Sunteți pe pagina 1din 3
Lex2009 www.eto.r0 HOTARARE GUVERN 821/2010 (fragment) HOTARARE GUVERN 821/2010 Vigoare [Emitent: Guvern [Domenii: Administrare judete municipii orase comune|™-O- 597/2010 [Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea \domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul IMehedinti N.Of, ne. 597 din 24 august 2010 HOTARARE ar. @21 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului ar, 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, preoum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 21 alin (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. I. - Hotararea Guvernului ar. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti, publicata in Nonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 si 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La anexa nr. 5 ,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baia de Arama" se abroga pozitiile ar. 72 si 121. 2. La anexa nr. 8 ,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balta": a) dupa pozitia nr. 287 se introduc doua noi pozitii, pozitiile nr. 258 si 259, prevazute in anexa mr. 1; b) se modifica urmatoarele pozitii - la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: Pod DC 29 (km 5 + 100) Prejna"; ~ la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ,Pod DC 49 (km 6 + 078) Costesti (Armasi)", iar coloana 4 va avea urmatorul cuprine: Pod L = 8 m, 1 = 7 my - la pozitia nr. 145, coloana 4 va avea urwatorul cuprins: ,L = 620m"; la pozitia nr. 241, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ,,Centru de ingrijire si asistenta dupa programul scolar tip afterschool Balta” 3. La anexa nr. 12 ,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comuned Breznita-Motru" se modifica urmatoarea pozitie: ~ la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea urmatorul cupring: ,Scoala cu cle. I-VIIT Breznita-Motru", coloana 4 va avea urmatorul cuprins: ,Sc 533 mp, Ta - 4.389 mp; vecini: N - teren sport, § - drum comunal, E - drum satesc, V - Camin Cultural, teren sport", coloana § va avea urmatorul cuprins: 1951", iar coloana 6 va avea urmatorul cuprins: ,,123.760,7680 lei®. 4. La anexa nr. 14 ,Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Broateni": a) dupa pozitia nr. 67 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 68-74, prevazute in anexa nr. ETO Timisoara, tel. 0256-487402 Pag. 1/6 Lex2009 www.cto.ro ~ a pozitia nr, 320, coloana 5 va avea urmatorul continut: ,1976"; - la pozitia nr. 320, coloana 6 va avea urnatorul continut: 43 lei"; Ja pozitia nr. 403, coloana 3 va avea urmatorul continut: Drum exploatare; - la pozitia nr. 403, coloana 4 va avea urmatorul continut: jL= 1,00 kn"; - la pozitia nr. 403, coloana § va avea urmatorul continut: 1976"; - la pozitia nr. 403, coloana 6 va avea urmatorul continut: 53 lei"; = la pozitia nr. 296, coloana 4 va avea urmatorul continut: Dj 561 A - Ceausu Elvira - DC 606 D, Halanga Titu - Dj 561 A‘; = la pozitia nr. 286, coloana 5 va avea urmatorul continut: ,1976"; = la pozitia nr. 296, coloana 6 va avea urmatorul continut: 20 lei" 23. La anexa nr. 62 ,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vanatori", dupa pozitia nr. 160 se introduc noua noi pozitii, pozitiile nr. 181-189, prevazute in anexa nr. 18. 24. La anexa nr. 66 ,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei vrata”: a) se modifica urmatoarele poziti: ~ la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea urmatorul continut: ,,Drum comunal 100%; la pozitia nr. 60, coloana 4 va avea urmatorul continut: |L = 2.500" - la pozitia nr. 60, coloana 6 va avea urmatorul continut: ,,486.000 lei*; b) dupa pozitia nr. 60 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 61-73, prevazute in anexa nr. 19. Art I. - Anexele nr. 1-19 fac parte integranta din prezenta hotarare. PRIM-MINTSTRU EMIL BOC Contrasemeaza: Ministrul administratiei si internelor, vasile Blaga Bucuresti, 4 august 2010 Nr. 821 NEHA RE. 2 Coapletari 1a inventarul bunurtlor care apartin doneniului public al cominei Balta Sectiunes T- Dunuri inobile [Sisaatia srtifvatoarea [jursason actuate fue. feodu de [oemunires |. cnente de identificare Jess, cups [ae benunie act ere. fetasiticare fmumutui [*™ io tesavesin Jecz, a1 |inventar fproprictare sau Jearis'in Jitei faire acte Jectosinta Jaoveatvoare Poneniat pubiie roa care traverseaza paraul jas comnes od woara fsatta, conform jase. f1.9.27.2 sn satur fBalta, Pod cu 3 deschider (5.70 uso) | Heotararis fis satel fea x'ayeo @), cu o Lungine de potarrtt fis,30 m, pod din Jenn ons tau 26/2009 Sladive bv a Se. = 100,47 op, Jain care porter - 159,53 mp, Prpoemat Jetas ~ 208,94 ep Conatractsc re [eecte foottari ai’ eigia Teren aferent a ass. [1.6.4 Jprinaric pbk x 27.09.2005)39.378 —_furotararss ‘wp Vocini: B ail N JP 7 Inostenteor vulpeseu Ton 5 - foone Lista fecal nr |nostenior Celnare Valentina v - bs aera 6/2008 ANEXA tr. 2 ETO Timisoara, tel. 0256-487402 Pag. 5/6 Lex2009 www.cto.r0 Tecclunes 77 Bonar incotle fre. feoass foemuni zea Jere. feiasiticare foumuius leLenente de identiticare Ear [sobanaicis| sau, aupa Jeaz, at Jaaris in Jrotoeinta lvatoaves lee Geil Huridica actuala| Joemimire act Jproprictate eau jaice acte Jdoveditoare o frexen lsacut tupsa de sus suprafata de 5-162 mp N- hoter comuna Jpasune — [riozesti 5, ©, V- reserva T 70 oa Dewental public [21 comune: Jarostent, Jeontorm leotararis Jconsiliulus, fiocal_ nr. 7/2020 run ao Jsatur tupsa de sue = 400 9, hhotax comuna Plorese: 1992 les. fara hea mW + Denentui public Jai comnei Jeonforn | fictararis Jeons:iiulus iecai mr. 7/2020 tarla Brostens 1,135 kn Laeime loram de forigine lexpicatare [Dect inate: Jagricoia befcungine h Jptattorna drum: 990 Poreniut pabize Jccntorm | Jconsitiului fecal nr hizo rum de Jexicatare Jagricola De| 5 Jorigine: Ds 1 pestinatie lrungine: 2,420 km Latine Jptaetorme drum: Dea f.2.00 ponenset_pubize far comune! fszostens, entorn Iictaxarts Jeonaitittus focal nr biy2oxe Jorun ae Jexpioatare Jagricola De| foo. fa.3.7.2 Jorigine: Ds 2 nestinatie. Jaostens tungine Jratine platforms drum 3,620. kn teria he.200 Doneniut pubiic Jar comune! Jprosteni, Jeontorn leone isulus fiscal ae 3/2010 g forum ae Jepioatare Jasrscoin De be 3 Destinarie. 2/430 lorigine: lsrosteni Lungime. fiatime plattorma drum: 6 m h2.150 Jooneniar pablze Jai comines larosteni, Hroararss Joona! isius ficcal nr 13/2020 orm de Jexrioatare lagricole De ea. fucastan 2,605 en |1992 jorsoine: iupsa de Sus Lungine tetine platforme: 6m carla Je.o2s Jponeniul public Jat conunei Jeontozn fictararss Jconssisulus hioca ar, 3/2020 ETO Timisoara, tel. 0256-487402 Pag. 6/6