Sunteți pe pagina 1din 11

CasaMea

anul XIII, nr.7,


iulie-august 2010, 6,2 lei

CasaMea
Cumpãrã revista Casa Mea ši ajutã

48
Ašezãmântul de copii "Sfânta Macrina"!

pagini

Construieşte casa visurilor tale!


SUPLIMENT

GRATUIT
Acoperişuri

www.hiparion.com
Anul XIII, N.7, iulie-august 2010

Casã în regie proprie:


l
3 shoppinguri
Grǎtare Mobilier de
l
al
s er i
Preø 6,2 RON

Turnarea grǎdinǎ l Sisteme de irigat


centurii casei Cum alegi piscina
Banca cea veche devine atracţia grǎdinii
Publisher Viorica Iorgulescu

Redactor-şef ema brumăreanu


Art Director dora doroftei
Secretar de redacţie Mariana Nicolae
Redactori Anca Ghiorghiu
dan Mazilu
Fotograf dan Alexandru
Corector Geanina bică EDITORIAL
Advertising  bogdan Toma
Sales Manager
e-mail casamea@hiparion.com
Vacanþa - prilej
Marketing Manager bogdan Mireanu de documentare
CASA MEA
este o publicaţie
locativă
lunară a varã şi, cu toate cã gândul zboarã mai degrabã
Director general Adrian Rus
Director vânzare grup Cezar burlan
Director vânzări 
Home&Deco Radu Găvruş

Director editorial diana Ionescu


E la vacanþã decât la construcþii, călătoriile
peste hotare sau chiar în þară pot fi extrem de
instructive pentru cei care doresc să-şi construiască
o locuinþă. O astfel de călătorie poate fi un prilej excelent
de documentare vizavi de peisajul locativ al zonei pe care
o vizitaþi, inspirându-vă, furnizându-vă idei de proiect sau
Director producţie Mihai Voivod
sugestii pentru construirea, finisarea, echiparea şi decorarea
Director de imagine Alina Petre casei mult dorite. Aşadar, dragi cititori, în vacanþă,
la întoarcere, printre filele albumului foto cu momentele
Prelucrare imagine daniel dragomir
pline de relaxare şi bună dispoziþie, vă sfătuim să includeþi
Abonamente Mariana Gheorghe şi câteva instantanee din peisajul locativ al zonei: o casă care
Telefon 021-202.81.22 v-a plăcut în mod deosebit, o grădină minunată, un detaliu
Corespondenţă O.P. 33, C.P. 52, bucureşti
e-mail casamea@hiparion.com
pe care mai târziu să-l preluaþi în propria locuinþă pot
www.hiparion.com constitui repere preþioase în conturarea visului dvs.
Adresa Nerva Traian Nr. 3, de a avea o locuinþă frumoasă şi confortabilă.
bl. M 101, et. 8, sector 3,
bucureşti
Aşteptăm să ne împărtăşiþi şi nouă aceste repere
Telefon 021-20.28.270 de inspiraþie trimiþându-ne fotografii pe adresa
Fax 021-20.28.269 redacþiei casamea@hiparion.com.
Membru fondator Cătălin berari
Pe cele mai interesante şi mai reuşite
dintre ele le vom publica în paginile revistei.
Tipar Mega Press holdings S.A. ªi pentru că tot vorbim despre repere de inspiraþie, în
Tel: 021/461.08.08;
numărul acesta al revistei vă oferim patru prezentări de case
Distribuţie RAuTAkIRjA ROMANIA, autohtone, dar şi o serie de articole privind amenajarea
TuTuN şI ZIARe, spaþiului verde al locuinþei, motiv de strãdanie şi prilej de
MIlleNIuM PReSS,
hACheTTe dISTRIbuTION
încântare acum în plină vară şi în plin concediu. Ambianþa
CASA MEA este Copyright înviorãtoare de culori şi miresme a vegetaþiei estivale, intimi-
MedIA GAMMA PublISheRS
marcă înregistrată tatea unui foişor, rãcoarea unei pergole, clipocitul unui ochi
ISSN 1454-0800
Revista Casa Mea beneficiază
Reproducerea integrală sau parţială
a textelor sau ilustraţiilor din revista
de apã, o piscinã, savoarea unui grătar sunt tot atâtea motive
de rezultate de audienţă Casa Mea este posibilă de inspiraþie pentru universul privat ideal de relaxare.
conform Studiului Naţional numai cu acordul prealabil scris al
de Audienţă măsurate în perioada MedIA GAMMA PublISheRS
ianuarie 2009 - ianuarie 2010. Ema Brumăreanu
Întreaga responsabilitate
pentru conţinutul materialelor Redactor-Şef
revine autorilor acestora
Sumar

pag.6

pag.44 pag.72 pag.80

CASE DE decizia sã îşi construiascã SOlUþII DE Cum alegi piscina


PRETUTINDENI o casã în afara oraşului. CONSTRUCţII 90 Învăþăm să transfor-
06 Ca la munte... în 28 Arhitecturã de 44 ªantier în lucru - Casă măm - Banca cea veche
apropierea Bucureştiului excepţie Situatã într-un construită în regie proprie devine atracþia grãdinii
Proprietarii sunt foarte cartier liniştit, 52 Construcþii - 92 Exterior - Soarele şi
încântaţi de zona în care casa atrage atenţia Inspectorul de şantier florile
locuiesc deoarece simt cu prin arhitecturã şi 60 Evenimente 100 Shopping - sisteme
adevãrat cã se aflã de- prin calitatea finisajelor de irigaþii
parte de viaţa agitatã a de la exterior. ÎN jURUl CASEI 104 Shopping - grătare
Capitalei 36 O casã frumoasã, 66 Exterior - Un melanj 106 Shopping foişoare,
20 Doritã de toatã familia o privelişte de vis de culori mobilier de grădină
Traiul în apartament nu Vă prezentăm o casã 72 Exterior - Feerie de 110 Turism - Băile Felix,
este la fel de confortabil situatã în mijlocul naturii, culori şi miresme paradisul apelor termale
ca cel de la casã. pe munte, departe 80 Exterior - Balcic, visul 112 Turism - Târgu Mureş
Fiind conştientã de de haosul cotidian. regal de la malul mãrii - oraşul trandafirilor -
acest fapt, o familie a luat 86 Exterior - turism şi farmec

6 iulie-august 2010 Casa Mea


case de pretutindeni
vilă în Afumaþi

8 iulie-august 2010 Casa Mea


Fişa tehnicã
Suprafaţa utilã: 145 mp
Suprafaţa terenului: 1.000 mp
Niveluri: 2
Număr de camere: 5
Anul începerii: 2008
Finalizare: 2009

Ca la munte...
în apropierea Bucureştiului
Text: Anca ghiorghiu • Foto: Dan AlexAnDru

Casa Mea iulie-august 2010 9


construcţii

Obligaþiile inspectorului
Unii încã îi mai zic „diriginte
de şantier”. Alţii, cei mai mulţi,
cred cã nu e obligatoriu
sã angajezi un inspector.
Sã lãmurim lucrurile!

î n primul rând, termi-


nologia: diriginte de
şantier şi inspector
de şantier sunt douã
expresii care desemneazã
acelaşi lucru. Cea dintâi este
mai veche şi ar fi trebuit sã
iasã din uz, obligatoriu înlo-
sunt cel care hotãrãşte dacã
am nevoie, sau nu, de un in-
spector? De cele mai multe
ori, inspectorul este perceput
ca un fel de persoanã, proba-
bil cã utilã, pe care şi-o permit
doar cei care stau foarte bine
cu banii, a cãrei sarcinã este,
cuitã cu cea de-a doua. A- în primul rând, aceea de a
ceastã obligativitate este asigura o calitate ridicatã a
stabilitã de Ordinul nr. şantierului şi a construcţiei.
448/3.04.2002 privind apro- Ei bine, nu e deloc aşa. In-
barea procedurii de autoriza- spectorul de şantier nu doar
re a inspectorilor de şantier, cã nu e facultativ, ci e chiar
ordin care prevede cã denu- obligatoriu! Inspectoratul de
mirea de diriginte de şantier Stat în Construcţii o spune
se transformã în aceea de clar: „dirigenţia de şantier
inspector de şantier. În virtu-
tea inerţiei lexicale, cele douã Obligativitatea
denumiri ar mai putea merge inspectorului
o perioadã în paralel, însã,
reţineţi, doar una este recu-
de šantier
Inspectorul de şantier
noscutã de norme! De-acum
este obligatoriu acolo
înainte dirigintele va mai fi
unde îi este locul, adicã
de regãsit doar la clasã, nu şi
pe şantier. Acest lucru
pe şantiere...
este prevãzut clar şi
Acum, o întrebare care mi s-a
expres de Legea 50/1991
pus de suspect de multe ori,
privind autorizarea
la care s-ar fi cuvenit ca rãs -
executãrii lucrãrilor de
punsul sã fie clar: chiar tre-
construcţii, în Norme
buie sã angajez un inspector
Metodologice, capitolul
de şantier? Nu cumva, mai
VI, secţiunea 1,
degrabã, o astfel de decizie
articolul 800, punctul 2.
este la latitudinea mea, eu

52 iulie-august 2010 Casa Mea


de şantier
este o activitate obligatorie
şi indispensabilã de supra-
veghere tehnicã a procesu-
lui de realizare a lucrãrilor de
construcţii”.
Acelaşi inspectorat de Stat
precizeazã, foarte limpede şi
explicit, cã „dupã obţinerea
autorizaţiei de construire de
la organele abilitate, odatã
cu efectuarea anunţului de
începere a lucrãrilor de con-
strucţii, titularul autorizaţiei
de construire trebuie sã aibã
contractate serviciile de spe-
cialitate ale dirigintelui de
şantier. Acesta este angajat
de cãtre investitor pentru
verificarea execuţiei corecte
a lucrãrilor de construcţii,
conform autorizaţiei de con-
struire şi proiectului tehnic”.
Bun (de fapt, rãu!), sã presu-
punem cã vi se pare cã risipiţi
banii şi decideţi sã riscaţi şi
sã nu angajaţi un inspector
de şantier. Ce pãţiţi?
Acum, sã vorbim şi despre
atribuţiile inspectorului de
şantier. Ele încep încã din
perioada de proiect a casei4

Amendã
pentrulipsa
inspectorului
Nerespectarea obligaţiei
legale de a asigura
supravegherea tehnicã
a lucrãrilor de construcţii
cu un inspector de
şantier se sancţioneazã
contravenţional
cu amendã cuprinsã
între 770 şi 4650 lei.

Casa Mea iulie-august 2010 53


exterior
grãdini

66 iulie-august 2010 Casa Mea


melanj de culori
Text: Anca ghiorghiu • Foto: dan AlexAndru

Casa Mea iulie-august 2010 67


exterior
piscina

Cum alegi piscina


Înainte de a vã
decide în
favoarea unei
piscine, e bine
sã vã puneţi
opt întrebãri
de cãpãtâi.
Abia dupã ce
aveţi rãspunsuri
certe, puneţi-vã
pe treabã!

î n primul rând, nu vã
sfiiţi sã vã întrebaţi da-
cã vã este necesarã
piscina. Dacã nu îno-
taţi, dacã veniţi acasã doar
seara târziu şi tot ceea ce
faceţi este sã mai lucraţi ceva
în birou, poate ar fi bine sã vã
luaţi gândul de la ea. Con-
strucţia şi, mai ales, întreţine-
rea ei în bune condiţii e şi
scumpã, şi solicitantã. Ori,
poate cã aveţi copii mici, şi
senzorii de mişcare pe care
i-aţi putea monta împrejurul
apei tot nu v-ar linişti? Pãi,
decât sã staţi cu grijã, mai bine
amânaţi cu câţiva ani piscina!
Dacã aţi trecut de primul prag
şi decizia este favorabilã, e
cazul sã vã confruntaţi cu a
doua interogaţie: pisicinã de
interior sau de exterior?

86 iulie-august 2010 Casa Mea


Tipuri
depiscine
Prima împãrţire: de interior
şi de exterior. Prima se in -
tegreazã casei, trebuie pro-
iectatã împreunã cu întrea-
ga construcţie. Cea de-a
doua poate fi adãugatã ori-
când. Avantajul primeia e
faptul cã poate fi folositã
oricând, oricum. De a doua
n-are rost sã vã apropiaţi
iarna sau în zilele cu fur-
tunã, dar e mai ieftinã!
A doua împãrţire: din ci-
ment sau prefabricatã. Pri-
ma e „clasicã”, frumoasã
şi durabilã. A doua e mai
ieftinã, uşor de montat, dar
e standardizatã, cu forme
şi adâncimi predefinite.

Deşi amândouã sunt, în prin-


cipiu, acelaşi lucru, între ele e
diferenţã ca de la cer la pã-
mânt, din anumite puncte de
vedere. Cea interioarã e mai
scumpã. Atât construcţia, cât
şi întreţinerea. Avantajul e cã
o puteţi folosi oricând, indife-
rent de anotimpul şi vremea
de afarã. Iarna nu pune pro-
bleme de conservare, pre-
cum cea exterioarã.
Bun, aţi stabilit cã vreţi piscinã,
şi ştiţi şi unde va fi amplasatã.
Vã aflaţi în faţa celei de-a treia
întrebãri de baraj: piscinã din
beton sau prefabricatã? Argu-
mentul financiar imediat pare
indubitabil: cea construitã e
cu un sfert mai scumpã decât
cea de-a doua. Alegerea ar
putea pãrea simplã, dacã nu
vi s-ar spune cã aceste cos-
turi suplimentare se amorti-
zeazã, întrucât cea din ciment
este mai rezistentã în timp. În
plus, aveţi avantajul de a pu-
tea construi orice formã doriţi,
cu orice adâncime, spre deo -
sebire de cea prefabricatã,
fireşte, standardizatã. 4

Casa Mea iulie-august 2010 87

S-ar putea să vă placă și