Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACTUL DE COMODAT

REGLEMENTARE
--- Codul civil
Art. 1560-1575
DEFINITIE
Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in
folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia
ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului.
PARTILE
COMODANT - partea care transmite in folosinta temporara si gratuita celeilalte parti un bun
determinat.
COMODATAR - partea care primeste in folosinta temporara si gratuita de la cealalta parte un bun
determinat, cu obligatia de a-l restitui.
PRETUL
CONTRACT GRATUIT
CARACTERE JURIDICE
--- Este un contract real, fiind necesare:
- realizarea acordului de vointa;
- predarea (traditiunea) lucrului care formeaza obiectul contractului.
--- Contractul de comodat este unilateral deoarece, din momentul incheierii lui, genereaza
obligatii numai pentru comodatar, afara numai daca ulterior se nasc obligatii in sarcina
comodantului, ca urmare a unui fapt accidental aparut datorita unei cauze
extracontractuale(gestiune de afaceri, imbogatire fara justa cauza).
--- Este un contract esentialmente gratuit (comodatarul nu este obligat sa plateasca
contravaloarea uzurii bunului ca urmare a folosirii pentru destinatia stabilita, afara numai daca nu
s-a convenit altfel prin contract - clauza care concretizeaza obligatia de restituire a bunului in
starea in care a fost predat).

CONDITII DE VALIDITATE
--- La incheierea contractului, ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de
administrare.
--- Nu este necesar ca comodantul sa aiba calitatea de proprietar fiindca contractul nu este
translativ de proprietate (calitatea de comodant o poate avea si uzufructuarul si locatarul).

--- Comodatarul nu poate imprumuta unui tert bunul care face obiectul contractului de comodat,
deoarece el detine lucrul exclusiv pentru folosinta proprie.
--- Scopul imprumutului sa aiba o cauza licita.
--- Consimtamantul partilor sa nu fie viciat.
--- Contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile, individual determinate, deoarece ele
trebuie sa fie restituite in natura, in individualitatea lor.
--- Prin efectul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, comodantul
pastrandu-si calitatea de proprietar.
EFECTE

OBLIGATII ALE COMODANTULUI:


--- Obligatii extracontractuale:
- sa restituie cheltuielile de conservare a bunului (cheltuielile cu caracter extraordinar, necesare si
urgente);
- sa plateasca despagubiri comodatarului pentru eventualele vicii de care avea cunostinta si nu
le-a facut cunoscute comodatarului.
OBLIGATII ALE COMODATARULUI:
--- sa conserve bunul ca un bun proprietar;
--- sa foloseasca bunul potrivit destinatiei lui, determinate prin natura sa ori potrivit convent iei
partilor;
--- sa suporte cheltuielile de folosinta (intretinere) a bunului;
--- sa restituie bunul in natura sa specifica, la indeplinirea termenului stabilit prin contract;
--- sa repare bunul in ipoteza in care acesta a fost avariat;
--- sa restituie comodantului odata cu bunul si fructele, daca acesta este producator de fructe, iar
partile nu au convenit altfel.

RASPUNDERI
Raspunderea comodatarului subzista chiar si in cazurile fortuite daca bunul:
- a fost folosit pentru alte trebuinte decat cele stabilite prin contract;
- este folosit dupa data scadenta;
- piere, desi putea fi salvat.

INCETAREA CONTRACTULUI
--- La expirarea termenului contractual ori la data expirarii trebuintelor comodatarului.
--- |nainte de termen, prin hotarare judecatoreasca, daca se dovedeste o trebuinta mare si
neprevazuta a comodantului.
--- Prin reziliere:
- ceruta instantei de judecata conform regulilor de drept comun (ex: nerespectarea destinatiei
bunului);
- de drept, daca partile au prevazut o clauza corespunzatoare in contract.
--- Ca urmare a mortii comodatarului.