\, daca ve]i transpune obiectul preferat [i pe tavan sau pere]i prin stikere autocolante decorative.

copilului dumneavoastr\, daca ve]i transpune obiectul preferat [i pe tavan sau pere]i prin stikere autocolante decorative.

77

foto: Bonaldo

Evident c\ aici ar fi ideal s\ g\si]i perdele [i lenjerie de pat cu acelea[i modele preferate, fiind accentuat\ tema de decorare. Pute]i alege acea variant\ scenografic\ prin care personajul de desene animate sau un cadru specific basmu- lui preferat este transpus `n decorul camerei copilului, `ns\ speciali[tii sunt de p\rere c\ mobilierul care cap\t\ forme di- verse, amuzante sunt de mare efect `n acest spa]iu. Ele dau via]\ decorului, stimul‚nd imaginatia copilului [i dezvolt‚ndu-i creativitatea. Un aport important `l au [i culorile, recoman- darea designerilor fiind pentru tonuri vesele [i variate. Firmele de mobilier au `nceput s\ creeze de c‚]iva ani modele inedite [i haioase, merg‚ndu-se pe ideea unui pat de neuitat care s\ transforme spa]iul `n locul de joac\ ideal dar [i s\ tenteze copii s\ doarm\ `n camera lor. Tinerele domni- [oare vor fi `nc‚ntate s\ aib\ patuturi de prin]es\ cu perdelu]e colorate [i baldachin, fiind preferate [i la v‚rsta adolescen]ei. Principalul atu `n decorarea camerei este forma [i culoarea aleas\ pentru micu]ul care se viseaz\ romancier, magician, prin] ori t‚n\r artist.

camerei este forma [i culoarea aleas\ pentru micu]ul care se viseaz\ romancier, magician, prin] ori t‚n\r
camerei este forma [i culoarea aleas\ pentru micu]ul care se viseaz\ romancier, magician, prin] ori t‚n\r

foto: Neoset

foto: Decorama

78 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Evident c\ albastrul este culoarea de baz\ `n amenaj\rile pentru b\ie]i [i rozul pentru fete, `ns\ nu este o regul\ gener- al\. ~n func]ie de preferin]ele dumneavoastr\ [i ale copilului pute]i alege orice variant\ cromatic\. ~n cazul `n care ave]i un b\iat pute]i alege pentru el un pat `n form\ de corabie sau ma[inu]\, iar accesoriile de culoare albastr\ sau verde vor crea iluzia imensului ocean plin de peripe]ii sau cerului senin de var\. Apa [i oceanul este una dintre temele preferate ale copi- ilor, fiind potrivite pentru fete [i b\ie]i deopotriv\, cu mici nu- an]\ri. Daca ave]i o c\su]\ pe malul m\rii sau pur [i simplu copilul dumneavoastr\ ador\ marea atunci pute]i opta pentru colorarea pere]ilor `n nuan]e de albastru [i un degrade sim- boliz‚nd valurile, `n timp ce podeaua ar putea avea culoarea nisipului fin [i auriu printr-un parchet de culoare deschis\. Soarele, stelele [i luna sunt [i ele printre preferin]e. Designerii vin cu propunerea unui fototapet, a unor picturi murale de- osebite sau piese fosforescente aplicate pe tavan. Pute]i cump\ra sau comanda pe m\sura dorit\ fotolii `n form\ de stea sau cel pu]in `n nuan]e de albastru [i argintiu. Perdelele sau mai degrab\ draperiile pot avea imprimate galaxii `ntregi sau sistemul solar. Puterea [i atrac]ia florilor nu va r\m‚ne neobservat\ `n orice amenajare pentru copii, a[a cum sunt preferate [i basmelor pline de `ngera[i, z‚ne bune, pitici sau elfi. Culorile vor fi evident angelice, roz, albastru, lila, ro[u, mult alb, multe materiale textile pufoase, cu alte cuvinte o atmosfer\ magic\. Dac\ vre]i s\ aduce]i natura `n cas\ pute]i alege m\su]a [i sc\unelele pictate cu buburuze sau seturi de mobilier sub form\ de anim\lu]e. Mocheta sau covora[ul pot fi simple dar de culoarea ierbii sau p\m‚ntului pentru a oferi iluzia unui spa]iu s\lbatic. Camera copiilor este una din pu]inele camere `n care v\ pute]i etalare imagina]a aproape f\r\ restric]ii. Ar fi totu[i de preferat, mai ales dac\ ave]i copii mai m\ricei s\ ]ine]i cont [i de preferin]ele lor. Colora]i-le visele cu idei colorate, indiferent c\ ave]i feti]\ sau b\iat.

CAMERA COPILULUI

Colora]i-le visele cu idei colorate, indiferent c\ ave]i feti]\ sau b\iat. C A M E R

80 1001 CASE / IARN| 2009-2010

8 0 1001 CASE / IARN| 2009-2010 AICI SE NASC PRIMELE VISE {I IDEI DE AMENAJARE

AICI SE NASC PRIMELE VISE {I IDEI DE AMENAJARE

2009-2010 AICI SE NASC PRIMELE VISE {I IDEI DE AMENAJARE Nu trebuie aglomerat\! Num\rul pieselor de

Nu trebuie aglomerat\! Num\rul pieselor de mobilier tre- buie limitat la strictul necesar iar multifunc]ionalitatea este cuv‚ntul de ordine c‚nd face]i o achizi]ie. Nu uita]i c\ activi- tatea principal\ a copilului este joaca, prin urmare o camer\ prea `nc\rcat\ nu dispune de spa]iu suficient pentru aceast\ activitate.

Atinge, m‚ng‚ie [i miroase o pies\ de mobilier ! Pare ciudat `ns\ copilul dumneavoastr\ o va face zilnic [i ar putea deveni un pericol dac\ materialele nu sunt de cea mai bun\ calitate. Este important s\ ave]i `ncredere `n propriile sim]uri [i `n intui]ia de p\rinte. Astfel ve]i evita propducerea unui ac- cident nedorit. Copiii sunt plini de energie [i `n momentele lor debordante se pot `n]epa sau r\ni `n col]uri de mobilier ascu]ite, materiale casante sau produse la care s-a utilizat o vopsea toxic\. Cea mai sigur\ [i eficient\ l\cuire este cu ceara de albine!

Caut\ materiale naturale! Mobilierul pentru copii trebuie realizat exclusiv din lemn. Fagul este una dintre esen]ele re- comandate pentru c\ nu se deformeaz\, rezist\ la zg‚rieturi [i are o rezisten]\ mare `n timp. Plasticul, textilele sintetice [i PVC-ul pot produce alergii [i sunt greu de `ntre]inut. Multe dintre firmele care produc mobilier pentru copii au lansat colec]ii care se adapteaz\ u[or etapelor de cre[tere a unui copil. De exemplu, un pat de bebe poate fi folosit cu u[urin]\ mult\ vreme pentru c\ ofer\ posibilitatea transform\rii lui `ntr-un pat f\r\ grilaje, ce poate fi folosit chia p‚n\ la v‚rsta de 5 ani. ~n Home & Design Mall, parin]ii care doresc o vari- ant\ de amenajare valabil\ pe termen lung, g\sesc p\tu]uri de bebelu[i care ulterior se transform\ `n paturi de tineret sau camere complete ce pot fi folosite de la na[tere p‚n\ la v‚rsta de 8-10 ani. Tot aici pot g\si mobilier din lemn, un ma- terial care rezist\ p‚n\ la trei genera]ii, cu alte cuvinte se poate folosi [i de c\tre copiii copilului!

advertorial

81

Camera copilului reprezint\ un spa]iu special `n care fiecare detaliu face parte dintr-o lume de poveste. Este singura zon\ a casei care se modific\ de la an la an, odat\ cu evolu]ia copilului dumneavoastr\. De aceea, camera copilului trebuie decorat\ cu grij\ pentru a oferi at‚t siguran]\ c‚t [i confort pentru micu]ul proprietar.

at‚t siguran]\ c‚t [i confort pentru micu]ul proprietar. Sfaturi utile! La achizi]ia unui pat trebuie s\
at‚t siguran]\ c‚t [i confort pentru micu]ul proprietar. Sfaturi utile! La achizi]ia unui pat trebuie s\

Sfaturi utile!

La achizi]ia unui pat trebuie s\ ave]i grij\ ca acesta s\ aib\ grilajul `nalt, cu distan]a dintre gratii sub 7,5 cm. Este de preferat ca dou\ dintre gratii s\ fie deta[abile, astfel `nc‚t copilul s\ coboare singur din pat c‚nd ajunge la v‚rsta de 1-2 ani. A nu se uita de saltea. Cele mai bune sunt cele care au `n compozi]ie fibr\ de cocos, iarb\ de mare sau cu foi de [tiule]i de porumb. Saltele din miez flexibil de cocos sprijin\ pe deplin coloana vertebral\ [i sunt ideale pentru copii pen- tru c\ sunt antialergice. ~n ceea ce prive[te mobilierul de de- pozitare el trebuie s\ aib\ acelea[i caracteristici multifunc- ]ionale: un dulap c‚t mai stabil, cu poli]e pentru h\inu]ele mai groase [i o zon\ pentru umera[e; o comod\ cu `n\l]imea potrivit\ ce poate fi folosit\ ca mas\ de `nf\[at [i mai t‚rziu c‚nd copilul este mai mare s\ poat\ fi folosit\ ca loc pentru hainu]eÖdac\ are [i sertare. Nu `n ultimul r‚nd este impor- tant\ protejarea col]urilor cu materiale moi sau cu accesorii speciale, inclusiv pentru u[i, ferestre [i sertare pentru a pre- veni eventualele accidente. Dac\ vre]i s\ g\si]i cele mai efi- ciente solu]ii pentru camera copilului v\ a[teptam la Home&Design Mall. Speciali[tii `n amenaj\ri v\ vor ajuta s\ personaliza]i amenajarea `n func]ie de preferin]ele dumnea- voastr\ [i ale copilului, dar v\ pot oferi [i sfaturi legate de esen]ele de lemn [i culorile potrivite `n cazul mobilierului [i accesoriilor. Tot aici g\si]i tapet cu motive vesele, covoare din fibre naturale hipoalergice [i sisteme de luminat cu per- sonajele preferate din desenele animate, astfel `nc‚t decorul `n care se va trezi `n fiecare dimineat\ [i va adormi seara micu]ul dumneavoastr\ s\ fie c‚t mai familiar [i pl\cut.

82

1001 CASE / IARN| 2009-2010

gr\dina

Culori vegetale `n plin\ iarn\

de Lucian Nicolescu

83

Prognoza meteo [i experien]ele din ultimii ani ne `ndrept\]esc s\ b\nuim c\ nu vom vedea `n iarna aceasta prea mult\ z\pad\ prin gr\dini. Chiar se vorbe[te despre o prim\var\ timpurie, deci este posibil s\ ne mai bucur\m de pu]in\ verdea]\. Cu toate acestea peisajul nu pare s\ ne `nc‚nte prea tare, fiind lipsit de culoare. ~nainte de a face experimente care se pot finaliza cu un e[ec, vom `ncerca s\ miz\m pe ceea ce [tim sigur c\ rezist\ [i la temperaturi mai sc\zute.

Vom `ncepe cu c‚teva specii de conifere [i nu poate lipsi de aici bradul. Dac\ nu ave]i `nc\ unul plantat `n curte, g‚ndi]i-v\ c\ acest conifer este un arbore [i oric‚t de ginga[ pare imediat dup\ plantare, `n timp va deveni ceea ce promite. A[adar, l\sa]i-i suficient spa]iu s\ se dezvolte. Avem ca posibilitate bradul autohton (Abies alba) sau bradul argin- tiu (Abies concolor), deosebit prin frunzele de culoare verde- alb\struie. Dintre molizi putem opta pentru variante indigene cu trunchi drept [i coroan\ piramidal\ (Piceas abies sau Piceas excelsa), ori pentru molidul `n]ep\tor (Picea pungens), cu coroana neregulat\. Este bine de [tiut c\ aceste specii rezist\ destul de bine la ger [i la condi]ii de sol, dar nu [i la secet\. ~n plus, molidul `n]ep\tor poate cre[te foarte bine la c‚mpie sau `n mediul urban.

84 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Mai avem ca variante pinul negru (Pinus nigra), cu ramuri groase `ntinse lateral [i pinul neted (Pinus strobus). Acesta din urm\ este originar din SUA [i are de asemenea o coroan\ piramidal\, dar `n acela[i timp un frunzi[ fin, ele- gant, verde deschis-alb\strui. Dac\ nu ave]i suficient spa]iu la dipozi]ie, g‚ndi]i-v\ la soiul Nana, cu frunzi[ des [i o coroan\ care nu dep\[e[te 2 m `n\l]ime [i 2,5 m l\rgime. Mai mult dec‚t alte conifere, pinul prefer\ lumina [i este recunoscut pentru adaptabilitatea la condi]ii variate de teren,

deci lua]i-l `n calcul pentru spa]iile greu accesibile, pentru c\

o s\ se descurce f\r\ prea mult\ asisten]\. Tot conifere sunt tuia [i ienup\rul. V\ propunem ca specie deosebit\ Tuia de

Canada (Thuia occidentalis), originar\ din SUA, care ajunge la 10-12 m `n\l]ime, este rezistet\ la ger [i `[i modific\ c\tre iarn\ culoarea verde a frunzelor primind o nuan]\ de bronz.

~n plus, mirosul aromatic este deosebit de pl\cut.

GR|DIN|

De asemenea, avem Thuja orientalis, provenit\ din Ex- tremul Orient (`n\l]ime de 8-10 m), care din verde-g\lbui (vara) devin brune-vine]ii `n sezonul rece. ~n\l]imea acestor specii nu trebuie s\ v\ sperie dac\ nu ave]i o gr\din\ mare:

toate suport\ tunderea, iar „Omul-Foarfec\“ va face minuni.

Ienup\rul (Juniperus communis) este un arbust montan, indigen, care cre[te bine [i la [es, dar f\r\ a c\p\ta dimensi- uni impresionante. Va avea efect prin culoarea cenu[ie, datorat\ unei dungi albe de pe frunz\. Iat\ [i alte specii care pot fi folosite cu succes `n ame- naj\ri peisagistice: ienup\rul t‚r‚tor (`nalt de 1 m [i larg de 3- 4 m), cetina de negi (`nalt de p‚n\ la 3 m, cu tulpini t‚r‚- toare) [i ienup\rul de Virginia, cu form\ piramidal\, ceva mai sensibil la frig. Toate aceste specii cresc la fel de bine `n lu- min\ sau demi-umbr\, izola]i sau `n grupuri.

ceva mai sensibil la frig. Toate aceste specii cresc la fel de bine `n lu- min\
ceva mai sensibil la frig. Toate aceste specii cresc la fel de bine `n lu- min\

85

Pentru garduri vii

Dup\ cum a]i remarcat, am vorbit p‚n\ acum despre ca- pacitatea decorativ\ a frunzelor de conifere. Trebuie [tiut c\ aceste plante nu sunt singurele care au frunze persistente. V\ d\m `n continuare exemple de arbu[ti care au acea[i propri- etate. Gardurile vii pot fi ob]inute cultiv‚nd Buxus semper- virens, un arbust mediteraneean a c\rui coroan\ poate fi modelat\, de asemenea, de gr\dinari. Variet\]ile au frunze de diverse dimensiuni [i nuan]e de verde sau g\lbui. Tot gard viu sau chiar plant\ urc\toare poate deveni Evonimus (for- tunei [i japonica), recunoscute pentru rezisten]a `ntr-un mediu cu atmosfer\ poluat\.

Dac\ dori]i ceva cu adev\rat spectaculos, cere]i la maga- zin ni[te semin]e de Cucurbita pepo sau de Coccinia indica. Nu v\ nelini[ti]i, sunt dovlecii [i t\rt\cu]ele. Planta]i-le `n

prim\var\ iar toamna vrejurile se vor usca treptat, dar fructele care se dezhidrateaz\ `n interior vor r\m‚ne decorative pe teren pentru mult\ vreme, exemple de culoare [i uneori

volum. Acestea sunt cele mai utilizate

specii decorative pentru iarn\. A[a cum v\ spuneam la `nceput, pute]i experiementa [i altele. Unii pretind c\ au rezul- tate bune cu mandarinii `n aer liber [i c\ vor insista s\-i acli- matizeze, date fiind iernile tot mai bl‚nde. Noi nu v\ garant\m dec‚t cu speciile pe care le-am enumerat. C‚t mai mult\ culoare [i succes!

demonstra]ii clare de

C‚t mai mult\ culoare [i succes! demonstra]ii clare de MAI MULT| CULOARE! Asparagus officinalis (sparanghe, sau

MAI MULT| CULOARE!

Asparagus officinalis (sparanghe, sau umbra iepurelui) – fructe sferice ro[ii Calicarpa japonica – violet Clerodendron fortunei – alb\strui, m\rginite de calicii ro[ii Cotoneaster horizontalis – fructe ro[ii (planta poate deveni [i bonsai!)

Ilex aquafolium – fructele ro[ii, sferice, care r\m‚n pe ramuri p‚n\ `n martie Magnolia stelata – ro[ii Mahonia aquafolium – albastru `nchis brumate Physalis alkekengi – fructe ro[ii, `n form\ de inim\

86 1001 CASE / IARN| 2009-2010

GR|DIN|

Plimbare prin gr\din\

de Paul Amfim

Gazonul are o estetic\ aparte, `ns\ pu]ini `[i dore[te s\ p\[easc\ pe el dup\ o ploaie mai serioas\, cu at‚t mai mult c‚nd se instaleaz\ anotimpul rece. Solu]ia ar fi crearea unor alei de acces pavate elegant, care s\ se `ncadreze c‚t mai bine cu ansamblul gr\dinii. O important\ recomandare a peisagi[tilor specializa]i `n gr\dini private men]ioneaz\ c\ aleile trebuie s\ fie c‚t mai pu]ine, iar materialele din care sunt realizate s\ fie atent alese. ~n plus, regula de baz\ ce trebuie aplicat\ spune c\, gr\din\ trebuie s\ fie `n acord cu arhitectura casei. Este foarte important ca `n momentul alegerii pavajului din curte s\ pune]i accentul pe calitatea produselor, nu doar pe estetic\. Alegerea tipului potrivit de pavaj, lu‚nd `n calcul factorii importan]i, poate deveni extrem de dificil\. Cel mai in- dicat ar fi s\ apela]i la ajutorul unor designeri specializa]i, care s\ analizeze cu aten]ie perspectivele gr\dinii dumnea- voastr\, pornind de la relieful [i elementele deja existente `n jur. Totu[i, pentru a v\ putea face o idee despre op]iunile pe care le ave]i, `ncercam s\ creionam c‚teva aspecte de la

care s\ porni]i. Este bine s\ [ti]i c\ aleile din gr\din\ pot fi placate, `n principiu, cu piatr\ natural\, beton decorativ, pavele sau lespezi din lemn. Toate acestea pot fi combinate cu nisip de r‚u sau de mare, cu por]iuni gazonate, ob]in‚ndu-se astfel adev\rate un mic paradis, doar al dum- neavoastr\. C‚nd a]i decis pe ce fel de alei v\ dori]i s\ p\[i]i c‚nd v\ plimba]i prin curte, nu uita]i c‚t de important\ este durata de via]\ a materialului respectiv. Cea mai utilizat\ variant\ de pavaj este `n prezent betonul decorativ. Disponibil `ntr-o mare varietate de forme [i culori, acest tip de pavaj este preferat pentru intr\rile auto din fa]a casei [i zonele de trafic intens. Dincolo de faptul c\ este durabil [i rezistent la ger, inclusiv la sarea anti-`nghe], acesta este apreciat pentru costul accesibil [i montarea u[oar\. Cataloagele produc\torilor ofer\ sugestii cu privire la stilurile, designul [i combina]iile de culori de la cele mai sobre la cele mai sofisticate. Aspectul estetic al dalelor din beton decorativ este at‚t de pl\cut, `nc‚t acestea sunt folosite pentru deco- rarea oric\rei zone exterioare, dar [i pentru unele saloane in-

87

87 terioare. Aici am putea chiar avansa cu exemplificarea spun‚ndu-v\ c\ dalele din beton decorativ mai
87 terioare. Aici am putea chiar avansa cu exemplificarea spun‚ndu-v\ c\ dalele din beton decorativ mai

terioare. Aici am putea chiar avansa cu exemplificarea spun‚ndu-v\ c\ dalele din beton decorativ mai pot fi cate- gorisite `n beton polimer [i beton amprentat, preferin]ele fiind `mp\r]ite aproape `n mod egal. Betonul amprentat este o variant\ de pavaj pentru fabricarea c\reia se utilizeaz\ tehnologia de imprimare a betonului crud, folosindu-se matri]e ce imit\ forma [i aspectul pietrelor naturale, gresiei, lemnului sau a c\r\mizii. Acestea ofer\ spa]iilor decorate un aer aparte, estetic [i luxos deopotriv\. ~n ceea ce prive[te betonul polimer, punctul forte al aces- tor piese este pelicula de material colorat `n mas\, aplicat\ la suprafa]\, extrem de rezistent\; un pavaj elegant, rezistent, foarte potrivit pentru gr\din\, ce se poate monta pe suport `n plan orizontal, vertical sau `nclinat. Dac\ am `ntreba un peis- agist `ns\, acesta ne-ar spune c\ piatra natural\ este una din cele mai apreciate solu]ii de pavare pentru o gr\din\ co- chet\. Dalele din piatr\ natural\ brut\ sau trunchiurile de co- pac sec]ionate transversal sunt perfecte pentru o gradin\ `n stil rustic, `n care accentul cade pe tot ce este mai pu]in pre-

lucrat, l\sat chiar `n forma creat\ de natur\. Foarte bune sunt [i pl\cile din roci sedimentare sau metamorfice precum ardezia, calcarul sau cuartitul. Frumuse]ea natural\ a pietrei naturale este accentuat\ de fosilele ajunse `n structura rocilor `n timpul proceselor seculare de creare a acestora. Designerii recomand\ pavarea cu piatr\ `n cazul gr\dinilor alpine, cu cascade pe suport din piatr\ natural\, hele[tee artificiale [i elemente din lemn brut. Fiind un material nobil, oferit chiar de natur\, piatra este o provocare pentru me[terul ce paveaz\, o m‚ndrie pentru beneficiar, dar [i o `nc‚ntare pentru privitor. Dac\ prefera]i un astfel de material pentru gr\dina dumneavoastr\, cu sigu- ran]\ [ti]i c\ formele neregulate dar [i culorile diverse creeaz\ un efect vizual absolut spectaculos. Piatra este `n acela[i timp extrem de rezistent\ la intem- perii [i la agen]i mecanici sau chimici. Pute]i s\ alege]i piatra `n form\ brut\ sau pute]i opta pentru piatr\ t\iat\ simetric. ~n general pre]urile acestui material sunt pe m\sura spectacu- lozit\]ii sale.

88 1001 CASE / IARN| 2009-2010

ACTUAL

Preg\tirea casei pentru v‚nzare

de Paul Amfim

T U A L Preg\tirea casei pentru v‚nzare de Paul Amfim Indiferent de situa]ie, prima impresie

Indiferent de situa]ie, prima impresie conteaz\, cu at‚t mai mult c‚nd subiectul este o cas\, un apartament pus `n v‚nzare. Uneori, cu mici retu[uri estetice [i func]ionale, se poate ob]ine un plus de valoare semnificativ. Dac\ v\ g‚ndi]i la o schimbare [i c\uta]i o cas\ mai spa]ioas\, ori pur [i sim- plu vre]i s\ valorific\]i una dintre propriet\]i, cu siuran]\ v\ in- tereseaz\ cel mai bun pre]. Care sunt factorii ce pot influen]a clientul s\ ofere o sum\ mai mare? Mul]i, ar spune un spe- cialist `n imobiliare. Dac\ zona, pozi]ia fa]\ de punctele cardi-

nale, materialele de construc]ie, etajul etc. nu pot fi modifi- cate, m\car pute]i exploata la maximum celelalte posibilit\]i care pot ridica pre]ul final. Pentru a putea valorifica orice oportunitate de negociere, ar trebui, `n primul r‚nd s\ v\ pune]i `n locul cump\r\torului. ~ncerca]i s\ v\ da]i seama ce v-ar impresiona la o cas\ pe care inten]iona]i s\ o cump\ra]i [i ce v-ar face s\ ezita]i. Un astfel de exerci]iu v\ poate aduce un profit [i evident un cump\r\tor pe m\sur\. Clien]ii preten]io[i nu vor aprecia zugr\velile sau plac\rile `n culori

89

89 stridente, mobilierul supra-aglomerat sau prezen]a obiectelor personale `n momentul vizion\rii. Cump\r\torul, `n

stridente, mobilierul supra-aglomerat sau prezen]a obiectelor personale `n momentul vizion\rii. Cump\r\torul, `n general, `[i dore[te s\ vad\ o cas\ depersonalizat\, cu interiorul dominat de culori neutre, care s\-i st‚rneasc\ imagina]ia pe loc, s\-l stimuleze s\ se g‚ndeasc\ `n ce mod ar putea s\-l amenajeze dup\ propriile gusturi. Este indicat s\ p\stra]i doar strictul necesar `n ceea ce prive[te mobilierul. Restul este bine s\ fie depozitat undeva `n afara casei, astfel `nc‚t, `n momentul vizion\rilor, s\ nu-i st‚njeneasc\ pe eventualii cump\r\tori.

Eliminarea viciilor ascunse

Un client este interesat at‚t de designul general al locuin]ei, c‚t [i de eventualele vicii ascunse ale acesteia.Un cump\r\tor preten]ios va fi nepl\cut impresionat dac\ va observa prob- leme de genul: conducte de ap\ ruginite sau sparte, robinete defecte, obiecte sanitare sparte, degradate sau murdare, prize sau `ntrerup\toare lips\, ori care at‚rn\ din pere]i, conductori electrici aparen]i, igrasie, pl\ci de gresie sau de faian]\ sparte etc. Un efect dezavantajos `l vor avea, cu siguran]\, u[ile sau ferestrele defecte, cu probleme la sistemul de `nchidere. Aces- tea sunt primele deficien]e ce trebuie remediate `nainte de a veni primii clien]i la vizionare. Cu investi]ii minime se pot repara u[ile, ]evile cu hibe, robinetele sau problemele cu instala]ia de `nc\lzire. Piesele ceramice deteriorate se `nlocuiesc destul de u[or (`n cazul `n care mai g\si]i pe pia]\ modelul respectiv), defectele din pere]i se rectific\ rapid [i ieftin, `ns\ nu se reco- mand\ o renovare general\ a apartamentului. Bugetul ar fi prea mare, ar trebui s\-l recupera]i din pre]ul de v‚nzare [i e posibil ca un client s\ fie atras mai degrab\ de un pre] mai mic [i de perspectiva unei renov\ri dup\ propriile idei. ~n ceneral asemenea probleme sunt mai `nt‚lnite `n cazul caselor vechi, din perioada interbelic\, `n care investi]iile au fost pu]ine de- alungul timpului, dar merit\ cump\rat\ dac\ v\ afla]i printre pasiona]ii stilului. Renov\rile ulterioare pentru a pune casa la punct evident c\ vor trage pre]ul `n jos.

Ajutor de la speciali[ti

Cu siguran]\, un consultant imobiliar v\ poate ajuta at‚t `n evaluarea [i v‚nzarea casei, c‚t [i `n preg\tirea acesteia pen- tru vizion\ri. Speciali[tii `n imobiliare cunosc profilul general al cump\r\torului [i v\ pot `ndruma c‚nd vine vorba de micile repara]ii absolut necesare `nainte de v‚nzare, precum [i in- vesti]iile care nu se justific\. Nu trebuie s\ neglija]i nici sfaturile agentului de v‚nz\ri cu privire la pre]. Av‚nd o experien]\ `n spate, acesta cunoa[te `n mare, pre]ul zonei [i v\ poate spune dac\ suma solicitat\ este justificat\ sau nu. ~n rest, `ntr- o pia]\ imobiliar\ care se urne[te `n acest\ perioad\ destul de greu, mai ave]i nevoie [i de un strop de noroc.

Pozele, portretele de familie, prea multe covoare sau elemente decorative dispensabile, trebuie eliminate din peisaj. Cu c‚t apartamentul va fi mai gol, ceea ce `l face disponibil aproape imediat, clientul va fi mai interesat. Aproape invariabil, un cump\r\tor cu adev\rat interesat de proprietate, va `ntreba `n c‚t timp de la semnarea actelor se poate muta `n cas\. Termene de ordinul lunilor de zile `l vor descuraja, prin urmare, acesta este un motiv `n plus pentru care trebuie s\ elimina]i o mare parte din mobilier [i lucrurile personale.

90 1001 CASE / IARN| 2009-2010

ACTUAL

Cele mai scumpe 10 metropole din lume

de Cristian Dogaru

Compania Global Property face un top al celor mai scumpe 89 de ora[e din perspectiva pre]ului pentru aparta- mentele de 120 mp din zonele centrale. Bucure[tiul se situeaz\ mult peste capitalele `n care venitul mediu este net superior fa]\ de Rom‚nia (Var[ovia, Lisabona, Berlin, Bratislava, Ljubliana, etc). Pe primele locuri, se men]in `n con- tinuare Monaco, Londra [i New York.

Monaco se afl\ pe primul loc `n top, cu un avans consi- derabil, valoarea fiind de peste 40.000 dolari/mp. Acest lucru face ca valoarea medie a propriet\]ilor luate `n calcul s\ se ridice la c‚teva milioane de dolari. Interesant de remarcat, chiria nu e pe m\sura valorii caselor („doar“ 5.900 dolari). Spunem asta `n compara]ie cu locul doi din top, Londra, unde chiria pentru genul de propriet\]i luate `n calcul este asem\n\toare - de 57.000 dolari/lun\ - `n schimb pre]ul pe metru p\trat este de 16.300 dolari. Ceea ce demonstreaz\ c\ cei care investesc `ntr-un apartament `n Monaco nu se g‚ndesc la recuperarea investi]iei din chirie (randamentul e abia 1,5%) ci la beneficiile de imagine ce rezult\ din de]inerea unei asemenea propriet\]i. Foarte aproape de Londra g\sim New York unde pre]ul pe mp este de 16.200 dolari, `n schimb chiriile sunt mai mari dec‚t la Monaco - 6.070 dolari. Hong Kong-ul ofer\ cel mai decent nivel al chiriilor dintre primele 10 ora[e, except‚nd desigur Monaco. Astfel, la o valoare pe mp de 15.400 dolari, apartamentele din Hong Kong se `nchiriaz\ pentru 4.800 de dolari. Tokyo ocup\ locul 5, cu 13.800 dolari/mp dar are toto- dat\ cea mai mare chirie, peste 7.000 dolari, cel mai ridicat

nivel din topul Global Property. De ce `nt‚mpl\ asta? Poate din cauza densit\]ii extraordinare a metropolei (s\ nu uit\m c\ la o suprafa]\ de 2 ori c‚t a Rom‚niei, Japonia are o popula]ie de 7 ori mai numeroas\). Este, de asemenea, destul de greu de `nchiriat `n Japonia dac\ nu e[ti localnic, fiind nevoie ca expa]ii s\ vin\ `mpreun\ cu un japonez care s\ garanteze pentru ei `n momentul `nchirierii unei propriet\]i. ~n plus, proprietarul cere la semnarea contactului un avans echivalent cu 5-7 chirii plus 1-2 chirii oferite drept cadou din partea chiria[ului. Dac\ prezen]a Moscovei `n top nu ne mai mir\ (locul 6, 13.400 dolari/mp [i 4.600 dolari/chiria medie) uime[te ur- carea pe locul 9 a Mumbaiului. Ora[ul indian are o valoare de 9.500 dolari/mp,un paradox dac\ ne referim la nivelul de via]\ sc\zut din India. Nu [i din perspectiva noii clase `nst\rite care se creaz\, `n special din industria IT. Pe locurile 7-8, foarte aproape ca valori (13.200-13.300 dolari/mp) vin Singapore [i Parisul. Valori similare [i la chirii: 4.200-4.300 dolari/lun\. ~n sfâr[it, pe locul 10 Bermuda, o loca]ie prefe- rat\ de investitorii boga]i din str\in\tate, fapt ce a f\cut ca `ntre 2003-2007 pre]ul propriet\]ilor s\ urce cu 40%.

91

Pre]ul pe mp este aici de 8.100 dolari, peste nivelul din Geneva. Cu aproape 4.000 dolari/mp (3.941) sau 2.660 euro, capitala Rom‚niei pare un ora[ relativ scump. Site-ul (www.globalpropertyguide.com) compar\ propriet\]ile `ncadrate `n clasa de lux - 120 mp, apartament `n zona cen- tral\ - iar Bucure[tiul ocup\ un surprinz\tor loc 34 din 89 de capitale studiate. La vecinii no[tri unguri apartamentele pot fi considerate adev\rate chilipiruri de vreme ce, `n centrul Bu- dapestei se v‚nd cu 1.900 dolari (1.260 euro). Cu alte cu- vinte, cu 150.000 euro ave]i acces la un apartament de lux `n Budapesta, o capital\ mult mai civilizat\ [i mai bine dotat\ din punct de vedere al infrastructurii urbane dec‚t Bucure[tiul. ~n plus salariile sunt de c‚teva ori mai mari.

din punct de vedere al infrastructurii urbane dec‚t Bucure[tiul. ~n plus salariile sunt de c‚teva ori

George B\lan - Project Manager Eminescu 220

93

de Alina Constantin

LUXUL INSEAMN| CALITATE {I CONFORT

Domeniul imobiliar este `n continuare `n impas, totu[i se g\sesc cump\r\tori pentru ansamblurile reziden]iale. Cum a]i explica acest lucru? Aici ar trebui f\cut\ o distinc]ie `ntre dou\ mari categorii de cereri existente acum pe pia]\. Pe de o parte discut\m de cereri pentru imobile de clas\ medie, a c\ror pia]\ a fost `ntr-o oare- care m\sur\ revitalizat\ de programul „Prima cas\“ [i de ideea c\ pre]urile au ajuns la un minim. Pe de alt\ parte, observ\m c\ exist\ cereri pe o pia]\ de lux, care nu a fost la fel de afectat\ de criza economic\ actual\, propriet\]ile de lux au `nregistrat cele mai mici diminu\ri valorice sau [i-au p\strat [i chiar crescut pre]urile. Spre deosebire de anii anteriori, `n anul 2009 clien]ii nu au mai fost orienta]i c\tre tranzac]ii speculative, ci au devenit uti- lizatori finali; `n acest context tranzac]iile pe segmentul de lux au fost efectuate strict de persoane care dispun de resurse finan- ciare considerabile [i care nu acceseaz\ credite bancare.

Cum influen]eaz\ calitatea materialelor [i finisajelor decizia de achizi]ionare a unei case? Cunoa[te]i expresia „pour les connaisseurs“: cunosc\torii vor [ti `ntotdeauna s\ cumpere imobile valoroase. Este normal ca [i `n Rom‚nia s\ `nceap\ s\ primeze `n alegerea unui imo- bil [i altceva dec‚t pre]ul. A[a cum v\ spuneam, clien]ii nu se mai orienteaz\ spre tranzac]ii speculative ci devin utilizatori fi- nali, ceea ce-i face s\ fie mai aten]i la ceea ce cump\r\. Toc- mai de aceea este necesar ca aten]ia `n alegerea materialelor [i pentru calitatea finisajelor s\ fie prezent\ de la faza proiect\rii [i p‚n\ la faza de execu]ie a imobilelor.

Ce branduri se reg\sesc la cea mai exclusivist\ adres\ din Bucure[ti – Eminescu 220? Pentru acest imobil am f\cut o analiz\ a elementelor care definesc standardul de lux pe plan mondial, am c\utat mate- riale de o calitate excep]ional\ [i echipamente ultramoderne. Astfel, ve]i g\si mozaic Bisazza folosit pe fa]ada cl\dirii, t‚m- pl\rie exterioar\ Schuco cu geam triplu stratificat ce ofer\ o izo- lare termic\ [i fonic\ deosebit\ sau protec]ie la radia]iile UV. Ve]i g\si de asemenea nume consacrate [i cu tradi]ie pe plan mon- dial `n ceea ce prive[te calitatea materialelor pe care le produc, cum ar fi Marazzi, Roca, HansGrohe, Daikin, Schindler etc.

Luxul `nseamn\ calitate. Cu ce vine nou pe pia]\ acest bloc reziden]ial? A]i spus-o chiar dvs.: „Luxul `nseamn\ calitate“. Eu a[ ad\uga „[i confort“. Iar noi vom oferi luxul care se reg\se[te doar `n cele mai elegante locuin]e din lume. De la ideea arhi- tectural\, p‚n\ la calitatea excep]ional\ a finisajelor, trec‚nd

prin confortul oferit de echipamentele ultramoderne folosite, sau de la materialele deosebite folosite pentru fa]ada blocului, p‚n\ la unicitatea fiec\rui apartament, trec‚nd prin conceptul unic de „vile cu gr\dina pe bloc“, `n\l]imea sporit\ a aparta- mentelor sau m\rimea spa]iilor vitrate, toate acestea fac din Eminescu 220 cea mai exclusivist\ adres\ din Bucure[ti.

Cum a]i descrie profilul cump\r\torului unei asemenea case? V\ spuneam mai devreme de expresia „pour les connais- seurs“: noi ne adres\m unei pie]e mai pu]in afectat\ de criza economic\, cea a cump\r\torilor de imobile de lux, a utilizato- rilor finali de astfel de imobile. Este vorba de o pia]\ format\ din oameni de afaceri, bancheri, oameni din domeniile asigu- r\rilor, oameni a c\ror activitate se `mplete[te cu ideea de suc- ces. Vorbim de asemenea de oameni care c\l\toresc mult [i care pot face compara]ie cu imobile de lux din Europa sau din lume [i care pot recunoa[te elementele ce definesc luxul `n imobilul nostru.

A]i luat `n calcul [i trendul eco devenit la mod\ `n ultima vreme `n construc]ii? ~ntregul proiect graviteaz\ `n jurul ideii de verde, de natur\. At‚t gr\dinile private situate pe bloc c‚t [i reamenajarea par- cului Tudor Vladimirescu situat vis-a-vis [i a vecin\t\]ilor, creeaz\ o zon\ de confort [i armonie urbanistic\. V\ spuneam mai devreme de alinierea la standardele de calitate europene. Noi ne str\duim s\ facem asta, oferind nu doar un imobil de foarte `nalt\ calitate, ci [i un mediu reambientat de jur-`mpreju- rul acestuia. Pornind de la o ini]iativ\ Forum Invest, care a lansat programul „Adopt\ un spa]iu public!“, am intrat `ntr-un parteneriat cu Prim\ria sectorului 2 [i cu ADP sector 2 pentru reconstruc]ia unui parc de peste 4.000 mp, `n baza unui proiect ce integreaz\ urbanismul de tip francez [i vernacularul balcic-mediteranean.

Ce alte proiecte ave]i `n plan pentru 2010?

Divizia de real estate a grupului nostru de firme are `n vedere, pe l‚ng\ Eminescu 220 [i alte proiecte imobiliare de

o calitate deosebit\, cel mai avansat `n acest moment fiind

dezvoltarea unui complex reziden]ial pe malul lacului Sna- gov. Astfel, pe o suprafa]\ de 2 hectare, va fi un complex care va `ngloba mai multe concepte „ce definesc luxul“: ex-

clusivist, club privat, proiect arhitectural spectaculos, integrat

`n natur\ [i, bine`nteles, calitate. De asemenea, ca [i `n Emi-

nescu 220, se va pune accent pe amenajarea peisagistic\ a mediului ambiental.

Design modernist

de Lucian Nicolescu

Pentru c\ un calorifer normal nu are aceea[i expresivitate ca unul decorativ, designerii au inventat forme neconven]ionale, ce pot fi adaptate u[or `n interioarele moderne.

Faptul c\ se poate realiza `n forme [i culori diverse este un mare avantaj, pentru c\ vechile modele de calorifere nu ofer\ prea multe posibilit\]i estetice. De multe ori c‚nd vrem s\ reamenaj\m casa descoperim c\ un calorifer obi[nuit ne stric\ toate planurile. Ori sunt prea mari, ori sunt a[ezate `n locuri nepotrivite [i afecteaz\ din punct de vedere estetic `ntreaga `nc\pere. De regul\, pozi]ionarea unui calorifer se face `n apropierea surselor de aer rece (ferestre, u[i exte- rioare, geamuri) pentru a putea compensa diferen]ele de temperatur\ ap\rute prin deschiderea acestora. Dac\ ave]i o amenajare care nu pune accent pe acest obiect, nu prezint\ nicio problem\ pentru c\ exist\ m\[ti speciale care au rolul de a `nfrumuse]a zona caloriferului, chiar s\ `l ascund\. sau care `ncearc\ s\-l ascund\ cumva cu o masc\ potrivit\, nu

prezint\ nicio problem\. Dar, mult mai simplu ar fi s\ monta]i din start un calorifer care ar putea deveni punctul de atrac]ie al spa]iului respectiv. Designerii au g\sit solu]ia ideal\ [i vin cu propuneri care mai de care mai tentante. Au ap\rut `n ulti- ma vreme radiatoarele decorative, a[a cum le numesc spe- ciali[tii din domeniu. Le pute]i g\si `ntr-o mare varietate de forme [i culori, cu sprafe]e mate sau luciase, sub form\ de spalier sau suport multiplu de prosoape, tubulare sau plane, devenind adev\rate obiecte decorative. Vorbim despre schimb\ri majore `n acest domeniu, o nou\ viziune a de- signerilor care au vizat pe de o parte func]ionalitatea, iar pe de alta – designul obiectului `n sine. ~n plus, designul inovator ofer\ impresia c\ ai de-a face nu cu un radiator, ci mai de- grab\ cu o pies\ de mobilier sau un obiect de decor.

ofer\ impresia c\ ai de-a face nu cu un radiator, ci mai de- grab\ cu o

95

95 Un obiect magic ~nc\lzirea cu radiatoare presupune un circuit de alimenta- re cu agentul termic

Un obiect magic

~nc\lzirea cu radiatoare presupune un circuit de alimenta-

re cu agentul termic care `n orice cas\ este pe dou\ ]evi: una prin care intr\ agentul termic `n calorifer (tur) [i alta prin care iese agentul termic din calorifer (retur). La acest capitol nu s- au `nregistrat succese prea mari, `n sensul c\, `nc\ nu s-a g\sit solu]ia ideal\ pentru a ascunde definitiv ]evile. Practic dac\ nu ar fi remarcate cele dou\ ]evi de intrare [i ie[ire, ra- diatoarele moderne pot fi evaluate f\r\ probleme ca ele- mente de design. Inventivitatea designerilor este practic ne- limitat\: orice obiect de design interior poate ascunde un calorifer, inclusiv un peisaj de toamn\ iluminat special. Iar c‚nd este vorba de baie, aici orice form\ este permis\. De cele mai multe ori, se opteaz\ pentru un rol practic, pentru uscarea prosoapelor, dar nici oglinda cu ram\ `nc\lzit\ nu este o idee excentric\. Noile materiale ]in [i ele pasul cu

trendurile, a[a c\ vom putea vedea la unii produc\tori inclusiv coloane ceramice cu rol de radiator. Nu am fi uimi]i s\ afl\m c\ exist\ [i calorifere din sticl\ termorezis- tent\ – efectul ar putea fi de-a dreptul spectaculos [i nu este chiar at‚t de fragil cum a]i putea crede.

modele florale `n relief, sunt o solu]ie pentru cei care vor s\ re`nvie atmosfera vechilor palate. Spiritul inovativ reu[e[te s\ `mbine frumosul cu eficien]a [i calit\]ile materialului, respectiv fonta care se [tie ca are o iner]ie termic\ satisf\c\toare. Dar s\ ne `ndulcim tonul oferindu-v\ c‚teva argumente despre ceea ce poate s\ `nsemne un calorifer, [i cel mai bine ar fi s\ ne raport\m la etapele evolu]iei acestui obiect, descoperind piese excep]ionale, `n istoria lui.

Pasiunea pentru elemente clasice

Dac\ ne g‚ndim la c‚t\ aten]ie a fost acordat\ teracotei sm\l]uite `n perioada ei de glorie (exist\ sobe de teracot\ p\strate impecabil, „v‚nate“ de comercian]ii de antichit\]i),

vom `n]elege de ce primele sisteme moderne de `nc\lzire central\ din secolul al XIX-lea au fost `nso]ite de calorifere din font\ de o frumuse]e ie[it\ din comun. Decora]iunile `n font\ nu erau atribute doar ale caloriferelor, ci

[i ale boilerelor, cazanelor care `nc\lzeau

apa folosit\ drept agent termic. Ele ur- mau tendin]ele `n design ale vremii [i `nnobilau at‚t locuin]ele private, dar mai ales institu]iile care urm\reau monumen- talitatea `n orice detaliu. Bine`n]eles, con- di]ia de baz\ era existen]a `nc\lzirii cen- trale [i a ]evilor. Ar p\rea c\ este vorba

despre o inven]ie modern\, dar pu]ini [tiu c\, grecii antici utilizau deja un sistem in- cipient de calorifere, numit hypocaust:

tuburi cu aer cald care treceau prin pere]i

[i pardoseli.

Re]elele de ]evi care parcurgeau Palatul de Var\ de la Sankt Petersburg al lui Petru cel Mare sunt iar\[i un exemplu de referin]\. Se pare `ns\ c\ `nceputurile variantelor moderne se petrec pe la 1830, datorit\ unui guvernator al B\ncii Angliei care `[i dorea mai mult\ c\ldur\ pentru soiurile lui de struguri. Prin urmare, totul depinde de gusturi si de stilul de amena- jare pe ce dori]i s\ `l aborda]i `n casa dumneavoastr\.

Obiecte de colec]ie

Dac\ `n urm\ cu zeci de ani erau admirate `n case interbelice, acum sunt obiecte de pre], pentru casele moderne.

acum sunt obiecte de pre], pentru casele moderne. ~nc\lzirea `n epoca interbelic\ Obi[nui]i cu caloriferele

~nc\lzirea `n epoca interbelic\

Obi[nui]i cu caloriferele standardizate din font\, piese greoaie, prost finisate, asociate mai degrab\ lipsei de agent ter- mic din anii comunismului, nu este greu de explicat faptul c\ evit\m adeseori s\ ne mai g‚ndim c\ putem avea un aseme- nea obiect `n cas\. V\z‚nd totu[i piesele care mai exist\ `n casele din perioada in- terbelic\, putem intui perspectivele revenirii acestui trend. Recondi]ionarea nu trebuie s\ ne sperie, dac\ piesa este etan[\, chiar dac\ exist\ variante noi cu aspect retro. Elementele baroce `[i fac loc tot mai des `n amenaj\rile interioare, iar un calorifer deosebit ca form\, cu

96

1001 CASE / IARN| 2009-2010

electronice

Produse exclusiviste [i tehnologii de v‚rf

electronice Produse exclusiviste [i tehnologii de v‚rf Videoproiectorul all-in-one Epson EH-DM3 este extrem de

Videoproiectorul all-in-one Epson EH-DM3 este extrem de portabil, incluz‚nd [i o intrare pentru microfon, special conceput\ pentru soli[tii familiei. Modelul este ideal pentru petrecerile karaoke de Anul Nou. Pre] estimat: 549 Euro + TVA

BeoTime este revolu]ionarul ceas-alarm\ cu care danezii de la B&O ofer\ posibilitatea de a controla orice alt echipament audio video. Creat sub forma de flaut, acesta are [i un mic giroscop care schimb\ display-ul `n func]ie de cum rote[ti „bagheta“ BeoTime. Cu flautul B&O po]i deschide / `nchide televizoare [i playere la anumite ore, po]i controla lumina, echipamentele, volumul sunetului, melodiile. Designul BeoTime este inspirat din opera „Flautul Fermecat“ a lui Mozart, pornind de la ideea de baghet\ care dirijeaz\ trezirea. Butonul de alarm\ chiar arat\ ca o trompet\, av‚nd `n spate un difuzor din care iese sunetul.

Cu modelele Epson EH-TW3500 [i EH-TW2900 3LCD 1080p, pasiona]ii de jocuri pot ob]ine o experien]\ uimitoare pe un ecran uria[, conect‚ndu-se la ultima genera]ie de console HD. Pre]uri estimate: EH-TW3500 - 1.270 Euro + TVA; EH-TW2900 - 1.016 Euro + TVA

la ultima genera]ie de console HD. Pre]uri estimate: EH-TW3500 - 1.270 Euro + TVA; EH-TW2900 -

97

Nume grele din industria audio-video [i companii cu produse exclusiviste au fost prezente la cea de-a VII-a edi]ie HiFi Arena. Organizat\ anual de c\tre Expotek, HiFi Arena este singurul eveni- ment din Rom‚nia dedicat echipamentelor audio [i video de `nalt\ performan]\. ~n 2009 s-a pus accentul pe comunicarea wireless `ntre diverse dispozitive, pe televizoarele sub]iri cu contraste uimi- toare, dar [i pe alte produse performante, lansate `n lume pe par- cursul anului.

Supersofisticatul televizor LCD BRAVIA KDL- 52Z5500 produce o impresie puternic\. Designul draw the LINE ascunde o configura]ie ingenioas\, pentru o experien]\ impresionant\ a sunetului [i imaginii. {i, cu cele mai noi func]ii ecologice, cea mai clar\ imagine Bravia economise[te totodat\ energie.

cea mai clar\ imagine Bravia economise[te totodat\ energie. Epson Stylus Office BX610FW Epson Stylus SX610FW [i

Epson Stylus Office BX610FW

economise[te totodat\ energie. Epson Stylus Office BX610FW Epson Stylus SX610FW [i SX510W ofer\ op]iuni de listare

Epson Stylus SX610FW [i SX510W ofer\ op]iuni de listare de mare vitez\, scanare [i copiere, precum [i func]ii Wi-Fi [i Ethernet. Modelul SX610FW este echipat cu bluetooth op]ional, alimentator automat de documente de 30 pagini, PictBridge pentru imprimare direct de pe camera foto, cititor de carduri de memorie [i cartu[e individuale de cerneal\ DuraBrite rezistent\ la ap\, pete [i la eviden]ierea cu marker. Pre]uri estimate: SX610FW - 150 Euro + TVA; SX510W - 109 Euro + TVA

estimate: SX610FW - 150 Euro + TVA; SX510W - 109 Euro + TVA Videoproiectoarele Epson EH-TW5500

Videoproiectoarele Epson EH-TW5500 [i EH-TW4400 3 LCD 1080p (Full HD) sunt cele mai avansate echipamente pentru pasiona]ii de home cinema. Cu unele dintre cele mai `nalte rate de contrast de pe pia]\ (modelul TW5500 suport\ o rat\ de contrast de 200.000:1), design modern [i performan]e superioare, proiectoarele sunt ideale pentru ob]inerea unui cadru de cinema veritabil `n propria cas\. Un raport ideal `ntre caracteristicile tehnologice fantastice (rat\ de contrast de 75.000:1) [i pre] propune [i modelul Epson EH-TW5000. Pre]uri estimate: EH-TW5500 - 2.795 Euro + TVA; EH-TW4400 - 2.372 Euro + TVA; EH-TW5000 - 2.436 Euro + TVA

EH-TW5000. Pre]uri estimate: EH-TW5500 - 2.795 Euro + TVA; EH-TW4400 - 2.372 Euro + TVA; EH-TW5000

98

1001 CASE / IARN| 2009-2010

ELECTRONICE

Nout\]ile vin odat\ cu seria revolu]ionarelor televizoare cu plasm\ Viera NeoPDP, al c\rei model Z11 a fost prezentat pentru prima dat\ `n ]ara noastr\. VIERA NeoPDP (Neo Plasma Display Panel) revolu]ioneaz\ standardele `n ter- meni de design, calitate a imaginii [i conectivitate. Ofer\ o imagine de doua ori mai bun\, design ultra sub]ire, conectare la internet [i un consum de energie cu p‚n\ la 50% mai mic.

Plasma Pioneer PDP-LX6090, are ecran „KURO“ care ofer\ cele mai vii [i mai clare culori. Diagonala: 60, Scanare progresiv\, HD Digital Film Direct 24, Rezolu]ie:

1920 x 1080p, Full HD, Tv tuner, Intr\ri: 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1

x

CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host IESIRI: 1 x optical, 1

x

RCA audio, 1 x headphone, 1 x subwoofer out.

1 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host IESIRI: 1 x optical,
1 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host IESIRI: 1 x optical,
1 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host IESIRI: 1 x optical,

BeoVision 10 este televizorul ultra slim pe care designerul l-a v\zut precum un tablou cu imagini mi[c\toare, se contope[te efectiv cu decorul [i d\ via]\ peretului. Rama de aluminiu este dublu polisat\ cu diamant natural, astfel `nc‚t s\ creeze impresia de oglind\ care capteaz\ culoarea [i modelul tapetu- lui. Suprafa]a BeoVision 10 este acoperit\ cu un geam sub]ire tratat la fel ca [i geamurile de cockpit de avion, eliminând 99% din reflec]iile luminii. ~n partea de jos a televizorului se afl\ o f‚[ie colorat\, ce ascunde trei difuzoare.

se afl\ o f‚[ie colorat\, ce ascunde trei difuzoare. Camera foto compact\ Panasonic LUMIX DMC-GH1, c‚[tig\toare

Camera foto compact\ Panasonic LUMIX DMC-GH1, c‚[tig\toare la categoria European Multimedia Camera 2009-2010, EISA

Plasma Panasonic VIERA TX-P42V10E, c‚[tig\toarea categoriei European Plasma TV.

TX-P42V10E, c‚[tig\toarea categoriei European Plasma TV. Modelele Epson P-7000 [i P-6000 sunt echipa- mentele

Modelele Epson P-7000 [i P-6000 sunt echipa- mentele portabile ideale pentru pasiona]ii de

fotografie care au nevoie de o solu]ie flexibil\ ori- unde s-ar afla. ~n plus, modelul P-7000 este dotat cu un „travel pack“ care include adaptor auto, folie de protec]ie pentru LCD de 4“, lavet\ de cur\]are, suport rabatabil, cablu USB [i cablu de alimentare. Pre]uri estimate: P-7000 - 629 Euro + TVA; P-6000

- 503 Euro + TVA

estimate: P-7000 - 629 Euro + TVA; P-6000 - 503 Euro + TVA Camera video Panasonic

Camera video Panasonic HDC-TM300, c‚[tig\toare a premiului European HD Flash Cam, EISA.

100 1001 CASE / IARN| 2009-2010

electrocasnice

1 0 0 1001 CASE / IARN| 2009-2010 electrocasnice Combin\ frigorific\ Gorenje RK68SYB • clas\ energetic\

Combin\ frigorific\ Gorenje RK68SYB

• clas\ energetic\ A+; protec]ie anti-bacterian\ - frigider

• dezghe]are automat\; decongelare manual\

• 1 compresor; comenzi mecanice Frigider

• 4 rafturi de sticl\; 1 suport pentru sticle

• 2 compartimente pentru legume

• 3 rafturi pe u[\

• raft de sticle pe u[\ adânc, cu dou\ compartimente Congelator

• 1 raft pe u[a congelatorului

• depozitare: 2 rafturi

• 1 raft pe u[a congelatorului • depozitare: 2 rafturi Combin\ frigorific\ Bosch KAD62S20 • clasa

Combin\ frigorific\ Bosch KAD62S20

• clasa de eficien]\ energetic\ A+; consum:467 kWh/an

• antibacteria; capacitate total\ net\: 533 l

• capacitate net\ frigider: 355 l; capacitate net\ congelator: 178 l

• sistem NoFrost; 2 circuite de r\cire; filtru de ap\

• reglaj electronic al temperaturii, afi[aj exterior LCD

• func]ie Holiday (Vacan]\); func]ie Eco (Mod economic)

• func]ie de super-r\cire; func]ie de super-congelare cu deconectare automat\; r\cire dinamic\ cu ventilator intern

• dispenser pentru ap\ rece, ghea]\ sf\râmat\, cuburi ghea]\

• dispenser rapid cuburi ghea]\, filtru de ap\

• protec]ie împotriva accesului copiilor, iluminare cu LED

• afi[are indicator schimbare filtru; suport cromat pentru sticle

• suport pentru 5 doze amplasat pe u[\

101

101 Ma[in\ de sp\lat BEKO - Pet hair removal • „PET“ – func]ie special\ pentru `ndep\rtarea

Ma[in\ de sp\lat BEKO - Pet hair removal

• „PET“ – func]ie special\ pentru `ndep\rtarea eficient\ a p\rului animalelor de cas\ de pe haine; 20 programe de sp\lare;

• viteza maxim\ de centrifugare: 1.200 rpm

• eficien]a energetic\ [i de sp\lare A+ / A

• programator electronic cu afi[aj LED

• programare pornire cu pân\ la 9 ore `n avas

• reglare automat\ a consumului de ap\

• sistem electronic de control al balansului

• programe speciale: Baby Care, Biowash, Sp\lare manual\, Lân\, Mini 30’

• alte func]ii auxiliare: Anti-sifonare, Express

• op]iune Child Lock; capacitate de `nc\rcare: 5 kg de rufe

Ma[in\ de sp\lat vase Bosch SMS65M12EU

• capacitate: 13 seturi; clasa de eficien]\ energetic\ A

• clasa de eficien]\ la sp\lare A; clasa de eficien]\ la uscare A

• 6 programe: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Delicat 40, Sp\lare rapid\ 45, Presp\lare

• 4 func]ii speciale: Înc\rcare la jum\tate, VarioSpeed (de 2 ori mai rapid), Igienizare, IntensiveZone

• 5 nivele de temperatur\

• DosageAssist - asistare dozaj detergent

• Aqua Sensor -detectarea gradului de murd\rie a veselei [i ajustarea automat\ a duratei de sp\lare, a consumului de ap\ [i a temperaturii

• senzor de înc\rcare; afi[are timp r\mas (min.) pân\ la terminare program

• pornire programabil\: 1-24 ore

• sistem de sp\lare cu schimb\tor de c\ldur\ (Heat exchanger)

• consum pentru program Eco 50: ap\ - 12 l / energie - 1.05 kwh

Ma[in\ de sp\lat LG F1402FDS6

• capacitate maxim\ 9 Kg; capacitate cuv\ 69 l

• sistem inteligent de sp\lare; auto balansare

• consum zero `n standby; motor Direct Drive; sp\lare cu abur

• detectare greutate optim\ de `nc\rcare; maxim rota]ii 1.400 rpm

• consum de ap\ 52 l; consum de energie 1,2 kw/h

• clasa energetica A++

• nivel de zgomot sp\lare - wash: 53 dBA; spin: 69 dBA

• program rapid bumbac; bumbac; sintetic; ]es\turi delicate; lân\; baby care; rapid 30

• presp\lare; dispozitiv de siguran]\ pentru copii

• re`mprosp\tare; display LED; indicator derulare timp

• mesaj eroare / alarm\
• mesaj eroare / alarm\
dispozitiv de siguran]\ pentru copii • re`mprosp\tare; display LED; indicator derulare timp • mesaj eroare /

102 1001 CASE / IARN| 2009-2010

1 0 2 1001 CASE / IARN| 2009-2010 Cuptor de g\tire cu abur Bosch HBC26D553 •

Cuptor de g\tire cu abur Bosch

HBC26D553

• g\tire cu aburi de la 35° la 100°C

• regenerare / reînc\lzire, fermentare

• display digital cu afi[aj text

• controlul automat al punctului de fierbere [i control preînc\lzire

• indicator rezervor de ap\ gol

• sistem de protec]ie împotriva accesului copiilor

• u[a interioar\ complet din sticl\

• rezervor de ap\ - 1.3 l

• butoane push-up iluminate, inox

• volum interior: 35 l Interior din inox, 4 nivele de introducere a t\vilor

• cavitate interioar\ pentru generare aburi

• cablu de alimentare cu [techer, 180 cm

• putere maxim\ consumat\: 1.9 kW

ELECTROCASNICE

Cuptor cu microunde LG 8088HR Duo Chef

• sistem de convec]ie dublu; performan]e de g\tire mult mai bune

• pre`nc\lzire mult mai rapid\; temperatur\ [i textur\ uniform\ a alimentelor; decongelare uniform\

• utilizeaza atât microundele cât [i convec]ia pentru decongelare

• p\streaz\ textura [i gradul de hidratare originale

• previne supra`nc\lzirea [i arderea anumitor zone

• design compact [i elegant; mâner din aluminiu

• panou de control u[or de citit; display VFD alb

• capacitate: 31l; consum: MWO – 1000W; Grill – 1250W

• platou rotativ: ø 36cm; posibilitatea de a g\ti pe dou\ nivele

• programe automate, presetate

• accesorii: steam chef, tav\ pentru crispy, tav\ patrat\, raft gril\

steam chef, tav\ pentru crispy, tav\ patrat\, raft gril\ Cuptor `ncorporabil BEKO • excelen]\ în design

Cuptor `ncorporabil BEKO

• excelen]\ în design [i recunoa[tere interna]ional\

• cu 20% mai spa]ios decât cup- toarele actuale - 65 l

• cu 35% mai rapid cu func]ia Booster - pre`nc\lzire rapid\

• cu func]ia de „G\tit Multidimensional” se pot prepara pân\ la trei meniuri f\r\ amestecarea aromelor

• func]ia „SlowCook” permite prepararea mânc\rii asemeni unui buc\tar profesionist

103

Hota Chimney Beko CWB6441X

• 3 viteze

• 1 motor 150 W

• capacitate (m 3 /h): 205/285/375

• lampa

• inox

capacitate (m 3 /h): 205/285/375 • lampa • inox Cuptor `ncorporabil Gorenje BO75SYB • clas\ energetic\

Cuptor `ncorporabil Gorenje BO75SYB

• clas\ energetic\ A; cuptor multi-func]ional - 60 l

• zon\ m\rit\ de coacere

• panou control din sticl\; butoane [i mâner ergonomice, u[\ deta[abil\

• u[\ frontal\ ergonomic\; Eco Email

• comenzi electronice

• volum cuptor utilizabil - 60 l

• `nc\lzire conven]ional\, `nc\lzire cu ventilator, ventilator înc\lzire, `nc\lzitor inferior [i ventilator, `nc\lzitor inferior circular cu ventilator, FastPreheat, înc\lzire rapid\, infra-grill mic, infra-grill mare, infra-grill [i ventilator, grill variabil

• iluminare cuptor; ventilare vertical\

• 1 gr\tar cuptor; tav\ înalt\ emailat\; t\vi de g\tit emailate

• filtru din inox; ghidaje telescopice cuptor

• ventilator de r\cire; func]ia de autocur\]are; program AquaClean

de r\cire; func]ia de autocur\]are; program AquaClean Hot\ Gorenje DT6SYB • ventilare cu extragerea aerului sau

Hot\ Gorenje DT6SYB

• ventilare cu extragerea aerului sau recirculare

• control mecanic; halogen: 2 x 20 W

• num\r etape de ventilare - 3

• num\r motoare - 1

• diametru tub de ventilare - 12,5 cm

• filtru de gr\sime din aluminiu lavabil; filtru de carbon

• putere motor - 170 W

• randament maxim la func]ionarea prin extragere - 400 m 3 /h

• randament maxim de func]ionare prin recirculare - 220 m 3 /h

maxim la func]ionarea prin extragere - 400 m 3 /h • randament maxim de func]ionare prin

104 1001 CASE / IARN| 2009-2010

ELECTROCASNICE

/ IARN| 2009-2010 E L E C T R O C A S N I C

Automat de cafea espresso Siemens TK76209RW

• putere consumat\: 1.700 W max.

• tehnic\ inovativ\ de preparare „aroma pressure system“

• sistem inovativ de înc\lzire „senso flow system“

• „silent ceram drive“ - unitate de m\cinare din ceramic\

• „cream center“ - dispozitiv special pentru spumare lapte

• „cream center cleaner“ - sistem de cur\]are u[oar\ a dispozitivului de spumare lapte

• „auto valve system“ - sistem inteligent de schimbare automat\ între func]ia de aburi & ap\ fierbinte (ex: preparare ceai)

• func]ie de pre-preparare (preumezire)

• func]ie „one touch“ pentru lapte macchiato [i cappuccino, cafea cu lapte [i func]ia „My Coffee“

• distribuitor de cafea [i dispozitiv spumare lapte ajustabile pe în\l]ime (max. 150 mm) pentru pahare mari de „latte macchiato“

• pomp\ de ap\ cu func]ionare la presiune de 19 bari

• sistem de izolare fonic\ pentru nivel de zgomot redus

• distribuitor de cafea iluminat

• carcas\ inox pentru dispozitivul de spumare lapte

• suport pentru înc\lzire ce[ti cu tast\ pentru pornire/oprire

• rezervor de ap\ deta[abil - 2.1 litri

pornire/oprire • rezervor de ap\ deta[abil - 2.1 litri Aspirator Siemens VSZ61244 • Efficient Air Dynamics

Aspirator Siemens VSZ61244

• Efficient Air Dynamics - noul sistem aerodinamic pentru circula]ia aerului - de la Siemens

• tehnologie compresor: motor ce încorporeaz\ o nou\ tehnologie inovativ\ cu palete aerodinamice [i un flux de aer perfect calibrat prin întregul aparat pentru eficien]\ maxim\ în aspirarea prafului cu un consum minim de energie

• buton de control al puterii din metal

• reglare electronic\ a puterii de aspirare, prin buton rotativ

• pornire silen]ioas\ a motorului (soft start)

• extrem de silen]ios în func]ionare, chiar dac\ este utilizat la putere mare

• perie reglabil\, cu izola]ie fonic\ [i sistem de fixare pe tub (l\]ime 280mm)

Aspirator Bosch BSGL32115 cu Bionic [i HEPA Filter

280mm) Aspirator Bosch BSGL32115 cu Bionic [i HEPA Filter • putere consumat\: 300 - max. 2.100

• putere consumat\: 300 - max. 2.100 W

• reglare electronic\ a puterii de aspirare, prin buton rotativ

• perie cu role, multifunc]ional\

• perie combi - duz\ pentru spa]ii înguste [i perie pentru tapi]erie

buton rotativ • perie cu role, multifunc]ional\ • perie combi - duz\ pentru spa]ii înguste [i

105

Pr\jitor de pâine Bosch TAT6004

• putere consumat\: 900 W

• pentru 1 felie de pâine lung\; pentru 2 felii de pâine

• carcas\ termoizolat\

• senzor electronic pentru pr\jire uniform\

• selector ergonomic pentru alegerea gradului de pr\jire; func]ie de ejectare integrat\

• sertar pentru firimituri, deta[abil; elemente de înc\lzire tip panou

firimituri, deta[abil; elemente de înc\lzire tip panou Cafetier\ Bosch TKA6024V • putere consumat\: 1.100 W max.

Cafetier\ Bosch TKA6024V

• putere consumat\: 1.100 W max.

• can\ sticl\, capacitate 1,25 l

• indicator de nivel pe can\

• rezervor de ap\ deta[abil cu indicator de nivel

• rezervor de ap\ cu mâner integrat; filtru rabatabil

• filtru deta[abil (1x4) cu mâner integrat

• sistem antipicurare

• selector de arom\ în 2 trepte

• sistem antipicurare • selector de arom\ în 2 trepte Blender fix Bosch MMB11R1 • putere:
• sistem antipicurare • selector de arom\ în 2 trepte Blender fix Bosch MMB11R1 • putere:

Blender fix Bosch MMB11R1

• putere: 500 W

• blender de sticl\

• capacitate blender 1.75 l

• 2 trepte de vitez\ [i func]ie „impuls“

• posibilitatea m\run]irii cuburilor de ghea]\

• compartiment pentru cablu

• nivel de zgomot max. 80 dB

• compartiment pentru cablu • nivel de zgomot max. 80 dB Feliator universal Bosch MAS62R1 •

Feliator universal Bosch MAS62R1

• putere: 110 W

• comutator pentru func]ionare intermitent\ (impuls)

• Plac\ glisant\ cu dispozitiv de protec]ie pentru degete

• Cu]it universal, ondulat, din o]el inox

• Protec]ie pentru degete [i suport pentru p\strarea resturilor

• Programarea exact\ a l\]imii de t\iere (max. 15 mm)

• Picioru[e cu ventuz\

• Func]ionare silen]ioas\

• Nivel de zgomot max. 68 dB

106 1001 CASE / IARN| 2009-2010

DEPARTE DE CAS|

1 0 6 1001 CASE / IARN| 2009-2010 DEPARTE DE CAS| N\scut din dorin]a de a

N\scut din dorin]a de a da o alt\ dimensiune ideii de va- can]\ sau timp liber, SUMMER SAILING SCHOOL a `nsemnat o ocazie perfect\ de a descoperi `ntr-un alt mod locuri cunos- cute sau mai pu]in cunoscute. De-a lungul anilor am reusit s\ organiz\m patru activit\]i grupate sub aceast\ titulatur\. Primul proiect Summer Sailing School s-a desf\[urat `n luna iunie 2008, când am descoperit farmecul litoralului bulg\resc, timp de 10 zile, pe un traseu Tomis- Varna- St. Vlas- Nesebar- Sozopol- Balcic- Tomis. Au participat 14 aspi- ran]i la titlul de „marinar `ncep\tor“ pe 2 veliere sub atenta `ndrumare a doi dintre cei mai experimenta]i skipperi din România. La sfâr[itul lunii martie-`nceputul lunii aprilie 2009, echipa noastr\ a condus deplasarea `ntr-o zon\ cu totul spe- cial\ – arhipeleagul CARAIBE. S-a traversat Atlanticul (cu avionul!) [i timp de 10 zile 8 „marinari experimenta]i“ au navi- gat la bordul unui catamaran de-a lungul unor locuri cu rezo- nan]e exotice: MARTINIQUE, ST. VINCENT, ST. LUCIA, GRENADINES, totalizând aproximativ 350 mile. Dou\ luni mai

târziu, la sfâr[itul lunii mai, `n cadrul [colii de naviga]ie NAVYC apar]inând Yacht Clubului Regal Român, am pornit pe un traseu bine cunoscut de cei mai mul]i dintre noi, dar parc\, de fiecare dat\ fascinant: DELTA DUN|RII. Trei veliere, având la bord 18 cursan]i, au plecat din Con- stan]a [i au intrat pe bra]ul Sulina ajungând pân\ la Tulcea pentru a participa [i la o ac]iune de ecologizare a Deltei. {i a venit apoi Grecia cu insulele ei, `n luna iunie, o lun\ „nebuna“, poate [i pentru c\ a fost `mp\r]it\ `n trei etape de-a lungul c\rora am `ntâlnit 32 de oameni, locuri fascinante, navi- gând peste patru mari (Marea Neagr\, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Mediteran\) vizitând 27 marine din 24 insule Grece[ti [i totalizând aproximativ 2.000 mile. A fost un sezon plin, a fost relaxare dar [i mult\ munc\ [i cu aceast\ ocazie, la sfâr[it de an, vrem s\ mul]umim tuturor celor care au participat [i sus]inut programul SUMMER SAILING SCHOOL, program ce va continua [i `n urm\torii ani, cu noi loca]ii cel pu]in la fel de interesante.

108 1001 CASE / IARN| 2009-2010

Suntem o companie cu capital mixt ce oferim atât servicii de curierat rapid [i de
Suntem o companie cu capital mixt ce oferim atât servicii
de curierat rapid [i de transport grupat, cât [i suport
pentru campaniile de marketing direct, având experien]\
pe pia]a din România `ncepând din anul 2001.
Tel.: 021 326 00 15
Tel/Fax: 021 326 00 14
Web: www.alocurier.ro
Best-Broker Broker de Asigurare este o companie de consultan]\, intermediere [i asisten]\ `n domeniul asigur\rilor
Best-Broker Broker de Asigurare este o companie de
consultan]\, intermediere [i asisten]\ `n domeniul
asigur\rilor [i reasigur\rilor, `nfiin]at\ `n anul 2003,
cu capital integral privat.
Tel.: 021 224 19 91
Fax: 021 224 19 91
Web: www.bestbroker.ro
021 224 19 91 Fax: 021 224 19 91 Web: www.bestbroker.ro CORSARUL ROSU C\l\torind cu elicopterul
CORSARUL ROSU C\l\torind cu elicopterul nu ve]i avea nici o constrângere, dumneavoastr\ stabili]i orele de

CORSARUL ROSU

C\l\torind cu elicopterul nu ve]i avea nici o constrângere, dumneavoastr\ stabili]i orele de plecare /sosire [i traseul dorit.

Tel.: 0246 270 557; 0740 041 413 Fax: 0246 270 564 Email: office@corsarul-rosu-air.ro Web: www.viphelicopters.ro

dorit. Tel.: 0246 270 557; 0740 041 413 Fax: 0246 270 564 Email: office@corsarul-rosu-air.ro Web: www.viphelicopters.ro
Cu experien]\ de peste 7 ani `n domeniu, firma de cur\]enie Crisstal, acoper\ servicii de

Cu experien]\ de peste 7 ani `n domeniu, firma de cur\]enie Crisstal, acoper\ servicii de cur\]enie adresându-se atât segmentului domestic, celui privat, de servicii, cât [i celui industrial.

Tel/Fax:

021

636

03 59

Mobil:

0729

93

57 73

E-mail: office@curatat.ro

Web: www.curatat.ro

LIST|RI FIRME

ANABEL & ANALISE Servicii complete de cur\]enie, dezinfec]ie, dezinsec]ie, deratizare. Distribuim [i
ANABEL & ANALISE
Servicii complete de cur\]enie, dezinfec]ie, dezinsec]ie,
deratizare. Distribuim [i produse/consumabile igenico-
sanitare.
Tel.: 0747 120 308
Fax: 0722 305 544
Web: www.curateniebacau.ro
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUR| Pentru a ne adapta cerin]elor clientului, oferim toate tipurile de servicii
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUR|
Pentru a ne adapta cerin]elor clientului, oferim toate
tipurile de servicii ce apar]in de domeniul proiect\rii de
construc]ii: consultan]\, studii de urbanism, studii
istorice, studii de inser]ie, proiecte de arhitectur\,
proiecte de rezisten]\, proiecte de instala]ii, proiecte de
peisagistic\, proiecte de design interior.
Tel.: 0744 439 739; 0723 557 832
E-mail: lucretia.gutila@gmail.com
henrieta.raciu@gmail.com

CDD

Servicii profesionale - mut\ri efecte personale [i mobilier reziden]ial

cât [i de birouri, pe plan intern [i interna]ional, servicii depozitare.- mut\ri efecte personale [i mobilier reziden]ial Splaiul Unirii nr. 162, Bucure[ti Tel./fax: 021 317 97

pe plan intern [i interna]ional, servicii depozitare. Splaiul Unirii nr. 162, Bucure[ti Tel./fax: 021 317 97

Splaiul Unirii nr. 162, Bucure[ti Tel./fax: 021 317 97 54 E-mail: office@relocate.ro Web: www.relocate.ro

Broker de credite ipotecare, partener cu 22 b\nci din sistemul bancar românesc, ofer\ consiliere gratuit\

Broker de credite ipotecare, partener cu 22 b\nci din sistemul bancar românesc, ofer\ consiliere gratuit\ pentru credite ipotecare, imobiliare, nevoi personale cu ipotec\ [i refinan]are.

Tel.: 031 710 40 55 Fax: 031 710 40 59 E-mail: office@creditzone.ro Web: www.creditzone.ro

cu ipotec\ [i refinan]are. Tel.: 031 710 40 55 Fax: 031 710 40 59 E-mail: office@creditzone.ro
V\ pune la dispozi]ie elicoptere cu pilo]i cu experien]\,care au peste 4.000 ore de zbor

V\ pune la dispozi]ie elicoptere cu pilo]i cu experien]\,care au peste 4.000 ore de zbor fiecare. Sunt pilo]i cu preg\tire militar\,disciplina]i [i profesioni[ti, care au licen]e de zbor pentru mai multe tipuri de elicoptere.

Tel.: 0788

Fax: 021 325 40 81 E-mail: dan.ene@dasson.ro

22

11

11

109

DAVI SECURITY Compania, prin serviciile pe care le presteaz\ `n dome- niul pazei obiectivelor, bunurilor
DAVI SECURITY
Compania, prin serviciile pe care le presteaz\ `n dome-
niul pazei obiectivelor, bunurilor [i valorilor, precum [i al
protec]iei persoanelor, v\ propune solu]ii eficiente pen-
tru ca via]a, averea personal\, familia, afacerile dum-
neavoastr\ [i valorile pentru care sunte]i r\spunz\tor `n
activitatea profesional\ s\ fie `n siguran]\.
tel: 0241 548 217; 0745 123 917
e-mail: davi@davi.ro
web: http://davi-security.eu
E-LEGIX Asisten]\ juridic\ [i consultan]\ juridic\ de calitate, confiden]ialitate [i profesionism. Lucrând cu noi ve]i
E-LEGIX
Asisten]\ juridic\ [i consultan]\ juridic\ de calitate,
confiden]ialitate [i profesionism. Lucrând cu noi ve]i
câ[tiga servicii de consultan]\ bine fundamentate juridic,
`mpreun\ cu servicii de reprezentare de cea mai `nalt\
calitate, la onorarii propor]ionale cu valoarea [i
complexitatea proiectelor.
Tel.: 021 444 01 91
Fax: 021 444 30 51
Email: contact@infiintarifirmenoi.ro
ELEWAT INSTAL Execut\m instala]ii electrice, automatiz\ri, sanitare. Proiec- t\m, execut\m, verific\m instala]ii de
ELEWAT INSTAL
Execut\m instala]ii electrice, automatiz\ri, sanitare. Proiec-
t\m, execut\m, verific\m instala]ii de iluminare interioare [i
exterioare, tablouri, automatiz\ri interioare [i exterioare:
jaluzele, control circuite prize, iluminare, climatizare, u[i
garaj, por]i, interfoane, videointerfoane, instala]ii gr\din\,
control multimedia (tv, dvd, transceiver), supraveghere [i
alarmare, controlul instala]iilor casnice de la distan]\.
Valerica Cristian
tel: 0727 826 180
e-mail: ele_wat@yahoo.com
EQURAM LICHT GRUP Lutron, Crestron, Sisteme de comand\, control [i automatizare; echipamente audio video, sisteme

EQURAM LICHT GRUP

Lutron, Crestron, Sisteme de comand\, control [i automatizare; echipamente audio video, sisteme de iluminat pentru interior, exterior [i arhi- tectural, control [i comand\ termic [i ventila]ie, touch panel [i touch screen wireless [i cablu, dimmere, varia- toare de intensitate luminoas\, accesorii, jaluzele motor- izate, ecrane proiec]ie

Tel.: 021 224 19 25 / 0723 613 770 E-mail: equram@xnet.ro

EVELYN MANAGEMENT Evy's Cleaning ofer\ servicii profesionale de cur\]enie adresate persoanelor fizice [i juridice,
EVELYN MANAGEMENT
Evy's Cleaning ofer\ servicii profesionale de cur\]enie
adresate persoanelor fizice [i juridice, cur\]are, sp\lare
canapele, fotolii, mochet\, covoare; alte servicii conexe.
Tel.: 0763 691 354
Fax: 021 711 39 64
Web: www.officecleaning.ro
Servicii profesionale de cur\]enie dup\ constructor, cur\]enie de `ntre]inere, cur\]enie general\.Servicii de cur\]enie

Servicii profesionale de cur\]enie dup\ constructor, cur\]enie de `ntre]inere, cur\]enie general\.Servicii de cur\]enie birouri, sedii de firme, [i spa]ii comerciale (cl\diri de birouri, cabinete medicale, ambasade, sedii bancare, cluburi [i restaurante, s\li de sport, cinematografe, hoteluri, gr\dini]e, [coli).

Cristian Dobrea tel: 0721 204 547; 021 777 44 56 e-mail: contact@dharmaclean.ro

cea mai diversificat\ gam\ de parchet [i decking • • nout\]i spectaculoase `n domeniul finisajelor
cea mai diversificat\ gam\ de parchet [i decking • • nout\]i spectaculoase `n domeniul finisajelor

cea mai diversificat\ gam\ de parchet [i decking

• nout\]i spectaculoase

`n domeniul finisajelor speciale pentru parchet

de la `nfiin]are, Ecolemn

a fost o societate dinamic\

[i

s\ experimenteze,

s\ introduc\ materiale

[i tehnici noi

nu a `ncetat s\ progreseze,

Showroom-uri:

Bucure[ti: Str.Turda nr. 199, bl. 6, parter, sector 1 {os. Chitila nr. 65, sector 1 Târgovi[te: Aleea Sinaia nr. 6-8 Timi[oara: Calea Sever Bocu nr. 2, galeria 1, sp. E2 Pite[ti - prin DECOFLOOR Concept - I. C. Br\tianu nr. 24 Cluj: D&D Habitat - Str. N. Cristea nr. 25 Detalii pe www.ecolemn.ro

FAST CLEAN SERV Presteaz\ servicii de cur\]enie pentru sedii firme, birouri, b\nci locuin]e [i spa]ii
FAST CLEAN SERV
Presteaz\ servicii de cur\]enie pentru sedii firme, birouri,
b\nci locuin]e [i spa]ii comerciale.
Novac Emil
tel: 0727 054 117; 021 255 52 93
e-mail: fastcleanserv@yahoo.com

110 1001 CASE / IARN| 2009-2010

FIPS PREST V\ oferim o gam\ larg\ de produse [i servicii de securi- tate: accesorii
FIPS PREST
V\ oferim o gam\ larg\ de produse [i servicii de securi-
tate: accesorii auto, alarme auto, interfoane, alarme imo-
bil, supraveghere video, monitorizare activit\]i, sisteme
securitate, utilizând tehnologia de ultim\ or\ la pre]uri
accesibile.
tel: 021 233 22 73
e-mail: office@fips.ro
web: http://www.fips.ro/dynamicdata/
Importator [i distribuitor – c\r\mid\ apatent\ Klinker – c\r\mid\ Klinker – pavaj Klinker extrudat Str.

Importator [i distribuitor

– c\r\mid\ apatent\ Klinker

– c\r\mid\ Klinker

– pavaj Klinker extrudat

Str. Bodului nr. 625, Halchiu, România Tel./fax: 0268 481 636 E-mail: info@klinker-romania.ro Web: www.klinker-romania.ro

Bodului nr. 625, Halchiu, România Tel./fax: 0268 481 636 E-mail: info@klinker-romania.ro Web: www.klinker-romania.ro
Solu]ii complete pentru re]ele de calculatoare, instalare, configurare, optimizare, securizare. Tel.: 0726 774 777 Web:
Solu]ii complete pentru re]ele de calculatoare, instalare,
configurare, optimizare, securizare.
Tel.: 0726 774 777
Web: www.netstream.ro
REMEMBER ME Gravur\ cu laser `n cristal - execut\m la comand\ `n format 2D [i
REMEMBER ME
Gravur\ cu laser `n cristal - execut\m la comand\ `n
format 2D [i 3D persoane juridice [i fizice.
Tel.: 0744 765 469
Web: www.rememberme.ro
SECURITECH Instalare [i comercializare sisteme de supraveghere video, sisteme de alarm\ pentru imobile [i autovehicule,
SECURITECH
Instalare [i comercializare sisteme de supraveghere
video, sisteme de alarm\ pentru imobile [i autovehicule,
sisteme de control al accesului persoanelor, interfoane,
videointerfoane, automatiz\ri por]i.
Toth Istvan
tel: 0723 228 861
e-mail: securitech@xnet.ro

LIST|RI FIRME

FOXTRANS SERVICES Este o firm\ de transport [i logistic\ `nfiin]at\ `n 1998 ca o societate
FOXTRANS SERVICES
Este o firm\ de transport [i logistic\ `nfiin]at\ `n 1998 ca
o societate cu r\spundere limitat\.
~n România, oferim acoperire total\ fie prin birouri
proprii, fie prin parteneri/agen]i activi `n acela[i domeniu
de activitate.
Tel.: 0348 457 618; 0248 611 007
Fax: 0348 814430
E-mail: office@foxtrans.ro
0248 611 007 Fax: 0348 814430 E-mail: office@foxtrans.ro este noul partener exclusiv al Sogal France pentru
0248 611 007 Fax: 0348 814430 E-mail: office@foxtrans.ro este noul partener exclusiv al Sogal France pentru

este noul partener exclusiv al Sogal France pentru România.Produse comercializate: - u[i glisante dressing - u[i glisante de separa]ie `ntre camere - pere]i

Produse comercializate:

- u[i glisante dressing

- u[i glisante de separa]ie `ntre camere

- pere]i glisan]i de separa]ie `ntre camere

- dressing

- u[i pliante dressing

- u[i pivotante dressing

Tel.: 0751 308 741

- pere]i glisan]i de separa]ie `ntre camere - dressing - u[i pliante dressing - u[i pivotante

Solitara Clean este o societate de prest\ri servicii specializat\ în domeniul cur\]eniei [i între]inerii spa]iilor pentru birouri, dar [i pentru spa]iile industriale.Tel.: 0722 663 822

Tel.: 0722 663 822

111

SPECIAL CONFORT Ofer\ servicii profesionale de cur\]enie pentru birouri [i spa]ii comerciale la un pre]
SPECIAL CONFORT
Ofer\ servicii profesionale de cur\]enie pentru birouri [i
spa]ii comerciale la un pre] pe care vi-l pute]i permite.
Suntem o echip\ tân\r\, responsabil\ [i dinamic\.
Aten]ia noastr\ la detalii va face din biroul t\u un loc
pl\cut pentru desf\[urarea activit\]ii.
Munca ta e important\!
Andrada Rotariu
tel: 0723 570 014
e-mail: office@specialconfort.ro
SOUND STUDIO Instrumente muzicale, accesorii, sisteme profesionale de sonorizare, tehnic\ de discotec\: sunet [i lumini
SOUND STUDIO
Instrumente muzicale, accesorii, sisteme profesionale de
sonorizare, tehnic\ de discotec\: sunet [i lumini -
le avem pe toate!
Tel.: 0744 527 566
Fax: 0367 814 020
Web: www.soundstudio.ro
Te `ntrebi unde este mobila care ]i se potrive[te? Proiecteaz\-]i mobila a[a cum vrei având

Te `ntrebi unde este mobila care ]i se potrive[te?

Proiecteaz\-]i mobila a[a cum vrei având cel mai mic pre] al luxului.

mobila a[a cum vrei având cel mai mic pre] al luxului. R\sfoie[te www.termoplanet.ro Alexandru Buda Tel.:

R\sfoie[te www.termoplanet.ro

Alexandru Buda Tel.: 0732 339 933 E-mail: office@termoplanet.ro

URBATECT Echipa noastr\ se compune din cinci tineri arhitec]i cu pre- g\tiri suplimentare `n domenii
URBATECT
Echipa noastr\ se compune din cinci tineri arhitec]i cu pre-
g\tiri suplimentare `n domenii asociate arhitecturii (urban-
ism, conservarea monumentelor, [tiinte tehnice). Aceasta
a permis societ\]ii s\ `[i p\streze contactul cu realit\]ile
arhitecturale specifice contextului românesc, f\r\ a pierde
leg\tura cu preocup\rile interna]ionale ale domeniului.
Arh. Victor Fulicea
tel: 021 224 42 18
e-mail: office@urbatect.com

VERSANT CONSTRUCT

Eficien]a, ca [i calitatea lucr\rilor executate, c‚t [i rapor- tul CALITATE / PRE} excep]ional, va face din eventuala noastr\ colaborare, pentru dumneavoastr\, afacerea anului. Acum venim `n `nt‚mpinarea cerin]elor dumnea- voastr\ cu o gam\ larg\ de servicii realizate la cele mai `nalte standarde de calitate.

tel: 021 220 18 34; 0720 804 866 e-mail: office@versantalpin.ro web: http://www.versantalpin.ro/index.html

SPEEDVET Asigur\m asisten]\ medical\ veterinar\ de urgen]\ cu cea mai dotat\ ambulan]\ veterinar\ din România
SPEEDVET
Asigur\m asisten]\ medical\ veterinar\ de urgen]\ cu cea
mai dotat\ ambulan]\ veterinar\ din România [i personal
preg\tit `n Olanda [i România. Dup\ stabilizarea
pacientului, acesta va fi transportat c\tre cea mai
apropiat\ clinic\ veterinar\ contractat\ de serviciul nostru
sau c\tre medicul curant, dac\ este cazul.
Mobil: 0730 608 608
Email: urgente@speedvet.ro
TEEN TELECOM Este o companie care ofer\ solu]ii de comunica]ii bazate exclusiv pe fibr\ optic\
TEEN TELECOM
Este o companie care ofer\ solu]ii de comunica]ii bazate
exclusiv pe fibr\ optic\ [i pe tehnologia Metro Ethernet.
Viziunea noastra este de a asigura servicii de
comunica]ii la un cost corect.
Tel.: 021 314 22 99
Web: www.teentelecom.ro

URBAN PROIECT

Proiectare: - Arhitectur\ - Rezisten]\ - Execu]ie - Caiete sarcini - Devize ofert\ - Instala]ii - Electrice - Sanitare - Termice - Urbanism - Plan Urbanistic General PUG - Plan Urbanistic Zonal PUZ - Plan Urbanistic de Detaliu PUD - Studii prefezabilitate [i fezabilitate - Studii de impact - Dezvoltare durabil\ - Analiza SWOT - Economic - Social - Mediu - Urbanism [i Amenajarea teritoriului.

Nedelcu Vlad tel: 0727 060 370 e-mail: urban.proiect@yahoo.com

VERBAL SRL V\ ofer\ servicii de traduceri autorizate [i interpretariat `n [i din peste 40
VERBAL SRL
V\ ofer\ servicii de traduceri autorizate [i interpretariat `n
[i din peste 40 de limbi, legaliz\ri [i supralegaliz\ri tra-
duceri, apostile.
Tel.: 0720 960 102
Fax: 021 424 77 13
Web: www.traduceri-verbal.ro
VERTICON Datorit\ specializ\rii [i experien]ei noastre `n construc]ii la `n\l]ime, v\ putem oferi o gam\
VERTICON
Datorit\ specializ\rii [i experien]ei noastre `n construc]ii
la `n\l]ime, v\ putem oferi o gam\ variat\ de lucr\ri exe-
cutate cu alpini[ti utilitari califica]i. Structuri artificiale
pentru escalad\ (panouri de catarare, bouldering).
Cursuri de team building montare, etan[are [i repara]ii la
fa]ade vitrate, pere]i cortin\.
tel: 021 323 11 58
web: http://www.verticon.ro/index.htm

112 1001 CASE / IARN| 2009-2010

ARHITECTUR|

URBION: REGENERAREA ZONEI WESTGÜRTEL DIN VIENA PRIN INTERVEN}IE URBAN|

Centura Gürtel cu o lungime de 6 km constituie principala arter\ de trafic din jurul ora[ului Viena. Cele dou\ benzi `n di- rec]ii opuse, centura interioar\ [i exterioar\ Gürtel (cu frecven]e de trafic de peste 85 de mii de autoturisme pe zi, ce pot ajunge chiar [i la 100.000), sunt separate de o zon\ cen- tral\. Aceast\ zon\ este dominat\ de o linie de cale ferat\ dezafectat\ [i de a[a-numitele Stadtbahnbögen (arcuri ur- bane de tren, viaductele de cale ferat\ metropolitan\), proiec- tate [i construite de arhitectul vienez Otto Wagner, la sf‚r[itul secolului al 19-lea. Ast\zi, aceast\ structur\, privit\ ca apar]in‚nd stilului Art Nouveau este utilizat\ ca linie de metrou. Firma Tillner & Willinger are 16 angaja]i permanen]i [i este specializat\ pe urbanism, reabilitare, revitalizare urban\, av‚nd at‚t proiecte de arhitectur\ c‚t [i case individuale. Cei doi arhitec]i care s-au implicat `n proiectul Viena URBION Gurtel conferen]iaz\ `n toat\ Europa pe teme de urbanism [i arhitectur\. Ei sunt cei care s-au ocupat de reabilitarea a[a zisului „cartier ro[u“ al ora[ului Viena, o zon\ r\u famat\, cu infrac]io- nalitate crescut\ care a devenit ulterior un spa]iu modern cu

ro[u“ al ora[ului Viena, o zon\ r\u famat\, cu infrac]io- nalitate crescut\ care a devenit ulterior

113

Centura de Vest a Vienei, `nconjoar\ una dintre cele mai congestionate zone ale ora[ului care a fost pe punctul de a devini mahala. Zona a fost revitalizat\ printr-un mix de dezvoltare urban\, creativitate, m\suri sociale [i culturale. URBION ( URBan InterventION WestGürtel) este cea mai vasta lucrare de reabilitare a zonei Gurtel Viena.

cea mai vasta lucrare de reabilitare a zonei Gurtel Viena. galerii de art\ [i centre comerciale.

galerii de art\ [i centre comerciale. Reabilitarea a constat at‚t

`n proiectare de arhitectur\ c‚t [i `n crearea facilit\]ilor pentru

o revitalizare a comer]ului, activit\]ilor culturale [i chiar a turis- mului, fiind deschise aici cluburi, cafenele [i restaurante. S-au creat spa]ii deschise care s\ contrazic\ arcadele `nchise exis- tente p‚n\ la acel moment. S-a folosit mult\ sticl\ care s\ ofere c‚t mai mult\ lumin\ `n noile forme create. De aseme- nea spatiile publice au c\p\t o alt\ imagine, arhitec]ii dorind s\ ridice standardul de via]\ al locuitorilor de aici, cre‚ndu-le `n acela[i timp spa]ii verzi pentru odihn\ [i relaxare. ~ntregul traseu are 6 km, prin urmare foarte greu de gestionat integral.

~n aceste condi]ii, lucrarea a fost g‚ndit\ astfel `nc‚t s\ nu fie

`nchis\ circula]ia `n totalitate pentru aceast\ zon\. S-a proiec- tat [i s-a lucrat pe sectoare de 200-300 de metri, mai exact pe

[antiere de dimensiuni controlabile. Lucrarea a `nceput `n anul 2000 [i se continu\ [i ast\zi. Un lucru foarte important de men]ionat este faptul c\ lucrarea a beneficiat de cofinan]are european\. Proiectul a fost p‚n\ acum un succes pentru c\ a

beneficiat de o bun\ cooperare `ntre departamentele din cadrul Prim\riei Viena (transport public, cur\]enie, cultur\, ilu- minat public, etc.) Folosirea membranelor textile este o caracteristic\ a proiectului, fiind folosite cu succes pentru unul dintre seg- mentele reabilitate, devenind practic un simbol al Vienei mod- erne. Arhitec]ii [i inginerii s-au g‚ndit s\ `mbun\t\]easc\ es- tetica [i func]ionalitatea construc]iilor utiliz‚nd propriet\]ile textilelor [i au imaginat tehnologii pentru a `ncorpora aceste materiale `n pere]i, acoperi[uri, panouri izolatoare, panouri so- lare etc. Obiectivele declarate ale proiectului sunt de a trans- forma zona central\ Gürtel `ntr-un loc de `nt‚lnire [i de a re- conecta centura interioar\ [i exterioar\ astfel `nc‚t s\ nu func]ioneze ca bariere ci s\ devin\ locuri de `nt‚lnire. URBION combin\ dezvoltarea urban\ cu m\surile arhitecturale, ca de exemplu, redesign-ul Urban-Loritz-Platz [i deschiderea, inclu- siv iluminarea tuturor arcadelor, odat\ cu implementarea unei infrastructuri culturale, atractiv\ [i modern\.

114

1001 CASE / IARN| 2009-2010

ARHITECTUR|

1 1 4 1001 CASE / IARN| 2009-2010 A R H I T E C T

115

BIROUL DE ARHITECTUR| TILLNER & WILLINGER

1995

- ~nfiin]area biroului de arhitectur\ de c\tre Silja Tillner

Biroul de arhitectur\ se focuseaz\ pe proiecte `n dome-

din 2003 - ~nceperea colabor\rii cu Alfred Willinger

niul spa]iului public, studiilor de urbanism [i propunerilor

2005

- ~nfiin]area Tillner & Partner ZT GmbH

pentru func]iuni urbane, design al spa]iilor exterioare, con-

2007

- Biroul de Arhitectur\ Tillner & Willinger ZT GmbH

struc]ii de membrane, cl\diri de birouri, precum [i pentru cl\diri de locuin]e.

cl\diri de birouri, precum [i pentru cl\diri de locuin]e. Alfred Willinger N\scut la Viena `n 1972.

Alfred Willinger N\scut la Viena `n 1972.

A studiat arhitectura la Universitatea Tehnica Viena

2003-2005: a colaborat `n calitate de manager de proiect cu Arch. Silja Tillner [i Prof. Helmut Richter. 2005-2007: a gestionat proiectul Skyline Spittelau, Tillner

& Partner ZT GmbH.

Din 2007 este partener la Biroul de Arhitectur\ Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH

de Arhitectur\ Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH Silja Tillner N\scut\ la Viena `n 1960. A

Silja Tillner N\scut\ la Viena `n 1960. A studiat arhitectura la Academia de Arte Frumoase Viena. Titlu de Master `n Design Urban la Universitatea din Cali- fornia, LA. Conduce propriul birou de arhitectur\ din 1995, cunoscut

sub titulatura Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH din

2007.

116 1001 CASE / Toamn\ 2009

ARHITECTUR|

ARHITEC}II, DESPRE BUCURE{TI

Bucure[tiului i se potrive[te doar propriul model dezvoltat `n

sutele de ani de existen]\. De aceea cred c\ doar printr-o in- vestigare atent\ a felului `n care s-a edificat ora[ul, `i putem g\si un r\spuns pentru viitor. Am o divaga]ie mai lung\ despre devenirea Bucure[tiului, din carev\ dau un fragment, o

un nebun,

coco]at pe un monument `n form\ de ]eap\ din Pia]a Revolu]iei

(vechea Pia]\ Regal\) arunc\ pe gur\ fatalit\]i [i profe]ii despre ora[: -Ce greci domnule! Fanario]i da, dar \[tia mult mai t‚rz-

iu

Mla[tina domnea! Mla[tina [i p\s\rile cerului! -P\i ai auzit de factorii non-liniari. |[tia sunt Domnule motoarele Bucure[tiului! Factorii non-liniari! Pe vremea lui Ypsilante Vod\, pe la 1798, Bucure[tiul avea 67 sau 69 de mahalale [i peste 6.000 de case , era `nconjurat de maidane pe care nevoia[ii `[i construiau bordei de p\m‚nt, ici, colo, cu voie f\r\ voie. Oricum nu se vedeau, cel pu]in vara se pierdeau `n `n\l]imea buruienelor, a nalbei [i a cucutei. Mai t‚rziu, „varu“ Constantin Ypsilanti `ncerca s\-i alinieze, acolo la fa]a locului, mai cu vorb\ bun\, mai cu amenin]\ri, dar degea- ba c\ci str\zi drepte [i ceva mai largi nu s-au pomenit `n Bu- cure[ti dec‚t dup\ focul cel mare de la 1804. Dar, dup\ cum se vede, nu s-a reu[it a se `ndrepta str\zile [i regula alinierii caselor nici cu fapta la fa]a locului, dup\ cum nu s-a reu[it nici timp de o sut\ de ani mai t‚rziu, cu toate diversele planuri de alinieri. C‚t au rezistat `n acest ora[ modelele liniare, ra]iona- liste? A fost unul, Borroczyn, pe la 1850, t‚rziu, domnule, t‚rziu, dup\ focul cel mare. Printre r\zboaiele mondiale au mai `ndrep-

Ce gril\! Zamolxis, Romani. |[tia nici nu au ajuns pe aici.

fabula]ie, despre influen]e, modele, viitor: „

cineva,