Sunteți pe pagina 1din 5
edhe DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICIT MOLDOVA Wit uy ee 30 loca ncbeieoy,s vy mot [MD-2073, Chisindu, bd. Stefan cel Mare i Sfint 105 www parlament.md, Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova {in conformitate cu prevederile art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art.47 din Regulamentul Parlamentului se inainteaza cu titlu de inifiativa legislativa proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea si deetatizarea proprietitii publice. Anexe: 1. Proiectul Legii 2, Nota informativa o Boke Deputati in Parlament: pentru modificarea PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE Proiect i completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea i deetatizarea proprieti{ii publice Parlamentul adopt prezenta lege organicd. Articol I. - Anexa la Legea privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice nr.121-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401),cu modificarile ulterioare, se completeaz4 cu urmitoarele pozit ere Ne} Denumirea Seat wxo | capiatat =. ext. soetal activa % (ed) i z zl z z Ts Minster rc Inds Alientare J&A ina CIC [rn i ead wT Tera ie] | Se a 2 |SA “Bara Ar muni Viva 9 Ties [ Basen] ono [- 950] — Ta SISA Aroma” mn Chit, Tr Corbane38 [ota | — sno] Tone [aor] Ton Minstrel Economie 4 Snes Hee [maa Sn cet. | Seems | wismae] mo | oma] ion BA ape aig ofa Doaiae RTS] a 5 Sater Heaiee m1 woo | es] ozo E]SA Mester — [non ign a Ferber —| rorosen | ——ssoao] “top| aos] aa 7-|SA*MOLDEXRO’ mon Cin: Geir aet | Tosenaa-—| — a] ane tT 4. |[SA“Temocearsa™ man Chins. Mseul Maso | —raonans Ministero Transportrilor qi Iafrastructuri Dramurilor FES “Aeoportal on Chifinta, ba Daca 8003 9. eee Chast ronreocoorts | seaateo Irs, “Compania Aerana] Man Chisinau, Aeoport Tomo - 10 ER sear iomaco00r sovereato Ministeral Samia Ty [SA Famaao™ “Tr, Va Vode] _Toneoomases9 [sama] sip] euaen] sar ‘Ministero Caltuet aa ARREST commen | ors] ep | oe] on is. “Conbinaal aman Chia, se Paw Movil e381 py z 13 [Signer coro | eso Agentia Proprietiti Publice Ta, A" Molacleson™ [mun Chigina, ba Sttan el Mare r.10 | voonsoooossass | savionoso] 1000 | veers] 1000 Articolul II. - Guvernul, in termen de 3 luni, va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA Proiect de lege este propus cu scopul de a combate risipa de bunuri ale statutului care au loc in ultima perioada prin completarea numarului de intreprinderi care nu pot fi supuse privatizarii, Indulgenta i inactiunile autoritiilor statului in cazul S.A. ,,Banca de Economii” prin care Statul a fost lipsit de active in sum total de peste 6 miliarde de lei fara a fi achitat nici un leu in buget, pune la indoiala sinceritatea guvernantilor. Prin urmare, propunem ca intreprinderi cu nume notori atit in teritoriul cit si in afara farii cum sunt: S.A. ,.Barza Alba”, S.A. ,,Aroma”, S.A. ,.Moldtelecom”, S.A. ,Tutun CTC”, S.A. ,Refele Electrice de Distributie Nord” gi S.A. »Retele Electrice de Distributie Nord-Vest”, S.A. ,,Termoelectrica” gi alte zeci de intreprinderi care au rezistat in 22 de ani de independent a Republicii Moldova unor situafii mult mai dificile si nu fie supuse privatizirii, Aceste prevederi vor curma din clanul unora de a supune bunurile statului propriilor interese si a demonstra capacitatea deputafilor din actualul Parlament, de a rezista tuturor presiunilor. ‘Va aducem la cunostinfi c& intreprinderile S.A. ,Moldtelecom”, S.A. ,,Barza Alba” si S.A. ,,Tutun CTC” pe parcursul ultimilor ani inregistreazi rezultate pozitive, ceea ce le permite si fie concurenfiali pe piafii si si extinds gama de bunuri si servicii oferite populatiei. Astfel, S.A. ,,Moldtelecom” cu toate cd in anul 2013 (64,9 mil. lei) a inregistrat un profit net cu 47,8 mil. lei mai putin ca in a.2012 (112,7 mil. lei) a reusit sd stabilizeze marimea veniturile din vinzari care au constituit 2169,9 mil.lei in anul 2013 care au constituit 95% din nivelul anului 2012 (2280,4 mil. lei). S.A. ,Barza Alba” (Balti) a inregistrat, in anul 2013, un profit net de 2,35 mil.lei sau cu 55% mai putin, comparativ cu anul 2012. Potrivit raportului financiar anual al intreprinderii, in anul 2013, volumul vinzarilor combinatului s-a redus cu 58% - de la 75,83 mil. lei pind la 44,7 mil. lei, totodat rentabilitatea financiara inregistreaza in continuare indici pozitivi 0,72% (nivelul optim cca 15%). S.A. ,,Tutun-CTC” a inregistrat in 2.2013 venituri din vanziri in valoare de 311,4 mil. lei si a detinut intdietatea in lista societitilor pe actiuni din portofoliul statului, care au inregistrat micgoriri ale veniturilor din vanzari in ultimii ani. Compania nu a falimentat la finele anului 2012 asa cum a. prognozat unul din fostii membri a guvernului ba chiar a inregistrat gi profit in anul 2013 in marime de 11,2 mil.lei si isi continua activitatea in 2.2015 chiar dac& nu au fost luate ,,masurile necesare” si au fost majorate accizele la figari, cea ce ne face s& parafrazim o veche zicali prin urmitoarele - nu toate gindurile si dorintele se implinesc. O situatie mai dificila in prezent se atest la S.A. ,Aroma” ins va amintim ci S.A. ,,Aroma” a fost fondata in anul 1898 si a fost lider intre producitorii de vinuri din Moldova, cu istorie bogata si produse cunoscute in intreaga lume. fn aceste conditii este necesara o analizi detaliat& pentru redresare situatiei existente. Aceste sunt doar citeva exemple elocvente din num&rul total de 14 intreprinderi propuse pentru a fi incluse suplimentar in Lista bunurilor nepasibile de privatizare, iar in cazul unei voinfe la nivel de management si personal al intreprinderii se pot inregistra rezultate pozitive ba chiar si profit la sfirsit de perioada. in final, solicitim susfinerea proiectul de lege mentionat si aprobarea acestuia in regim de urgent. Mai mult ca atit, acest proiect nu solicit’ alocarea de mijloace financiare suplimentare. Uo bcdrece [9